· diin sad rit. cor! heart! - - - - - -- Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande...

of 18 /18
& & ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # 4 3 4 3 4 3 4 3 Voce Solista Ped. Organo Œ œ œ œ J œ œ œ . œ œ œ - Œ ˙ œ π Andante sostenuto Andante sostenuto . œ œ œ œ J œ œ œ . œ œ œ - Œ ˙ œ . œ œ œ œ J œ œ œ . œ œ œ - Œ ˙ Œ . ˙ U œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ U - . ˙ U & & ? ? # # # # # # # # # # # # # # # # 5 œ œ œ A Hail, ve bles Ma sed 5 œ œ œ . . . ˙ ˙ ˙ œ œ œ p π a tempo ˙ œ ri Ma a, ry . œ j œ œ œ . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ Œ œ œ Ma Mo dre ther œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ # œ œ œ ˙ San Ho ta, ly! œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙ # ˙ œ Sor Watch œ œ œ œ . œ œ # ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ # œ œ œ reg o'er giil my ˙ . œ n œ ˙ ˙ œ œ œ œ - - - - - - - - - - - - - A v e M a r i a ! Adaptation from the celebrated Intermezzo from Cavalleria Rusticana Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande Organo a cura di Maurizio Machella Pietro Mascagni (1863-1945) Parole di P.Mazzoni English Version by G. Cooper original melody by Pietro Mascagni

Embed Size (px)

Transcript of  · diin sad rit. cor! heart! - - - - - -- Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande...

 • &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  43

  43

  43

  43

  Voce Solista

  Ped.

  Organo

  Œ ‰ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ---- Œ

  ˙ œ

  π

  Andante sostenuto

  Andante sostenuto

  .œ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ----

  Œ

  ˙ œ

  .œ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ----

  Œ

  ˙ Œ

  .U̇

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. œœœ

  U----

  .˙U

  &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  5 œ œ œAHail,

  vebles

  Mased

  5 œ œ œ...˙̇̇œ œ œ

  p

  π

  a tempo

  ˙ œri

  Maa,ry

  .œ jœ œ œ...˙̇̇

  ˙ œ œ

  Œ œ œMaMo

  drether

  œ œ ˙œ œ œœœ ˙̇

  œ# œ œ

  œ ˙SanHo

  ta,ly!

  œœ ˙̇œœ ˙̇œ ˙#

  ˙ œ

  SorWatch

  œ œ œ œ.œ œ#˙̇̇̇ œœœ#

  œ œ œrego'er

  giilmy

  ˙ .œn œ˙̇ œœ œ œ

  - - - - - - - - -- - - -

  A v e M a r i a !

  Adaptation from the celebrated Intermezzo from Cavalleria Rusticana

  Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande Organo a cura di

  Maurizio Machella

  Pietro Mascagni (1863-1945)

  Parole di P.MazzoniEnglish Version by G. Cooper

  original melody by Pietro Mascagni

 • &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  11

  ˙ Œpie'way,

  11 œ œ œ œ œ œ œ5

  ˙̇̇ œœœ

  Œ œ œdelGuide

  .œ jœ œ œœ œ# œ˙̇ œœ

  œ# .œjœ

  mime

  ser chefrom

  œ .œ Jœ

  œ œ œ# œ œ œ...˙̇˙#

  p π œ œ œ œ .œ jœt'im

  day

  plo

  to

  œ œ ˙#

  œ œ œ œ .œjœœœœ œœœ ˙˙˙#

  ˙ Jœ ‰ra,day;

  ˙ jœ ‰˙̇̇Jœœœ ‰

  Œ œ œπ

  - - -

  &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  16

  œ œ œInCalm

  sulthou

  camLife's

  16

  œœn œœœ œœœœ

  π dolcissimo.˙

  minwoe,

  ‰ œ> œ# œ œ

  ...˙̇̇

  œ œ jœ œ

  delne'er

  riofrom

  do lorme

  œœn œœœ œœœœ

  ˙ œ œ

  part,ELook

  ‰ œ> œ# œ œ

  ...˙̇̇

  ˙ œfe

  fromdeea

  œ œ œ.˙..˙̇

  ˙ œ#

  cresc.

  cresc.

  - - --

  &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  21

  œ œ œ# œ œ œ

  spe

  far

  me gl'inon

  œ .œ# Jœ

  21 œ œ œ# œ œ œœœ œœœ# œœ∑

  ˙n œ

  œ œ .œjœ

  fon

  my

  diin

  sad

  ˙ œ

  œ œ .œjœœœœ ˙̇̇#

  œ ˙

  rit.

  rit.

  ˙ jœ ‰cor!

  heart!

  ˙ Jœ

  ˙ Jœ ‰

  ˙̇̇Jœœœ ‰

  Œ œ jœ ‰

  ˙ œO

  Hearpiemy

  ‰ œœ. œœœ. œœœ. ‰ jœœœ.

  ‰ œœ.œœœ. œœœ.‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  fa tempo

  F

  ˙ œto

  fondsa,ap

  ‰ œœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.‰ œœ. œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  - - - - --

  2

 • &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  26

  œ Jœ Jœjœ jœ

  tupeal,

  cheOh,

  sofin

  fripi

  stity

  26

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œtanhear

  to,me!

  ‰ œœ . œœœ. œœœ. ‰ jœœœ.‰ œœ . œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  ˙ œVeMo

  di,ahther,

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.‰ œœœ. œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  œ œ œvethou

  diilhast

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ. œœœ.‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  ˙ œmioan

  peguish

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ .

  ‰ œœœ.œœœ. œœœ.‰ Jœœœ .

  ˙ œ

  - - - - - -- - - -

  &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  31

  .˙narknown!

  31

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  œ Jœ Jœjœ jœ

  NelBless,

  leand

  cruthro'

  delife

  liambe

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œba

  nearscieme,

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  œ jœ jœ jœ jœd'unCom

  infort

  fimy

  nisoul

  toand

  ‰ œœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œpiancheer

  to,me,

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  - - - - - - - --

  &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  36

  œ jœ jœ œ œ œ œdeh!Oh,

  nonleave

  m'abme

  bannot

  doa

  36 œ œ œ œ œ œ œ

  ‰ Jœœœœ.‰ J

  œœœ. ‰ Jœœœ.&

  œ œ œ

  plargamente

  p

  .œ Jœ Jœ Jœnar.lone!

  OHail,

  Mables

  dresed

  .œ‰ ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.

  ˙ œ

  f a tempo

  f

  œ œ jœ jœpi

  Moa

  therpie

  hear my

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ jœœœ.

  ?

  p.œ Jœ Jœ Jœ

  tàcry!

  InMy

  presor

  daalrow

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  œ œ œ

  f .œ Jœ Jœ Jœ

  duol,see,

  nonand

  mipi

  laty

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ&

  œ œ œ

  f

  - - - - -- - -- - - - -

  3

 • &

  &

  &

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  41 .œ Jœ Jœ Jœsciar,me!

  OThy

  Masmile

  dredoth

  41

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰

  Jœœœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœœ.

  ˙ œ

  dim.

  œ œ œmihush

  a pieeach

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰ jœœœ.?

  .œ ‰ Œtà

  sigh!

  .œœœ> œœ> œœ>

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  œ œ œ

  p ∑

  .

  .œœ œœ

  > œœ> œœ

  >

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ&

  œ œ œ

  - - -

  &

  &

  &

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  45

  Œ ‰ Jœ Jœ JœOhOh,

  MaMoth

  dreer

  45..œœ œœ œœ œœ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœœ.˙ œ

  f dim.œ œ jœ jœmimine,

  ane'er

  piefrom me

  œœœœ œœ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  .œ jœ jœ jœtà!part!

  InThy

  presmile

  daalil

  .œ œ œ œ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  rall. e dim. sempre

  p poco a poco dim. e rall. sempre.œ jœ jœ Jœ

  duollume

  nonmy

  miwea

  lary

  jœ œœœ. œœœ. ‰ ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.‰ ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  .œ jœ Jœ Jœ

  sciar,heart,

  nonmy

  miwea

  lary

  ‰ œœœ.œœœ.‰ ‰ jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ.‰ ‰ J

  œœœ. ?

  ˙ œ

  - - - - - -- - - -

  &

  &

  ?

  ?

  ####

  ## # #

  # # # #

  # # # #

  50 .˙

  sciar!heart!

  50

  ‰ jœœœ.œœœ.

  œœœ.œœœ. œœœ

  .

  ‰ Jœœœ. œœœ

  . œœœ. œœœ. œœœ.

  &

  œ Œ Œœ Œ Œ

  œœœ. œœœ. œœœ.

  œœœ. œœœ.œœœ.

  ...œœœU

  ‰ Œ

  ...œœœU

  ‰ Œ

  .œU ‰ Œ

  4

 • Andante sostenuto

  A

  Hail,

  ve

  bles

  Ma

  sed

  ri

  Ma

  a,

  ry

  Ma

  Mo

  dre

  ther

  - - - -

  - - -

  8

  San

  Ho

  ta,

  ly!

  Sor

  Watch

  reg

  o'er

  giil

  my

  pie'

  way,

  - - - - - - -

  -

  12

  del

  Guide

  mi

  me

  ser che

  from

  œ œ œœ

  .œ jœ

  t'im

  day

  plo

  to

  ra,

  day;

  - - - - -

  16

  In

  Calm

  sul

  thou

  cam

  Life's

  dolcissimo

  min

  woe,

  del

  ne'er

  rio

  from

  do lor

  me part,

  E

  Look

  - -

  20

  fe

  from

  dee

  a

  œ œœ# œ œ

  œ

  spe

  far

  me gl'in

  on

  œœ

  .œ jœ

  fon

  my

  diin

  sad

  rit.

  ˙jœ

  cor!

  heart!

  - - - - - -

  -

  T ä x ` t Ü | t 4TwtÑàtà|ÉÇ yÜÉÅ à{x vxÄxuÜtàxw \ÇàxÜÅxééÉ wtÄÄt VtätÄÄxÜ|t eâáà|vtÇt

  Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande Organo a cura di

  Maurizio Machella

  Pietro Mascagni (1863-1945)

  Parole di P.MazzoniEnglish Version by G. Cooper original melody by Pietro Mascagni

 • 24

  O

  Hear

  pie

  my

  a tempo

  to

  fond

  sa,

  ap

  tu

  peal,

  che

  Oh,

  sof

  in

  fri

  pi

  sti

  ty

  tan

  hear

  to,

  me!

  - - - - -

  - - -

  28

  Ve

  Mo

  di,ah

  ther,

  ve

  thou

  diil

  hast

  mio

  an

  pe

  guish

  nar

  known!

  - - - - -

  - -

  32

  Nel

  Bless,

  le

  and

  cru

  thro'

  de

  life

  liam

  be

  ba

  near

  scie

  me,

  d'un

  Com

  in

  fort

  fi

  my

  ni

  soul

  to

  and

  pian

  cheer

  to,

  me,

  - - - - - - - -

  -

  36

  deh!

  Oh,

  non

  leave

  m'ab

  me

  ban

  not

  do

  a

  largamente

  nar.

  lone!

  O

  Hail,

  Ma

  bles

  dre

  sed

  a tempo

  pi

  Mo

  a

  ther

  pie

  hear my

  cry!

  In

  My

  pre

  sor

  daal

  row

  - - - -- - -

  - - - -

  40

  duol,

  see,

  non

  and

  mi

  pi

  la

  ty

  sciar,

  me!

  O

  Thy

  Ma

  smile

  dre

  doth

  dim.

  mi

  hush

  a pie

  each

  sigh!

  - - - -

  -

  44

  Oh

  Oh,

  Ma

  Moth

  dre

  er

  dim.

  mi

  mine,

  a

  ne'er

  pie

  from me

  poco a poco dim. e rall. sempre

  tà!

  part!

  In

  Thy

  pre

  smile

  daal

  il

  - - - -

  - -

  48

  duol

  lume

  non

  my

  mi

  wea

  la

  ry

  sciar,

  heart,

  non

  my

  mi

  wea

  la

  ry

  sciar!

  heart!

  .˙ œ

  - -

  - -

 • &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  43

  43

  43

  43

  Voce Solista

  Ped.

  Organo

  Œ ‰ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ- Œ

  ˙ œ

  π

  Andante sostenuto

  Andante sostenuto

  .œ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ-

  Œ

  ˙ œ

  .œ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ-

  Œ

  ˙ Œ

  .U̇

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. œœœ

  U-

  .˙U

  &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  5 œ œ œAHail,

  vebles

  Mased

  5 œ œ œ...˙̇̇œ œ œ

  p

  π

  a tempo

  ˙ œri

  Maa,ry

  .œ jœ œ œ...˙̇̇

  ˙ œ œ

  Œ œ œMaMo

  drether

  œ œ ˙œ œ œœœ ˙̇

  œn œ œ

  œ ˙SanHo

  ta,ly!

  œœ ˙̇œœ ˙̇œ ˙n

  ˙ œ

  SorWatch

  œ œ œ œ.œ œn˙̇̇̇ œœœn

  œ œ œrego'er

  giilmy

  ˙ .œb œ˙̇ œœ œ œ

  - - - - - - - - -- - - -

  4

  TwtÑàtà|ÉÇ yÜÉÅ à{x vxÄxuÜtàxw \ÇàxÜÅxééÉ yÜÉÅ VtätÄÄxÜ|t eâáà|vtÇt

  Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande Organo a cura di

  Maurizio Machella

  Pietro Mascagni (1863-1945)

  Parole di P.MazzoniEnglish Version by G. Cooper

  original melody by Pietro Mascagni

 • &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  11

  ˙ Œpie'way,

  11 œ œ œ œ œ œ œ5

  ˙̇̇ œœœ

  Œ œ œdelGuide

  .œ jœ œ œœ œn œ˙̇ œœ

  œn .œjœ

  mime

  ser chefrom

  œ .œ Jœ

  œ œ œn œ œ œ...˙̇˙n

  p π œ œ œ œ .œ jœt'im

  day

  plo

  to

  œ œ ˙n

  œ œ œ œ .œjœœœœ œœœ ˙˙˙n

  ˙ Jœ ‰ra,day;

  ˙ jœ ‰˙̇̇Jœœœ ‰

  Œ œ œπ

  - - -

  &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  16

  œ œ œInCalm

  sulthou

  camLife's

  16

  œœb œœœ œœœœ

  π dolcissimo.˙

  minwoe,

  ‰ œ> œn œ œ

  ...˙̇̇

  œ œ jœ œ

  delne'er

  riofrom

  do lorme

  œœb œœœ œœœœ

  ˙ œ œ

  part,ELook

  ‰ œ> œn œ œ

  ...˙̇̇

  ˙ œfe

  fromdeea

  œ œ œ.˙..˙̇

  ˙ œn

  cresc.

  cresc.

  - - --

  &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  21

  œ œ œn œ œ œ

  spe

  far

  me gl'inon

  œ .œn Jœ

  21 œ œ œn œ œ œœœ œœœn œœ∑

  ˙b œ

  œ œ .œjœ

  fon

  my

  diin

  sad

  ˙ œ

  œ œ .œjœœœœ ˙̇̇n

  œ ˙

  rit.

  rit.

  ˙ jœ ‰cor!

  heart!

  ˙ Jœ

  ˙ Jœ ‰

  ˙̇̇Jœœœ ‰

  Œ œ jœ ‰

  ˙ œO

  Hearpiemy

  ‰ œœ. œœœ. œœœ. ‰ jœœœ.

  ‰ œœ.œœœ. œœœ.‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  fa tempo

  F

  ˙ œto

  fondsa,ap

  ‰ œœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.‰ œœ. œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  - - - - --

  2

 • &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  26

  œ Jœ Jœjœ jœ

  tupeal,

  cheOh,

  sofin

  fripi

  stity

  26

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œtanhear

  to,me!

  ‰ œœ . œœœ. œœœ. ‰ jœœœ.‰ œœ . œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  ˙ œVeMo

  di,ahther,

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.‰ œœœ. œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  œ œ œvethou

  diilhast

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ. œœœ.‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  ˙ œmioan

  peguish

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ .

  ‰ œœœ.œœœ. œœœ.‰ Jœœœ .

  ˙ œ

  - - - - - - -- - - -

  &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  31

  .˙narknown!

  31

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  œ Jœ Jœjœ jœ

  NelBless,

  leand

  cruthro'

  delife

  liambe

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œba

  nearscieme,

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  œ jœ jœ jœ jœd'unCom

  infort

  fimy

  nisoul

  toand

  ‰ œœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œpiancheer

  to,me,

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  - - - - - - - --

  &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  36

  œ jœ jœ œ œ œ œdeh!Oh,

  nonleave

  m'abme

  bannot

  doa

  36 œ œ œ œ œ œ œ

  ‰ Jœœœœ.‰ J

  œœœ. ‰ Jœœœ.&

  œ œ œ

  plargamente

  p

  .œ Jœ Jœ Jœnar.lone!

  OHail,

  Mables

  dresed

  .œ‰ ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.

  ˙ œ

  f a tempo

  f

  œ œ jœ jœpi

  Moa

  therpie

  hear my

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ jœœœ.

  ?

  p.œ Jœ Jœ Jœ

  tàcry!

  InMy

  presor

  daalrow

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  œ œ œ

  f .œ Jœ Jœ Jœ

  duol,see,

  nonand

  mipi

  laty

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ&

  œ œ œ

  f

  - - - - -- - -- - - - -

  3

 • &

  &

  &

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  41 .œ Jœ Jœ Jœsciar,me!

  OThy

  Masmile

  dredoth

  41

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰

  Jœœœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœœ.

  ˙ œ

  dim.

  œ œ œmihush

  a pieeach

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰ jœœœ.?

  .œ ‰ Œtà

  sigh!

  .œœœ> œœ> œœ>

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  œ œ œ

  p ∑

  .

  .œœ œœ

  > œœ> œœ

  >

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ&

  œ œ œ

  - - -

  &

  &

  &

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  45

  Œ ‰ Jœ Jœ JœOhOh,

  MaMoth

  dreer

  45..œœ œœ œœ œœ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœœ.˙ œ

  f dim.œ œ jœ jœmimine,

  ane'er

  piefrom me

  œœœœ œœ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  .œ jœ jœ jœtà!part!

  InThy

  presmile

  daalil

  .œ œ œ œ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  rall. e dim. sempre

  p poco a poco dim. e rall. sempre.œ jœ jœ Jœ

  duollume

  nonmy

  miwea

  lary

  jœ œœœ. œœœ. ‰ ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.‰ ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  .œ jœ Jœ Jœ

  sciar,heart,

  nonmy

  miwea

  lary

  ‰ œœœ.œœœ.‰ ‰ jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ.‰ ‰ J

  œœœ. ?

  ˙ œ

  - - - - - -- - - -

  &

  &

  ?

  ?

  bbb

  b b b

  b b b

  b b b

  50 .˙

  sciar!heart!

  50

  ‰ jœœœ.œœœ.

  œœœ.œœœ. œœœ

  .

  ‰ Jœœœ. œœœ

  . œœœ. œœœ. œœœ.

  &

  œ Œ Œœ Œ Œ

  œœœ. œœœ. œœœ.

  œœœ. œœœ.œœœ.

  ...œœœU

  ‰ Œ

  ...œœœU

  ‰ Œ

  .œU ‰ Œ

  4

 • Andante sostenuto

  A

  Hail,

  ve

  bles

  Ma

  sed

  ri

  Ma

  a,

  ry

  Ma

  Mo

  dre

  ther

  - - - -

  - - -

  8

  San

  Ho

  ta,

  ly!

  Sor

  Watch

  reg

  o'er

  giil

  my

  pie'

  way,

  - - - - - - - -

  -

  12

  del

  Guide

  mi

  me

  ser che

  from

  œ œ œœ

  .œ jœ

  t'im

  day

  plo

  to

  ra,

  day;

  - - - - -

  16

  In

  Calm

  sul

  thou

  cam

  Life's

  dolcissimo

  min

  woe,

  del

  ne'er

  rio

  from

  do lor

  me part,

  E

  Look

  - -

  20

  fe

  from

  dee

  a

  œ œœn œ œ

  œ

  spe

  far

  me gl'in

  on

  œœ

  .œ jœ

  fon

  my

  diin

  sad

  rit.

  ˙jœ

  cor!

  heart!

  - - - - - -

  -

  T ä x ` t Ü | t 4TwtÑàtà|ÉÇ yÜÉÅ à{x vxÄxuÜtàxw \ÇàxÜÅxééÉ wtÄÄt VtätÄÄxÜ|t eâáà|vtÇt

  Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande Organo a cura di

  Maurizio Machella

  Pietro Mascagni (1863-1945)

  Parole di P.MazzoniEnglish Version by G. Cooper original melody by Pietro Mascagni

 • 24

  O

  Hear

  pie

  my

  a tempo

  to

  fond

  sa,

  ap

  tu

  peal,

  che

  Oh,

  sof

  in

  fri

  pi

  sti

  ty

  tan

  hear

  to,

  me!

  - - - - -

  - - -

  28

  Ve

  Mo

  di,ah

  ther,

  ve

  thou

  diil

  hast

  mio

  an

  pe

  guish

  nar

  known!

  - - - - -

  - -

  32

  Nel

  Bless,

  le

  and

  cru

  thro'

  de

  life

  liam

  be

  ba

  near

  scie

  me,

  d'un

  Com

  in

  fort

  fi

  my

  ni

  soul

  to

  and

  pian

  cheer

  to,

  me,

  - - - - - - - -

  -

  36

  deh!

  Oh,

  non

  leave

  m'ab

  me

  ban

  not

  do

  a

  largamente

  nar.

  lone!

  O

  Hail,

  Ma

  bles

  dre

  sed

  a tempo

  pi

  Mo

  a

  ther

  pie

  hear my

  cry!

  In

  My

  pre

  sor

  daal

  row

  - - - -- - -

  - - - -

  40

  duol,

  see,

  non

  and

  mi

  pi

  la

  ty

  sciar,

  me!

  O

  Thy

  Ma

  smile

  dre

  doth

  dim.

  mi

  hush

  a pie

  each

  sigh!

  - - - -

  -

  44

  Oh

  Oh,

  Ma

  Moth

  dre

  er

  dim.

  mi

  mine,

  a

  ne'er

  pie

  from me

  poco a poco dim. e rall. sempre

  tà!

  part!

  In

  Thy

  pre

  smile

  daal

  il

  - - - -

  - -

  48

  duol

  lume

  non

  my

  mi

  wea

  la

  ry

  sciar,

  heart,

  non

  my

  mi

  wea

  la

  ry

  sciar!

  heart!

  .˙ œ

  - -

  - -

 • &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  43

  43

  43

  43

  Voce Solista

  Ped.

  Organo

  Œ ‰ œ œ œ

  ‰ jœœœ.œœœ- Œ

  ˙ œ

  π

  Andante sostenuto

  Andante sostenuto

  .œ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ- Œ

  ˙ œ

  .œ œ œ œ

  ‰ Jœœœ. œœœ- Œ

  ˙ Œ

  .U̇

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ

  . œœœU-

  .˙U

  &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  5 œ œ œAHail,

  vebles

  Mased

  5 œ œ œ...˙̇̇œ œ œ

  p

  π

  a tempo

  ˙ œri

  Maa,ry

  .œ jœ œ œ...˙̇̇

  ˙ œ œ

  Œ œ œMaMo

  drether

  œ œ ˙œ œ œœœ ˙̇

  œ# œ œ

  œ ˙SanHo

  ta,ly!

  œœ ˙̇œœ ˙̇œ ˙#

  ˙ œSorWatch

  œ œ œ œ .œ œ#˙̇̇̇ œœœ#

  œ œ œrego'er

  giilmy

  ˙ .œn œ˙̇ œœ œ œ

  - - - - - - - - -- - - -

  4

  TwtÑàtà|ÉÇ yÜÉÅ à{x vxÄxuÜtàxw \ÇàxÜÅxééÉ yÜÉÅ VtätÄÄxÜ|t eâáà|vtÇt

  Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande Organo a cura di

  Maurizio Machella

  Pietro Mascagni (1863-1945)

  Parole di P.MazzoniEnglish Version by G. Cooper

  original melody by Pietro Mascagni

 • &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  11

  ˙ Œpie'way,

  11 œ œ œ œ œ œ œ5

  ˙̇̇ œœœ

  Œ œ œdelGuide

  .œ jœ œ œœ œ# œ˙̇ œœ

  œ# .œjœ

  mime

  ser chefrom

  œ .œ Jœ

  œ œ œ# œ œ œ...˙̇˙#

  p πœ œ œ œ .œ

  t'im

  day

  plo

  to

  œ œ ˙#

  œ œ œ œ .œjœœœœ œœœ ˙˙˙#

  ˙ jœ ‰ra,day;

  ˙ jœ ‰˙̇̇Jœœœ ‰

  Œ œ œπ

  - - -

  &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  16

  œ œ œInCalm

  sulthou

  camLife's

  16

  œœn œœœ œœœœ

  π dolcissimo.˙

  minwoe,

  ‰ œ> œ# œ œ

  ...˙̇̇

  œ œ jœ œdelne'er

  riofrom

  do lorme

  œœn œœœ œœœœ

  ˙ œ œ

  part,ELook

  ‰ œ> œ# œ œ

  ...˙̇̇

  ˙ œfe

  fromdeea

  œ œ œ.˙..˙̇

  ˙ œ#

  cresc.

  cresc.

  - - --

  &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  21

  œ œ œ# œ œ œspe

  far

  me gl'inon

  œ .œ# Jœ

  21 œ œ œ# œ œ œœœ œœœ# œœ∑

  ˙n œ

  œ œ .œjœ

  fon

  my

  diin

  sad

  ˙ œ

  œ œ .œjœœœœ ˙̇̇#

  œ ˙

  rit.

  rit.

  ˙ jœ ‰cor!

  heart!

  ˙ Jœ

  ˙ jœ ‰

  ˙̇̇Jœœœ ‰

  Œ œ jœ ‰

  ˙ œO

  Hearpiemy

  ‰ œœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.‰ œœ. œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  fa tempo

  F

  ˙ œto

  fondsa,ap

  ‰ œœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.‰ œœ. œœœ. œœœ

  .‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  - - - - --

  2

 • &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  26

  œ Jœjœ jœ jœ

  tupeal,

  cheOh,

  sofin

  fripi

  stity

  26

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œtanhear

  to,me!

  ‰ œœ . œœœ. œœœ. ‰ jœœœ.‰ œœ . œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  ˙ œVeMo

  di,ahther,

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.‰ œœœ. œœœ

  . œœœ. ‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  œ œ œvethou

  diilhast

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œmioan

  peguish

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ .

  ˙ œ

  - - - - - - -- - - -

  &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  31

  .˙narknown!

  31

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ

  .‰ Jœœœ.

  ˙ œ

  œ Jœjœ jœ jœ

  NelBless,

  leand

  cruthro'

  delife

  liambe

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œba

  nearscieme,

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ. ‰

  jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  œ jœ jœ jœ jœd'unCom

  infort

  fimy

  nisoul

  toand

  ‰ œœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœ. œœœ. œœœ.‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  ˙ œpiancheer

  to,me,

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ. ‰jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ J

  œœœ.

  ˙ œ

  - - - - - - - --

  &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  36

  œ jœ jœ œ œ œ œdeh!Oh,

  nonleave

  m'abme

  bannot

  doa

  36 œ œ œ œ œ œ œ

  ‰ Jœœœœ.‰ J

  œœœ. ‰ Jœœœ. &

  œ œ œ

  plargamente

  p

  .œ Jœ Jœ Jœnar.lone!

  OHail,

  Mables

  dresed

  .œ‰ ‰ J

  œœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ.

  ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  f a tempo

  f

  œ œ jœ jœpi

  Moa

  therpie

  hear my

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ

  .‰ jœœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ.‰ jœœœ.

  ?

  p.œ J

  œ Jœ Jœtà

  cry!InMy

  presor

  daalrow

  ‰ jœœœ ‰jœœœ ‰

  jœœœ

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  œ œ œ

  f .œ Jœ Jœ Jœduol,see,

  nonand

  mipi

  laty

  ‰ jœœœ ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ &

  œ œ œ

  f

  - - - - -- - -- - - - -

  3

 • &

  &

  &

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  41 .œ Jœ Jœ Jœsciar,me!

  OThy

  Masmile

  dredoth

  41

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ. ‰ jœœœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ.‰ jœœœœ.

  ˙ œ

  dim.

  œ œ œmihush

  a pieeach

  ‰ œœœ. œœœ. œœœ

  .‰ jœœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.

  œœœ.‰ jœœœ.

  ?

  .œ ‰ Œtà

  sigh!

  .œœœ> œœ> œœ>

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ

  œ œ œ

  p ∑

  ..œœ œœ> œœ

  > œœ>

  ‰ Jœœœ ‰ J

  œœœ ‰ Jœœœ &

  œ œ œ

  - - -

  &

  &

  &

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  45

  Œ ‰ Jœ Jœ JœOhOh,

  MaMoth

  dreer

  45 ..œœ œœ œœ œœ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ.

  ‰ jœœœœ.˙ œ

  f dim.œ œ jœ jœmimine,

  ane'er

  piefrom me

  œœœœ œœ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ.‰ jœœœ.

  ˙ œ

  .œ jœ jœ jœtà!part!

  InThy

  presmile

  daalil

  .œ œ œ œ

  ‰ œœœ.œœœ.œœœ.

  ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  rall. e dim. sempre

  p poco a poco dim. e rall. sempre.œ jœ jœ Jœ

  duollume

  nonmy

  miwea

  lary

  jœ œœœ. œœœ. ‰ ‰ jœœœ.

  ‰ œœœ.œœœ.‰ ‰ jœœœ.

  ˙ œ

  .œ jœ Jœ Jœsciar,heart,

  nonmy

  miwea

  lary

  ‰ œœœ.œœœ.‰ ‰ jœœœ.

  ‰ œœœ. œœœ. ‰ ‰ J

  œœœ. ?

  ˙ œ

  - - - - - -- - - -

  &

  &

  ?

  ?

  ##

  ##

  ##

  # #

  50 .˙

  sciar!heart!

  50

  ‰ jœœœ.œœœ.

  œœœ.œœœ. œœœ

  .

  ‰ jœœœ.œœœ. œœœ

  . œœœ. œœœ.&

  œ Œ Œœ Œ Œ

  œœœ. œœœ. œœœ.

  œœœ. œœœ.œœœ.

  ...œœœU ‰ Œ

  ...œœœU ‰ Œ

  .œU ‰ Œ

  4

 • Andante sostenuto

  A

  Hail,

  ve

  bles

  Ma

  sed

  ri

  Ma

  a,

  ry

  Ma

  Mo

  dre

  ther

  - - - -

  - - -

  8

  San

  Ho

  ta,

  ly!

  Sor

  Watch

  reg

  o'er

  giil

  my

  pie'

  way,

  - - - - - - - -

  -

  12

  del

  Guide

  mi

  me

  ser che

  from

  œ œ œœ

  .œ jœ

  t'im

  day

  plo

  to

  ra,

  day;

  - - - - -

  16

  In

  Calm

  sul

  thou

  cam

  Life's

  dolcissimo

  min

  woe,

  del

  ne'er

  rio

  from

  do lor

  me part,

  E

  Look

  - -

  20

  fe

  from

  dee

  a

  œ œœ# œ œ

  œ

  spe

  far

  me gl'in

  on

  œœ

  .œ jœ

  fon

  my

  diin

  sad

  rit.

  ˙jœ

  cor!

  heart!

  - - - - - -

  -

  T ä x ` t Ü | t 4TwtÑàtà|ÉÇ yÜÉÅ à{x vxÄxuÜtàxw \ÇàxÜÅxééÉ wtÄÄt VtätÄÄxÜ|t eâáà|vtÇt

  Trascrizione da Concerto per Voce Solista e Grande Organo a cura di

  Maurizio Machella

  Pietro Mascagni (1863-1945)

  Parole di P.MazzoniEnglish Version by G. Cooper original melody by Pietro Mascagni

 • 24

  O

  Hear

  pie

  my

  a tempo

  to

  fond

  sa,

  ap

  tu

  peal,

  che

  Oh,

  sof

  in

  fri

  pi

  sti

  ty

  tan

  hear

  to,

  me!

  - - - - -

  - - -

  28

  Ve

  Mo

  di,ah

  ther,

  ve

  thou

  diil

  hast

  mio

  an

  pe

  guish

  nar

  known!

  - - - - -

  - -

  32

  Nel

  Bless,

  le

  and

  cru

  thro'

  de

  life

  liam

  be

  ba

  near

  scie

  me,

  d'un

  Com

  in

  fort

  fi

  my

  ni

  soul

  to

  and

  pian

  cheer

  to,

  me,

  - - - - - - - -

  -

  36

  deh!

  Oh,

  non

  leave

  m'ab

  me

  ban

  not

  do

  a

  largamente

  nar.

  lone!

  O

  Hail,

  Ma

  bles

  dre

  sed

  a tempo

  pi

  Mo

  a

  ther

  pie

  hear my

  cry!

  In

  My

  pre

  sor

  daal

  row

  - - - -- - -

  - - - -

  40

  duol,

  see,

  non

  and

  mi

  pi

  la

  ty

  sciar,

  me!

  O

  Thy

  Ma

  smile

  dre

  doth

  dim.

  mi

  hush

  a pie

  each

  sigh!

  - - - -

  -

  44

  Oh

  Oh,

  Ma

  Moth

  dre

  er

  dim.

  mi

  mine,

  a

  ne'er

  pie

  from me

  poco a poco dim. e rall. sempre

  tà!

  part!

  In

  Thy

  pre

  smile

  daal

  il

  - - - -

  - -

  48

  duol

  lume

  non

  my

  mi

  wea

  la

  ry

  sciar,

  heart,

  non

  my

  mi

  wea

  la

  ry

  sciar!

  heart!

  .˙ œ

  - -

  - -