deal 6-4-2011

of 63 /63
OÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË Euromedica OÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȤÙÂȘ, ÔÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ·Ì˘ÓÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ψάχνει αντίδοτο για τα χρέη ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ™ÂÏ. 22 ΠΗΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ™ÂÏ. 21 ™ˆÛ›‚ÈÔ ·fi ÙËÓ «μÂÏ·Óȉȿ» ™ÂÏ. 37 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ «∞ÛÙ¤Ú·» www.dealnews.gr www.dealnews.gr ∫∞À™πª∞ - ∂¡¢À™∏ - ∫∞§§À¡Δπ∫∞ «ÃΔÀ¶∏£∏∫∞¡» ¶∂ƒπ™™OΔ∂ƒO ™ÂÏ. 32-33 ™Àªμ∞π¡√À¡ Δøƒ∞ ∫∞π ª∞™ ∞º√ƒ√À¡ Deal News online ÕÌÂÛË & ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÕÌÂÛË & ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÕÌÂÛË & ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÕÌÂÛË & ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÕÌÂÛË & ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγών ΚΑΝ ΑΚΙΝ ΣAΓKΛΑΡ ™ÂÏ. 20 H Ziraat ¤¯ÂÈ... ÛÙfi¯Ô˘˜ TETAPTH 6 AΠPIΛIOY 2011 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 101 Tιμή: 2 E ™ÂÏ. 34-35 ™ÂÏ. 23 CARREFOUR, ∞.μ. - Oπ ¢ÀO «¶§∏°øª∂¡Oπ» Δø¡ SUPER MARKETS ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Shelnam ™ÂÏ. 4-5 Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Ποιές εταιρείες άντεξαν στην κρίση Αύξηση των εξαγωγών κατά 10% Βουτιά 14,8 στο λιανικό εμπόριο Βουτιά 14,8 στο λιανικό εμπόριο Βουτιά 14,8% στο λιανικό εμπόριο O¶∞¶ ¢∂∏ -OΔ∂ ™ÂÏ. 8-9 ™ÂÏ. 6-7 ™ÂÏ. 18-19 ¢π∞ºø¡π∂™ ∫∞π ∞§§∞°∏ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∂ÌÏÔ΋ Ì ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Δπ ∂ƒÃ∂Δ∞π ™Δ∏¡ ∞°Oƒ∞ ΔÔ «ÎÔ‡ÚÂÌ·» ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ª¡∏ªO¡πO ∫∞π ™Δπ™ Δƒ∞¶∂∑∂™ - Oπ ∂¡ΔO§∂™ ¶OÀ ¢π¡∂π ∏ ∂∫Δ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ OÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙË «Ì˘ÛÙÈ΋» Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ «ÁÎÚ¤ÌÈÛ» ÙË ÛÙÂÚϛӷ ΔÔ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô Ú¤Û‚Ë˜ Î·È Ô OÌ¿Ì· ¢∂¡ ¶ø§√À¡Δ∞π OÈ È¤ÛÂȘ, ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È Ë ÙÚfiÈη Παιχνίδι με τον Σόρος £ƒπ§∂ƒ ª∂ Δ∏¡ ∞¡∞¢π∞ƒ£ƒø™∏ ΔOÀ Ã∂OÀ™ Oπ À¶O°∂π∂™ ¢π∞¢ƒOª∂™ ∫∞π Δ∞ «ºπ§∂Δ∞» Ο «ΓΚΟΥΡΟΥ», Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΟΙ ΗΠΑ, Ο ΖΑΒΟΣ

Embed Size (px)

description

Deal News Online 6-4-11

Transcript of deal 6-4-2011

TETAPTH 6 APIIOY 2011 A 101 T: 2 E

, , ,

O . 4-5 -- , O

O O O O O O. 8-9

O Euromedica O , . 32-33

. 22

O -O

. 6-7

O , OO - O O O - - OO

. 21 Shelnam AK. 37

. 34-35

10%. 23

14,8% 14,8 . 18-19

. 20

CARREFOUR, .. - O O O SUPER MARKETS

H Ziraat ...

Deal www.dealnews.grNews

online

&

www.dealnews.gr

02 TETAPTH 6 APIIOY 2011

Z

! , , , , , , , . , , (, , Goldman Sachs;). , . . , , , . , . . -

, . . . . , , . . , , , ... . . . , . . . ;

D e a l news news news.

last time

INDEX: . 4 5 : . 6 7 : . 8 9 : 14,8% . 18 19 : : Ziraat . 20 : . 22

, () , , 2013, , . , , , . ( , 4-5 . ..) . .

27 , (). (), . O . , , . 12 . . , , . .

DEAL news .. E E..E.E - : : X

, O , E

DEAL LEADER: . . 32 33

E & E /:N :

M

: . 34 35 40 47 56 57 58 61 62 - 63

: 41 E 31 A, T.K. 105-53 T.: 212 700 3200 Fax: 212 700 3240, e-mail: [email protected] , , , , , , , , , . 2121/1993 .

K (, O, , ..): 180K K I 140K K I - (ETA) 440K

MEDIA SPORTS AUTO

04 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

T AH ,

A

T ... E, . , .

O , , , , E. K E . Z . O . Z A . O Harvard Business Scholl Club of

Greece N E , K K. H M K T Z . T N 2009 A . K E . T, fund . O , -

A T A. O M

HA . T, 2009, NT. O Z . Z . O B 39, T, N , A , -

O Z

T E M

M K T. H K. O T , Z Zeus Capital Partners . O .. EB , M H . O O . O O . . , . . E OAE, . . , . . M, . . N . A , , M, K, M. A K . A , T, K, . A, A N , EB. -

40 . E , , , . Z , . . E , , . T . H E . B E HA, . T HA . M O. A E A -

A O T B, K, M E . H A E, E, . O T . . , N P, E . A , EB . , .

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

05

H O T ... E, .

19 25 . , 5,5 6 . , . 10,6% , . 2011, 865 300 . . , , , , 2011, 2012-2015. , . 19 , : - . . - . , . - . , 250.000 200.000 . - . - . - . - . 1,5 . . - , . - 2012. - . , 400.000 350.000 . - . , , 500.000 , 3,5 . . - 2,3 . - 2,3 . . - . - . - 13% 23% 1 2011 1 2012 . - . . - , , , , , ... 560 . . - , , , , , ..

T A Goldman Sachs O . T , , 2000 .

B ,

T NT N K T O EE NT E A, . O , ; T M . O T A , , , . , , , Goldman Sachs A. T ( ;) , , . B, . H Goldman Sachs A , . H G.S A . Goldman Sachs T . H Z M. O , AOK , E.

06 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

,

... ! , , . . 15 . . 50% 50 . . . , . , . , . . ,

. , , .. .

, . 99 . , . , . , , ,

, , . 23 , . . . , , -

, .

: , -

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

07

, , , 2008, . 1,25% 1%, 2009, . H , , . 0,25 , . , , 2011, 2% . 110 . 168 110 . 40% . - - . , , . , . , 10.000 , 4% 5% , .

100.000 +3% 1% = 1,25% = 1,5% = 1,75% = 100.000 +3% 1% = 1,25% = 1,5% = 1,75% = 20

605 619 632 650

25

3 5 . , , . , , . . . 10% . , , . ,

... . , . , , , . , ( ), , , , , , , , .

527 541 555 570

EURIBOR uribor, 1,25% . , 100 , . . 0,5% , , . , ,

, , . , , , , .

. , , , . , , , . , , , , , , . , , .

..

08 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

O A , N P, . H , site , . , , . , 2011. H , , . A , , , . E M (EFSF), , O P, . A , E E. T T , . T . , (E, I ) ( , XA), . , O , , . O , E. K , - , , - , , . E , , .

K H E K T NT

, EKT - , N P, T , , XA 1.500 , , , ,

2010, , EKT, . , Goldman Sachs XA, , .

T N K

. O , , EKT, (euribor), . , E T 40 . 2009 19 . , , 2012. ,

X E T 40 . 2009 45-50 . . A , , 2010, , ,

. , Spiegel, NT, , . K NT , . M , NT, ,

T DEAL , EKT, . A EKT , euribor . E E E.E. 80 . euribor, 0,50%. T euribor 1,2550% EKT 0,25%. T 65% -

X

T EKT . O , , EKT , . H EKT . T , , E T, . H , , , 58 .

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

09

, , . , , . , , , . , , . , , , 99% 6.100 , . , , , : 15% . 2,5% , 35% . , 1980 1% 45%. , , , . , , , . , . ; 50%. , . , & , , , , . , .

, , . T NT , , NT. , O .

, . EKT E.E. , , E Moodys, I. , 16 M, NT

, , 181% AE 2015 176% 2020. T , , 17% . , , E . A NT, .

X.A.

EKT 58 . , 30 . , . H ETE EKT ( ) 35% ( EKT ). H EKT 60 ., ( ). E , (.. ), ( , ) . H , , . H . .

10 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

T EKTE

M

... . O , E K T (EKT), , ., , EKT, , , 30 . . ; , A, , , EKT, . , , . M , , , , , , . , , . H , , , , . T ; O , , . A -

. , , , , , : , , . , , , , . K , EKT, .

H 30 . T , , , . H . , -

, . , , , . , EKT , , . A , - . , : H 30 . , . A...

A K M A E

T T ,

12 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

O . E 153

15 - , 12 - - . , , , . , , , , . , , . , , , . . , ,

, , , .

, . DEAL , , , , 153 , . , , . , . , 180 (3/5), . . , , 180 , .. : , , -

. , , , , - .., . , - - , .

. , , . , . , . .. DEAL , . , . , . , , ,

. , , . , . , . .., , . . , ,

-

- , , . , , -

. . ,

. . , , , -

, 937 , , ; ,

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

13

, . , 15 12 , , , 12 . . . , , , , , . 2011, . , 2011, . , , , . , . . , . , , . , , , , , , . , . , , , -

-

... P , . , . , . , , . . , , , , . . . , , , . , , . , , . . , , , . .

, , 1.500d , ,

. 24 , . , . , , , , . , 937 , ,

; , , . .

, , . 15 . 2012 35 . 2013-15, (. , . ) , , 5 . , , .

. , , , , , , . , , . , , ! , , , . , , , , . , , . , , , 1.500d , . , , , , , , , . !

14 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

. . , , , . . , , , . . 1998 2009 , , . , 2002 , 2002 2003 . TOR M1. , . , . , , . , . . . . , . , .

, . , . , . . . .., , , , , , .

. . . . , , Ferostaal, , , , 250 - 300 . , Siemens.

. . , , , 1998 - 2009, . . , . . , 1998 1999 HDV Ferostaal. . -

, , . . . , . , , . . ,

. , , , , . , , . , . , . , , . , . . , . , . , , , .

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

15

O N.. O

E N..

, . , . .., .

, , . .. . : .. , .

. , , , , , . , , , .

. , - . - , -

.. . ( 21 ..), -

.. , . , , , . , . , . , . , . , . , . . . , . , , . . , - . - . , - , . . . , , -

O , . . . . . .., , , . , , . ,

. , , . . . , , . , .. - , . , - , , , . , . , . . , . , . . , .

T... K , . , . .. . . .., . , , , . . . , , . . , , . . . , , . . , , .

16 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

. , , , , . , . . . 18 , , , . , : , . 2011 , , - -

. . , . . . . , . , . , , . : , .

???? . , , , . ,

, , . , . .. . , , . , , , . , .

!

97% . . 1,1%, - .., .

. . . .

: . ; ; ;

, . , . , , .

!

. , . , . . , , ...

, - . , , . , . , . , . , , . , .

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

17

() . . , (ELDR). , , (, ) . .. . .

, . , , , . . , , . . ;

, . . .. .

.

; . . : . : . : . : ; / .

M , , , ... ! O , , 4 ! , O , , ! , , ; , , , , ... 60.000 ; , 50.000 ; , T . N 900 ... ; , OE 20%; Y . T , , , , , , 1.150 , 917 , 150 , , , , M, ... M , 6 , , . ... , ...

; . , , , , - - . , .

.: E, , . ; O O . . N . T ... !

18 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

B 14,8% K H , , . T E E E, E A , . E , . EEE I 2011 2010 14,8% 13,3%. H , . H -

H , , , . A . O 11% 4%. I 14,3% I 2011 2010, . H , , EEE. H I 2010 25,5%, . A , 25,3% 22,9%, , 20,6%, , 16,2%, 7,2%, 9%. H 2,2%. 2010 I 35,5% 20,5% 18,9%, 17,7% 6%.

H H , , . 2010 2011 EE B, 2010 2,108 . 408.837 . 2009, 33,72 . E 42,81 . . H B, X, B, brands, Tie Rack, Donini, Manseta BCBG A, , A, K, , Athens Heart.

Carrefour, AB B H , . , Carrefour M AB B , , B, M, My Market Lidl 2010. T Carrefour M, leader , 2010 4,1%, 2,71 2,82 2009. M, , , , 50%. 2011 A, ,

O B

O K

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

19

MINI KPAX E EIA, HEKTPIKA

Sato, H H I 2010( I 2009)K - K , , T B Sprider Stores X, , 10,177 . 4,73 . 2009, 11,8%. O . X . A . A . , , . , ( E ) E, B P. , , 8 - 12 . . M , Sprider . M K . EEE , , . K , K 12,4% 2010 44,1 . 50,4 . 2009 40,4% , 2,3 . 2010 3,9 . . K Johnson & Johnson. Sephora M, 2009 . H , . A 2009 , B . H Sato . O Sato , 2010 25% 35% , . O 15 . 6,84 . 2009 19,47 . 6,81 . . O Entos . E Sato, T, , , . Praktiker, E, 2010. O 2010 5,9 3,45 . E P, Praktiker. O Praktiker E , 260 . 275 . 2009 , 2009 24,9 . . O , , . M 3,2% 435 . 449,5 . 2009 IKEA , 20,5 . . O B E . , H A . H H 11,8% 7 . . O . , , , future stores, , , K, Media Markt, Saturn.

K - 26,9% -25,6% -21,2% -11,2% -6,7% -4,7% 5,2%

- 25,3% -22,9% -20,6% -16,2% -7,2% -9,0% -25,5%

K T , I 16,2%. H . H Philip Morris, 1946, 2010 85% 9,3 . 2009, , . E K 124%. H 20%, 20%, (, , ...) 25% , 15%.

-

Red Markets AB B, M E, M, Carrefour 100 . . 2011 Dia, 35 Carrefour Carrefour Market. H AB B 2010 1,13 1,06 , 28 . 32 . 2009. , , AB B 700 . (100 . ) , Red Markets, , .

M Sato

20 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

1893 Ziraat bank, A T T M, 1914, . M 94 , 2008, , K A.

A EBZM Can Akin Cagral Ziraat bank T E. T T A T E B Z . K , ATEbank, , . O Ziraat bank , ATEbank. , EBZ , ATEbank.

T , . 94 , Ziraat bank . , . T 11 . , 7.156.326 , 5 . . T , , . Ziraat bank , , , , . H Ziraat bank , , . T, Ziraat bank Can Akin Caglar , . T , Can Akin Caglar E. ; , P O. E ; T ; H O

. H P , T . , K A, M . E , 18 3,5 . , , T. . A E ; M Ziraat bank K E, E - - ( ) T, E, . O , ... . T Akin Caglar B I, E, , , T. O . M A E . T , . Caglar

O T

, Bloomber E B, E, T, , B Finansbank. ; H T

, T . K A T. T Akin Cagral , , E, .

H Ziraat bank K ET Akin Caglar

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

21

N ShelmanH AMK 10 . A

T

, Shelman , 10 . , ... .

O , H Alfa Wood, A A, N . T 10 . , 4 . , . H, 6 . Shelman. O , A A, , K X , , . E , 2010. H -

. (Shelman Alfa Wood), 2001 44 . , , Shelman , Y, N . , Shelman, A A , , , . , , ,

.

H , Shelman 85,5 . , 2009 84,6 . . , -

O ,

48,3 . (28,8 . 2008), 21 . . , 10 . , 21 . , , , . 2011 , Shelman, , , .

H Shelman Alfa Wood, A A Shelman , N . M . O Shelman , , . , , . A , 50% ... . A , . A , 3 . , Shelman, . K , , .

O A A, , , 21 X, . T , 20 B, E N , K. O . K E , E K E, Shelman , , , E K . M, , .

22 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

fund Oaktree Capital Genmar, .

, deals , management, 20% Wall Street, distress fund Oaktree (), 82 . . , 200 . Genmar, , , 88 . . Oaktree 2005, 550 . , 210 . . , 23 . 43,5 . . suezmax .

Genmar,

fund Oaktree

20% Genmar 200 . . 35 216,7 . . 2010 EBITDA 92,2 . . 2007, , 40 , 2 . 2008, 7 , deal Metrostar . 11,5 . , 170 . . .

, 13 Metrostar, deal 620 . . 1,165 . , . , , Genmar . , 500 . . , , , . , Genmar 2 . . 750 . . , 372 . , 50 . . , 300 . 695 . 2012. , -

, , 500 . . , , -

Lloyd s list, Genmar Almi Tankers ( ) 5 10 suezmax, . , . , Almi Tankers . dealmaker, .

-

Genco - Baltic & Trading Genmar , . Genco, , 2010 , 141,2 . . 148,6 . . . 446,7 . 379,4 . EBITDA 330,7 . , . 8,3 . ., 32,6 . EBITDA 17,7 . . 2010 Baltic&Trading. 19.692 , 5.016 .

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

23

10% DEAL , .

T , 10%, . 2010 , , , , . , . ; 2010 , , . , , spreads. , . , , , . 2010 , ( 12% ). . , 2011, . ; 5,5% 2011 6% . , , . 2010 - 2011, 10,4%. 2011 10% , . , , , . , . , , . - , . 1990-2000, , . , , & , . ,

. , 100 . 210 . Go 2 Market, . , , . , , , , , , -

16,3% , 11,5% , 6,43% , 4,73% , 3,73% - . 2010; , 100 ( ). . , ( , ..). . , 6 () , : , - - , . , -, 16,3% 2010. (11,5% ) - (6,43% ). (4,73% ) - (3,73% ). . , . . , 100 , - . ; 2010 10,6% . . , . . . , , & , 16% , 2014. , .

24 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

Amundi Amundi Hellas, . , . , , . , , . , Moodys weekly credit outlook, Euroxx. , , . Moodys 10% 3,6% .

ecret money , . . , . . -

F CUS

, - 2011, urobank . , , 18,53%, Eurobank 14,09% (13,25%) .

. , 30 , 30% . . . , . , . , 7 , , , . , , , . . . 7 8 ( ) , . ,

EXPERT HELLAS

99, . Expert Hellas, & 99, , , . ; , . . Expert Hellas 99, & 13 . , Expert . , Expert & , . . Expert Hellas, , & , . . , Expert Hellas - . ..

Euroxx (6,10%) 4 6, (5,28%) 5 4 Alpha Finance (4,54%) 6. : Citigroup (3,68%), HSBC (2,91%), Cheuvreux (2,53%) UBS (2,37%). . Eurobank (14,09%), (13,58%) (12,86%). 22% 30 , , Alpha Finance , 2010 . 30 36%, .

, , , , . , , , . , , , , , . , . , ; , ; , ;

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

25

; , ( ) . , , , .

. . ; blogs ; 1 , . .

, . Deal. . , . .

. , , , , ; , -

. . , , . .

!, . , , . , . . , . , . , . . , , . . . , . . . . , , , , , , . , . .

, 5 .

N 2010 10%, ( ) 3,2 . , .. (, ), (, , , ). , .

leader . , , , , - . , Meyd an Tracetrack, . 60.000 , , 5 . , . , 10 . . , , , .

724 MW , . Deir Ezoor , Ansaldo Energia SpA, Finmeccanica SpA. Bloomberg . ; . , .

, . , . Wikipedia, , , , . DEAL . , , .

26 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

800 . . DRYSHIPS

drillships, grand maitre deals , . , , Morgan Stanley, Dryships Korea Lines 800 . . , Nordea ABN AMRO, DVB Bank, Deutsche Bank , . , , , drill ships . , drill ships, , , , , . Wall Street , , , . .

FF Group

. FF Group 2011, , . , , , . , , -

Zak Inv. , 15 , Cardiff Maritime . , , , 10 , mega deal ,

project

, drill ships, Dryships . Zaks Investments , . Dryships o drillship Ocean Rig Corcovado, 4 . Samsung Heavy Industries, 78% Ocean Rig, . option , Ocean Rig, . 2010, Dryships 500 . Ocean Rig. , Dryships 99,7 . 2010.

, , , , 2010, .

T

report Proton, 31 2010 227,6 . , . , , .

, . 282,7 . , 63,4 . 2009, , 749,5 . . , ,

Dryships,

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

27

2011 25 . . FF Group . Folli Follie Links of London ( , ), , . , 15 . , , 50 . . Elmec Sports, ,

brands , . , , 2010 , , , 35 . 50 . .

,

FF Group,

project . , , , , cold shell, .

, . , . , , projects , . Fairfax , . Fairfax .

,

funds , , , Fairfax Fund.

,

, , . , , , , . , 2010 30% . , 40% , 1.546 . . , 223 . , 263 . 259 . . , , , , .

, ,

28 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

, , , , , . , , . , , , , , . , . , , , , . , 2,5 . , , 1 . , 40 . . , , 50 . , .

21,4%

, , (21,4%), (21,5%) , (23,9%).

,

, , . , , , , 1988 , . 1853 1903. -

LIDL

Aldi Lidl, , 40 Aldi. , , 12 , , 218 . Lidl, 12% . , 15% 2011, . 80 . .

,

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

29

, . , . , , 2011. , 2010 , . ,

4,8 . 4 . , 800.000 , Abies, Rebikat, Euroterra.

, . , , , , 24,7%. , . .

, , -

. , Javes Services Inc, . , , . , , Javes Services 25 . , 20 . , . 2010 23,06 . 7,7 . , , .

2011 , , , , , 2011. , , , . , , 2010 30%, 135 . . , 22% . 2010, 35,7 . , , , , . . , ,

,

,

. .

30 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

,

, Sprider Stores, Elmec . . , Sephora- , 24 . , 7% 2010. 2010 23,1 . , Sephora- 22 . , . , Marinopoulos Coffee Company, Starbucks , Bucuresti Mall, 300.000 . Starbucks , Marinopoulos Coffee Company , Cluj Timisoara. Marks & Spencer GAP. , Sprider 16 , 2010, , Elmec Romania Nike Baneasa, .

,

Marinopoulos Coffee Company 300.000 Starbucks Bucuresti Mall

!

( , , ) . , , . , , . .

8 82 1

BUREAU VERITAS

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

31

- : . , . , , , . , , , , . , , , , , .

, , . , , . 23 . , 2009 71,3 . . , , 993 . 938 . .

2011,

, , , . , , , , . , . , 20,9 . 76,8 . . , , . , , 53,8%, 1.044, 3 . 679,1 . , .

. , , J & P - - - . , , project ,

10 . , 1 .

,

1828, Bureau Veritas, , , , . , 47.000 370.000 , . , : , . Bureau Veritas , 2.000 , 330 150 . -

Inspectorate, 7.000 60 , , . : , , . BV Inspectorate , / .

,

Inspectorate, 7.000

. , , , , . , 10 . , , 1 . . 900.000 . 2011, . , .

32 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

33

. , , , .T EYH KATH

, , . , Euromedica , ( ) . , , . , businessmen do it in your way ( ). . , , , . . . . , , . , business , , Euromedica.

86 , 18 , 58 , 9 , . , 9 2010 9 . , 150 . ,

,

63 , . , , in . , , , , . , , . FB Design, 12 ,

. , .

,

, . , . , . , . . , , , . , .

Euromedica

, , . , Euromedica 2011 . , . , , 185 . . Euromedica, 100 . . , , , , , . . , . , , . Sonac, AXON Holdings, . 1987 . , .

, , , . . , . , , . , , . . , . , - . , , , , . , . , . 2001. AXON . , ,

team Euromedica

. , 6 . 1996- 2000, . , , . Boeing Krauss Maffei Ericsson Raytheon. , . . , , deals. , ,

EUROMEDICA , . , Euromedica 120 . , , , . Euromedica . ,

2004 -

. , . , . , , . AXON ( ), AXON Development real estate, (Kastallia Village), .., .

Euromedica, deals ,

. . , AXON , , 11 . , AXON , , . , , 3,5 . . 1999 Boeing F- 15. Lockheed Martin , F16 , . , , F-16, . F15, , . .

34 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

Z 3 . 164 . O 101

, , , , , 2010 . 544 . . , Alpha bank, Eurobank . , - - Marfin Popular bank, . , -

- 3 . , 37 . 2009, , , . , 62% 38%. 265 , 164 2010, 64 , 41 59 2009. , , , , . , , , , , - , .., 700 . , 2010.

, J&P , . . , , , Forthnet, Hellas On line, On Telecoms , , , leader, , . . , , Attica Holdings,

, 62% 38%. , . , , Euromedica, , . media. , , , , , Alter, media. , real estate. Lamda Development, Pasal, Eurobank Properties, Trastor, Reds , . , , .

, , , , , , .

O I J&B .

O O K S&B O.

, - , . , , . , . , , . , , , , S & B . , , , . Nutriart, , Euromedica, . , , , , . .

2010 . 8 2010. 1,28 . , , ( ) bank

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

35

1.982, 498 .

, , , , 1982, 498 . . , , , , , . , 921.464 . , , . 2010 , , 242.098 . . , , . , , , , . , , , , , . , . . 714 . 147 , , Coca Cola 3 E, MOTOR Oil, ..

10 ( ) COCA COLA 3E Motor Oil Marfin Popular Bank 575.802 557.925 423.200 405.522 306.189 190.452 179.818 130.969 102.212 87.080

10 ( )MIG Alapis Lines Forthnet bank 868.421 931.385 873.469 438.034 411.014 273.777 89.738 85.098 79.548 71.322

2010 ( ) 9,9% 5,7% 36,2% 93,6% - - 310.787 - 1982.498 423.351 - 78.482 572.402 567.497 -118.081 - 148.222 79.648 5.765 115.971 - 921.464 23.402

576 . , , , . , , , 1 . . , 51%. 2010 613,7 . . T .. Motor Oil

, Coca Cola 3E , , , . , Frogoglass, . , . , ( ) , , -

, . Intralot ( ) , , S&B , , . , . , Nutriart Elbisco , .

- - 242.098 - - - - 45.183 102.318 - 138.996 1.385 - 63.435 - 43.512 -111, 571

36 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

E 7,3 . 13%

, 13%, . , 15%, , 30 . .

2010 , 2,154 . , 7,3 . , 1 . , . , 4,8%, , 9%. , , 2011, -3,5% . . , , , 2011 , . , . , . , , , . , , 30% - 40% 2010. , , 250.000 50.000 .

4,8%, , 9% , , . , , , . , , . , , , . , . , 70% , , . . , . , 15% , , 20% 2011, - , , 2011. , , , 10% 2010, 8 . , 80 . . .

2010 / 2010 (. ) () (. ) 1.450.327 1.362.000 1.030.724 884.754 603,993 600.701 412.239 374.497 266.146 160.402 57.977 47.502 45.524 40.164

Eurobank Alpha bank bank Marfin Popular Marfin Egnatia Proton bank bank

485 113 - 873,5 147,8 -438,1 11 -411 306 87,1 -29,5 -32,93 -9,71 -7,1 71,3

2 . , , . 2010 2 . . 2009, , . , 9 12, , , . , 1,5 . . , 1,2 . 300.000 . , , .

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

37

40% A B.

H

T VIP , M, E , 2010 72% 977.000 1,6 . , , 2009, 31,2 . . T ... , E T ( A B), A T . M, , , , , , , , deals. O , , A , E T .

A B TO 2010 72% 1,6 . 977.000 2009, E A T, 2010 , 70 . , ( A), ( A) , 9 M A, . , , A, Starwood. Starwood ... . 10 , A , . 2010 3.700 , . A A, peak season , , , . T. tour operators , , , , A. M A .

H T A B. . A . E T E, A. , , .

T A B, . M E , M B, brand - , A. , Mr Grand Resort Lagonissi . M A. ... A , .

O E T, A T, A

38 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

SOS - 1 . 2010

, . 2010, .

, , . , 8 . . , , repos, . 42 1 . , 3,4% 3,7%. 2010 1 . , , 400 . 2009 ( 2010 213 . , 75 . 80 . ( ) 26,8 . ( 31/12/2010), 29 . 31/12/2009. 38% 44%. 2010, , , 40 . , . - 21%, , 24%, , . , 2010 451,2 . , 688,6 .

2009, 237 . . 2010 1,9 . , 2,48 . 2009, 580 . , 2010 185 . . , , 20% . , 550 . (-

400 . 2010 79 ., Eurobank). , . , 16 ,

2009 2010, , , . , 247,1 . , 73,69%, 65 . . 52,07%, 2009 139,8 . 67 . .

, : - 2 . - 500 , 300 . - , 1 . 900 , . - , , 2 . . , , .. , . , , 25% , . , . , , ..

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

39

O M M 24: ) , , ) , , .

T

H . ; T M. , .... , , , , . E : - , , . ; , , . T , , . , , . , . A . . , . M , , .

M, DEAL, . . , , , O. , . , . . . M . , , . . K , , . M, O . , . , , . O ; . A . N - - , .

H , , , DEAL O . M, . . . .; K , . , , , . , , ,

, , 24: M X, T M, X , P, K .

O , , , . , ,

, . -

. , . E , .

H , , . . K , M , , . , . A , . O . , , -

N N

40 TETAPTH 6 APIIOY 2011: X AEEY

DEAL news

ENIKO EIKTH: 1.489,46 / OKO YNAAN: 79,90 . 5/4/2011 4/4/2011 1/4/2011 31/3/2011 30/3/2011 M . . (%) . 2009 . . PE 2009 P/BV 1/1/2010 . 52 . . 52 .

K M KALPHA BANK (KO) ALAPIS (KO) COCA - COLA TPIA EION (KO) EUROBANK EFG (KO) EUROBANK PROPERTIES AEEA (KO) KAE (KO) FORTHNET (KO) FOURLIS YMMETOXN (KO) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ABA (KO) JUMBO (KO) LAMDA DEVELOPMENT(KO) MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) MARFIN POPULAR BANK (KO) S & B BIOMHX. OPYKTA (KO) APOTIKH TPAEZA (KO) AEPOOPIA AIAIOY (KO) BIOXAKO (KA) EK TEPNA (KO) ENIKH TPAEZA (KO) EH (KO) ENIKH TPAEZA (KO) EBA (KA) EAKTP (KO) EHNIKA ETPEAIA (KO) EHNIKA XPHMATITHPIA (KO) EYA (KO) IA (KO) INTPAOT (KO) KYPOY TPAEZA (KO) METKA (KO) MOTOP O (KO) MYTIHNAIO (KO) O (KO) O (KO) OA (KO) OTE (KO) EIPAI TPAEZA (KO) AIIO COMPUTERS (KO) APANTH P. (KO) IENOP (KO) TAXYPOMIKO TAMIEYTHPIO (KO) TITAN (KO) TITAN (O) TEPNA ENEPEIAKH (KO) YEIA (KO) A.S. COMPANY (KO) ALSINCO (KO) ATTICA BANK A.T.E. (KO) AUDIOVISUAL (KO) AUTOHELLAS (KO) AXON YMMETOXN (KO) BYTE COMPUTER (KO) CENTRIC OYMEA (KO) CYCLON EA (KO) DIONIC (KO) EURODRIP (KO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (KO) FLEXOPACK (KO) INFO - QUEST (KO) INFORM YKO . (KO) INTRACOM HOLDINGS (KO) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (KO) LOGISMOS (KO) MEDICON EA (KO) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (E) MEVACO (KO) MIG REAL ESTATE (KO) MINERVA (KA) MLS HPOOPIKH (KO) NEXANS EA (KO) PASAL A.E. (KO) PROFILE (KO) PROTON TPAEZA A.E. (KO) QUALITY & RELIABILITY (KO) 4,35 0,21 19,16 4,06 6,35 12,47 0,42 5,78 11,24 1,11 5,17 3,84 0,76 0,86 4,80 0,67 1,96 4,07 2,62 1,33 11,61 5,94 1,30 2,94 7,26 6,01 5,26 1,31 2,45 2,52 9,50 8,98 5,28 15,06 15,00 14,88 7,70 1,28 4,46 3,11 2,93 3,15 17,00 9,49 3,29 0,53 0,36 0,50 0,98 0,42 1,78 0,91 0,56 0,39 0,50 0,74 1,23 1,13 0,56 8,58 1,29 1,15 0,40 0,94 1,27 0,40 0,82 1,95 6,00 0,98 2,96 1,33 2,52 2,64 0,36 0,49 0,66 0,40 4,35 0,22 19,25 4,10 6,49 12,48 0,43 5,93 11,12 1,09 5,20 3,72 0,76 0,85 4,65 0,67 1,98 4,04 2,70 1,37 11,50 6,00 1,29 2,95 7,30 6,10 5,26 1,33 2,47 2,44 9,48 9,02 5,29 15,56 14,88 15,00 7,60 1,31 4,59 3,13 2,84 3,13 17,30 9,50 3,24 0,55 0,36 0,50 0,97 0,42 1,80 0,97 0,56 0,40 0,50 0,74 1,25 1,07 0,54 8,60 1,30 1,12 0,41 0,91 1,24 0,40 0,82 1,95 6,15 1,00 2,96 1,33 2,51 2,51 0,38 0,49 0,66 0,40 4,47 0,24 19,00 4,35 6,42 12,95 0,46 6,00 11,35 1,10 5,35 3,63 0,78 0,87 4,79 0,70 1,97 4,18 2,87 1,44 11,95 6,16 1,33 3,20 7,37 6,20 5,42 1,40 2,49 2,47 9,53 9,09 5,43 15,89 15,86 15,60 7,71 1,39 4,63 3,29 2,92 3,35 17,50 9,34 3,41 0,56 0,37 0,51 0,99 0,45 1,82 1,01 0,55 0,39 0,51 0,75 1,25 1,28 0,60 8,62 1,34 1,13 0,43 0,96 1,30 0,42 0,78 1,95 6,50 1,03 2,98 1,33 2,51 2,54 0,40 0,48 0,71 0,40 4,55 0,25 18,95 4,40 6,45 13,30 0,46 6,00 11,31 1,11 5,46 3,75 0,78 0,87 4,80 0,71 1,98 4,10 2,82 1,49 12,26 6,27 1,33 3,10 7,37 6,20 5,32 1,45 2,45 2,56 9,60 9,16 5,45 15,80 15,88 15,11 7,88 1,40 4,65 3,29 2,92 3,37 17,62 9,39 3,42 0,58 0,36 0,50 1,00 0,42 1,88 1,00 0,52 0,39 0,52 0,76 1,26 1,29 0,62 8,59 1,39 1,12 0,43 0,98 1,30 0,44 0,78 1,96 5,96 1,03 2,99 1,33 2,51 2,54 0,44 0,48 0,73 0,40 4,69 0,25 19,19 4,48 6,48 13,30 0,47 6,02 11,20 1,17 5,36 3,71 0,81 0,87 4,72 0,74 1,96 4,17 2,94 1,53 12,31 6,28 1,35 3,22 7,45 6,37 5,40 1,48 2,44 2,60 9,68 9,12 5,50 15,99 16,24 15,90 8,00 1,42 4,75 3,40 2,97 3,40 17,60 9,55 3,46 0,59 0,36 0,50 1,01 0,40 1,85 0,97 0,53 0,39 0,51 0,75 1,24 1,60 0,63 8,60 1,41 1,16 0,44 1,01 1,28 0,43 0,78 2,00 5,84 1,02 2,99 1,33 2,51 2,55 0,42 0,50 0,76 0,40 -7,25% -16,00% -0,16% -9,38% -2,01% -6,24% -10,64% -3,99% 0,36% -5,13% -3,54% 3,50% -6,17% -1,15% 1,69% -9,46% 0,00% -2,40% -10,88% -13,07% -5,69% -5,41% -3,70% -8,70% -2,55% -5,65% -2,59% -11,49% 0,41% -3,08% -1,86% -1,54% -4,00% -5,82% -7,64% -6,42% -3,75% -9,86% -6,11% -8,53% -1,35% -7,35% -3,41% -0,63% -4,91% -10,17% 0,00% 0,00% -2,97% 5,00% -3,78% -6,19% 5,66% 0,00% -1,96% -1,33% -0,81% -29,38% -11,11% -0,28% -8,51% -0,86% -9,09% -6,93% -0,78% -6,98% 5,13% -2,50% 2,74% -3,92% -1,00% 0,00% 0,40% 3,53% -14,29% -2,00% -13,16% 0,00% 4,26 0,20 18,81 4,04 6,33 12,04 0,40 5,70 11,00 1,02 5,11 3,57 0,75 0,84 4,57 0,65 1,92 3,97 2,60 1,33 11,38 5,92 1,28 2,93 7,18 6,01 5,15 1,31 2,40 2,41 9,30 8,95 5,19 15,00 14,72 14,73 7,35 1,28 4,46 3,11 2,75 3,12 16,84 9,34 3,17 0,52 0,33 0,46 0,94 0,32 1,71 0,78 0,48 0,37 0,47 0,71 1,19 0,97 0,50 8,48 1,27 1,08 0,40 0,87 1,22 0,39 0,78 1,91 5,60 0,95 2,96 1,33 2,45 2,51 0,35 0,46 0,63 0,40 4,90 0,25 19,37 4,65 6,90 13,45 0,51 6,14 11,41 1,21 5,50 3,84 0,82 0,89 4,97 0,76 1,99 4,29 3,08 1,59 12,35 6,49 1,40 3,38 7,50 6,41 5,50 1,55 2,60 2,61 9,84 9,19 5,71 16,27 16,24 16,95 8,25 1,49 4,85 3,44 3,07 3,51 17,74 9,89 3,54 0,62 0,38 0,51 1,03 0,45 1,88 1,09 0,56 0,41 0,52 0,77 1,27 1,92 0,63 8,62 1,44 1,17 0,45 1,05 1,32 0,46 0,82 2,00 6,55 1,03 3,20 1,33 2,58 2,65 0,50 0,51 0,80 0,40 2.324.073 51.482 7.021.967 2.186.696 387.350 755.535 65.281 294.736 452.209 86.197 671.801 169.947 585.449 1.259.472 248.555 606.648 139.978 811.860 225.013 188.859 2.693.520 5.679.177 161.331 520.384 2.218.911 392.865 560.190 69.633 389.456 2.255.269 493.531 994.831 617.677 151.805 375.000 4.746.720 3.774.158 1.463.458 98.477 119.271 281.995 896.068 1.381.592 1.381.592 359.707 93.207 7.876 2.513 239.988 19.092 64.721 18.433 8.857 17.555 13.332 21.490 54.391 49.314 29.568 100.558 62.830 23.665 53.210 21.765 30.034 20.432 3.887 8.149 28.122 10.290 36.526 8.246 31.291 16.190 5.388 5.972 41.371 2.735 534.269.648 245.150.055 366.490.952 538.594.955 61.000.000 60.588.210 155.431.324 50.992.322 40.232.105 77.654.850 129.942.220 44.257.000 770.328.185 1.464.502.812 51.782.200 905.444.444 71.417.100 199.474.091 85.882.688 141.999.464 232.000.000 956.090.482 124.100.815 177.001.313 305.635.185 65.368.563 106.500.000 53.155.053 158.961.721 894.948.198 51.950.600 110.782.980 116.984.338 10.080.000 25.000.000 319.000.000 490.150.389 1.143.326.564 22.080.000 38.350.940 96.243.908 284.465.964 77.044.880 7.568.960 109.333.400 175.861.651 21.876.700 5.025.000 244.885.573 45.457.464 36.360.000 20.255.805 15.816.009 45.012.650 26.664.840 29.039.986 44.448.600 43.640.820 52.800.154 11.720.024 48.705.220 20.578.374 133.026.017 23.154.250 23.648.700 51.081.030 4.740.000 4.178.856 468.700 10.500.000 12.340.000 6.200.000 12.417.000 6.132.500 14.967.940 12.187.500 62.683.822 6.836.280 0,00 0,05 0,30 0,00 0,55 0,12 0,00 0,25 0,10 0,04 0,19 0,00 0,00 0,08 0,12 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,10 0,45 0,22 0,02 0,11 0,15 0,16 0,20 0,70 0,00 0,15 0,00 1,75 0,19 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,18 0,18 0,07 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,30 0,51 0,00 0,12 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,86% 1,57% 8,66% 0,96% 4,33% 0,89% 3,60% 3,66% 9,30% 2,53% 6,63% 8,61% 3,40% 6,20% 3,66% 0,38% 8,40% 6,12% 6,35% 2,11% 7,80% 1,00% 11,76% 2,47% 2,69% 0,46% 1,06% 1,90% 2,04% 13,89% 6,74% 0,56% 0,27% 26,79% 6,96% 9,45% 15,38% 8,50% 4,05% 4,51% 27,1 16,6 32,2 48,4 9,1 19,5 22,0 15,9 8,5 0,45 0,05 2,35 0,44 0,55 1,43 0,25 1,36 3,96 0,26 1,48 0,43 0,30 0,36 1,03 0,87 0,70 0,72 0,43 1,07 0,40 0,59 0,31 0,54 0,93 2,64 0,67 0,54 1,37 0,82 2,12 2,33 0,85 1,26 2,52 6,81 3,43 0,47 1,92 0,96 0,57 0,98 0,88 0,88 0,99 0,30 0,45 0,83 0,46 0,38 0,49 0,21 0,46 0,50 0,43 0,86 1,16 0,36 1,04 2,63 0,33 0,30 0,13 0,24 0,36 0,71 0,57 0,53 0,93 0,37 0,63 0,43 1,89 0,53 0,09 0,43 0,15 0,31 14,5% -59,6% -1,0% 8,3% 6,7% 5,6% -28,8% 3,0% 12,7% -9,0% 4,7% -1,4% 8,6% -21,6% 18,5% -9,5% -8,8% 0,5% -20,1% -37,3% 8,1% -1,8% 27,5% -12,2% 23,9% 22,7% 13,6% 9,2% -1,6% -2,3% 0,8% 19,7% 19,5% 44,8% 30,3% 15,0% 25,6% -33,8% 0,2% 3,7% 17,2% 7,5% 3,6% 6,0% 7,9% -11,7% 2,9% 22,0% 4,3% -14,3% 14,1% 71,7% 40,0% -7,1% 31,6% 85,0% 25,5% -25,7% 12,0% -0,3% 15,2% 8,5% -7,0% 42,4% 9,5% -7,0% 30,2% -2,0% 7,1% 18,1% -6,9% 27,9% 2,0% 7,3% -20,0% -10,9% -4,3% -31,0% 3,26 0,21 16,75 3,25 4,99 9,16 0,35 4,52 8,20 1,02 4,50 3,19 0,56 0,84 2,80 0,64 1,91 2,89 2,60 1,17 10,03 5,62 0,85 2,56 5,32 4,14 4,11 1,16 2,16 2,22 7,75 6,70 3,70 10,01 10,20 9,95 5,16 1,31 3,35 2,51 1,94 2,34 13,15 8,61 2,70 0,53 0,30 0,31 0,80 0,28 1,25 0,38 0,35 0,31 0,35 0,18 0,55 1,03 0,45 7,13 0,83 0,90 0,37 0,50 1,05 0,37 0,34 1,65 3,32 0,65 2,73 0,90 2,01 2,04 0,37 0,40 0,59 0,36 7,34 3,52 22,28 7,05 7,26 15,40 1,05 9,00 12,00 2,35 7,60 5,39 1,60 1,78 5,12 1,66 3,55 4,90 5,65 8,20 14,15 13,07 1,60 4,30 8,56 7,20 6,56 3,50 3,74 3,82 11,13 10,60 6,10 16,78 17,29 17,73 9,19 3,55 5,05 4,98 3,89 4,85 21,03 13,86 5,65 1,25 0,72 0,93 1,55 0,74 2,01 1,14 0,80 0,80 0,71 0,77 1,31 4,40 1,16 8,83 1,65 1,29 1,02 2,20 2,09 0,91 0,82 3,54 6,55 1,09 4,36 1,41 2,74 2,96 0,84 0,89 1,57 0,88

14,5 18,9

4,8 14,0 18,9 947,9 12,3 18,5 50,3 10,6 7,4 5,7 7,6 10,1 24,7 53,2 8,2 95,3 38,1 10,1

13,5 13,5 37,6

K M M K22,8

4,5

11,0 8,8 39,1 18,0 8,4 42,0

10,6 13,2 73,3 3,1 87,2

19,1 9,4 71,1

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

41

REDS (KO) RILKEN (KO) SCIENS YMMETOXN (KO) SPACE HELLAS (KO) SPRIDER STORES (KO) YALCO - KNTANTINOY (KA) AIOIKH AEEX (KO) AKPITA (KO) AKO EA (KO) AOYMY (KO) AA KPIIN A.E. (KO) ANPOMEA AEEX (KO) ATTIKE EKOEI (KO) BAPBEPH N. - MODA BAGNO (KO) BIOKAPET (KO) BI (KO) BOIATZOOY SYSTEMS (KO) BBO MAMH (KO) AAII (KO) IOYPOMPOKEP (KO) AIO ATIKA (KO) IA AEEX (KO) IA IX/EIE (KO) O (KO) OMIKH KPHTH (KO) OYPO (KO) POMEA (KO) EBPOAPMA (KO) EIHEONIKH EA (KO) EKTEP (KO) E. BIOM. ZAXAPH (KA) EATPON (KO) EBE ENYMATN (KO) EEKA (KO) EINOI (KO) EAO TPAEZA (KO) EHNIKA KAIA (KO) ETON (KO) ETPAK (KO) EIEKTO (KO) ETEM (KA) EYA (KO) EYPAKH ITH (KO) EYPYMBOYOI (KO) IATPIKO AHNN (KO) IKTINO EA (KO) IYA (KO) INTEA OMIO (KO) INTEPTEK (KO) KAHMEPINH (KO) KANAKH . (KO) KAPAMOEKO (KO) KAPATZH (KO) KEENOY MYOI (KO) KOYKINA - AA (KO) K/IA NAYAKTOY (KA) KOPPE (KO) KPEKA (KO) KPETA APM (KO) KPI - KPI (KO) KTHMA K. AZAPIH (KO) KYPIAKIH H.- F.H.L. (KO) KYPIAKOYH (KO) ANAKAM (KO) EBENTEPH N. (KA) EBENTEPH N. (A) IBANH EKOT. OP. (KO) OYH MYOI (KO) MAIO YPIMAXA (KO) MHXANIKH (KO) MHXANIKH (O) MOTOYNAMIKH (KO) MHTPO YMMETOXIKH (KO) NAKA MOYIKH (KO) NAYTEMOPIKH (KO) NHPEY (KO) NTPOYKAPMEN EA (KO) APH ATIKN (KO) APNAO (KO) TRASTOR A.E.E.A.. (KO) ETPOOYO ETPO (KO) HAO EKOTIKH A.E. (KO) ATIKA PAKH (KO)

5/4/20110,59 2,43 0,42 1,33 0,58 0,30 1,86 0,64 0,48 0,64 0,41 1,15 0,57 0,35 0,59 0,73 1,29 0,97 0,32 0,65 5,88 0,77 1,64 0,45 1,01 0,90 0,33 0,41 0,38 0,59 1,00 0,88 0,51 0,62 1,35 35,84 1,09 0,60 1,59 0,45 0,57 4,76 0,52 3,24 0,55 0,72 0,39 0,73 0,64 4,60 1,78 0,74 1,91 1,00 0,83 0,42 4,15 0,50 2,17 0,88 0,37 0,46 0,46 0,60 0,53 0,40 0,64 1,72 0,58 0,31 0,25 0,56 0,46 0,79 0,32 0,62 0,49 0,38 0,67 0,72 2,52 0,48 0,57

4/4/20110,58 2,43 0,42 1,34 0,56 0,30 1,88 0,70 0,52 0,64 0,45 1,10 0,57 0,34 0,64 0,73 1,29 1,03 0,30 0,65 5,88 0,78 1,64 0,48 1,06 0,90 0,35 0,43 0,40 0,57 1,01 0,86 0,52 0,62 1,35 35,45 1,10 0,60 1,51 0,42 0,55 4,80 0,52 3,23 0,55 0,74 0,40 0,68 0,67 4,60 1,76 0,72 1,91 1,00 0,83 0,42 4,03 0,52 2,15 0,88 0,36 0,46 0,44 0,60 0,53 0,40 0,69 1,72 0,61 0,32 0,25 0,58 0,46 0,78 0,32 0,63 0,45 0,38 0,68 0,72 2,52 0,50 0,52

1/4/20110,63 2,51 0,45 1,30 0,60 0,30 1,88 0,70 0,58 0,65 0,55 1,10 0,57 0,35 0,64 0,73 1,35 1,27 0,28 0,65 5,87 0,81 1,65 0,49 1,07 1,00 0,39 0,45 0,42 0,60 1,04 0,90 0,55 0,68 1,35 36,43 1,15 0,60 1,50 0,43 0,57 4,92 0,54 3,27 0,56 0,77 0,39 0,75 0,67 4,60 1,72 0,66 1,92 1,00 0,84 0,46 4,23 0,52 2,40 0,88 0,37 0,47 0,44 0,60 0,52 0,40 0,69 1,80 0,63 0,35 0,28 0,59 0,46 0,84 0,32 0,68 0,45 0,41 0,71 0,72 2,52 0,50 0,56

31/3/20110,63 2,51 0,45 1,30 0,63 0,30 1,79 0,64 0,57 0,64 0,67 1,11 0,57 0,36 0,64 0,73 1,34 1,33 0,31 0,65 5,87 0,81 1,76 0,50 1,05 1,00 0,42 0,47 0,45 0,58 1,05 0,88 0,55 0,67 1,35 35,75 1,15 0,60 1,49 0,42 0,56 4,91 0,56 3,28 0,57 0,77 0,39 0,72 0,70 4,60 1,72 0,65 1,93 1,00 0,84 0,45 4,14 0,54 2,41 0,87 0,37 0,52 0,42 0,60 0,52 0,40 0,70 1,87 0,64 0,35 0,29 0,60 0,46 0,80 0,31 0,69 0,45 0,51 0,73 0,76 2,59 0,51 0,52

30/3/20110,63 2,51 0,44 1,33 0,62 0,31 1,79 0,68 0,58 0,66 0,67 1,15 0,57 0,38 0,69 0,78 1,32 1,40 0,33 0,65 5,87 0,84 1,76 0,49 1,05 1,09 0,38 0,48 0,45 0,60 1,06 0,86 0,50 0,66 1,35 35,70 1,21 0,60 1,55 0,41 0,57 4,94 0,58 3,28 0,56 0,73 0,39 0,72 0,69 4,60 1,77 0,65 1,90 0,93 0,86 0,43 4,27 0,56 2,44 0,86 0,37 0,55 0,43 0,60 0,53 0,41 0,70 1,74 0,67 0,35 0,29 0,60 0,47 0,80 0,34 0,69 0,46 0,51 0,75 0,75 2,59 0,50 0,53

M . . (%)-6,35% -3,19% -4,55% 0,00% -6,45% -3,23% 3,91% -5,88% -17,24% -3,03% -38,81% 0,00% 0,00% -7,89% -14,49% -6,41% -2,27% -30,71% -3,03% 0,00% 0,17% -8,33% -6,82% -8,16% -3,81% -17,43% -13,16% -14,58% -15,56% -1,67% -5,66% 2,33% 2,00% -6,06% 0,00% 0,39% -9,92% 0,00% 2,58% 9,76% 0,00% -3,64% -10,34% -1,22% -1,79% -1,37% 0,00% 1,39% -7,25% 0,00% 0,56% 13,85% 0,53% 7,53% -3,49% -2,33% -2,81% -10,71% -11,07% 2,33% 0,00% -16,36% 6,98% 0,00% 0,00% -2,44% -8,57% -1,15% -13,43% -11,43% -13,79% -6,67% -2,13% -1,25% -5,88% -10,14% 6,52% -25,49% -10,67% -4,00% -2,70% -4,00% 7,55% 0,57 2,27 0,40 1,18 0,55 0,27 1,79 0,56 0,47 0,60 0,41 1,07 0,47 0,32 0,58 0,72 1,20 0,95 0,28 0,65 5,29 0,75 1,60 0,42 0,97 0,90 0,32 0,40 0,38 0,57 0,96 0,83 0,50 0,60 1,25 35,15 1,08 0,58 1,44 0,39 0,53 4,68 0,50 3,21 0,54 0,70 0,32 0,63 0,61 4,60 1,69 0,62 1,83 0,93 0,81 0,39 3,90 0,47 2,00 0,83 0,35 0,44 0,40 0,60 0,49 0,36 0,63 1,64 0,58 0,30 0,23 0,54 0,42 0,76 0,28 0,61 0,42 0,35 0,66 0,70 2,52 0,47 0,51 0,66 2,51 0,45 1,34 0,65 0,31 1,88 0,74 0,62 0,68 0,67 1,15 0,57 0,38 0,69 0,78 1,36 1,43 0,34 0,65 5,88 0,87 1,76 0,50 1,08 1,09 0,44 0,48 0,45 0,62 1,12 0,91 0,56 0,68 1,35 36,99 1,22 0,62 1,60 0,45 0,57 5,00 0,59 3,28 0,58 0,78 0,42 0,76 0,71 4,60 1,84 0,74 1,94 1,00 0,86 0,47 4,27 0,56 2,65 0,90 0,41 0,55 0,47 0,60 0,53 0,41 0,70 1,89 0,69 0,37 0,29 0,60 0,48 0,84 0,35 0,71 0,49 0,51 0,78 0,78 2,59 0,52 0,57

33.887 8.165 111.188 8.587 15.232 3.957 20.791 8.320 8.256 14.090 4.581 31.625 8.721 6.584 14.152 3.627 8.159 32.912 4.504 3.900 88.200 81.136 49.462 37.350 16.038 3.565 11.458 5.606 10.582 6.638 36.749 16.410 6.747 19.801 32.168 711.958 29.677 16.038 23.799 23.430 17.105 172.788 14.302 23.806 47.705 20.578 3.510 6.058 7.189 78.200 13.350 7.210 28.038 6.700 33.382 4.834 47.933 3.563 63.972 29.097 5.848 10.771 3.494 3.564 5.275 5.275 4.950 28.591 5.695 27.243 27.243 6.440 7.291 5.009 7.659 39.450 7.591 1.889 13.541 39.520 17.817 22.500 26.191

. 57.434.884 3.360.050 264.732.601 6.456.530 26.262.660 13.191.620 11.178.000 13.000.000 17.200.576 22.016.250 11.172.500 27.500.000 15.300.000 18.810.000 23.986.500 4.968.600 6.325.000 33.930.000 14.076.360 6.000.000 15.000.000 105.371.746 30.159.583 83.000.000 15.878.748 3.961.300 34.720.000 13.673.200 27.848.000 11.250.000 36.748.909 18.648.000 13.230.000 31.937.030 23.828.130 19.864.886 27.226.360 26.730.187 14.967.708 52.067.296 30.009.210 36.300.000 27.503.677 7.347.600 86.735.980 28.580.100 9.000.000 8.298.467 11.233.200 17.000.000 7.500.000 9.742.920 14.679.792 6.700.000 40.219.218 11.510.102 11.550.000 7.125.216 29.480.000 33.065.136 15.804.800 23.416.001 7.595.160 5.939.268 8.321.682 2.160.524 7.734.375 16.622.832 9.819.370 66.937.526 25.968.987 11.500.000 15.850.851 6.340.000 23.935.280 63.629.723 15.492.480 4.971.466 20.210.127 54.888.240 7.070.400 46.875.000 45.949.500

20090,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,07 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,03 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,05 2,40 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,13 0,04 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,18 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,09 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,07 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,10 0,00 0,03

. .9,88% 22,67% 14,52% 9,03% 7,14% 18,60% 7,79% 1,73% 10,53% 10,98% 3,70% 6,70% 11,70% 2,79% 7,69% 1,67% 1,82% 2,78% 7,81% 10,11% 1,35% 4,50% 2,17% 1,01% 2,70% 7,55% 10,00% 3,91% 11,29% 14,00% 15,28% 3,97% 5,26%

PE 2009

P/BV0,27 0,50 0,53 0,58 0,30 0,63 0,72 0,15 0,25 0,13 1,10 0,65 1,41 0,22 0,19 0,22 0,31 0,56 0,30 5,36 4,18 0,72 1,81 1,72 0,77 0,49 0,33 0,36 0,46 0,26 0,33 0,20 0,41 0,31 0,65 0,87 0,29 0,48 0,40 0,68 0,31 1,60 0,38 4,34 0,30 0,80 0,41 0,43 0,31 0,71 0,87 -0,03 -0,03 0,42 0,45 0,32 1,98 0,23 1,04 1,09 0,21 0,35 0,21 0,29 0,41 0,41 0,26 0,34 0,46 0,19 0,19 0,41 0,17 0,24 0,34 0,26 0,32 0,29 0,32 0,39 0,42 0,34 0,34

1/1/2010-4,8% 3,4% 10,5% -7,0% -28,4% -9,1% 5,7% 30,6% 33,3% 14,3% -18,0% 6,4% -45,7% 0,0% -13,2% 1,4% 8,4% -39,4% -5,9% -12,2% -1,5% 28,3% 0,0% 4,7% -5,6% -18,2% 3,1% -12,8% 5,6% 9,3% 49,3% 29,4% -5,6% -4,6% 2,3% 23,8% 14,7% 3,4% -15,4% 28,6% 67,6% 19,3% -16,1% -7,7% -8,3% -8,9% 11,4% -24,0% 6,7% -5,3% 1,7% 4,2% 35,5% -2,0% -5,7% -4,5% 0,0% 11,1% -35,0% 6,0% -9,8% -22,0% 7,0% 0,0% -5,4% -2,4% -14,7% 3,0% 5,5% -6,1% 4,2% -9,7% -6,1% -4,8% -20,0% -15,1% 16,7% -40,6% 8,1% -13,3% -4,5% -26,2% 14,0%

. 52 .0,57 2,17 0,35 1,12 0,55 0,27 1,56 0,46 0,32 0,45 0,44 0,81 0,47 0,31 0,51 0,68 0,87 1,02 0,27 0,48 4,92 0,51 1,12 0,35 0,69 0,75 0,27 0,31 0,31 0,52 0,52 0,63 0,45 0,52 1,12 27,40 0,83 0,40 1,30 0,27 0,30 3,33 0,45 2,73 0,51 0,42 0,24 0,34 0,54 4,33 1,28 0,48 1,13 0,61 0,66 0,27 3,90 0,40 1,61 0,69 0,35 0,44 0,36 0,40 0,48 0,36 0,66 1,14 0,28 0,23 0,19 0,54 0,39 0,72 0,28 0,48 0,27 0,37 0,43 0,69 2,30 0,45 0,44

. 52 .1,19 3,97 0,68 1,72 2,31 0,47 2,22 0,98 0,98 0,88 1,14 1,35 1,66 0,52 1,02 1,22 1,60 4,13 0,56 0,96 7,80 0,98 2,10 1,60 1,35 1,27 0,57 0,70 0,63 0,88 1,36 1,07 1,20 1,00 2,14 47,45 1,59 0,64 3,01 0,56 0,74 5,16 0,65 3,52 1,28 0,91 2,80 1,29 0,88 5,20 1,87 0,91 2,00 1,11 1,66 0,47 5,95 0,97 6,00 1,06 0,67 0,87 1,00 0,79 0,64 0,54 1,50 1,89 0,87 0,91 0,76 1,47 0,78 1,40 0,61 0,91 0,82 0,86 1,21 1,17 3,43 2,85 0,73

67,6

7,1 8,9 17,1

19,7

72,8 4,2

22,2 3,7 79,3 5,8 12,2

13,9 5,6

35,3 4,0 513,5 9,5

19,2 344,1 25,9

10,8 38,7 28,1 94,4

6,8 47,1

25,2

5,5

42 TETAPTH 6 APIIOY 2011: X AEEY

DEAL news

ATIKA KPHTH (KO) PEBO (KO) APANTOOYO KY/MYOI (KO) EONTA (KO) YPOY AP. OIK. (KO) AKIANAKH (KO) /EIA KOPINOY (KO) TEXNIKH OYMIAKH (KO) TEXNIKE EKOEI (KO) TZIPAKIAN POI (KA) THETYO (KO) XAEMENO (KO) XAKOP (KA) XATZHKPANITH E. YIOI (KO)

5/4/20113,21 0,86 1,25 0,55 0,65 0,34 0,91 1,46 0,62 0,38 1,98 1,20 0,72 0,71 0,92 2,23 2,86 0,61 7,00 1,09 1,80 1,45 2,52 2,20 2,47 1,30 3,30 3,65 7,60 0,17 0,55 0,26 0,48 0,18 13,50 0,61 0,17 0,40 0,10 0,07 0,14 0,00 0,27 0,21 2,68 0,70 2,52 0,17 7,91 0,20 0,30 1,38 6,55 4,60 0,26 0,18 14,00 73,75 2,00 0,31 18,90 3,16 0,10 0,29 0,10 0,50 1,00 0,23 0,35 0,21 0,20 0,14 0,11 0,34 0,17 0,26 11,70 6,50 0,19 0,29 0,18

4/4/20113,19 0,86 1,25 0,52 0,66 0,37 0,90 1,50 0,62 0,38 1,86 1,19 0,70 0,71 0,99 2,23 2,86 0,61 7,00 1,09 1,80 1,45 2,52 2,20 2,47 1,30 3,30 3,65 7,60 0,17 0,57 0,26 0,46 0,17 13,50 0,57 0,18 0,41 0,10 0,08 0,13 0,73 0,27 0,20 2,68 0,70 2,41 0,17 7,86 0,20 0,30 1,38 6,49 4,60 0,30 0,19 14,00 73,75 2,00 0,31 18,89 3,16 0,10 0,30 0,10 0,50 1,00 0,23 0,35 0,21 0,20 0,14 0,11 0,34 0,17 0,26 11,70 6,50 0,20 0,29 0,18

1/4/20113,19 0,88 1,25 0,57 0,66 0,41 0,96 1,56 0,62 0,38 1,90 1,15 0,75 0,69 0,99 2,23 2,86 0,61 7,00 1,09 1,80 1,45 2,52 2,20 2,47 1,30 3,30 3,65 7,61 0,18 0,57 0,26 0,51 0,18 13,50 0,57 0,19 0,41 0,11 0,07 0,13 0,62 0,27 0,21 2,68 0,72 2,52 0,18 7,86 0,22 0,30 1,45 6,71 4,61 0,29 0,19 13,50 73,75 2,21 0,35 19,00 3,16 0,10 0,30 0,10 0,50 1,00 0,23 0,34 0,21 0,19 0,13 0,11 0,34 0,18 0,24 11,70 6,50 0,22 0,29 0,18

31/3/20113,39 0,87 1,14 0,60 0,63 0,41 0,93 1,48 0,62 0,38 1,84 1,16 0,74 0,69 1,00 2,23 2,86 0,61 7,00 1,09 1,80 1,45 2,52 2,20 2,47 1,30 3,30 3,65 7,61 0,20 0,61 0,27 0,50 0,19 13,50 0,57 0,19 0,42 0,11 0,07 0,14 0,54 0,27 0,22 2,68 0,72 2,53 0,17 7,77 0,22 0,30 1,47 6,71 4,56 0,26 0,21 14,00 73,75 2,26 0,34 18,87 3,16 0,10 0,30 0,10 0,50 1,00 0,23 0,34 0,21 0,19 0,13 0,11 0,34 0,19 0,24 11,70 6,00 0,22 0,29 0,18

30/3/20113,39 0,90 1,14 0,60 0,63 0,45 0,97 1,51 0,58 0,38 1,89 1,18 0,75 0,69 1,00 2,23 2,86 0,61 7,00 1,09 1,80 1,45 2,52 2,20 2,47 1,30 3,30 3,65 7,60 0,20 0,62 0,28 0,49 0,21 13,50 0,57 0,19 0,42 0,11 0,08 0,15 0,46 0,29 0,22 2,68 0,79 2,63 0,17 7,77 0,24 0,30 1,50 6,71 4,57 0,31 0,21 14,00 72,80 2,31 0,34 19,00 3,13 0,10 0,28 0,09 0,50 1,00 0,23 0,35 0,21 0,19 0,12 0,11 0,34 0,19 0,24 11,70 6,00 0,23 0,29 0,18

M . . (%)-5,31% -4,44% 9,65% -8,33% 3,17% -24,44% -6,19% -3,31% 6,90% 0,00% 4,76% 1,69% -4,00% 2,90% -8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -15,00% -11,29% -7,14% -2,04% -14,29% 0,00% 7,02% -10,53% -4,76% -9,09% -12,50% -6,67% -100,00% -6,90% -4,55% 0,00% -11,39% -4,18% 0,00% 1,80% -16,67% 0,00% -8,00% -2,38% 0,66% -16,13% -14,29% 0,00% 1,30% -13,42% -8,82% -0,53% 0,96% 0,00% 3,57% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 16,67% 0,00% 0,00% -10,53% 8,33% 0,00% 8,33% -17,39% 0,00% 0,00% 3,19 0,85 1,14 0,49 0,60 0,34 0,88 1,41 0,53 0,38 1,72 1,15 0,68 0,63 0,92 2,23 2,86 0,61 7,00 1,09 1,80 1,45 2,52 2,20 2,47 1,30 3,30 0,00 7,60 0,16 0,53 0,25 0,45 0,17 13,50 0,50 0,15 0,40 0,10 0,07 0,12 0,45 0,26 0,20 2,68 0,70 2,33 0,16 7,77 0,20 0,29 1,34 6,40 4,56 0,25 0,18 13,00 72,80 2,00 0,29 17,58 3,07 0,09 0,27 0,09 0,50 1,00 0,23 0,32 0,21 0,18 0,12 0,11 0,34 0,16 0,24 11,70 6,00 0,18 0,29 0,18 3,39 0,90 1,25 0,62 0,66 0,49 1,03 1,62 0,62 0,38 1,98 1,22 0,76 0,73 1,00 2,23 2,86 0,61 7,00 1,09 1,80 1,45 2,52 2,20 2,47 1,30 3,30 0,00 7,61 0,20 0,63 0,29 0,51 0,21 13,50 0,62 0,20 0,42 0,11 0,09 0,15 0,97 0,29 0,24 2,68 0,79 2,70 0,18 7,91 0,24 0,30 1,51 6,77 4,69 0,33 0,21 14,00 73,75 2,35 0,36 19,00 3,22 0,11 0,30 0,10 0,50 1,00 0,23 0,35 0,21 0,21 0,14 0,12 0,34 0,20 0,26 11,70 6,50 0,26 0,29 0,18

87.887 19.161 5.227 16.105 18.485 13.455 112.995 48.363 4.045 4.826 74.839 10.009 72.921 2.865 28.612 12.042 5.034 3.409 25.365 4.847 13.140 4.834 77.891 23.320 24.502 11.586 32.287 106.400 24.597 105.413 27.410 9.658 1.783 324.844 32.794 7.225 2.783 2.806 6.424 7.354 30.606 13.271 48.096 48.096 48.096 161.028 2.989 66.592 4.812 4.108 706.876 6.565 326.980 8.071 5.201 187.662 203.550 6.601 6.580 403.780 224.126 7.341 9.335 3.311 3.311 20.231 8.759 8.759 3.621 4.864 5.732 5.619 20.475 4.940 14.182 5.863 5.863 2.253 2.125 1.837

. 27.379.200 22.280.000 4.181.450 29.281.594 28.438.268 39.572.400 124.170.201 33.125.000 6.523.780 12.700.000 37.797.375 8.340.750 101.279.627 4.034.950 31.100.000 5.400.000 1.760.000 5.587.720 3.623.500 4.446.350 7.300.000 3.333.500 3.908.990 10.600.010 9.920.000 8.912.000 9.784.000 857.210 14.000.000 144.688.060 191.660.320 105.423.498 20.121.710 9.907.500 24.062.500 53.760.000 42.501.273 6.957.500 28.056.518 91.770.944 52.530.760 32.909.330 49.152.904 215.144.112 312.163 2.969.713 63.900.000 17.579.754 8.418.750 24.060.000 13.692.227 512.228.885 1.002.280 71.082.707 31.043.091 28.892.804 13.404.440 2.760.000 3.300.689 21.224.340 21.364.000 70.926.000 73.410.192 32.188.050 25.413.350 1.540.000 20.231.328 34.176.280 2.566.836 17.240.776 24.319.250 40.946.303 51.083.993 60.221.300 29.060.950 54.547.634 365.000 245.000 11.859.270 7.326.648 10.203.575

20090,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,07 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,02 0,00 0,00 0,23 0,29 0,00 0,00 0,00 4,48 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. .2,34% 8,14% 0,14% 2,02% 2,12% 1,92% 3,29% 0,96% 7,33% 7,50% 3,51% 6,30% 6,07% 0,15% -

PE 20099,1 6,9 18,7

P/BV0,78 0,88 0,51 0,25 0,55 0,16 0,76 0,14 3,27 0,25 1,00 0,35 0,51 0,40 3,99 1,09 2,31 0,31 3,25 1,28 3,20 1,71 26,15 3,11 1,00 1,94 4,09 0,00 0,95 0,68 0,22 0,66 0,21 0,40 1,63 0,76 -0,54 -0,28 0,33 0,41 0,47 0,12 0,45 0,45 0,45 0,89 0,06 4,04 0,22 0,11 0,75 0,43 0,51 0,38 0,25 1,60 0,93 0,52 0,26 4,62 0,82 0,09 0,41 0,28 0,28 1,44 0,35 0,35 0,32 0,24 0,66 0,11 0,30 0,27 0,47 4,01 4,01 0,85 0,16 0,08

1/1/20100,9% 13,2% -38,1% -22,5% 25,0% -17,1% 37,9% 19,7% 51,2% -5,0% 17,9% 2,6% 16,1% -1,4% -5,2% -9,7% -30,9% 13,0% 74,1% -1,1% -10,0% -25,6% 0,0% -6,0% 50,6% -7,1% 14,2% 16,2% 0,0% -26,1% -16,7% 0,0% 11,6% -53,8% 38,6% 0,0% -29,2% -41,2% -33,3% -22,2% 0,0% 220,7% -10,0% -21,7% -25,1% -36,9% 29,2% 21,4% 4,6% -9,1% 0,0% -11,5% 3,8% 2,2% -10,3% -40,0% 0,0% 13,5% 5,3% -3,1% 1,3% 10,5% -9,1% 26,1% -16,7% 6,4% -16,0% -20,7% -37,5% -19,2% -20,0% 0,0% -21,4% -2,9% -15,0% -21,2% -16,4% 50,8% -80,6% -3,3% 28,6%

. 52 .2,91 0,63 1,14 0,41 0,45 0,32 0,60 1,05 0,22 0,27 1,41 0,76 0,53 0,60 0,79 2,23 2,60 0,49 4,02 1,05 1,62 1,45 2,52 2,11 1,61 1,30 2,88 3,40 6,80 0,16 0,57 0,18 0,32 0,17 7,46 0,24 0,13 0,37 0,10 0,06 0,12 0,22 0,25 0,18 1,92 0,70 1,83 0,10 7,03 0,18 0,25 1,18 6,17 4,35 0,17 0,19 12,60 54,90 1,61 0,20 14,27 2,29 0,09 0,19 0,09 0,31 0,95 0,19 0,32 0,21 0,17 0,10 0,10 0,28 0,11 0,22 10,76 3,61 0,14 0,24 0,11

. 52 .4,20 1,07 3,00 0,94 0,75 1,05 1,30 2,95 0,62 0,50 4,67 1,70 1,12 0,96 1,01 2,47 2,86 2,14 8,94 1,15 2,20 2,49 2,52 2,36 2,50 1,40 4,03 4,36 7,97 0,64 1,62 1,47 0,88 0,51 14,61 0,77 0,38 1,47 0,33 0,20 1,22 0,74 0,76 0,66 4,03 2,40 2,95 0,88 8,24 0,37 0,41 4,08 11,98 5,92 0,54 0,45 14,00 79,00 4,58 0,53 20,00 3,60 0,19 0,45 0,23 0,50 1,68 0,66 0,69 0,47 0,29 0,30 0,22 0,67 0,28 0,87 17,38 9,33 1,21 0,46 0,24

80,1

ENAAKTIKH AOPAALPHA TRUST (KO) BIOIATP & POMOT. TEXNO. (KO) DIVERSA (KO) EPSILON NET (KO) OYNTINK A.E. (KO) KPHTN APTO (KO) MEDITERRA (KO) OTOHEKTPONIKE TEXNO. (KO) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) NTOEP (KO) ENVITEC (KO) ENTEPOT (KO) EUROXX (KO) VIDAVO (KO) ALPHA ATIKA AKINHTA (KO) T BANK (KO) ATTICA YMMETOXN (KO) ABENIP (KO) BAKAN AKINHTA (KO) CPI (KO) CROWN HELLAS CAN (KO) ELBISCO YMMETOXN (KA) NUTRIART (KO) OLYMPIC CATERING (KO) SATO AE (KO) UNIBIOS (KO) .E. HMHTPIOY (KO) VIVERE (KO) AHNA (KO) ANEK (KO) ANEK (O `90) ANEK (O `96) ATHP AA (KO) BIOTEP (KO) EKE (KA) ENIKH EMOPIOY (KO) EHNIKH YANTOYPIA (KO) EMOPIKH TPAEZA (KO) ZAMA (KA) HPAKH AET (KO) IMEPIO (KO) INTERFISH IX/EIE (KO) IONIKH ENOOXEIAKH (KO) KAPEIA (KA) KEKPO (KO) KOPEOY X. AOI (KA) AMA (KO) MINIKE PAMME ANE (KO) MOXO (KO) MOYZAKH (KA) MOYTAPH I. & YIO (KA) MOYTAPH I. & YIO (A) NIKA (KO) YEMOPIA (KO) YEMOPIA (O) EPEY (KO) POOEYTIKH (KO) PC SYSTEMS (KO) ANYO EA (KO) EMAN (KO) SPIDER - ETIO N.& YIOI (KO) TEOOYO X.K. (KO) TPIA AA (KO) TPIA AA (O) PAPERPACK TOYKAPIH I. (KO) INTEOPT (KO) IEPATE (KO) 13,5 26,4 18,5 110,1

10,5 103,4 5.381,2

K E X X X 29,2

743,0 9,5 15,8

59,0 47,6

45,4

52,0 105,8 8,6

3,0

1,9 243,2

DEAL news

TETAPTH 6 APIIOY 2011

43

XATZHANNOY (KO)

5/4/20110,07

4/4/20110,08

1/4/20110,08

31/3/20110,08

30/3/20110,09

M . . (%)-22,22% 0,07 0,09

5.018

. 71.683.906

20090,00

. .-

PE 2009

P/BV0,17

1/1/2010-30,0%

. 52 .0,08

. 52 .0,25

K EALTEC (KO) BAPAKH (KO) BAPBAPEO (KA) COMPUCON (KO) FASHION BOX (KO) HELLAS ONLINE (KO) PLIAS (KA) RIDENCO (KO) AEEK (KO) ATANTIK (KO) ATTI - KAT (KO) EPAH - AIA X. (KO) EIKONA - HXO (KO) EBIEMEK (KO) EEYEPH THEOPAH (KO) EHNIKAI IX/EIAI (KO) EIKO (KO) EMOPIKO EMO (KO) EMOPIKO EMO (O) EYPYMMETOXE (KO) HEKTPONIKH AHNN (KO) IOTOYP (KA) KEPAMEIA-AATINH (KO) KNATE (KO) KNATE (O) KOYMA YMMETOXN (KO) MAH M.I.(KO) NE (KO) NEPION (KO) IMA (KO) TEAPET (KO) ETZETAKI A. (KO) 0,07 0,54 0,11 0,07 1,50 0,62 0,22 0,07 0,20 0,08 0,07 0,06 0,04 3,70 0,76 0,08 0,32 0,08 0,14 0,09 0,23 0,89 0,19 0,04 0,08 0,14 0,16 0,18 0,27 0,83 0,08 0,26 0,06 0,56 0,11 0,07 1,50 0,59 0,24 0,07 0,18 0,08 0,07 0,07 0,04 3,70 0,76 0,08 0,32 0,08 0,14 0,09 0,24 0,89 0,19 0,04 0,08 0,15 0,16 0,17 0,26 0,82 0,08 0,26 0,06 0,55 0,11 0,07 1,50 0,58 0,30 0,07 0,21 0,08 0,07 0,07 0,04 3,70 0,76 0,08 0,32 0,08 0,14 0,09 0,24 0,89 0,19 0,04 0,08 0,15 0,17 0,18 0,25 0,85 0,08 0,26 0,06 0,55 0,13 0,07 1,50 0,72 0,30 0,07 0,22 0,08 0,07 0,07 0,04 3,70 0,76 0,08 0,32 0,08 0,14 0,09 0,23 0,89 0,19 0,04 0,08 0,15 0,17 0,19 0,26 0,85 0,08 0,26 0,06 0,60 0,16 0,07 1,50 0,72 0,30 0,07 0,21 0,08 0,07 0,07 0,04 3,70 0,76 0,08 0,30 0,08 0,14 0,09 0,23 0,89 0,20 0,04 0,08 0,16 0,17 0,19 0,26 0,85 0,08 0,26 16,67% -10,00% -31,25% 0,00% 0,00% -13,89% -26,67% 0,00% -4,76% 0,00% 0,00% -14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,00% 0,00% 0,00% -12,50% -5,88% -5,26% 3,85% -2,35% 0,00% 0,00% 0,06 0,54 0,11 0,07 1,50 0,53 0,22 0,07 0,18 0,08 0,06 0,06 0,04 3,70 0,76 0,08 0,30 0,08 0,14 0,09 0,19 0,89 0,18 0,04 0,08 0,14 0,16 0,17 0,24 0,82 0,08 0,26 0,07 0,60 0,16 0,07 1,50 0,72 0,32 0,07 0,22 0,08 0,07 0,07 0,04 3,70 0,76 0,08 0,32 0,08 0,14 0,09 0,25 0,89 0,20 0,04 0,08 0,16 0,17 0,19 0,28 0,85 0,08 0,26 15.067 3.488 1.134 870 12.891 96.438 11.175 1.614 6.660 2.278 5.715 1.883 834 26.218 6.080 2.431 1.438 2.134 2.134 986 3.968 5.310 4.678 1.454 1.454 2.456 11.708 61.310 6.335 8.300 1.114 6.652 215.246.452 6.459.132 10.305.079 12.431.980 8.593.750 155.545.070 50.797.369 23.059.688 33.301.715 28.468.777 81.644.555 31.390.444 20.860.000 7.085.888 8.000.000 30.390.000 4.492.190 24.605.397 1.182.903 10.959.789 17.250.000 5.966.254 24.619.524 20.663.047 7.840.373 17.544.600 73.176.746 340.612.800 23.463.874 10.000.000 13.920.000 25.583.146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,8 1,3 29,3 -0,43 0,82 0,18 0,18 0,48 -29,10 0,55 -0,23 0,18 0,11 -0,11 -0,22 0,77 0,60 0,31 -1,41 -1,41 -0,05 0,21 -0,05 0,54 -0,26 -0,26 -0,03 -0,47 0,84 0,12 0,28 0,41 -0,08 -12,5% 0,0% -31,3% 0,0% 0,0% 37,8% -62,7% -12,5% -13,0% 0,0% -25,0% 0,0% 0,0% 0,0% -11,1% 0,0% 0,0% -43,8% -34,3% -27,8% -64,2% 0,0% 33,3% 0,0% -11,1% -30,8% -58,5% 3,7% -11,1% -35,0% 0,05 0,49 0,10 0,06 1,04 0,37 0,24 0,06 0,18 0,07 0,05 0,05 0,04 3,70 0,27 0,07 0,20 0,08 0,14 0,08 0,17 0,89 0,17 0,04 0,04 0,12 0,15 0,17 0,18 0,67 0,08 0,24 0,20 0,80 0,20 0,13 1,50 1,05 1,70 0,24 0,90 0,71 0,39 0,15 0,18 3,70 1,50 0,16 0,93 0,10 0,14 0,34 1,82 1,71 0,80 0,09 0,11 0,30 0,36 4,74 1,00 1,32 0,15 0,57

#IAIP/0! -52,9%

#IAIP/0! 100,0%

A ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF X.A. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 6,94 15,51 0,00 6,89 15,51 7,82 7,07 15,90 7,82 7,10 15,99 7,75 7,19 16,24 7,68 -3,48% -4,50% -100,00% 6,88 15,51 0,00 6,94 15,51 8,00 48.468 48.468 48.468 5.701.800 279.525 388.550 3,1% 3,9% 6,26 14,10 7,27 10,13 21,14 9,27

K Y A ALTIUS AEEX (KO) BETANET (KO) AYIA (KA) AYIA (A) AI PONOIA (KO) ATEPMN (KO) IEKAT (KO) ENMENH KTOANTOYPIA (KO) KAPAIAPH (KO) AN-NET (KO) MAIM EPTINIH (KA) MAPAK HEKTPONIKH (KO) MICROLAND COMPUTERS (KO) MEOXPITH AOI (KO) PAITEEIO (KO) PAITEEIO (O) AO (KO) XAYBOYN (KO) 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,14 1,20 0,10 0,29 0,64 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,14 1,20 0,10 0,29 1,20 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,14 1,20 0,10 0,29 1,20 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,14 1,20 0,10 0,29 1,20 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,14 1,20 0,10 0,29 1,20 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,14 1,20 0,10 0,29 0,64 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,14 1,20 0,10 0,29 0,64 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 5.650 813 6.768 6.768 49.156 2.566 1.789 4.481 3.069 2.013 1.502 2.775 8.675 2.640 4.430 4.430 39.873 3.169 5.280.000 21.676.536 2.864.400 412.500 73.366.520 21.382.067 17.894.046 89.616.200 21.920.570 16.775.600 15.015.000 9.567.289 13.555.100 22.000.000 9.550.386 1.306.368 51.119.371 26.408.040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,96 0,62 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,11 1,20 0,10 0,20 0,64 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12 1,07 0,06 2,19 1,20 0,67 0,12 0,10 0,05 0,34 0,12 0,10 0,39 1,20 0,12 0,39 0,54 0,78 0,12

: 1. O Jumbo, N, T, Everest, EBZ, Vivere, E CPI 12 . 2. E 2009. 3. H 29 2010

44 TETAPTH 6 APIIOY 2011

DEAL news

O 4/4/2011OMOOIAKA A/K ETEPIKOY AAAB EIOHMATO KAI OMOOIN ET. ALLIANZ OMOOIN ETEPIKOY ALPHA OMOOIAKO ETEPIKOY GENIKI OMOOIN ETEPIKOY AA/KN OPANIMN EIOHMATO-OMOOIAKO ET. ATE EIOHMATO OMOOIN ET. ATE KEAAIOY & YEPAIA OMO.ET. ATTIKH EIOHMATO OMO.ET. CITI FUND OMOOIN ETEPIKOY HO EIOHMATO EPMH EIOHMATO EYP.ITH EUROBOND OM.E. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN TAEPO OMOOIAKO E. INTERNATIONAL OMOON ET. KYPOY EHNIKO OMOOIAKO ET. MILLENNIUM VALUE PLUS OMOOIAKO E. PROBANK OMOOIAKO ETEPIKOY HSBC EIOHMATO OMOOIAKO E. EIPAI A/K OMOON ET. T.T. ETA OMOOIN ET. PROTON OMOOIN ETEPIKOY ETEPIKOY ALICO KPATIKN OMOON ETEPIKOY ALICO ETAIPIKN OMOOIN ETEPIKOY ALICO OAPIAKO OMOOIN ETEPIKOY ALPHA EYP.ETAIP.OMOON OM.E. ALPHA EYP.KPATIKN OMOON OM.E. ALPHA GLOBAL ANAYOMENN AOPN OMOOIAKO E. ALPHA AN OMOOIAKO ETEPIKOY ALPHA BANCASSURANCE EE100 OMOOIAKO ETEPIKOY ALPHA BANCASSURANCE EE101 OMOOIAKO ETEPIKOY ALPHA BEST OF STRATEGIES OMOOIAKO ETEPIKOY ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND OM.E. ATE OMOOIN ETEPIKOY ATTIKH OMOOIN ETEPIKOY HO USD BOND OMOOIAKO ET. HO EUROBOND OMOOIAKO E. HO IENN OMOOIN - OMOOIAKO ETEPIKOY HO DELTA SKY OMOOIAKO ET. HO DELTA SMART OMOOIAKO ET. HO DELTA BONUS OMOOIAKO ET. HO DELTA FASMA OMOOIAKO ET. HO OAPIAKO (USD) - OMOOIAKO ETEPIKOY NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS A (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) EYPAIKH ITH BOND OMOOIAKO E. EYPAIKH ITH YIELDPLUS (OMOOIAKO E.) EYPAIKH ITH EIO.(OMO.ET.) EUROBANK CLICK OMOOIAKO ETEPIKOY EUROBANK DOUBLE CLICK OMOOIAKO ETEPIKOY INTERAMERICAN DOUBLE CLICK OMOOIAKO ETEPIKOY EUROBANK ALL WEATHER OMOOIAKO ETEPIKOY EUROBANK GLOBAL BOND OMOOIAKO ETEPIKOY EUROBANK WIN-WIN OMOOIAKO ETEPIKOY INTERAMERICAN OAPIOY OMOOIAKO E. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR KYPOY DUAL STRATEGY OMOOIAKO ET. KYPOY EURIBOR RETURN (EUR) OMOOIAKO ET. KYPOY LIBOR RETURN (USD) OMOOIAKO ET. MARFIN EUROCREDIT OMOOIAKO ETEPIKOY MARFIN EMIKN XAPTO. OMOOIAKO ETEPIKOY HSBC OMOOIN ETEPIKOY OAPIOY PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) T.T. ETA EUROPLUS OMOOIAKO ET. METOXIKA A/K TEPIKOY AAAB EIEMENN METOXN ET. ALICO MET.ET. MEAIA & MIKPH KEAAIOOIHH ALICO INDEX FUND FTSE20 METOXIKO E. ALICO METOXIKO ETEPIKOY ALLIANZ EIETIKH TPAT.MET.E. ALLIANZ METOXN ETEPIKOY ALPHA BLUE CHIPS METOXIKO E. ALPHA ATHENS INDEX FUND MET.E. ALPHA EIETIKH TPATHIKH METOXIKO E. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 METOXIKO ETEPIKOY ALPHA TRUST ANATYIAKO MET.E. ALPHA TRUST NEN EIX.METOX.E. ALPHA TRUST NEW STRATEGY MET. ET. CITI FUND METOXIKO ETEPIKOY ATE METOXIKO ETEPIKOY ATE METOXIKO MEAIA-MIKPH K/H ET. ATTIKH METOXIKO ETEPIKOY ATTICA MARATHON METOXIKO ETEPIKOY HO SMALL CAP METOXIKO E. HO BLUE CHIPS HO TOP-30 NBGAM ETF ENIKO EIKTH X.A.- METOXIKO ET. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) EPMH YNAMIKO EYPAIKH ITH ANATY.(MET.ET.) EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ETEPIKOY EUROBANK EMIKN XAPTOYAKIN MET. E. INTERAMERICAN YNAMIKO METOXIKO E. INTERAMERICAN ANATYOMENN ETAIPIN MET.E. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL METOXIKO ETEPIKOY INTERNATIONAL EIOH METOXIKN AIN MET.E. KYPOY EHNIKO METOXIKO ET. KYPOY EHNIKO YNAMIKO MET.E. MARFIN OYMIA METOXIKO ETEPIKOY MARFIN AHNA YNAMIKO METOXN ETEPIKOY HSBC ANATYIAKO METOXN ET. ING A/K YNAM.EIX. MET. ET. ING A/K METOXIKO ET.

KA. TIMH4,2283 6,8610 7,0642 5,8043 2,6840 7,5726 5,6705 4,3859 6,5331 8,2098 6,2851 3,0386 9,0870 9,1819 12,6728 12,4737 4,5683 3,2615 3,4563 6,3755 7,9591 1,8350 12,2108 16,0357 12,3541 9,8462 4,5617 6,9028 7,4044 7,9644 8,1184 6,8348 7,0685 3,9377 6,9508 2,9737 5,1057 6,0701 5,8960 9,6678 10,9967 8,2188 10,1011 11,4957 1.235,8600 1.231,1000 1.159,6000 1.190,0600 942,6300 999,6900 3,5407 3,1217 7,7229 3,2077 10,4200 10,1340 9,1080 3,1082 9,1539 27,0958 1,1473 1,1460 10,6006 10,6852 3,2503 3,0062 4,9520 2,6288 3,2984 3,7090 196,8500 3,2550 1,9832 6,4948 3,6567 14,2271 2,6970 5,8931 9,6189 5,7385 10,6303 6,8838 28,7607 11,7651 4,8880 1,6217 4,2282 0,9565 1,0252 5,0487 1,4879 6,8781 1,2237 15,5575 809,6700 811,0600 12,9204 4,9168 7,8565 2,5122 18,9576 4,3364 0,3611 0,4002 1,2394 1,2596 2,8984 1,7236 2,2305 1,5953 9,3712 1,7727 33,8078 0,6253 7,1675

METABOHEB/A AO 1/1/2011

AOOH2010 2009

HM. ENAPH

O 4/4/2011EIPAI A/K YNAM.EIX. MET. ET. EIPAI A/K METOXIKO ET. PROBANK EA METOXIKO ETEPIKOY MILLENNIUM BLUE CHIPS METOXIKO E. MILLENNIUM MID- CAP METOXIKO ETEPIKOY T.T. ETA METOXIKO ET. EENYTIKH KPHTH METOXIKO ETEPIKOY PROTON METOXIKO ETEPIKOY ETEPIKOY ALICO METOXIKO ETEPIKOY ALICO METOXIKO ETEPIKOY ANAYOMENN AOPN ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. MET. ETEPIKOY ALPHA NAYTIIA METOXIKO ETEPIKOY ALPHA ENERGY METOXIKO ETEPIKOY ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO ETEPIKOY ALPHA SELECT NOTIO-ANATOIKH EYPH MET. E. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE MET.E. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO ETEPIKOY ATE US METOXIKO ETEPIKOY ATE EUROZONE METOXIKO ETEPIKOY ATTICA REAL ESTATE METOXIKO ETEPIKOY HO IENE HO EYPAIKO HO PAINH ENEPEIA METOXIKO ETEPIKOY NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - METOXIKO NBG GLOBAL EQUITY - CLASS A (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) EYPAIKH ITH EUROPEAN OPPORTUNITIES MET. E. EYPAKH ITH EMERGING MARKETS OPPORTUN. MET.E. EYPAIKH ITH GLOBAL OPPORTUNITIES (MET. E.) EYPAKH ITH AMERICAN OPPORTUNITIES MET. E. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ETEPIKOY EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO ETEPIKOY INTERAMERICAN ANATYMENN AOPN MET. E. INTERAMERICAN NEA EYPH MET. E. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE METOXIKO E. MILLENNIUM AMERICA US METOXIKO E. MILLENNIUM CHINA GROWTH METOXIKO ETEPIKOY MARFIN EUROPEAN EQUITY METOXIKO ETEPIKOY MARFIN GLOBAL METOXIKO ETEPIKOY HSBC AMERICAN EQUITY MET. ET. HSBC ANAYOMENN AOPN MET.ET. HSBC ANEYPAIKO MET.ET. ING A/K GLOBAL MET.E. EIPAI BALKAN FUND METOXIKO ETEPIKOY PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) T.T. ETA OIKOOIKO METOXIKO ET. IAXEIPIH IAEIMN A/K TEPIKOY AAAB IAXEIPIH IAEIMN ET. ALICO IAEIMN ETEPIKOY ALLIANZ BPAX/MN EEN.IAX. IA.ET. ALPHA IAXEIP.IAEIMN E. ATE IAXEIP. IAEIMN ET. ATTIKH IAXEIPIH IAEIMN GENIKI IAEIMN ETEPIKOY INTERAMERICAN IAX. IA. E. INTERNATIONAL IAX.IAEIMN ET. EPMH BPAX/MN TOOETHEN IAX.IA.E. MARFIN SMART CASH IAX.IA. HSBC IAEIMN ETEPIKOY KYPOY EHNIKO IAX.IA.ET. ING A/K .. ET. EIPAI A/K .. ET. PROBANK IAXEIPIH IAEIMN E. MILLENNIUM BPAX/MN TOOET.IAX.IA.E. T.T. ETA IAX/H IA/MN ET. ETEPIKOY HO MONEY PLUS IAX.IA. E. EUROBANK DOLLAR PLUS IAX. IA. ET. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) MIKTA A/K TEPIKOY AAAB MIKTO ETEPIKOY ALICO EHNIKO MIKTO ALLIANZ MIKTO ETEPIKOY ALLIANZ MIKTO ET.(UNIT LINKED) ALPHA MIKTO ETEPIKOY ALPHA YNTHPHTIKO MIKTO E. ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO ET. EAEMATIKO TAMEIO OIKONOMOON INTERLIFE MIKTO ETEPIKOY AAITIKN OPANIMN MIKTO ET. ATE MIKTO ETEPIKOY AMYNTIKH TPATHIKH ATTIKH MIKTO ETEPIKOY HO MIKTO HO YOIKO HO EIK/KH YNTAH MIKTO ET. HO TAKTIKH KATANOMH KEAAIN HO ET OTE MIKTO E. EPMH MIKTO EYP.ITH EUROINVEST MIKTO E. INTERAMERICAN EHNIKO MIKTO ETEPIKOY INTERNATIONAL MIKTO ETEPIKOY HSBC MIKTO ETEPIKOY ING A/K MIKTO ET. EIPAI A/K MIKTO ET. EIPAI A/K EMIKN EENYTN MIKTO ET. EIPAI A/K AAITIKN OPEN MIKTO ET. KYPOY EHNIKO MIKTO ET. MARFIN GREEK VALUE MIKTO ETEPIKOY PROTON MIKTO ETEPIKOY N.P. INSURANCE NEO OEIN MIKTO ETEPIKOY T.T. ETA MIKTO ET.

KA. TIMH0,5970 6,7351 2,5554 1,4784 1,6297 0,8409 2,1083 7,0443 13,4273 4,7098 8,8298 5,4641 12,7814 11,3145 13,5032 6,3029 2,6398 5,2962 2,3498 8,1930 3,4869 3,6922 9,1664 7,9674 1.217,5700 1.238,3500 1.093,9200 1.095,8100 1.003,7300 1.005,5900 1,6116 2,7800 2,7159 2,7163 1,3915 18,1437 14,2085 13,3760 0,7405 0,7587 1,1130 1,1105 13,7266 14,0135 20,0487 1,4285 1,3767 1,6210 2,1137 2,1358 3,7731 3,0520 1,5210 2,8432 5,6256 3,0838 2,2317 17,6930 290,2200 5,2934 6,5872 12,7620 5,8144 11,4982 7,0481 3,6058 5,5273 7,7723 6,1941 3,3187 3,9606 1,9741 4,8109 5,3969 5,4691 3,6922 8,5134 2,4405 11,7313 11,8052 1,1201 1,0954 2,6105 3,8401 8,6988 9,0044 6,3401 7,1354 9,7719 8,8733 7,9850 8,2558 3,7926 3,0589 5,0952 11,6198 4,9580 9,5416 9,0063 3,0191 5,7602 1,4818 12,8184 4,1970 8,2691 2,4708 2,4248 6,4886 6,6087 2,9395 2,7754 5,5159 1,7806 2,0527

METABOHEB/A AO 1/1/2011

AOOH2010 2009

HM. ENAPH

O 4/4/2011T.T. ETA EMIKN EENYTN MIKTO ETEP. ETEPIKOY ALICO MIKTO ETEPIKOY ALICO EIKOYPIKO MIKTO ETEPIKOY EIKOYPIKH AAIH MIKTO ETEPIKOY AHOBOHEIA MIKTO ETEPIKOY BETA GLOBAL MIKTO ETEPIKOY ALPHA POYMANIA MIKTO ETEPIKOY ALPHA GLOBAL YNTHPHTIKO MIKTO ETEPIKOY ATE MIKTO ETEPIKOY ATTIKH MIKTO ETEPIKOY HO TPATHIKN TOOETHEN MIKTO ET. INTERNATIONAL MIKTO ETEPIKOY MARFIN EUROPEAN VALUE MIKTO ETEPIKOY PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN UNIT LINKED ALICO INVEST 1 ALICO INVEST 2 ALICO INVEST 3 ALICO CLASSIC ALICO LINK ALICO PENSION FUND I ALICO PENSION FUND II ALICO PENSION FUND III ALICO MULTIFUND I ALICO MULTIFUND II ALICO MULTIFUND III ALICO MONEY MARKET HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) HELLENIC FUTURE PLUS 2(BALANCED) HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) HSBC EY ZHN EAAIH HSBC EY ZHN MIKTH AOOH HSBC EY ZHN YEPAIA ASSET LINKED APOTIKH ZH 1 ASSET LINKED APOTIKH ZH 2 EMPORIKI EIOHMA YN EMPORIKI EIOHMA YN (EKOH 2) EMPORIKI EIOHMA YN (EKOH 3) EMPORIKI EIOHMA YN (EKOH 4) EYPAIKH ITH ETEPIKO METABHT