Dassault-Breguet Mirage 2000

15
MAχF|Tlι(Α ΑEP0Σl(A0H [ι,I|[Ι0|!000; EΙl[P00l| il IIIEρIΙΙEΙ Δυo yενιi7 αεqoοxαφιbν τηE' DΔssauΙt βqioxot"ται αυτιiv τη φωtoyραφiα, xατα τη διdρnεια τηg διε' θνoi5 αεqoναυτιxιiE' tu0εoη5 oτo Φdρνμπoρo' Aυτ6 τo Mirage 2000c ανιiuει oτην 2η Πτiqυyα, Mα1ητιxιbν, εytb 2o πλd'νo βρioιεται o πι0αν65. αντ ιιιατ αoτdτ η5 τoυ, τo Raf e. Ι1ονταg o iδιog α1εδιαoει fναν οριομ6νο αριΘμ6 αεροoxαφιbν, απ6 την επo1η του Πριbτου Παγιoομ[,ου Πoλ6μoυ, o Mαρο6λ Mπλοι, πoυ υιoθ6τηοε τoν 6νoμα Dassault μετd τo Δεtiτερo Παγx6oμιo Π6λεμo, διηυΘυνε τιg oμαδεg των o1εδιαοτιbν πoυ xαταoxεt]ασαγ τα περιοodτερα γαλλιxα αερooxαφη απd τo 1945 μ61qι οημεqα. H xληρoνομια πoυ αφηοε αυτdg ο πρωτoπ6qog τηg γαλλιxηg αεροπoρ[αg, (πθθανε το 1986) εiναι αxdμα εμφανηg οημεqα. Φαiγεται ιδιαiτερα oτo Mirage 2000, 6γα αερooxαφog με πτ6ρυγα δ6λτα, οι1γ1ρoνo παλμιx6 ρανταg Nτ6πλερ, προηγμ6να ηλεxτρονιxd xαι xαινoυργια αερoδυναμιxα 1αραxτηριoτιxα' Εnιoτρoφη oτηv nτθρυ6o Δdλτo To Mirage 2000 εiγαι 6να μοντθρνο αερoοxdφog, iοωg xαι επαγαατατιxo oριομ6νουg τομε(g. Παρoυοιdζει 6μω9 πoλλd 1αραxτηριοτιxd παρ6- μoια με τα Mirage ΙΙΙ xαι 5 xαι η γενιxη πεQιγQα- φη των αερooxαφιbν αυτΦγ εiγαι η iδια: μoνoθ6_ σια, μoγoχιγητηρια αερooιdφη με πτ6ρυγα δ6λτα. μειoνεxτι]ματα τηE πτ6ρυγα9 δ6λτα (υψηλη τα1ιiτητα πρoo6γγιoηg, αναγxη μεγdλoυ διαδq6μoυ πqοογεi,ωoηg xαι απoγε(ωοηg, αoτα_ Θεια οε μεγdλεg γωνlεg πρoοβoληg) μειιbθηxαν χdQη οε πτερriγια xαναqντ xαι εγxαταοταοη ηλε- xτρονιxoti oυoτηματog ελ6μoυ πτtioηζ (Fly-By- Wire). Αυτη η επιοτρoφη οτην πτ6qυγα δ6λτα, μετd απo την παq6xxλιση με το Mirage F-1, δεγ 6γινε απ6 νooταλγ[α, αλλd απ6 τιg δυνατ6τητεg που δ[γoυγ ν6εg τε1νoλoγ[εg. Aυτ6g o τυπog πτ6ρυγαg παρουοιαξει oριομiνα πλεονεxττ]ματα o1ιiοη με τιg xλαoιx6g ο1εδιdoειE: 61ει μεγαλti- τερo πd1oE oτη ρ[ξα τηg, γεγov6E πoυ αυξανει την αντo1η τηg αλλd xαι τoν εoωτεριxd διαθ6αι- Tα τ6ooερα πqωτ6τυπα τoυ Mirage 2000 εiγαν ivα ιιd,ilετo otαθεq6 μεyd,λων διαoτdoεωy αλλd oτεν6, αεqooldφη αυτd ιiταν πoλi uovτα otα μoντiλα παqα' yιηι1E xαι εiμν πoλi λiyεE' διαφoρiE απo αιπιft. ΝIετοΝIιqιΙξ2000,ηNταο(lεπιοτρiψa στηγ πτιψlyαl,iΙτα,η0'fi0ιατηEεiμt,μαριοu τ(lrqεππηiε5rlτο Ιlαηtλθ(Ιl,Tο 2/l0/ ουνεμiξu τηlι Ιια8dδ0σητων ΝIιρaξIΙI,IΥ uαι 5, πa.ψwιrtξwτa5 (lμω5 uαινοiηγια αtriιδυγαμιγ,(Ι χαηαιl,tηηιστιud uaι διaθiτoνταg t1λεuτρον ιu(l οi υψα ελtγμoυ πτ(oη5,

description

Μονογραφία - παρουσίαση ενός από τα καλύτερα αεροσκάφη που πετάνε οι Έλληνες ήρωες

Transcript of Dassault-Breguet Mirage 2000

Page 1: Dassault-Breguet Mirage 2000

MAχF|Tlι(Α ΑEP0Σl(A0H

[ι,I|[Ι0|!000;

EΙl[P00l|

ilIIIEρIΙΙEΙ

Δυo yενιi7 αεqoοxαφιbν τηE' DΔssauΙt βqioxot"ται oε

αυτιiv τη φωtoyραφiα, xατα τη διdρnεια τηg διε'θνoi5 αεqoναυτιxιiE' tu0εoη5 oτo Φdρνμπoρo' Aυτ6

τo Mirage 2000c ανιiuει oτην 2η Πτiqυyα,Mα1ητιxιbν, εytb oε 2o πλd'νo βρioιεται o πι0αν65.

αντ ιιιατ αoτdτ η5 τoυ, τo Raf aΙ e.

Ι1ονταg o iδιog α1εδιαoει fναν οριομ6νο αριΘμ6αεροoxαφιbν, απ6 την επo1η του ΠριbτουΠαγιoομ[,ου Πoλ6μoυ, o Mαρο6λ Mπλοι, πoυυιoθ6τηοε τoν 6νoμα Dassault μετd τo ΔεtiτερoΠαγx6oμιo Π6λεμo, διηυΘυνε τιg oμαδεg τωνo1εδιαοτιbν πoυ xαταoxεt]ασαγ τα περιοodτερα

γαλλιxα αερooxαφη απd τo 1945 μ61qι οημεqα.H xληρoνομια πoυ αφηοε αυτdg ο πρωτoπ6qogτηg γαλλιxηg αεροπoρ[αg, (πθθανε το 1986) εiναιαxdμα εμφανηg οημεqα. Φαiγεται ιδιαiτερα oτoMirage 2000, 6γα αερooxαφog με πτ6ρυγα δ6λτα,οι1γ1ρoνo παλμιx6 ρανταg Nτ6πλερ, προηγμ6να

ηλεxτρονιxd xαι xαινoυργια αερoδυναμιxα1αραxτηριoτιxα'

Εnιoτρoφη oτηv nτθρυ6o Δdλτo

To Mirage 2000 εiγαι 6να μοντθρνο αερoοxdφog,iοωg xαι επαγαατατιxo oε oριομ6νουg τομε(g.Παρoυοιdζει 6μω9 πoλλd 1αραxτηριοτιxd παρ6-μoια με τα Mirage ΙΙΙ xαι 5 xαι η γενιxη πεQιγQα-

φη των αερooxαφιbν αυτΦγ εiγαι η iδια: μoνoθ6_σια, μoγoχιγητηρια αερooιdφη με πτ6ρυγαδ6λτα. Tα μειoνεxτι]ματα τηE πτ6ρυγα9 δ6λτα(υψηλη τα1ιiτητα πρoo6γγιoηg, αναγxη μεγdλoυδιαδq6μoυ πqοογεi,ωoηg xαι απoγε(ωοηg, αoτα_Θεια οε μεγdλεg γωνlεg πρoοβoληg) μειιbθηxανχdQη οε πτερriγια xαναqντ xαι εγxαταοταοη ηλε-xτρονιxoti oυoτηματog ελ6μoυ πτtioηζ (Fly-By-Wire). Αυτη η επιοτρoφη οτην πτ6qυγα δ6λτα,

μετd απo την παq6xxλιση με το Mirage F-1, δεγ6γινε απ6 νooταλγ[α, αλλd απ6 τιg δυνατ6τητεgπου δ[γoυγ oι ν6εg τε1νoλoγ[εg. Aυτ6g o τυπogπτ6ρυγαg παρουοιαξει oριομiνα πλεονεxττ]ματαoε o1ιiοη με τιg xλαoιx6g ο1εδιdoειE: 61ει μεγαλti-τερo πd1oE oτη ρ[ξα τηg, γεγov6E πoυ αυξανειτην αντo1η τηg αλλd xαι τoν εoωτεριxd διαθ6αι-

Tα τ6ooερα πqωτ6τυπα τoυ Mirage 2000 εiγαν ivαιιd,ilετo otαθεq6 μεyd,λων διαoτdoεωy αλλd oτεν6, Tααεqooldφη αυτd ιiταν πoλi uovτα otα μoντiλα παqα'yιηι1E xαι εiμν πoλi λiyεE' διαφoρiE απo αιπιft.

ΝIετοΝIιqιΙξ2000,ηNταο(lεπιοτρiψa στηγ πτιψlyαl,iΙτα,η0'fi0ιατηEεiμt,μαριοu

τ(lrqεππηiε5rlτο Ιlαηtλθ(Ιl,Tο 2/l0/ ουνεμiξu τηlι Ιια8dδ0σητων ΝIιρaξIΙI,IΥ uαι

5, πa.ψwιrtξwτa5 (lμω5 uαινοiηγια αtriιδυγαμιγ,(Ι χαηαιl,tηηιστιud uaι διaθiτoνταg

t1λεuτρον ιu(l οi υψα ελtγμoυ πτ(oη5,

Page 2: Dassault-Breguet Mirage 2000

ιV1 lRΑGΕ 20 0 0

ιιΟ χιbQo .i/ια τη ιιεταφι)ρα μιε.',αλi'τεοη1 τιlοοτη-ταq zαιlο[μοιl. Ι1αρoιlιτιιiiει ε;rισηΞ χαι uεt(t)ιιa\ηlοπιoθελxουoα στιζ ιrπεQηχητ ιχε( ταχι!τητι:ζ y,αι

μιε [ιοoη τOU ;ττεΟU^,/ t7"οt q οοτoι'.',rE'l g1,9i πoιlιrιlξαι,ει την ειlελιξ[α.Η πτdριl.1cι δελτα xιιτιiληγει σε eleγonS. τηι)αλιιιπoυ βριιlxοι,ται oτο 1ε[λο-< εxφυγηq τηg ττεριlγαq7,αι τα oποια εi'τε ιιε otlγδυαομιενη. εiτε με διtiφο-

ρη zlνηoη ελ6γ7oι'r,τηι,πτt1oη ω( rτQοξ το διαμιt1-xη xαι ε.1xαρoιO αξoγ(Ι.'oταν ενα αεροοxαιροq με,ττd Qι1γα δdλτα i7ε ι ιε^',αλ η',,ιυι,( α π ροo|}ολη :.α1rξανεται η o;τισθaλ)1oι1σα zιιι μειιbνεται η ιiντω-οη. γεγιlνo-< πoιl xαθιοτα αναγιαlα τη 1ρηοημιεγα)'ιυr' διαδρ(l μιιυν'i/ ια ;τρo(]^i,ε ι(l)σι1 zα'ι απο',ε i -

(1)ση. Mε τη 1ρηοη oμ(ι)( ηλεχτQoνιxιl[l oυoτημα-το< ελε',,7ου ττι1οη;. ε[ναι ι)υι,ατ11 η ελαττα.loητ(ι)ν ιιειOνεΖτημιατοlν ιiιlτιbν. 'Ετοι

η μιxρι)τερηι\ιrνατt'1 ιιποxλ ιοη τιυι, ετ ιφανε ιιbν ελε.',7οιl ι\ iνε ιτο xcιλi,τεQo διrι,ατο ατοτελεομα.. Τα αεοοοziιφημε ηλειτρoνιz(l ουoτημια ελdγ7'ου ττηοηg ι:iναιαεQΟδιlγαμιχα αοτα.θi]. i7oι,τα< το zil,τQo J]αοοι'(πo)''υ πlοιυ απo τo zεντρo ιboηq. Λo'iιυ ομοl<αι1τηζ αχQιβιb( τη( ασταθεια( αυΞ(iγεται 7"αt ηει,ελιΞ[α. Τo οι,οτημια ε)!ε.i//oι1 ττ11οηi εi.ι,α'ιη.lηφιαzιi xαι αποzλεiει xαθε πιθrrνοτητα να ξεπε-oαοει τιl ιιερoozdφο: τα. οοιiι του zcιι να. β',lι'1 qτ$τιl φαxελο ττηοηq. Mε τιl Mlrage 2000 η Γα)''λιzηπολεμιxη αεooπορiα απdχτησε τιl ποιbτο ιtεοο-()7.αqυ: ιιι ψllq ι(ι)/'o ε}.ι','7.υ ττt1υt1l.ΙΙολλoι απο τoιl( 1ρηοτεg πρoηγoι]μεγιυν μοντd-λιυν Mirage ΙΙΙ/5 ανα|3αθμιtσα\, τct αεροozαφητ()ιt_ ιιΓ χαι\'oι'()','ιu ηi'ιΖτυι)\'ιΖα χ(ιι ι:τtq (ινειεΞxαγαι]ι,τ στιζ εισαγ0].,/a( αεριr xαι η [διcr η εταιριαπαι)oυο[αοε το Mirage MiΙan προ; τo τaiιoζ τηζδεxαετ[ιrζ τoυ '60. Το αερooπιiφοg ιlιlτο o[.1οιlρrrεt,ε;τγειlσε τοιl( Ιοoαηλιγoil( (lταr, ο7εδ[αξιrι, τοKiir. πoιl ε[ναι μιια βελτιιυμιενη εzδοoη του Mirage5 με αμεριιαι,ιxo xινι1τηρα χcιt τoι!ζ Xιλιανoιgz,ιiι Eλβετου;. οι οπο i.ιlι τoτοθετηorlr, πτεριi^, ιαxαναρντ oτα cιεqοoxιιφη τΟ1r(. Kατιi περiερ.1ο

τροπο τo 2000 δεν f7ει πτερilγια zαγαοr,τ αλλιiμιοι'o δυο ιιιzρΟ. ''1ιoι,οτir;r,ιιι" παt'ι'l στιi εtσα'i/ι1)-

γθg αfρα.

Πρoβλημοτo ΧρημοTOδoTηOηq

Η εξi).ιξη τοιr λ4ila8,e 2000ξεz[r'ηοε το 1973.7ριl-για χατα την ΟJτoια η Γαλλιxt1 αερoπορlιr εγxατf-λειι1lε το πρd^1ραμ1ια ΑCΓ (Α\,ion de CombatFutul' Mελλοl'τιzιl Mα7'ητιxιi Αεριlozαφοq1 )''ο',,ι,l

προ[1λημιατιυν 7ρηματoδ(lτηoη;. Το τρo^1ραμμιατοι, Ν4irage 2000 τροεβ).ε:τε oτt τO αεροοz'α.ψιlΞθα ιrντιzαθιιlτoυoε διαφοροιl( τιτιlιlζ σε ιrπηQι:-σια στη Γct.1 i'ιι'η αεροrο9ια. ;r'ι'ο[ιυi τιι \4irageΙΙΙ. Mirage Γ l zαι SΕΡECΑΤ Jaguaι. εxπληριbνo-γταζ rιoλλα;τλοil: ριi7''oιl<. Τo r,ειl αευοoiιirφo< θαε[7ε μιf γιοτη τιL7i'τητιι τη; τιiξηl τοιl 2.5 ιιε 3 Mαχxαι oglοφη μεταΞΙl τιrlγ 75.0Ο0 xαι 80.000 ποδιbγ.Θα r1ταν εφοι)ιαομιfνo μιε zrrινoιio",,ιct ηi.εχτQoγt-7(. g1lμιπεριλαμβανομει,οιl xαι εγο( μιoντf ρνιlιlραr,τri'ρ ιε ι\ιlνιrτοτητιι'z'ατ(lττειroηζ Ζαι iταΟαΖo-i ουθηοη1 στ0/ιυ\, iτoιt 1ετOιt\, οε τολιl 7α.μηλιiιiψoq. Η oλη ο1εδiαoη τοιl ιrεροοzιiφoυζ ι)α aJτοε-

.τε r'ιι t,iγuι τιτι}ιU ι,}(]τι l] Οι'\'τ,]ι_)}]ι'Ιl] 7.αι ((\'τι7.U

τα"οτιiοη τμημια"τιrlι,ι,cr ε[γιιι ευzολη xαι γQηγoQηΘα iπρετε επiοη: r,ιr μτορεi" r,ιι 7ρηοιμιοτοιε[διαδρομιοι'1 120Ο μιετοι'lι,μιε ιιε',ιιττo ιiιiρτιo, Τoιi7f διο ε.1xρi.θηχε στι( 18 Δεzεμι[iρ[oιl |ι)J5 xιιιlu.α.ι τo π9o',,οιιμιμια ιτ7εδ[αοr1: ;r'αι δoz'ι1ιιbι, ηται,ετοιιιo τo ΙνIιiρτιo τοιl 1976.F{ πα'oα.,,.,,ε).Icl τη: Ι'αλi ιzι1; α-εοοπoρiιl'< πρof -

[3i.ετε. oε ποιilτο 7οι)ι,ο. τηr'zα'ταοzειη τηi εzδo'οηi ανιi1αiτιιjηζ y.αt αερoπoριxηq υπερο1ηg xαι

.Λερooz(ιιρη τη5 1ηζ μoiρα5 Cigognes τηζ 2ηζΠτiρυyαg βρioxονται oτo διαδρoμο tτοιμα ^/ια αiτo-

^',εiοloιl, )'i^1ο μετα τηι' αl'αιιjρι'ξη τηg μοiρα5 oαι'ε π ι1ε ι ρι1o ι cιxα !τ ο ι μη,

ιlπεγρα'φr1 dνα oιlμ(3ολιrιο γtα πεγτε πρ(υτoτι!πα.ι\i'ο εz τι'll, οπο[οlγ r1τcrι,διθθοιιr Ζαι /ρημcιτoδo-191lμιενα απιi τηr, Lδια τηι,χατασχει]αστρtα ετ(r"ι-

ρi.α. Τα ποο-lτιiτιlπα αιrτ(Ι εφoδιαστηxαν αρ7.ιxα

μιε τοr,zιι,ητηριι SNΕCMΑ M53-2 μιε ιδοη 8500zιλιbγ. Tο πριbτo ατο αι1τα τ(ι rrερooxιiφη πετα-ξεoτι; 1Ο Ν1αοτ[οι, 1976 οτο αεροδρομιιιl'Ιοτρ οτα

xερ ια το ιl δοz ι μιιrοτη_π ιj''οτιlιl Jean Coureau.Xgηοιμoπιlιηθηzε οτη ιiι,r,6Ζειrι oτη δozιμt1 τουσ11στiiμι(τo: εi,ε',,7.οιl πτ11οη1 Ζαt στoν zαθοριομιοτ(ι)γ βα.σtχ6γ πτητ ιxιbν /αQαχτηQιστιχιbν, Τoδει'τεQo τυιυτοτι'τo πf ταΞε στα /ε!ια τoι' Gu!'Miιraux-Maulouard οτιζ 18 Σεπτει'ιJ]Qi"οιl I 978χσ-t /υησιιιoπoιηθηlr'ε .1ια τι: δοzιμει τ()γ iτ1!Οι)-

[3ο).ιυι, l,'αι τιυν οπi.ιz,ιilr, οι,oτι1μιirτιυν. 'Eνα τρο-

πιlπoιημfνο Falcon 2Ο 7ρηοιμοποιηθηzε επi,οηq^,/ ι (/' τ ι ; δοz' ι μι ε < τ(']\' Ο;τ )' ι7.(i]γ σι!στ η |.ι(iτιυ\'. Τo

To διθiαιo ΙIirage 2000Β διατηρε i τι5 περιαo6τερε5απο τιE επι14ειρηαιαxiE ιxανι1τητε9 τoυ 2000C, αν xαιtxoι'ι' αφτιιρεθεi τα εαωτεριzα πι'ρoβil'α. To ιιερο-oxiφo5 αι'τo τηζ 2ιι5 Πτiριlyαg μεταφiρει oτιg πτi-ρι"1εE 2 πι'ραi}"oιlζ ηuι-εΙ'εQ^/o{ xαθοδιi^7ηoηg MatraS υ p e r 5 3 0 D, 11 1 2 11 1' ρα fi"o ι'g ιιπ 6 ριι0 ρ ηE xαθ ο δ ιγ7 η-oηE R 550 Magic 2.

l:..-.3'''*:,1

'.$:''li

Ι;:jji;.x

'.:.

fΞtΞ

,r',

Page 3: Dassault-Breguet Mirage 2000

MAχHTιι(Α ΑEP0Σι(ΑφH

Mirage 2Φ0 6xανε την πριbτη του δημ6oια εμφd-γιση στηγ 6xθεοη του Φαρνμπορο, το 1980. Tοτρiτο πρωτ6τυπo π6ταξε oτι926 Απριλioυ 1979xαι το τ6ταρτo, με επιμηxυμ6νη dτραxτo, oτιg 12

MαTου 1980. To πριbτo διθθoιο π6ταξε για πριbτη

φoρd ατιg 11 oxτωβρ(,ου τηg [διαg 1ρονιαg xαιλ(γο αργ6τεgα χQησιμοπoιηθηxε oε 6να πρ6-γQαμμα για τoγ xαθoριομ6 τωγ χαQαχτηQιστt-xιbγ τoυ μoντdλoυ εξαγωγτ]g.oι δoxιμ6g του xινητηρα M53 ε[1αν αρ1(οει απoτιg 18 Ιoυλiου 1973 πdγω oε μια Kαραβθλα-ιπτd-μενo δoιιμαοτηριo xαι oι υπεQηχητιχ6g δoxιμ6g6γιναν απ6 6να Mirage F_1 εφoδιαομ6νo με τoνxαινουργιο xινητηρα, πoυ πθταξε για πριbτηφoρα xατα τη διdρxεια τoυ Δεxεμβρ(ου τoυ i974.To 1980, oι M53-2 αγτιxαταοτdθηxαγ στα πQω-τ6τυπα απ6 τoγ M53_5, τoν xινητηρα πoυ τελιxdτoποθετηθηxε χαt στα πριbτα αεqooxαφη παρα-γωγηζ.

Προβληματο oτo ροVταρ

Eνιb η εξ6λιξη τoυ oxd,φoυg χαι τoυ xινητηραπρο1ιilρηοε 1ωρ(E δυοxoλ[εg, η εξ6λιξη τoυ χαι-νoυργιoυ ρανταq RDΙ (Radar Doppler δΙmpulsions-Παλμιx6 ρανταρ Nτοπλερiπoυ θαεξ6πλιξε τo Mirage 2000 oυναντηοε αρxετd πqo_

βλt]ματα. Mε xriρια απoοτoλr] τιg ανα1αιτioειEμεγαληg εμβ6λειαg, τo ρανταρ αυτ6 θα ηταν ανd-λoγo του Hughes AΡG-63 που εξoπλ[ξει ταMcDonnell Douglas F-15 Εagle, αλλd η εξ6λιξtiτoυ ηταν αδιiνατη οτα 1qoνιxd περιΘιbqια πoυυπηρ1αν.Τελιxd, βρ6θηxε μια ενδιdμεoη λrioη με το ραντdqRDM (Radar Doppler Multimοde_ΡανταρNτοπλερ Πολλαπλιiry Διαμορφιiloεων) το oπο[oλειτoυργεi οε δdομη oυ1νoτητων l xαι J xαι απο-τελε[ εξdλιξη τoυ Cyrano 500, τo oπoio με τηoειρd τoυ εiναι εξ6λιξη του Cyrano ΙV τωγMirage F-1C. Tο RDM, με εμβ6λεια τηg τdξεωgτωγ 100 km, ε(γαι αvαλoγο τωv WestinghouseΑPG-66 πoυ εξ6πλιξαν τα πριbτα μoντ6λα τoυ F.16. Πρ6ιειται για 6γα απoτελεοματιx6 ραντdρ οε

ρ6λoυg ανα1αiτιοηg, αλλd με επιδ6αειg πoυ απθ-1oυν πoλri απd αυτrig τoυ πoλf πιo μovτ6ρνουRDΙ. oι πτητιxθg δoxιμ6g τoυ RDM dρ1ιοαν τοvΙανoυdριo τoυ 1980 πdγω oε 6να Boυατoυρ xαιουνε1iατηxαν παγω οε 6γα Φαλx6γ 20 μ61ρι τoνΙotiνιο τηg i,διαg 1ρονιdE. To No6μβριo 6γινε xαιη πριbτη πτηoη πdγω oε 6να Mirage 20Φ 6ταγ τo

ραντdq τoποθετηθηxε oτo τρiτο πρωτ6τυπo.oι δυαxoλiεg εξ6λιξηE του RDΙ εixαν αρνητιx6αγτlxτυπo χαι στoγ εξοπλιαμ6 τηg Γαλλιxι]gΠολεμιxt]g Αεqoπoq(αg. Αρ1ιxα υπηρ1ε τo o16-διο γα παραλdβει το γ6o αεροαxdφog η 10ηΠτ6qυγα Mα1ητιxιbν πoυ πετoliοε με τo MirageΙΙΙC. Tα ο16δια 6μωg dλλαξαγ 2,ιαι τα πριbτααεροoxdφη με το ρανταρ RDM πηγαν οτην 2ηΠτ6qυγα Mαxητιxιbν, η oπo[α π6τουoε με τοMirage ΙΙΙE οε απoοτολdg πρoοβοληg χαι αεQo-πoριιηg υπερο1ηE. Τo RDΙ ψηxε τελιxα αε υπη-

ρεο(α με την 5η Πτθρυγα Mα1ητιxιbν' αφoιi οιπριilτεg δoxιμθg τoυ 6γιναν oτo πριilτo Mirage2000B παραγαlγηg.

Πρωτοg Ποροδooοlζ

Mια πριilτη παραγγελ[α ε(xooι αεροoxαφι-ilν για

τη Γαλλιxη Πoλεμιxη Αερoποqiα υπεγραφη μ6oαoτoν πρoUπολoγιoμ6 τoυ 1980 xαι τo πριbτoαεροοxαφοg παραγωγηg 6xανε την πριbτη τουπτηoη οτo Bordeaux-Mirignac oτιg 20 Nοεμβq[oυ1982. Tα πgιbτα δrio αεροoxdφη πτ]γαν οτoK6ντρo Πτητιxιilν Δoxιμιilν oτo Bretigny, ενιil τoτρiτo πηγε στo cEΑM (Centre d'Experimentatiοn Αdriennes Militaires - K6ντρoΣτqατιωτιxιbν Αερoπoριxιδν Δoxιμιilν), 6πoυ6γινε xαι η επιχειQησιαxf εxπαiδευοη των πλη-

ρωμdτων. Tην 1η Ιουλiου 1983, τo πριbτο πρωτο-τυπo δθ1τηxε τον τρfτo ιατd οειρd xινητηρα πουεi1ε o1εδιαoτεi για τo 2000, τoγ M53_P2 πoυ εξo-πλ[ξει τιbqα τα αεqooxαφη παραγωγηg. oι πριil-τεg παqαδ6οειζ με τo ν6o xινητι]ρα 6γιναν προgτην Ινδiα τον Ιoυγιο τoυ 1986.Tο 1983 xαι 1984 μη1ανιxo( xαι πληριbματα τη.g

2ηE Πτ6ρυγαE dq1ιoαν την εxπαlδευοη τoυζ στoCEΑM. Tα πgωτ6τυπα αερoοxαφη 6γιναν γνω_oτd oαγ Mirage 2000A' αγ xαι δεγ 6φεραν πoτ6επ(οημα αυτην την oνoμαo|α. Αγτ[θετα, τα διθ6-oια πρωτ6τυπα 6πωE χαι τα πριilτα διθdοιαπαραγωγηg oνoμd,οτηxαv απ6 την αq1η 2000B.Το μoνοθθοιo αερooxαφοg παqαγωγηE πηρε τηνονομαoiα 2Ο00c. Tελιxα γιiρω οτα 150 Mirage2000C παραγγ6λθηxαν απd τη Γαλλιxη αερoπο-qiα, ενιb τα αq1ιxα o16δια πρoθβλεπαν 6να oυγο_λo μεταξιi 300 xαι 400 αεροοxαφιbν.

Movτdλo Πρoσβoληζ

Απ6 τo 1979 η Dassault dρχισε να εξελ(οοει θνα

μοντ6λo τoυ Mirage 200Ο για την πρooβολη εδα-φoυs, με αxοπ6 την αγτιxατdοταoη των Jaguarxαι Mirage ΙΙΙE ατιg απooτoλ6g xρotioηE xαιδιεiοδυοηg 1αμηλori riψoυg:το Mirage 2000N. Toμοντθλo αυτ6, πoυ oνομdoτηxε οτην αρ1rj 2000P(Ρ για pdndtration_διε(,οδυοη), dλλαξε ονoμαο(α

To Ι|Iirage 2000C αυτ6 ανηxει oτην jη μoiρα"AΙsace'' τηE 2ηE Πτiρυyα; Mαγηtιnιbν xαι εiναι τo27o αερooxd,φo; πoυ βyψε απι5 tη yραμμη παραyω-yiζ.

οε 200OΝ (N για nucldaire-πυρηνιxη xρofοη),εiναι βαoιομ6νo πdγω οτo Mirage 20Ο0B με oρι_oμ6νεE 6μωg δoμιx6g ενιο1ιioειg για αποοτολ69

1αμηλoιi rlψoυE xαι xαινotiργια xαι εξελιγμ6ναηλεxτρονιxd. E(,ναι εφοδιαομ6νo με το qαντdρ1αρτoγραφiαg xαι παραxολοriθηoηE αναγλfφουΑntelope V, με διπλ6 qrioτημα αδρανειαxηgπλoηγηοηg Uliss 52 τηg S{GEM xαι xαινoriργιoυι|-loμετριx6 ραντdρ πoυ επιτρ6πει αυτdματηπαραxoλoriθηoη αναγλfφου με τα1riτητεg μ61ρι11 10 KmΛ xαι oε ιiψog 6Ο μ6τρων. To πqιbτo απ6τα διiο πqωτ6τυπα π6ταξε oτιg 2 Φεβρoυαρ(oυ1983 xαι οι πgιi:τεg παραδ6οειg 6γιναν οτην 4ηΠτ6ρυγα Mα1ητιxιbν. To Mirage 20Ο0N φ6ρειτoν πυρηvιxd πr1ραυλo ASMΡ (Αir-Sοl MoyennePonde - Aθροg_ΕδdφoυE M6oηg Eμβ6λειαE),6ναε(δog πυραυλου xροriξ με εμβ6λεια 10Ο km xαιxεφαλη 150 kt. To 200ΟN (γνωoτ6 xαι οαγ υπo-μoντ6λo K1) 61ει τη δυνατ6τητα να φ6ρει μ6νοτoγ ΑSMP.'Ετoι εξελ[1θηxε τo ενδιαμεοo μoντ6-λo xρoriοηg 2000N_K2, το οποi,o μoρε[ να φ6qει

Aιτ6 τo Mirage 2000C ανιlxει oτην 7/2 "Cigognes''xαι φ6ρει οτo xdilετo otαilεριi oιiματα μoνdδων τoυ7oυ Π.Π"E7ει επioηE τo μαiρo xιbνo qαπ&ρ, πoυtγoυv τα πριilτα 20 αερoοxdφη πoυ βγtixαν απι1 τηyραμμιi παqαyωyη5' Aπ6 τo 27o αερooxαφoE xαιμετα, o xιbνoE βαφεται με τα γριbματα τηg παραλα-yιιζ.

Page 4: Dassault-Breguet Mirage 2000

t\/lRΑGE 20 0 0

χαι συμβατιχ6 φοQτιο, εγω διατηQει τα εξελιγμ6-να ηλεxτρονιxα τoυ Κ1. o διdδo16g τoυ θα ε(γαιτo Mirage 200ΟD, το oποlo ε[ναι πραγματιxα 6γααεροοxαφοE πoλλαπλιbγ απoοτoλιbν, αναλoγοτoυ F-15E χαι τo πQωτ6τυπo τoυ oποloυ βρ[oxε-ται τιilρα οτο oτd.διο τωγ δoxιμιilν.

Εξο6ω6tκθg οΠlTUXiοζ

H Γαλλ(α 6xει xαταxτηοει xατd' το παρελθ6νοημαντιx6g αγορ6g με τα oπλιxd τη5 ουoτηματα.H επιτυ1iα αυτη ουνεxiξεται χαι με το Mirage2Ο00, αγ xαι οε πoλt] μιxρ6τερο βαθμο απ6 oτι μετα Mlrage ΙΙΙ, 5 xαι F- 1 . Αγ xαι ε(γαι iγα xαλο xαιαπoτελεοματιx6 oπλιx6 oυοτημα, τo Mirage2000 ε(γαι πoλr]πλοxο xαι xατd oυγ6πεια πoλfαxριβ6 για να ενδιαφ6ρει 6να μεγαλο αριθμoπελατιilγ xαι βρ(oxεται οε μια xλdοη 6που o διε-θνr]E ανταγωνιομοg εiναι ιδιαi,τερα οxληρ6E.H πριbτη εξαγωγιxι] επιτυxiα τηζ Dassault ηQθεαπο την A[γυπτο, η οπo(α παρηγγειλε 16 Mirage2000ΕM xαι 4 Mirage 20Ο0BM τoν Ιανουdριoτoυ 1982. Tα τ6oοερα πριbτα απ6 αυτd τα αερo-οxdφη προογειιbθηxαν οτo Kd.ιρo τογ Ιoιiνιo του1982.H Λατινιxη Αμεριxη, η oπo(α ηταν 6να9 οταθε-ρ6g πελατηg τηg Dassault για 6λα τα προηγοilμε-vα Mirage oυν6xιοε την παραδοοη αγ χαι σεμιxρ6τερο βαθμ6: το Πεqου παρτ]γγειλε 24Mirage 2000P xαι 2 Mirage 200ΟDP τo Δεxεμβριοτoυ 1'982. Tα πριbτα δfo παραδoθηχαγ στηγΠεqουβιανη Αεqοπορ(α oτo Mοnt-de-Marsanoτιg 7 Ιουν[oυ 1985. Mεγαλα οιxoνoμιxd προ-βληματα 6μωE, ανdγxασαγ τηγ Περουβιανηxυβ6ρνηοη να μειιboει τον αριθμ6 τωγ αεQoσχα_

φιbν xαι τελιxd παραδ6θηxαν 10 μoνοθ6οια2000P xαι 2 διθ6οια 20Ο0DP, πρog μεγαλη απo-γoητευοη του Γdλλoυ xαταοχευαστη.To Aμπου-Nτd'μπι, του oπo[oυ η αεqοπoρlα ε[1εηδη οε υπηqεοiα τo Mirage 5 xαι τo Alpha-Jet,tjταν o επoμενοE αγoραοτηg τoυ αερoοxd'φουg. Hπαραγγελ[α αφοροf οε Ζ2 Μirage 2000EΑD, 8Mirage 2000RAD, 6λα μoνοΘ6oια xαι 6 διθ€οιαMirage 2000DAD. Tα 8 Mirage 2000RΑD εiγαιμια ειδιxη 6xδooη για τη 1ιδρα αυτti xαι ε[ναι εξo_

πλιoμ6να χαι για αποοτoλ6Eαναγνιbριοηg. oριομ6vααπo τα αεροοxdφη αυτd,ε(ναι εφοδιαομ6να με RWRxαι ηλεxτρoνιxd' αντ(μετρατηζ Ιταλιxηg εταιρ(,αgElettronlca.H πqιbτη ευqωπα'tJxη επιτυ-1[α για την Dassault ηρθε μετην Eλληνιxη παραγγελiαγια 36 μoνoθ6οια Mirage20Ο0EGM xαι 4 διθθοιαMirage 200ΟBGM. M6qog αυτoυ του ουμβολαiουηταν xαι η ουμφωνi,α xαταοxευηE τμημdτων τoυαεροοxdφoυg απ6 την EΑB.}Ι πιθαν6τητα μιαg μεγαληg παqαγγελ(αg ηρθεοτη ουν6xεια απ6 την Ινδiα, η oποiα ε[1ε χαι στoπαρελθ6v αγορdoει τα oυgαγπαν xαι Mιoτ6ρ. Ηπαραγγελ[,α αφoρoυοε 36 μoνoθθοια Mirage2000Η ιαι 4 διθ6οια Mirage 200ΟTΗ xαι οxοπ6Eτηg ηταν να xαλυψει τιg ανdγxεg τηg Ινδιxηgαερoπoρ[αE για 6να μα1ητιx6 αεροποριxt]g υπε-

Qοχηζ, τo oπoio Θα διαδεxoταγ τα MiG-Z1.Yπηq1ε η πqoοπτιπη να χατασχευαοτουγ αλλα40 αερoοxdφη απ6 την τοπιxη HindustanΑeronautics. Δυοτυ1ι.bE για την DassauΙt οι Ιγδo(προτ(,μηοαν το MiG-29 "Fulcrum'' τo oπo[oουγxριτιxd ε(γαι πολil πι6 φτην6. Tο ιγδιx6ενδιαφ6ρoν για τo Mirage 20Ο0 αναξωπυριilνεταιαπ6 xαιq6 οε xαιρ6, αλλα αυτ6 μdλλον οφε(λεταιοε 6να ε[δog εxβιαoμοf πρoζ τουζ Σοβιετιιoυgπροxειμ6νου να επιταxυνθoυν oι παραδoοειg τoυΙνΙiG-29. Αγ xαι oι Γαλλoι 61ουν προοφθqει τη

βοηθεια τoυζ στη αxεδ(αοη του γdoυ ιγδιxoυαεqooπαφoυg LCA, οε αντdλλαγμα xαινoυργιωνπαgαγγελιιi:ν, η τoπιxτ]g xαταoxευηg μετα απ6dδεια, δεγ φαiνεται 6τι θα υπαρξει ουνθxεια γιατo Mirage 2000 οτην ιvδιxι] αεqoπoqiα.

To μe λλov τoυ Mirοge 2000

To Mirage 2Ο00 εiναι 6vα αερoοxαφοg με μεγdλεgιxαν6τητεE οε απoοτολfE αναxα[,τιoηg xαι αJtoτε-λεi μια xαλη πλατφ6qμα για μια πληθιilqα dλλων

απoοτoλcbγ. Στον πρ6oφατο πολεμo τoυK6λπoυ, τα Mirage 2Ο00 π6ταξαν οε αποοτoλ6gCΑP/Αεqdμυγαζ με τα 1qιbματα τηζ 5ηζΠτ6ρυγαg Mα1ητιxιbν τηζ Γαλλιxtiζ dεροπoρ(αgχαι με τα xριilματα των Ηνωμ6νων ΑραβιxιilνΕμιρdτωv, τωγ oπo(ωγ μ6ροE ε[ναι τo Αμπου-Nταμπι.Aυτην τη οτιγμη το 2000 xαλυπτει οαγ 200ΟCαποοτoλ6E ανα1α(τιoηE χαι σαγ 2ΟΟ0N αποoτο-λ6g διεioδυoηE xαι βομβαρδιομoυ αxριβε(αE, ε[τε

με ουμβατιπ6, εiτε με πυρηνιx6 οπλιομο. Στoμ6λλoν xαι τιg δto αυτθE απoοτoλθE xqoιiοηg θαε[ναι οε θεοη να εxπληριbαει τo Mirage 200ΟD.ενα πQαγματιχo αερoοxαφoE πoλλαπλων ρoλων.Για την ανα1α[,τιoη εξελi,oοεται το Mirage 2000-5τo oπolο θα εiγαι εφoδιαομ6νo με τo xαινοriqγιοqαντdq RDY τηg Thomson-CSF. Πρ6xειται για6να ραντdq πολλαπλιbγ λειτουργιιilν α6ρog-α6qοg xαι α6gog-εδαφoυg με ιxαv6τητεg θεωQητι-xd μεγαλυτερεg του ΑN/APG-68 τωγ F-18. Tοραvταρ αυτ6 θα ε(ναι ουμβατ6 με τα xαινοιiργιαβληματα Matra MΙCΑ, }ιαι η JταQαγωγη τoυ 2000-5 προβλ6πεται vα αρ1i,οει τo 1993.To Mirage 200Ο αποτελεi 6να μεγdλο αλμα για τηγαλλιxf βιομη1αν[α xαι.6να επ(,τευγμα παγω στoοποio βαο(,ξονται γθα αερoοxαφη 6πωg το RafaΙeπου βρ[οxεται τιilρα οτo οτdδιo τωγ δοxιμιbν. Mε6λεg τιg βελτιιbοειg xαι τα xαιvoυργια ηλεxτρoνιxd, ουοττ]ματα με τα oπo[,α εξοπλiξεται το Mirage20Ο0, θα εiναι ο(γoυqα αx6μα oε υπηρεοiα xαιαρxετο διdοτημα μ6οα ατoγ XXΙo αιιbγα.

Page 5: Dassault-Breguet Mirage 2000

ΔlAMop0ΩtElΕ 00PTloγ MlRAGE 2000

'Evoq πιλoτoq σε εKτινασσoμεvo καθισμα Martin-Baker F 1 0Q

Ξh:ΙJifJi::,fH#ι:'EδοφoUζ λ4εηq Eμβελειoq)

Γ-l στov [oΛιoκo φoρεαL---J 2 1 q1ρoκτιδιο EClι.η τhοmSon'

cSF DB 3141/3163 σε ΠτερUγ|

Ξ ;x'"'"'.Jil*rvεq δεξoμε.Vdq κoUσιμων τωV 17ο0 λιτρωvσε πτερUγιKoUξ φoρεiq.

ΠUρηvlκli κρoι]ση (MiragΘ2ο00N) Γαλλlκη πoλεμlκli οε.ρoπoρio0 πιρouλoq ΑsλΙP εivoιηδησε Uηρεσιo με τo ι,4ragθ lV,και o σUvδUoσμoq Mfage2000Ν/ASMP θo αVτικoτoση-σεικαιηv τoκτιχη πυρηvικη

βoμβαΑN 52 ΠoU φιiρouv τωρoτo Jagudr {οι lι,4rage lll 0 Πυ.

ραUλoq διοΘετει δικo τoU κιvη-

ηρoκοι αδροVειακo σ0σημοΠλoηγηηq ΦΙiρειxεφoλητωv15ο κιλoτοννn]v

Eισoγωγεq αdρo ημικUκλικηq διατoμηξ με κω.VoUξ στo εσωτερικo τouq'

6Jilχ|iJ:ι:,',.:J,il]i;1i, Ξ 3diχtj:}:,',ffi:iιξt1, Ξ 3dilχT9:}:i,Ji:i1;t1,. Ξ:dffTj:}:,'.'J,ifi1;tΙ, ! 3Jiχf9:}:i.:Ji:iΙ1λi]i!'δ-"ψ9'5,9*ψ*. !:,'i,}ΦUλoUξ,αερΦαερο - lΤH,'roα,ηoφo"φo - tEli';**,,,zsο*ιυλ l8ltιμβιδιοBAP,οοστovιi1atraR'550ι'4aglc2σεΠτε' Matra8'550Maglc2odπτε-

- M;i;;h;;iril;δ;);;;"- *δ,iδiδic*o,r.orrooUc κοuιαKoφoρεo

i'.,$u'.'.ιt3f:'λ."*o ρUγικoυqΦoρειq Ξ !i*ιι,r,L,μ,.u,,.,, i""'Ji]i:^*"'*"'^"" ,iιι1rJι:ιi;λ,g,,,φoo,.c

λratra s!per 530D oε ΠτερUγιΞ y.1ιi,:i:i{*'DoεΠτερUγι r-l ηιffiηγ:.!rΥ]_i_qQλιiδω, .εiδjiδii]'iλt,,o,",ω1 Χ oΠoρριπτoμεVη κοιλιοKη L-l σε ΠτερUγικo!ξ φoρειq διoσΠoραq βομβιδiωV'' 1r oτρoκτιδιo φωτoγρoφικηqδεξ_αμεVη καUσιμωV 1 300 λι Δlσμoρφωση αvoxα iτιση q/οι. ovαγvωριηq D.ss ju

tt- ' 2 r aφ_ακτιδιo

_E c_λ.4 τh ο m m n -

τρωv ρoμox,os BregUetοοR-2στoVKεντριKο l l csεοsglοl/3lο3σεlτερUγ|Δlομ6ρφωση cAP/αγοxαlτts Σε οριoμεvεq περιπτωoειq κoιλιακo φορθα. Συoκευθq κοUq φ0ρειq'σηq(ΓoλλlκηΠoλεμlκli oπωq6ταvχρειαζεταιoπτικη Εολ-4(oιRνγBτηζElθttrοnοa.Αερoπoρio) oνoνvωριη των στoχων 1ρινΓιο τιq περισooτερεq oΠoστo. τηV εμπλoκη δεν ειναι δUνoη Δloμδρφωση πρ0σ60ληξ σo.λdq ovοχoιτιηq, τo ιlfage η χρηη τωV πUραιλωvημιε. xωvεδ6φoυq πρoσθoλi οερoδpoliωv20οοο φdρει σoν 0Πλισμ6 Vεργoυ κoθoδηγησηq. Στιξ πε. To lι,4rage 2000 μπoρεiθεωρη- τo λ,irage 2ο00μπoρεiνα με_τoUξ πυρoυλoυq 06ρ0-oερ0 R- ριπτωoειq oυτiξ δι πυρoυλoι Δloμ6ρφωoη τοκτlxdq ovο- lκο vοtiεταφaρ|ιιιioμεγολo τoφθρεiμεγολo'oριΘμ6 βoμ-550 l\ηaglc 2 με UΠiρUθρη Kε- αερo-οερο λiaglc 2 απoδει γv6ρlσηq (Aμπo0'Nτ6μπυ φoρτio βoμβωv' MroρεiεΠι βωvγιo oπoστoλ,qφoλη καιτouq nuρoυλoυξ oε- κνUoντοι ιδιοιτερo χρηαμotκοι Ιο oερoσκoφη ΠoU πoρ,λοβε ηq νo δεxτεiκαι'iξUnvεq Απογ6ρεUηq/Kρoιηq(oιρο-oερoημιενεργoυ Koθoδη- με μικρoτερo Koστoq απo τouq τoAμloυ'Nτoμlι μπoρouνγo βoμβεq', oπωq κoι ΠUρoυλouq οπoστoλεq Eπιθετι(iq/Avτιγηηζ super R'530D ' Διαθiτει suρer 530D . τo ελληνιKο φεροUv ενo o τρoKτιδιo c 0 R -2 o,ρο-εδοφoυζ. γεγovoξ ΠoU οερo Πoρικdq. Στιq oπoστoλεqεΙiιηξεσωτερικo πUρoβ6λο λΙiiage 2οοο πετο0v'Φχvo σε η AΑ'3-38 Harοld στov κεvτρι τoi δινειη δυvdτδητα'πρo- αυiεq τδ εoιiτεριio πυρoροιδκoι μιο δεξομεvη κoUσιμων οπoστολεq αvοχoιτιηqμε αU- κo [oιλιoκo φορεα γιο οroωo- oβoληq oτd1ωv oτo dδοφbqη τoU oερoσκαφouξ χρησιμoπoιστοv {oιλιo(oφoρaα rv r δ.αJoρφωΓ λεc αv0γv6ρ.σηq. στη θoλoσσo ειτo. για α-τoπρoστoσιo

TExNlκA xAPAκτHPlΣTIκA Στ0lxElA A]ιlAΓNΩPlΣHΣ MlRAGEΠτEPYΓAEΛπετασμα 1'8] rΓωvια 1ooσBoληq 58, ι,4εγdλη δελτoειδηq πτ6ρUγo με σUσκεUεξEπιφαVειo 41 m, Ecλ/ στηv oKρη τηq. 14ικρ69 επιφανειεξ καvαρvτ παvω στιq εισο

D γωγεqαερα, 1

MηKoqYψoq

14,36 m

5,20 m

ΣYΣTHMA nP0ΣΓElΩΣΗΣτρiκUκλo αvασUρoμεvo σιστ']μo πooηειωηξ. με εvαv τρo.1o oε κoθε κυριo oκελoq κoι διrλoιq τooxouq στo ριvιoιoσKελ0q.λ,1ετoτρoχιo 3'40 m

BΑPHKεvo 7500kολlιlγιoτo απoγεiωoηq 17oo0 kδM1εγιoτo εξωτερικ6 φoρτlo 6300 kgΕoωτερικo φoρτio καuoiμων 38ο0 l.

κlΝHτΗPAΣKιvητηραξ SNEοMΑ M53-P2, με μετoκαυη, o oπoiog απoδi-δει 9700 kg oτoτικηq ιilηg

EΠtΔ0εElεMaγ'στη τoχtητo στηvεπιφovειoτηqθdλoσσαq 1 1 10{r/hM6γιoτ1 ταxιτητo oτo a0000 πoδ.α 2340 km,tlΕ.lβελειo με επιθετικo φoρτio 1 00ο kg 'a80 k τ hAοxικog ρυθμog ovoδoυ 17070 -'mnEπιxειρηoιoκη oρoφη 18oοο m

Mεγlστη τoχ0τητo σε lδovl(6 ιiψoq.

.]η11s.2iMF'Ιriossθi λ4aοh2,35.'

: Mig.2g]FUarιrm" Μach 2,28 ,.-

τοrοado F Mk 2 Mach 2,16

Mig21 bis'Fishbed.L" Mach 2,1

F-16A"Fiοιlting Falcon" Mach 2

F-18A"Ηοrnet" Mach 1.8

iJ3ψx;"*'"' *oμηloυ *oup

E.-,:3,FCΞΞ6Ξ'9ΞFΞ ΞΞ Ξ= ΞΞ μ- Ξ-ΞΞ *Ξ ΞΞ flΞ t€ Ξ€*Ξ fR ΞΞ ΞR Es ΞsΞtr Ξ9 LS nS Ξ5 Ξr

2 x Πυρoβoλο DΕFA 554τωv

ffiffiffiwffiWryffiffi

Avoγκαio

l 'Fi'6Α..

ε

Ν

=ιF

λ9a-οΞtr

ffi

Ll2gΦ

δ'+9Ξ*9 ΞΡ iΞ9 EΞφ3_ kε kΞ Rgaξ Ξa =6 5ΞΞij n3 nl Ξg

ElevonS σε oλo τo μηKoq τoU χειλouq εκφU'

γηq

Mαφυ Koι oερoδUνoμικo ρυγχoq με oωληvoΠιτ6 σην oKρη.

Πτεμγlκ6 φoρτio με μ6γtoτo 66ρoq oπoγεiωoηq

Mεγιoτη τox0τητα oε χαμηλo 0Ψoξ

M]9.29'FulοruΙn|']: Μaa]T,1'2,''.'.''

λ.4lg.23MF "Rogg9r]|.lι1aiοη ] '2 :

Tοrnado F lν]ι(.2,']νlaΦl,1 :.

Mig 21 biδ 'Fishbθd.L1' Mach 1;0€

F-18A"Hornet' MaΦ 1

Fn6A tighting Faιcon" Maοh.1

Aρχlx6q 8αθμ6q oγ6δoυ ov6 λεπτ6

μηκoq δloδρoμoU oπoYεiωσηξ

"F ght ng Falcοn'

lt-1qA"Horn€t" 425 m

ffi*Mig-29"Fυlοrum" ' ,oo,

τornadoFMk2 760m

Mig21 b6fishbed.L" 800m

Mlg-23Mt'Floggθa 9οο m

Αερoδυvαμικd κoλ0μματατωvσUσKεUων θ'νγ'R

παvω oτo κdθετo oτoθερo

Page 6: Dassault-Breguet Mirage 2000

To MΙrage 2000B με τα εμβλιiματα τηE Εscaιlre de

Classe 1/2 <Les Cigognes>.

T0 M|RAGE 2000 ΣE γΠHPEΕIAΓAΛΛlAιnrmωοeι'erlτo Mtragθ 20ο06χειηδη αvτικoταΦσειτo Miraοe lll σε 6λεξ τιξ oπo-roλoq οvoχoιτιηξ ση Γoλλικη Aερoπoρio. Hδη βριreτoι σε εξiλξηη παρ6δ0ση τoU αερoαoφοUq σε μoναδεξ μεοπoσtολη ηv πρoΦoληεδoφouq(2000Ν-κ2) και πυρηvικη κρoυη (2000N). Σε πορ6νΘεη ειναιo τυπoq πoυ χρησιμοπoιειταιαπo κοθε μoιρο, εVωγιonξ μοiρεq ovαxoι-τιηq ovαφ,ρετoικοι o τιiπoq τoυ ρανταρ με το oπoιο ειvαι εφoδιασμi'νo το oερoααφη. 0 πρωτoq αριΘμoq δειxvει τoν auξovτα αριθμ6 κaθεoερoσκdφoυq.

Escadlon dθ chassθ 1/2 cig0gnθsYπηρεσlο(i δlο0εαμ6τητο:2 loUλιoU 198486ση: B.Α. 102 NτιζοV-ΛoVγκβιKAποστoλη: Αvαχαιτιη

αερoσκ6φouξ: (20ο0οRDM)1sρ-EK' 16/2-ΕL' 82-Ec' 92-

Escad.on de chasse 2/2 cοt€ d'or86η: B.A. 102 Nτζον.Λoηκβi(Aπoστoλιη: ΕκπαιδεUη.Π0ρ6δεryμα οερoσκοφoυξ: (2000B/ΒDι/) 504/2.FΑ, 5ο5/2.FB, 506/2.FC.

Escadlon dθ chassθ Ξ/2 AIsatθBdoη: B.Α. 102 Nnζ6ν.ΛovγκβiκAπodτoλi: ΑvαΙαιτιηΠ0ρ6δεlγμο αερoσκdφoυξ: i20ο0ο/RDλi) 19/2.LP' 20l2'LΕ'21 l2-LF'27t2-LM,25t2,LK.

EscadΙ0n dθchassθ 1/4 Dauphin€86ση: B.A. 1 16 ΛoυξειγΑπoστoλη: ΠUρηvικη κρoι-η.Παρaδεlγμo oερoσκ6φoUq:(2000N) 305/4_ΑΑ, 306/4-AB,305/4_AK' 312/4-ΑΗ

Escadron de chasse 2/4ιa Faγette86ση:B.Α,116ΛoUξ6ιγAπoστoλη: nuρηvιKη κρoυ-η.Παρ6δεtγμo αερoσκ6φουq:(2ο00N) 321/4_BB, 329/4_BN.

Escadron dθ chasse 3/4ιim0usin86ση:B.Α.116ΛoUξ6ιγAποστoλη: ΠUρηvικη κρo0-η.noρaδεtYμo oερoσκ6φoUξ:(2000Ν) 320/4-cJ.

Escad]on dθ chasse'l/5vθndθeB6ση: B,Α,115 oρoνζ-Kαριτα.Aπoαoλη: Avoχαiτιηπαρ6δεlγμo oερoσι6φοUξ:(2000c/RDt)41/5-NA, 43/5.NF' (20008)516/5-NΤ

Esaadron de chassθ 2/5lle dθ FranceB6ση: B.A. 115 oρdvζ-Kαριτα.Aπoστoλi: AvαΧαιτιηπoρ6δεlγμo oερoσκ6φoυξ:(2000c/RDI) 56/5-0A, 63/5-oK,74l5-OP,

cEAM (cθntred'Exneri mentatl0nA€riθnnθs Militairθs).-K6vτρo ΣτρατιωτιKωvΑερoπoρκδv ΔoκψΦv.86ση: B.A 118 Mοv vτθMαρσdvΑπoστoλη: Δoκιμθq Kαιπιστoπoιηη 6πλωv,Παρ6δεtγμo αερoσκοφoUξ:(2000c)4οi330-Al' 3Λ 1 8_ΑV'(2000B) 502/330-ΑZ'(2000N)303/330-ΑR.

Escadre dθ chasse 7"7η Πτ6ρUYα lvαχητικΦV.

Escadrθ de chasse 12-1η nτ6ρUγα Mαχητικ6v.

Awi to Mirιge 2000C ανiμειοττμ 1l2''Cigoμes'' ιαι φiφιστ0'4 iθετ0 σtα0 φ6 σiματ α

μoναδων του 1oυ Π,Π"Ε1ειtπiοι15 τo μαiψ xιλνo ραvταρ,πoι ixoυν ωπμinα20αε000'ιd'φηfi0ιJ hlitι1αl α!ι0 ιηyρσ'μμi qιαρα,|ηi'' λ1lΔ τ0

21o aφoαιtφoE ιαι μετα, ο

xιiνο5foφεται με ια xριbματαιιlπαψ1ιyi15

lNΔIAτo Mιρ6ζ 2000 εξoπλiζει δυo μoιρεq rξ lvδιηηξ oερoπoρiοq, ovτι(oθιστωvταq τo λr'iG-21 σε oολouq ovoχαιτιηq, κoι μoιρo(εται αυτη τηvαπorολη με τo ι.4iG-29 "FuiοrUm". Θα οVτικωoστοοoiiv πρoq τo τiιdqτηqδε(αετιoξ αΠoτo lvδικηq ηεδiασηq κoι KοτοoκεΦq ιin.ioπρωτo'2000 πoραδoθηκοv σην lvδια τov loι]vιo τoU 1985, dxovτοq βoφiεi μεοUo oπoxρωσειq τοU γxρι.

AMπ0Y tυτAMnlTριαVτο 6ξι lvιρoζ 20ο0 Παραγγcλθηκαν απo η xωρα oUη και πετoυVouτiV τη στιγμη με τo χριi)μοτα τωv HvωμθVωv ΑραβιXωv Εμιρdτωv,μcρoq τωv oπoιωvεiνοι κοιτoΑμΠoι Nτdμπι.

AlrYΠτ0ΣH ΑiγUπτoq πoρηγγειλε 20oερooκdφη, το πρΦτο 4 των oπoiωv πορα-δoθηκov τoν loυvιo τou '1986, H ποραδoη τωv υπoλoιπωv στομaησελoγω πρoβλημdτωv σηv πληρωμη τωv αερoσκοφΦv, αλλα αυτα λυθη-κov κoι 6λo ειΧαν παρoδoθει τoν oκτωβριo του 1987.

EΛΛAΔA|l.ξΜαδο_ΨΡηYγ.ψε φ η γvωΦ iαγoρo τoU οιωvo'36 μovoθ6σιo κoιτεσσε0ο διθaαo Mιροζ 20ο0. Yηoξαv oρισμdvo πρoβλi'ματo α11ετικoμε τιq εηι0οσειξ τoL ραvτdρ κοι oι ποροδοσειq διεκoπroovγια dvο xρo.νικ6 διoσημα.

'114 πιερuγo Mdχnξ331 1ιιπκ (σ 332 MtlκBtη: ταvdγροAπoστoλi: Αvoxoinη.πορiδεryμo oερoσΙιiφouq: (2ο00ΕGM) 2o2' 221' 222, 223' 224'

ΠEP0γτo nερoυ εixε αρχκo rορoγγελa 24 ωρoαoφη. oκovομKo φoβλη-ματ0 oμωq μειωσoν τov τελικo αριΘμ0 κoι dxouv τελκο oπoκηθεi 12αερ0α6φη, 1 0 μoνoθεαα και 2 διΘaαo.

'Ενα Mirage 2000C tι6E'scadre ιle Classe 3/2 n1.Jsaceo,

Ι|Iirage 2000ΙΙ ψωοτ6 oαν <Vajra> (ΘειoE Ιζεμαυyoζ),

Page 7: Dassault-Breguet Mirage 2000

, ] ]l]':: l- ι -::]:j.::.-::Ξ::Ξ:':::: :. ::i:.::,,:,:::-.: :i:r;i:r::i:ri:-:ij:ri..-:i:: i

- ; : . - :::.:!::;'.Ξ:Ξ ;?' a a | 1|.. ||'

τo Milage 2000c μπoρεi vο μετoφaρεl κol τlc εlδlκεξ θομθει Χο.τoστρoφηξ δloδρoμωv Belouga. Eκτ6ξ οπ0 τηv οποiρldτoμ;vηδεξσμεvη κουσiμωv. οUτo τo oεροσχoφoq μετoφliρεl κol πUροιj_λ0Uξ οερ0q-οaρos Magic 2 γlο ουτoπρoστoσlo.

0 sNEcMA M53-5' με τov oπ0i0ητογ εφoδlοσμdvο το πρωτο οερo'σκοφn παρογωγηξ' οvτlκοτ0στo_Θηκε oπo τov IσxUρ6τερo M53'P2.Aυτη εiνoΙ κοl τελlκη iκδoση ouτo0τoU κlvητηρο, καl εξoπλiζεl oυτηvτη στlγμη oλεs τlq εκδ6σεlq τoU

Miraοe 2000.

EΠEΞHΓHΣ]. ΣωληVαq Πιτo.2. Kωνog ραντoρ3' EΠιΠεδη roιχειoκερoio ρανταρ'4. Pavτoρ RDΝ.4 ηq τhomSοn οSΕ5. Kεροιo σUvθετιKηq oπει(oVιηq.6. Pαvταρ RDl τηq Τhοmsoη οSF'7. Kερoια UψoμετριKoU ραντoρ.8. Aισθηηραq γωVιoq Πρoσβοληζ9. Eμπρoq αερoστεγiζ διoφρoγμα]0 Σωληνεq Πιτo γιo τηv τρoφδoσιαoργovωv.1 1. Αισθηηροq θερμoKρoσιoζ12. Σταθερoξ σωληvoq γιο oVεφoδιο'σμδ εv Πησει']3. AλεξιV,μιo.14. KολUμμq ΠιVαKo oργοVωv ελεγ_

χoU1 5' Δoμη εμΠροq τμημoτoζ qτρa-KτοU.

]6. Πoδωσηρια]7. Φωτα lηηq σε σχηματισμο.18. KερaιοVΗF.]9. Φωλεα ριVιαιoυ τροχoι2ο. λ,4ηχαVισμoq qνoδιΠλωηq ρινιoιoU σKaλoUq.2] ΣKελoξ ρινιαιoU τρoχoU22. ΔιδUμoι τρoχoi23. ΣημεΙo Πρoσδεσηq μΠαρoq ρU'μοιλKηηq.24. Αμoρτισερ ριvιoιoU σKελo!q25. Πρoβoλεοq τρoΧοδρoμησηq κaιlρoηειωηq.26. lvηχαVισμ6q στρεψηq ριVιoioUσK{iλoUζ'27. ΘUριδεq φωλεqq ριVιoιoU σκε-λoUq.28. ΔοΠεδo KoKrιτ.29. KεVτρικη κovσoλo oργoVωV3ο. ΧειριΦριo3], HUD,32. ΣKελετοq KαλυΠτρoq'33. KqλυΠτρa.34 Δεξιαεισογω\ηκιVηηρο.

H ToMHΣ35. Πρoσκιlφoλo Kaθισμοτοq.36. ΖωVεq rρoσδεηq χειριστη.37' EKτινoσσoμεVo KoΘισμο ι,4artln-Baker Ny'k 10.

3B. λy'ονdτa ισχιoζ Kινηηρo'39. Aριστερη KoVσoλα οργοVωV4ο. Bαη στηριξηq ριVιαιoU σ(ελoUq.41. Στoμιo κoVηq lUρoβολoU42. Διομoρισμο ρoδιoβoηθηματων.43 Αριστερη εισoγωγη Kιvηηρo44. KιVoυμεvoq KωVoq εισoγωγηξ κιVηηρα.45' Εισaγωγη qερa γιq τo σιστημoκλιμoτισμoι.46. Πισωτoiχωμο KoκΠιτ.47. Λoβη qvοiγμοτοq KoλιΠτρoq.48. γδραUλιKoq μηχαvισμoq oVoιγμo-τoq KαλιΠτρoq.49. Aρθρωη KoλιΠτραq50 EπφoVεια KoVαρVτ.51 ' Kεραιo lΕF.52. Διαμdρισμα ηλεκτρoVιKωV κοι ρo"διoβoηθηματωV.

MIRAGE 253. ΔιακεVο oΠoμοκρUvηζ ορι0Ko!στρωματoq.54. Σισημo KλιμoτισμoU55 lMηχαvισμοq (ιVηηq KωνoU εισo-

γωγηq αι1ρa.

56. Koνη rυρoβoλou.57. Στoμιo Πληρωσηq δεξαμεVωνKoUσΙμoU.

5B' ΕΠιφανειo KoVαρvτ.59. ΔεUτερεUo!σεq εισoγωγεq odρo'

6ο. ΠUρoβoλο DEFA 554 των 3ο χλ'61 ' ΑloθηKη βλημoτωV ΠUρoβολoU -

62. ΔεξoμεVaq KαUσιμoU oτρακτ0υ63' Poδιoβoηθηματo Kοι σUστηματο

ηλεκτρoVικωv.64. Σuστημoτo ελdγχoU δεξoμεvωνκαυσιμoU

oo

το κ6κπlτ τoU Mirage 2000 εivol κλοotκηq αχεδiοσηq κοl συvo_vτdμε 0ρκετ6 ονολογlκ6 6ργοvο' Στlξ πλοivεξ κονσολεξ oρYovωvυπ6ρ1εl η μοviτα to11uoq τoU κlvητηpo, ol δlοκ6πτεξ γlo τo ολεξιπτωτo πiδησηξ κοl τηv ογοσuρση τoU συστηματoξ προηεiωσηξ,το ροδlοθoηθημoτα καθΦq καl δloκoπτεξ Ylο τov iλεγ11o κoUσiμωvκoι κlvητηρo. '0λ0 το 6ργοvo πτησηs θρiσκovτol στοv κεγτρlχο πi_

vοκο, onoυ δεσποζεl o κοΘοδlκoξ σωληvοξ πoλλoπλωv λεlτoυρ-

Ylωv, το HUD κοτασκευοζετol oπo τηv τhomsοn-CSF. 6

Δ;

Page 8: Dassault-Breguet Mirage 2000

ΠAPAΛΛAΓEΣ MtRAGE 20

MιRAGE 2000B:ΔιΘιiσιo εKrαιδεUτιKo μovτ,λo κοτασκευoσμavo μεκεφoλοιατηq ιδιoq τηζ εταιριαq. Ειχε τοv κιVηηρo λ.453_5 τωV 900ο kg ωηq. Πρωτηπmα] rι( 1] oκτωβoιoU ]980.

00ιηlRAGΕ 2000BGM: Iν1ιροζ 20008 γιo ηv EλλοδαMlRAGΕ 2000BM: Mιραζ 20ο08 γιο ηv ΑiγUπτo'

ΠoρογγdλΘηκοv οξι οερoσκαφη. μεριKo qΠo το oΠoια φdροUν σUσKεUεζ EοMκοι RινΒ Elettronlca. Φaρo!ν τoV κιVητηρo ι,η53.P2.MlRΑGE 2000DP: λr1ιρoζ 2ο008 γιa τo Περo0' Γ]αροδ6θηκoV 2 αερoσKαφη' μεKινητηρεq ι,453'P2.MlRAGE 2οοoEAD: λ/ιρoζ 200οο γιο τo ΑbU Dhab]. Γ]oρoγγελιο 22 oερoσKo.φωV oΠo τo oΠoio 1 1 φεροUv EcΝΙ Koι R\ryR Elettron ca' Εxoυv τov κιvητηραI\Ι53-P2.

MlBAGE 200οεGM: λΙιραζ 200οc γιa ηV Eλλoδo' Πορoγγdλθηκαv 36 αερo'αοφη, oλo με τoν κιvηηρo M53-P2.MlBAGE 2000EM: lι,4ιρoζ 20οοc γιo τηV ΑiγUπτo. noρoγγελθηκav 20 οερo-σκoφη Kαιαρxισov vο πoροδιδovτoι016 τoV loUνιο τoU 1986.MlRA0E 2ο00H: λ,4ovoΘ6σιo μovτελo για ηv Vδιο' Aρχικα πoραγγ,λΘηκαν

36 οερooκoφη με τo ρoVτoρ Αnte]ope V κοι ηλε[τρovικα γιο Πρoσβoλη εδo-φouq. 26 αερoσκaφη φiρouv τoν κιvηηρο M53-5. Aλλo 9 oεροoκoφη πoρoγ-γιiλΘrΦ to 1986. To 2000 εivoι σr lvδιa γvωro με τo ovομo va,ra.MlRAGE 20ο0N-κ 1: Διθεσ,o μovτελo γ.ο διειoδdσειq χoμηλoL _ψoUζ εφoδιo-σμεγ0 με τ0 ροVτορ tSυ Αntθ 0pe V και συσημo oδρoνειαKηξ πλoηγηηq καιπρoσβoληq στoχωV εδoφouq' 0 oπλισμoq τoU ειVoι o ΠυραUλoq Asι,4P(Α Lsolιy'οyenne Port6e/Aερoq.ΕδoφoUq λ,4dσηq Εμβdλειαc), uε nuonVικn KεΦαλn.

σμaγo με τo ροVτορ ΕsD Αntθ ope V και συσημo oδρoνειαKηξ

ι.4dσηq Εμβdλειαq)' με nUρηVικη Kεφαλη.]oωτoτUπο σΤιc 2 ΦεBooυooiou 1983Πρωη Πτηη τoU εVoq αΠo τα δυo ΠρωτoτUπο σΤιq 2 ΦεβρoυaριouL lρωτη Πτηη tou εVoq αΠ0 τα 0U0 Πρωτ0τUπο σΤιq 2

MlBAGE 2000P;Αρχικη ovoμoσια τoU λlfaae 2οooNMlBAGE 2000P: λΙιρoζ 2000C γιo ;o Πεooιιo Περoι

(

\γι0 φωτoγραφιKη αVoγvωριη αΠo μεγoλη oΠoηοη.MlRΑGE 2οο0τH; Διθεαo εκπoιδεUτικo μovτιlλo γιο ηV lvδiο'MlRAGE 2000N_K2: Eξελιγμaη εκδoη τoU 2000N, τo oπoio εKτoq ql6 Πυ-ρηνιKη Kρoιη μroρεi vα χρησιμoπoιηΘει κoiγιο πρoσβoλεq oκριβειοqμε ωμ-βoτικα οΠλo. 0λo τo 2ο00Ν_K ] θo τροroroηθoυv γιo vo φ τoοoυv τελικ6 πoεπιπεδo κ2. H γoλλικη αερoπoριo εχει πορoγγεiλει 75 σUVoλιXo 20ο0Ν.

MιBAGE 200ο: τιiσσερo μoVoθaσιq nρωτoτUπο κοτοσκεUoσηκoν για δοκι.μl;ζ. Ειχαν τoV κιvητηρo ι/53-2 τωv 85ο0 kg ωσηq. tlρωτη trτηη στιq 10

MlRAGE 200οFAD: ΝloVτελο ovαγvωριηq iil1faοe 2οooΕAD γιq τo ΑbUDhabl με Koμερεζ ο0R_2 τηq Dassau t-Breguet η ατροκτιδιo ΑΑ-3-38 Harοld

65. Στρoβoσκoπικo φωq oπoφυγηqσUγKρoισεων66. Εvολλoκηq oθρo{ερο'67. 0πiξ oπoρρι(ηq o,ρα.68. Δεξαμεv,q κοUΦoU Πτερυγωv.69. Σημειo Φριξηq Πυλωvων.70. χεiλoq rρoσβoληq Πτ6ρUγαq.71 . YδραUλικoι μηχοVισμοι κιvησηqχελoUζ πρoσβoληq72. Pαγεq Kιvηηq χειλouq πρoσβo-ληs.73. Xεiλoq πρoΦoληq.74. ΠιραUλoq o6ρoq'o6ρoζ MatraMagiο2.75. Φoρaoq εκτoξεUηq πυραι]λou76. Πτερηικoqπυλωvoξ.77. Kεροιo Β.νν.R'78. Δεξιo φωq Πλoηγηηq.79. Elevon.80. KαλUμμo αρΘρωηξ e]eVon.81. Θυριδεq προσβαηq ΦσηματoqελεγχoU κιητιi)v επιιroνεdV.82. Yδρoυλικoι μηxovισμοι κιvηηqeleνon.83. Εισoγωγ] oθρo.84' Πτεριγια ωμπιεΦ'85 Yδραυλικδq ωooωρευπc

86. Boηθητικη γεvητρια.87' καταπoκη οvαΦρηq κUρioU σU'αημoτoq πρooγεiωoηq.88. YδροUλκη αvτλιo.89. MετoσχημαrΦq.90' Mειωηξ πaρελκoμ,vων.91. Αξovoξ πaρελκoμovων κιηηρo'92. Δoκoiατρdκτoυ.93. Kιvηηραq SΝΕcι,4Α ι/53-594. Συσημο εκκiηηq Kιητηρo.95. ληovαδo ελdγxou κι\ηηρα.96. ΔεUτερευoUσα εισoγωγη οερα.97. Δoμη κοΘετoU αoΘερoυ.98. Δoκoι κdθετou ααθερoι.99. NεUρωσεtq χελouq πρoΦoληζ.10ο. επικολυψη KοoετoU αoθερo0.101. ΦιΙτα πηηs σχημoπσμoι.102, AερoδUναμιKo κdλUμμo ovτivαqΕοM,103. Kερoια v0R.104. ΔιηλεκτριKo KoλUμμο κdθετoUΦοΘερoυ'

105. Kερoιo vHF.1 ο6. Πισω φωq πλoηγησηq.]ο7' Kεροιo RννΒ.

1ο8' Δoμη ηδoλιou διευθUVηq.109. Aρθρωη ηδaλιou διευθUvηq.1 10. Σημεio πρ6oδεηq κdΘετou rο-θερoυ σηνdτρακτo.1 1 1. YδραUλκoq μηχoνισμoqκιηηqηδoλιoU διευθUvηq.1 12. Δoκoιδoμηqοτρdκτou.1 13. ΔιαμaρισμoηλεKτρoVικωV EοM1 14. Ακρoφυoιo κιvητl'1ρα.1 15' Kιvητα πτεριγιooκρoφUσιou.1 16. Mηχαvισμoι κιVηηq nτερυγιωvακρoφυσiou.117. καvdλι μετdκouηq κιηηρo.1 18. Pdγεq oδηγoi τoπoΘθτηηξ κLηηρα.1 19. Συνδεομoζ πρo6κτoηq.1 20. YπoδoΧη ολεξιπτωτoU πεδη- '

ηq.121' Δoκ6q Φριξηq κιVηηρα'122' Aγκιrρo πdδηηq.123. Elevοn.124. Δoμη elθvon-125. Πτερηιo oπd αvθροκoημοτo.]26. YδραUλικοι μηxovισμoι κιvηηqθlevon.

127. Συσημaτa ελ,γχoU επιφoνειωγ.128.ElθVon.129' Δoμη eleνon.13ο. Aριrερo φωq Πλoηγηηq.l31. R.νν.R.1 32. ΠτερUγιo xεiλouξ πρoΦoληq'133. Σημειo Φριξηq nUλωνωV'1 34. EπικoλUφη πτθρUγαq.135. Δεξαμεvη καUσιμoU πaρUγαq'136. ΝεUρωσειq rτdρυγαq.137. ΔεξoμεVη KαUσiμoU ατρακτoU.138. Σημεια σηριξηq δoκιiv πτ,ρU.

γαq.139. Δoκoι rdρηαξ.140. Mηxovισμδq οvoδιπλωηq κυριoυ σXiλoUξ.141. B0η ο142' Σημειo143. Aερoφρεvo

144. YδρoUλικoι μηχονισμoi αερ6-φρενoU145. Σκ,λoζ κUριoU σUσΦμoτoζ Πρo-

ηεiωηq.146' ι,4ηχαvισμoq KιVησηq χειλoυqπρoΦοληq.147. ΘUριδo κoταποκηq κUριoU σκt-λouq πρoσγεiωσηζ.148. Aριrερ6ξτρox6q.

149' Poγεq κιησηq xειλouq nρoΦo-ληc.1 50. Ατiρμovεq Xoχλιεq xειλoUqπρ0Φoληξ.151. ΔεUτερειiouσo δoκoq πτερUγαq.152. Eμπρoq δoκoq πτoρUγoξ.153. Σημεio σηρlξηq εμπρoq δoκoιπτ,ρUγoξ.1 54. Νευρ{iσειq χελouq πρoΦοληs.155' Eξωτερικη δεξoμεvη Koυσiμωv1700λftρων.1 5q nυρouλοq οcρoq.οdρoq MalraSuper 530157' Φoρεoq εκτ6ξευηq πυρoυλου158' nτερυγιKoq πUλωvαq.

Page 9: Dassault-Breguet Mirage 2000

Δlηλεκτρlκ6 κiλuμμoTo διηλεκτρικ6 καλυμμα oηv κoρυφητoυ καθετoυ oταθερo0 περιdxει τηv -=--κεραiα τoυ αoυρματoυ ΤHT 7000.

Φ6τ0 πλoηγησηξ κ6Θετ0υ στoΘερo0

R.W.R.M6oα oε αuτ6 τo αερoδυvαμικo καλuμ-

μα βρισκεται τo σ0σημα πρoειδoπoiη-ηg εκπoμπιbv ραvταρ και καλιiπτει τoπioω ημιoφαiριo τoU αερoσκαφoUq.Πρoκειται για τo οtοημα Serval τηqThomson CSF.

RudderEvεργoπoιεiται απ6 τo ηλεκτρovικ6σ0στημα ελθγχoU πτηoηq και εivαιφτιαγμ6vo απ6 ελαφρα μεταλλιKα κρα-

ματα κUψελoειδoιξ δoμηq.

Aλεξiπτωτo π6δηoηqΣε ειδικη υπoδoxη στηv 6vωση τηqαριαrερηg πτ6ρυγoq και ηg ατρdκτoυβρioκεται τo αλεξiπτωτo π6δηηg, τooπolo απελευθερΦvεται με τo αψιγματωv τρoxιilv αιo dδαφog κατd η διoρ_κεια τηξ πρooγεiωηξ,

Πτ6ρυγσ δ6λτ0H'δελτoειδηq πτιiρuγα τoυ Mirage2000 καμπuλιbvεται σηv Περιοχη τoU1ελoυq πρooβoληq, τo oπoio παρoυ-σιαζει μια γωviα 58" ωq πρog τov αξo-vατ0U αερoσKαφouq,

ElevonsΣτo 1εiλoq εκφυγηg τηq Πτ6ρUγαξUπαρχοUv κιητ6q επιφαvειεg oι oπo[-εg παρ6xoυvdvτωη 6πωq oι oυμβαπ-κ6g πτ6ρυγεg, αλλα και 6λεγxo καταη διdρκεια ηg πηηq 6πω9 τo oυμ-

βατικd πτερηια oυρdg. To 6voμα τoυgαπoτελεl απoδειξη τηq διΠληξ λει-τoυργ(αq τoυg και πρoιiρ11εται απo τoσUvδυασμ6 τωv λ6ξεωv aileron καιeΙθVator.

Χεiλoq πρooθoληq πτ6ρuγαq.l α πτερυγια τoU χεiλoug πρooβoληg11ρηαμoπoιoιivτα oε oυvδuαoμ6 με ταθlevons, ειτε για vα αυξηooυv τηvαvτω-ση, ειτε για vα βελτιιilooυv τηvεUελιξια Kατd η δι6ρiεια ηg πηηg.

R.V!r.R.

Page 10: Dassault-Breguet Mirage 2000

Avτ6vα V0RXρηοιμoπoιουvται oε oυvδυααμo μετo o0oημα Soοrat 8900 και l0-300

K6Θετo οτoθερ6KατασKευαζεται αΠo αυvθετικα υλικα.

ΦΦτα σχημoτισμo0Πρ6κειται για φιbτα φθoριoμoιJ 1αμη-ληq dvταηq πoυ βoηΘo0ν τoυq xειρι-oτ6q oταv πετoυv oε σχηματισμ6.

Eπlφ6vεlεq καv6ρvτΙonδΘεημdvεq παvω ατιg ειoαγωγδqτoυ κιvηηρα, βελτιωvouv τov 6λεγχoτoυ αερooκαφoυq κατα τη διαρκειαελιγμιilv και oε μεγαλεq γωviεq Πρ0-oβoληc.

7a.:|'.'a':..''ι'',.:.''ιa:

: :' !| 1:.,a: )

Aερ6φρεvo

Σημεio fvωoηq ρi1ηq_ατρ6κτoυ.Παρ61ει επιπλdoν xι.ilρo για κα0οιμακαιηλεκτρovικα

Kιiρlo o0oτημα πρoηεiωoηqτα δ0o σκελη τoU KυριoU συσηματoqπρooγεiωoηq καταληγoυv oε μovoτρo1δ και αvαo0ρovται πρog ηv 0τρα-Kτo, με τouq τρoχouq vα μπαιvouv σεειδικ69 υπoδox6q οτιg ρiζεq τωv πτε-ρ0Yωv.

ι::l;ii::ι:::,!|.ιΞ:|'ι:

Page 11: Dassault-Breguet Mirage 2000

06ση εt(πσlδευτηH πioω θεη τoυ l\Ιrrage 20008 εivαιτoπoθεημ0vη ελαφρα ψηλ0τερα απ6

ηv εμΠρoξ, για vα Πρoσφερει KαλUτε'

ρη oρατoητα σrov εκπαιδευη.

KαΘρ6πτεq

Eκτlvαoo6μεvo καΘioματoTo Mlrage 2000B ε(vαι εφoδιαoμ6voμε εκτιvαoooμεvα καθtoματα MarIin'Baker F'1 0Q, μηδεvιKoι ιψoUq Kαι τα-

xυηταqAλεξιvdμloΦτιαγμδvo απo 6vα μovoκoμματo κoμ_

ματι' επιτρ6πει εξαιρετικη oρατ6ηταστo χειριση.

Σωληvoξ ovεφoδloσμo0 εv πτησε|O oωλnvαq αvεφoδιαoμoιi κατ0 τηvπmon d(vαι καvovικα τoπoθεημ6νoqμπdodτα απo τo αλεξιvdμιo, αλλα μπo_

ρει Πoλ0 ευκoλα vα αφαιρεθεi αv xρειααrε[.

PονTαlσμdThοoλcΑερκαιν

ρiα(

2-\

\

Pιγ

0δσκεHisJ

Ιιιιι

Aπoρρlπτ6μεvη δεξομεvιi καυoiμωvH απoρριπτ6μεvη δεξαμεη καυοlμωvπoυ oυvδdεται oτov κεvτρικ6 πυλιi.lvαεivαι 1ωρητικoηταq 1300 λ(τρωv, εvιil

μπoρo0v vα μεταφερθoυv αλλεq διooε πτερυγικoιig φoρεξ.

KtvητηροqTα περιoo6τερα Mlrage 2000 εiναιεφoδιαομ6vα με τov κιvητηρα τoυρ-μπoφαv ηq SNECMΑ M53-P2 o oπoi-og απoδ[δει 6560 κιλα ξηρηq ιbηq και9700 κιλd ιiηq με μετακαυη.

Eloαγωγ6q κlvητηρo0ι ημικυκλικηg διατoμηq ειoαγωγ6qδιαθθτoυv διπληg κωvικoηταq φραγ-ματαστo εσωτεριK0 τoυqγια τov θλεγ-xo τηq πoooτηταq και τηg ρoηg τoυαiρα πρoq τov κινητηρα. Eπιτυγχα-vεται θτoι η καλ0τερη απ6δoη τoυ κιvηηρα oε oλo τo φακελo πηηg τoυαερoσκαφouq.

Page 12: Dassault-Breguet Mirage 2000

lριlτα l\iirage 2000 ε[vαιεφoδια-x με τo ραvταρ RDM τηqsοn-CSt. Πρoβλ6πεται oμωg:α αερoσK6φη τηg Γαλλικηgπoρiαg vα εφoδιαοτoυν με τojlρ'ιo ραvταρ RDl, ηg (διαq εται

Iiοq τρ0x6ξ

!υμoq ριvιoiog τρoxog εivαι κατα-Jασμεvoq απo τηv Messier-ano-Bugatti.

Κιilvoq ρovταρ0 κδvoq τoυ ραvταρ εivαι φτιαγμδvoqαπo υαλovηματα και εivαι αρκετα αv_

θεκτικoq γι0 να αντεχει σUγκρ0Uσειq

με πoυλια.

Σωλfvαq Πιτ6

Eκρηκτrκη κεφoλη0 πυbαυλoq Slper 530D ειvαι εφ0δια'oμδvbq με εκρηκτιη γ6μωη 30 kg.

Πiρoυλoξ αερoξ-α6ρoq Matra Sυper53οDl\i]ε ταχUτητα πoυ πληoιαζει τα 4.6Macl' o 530D εxει εμβaλεια μεγαλιτε-ρη τωv 55 km και μπoρεi vα xρηoιμo_πoηθεi για vα πληξει oτ6xoυg πoυ nε_

τorjv παvω απo τα 9000 m.

Kεφολη oγiχvευoηξ0 S:per 530D εivαι εφoδιαoμεvoq μεσUσημα KoτεUθtνηq ηuιεvεργoυ ρα'vταρ.

Copyright

Orbis Publishing Ltd

1 99ο-91 Aerospace

Publishing Ltd

Pilot Press Ltd

DaSSauιt - Bregιleillιιrage 2000B

Escadre de c,hasse t I 2 " Alsace"

L'ArmflederAιrDiion -L1ngvιc

Page 13: Dassault-Breguet Mirage 2000

ΠAPAΛΛArEΣ MlRAGE 2000

M l R A G E 2 0 ο 0 B | ΔιΘεσιo εκ lαιδεUτιKo μovτθλo (ατασKεUoσμ,νo με (εφoλαια

τηq ιδιoq τηq ετοιριαq Eιχε τoν κιVητηρο λ,453-5 τωV 9ο0ο kg ωσηζ Πρωτη

Πηη στιq 1 1 oKτωβρiou 19B0

MlRΑGE 2000BGM: Ιι/ιρqζ 2000B γιq τηv Ελλoδo.MlRAGE 200οBM: λlιραζ 200ο8 γιo ηV AiγUΠτo.MlRAGE 2000c: lι/ovoθι1σιο μovτιlλo Παραγωγηq για η ΓαλλιKη Αερoloριa

36 oερooκoφη με τo ραvταρ Antelοpe V Kqι ηλεκτρOVικq γιo Πρoσβoλη εδo_

φoUζ 26 qερOσκqφη φdροUV τoV Kιvητηρο λy'53-5 Αλλq 9 αεροσκaφη floρoγ_

γελθηKqV τo 1986. τo 2000 ειVαιση lvδιo γνωστo με το οvoμα Va]raMlRAGE 2000N-K1: Διθεσιo μovτΙiλo γιο διεισδισειq χαμηλoι υψοUq εφoδια_σμενo με τo ρaVτορ EsD Αnte ope ν κoι συσημq oδραvειοKηq Πλoηγηηq Koιπρoσβoληq στoχωV εδoφουq. 0 oπλισμoq τoU ειναι O Πιρouλoq ASι,4P(Α Lsoιλ4oyθnne PοrtθeiΑdροq-Eδoφoυq Maσηζ Eμβελειοq) με ΠUρηVιKη Kεφaλη.Πρ0τη πτηη τoυ εvoq oΠo τα διo rρωτoτUΠo στιq 2 Φεβρouqρiou 1983'MlRAGE 2000P: AρχιKη ovoμoσιo τoU λΙraqe 20οοΝ.M|RAGΕ2000Ρ;λ,4ιραζ2ο00ογιoτoΠερoυ. ) - l

MlBAGE 20ο0N-κ2: Eξελιγμ,η dκδOση τoU 2000Ν, τO oΠoιo εKτoq oπo ΠU-

ρηνιKη Kρoιη μπoρει Vo χρησιμoπoιηθεi κoι για rροσβoλ,ξ αφιβειαζ με σUμ.

βoτικα oΠλo. 0λα τα 2000Ν-K1 θo τρonoΠoιηθoιν γιο Vο φτασoυν τελ(Kα σioεΠiΠεδo K2. H γαλλιKη αερoΠoριo aΥει Παρoγγειλει75 σUνoλιKα 2000Ν

0 sNEcMA M53"5' με τov oπ0i0ηταv εφoδlασμ6vo το πριi)τα oερo'σχοΦn πορσγωγηξ' 0vτlκοτ0στ0-Θnκd dπo τoν ιo1υρoτερo M53'P2.Aυτιi εiνoι κol τελlκ{ dκδoση οUτoυτoU ilvnτηρο' κοl εξoπλiζεl ουτηντη στlγμη oλεξ τls εκδ6σεlξ τoU

Mirage 2000.

65. ΣτρoβoσκοπιK0 φωq αΠoφUγηqσUγKρoυσεωv66' EνqλλαKηξ α,ρo-αdρo.67. oftq αΠoρριψηq α,ρo.68. ΔεξομεVdq KoUσiμoU Πτεριγωv.69 Σημειo Φριξηξ πUλωVων.7ο. Χειλoζ Πρoσβoληq πιiρUγοq.71 ' γδραUλικoι μηxovισμoι κινησηqχελoUq Πρoσβoληζ72. Pdγεq KιVηηs χειλouq πρoσβo-ληc.73' Xειλoq Πρoσβoληζ.74. ΠυρoUλοξ αdρoq-οιiρoξ λ1atralιΙag]c2.75. Φoρdαq εKτoξεUηqnUραιλoU76. ΠτερUγιKoq lUλd]vαq'77. Kεραια R'ιry R'78. Δεξιo φωqπλoηγηηq.79 Elevon.80. KαλUμμαoρθρωηξ eleVon.81. ΘUριδεq rρoσβoηq σUσημoτoqελΙiγχoU KινητιiV επιφαvειωv.82. γδραUλιKoi μηxovισμoι Kινηηqθ evon83. Eισαγωγi o0ρα.84. Πτεριγια ωμπιεση.B5 YδρoUλικ6q σUσσωρεUηq

86. BoηΘητιKηγεWητρια.87. KαταloKη αVασUρηq K!ριoU συ-

σημaτoξ ιρoογειωηq.88. YδρoUλιKη αvτλια'89. λ.4ετασχηματιΦq.90. ι,4ειωηξ raρελκoμ,νωV.91 ' Αξoναq παρελKoμιξVωV Kινηtρo.92. ΔoκoιατρaKτoU.93. Kιvηηραξ sNEcΙ\ΙA λΙ53-594. Συσημα εκκιVηηξ κιηηρα.95. ι,4ovoδα ελ,γχoυ Kιvηηρα.96' ΔεUτερευoUσo εισαγωγr] ο6ρα.97. Δoμη κοθετoυ σταθερoυ.98. ΔoκoιKoΘετo! rαθερoυ.99. ΝεUρωσειq xελouq Πρoσβοληζ.100. ΕrιKαλUψη KaθετoU παΘεροι.1ο1. Φωτα πηηξ σχημαnσμoι.1ο2. ΑερoδυvαμιKo KoλUμμα oVτcVαζEολ4.103. Kερaιo V0R'104. ΔιηλεKτριK6 KdλUμμα καθετoUraθεooι.]05. Kερaια VHF'106. Πισω φωq πλoηγηηq.]07' Kεραια RννR.

1ο8. Δoμη πηδαλιoυ διειθUvηq.1ο9. Αρθρωη ηδaλiou δει]θυvηg.1 1ο. Σημεio Πρoσδεηq Kdθετoυ oτα-θερoι σην oτραKτο.1 1 1' YδραUλικoqμηχαVιφοq KιVηηqηδaλιοU διειΘυvηq.1 12. Δoκoι δoμηq oτρoκτou'] 13. Διομ0ρισμο ηλεκτρoνιKων ΕοM1 14. Ακρoφυσιo κινηηρα.1 15. Kιvητα πτερUγιοακρoφUσιoυ1 ]6. l\,ηηχαVισμoi κiνησηq ΠΤερυγiωvακρoφUσιoU.1 17. Kαvαλι μετακoυηq κιVηηρα.1 ]8. Pαγεq oδηγoιτoπoθ0τηηqκFvηηρa.1 19. Σι]vδεφoζ lροdκτoηq.1 20. Yπoδoxη oλεξιπτωτoυ π0δη-ηq.121. Δoκoq Φριξηq KιVηηρο.122. Αγκιrρo Πdδηηξ'123. Elθvοn.124. Δoμη e evon.125. Πτερυγιo oro ανΘραKovημοτα.126. YδρoUλιKoι μηχαVισμoι κιVηηζe eνon.

1 27. ΣUσημoτο ελεγχoU επιφοVειd]V.128. Εlevοn'129. Δoμη e evon13ο. Αριστερo φωq πλoηγηηq.131. R.\.Λi.R.

132. Πτερiγιο χελouq rρoσβoληq.133. Σημειo Φριξηq πUλ6vωv.134. EπKαλυψη ΠΤ6ρUγοq.

135. Δεξoμεvη KαUσiμoυ πτορUγaq.1 36' Νευρωσειq πτερUγαζ'137. Δεξαμενη καUσΦοU ατρdκτoι.]38. Σημεια στiριξηq δοKωV πτιiρU'

γαq.139. ΔoκoιπτoρUγαq.140. l\r1ηχανισμ6q αvαδιlλωηq κUριoU σKaλoυζ.]41. Boση στηριξηq KUριoU

142. Σημειo Φριξηq πUλωvωv143' Αεo6Φοεvα.

To κ6κπlτ τoU Mirage 2000 εivoι κλoolκηq oχεδiοσηq κοl σUvo'vταμε ορκετd οvολo1lκo oργαvο. Σflξ πλαivaξ κοvσoλεq oργοvωvUπ6ρxεi η μovaτo lσxιioξ τoU κlvητηρα, ol διοκoπτεξ γlo τo oλεξιπτωτδ πiδηoηq κοl την οv6σuρση τoυ σUστliμοτoq πρoσγεiωσηξ'τo ροδlo60ηθliμοτο κoθωξ κοl δloκoπτεξ γlα τoν aλεγxo κoυσiμωvκαl κlvnτnρo. 0λο τα οργ0να πτησηξ θρiσκovταl στov κεντρlκ0 πFγoκα' o'πdι δεσπoζεl o κοΘoδlκ6q σωληvos πoλλαπλωv λεlτοUρ'

γlωv, To HUD κoτoσκεUdζετοl οπo τηv τhomson-cSF,

EΠEΞHΓHΣ1 ' ΣωληVαξ Πιτο.2. KωVoq ραvταρ3. Επιπεδη στoιχειoκεραια ραVταρ'4. Pqvταρ RDι.4 τηq ThomsοΠ οSΕ5. Kεραια σUVθετιKηq oΠεικοvιηq.6. Paνταρ RDl ηqThOmSol cSF'/. Kεραια UψoμετρικoU ραvταρ.8. AισΘηηρoq γωνiοq Πρoσβοληq'9. EμΠροq oερoστεγaq δeφρoγμo.1ο' Σωληvεq Πιτο για τηV τρoφδoσιοoργoVωv.] ]. Αισθητηρoξ Θερμoκρασιαζ.12. Στoθερ6q σωληVαqγιo αvεφoδια-σμο εV πησει.13. Aλεξιvdμιo.']4. KαλUμμα rιvαKο oργαvων ελdγ-χoU.] 5. Δoμη εμπρoq τμημoτoq oτρα-Kτ0U.

16. Πoδωσηριο]7. Φωτα πηηq σε σχηματισμ6.]8. KεραιαVHF.]9. Φωλεo ριVιqιoU τροχoι20' λ,1ηχoVισμoq αvοδιπλωηq ριvιαi-oU σKολoUq.2] Σκελoq ριvιαιou τρoχoι22 ΔιδUμoιτροχoι23. ΣημεiO Πρoσδεσηq μπdρoq ρU'μoυλKηηq.24. Αμoρτισερ ριVιαιoU σκελoUq.25. Προβολdoq τρoχoδρoμησηq κοιΠρoηειωηq.26. Νy'ηχoVισμoq στρaψηq ριVιαιoUσK,λoUζ.27. Θ!ριδεq φωλεαq ριvιoioυ oκε-λoUq.28. Δorεδo κ6Kπιτ.29. KεVτριKη Koνσoλα oργovωV.30. ΧειριΦριo31. ΗUD.32. ΣKελετoq καλυπτραq.33. κoλιπτρo.34' Δεξια εισαγωγl Kιvηηρo.

H τoMHΣ35. Πρoσκdφαλo Kαθισματoξ.36. ZωVεq nρ6σδεηq χειριση.37. EKτιVοσσoμεvo Kdθισμα λΙartln-Baker Ν/k 10.

38. λlovι1τo ισχιoq Kιvηηρo.39. Aριστερη κoνσoλα oργoVωV40. Bαη σηριξηq ριvιaιou σκdλouq.4]. Στoμιo κoνηq πUρoβoλο!.42' Διαμερισμα ραδιοβoηθημoτωV43. Αριστερη εισαγωγη κινηηρo'44 KιvoυμεVoq κωVoq εισαγωγηq Ktr

vητηρα'45. Eισoγωγη αdρα γιa τo σι]στημοKλιμοτιφoι.46. Πισω τoiχωμo KoκΠιτ.47' Λοβη ανoιγματoq KαλUπτρoq.48. YδραUλιKoq μηχαvισμ6q ονoιγμα'τoq καλυΠτραq.49. Αρθρωη Kαλιlτραζ'5ο. Eπιφqνεια KovdρVτ.5]. Kεραιo lFF52 Διαμiρισμα ηλεκτρoVιKων κoι ρo-διoβoηθηματωV.

MIRAGE 2053. Διοκεvo απoμοκρυVηq 0ριακoU

oτρΦματoq54. ΣισημαKλψοτισμoι.55- lMηχovισμoq κινηηq KωvοU εισα-

γωγηq οορα.56. Kαη ΠUρoβoλoυ.57. Στ6μιo πληρωσηξ δεξαμεVωνκαυσιμoU.58. Eπφαvεια κovαρvτ.59' ΔεUτερειοUσεq εισογωγdq αiρα.60. ΠUρoβολο DΕFA 554 τωV 30 χιλ.61. AroθηKη βλημdτωV ΠUρoβ6λoU. -

62' Δεξαμεv6q κοUσιμoU ατραKτoU.

63. Poδιoβoηθημoτo και σUστηματα

ηλεκτρoVι[ων.64. ΣUστημoτο ελεγχoU δεξαμενωvκαUσιμoU.

]44. γδρoUλιKoι μηχαVισμoι oερo-φρεV0U.145. Σκθλoq KUρioU σUΦματoq rρο-

ηειωηq.1 46. λ.ηηxοVισμoq Kιvησηq χειλοUqπροoβoληq.147. Θυριδo κoτοπακτηq κυριoU σκε'λouq rρoσγειωηq.148. Aoιrεooξ τρoYoξ.

149 Pαγεq κιVηηq χειλouq rρoΦο'ληc.1 50. Aτερμovεq Koχλιεq χεiλoUqπρoσβoλliq.]5]. ΔεUτερε0oUσα δoKoξ πτ6ρUγαξ.152' Eμπρ6q δoκoq πτdρUγαq.153. Σημειo σηριξηq εμrροζ δoKoυπτερLγaq.154. NεUρωσειξ χεiλouξ πρoσβοληξ.155. Εξωτερικη δεξaμεVli KαUσιμωV17οο λιτρωV'1 56. ΠUραUλoq oaρoζ-αdρoq MatrasuΦr 5301 57. Φoρεαq εκτoξεUηξ lUραιλoU]58. ΠτερUγικoq πUλωvαq.

MιRAGE 2ο00: τaσσερο μoνοθaσια ΠρωτoτUnα κατασKεlqστηKoV για δoKι-

μεq. Εiγαv τoν κινητηρα t\.453-2 τωv 850ο kq ωσηq. nρωτη Πτηση στιq 10

1i..:a:.:,.:t::,1:;,

To Mirage 2-000C μπoρεi vο μετσφερεl κα| τrq εrδlκig 66μθεξ κo.ταστρoφηq δlοδρομωv Belouga. Eκτoq οπο τηv οπo!ρlπiομiνη0εξ0μεvη κoUσlμωv. οUτο τ0 αερ0σκ6φoξ μετoφaρεl κol πυρoυ.λ0Uξ οaρoq-οερoq Magic 2 γE ουτoπρoστασio.

Kαι R\ryR E]ettron ca. ΦερoUv τον Kινητηρα ι\y'53-P2.

MlBAGE 20οοDP: ι.4ιρoζ 2οο0B γιq τo Περoι. ΠαραδoθηKqV 2 oεροσκoφη μεKιVητηρεq Ν/53-P2MlRAGE 2οο0EAD| ιlιραζ 2ο00ο γιo το Αbυ Dhab ' Πqρογγελια 22 αερoσ(α'φωV oπo τo oΠoια 1 ] φaρoυV Ecλ.4 κoι ΒνγΒ E ettron ca ΕχoUν τoV KιVητηραtul53-P2.

MllAGE 200οθGM: λl,ρoζ20οοc \.σ ι]\ Ελλοδο. Γορa!γελθl1οJ 36 oερο-σKαφη' oλα με τoV (ιVηηρα Νy'53-P2

MlRAGE 2000EM: λr]ιρoζ 2οοοο για τηV AιγUΠτo. Παρoγγ6λθηKαV 2ο οερο-σκαφη (αι αρχισαv Vα ΠαραδιδοVτοι oΠo τοV !ouvιo τoU 1986.MIRAGE 20ο0H I lMovoθθoιo μovτt1λo για τηv lVδiο. ΑρχιKα ΠαρoγγdλθηKαV

Σε διoμ6ρφωoη πρoοθοληξ εδ6φoιrζτo Mirage 2000 μπoρεi vομεταφιiρεl πληθωρo 6πλωv, μετoξ0 τωv oπoiωv κοt η κστεUθUv6-μεvη με λεlζερ 66μθα As.30 πoυ εixε τ6σ0 θεαμoτικο oπoτελεσμο-το στov π6λεμo Toυ κ6λπoU,

00

Page 14: Dassault-Breguet Mirage 2000

Διηλεκτρικ6 κ6λυμμoTo δηλεκτρικo καλυμμα οηv κoρυφητoυ καθετoυ oταΘερoυ Περι6χει τηv _-=-Kεραια τoυ ασUρματoυ TRT 7000.

Φωτo πλoηγησηξ κ6θετoυ oτoΘερoιl

Aγτ6vo V0RΧρησιμoΠoιoιvται oε oυvδυαoμo μετo oυoημα Socrat 8900 και l0-300

κ6θετo σταΘερ6Kατααευαζεται απo oυvθετικα υλικα.

R.ιir.R.Mθσα σε αUτo τo αερoδUvαμικo KdλUμ-

μα βρioκεταιτo oιiοημα πρoειδoπolη-

ηq εKπoμπωv ραvταρ Kαι κα^UΠτει τoΠισω ημισφαιριo τoU αερoσκαφoUξ.Πρoκειται για τo o0σημα SerVal ηqThomson CSF.

'. sffi

,r,iii::i

Φιilτo o1ημoπoμo0ΠρoKειται για φωτα φΘoριoμoιi xαμη-ληq 6vταηg πoυ βoηθoιiν τoυq 1ειρι_oτ6q oταv πετo0v oε σχηματισμ6,

EπIφ6vεlεq κov6ρvτΙoπδθεημ6νεq παvω στιq εισαγωγεqτoU Kιvητηρα, βελτιιilvoυv τov 6λεγ1oτoU αερoσκαφoυq κατα τη διαρKειαελιγμιilv και oε μεγαλεq γωviεq προ_

οβoληs.

Aερ6φρεvo

t.r1:-i:)

RudderEvεργoπoιε1ται απ6 τo ηλεκτρoνικoσ0στημα ελ6γχoU πτηoηg και ε(ναιφτιαγμ6vo απo ελαφρα μεταλλιKα κρα-

ματα κUψελoειδoιq δoμηq.

Σημεio 6vωoηg ρd1η9_oτρ6κτoυ.Παρ6xει επιπλθoν xιilρo για καlioιμακαιηλεKτρoνιKα

κ0ρlo σ0στημα πρoηdωoηqTα δ0o σK6λη τoU KUριoU συσηματoqπρoσγειωσηξ καταληγoυv oε μovoτρoχo Kαι αVασυρovται πρoq ηV ατρα-Kτ0, με τouq τρoχouq vα μπαιvoυv σεειδικ6g υπoδox6g oτιq ριζεξ τωV πτε-ρUγωv.

Aλεξiπτωτo π6δησηξΣε ειδικη UΠoδoχη oτηv 6vωoη τηgαριαιερηg πτθρυγαg και ηg ατρακτoυ

βρισKεται τo αλεξιΠτωτo π6δηoηq, τooπoio απελευΘεριbvεται με τo αγγιγματωv τρo1ιilv οτo.6δαφoq κατα η διαρ-κεια ηq Πρoσγειωηq'

σ'εξωτερικog πυλιbvαq μnoρει vα δε-xτεl φoρτ(o μd1ρι 300 κιλd, ouvηθωgατρακτiδια ηλεκτρovικo0 πoλ6μoU ητoυg πυραιjλoυq αdρog-αdρog MatraR-550 Magic 2.

Πτ6ρυγo δ6λτoH δελτoειδηg πτdρυγα τoυ l\4irage2000 καμπυλιilvεται αηv περιoxη τoυxελoυg πρoοβoληg, τo oπoio παρoυ-oιαζει μια γωviα 58" ωq πρoq τov αξo-vα τoυ αερooκαφoυq.

Elevons

elevator.

Στo χε(λoq εκφυγηq τηg πτdρυγαqυπαρχoυv κιvητ6q επιφαvειεq oι oΠoιεq παρεχouv αvτωoη oπωg oι ουμβατ-κdq πτθρυγεq, αλλα και 6λεγxo κατα

η διαρκεια ηg πηηq oπωq τα oυμ-

βαnκα πτερuγια oυραg. To ovoμα τoυqαπoτελεΙ απδδειξη τηq διπληq λει-τoυργiαq τoυq και πρoiρ1εται απo τoουvδυαoμo τωv λ6ξεωv aileron και

Xεiλoq πρooθoληq πτ6ρυγαq.Τα πτεριjγια του xεiλoυg πρoοβoληqxρηαμoπoιoιivται oε σWδUασμδ με ταelevonS, ειτε Yια vα αυξηooυv τηvαvτωη, εfτε για vα βελτιd)σoUV τηvευελιξiα κατd η διαρκεια ηg πηηg.

R.V!r.R.

Page 15: Dassault-Breguet Mirage 2000

Θ6σn ει(παlδευτliH πiδω θ6η τoιj λΙlrage 20008 εivαt

τoπoθεημενη ελαφρα ψηλ0τερα αΠo

ηv εμπρoq, για νo πρoσφ-ερεικαλUτε-

ρη oρατoητα oτoν εκΠαι0εUη,

KoΘρ6πτεq

Eκτtvooo6μεvo κoθioμoτoTo Miraoe 2000B ειvαι εφoδιασμεvoμε εκτιvioοδμεvα καθ1οματα MartIn-

Baker F 1 0Q, μηδενικoU υψoυq και τα-

χιηταqAλεξlν6μtoΦτιαYμ6vo απδ dvα μovoκoμματo κoμ_

ματι, επιτρ6πει εξαιρετικη 0ρατ0ηταoτo xειριoη.

Σωληvσξ αvεφoδlαoμoυ εv πτηαεt

o oωλnvαc αvεφoδιασμoυ κατα τηv

πτnon divαi καvovικα τoπoθεημδv0q

μπdodτα απ6 τo αλεξιvdμιo' αΜα μπo-

ρεi πoλυ ευκoλα vα αφαιρεθει αv χρει'ααιε[,

PovτtρTα π1ιiτα Mirage 2000 ειVαι εφoδια-oμ6να με τo ραvτdρ RDΝΙ τηgThonsοn_CSF. Πρoβλθπεται oμωqoλα :α αερooκαφη τηq ΓαλλικηqΑερcπcρiαq να εφoδιαoτoιiv με τoκαιvΦργιo ραvταρ RDl, ηg iδιαq εταιριαq. KΦvoq ραvτdρ

0 κιbvoq τoυ ραvταρ εivαι φτιαγμεvoqαrτ0 υαλovηματα και ειvαι αρκετα αv_

θεκτικoq για vα αvτθxει oυγκρo0αειg

με πoυλια.

Σωλiivoq Πtτ6

Eκρηκτlκη κεφαλη0 π0bαυλoq Sυper 530D εivαι εφoδια-ομ6voξ με εκρηκτικη γoμωη 30 kg.

n0ρoυλoq 06ρ0ξ-α6ρoξ Matra supΘr530DMε ταxιiτητα πoυ πληoιαζει τα 4,6Mach o 530D 6xει εμβθλεια μεγαλιjτε-ρη των 55 km και μπoρεi vα 1ρηoιμo-πoηθεi για vα πληξει στ6χouq πoU Πε-τoι]v παvω oπo τα 9000 m.

Kεφολη ovi11vευoηq0 Super 530D εivαι εφoδιαoμ6vog μεο0αημα κατε0Θυvηq ημιεvεργo0 ρα-vταρ.

Copyright

Orbis Publishing Ltd

1 990-91 Aerospace

Publishing Ltd

Pilot Press Ltd

PιvΙioq τρoχ6ξ

0 δυμoq ριvιαιoq τρoxog ε[vαι κατα-oκε.lαομεvoξ απo την MesSier-HiSβno-Bugatti.

\ιιιι

Aπoρρrπτ6μεvη δεξαμεvη κoυoiμωvH απoρριπτoμεη δεξαμεη καυoιμωvπoυ oυνδdεται oτov κεvτρικo πUλωvαεivαι 1ωρητικδηταq 1300 λlτρωv, ενω

μΠoρoιv vα μεταφερθoUν αλλεξ οUo

σε ΠτερUγιKoυξ φoρειq.

KlvnπioocTα τiεδιoδoτερα Mirage 2000 εivαιεφoδιαoμ6vα με τov κιvητηρα τoUρ-

μπoφαv ηq SNECMA M53-P2 o oπo(-

oc απoδlδει 6560 κλα ξηρηq ωηξ Kαι

97oo κιλα ωηq με μετακαUη.

Elooγωγ6q κtvητηρα0ι ημικυκλικηq δiατoμηg ειoαγωγεqδιαθδτoυv διπληξ κωvικoηταg φραγ-ματα oτο εoωτερικ6 τoυqγια τov ελεγ-

1o ηg πooδηταq και τηq-ρoηq τoυαερα Πρoξ τoν κιvηηρα. EΠιτUγχα-vεται 6τoι η καλtτερη απ6δooη τoυ κι_

ηηρα σε oλo τo φακελo πηoηq τoυ

αερooκαφoυq.Dassauιt - Br egιΙη;t trΙιr age 20 0 0B

Escadre de chasse t I 2 " Alsace"

L'Arm6ederAιrDiion-Llngιfιc