dq ∫ ∫= = ƒ ƒ ƒ ƒ - crescio/grp3/fisica3/...

download dq ∫ ∫= = ƒ ƒ ƒ ƒ - crescio/grp3/fisica3/   DENSIDADES NO UNIFORMES:

of 13

 • date post

  29-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of dq ∫ ∫= = ƒ ƒ ƒ ƒ - crescio/grp3/fisica3/...

 • Una barra de plstico de longitud L=2.5 cm est uniformemente cargada con una carga total Qtot=5 nC. Calcule la densidad de carga lineal.

  DENSIDADES UNIFORMES:

  m

  nC

  m

  C

  m

  C

  L

  Q

  LdldlQdl

  dq

  tot

  tot

  20010200025.0

  105 99

  ====

  ====

  Una superficie circular con radio R=0.5 cm est uniformemente cargada con densidad de carga superficial = 50 nC/m2. Calcule la carga total Qtot.

  CmmCRQ

  SdSdSQdS

  dq

  tot

  tot

  92292 1000125.0)005.0()/1050( ===

  ====

  Un cubo de lado a=0.5 m tiene una densidad de carga volumtrica uniforme = 5 nC/m3. Calcule la carga total Qtot del cubo.

  CmmCaQ

  VdVdVQdV

  dq

  tot

  tot

  93393 10625.0)5.0)(/105( ===

  ====

 • DENSIDADES NO UNIFORMES:

  Una esfera de radio R = 0.8 m est cargada con una densidad de carga volumtrica no uniforme:

  krr =)( 0 < r < R k = 10-8 C/m4

  Calcule la carga total Qtot de la esfera.

  R == dVrQrdVdq

  tot )()(

  drrdV 24=

  ==== drrkrdrrrdVrQRR

  tot )4)(()4)(()(0

  2

  0

  2

  CmmCR

  krkdrrk

  RR

  84484

  0

  4

  0

  3 1028.1)8.0)(/10(4

  44

  44 ==

  ==

  === 30

  2

  3

  44 RdrrdVV

  R

 • Calcule la carga total de la esfera en el caso de una densidad de carga no uniforme:

 • 21.45 En un sistema de coordinadas rectangulares se coloca una carga positiva puntual q = 6 10-9 C en el punto x = +0.15 m, y=0, y una carga idntica en x =-0.150 m, y=0. Halle las componentes x y y, as como la magnitud y la direccin del campo elctrico en los puntos siguientes:

  a) el origen; b) x=0.3 m, y=0; c) x=0.15 m, y = -0.4 m; d) x=0, y=0.2 m.

  q1 q2a

  b

  c

  d

  +

  -

 • q1 q2P

  E1E2

  a) En el origen:

  ir

  qE

  m

  C

  r

  qE

  4

  1

  )15.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  1

  1

  0

  1

  2

  9

  0

  2

  1

  1

  0

  1

  =

  ==

  r

  r

  )(4

  1

  )15.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  2

  2

  0

  2

  2

  9

  0

  2

  2

  2

  0

  2

  ir

  qE

  m

  C

  r

  qE

  =

  ==

  r

  r

  0=pEr

 • b) x=0.3 m y=0

  C

  C

  m

  CCm

  m

  CCm

  r

  q

  r

  qE

  iEEiEiEE

  p

  p

  6.2666)24006.266(

  )15.0(

  106)/109.8(

  )45.0(

  106)/109.8(

  4

  1

  4

  1

  )(

  2

  9229

  2

  9229

  2

  2

  2

  0

  2

  1

  1

  0

  2121

  =+

  =+=

  =+=

  +=+=

  r

  r

  q1 q2 E1

  E2r1=0.45 m

  r2=0.15 m

  ir

  qE

  m

  C

  r

  qE

  4

  1

  )45.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  1

  1

  0

  1

  2

  9

  0

  2

  1

  1

  0

  1

  =

  ==

  r

  r

  ir

  qE

  m

  C

  r

  qE

  4

  1

  )15.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  2

  2

  0

  2

  2

  9

  0

  2

  2

  2

  0

  2

  =

  ==

  r

  r

  hacia la derecha

 • c) x=0.15 m y=-0.4 m

  q1 q2

  E2 E1

  E1x

  E1y

  r2=0.4 m

  a=0.3 m

  r1=0.5 m

  myar 5.0221 =+=

  5.0

  4.0)sin(

  5.0

  3.0)cos(

  11

  ====r

  y

  r

  a

  iC

  i

  r

  qiEE

  C

  m

  CCm

  r

  qEE

  xx

  x

  6.129)cos(4

  1

  6.1295.0

  3.0

  )5.0(

  106)/109.8()cos(

  4

  1)cos(

  2

  1

  1

  0

  11

  2

  9229

  2

  1

  1

  0

  11

  ===

  ====

  rr

  rr

  jC

  j

  r

  qjEE

  C

  m

  CCm

  r

  qEE

  yy

  y

  8.172))(sin(4

  1)(

  8.1725.0

  4.0

  )5.0(

  106)/109.8()sin(

  4

  1)sin(

  2

  1

  1

  0

  11

  2

  9229

  2

  1

  1

  0

  11

  ===

  ====

  rr

  rr

  y

  jC

  j

  r

  qE

  C

  m

  C

  C

  m

  r

  qE

  5.3374

  1

  5.337)4.0(

  106)109.8(

  4

  1

  2

  20

  2

  2

  9

  2

  29

  2

  2

  2

  0

  2

  ==

  ==

  ==

  r

  r

  hacia abajo

 • iC

  EEE xxx

  6.12921 =+=rrr

  jC

  j

  C

  EEE yyy

  3.510)8.1725.337(21 ==+=rrr

  q1 q2a=0.3 m

  r1=0.5 m

  C

  C

  EEE yxtot 5.526)3.510()6.129(

  2222 =+=+=rrr

  o74.75

  6.129

  3.510)(

  =

  ==

  x

  y

  E

  Etg

  Etot

  Ex

  Ey

 • q1 q2

  E1E2

  E1xE2x

  E1yE2y

  d) x = 0, y=0.2 m

  xx EE 21rr

  =

  x=0.15 m

  y=0.2 mr1 r2

  mm

  yxrr

  25.0)2.0()15.0( 22

  22

  21

  =+=

  =+==

  25.0

  15.0)cos(

  1

  ==r

  x

  25.0

  2.0)sin(

  1

  ==r

  y

  jC

  j

  m

  C

  C

  mj

  r

  qEEE

  jEEjEE

  r

  qE

  r

  qE

  yyy

  yyyy

  yy

  136725.0

  2.0

  )25.0(

  106)109.8(2)sin(

  4

  12

  )sin(4

  1)sin(

  4

  1

  2

  9

  2

  29

  2

  1

  1

  0

  21

  2211

  2

  1

  2

  0

  22

  1

  1

  0

  1

  ===+=

  ==

  ===

  rrr

  rrrr

  rr

  hacia arriba

  yP EErr

  =

 • q1 = - 6 nC q2 = + 6 nC

  0.15 m0.15 m

  0.2 m

  0.3 m

  p1

  p3

  p2

  Una carga q1= -6 nC est en

  x=-0.15m, y=0 y una carga q2=6 nCest en x=0.15m, y=0.

  Halle el campo elctrico debido a las dos cargas en los puntos:

  P1 x=0, y=0

  P2 x=0 m, y=0.2

  (P3 x=0.3, y=0)

 • q1 = - 6 nCq2 = + 6 nC

  0.15 m 0.15 m

  E1

  E2

  iC

  i

  r

  qE

  m

  C

  r

  qEE

  P4800)(

  4

  12

  )15.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  1

  1

  0

  2

  9

  0

  2

  1

  1

  0

  21

  ==

  ===

  r

  rr

 • q1 q2

  r1 r2

  mm

  yxrr

  25.0)2.0()15.0( 22

  22

  21

  =+=

  =+==

  E1

  E2

  E1x

  E2x

  E1y

  E2y

  yy EE 21rr

  =

  iC

  i

  r

  qE

  m

  C

  r

  qEE

  P

  xx

  1037)(4

  12

  )25.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  1

  1

  0

  2

  9

  0

  2

  1

  1

  0

  21

  ==

  ===

  r

  rr

 • q1 q2

  E2E1

  r2=0.15 m

  r1=0.45 mi

  C

  i

  r

  qE

  m

  C

  r

  qE

  6.266)(4

  1

  )45.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  1

  1

  0

  1

  2

  9

  0

  2

  1

  1

  0

  1

  ==

  ==

  r

  r

  iC

  i

  r

  qE

  m

  C

  r

  qE

  24004

  1

  )15.0(

  106

  4

  1

  4

  1

  2

  2

  2

  0

  2

  2

  9

  0

  2

  2

  2

  0

  2

  ==

  ==

  r

  r

  iC

  i

  C

  Ep

  3.2133)6.2662400( ==r