CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt...

190
5 CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE Volumul II Traducere: Florentina Cristea Carte tipărită cu binecuvântarea Prea SfinŃitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului Editura Editura Editura Editura Bunavestire Bunavestire Bunavestire Bunavestire GalaŃi, 2003

Transcript of CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt...

Page 1: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

5

CUVIOSUL MAXIM GRECUL

SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE

Volumul II

Traducere: Florentina Cristea

Carte tipărit ă cu binecuvântarea Prea SfinŃitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

Editura Editura Editura Editura BunavestireBunavestireBunavestireBunavestire

GalaŃi, 2003

Page 2: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

6

©Editura Bunavestire pentru prezenta ediŃie

Ι. S. Β. Ν. 973 – 86302 – 7 – 4

Difuzare: Editura Bunavestire

GalaŃi Str.Poşta Veche 161

Tel/fax: 0236-326.730/471.896 E-mail: [email protected]

www.editurabunavestire.ro

Page 3: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

7

I

Mărturisirea credin Ńei ortodoxe. În ea, Cuviosul Maxim îi înştiin Ńează, în Hristos Domnul, pe toŃi preoŃii şi cnejii

ortodocşi, că este un călugăr ortodox adevărat care Ńine întru totul credin Ńa ortodoxă fără vreo schimbare sau vătămare∗∗∗∗.

Nu fiŃi piatră de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu (1 Cor.

10, 32), spune dumnezeiescul şi vrednicul de cinstire cuvânt al Apostolului. În ce mod poate fi îndeplinit de noi acest lucru dacă nu prin dreapta credinŃă ortodoxă şi, de asemenea, printr-o viaŃă cinstită şi plăcută lui Dumnezeu şi prin împlinirea cu râvnă a dumnezeieştilor porunci ale Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Căci, după cuvântul dumnezeiescului Iacov, fratele Domnului, „credinŃa fără de fapte moartă este” (Iacov 2, 20); de asemenea şi faptele, fără dreapta credinŃă, sunt nefolositoare. După cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie să fie desăvârşit şi într-una şi în celelalte.

Dar pentru că unii – nu ştiu din ce cauză – nu se tem să mă numească pe mine, care sunt om nevinovat, eretic, vrăjmaş şi trădător al stăpânirii ruseşti celei păzite de Dumnezeu, cred că este necesar şi drept să dau răspuns pentru mine pe scurt şi să îi mustru pe cei ce mă clevetesc şi îmi aduc o asemenea învinuire nedreaptă; căci, prin harul adevăratului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, eu sunt din toate punctele de vedere şi creştin ortodox şi supus binevoitor al stăpânirii ruseşti celei păzite de Dumnezeu şi rugător sârguincios înaintea Domnului.

Aşadar, îl rog pe fiecare preot ortodox şi cneaz binecredincios să asculte răspunsul meu cu înŃelepciunea creştină cuvenită şi cu blândeŃea cea asemenea lui Hristos, alungând de la sine orice mânie nedreaptă şi orice înverşunare. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu - spune dumnezeiescul Iacov, fratele Domnului (Iacov 1, 20). Căci unde stăpâneşte mânia şi înverşunarea, acolo este şi neorânduiala sufletească şi urâŃenia şi necinstirea părŃii raŃionale a sufletului. De ce? Deoarece mintea este orbită şi întunecată de furtuna mâniei. De aceea, luminându-vă mintea voastră cu obişnuita pace a ortodocşilor, care vine din iubirea şi blândeŃea cea sfântă, dovediŃi dacă eu mă abat în ceva de la credinŃa cea ortodoxă – din greşeală ori din uitare ori din cauza minŃii şi raŃiunii mele înapoiate – îndreptându-mă cu duhul blândeŃii, după cuvântul dumnezeiescului Apostol (Gal. 6, 1). Nu mi-e ruşine de îndreptare şi nu o refuz, ci o doresc foarte mult şi o primesc cu dragoste, ca pe una care mă îndrumă cu nădejde spre ÎmpărăŃia cerească râvnită de cei credincioşi.

Aşadar: cred din tot sufletul şi cu limba Îl mărturisesc pe Dumnezeul Cel de Sus, pe Creatorul tuturor, Cel fără de început, pururea fiitor, fără de sfârşit, în trei Persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, trei Persoane distincte şi nedespărŃite – Tatăl: izvor şi Părinte fără de început al Fiului şi al Sfântului Duh; Fiul: Unul născut din El, fără de început şi pururea fiitor şi închinat şi preaslăvit în Persoana Sa, şi Sfântul Duh: Care purcede din Tatăl şi este crezut şi mărturisit în Persoana Sa – un singur Dumnezeu în Treime, o singură fiinŃă, o singură dumnezeire, o singură împărăŃie, o singură domnie, trei Persoane distincte şi nedespărŃite şi unite, fără contopire, de fiinŃa cea dumnezeiască şi pururea fiitoare. Aşa înŃeleg şi susŃin eu, pe scurt, cele despre Sfânta şi Una în fiinŃă şi nedespărŃita Treime.

De asemenea, cred şi mărturisesc că Cel născut fără de început şi mai înainte de toŃi vecii din Dumnezeu Tatăl fără de început, Fiul şi Dumnezeu Cuvântul, prin bunăvoinŃa Tatălui şi umbrirea Sfântului Duh, S-a zămislit în preacuratul pântece al Preasfintei şi Pururea Fecioarei Maria, Maica lui Dumnezeu. S-a născut din preacuratele sângiuiri ale sfântului ei trup – om desăvârşit şi, în acelaşi timp, Dumnezeu desăvârşit, Care există într-un singură Persoană şi în ∗ Acestea sunt scrise de Cuviosul Maxim în temniŃa din mănăstirea Tverski Otroci, după anul 1534.

Page 4: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

8

două firi, puteri şi voinŃe, astfel încât nici dumnezeirea Lui nu se ascunde în omenitatea Lui, nici omenirea nu se ascunde în dumnezeire.

De asemenea, cred şi mărturisesc că El, pentru mântuirea noastră, a îndurat Crucea, patimile, moartea şi îngroparea de trei zile. Toate acestea a binevoit să le îndure în trupul Său, în care dumnezeirea Lui a fost complet străină de suferinŃă, căci FiinŃa dumnezeiască este mai presus de orice stricăciune şi durere; însă a treia zi a înviat din morŃi cu puterea lui Dumnezeu Tatăl, Care L-a ridicat şi L-a înălŃat la ceruri cu trupul Său cel sfânt, care s-a făcut nestricăcios şi nepătimitor, şi a şezut cu trupul de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morŃii, răsplătind fiecăruia după faptele sale. De asemenea, cred în Sfântul Duh şi mărturisesc că El este Dumnezeu adevărat în Persoana Sa şi închinat, Cel ce purcede numai din Tatăl, aşa cum ne-a propovăduit şi ne-a învăŃat în chip tainic glasul cel dumnezeiesc în Sfânta Evanghelie a lui Ioan.

Mai mult decât această învăŃătură sfântă şi tainică referitoare la Sfântul Duh, eu nu adaug şi nu învăŃ pe nici un om, însă mă aflu cu tot sufletul în toate dogmele şi părerile teologice, aşa cum ne-au propovăduit Apostolii şi robii lui Dumnezeu-Cuvântul, şi după ei toate Sinoadele ecumenice ale PărinŃilor inspiraŃi de Dumnezeu care nu au adăugat nimic la acestea şi nici nu au micşorat, nici nu au schimbat vreo iotă sau o cirtă.

Păzesc în inima mea, în întregime şi neschimbată, toată credinŃa ortodoxă şi învăŃătura lor despre Dumnezeu. De asemenea şi tradiŃiile bisericeşti pe care ei le-au rânduit: cele despre închinarea la cinstitele icoane, despre posturi şi despre cinul şi rânduielile călugăreşti şi ceea ce ei au scris şi au predat Bisericii celei Sfinte, Apostolice şi Soborniceşti despre slujbele dumnezeieşti – toate acestea eu le încuviinŃez şi le mărturisesc şi le păzesc cu toată inima mea.

În acelaşi timp, o mărturisesc şi o propovăduiesc tuturor credincioşilor ortodocşi pe Stăpâna mea Preabinecuvântată, Născătoarea de Dumnezeu, Mijlocitoarea şi Apărătoarea tuturor creştinilor ortodocşi, şi spun că ea este Sfântă şi Preacurată şi Neîntinată şi Pururea Fecioară, ceea ce înseamnă că şi înainte de naşterea dumnezeiască şi fără de sămânŃă a Fiului lui Dumnezeu, Unuia Născut, Care S-a întrupat din ea şi în ea, şi în timpul naşterii şi după naştere a fost Fecioară Preacurată. Şi precum înaintea zămislirii celei fără de sămânŃă a lui Emanuel nu a cunoscut ispitirea bărbătească, tot aşa şi după naşterea Lui. Să nu se întâmple ca cineva dintre creştini să îşi îngăduie să gândească ceva hulitor cu privire la acest lucru despre Fecioara Preasfântă şi Neîntinată, care este mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii! Despre aceasta am spus destul, pentru ca să nu se tulbure auzul vostru binecredincios din pricina vorbelor multe.

Aceasta este, în mare, învăŃătura mea dreaptă şi corectă despre sfânta şi neîntinata credinŃă creştină, pe care o port în inimă şi o mărturisesc cu limba. Din ce pricină nu se tem unii oameni să mă numească eretic – să spună şi să dovedească limpede, să mă dea în vileag şi să mă învrednicească de îndreptare. Nu mă feresc de îndreptare şi nu mi-e ruşine de divulgare atunci când ele provin din dragoste părintească, cu pace şi blândeŃe. Cu harul lui Hristos în toate scrierile mele, în toate traducerile făcute de mine şi prin toate îndreptările aduse cărŃilor voastre dumnezeieşti, eu îl învăŃ pe fiecare om să cugete drept la Dumnezeu-Cuvântul întrupat, adică să nu Îl numească numai om, aşa cum se întâlneşte în Ceasloavele voastre, ci să Îl recunoască Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit într-o singură Persoană, un singur Dumnezeu-Om.

De asemenea, mărturisesc cu tot sufletul că Acest Dumnezeu-Om a înviat din morŃi a treia zi, dar nu a murit cu moarte fără de sfârşit, aşa cum propovăduiesc despre El pretutindeni Evangheliile tâlcuite pe care le aveŃi voi. Eu vă învăŃ să credeŃi şi să propovăduiŃi că El – după dumnezeire - este necreat, nu este creat şi nici făcut, precum a hulit ticălosul Arie şi cum propovăduiesc despre El pretutindeni Triodurile voastre de a căror îndreptare nu vă îngrijiŃi.

Eu recunosc şi mărturisesc că El este Unul născut din Tatăl, fără mamă şi mai înainte de toŃi vecii, aşa cum învaŃă dumnezeiescul Apostol şi toŃi teologii inspiraŃi de Dumnezeu, dar nu se spune la fel şi despre Tatăl. Tatăl fără mamă nicăieri în Sfânta Scriptură nu este numit;

Page 5: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

9

căci Tatăl nu este născut şi nu provine din vreo altă fiinŃă mai mare decât El. Să se îndepărteze de la ortodocşi o asemenea hulă! Tatăl este fără de început, nenăscut şi fără de sfârşit şi nu El S-a adus pe Sine în fiinŃa Sa dumnezeiască şi în Persoană, aşa cum învaŃă în chip greşit unii neînŃelepŃi. Căci dacă îngăduim acest lucru, atunci trebuie să spunem că, înainte ca El să Se aducă pe Sine întru fiinŃă, nu a existat şi astfel El va fi socotit creatură şi se va socoti că este pentru Sine cauză şi început şi, prin urmare, este supus timpului, începutului şi sfârşitului – Acela Care este singur necreat, fără de început, pururea fiitor, mai înainte de veci şi fără de sfârşit, împreună cu Fiul Cel Unul Născut din El şi Sfântul Duh Care purcede din El. Ceasloavele pe care le aveŃi voi, propovăduiesc că El este în taină Fiu fără mamă, iar voi nu daŃi atenŃie la o asemenea hulă şi nu o îndreptaŃi.

În scrierile mele, dau în vileag toată erezia latină şi toată hula iudaică şi păgână, le înfrunt şi le îndepărtez, precum mărturisesc despre aceasta chiar ele însele . În ele, eu mă povăŃuiesc pe mine însumi şi pe orice călugăr evlavios spre a ne duce traiul şi a ne orândui viaŃa după sfintele lui Dumnezeu porunci, după tradiŃiile şi rânduielile Apostolilor şi ale SfinŃilor PărinŃi. Mai sfătuiesc să ne lepădăm de orice cămătărie şi luare a dobânzilor, de nedreptate şi de răpirea averilor şi bunurilor străine, deoarece, după învăŃătura Sfintelor Evanghelii şi a tuturor scrierilor sfinte, cei care săvârşesc asemenea fapte nu sunt primiŃi în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu ci sunt trimişi de către Înfricoşătorul Judecător în chinurile veşnice.

Oare nu din această pricină am devenit eu pentru voi nesuferit şi am fost numit eretic? GândiŃi-vă, este drept ca eu să îndur şi să aud de la voi aceasta, fiind un om cu totul nevinovat în lucrarea credinŃei ortodoxe? După viaŃa şi fărădelegile mele nu există nimeni mai păcătos decât mine. Martor îmi este Domnul nostru Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, că, în afară de mulŃimea fărădelegilor mele, nimic nu ştiu cu privire la mine – nimic hulitor nu am săvârşit cu privire la sfânta şi neîntinata credinŃă creştină; de asemenea, nu am născocit nici o viclenie şi nici un rău faŃă de vreun om credincios, deşi cel ce m-a asuprit mai înainte sau acum, după cât se pare, mă asupreşte în continuare. Căci eu cunosc porunca Mântuitorului care spune: IubiŃi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaŃi pe cei ce vă blestemă, faceŃi bine celor ce vă urăsc şi rugaŃi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiŃi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri (Mat. 5, 44-45).

Este limpede că cei ce lucrează şi învaŃă împotriva acestei porunci nu sunt fiii Celui de Sus, ci ai celui ce se luptă cu Dumnezeu şi îi urăşte pe oameni: sunt fiii diavolului şi plăcuŃii lui. Dar pentru că unii, fiind conduşi de vrajbă împotriva mea, îmi aduc ca învinuire o oarecare expresie luată de ei din traducerea Triodului făcută de mine, şi cu această expresie încearcă să mă înfăŃişeze drept eretic, eu socotesc că este necesar să răspund pe scurt la aceasta ca ceilalŃi să nu cadă asemenea lor în păcatul osândirii nedrepte a unui om nevinovat.

Voi începe astfel. În stihirile din ziua slăvitei ÎnălŃări cu trupul la cer a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, clevetitorii mei au găsit o oarecare expresie nepotrivită - precum li s-a părut: „a şezut” şi o alta: „şezând”. Şi spun ei: „iată, Maxim Îl îndepărtează în mod clar de la şederea de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl pe Fiul Lui Cel de o fiin Ńă şi veşnic. Căci aceste expresii „a şezut” şi „ şezând” se referă la timpul trecut, spun ei, iar nu la cel prezent şi continuu. Din acestea reiese că Maxim, prin gândirea lui, Îl îndepărtează pe Cel Unul Născut de la şederea de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl”. Iată care sunt minciunile şi învinuirile, pe care le ridică împotriva mea clevetitorii mei.

Eu însă, chemându-L ca martor pe Dumnezeu, Singurul Care cunoaşte inima şi înaintea Căruia nici o făptură nu se poate tăinui, vă răspund vouă aşa, celor iubitori de Dumnezeu, cu toată dreptatea: dacă eu am gândit vreodată ceva hulitor, sau gândesc acum, sau am de gând ca pe viitor să învăŃ împotriva Domnului nostru Iisus Hristos - aşa cum mă învinuiesc clevetitorii mei în chip nedrept - atunci să nu îmi dea Domnul să mă învrednicesc de comuniunea viitoare a credincioşilor şi de şederea de-a dreapta înfricoşătorului Judecător când va veni să judece viii şi morŃii, ci să fiu alungat de la feŃele lor şi lipsit de slava veşnică şi de bucurie, şi să fiu osândit cu ticălosul Arie în focul cel mai din afară!

Page 6: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

10

Eu propovăduiesc la fel ca dumnezeiescul Apostol Pavel şi grăiesc cu tot sufletul şi cu limba: Care, fiind strălucirea slavei şi chipul fiinŃei Lui şi Care Ńine toate cu cuvântul puterii Sale, după ce a săvârşit, prin El Însuşi, curăŃirea păcatelor noastre, a şezut de-a dreapta slavei, întru cele prea înalte (Evr. 1, 3). De asemenea, în fiecare zi şi în fiecare noapte, cânt şi grăiesc împreună cu toŃi ortodocşii: „ şi S-a ridicat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui”; în slavoslovia de fiecare zi eu cânt, binecuvântez, slavoslovesc şi grăiesc: „Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cela ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cela ce ridici păcatele lumii primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi”, şi aşa mai departe.

În acelaşi timp, să vă fie cunoscut vouă, iubitorilor de Dumnezeu Episcopi şi prealuminaŃilor cneji şi boieri, că atunci când eu, păcătosul, am săvârşit îndreptarea Triodului, am comunicat traducătorilor voştri, Dimitrie şi Vlasie, cuvintele în limba latină deoarece nu învăŃasem pe deplin limba voastră. Dacă voi găsiŃi ceva hulitor în expresiile pomenite: „a şezut” şi „ şezând”, atunci dreptatea cere ca vinovaŃii unei asemenea greşeli necuviincioase să fie recunoscuŃi ei, nu eu; căci eu atunci nu am ştiut diferenŃa dintre aceste expresii. Dacă aş fi ştiut-o, atunci nicidecum nu aş fi trecut-o sub tăcere, ci aş fi îndreptat prin toate mijloacele această necuvioşie. Căci ce folos voi avea eu de la aceste veşminte negre, de la rugăciuni, de la vieŃuirea călugărească şi de la aceste suferinŃe îndelungate ale mele dacă sunt hulitorul Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului meu Iisus Hristos, în Care mi-am pus nădejdea încă din tinereŃea mea?

Aşadar, vă rog pe voi, cei dreptmăritori: nu ascultaŃi aceste clevetiri nedrepte şi, ca nişte urmaşi binecredincioşi ai Milostivului şi Iubitorului de oameni Hristos, cercetaŃi lucrarea mea şi arătaŃi-mi mila voastră, celui sărman, care mă rog pentru voi. Eu, fiind luminat şi povăŃuit de harul Domnului nostru Iisus Hristos, mă rog neîncetat, cu tot sufletul, Stăpânului şi Făcătorului tuturor pentru milostivire, viaŃă, sănătate şi mântuire, pentru traiul liniştit şi păzirea stăpânirii date de Dumnezeu binecredinciosului şi marelui cneaz al Rusiei, Ioan Vasilievici, şi pentru fratele său, cneazul Gheorghe, şi în fiecare zi îmi plec în rugăciune genunchii mei pentru ei, înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, Care domneşte în ceruri şi pe Care Îl pun martor al faptului că spun adevărul. Pe ce temei mă clevetesc unii oameni în chip nedrept, numindu-mă trădătorul şi duşmanul stăpânirii păzite de Dumnezeu a Rusiei? Să nu îi găsească Domnul Dumnezeu în acest păcat!

Însă nu e bine şi nici cuviincios pentru preoŃii Celui ce este Preot în cele de sus, ai Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se lase biruiŃi de furie, mânie şi pomenirea răului, să îi urască pe nedrept şi să îi alunge cu duşmănie pe cei nevinovaŃi şi, cu atât mai mult, pe cei care se roagă neîncetat pentru ei şi care, după râvna dumnezeiască, se luptă şi se nevoiesc pentru adevărul evanghelic şi cinstea vieŃuirii monahale. Dacă vouă nu vă este plăcută râvna mea pentru Dumnezeu şi îndrăzneala pentru adevăr, cu care eu cutez de dragul lui Dumnezeu, nădăjduind în credinŃa ortodoxă şi dragostea voastră, atunci de ce mă ŃineŃi aici cu forŃa? Cine vă poate sili pe voi la ceva? Voi înşişi sunteŃi liberi să alegeŃi (să cercetaŃi adevărul); însă eu, după porunca lui Dumnezeu, am datoria de a propovădui, atât cât este cu putinŃă, celor care mă întreabă despre adevărul Evanghelic şi Apostolic şi despre vieŃuirea şi rânduiala călugărească cunoscută, pe care le-am primit de la PărinŃi. Căci Împăratul Ceresc, Iisus Hristos, spune: Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneŃi la lumină şi ceea ce auziŃi la ureche, propovăduiŃi de pe case (Mat. 10, 27); şi iarăşi: căci cel ce se ruşinează de cuvintele Mele în neamul acesta..., iar mai departe ştiu domnii mei.

Pentru ce, însă, m-aŃi chemat aici de la Sfântul Munte şi, mai ales, pentru ce mă ŃineŃi aici cu forŃa, dacă nu vă puneŃi nădejdea în cunoaşterea Sfintei Scripturi însuşite, în parte, de mine? Însă vă rog să nu vă tulburaŃi de cele spuse de mine - că adică sunt Ńinut cu forŃa la voi! Eu aduc această lămurire numai înaintea judecătorilor şi cnejilor ortodocşi şi binecredincioşi. Voi înşivă cunoaşteŃi bine pravila întâiului Sinod ecumenic de la Niceea, căreia i se supun cu străşnicie toŃi PreasfinŃiŃii Episcopi de pretutindeni, aceea de a nu judeca pe nimeni care nu

Page 7: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

11

aparŃine Ńării şi Ńinutului lor. De aceea, dacă eu sunt drept în credinŃa mea ortodoxă sau dacă greşesc cu ceva, mă supun judecăŃii şi cercetării Patriarhului Ecumenic şi nu Mitropolitului binecredincioasei Ńări ruseşti. De ce? Pentru că eu sunt grec şi pe pământ grecesc m-am născut, am crescut şi am fost tuns în monahism. De aceea eu sunt supus Episcopilor de pe pământul grecesc, conform cu pravilele şi rânduielile Sfintelor Sinoade.

Voi, ca nişte dreptcredincioşi, trebuie să daŃi ascultare şi să vă supuneŃi în toate dumnezeieştilor Pravile şi rânduieli ale Sfintelor Sinoade ca să vă arătaŃi în toate drepŃi înaintea lui Dumnezeu şi să vă bucuraŃi de cinste şi laudă din partea oamenilor. Dacă se adevereşte că eu am supărat cu ceva aici pe cineva sau am urzit rele împotriva binecredinciosului, slăvitului şi marelui cneaz al Rusiei - şi cei ce mă învinuiesc dovedesc acestea! - atunci nu mă voi opune nici unei torturi de moarte şi cu bucurie voi primi orice pedeapsă vremelnică, pentru ca astfel să mă izbăvesc de chinurile cele veşnice. Însă nădăjduiesc la mila nespusă a lui Dumnezeu ca, pe cei ce m-au clevetit şi m-au ponegrit în toate, Dumnezeu să îi ierte, oricine ar fi fost ei.

Un asemenea cuvânt privitor la acuzaŃiile care mi se aduc cred că este de ajuns. În ceea ce mă priveşte pe mine personal, deşi nu sunt superior în cunoaşterea şi înŃelegerea dumnezeieştii Scripturi, să se ştie că am fost trimis aici de la Sfântul Munte la rugămintea şi prin scrisoarea binecredinciosului şi pururea pomenitului marelui cneaz Vasili Ioanovici al întregii Rusii, din partea căruia m-am învrednicit de mare cinste în decursul a nouă ani. Dând ascultare poruncii lui, eu am tradus din limba greacă în limba rusă nu numai Tâlcuirea Psaltirii, care are o importanŃă deosebită şi este plină de tot folosul şi încântarea duhovnicească, dar şi alte cărŃi inspirate de Dumnezeu, stricate în multe feluri de către copişti. Eu, cu ajutorul harului lui Hristos şi cu împreună-lucrarea Sfântului Duh Mângâietorului, am îndreptat aceste cărŃi aşa cum trebuia şi cred că şi voi, domnii mei, ştiŃi acest lucru.

Dacă eu nu am cercetat ceva anume din uitare sau din oricare altă pricină şi, aşa cum aŃi observat, nu este tradus bine, atunci cauzele acestui lucru pot fi diferite, căci ele apar în fiecare ceas în mintea omului datorită nedesăvârşirii ei: uitarea o întunecă, necazul o tulbură şi se întâmplă ca şi furia, mânia şi beŃia să o strice. De aceea, din cauza atâtor frământări care cuprind neputincioasa minte omenească, dacă ceva anume este necercetat de cineva, atunci nu trebuie să vă miraŃi şi să vă tulburaŃi de acest lucru sau să îl învinuiŃi de erezie! Dimpotrivă, trebuie să vă purtaŃi faŃă de el cu milă şi să îi arătaŃi iubire creştină, iar ceea ce este neîndreptat de el – fie din uitare, fie din oricare altă pricină, trebuie să îndreptaŃi împreună cu el. Căci nu există nimeni dintre oameni care să fie pe deplin desăvârşit, ci toŃi suntem supuşi uitării şi neştiinŃei - unii într-o măsură mai mare, alŃii într-o măsură mai mică - şi toŃi nădăjduim în sfatul şi ajutorul celorlalŃi.

În vederea tuturor acestora, ar fi drept şi cinstit din partea voastră să urmaŃi exemplul Bunului Păstor Care, lăsându-le pe cele nouăzeci şi nouă de oi în munŃi, a pornit să o caute pe oaia cea rătăcită şi, găsind-o, a luat-o pe umerii Săi şi S-a întors, bucurându-Se pentru ea mai mult decât pentru cele nouăzeci şi nouă de oi nerătăcite. Urmând milostivirii şi blândeŃii Lui, daŃi la o parte şi voi, ca nişte preoŃi demni de cinste ai Lui şi îndrumători de taină ai oilor Lui cuvântătoare, orice gând necuviincios al părŃii raŃionale a sufletului şi puneŃi capăt răutăŃii îndelungate, ca să nu spun urii faŃă de mine, cel sărman, şi arătaŃi-mi mie, blestematului, iubirea şi blândeŃea poruncite de Dumnezeu şi proprii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Aceasta faceŃi ca să vă arătaŃi şi voi în toate urmaşii Lui, grabnici către mântuirea celor rătăciŃi şi păzitorii puternici şi sârguincioşi ai Sfintei Lui porunci, adică a iubirii celei sfinte şi dumnezeieşti care este împlinirea legii, după cum spune dumnezeiescul Apostol, singura prin care se poate dobândi veşnica ÎmpărăŃie a Stăpânului Ceresc Care a venit pe pământ să mântuiască, iar nu să piardă sufletele oamenilor. A Lui este slava în vecii vecilor.

Amin.

Page 8: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

12

Page 9: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

13

II

Cuvânt la Naşterea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos; tot aici şi împotriva iudeilor

Iată peştera şi ieslea, iar în ele Pruncul Nou-născut, aşezat de Maica Sa cea neispitită de

bărbat. Iată şi magii care Îl cinstesc cu daruri însemnate, fiind călăuziŃi de o stea neobişnuită de sus, şi chipul Îngerului care vesteşte: Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! şi păstorii care aud: BucuraŃi-vă, că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David!

Într-adevăr, toate acestea sunt lucruri minunate care mărturisesc limpede că Pruncul acesta este Dumnezeu Care domneşte peste toŃi. Căci nimeni nu poate spune că toate acestea s-au produs întâmplător. Din timpuri străvechi s-au proorocit despre El acestea, ale căror martori nemincinoşi sunt cărŃile inspirate de Dumnezeu ale bărbaŃilor sfinŃi - ale Proorocilor. Să se facă de ruşine neamul cel îndărătnic al iudeilor, care se împotriveşte cu obrăznicie unor asemenea fapte vădite! Sau să Îl preamărească împreună cu noi pe Iisus, ca Dumnezeu, văzând că tot ceea s-a proorocit despre El, cu mulŃi ani înainte, de SfinŃii Prooroci, s-a săvârşit întocmai: că El cu un singur cuvânt îi curăŃă pe cei leproşi, orbilor le dă vedere, pe cei morŃi îi ridică din morminte. Dar, fiind înverşunaŃi în răutatea lor, să ştie că ei nu ascultă de SfinŃii Prooroci, ca şi cum aceştia ar minŃi despre Hristos, şi să nu aştepte venirea altuia deoarece vremea hotărâtă pentru arătarea Lui a trecut de mult pe lângă ei de trei ori.

Îl recunosc ei vrednic de crezare pe Acela Care i-a spus proorocului ce dorea să afle vremea încetării sărăciei poporului său: Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă… până ce dreptatea cea veşnică va veni, vedenia şi proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul SfinŃilor (Dan. 9, 24)? Această proorocie s-a împlinit în mod văzut, căci după Hristos nu li s-a mai arătat nici unul care să le prezică viitorul. Dacă ei cred în Prooroci, ca în cei ce spun adevărul şi ca în prietenii lui Dumnezeu, şi se străduiesc să îi asculte, atunci să Îl preamărească fără îndoială pe Hristos Dumnezeul nostru, căci numai în El s-au împlinit întocmai toate proorociile şi ele Îl preamăresc ca pe un Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Înger de mare sfat - precum cântă Isaia (9, 6).

Însă dacă El a îndurat şi suferinŃe, atunci ce reiese din acestea? Faptul că El nu a suferit cu dumnezeirea ci cu trupul, trup pe care şi l-a însuşit din marea Sa milostivire; a suferit de bună-voie, din bunăvoinŃa Tatălui Celui fără de început Care a vrut ca printr-o astfel de cale să mântuiască neamul omenesc, lucru despre care s-a vestit cu mulŃi ani înainte de Proorocii inspiraŃi de Dumnezeu. Trebuie să ne închinăm înaintea harului lui Dumnezeu ca înaintea darului dumnezeiesc, iar nu să ocolim calea vindecării şi, oricând, oriunde şi oricum porunceşte Dumnezeu, trebuie să ne supunem Lui, aşa cum copiii se supun părinŃilor lor, cu deplină încredinŃare că El, fiind AtotînŃelept, Atotbun şi Dreptatea însăşi, nu ne porunceşte nimic împotriva legii sau necuviincios sau peste puterile noastre, iar dacă porunceşte ceva, atunci aceasta este pentru a ne curăŃa de orice patimă şi a ne împodobi cu virtuŃile slavei dumnezeieşti.

Să dovedească prin celelalte proorocii că Mesia cel ce vine trebuie să fie străin de suferinŃe şi de moarte, să stăpânească slava şi bogăŃia şi înălŃimea ÎmpărăŃiei fără de sfârşit numai cu firea cea omenească, aşa cum cred ei, stând pe tronuri împărăteşti pentru a stăpâni toate Ńările pământului. Sau, neputând să dovedească aceasta, să se închine Lui împreună cu noi şi cu SfinŃii Prooroci, care mărturisesc luminos că El este în două firi, Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit, Care cu trupul Său a îndurat moartea şi în a treia zi a înviat din morŃi, S-a arătat

Page 10: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

14

prietenilor Săi, S-a înălŃat şi S-a aşezat pe tron de-a dreapta Părintelui Său Celui fără de început, ca un Dumnezeu şi Domn al tuturor.

Ce poate spune la aceasta neamul cel nesupus şi îndărătnic? Nu se cuvine, spun ei, şi nu este firesc să se gândească astfel despre Cel Care este mai presus de toată făptura cea văzută şi nevăzută. O, cei ce sunteŃi plini de neascultare, de toată nebunia şi mândria, mai mult decât toŃi oamenii! Dacă acest lucru vi se pare necuviincios, atunci, după părerea voastră, nu trebuie să îngăduiŃi nici faptul că El l-a creat pe Adam din pământ, după Chipul Său nemuritor; că Lui, după obiceiul omenesc, I-au fost spălate picioarele; că El a stat într-un cort sărac (al lui Avraam); că S-a arătat ca un mâncător de carne şi sare şi le-a prezis celor doi soŃi bătrâni naşterea unui fiu; că a dus luptă (cu Iacov) şi a lovit în chip iscusit coapsa piciorului potrivnicului său; că a vorbit cu Moise printr-un rug aprins cu foc scânteietor; că a coborât sub înfăŃişarea Îngerului la tinerii cei cuvioşi pentru a preface în rouă flacăra cuptorului care ardea.

Dacă El a binevoit să primească toate acestea asupra Sa, precum este scris, ca să mântuiască făptura Sa de dragul căreia a creat totul şi pe care, aşa cum auzim, a făcut-o stăpâna tuturor celor ce sunt pe pământ, atunci pentru ce – o, nesăbuiŃilor! - tăgăduiŃi fără minte iubirea Lui nespusă de oameni şi plină de milostivire pentru neamul omenesc, de dragul căruia a primit de bunăvoie patimile şi îngroparea? Dacă Împăratul tuturor nu ar fi iubit în chip deosebit creaŃia Sa – omul creat de El din pământ, fiinŃă raŃională - atunci nu l-ar fi făcut după Chipul Său dumnezeiesc şi după asemănare şi, când el a păcătuit, nu l-ar fi cruŃat deloc, ci ori l-ar fi nimicit imediat, ori l-ar fi închis în lanŃurile puternice ale chinurilor din cele mai de jos ale pământului.

De asemenea, nu ar fi început să cureŃe de dragul lui tot pământul cu o cantitate nemăsurată de apă, cu care a înecat tot neamul omenesc şi cel al animalelor necuvântătoare, lăsând numai o familie mică într-o arcă de lemn; nici Egiptul nu ar fi început să îl pedepsească prin plăgile distrugătoare şi nu l-ar fi înecat pe Faraon împreună cu toată oastea lui. De asemenea, nu ar fi săvârşit pentru noi atâtea minuni pe care le-a arătat neamurilor din vechime, dovedind luminat prin acestea câtă grijă şi dragoste dumnezeiască are El faŃă de creaŃia Sa. De aceea s-a cuvenit şi a trebuit ca Împăratul tuturor, pentru creaŃia Sa cea atât de nobilă, amăgită de ticăloşii demoni, să îndure tot ceea ce El a binevoit să sufere cu trupul Său omenesc – nu numai pentru a arăta ce dragoste nemăsurată a avut El de la început pentru neamul omenesc, ci şi pentru ca dumnezeirea, care este prin esenŃa ei cu totul nepătrunsă şi nevăzută, să o facă văzută pentru Cuvioşii Lui, în chip omenesc, şi astfel să le aducă bucuria cea nepământească pe care ei urmau să o trăiască la vederea Domnului lor Care strălucea cu raze ce se răspândeau neîncetat din lumina cea dumnezeiască şi pururea fiitoare.

Pentru acest lucru a şi primit înfăŃişare omenească. Căci fără această vedere, desfătarea bunătăŃilor celor veşnice dată celor drepŃi nu ar fi deplină ci ar fi ca şi cum un anumit împărat vestit i-ar invita pe prietenii săi la ospăŃ şi le-ar oferi diferite mâncăruri foarte gustoase, dar nu i-ar învrednici de vederea feŃei lui împărăteşti şi de împreună-vorbirile cu el; atunci, tot ospăŃul nu li s-ar părea prietenilor mai bun decât lăturile sau pleava, şi ei s-ar afla într-o mare tulburare, chiar dacă mâncărurile şi băuturile servite ar fi cele mai bune. Eu v-am înfăŃişat acest lucru în măsura puterii pe care o are neputincioasa minte omenească, pentru a crede în adevăr.

Adevărata pricină a iubirii Lui de oameni, datorită căreia El a binevoit să primească chinurile, moartea şi îngroparea, este cunoscută pe deplin numai de El, căci nimeni nu a înŃeles raŃiunea Domnului, aşa cum adevereşte cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 11, 34). Nu este umilitor acest lucru, aşa cum credeŃi voi, ci este foarte demn de laudă şi încuviinŃat de toŃi cei înŃelepŃi – ca să cugetăm ,potrivit cu Proorocii inspiraŃi de Dumnezeu, despre marea iubire a lui Dumnezeu, a cărei dovadă şi lucrare preaînŃeleaptă este moartea pe cruce, primită de bunăvoie de El. Prin această moarte El Şi-a arătat omenitatea Sa, iar prin învierea din morŃi Şi-a dovedit firea Sa cea dumnezeiască.

În schimb, nu ar fi drept să gândim că pentru El, la al Cărui semn atotputernic se supun toate, s-a folosit un asemenea mijloc umilitor de vindecare [a păcatului strămoşesc] deoarece

Page 11: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

15

nu a avut alte mijloace pentru acest lucru. NeputinŃa şi slăbiciunea Lui erau mai înŃelepte decât toată înŃelepciunea şi mai puternice decât toată puterea. Însă, dorind să ne înveŃe să cugetăm smerit, să dispreŃuim cu putere însăşi viaŃa şi nimic să nu socotim mai presus şi mai bun decât iubirea Sa cea dumnezeiască, a binevoit să pătimească pe cruce şi să fie îngropat, înfăŃişându-Se pe Sine ca model şi exemplu de vieŃuire desăvârşită înaintea tuturor celor care doresc să dobândească bunătăŃile viitoare; căci se spune că slava, cinstea şi cununile cele luminoase trebuie dobândite cu mare trudă. Oare ce cinste mai mare poate fi pentru cel care judecă cum că viaŃa veşnică şi ÎmpărăŃia fără de sfârşit a lui Dumnezeu nu se poate altfel a le dobândi decât numai prin multe nevoinŃe şi mari osteneli? Şi aceasta cu adevărat aşa este!

În ceea ce vă priveşte pe voi, pentru că nimic altceva nu vă poate convinge să Îl slăviŃi pe Hristos ca Dumnezeu şi Împărat, fie ca mânia lui Dumnezeu, care a venit asupra voastră timp de mulŃi ani şi care, împrăştiindu-vă în toate popoarele, v-a dus în crunte nenorociri şi în toată necinstea, fie ca această mânie a lui Dumnezeu, zic, să convingă cugetul vostru neînŃelept că voi nu pe ispititorul şi potrivnicul poruncilor lui Dumnezeu - aşa cum huliŃi voi, ticăloşilor! - ci pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Cel preaslăvit şi preaiubit, L-aŃi lipsit de această viaŃă prin moartea cea ruşinoasă. Şi iată că Sângele Lui cel nevinovat, pe care voi l-aŃi luat asupra capetelor voastre şi ale copiilor voştri, vă urmăreşte neîncetat. Dacă voi aŃi fi omorât un ispititor şi un ticălos, aşa cum huliŃi, atunci Dumnezeu pentru aceasta v-ar fi proslăvit mai mult, v-ar fi trimis Prooroci nenumăraŃi, mai mulŃi decât înainte, şi ar fi întărit regatul vostru; căci nu minte făgăduinŃa Lui care glăsuieşte: Eu preamăresc pe cei ce Mă preaslăvesc pe Mine, iar cei ce Mă necinstesc vor fi ruşinaŃi (1 Regi 2, 30). Acest lucru voi l-aŃi simŃit pe pielea voastră fiind timp de mulŃi ani lipsiŃi de toate: de patrie, de regat, de vestitul vostru templu şi chiar de harul proorociei care vă era trimis de sus de Dumnezeu. În lipsa acestui har v-aŃi făcut locaşuri ale răutăŃii şi ale vicleniei diavoleşti.

Şi mai trebuie să judecăm cu minte trează şi să cercetăm cu sârguinŃă şi cu judecată înŃeleaptă şi aceasta că dacă acesta nu ar fi fost Mesia cel proorocit şi dacă, aşa cum huliŃi voi, acesta ar fi fost un ispititor şi nu Dumnezeu Cel puternic, atunci toate proorociile cele insuflate de Dumnezeu nu s-ar fi împlinit întocmai în El, şi El nu ar fi putut, aşa cum a prezis, să dărâme templul vostru şi cetatea voastră şi pe voi să vă predea pieirii celei îngrozitoare; nu ar fi putut să atragă la dreapta credinŃă, la credinŃa în El, popoare de diferite limbi şi să alunge negura idolatriei. Acestea putea să le facă numai Dumnezeu şi nu sunt cu putinŃă la nici unul dintre oameni.

Oricât de des şi oricât de mulŃi oameni s-au arătat, plini de toată înŃelepciunea şi învăluiŃi de înalta putere împărătească, oameni care s-au străduit să îi supună pe compatrioŃii lor legilor pe care ei înşişi le-au alcătuit cu înŃelepciunea lor, abia au putut să atragă un popor sub jugul acestora şi pentru un foarte scurt timp. Însă Hristos, Împăratul meu, fiind prigonit de toŃi şi fugind de urmărirea lor, murind după ce a fost osândit, având numai doisprezece ucenici neînvăŃaŃi, care nu ştiau nimic altceva decât meseria de pescar, a atras la lumina dreptei-credinŃe şi la săvârşirea faptelor bune nu numai un popor, nici două, ci toate popoarele care trăiesc pretutindeni pe pământ şi pe care numai acest soare arzător le luminează şi oceanul le înconjoară. Pe acestea le-a slobozit de la slujirea cea idolească şi din toată răutatea, fără să folosească pentru aceasta nici sabia, nici suliŃa, nici scutul, nici armura, fără să îi atragă în vreo cursă vicleană, ci, prin cuvinte sincere şi prin minuni, le-a arătat tuturor adevărul despre dreapta credinŃă. Iar ceea ce este mai mult decât orice vrednic de toată uimirea este faptul că - înfăŃişându-le astfel cele mai aspre reguli ale traiului desăvârşit şi făgăduindu-le viaŃa veşnică şi ÎmpărăŃia cerească celor care le vor păzi negreşit, iar pe cei care le vor încălca, ameninŃându-i cu focul cel nestins – El nu numai că nu i-a înspăimântat pe oameni, ci, dimpotrivă, i-a prefăcut în supuşi atât de devotaŃi ai poruncilor Lui încât ei au hotărât să îşi predea trupurile lor chinurilor celor mai cumplite. Şi atunci se înfăŃişa o privelişte înduioşătoare şi, în acelaşi timp, minunată: prigonitorii lui Hristos, ca nişte fiare întrupate ale iadului, se năpusteau asupra credincioşilor, iar credincioşii erau chinuiŃi şi arşi în foc pentru Hristos, fără diferenŃă de

Page 12: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

16

vârstă, şi parte femeiască şi parte bărbătească, astfel încât şi copiii mici şi fecioarele îndrăzneau să se predea chinurilor cumplite şi chiar morŃii, fiind îndemnaŃi de cea mai sinceră râvnă pentru Hristos.

Dacă Hristos nu ar fi fost Dumnezeu atotputernic, atunci cum ar fi putut El să provoace atât de repede o asemenea schimbare pe tot pământul? Cum s-ar fi putut nimici, pierde şi dezrădăcina peste tot înşelăciunea cea idolească? În ce mod s-ar fi făcut astăzi obiect de închinare şi cinstire lemnul Crucii care fusese până atunci dispreŃuit, blestemat şi urât, ca un instrument al torturii de moarte? Însă el este cinstit pentru că dă viaŃă şi bunătăŃi nenumărate: semnul crucii, fiind făcut cu credinŃă, îi ridică imediat pe cei morŃi, vindecă orice boală şi suferinŃă, alungă departe cetele diavolilor ticăloşi şi este cea mai puternică armă în vreme de luptă. Cine i-a dat o asemenea putere de neînvins şi a făcut-o atât de tare pentru toŃi credincioşii, astfel încât înşişi împăraŃii o primesc cu mare râvnă atunci când semnul ei este făcut de mâna slujitorilor lui Dumnezeu pe capetele lor? Nimeni altul decât numai Însuşi Fiul cel atotputernic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Care a murit cu trupul pe ea ca un om, şi al Cărui nume înfricoşător, fiind chemat, alungă imediat tot răul împreună cu semnul Crucii.

Să fie preaslăvit şi închinat Acela Care, domnind asupra tuturor ca Dumnezeu, este totodată şi Om desăvârşit. Astfel înŃelegem că nici firea omenească nu s-a prefăcut în dumnezeire, nici firea dumnezeiască nu s-a prefăcut în omenitate, ci din ambele firi este alcătuit Unul singur, într-o unire fără amestecare, om adevărat şi Dumnezeu adevărat, Care domneşte în cele de sus, care este Cuvântul lui Dumnezeu, Care a dat naştere tuturor şi Care este mai presus de orice minte şi cuvânt şi pe Care noi trebuie să Îl aşteptăm ca pe un Judecător înfricoşător al faptelor, gândurilor şi cuvintelor noastre! Să alungăm din inimile noastre orice neascultare nebună şi orice poftă iubită de trup. Să îl înduplecăm pe Judecătorul cu pocăinŃă sinceră, lepădându-ne de toată răutatea noastră, păzind cu tărie dragostea, mila şi dreptatea cea sfântă şi curăŃia cea bună; căci credinŃa care nu are fapte bune este moartă - precum am auzit (Iac. 2, 20) - asemenea trupului lipsit de suflet.

Page 13: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

17

Page 14: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

18

III Sfat către Sinodul ortodox împotriva vrăjitorului şi înşelătorului evreu Isaac

Purtarea blândă şi paşnică şi îngăduitoare faŃă de toate fărădelegile omeneşti le este foarte necesară tuturor credincioşilor, dar, mai ales, preoŃilor Celui de Sus, precum spune glasul cel dumnezeiesc: LuaŃi jugul Meu asupra voastră şi învăŃaŃi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima (Mt. 11, 29). Însă împotriva celor care contrazic şi se împotrivesc dreptei credinŃe şi se silesc să o rănească prin cuvânt şi faptă şi îi atrag pe cei crescuŃi în ea la înşelăciunea lor, împotriva unora ca aceştia suntem foarte îndreptăŃiŃi să ne înarmăm din tot sufletul cu râvna cea dumnezeiască demnă de laudă pentru buna-credinŃă, după cuvântul proorocului: Oare, nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei şi mi s-au făcut duşmani (Ps. 138, 21-22).

Cine este atât de blând ca Moise, cel ce L-a văzut pe Dumnezeu? Cu toate acestea şi el, când i-a văzut pe oameni săvârşind fărădelegi şi, în nebunia lor, mâniindu-L pe Cel de Sus, lăsând de-o parte blândeŃea lui, nu i-a cruŃat nici pe cei bătrâni, nici pe cei tineri, nici pe bătrâne, nici pe fecioarele cele tinere, ci fără milă le-a poruncit slujitorilor legii – leviŃilor - să îi ucidă cu sabia pe toŃi la rând, fie că le erau rude, bătrâni sau tineri, deoarece ei, uitând mulŃimea marilor binefaceri şi minuni ale lui Dumnezeu, s-au închinat idolilor. De asemenea, să cinstim râvna pentru Dumnezeu, cea vrednică de laudă, a lui Finees, care i-a străpuns cu lancea sa pe Zimri, prinŃul israelitean, şi pe femeia madianită chiar în timpul fărădelegii lor ticăloase (Numeri 25, 7). Dar a stat Finees şi L-a îmblânzit şi a încetat bătaia (Ps. 105, 30), ceea ce înseamnă că s-a oprit nimicirea adusă de mânia lui Dumnezeu asupra poporului iudeu după ce într-o singură zi au pierit douăzeci şi trei de mii de-ai lor, toŃi numai din cauza păcatului desfrâului. O, cât de uimitoare este râvna acestui bărbat minunat, râvnă prin care el nu numai că a întors mânia cea mare şi dreaptă a lui Dumnezeu de la poporul israelit, ci i s-a socotit lui întru dreptate, din neam în neam până în veac (Ps. 105, 31).

Nu voi începe să vorbesc despre minunatul Ilie şi despre Elisei, despre câte au făcut ei din râvnă dumnezeiască pentru slava lui Dumnezeu şi pentru mântuirea neamului iudeu. Însă cine nu ştie fapta fericitului Arhiepiscop Leon al Cataniei cu privire la ticălosul vrăjitor Eleodor sau cine, auzind despre aceasta, nu se îngrozeşte? Nu puŃină vreme a îndurat el toate faptele vrăjitorului cu care acesta tulbura sfânta turmă a Mântuitorului Hristos şi îi aducea ocări. În cele din urmă, când l-a văzut că suferă de o boală fără putinŃă de vindecare, [boala facerii de rău], nu l-a mai răbdat. Şi când Eleodor, în timpul slujbei Vecerniei, a produs buimăceală prin vrăjitoriile satanice, sfinŃitul lui Dumnezeu, minunatul Leon, arzând de râvnă dumnezeiască, a ieşit în grabă din altar şi a înfăşurat cu omoforul său gâtul lui Eleodor, l-a târât până în mijlocul târgului şi aici, la porunca lui, s-a făcut un foc foarte mare şi l-a târât pe vrăjitor în el, aşezându-se împreună cu el în flacără. Şi a stat aşa arhiereul lui Dumnezeu, Ńinându-l pe vrăjitor cu omoforul, până când acest ticălos ucenic şi slujitor al diavolilor a ars tot. Sfântul lui Dumnezeu şi preaînŃeleptul luptător pentru buna-credinŃă, Leon, a ieşit din foc nevătămat, astfel încât nici măcar un fir de păr de-al lui nu a fost pălit de foc.

Să mergeŃi pe urmele lui şi voi, ca nişte urmaşi ai acelor bărbaŃi şi păzitori ai aceloraşi taine, să arătaŃi aceeaşi râvnă ca şi ei şi să vă însuşiŃi cu tot sufletul aceeaşi nevoinŃă de dragul evlaviei, iar faŃă de cei care vă tulbură, oricine ar fi ei, nu vă ruşinaŃi şi nu vă sfiiŃi, ci staŃi împotriva lor ca Apostolii, într-un singur cuget şi într-un singur suflet, cu îndrăzneala cuvenită SfinŃilor ortodocşi ai lui Dumnezeu. Şi pe cei ce tulbură turma lui Hristos lăsaŃi-i în seama puterii din afară pentru chinurile meritate ca şi alŃii să se înveŃe minte să nu tulbure pe viitor

Page 15: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

19

oile cele cuvântătoare în pământul nostru ortodox. Căci ce au în comun credincioşii cu cei necredincioşi? Ei L-au răstignit pe Acela Căruia noi ne închinăm, în Care credem şi prin Care ne mântuim; ei Îl blestemă neîncetat pe Acela pe Care noi Îl binecuvântăm şi Îl slăvim zi şi noapte împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh. PăstraŃi pământul nostru curat şi nevătămat de aceşti câini turbaŃi. FiŃi părtaşii luptătorilor din vechime ca să vă învredniciŃi şi voi, ca şi ei, de aceleaşi cununi şi laude în veacul ce va să vină, în Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia I se cuvine slava în vecii vecilor, împreună cu Tatăl Cel fără de început şi cu Sfântul Duh. Amin.

Page 16: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

20

Page 17: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

21

IV

ObservaŃie împotriva articolelor evreului Samuel Articolele evreului Samuel sunt traduse din limba latină în limba rusă de către Nicolae

neamŃul. Din aceste articole reiese că Samuel a trăit la o mie patruzeci de ani după înălŃarea lui Hristos. Pentru că, după înălŃarea lui Hristos, regatul evreu a fost nimicit definitiv de către romani, şi evreii s-au răspândit în toate Ńările, unii dintre ei au lăsat compatrioŃilor lor, evreilor din generaŃiile următoare, scrieri în care se spune că peste o mie de ani ei se vor întoarce iarăşi în Ierusalim. Aceste scrieri au fost respectate de ei şi le-au întărit nădejdea. Când a trecut o mie de ani de la robia lor, Samuel a înŃeles că împrejurările lor nu înclină spre întoarcerea acasă, ci înclină spre mai rău. Învinuindu-se pe sine însuşi şi pe toŃi evreii pentru faptul că ei se află de atâŃia ani în robie nu pentru o simplă încălcare a legii ci pentru răstignirea lui Hristos, el a adunat din cărŃile Proorocilor capitolele despre întruparea lui Hristos şi despre chemarea neamurilor şi despre încetarea jertfelor Vechiului Testament∗.

Iată care sunt acestea: Articolul 1. VeŃi fi poporul lui Dumnezeu şi veŃi fi mântuiŃi de El atunci când,

lepădându-vă de toată credinŃa voastră cea rea, de îndărătnicie şi de neascultare, Îl veŃi chema cu credinŃă şi cu dragoste împreună cu fiii lui Dumnezeu: Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă (Ps. 117, 26; 27) şi veŃi începe să trăiŃi după poruncile Lui, botezându-vă în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, precum este scris: Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă - şi pentru aceasta aduce motivul: că îndreptările Tale am căutat (Ps. 118, 94). Voi însă tăgăduiŃi dumnezeirea Lui, mărturisind înaintea lui Pilat: Nu avem împărat, decât pe Cezarul (Ioan 19, 15); şi iarăşi: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri (Mt. 27, 25); şi nu primiŃi îndreptările Lui atunci când El spune: Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede, se va osândi (Marcu 16, 16). Cum spui tu: „eu sunt al lui Dumnezeu, în orice stare m-aş afla”? Sau nu l-ai auzit pe Proorocul care spune: Înstrăinatu-s-au păcătoşii de la naştere, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni (Ps. 57, 3)?

Articolul 2. Acum, voi nu mai sunteŃi ai lui Dumnezeu, după cum v-am arătat, şi

nădejdea voastră nu este neclintită, căci este scris: JertfiŃi jertfa dreptăŃii şi atunci să nădăjduiŃi în Domnul (Ps. 4, 5). Voi însă, omorându-L, aŃi devenit duşmanii şi ucigaşii Lui, nu fiii, nici prietenii şi nici poporul turmei Lui. Cum să nădăjduiŃi voi în El? Deşartă este nădejdea voastră şi urâtă de Dumnezeu.

Articolul 3. Dacă voi vă aflaŃi sub mânia lui Dumnezeu, atunci, prin urmare, Îi sunteŃi

vrăjmaşi şi ticăloşi. Cum să vă numiŃi voi poporul Lui când Scriptura spune: Fiii străini m-au minŃit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor (Ps. 17, 49). El vă numeşte pe voi străini, deci cum poŃi tu, Samuel, să spui că: „voi sunteŃi ai Lui”?

Articolul 4. Dacă însă, aşa cum mărturiseşte cuvântul adevărului şi cum afirmi şi tu,

părinŃii voştri au păcătuit şi au rătăcit, fără să cunoască venirea lui Hristos, atunci, prin urmare, ∗ Însă, în acelaşi timp, în aceste articole Samuel afirmă că evreii, în orice stare s-ar afla, continuă să rămână poporul lui Dumnezeu. Împotriva acestui lucru şi împotriva celorlalte rătăciri ale lui Samuel stau aceste articole (n. tr.).

Page 18: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

22

şi voi înşivă aŃi păcătuit şi aŃi rătăcit împreună cu ei, şi de aceea aŃi şi pierit, după cum s-a zis: Că iată cei ce se depărtează de Tine vor pieri (Ps. 72, 26).

Articolul 5. Tu, Samuel, spui neadevărul despre drepŃii din vechime care s-au aflat în

pământ străin. Moise şi ceilalŃi prooroci au umblat în toate poruncile, rânduielile şi îndreptările lui Dumnezeu, trăind în dreptate şi curăŃie; ei au aşteptat cu credinŃă neîndoielnică şi cu dorinŃă arzătoare venirea lui Hristos, a lui Mesia, au nădăjduit în El şi au proorocit despre El. Voi, însă, nu numai că nu umblaŃi în toate poruncile lui Dumnezeu, precum au umblat ei, dar, împotrivindu-vă proorociilor lor, L-aŃi omorât pe Hristos Dumnezeu Care a fost trimis către voi pentru izbăvirea voastră şi a întregului neam omenesc. Dacă şi ei, ca nişte oameni, au greşit cândva din neştiinŃă şi uitare - fie cu gândul, fie printr-un păcat neînsemnat - atunci s-au îndreptat imediat şi nu au stat împotriva poruncilor lui Dumnezeu, nu s-au aruncat în desfătările trupeşti cele ticăloase şi nelegiuite, aşa cum faceŃi voi şi cum facem şi noi. Aşadar, tu, Samuel, ai minŃit şi ai adus hulă împotriva acelor drepŃi.

Articolul 6. Şi următorul tău cuvânt, Samuel, mi se pare urât, ca să nu spun, nebunesc.

Dacă tu ai crezut cu adevărat că Hristos este acel Mesia, despre Care toŃi Proorocii au scris atât de minunat, atunci pentru ce spui cu părere de rău: „O, dacă noi, atunci când L-am omorât, am fi putut şterge din cartea lui Isaia proorocia despre acest lucru!”. Ar fi fost mai potrivit pentru tine să spui: „O, dacă noi l-am fi ascultat atunci pe Prooroc şi ne-am fi pocăit înaintea lui Dumnezeu şi nu l-am fi omorât [pe Isaia] şi nu am fi fost lepădaŃi de Dumnezeu!”. De asemenea, şi dacă voi aŃi fi şters din cartea lui Isaia proorocia despre lucrul acesta, nici atunci nu aŃi fi putut nimici dumnezeiasca slavă a lui Hristos, căci scris este de Proorocul Avacum: Slava Lui acoperă cerurile şi tot pământul este plin de slava Lui! (Avac. 3, 3); şi iarăşi: Dacă Domnul Savaot a hotărât, cine Îl va putea împiedica? Şi dacă mâna Lui stă întinsă, cine o va întoarce la loc? (Isaia 14, 27).

Articolul 7. Nu pune pe aceeaşi treaptă, domnule Samuel, ÎnălŃarea lui Hristos cu răpirea

lui Enoh sau cu luarea la cer a lui Ilie în carul de foc şi cu caii de foc. Ei au fost doar nişte oameni sfinŃi şi drepŃi şi de aceea unul a fost răpit, probabil, de un Înger, nu de el însuşi şi nu în văzduh, iar celuilalt i s-au trimis un car şi cai de foc. Nici Scriptura nu spune că Enoh a fost răpit la cer; aceasta tu o spui. De asemenea, nici Ilie nu a fost luat la cer, ci în vârtej de vânt la cer spune Scriptura (4 Regi 2, 11).

Însă Hristos, fiind Dumnezeu în trup, Creatorul tuturor şi Domnul lui Enoh şi al lui Ilie şi al lui Moise, nu prin uşurinŃa aerului ci cu putere dumnezeiască s-a ridicat la cer, iar nu în vârtej de vânt la cer, precum Ilie. El a adus de la nefiinŃă la fiinŃă, în chip minunat, un nor luminos care, după relatarea lui Luca, nu L-a ridicat pur şi simplu, ci în ochii ucenicilor Lui. Şi acest lucru s-a întâmplat nu pentru că El nădăjduia în ajutorul norului pentru înălŃarea Sa – să nu aduceŃi o asemenea hulă! – căci El toate le duce şi le Ńine în mâna Lui, însă prin aceasta El numai a împlinit o veche proorocie care spune despre Creatorul Însuşi: Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor (Ps. 103, 3, 4), şi în alt loc: Şi s-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului (Ps. 17, 12).

Dar ce spui tu că şi Matusalem a fost luat cu trupul la cer, de asemenea şi Moise – acestea nu se văd nicăieri în Sfânta Scriptură. Dimpotrivă, se spune că Matusalem a trăit cam atâŃia ani şi a murit, dar nu se spune că a fost răpit sau luat la cer. Nici despre Moise nu se spune că el s-a ridicat la cer, ci că a murit şi a fost îngropat, evident, de către Arhanghelul Mihail, care s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise. Arhanghelul l-a oprit pe diavol, spunându-i: Să te certe pe tine Domnul! (Iuda 1, 9), şi astfel, când diavolul s-a îndepărtat, trupul lui Moise a fost îngropat pe acel munte sau în alt loc ştiut numai de Dumnezeu, însă Scriptura nu a lămurit acest lucru.

Page 19: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

23

Aceasta o spun eu cu privire la vremea de până la venirea lui Mesia, adică până la întruparea lui Hristos, răstignirea şi pogorârea Lui la iad. Căci atunci când Hristos S-a pogorât acolo cu sufletul Său cel preasfânt, i-a scos din iad, din întunericul şi din umbra morŃii, nu numai pe Matusalem, ci şi pe Moise şi pe toŃi drepŃii cei din veac, şi i-a dus în vechiul rai dumnezeiesc şi acum ei se află împreună cu Împăratul şi Mântuitorul lor în rai şi în cer, precum este zis: Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii (Mt. 24, 28).

Dar ce spui tu despre trecerea fiilor lui Israel [prin Marea Roşie] că apa a purtat trupurile lor? Aceasta nu e potrivită cu Sfânta Scriptură, căci Scriptura spune clar aşa: Strânsu-s-au la un loc apele ca un perete şi s-au închegat valurile în inima mării (Exod 15, 8). Din aceasta se vede clar că între aceşti doi pereŃi de apă s-a format pentru ei un drum uscat cu puterea lui Dumnezeu Care i-a condus, aşa cum se spune mai sus: Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat şi apa le-a fost perete la dreapta şi stânga lor (Exod 14, 29). Aşadar, nu spune că au trecut fiind duşi de apă, precum afirmi tu.

Şi de ce spui că focul care a coborât din cer (în timpul lui Ilie) a ridicat trupurile boilor şi vitelor la cer? Aceasta este o minciună şi joacă copilărească, deoarece tu vorbeşti nepotrivit cu Scriptura. În Scriptură se spune clar că acel foc care a coborât din cer a ars şi a mistuit totul: carnea, lemnele, apa, pietrele, chiar şi pământul, dar nu spune că unele au ars, iar trupurile boilor şi vitelor s-au ridicat în înălŃime. Nu se cuvine, bunule Samuel, să spui sau să judeci ceva în afara Scripturii: Toate câte vă poruncesc - i-a spus Domnul lui Moise - siliŃi-vă să le împliniŃi şi nici să adaugi şi nici să laşi ceva din ele (Deut. 12, 32).

Articolul 8 . Până când nu Îl veŃi mărturisi pe Hristos Dumnezeu adevărat şi nu vă veŃi

lepăda de necredinŃa voastră, nu Îi vor fi plăcute lui Dumnezeu nici rugăciunea voastră, nici postul, nici jertfele, nici tăierea împrejur, nici sâmbetele. Pe toate acestea le urăşte sufletul Meu, a spus El prin proorocul Isaia (1, 14). Şi chiar dacă voi aŃi avea nădejdi nenumărate în El şi aŃi alerga la El – toate acestea sunt în zadar şi nefolositoare pentru voi. De ce? Pentru că staŃi sub mânia lui Dumnezeu, precum se spune clar în proorocie: Află-se mâna Ta peste toŃi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toŃi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale (Ps. 20, 8-9). Din ce pricină? Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă (Ps. 20, 12-13). Tu îi vei birui şi îi vei pune pe fugă şi vor fi bătuŃi, adică pentru aceia care vor rămâne în necredinŃă şi înverşunare, vei pregăti arcul Tău, adică mânia Ta. Aşadar, degeaba te lauzi şi repeŃi mereu: „cu toate acestea noi suntem ai lui Dumnezeu şi la El alergăm”.

Page 20: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

24

Page 21: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

25

V

Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii elene Divulgând, cu ajutorul lui Dumnezeu, nebunia iudaică împotriva Mântuitorului Hristos,

ne îndreptăm acum, suflete, împotriva cugetului rău al elinilor şi împotriva cuvântărilor lor obraznice. Căci şi ei, nu mai puŃin decât iudeii, aruncă săgeŃi hulitoare de Dumnezeu împotriva credinŃei noastre creştine. Şi dacă cineva i-ar întreba: „de ce urâŃi voi atât de tare cinstita credinŃă creştină şi o ponegriŃi întotdeauna din pricina ocărilor, scuipărilor, loviturilor în faŃă, crucii şi morŃii ruşinoase (pe care le-a îndurat Hristos)”?, atunci ei ne-ar ocărî şi ne-ar batjocori, spunând că prin toate acestea se dovedeşte neputinŃa Dumnezeului nostru. Sunt vrednici de milă, într-adevăr, şi neînŃelepŃi şi nu înŃeleg că tocmai prin ceea ce gândesc ei nimicesc slava Lui dumnezeiască şi domnia Lui asupra lor, tocmai prin aceasta ei, împotriva voinŃei lor, Îl recunosc în El pe unicul Împărat, pe Dumnezeul Cel atotputernic şi preaînŃelept. De ce? Pentru că îndurând asemenea chinuri şi moartea cea ruşinoasă, precum spun ei, El a putut ca într-un timp atât de scurt să detroneze semeŃia şi cutezanŃa zeilor vestiŃi, să nimicească pe tot pământul slujirea lor şi să distrugă definitiv şi pretutindeni templele lor vrăjite.

Şi, mai mult decât atât, El nu a făcut acestea nici cu ajutorul unei armate numeroase, nici cu ostaşi înarmaŃi şi nici cu ajutorul trăsnetelor şi fulgerelor din cer, ci, prin cuvinte blânde şi învăŃături plăcute, i-a scos pe toŃi din înşelăciunea întunecată a slujirii la idoli şi i-a atras la adevărata lumină a bunei Lui credinŃe. Şi în acest timp le-a făgăduit nu slavă pământească, nici desfătarea cu hrană şi nimic altceva minunat în această viaŃă, ci, dimpotrivă, precum ştie fiecare, le-a proorocit necazuri şi o mulŃime de alte neplăceri. Dar, ca cinstire şi răsplată pentru acestea, le-a făgăduit ÎmpărăŃia lui Dumnezeu!

Şi dacă vei căuta, vei afla că de dragul acestei împărăŃii, mulŃime nenumărată de oameni, de diferite slujiri şi stări sociale de pe tot pământul, a renunŃat la avere, unii dintre ei şi-au petrecut toată viaŃa în chip demn de laudă în pustiuri, iar alŃii au fost trecuŃi prin foc şi sabie şi multe alte chinuri, şi astfel au plecat din această viaŃă. Însă care dumnezeu dintre cei pe care îi aveŃi voi sau împărat puternic sau retor sau învăŃător preaînŃelept al legii, de la începutul veacului [şi până acum] a putut vreodată să facă ceva asemănător, chiar şi printre cei de acelaşi neam, şi să îi îndemne să nu râvnească toate plăcerile acestei lumi, astfel încât să îndrăznească să meargă chiar la moarte şi să se bucure de necazurile îndurate pentru dreapta-credinŃă? Nu vei găsi nici unul, oricât de mult te-ai trudi să îl cauŃi, căci acest lucru este cu neputinŃă pentru puterea şi înŃelepciunea omenească.

Cel Răstignit însă a putut să facă acest lucru într-un timp scurt pe tot pământul, lucrând prin câŃiva oameni neînvăŃaŃi. Şi ceea ce este mai minunat decât toate este faptul că o asemenea schimbare grabnică s-a produs în ciuda prigoanelor puternice la care a fost supusă credinŃa noastră pretutindeni din partea celor mai cruzi călăi; de asemenea, ea a fost cuprinsă şi atacată de nenumăratele necazuri ale ereziilor. Cu toate acestea a stat neclintită până acum, asemenea celei mai înalte stânci sau muntelui nemişcat, iar vrăjmaşii ei şi ticăloşii prigonitori au avut parte de un sfârşit rău al vieŃii lor.

Dacă tu, într-adevăr, râvneşti după această înŃelepciune sfântă şi ai dobândit o minte fermă şi trează, atunci, chiar dacă nici o altă scriere insuflată de Dumnezeu nu ar putea să te convingă să te lepezi de îndărătnicia necurată de care suferi, cel puŃin zdrobirea şi pieirea definitivă a celor cinstiŃi de tine, pe care îi socoteşti mari - dar în esenŃă sunt dumnezei mincinoşi, şi întoarcerea bruscă a tuturor popoarelor de la slujirea idolilor la sfânta credinŃă în Hristos să îŃi dovedească puterea de neînvins a Celui Răstignit şi să te determine să renunŃi la toată îndărătnicia-Ńi nebună. Însuşindu-Ńi raŃiunea cea curată, să nu Îi socoteşti lui Hristos ca

Page 22: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

26

ponegrire şi ruşine chinurile primite de El, ci să le cinsteşti ca pe voia cea preaînŃeleaptă a Preabunului Dumnezeu, care întrece orice minte şi orice cuvânt al omului. Să judeci cu înŃelepciune că, dacă prin moarte şi asemenea chinuri ruşinoase, pe care a binevoit să le primească, El a săvârşit grabnic pe tot pământul astfel de fapte mari şi minunate, atunci este evident că El, ca Dumnezeu, ar fi putut să săvârşească toate acestea pe tot pământul printr-un singur semn de-al Său. Dacă, suferind pe cruce, El a clătinat tot pământul şi a prefăcut în întuneric adânc lumina soarelui din mijlocul zilei, a făcut pietrele să se sfărâme şi i-a înviat pe morŃii îngropaŃi de mult, atunci cu atât mai mult El, ca Dumnezeu, ar fi putut ca printr-un semn dumnezeiesc şi atotputernic de-al Său să prefacă în lumina bunei credinŃe negura întunecată a slujirii nebune la idoli şi sufletele oamenilor, omorâte de şarpele cel răufăcător şi vătămător al iadului, le-ar fi înviat cu Duhul Său cel Sfânt şi le-ar fi ridicat, ca din mormânt, din reaua credinŃă idolească.

Însă, recunoscând în El, datorită faptelor pe care le-a săvârşit grabnic şi dumnezeieşte pe tot pământul prin intermediul câtorva bărbaŃi neînvăŃaŃi, pe atotputernicul Dumnezeu - Care nu prin fulgere mistuitoare, nici prin puterea armatei, nici prin năzuinŃe viclene şi nici prin ameninŃări care să îi înfricoşeze pe oameni şi să îi determine să se supună, ci prin sfânta blândeŃe şi pace i-a chemat pe toŃi la lumina bunei Sale credinŃe – primiŃi cu bună ascultare şi cu nerăutate chinurile Lui mântuitoare, asemenea bolnavului care primeşte doctoriile şi, chiar dacă ele i s-ar părea că sunt rele, nu caută prea mult să afle conŃinutul lor şi, cu atât mai mult, nu le aruncă dacă doreşte să dobândească vindecare. ArătaŃi şi voi atâta supunere lui Dumnezeu câtă are bolnavul faŃă de doctorul cel pământesc, şi atunci veŃi înŃelege care este folosul Crucii şi veŃi afla că ea bucură foarte mult şi, în acelaşi timp, sfinŃeşte sufletele credincioşilor, făcându-i prietenii Celui de Sus, prieteni care vor merge la cer şi se vor sătura de bunătăŃile Lui cele veşnice.

În ea [în Cruce] sunt puse de sus puterea şi harul dumnezeiesc: harul este pus pentru ca să bucure şi, în acelaşi timp, să sfinŃească sufletele credincioşilor, iar puterea pentru a le face curajoase pentru lupta neîncetată cu vrăjmaşii nevăzuŃi. Înarmându-se cu ea, Cuvioşii care au iubit vieŃuirea pustnicească au scăpat cu bine de ispitele trupului şi de cursele răufăcătoare ale ticăloşilor diavoli, şi acum se bucură în locaşurile cereşti împreună cu îngerii a căror curăŃie au urmat-o în viaŃa lor pe pământ. Cetele nenumărate de mucenici care s-au înarmat cu Crucea, nevoindu-se pentru dreapta credinŃă ce era prigonită şi supunându-şi trupurile lor torturilor cu focul şi sabia şi tuturor chinurilor, nu s-au temut ci, dispreŃuind mânia necredincioşilor, au mărturisit cu sângele lor înaintea tuturor despre Cel Răstignit, Care a binevoit să primească moarte pe cruce, înviind după trei zile, că El este şi Dumnezeul Cel de Sus şi veşnic şi om desăvârşit.

Aşadar, Crucea nu este dovada umilinŃei, ci arătarea atotputerniciei lui Dumnezeu, aşa cum tratamentul bolilor puternice cu ierburi simple este dovada înŃelepciunii suprafireşti a doctorului. Dacă prin toate acestea tu nu te convingi şi mai continui, din pricina nebuniei tale nemăsurate, să prigoneşti cinstitele noastre Taine, atunci nu este nimic ciudat în ceea ce faci. Şi învăŃătura voastră grecească spune că cel neînvăŃat, auzind o învăŃătură preaînŃeleaptă, nu o poate înŃelege. Şi iar zice că racul niciodată nu poate învăŃa să meargă înainte şi nici etiopianul nu poate deveni alb, oricât de mult s-ar spăla. Exact aşa este şi mintea închinătorului la idoli care se desfată cu fărădelegi şi pofte ticăloase: ea niciodată nu se poate supune legilor drepte şi binecredincioase şi învăŃăturii evlaviei sfinte.

RecunoaşteŃi, o oamenilor, credinŃa creştină, şi străduiŃi-vă să cercetaŃi cu mintea curată învăŃătura atotsfântă despre Cel de Sus, alungând din inima voastră orice defăimare, căci în această învăŃătură nu veŃi găsi nimic hulitor sau necurat sau ceva demn de ocară şi ură. Aici nu este Zeus care se aprinde în pofta desfrâului şi se preface în lebădă sau în vultur sau în aur scump ca, tăinuindu-se, să corupă femeile străine. Nu este Zeus care, fiind tăiat în cap cu o secure cu două tăişuri, a născut pe Pallas [Atena], fecioara cu ochi frumoşi, şi care a coborât în scânteierea fulgerului şi a ars-o cu el pe Semela şi l-a ascuns pe pruncul născut din ea în coasta

Page 23: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

27

sa; nu sunt aici nici zeiŃele, care s-au certat din cauza mărului de aur; nu este nici Afrodita, cea care trăia în desfrâu cu Ares; nu sunt nici zeii care provoacă lupte între ei şi se străpung unul pe altul cu suliŃele. În toată învăŃătura creştină nu veŃi găsi nimic asemănător, ci aici este preamărit un singur Dumnezeu în trei Persoane, Care nu are nici început, nici sfârşit, Domnul AtotŃiitorul, Care pe toate le Ńine şi are grijă de toată creaŃia Sa văzută şi nevăzută, Cel ce este atotînŃelept, atotbun, atotdarnic, Lumina, DorinŃa, ViaŃa şi Râvna neîncetată, Care îi urăşte foarte mult pe cei rău-credincioşi, pe cămătarii nedrepŃi, care trăiesc urât, pe cei desfrânaŃi şi pe toŃi cei mândri, pe care îi şi osândeşte la chinurile nesfârşite în focul de dedesubt şi la viermii cei neadormiŃi.

Dumnezeu îi laudă pe cei care păzesc dreapta credinŃă şi năzuiesc spre toate virtuŃile, dar mai ales îi fericeşte pe aceia care se apleacă spre lacrimile săracilor. Pe unii ca aceştia, ca răsplată pentru virtuŃile lor, după moarte îi va face locuitorii [ÎmpărăŃiei] Lui celei cereşti, luminându-i întotdeauna în chip minunat cu lumina cea dumnezeiască şi dăruindu-le desfătarea bunătăŃilor Sale nespuse, pe care niciodată ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit; acolo sunt veselia şi bucuria dumnezeiască, viaŃa care nu îmbătrâneşte şi cunoaşterea nesfârşită a înŃelepciunii. Acestea nu le spun şi nu le cuget eu singur – o cinstiŃi bărbaŃi! – ci chiar şi acei începători ai înŃelepciunii voastre cugetă astfel despre Domnul tuturor, şi despre dreapta şi înfricoşătoarea Lui judecată, şi despre chinurile iadului. Ei au scris despre acestea în cărŃi, deşi nu le-au înŃeles pe deplin.

Dumnezeu nu poate exista fără Cuvântul şi Duhul, care Îi sunt egali şi de o fiinŃă, aşa cum soarele nu poate exista fără căldură şi raze sau sufletul raŃional fără minte şi cuvânt. Aşa cum trebuie să credem că El este Unul în fiinŃă, aşa trebuie să mărturisim că este întreit în Persoane, care sunt distincte, dar nedespărŃite, iar în fiinŃă este unit, dar necontopit. Această unire întrece orice judecată omenească şi orice cuvânt. De asemenea, se cuvine să judecăm şi despre fericirea cea de după moarte, că nu sufletele goale se vor desfăta cu ea şi nu sub pământ pe o pajişte înflorită, aşa cum afirmă legenda lui Kalliop, ci, aşa cum a poruncit Însuşi Stăpânul tuturor, în locaşurile cele cereşti şi în Edenul înfloritor, şi după ce sufletele se vor uni iarăşi în slavă cu trupurile lor care, după porunca lui Dumnezeu, vor deveni luminoase, nestricăcioase. Când va fi aceasta? Atunci când, pogorându-Se din cer, El îi va judeca pe toŃi oamenii. Însă trebuie să credem tare cu inima şi să propovăduim vitejeşte cu gura că Stăpânului tuturor şi Atotmilostivului Domn Care, în bunătatea Lui, singur a adus totul de la nefiinŃă la fiinŃă, făcându-I-se milă de sărmanul neam omenesc care pierea din pricina înşelăciunii slujirii la idoli şi a necurăŃiei şi a fărădelegilor nenumărate, asemănându-se astfel cu animalele cele necuvântătoare, a trimis pe Însuşi Fiul Său Cel Unul Născut, pe Dumnezeu-Cuvântul, egal cu El în fiinŃa cea dumnezeiască şi în puterea cea negrăită, pentru ca, slobozindu-i pe oameni de toată necurăŃia urâtă de Dumnezeu şi de ticăloşii idoli, să îi călăuzească spre adevărata raŃiune şi să îi ducă la lumina dreptei credinŃe. Căci se cuvenea ca nemăsurata bunătate a lui Dumnezeu să nu dispreŃuiască chipul Său, ci să îl ajute pe el care pierea în mod jalnic din pricina tuturor înşelăciunilor diavolilor ticăloşi.

Din toate cele ce există, tot ceea ce este bun şi preŃios şi folositor pentru hrană, desfătare, înfrumuseŃare şi pentru vindecarea bolilor – pe pământ, în mare, în lacuri - însuşi soarele, luna şi stelele, toate acestea le-a făcut El, Preabunul, din iubire de oameni, cinstind chipul Său, prin toate acestea nefăcând altceva decât să-l atragă la iubirea şi la cunoaşterea Lui. Din aceasta reiese că făptura este alcătuită din Ńărână şi suflet, ceea ce înseamnă că omul este pentru El o comoară foarte cinstită. Din această pricină, când, din invidia răufăcătorului şi ticălosului diavol, omul a fost amăgit şi doborât de nenumăratele lui viclenii în cumplită necurăŃie, Creatorul nu a îndurat să îl vadă pierind într-un mod atât de jalnic ci, fiind biruit de bunătatea Lui cea nespusă şi aplecându-Se părinteşte cu milostivirea Lui – o iubire dumnezeiască! – S-a repezit El Însuşi în urmărirea creaŃiei Sale, primind cu totul înfăŃişarea noastră în care a şi trăit cu sfinŃenie şi curăŃie şi, ca om, a dobândit în chip preaînŃelept în pustiu biruinŃa împotriva vrăjmaşului şi începătorului răutăŃii, fiind de trei ori ispitit de el cu trei patimi mari, din care

Page 24: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

28

iau naştere celelalte patimi: lăcomia pântecelui, slava deşartă şi iubirea de argint, cu care toŃi oamenii sunt înrobiŃi.

De asemenea, El le-a dat ucenicilor Săi tainele adevăratei evlavii şi teologii, şi a statornicit legile vieŃuirii desăvârşite pentru ca, înarmându-se cu ele, ei să îl poată doboară întotdeauna fără greutate pe şarpele răufăcător care îi luptă. Primind de bunăvoie moartea, ca om, El i-a ridicat cu Sine din morŃi, prin puterea Sa dumnezeiască, pe toŃi credincioşii adevăraŃi care erau întemniŃaŃi în iad, şi i-a dus în Edenul dorit. Iar El Însuşi, înălŃându-Se cu trupul Său la cer, ca un biruitor al morŃii şi învingător al iadului, S-a aşezat de-a dreapta Tatălui pe tronul slavei Sale, de unde, precum aşteptăm, va veni să judece viii şi morŃii.

Acestea sunt - o cinstiŃi bărbaŃi! - vorbind pe scurt, cele mai mari şi mai cunoscute învăŃături pe care le avem noi, creştinii, şi care sunt scrise nu cu litera obişnuită a cărŃii, ci cu adevărul şi puterea, care sunt cele mai luminoase raze ale soarelui. Căci Domnul, fiind izvorul milei şi bunătăŃii pentru toŃi, dorind ca toŃi oamenii - şi cei înŃelepŃi şi cei neînŃelepŃi - să primească deopotrivă şi negreşit folos în mintea lor, a binevoit ca toate acestea să fie scrise simplu. Să nu batjocoriŃi simplitatea acestor scrieri pentru motivul că nu sunt scrise cu elocvenŃa atenienilor, ci, cunoscând temeinicia, dreptatea, sinceritatea, dumnezeirea şi înŃelepciunea lor, să Îl preamăriŃi pe Domnul Care, în iubirea Lui de oameni, a rânduit totul spre folosul fiecărui om.

Desăvârşirea înŃelepciunii nu constă în a avea din belşug cugetări elocvente şi întortocheate, în a risipi cu limba elocvenŃa şi a spune pe de rost discursuri lungi, împrumutate de la bărbaŃii proslăviŃi în vechime. Nu! Căci toate acestea împreună cu sfârşitul acestei vieŃi pier repede, la fel ca şi celelalte frumuseŃi grabnic trecătoare. Fericirea adevărată şi desăvârşirea înseamnă ca, alături de aceste daruri, să ai din belşug până la sfârşit credinŃă sinceră, obiceiuri cinstite şi vieŃuire demnă de laudă, împodobită cu curăŃia şi dreptatea, cu sfânta blândeŃe şi smerita înŃelepciune. Acestea pot să ne unească cu dorinŃa cea mai arzătoare, adică cu Dumnezeu, la Care nu se poate ajunge altfel decât numai prin dragostea înflăcărată pentru credinŃa cea adevărată şi prin însuşirea unei vieŃi cinstite şi a tuturor virtuŃilor care sunt puternic întărite pe credinŃa cea curată. Pe aceasta să vă străduiŃi, o bărbaŃi cinstiŃi, să o dobândiŃi, lepădând toată mândria pe care a căpătat-o mintea voastră prin intermediul învăŃăturii elene, al cărei sfârşit este moartea cea veşnică în cele mai de jos ale pământului.

Chiar dacă înŃelepciunea grecească pare a fi îndrumătoare a tuturor virtuŃilor şi obiceiurilor cinstite, totuşi, prin relatările despre faptele ruşinoase ale zeilor săi, care se aprind de pofta desfrâului cu tineri şi femei de alt neam, aşa cum s-a zis mai sus, şi se antrenează în lupte şi războaie, în ucideri de oameni şi în vicleşuguri şi care se veselesc foarte mult cu vinul în beŃii – prin toate acestea, înŃelepciunea grecească îi îndeamnă iarăşi pe oameni să iubească toate patimile şi să şi le însuşească. Oare nu cu astfel de povestiri ruşinoase sunt pline, o bărbaŃi cinstiŃi, cărŃile voastre slăvite, pe care le respectaŃi şi din care, dacă scoatem elocvenŃa şi vorbirea cu tâlc, nu rămâne nimic ci trebuie să le aruncăm departe de noi, nu din altă pricină ci pentru că aceste minunate cărŃi ale celor mai mari înŃelepŃi ai voştri vor fi atunci gunoi urât mirositor. Având în ele asemenea exemple din toate viciile, cum va putea cineva să aleagă viaŃa cea curată şi cuvioasă? Căci nimeni nu se aşteaptă ca cineva să îl judece pentru viaŃa lui petrecută în necinste, deoarece zeii lui cei mari sunt preamăriŃi de toŃi bărbaŃii voştri înŃelepŃi, deoarece ei fac acelaşi lucru.

ÎnŃelepciunea voastră poate să dezvolte numai mândria cea nemăsurată în cei ce o urmează. Ea îi învaŃă că slava deşartă, dată după merit oamenilor, este mai presus decât fericirea şi îi determină prin toate mijloacele să atingă această desfătare. Să spună Hrisip şi Epicur - şi toŃi ceilalŃi bărbaŃi slăviŃi ai voştri, care numai prin elocvenŃă au preamărit sfintele virtuŃi - ceea ce reiese din aceste scrieri care conŃin desfrâul în plinătatea lui. Pe unul dintre ei, deşi urmaşii scrierilor elocvente s-au străduit să îl facă cunoscut generaŃiilor viitoare, totuşi grecii - o, blestemaŃii şi nebunii! - prin înŃelepciunea lor vestită, l-au înfăŃişat generaŃiilor următoare ca pe un model de toată răutatea. Mai bine ar fi fost pentru ei dacă ar fi plecat din

Page 25: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

29

această viaŃă fără învăŃătură decât, învăŃând mult, să devină povăŃuitorii tuturor relelor pentru toŃi ascultătorii lor. Căci, prin scrierile lor, ei atrag neîncetat cu sine mulŃime nenumărată de oameni în prăpastia pierzării.

Este bine, şi chiar foarte bine, o bărbaŃilor, să vă împodobiŃi cu toată raŃiunea şi cunoaşterea şi sfânta înŃelepciune. Trebuie însă, ca pe lângă acestea, să vă îmbogăŃiŃi şi cu dreapta credinŃă şi să vă împodobiŃi cu bunele obiceiuri, făcând acest lucru nu de dragul plăcerii omeneşti şi nici pentru dobândirea de slavă deşartă şi de laude, aşa cum gândesc unii oameni cu caracter rău şi fără minte, robi ai pântecelui lor şi ai slavei deşarte, ci de dragul slavei celei pururea fiitoare şi a desfătării neîncetate cu nespusa bunătate dumnezeiască.

Desăvârşirea celui ce râvneşte sfânta înŃelepciune constă, într-adevăr, în a se uni cu Ńelul final al dorinŃei lui (cu Dumnezeu). Dar această unire nu trebuie să se facă prin cunoaşterea poveştilor josnice, care nu sunt bune de nimic, nici prin înalta gândire academică, ci prin păzirea cu sârguinŃă a poruncilor insuflate de Dumnezeu şi prin cugetul smerit, nerăutăcios al sufletului, prin sfânta curăŃie, prin blândeŃea îndelung-răbdătoare şi iubirea nefăŃarnică pentru toŃi oamenii. Prin toate aceste virtuŃi, omul, creat de mâna lui Dumnezeu după chipul Său, poate să ajungă iarăşi în scurt timp la slava lui dintru început. Răsplata pentru acest lucru nu este omenească, trecătoare, ci este lauda nesfârşită din partea Celui de Sus, iar scopul este desfătarea cu însăşi bunătatea lui Dumnezeu în sfintele locaşuri ale drepŃilor. Aşadar, să nu ne lăsăm ademeniŃi, fără minte, de dulceaŃa elocvenŃei greceşti - ca să rămânem în întunericul relei credinŃe - ci să urâm din tot sufletul vicleşugul neruşinat, care se ascunde în ea. Să cercetăm adevărul evanghelic şi nefăŃarnic şi, cunoscându-L în el pe Unicul şi Preabunul Dumnezeu, Cel fără de început şi veşnic şi Care domneşte peste toate, să plecăm genunchii la pământ şi să ne rugăm Lui, zicând: „Ai milă, Împărate, de robii Tăi!”.

Page 26: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

30

Page 27: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

31

VI

Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui Mahomed, câinelui ticălos, care a născocit-o

În măsura în care locuieşte în mine buna credinŃă şi pe cât a lucrat harul Sfântului Duh,

eu am dat în vileag şi credinŃa cea rea a iudeilor şi rătăcirea grecilor şi ereziile latinilor∗. Dacă voi lăsa fără acuzare credinŃa cea rea a agarenilor, urâŃi de Dumnezeu, şi vicleşugul lor cel diavolesc, atunci nimeni nu mă va lăuda pentru aceasta ci, dimpotrivă, toŃi mă vor osândi pentru cumplita nepăsare şi împuŃinarea râvnei dumnezeieşti faŃă de buna credinŃă. De aceea, chemând harul nemăsurat al dumnezeiescului Mângâietor, al Sfântului Duh, voi începe cu ajutorul lui Dumnezeu să grăiesc în apărarea credinŃei celei neîntinate, iubite de Dumnezeu şi mântuitoare.

Există multe semne diferite care dovedesc credinŃa cea adevărată şi mântuitoare în Dumnezeu, însă dintre ele doar trei sunt necesare, mai mult decât toate celelalte, pentru dovedirea bunei credinŃe celei neîntinate şi mântuitoare. Ele sunt: primul Însuşi Dumnezeu, Creatorul şi Stăpânul tuturor, a statornicit o credinŃa; a doua: acela prin Care Dumnezeu, Creatorul şi Stăpânul, a adus credinŃa în viaŃa oamenilor, este drept şi preacuvios şi binecredincios şi plin de toată înŃelepciunea şi raŃiunea; şi a treia: legile credinŃei sunt corespunzătoare în toate cu dogmele şi poruncile Proorocilor, Apostolilor, PărinŃilor Sinoadelor ecumenice şi ÎnvăŃătorilor inspiraŃi de Dumnezeu, care au existat din veac. Martorii cei mai vrednici de crezare ai acestor cuvinte sunt Avraam şi Moise şi toŃi Proorocii dumnezeieşti care au trăit după ei în diferite vremuri, şi Însuşi Hristos, Care i-a ales pe aceştia pentru virtuŃile dobândite de ei şi pentru evlavia lor şi i-a umplut de toată înŃelepciunea şi raŃiunea şi i-a făcut legiuitorii vieŃii celei plăcute lui Dumnezeu, împlinind El Însuşi cele rânduite de ei, chiar dacă erau nedesăvârşite datorită neputinŃei oamenilor de atunci, şi pecetluindu-le în chip dumnezeiesc şi cu putere.

L-a ales pe Avraam, pe care l-a lăudat şi l-a binecuvântat, pentru că el, cu raŃiune cucernică şi râvnă demnă de laudă, l-a acuzat pe tatăl său deoarece devenise învăŃător al relei credinŃe pentru ceilalŃi oameni şi a zdrobit idolii făcuŃi de el, recunoscându-L singur pe unicul Dumnezeu şi mărturisindu-L ca fiind Creatorul şi Proniatorul cerului şi al pământului şi al tuturor celor ce sunt în ele, înŃelegând din frumuseŃea creaŃiei că El este Artistul ei cel minunat. Pentru o asemenea evlavie, Domnul l-a răsplătit prin faptul că i S-a arătat El Însuşi sub înfăŃişarea a trei bărbaŃi, a stat sub acoperişul cortului său şi a primit ca un om ospăŃul lui, făcându-i cele mai mari făgăduinŃe: că îl va face tatăl multor popoare şi că soŃia lui, Sarra, care era deja bătrână, îi va naşte un fiu. Astfel, prin seminŃia lui se vor binecuvânta toate popoarele pământului şi se va înmulŃi ca nisipul care este pe malul mării şi ca stelele cerului. După ce i-a făcut aceste făgăduinŃe, Creatorul şi Stăpânul tuturor i-a dat o lege nescrisă: Taina tăierii împrejur, spunându-i: Să faci ce e bine plăcut înaintea Mea şi să fii curat şi neîntinat. Toate acestea le-a primit cu credinŃă fericitul bărbat şi le-a păzit şi le-a împlinit fără lipsă atât el, cât şi urmaşii lui, chiar până la Moise. Acestea sunt arătările şi făgăduinŃele lui Dumnezeu, Creatorului şi Stăpânului tuturor, date acelui bărbat cucernic şi fericit, patriarhului Avraam, după cum reiese din Dumnezeiasca Scriptură.

Dar arătările faŃă de Moise sunt mult mai mari şi mai înfricoşătoare! Ele sunt, într-adevăr, înfricoşătoare şi întrec orice cuvânt şi orice gând. Dumnezeu Însuşi i S-a arătat lui sub ∗ Acest cuvânt este scris de Cuviosul Maxim după cuvântul: Despre cele trei mari erezii latine.

Page 28: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

32

înfăŃişarea focului care lumina, însă nu ardea rugul, şi l-a chemat pe nume pe acest bărbat dumnezeiesc şi i S-a descoperit ca fiind Dumnezeul părinŃilor lui: al lui Avraam, Isaac şi Iacov, şi l-a trimis în Egipt să îi scoată din robia cea îndelungată şi din asuprire pe urmaşii lui Avraam, adică pe poporul israelit. Acolo, El l-a proslăvit înaintea Faraonului şi înaintea întregului Egipt prin multe minuni, iar apoi şi la Marea Roşie, pe care a despărŃit-o cu puterea Sa dumnezeiască şi a uscat drumul, iar numerosul poporul israelit a trecut prin ea cu picioarele uscate. Însă nu vă voi plictisi cu povestiri despre ceea ce ştiŃi deja şi nu voi enumera toate minunile mai presus de fire care s-au făcut acolo, ci voi încheia cu pogorârea lui Dumnezeu pe vârful muntelui Sinai pentru a vorbi faŃă către faŃă cu Moise. În Sinai, El i S-a arătat lui Moise atât cât a fost cu putinŃă firii omeneşti să perceapă arătarea lui Dumnezeu. A vorbit cu el aşa cum un prieten vorbeşte cu prietenul său şi i-a dat Legea scrisă pe tăbliŃe de piatră de safir, scriind pe ele cu degetul Său dumnezeiesc cele zece porunci ca, trăind potrivit cu ele şi călăuzindu-se după ele, oamenii să-I fie bineplăcuŃi lui Dumnezeu.

Despre faptul că aceşti fericiŃi bărbaŃi au fost atât de minunaŃi şi că Însuşi Creatorul şi Stăpânul tuturor, după nemăsurata Sa iubire de oameni, a adus prin ei Legea Sa în viaŃa oamenilor, s-a spus destul. Iar despre Mântuitorul nostru, despre Hristos Dumnezeu, Care a luminat toată creaŃia cea văzută şi nevăzută cu propovăduirea Evangheliei sau cu lumina cea neapusă a cunoaşterii lui Dumnezeu şi a evlaviei, este de prisos să vorbim. Despre aceasta spune Proorocul: Slava Lui acoperă cerurile şi tot pământul este plin de slava Lui! Izbucnire de lumină ca la răsărit de soare, raze vii din mâna Lui pornesc! (Avac. 3, 3-4).

Începând de la învălmăşeala de după potopul care a fost în timpul lui Noe, când oamenii s-au înmulŃit pe tot pământul şi neamul omenesc s-a întunecat din pricina răutăŃii şi a relei credinŃe şi a slujirii la idoli, cine a putut, până la întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul, Care este mai presus de orice minte şi cuvânt, să izbăvească pe deplin neamul nostru de rătăcire şi să sădească iarăşi în noi marea taină a evlaviei, numită de Prooroc strălucire şi lumină? Este numită strălucire pentru că înainte ea a fost într-un singur popor şi într-o singură Ńară, cea iudaică, şi a luminat numai Ńinuturile iudeilor. Este însă numită lumină, deoarece s-a răspândit de acolo şi a luminat pe deplin toate neamurile prin FericiŃii Apostoli, precum se spune în Scriptură: luminat-au fulgerele Tale lumea (Ps. 76, 17). Această proorocie poate fi înŃeleasă şi altfel: strălucirea este Legea dată de Moise care nu este desăvârşită, după cuvântul dumnezeiescului Apostol, care spune: Căci legea n-a desăvârşit nimic (Evr. 7, 19), sau cum a explicat Însuşi Dătătorul ambelor legi, spunând despre Legea lui Moise: Să nu socotiŃi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc (Mt. 5, 17). Aceasta înseamnă: să o desăvârşească, deoarece nu este desăvârşită. Căci Legea lui Moise pedepseşte doar păcatele făcute cu fapta, zicând: să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi şi aşa mai departe. Iar Legea Evangheliei Noului Testament, aduce face cunoscute rădăcinile păcatelor pomenite şi le supune osândirii înfricoşătoare, zicând: Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui (Mt. 5, 28). Şi iarăşi: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului (Mt. 5, 22); la fel şi despre celelalte. Căci începutul şi pricina uciderii sunt furia nemăsurată şi mânia, iar cauza desfrâului este privirea vicleană şi poftitoare. Aşadar, Legea cea veche, pentru că arată numai faptele păcătoase, se aseamănă cu strălucirea - căci strălucire se numeşte, de obicei, lumina dimineŃii în zori, care nu este a soarelui, iar lumina cea desăvârşită este Legea Evangheliei, deoarece ea îl face pe om desăvârşit în Dumnezeu şi îl ridică la bunătatea cea dintâi a Preabunului Dumnezeu, Care l-a creat după chipul şi asemănarea Sa.

După ce am spus cât a trebuit despre Mântuitorul Hristos şi despre credinŃa cea adevărată rânduită de El, să ne îndreptăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, către descoperirea relei credinŃe a ticălosului Mahomed. La începutul acestui cuvânt am spus că mai ales trei însuşiri definesc cel mai mult participarea necesară la credinŃa în Dumnezeu, cea mântuitoare şi neîntinată: faptul că ea este rânduită de Însuşi Dumnezeu, că Acela prin care Stăpânul tuturor a adus-o în viaŃa

Page 29: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

33

oamenilor este drept, cuvios, evlavios şi plin de toată înŃelepciunea şi raŃiunea insuflată de Dumnezeu şi faptul că ea este întru toate împreună-glăsuitoare cu dogmele şi învăŃăturile Proorocilor şi Apostolilor insuflaŃi de Dumnezeu. Lăsându-le acum pe prima şi ultima dintre aceste însuşiri, să o cercetăm mai întâi pe cea din mijlocul lor. Căci, atunci când această însuşire va fi descoperită, va fi mai uşor să le dezvălui şi pe celelalte.

Voi începe cu următorul lucru: acest linguşitor ticălos şi premergător al necuratului Antihrist, dintru început nu a fost părtaş nici al evlaviei, nici al vreunei înŃelepciuni şi nu a avut nici un fel de pregătire ştiinŃifică, iar acest lucru îl dovedeşte clar o povestire despre el, pe care eu am auzit-o de la nişte bărbaŃi vrednici de crezare care cunosc totul referitor la el. Ei mi-au povestit că el era angajatul unui ismaelitean bogat din Arabia, era vizitiul lui, şi deseori mergea în Palestina şi în Siria cu negustori ismaeliŃi şi sirieni. Când stăpânul lui a murit, stăpâna lui, pentru că l-a îndrăgit, l-a făcut ibovnicul ei şi moştenitorul tuturor averilor ei. Dobândind o mare bogăŃie şi având vechime în neamul său arăbesc, el şi-a dorit să întocmească o nouă lege şi pe neamul arăbesc, cel înrudit cu el, care pe atunci slujea idolilor, să îl îndepărteze de idolatrie şi să îl aducă la o credinŃă bună. Când se gândea la aceasta, izvorul tuturor relelor, diavolul, care întotdeauna luptă şi atacă binecinstitorul neam creştin, a adus la el o unealtă potrivită răutăŃii şi ticăloşiei lui, pe un oarecare iudeu cu numele Ilie, care fusese alungat de iudeii care locuiau în Ierusalim pentru o erezie de-a lui. Acesta, fiind primit cu bunăvoinŃă de ticălosul Mahomed, l-a învăŃat pe arab o credinŃă şi o erezie iudaică: l-a învăŃat să cunoască un singur Dumnezeu într-o singură Persoană, nu în trei Persoane; de asemenea, l-a învăŃat să se taie împrejur, să nu mănânce carne de porc, să se cureŃe des cu apă de păcatele săvârşite în fiecare zi şi multe altele păzite de iudei, iar femei să îşi ia câte vrea şi poate să întreŃină fiecare. Toate acestea, pe care el mai înainte nu le ştia deloc, l-a învăŃat iudeul.

Un alt învăŃător al relei credinŃe, i l-a înfăŃişat diavolul, tocmai pentru o mai mare amăgire a neamului omenesc, în persoana unui oarecare călugăr alungat din Constantinopol pentru erezia ariană şi pentru alte hule ticăloase de-ale lui. Acesta, venind la Mahomed şi înŃelegând slăbiciunea minŃii lui şi faptul că el nu este deloc priceput în lucrurile dumnezeieşti, nu a hulit învăŃăturile ce i-au fost date mai înainte de iudeu şi nu le-a respins, ci, dimpotrivă, l-a întărit în ele. Dar a mai adăugat la ele toată erezia ariană, învăŃându-l că Hristos cel cinstit de creştini nu trebuie numit Dumnezeu, ci numai om plin de toată sfinŃenia care întrece sfinŃenia tuturor Proorocilor din veac, dar să nu Îl mărturisească pe El ca Dumnezeu şi nici ca Fiu al lui Dumnezeu ci ca robul lui Dumnezeu şi făptura lui Dumnezeu, iar nu ca pe Creator. L-a învăŃat să citească şi să respecte cartea cea dumnezeiască a Sfintelor Evanghelii ca fiind pogorâtă din cer, şi alte câteva asemenea acesteia i le-a dat spre a le cerceta, lucru pentru care s-a şi învrednicit din partea lui de mare cinste, mai mult decât iudeul. Fiind invidios pe el pentru acestea, iudeul şi-a pus în gând să îi facă rău călugărului-arian şi şi-a dus la împlinire gândul în felul următor. Odată, ticălosul Mahomed a plecat să se plimbe pe câmp, avându-i împreună cu el şi pe cei doi învăŃători. După ce au mers şi s-au desfătat destul cu plimbarea, s-au aşezat la masă. Aici, s-au săturat de mâncare şi au băut vin, apoi s-au întins să se culce, iar în ambele părŃi ale ucenicului s-au aşezat învăŃătorii lui. Mahomed şi călugărul au adormit şi au avut un somn adânc, însă iudeul nu a dormit. Ridicându-se de la locul lui şi luând sabia lui Mahomed, i-a tăiat cu ea capul călugărului blestemat, iar el însuşi s-a întins şi s-a prefăcut că doarme. La scurt timp după aceea, Mahomed s-a trezit şi, văzându-l cu capul tăiat pe călugărul care stătea culcat lângă el, s-a tulburat foarte mult, l-a trezit pe iudeu şi a început să se certe cu el din pricina uciderii călugărului. Însă iudeul, împotrivindu-i-se cu înflăcărare şi îndreptăŃindu-se, i-a spus lui Mahomed: „Să vedem a cui sabie este însângerată şi după aceasta vom şti cine i-a tăiat capul”. Când amândoi şi-au scos din teacă săbiile lor, sabia lui Mahomed era însângerată. Atunci iudeul i-a spus lui Mahomed: „Iată, sabia ta a alungat îndoiala şi îmi este martoră că eu nu sunt vinovat de sângele acestui om”. Atunci, precum se povesteşte, Mahomed s-a ruşinat puternic de fapta sa şi a dat o lege pentru toŃi urmaşii necredinŃei lui: să nu bea nicidecum vin, deoarece el este pricina omorului.

Page 30: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

34

Însă acum să ne întoarcem la faptele meschine dinainte ale călugărului ucis şi la ceea ce a făcut el pentru întărirea noii amăgiri diavoleşti a ticălosului Mahomed. Spunând la început despre acestea, voi trece la relatarea despre celelalte necinstiri ale lui, pe cât mă va ajuta Iisus Hristos Cel ce vede adevărul şi Care este Dumnezeu peste toŃi.

SoŃia acestui ticălos [a lui Mahomed] se mâhnea puternic pentru că soŃul ei suferea cumplit de fiecare dată când era lună nouă şi, ca un lunatic, făcea spumă la gură, cădea la pământ şi îndura chinuri cumplite din partea demonului viclean, şi din această pricină vroia să se despartă de el. Ticălosul Mahomed i-a dezvăluit toate acestea călugărului şi l-a rugat să îl ajute dacă poate. Acela i-a spus: „Să nu te întristezi deloc pentru aceasta: eu te voi izbăvi de acest necaz, numai să îmi îngădui să stau de vorbă cu soŃia ta”. Cu îngăduinŃa lui Mahomed, călugărul a intrat la ea, a vorbit cu ea mult despre Prooroci şi despre descoperirile pe care le-au avut ei de la Dumnezeu prin Îngeri şi despre faptul că, uneori, Proorocilor lui Dumnezeu li se întâmplă ceva înfricoşător din partea Îngerilor trimişi lor de Dumnezeu şi deseori, nefiind în stare să îndure vedenia lor înfricoşătoare, ei cad cu groază la pământ. „Ceva asemănător se întâmplă şi cu soŃul tău atunci când coboară din cer la el Arhanghelul Gavriil, descoperindu-i poruncile şi sfaturile lui Dumnezeu. De aceea tu trebuie să te bucuri, doamnă, şi să te lauzi că te-ai învrednicit să fii soŃia unui asemenea bărbat” – i-a spus călugărul. Cu asemenea vorbe viclene, ispititorul acela, călugărul, a convins-o pe femeie şi prin ea l-a proslăvit în scurt timp pe Mahomed ca pe un prooroc în mijlocul poporului arab - căci soŃia lui se lăuda fără sfială fiecărei femei, numindu-se pe sine: „soŃia proorocului lui Dumnezeu”.

Atunci când s-a răspândit această slavă în necinstitul neam al arabilor, care se ocupau cu creşterea vitelor şi trăiau ca vitele, toŃi au început să îl cinstească ca pe un prooroc nou şi ca pe un adevărat învăŃător. Folosindu-se de aceasta şi fiind stăpânit de trufie deplină, acest om ticălos a început să le scrie oamenilor legi. Avându-l pe însuşi diavolul, care locuia în el şi care spunea prin el ceea ce ducea la veşnica pieire a celor ce ascultau, el le îngăduia orice plăcere şi tot ceea ce putea desfăta laringele, pântecele şi cele de sub pântece, spunând că pentru aceasta am şi fost noi creaŃi la început de Făcătorul tuturor şi că de aceea în raiul făurit pentru ei, după cuvântul acestui ticălos, Creatorul le-a pregătit trei râuri cu miere, vin şi lapte şi o mulŃime de tinere minunate cu care ei se vor uni toată ziua şi în ziua următoare vor fi din nou fecioare.

Dându-le asemenea făgăduinŃe pentru viaŃa de după moarte şi înşelând-i cu asemenea vorbe amăgitoare, ticălosul acesta a devenit pentru ei un călăuzitor drag spre veşnica lor pieire. Însă i-a amăgit definitiv şi i-a convins să primească cu tot sufletul legile şi făgăduinŃele introduse de el în felul următor (după cum mi-au spus în scrisoare cei ce ştiu bine acest lucru).

Gândindu-se prin ce mijloc ar putea să îi convingă pe adepŃii lui de legile lui cele urâte de Dumnezeu, iar pe el să îl proslăvească şi să îl socotească egal cu ucenicii lui Hristos, care au primit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, necinstitorul acesta a născocit următorul vicleşug. A învăŃat un porumbel domestic să i se aşeze pe umăr şi să ia din urechea lui mâncarea pusă acolo dinainte. Acest lucru a avut loc în momentul în care a stat de vorbă cu barbarii. Prin acest mijloc, el i-a convins de faptul că, fiind învăŃat de Duhul Sfânt, le propovăduieşte legile şi învăŃăturile de folos. Prin acest vicleşug iscusit, el i-a înrobit şi mai mult pe acei barbari asemănători cu vitele şi i-a întărit în credinŃa lui cea rea. Dar aşa cum în fiecare popor sunt şi câŃiva oameni mai raŃionali şi mai înŃelepŃi, din rândul acestui popor unii ca aceştia s-au apropiat de ticălosul Mahomed şi i-au spus: „ÎnvăŃătorul nostru! Noi am auzit că Moise, care a fost trimis de Dumnezeu în Egipt să îi izbăvească pe urmaşii lui Avraam de robia îndelungată a Faraonului, a făcut multe minuni în Egipt şi la Marea Roşie şi în pustiul Sinai; de asemenea şi Proorocii lui Dumnezeu, care au fost după el, a făcut fiecare la vremea lui minuni. Însă mai mult decât toŃi, Însuşi Hristos, Care este cinstit astăzi de către toŃi creştinii, ca Dumnezeu, a făcut minuni mai presus de fire. Tu însă ce minune faci, pe care noi, văzând-o, să putem crede că eşti, într-adevăr, trimis de Însuşi Cel de Sus să fii în viaŃa aceasta îndrumătorul nostru către mântuire?”. Însă el le-a răspuns la aceasta cu obrăznicie şi mândrie, zicând: „Moise şi cei ce au fost după el, aşa numiŃii Prooroci, precum şi Însuşi Hristos, au fost trimişi de Dumnezeu cu

Page 31: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

35

minuni şi diferite semne, iar eu sunt trimis cu sabia, şi am porunca de a-i ucide pe cei care nu se supun cuvintelor mele”.

Din acest răspuns obraznic, la fel ca şi din multe alte fapte ale lui, reiese că acest ticălos nu a fost trimis de Dumnezeu – căci Preabunul Dumnezeu nu ucide pe nimeni – ci de cel ce luptă şi urăşte neamul omenesc – de diavolul - spre veşnica pieire a ucenicilor lui. Diavolul, dintru început a fost ucigător de oameni şi, ca un călău, se bucură de vărsarea sângelui omenesc, căci el este vrăjmaşul neîmpăcat al neamului nostru, şi se sileşte prin toate mijloacele, ticălosul, să îi ducă pe toŃi împreună cu el în focul gheenei. Dar Cel de Sus este iubitor de oameni, darnic, milostiv, drept şi nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, şi pe nimeni nu obligă şi nu porunceşte nimănui să ucidă, ci, cu blândeŃe şi iubire de oameni, îi cheamă pe toŃi la El, zicând: VeniŃi la Mine toŃi cei osteniŃi şi împovăraŃi şi Eu vă voi odihni pe voi (Mt. 11, 28). Şi iarăşi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24). De aceea, când fiii lui Zevedeu s-au lăudat că îi vor arde cu foc pogorât din cer pe cei care nu L-au primit în localitatea lor pe Domnul, El i-a oprit, zicând: Nu ştiŃi, oare, fiii cărui duh sunteŃi? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele, ci ca să le mântuiască (Mt. 9, 55) şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulŃi (Mt. 20, 28).

Aşadar, în ceea ce priveşte reaua credinŃă, obrăznicia şi nebunia acestui om şi faptul că el nu a fost câtuşi de puŃin cucernic sau părtaş al înŃelepciunii şi că niciodată nu s-a învrednicit de nici o arătare dumnezeiască, aşa cum s-au învrednicit Proorocii lui Dumnezeu, am spus destul pentru cei raŃionali şi înŃelepŃi în Dumnezeu. Căci ce trebuinŃă am să dovedesc prin învinuiri prea multe celor raŃionali, că întunericul nu este lumină, ci întuneric, şi minciuna nu este adevăr, ci minciună? Acum, însă, trebuie să arăt că legile nedrepte şi dogmele acestui om ticălos nu numai că nu sunt deloc potrivite cu legile şi poruncile Proorocilor şi Apostolilor din trecut, dar sunt născocite de el spre deplina osândire şi răstălmăcire a poruncilor şi dogmelor dumnezeieşti ale Evangheliei. Deşi în multe locuri cărŃile lui blestemate, numite „Coran”, preamăresc în cuvinte dumnezeiasca şi Sfânta Evanghelie a Mântuitorului Hristos, numind-o dreaptă şi cinstită, totuşi în realitate nu este deloc aşa, pentru că acest ticălos a introdus pretutindeni legi potrivnice ei. Faptul că el nu o respinge verbal ci o preaslăveşte, nu trebuie să vă mire. Diavolul care s-a sălăşluit în el, fiind viclean şi ştiind că altfel oamenii nu vor primi legea lui nedreaptă, deoarece lumina Evangheliei lumina din belşug tot pământul, a lăudat Sfânta Evanghelie numind-o dreaptă, când el însuşi era cel mai nedrept şi mai strâmb şi străin de tot adevărul şi dreptatea.

Cineva poate să i se adreseze la un moment dat şi să-i spună: „Dacă tu socoteşti dumnezeiasca şi cinstita Evanghelie a lui Hristos ca fiind pogorâtă din cer şi o numeşti dreaptă şi adevărată, atunci de ce i te împotriveşti când ea mărturiseşte atât de limpede despre dumnezeirea lui Hristos, zicând: La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu (Ioan 1, 1-2). Auzi tu, oare, că Acela Care a fost întru început la Dumnezeu este Cuvântul, este Dumnezeu la fel ca şi Dumnezeu-Tatăl, Care L-a născut? Însă tu, o rău credinciosule, de ce respingi dumnezeirea Lui şi Îl numeşti numai om sfânt, puŃin mai sus decât ceilalŃi Prooroci? Cuvântul este nu numai Dumnezeu, ci şi Creatorul tuturor.

Ascultă cu înŃelepciune ceea ce spune despre El, puŃin mai departe, dumnezeiasca Evanghelie: Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut (Ioan 1, 3). Dacă prin El au venit la fiinŃă toate cele văzute şi nevăzute, atunci cum Îl socoteşti şi Îl numeşti om creat, spune-mi? - tu cel care eşti mai întunecat şi mai nebun decât animalele necuvântătoare. Poate, oare, un om să creeze cerul şi pământul şi tot ce este în ele: mările, lacurile, puterile vânturilor şi, mai înainte de toate, mii şi mii de Îngeri şi Puteri cereşti? Dacă, într-adevăr, crezi că dumnezeiasca Evanghelie este pogorâtă din cer şi că ea este dreaptă şi cinstită, aşa cum spui în multe locuri şi aşa cum credem şi noi, atunci încetează să rosteşti hule împotriva lui Hristos, numindu-L şi socotindu-L simplu om pe Cel ce există dintru început la Dumnezeu, pe Dumnezeu-Cuvântul, şi mărturiseşte-L Dumnezeu desăvârşit, la fel ca şi

Page 32: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

36

Dumnezeu-Tatăl Care L-a născut. Să Îl mărturiseşti, de asemenea, şi om desăvârşit, Care s-a întrupat în vremurile din urmă din Duhul Sfânt şi Pururea Fecioara Maria, ieşind din seminŃia lui David, iar nu din cea a lui Mariam, sora lui Moise, aşa cum sporovăieşti tu, blestematule, în marea ta prostie şi obrăznicie. De la Moise şi sora lui, Mariam, au trecut 1480 ani până la naşterea cu trup a lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu peste toŃi şi Care S-a născut cu trup în vremea cezarului Augustus şi S-a botezat în al cincisprezecelea an al domniei cezarului Tiberiu, aşa cum relatează dumnezeiasca Evanghelie după Luca.

Iar Evanghelia după Ioan spune limpede aşa: Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi (Ioan 1, 14). Auzi tu, oare, neruşinatule, cum Cuvântul lui Dumnezeu, Care până atunci a fost fără trup, S-a făcut trup mai târziu, ceea ce înseamnă că a devenit om desăvârşit în toate, afară de păcat. Şi S-a sălăşluit între noi, ceea ce înseamnă că a locuit şi a trăit împreună cu noi, oamenii, ca un om desăvârşit, primind mâncare şi băutură şi stând de vorbă cu ceilalŃi. Şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Când am văzut slava Lui? Atunci când, cu puterea Sa dumnezeiască, El a izgonit demonii din cei ce erau stăpâniŃi de ei, când i-a curăŃat pe leproşi cu un singur cuvânt, când le-a dat orbilor vedere, şchiopilor putinŃa de a merge, când i-a vindecat pe slăbănogi, i-a făcut sănătoşi pe cei uscaŃi, i-a înviat pe cei morŃi ca şi cum i-ar fi sculat din somn, când pe muntele Taborului le-a arătat ucenicilor Săi frumuseŃea slavei dumnezeieşti şi a primit de sus mărturie de la Tatăl, Care a glăsuit: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaŃi-l (Mt. 17, 5).

Făcătorul tuturor şi Dumnezeu Îl numeşte de sus Fiul Său Cel iubit şi dă această mărturie despre El, iar tu Îl numeşti numai om şi robul lui Dumnezeu? Şi dacă Fiul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu este rob, precum huleşti tu, rău credinciosule, iar nu Fiul Cel iubit şi Dumnezeu de o fiinŃă cu Dumnezeu-Tatăl Care L-a născut, atunci înseamnă că izvorul adevărului şi al dreptăŃii, Făcătorul tuturor şi Domnul a minŃit, după părerea ta, numindu-L Fiul Său Cel iubit. Şi a făcut aceasta nu o dată sau de două ori, ci în multe locuri ale Scripturii insuflate de Dumnezeu în Vechiul şi Noul Testament! Iată care este credinŃa ta cea rea, credinŃă diavolească, turbare şi mândrie drăcească în cuvinte, blestematule!

Ascultă, însă, următorul lucru: Plin de har şi de adevăr. Pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos (Ioan 1, 14; 17). Dacă prin Iisus Hristos harul şi adevărul au venit, aşa cum spune dumnezeiasca Evanghelie, atunci cum îndrăzneşti tu, o ticălosule, să răstălmăceşti învăŃăturile harului şi adevărului dumnezeiesc şi poruncile date de Dumnezeu, prin înŃelepciunea şi poruncile tale, date de tine nenumăraŃilor părtaşi ai hulelor tale, alese de tine în Coranul tău sub insuflare diavolească? Dar se poate ca în marea ta neruşinare şi nebunie să îndrăzneşti să îi cleveteşti pe creştini, spunând că ei înşişi au scris acestea despre Hristos în Evanghelie?

Este cu putinŃă ca noi să fi stâlcit şi acele cărŃi ale Proorocilor, pe care le au şi evreii, care Îl propovăduiesc limpede pe Hristos ca Dumnezeu, ca Fiu al lui Dumnezeu şi Creator al tuturor? Primul care mărturiseşte aceasta este Moise: La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. ÎnŃelegi tu, oare, că el Îl numeşte Dumnezeu pe Cuvântul lui Dumnezeu, prin Care Tatăl a întărit cerurile, după cuvintele dumnezeiescului David, care spune: Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit (Ps. 32, 6)? Iar Ieremia (Baruh) şi poruncitorul Isaia, Îl propovăduiesc nu pe ghicite, ci limpede, ca Dumnezeu şi om desăvârşit. Ieremia (Baruh) spune aşa: Acesta este Dumnezeul nostru, şi nimeni altul nu este asemenea Lui. Aflat-a toată calea ştiinŃei şi a dat-o lui Iacob, sluga Sa, şi lui Israel, cel iubit de Dânsul. După aceasta pe pământ S-a arătat şi cu oamenii împreună a locuit (Baruh 3, 36-38). ÎnŃelegi tu, oare, nebunule, că pe Cel pe Care L-a mărturisit el ca Dumnezeu, Acela, după cuvintele lui, S-a arătat pe pământ şi cu oamenii împreună a locuit, ceea ce înseamnă că El, în iubirea Lui de oameni, S-a făcut om?

Îl auzi tu, o neruşinatule, pe Isaia, care spune mai clar despre El: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel (Isaia 7, 14); apoi spune puŃin mai jos despre acelaşi Emanuel Care S-a născut din Fecioară: Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic

Page 33: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

37

minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie (Isaia 9, 5)? Auzi tu, oare, că el Îl propovăduieşte pe Fiul-Prunc, Cel nou născut şi dat nouă, ca fiind Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii şi Părinte al veacului ce va să fie? Iar că Hristos este Dumnezeu şi om desăvârşit, despre aceasta ascultă-l cu atenŃie pe fericitul Prooroc şi Împărat David care spune despre Hristos aşa: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului (Ps. 117, 27; 26), adică în numele Tatălui Care L-a şi trimis pentru răscumpărarea neamului omenesc. Îl recunoaşte şi Îl numeşte Dumnezeu şi Domn pentru că Lui, ca unui om, I-a fost dată de Tatăl puterea în cer şi pe pământ, aşa cum El Însuşi le-a spus ucenicilor Săi după învierea din morŃi, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ (Mt. 28, 18).

Această putere a Lui a proorocit-o cu mult timp înainte şi David Proorocul în Psalmul al doilea, spunând limpede din partea lui Dumnezeu-Tatăl, Care I-a vorbit Cuvântului şi Fiului Său Celui de o fiinŃă cu El, astfel: Domnul a zis către Mine: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-łi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta, marginile pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi! (Ps. 2, 7-9), adică pe aceia care tăgăduiesc dumnezeirea Lui şi nu se supun adevărului dumnezeieştii propovăduiri a Evangheliei.

O, dacă El te-ar fi zdrobit şi pe tine, ticălosule şi hulitorule, imediat după naşterea ta! Mai bine Ńi-ar fi fost Ńie dacă nu te-ai fi născut deloc în lume sau, născându-te, să fi fost imediat zdrobit cu acest toiag cu care paşte animalele cele însufleŃite şi îi duce la apa odihnei pe cei care se supun dreptăŃii şi adevărului propovăduirii evanghelice, iar pe cei care nu se supun lor, îi zdrobeşte veşnic şi îi închide în chinurile nesfârşite, cărora tu, ticălosule, te-ai făcut deja mare moştenitor împreună cu toŃi cei care primesc credinŃa ta cea rea.

Pentru dovedirea dumnezeirii Mântuitorului Hristos şi a puterii şi stăpânirii Lui dumnezeieşti asupra tuturor, s-a spus destul până aici. Acum mă voi îndrepta către celelalte defăimări ale ticălosului Mahomed şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl voi da în vileag, dovedind că el, într-adevăr, este un amăgitor şi un lup îmbrăcat în piele de oaie şi premergătorul şi propovăduitorul luptătorului lui Dumnezeu ce va să vină – al lui Antihrist.

Spune-mi tu, cel mai ticălos decât toŃi ticăloşii: dacă lauzi Sfânta carte a Evangheliei, atunci de ce nu porunceşti credincioşilor tăi să se Boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa cum a poruncit Iisus Hristos, Dumnezeul tuturor, Care spune în Evanghelia după Matei ucenicilor Săi: Drept aceea, mergând, învăŃaŃi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăŃându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă (Mt. 28, 19-20). De asemenea, şi în Evanghelia după Marcu spune: cine are credinŃă şi se va boteza, se va mântui. Însă tu, în marea ta neruşinare, spui: „Şi eu le poruncesc cu asprime ucenicilor mei să se spele de câteva ori pe zi cu apă curată”.

Împotriva poruncii tale urâte de Dumnezeu eu spun, mai întâi, următorul lucru: cine eşti tu, ticălosule, sau cine te consideri, de îndrăzneşti să răstălmăceşti această a doua rânduială a neîntinatei credinŃe evanghelice şi a curăŃirii tainice? Oare tu eşti mai mare decât Ioan Botezătorul care a fost trimis de Însuşi Dumnezeu să propovăduiască poporului iudeu botezul pocăinŃei spre iertarea păcatelor şi care le-a spus celor botezaŃi: Eu unul vă botez cu apă spre pocăinŃă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălŃămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc (Mt. 3, 11). Tu, însă, de cine eşti trimis? E limpede că de însuşi diavolul, pentru a răstălmăci propovăduirea evanghelică. De ce? Deoarece el urăşte această propovăduire pentru că ea distruge uneltirile lui împotriva binecinstitorilor creştini şi face complet neputincioasă puterea lui cu care vatămă oamenii. Pentru aceasta ai fost tu trimis de el! Tu speli numai cu apă fără putere de câteva ori pe zi vasul pe dinafară, iar interiorul lui este plin de toată necurăŃia şi fărădelegea, aşa cum spune Dumnezeul tuturor şi Mântuitorul Iisus Hristos despre fariseii şi cărturarii asemănători Ńie.

Şi Ioan a botezat, însă numai cu apă, iar Hristos cu Duhul Sfânt şi cu foc, dar nu cu acest foc material pe care îl avem noi, ci cu focul iubirii dumnezeieşti care curăŃă sufletele şi inimile

Page 34: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

38

credincioşilor de toată murdăria cea păcătoasă a trupului şi a duhului şi le dă puterea de a-L vedea pe Dumnezeu. Dacă botezul lui Ioan, care a fost mai mare decât toŃi Proorocii şi trimis de Însuşi Cel de Sus, a fost săvârşit numai cu apă şi nu le-a adus celor botezaŃi nici iertarea păcatelor, nici pe Duhul Sfânt, aşa cum reiese din cuvintele spuse de Însuşi Hristos ucenicilor Săi: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veŃi fi botezaŃi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile (Fapte 1, 5), atunci cum gândeşti tu, ticălosule, că numai cu apă fără putere te cureŃi pe tine şi pe ucenicii tăi de necurăŃia inimilor voastre, fără să fii trimis de Dumnezeu şi fără să botezi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh? Cum vă curăŃiŃi de necurăŃia voastră dacă nu credeŃi cu tot sufletul că Iisus Hristos, Cel răstignit de bunăvoie, este Fiul şi Cuvântul Tatălui fără de început şi a venit în lume să îi mântuiască pe cei păcătoşi?

Însuşi Fiul Cel Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu lămureşte clar acest lucru în Evanghelia după Ioan, zicând: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică (Ioan 3, 16). Şi puŃin mai jos spune: Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu (Ioan 3, 18). Acelaşi lucru spune despre El şi Botezătorul Ioan în aceeaşi Evanghelie: Cel ce crede în Fiul are viaŃă veşnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viaŃa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el (Ioan 3, 36). Datorită acestui cuvânt nemincinos, o, tu, cel care eşti mai mare decât toŃi ceilalŃi eretici dinaintea ta, va fi peste tine mânia lui Dumnezeu, deoarece tu nu numai că respingi dumnezeirea Celui Unuia Născut, dar răstălmăceşti toată propovăduirea evanghelică în chip nedrept şi lupŃi prin toate mijloacele împotriva credinŃei creştine şi te asmuŃi asupra ei. Ce nedreptate, ce fapte neruşinate şi ce fărădelegi nu sunt în scrierile şi povestirile tale cele urâte de Dumnezeu? Dar, ca să nu strecor în mintea binecinstitorilor tina cea nesecată a necurăŃiei tale rele dacă enumăr toate defăimările tale, voi propune două sau trei dintre ele şi, după ce le voi da în vileag, voi încheia cuvântul.

Dacă dumnezeiasca Evanghelie este socotită de tine dreaptă şi cinstită şi pogorâtă din cer, atunci de ce tu, rău credinciosule, dai legi potrivnice ei? Ea le spune saducheilor: Vă rătăciŃi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca Îngerii lui Dumnezeu în cer (Mt. 22, 29-30). Tu însă, ticălosule, dai legi potrivnice, făgăduindu-le adepŃilor tăi o mulŃime de tinere minunate, pregătite de Dumnezeu după înviere şi petrecerea continuă în desfrâul cel dezgustător şi dobitocesc, iar aceasta chiar înaintea lui Dumnezeu. O, ce defăimare! Într-adevăr, „mormânt deschis” este laringele tău, ticălosule, cel ce varsă toate ticăloşiile, necurăŃia dobitocească, murdăria de neîndurat şi hulele diavoleşti împotriva lui Dumnezeu prin care, batjocorindu-L, spui, ticălosule, că Dumnezeu se desfată cu faptele lor ruşinoase. Într-adevăr, diavolul cel rău şi luptător cu Dumnezeu, duhul cel necurat, sălăşluindu-se în ticălosul tău suflet, călăuzeşte limba ta vătămătoare să spună şi să scrie asemenea hule spre amăgirea şi veşnica pieire a acelora care se supun credinŃei tale celei rele.

Dacă dumnezeiasca Evanghelie este dreaptă şi cinstită, aşa cum spui tu însuŃi şi cum credem şi noi şi mărturisim, atunci de ce le porunceşti credincioşilor tăi să nu se dea în lături de la nici un fel de jurământ pentru amăgirea creştinilor, învăŃându-i împotriva poruncii Evangheliei care spune să nu ne jurăm nicidecum, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe orice altceva? Pentru ce ai poruncit tu acest lucru, ticălosule, ucenicilor tăi? Este evident că pentru nimic altceva decât numai pentru ca să nimiceşti definitiv puterea împăraŃilor, domnitorilor şi cnejilor creştini, care s-a răspândit pe tot pământul.

Numeroase şi felurite sunt viclenia şi turbarea ta sau, mai bine zis, a diavolului celui ticălos care s-a sălăşluit în tine, împotriva noastră, a binecinstitorilor creştini,. Dacă cineva ar vrea să dezvăluie în întregime şi să divulge toate acestea, atunci ar fi obligat să alcătuiască o carte uriaşă. De aceea, pentru că nu vreau să îmi pângăresc mintea mea cu murdăria nesuferită a făgăduinŃelor şi poveştilor tale dobitoceşti, voi lăsa acest lucru în seama altuia care are darul cuvântului şi este mai priceput decât mine. Această făgăduinŃă a ta o laud şi, în acelaşi timp, o

Page 35: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

39

învinuiesc. Tu porunceşti credincioşilor tăi, zicând: „Dacă cineva dintre voi va fi vreodată silit de creştini să se lepede de mine şi este supus pentru aceasta chinurilor, atunci nu vă daŃi în lături de la această tăgăduire chiar dacă i s-ar întâmpla cuiva de mai multe ori. Eu nu voi învinui deloc acest lucru, căci eu sunt darnic şi milostiv, nu ca Hristos Care este nemilostiv şi îl alungă definitiv de la Sine pe acela care s-a lepădat o dată de El”. Împotriva acestei porunci a ta eu îŃi voi răspunde astfel: dacă tu te socoteşti pe tine drept şi prieten al lui Dumnezeu şi legiuitor trimis de El către oameni, atunci de ce te contrazici pe tine însuŃi şi le îngădui ucenicilor tăi să se lepede de tine dacă sunt supuşi diferitelor chinuri? Mai sus ai spus că eşti trimis de Dumnezeu să îi ucizi cu sabia şi cu arma fără cruŃare pe toŃi cei care te resping pe tine şi cuvintele tale. Totuşi, pentru această făgăduinŃă, meriŃi a fi lăudat căci eşti vrednic şi cu totul vrednic nu numai ca ei să se lepede de tine, ci şi să fii de toŃi blestemat, scuipat şi defăimat, ca un rău credincios şi luptător împotriva lui Dumnezeu şi premergător al lui Antihrist, cel ce va să vină, şi prooroc mincinos (cum se spune în Scriptură). Căci scrierile, poruncile şi născocirile tale, sunt pline de toată defăimarea, necurăŃia şi fărădelegea.

Cum îndrăzneşti tu, unealta însufleŃită şi locaşul diavolului, să te socoteşti mai milostiv decât Însuşi Hristos, Care este Dumnezeu asupra tuturor, şi să minŃi în aceasta, ca şi în multe altele, împotriva Mântuitorului Hristos? Căci Hristos nu îl alungă pe acela care numai s-a lepădat de El, ci pe acela care, după lepădare, nu se pocăieşte, ci trăieşte în defăimare, nedorind să se îndrepte. Ca dovadă a acestui lucru slujeşte cel mai mare ucenic al Lui, Sfântul Apostol Petru, care s-a lepădat de trei ori de El în timpul judecării Lui, dar s-a pocăit şi a plâns cu amar pentru aceasta, pentru care Hristos nu numai că l-a primit, dar l-a şi învrednicit de cinste mai mare decât cea dinainte, întărind de trei ori pentru el întâietatea asupra celorlalŃi ucenici şi făcându-l păstor adevărat.

Tu nu eşti decât un mincinos şi un amăgitor, un luptător împotriva lui Dumnezeu, trimis de Satana însuşi pentru răstălmăcirea dumnezeieştii Evanghelii a lui Hristos spre pieirea multor popoare care te urmează. La acestea te dă în vileag Însuşi Hristos, ticălosule, în dumnezeiasca Lui Evanghelie, zicând: Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte (Mt. 12, 30). Dacă tu ai fi fost cu Hristos, aşa cum au fost dumnezeieştii Prooroci trimişi de El şi SfinŃii Lui Ucenici şi Apostoli, iar apoi PărinŃii şi ÎnvăŃătorii noştri apostolici de pe tot pământul care, precum stelele strălucitoare, au luminat Biserica lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Hristos, atunci nu te-ai fi ridicat nicidecum împotriva lui Hristos, ci ai fi fost în toate de acord cu El şi cu Ucenicii Lui şi astfel ai fi adunat împreună cu El şi nu ai fi risipit, ticălosule, cele adunate de El.

Se poate însă să spui, în marea ta necredinŃă, că şi tu ai adunat atâtea popoare şi aduni neîncetat pentru a urma credinŃa ta cea rea. Într-adevăr, şi tu aduni – şi noi recunoaştem acest lucru – însă nu cu Hristos şi nu aşa ca Hristos, ci contrar Lui. El, prin neîntinata cunoaştere a lui Dumnezeu, adună pe calea cea îngustă şi dureroasă, care duce la viaŃa veşnică, grâul cel curat, adică sufletele sfinte care Îl văd pe Dumnezeu, în jitniŃele Lui cereşti, adică pentru viaŃa cea veşnică şi ÎmpărăŃia cea neclintită. Tu însă, o ticălosule, prin legea ta dobitocească primită de la diavol, aduni pe calea cea largă ce duce la pieirea veşnică, nu grâul curat, ca Hristos, ci pleava şi neghina care, precum spun cuvintele Evangheliei, vor arde în focul cel veşnic împreună cu tine şi cu tatăl tău, diavolul, începătorul şi culegătorul şi învăŃătorul cel tainic al defăimărilor tale. Dacă tu ai aduna împreună cu Hristos, atunci nicidecum nu ai respinge, ticălosule, Botezul lui Hristos, care se săvârşeşte în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi curăŃă toată murdăria păcatului, iar pe cei botezaŃi, care au primit botezul cu credinŃă dreaptă şi dorinŃă sinceră, îi face asemenea lui Dumnezeu.

Dacă tu ai aduna împreună cu Hristos, atunci nu ai respinge deloc Taina Sfintei Treimi care întrece orice minte şi cuvânt, ci ai mărturisi împreună cu noi pe Tatăl Cel fără de început şi pururea fiitor, pe Fiul Cel de o fiinŃă cu Tatăl şi împreună fără de început şi pe Duhul Sfânt Cel de o fiinŃă cu Ei şi împreună fără de început, Dumnezeu Unul în fiinŃă şi întreit în Persoane, Persoane distincte şi nedespărŃite, unite şi necontopite. Dacă tu ai fi cu Hristos şi ai

Page 36: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

40

aduna împreună cu El, atunci i-ai învăŃa pe ucenicii tăi să ştie că după înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci vor petrece ca Îngerii lui Dumnezeu în ceruri, aşa cum învaŃă dumnezeiasca lui Hristos Evanghelie (Mt. 22, 30) şi nu le-ai făgădui după moarte şi după învierea din morŃi tinere minunate şi râuri de vin, lapte şi miere şi raiul cel pângărit şi lepădat din pricina desfătărilor nesăŃioase şi dobitoceşti ale tale şi ale ucenicilor tăi, ci le-ai spune şi tu împreună cu Hristos şi cu preaînŃeleptul Pavel: Căci împărăŃia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Rom. 14, 17).

Dacă tu ai sta lângă Hristos şi ai aduna împreună cu El, atunci le-ai porunci ucenicilor tăi, zicând: dacă vrea cineva să meargă după Hristos, adică să intre în ÎmpărăŃia cea cerească, acela să se lepede de sine, adică de poftele trupului şi sufletului său, şi să îşi ia crucea sa, prin care se înŃelege omorârea de bunăvoie a simŃurilor, şi să Îi urmeze Lui, adică să îşi petreacă viaŃa după Sfintele Lui porunci. Tu însă poruncind şi dând legi potrivnice acestui lucru, dovedeşti clar că eşti trimis de luptătorul lui Dumnezeu, de Satana însuşi, ca un înainte-mergător al lui Antihrist, spre pieirea multor popoare care duc o viaŃă dobitocească.

Ar trebui ca eu, cunoscând din toate scrierile insuflate de Dumnezeu înşelăciunea diavolească şi credinŃa ta cea rea, să închei aici cuvântul referitor la adevăr şi să nu mă mai ostenesc să dovedesc în zadar cu vorbe multe şi de prisos că întunericul nu este lumină, ci întuneric, şi că bălegarul nu este pâine, ci gunoi greu mirositor, căci astfel sunt, ticălosule, legile şi făgăduinŃele şi poveştile tale. Cu adevărat dobitocesc a fost obiceiul tău şi plin de toată răutatea şi viclenia diavolească! Dar pentru că tu, în marea ta nebunie diavolească şi slavă deşartă, ai îndrăznit să spui despre tine că te-ai urcat la cer şi că ai văzut acolo numele tău cel urât de Dumnezeu întipărit pe partea din dreapta a tronului dumnezeiesc şi că L-ai văzut pe Însuşi Dumnezeu, pe Care nimeni niciodată nu L-a văzut, aşa cum a mărturisit Fiul lui Dumnezeu Cel Unul Născut, Care spune în Evanghelia după Ioan: Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut (Ioan 1, 18), mi se pare necesar să continui cuvântul despre adevărul Evangheliei şi să te dau în vileag cu privire la acest lucru şi la multe altele, căci minŃi şi te trufeşti şi te lauzi asemenea diavolului. Însă te dă în vileag nu un simplu înŃelept al acestei lumi, ci Însuşi Hristos, ÎnŃelepciunea lui Dumnezeu-Tatăl, Care a creat şi ocroteşte tot ceea ce există.

În Evanghelia după Ioan, El vorbeşte astfel către Nicodim, unul dintre conducătorii iudeilor, care a venit la El în timpul nopŃii: Adevărat, adevărat zic Ńie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăŃia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3). Şi iarăşi: Adevărat, adevărat zic Ńie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăŃia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5). Şi la acestea adaugă, zicând: Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer (Ioan 3, 13). Acestea sunt cuvintele vrednice de cinstire ale Dumnezeului tuturor şi Mântuitorului Iisus Hristos, spuse lui Nicodim. Tu însă, rău credinciosule, socotind toate acestea ca pe nimic, spui despre tine că te-ai urcat la cer deşi nu te-ai născut de sus, nu te-ai botezat cu apă şi Duh Sfânt în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi nu Îl mărturiseşti pe Hristos Dumnezeu adevărat şi Creator al tuturor.

Cine te crezi tu, cel ce eşti mai ticălos decât toŃi ereticii urâŃi de Dumnezeu din trecut? Stăpânul tuturor şi Dumnezeu spune: nimeni nu s-a suit în cer, iar tu, răstălmăcind acest cuvânt dumnezeiesc, spui despre tine că ai urcat la cer. Oare tu eşti mai mare decât Avraam şi Isaac şi Iacov, decât Moise şi Aaron, Ilie şi Elisei şi ceilalŃi Prooroci insuflaŃi de Dumnezeu, care au fost după ei, dintre care nimeni nu s-a suit la cer, după cuvântul dumnezeiesc al Dumnezeului tuturor şi Mântuitorului Hristos? Pentru care virtute de-a ta sau pentru care bună-credinŃă, pentru care dreptate şi adevăr şi râvnă faŃă de Evanghelie, te-ai învrednicit tu de un asemenea urcuş din partea lui Dumnezeu? O, ce hulă cumplită şi ce defăimare! Aceia s-au născut după făgăduinŃa lui Dumnezeu şi se socotesc fii ai seminŃiei binecuvântate a lui Avraam, Isaac şi Iacov, şi au dus o viaŃă curată, după sfintele porunci ale lui Dumnezeu, şi nu se laudă că au urcat la cer, însă tu, care te-ai născut din Ismael, fiul roabei Agar, cel alungat, după porunca lui Dumnezeu, de la moştenirea lui Avraam şi socotit urmaş al lui Esau cel urât de Dumnezeu,

Page 37: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

41

care răstălmăceşti şi respingi învăŃătura dată de Dumnezeu şi poruncile lui Iisus Hristos, Care S-a născut cu trup din seminŃia binecuvântată a acelora, te-ai urcat, oare, la cer şi L-ai văzut tu pe Însuşi Dumnezeu, pe Care nimeni niciodată nu L-a văzut şi nici nu poate să Îl vadă, aşa cum spune Apostolul, şi ai văzut numele tău, cel urât de Dumnezeu, întipărit pe partea dreaptă a tronului Stăpânului!?

Într-adevăr, tu eşti ucenicul şi urmaşul tatălui tău, al diavolului, care s-a lăudat cândva, zicând: Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jil Ńul meu! Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi (Isaia 14, 13; 14).

În templul Lui, care este în Ierusalim, Dumnezeu le-a interzis cu asprime, prin Legea lui Moise, moabiteanului şi amonitului să intre. Oare Ńie, ticălosule, care provii din neamul lor, Ńi-a îngăduit El să urci la cer? Dar ce au în comun lumina cu întunericul sau ce legătură există între Hristos şi Veliar? Hristos este Lumina cea tainică, ce luminează pe tot omul care vine în lume, aşa cum Însuşi spune despre Sine: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieŃii (Ioan 8, 12); şi iarăşi: Cât aveŃi lumina, credeŃi în Lumină, ca să fiŃi fii ai Luminii (Ioan 12, 36). Cel ce crede în Hristos şi se botează în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa cum a poruncit Hristos, şi Îl urmează, adică trăieşte după poruncile Lui mântuitoare, acela are lumina vieŃii, care este adevărata raŃiune a cunoaşterii lui Dumnezeu, şi nu merge în întunericul înşelăciunii tale diavoleşti şi al necredinŃei tale, ticălosule. Hristos este Lumina Care a venit în lume şi Care este numită în Sfânta Scriptură: Soarele DreptăŃii, Ce a luminat tot pământul cu razele pururea strălucitoare ale vederii lui Dumnezeu şi ale Legii Evangheliei.

Tu însă, rău credinciosule, eşti întunericul şi lupul cer rău, pierzător de suflete, diavol în trup şi amăgitor, care ai venit în lume să îi amăgeşti în tot chipul pe oamenii ce trăiesc dobitoceşte, prin faptul că le îngădui orice fărădelege şi orice nedreptate. Despre Hristos Mântuitorul şi despre dumnezeirea Lui, despre vederea lui Dumnezeu, adevărata evlavie şi ÎmpărăŃia cea veşnică, şi despre faptul că El avea să vină în această lume şi să Se întrupeze de la Duhul Sfânt şi din Preacurata Fecioară, şi să îndrume pe calea vederii lui Dumnezeu şi a evlaviei şi a dreptăŃii firea omenească cea sărmană şi căzută, despre acestea vorbesc şi arată nu numai scrierile Proorocilor insuflate de Dumnezeu, dar şi mulŃi dintre înŃelepŃii elini au prezis, fiind învăŃaŃi de Dumnezeu, şi au aşezat în scrierile lor – unii mai nedesluşit, alŃii clar şi deschis – despre aceasta.

Dintre ei, primul este Orfeu – poet înŃelept grec din antichitate, care spune despre Hristos că El trebuie să Se nască din Fecioara (Maria). Iar proorociile înŃelepte ale prezicătoarei Sibila, despre arătarea Mântuitorului Hristos, despre chinurile Lui mântuitoare, despre învierea Lui din morŃi şi a tuturor morŃilor dintru început, pe care inimă împietrită şi pe care suflet necredincios nu vor fi în stare să le înmoaie şi să le convingă să Îl mărturisească pe Iisus Hristos, Cel răstignit în timpul lui PonŃiu Pilat, ca fiind unicul, adevăratul şi atotputernicul Dumnezeu? Cum a putut ea să rostească asemenea proorocii despre Hristos? Este evident că a fost luminată de Dumnezeu pentru ca taina întrupării lui Hristos să aibă dovadă nu numai din scrierile insuflate de Dumnezeu ale evreilor, ci şi din partea elinilor înstrăinaŃi de Dumnezeu.

Dar despre tine, ticălosule, care scriere insuflată de Dumnezeu a pomenit vreodată ca despre un prooroc bun trimis de către Dumnezeu? Ca despre un prooroc bun – nici una, dar ca despre o fiară sălbatică, un porc şi un mistreŃ care smulg şi mănâncă mlădiŃa aleasă a Domnului, pe care a sădit-o dreapta Celui de Sus, despre acestea toate scrierile insuflate de Dumnezeu pomenesc şi arată turbarea ta potrivnică lui Dumnezeu, cu care tu te înfurii împotriva adevărului Evangheliei, silindu-te să îl stârpeşti definitiv de pe faŃa pământului.

Tu, într-adevăr, eşti acea fiară pomenită în Evanghelie, care vine, fură şi ucide. Prin vorbele tale amăgitoare şi făgăduinŃele pentru calea cea largă, tu furi sufletele oamenilor şi, prinzându-le în credinŃa ta rea, în chip tainic le aduci jertfă tatălui tău celui potrivnic lui Dumnezeu, diavolului, şi le pierzi veşnic, ducându-le cu tine în fundul cel mai întunecat al iadului. Tu, într-adevăr, eşti acel porc sălbatic şi acel mistreŃ din pădure, adică din desişul

Page 38: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

42

nenumăratelor tale erezii, care strică şi paşte (Ps. 79, 14), mai bine zis, smulge şi mănâncă mlădiŃa cea aleasă, pe care a sădit-o dreapta Celui de Sus (Ps. 79, 16). Tu eşti acel lup tainic (Ioan 10, 12) care răpeşte din binecinstitoarea turmă oile cuvântătoare ale Mântuitorului Hristos şi le risipeşte – vai! – din pricina nepăsării păstorilor lor (Ioan 10, 13). Tu, fără îndoială, eşti acea fiară care se ridică de la pământ, adică din viaŃa cea dobitocească, şi are două coarne şi stă de vorbă cu prima fiară, adică cu Antihrist, lucrând împreună cu el la amăgirea multor popoare neîntărite în credinŃă şi pregătindu-le căi strâmbe, care duc la veşnica pieire.

Cele două coarne îŃi atribuie descoperirea dumnezeiască, dovedind prin aceasta în chip luminos purtarea ta făŃarnică şi plină de răutate, căci tu ai împrumutat unele obiceiuri şi reguli din ambele Testamente ale lui Dumnezeu. Căci, urmându-i pe iudei, tu recunoşti în Dumnezeu o singură Persoană, nu trei, cum învaŃă dumnezeiasca Evanghelie a lui Hristos şi toŃi teologii inspiraŃi de Dumnezeu din trecut, şi le porunceşti credincioşilor tăi să se taie împrejur, să nu mănânce carne de porc şi să se cureŃe prin spălări dese şi le rânduieşti multe alte obiceiuri iudaice deşarte şi nefolositoare.

Aceste fapte viclene ale tale sunt în legătură cu iudeii; cu privire la creştini, arăŃi faptul că nu te-ai îndepărtat pe deplin de Hristos, aşa cum au făcut iudeii, ci Îl mărturiseşti pe jumătate, numindu-L Proorocul cel Sfânt al lui Dumnezeu, care este cu mult mai presus decât toŃi Prorocii, însă nu Dumnezeu şi nici Fiul lui Dumnezeu, ci Îl socoteşti şi Îl numeşti robul lui Dumnezeu. Dumnezeiasca Evanghelie o lauzi puternic, o preamăreşti şi o mărturiseşti ca pe o carte sfântă, pogorâtă din ceruri, care conŃine în ea dogmele dumnezeieşti, dar încalci toate poruncile, ticălosule, şi te străduieşti din toate puterile să le dobori.

Însă răutatea nu va învinge pe deplin virtuŃile, şi reaua credinŃă nu va birui raŃiunea cea neîntinată a lui Dumnezeu. Căci Însuşi Dumnezeu Iisus Hristos a spus în dumnezeiasca Evanghelie: Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi (Mt. 21, 44). Este vorba despre piatra aceea pe care a văzut-o dumnezeiescul Prooroc Daniel prăvălindu-se în chip tainic din munte, fără mână bărbătească, şi zdrobind trupul cel alcătuit din diferite părŃi, arătat în vis lui Nabucodonosor, împăratului Babilonului, iar piatra s-a prefăcut într-un munte şi a acoperit tot pământul. Această piatră tainică te va zdrobi şi pe tine când vei cădea definitiv pe ea şi te va da adâncurilor uitării pe tine şi pe toŃi prigonitorii şi tiranii asemănători Ńie, care s-au mâniat împotriva ei. Căci nemincinos, înfricoşător şi atotputernic este Dumnezeu şi Tatăl Fiului Celui Unuia Născut şi Cuvântului Său, Iisus Hristos, Care este Dumnezeu asupra tuturor, în Care şi pentru Care a făcut aceste făgăduinŃe, zicând prin gura Proorocului şi împăratului David: Dat-am ajutor celui puternic, înălŃat-am pe cel ales din poporul Meu. Aflat-am pe David, robul Meu; cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el; pentru că mâna Mea îl va ajuta şi braŃul Meu îl va întări (Ps. 88, 19-20-21 şi mai departe).

De aceea, ca cineva să nu creadă că acestea sunt zise despre David, fiul lui Iesei, adaugă, zicând: Nici un vrăjmaş nu va izbuti împotriva lui şi fiul fărădelegii nu-i va mai face rău. Împotriva lui David a avut putere vrăjmaşul, adică diavolul, care este numit şi fiul f ărădelegii, atrăgându-l în păcatul adulterului şi uciderii lui Urie. Asupra Dumnezeu-omului însă, şi Cuvântului, nu a avut putere nicicum, deşi L-a ispitit de trei ori când El a postit în pustiu, dar, fiind de trei ori umilit de El, a plecat de la El ruşinat.

Mai departe se spune: Şi voi tăia pe vrăjmaşii săi de la faŃa lui şi pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Şi adevărul Meu şi mila Mea cu el vor fi şi în numele Meu se va înălŃa puterea lui. Şi voi pune peste mare mâna lui şi peste râuri dreapta lui; Acesta Mă va chema: Tatăl meu eşti Tu, Dumnezeul Meu şi sprijinitorul mântuirii Mele. Şi îl voi face pe el întâi-născut, mai înalt decât împăraŃii pământului. Toate acestea arată ocrotirea dumnezeiască, puterea, slava şi ÎmpărăŃia Dumnezeu-omului şi Cuvântului, după firea sa cea omenească, căci El este Dumnezeul şi Împăratul tuturor celor ce sunt pe pământ, Domnul atotputernic şi AtotŃiitorul.

Iar faptul că Testamentul Evanghelic, pe care El l-a dat SfinŃilor Săi ucenici, şi prin ei tuturor celor ce cred în El, va fi nestrămutat până la sfârşit şi nu se va schimba, la fel ca cel

Page 39: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

43

vechi, şi că seminŃia Lui, adică neamul creştinesc, va dăinui în veci, auzi în ceea ce spune mai departe Dumnezeu Tatăl: În veac îi voi păstra mila Mea şi legământul Meu credincios îi va fi, adică neclintit şi nestrămutat, şi voi pune în veacul veacului seminŃia lui, adică pe cei ce cred în El, şi scaunul lui, adică ÎmpărăŃia Lui, ca zilele cerului, adică fără de sfârşit, după cum spune puŃin mai jos: O dată M-am jurat pe sfinŃenia Mea: Oare, voi minŃi pe David? SeminŃia lui în veac va rămâne şi scaunul lui ca soarele înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac. Apoi adaugă, zicând: şi martor credincios în cer, ceea ce înseamnă: „Eu Însumi, Creatorul tuturor, sunt martor Hristosului Meu, că toate acestea vor fi aşa cum Eu am jurat pe SfinŃenia Mea, că nu îl mint pe David, adică pe Hristos, Care se trage după firea omenească din seminŃia lui David, fiul lui Iesei”.

Dacă Fericitul Prooroc şi Împărat David a scris aşa despre Hristos, ca fiind zise din partea lui Dumnezeu Tatăl Însuşi, şi s-a împlinit astfel, tu, ticălosule, care răstălmăceşti toată Evanghelia lui Hristos şi tăgăduieşti dumnezeirea Lui şi puterile Domnului, încălcând toate poruncile Lui cele sfinte şi neprimind dogmele despre Sfânta Treime, ridicându-te împotriva Evangheliei lui Hristos şi prigonind prin toate mijloacele neamul creştinesc, străduindu-te să îl nimiceşti definitiv, nu eşti tu, oare, înainte-mergătorul şi proorocul mincinos al lui Antihrist, chiar dacă în prezent încă nu îŃi este dat să săvârşeşti minuni şi semne mincinoase, aşa cum scrie despre acela, şi nu ai adus tu chipul primei fiare, adică al lui Antihrist, şi nu îi obligi tu, oare, pe cei înşelaŃi să se închine la chipul şarpelui?

Deşi nu pui încă pecete pe fruntea şi mâna lor dreaptă, astfel încât cei ce nu au această pecete să nu poată vinde, nici cumpăra - căci nu a început încă vremea acestei înşelăciuni şi nu a apărut încă fiul pierzării - totuşi, la vremea lor, toate acestea vor fi împlinite, prin judecăŃile negrăite ale lui Dumnezeu, de către urmaşul tău şi lucrătorul ticăloşiei tale. Dacă, aşa cum s-a spus mai sus, Creatorul tuturor a făgăduit cu jurământ că seminŃia Hristosului Lui, adică neamul creştinesc, va dăinui în vecii vecilor şi scaunul Lui va fi ca soarele înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, atunci înseamnă că seminŃia ta cea rău credincioasă, fiind potrivnică lui Hristos, va fi nimicită pe veci, aşa cum spune Sfânta Scriptură: Că păcătoşii vor pieri, iar vrăjmaşii Domnului, îndată ce s-au mărit şi s-au înălŃat, s-au stins, ca fumul au pierit (Ps. 36, 20). Dar să auzi şi pricina fericirii veşnice a binecinstitorilor: Că cei ce-L binecuvântează pe El, adică pe Hristos, vor moşteni pământul (Ps. 36, 22), adică Ierusalimul de Sus, prin care vor merge picioarele celor blânzi; iar cei ce-L blestemă pe El, adică pe Hristos, de tot vor pieri, precum se spune puŃin mai jos: Iar cei fără de lege vor fi izgoniŃi şi seminŃia necredincioşilor va fi stârpită. Iar drepŃii vor moşteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el. Şi iarăşi spune puŃin mai jos: Păzeşte nerăutatea şi caută dreptatea, că urmaşi are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată şi urmaşii necredincioşilor vor fi stârpiŃi. Iar mântuirea drepŃilor de la Domnul (Ps. 36, 28; 29; 37; 38).

Iar Ńie, rău credinciosule, care nu păzeşti şi nu vezi nici nerăutatea, nici dreptatea, ci, dimpotrivă, ai adus în viaŃa aceasta toată răutatea, fărădelegea, desfrâul şi răstălmăcirea bunei credinŃe, şi te veseleşti cu ostaşii tăi împotriva binecinstitorilor, bucurându-te de înrobirea şi vărsarea sângelui lor, Ńie nu îŃi va rămâne nici o rămăşiŃă pământească, adică nu vei avea după moarte nici o părtăşie cu drepŃii, ca unul care nu L-a binecuvântat împreună cu ei pe Împăratul şi Mântuitorul lor, pe Iisus Hristos. Unirea ta va fi cu cei ce L-au blestemat, cu iudeii potrivnici lui Dumnezeu, şi moştenirea ta va fi împreună cu tatăl tău, diavolul, în gheena focului nestins, pentru că eşti ucenicul lui şi grabnic hulitor împotriva lui Hristos. Avându-l pe însuşi diavolul, care locuieşte în ticălosul tău suflet şi în inima ta, ajutător, şi respingând prin toate mijloacele dumnezeirea pururea fiitoare a lui Hristos şi domnia Lui, nu te-ai oprit să Îi aduci şi această hulă: tu spui că, atunci când El S-a înălŃat la cer, Dumnezeu L-a întrebat: „E adevărat că Tu pe pământ Te-ai numit pe Tine ÎnsuŃi Dumnezeu?” şi că la aceasta El a răspuns: „Nu, Doamne! Oamenii au născocit împotriva Mea acest neadevăr”. O, ce răutate neasemuită şi ce viclenie ai tu, fiu al diavolului!

Page 40: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

44

Ajungând până în acest loc, eu am fost cuprins de o mare nedumerire şi m-am întrebat: voi putea să dau în vileag, aşa cum se cuvine, reaua ta credinŃă şi nebunia ta? Totuşi, chemându-L în ajutor pe Mântuitorul Hristos, de dragul Căruia am depus tot acest efort, după măsura puterilor mele nu mă voi da în lături de la această divulgare, ci voi dovedi că tu şi în aceasta minŃi şi rosteşti hulă împotriva dumnezeirii Celui Unuia Născut, ca şi împotriva tuturor SfinŃilor Prooroci şi Apostoli ai lui Dumnezeu şi împotriva Arhanghelului Gavriil, trimis de Dumnezeu către Fecioara Maria, care se trăgea din seminŃia lui David. Dar ce vorbesc eu despre Arhanghel şi Prooroci? Tu chiar şi împotriva Celui de Sus, Care ştie toate faptele dinainte, ai ascuŃit limba ta cea ticăloasă.

Dacă tu lauzi dumnezeiasca Evanghelie întru adevăr, iar nu în chip făŃarnic, după viclenia diavolească, atunci Evanghelia spune clar: Iar în a şasea lună a fost trimis Îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând Îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei (Luca 1, 26-28). Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Gavriil să binevestească Sfintei Fecioare venirea Domnului sau să o anunŃe că Dumnezeu a binevoit să Se sălăşluiască în ea, căci numai Dumnezeu este Domnul, Creatorul şi Stăpânul tuturor după dumnezeire, atunci cum spui tu, ticălosule, că Dumnezeu L-a întrebat pe Hristos când El S-a înălŃat la cer dacă este adevărat că El pe pământ S-a numit pe Sine Însuşi Dumnezeu? Oare Dumnezeu a trimis un om sau un Înger din cer în pântecele fecioarei?

Dacă Arhanghelul ar fi ştiut că în ea (spre întrupare) va fi trimis de Dumnezeu un om sau un Înger, atunci nu L-ar fi numit Domn şi nu ar fi spus: pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema; de asemenea nu L-ar fi numit Împărat Veşnic, zicând: Şi va împărăŃi peste casa lui Iacov în veci şi împărăŃia Lui nu va avea sfârşit. Aşadar, Domnul L-a trimis în Fecioară pe Fiul Său Cel Unul Născut şi Cuvântul, Care este Domn şi Stăpân al tuturor, după cum spune şi El Însuşi despre Sine prin Proorocul Isaia: Şi acum, Domnul Dumnezeu Mă trimite cu Duhul Său! (Isaia 48, 16). Sfânta Scriptură nu numai pe Dumnezeu Tatăl Îl numeşte Domn, ci şi pe Fiul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu. Ascultă cu atenŃie ce spune despre Amândoi Fericitul Prooroc şi Împărat David: Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale (Ps. 109, 1). Iată doi Domni – Tatăl şi Fiul. Şi iarăşi: Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut (Ps. 109, 3). Dumnezeu Tatăl Îi spune aceasta Fiului Celui Unuia Născut şi Cuvântului Său.

Oare un om naşte Dumnezeu? Ca un Dumnezeu şi Domn, Tatăl Îl naşte din pântece, adică din fiinŃa Sa dumnezeiască, pe Dumnezeu şi Domnul, asemănător Lui în toate. Ce mai spune după aceea? Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău. Pentru ce S-a jurat? Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec (Ps. 109, 4). Şi iarăşi spune în alt loc acelaşi Împărat şi Prooroc: Domnul din cer a privit, adică Fiul lui Dumnezeu Tatăl. Pentru ce a privit? Ca să audă suspinul celor înlănŃuiŃi, să îi învieze pe fiii omorâŃi şi să vestească în Sion numele Domnului şi lauda lui în Ierusalim. Iată, Domnul Care priveşte din cer pe pământ este Fiul. De asemenea, Domn este şi Acela al Cărui nume El a venit să îl vestească în Sion.

Dacă Dumnezeu Tatăl, ca Domn, numit astfel de toŃi Proorocii dumnezeieşti, L-a trimis în lume pe Domnul, adică pe Fiul Său Cel Unul Născut, ca toŃi să Îl cinstească pe Fiul aşa cum îl cinstesc pe Tatăl şi cum spune despre Sine Cel Unul Născut: Şi aceasta este viaŃa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17, 3) – atunci cum spui tu că Dumnezeu L-a întrebat cu supărare pe Hristos dacă este adevărat că El S-a numit pe Sine Însuşi Dumnezeu înaintea oamenilor şi că Hristos i-a răspuns cu frică: „Nu, Stăpâne, nu Eu am îndrăznit să spun aceasta, ci oamenii au minŃit despre Mine”? Chiar de ar fi şi aşa, cum huleşti tu, ticălosule? Chiar dacă Ucenicii Lui, care au scris Sfânta Evanghelie, au minŃit despre El, este cu putinŃă ca şi dumnezeieştii Prooroci, trimişi de Însuşi Cel de Sus cu mulŃi ani înainte de întruparea Lui mai presus de fire, care, sub insuflarea

Page 41: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

45

Sfântului Duh, Îl numesc Dumnezeu, să fi minŃit şi ei? O, ce hulă urâtă de Dumnezeu, ce defăimare din partea ta, ticălosule!

Dacă şi aceştia au minŃit, atunci înseamnă, după marea ta nebunie, că Însuşi Cel de Sus a minŃit când le-a descoperit taina cea ascunsă din veac, care întrece orice minte şi orice cuvânt, a Întrupării Fiului Celui Unuia Născut şi Cuvântului Său. Căci de unde au putut ei, oameni muritori, să ştie dinainte această taină mare şi înfricoşătoare care nu era cunoscută nici de SfinŃii Îngeri, dacă nu le-ar fi descoperit-o Însuşi Dumnezeu?

Dacă Dumnezeu le-a descoperit-o, atunci cum spui tu că El nu o ştia? Căci faptul de a întreba cu supărare despre ceea ce el însuşi a mărturisit mai înainte prin Proorocii săi, este tipic unui necunoscător. Este evident că un asemenea nebun este tocmai acela care te-a învăŃat să rosteşti aceste hule împotriva lui Dumnezeu şi a SfinŃilor Lui Prooroci şi Apostoli. Şi acela nu este altul decât tatăl tău, diavolul. El nu a înŃeles niciodată corect - şi nici nu poate înŃelege! - nici o faptă bună a lui Dumnezeu şi nici o taină, căci şi-a pierdut minŃile şi inima atunci când s-a ridicat împotriva Stăpânului şi Creatorului său. De aceea, văzându-L întrupat, petrecând patruzeci de zile şi patruzeci de nopŃi în post, şi neînŃelegând Taina Întrupării Sale celei mai presus de fire şi fiind în nedumerire, s-a apropiat de El cu viclenie, zicând: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini (Mt. 4, 3).

ÎnŃelege dar, nebunule şi nesimŃitorule mai ceva decât pietrele, ticălosule Mahomed: tatăl şi învăŃătorul tău, diavolul, chiar şi împotriva voinŃei lui mărturiseşte că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu-Cuvântul întrupat. Căci el, fără îndoială, a auzit cum, la Iordan, Tatăl a mărturisit de sus despre El, ca despre Fiul lui Dumnezeu, zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit. Iar tu, ticălosule, respingi dumnezeirea Lui şi îi învinuieşti pe toŃi Proorocii lui Dumnezeu din veac şi pe ucenicii şi Apostolii Lui şi chiar pe Cel de Sus şi pe Fiul Său Cel Unul Născut. Şi dacă se admite, după necredinŃa şi hula ta, că ei toŃi mint, atunci cum poate fi Evanghelia dumnezeiască, cinstită şi dreaptă şi pogorâtă din cer, precum mărturiseşti tu în repetate rânduri şi precum credem şi noi?

Dacă nu îi crezi pe Proorocii şi pe Evangheliştii care mărturisesc că El este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu, de dragul Căruia cu bunăvoinŃă şi-au plecat capetele lor sub sabie mulŃime nenumărată de Mucenici, atunci să îl crezi pe tatăl tău, diavolul, care Îl numeşte pe El Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu. Căci el ştia că numai Dumnezeu poate să săvârşească această mare minune, adică să prefacă firea tare a pietrei în pâine moale. Iar dacă nu îi dai ascultare nici tatălui tău, diavolului, atunci ce altceva se poate spune şi crede despre tine decât faptul că eşti mai ticălos şi decât diavolii înşişi şi mai nebun şi mai rău decât animalele neraŃionale?

După ce te-am înfăŃişat aşa cum eşti în realitate, a venit timpul ca să rostesc despre tine cunoscuta cugetare dumnezeiască a Fericitului Prooroc şi Împărat David: Zis-a cel nebun în inima sa: Nu este Dumnezeu! (Ps. 13, 1) De aceea, eşti vrednic să te numeşti ateu, potrivit cu dumnezeiescul cuvânt al Evangheliei, care spune: Cel ce Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu (Ioan 15, 23). Deşi pari că Îl mărturiseşti pe Unicul Dumnezeu, totuşi nu faci aşa cum le-a descoperit El despre Sine prin Cel Unul Născut şi prin Duhul Sfânt – dintru început – Proorocilor şi apoi SfinŃilor lui Hristos ucenici şi Apostoli, ci propovăduieşti şi dai legi potrivnice lor, ticălosule, străduindu-te prin toate mijloacele să răstălmăceşti Taina Evangheliei despre Sfânta Treime, respingând toate dogmele, toată propovăduirea şi toată Legea apostolească a Noului Testament. Însă nicicum nu le vei birui definitiv. Chiar dacă în prezent, pentru păcatele noastre, prin îngăduinŃa lui Dumnezeu şi judecăŃile Lui cele nepătrunse, tu, după cât se pare, ai putere şi năvăleşti asupra binecinstitorilor, tu, ticălosule şi necredinciosule, totuşi, vei fi zdrobit cândva, iar numele tău va pieri cu zarvă, aşa cum au pierit cei mai cruzi prigonitori dinaintea ta: iudeii, romanii şi grecii.

Gura nemincinoasă a AtotŃiitorului Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, i-a spus ucenicului Său, Petru: Şi Eu îŃi zic Ńie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porŃile iadului nu o vor birui (Mt. 16, 18). El i-a numit porŃile iadului pe împăraŃii potrivnici lui

Page 42: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

46

Dumnezeu şi pe tiranii şi prigonitorii cruzi ca fiarele, care se vor ridica din când în când împotriva credinŃei creştine pe tot pământul, dintre care unul eşti tu, ticălosule, cel ce îi prigoneşti şi îi înşeli în chip puternic şi viclean pe cei credincioşi, cum nu a mai făcut nici unul dintre prigonitorii dinaintea ta: pe unii - prin chinuri şi mucenicie, pe alŃii – prin făgăduinŃele multor daruri şi ranguri înalte, iar pe alŃii – prin făŃărnicie, sub pretextul bunei credinŃe şi al dreptăŃii. Dar, mai mult decât toate, îi înşeli prin faptul că le îngădui supuşilor tăi să meargă pe calea cea largă ce duce la veşnica pieire, aşa cum spune cugetarea dumnezeiască a înfricoşătorului şi nemitarnicului Judecător, a Mântuitorului Hristos, Care este peste toŃi Dumnezeu. Lui I se cuvin slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

Page 43: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

47

Page 44: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

48

VII

Al doilea cuvânt, tot către cei binecredincioşi, împotriva câinelui Mahomed; tot aici şi cuvânt despre sfârşitul acestui veac

Atât cât m-a ajutat harul lui Dumnezeu care mă învaŃă de sus să lupt cu acest

necredincios hulitor al lui Hristos şi diavol văzut, adică împotriva ticălosului Mahomed, eu am luptat. Acum, însă, mă voi îndrepta cu cuvântul către cei binecinstitori, nu ca un învăŃător care este mai presus de ei sau ca unul ce este pus peste ei de sus, ci ca cel mai mic şi mai neputincios frate al lor şi împreună cu ei păzitor al dogmelor neîntinatei credinŃe creştine date de Dumnezeu. Şi le voi aminti lor şi, în parte, şi mie însumi, ceea ce ne poate întări şi menŃine în credinŃa în Hristos, adevăratul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, în nădejdea şi dragostea Lui, şi ceea ce ne poate păzi nevătămaŃi de neorânduielile care ne lovesc în aceste vremuri şi, ca să spun aşa, de întunericul cel cumplit şi lipsit de lumină. Astăzi, mai mult ca oricând, se cuvine ca eu să spun împreună cu Fericitul Prooroc şi Împărat David: Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac (Ps. 11, 8). De ce? Pentru că nelegiuiŃii mişună pretutindeni (Ps. 11, 9).

Oriunde îŃi aŃinteşti privirea pe pământ, pretutindeni vezi că întunericul relei credinŃe a ismaelitenilor potrivnici creştinismului se înmulŃeşte şi îi întunecă pe toŃi. Începând din vremea lui Heracle, regele grec, el a continuat până în vremurile acestea şi cu siguranŃă va continua şi în vremurile următoare, precum am aflat din dumnezeiasca Scriptură, până la arătarea lui Antihrist, luptătorul de Dumnezeu, care nu este foarte departe, ci se află oarecum la uşă, precum ne învaŃă Scriptura, care spune clar că în veacul al optulea va fi orânduirea tuturor, adică va înceta puterea grecească, va începe chinul adus de Antihrist, potrivnicul lui Dumnezeu, şi va avea loc a doua venire înfricoşătoare a Mântuitorului Hristos pe pământ∗.

Iar faptul că această orânduire a tuturor credincioşilor este aproape, reiese atât din multele lămuriri şi dovezi clare ale Scripturii cât, mai ales, din ceea ce scrie Fericitul Apostol Pavel în a doua Epistolă către Tesaloniceni, arătând ce semne vor fi înainte de a doua venire a Domnului: Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinŃă şi nu se va da pe faŃă omul nelegiuirii, fiul pierzării. Potrivnicul, care se înalŃă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu (2 Tes. 2, 3-4).

Lepădarea de credinŃă, adică prăbuşirea popoarelor din neîntinata şi dreapta credinŃă creştină în diferitele erezii urâte de Dumnezeu şi în necredinŃa agarenilor potrivnică lui Hristos, poate fi aşteptată, văzută sau auzită, vreodată mai mult decât astăzi? Unde sunt astăzi cei care strălucesc prin buna credinŃă şi cinstire dumnezeiască? Unde sunt frumuseŃea şi slava credincioşilor: în Ierusalim, în Alexandria, în Egipt, în Libia şi în Antiohia? Unde este acea înflăcărare şi acea râvnă dumnezeiască a PărinŃilor noştri purtători de Dumnezeu şi întocmai cu Îngerii, care străluceau prin post în Tebaida de Sus şi în diferite Ńări şi munŃi? Unde sunt înălŃimea de neatins a bunei credinŃe şi lauda tuturor popoarelor apusene? Unde este Sfânta şi Apostoleasca Biserică a vechii Rome? Astăzi toate acestea, precum vedem, fie se află în stăpânirea agarenilor necredincioşi, fie sunt pustiite de ei, altele au devenit nepotrivite şi cu ∗ După gândirea Sfântului Dimitrie Rostov, prin veacul al optulea trebuie să înŃelegem opt mii de ani, la jumătatea cărora trebuie să aşteptăm a doua venire a lui Hristos, căci se spune: la miezul nopŃii va veni Mirele. Dumnezeu, poate, însă, după cuvintele aceluiaşi Sfânt, să prelungească venirea Sa şi după miezul nopŃii [n. tr.].

Page 45: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

49

totul nefolositoare din pricina diferitelor erezii urâte de Dumnezeu, a căror căpetenie este chiar acea veche Romă care a fost înainte cea mai strălucitoare şi mai vestită în buna credinŃă şi în toată înŃelepciunea şi vieŃuirea vrednică de cinstire, iar după ea şi toată Italia.

Mergi cu privirea cea tainică, suflete, în India, în Etiopia şi în toate colŃurile lumii. Pretutindeni vei găsi urâŃenia şi ticăloşia tuturor ereziilor. În unele locuri vei vedea şi reaua credinŃă a agarenilor, care a ademenit popoarele de acolo şi le-a atras la sine. Pe cine? Pe acele popoare credincioase din Răsărit, în care s-a aprins de la început, prin dumnezeieştii Apostoli, lumina bunei credinŃe, care a ajuns şi până la noi, europenii. Oare nu pe toate acestea întunericul agarean fie le-a atras la sine, fie le-a făcut netrebnice, le-a strâmtorat şi le-a pervertit sufleteşte şi le perverteşte neîncetat prin diferite feluri? Oare pot să spun mai mult decât toate schimbările şi întâmplările însemnate care au avut loc înainte pe pământ? Unde sunt înălŃimea şi slava neasemuită a împăraŃilor creştini care s-au aflat la putere, slăviŃi prin toată înŃelepciunea, virtutea, legile cele bune şi credinŃa cea ortodoxă, care au domnit în slăvita cetate a marelui Constantinopol? Unde este acea lumină catolicească a bunei credinŃe care, asemeni soarelui, a luminat tot pământul prin arhiereii cei întocmai cu Îngerii? Nu au fost, oare, toate acestea înrobite şi supuse acum mulŃi ani de ismaeliteni?

Şi nu există pentru noi nici o izbăvire de nicăieri, ci, dimpotrivă, tot ce ne priveşte pe noi merge spre mai rău, iar tăria lor devine tot mai puternică şi mai mărită. Să înŃelegem aşadar cât de rele au devenit lucrurile pentru noi, sărmanii greci, cum am pierdut noi toate acele bunătăŃi. Unde sunt astăzi acele minuni ale Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, care întrec orice minte şi cuvânt, care s-au săvârşit în această cetate, izbăvind-o, mai presus de orice nădejde, de atacurile dese ale barbarilor? De ce s-au stins acum toate acestea? De ce nu se mai ridică astăzi Ocrotitoarea cetăŃii şi Stăpâna ei în apărarea şi izbăvirea ei? Este evident că din pricina fărădelegilor neîndreptate pe care au îndrăznit să le facă înainte, în această cetate, strămoşii noştri.

Oare nu aşa spune dumnezeiescul Psalm despre iudeii care trăiau în necinste asemenea nouă: Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborât când se înălŃau. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor. Ca visul celui ce se deşteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut (Ps. 72, 18-20)? Însă, încetând să plâng necazurile noastre, mă voi întoarce la cele înfăŃişate înainte şi vom înŃelege din alte cugetări dumnezeieşti că orânduirea tuturor, adică sfârşitul acestui veac, nu este departe, ci aproape, şi că ticălosul Mahomed este chiar proorocul cel mincinos pomenit în dumnezeiasca Apocalipsă şi premergătorul lui Antihrist - potrivnicul lui Dumnezeu. Să ne îndreptăm atenŃia asupra următorului lucru:

Domnul nostru Iisus Hristos, precum se spune în Sfânta Evanghelie, când i-a învăŃat pe ucenicii Lui şi i-a întărit în credinŃa şi iubirea Lui, iar prin ei pe toŃi credincioşii şi a fost întrebat de ei: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?, El, după ce le-a proorocit nenorocirile şi neorânduielile care vor lovi omenirea înainte de venirea Lui înfricoşătoare şi de sfârşitul acestui veac, a adăugat, zicând: Atunci mulŃi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alŃii; şi se vor urî unii pe alŃii. Şi mulŃi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulŃi (Mt. 24, 10-11). Prin acestea Stăpânul i-a arătat pe începătorii diferitelor erezii care au apărut în Biserica Lui şi care au fost: Simon vrăjitorul, Marchion, Manent, Origen, Arie, Macedonie, Nestorie, Serghie şi ticăloşii iconoclaşti; toŃi aceştia au pricinuit, prin diferite mijloace, necazuri şi suferinŃe Bisericii Soborniceşti a lui Hristos şi au atras o mulŃime nenumărată de ortodocşi la ereziile lor. Apoi a adăugat, zicând: Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăŃiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul (Mt. 24, 14). Pentru ce se va propovădui spre mărturie? Pentru ca cei ce aud şi cred să se mântuiască, iar cei ce nu cred să fie osândiŃi la dreapta judecată, neavând nici o îndreptăŃire pentru necredinŃa lor.

Iar Evanghelia ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu s-a propovăduit demult în toată lumea şi martorul credincios al acestui lucru este Apostolul Pavel, care spune despre ceilalŃi Apostoli -

Page 46: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

50

spre osândirea iudeilor celor necredincioşi: Dar întreb: Oare n-au auzit? Dimpotrivă: În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor (Rom. 10, 18), adică ale Apostolilor lui Hristos.

Apoi, după ce le-a proorocit cele despre întunecarea soarelui şi a lunii, căderea stelelor şi clătinarea puterilor cereşti, le-a făcut cunoscut momentul sfârşitului veacului şi cel al venirii Sale printr-o pildă, zicând: ÎnvăŃaŃi de la smochin pilda: Când mlădiŃa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteŃi că vara este aproape. Asemenea şi voi, când veŃi vedea toate acestea, să ştiŃi că este aproape, la uşi (Mt. 24, 32-33).

Vorbind despre smochin, Stăpânul, după cum mi se pare mie, nu se referă la acest pom roditor; căci ramurile acestui pom sunt moi, fac roade şi odrăslesc frunze în tot timpul anului. Ci, prin smochin, El numeşte în chip tainic Biserica Lui cea Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, care s-a răspândit pe tot pământul. Prin mlădiŃa cea roditoare numeşte cuvântul de învăŃătură sau propovăduirea Evangheliei, prin care binecredincioşii creştini de pretutindeni se luminează şi învaŃă de la împuterniciŃii Bisericii lui Hristos, de la arhierei, prin care acest smochin tainic devine purtătorul de roade al Pomicultorului său ceresc, şi pentru aceasta primeşte întotdeauna binecuvântare duhovnicească de sus şi nădăjduieşte neîncetat spre mai bine.

Dacă această mlădiŃă va fi moale, adică învăŃătura nu va avea tărie şi statornicie şi nepărtinire, după cuvântul dumnezeiescului Apostol, care spune: Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăŃătura. …fă lucru de evanghelist (2 Tim. 4, 2; 5), atunci ramurile ei vor odrăsli numai frunze, ceea ce înseamnă că nu vor aduce rod de fapte bune sau, mai bine zis, vor dispreŃui şi vor încălca dumnezeieştile porunci ale Evangheliei din pricina nepăsării totale a păstorilor şi nu vor primi de sus binecuvântare duhovnicească, ci, dimpotrivă, vor auzi: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! (Mt. 21, 19).

În ce altă vreme a fost mlădiŃa acestui smochin tainic şi dumnezeiesc mai moale şi a odrăslit mai multe frunze decât acum, când nu există nimeni care să îi mustre şi să îi înveŃe aşa cum se cuvine pe cei neobrăzaŃi, să îi încurajeze pe cei fricoşi, să îi apere pe cei neputincioşi şi să aibă grijă de ei, când nu există nimeni care să îi dea în vileag pe cei ce se împotrivesc cuvântului bunei credinŃe, să îi oprească pe cei neruşinaŃi, să îi întoarcă pe cei rătăciŃi la adevăr şi la cinstita vieŃuire creştinească.

Nu există nimeni care de dragul curăŃiei desăvârşite să se îndepărteze de rangurile preoŃeşti sau care să caute aceste ranguri după râvna dumnezeiască pentru a-i îndrepta pe oamenii care trăiesc în fărădelegi şi necuviinŃe. Dimpotrivă, astăzi găseşti mulŃi care îndrăznesc să capete ranguri. ToŃi sunt gata să cumpere aceste ranguri ca să trăiască mereu în mulŃumire, slavă şi în toată liniştea. Vremurilor de astăzi li se cuvine cel mai mult cugetarea dumnezeiască: ToŃi s-au abătut, adică s-au ferit de calea cea mântuitoare a poruncilor Evangheliei şi a învăŃăturilor Apostolilor şi PărinŃilor; împreună netrebnici s-au făcut (Ps. 13, 3), adică au devenit netrebnici şi cu viaŃa şi cu cuvintele şi cu faptele. Despre ceea ce urmează eu tac, cruŃându-i pe cei ce se mânie împotriva cuvântului şi a curajului şi a râvnei pentru adevăr.

O, cum va putea cineva să plângă cu vrednicie această întunecime în care a căzut neamul nostru? NelegiuiŃii mişună pretutindeni ca leii care urlă, şi îi amăgesc prin orice mijloc şi îi răpesc de la Dumnezeu pe cei binecredincioşi, ducându-i tatălui lor, diavolului, în dar, ceea ce iubeşte el cel mai mult. Păstorii noştri au devenit mai nesimŃitori decât pietrele, socotind că pentru ei este de ajuns să răspundă la vremea încercării cu faptul că au putut să se mântuiască pe ei înşişi. Ei dispreŃuiesc cu bună ştiinŃă şi nu înŃeleg glasul cel dumnezeiesc, care spune: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte, iar sângele lor îl voi cere din mâinile păstorilor. Înfricoşătoare este această ameninŃare pentru voi, o cinstiŃi păstori, şi plină de toată groaza!

Page 47: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

51

AscultaŃi-l şi pe Sfântul Apostol Pavel care vorbeşte clar despre voi şi despre răspunsul pe care va trebui să îl daŃi nemitarnicului Judecător: AscultaŃi pe mai-marii voştri şi vă supuneŃi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi de folos (Evr. 13, 17).

Dar să ne întoarcem iarăşi la cele dinainte. Căderea popoarelor, proorocită de dumnezeiescul Apostol, din propovăduirea evanghelică în diferite erezii ticăloase şi în credinŃa cea rea a urmaşilor agarenilor, în parte a avut loc deja, iar în parte vedem că se întâmplă în fiecare zi; de asemenea, vedem că mlădiŃa smochinului tainic a devenit mai moale decât uleiul, precum se spune în proorocie, şi nu aduce roade, ca înainte, ci odrăsleşte frunze. Văzând aceasta, ce altceva să mai aşteptăm dacă nu sfârşitul tuturor, după cuvântul dumnezeieştii Scripturi.

Cu deosebire vedem că asuprirea agarenilor, care a început din vremea regelui Heraclie, a supus o mare parte şi cele mai bune Ńări ale lumii şi le supune neîncetat prin îngăduinŃa judecăŃilor nepătrunse ale lui Dumnezeu, iar împărăŃia împăraŃilor ortodocşi s-a împărŃit în multe părŃi şi a fost nimicită de agareni deja de mulŃi ani, neprimind nici un ajutor de nicăieri. Dimpotrivă, rămăşiŃele stăpânirii romane din Apus, împărŃindu-se în multe regate şi state, trăiesc neîncetat în duşmănie între ele şi regii apuseni luptă unul împotriva altuia, asemenea împăraŃilor, domnitorilor şi cnejilor noştri europeni dinainte, grecilor, bulgarilor şi sârbilor, pe care i-a zdrobit în întregime, cu îngăduinŃă de sus, ismaeliteanul cel rău şi necredincios. Şi s-a împlinit cuvântul Apostolului, care spune: Iar dacă vă muşcaŃi unul pe altul şi vă mâncaŃi, vedeŃi să nu vă nimiciŃi voi între voi (Gal. 5, 15).

Acelaşi Apostol arată şi dumnezeiescul glas al Stăpânului, zicând: Orice împărăŃie care se dezbină în sine se pustieşte (Mt. 12, 25). Căci, aşa cum mulŃi oameni îşi urează unul altuia pace în Dumnezeu şi buna înŃelegere Îl sădeşte şi Îl Ńine în ei pe Hristos, Care este Pacea Însăşi şi Care îi educă şi îi binecuvântează şi îi înmulŃeşte, după dumnezeiasca cugetare care spune: Că unde sunt doi sau trei, adunaŃi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor (Mt. 18, 20), tot aşa, dacă mulŃi oameni se află în discordie şi luptă unul împotriva altuia din pricina mândriei, a iubirii de stăpânire şi a iubirii de argint, dezbinarea îl sădeşte în ei pe însuşi luptătorul de Dumnezeu şi ucigătorul de oameni, diavolul. Iar ei, îndrumaŃi în chip nevăzut de el, nu mai încetează să lupte cu îndârjire unul împotriva altuia, ca fiarele sălbatice, până când unii vor fi nimiciŃi definitiv de alŃii. Aşa au fost toate acestea şi aşa se săvârşesc în fiecare zi prin judecăŃile nepătrunse ale lui Dumnezeu.

De aceea este bine şi mântuitor pentru noi şi bineplăcut Celui de Sus să alungăm din gândurile noastre orice slăbiciune şi deznădejde dăunătoare sufletului, dar mai ales speranŃele deşarte care ne amăgesc şi potrivit cărora aşteptăm să se statornicească din nou puterea împărătească în Constantinopol. Trebuie ca noi să ne trezim din somnul cel îndelungat al nepăsării şi trândăviei noastre celei mari şi să dăm ascultare cuvântului propovăduitorului care spune: Deci luaŃi seama cu grijă, cum umblaŃi, nu ca nişte neînŃelepŃi, ci ca cei înŃelepŃi. Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt (Efes. 5, 15). Şi tot el spune iarăşi: căci noaptea e pe sfârşite, adică întunericul îndelungat al amăgirii viclenilor diavoli, care a stăpânit neamul omenesc până la venirea în trup a Domnului nostru Iisus Hristos, a trecut şi a pierit definitiv la arătarea VieŃii şi Luminii Pururea Fiitoare, iar ziua este aproape (Rom. 13, 12), adică a strălucit lumina cea neapusă a neîntinatei vederi a lui Dumnezeu, când a strălucit Soarele dreptăŃii, şi s-a răspândit pe tot pământul şi l-a luminat.

De aceea să lepădăm lucrurile întunericului, care sunt adulter, desfrânare, toată necurăŃia trupească, destrăbălarea, nedreptatea, cămătăria şi orice încălcare a poruncilor dumnezeieşti ale Mântuitorului Hristos (Gal. 5, 19). Le numeşte lucrurile întunericului nu pentru că ele se săvârşesc în întuneric, căci şi în timpul zilei oamenii desfrânează, fură şi fac fărădelegi prin diferite alte mijloace, ci pentru că ele ne aruncă pe noi, săvârşitorii lor, în întunericul veşnic din cele mai de jos ale pământului. Şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii (Rom. 13, 12), ceea ce înseamnă cu cele patru mari virtuŃi sufleteşti, care sunt (ÎnŃ. lui Sol. 8,

Page 48: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

52

7): chibzuinŃa, dreptatea, bărbăŃia – nu aceea care nimiceşte trupurile şi tăria cetăŃilor, ci puterea sufletească şi răbdarea în diferitele necazuri şi suferinŃe pricinuite nouă de diavoli şi de oamenii vicleni – şi curăŃia care ne păzeşte în toată sfinŃenia şi cuviinŃa şi ne uneşte cu SfinŃii Îngeri. De asemenea, să ne îmbrăcăm şi cu celelalte fapte bune, care se nasc din ele: cu înfrânarea, blândeŃea, smerita înŃelepciune, credinŃa, nădejdea şi dragostea, care este împlinirea legii.

Înarmându-ne cu aceste arme duhovniceşti, să pornim la luptă împotriva relei credinŃe a agarenilor, al cărei începător şi născocitor este chiar ticălosul diavol, care urăşte binele şi care s-a sălăşluit cu totul în ticălosul Mahomed. Să nu ne lăsăm înşelaŃi de fericirea lor, de biruinŃele vestite şi de prosperitatea lor (exterioară). Nu în acestea şi nici în cele asemănătoare lor constă adevărul credinŃei în Hristos Dumnezeu! Mult mai slăviŃi şi minunaŃi decât ei şi mai fericiŃi în biruinŃe vestite au fost Alexandru Macedon şi cezarul August, care a fost stăpânul întregii lumi, de asemenea şi ceilalŃi împăraŃi romani care au trăit după el; însă din aceasta nu reiese că ei au fost binecredincioşi, căci ei au fost slujitorii viclenilor diavoli şi ai idolilor lor.

Prigonitorii lui Hristos au fost nişte fiare, la fel ca şi ticălosul Mahomed de astăzi, care ne prigoneşte prin orice mijloc şi ne înrobeşte lui, însă acest lucru se săvârşeşte cu îngăduinŃa lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre, iar nu din pricina vreunei bune-credinŃe de-a lui. Nicidecum să nu înŃelegem aşa! Căci cum poate fi socotit binecredincios acela care pe Însuşi Dumnezeu, Cel ce L-a trimis pe Fiul Său Unul Născut, Iisus Hristos, nu vrea a-L cunoaşte, aşa cum vesteşte dumnezeiescul glas, zicând: Cel ce nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl Care L-a trimis. Acesta înseamnă că cel ce Îl respinge pe Fiul, Îl respinge şi pe Tatăl Care L-a trimis şi răstălmăceşte mântuitoarele Lui porunci şi mărturiseşte că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu şi nu este Dumnezeu, ci Îl numeşte robul şi făptura lui Dumnezeu.

Aşadar, nu pentru vreo bună-credinŃă s-a ridicat el la o asemenea înălŃime a slavei pământeşti şi se ridică neîncetat, tot aşa cum nu din această pricină s-au şi înălŃat împăraŃii greci şi romani pomeniŃi mai sus, ci acest lucru se săvârşeşte după judecăŃile nepătrunse ale lui Dumnezeu, Care a creat şi călăuzeşte în chip preaînŃelept toate cele văzute şi cele nevăzute. Să nu ne îngrozim, pentru Dumnezeu, de acest lucru şi să nu ne întristăm pentru că ne aflăm de atâŃia ani în robia lor şi nu există nici o apărare de nicăieri pentru noi, nici ajutor, şi să nu ne socotim părăsiŃi de Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci nici creştinii care au trăit înaintea noastră, aflându-se timp de 318 ani sub stăpânirea tiranilor potrivnici lui Hristos, a grecilor, romanilor şi iudeilor, şi care au fost prigoniŃi de ei şi prin toate mijloacele asupriŃi şi chinuiŃi, nu s-au întristat şi nu s-au descurajat, ci, dimpotrivă, s-au bucurat şi s-au veselit că au îndurat prigoniri pentru Hristos şi pentru credinŃa în El şi că şi-au sleit trupurile lor prin toate chinurile. Ei s-au întărit prin credinŃa în El şi prin nădejde şi prin dragoste, amintindu-şi cu credinŃă fermă şi neîndoielnică făgăduinŃele Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care spune: FericiŃi cei prigoniŃi pentru dreptate, că a lor este împărăŃia cerurilor. FericiŃi veŃi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minŃind din pricina Mea. BucuraŃi-vă şi vă veseliŃi, că plata voastră multă este în ceruri (Mt. 5, 10-12). De asemenea, au înŃeles şi porunca Fericitului Iacov, fratele Domnului, care spune: Mare bucurie să socotiŃi, fraŃii mei, când cădeŃi în felurite ispite (Iac. 1, 2).

Păstrând aceste făgăduinŃe dumnezeieşti, fericiŃii creştini dinainte, fiind prigoniŃi de cei rău credincioşi, chinuiŃi în diferite feluri şi asupriŃi şi lipsiŃi de bunuri şi de averi, nu s-au întristat, ci, dimpotrivă, I-au mulŃumit Mântuitorului Hristos pentru că i-a învrednicit să sufere pentru slava Lui cea dumnezeiască. De aceea şi Hristos, la rândul Lui, i-a proslăvit nu numai în ceruri, făcându-i egali cu sfinŃii Îngeri şi încununându-i cu cununile slavei veşnice, ci şi pe pământ a proslăvit cinstitele lor moaşte prin darul tuturor vindecărilor şi prin diferite minuni. Astfel le-a şi făgăduit Dumnezeul şi Stăpânul lor prin Proorocul Său, zicând: pe cei ce Mă preamăresc îi voi preamări , iar cei ce Mă necinstesc vor fi ruşinaŃi. Însă Psalmul duhovnicesc a glăsuit cu mult timp înainte despre ei: Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule,

Page 49: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

53

şi foarte s-a întărit stăpânirea lor. Şi-i voi număra pe ei şi mai mult decât nisipul se vor înmulŃi (Ps. 138, 17-18).

De aceea şi noi, fraŃilor, ca urmaşi ai acelor fericiŃi creştini şi moştenitori ai credinŃei lor în Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, fiind părtaşi ai aceloraşi prigoniri şi suferinŃe pe care ei le-au îndurat, să nu începem să ne tânguim şi să ne descurajăm când suntem prigoniŃi de cei rău credincioşi şi asupriŃi în diferite feluri pentru credinŃa în Hristos. Ci, urmând râvna credinŃei în Hristos, dragostea fierbinte şi dorinŃa bunurilor veşnice a acelor bărbaŃi întocmai cu Îngerii, să ne bucurăm şi să ne veselim cu tot sufletul şi să Îi mulŃumim Mântuitorului Hristos pentru toate suferinŃele noastre pe care le îndurăm pentru slava Sfântului Său nume.

Să îl ascultăm pe cel mai mare Apostol care spune: IubiŃilor… întrucât sunteŃi părtaşi la suferinŃele lui Hristos, bucuraŃi-vă, pentru ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraŃi cu bucurie mare. De sunteŃi ocărâŃi pentru numele lui Hristos, fericiŃi sunteŃi, căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi; de către unii El se huleşte, iar de voi se preaslăveşte (1 Petru 4, 12-14).

Să spunem şi noi împreună cu aceia care, asemenea nouă, sunt lăsaŃi în voia necazurilor prin judecăŃile cele drepte ale Stăpânului tuturor: De către glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte, de către faŃa vrăjmaşului şi prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi şi nu Te-am uitat şi n-am călcat legământul Tău. Şi nu s-a dat înapoi inima noastră; iar paşii noştri nu s-au abătut de la calea Ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere şi ne-a acoperit pe noi umbra morŃii. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru şi am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin, oare, Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El ştie ascunzişurile inimii. Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua, socotiŃi am fost ca nişte oi de junghiere. Deşteaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-Te şi nu ne lepăda până în sfârşit. Pentru ce întorci faŃa Ta? UiŃi de sărăcia noastră şi de necazul nostru? Că s-a plecat în Ńărână sufletul nostru, lipitu-s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne izbăveşte pe noi, pentru numele Tău (Ps. 43, 18-28).

Să Îl preamărim pe pământ prin toate faptele cele drepte, prin vieŃuire demnă de laudă şi prin răbdarea în necazurile ce vin peste noi, ca şi El, la rândul Lui, să ne preamărească pe noi în ceruri. Să nu stăm departe de nevoinŃele şi cununile muceniceşti, ci să ne aflăm chiar în arena mărturisirii lui Hristos, dacă cugetăm drept. Prin multe necazuri ni se cuvine nouă să intrăm în ÎmpărăŃia cea cerească. Căci nimeni, stând şi dormitând, nu capătă biruinŃă, precum spune Sfântul Vasile cel Mare. Şi Sfântul Apostol Pavel spune: Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după legile jocului (2 Tim. 2, 5). Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii (2 Cor. 2, 6). FraŃilor, nu fiŃi copii la minte. FiŃi copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiŃi desăvârşiŃi (1 Cor. 14, 20).

Să ne învrednicim şi noi de desăvârşirea acelor bărbaŃi fericiŃi, de slava lor nepieritoare şi de cununile lor, în Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl Său fără de început şi cu Preasfântul şi Preabunul şi de ViaŃă Făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Page 50: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

54

Page 51: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

55

VIII

Răspunsurile creştinilor împotriva agarenilor care hulesc credinŃa noastră creştin-ortodoxă

În ceea ce priveşte credinŃa noastră ortodoxă, de multe ori vi se întâmplă să vă luptaŃi cu

ismaelitenii care îi duşmănesc pe creştini. De ce? Deoarece aceşti duşmani ai creştinilor nu numai că nu vor să Îl mărturisească pe Hristos ca Dumnezeu adevărat şi Fiu al lui Dumnezeu, ci ne şi ocărăsc pentru că noi Îl mărturisim ca Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu.

Dacă vreŃi să le închideŃi gurile şi să îi faceŃi de ruşine, atunci nu le aduceŃi dovezi din nici o altă scriere insuflată de Dumnezeu, decât numai din Evanghelie, căci cartea lor cea insuflată de diavol, numită la ei „Coran”, în multe locuri laudă Sfânta Evanghelie şi o numeşte cinstită şi sfântă şi o socoteşte ca fiind pogorâtă din cer. Pentru a le dovedi faptul că Hristos este şi Dumnezeu adevărat şi Fiul lui Dumnezeu, pe Care noi, cei ce credem în El, Îl mărturisim şi ne închinăm Lui, spuneŃi-le cu toată blândeŃea şi cu buna înŃelegere aşa: dacă şi voi mărturisiŃi că Evanghelia noastră este dreaptă şi adevărată, atunci de ce nu o ascultaŃi când ea vorbeşte atât de clar despre dumnezeirea lui Hristos? Căci în Evanghelia după Ioan se spune clar aşa: La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1, 1). Vezi, oare, cât de clar este numit Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl şi că de la început Cuvântul a fost întotdeauna la Tatăl, ceea ce înseamnă că a fost nedespărŃit de Dumnezeu şi că El este Creatorul tuturor?

Toate prin El s-au făcut, adică toate cele văzute şi nevăzute. Şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Iar pentru ca noi să nu credem că Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl, este la fel ca şi cuvântul nostru, străin de viaŃă şi care se răspândeşte în văzduh şi se stinge, Sfânta Evanghelie ne învaŃă, zicând: Întru El era viaŃă, ceea ce înseamnă că în Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu constă viaŃa şi că El este viaŃa şi lumina omului care crede în El. Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl a venit în această lume şi S-a făcut om desăvârşit, fără păcat, iar despre acest lucru aceeaşi Sfântă Evanghelie spune mai departe: În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit, adică necredinciosul popor iudeu. Apoi spune: Şi Cuvântul S-a făcut trup, ceea ce înseamnă că S-a îmbrăcat în trup omenesc şi S-a arătat în lumea aceasta ca om desăvârşit şi, în acelaşi timp, ca Dumnezeu desăvârşit. Mai departe spune: Şi celor câŃi L-au primit, adică celor care au crezut în El şi Îl mărturisesc ca Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit şi nădăjduiesc în El, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. Cei care Îl resping şi nu Îl mărturisesc ca Fiul lui Dumnezeu, aceia nu pot fi, nici nu se pot numi fiii lui Dumnezeu, după cuvântul aceleiaşi Evanghelii dumnezeieşti.

Iată, Sfânta Evanghelie arată că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl, şi Creatorul tuturor făpturilor văzute şi nevăzute. Arată că El este viaŃa şi lumina oamenilor, care cred în El, că a venit în lume, S-a întrupat, a mâncat şi a băut cu oamenii şi a fost om desăvârşit. Şi acestea sunt adevărate, nu sunt vedenii după cum mint unii eretici.

Acum să observăm şi faptul că Sfânta Evanghelie Îl numeşte Fiul lui Dumnezeu. Oare nu este drept ca noi, creştinii, să Îl mărturisim şi să Îl numim Fiu al lui Dumnezeu? El se numeşte pe drept Fiul lui Dumnezeu şi acest lucru reiese din faptul că Dumnezeu-Tatăl, în Sfintele Evanghelii, Îl numeşte Fiul Său Cel iubit şi mărturiseşte despre El cu glas de sus, glas ce a fost auzit când El a fost botezat în râul Iordan de către Ioan Înaintemergătorul. Acest glas s-a mai auzit şi a doua oară, când S-a schimbat la faŃă înaintea Ucenicilor Săi pe muntele

Page 52: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

56

Taborului. Atunci s-a auzit din cer glasul lui Dumnezeu, care a spus: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit, pe Acesta să Îl ascultaŃi.

Dacă Sfânta Evanghelie arată că Dumnezeu-Tatăl Îl numeşte pe Hristos Fiul Său Cel iubit, atunci voi, agarenilor, de ce îi tăgăduiŃi calitatea de Fiu şi dumnezeirea Lui şi ne ocărâŃi pe noi, cei ce Îl mărturisim ca Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu? Dacă socotiŃi Sfânta Evanghelie dreaptă şi adevărată, atunci credeŃi şi voi şi, împreună cu noi, mărturisiŃi că Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Având o asemenea mărturie a lui Dumnezeu-Tatăl Însuşi, mărturie ce a coborât din cer, noi, creştinii, dându-i crezare, cu dreptate mărturisim că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar nu rob sau simplu om, precum Îl numiŃi voi şi vă dovediŃi a fi astfel duşmanii Lui.

Să mai auzim şi alte mărturii şi dovezi evanghelice despre Hristos, cum că El este, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu. Un iudeu de neam bun, cu numele Nicodim, a venit în timpul nopŃii la Hristos, dorind să audă de la El învăŃătură înaltă şi minunată. Lui i-a răspuns Hristos aşa: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică. Şi mai departe îi spune: Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Căci faptele lor erau rele (Ioan 3, 16-19). Vezi, oare, cât de clar se numeşte El pe Sine Însuşi de trei ori Fiul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu Tatăl şi că El este Lumina care a venit în lume, şi cel ce nu crede în El a fost deja osândit, iar cel ce crede nu se teme de osândire, căci va fi izbăvit de mânia cea dreaptă şi înfricoşătoare a lui Dumnezeu, mânie ce va să vină peste fiii neascultării ?

Oare cum nădăjduiŃi voi să dobândiŃi mântuire în ziua înfricoşătoarei Lui veniri când îi negaŃi dumnezeirea şi însuşirea Lui de Fiu? Dacă voi lăudaŃi Sfânta Evanghelie în chip sincer, iar nu făŃarnic, şi spuneŃi despre ea „inzil-hac”∗, atunci încetaŃi de a-L mai huli pe Hristos şi mărturisiŃi împreună cu noi că El este Fiul lui Dumnezeu, aşa cum mărturiseşte despre El Sfânta Evanghelie. Să faceŃi aceasta dacă doriŃi să scăpaŃi de mânia cea dreaptă şi înfricoşătoare a lui Dumnezeu, ce va să vină „peste fiii neascultării” care Îl tăgăduiesc pe Fiul Cel Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu.

De asemenea, şi Fericitul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul lui Hristos mărturiseşte în Evanghelia după Ioan luminos şi hotărât despre El. Unde? Unde se spune aşa: Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1, 32-34). Acelaşi dumnezeiesc Apostol Ioan spune despre Mântuitorul Hristos şi următorul lucru: Cel ce vine de sus este deasupra tuturor. Aceasta el o spune despre Hristos, iar despre sine spune cu umilinŃă: cel ce este de pe pământ, pământesc este, şi de pe pământ grăieşte. Şi iarăşi spune despre Hristos: Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Şi ce a văzut şi auzit, aceea mărturiseşte, dar mărturia Lui nu o primeşte nimeni. Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna Lui. Cel ce crede în Fiul are viaŃă veşnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viaŃa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste El (Ioan 31-32; 35-36).

Având asemenea mărturii mari şi puternice ale Sfintei Evanghelii, noi, creştinii, credem şi mărturisim cu tot sufletul şi cu toată inima că Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu şi că prin Botez ne curăŃim de păcatele noastre, chemându-L pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, după porunca Mântuitorului Hristos. Căci El le-a spus SfinŃilor Săi ucenici şi Apostoli: Drept aceea, mergând, învăŃaŃi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al ∗ Cuvânt luat din Coran; înseamnă: Evanghelie adevărată

Page 53: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

57

Sfântului Duh (Mt. 28, 19); Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi (Marcu 16, 16).

Voi însă, agarenilor, dacă, într-adevăr, credeŃi că Evanghelia este adevărată şi dreaptă şi s-a pogorât din cer, atunci de ce tăgăduiŃi şi nu ascultaŃi aceste mărturii puternice despre dumnezeirea lui Hristos şi nu Îl mărturisiŃi nici ca Dumnezeu, nici ca Fiu al Celui de Sus şi nu vă botezaŃi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh? Prin ce nădăjduiŃi să vă mântuiŃi? Prin faptul că vă tăiaŃi împrejur, ca iudeii, credeŃi că vă mântuiŃi!? Vă înşelaŃi amarnic! Această tăiere împrejur nu vă aduce acum nici un folos. Până la venirea lui Hristos în această lume, tăierea împrejur, săvârşită după legea lui Moise, avea putere, deoarece se săvârşea după porunca lui Dumnezeu şi cei care se tăiau împrejur aveau nădejde de mântuire, însă numai cu condiŃia împlinirii celorlalte porunci ale lui Dumnezeu. Dar din momentul în care a venit Hristos şi a dat Legea cea nouă şi desăvârşită a Evangheliei, tăierea împrejur rânduită de Moise a încetat şi a fost distrusă definitiv şi nu mai are nici o putere. Căci o dată cu venirea Adevărului-Hristos, au încetat chipurile, adică poruncile lui Moise cu privire la jertfe şi toate obiceiurile iudaice.

De asemenea, nici spălarea zilnică cu apă a mădularelor voastre ruşinoase nu curăŃeşte sufletele voastre de necurăŃiile voastre trupeşti, aşa cum nici câinii nu se curăŃă niciodată de murdăria şi mirosul greu al împuŃiciunii lor, pentru că ei ling cu limba mădularele lor ruşinoase şi de aceea rămân întotdeauna murdari, rău-mirositori şi necuraŃi. Nici voi nu dobândiŃi iertarea păcatelor prin spălarea deasă a mădularelor voastre ruşinoase, căci prin aceasta curăŃiŃi numai partea dinafară a vasului, iar lăuntrul lui este plin de toată necurăŃia. SpălaŃi partea dinlăuntru a vasului, ceea ce înseamnă să curăŃiŃi sufletele voastre cu Sfântul Botez, săvârşit în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi atunci sufletele şi inimile voastre vor fi curăŃite de toată credinŃa cea rea, fărădelegea şi de toată necurăŃia.

Aşa porunceşte Sfânta Evanghelie, pe care voi o cinstiŃi şi despre care spuneŃi „inzil-hac”, ceea ce înseamnă că ea este dreaptă şi adevărată. În ea se spune că lui Nicodim, iudeul cel de neam bun, i-a spus Însuşi Hristos: Adevărat, adevărat zic Ńie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăŃia lui Dumnezeu. Şi iarăşi i-a spus tot lui: Adevărat, adevărat zic Ńie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăŃia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3; 5). De ce îi vorbeşte aşa? Pentru că apa singură, fără invocarea Sfintei Treimi, curăŃă numai murdăria dinafară a trupului, iar nu şi putreziciunea sufletească. CurăŃiŃi lepra voastră sufletească cu Sfântul Botez, săvârşit în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi atunci veŃi fi curaŃi.

Voi spuneŃi că noi, creştinii, mărturisind pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, deosebim trei Dumnezei. Fereşte-ne, Doamne! Acest lucru nu se poate întâmpla! Dacă cineva mărturiseşte trei Dumnezei, acela să fie blestemat în vecii vecilor, amin! Noi cunoaştem un singur Dumnezeu, pe Făcătorul tuturor, Care are Cuvânt şi Duh, egali după dumnezeire şi împreună fără de început şi pururea fiitori, căci niciodată Dumnezeu nu a fost fără Cuvântul şi Duhul. Să nu fie la noi o asemenea hulă. De aceea şi spunem: veşnic este Dumnezeu Tatăl, veşnic este Fiul şi Cuvântul Lui şi împreună cu El veşnic este şi Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl. Un singur Dumnezeu în Treime, iar nu trei Dumnezei – să nu fie aceasta! Aşa cum mintea, cuvântul şi duhul, toate trei, se numesc un singur suflet, iar nu trei suflete, sau discul solar, lumina şi razele – alcătuiesc toate trei un singur soare, iar nu trei sori, tot aşa este şi cu taina Sfintei Treimi. Chiar dacă spunem: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Cuvântul Lui, Dumnezeu Preasfântul Duh, totuşi aceştia trei nu sunt trei Dumnezei, ci toŃi trei sunt un singur Dumnezeu, fără început şi fără sfârşit.

AscultaŃi şi alt exemplu: o casă înaltă cu trei etaje se împarte în trei părŃi: subsolul este şi se numeşte casă; următorul etaj este şi se numeşte casă; de asemenea partea cea mai de sus, pe care noi o numim mansardă, este şi se numeşte casă. Totuşi, aceste trei etaje alcătuiesc nu trei case, ci o singură casă. De asemenea, fiecare copac are rădăcină, tulpină şi ramuri, însă acestea trei alcătuiesc un singur copac şi aşa se şi numeşte, iar nu trei copaci. În ceea ce priveşte timpul

Page 54: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

58

zilei: timpul scurs de la ivirea zorilor până la micul dejun este şi se numeşte ziuă, timpul de la micul dejun până la miezul zilei, de asemenea, este ziuă şi timpul de la miezul zilei până seara este şi se numeşte ziuă, totuşi aceste trei perioade ale zilei alcătuiesc nu trei zile, ci o singură zi. Aşa este şi cu dumnezeirea: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Sfântul Duh. Cu toate acestea nu sunt trei Dumnezei, ci ToŃi trei sunt un singur Dumnezeu, o singură ÎmpărăŃie, o singură stăpânire, o singură putere.

Dacă tot nu credeŃi şi această taină, care întrece orice minte şi orice cuvânt, nu o primiŃi şi nu puteŃi să o înŃelegeŃi, atunci eu vă voi arăta că şi voi, fără să înŃelegeŃi şi fără să vreŃi, Îl mărturisiŃi pe singurul Dumnezeu în trei Persoane. SpuneŃi-mi: atunci când mărturisiŃi reaua voastră credinŃă, de ce nu ridicaŃi degetul mare ci pe cel arătător∗? Evident, pentru că degetul mare are numai două încheieturi şi de aceea el nu este potrivit pentru mărturisirea celor Trei Persoane. Degetul arătător are trei încheieturi şi, aşa cum fiecare încheietură a degetului se numeşte deget, totuşi nu sunt trei degete, ci toate aceste încheieturi sunt un singur deget.

Iată că şi voi, fără să înŃelegeŃi şi fără să vreŃi, prin ridicarea degetului arătător, mărturisiŃi un singur Dumnezeu întreit în Persoane, adică Sfânta Treime. În numele Ei să binevoiŃi şi voi să vă botezaŃi ca să vă învredniciŃi să fi Ńi fiii credincioşi şi buni ai Sarrei, soŃia Patriarhului Avraam. Căci atât timp cât nu sunteŃi botezaŃi, voi sunteŃi fiii nelegitimi ai roabei Agar, înstrăinaŃi şi alungaŃi de la moştenirea Dreptului Avraam şi nu aveŃi nici o părtăşie cu Isaac, fiul soŃiei libere…

Eu aş putea să vă aduc, spre încredinŃarea voastră, multe alte mărturii puternice şi dovezi din cărŃile lui Moise şi ale Proorocilor pentru a crede că există numai o singură credinŃă adevărată, neîntinată şi plăcută lui Dumnezeu: credinŃa cea evanghelică şi apostolească, pe care o păzesc creştinii ortodocşi. Dar pentru că voi lăudaŃi dumnezeiasca Evanghelie mai mult decât toate celelalte cărŃi şi vă minunaŃi de ea, eu v-am arătat dovezi numai din Evanghelie ca să nu puteŃi spune: „Voi, creştinilor, ne aduceŃi mărturii şi dovezi mincinoase”.

Voi ne ponegriŃi, zicând: „Dacă Hristos al vostru ar fi Dumnezeu, atunci iudeii, fiind oameni, nicicum nu ar fi putut să Îi pricinuiască suferinŃe şi să Îl omoare cu moarte ruşinoasă”. Împotriva acestei nebune defăimări a voastră vă voi răspunde iarăşi din aceeaşi Sfântă Evanghelie. Hristos este Dumnezeu AtotŃiitor şi Creatorul tuturor, şi aceasta am arătat-o deja prin mărturiile evanghelice aduse mai sus. Iar faptul că El de bunăvoie S-a predat pe Sine la moarte, iar nu din pricina neputinŃei firii Lui omeneşti, că iudeii L-au prins şi L-au omorât şi că El putea să piardă într-o clipă nu numai Ierusalimul şi pe iudeii care locuiau în el, ci să îi nimicească dintr-o dată pe toŃi iudeii neascultători care se aflau în toată lumea, toate acestea vi le voi arăta cu aceeaşi Sfântă Evanghelie.

El singur S-a predat pe Sine de bunăvoie la moarte pentru mântuirea oamenilor şi despre aceasta mărturiseşte, zicând în Evanghelia după Ioan astfel: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Şi iarăşi zice: Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun şi putere am iarăşi să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu (Ioan 10, 11; 14-15; 17-18), adică, după sfatul şi voia Tatălui Meu Ceresc, Eu am venit în lumea aceasta pentru ca prin Mine toŃi oamenii să înceapă să cunoască numele Lui cel sfânt şi ca Eu, pentru mântuirea oamenilor, să primesc moarte cu trupul. De aceea Tatăl Mă iubeşte, căci Eu doresc cu tărie să mor, ca prin moartea Mea neamul omenesc să dobândească viaŃa veşnică. Şi Eu, împlinind voia Tatălui Meu, de bunăvoie Îmi pun sufletul Meu pentru mântuirea multora, ceea ce înseamnă că primesc moartea după firea omenească. Aşa cum spune şi în alt loc: Căci Fiul

∗ „Lihan”, în limba greacă, înseamnă „deget arătător”, care la mahomedani este numit „degetul mărturisirii” pentru că acest deget îl ridică de obicei cei ce intră în mahomedanism în momentul în care rostesc mărturisirea credinŃei mahomedane.

Page 55: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

59

Omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască (Luca 9, 55) şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulŃi (Mt. 20, 28), precum spune şi în alt loc: Iată ne suim la Ierusalim şi se vor împlini toate cele scrise prin prooroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat păgânilor şi va fi batjocorit şi va fi ocărât şi scuipat. Şi, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide; iar a treia zi va învia (Luca 18, 31-33).

Iar pentru că Proorocii lui Dumnezeu au proorocit astfel despre El, după voia lui Dumnezeu, şi El Însuşi a binevoit să îndure cu tărie toate acestea, voi, agarenilor, de ce nu primiŃi această iubire de oameni şi grijă a lui Dumnezeu şi ne ponegriŃi pe noi, cei care credem şi mărturisim toate acestea ca fiind săvârşite după sfatul cel nespus al lui Dumnezeu? Oare noi am proorocit toate acestea despre El şi le-am scris? Nu noi, ci SfinŃii Prooroci ai lui Dumnezeu, care, fiind luminaŃi de Duhul Sfânt, au prezis acestea despre Hristos Mântuitorul. Ce ruşine şi ce umilinŃă pot fi pentru Hristos şi pentru noi faptul că El a suferit atâtea după voia lui Dumnezeu, iar pentru noi pentru că avem încredere în aceasta şi că ne mântuim prin cinstitele patimi ale Lui? Nu auziŃi, oare, cum Hristos Însuşi defaimă necredinŃa Ucenicilor Săi, iar prin ei pe toŃi cei care nu primesc ceea ce SfinŃii Prooroci au spus despre El?

În Evanghelia după Luca El spune aşa: O, nepricepuŃilor şi zăbavnici cu inima ca să credeŃi toate câte au spus proorocii! Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa? (Luca 24, 25-26) Aşadar, voi sunteŃi nepricepuŃi şi zăbavnici cu inima şi necredincioşi, deoarece nu credeŃi cele spuse de Prooroci despre patimile mântuitoare ale lui Hristos, prin care El S-a preaslăvit şi a intrat în slava Sa şi în ÎmpărăŃia cerească. Însă noi, cei credincioşi, ne dovedim a fi înaintea lui Dumnezeu înŃelepŃi şi ne mântuim prin credinŃa în El. Vă întreb: spuneŃi-mi mie, ce scriere sfântă urmaŃi de nu recunoaşteŃi dumnezeirea lui Hristos şi calitatea Lui de Fiu, şi socotiŃi patimile Lui mântuitoare ruşine şi umilinŃă pentru El, iar pe noi ne ocărâŃi şi ne ponegriŃi? Aici nu aveŃi răspuns. Căci Însuşi Hristos, iarăşi prin Sfânta Sa Evanghelie, vă închide gurile, zicând: Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi (Ioan 13, 31-32). Aceasta El a spus-o după ce Iuda-vânzătorul, încă din timpul serii, s-a dus la arhiereii iudeilor ca să Îl vândă lor pe Hristos, deoarece ei râvneau moartea Lui. De aceea şi Domnul nostru Iisus Hristos, dorind să pătimească pentru mântuirea noastră, şi cunoscând gândul viclean al lui Iuda, a glăsuit cu mare bucurie către ceilalŃi ucenici ai Săi: Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi.

VedeŃi voi, oare, cum Crucea, moartea Sa de trei zile şi celelalte patimi, El le numeşte şi le socoteşte slava Sa şi slava lui Dumnezeu Tatăl? Cum a fost El preaslăvit? A fost preaslăvit prin faptul că, prin patimile Lui mântuitoare, prin Înviere şi ÎnălŃarea la cer, s-a revărsat harul şi s-a dat darul Sfântului Duh SfinŃilor Săi ucenici, iar prin ei tuturor neamurilor. Înşelăciunea slujirii la idoli a încetat pentru totdeauna şi pretutindeni a strălucit lumina neîntinatei vederi a lui Dumnezeu. În acestea stă slava lui Hristos, adică în mântuirea omenirii, de la care voi, în marea voastră nesimŃire, vă abateŃi fără minte.

ÎnŃelegeŃi dar, că patimile lui Hristos alcătuiesc slava Lui, iar nu ruşinea, aşa cum credeŃi voi în chip nedrept. Prin ce semne înfricoşătoare L-a preaslăvit Tatăl Lui Ceresc după ce de bunăvoie El S-a predat iudeilor nelegiuiŃi spre a fi răstignit! Atârnând pe Cruce, ca un mort fără suflare, El a prefăcut imediat ziua în întuneric, astfel încât luna a întunecat lumina soarelui timp de trei ceasuri, tot pământul s-a cutremurat puternic, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale SfinŃilor adormiŃi au înviat şi s-au arătat în Sfânta cetate a Ierusalimului, aşa cum este scris în Sfânta Evanghelie.

ÎnŃelegeŃi dar, cât de mare a fost puterea Celui Răstignit şi dat spre îngropare. Oare El nu ar fi putut şi înainte de răstignirea Lui să săvârşească asemenea minuni înfricoşătoare şi să îi îngrozească pe cei ce I se împotriveau şi să îi afunde în prăpastia iadului, ca pe Datan şi Aviron? Într-adevăr, ar fi putut, ca un Dumnezeu atotputernic! Dacă, fiind mort fără suflare, a

Page 56: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

60

putut să arate asemenea semne înfricoşătoare, atunci cu atât mai mult ar fi putut să facă aceasta viu fiind! El însă a vrut să aducă la Sine şi să mântuiască neamul omenesc nu prin dezlănŃuire şi mânie nestăpânită, ci prin blândeŃe, bunătate şi îndelungă-răbdare.

Aşadar, cunoscând bunătatea Lui şi puterea neasemuită a lui Dumnezeu din nenumăratele minuni pe care El singur le-a săvârşit în mijlocul poporului iudeu celui rău credincios, minuni pe care mai apoi le-a lucrat prin Ucenicii Săi în toată lumea, şi din semnele înfricoşătoare pe care le-a arătat în ziua răstignirii Lui, să vă lepădaŃi de necredinŃa voastră satanică primită de la părinŃii voştri, şi să vă apropiaŃi cu pocăinŃă sinceră de Mântuitorul Hristos şi Dumnezeul tuturor, şi să vă luminaŃi cu lumina neîntinatei cunoaşteri a lui Dumnezeu. Să luaŃi asupra voastră jugul Lui, adică Legea Evangheliei, învăŃătura cea adevărată şi bună şi sarcina Lui cea uşoară, adică poruncile Lui mântuitoare.

Cu ajutorul acestora, sufletele credincioşilor înlătură de pe ele povara diferitelor păcate şi primesc bogăŃia nepieritoare a darurilor duhovniceşti. De ce? Pentru că devin locaşurile lui Dumnezeu, după cum a făgăduit Însuşi Domnul, zicând: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el (Ioan 14, 23).

Aşadar, dacă lăudaŃi sincer dumnezeiasca lui Hristos Evanghelie şi o socotiŃi dreaptă şi adevărată, atunci îngrijiŃi-vă să împliniŃi cuvântul lui Hristos scris în ea, adică poruncile Lui, învăŃăturile şi dogmele despre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh ca să fi Ńi şi voi de acum locaşul Sfintei Treimi şi să fie alungate din voi duhurile cele necurate şi viclene care locuiesc în inimile voastre.

Page 57: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

61

IX

Cuvânt împotriva relei credinŃe a armenilor CredinŃa cea rea a armenilor, alcătuită din diferite erezii, conŃine în ea trei erezii mai

mari, erezii ce sunt mai ticăloase decât toate celelalte. Prima dintre ele, şi cea mai rea, constă în faptul că ei cred că în timpul patimilor

mântuitoare ale lui Dumnezeu-Cuvântul, atât dumnezeirea cea nepătimitoare s-a supus morŃii cât şi omenitatea.

A doua este cea care afirmă că Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, după ÎnălŃarea la cer a renunŃat la trupul primit de El din preacuratele sângiuiri ale Preacuratei Născătoare de Dumnezeu.

Cea de a treia este aceea care amestecă cele două firi ce s-au unit fără să se contopească în Hristos – cea omenească şi cea dumnezeiască. Acestea ar fi devenit, după părerea lor, o singură fire.

Acestea sunt principalele lor erezii urâte de Dumnezeu. Noi însă, ortodocşii, ce spunem împotriva acestora? Oare le împărtăşim părerea?

Nicidecum! Să nu se întâmple să primim vreodată asemenea gânduri ticăloase şi hulitoare despre firea dumnezeiască, cea una în fiinŃă, pururea fiitoare, nemuritoare şi nepătimitoare şi despre nemurirea Lui, despre care nici diavolii cei potrivnici lui Dumnezeu nu vor să audă şi nu pot să spună. Şi acest lucru se vede din ceea ce a spus şarpele pierzător şi începător al răului străbunei Eva. Căci i-a zis cu linguşire: Nu, nu veŃi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veŃi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veŃi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul (Fac. 3, 4-5), ceea ce înseamnă că veŃi fi nemuritori şi nestricăcioşi, precum Însuşi Dumnezeu, Care v-a creat. Însă a vorbi mult despre nemurirea Creatorului tuturor nu numai că este de prisos, dar este şi absurd, căci nu numai scrierile insuflate de Dumnezeu sunt pline de mărturii despre nemurirea VieŃii Pururea Fiitoare, ci şi cei mai nevrednici filosofi şi retori preamăresc minunat în scrierile lor măreŃia nemuririi dumnezeieşti şi pururea fiitoare.

Cum dar, blestemaŃii armeni, împreună cu blestematul Dioscor, afirmă că firea cea nemuritoare a dumnezeirii lui Hristos a murit împreună cu trupul Lui cel sfânt? Dacă, prin absurd, dumnezeirea Lui cea nepătimitoare, nemuritoare şi necreată, s-a supus morŃii, atunci înseamnă că şi sfântul Lui suflet, fiind creat împreună cu trupul, a murit împreună cu dumnezeirea Lui. Şi dacă recunoaştem că s-a întâmplat aşa, atunci cum spunem că El S-a pogorât în iad şi a sfărâmat porŃile cele de aramă şi lanŃurile de fier şi i-a scos din iad pe DrepŃii, care se aflau acolo din veac? Dacă El a murit atât cu trupul cât şi cu dumnezeirea şi cu sufletul, atunci cum va fi adevărat ceea ce a spus Însuşi Cel Răstignit: Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-L iau. Nimeni nu-L ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi Îl pun. Putere am Eu ca să-L pun şi putere am iarăşi să-L iau (Ioan 10, 17-18). Şi dacă, prin absurd, El a murit atât cu trupul, cât şi cu dumnezeirea şi cu sufletul, atunci cum a putut să Îl ia, El, Care este puterea cea nemăsurată a AtotŃiitorului Dumnezeu, fiind cu totul mort ? Dacă sufletul omenesc, creat spre a fi cuvântător şi nemuritor, nu poate muri, atunci cum a putut ViaŃa tuturor, Ceea ce singură are nemurire şi locuieşte întru lumină neapropiată (1 Tim. 6, 16) să moară pe cruce cu dumnezeirea Sa nemuritoare?

Faptul că această gândire eretică este hulitoare şi mincinoasă şi urâtă de Dumnezeu, ne-a arătat în chip preaînŃelept Alamundar Ismaeliteanul, care s-a alăturat credinŃei creştin-ortodoxe şi s-a botezat cu toata casa şi cu tot neamul lui. Căci ticălosul Sever, auzind despre trecerea ismaeliteanului de la reaua lui credinŃă strămoşească la credinŃa ortodoxă, a trimis la el doi

Page 58: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

62

episcopi, credincioşi ereziei lui, străduindu-se să îl întoarcă la erezia lui cea urâtă de Dumnezeu. Când ei au ajuns şi i-au vorbit mult despre învăŃătura lui Sever, el i-a lăsat să plece, spunând: „Vom mai vorbi şi mâine despre aceasta”. Iar când ei au plecat, el i-a poruncit uneia dintre slugile, care îi slujeau cu credinŃă, zicând: „Când vor veni din nou la mine cei trimişi de Sever şi vor începe să-mi spună învăŃătura lor eretică, tu să te apropii de mine şi să îmi spui în şoaptă la ureche: „Arhanghelul Mihail a murit”. Când aceia au venit şi au început să vorbească cu viclenie înaintea nou-luminatului Alamundar, în mijlocul discuŃiei lor s-a apropiat de el sluga lui pomenită mai sus şi i-a şoptit la ureche stăpânului său ceea ce îi fusese poruncit. Atunci Alamundar, în chip prefăcut, a început să se întristeze şi să se mâhnească şi, lăsând capul în jos, şedea tăcând, fără să ia în seamă cuvintele episcopilor. Iar când aceia au început să cerceteze cu sârguinŃă pricina tristeŃii lui atât de puternice, el le-a răspuns: „Am primit vestea că Arhanghelul Mihail a murit! Cum să nu mă întristez când am pierdut un asemenea ocrotitor?”. Aceia i-au spus imediat: „Să nu crezi, onorabile prinŃ, şi să nu dai nicidecum importanŃă unei asemenea veşti, ea este pură minciună, căci firea îngerească nu este supusă morŃii, deoarece este creată de Făcătorul tuturor spre a fi nemuritoare”. Atunci Alamundar le-a spus: „SpuneŃi-mi, vă rog, dacă firea îngerească, pe care Făcătorul tuturor a creat-o, cu harul Său, nemuritoare, nu poate muri, atunci Cel ce singur are după fire nemurirea, Cel fără de început şi pururea fiitor, care „locuieşte întru lumină neapropiată”, cum a putut muri cu dumnezeirea Lui nemuritoare în timpul patimilor Lui mântuitoare? Vă rătăciŃi puternic şi staŃi departe de adevăr, dimpreună cu învăŃătorul vostru!” Prin acest chip preaînŃelept, acel ismaelitean nou-luminat le-a închis gurile şi i-a ruşinat.

Să auzim şi altă minune, nu de pe pământ, ci din cer, arătată după voia lui Dumnezeu pentru vestirea adevăratei credinŃe şi spre descoperirea ereziei armenilor. Când Preafericitul Patriarh Proclu a înconjurat împreună cu tot clerul şi cu tot poporul împrejurimile Contantinopolului, făcând cu lacrimi rugăciuni şi slujbe pentru încetarea deselor şi puternicelor cutremure de pământ, în acele momente, pe neaşteptate, un copil mic din mijlocul poporului a fost răpit sus, la cer, în văzul tuturor credincioşilor care au strigat cu mare frică: „Doamne miluieşte!”. Apoi, copilul a fost iarăşi adus pe pământ, fiind nevătămat. Când Preafericitul Proclu l-a întrebat pe copil ce a văzut şi ce a auzit acolo, el a răspuns că SfinŃii Îngeri cântă acolo trisaghionul fără adaos, aşa cum cântă pe pământ Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică. Imediat după ce a spus numai acest lucru, copilul, prin judecăŃile nepătrunse ale lui Dumnezeu, a murit. Expresia „fără adaos” arată următorul lucru: rău credinciosul Sever, cugetând despre dumnezeirea lui Hristos că ea a fost supusă durerii şi dorind să întărească această erezie, i-a învăŃat pe ucenicii lui să cânte trisaghionul cu adaos. Şi era cântat astfel: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, care ai pătimit pentru noi, miluieşte-ne”. Prin acest adaos, ticălosul vroia să arate că dumnezeirea lui Hristos a pătimit, adică a murit împreună cu Sfântul Lui Trup. Ce poate fi mai urât şi mai ticălos înaintea lui Dumnezeu decât această hulă?

Dacă dumnezeirea Celui Unuia Născut a pătimit, adică a murit împreună cu Sfântul Lui Trup, aşa cum afirmă ei, păgânii, atunci înseamnă că toată Sfânta Treime a pătimit, adică a murit, căci o dumnezeire, o fire şi o fiinŃă sunt trei lucruri nedespărŃite. Sfânta Treime se împarte în Persoane nedespărŃite, Care în fiinŃă sunt unite, dar necontopite. Aceasta înseamnă că există un singur Dumnezeu: Sfânta Treime Cea de o fiinŃă, împărŃită şi nedespărŃită - împărŃită în Persoane, dar nedespărŃită în fiinŃă şi în fire şi în dumnezeire. De aceea sunt daŃi în vileag în mod clar ticăloşii armeni împreună cu Sever, pentru faptul că ei hulesc Sfânta Treime, spunând că Ea este supusă durerilor, adică S-a supus morŃii în timpul patimilor mântuitoare ale Celui Unuia Născut. O, ce defăimare şi ce gândire satanică! Datorită acestei erezii, trebuie ca noi să îi înlăturăm definitiv şi să ne îndepărtăm de ei, potrivit cu dumnezeiasca cugetare a Psalmistului: Oare, nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei şi mi s-au făcut duşmani (Ps. 138, 21-22).

Page 59: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

63

Să mai ascultăm o povestire despre o întâmplare minunată, care a avut loc prin voia lui Dumnezeu pentru arătarea adevărului şi spre descoperirea vădită a hulei lui Sever. Când s-a întrunit cel de-al patrulea Sinod Ecumenic şi s-au adunat 630 de SfinŃi PărinŃi purtători de Dumnezeu la Calcedon şi s-a lucrat timp de multe zile la descoperirea profundă a adevărului, vreme în care ereticii, îndemnaŃi de ambiŃia demonică, se împotriveau cu putere în faŃa dovezilor aduse de ortodocşi din scrierile dumnezeieşti, ambele părŃi au ajuns, în mod raŃional, la următoarea învoială: să lase arătarea adevărului în voia lui Dumnezeu şi a slăvitei MuceniŃe Eufimia. Pentru aceasta, fiecare parte a scris separat mărturisirea credinŃei sale şi a pecetluit-o. Apoi, deschizând racla cu moaştele MuceniŃei, au pus ambele suluri pe sfintele ei degete, timp în care ortodocşii au spus: „Tu, Doamne, Care vezi inimile, pentru rugăciunile slăvitei MuceniŃei Tale, încredinŃează-i pe cei ce se împotrivesc adevărului Tău!”. Apoi, închizând şi pecetluind sfânta raclă, s-au răspândit la locurile lor. După câteva zile s-au adunat iarăşi toŃi, după învoiala comună, şi au deschis sfânta raclă şi – o, cât de mari sunt minunile Tale şi întrec orice minte, Stăpâne Preabun şi iubitor de oameni! – au văzut că Sfânta MuceniŃă Ńinea cu putere în sfânta ei mână sulul ortodocşilor, iar cel eretic era aruncat departe de sfintele ei picioare, ca unul ce era plin de toată hula şi ticăloşia. De ce încredinŃare mai este nevoie pentru a face de ruşine erezia lor? Dar tot nu ascultă, blestemaŃii!

Mai este un cuvânt bisericesc care spune că mărturia din partea vrăjmaşului este socotită cel mai mult vrednică de crezare; dar cine poate fi vrăjmaşul credinŃei noastre ortodoxe? Diavolul! De aceea, adăugând la cele spuse mai sus încă o mărturie adusă de diavol, voi încheia acest cuvânt.

În vremea în care domnea întunericul slujirii la idoli, în Elada era un loc cunoscut cel mai mult prin vrăjitoriile lui, numit Pithia, unde se ridicase un minunat templu idolesc. În el se afla un idol vestit, căruia toŃi necredincioşii îi acordau o deosebită cinstire şi care era numit în limba lor zeul Apollo. Aici se adunau de pretutindeni necredincioşii tuturor neamurilor şi fiecare primea răspuns la întrebarea lui, prin viclenie drăcească, de la proorociŃa-slujitoare a zeului Apollo. De aceea, toate popoarele necredincioase aveau mare credinŃă în acest zeu. Dar după mântuitoarele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos şi după ÎnălŃarea Lui la cer, când lumina adevăratei cunoaşteri a lui Dumnezeu a luminat tot pământul şi unii oameni, urmând cu bucurie propovăduirea apostolică, au primit Sfântul Botez, iar alŃii s-au împotrivit cu putere şi au început în toată lumea mari prigoane şi lupte între cei apropiaŃi, un anumit slujitor al zeului Apollo, văzând tulburarea cea atât de mare ce a pătruns în toată lumea şi care în scurt timp a zguduit toate popoarele, şi dorind să afle de la zeul său, Apollo, ce este această nouă propovăduire care se rosteşte pe tot pământul despre un nou Dumnezeu, Iisus Hristos, a îndrăznit să îl întrebe despre aceasta. Însă diavolul, duşmănind buna credinŃă a lui Hristos, s-a mâniat pe slujitorul lui pentru întrebarea pusă de el şi nu l-a lăudat, ci i-a spus: „Mai bine ar fi fost ca tu să nu mă întrebi deloc despre aceasta, o slujitorul meu blestemat!”. Cu toate acestea, fiind silit de puterea lui Dumnezeu şi fără să vrea, i-a spus în câteva cuvinte slujitorului său taina cea înfricoşătoare a întrupării lui Hristos, Dumnezeu-Cuvântul şi a patimii Lui mântuitoare, adăugând la sfârşit: „Cel Care a pătimit este Dumnezeu, însă dumnezeirea Lui nu a pătimit”. Ce pot spune după aceasta ticălosul Sever dimpreună cu adepŃii lui, de trei ori blestemaŃii armeni, care mărturisesc că dumnezeirea lui Hristos a pătimit? Iată cum acest prooroc mincinos în multe alte lucruri, Apollo, fiind silit de puterea lui Dumnezeu, a mărturisit chiar şi împotriva voinŃei lui că Mântuitorul Hristos a fost supus durerilor şi nu a fost supus durerilor: a fost supus durerilor după firea omenească pentru că a fost om desăvârşit şi nu a fost supus durerilor după firea dumnezeiască. Oare cum Dioscor, Sever şi adepŃii lor, blestemaŃii armeni, nu se înspăimântă când afirmă că dumnezeirea nemuritoare a lui Hristos a fost supusă durerilor în timpul patimilor Lui mântuitoare?

Din această pricină te sfătuiesc, ca pe un prieten credincios şi frate iubit, să te lepezi de prietenia lor ticăloasă şi discuŃiile linguşitoare cu ei dacă, într-adevăr, doreşti să te păzeşti până la sfârşit nevătămat în dreapta credinŃă primită de la străbuni. Căci „discuŃiile rele strică

Page 60: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

64

obiceiurile bune”, spune cuvântul apostolesc. Şi acelaşi Apostol spune din nou: De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te (Tit 3, 10). Iar blestemaŃii armeni se împotrivesc nu prima dată sau a doua oară, ci stau împotriva învăŃăturii celor şapte Sinoade. Aşadar, cum să îi socotim noi vrednici de legături şi de împreună-vorbiri cu noi? Cel ce doreşte să îl vindece pe cel lepros, se molipseşte el însuşi de lepra lui, iar aceluia nu îi aduce nici o vindecare.

Să ştii şi faptul că fiecare erezie îl are ca începător al ei pe diavol. El este acel vrăjmaş pomenit în Evanghelie – omul care a semănat printre grâul curatei şi neîntinatei cunoaşteri a lui Dumnezeu pleavă vicleană, adică feluritele erezii urâte de Dumnezeu, în care se şi străduieşte, ticălosul, să ne atragă şi prin ele să ne îndepărteze de neîntinata credinŃă ortodoxă. Căci, după învăŃătura ei, noi credem în dumnezeirea cea pururea fiitoare şi fără de început a Sfintei Treimi Celei de o fiinŃă, atotŃiitoare şi nedespărŃite, şi în taina cea înfricoşătoare, care întrece orice minte şi cuvânt, a întrupării Fiului Celui Unuia Născut, Unuia din Sfânta Treime, prin Care s-au nimicit definitiv săgeŃile celui puternic în răutate şi au pierit armele lui şi i s-au dărâmat cetăŃile şi el însuşi, ca o pasăre neputincioasă, a devenit Ńinta necinstirii şi batjocurii tuturor celor ce cred cu adevărat şi cu tot sufletul în Iisus Hristos Cel răstignit, biruitorul diavolilor.

Să nu trăim în nepăsare şi în nesimŃire când avem un asemenea duşman neîmpăcat al vieŃii şi al mântuirii noastre, ci să veghem neîncetat şi să fim treji. Şi aşa cum el nu încetează niciodată să se înarmeze împotriva noastră cu toate cursele, dorind cu putere pieirea noastră, aşa şi noi să ne înarmăm împotriva armatei lui şi a luptătorilor lui, adică a ereticilor celor urâŃi de Dumnezeu, cu armele bunei credinŃe, şi să ne îngrădim cu toată raŃiunea şi ştiinŃa scrierilor insuflate de Dumnezeu ca să ne fie dat şi nouă să ne atingem de hrana cea tare şi nu să ne petrecem tot timpul vieŃii bând lapte.

Să ne înarmăm puternic cu armele dogmelor, cu capetele teologice ale PreaînŃeleptului Ioan Damaschin. Pe acestea să le învăŃăm bine ca să fim în stare să îngrădim cu ascuŃişul lor gurile cele neîngrădite ale potrivnicilor noştri şi să nimicim fiecare atac potrivnic lui Hristos. Căci Hristos ne-a dat nouă puterea să călcăm peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, adică împotriva oamenilor neputincioşi, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăŃii, care sunt în văzduhuri (Efes. 6, 12), ale căror uneltiri şi năvăliri să le nimicească Domnul şi pe noi să ne păzească nevătămaŃi în veci. Amin.

Page 61: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

65

Page 62: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

66

X

Cuvânt de laudă către SfinŃii Apostoli Petru şi Pavel; tot aici şi cuvânt de acuzare împotriva celor trei mari erezii latine

Preamăreşte-i, suflete, pe dumnezeieştii Apostoli Petru şi Pavel, cei care sunt mai presus

decât ceilalŃi Apostoli şi primii pe tronurile slavei, stelele minunate ale Bisericii lui Hristos, care, cu strălucirile dătătoare de viaŃă ale luminii învăŃăturii lui Dumnezeu, au întors neamurile de la ticăloasa înşelăciune idolească şi de la slujirea diavolilor, la lumina bunei credinŃe şi a adevărului.

Preamăreşte-i după măsura puterii tale, iar cântările vrednice de ei lasă-le în seama celor mai înflăcărate minŃi. Cântarea pe care o aduci lor, culege-o din izvoarele mântuitoare ale dumnezeiescului Israel, căci ei sunt vlăstare ale acestei rădăcini dumnezeieşti şi, prin strălucirile dumnezeieşti ale vieŃii şi cuvântului lor, au lucrat minunat spre slava ei, iar Dumnezeu-Cuvântul întrupat a mers pe ei, în chip tainic, ca pe nişte cai şi a tulburat multe ape urâte, adică tainele ticăloşilor diavoli, care acoperiseră înainte tot pământul cu întunericul adânc al slujirii la idoli. Şi pământului, care înainte dădea roade bune, iar apoi, prin răutatea locuitorilor lui s-a transformat în sărătură, El, prin faptele dumnezeieşti ale acestor lucrători preaînŃelepŃi, i-a dat iarăşi putere să Îl bucure pe Stăpânul lui prin roadele lui aromate, iar cel care mai înainte era pustiu şi nu avea umezeală, acela, prin Ńâşniturile acestor izvoare dumnezeieşti şi pururea curgătoare, s-a dovedit a fi îmbelşugat şi udat de şuvoaie de apă purtătoare de viaŃă.

Ei sunt fulgerele care au strălucit de la focul dumnezeiesc al Sfântului Duh şi, ca nişte săgeŃi trimise de El, prin lumina cea plăcută a învăŃăturii şi focul cel aprins al minunilor, au alungat de pe pământ tot întunericul poveştilor născocite de mincinoşii diavoli. Cum? Prin propovăduirea cinstită a unei singure FiinŃe dumnezeieşti în trei străluciri. Aşa au luminat minŃile credincioşilor, şi le luminează întotdeauna, lucrându-le cu sapa tainică a cuvântului şi adăpându-le cu şuvoaiele bogate ale Sfântului Duh. Ei au fost izvoarele cele tainice, pline de apa cea purtătoare de viaŃă, prin care s-au descoperit temeliile lumii (Ps. 17, 16), adică au fost începătorii rangurilor dumnezeieşti ale credincioşilor care, prin rugăciuni de toată noaptea şi cântări duhovniceşti, au fost temeliile lumii şi le-au dat putere pentru însuşirea raŃiunilor dumnezeieşti.

Aceştia sunt cerurile tainice, care, după cuvântul înŃeleptului Psalmist, spun slava lui Dumnezeu. Fiind împodobiŃi frumos cu strălucirile învăŃăturilor dumnezeieşti şi cu fulgerele minunilor care întrec orice minte, ei au fost pentru toată creaŃia stele cereşti şi puternica lor vestire, asemănându-se cu nişte trâmbiŃe dumnezeieşti, a făcut să răsune pe tot pământul înalta propovăduire a teologiei care întrece orice minte şi orice cuvânt.

Pe minŃile care mai înainte au strălucit asemeni soarelui, iar apoi s-au pironit, asemeni vitelor, spre pământ, ei le-au ridicat de la pământ şi le-au înduplecat să nu mai râvnească cu tot sufletul la toate frumuseŃile cele pământeşti şi trecătoare, ci să îşi dorească numai bunătăŃile cele veşnice şi să aibă întotdeauna gândul la cele cereşti, străduindu-se să fie întotdeauna nedespărŃite de slava dumnezeiască prin obiceiurile plăcute lui Dumnezeu, arătate prin viaŃă şi prin cuvânt. Şi pentru una şi pentru cealaltă trebuie să avem aceeaşi râvnă, căci una fără cealaltă nu aduce nici un folos, ci, dimpotrivă, devine Ńinta batjocurii şi ocării pentru cei care au idei sănătoase, aşa cum mersul cu un singur picior nu este frumos, nici sigur, de asemenea, nici faŃa cu un singur ochi nu poate fi socotită frumoasă.

ViaŃa plăcută lui Dumnezeu, care este alcătuită şi din una şi din cealaltă şi este trăită astfel până la sfârşitul cel obştesc, adică până la moarte, este dovada ucenicului desăvârşit al lui Hristos, care îşi doreşte sincer, din tot sufletul, nu această viaŃă trecătoare, ci viaŃa cea pururea

Page 63: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

67

fiitoare. Căci în pomul care face roade bune, Dumnezeu caută roade bune şi folositoare, iar pomului care creşte rău îi porunceşte să se usuce, tot aşa cum nu oricui care Îl numeşte Domn îi făgăduieşte intrarea în ÎmpărăŃia cerească, ci numai aceluia care, cu râvnă fierbinte, face voia Tatălui Său Ceresc (Mt. 7, 21). Tot astfel şi cel care a intrat în cămara cea de nuntă cu veşminte nepotrivite, adică nu s-a îngrijit ca după baia cea luminoasă (după Sfântul Botez) să dobândească veşmântul Ńesut în chip minunat din fapte bune, a poruncit să fie luat din mijlocul fericiŃilor părtaşi ai ospăŃului, şi aruncat în focul cel nestins. Dar! Aceasta s-a făcut nu pentru a se curăŃi şi a deveni iarăşi părtaş al fericitului ospăŃ, precum afirmă erezia cea mincinoasă, ci pentru a arde în el în vecii vecilor.

De asemenea şi pentru fecioarele cele împodobite cu bunătate, dar care nu şi-au luat untdelemn în vasele lor, adică nu au luminat frumuseŃea fecioriei lor cu mila faŃă de săraci – vai! – s-a închis uşa cămării Mirelui şi răspunsul Lui dumnezeiesc nu le mustră pentru că au venit la El fără să se curăŃească mai întâi în focul cel curăŃitor şi nu le porunceşte: „mergeŃi şi curăŃiŃi-vă mai întâi în flăcările focului, iar apoi intraŃi în cămara Mea”, ci, spunându-le: nu vă cunosc pe voi, le trimite departe de El. Vai! Vai! Dacă lauda cea dumnezeiască şi mai presus de fire a fecioriei este trimisă departe de cămara tainică de nuntă pentru că nu s-a împodobit cu untdelemnul milosteniei faŃă de săraci, atunci cei care prin hoŃie şi multe fărădelegi, prin vrăjitorie, ucidere şi desfrânare ticăloasă au decăzut sufleteşte în decursul întregii lor vieŃi, cum vor intra în cămara cea dumnezeiască fără să se fi îngrijit ca înainte de plecarea lor să aducă roade de pocăinŃă, potrivit cu păcatele lor?

Veacul acesta - spune dumnezeiescul Propovăduitor - este timpul pentru fapte, iar timpul pentru răsplată este veacul viitor. DiferenŃa dintre sfârşitul săracului Lazăr şi cel al bogatului nemilostiv dovedeşte în mod limpede acest lucru, căci sufletul fiecăruia dintre ei după moarte şi-a primit imediat locul său, unul – în gheenă, iar celălalt – în sânul lui Avraam. Iar între ei se afla o mare prăpastie, care îi împiedica să treacă unul la celălalt, precum spune acelaşi Patriarh, mustrându-l în chip înŃelept pe bogatul nemilostiv, fără să îl mai mângâie cu nădejdea trecerii scurte prin focul cel curăŃitor.

Acest lucru ne arată clar că viaŃa aceasta este lăsată pentru nevoinŃe, pentru curăŃirea păcatelor sufleteşti prin diferite fapte bineplăcute lui Dumnezeu şi prin răbdarea până la sfârşit a necazurilor, atât a celor cu voie cât şi a celor fără de voie. De acest lucru ne-a încredinŃat Judecătorul prin pilda respectivă. Să Îl ascultăm şi să ne lepădăm de mincinoasele cugetări eretice. Fiind învăŃaŃi de glasul cel dumnezeiesc potrivit căruia tâlharul în aceeaşi zi a fost aşezat în rai, fără vreo curăŃire în focul cel curăŃitor, să alungăm departe de noi rătăcirile străine.

Însă mai înainte ca târgul acestei vieŃi să se isprăvească, să ne curăŃăm păcatele prin suspine, nevoinŃe şi lacrimi, aşa cum ne învaŃă acela care în fiecare noapte şi-a udat cu lacrimi patul său. Căci nu există nimeni care, în ceasul acela înfricoşător al plecării, ar putea să Îl pomenească pe Dumnezeu sau care ar putea să Îl mărturisească în iad. Oare, morŃilor vei face minuni? Sau cei morŃi se vor scula şi te vor lăuda pe Tine? Oare, va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul pierzării? Oare, se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în pământ uitat? (Ps. 87, 11-13).

Prin acestea, Psalmistul arată clar că darurile şi dreptatea şi minunile şi adevărul lui Dumnezeu sunt arătate de aceia care, mai înainte de plecarea lor, au făcut pocăinŃă vrednică de laudă pentru păcatele lor. ÎmpărăŃia cerurilor se ia prin străduinŃă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea (Mt. 11, 12), precum auzim, iar nu aceia care s-au îmbuibat cu toate mâncărurile gustoase şi cu poftele cele desfrânate şi ticăloase ale trupului, iar apoi şi-au acoperit faptele lor rele, curăŃindu-se după plecarea de aici, înainte de judecată, prin focul cel curăŃitor. Dacă este aşa, atunci pare a fi în zadar toată lucrarea cuvântului mântuitor, adică dogmele şi învăŃătura Evangheliei care Îl arată pe Judecător scoŃând foc neîndurător împotriva celor care nu au trăit după poruncile Lui şi care îi osândeşte în focul cel nestins pe aceia care nu i-au miluit pe

Page 64: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

68

săraci. Dar aceasta o face nu aşa încât să îi învrednicească de slava dumnezeiască după curăŃirea lor în focul cel vremelnic, înainte de judecată.

Şi ceea ce este mai mult decât orice vrednic de uimire şi teamă este faptul că El îi izgoneşte ameninŃător de la judecata dumnezeiască tocmai pe cei care au săvârşit minuni, au izgonit pe viclenii diavoli de la oameni şi au proorocit în numele Lui dumnezeiesc. Acelora le mărturiseşte că niciodată nu i-a cunoscut, deoarece ei au irosit harul duhovnicesc spre mulŃumirea poftelor sufletelor lor şi nu s-au îngrijit niciodată să Îl preamărească pe Domnul pe pământ prin mădularele lor, aşa cum ar fi trebuit. Iar acestea, de asemenea, sunt în zadar.

Însă milostiv fii mie, Împărate al tuturor, Dumnezeule şi Stăpâne, Care te-ai îmbrăcat în firea omenească şi ai întărit legile cu ameninŃările cele mai înfricoşătoare şi ai îndurat moarte ruşinoasă pe Cruce! Dacă este adevărat că păcatele pământenilor urmează ca, înainte de judecată, să se curăŃească în focul vremelnic, atunci de ce a mai fost nevoie să pătimească atât Cel singur fără de păcat, când mântuirea oamenilor este atât de uşoară? Dacă Cel singur drept şi fără de păcat a trebuit să intre în slava Sa prin multe şi cumplite chinuri, aşa cum El Însuşi mărturiseşte luminat despre Sine, atunci să ne cutremurăm toŃi cei care nu numai că mergem pe calea cea potrivnică poruncilor lui Dumnezeu, al cărei sfârşit, precum auzim, este nu curăŃirea în foc, ci pieirea veşnică, dar în marea noastră nebunie, urmând învăŃătura străină şi nedreaptă, nădăjduim să atingem slava cea nepieritoare a lui Hristos, Care a pătimit. Aceste idei sunt nebunii copilăreşti şi nu înŃelegerea pietrei celei tari pe care Hristos a întemeiat Biserica Lui, stropind-o cu sângele Lui dumnezeiesc.

De asemenea, mincinos şi vrednic de toată batjocura este lucrul poruncit celor ce trăiesc în fărădelegi. Care lucru? Iată-l: atunci când cineva, în parcursul întregii lui vieŃi, nădăjduind în curăŃirea prin foc după moarte, trăieşte în fărădelegi, lăsându-se în voia dezmăŃului, fără să îşi vină niciodată în fire şi să se tânguiască de bunăvoie pentru fărădelegile lui, să mănânce cenuşă în loc de pâine, să amestece cu plânsul hrana lui, să se îmbrace în sac, să meargă toată ziua tânguindu-se pentru că mădularele lui s-au umplut de necinste, fără să verse mirul cel preŃios şi dumnezeiesc al credinŃei pe capul preacurat al lui Hristos şi fără să spele preacuratele Lui picioare cu lacrimi fierbinŃi, asemenea desfrânatei din trecut, atunci când prin hoŃie, cămătărie şi toate celelalte câştiguri ticăloase şi-a strâns mulŃime nenumărată de aur şi argint, fără să îl urmeze pe vameşul care a dat înapoi împătrit şi fără să împartă, ca el, jumătate din averea sa săracilor, ci, dimpotrivă, cu ajutorul zapiselor de datorii, le-a poruncit rudelor şi străinilor ca, după moartea sa, să îi asuprească şi să îi zdrobească fără milă pe săracii şi sărmanii pe care ar fi trebuit să îi cruŃe şi să îi slobozească de asupririle cumplite ca să audă şi el dumnezeiescul glas: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, deodată, înainte de ultima suflare, rosteşte numai cuvintele: „mea culpa, mea culpa”, adică: „păcatul meu”, şi se loveşte peste gură cu trei şi două degete, imediat se învredniceşte de slava cea dumnezeiască, curăŃindu-se împotriva voinŃei sale în focul de după moarte!

E bine şi necesar şi mântuitor ca cineva să se mustre pe sine în ceea ce a greşit; însă dacă nu va fi printre cei tămăduiŃi numiŃi mai sus de Psalmist, atunci, chiar dacă toată gheena cea cumplită ar începe să se golească, tot nu ar scăpa de chinurile veşnice. Căci s-a spus: Fereşte-te de rău şi fă bine (Ps. 33, 13), şi celui ce a dobândit sănătate i-a spus: De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-Ńi fie ceva mai rău (Ioan 5, 14), şi nu că se va curăŃi cu ajutorul focului curăŃitor. Şi iar zice că pomul care nu aduce roade bune, se taie şi se aruncă în foc (Mt. 3, 10), nu se tămăduieşte. De asemenea, Domnul a spus despre înviere că vor ieşi din morminte spre viaŃa neîmbătrânitoare cei ce au săvârşit binele, nu cei ce au săvârşit răul; aceştia vor ieşi din morminte nu spre învierea vieŃii, ci spre învierea judecăŃii şi nu după ce au trecut, după părerea voastră, prin focul curăŃitor.

Din cele spuse să înŃelegem - o, prietenii mei! - învăŃătura cea tainică despre acest lucru şi, înŃelegând-o, să lepădăm orice sfadă deşartă. ViaŃa veşnică o vor dobândi aceia care au săvârşit fapte bune, iar nu aceia care au săvârşit fapte rele, iar apoi, după plecarea lor, până la judecată s-au curăŃit în focul cel vremelnic.

Page 65: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

69

Ce altă stare se poate înŃelege între viaŃa veşnică şi chinurile de dedesubt din cuvintele dumnezeieşti pomenite? Ele mărturisesc limpede că nu există nici o altă stare ci cei drepŃi vor fi imediat chemaŃi la moştenirea fericirii veşnice, iar lucrătorii fărădelegii vor fi osândiŃi în focul cel nestins şi nu se vor învrednici de slava cea dumnezeiască după curăŃirea lor în focul cel vremelnic de până la judecată. Pentru săvârşirea faptelor bune este lăsată viaŃa aceasta în timpul căreia sufletele sunt unite cu trupurile lor şi împreună săvârşesc binele sau răul, după propria voie. De aceea, nu prin curăŃirea în focul de după moarte, ci prin săvârşirea faptelor bune în viaŃa de zi cu zi vor dobândi cei binecredincioşi, după ieşirea din mormânt, răsplata vieŃii veşnice.

Mântuitorul le-a poruncit Ucenicilor Săi: IntraŃi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulŃi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaŃă şi puŃini sunt care o află (Mt. 7, 13-14), arătând prin aceasta sărăcia de bunăvoie şi nevoinŃa pe care noi trebuie să le ducem din pricina poftelor rele şi înclinaŃiilor spre patimi, proprii sufletelor noastre. De ele ne porunceşte clar să ne curăŃim aici, mergând pe calea cea îngustă şi dureroasă, iar nu prin focul cel curăŃitor dinaintea judecăŃii. Căci mulŃi caută să intre în cămara cea dumnezeiască şi nu pot, iar atunci când bat din afară în uşa dumnezeiască, aud: Nu vă cunosc pe voi (Mt. 25, 12) şi nicidecum nu se întâmplă astfel încât, curăŃindu-se prin foc, să fie primiŃi înăuntrul cămării.

Vai! Vai! Dacă cei ce caută calea cea îngustă şi dureroasă nu pot intra toŃi, pentru că nu s-au nevoit după Lege, aşa cum ne învaŃă dumnezeiescul Propovăduitor al lui Hristos, dar aceia care năzuiesc neîncetat şi cu toată fiinŃa să meargă pe calea cea largă, unde se vor duce? Propovăduitorul spune clar: Nu vă amăgiŃi: Nici desfrânaŃii, nici batjocoritorii, nici răpitorii şi nici aceia care sunt enumeraŃi la rând cu ei, nu vor dobândi slava cea nepieritoare (1 Cor. 6, 9;10). Cum adică nu s-au rătăcit de la adevăr aceia care cred că, împotriva poruncii dumnezeieşti, mai înainte de judecată, curăŃindu-se în foc, vor intra în slava cea dumnezeiască!?

Spunând nu vă amăgiŃi, apostolul a scos la iveală învăŃătura cea mincinoasă a corintenilor, pe care aceştia o aveau despre mântuire, căci nădăjduiau ca înainte de ultima suflare, printr-un cuvânt rece, să facă pocăinŃă pentru nenumăratele lor greşeli, deşi înainte de moarte nu s-au străduit cu tot sufletul să renunŃe la săvârşirea lor. Care oameni vor sta de-a stânga Mântuitorului dacă toŃi cei care săvârşesc răul se vor curăŃi în focul cel curăŃitor şi se vor învrednici de viaŃa veşnică?

Dar se poate ca voi să credeŃi că acestea sunt zise numai cu privire la cei necredincioşi. Însă, o, preaînŃelepŃilor, dumnezeiescul şi înŃeleptul Propovăduitor al lui Hristos ne învaŃă clar că aceştia din urmă, care fără lege au păcătuit, fără lege vor şi pieri, iar aceia care au păcătuit în Lege, prin lege vor fi judecaŃi (Rom. 2, 12) şi nu se vor curăŃi prin foc. Din acest lucru reiese că toată lucrarea Judecătorului va fi îndreptată către cei care au păcătuit sub Lege, deoarece oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinŃat mult, mai mult i se va cere (Luca 12, 48).

Iar dacă unii, aşa cum spune Propovăduitorul, fără lege vor pieri, iar alŃii, aşa cum afirmaŃi voi, se vor curăŃi mai întâi prin foc şi se vor învrednici de viaŃa veşnică, atunci nu va sta nimeni de-a stânga Mântuitorului şi nimeni nu va fi trimis în focul cel nestins pentru asprimea şi cruzimea sa. Şi astfel, după părerea voastră, cuvântul despre judecată este mincinos! Aici se potriveşte şi următorul cuvânt dumnezeiesc, care spune: UmblaŃi cât aveŃi Lumina ca să nu vă prindă întunericul (Ioan 12, 35). Prin aceasta El spune clar că cei ce umblă în chip nedemn de lumina credinŃei sunt acoperiŃi de întuneric şi nu se curăŃesc prin foc după moartea lor. El numeşte lumină credinŃa în El, iar umblatul înseamnă să împlinim cu toată sârguinŃa poruncile Lui mântuitoare.

Întunericul care ne acoperă este despărŃirea definitivă a sufletului de trup când nu se mai poate ca sufletul să săvârşească fapte folositoare care să ne sfinŃească. Căci aşa cum trupul acesta devine nemişcat când îl părăseşte duhul care l-a însufleŃit, aşa şi sufletul, despărŃindu-se

Page 66: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

70

de trup, nu mai este părtaş la faptele cele mântuitoare, căci el pierde atunci unealta cu care împreună-lucra spre milostivirea Judecătorului. Cu privire la acest lucru, Mântuitorul a spus cu gura Lui că în ziua judecăŃii din urmă oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt deşert (Mt. 12, 36). Dacă şi cea mai mică greşeală se aminteşte la judecata din urmă, atunci cum se va curăŃi mulŃimea păcatelor neîndreptate înainte de această judecată? Nu se poate să cugetăm împotriva a ceea ce a rânduit Judecătorul, punând înaintea acestei judecăŃi focul care curăŃă păcatele neîndreptate. Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu Îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale (Mt. 16, 27).

Tu însă, punând înaintea acestei înfricoşătoare judecăŃi curăŃirea prin foc a celor mai ticăloase fapte săvârşite în viaŃă, nu minŃi în chip vădit, răstălmăcind fără minte această rânduială dumnezeiască? Căci cel ce îl numeşte pe aproapele său nebun, vrednic este de gheenă, precum auzim, şi nu se va învrednici de slava dumnezeiască, curăŃindu-se înainte de înfricoşătoarea judecată prin focul vremelnic.

Judecătorul îl trimite în chinul veşnic şi pe cel care a păcătuit puŃin, dar nu s-a pocăit, şi nu îl iartă curăŃindu-l prin foc. Tu însă, ca şi cum ai fi mai milostiv decât Creatorul, curăŃindu-l pe cel ticălos în foc înainte de judecată, îl duci în viaŃa veşnică. Ia seama, bunule, să nu se împlinească cu tine cele zise: şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă (Mt. 15, 14) – învederat, în focul cel nestins.

Însă tu, suflete, lepădându-te de acest gând pierzător de suflet, supune-te adevărului şi urmează-i pe înaintaşi, aducând laudă bine întocmită celor mai mari Apostoli. Ei sunt ochii Celui ce stăpâneşte cu puterea Sa veacul (Ps. 65, 6), aşa cum vesteşte Psalmistul, ochi care spre neamuri privesc (Ps. 65, 6) şi a căror privire alungă întunericul minciunii ca să strălucească lumina adevărului. Ei sunt buzele Celui împodobit cu bunătatea mai mult decât toŃi fiii oamenilor, pe care s-a revărsat harul dumnezeiesc şi prin care, lucrând, El a dus până la marginile pământului cântarea cea nouă şi bineplăcută.

Aceşti Apostoli i-au crescut pe cei credincioşi prin învăŃăturile duhovniceşti, pentru ca ei să ajungă la măsura bărbatului desăvârşit, aşa cum este scris, învrednicindu-i să se ridice la măsura deplinătăŃii lui Hristos. Ei sunt, într-adevăr, mâinile şi degetele învăŃate de Cel ce este singur puternic şi neînvins la luptă şi la război (Ps. 143, 1).

Prin vitejia acestora se depărtează orice furtună duşmană şi pierzătoare de suflete şi străluceşte primăvara cea plăcută a liniştii în sufletele oamenilor. Ei sunt muşchiul cel tare, precum arcul de aramă, şi picioarele care devin iuŃi ca ale cerbului (Ps. 17, 36-37-38), datorită adierii fericite şi dumnezeieşti a Sfântului Duh cu care au alungat imediat de pe tot pământul toată înşelăciunea cea stricăcioasă a diavolilor. Ei sunt norii cei curaŃi, plini de ploaie dumnezeiască, ce udă neîncetat via celui iubit cu picăturile lor dumnezeieşti şi o ajută să dea roade bune Stăpânului său. Ei sunt săgeŃile ascuŃite ale celui puternic, slobozite din arcul lui Dumnezeu către sceptrele rele şi închinătoare la idoli, adică împărăŃiile, săgeŃi care, atunci când s-au înfipt în chip binefăcător în inimile popoarelor ce mai înainte fuseseră duşmanii Împăratului tuturor, le-au umplut de dragoste dumnezeiască şi le-au supus la picioarele Lui preacurate, determinându-le să primească cu bucurie pe gâtul lor jugul poruncilor Lui făcătoare de viaŃă.

Mai sus Ńi s-a zis, suflete, să laşi în seama puterilor netrupeşti cântările vrednice de ei, ca, silindu-te să îi preamăreşti pe aceia care sunt mai presus de lauda ta, să nu te arăŃi a fi, în obrăznicia ta, supărătorul lor; căci străduinŃa de a-i preamări după vrednicie este ca şi încercarea de a număra stelele.

O, doime bine-lăudată a Mântuitorului, stâlpii care întăresc neîncetat pământul prin dumnezeieştile rugăciuni ca să nu se clatine! O, Petre, temelia Bisericii lui Hristos, care ai în mâinile tale cheile de la comorile cele mai presus de fire; vârful cel mai înalt al minŃilor teologice înflăcărate; primul după Primul la judecată! Şi tu, Pavele, trâmbiŃa cea puternic glăsuitoare şi dumnezeiască a întregii lumi, care, prin vestirea şi propovăduirea grăitoare de Dumnezeu şi prin lumina şi puterea adevărului, i-a îngrozit pe cei pricepuŃi în viclenie şi

Page 67: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

71

făŃărnicie, pe aceşti urmaşi pociŃi ai oraşului Pithia, şi i-a împrăştiat în diferite locuri, aruncându-i în prăpastia uitării; razele luminii celor trei sori, ca soarele cel mai mare şi prealuminos, luminat de Dumnezeu, tu le-ai răspândit pe tot pământul. Tu, care în trup, aşa cum spui, sau fără el, ai fost răpit în chip minunat până la al treilea cer şi, fiind învăŃat acolo prin vederea tainelor nespuse, te-ai arătat ca un potir de aur, plin cu băutura cea dumnezeiască, adică cu Sfântul Duh, care a adus întregii lumi bucurie dumnezeiască!

BucuraŃi-vă cei ce sunteŃi plini de frumuseŃea lui Hristos şi aŃi primit de la El răsplata cea veşnică, luminoasă şi îmbelşugată a străduinŃelor voastre! PrimiŃi cu bucurie această laudă şi cercetaŃi-ne cu milă, vă rugăm, şi cu iubire dumnezeiască, pe noi cei ce cinstim pomenirea voastră cea preacinstită şi preamărită. Primul dintre voi să ne dăruiască nouă iertarea păcatelor şi statornicie neîncetată în credinŃă, iar când vom pleca din această viaŃă blestemată, să ne ajute cu rugăciunile lui să intrăm în locaşurile cele mari şi preacurate. Celălalt să umple gândurile noastre din belşug cu bogăŃia scrierilor dumnezeieşti şi a luminării, şi să ne dea cuget drept şi evlavios ca să cinstim cu dreptate Puterea Cea de o fiinŃă şi în trei străluciri, aşa cum aŃi arătat în cărŃile voastre.

Fiind luminaŃi de dumnezeiescul Mângâietor, să păzim mărturisirea de credinŃă ortodoxă care este: „Cred întru Unul Dumnezeu…” precum au rânduit şi au întărit cu putere cele şapte Sinoade care s-au întrunit după voi, prin semn dumnezeiesc, adunându-se cei mai cinstiŃi şi înŃelepŃi păstori, povăŃuiŃi de Însuşi Mângâietorul în Care s-au îmbrăcat, adică în Sfântul Duh Care cunoaşte adâncurile lui Dumnezeu.

FaŃă de cele rânduite prin insuflarea lui Dumnezeu de către voi şi ei, nu vom îndrăzni cu mintea noastră obraznică să adăugăm sau să micşorăm ceva, căci a îndrăzni să facem una sau cealaltă este deopotrivă rău şi ne duce în cele mai cumplite blesteme, rânduite şi statornicite de vechii PărinŃi care ardeau de râvnă dumnezeiască. Pe cei care îndrăznesc, fără minte, să calce rânduielile lor, ei îi alungă departe de locaşurile dumnezeieşti.

Dacă nu minte Acela Care l-a numit fur şi tâlhar pe cel ce nu intră pe uşa dumnezeiască în staulul oilor, ci sare pe aiurea; Cel Care, de asemenea, spune: Oile Mele ascultă de glasul Meu, iar de glasul străinului fug (Ioan 10, 1; 27), iar pe acela, care nu se află împreună cu El, adică nu vieŃuieşte după învăŃătura Lui dumnezeiască, l-a numit clar duşmanul Lui neîmpăcat, precum este scris în Evanghelie: Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte (Mt. 12, 30), dacă pe cel ce nu adună cu El învăŃătura care se potriveşte în toate cu cele rânduite de El Însuşi l-a numit, după dumnezeiasca Sa judecată, risipitor, iar despre cel ce va călca cea mai mică poruncă şi nu îi va învăŃa pe oameni ceea ce El Însuşi a învăŃat, a spus că va fi predat chinurilor cumplite, atunci, vai de acela care poceşte cuvântul înfricoşător şi înalt al învăŃăturii Sfântului Duh pe care El Însuşi le-a rostit cu gura Lui. Oare ce chinuri va primi de la Dumnezeu-Cuvântul? Şi înfricoşătoarea ta hotărâre, Pavele, spune: chiar dacă noi sau un Înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie străin de unirea cu Hristos şi să se osândească împreună cu Satana în focul cel nestins al gheenei - căci aşa se tâlcuieşte cugetarea: să fie anatema! (Gal. 1, 8-9).

AscultaŃi cu înŃelepciune şi îngroziŃi-vă cu tot sufletul şi, înŃelegând, să vă căiŃi voi, cei care în obrăznicia minŃii voastre şi împotriva rânduielilor bărbaŃilor purtători de Dumnezeu, umblaŃi pe căi greşite. Acela care şi pe Îngeri îi îndepărtează de unirea cu Hristos în cazul neascultării de învăŃăturile lui dumnezeieşti, va cruŃa, oare, Roma sau Atena sau BizanŃul, dacă acestea ar încălca cinstitele rânduieli?

Voi, cinstiŃi bărbaŃi, vă rog cu sârguinŃă, nu trebuie să vă amăgiŃi cu speranŃe deşarte, nu trebuie nicicum! Nici dregătorilor, nici oraşelor importante nu li se îngăduie să schimbe după mintea lor ceea ce este pe deplin tainic şi ştiut numai de Singura FiinŃă în trei străluciri, adică de Sfânta Treime; dimpotrivă, s-a poruncit cu asprime să nu fie schimbate aceste rânduieli, ci să fie păzite fără de schimbare. Păzeşte ceea ce eu îŃi poruncesc acum şi nimic să nu adaugi la acestea şi nimic să nu scoŃi – i-a spus Domnul lui Moise. Dacă El cere atât de stăruitor de la un bărbat atât de minunat împlinirea totală a Legii Vechi, care este numai umbră şi chip, atunci Ńie

Page 68: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

72

nicidecum nu îŃi va îngădui să schimbi nici chiar cea mai mică dintre rânduielile bărbaŃilor desăvârşiŃi cu privire la toată credinŃa ortodoxă, adică Sfântul Simbol al CredinŃei alcătuit de dumnezeieştii bărbaŃi la cele şapte Sfinte Sinoade care s-au întrunit în diferite oraşe şi în diferite perioade şi au întărit rânduielile Lui prin jurăminte cumplite. Faptul de a nu socoti cele prezente mai vrednice de respect decât umbra şi chipul, este obrăznicie şi nebunie de neîndurat a sufletului, după cuvântul adevărului. Şi iată aici este mai mult decât Solomon (Mt. 12, 42) şi iată, mai mult decât Iona este aici (Luca 11, 32).

Nimeni să nu se apropie în veşminte rupte de muntele dumnezeiesc, căci altfel va fi omorât de piatră. Ci mai întâi să cureŃe cu mare frică şi cu mare înfrânare această cămaşă murdară, şi să stea dincolo de cele cinci uşi (adică cele cinci simŃuri), şi astfel să intre în întunericul cel tainic. Când va intra acolo, să nu cerceteze cu obrăznicie şi să nu caute cu nesocotinŃă, după dorinŃa gândului, ceea ce întrece orice minte, ci, fiind acoperit cu mâna lui Dumnezeu, adică luminat cu lumina dumnezeiască, să contemple din rămăşiŃele pietrei tainele lui Dumnezeu, adică, după ce s-a curăŃit mai întâi cu puterea poruncilor, să cerceteze cu atenŃie raŃiunea creaŃiei văzute şi nevăzute căci prin ea se pot înŃelege tainele lui Dumnezeu. La faŃa lui Dumnezeu să nu se uite fără ruşine, adică să nu cerceteze cum este Dumnezeu, ci să se bucure, mulŃumindu-se cu ceea ce este descoperit de dumnezeieştii bărbaŃi, iar mai mult decât acestea să nu cerceteze, ci să asemene învăŃătura lor cu Sfânta Scriptură şi să nu se mândrească, punându-şi nădejdea în propria înŃelepciune. Căci dumnezeiasca Scriptură spune undeva: Greu îŃi este să loveşti în Ńepuşă cu piciorul (Fapte 26, 14) şi: nu poate omul să vadă faŃa Mea şi să fie viu, i-a spus cândva Domnul lui Moise, oprind astfel gândurile celor care îndrăznesc să cerceteze ceea ce nu poate fi deloc cercetat, adică tainele dumnezeieşti. Cei care contemplă cu adevărat lumina dumnezeiască (adică serafimii cei cu şase aripi), îşi acoperă vederea lor cu două aripi, atât pentru că nu pot îndura strălucirea dumnezeiască, care este de neîndurat, cât şi pentru ca astfel să arate celor mai prejos decât ei felul în care poate fi văzut Dumnezeu.

A schimba fără minte învăŃăturile dumnezeieşti şi rânduielile întărite de cei din trecut este semnul obrăzniciei vădite şi al vătămării minŃii deoarece ele nu pot fi supuse cercetării precise a minŃii omeneşti. Mai mult, faptul de a le tâlcui fără nici o sfială, de obicei, duce în focul veşnic. Căci blestemaŃi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale (Ps. 118, 21) – a spus Psalmistul. Şi cine vor fi aceşti blestemaŃi dacă nu aceia care sunt trimişi în gheenă? Este bine să fim biruitori în ceva în care nu există lucru rău, dar este cu mult mai bine să fim biruiŃi de acele lucruri în care stă mântuirea. A fi statornic în rânduielile dumnezeieşti şi a iubi poruncile lor neclintite este semnul sufletului cu adevărat înŃelepŃit de Dumnezeu, care este în toate asemănător celui ce se laudă, zicând: ca un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt pururea cu Tine (Ps. 72, 22). Pentru că se supune Stăpânului asemenea dobitocului, va fi întotdeauna nedespărŃit de El.

Aşadar, urmându-i pe PărinŃii din trecut, să Îl preamărim pe Singurul Părinte ca pe cauza şi începutul Fiului şi Duhului, care există din El. Şi întrucât El singur este Părintele Fiului, tot El singur este şi Cel din Care purcede Duhul, iar fiecare Persoană îşi păstrează însuşirea Sa şi este neschimbată. Însă ideea care susŃine că Duhul cel pururea fiitor purcede şi din Fiul, nu numai din Tatăl, încalcă rău legea însuşirilor. Căci însuşirea, aşa cum au spus teologii, dacă se schimbă, nu mai este însuşire. Tatăl are ca însuşiri pururea fiitoare şi una şi cealaltă: şi a naşte şi a purcede pe Cei de o fiinŃă cu El, precum mărturiseşte învăŃătura teologică.

Teologul Dionisie Areopagitul şi, împreună cu el, tot soborul bărbaŃilor grăitori de Dumnezeu, afirmă că Tatăl este singurul izvor al fiinŃei dumnezeieşti. Iar dacă se afirmă că Duhul purcede şi din Fiul, se reneagă însuşirea deosebită şi adevărată de Fiu a Mântuitorului. Această idee arată două Persoane, total opuse una celeilalte. De ce? Pentru că fiecăreia i se atribuie cauza celei de-a treia Persoane.

Este foarte rău şi hulitor să se arate două începuturi în FiinŃa cea întreită. Dacă sunt doi din care purcede Duhul, atunci cum de nu sunt şi două izvoare ale Duhului? Aşa cum Dumnezeu este Unul în fiinŃă, tot aşa este şi întreit în Persoane. Prin urmare, trebuie să

Page 69: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

73

îngăduim că Cei din care purcede Duhul se unesc ori cu Persoanele, ori după FiinŃă atunci când Îl purced pe Duhul pururea fiitor. Şi dacă îngăduim că Ei se unesc cu Persoanele, când Îl purced pe Duhul pururea fiitor, atunci se vede clar erezia lui Savelie, când Cei doi se unesc într-o singură Persoană. Dacă spunem din nou că prin unirea fiinŃei, Ei Îl purced pe Duhul pururea fiitor, atunci, eu, într-adevăr, renunŃ să mai cercetez neghiobia care reiese de aici. Căci FiinŃa şi Unirea sunt una pentru toate cele trei Persoane. Ele [FiinŃa şi Unirea] sunt în toate cele trei Persoane egale între ele, în afara însuşirilor Lor. De aceea, pare că şi Duhul, împreună cu Tatăl, Îl naşte pe Fiul. Ce poate fi mai hulitor decât acest lucru? Dacă tu spui că Duhul purcede şi din Fiul ca să Îl arăŃi pe Fiul egal în toate cu Cel ce L-a născut, aşa cum eu am auzit din cugetarea ta, atunci trebuie ca tu să Îi dăruieşti şi Duhului acelaşi lucru, căci şi El este egal cu Tatăl şi cu Fiul; atunci şi El, împreună cu Tatăl, Îl naşte pe Fiul ca şi Duhul să Se arate egal cu Tatăl şi cu Fiul. Cam aşa ceva reiese din cugetarea ta. Dacă mărturiseşti că Duhul purcede din Fiul, adică Fiul este cauza existenŃei Duhului, pentru că El a suflat şi le-a zis ucenicilor Săi: LuaŃi Duh Sfânt (Ioan 20, 22), atunci trebuie să mărturiseşti şi că acea suflare care i-a fost dată oarecând primului om purcede din Tatăl şi din Fiul.

Dacă este o hulă să înŃelegem acel lucru aşa, atunci şi aici este tot o hulă, căci Scriptura socoteşte că şi acolo şi aici este aceeaşi suflare. Dacă în timpul arătării Lui Ucenicilor Săi, El le-a insuflat FiinŃa Sfântului Duh, atunci de ce le-a mai poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să stea în el până când se vor îmbrăca cu putere de sus? Este clar că din plinătatea Sa El le-a dat darul de a ierta păcatele şi nu le-a dat întreaga Persoană a Sfântului Duh Celui de o fiinŃă cu El. Căci cum ar fi putut Cel ce nu poate fi descris, să fie îngrădit de buze, de parcă ar fi fost insuflat printr-o Ńeavă în ucenici?

Dar pentru că Duhul este numit Duhul Lui, nu trebuie să înŃelegem că El purcede din Fiul, deoarece nu putem spune, atât timp cât avem minŃile şi simŃurile sănătoase, că Cel ce L-a născut se naşte din El pentru că se numeşte Tatăl Lui. Cel ce este născut Îl numeşte pe Cel ce L-a născut mai mare decât Sine şi aceasta numai în sensul existenŃei, iar nu în sensul exact al cuvântului referitor la FiinŃa dumnezeiască, deoarece El este deopotrivă cinstit în trei Persoane, nici mai mult nici mai puŃin.

Dacă, după părerea voastră, mărturisim că Duhul pururea fiitor purcede din Fiul în egală măsură ca şi din Tatăl, atunci se pare că Fiul L-a numit în zadar mai mare decât Sine pe Tatăl Care L-a născut. Dar, milostiv fii mie, Împărate şi Stăpâne al tuturor! Căci egalitatea cauzei şterge dintre Ei calitatea de a fi mai mare. Cine însă, fiind împodobit cu buna credinŃă, va răbda să audă adevărul hulit atât de rău? Căci dacă Cel Născut este egal cu Cel ce L-a născut, atât după fiinŃă cât şi după cauza existenŃei, atunci pare că Însuşi Adevărul-Hristos nu a spus adevărul când L-a numit pe Tatăl mai mare decât Sine.

De aceea, mincinoase sunt gândurile omeneşti care îndrăznesc fără ruşine să strige prin cuvintele lor deşarte împotriva poruncilor dumnezeieşti. Să se preamărească Dumnezeu întotdeauna pentru că este adevărat, şi poruncile Lui dumnezeieşti să fie păzite cu frică şi cu evlavie şi cu cinstită închinare.

ÎnŃelegeŃi, oare, în ce prăpăstii hulitoare ne atrag seminŃele cele deşarte sădite în învăŃătura de credinŃă ortodoxă? Cu înŃelepciune, într-adevăr, s-a rugat dumnezeiescul Psalmist ca inima lui să se plece la poruncile lui Dumnezeu şi nu la lăcomie (Ps. 118, 36), adică nu la practicile deşarte ale învăŃăturilor străine. De ce? Pentru că aceasta amăgeşte puternic mintea omenească şi îl îndepărtează de adevăr pe acela care se lasă cu nesocotinŃă atras de ea. Dacă îŃi pui cu putere stavilă gândurilor minŃii, înfrânându-le cu frâul cu care sunt stăpâniŃi caii dumnezeieşti, şi le pui în jugul cel dumnezeiesc, adică în Evanghelie, atunci vei dobândi calul cu aripi de aur, care te va duce negreşit la cer, atunci vei dobândi aripi argintate ca ale porumbiŃei şi spate împodobit cu aur (Ps. 67, 14).

Dacă îngădui să fii atras de turbarea nedreaptă a minŃii, atunci vei fi un gândac ce se naşte din gunoi şi se sileşte să urce cu aripile lui slabe în sus, dar cade iarăşi cu ele în jos; sau te

Page 70: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

74

vei asemăna măgarului care îşi umple pântecele cu ciuruială şi are întotdeauna privirea îndreptată în jos; sau orbului care pipăie peretele şi porcului care se afundă în tina cea murdară.

Însă dacă ascultaŃi aceste cuvinte neînŃelepte ale mele şi dacă aveŃi vreo grijă pentru lauda cuvenită vouă şi pentru obşteasca mântuire, atunci veniŃi să lepădăm jugul cel vechi şi să iubim iarăşi pacea dăruită de Dumnezeu de care Se bucură Hristos, şi să începem în bună înŃelegere, aşa cum au hotărât rânduielile dumnezeieşti, să Îl preamărim pe Duhul Sfânt Care purcede numai din Tatăl, urmându-L în simplitatea minŃii pe ÎnvăŃătorul, spre a dobândi de la El lauda robului care s-a dovedit a fi credincios peste puŃine. Să fim mulŃumiŃi, prieteni, dacă ne dovedim a fi egali cu ÎnvăŃătorul în tainele care întrec şi mintea şi cuvântul, căci a Lui este şi acea învăŃătură care spune că nici un ucenic nu este mai mare decât învăŃătorul lui, nici robul nu este mai mare decât stăpânul.

Să primim, o iubiŃilor, ca pruncii, atât timp cât proorocim în parte, ÎmpărăŃia care întrece orice înŃelegere a minŃii şi orice învăŃătură dumnezeiască, pentru a ne învrednici să intrăm în slava lui Dumnezeu. Altfel, este cu neputinŃă să ajungem acolo, precum ne-a vestit nemincinosul glas (Mt. 18, 3)!

Să nu căutăm cu îndrăzneală desăvârşirea înainte de vreme, atât timp cât înŃelegem în parte, căci este zis: spun fiecăruia din voi să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi înŃelept (Rom. 12, 3). Dumnezeiescul Pavel, văzând dinainte căderea voastră, a scris aceasta pentru voi, romanii.

Să păzim cu putere toată învăŃătura cea dumnezeiască fără de schimbare, ca să ne asemănăm bărbatului înŃelept care şi-a clădit casa sa pe piatră, iar nu aceluia care, în nebunia lui, a clădit-o pe nisip şi ea, neîndurând atacurile neaşteptate ale norilor şi vânturilor, s-a năruit.

De asemenea şi celelalte rânduieli care arată că pe pământ Biserica lui Hristos este al doilea cer, prin cinstitele jertfe şi prin curăŃenia vieŃii şi a obiceiurilor preoŃilor să ne îngrijim să le îndreptăm [obiceiurile], aşa cum au hotărât vechile pravile predate de dumnezeieştii bărbaŃi care, prin voia lui Dumnezeu, s-au întâlnit de şapte ori în diferite oraşe şi în diferite perioade. Să facem aceasta pentru ca Fiica Împăratului, a Cărei slavă toată este înlăuntru, să fie preaînfrumuseŃată cu Ńesături de aur şi veşminte aurite pe dinafară şi astfel să stea de-a dreapta Împăratului tuturor (Ps. 44, 11; 15).

Este un mare păcat să aducem aluat nedospit desăvârşitei Pâini a vieŃii Care S-a unit pe deplin cu firea omenească şi nu a primit-o pe jumătate din Preacurata Fecioară, ceea ce înseamnă că Şi-a unit pe deplin şi fără schimbare şi sufletul şi mintea - care sunt înfăŃişate prin sare şi drojdie.

Aşa învaŃă dumnezeiescul Ierarh al Cezareii, Vasile cel Mare, smulgând din rădăcină erezia cea rea a lui Apolinarie din Laodiceea, iar pe aceia care nu amestecă în prescură sare şi drojdie, i-a alungat din Biserică pentru că erau rău-credincioşi şi hulitori şi nu primeau întruparea desăvârşită a lui Dumnezeu-Cuvântul prin faptul că îndrăzneau să se poarte nelegiuit cu prescura (făcând-o fără sare şi drojdie). De aici reiese că nu de la dumnezeieştii Petru şi Pavel şi ceilalŃi ucenici ai lor s-a dobândit începutul jertfei ca prinos făcut fără sare, ci de la nebunul Apollinarie, care a sporovăit nebuneşte şi a spus că Dumnezeu-Cuvântul a primit trup fără suflet, fiind creat înainte de toată creaŃia, şi a trecut prin tânăra cea curată ca printr-o trâmbiŃă. De aceea, el a interzis să se pună în pâinea cea dumnezeiască sare şi drojdie, deoarece prin sare este arătată mintea, iar prin drojdie sufletul. Iar când el a îndrăznit să introducă acest nou obicei cu privire la dumnezeiasca prescură, în acel moment, marele păstor al Cezareii, arzând de râvnă apostolică, a vădit în scris ticăloasa lui dogmă.

Prin aceasta se vede clar că în acel timp se întrebuinŃa pretutindeni pâine dospită, potrivit cu vechea învăŃătură şi luminare a cinstiŃilor propovăduitori ai Dumnezeu-Cuvântului. De aceea, fiind rodul gândirii eretice, iar nu luminare apostolică şi nici învăŃătură veche sau obicei statornic, alungaŃi această dogmă din mijlocul credincioşilor, ca să fi Ńi în toate neîntinaŃi şi neclintiŃi. Căci în prinosul nedospit al jertfei constă o mare parte din serbarea israelită. Cât este de rău şi ruşinos să ne împrietenim cu aceia care au cuget străin nouă! Acest lucru este clar

Page 71: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

75

pentru toŃi cei care gândesc drept, cărora le şi aparŃine marea şi minunata vrednicie a dumnezeieştii preoŃii, care însă trebuie să fie înfrumuseŃată cu daruri apostoleşti şi nu să miroasă urât din cauza aromelor necurate, precum vedem acum, din cauza nepăsării celor ce sunt în fruntea Bisericii lui Hristos.

Voi ştiŃi - numai dacă nu aŃi orbit de bunăvoie! - la ce urâŃenie şi necuviinŃă a ajuns astăzi preoŃimea, tocmai pentru că nimeni nu se mai îngrijeşte de îndreptarea obiceiurilor lor potrivit cu vechile legi şi pravile, deşi ar trebui să existe o mare grijă şi supraveghere pentru cinstea şi buna cuviinŃă a vieŃii lor din partea celor care păzesc cu evlavie Legea lui Hristos. Căci porunca dumnezeiască spune aşa: să feriŃi pe fiii lui Israel de necurăŃenia lor (Lev. 15, 31). Şi iarăşi: Voi sunteŃi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? (Mt. 5, 13) – precum grăieşte dumnezeiescul glas. Şi iarăşi porunceşte acelaşi glas dumnezeiesc: Nu daŃi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaŃi mărgăritarele voastre înaintea porcilor (Mt. 7, 6), cu care se aseamănă cei ce săvârşesc cu nevrednicie tainele lui Dumnezeu. Căci dacă ochiul va orbi şi nu va putea deloc să se uite la razele soarelui, atunci cum va putea el să aibă grijă de celelalte mădulare ale trupului, care au nevoie de vindecare?

FiŃi sănătoşi şi, chiar şi mai târziu, să vă înŃelepŃiŃi odată în gânduri, lepădând toată putreziciunea care vine de la duhul cel viclean şi, în simplitatea minŃii, să mergeŃi în urma dumnezeiescului năvod, ca nişte peşti cuvântători, spre a fi şi voi adunaŃi cu cei mai buni în vasele cele de taină, iar nu să fi Ńi aruncaŃi afară cu cei stricaŃi. PrimiŃi aceste cuvinte cu calm, cu pace, lepădând orice supărare necuviincioasă, ca să fi Ńi şi voi râvnitori pentru Hristos, asemeni bărbaŃilor dumnezeieşti din trecut, şi să primiŃi de la El cinste egală cu a lor. Amin. Să vă fie vouă aceasta pentru sfintele rugăciuni ale SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel, preaînŃelepŃii învăŃători şi ocrotitori ai tuturor, căci aceasta îi place lui Hristos.

Roma înarmată până-n dinŃi şi-a răspândit puterea ei pe tot pământul cu ajutorul iscusinŃei în luptă şi al bărbăŃiei cetăŃenilor ei mărinimoşi, ajungând prin nenumărate şi slăvite biruinŃe la o înălŃime de neatins. Această Romă, prin împăraŃii ei foarte mândri şi nedrepŃi, a aprins focul cel dăunător şi l-a aŃâŃat cu toate flăcările lui împotriva lui Iisus, Împăratul cel ceresc şi pururea viu. Însă doi bărbaŃi nepricepuŃi, care trăiau în lipsuri, sărăcie şi neputinŃe, dar erau înarmaŃi cu putere şi râvnă dumnezeiască pogorâte de sus – o ce înfricoşare! – au aşternut în chip minunat toate marginile pământului la preacuratele picioare ale lui Hristos, Împăratului lor, luând în locul oricărei alte arme o armă nevăzută: Crucea preamărită. Fiind acoperiŃi cu ea, au alungat din Roma toată înşelăciunea urzitoare de rele a curselor diavoleşti.

Vestindu-L pe Hristos, ca pe Împăratul Cel de Sus şi Dumnezeul Cel Mare şi Pururea Fiitor, şi ca pe Judecătorul nepărtinitor al tuturor, ei au fost, precum oile cele blânde, ŃintuiŃi de împăratul rău-credincios şi, ca o jertfă curată, au fost aduşi Lui. Iar El, răsplătindu-i pentru nevoinŃele slăvite şi sfinte ale bunei lor credinŃe, i-a încununat cu cununile slavei veşnice. Aceşti bărbaŃi preaslăviŃi au dobândit, cu trupurile Roma, iar cu sufletele cerul, ca răsplată pentru străduinŃele lor, de la Hristos, Împăratul cel mare, a Cărui dumnezeire au însămânŃat-o pe toată întinderea pământului, prin sângele lor.

Page 72: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

76

XI

Cuvânt împotriva lucr ării mincinoase a lui Nicolae neamŃul - despre unirea ortodocşilor cu latinii ∗

Acest Nicolae Bulev a trăi multă vreme în oraşul izbăvit de Dumnezeu, Moscova, în

zilele binecinstitorului împărat, marelui cneaz Vasili Ioanovici al întregii Rusii, şi s-a bucurat de mare cinste din partea acestui împărat pentru iscusinŃa lui de medic. Însă el a scris, cu scop viclean, un cuvânt plin de toată făŃărnicia, despre unirea credinŃei greceşti cu cea romană. În acest cuvânt, el laudă cu viclenie credinŃa noastră, iar ereziile latine, din pricina cărora noi ne-am despărŃit de ei, le-a ascuns, vicleanul, şi nu a scris nimic despre ele. Însă călugărul Maxim, aflând despre lucrarea lui înşelătoare, s-a înarmat împotriva uneltirilor lui cu harul Sfântului Duh şi a scris acest cuvânt:

„Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la mulŃimea celorlalte porunci şi învăŃături mântuitoare ale Sale, prin care ne îndrumă pe noi, cei ce credem în El, pe calea cunoaşterii neclintite şi neîntinate a lui Dumnezeu, a adăugat şi aceasta, zicând: FeriŃi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori (Mt. 7, 15). De aceea, Iubitorul de oameni, învăŃându-ne cum să îi recunoaştem şi să ne păzim nevătămaŃi de ei, adaugă: După roadele lor îi veŃi cunoaşte.

El îi numeşte prooroci mincinoşi pe învăŃătorii mincinoşi, adică pe ereticii care vorbesc din pântecele lor (din cuget trupesc), iar nu după Legea Evangheliei şi după teologie, şi care, prin propriile lor cuvinte şirete, amăgesc inimile oamenilor simpli. Roadele lor sunt nu numai faptele şi cuvintele lor, ci şi învăŃătura lor răstălmăcită, ascunsă în adâncul scrierilor lor.

La fel ca şi Mântuitorul, vesteşte şi dumnezeiescul Apostol Pavel vorbind despre aceiaşi prooroci mincinoşi în a doua Epistolă către Corinteni. Iată ce zice Pentru că unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos (2 Cor. 11, 13). Ca unii ca aceştia este şi linguşitorul Nicolae neamŃul, care a trăit mulŃi ani în mijlocul bine-credinciosului popor rus şi s-a străduit prin toate mijloacele să-l abată de la credinŃa cea ortodoxă primită de la strămoşii săi. În rândul celorlalte fapte viclene ale lui se numără şi faptul că a scris cuvântul despre unirea ruşilor cu latinii, silindu-se să arate că atât credinŃa unora, cât şi a celorlalŃi este una şi aceeaşi.

Acest lucru el îl dovedeşte prin faptul că şi unii şi ceilalŃi Îl mărturisesc pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat, că Botezul este săvârşit la fel şi la unii şi la ceilalŃi prin trei cufundări în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, că este săvârşit în apă, iar nu în altceva, şi că mărturisirea de credinŃă propovăduită de ambele popoare este una şi aceeaşi. De aceea, străduindu-se mai tare să dovedească faptul că Biserica latină mărturiseşte în toate cu dreptate taina bunei credinŃe, spune că în felul în care ea a primit de la SfinŃii Apostoli şi PărinŃi, inspiraŃi de Dumnezeu, învăŃătura teologică, adică dogmele credinŃei ortodoxe, aşa o şi păzeşte, neschimbând nimic.

Dacă, într-adevăr, Biserica latină ar gândi şi ar păzi aşa cum afirmă înşelătorul sofist Nicolae, atunci s-ar cuveni şi ar trebui ca noi să ne unim cu ei, ca şi cu nişte fraŃi şi, renunŃând la orice discuŃie şi ceartă, să trăim cu ei în pace şi bună înŃelegere. Dar pentru că Nicolae se dovedeşte a fi mincinos în multe lucruri şi, în special, atunci când spune că Biserica latină păzeşte neschimbate toate dogmele teologice şi tainele primite de ea de la SfinŃii Apostoli şi

∗ PrefaŃa acestei lucrări este a unui autor necunoscut şi se află în manuscrise şi în ediŃia academică tipărită cu titlul Povestiri despre Nicolae neamŃul.

Page 73: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

77

PărinŃi inspiraŃi de Dumnezeu şi pe care el le numeşte mădulare, cu ajutorul lui Dumnezeu să cercetăm cu atenŃie sofismele-dovezi ale lui Nicolae şi, dându-le în vileag cu Evanghelia, să vedem că sunt mincinoase.

Să nu le primim şi să nu le îngăduim nicidecum în mintea noastră, ci să le respingem, deoarece ne abat de la credinŃa cea dreaptă şi neîntinată, lăsată nouă de părinŃii noştri, şi să fim neînduplecaŃi în ceea ce am învăŃat de la SfinŃii Apostoli şi de la Cuvioşii şi purtătorii de Dumnezeu PărinŃi ai noştri.

Dar mi-a venit deja timpul să încep lupta. Voi începe cu ceea ce a început el. Este bine, Nicolae, este chiar foarte bine şi mântuitor ca între voi şi noi să fie unitate şi bună înŃelegere căci, dacă acestea nu există, nu poate fi în mijlocul nostru Hristos Mântuitorul, Care a spus: Că unde sunt doi sau trei, adunaŃi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor (Mt. 18, 20). Nu putem nici să o mărturisim pe Sfânta Treime dacă nu avem dragoste curată şi desăvârşită unul faŃă de celălalt, aşa cum ne glăsuieşte din altar, în timpul Sfintei Liturghii, preotul, care spune: „Să ne iubim unii pe alŃii ca într-un gând să mărturisim: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinŃă şi nedespărŃită!”. Însă, o preaînŃeleptule Nicolae! Dacă, într-adevăr, vreŃi ca noi să ne unim cu voi, atunci uniŃi-vă voi înşivă mai întâi cu Apostolii cei grăitori de Dumnezeu şi cu SfinŃii PărinŃi care s-au adunat în Duhul Sfânt la cele şapte Sinoade Ecumenice.

De ce spun asta? Deoarece voi aŃi încălcat una dintre cele mai importante dogme apostolice şi anume dogma despre purcederea dumnezeiescului Mângâietor şi aŃi adăugat în Sfântul Simbol al credinŃei ortodoxe acestea, zicând: „Care de la Tatăl şi de la Fiul purcede”. Acest lucru este împotriva învăŃăturii tuturor teologilor inspiraŃi de Dumnezeu din răsărit şi chiar a SfinŃilor Apostoli. Cugetând şi învăŃând aşa, se vede că voi nu vă temeŃi de blestemele înfricoşătoare ale Sinoadelor Sfinte la care fericiŃii Episcopi romani, împreună cu ceilalŃi patru patriarhi, au întărit prin Sfântul Duh credinŃa ortodoxă.

Cum spui tu că Biserica latină păzeşte cu sârguinŃă credinŃa ortodoxă pentru că a primit-o de la început de la Apostoli şi SfinŃii PărinŃi? Ce Apostol sau Evanghelist a predicat această dogmă? Sau care SfinŃi PărinŃi, adunându-se laolaltă, au adăugat aceasta la Sfântul Simbol al credinŃei? Nu poŃi dovedi sub nici o formă acest lucru, ci, dimpotrivă, vei găsi că dogma aceasta este lepădată şi că cei ce gândesc astfel sunt sub anatema. Sinodul al treilea, al cărui cap a fost Sfântul Chiril, patriarhul Alexandriei - Sinod care a definit învăŃătura dumnezeiască despre Sfântul Duh -, nu numai că nu ne îngăduie nici nouă nici vouă să adăugăm ceva la Sfântul Simbol întărit de el sau să schimbăm sau să scoatem chiar şi un singur cuvânt, dar nici lui nu îşi îngăduie să facă aşa ceva cu privire la acesta. Căci s-a zis: „Dacă cineva după noi va îndrăzni să facă acest lucru, să fie anatema”, adică blestemat.

Ce spui împotriva acestui lucru, Nicolae? Sau poate nu crezi, găsind că acest lucru este hotărât greşit de către Sinod? Dacă tu nu crezi şi nu primeşti acest lucru, atunci ce altceva putem să spunem despre tine decât numai că eşti nebun? Crezi tu, oare, Nicolae, că acele sfeşnice purtătoare de Dumnezeu s-au adunat în Sfântul Duh şi, fiind învăŃate de Duhul lui Dumnezeu, au hotărât şi au rânduit corect, întărind Sfântul Simbol al neîntinatei noastre credinŃe ortodoxe? Dacă, într-adevăr, crezi, atunci leapădă-te de această neascultare şi nesupunere latină, de care suferă împreună cu tine întreaga biserică latină, şi mărturiseşte cu toate Sinoadele din trecut că Preasfântul Duh, după fiinŃa Sa, purcede numai din Tatăl - aşa cum ne-a învăŃat în Sfânta Evanghelie după Ioan, Însuşi Fiul şi Cuvântul Cel de o fiinŃă cu Tatăl, spunându-le ucenicilor Săi: Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine (Ioan 15, 26).

Primeşte această învăŃătură tainică şi dumnezeiască, ce se revarsă din însăşi gura nemincinoasă a lui Hristos, Dumnezeul nostru şi al vostru; primeşte cu toată credinŃa şi evlavia această învăŃătură care este numită în chip metaforic: împărăŃia lui Dumnezeu, tocmai pentru că ne duce la viaŃă; primeşte această taină aşa cum primeşte copilul nerăutăcios învăŃătura

Page 74: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

78

învăŃătorului său, ca să te învredniceşti şi tu să intri în această ÎmpărăŃie. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăŃia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea (Marcu 10, 15).

Să nu căutăm, fraŃilor, ceea ce este mai presus de înŃelegerea noastră, ci să ne mulŃumim cu ceea ce ne-a fost descoperit de Duhul Sfânt, de Însuşi Mântuitorul şi de Sinoadele Ecumenice. Căci nici un ucenic nu este mai presus decât învăŃătorul său, nici robul nu este mai presus decât stăpânul său. Este de ajuns pentru ucenic să fie la fel ca învăŃătorul său. Fiind luminaŃi de această pildă a Stăpânului şi dând ascultare Sfântului Apostol Pavel, care ne porunceşte să nu cugetăm mai mult decât trebuie, adică mai presus de cele scrise prin descoperirea Sfântului Duh, ci să cugetăm cu înŃelepciune, adică aşa încât, ştiind răutatea gândurilor noastre, să trăim între hotarele smeritei înŃelepciuni, să trăim cu tărie şi statornicie în rânduielile bunei credinŃe hotărâte de SfinŃii Apostoli şi Sfintele Sinoade, şi mai departe decât acestea să nu năzuim şi să nu ne înălŃăm.

Voi însă, latinilor, care schimbaŃi şi stricaŃi nu numai mărturisirea cea curată a credinŃei ortodoxe hotărâtă de ei, dar şi multe tradiŃii bisericeşti sfinte ale lor, sunteŃi vrednici să fi Ńi numiŃi nu numai schismatici, ci, în parte, şi eretici, deoarece încălcaŃi pravilele şi învăŃăturile Apostolilor şi PărinŃilor. Legea împăraŃilor binecinstitori şi rânduiala bisericească spun: dacă cineva schimbă şi cel mai mic lucru în credinŃa ortodoxă, acela este eretic şi va fi supus pedepselor hotărâte pentru eretici. Voi însă, schimbând taina cea mai mare despre Dătătoarea de viaŃă şi Preasfânta Treime şi propovăduind două începuturi ale Purcederii nepătrunse a Preasfântului Duh - şi acestea fără a-i lua în seamă pe toŃi ÎnvăŃătorii răsăriteni inspiraŃi de Dumnezeu! - aŃi încălcat multe rânduieli bisericeşti şi tradiŃii apostoleşti, printre care cea mai importantă şi cea mai mare greşeală a voastră este aceea că aduceŃi prescuri nedospite la Sfânta şi dumnezeiasca slujbă, gândind la fel ca blestematul Apolinarie care a hulit prescura ce conŃinea drojdie şi sare, deoarece una reprezintă sufletul, iar cealaltă mintea, de care el, blestematul, L-a lipsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, susŃinând că El a luat un trup fără de suflet şi de minte. Ce poate fi mai hulitor decât această defăimare? Voi sunteŃi părtaşii ei deoarece aduceŃi, asemeni blestematului aceluia, prescuri nedospite, şi de aceea veŃi fi supuşi aceleiaşi anateme împreună cu el pentru că propovăduiŃi acelaşi lucru ca şi el, deşi nu vă daŃi seama.

Nu voi începe să enumăr celelalte abateri ale voastre şi rânduieli străine, pe care voi înşivă le-aŃi născocit în afara legii bisericeşti şi a tradiŃiilor apostolice, şi pentru care veŃi fi supuşi aceloraşi epitimii ca şi ereticii. În faŃa acestor multe şi mari fărădelegi ale voastre cum putem noi să ne unim cu voi atât timp cât voi rămâneŃi în ele cu încăpăŃânare şi stăruinŃă? De aceea, nu există temei şi nici nu ne este spre folos sufletesc să ne unim cu voi. Şi să nu ne spui, prin cuvintele tale viclene şi uneltitoare, că Botezul este unul şi acelaşi şi de aceea şi credinŃa ruşilor şi a latinilor este una şi aceeaşi. Ascultă cu atenŃie şi înŃelege corect: ereticii noviŃiani, numiŃi aşa de la Novat, fost preot roman, nu se deosebesc nici prin botez, nici printr-o altă taină a credinŃei ortodoxe sau canon bisericesc de noi, ci numai prin faptul că tăgăduiesc pocăinŃa dăruită păcătoşilor prin iubirea de oameni a Mântuitorului Hristos şi nu îi iartă pe cei care, în vremea prigoanei, s-au lepădat de Hristos. Ei bine, numai pentru acest lucru au fost excomunicaŃi de toate Sinoadele ortodoxe şi blestemaŃi!

Dumnezeiescul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, glăsuieşte - fără să spună pe ocolite: Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! (Gal. 1, 8). Acelaşi Apostol mai spune: Că de vă veŃi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic (Gal. 5, 2). Deşi ei le păzeau pe toate cu dreptate – şi botezul şi mărturisirea credinŃei creştine şi toată rânduiala bisericească şi ierarhia preoŃească - totuşi, pentru că au primit, după tradiŃia lui Moise, tăierea împrejur şi alte câteva obiceiuri iudaice, Apostolul i-a lepădat, zicând: Cei ce voiŃi să vă îndreptaŃi prin Lege v-aŃi îndepărtat de Hristos, aŃi căzut din har (Gal. 5,4).

ÎnŃelegi, tu, oare, Nicolae, cât de puternică este grija propovăduitorului lui Dumnezeu pentru dreapta credinŃă? El i-a lepădat pe ucenicii lui imediat ce a auzit că ei s-au îndepărtat

Page 75: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

79

prin ceva puŃin important de adevărul şi libertatea Evangheliei, spunând: Cei ce voiŃi să vă îndreptaŃi prin Lege v-aŃi îndepărtat de Hristos. Iar expresia v-aŃi îndepărtat ce altceva înseamnă dacă nu: aŃi căzut din harul şi înfierea lui Hristos?

Tu ai deformat nu numai Sfântul Simbol al credinŃei ortodoxe, dar, încălcând multe alte tradiŃii apostolice şi bisericeşti, prin uneltirile tale viclene şi vorbirea pestriŃă ne atragi spre unirea cu voi, deşi, acelaşi Fericit Apostol Pavel, ne porunceşte cu asprime să ne îndepărtăm nu numai de aceia care propovăduiesc o învăŃătură străină nouă, ci şi de oricine se numeşte frate, dacă nu trăieşte după învăŃătura şi tradiŃia apostolică: cu unul ca acesta nici să nu şedeŃi la masă.

Oare nu Pavel scrie aceasta către Corinteni, zicând: Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecaŃi cu vreunul, care, numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărâtor, sau beŃiv, sau răpitor. Cu unul ca acesta nici să nu şedeŃi la masă (1 Cor. 5, 11)? Şi iarăşi zice: ScoateŃi afară dintre voi pe cel rău (1 Cor. 5, 13). Acestui astru ceresc, noi - grecii, ruşii, gruzinii, bulgarii, sârbii, românii şi alte neamuri - ne supunem pe deplin şi, ca nişte copii cuminŃi, dându-i ascultare, ne îndepărtăm de voi, latinii.

Însă aceasta o facem din râvnă dumnezeiască şi din dorinŃa vieŃii veşnice, iar nu din mândrie fariseică şi fală deşartă, aşa cum ne cleveteşti tu în lucrarea ta uneltitoare şi vicleană în care sunt cuprinse şi câteva învăŃături şi poveşti necuviincioase ale tale, care sunt născociri ale minŃii neluminate. Cum să nu le numesc necuviincioase, vrednice de lepădare şi urâte pentru auzul cel binecredincios, când ele spun că dumnezeieştii Apostoli Luca şi Cleopa, când au mers spre Emaus, au fost orbiŃi de lucrarea satanică? De unde ai scos tu acest lucru? Sau ce tâlcuire părintească insuflată de Dumnezeu te-a învăŃat pe tine că prin lucrarea satanică, iar nu prin voia dumnezeiască care întrece puterea de înŃelegere a oricărei minŃi omeneşti, au fost ochii lor ŃinuŃi ca ei să nu Îl recunoască pe Iisus – la fel ca şi ochii Sfintei Maria Magdalena care, văzându-L stând în apropiere, nu L-a cunoscut şi I-a vorbit, crezând că este grădinarul: Doamne, dacă tu L-ai luat, arată-mi unde L-ai pus?.

E cu putinŃă ca tu, Nicolae, să înŃelegi astfel că şi ochii ei au fost orbiŃi de Satana? O, ce minte neştiutoare, sau, mai bine zis, hulitoare de Dumnezeu, ai tu! De pronia dumnezeiască, neînŃeleasă pentru noi, Nicolae, au fost întunecaŃi ochii ucenicilor, iar nu de lucrarea satanică. Căci unde este prezenŃa lui Dumnezeu şi Cuvântul Stăpânului, de acolo fug şi pier toată lucrarea şi toate uneltirile Satanei.

Asemeni acestei tâlcuiri necuviincioase a ta, mai povesteşti şi un alt lucru, străin şi necunoscut pentru Biserica Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Tu spui că dumnezeieştii Apostoli, adunându-se, au hotărât pravilele şi mărturisirea credinŃei ortodoxe, şi atunci fiecare dintre ei a spus o anumită parte a acestei mărturisiri. Dar în ce oraş sau în ce Ńară şi când au hotărât ei aceste lucruri şi în ce carte inspirată de Dumnezeu ne-au lăsat nouă acestea, tu nu ne-ai explicat, evident, pentru că te-ai temut, după părerea mea, să fii acuzat de cei binecinstitori. Căci la noi, ortodocşii, nicăieri nu se află scris ceva asemănător.

Dimpotrivă, toŃi ortodocşii de pretutindeni cunosc cu siguranŃă că primul Sinod întrunit de Sfântul Duh, unde au participat 318 PărinŃi purtători de Dumnezeu, Sinod care s-a Ńinut la Niceea împotriva ticălosului Arie care spunea că Dumnezeu-Cuvântul este creat, a hotărât canoanele credinŃei ortodoxe şi, în câteva cuvinte, a formulat teologia tainei Preasfintei şi închinatei Treimi şi a întrupării Dumnezeu-Cuvântului. Iar despre Sfântul Duh au spus numai atât: credem şi în Sfântul Duh.

Dar pentru că, după câŃiva ani, a apărut potrivnicul Macedonie, rostind hulă asupra Sfântului Duh şi numindu-L creat, s-a întrunit după trebuinŃă şi al doilea Sinod Ecumenic, unde au participat 150 de PărinŃi purtători de Dumnezeu, la Constantinopol, în timpul domniei lui Teodosie cel Mare. Acest sinod a adăugat în Sfântul Simbol dogma despre Sfântul Duh.

Al treilea Sfânt Sinod a fost în Efes; el a fost condus de Sfântul Chiril, patriarhul Alexandriei, care a întărit prin jurăminte înfricoşătoare mărturisirea de credinŃă alcătuită de cele două Sinoade Ecumenice dinaintea lui, astfel încât nimeni să nu îndrăznească să schimbe

Page 76: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

80

vreun cuvânt, nici să adauge ceva la Simbolul alcătuit înainte, nici să scoată ceva din el. Aşa cum citim în faptele Sfintelor Sinoade, aşa păzim, aşa credem şi propovăduim, dorind să fim moştenitorii binecuvântării şi bunurilor veşnice, împreună cu SfinŃii PărinŃi, ale celor şapte Sinoade Sfinte, nu să moştenim cu voi, neascultătorii, blestemul şi osânda cea veşnică. Iar despre povestirea ta, Nicolae, noi nu am văzut nicăieri ca aceasta să fie scrisă în vreo carte ortodoxă şi nu am auzit despre ea de la nimeni până acum.

Dar să zicem că este aşa cum afirmi tu: că SfinŃii Apostoli au hotărât mai înainte de Sfântul Sinod de la Niceea pravilele credinŃei ortodoxe. Atunci tu, Nicolae, de ce încalci fără minte Sfânta şi dumnezeiasca lor învăŃătură despre Sfântul Duh, şi nu o păzeşti aşa cum au rânduit-o ei? Ei, după povestirea ta, au spus prin Apostolul Bartolomeu: „credem şi în Sfântul Duh” şi mai departe nu au mers. La fel şi Sfântul Sinod de la Niceea a hotărât asemenea lor, fără nici un adaos. De aceea, al doilea Sinod al SfinŃilor PărinŃi, a adăugat în Sfântul Simbol învăŃătura desăvârşită despre Sfântul Duh, spunând: „Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaŃă Făcătorul, Care din Tatăl purcede” – aşa cum a învăŃat Însuşi Fiul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, după cuvintele Sfântului Evanghelist Ioan.

Tu însă - ca şi cum te-ai înălŃa cu aripile teologiei tainice mai presus decât SfinŃii Apostoli şi decât cele trei Sinoade Sfinte şi chiar decât Cel Unul Născut! - ai îndrăznit să adaugi de unul singur la teologia lor neîntinată, zicând: „Şi întru Duhul Sfânt, Care de la Tatăl şi de la Fiul purcede”.

Astfel, te dovedeşti a fi de două ori mincinos. În primul rând minŃi când spui că Biserica latină păzeşte neschimbat Sfântul Simbol al credinŃei ortodoxe, aşa cum l-a primit de la SfinŃii Apostoli; şi se adevereşte că minŃi pentru că ea a adăugat de la sine expresia: „şi de la Fiul”, încălcând astfel poruncile şi jurămintele Apostolilor şi PărinŃilor şi supunându-se anatemei din partea Sinoadelor. În al doilea rând, minŃi în chip vădit, deoarece propovăduieşti două începuturi pentru purcederea pururea fiitoare şi nepătrunsă a Sfântului Duh, ceea ce este o hulă. Dacă Duhul Sfânt purcede din doi – din Tatăl şi din Fiul - atunci înseamnă că există două începuturi ale dumnezeirii Sfântului Mângâietor. Acest lucru este mincinos şi potrivnic teologiei tainice a Evangheliei şi a SfinŃilor PărinŃi. Căci există un singur izvor al dumnezeirii, atât pentru Fiul, cât şi pentru Duhul Sfânt, iar acesta este Tatăl, aşa cum învaŃă în chip minunat teologul, inspirat de Dumnezeu, Dionisie Areopagitul şi, împreună cu el, toŃi SfinŃii PărinŃi.

Fiind dat în vileag şi în una şi în cealaltă ca mincinos, încetează să îi mai superi pe ruşii ortodocşi, zicând că ei nu după raŃiunea adevărului s-au îndepărtat de unirea cu latinii. Da, Nicolae, nu după raŃiune şi nici după râvna deşartă, ci după ascultarea de Sfântul Ioan Teologul care ne-a poruncit cu asprime, zicând: Oricine se abate şi nu rămâne în învăŃătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăŃătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul (2 Ioan 1, 9). Apoi adaugă, zicând: Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăŃătura aceasta, să nu-l primiŃi în casă şi să nu-i ziceŃi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele (2 Ioan. 1, 10-11).

ÎnŃelege, Nicolae, puterea acestor vorbe apostolice şi leapădă toată vorbăria cea deşartă şi încăpăŃânarea. Căci el nu îl numeşte doar eretic pe cel care se abate şi nu rămâne în învăŃătura lui Hristos, ci îl numeşte clar ateu. Voi însă, latinilor, încălcând învăŃătura lui Hristos despre purcederea Sfântului Duh şi adăugând de la voi în Sfântul Simbol al credinŃei acest lucru: „şi de la Fiul” – cum puteŃi să vă numiŃi creştini ortodocşi? Cum, oare, când voi aŃi lepădat învăŃătura cea dumnezeiască propovăduită de Mântuitorul Hristos, şi spuneŃi fără frică: „Şi întru Duhul Sfânt, Care de la Tatăl şi de la Fiul purcede”, deşi Cel Unul Născut nu a adăugat aceasta, ci a spus că purcede numai din Tatăl?

Dacă doriŃi sincer, iar nu făŃarnic, unirea cu noi, atunci dărâmaŃi zidul care este o piedică între noi şi voi - şi mă refer la acest adaos hulitor şi de prisos. RenunŃaŃi la prinosul cu prescuri nedospite în jertfa cea tainică, deoarece acest lucru a fost rânduit de ereticul Apolinarie; îndepărtaŃi-vă de erezia dăunătoare a lui Origen, care afirmă că prin foc curăŃitor timp de mulŃi ani se curăŃesc sufletele pline de toate păcatele şi apoi sunt trimise de acolo în viaŃa veşnică.

Page 77: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

81

Această învăŃătură nu numai că îi determină pe mulŃi oameni să devină leneşi în îndreptarea lor de la păcate prin faptul că ei îşi aşteaptă curăŃirea după moarte în focul cel curăŃitor, dar şi răstălmăceşte astfel învăŃătura despre dreapta judecată. Căci, dacă toŃi aceia care au săvârşit păcate foarte mari în credinŃa creştină, se curăŃesc în foc şi trec în viaŃa veşnică, aşa cum învaŃă Origen şi cum afirmaŃi voi, atunci cine vor fi aceia care, stând de-a stânga dreptului Judecător, vor auzi această sentinŃă amarnică: DuceŃi-vă de la Mine, blestemaŃilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui (Mt. 25, 41)? Doar nu cei necredincioşi vor fi alungaŃi de dreptul Judecător pentru că au fost cruzi, neiubitori de oameni şi nemilostivi. Aceştia, păcătuind fără lege, fără lege vor şi pieri, aşa cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel. Falsitatea învăŃăturii voastre reiese şi din faptul că mulŃi oameni, stând de-a stânga Judecătorului, Îi vor spune în ziua judecăŃii, ca şi cum îndreptăŃindu-se: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?, şi vor auzi răspunsul din partea dreptului Judecător: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. DepărtaŃi-vă de la Mine cei ce lucraŃi fărădelegea (Mt. 7, 22-23).

Vezi cât de clar este dată în vileag, prin aceste cuvinte evanghelice, falsitatea învăŃăturii lui Origen şi a voastră, latinilor, despre focul cel curăŃitor. Dacă toŃi păcătoşii-creştini s-ar curăŃa de păcatele lor în focul cel curăŃitor de după moarte, atunci cei care au făcut în numele Lui multe minuni nu ar putea nicidecum să fie necunoscuŃi de dreptul Judecător şi nu ar fi numiŃi de El lucrători ai fărădelegii.

Aş dori să dau în vileag şi celelalte născociri şi abateri ale voastre, pe care voi le-aŃi adus de la sine în Sfintele taine, în cinul preoŃesc şi în celelalte rânduieli bisericeşti, şi faptul că gândiŃi şi lucraŃi în afara pravilelor apostolice şi a rânduielilor celor şapte Sinoade ecumenice. Însă renunŃ de bunăvoie la acest lucru, deoarece le sunt cunoscute tuturor creştinilor ortodocşi, căci unii scriitori din trecut le-au dat în vileag în operele lor.

Dar tu mai aduci şi o altă învăŃătură vicleană ca dovadă pentru faptul că toŃi credincioşii trebuie să fie uniŃi între ei şi spui că, pentru a arăta acest lucru, Mântuitorul tuturor a lăsat jertfa Sa cea tainică sub forma pâinii şi a vinului, deoarece pâinea este făcută din multe boabe de grâu, iar vinul este făcut din multe boabe de struguri. La această teorie vicleană a ta voi spune: „Pâinea adusă de noi, adică unitatea în Dumnezeu a grecilor, ruşilor, gruzinilor, bulgarilor, sârbilor, românilor şi a altor multor neamuri, o facem numai din boabe de grâu, adică din învăŃăturile drepte ale Apostolilor şi pravilele şi tradiŃiile SfinŃilor PărinŃi. Şi, de aceea ea, fiind cea mai curată şi gustoasă şi coaptă de focul dumnezeiescului Mângâietor, este adusă ca prinos Făcătorului de pâine Ceresc şi ea Îi este Lui bineplăcută şi foarte dulce. Iar pâinea pe care o aveŃi voi, latinii, adică unitatea voastră, este făcută nu numai din boabe de grâu, ci din alte seminŃe: orz, mei, secară şi ovăz. Cel ce înŃelege să înŃeleagă acest cuvânt sincer”.

Nu ne mai amăgi cu multe alte vorbe viclene. ÎŃi fie ştiut, Nicolae, că învăŃăturile evanghelice şi apostoleşti, pe care tu le aduci în lucrarea ta spre lauda şi preamărirea voastră, iar nouă spre ponegrire şi osândire, cu acelea, mai ales, vă osândeşte pe voi dreptul Judecător deoarece păstraŃi lucruri potrivnice pravilelor apostolice şi TradiŃiilor PărinŃilor, şi pentru că pe trupul lui Hristos, alcătuit bine şi plăcut lui Dumnezeu, adică Biserica Sobornicească, L-aŃi dezbinat şi L-aŃi rupt prin toate învăŃăturile voastre noi, străine şi absurde. Aceste răspunsuri ale noastre la învăŃătura despre unire, alcătuită de tine împotriva noastră cu multă viclenie, dar în esenŃă pentru răzvrătire, sunt de ajuns.

Să ştiŃi şi tu, Nicolae, şi papa şi tot clerul vostru şi marea mulŃime a învăŃătorilor şi filosofilor pe care îi aveŃi, că noi ne supunem Domnului Dumnezeului nostru care porunceşte: Adevărat zic vouă: De nu vă veŃi întoarce şi nu veŃi fi precum pruncii, nu veŃi intra în împărăŃia cerurilor (Mt. 18, 3); şi iarăşi: Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăŃia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea (Luca 18, 17). Dând ascultare acestor două porunci, noi păzim toate tainele credinŃei şi toate dogmele teologice ale Apostolilor şi tradiŃiile bisericeşti ale PărinŃilor, care sunt numite în sens metaforic: ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Pe toate

Page 78: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

82

le primim şi le păzim fără schimbare, aşa cum primesc copiii mici învăŃătura de la învăŃătorii lor: fără nici o îndoială şi mai presus de neputinŃa noastră nu cercetăm puterea lor tainică, ci ne supunem celui ce porunceşte: Cele mai presus de tine nu le căuta şi cele mai tari decât tine nu le iscodi. Cele ce s-au poruncit Ńie, acelea cu cuviinŃă le cugetă, că nu-Ńi sunt de nevoie cele ascunse (Isus Sirah 3, 21-22).

Sfânta Treime este singurul Dumnezeu, fără început şi pururea fiitor, şi acest lucru noi îl ştim şi îl credem şi îl mărturisim cu inima şi cu buzele; de asemenea, ştim şi credem că din Dumnezeu-Tatăl Fiul este născut şi Duhul Sfânt purcede. Însă mijloacele naşterii şi purcederii nu căutăm să le înŃelegem şi nici nu putem. Acest lucru este pe deplin negrăit şi de neînŃeles pentru toată firea creată. ArătaŃi şi voi dorinŃa cea bună de a vă întoarce la dreapta mărturisire a credinŃei şi la unirea cu noi, cea plăcută lui Dumnezeu, pe care le-aŃi avut la început şi din care aŃi căzut rău, fiind biruiŃi de duhul cel viclean al iubirii de slavă deşartă şi al mândriei.

Dacă nu vreŃi să primiŃi frăŃeşte sfatul cel mântuitor, pe care noi vi-l dăm cu dragoste duhovnicească, atunci noi nu putem nicicum să ne îndepărtăm de credinŃa ortodoxă lăsată nouă de SfinŃii Apostoli şi de Sinoadele Ecumenice şi să fim de acord cu voi, care rătăciŃi pe toate cărările. Căci ştim cele spuse: IeşiŃi din mijlocul lor şi vă osebiŃi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeŃi şi Eu vă voi primi pe voi (2 Cor. 6, 17): de aceea despărŃirea este mai bună şi mai vrednică decât unirea care ne îndepărtează de Dumnezeu, a Căruia este slava în veci. Amin.

Page 79: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

83

XII

Cuvânt împotriva latinilor despre faptul că nu trebuie să adauge nimic şi nici să scoată

ceva din dumnezeiasca mărturisire a neîntinatei credinŃe creştine∗ Despre miere, doctorii spun că, pe lângă dulceaŃa ei naturală, mai are şi o anumită

amăreală, precum şi calitatea de a curăŃi. De aceea, rănile care fac puroi şi sunt greu de vindecat, sunt curăŃate cu miere curată, mai ales de aceia care sunt pricepuŃi la aceasta. De asemenea, ea este amestecată cu mare folos şi în băuturile folosite la primenire deoarece, din pricina diferitelor flori din care este culeasă, dobândeşte o calitate minunată. Asemeni acesteia este şi scurta ta scrisoare pe care mi-ai scris-o, o cinstitule şi mult iubitul meu domn Teodor. Fiind cu totul desfătată şi plină de dulceaŃă duhovnicească, ea nu desfată numai gustul raŃional al sufletului, ci trezeşte în taină şi mintea, ridicând-o spre iluminare, adică o provoacă, cu toată nepăsarea ei, la răspunsuri. Nu Ńi se pare destul de înjositor - ca să nu spun ruşinos! – ca unui om care este hrănit încă din anii tinereŃii cu dogmele ortodoxe ale neîntinatei credinŃe creştine, să i se spună deschis că nu trebuie să se ocupe şi să fie atras de asemenea scrieri ca cele ale lui Nicolae?

Eu mă dau în lături de la a mă desfăta cu ele, într-atât renunŃ să mă satur cu doctoriile lor cele aducătoare de moarte. Dar, am auzit că mulŃi oameni se miră de înŃelepciunea acelui om şi că lui Teodor, care i-a trimis câteva întrebări curioase şi i-a cerut dezlegări la ele, el i-a trimis un cuvânt alcătuit foarte iscusit şi înŃelept. Şi eu am vrut să mă străduiesc ca albinele, care zboară prin toate florile, însă nu culeg mierea din toate. Este important aceasta pentru că am auzit despre Teodor cel renumit în ortodoxie şi dăruit, într-adevăr, cu raŃiune înŃeleaptă, că a pornit pe acest drum şi a dorit să îl vadă şi să îl asculte pe acela, deşi nu-i este ucenic şi nici linguşitor tăcut, ca ceilalŃi. A tăcea atâta vreme despre aceasta, dovedeşte limpede că cele cuprinse în scrisoare sunt socotite vrednice de mari laude, după cunoscuta învăŃătură care spune că Naşterea lui Hristos trebuie cinstită prin tăcere. Însă despre aceasta am spus destul, căci pretutindeni se cer cuvinte puŃine.

Tu însă, o dragul meu, ridicându-mă la luptă împotriva cuvintelor pe care le conŃine scrisoarea pomenită, să ştii că îmi încredinŃezi astfel o sarcină. Spun aceasta nu pentru că explicaŃiile lui Nicolae ar avea profunzime – ele sunt neînsemnate, slabe şi asemănătoare pânzei de păianjen – ci pentru că nu am timp liber nici să oftez, fiind ocupat în întregime cu lucrul la traducerea Psaltirii. Din această pricină aş renunŃa la împlinirea dorinŃei tale, dar, pe de altă parte, râvna pentru adevăr trezeşte duhul meu, fără să îmi dea odihnă, şi aceasta tocmai pentru ca minciuna să nu se înalŃe deasupra adevărului şi întunericul să nu se laude înaintea luminii, şi ca tu şi ceilalŃi să cunoaşteŃi că Maxim nu greşeşte deloc în teologia PărinŃilor purtători de Dumnezeu, ci, dimpotrivă, urăşte toate învăŃăturile eretice şi ultimele născociri şi cuvinte deşarte ale latinilor şi se îndepărtează de ele.

De aceea, eu intru cu curaj şi cu mare tragere de inimă în această nevoinŃă, punându-mi nădejdea în Dumnezeul Cel purtător de nevoinŃe şi Mântuitorul Hristos, dătătorul raŃiunii, şi, fiind luminat duhovniceşte cu învăŃătura PărinŃilor, mă voi strădui să alung întunericul egiptean cu lumina puternică a adevărului apostolic. Întuneric simŃit cu adevărat şi negură adâncă sunt tot ce nu se potriveşte cu Evanghelia insuflată de Dumnezeu şi cu învăŃătura celorlalŃi PărinŃi ∗ Cu acest titlu sunt aşezate atât acest cuvânt, cât şi cel ce urmează după el: Cuvânt despre Sfântul Duh (care mai are şi un alt titlu) în manuscrise şi în cartea tipărită de Chiril. Ele alcătuiesc părŃile unui cuvânt scris de Cuviosul Maxim împotriva trimisului papei, a lui Nicolae Schomberg, cel care, în timpul şederii sale la Moscova, a reuşit să îl atragă de partea sa pe un renumit boier, Teodor (ediŃia academică).

Page 80: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

84

purtători de Dumnezeu, care au propovăduit prin Duhul Sfânt. De aceea, acest lucru [tot ceea ce nu se potriveşte cu Evanghelia] trebuie să fie numit adunare de pleavă, iar nu învăŃătură. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos este lumina şi adevărul şi viaŃa - căci este spus: Întru El era viaŃă şi viaŃa era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o (Ioan 1, 3-4) - atunci este adevărat că toate învăŃăturile eretice, care nu curg din izvoarele pururea curgătoare ale Israelului, de unde Proorocul a poruncit să se alcătuiască cântări Domnului Savaot - precum este spus: În adunări binecuvântaŃi pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel! (Ps. 67, 27) - ci clocotesc în şanŃuri adânci şi întunecate, şi oamenii beau din ele spre pieire şi otrăvire, sunt întuneric simŃit şi minciună vădită şi moarte.

Însă a venit deja timpul să mă apuc de dărâmarea întăriturilor care se pun, aşa cum spune dumnezeiescul Apostol, peste cunoaşterea Mântuitorului Hristos, fără a-mi pune nădejdea în car şi cai, adică în dovezile mincinoase cu care se laudă filosofii lui Aristotel, ci în numele Domnului Dumnezeului nostru, aşa cum cântă fericitul Psalmist. Celor care îşi pun nădejdea în carele şi caii lor li se întâmplă căderea şi nimicirea: aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar celor care cheamă numele Domnului Dumnezeu li se binevesteşte ridicarea şi îndreptarea: iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat (Ps. 19, 8; 9).

Nu voi vorbi împotriva tuturor învăŃăturilor lui Nicolae – este cu neputinŃă pentru mine să împlinesc acest lucru acum, aşa cum am spus mai sus! – ci numai împotriva acelor locuri în care el nu se teme să gândească şi să vorbească cu foarte mare îndrăzneală despre purcederea pururea fiitoare a dumnezeiescului Mângâietor. Despre aceasta va fi cuvântul meu, care este luminat de lumina dumnezeiescului Mângâietor. Căci în aceasta constă importanŃa rătăcirilor latine, care ne despart pe noi de ei.

Dăunătoare sunt şi celelalte învăŃături ale lui, care faŃă de tradiŃiile şi învăŃăturile PărinŃilor purtători de Dumnezeu de la cele şapte Sinoade stau atât de departe încât numai Dumnezeu poate să le îndrepte. Cineva nu poate să înŃeleagă cele spuse în alt loc decât dacă se află în vestita Romă, unde şi vede fărădelegile acelora care se înalŃă în mândrie şi se laudă că deŃin scaunul apostolic. Acolo, în Roma, el va vedea toate urâŃeniile lor, vrednice de toată lepădarea. Însă izvorul şi temelia tuturor relelor sunt născocirile cu privire la Sfântul Duh, prin care au intrat toate celelalte rele. Şi acest lucru nu e de mirare – o, preaînŃeleptule Teodor! – căci aceia care au pierdut insuflarea Mângâietorului, nu mai pot nici să teologhisească drept şi nici să alcătuiască regulile credinŃei.

Cum vor mai primi insuflarea Duhului aceia care Îl lipsesc pe Tatăl de suflarea Lui, precum va fi arătat mai jos? Căci s-a spus: Duhul suflă unde voieşte (Ioan 3, 8). Dar unde voieşte? Voieşte numai acolo unde Tatăl şi Fiul, împreună cu El, sunt propovăduiŃi drept şi slăviŃi potrivit cu cinstitele predanii ale PărinŃilor purtători de Dumnezeu. Căci există o singură voinŃă a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, la fel cum există o singură FiinŃă şi putere, între voinŃele Sfintei Treimi neexistând deosebire.

Dar pentru că acest cuvânt a ajuns la o asemenea înălŃime, trebuie ca, prin orice mijloc, în adevăr şi iubire, să vindec raŃiunea celor suferinzi. Şi, avându-L ca PovăŃuitor în cercetarea adevărului pe Doctorul tuturor şi Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie ca printr-un cuvânt cinstit să termin cuvântarea. Cercetând adâncul principalelor tâlcuiri ale lui Nicolae, voi aduce împotriva lor dogmele cele curate ale simplului adevăr, iar nu învăŃăturile greşite cu figuri geometrice, din care nu au dobândit nici un folos cei ce s-au condus după ele în dovedirea adevărului. Ci, prin vorbele cele insuflate de Dumnezeu şi prin cele mai curate învăŃături ale PărinŃilor, voi aduce la lumină adevărul, aşa cum trebuie să lucreze cei ce umblă în lumină.

ÎŃi aduc mai întâi la cunoştinŃă faptul că, adresându-mă deseori persoanei tale şi spunând: „Tu nu te ruşinezi” sau „Tu spui aşa” sau „Tu nu te temi gândind aşa” – eu prin acestea nu pe tine te învăŃ, nici nu te acuz, căci ele nu se referă la tine, preaînŃeleptule Teodor, ci le spun împotriva lui Nicolae şi a ucenicilor lui. De aceea, mai înainte de a începe dezbaterea articolelor, cred că este necesar să le explic acelora care vorbesc împotriva poruncilor PărinŃilor purtători de Dumnezeu că PărinŃii ne interzic să cercetăm şi să ispitim ceea ce este mai presus

Page 81: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

85

de noi şi mai presus de orice minte îngerească. Aceea trebuie să mai ştie că noi, nu din lipsa cuvintelor sau a dovezilor păzim poruncile şi predaniile PărinŃilor, ci pentru că îi cinstim adânc pe aceia care ne-au propovăduit taina cea nepătrunsă a Sfintei Treimi.

Noi ştim cu siguranŃă că nu ei ne-au descoperit această taină, ci Duhul Sfânt, precum spune Fericitul Chiril în Epistola sa către Ioan, Patriarhul Antiohiei. Oare nu la fel procedează, de obicei, şi doctorii, atunci când lucrează împotriva bolilor care ne lovesc? Şi ei sfătuiesc în viaŃă cumpătarea - prescrisă de învăŃătorii lor dinainte - şi îi explică bolnavului că prin cumpătare el poate avea o oarecare nădejde de a dobândi vindecarea. În caz contrar, bolnavul se poate apropia de moarte. Când boala se agravează, atunci se înarmează împotriva ei şi cu focul şi cu fierul şi cu diferite medicamente. De aceea, nici pe mine, care îi imit pe ei, să nu mă mustre nimeni, ci, dimpotrivă, să primească cu toată sârguinŃa şi cu deplina atenŃie acest cuvânt – nu ca fiind al meu, ci ca fiind spus de acei FericiŃi bărbaŃi, căci eu vestesc cuvintele lor. De asemenea, să îl audă nu cu scopul de a certa, ci, izgonind din minte tot cugetul vrăjmaş, să asculte cuvântul cu sârguinŃă şi cu dragoste pentru adevăr.

Voi începe, dar, astfel: să le fie cu încredinŃare cunoscut tuturor celor care au altă învăŃătură şi care conduc şi locuiesc atât în Roma, cât şi în toată Italia şi în Ńările care se află dincolo de munŃii Alpi şi Pirinei, că noi, cei care ne-am aplecat gâtlejurile noastre sub jugul preacinstitului tron al Bisericii apostoleşti din Constantinopol, într-atât suntem departe de a fi vicleni şi de a îndrăzni să aducem vreo noutate în mărturisirea cea tare a neîntinatei credinŃe lăsate nouă de Apostoli şi Sinoade, încât ne dăm în lături de la a născoci Ńinte purtătoare de moarte împotriva vieŃii noastre. Ştim - cu încredinŃare ştim! - şi am învăŃat din dumnezeieştile Scripturi că a muta sau a schimba ceva, oricât de neînsemnat ar fi, din învăŃătura de credinŃă, este o mare nelegiuire şi cădere din viaŃa veşnică.

Mai înainte de toate, martorul acestui lucru este Însuşi Întemeietorul credinŃei noastre şi Începătorul dreptăŃii, Domnul nostru Iisus Hristos, Care, începând să le spună dumnezeiasca învăŃătură ucenicilor Săi, a pus ca temelie tare şi neclintită faptul de a păzi cu toată sârguinŃa şi cu mare frică chiar şi cele mai mici porunci ale Lui, fără de schimbare şi strămutare. Căci spune în Evanghelia după Matei: Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăŃa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăŃia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăŃa, acesta mare se va chema în împărăŃia cerurilor (Mt. 5, 19). Cuvintele foarte mic, după tâlcuirea dumnezeiescului Ioan Gură de Aur, înseamnă acelaşi lucru cu: „va fi osândit”.

Dacă însă cineva îndrăzneşte să spună că Iisus a zis aceasta despre poruncile Legii [Vechi] - deoarece a spus că o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate -, atunci este nedrept, căci Însuşi Mântuitorul a fost primul care a desfiinŃat porunca sâmbetei şi de aceea a şi fost învinuit de fariseii care au spus: Omul acesta nu este de la Dumnezeu, căci nu Ńine sâmbăta. Însă şi după El, ucenicii Lui, dintre care primul a fost Sfântul Apostol Pavel, s-au îndreptat pe deplin împotriva tuturor poruncilor Legii, deoarece ele slujeau ca şi chip al celor viitoare, şi le-au desfiinŃat pe toate, aşa cum se spune în Faptele apostolilor şi alte cărŃi insuflate de Dumnezeu.

Din acestea reiese că Mântuitorul a vorbit despre poruncile Noului Testament; de aceea, împlinind acea învăŃătură dumnezeiască, îi întăreşte din nou pe ucenici prin următoarea poruncă, zicând: De aceea oricine aude aceste cuvinte ale Mele, pe care Eu vi le-am spus acum şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înŃelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip (Mt. 7, 24-26).

Nu numai prin aceasta ne porunceşte Mântuitorul să păzim dumnezeiasca Lui învăŃătură, dar şi în Evanghelia după Ioan nu o dată, ci de multe ori, face aceasta cu mare grijă, precum prin următoarea pildă, zicând: Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar (Ioan 10, 1). Cine este această uşă dacă nu Însuşi Cel ce spune: Eu sunt uşa oilor? Şi tot acolo spune despre Sine că, atunci când El le

Page 82: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

86

scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg după El, căci cunosc glasul Lui; iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor (Ioan 10, 4-5); de asemenea, spune: rămâneŃi întru iubirea Mea şi, învăŃându-i cum să rămână în ea, spune: Dacă păziŃi poruncile Mele, veŃi rămâne întru iubirea Mea (Ioan 15, 9-10). Şi iarăşi spune: Dacă veŃi rămâne în cuvântul Meu, sunteŃi cu adevărat ucenici ai Mei; şi veŃi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi (Ioan 8, 31-32).

După toate acestea nu e, oare, limpede că latinii mint, spunând că ei nu s-au îndepărtat deloc de dumnezeiasca Evanghelie, când iată, există porunci aspre şi înalte, date de Hristos ucenicilor Săi prin viu grai? Mai apoi, după câŃiva ani de la ÎnălŃarea Sa la cer, prin Sfântul Ioan, când se afla pe insula Patmos, au fost pecetluite definitiv de Sfântul Duh. Ei nu se tem să schimbe învăŃătura şi, prin adaosul străin în sfânta mărturisire a credinŃei, au vătămat-o. Cum se pot lăuda oare că adună împreună cu Hristos, când nu păzesc învăŃătura Lui?! Nu ar trebui să fie numiŃi furi şi tâlhari pentru că nu intră pe uşa Evangheliei în staulul oilor? Sau cum îi va slobozi pe ei adevărul de chinurile veşnice când ei nu se supun adevărului evanghelic, dovedit şi întărit de atâŃia PărinŃi mari, purtători de Dumnezeu în decursul atâtor ani?

Cum să nu fie rupŃi de iubirea lui Hristos, când nu vor să audă învăŃătura Lui despre Sfântul Duh, ci, lăsându-se ademeniŃi de ideile mincinoase ale înŃelepciunii acestei lumi, care se târăsc pe tot pământul şi în care se află, ei arată în chip nebun, ca să nu spun rău-credincios, două începuturi pentru Mângâietorul Care purcede numai din Tatăl, neştiind că, aşa cum Cel Unul Născut se naşte Singur numai din Tatăl, aceasta fiind însuşirea Lui proprie, aşa şi Duhul Sfânt, fiind în toate egal Tatălui şi Fiului, purcede numai din Tatăl, şi de aceea purcederea este doar una şi constituie însuşirea Lui specifică. Însă despre aceasta voi vorbi mai încolo.

Acum, însă, voi expune poruncile bărbaŃilor purtători de Dumnezeu, aşa cum am făgăduit. Le voi spune, în primul rând, pe cele ale dumnezeiescului Pavel care, trezindu-se din întunericului iudaic şi din mânie, şi după ce a băut toată cupa cea dătătoare de viaŃă a ViŃei Celei Adevărate, cunoscând cu cea mai mare încredinŃare voia Mântuitorului, porunceşte în Epistola către Coloseni: LuaŃi aminte să nu vă fure minŃile cineva cu filosofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înŃelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos (Col. 2, 8); de asemenea, dorind să îi întărească şi pe Galateni, spune: Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aŃi primit – să fie anatema! (Gal. 1, 8).

Vezi tu cum numeşte Sfântul Apostol Pavel filosofia? Înşelăciune deşartă care întunecă raŃiunea oamenilor simpli, deoarece provine din predaniile omeneşti, după înŃelesurile lumii, iar nu după Hristos. Oare nu după ea se călăuzesc astăzi popoarele latine, răstălmăcind adevărul apostolic? Mergi cu gândul în şcolile italiene şi vei vedea cum curg acolo, ca nişte râuri îmbelşugate, învăŃăturile lui Aristotel şi ale lui Platon şi ale celor asemenea lor. Vei vedea că nici o dogmă nu este cinstită de ei dacă nu este supusă silogismelor aristotelice. Iar dacă ea nu se potriveşte cu ştiinŃa lor, atunci fie o leapădă pentru că este rea, fie înlătură din ea ceea ce nu se potriveşte cu ştiinŃa lor şi o schimbă în favoarea învăŃăturii aristotelice; şi atunci o apără ca fiind adevărată.

Cum aş putea să-Ńi explic toate fărădelegile latinilor de astăzi, care, precum spune Apostolul, se lasă puternic ademeniŃi de înşelăciunea filosofică despre nemurirea sufletului, despre desfătările viitoare ale drepŃilor şi despre starea credincioşilor după plecarea din această viaŃă? Ei rătăcesc prin toate acestea, deoarece se călăuzesc cel mai mult după ştiinŃa uşoară a dialecticii, iar nu după filosofia bisericească profundă, dăruită de Dumnezeu. Într-adevăr, sunt bune cunoştinŃele venerabilei ştiinŃe, însă sunt folositoare numai pentru căpătarea deprinderii de a vorbi frumos şi pentru înnobilarea şi dezvoltarea minŃii, iar nu pentru însuşirea dumnezeieştilor dogme şi a judecăŃii duhovniceşti. Căci acestea sunt mai presus de orice gândire şi mai presus de orice contemplare a celor văzute şi nevăzute; acestea se cunosc şi se văd numai prin credinŃă şi fug de toată ştiinŃa filologică, fiind mai presus de ea.

Page 83: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

87

Ştiind bine acest lucru, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre aceasta în cuvântul despre serafimi, unde explică vedenia Sfântului Prooroc Isaia. Cuvintele lui de aur despre acest lucru sunt următoarele: „Despre ceea ce el a văzut, a spus, dar despre cum a văzut – despre aceasta a tăcut. Voi primi cele spuse şi nu voi cerceta în amănunt cele despre care a tăcut. Voi înŃelege ceea ce este descoperit şi nu voi căuta să aflu ceea ce este acoperit. Pentru aceasta a şi fost acoperit. Citirea Scripturii este temelie de aur şi Ńesătură de aur. Nu voi Ńese o pânză de păianjen, căci ştiu neputinŃa gândurilor mele. Nu încălca hotarele veşnice, rânduite de PărinŃi. A muta aceste hotare este primejdios. Şi cum oare să schimbăm ceea ce ne-a fost rânduit de Dumnezeu?”.

O, ce evlavie negrăită a avut acest Fericit Părinte, domnule Teodor! Vai de obraznica noastră neruşinare din pricina căreia îndrăznim să pătrundem tainele dumnezeieşti, care sunt pe deplin neînŃelese chiar şi pentru Îngeri!

Acest Părinte, fiind atât de mare în virtuŃi, nu a îndrăznit să contemple sau să vorbească mai mult decât un rob. S-a mulŃumit cu ceea ce a spus Proorocul, smerindu-se şi asemănând cu pânza de păianjen gândurile lui. Noi, însă, fiind mult mai departe de harul şi înŃelepciunea date lui din cer şi de viaŃa lui fără asemănare şi de sfinŃenia îngerească, lăsându-ne atraşi în mare parte de patimi şi lipindu-ne, precum dobitoacele cele necuvântătoare, de poftele şi plăcerile ticăloase – având o mică înclinaŃie spre discuŃii, iar nu spre filosofie, pentru care pricină unii dintre noi se înfierbântă – am sărit, ca fiarele sălbatice, şi veşmântul Bisericii, care este împletit din cea mai înaltă teologie, l-am sfâşiat în chip jalnic prin strâmbătatea dialecticii şi a sofismelor, şi dezbatem în zadar, silindu-ne să arătăm oamenilor sfintele taine care sunt cu totul nespuse şi neînŃelese şi ştiute numai de Sfânta Treime. Şi atunci când Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „a muta hotarele este primejdios. Şi cum oare să schimbăm ceea ce ne-a fost rânduit de Dumnezeu?”, tu, Nicolae, călcând temelia cea atât de mare şi puternică a casei dumnezeieşti a neîntinatei noastre credinŃe rânduite mai întâi de Dumnezeu, iar apoi alcătuite şi întărite de atâŃia mari şi dumnezeieşti PărinŃi, nu te-ai temut să o nimiceşti prin ticăloasele sofisme! Oare nu este acest lucru turbarea minŃii? DiscuŃia care este nefolositoare şi nu slujeşte la zidirea sufletului trebuie să o lepădăm; să lucreze cuvântul luminos, care îl învaŃă cel mai mult pe ascultător. Acesta trebuie să constituie Ńelul tuturor propovăduitorilor adevărului. Acest lucru îl spune dumnezeiescul Pavel.

Acum este timpul să îl ascultăm şi pe PreaînŃeleptul Dionisie, supranumit Areopagitul, şi ceea ce ne porunceşte el despre acestea şi cât ne îngăduie să cercetăm despre dumnezeieştile Persoane. El spune: „Să păzim ceea ce ne este arătat de Dumnezeu prin dumnezeieştile Scripturi, căci toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor (Iac. 1, 17). Toată lumina lucrătoare care se revarsă din Tatăl şi vine în chip binefăcător spre noi, se întoarce iarăşi, ca o putere unificatoare, la Izvorul ei – Tatăl - şi la simplitatea vederii lui Dumnezeu; căci toate sunt de la El şi în El, aşa cum spune cuvântul cel sfânt”. Iată că el, care este atât de mare, spune: „să păzim”, adică să păstrăm cu tărie ceea ce ne-a fost descoperit în chip dumnezeiesc de Sfânta Treime. Iar tu, omule, nu te-ai temut să schimbi acestea şi îi atragi şi pe alŃii în aceeaşi groapă.

Dar să ascultăm şi cum ne învaŃă el să cugetăm despre dumnezeirea cea pururea fiitoare. El spune că „de naşterea cea mai presus de fire a lui Dumnezeu nu se împărtăşesc şi Unul şi Celălalt, căci există un singur izvor al dumnezeirii – Tatăl; iar Fiul nu este Tatăl şi Tatăl nu este Fiul”. Este evident că acest lucru se referă şi la Sfântul Duh. Căci dacă el ar fi înŃeles că şi Fiul este izvorul Duhului, atunci nu ar fi spus că există un singur izvor – Tatăl, căci ceea ce este unic nu îngăduie şi alt lucru. Şi iarăşi spune el că „izvorul dumnezeirii este Tatăl, iar Fiul şi Duhul sunt naşterile lui Dumnezeu, dacă se poate spune aşa, care au crescut ca florile şi luminile cele mai presus de fire, aşa cum noi am înŃeles din sfintele cuvinte”.

Ce poate fi mai luminos şi mai convingător decât această mărturie? Căci învăŃătorul cel de taină al lui Dionisie, cu privire la ascunsa şi negrăita dumnezeire cea mai presus de fire, a fost Pavel. El spune clar că din naşterea cea mai presus de fire a lui Dumnezeu nu se

Page 84: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

88

împărtăşesc şi unul şi altul, adică nu sunt părtaşi la acea însuşire care îi este proprie fiecăreia dintre Persoane, precum: Tatălui Îi este proprie nenaşterea, Fiului – naşterea şi Duhului Sfânt – purcederea. Latinii dintr-o dată resping tot acest cult, fără să se ruşineze să afirme că aceste însuşiri ale Persoanelor sunt supuse schimbării şi astfel se împotrivesc în mod clar adevărului, spunând că Fiul este, alături de Tatăl, izvorul Sfântului Duh. Ce altceva vor ei să dovedească prin aceasta dacă nu faptul că însuşirea Tatălui, după care Duhul purcede din El, trece şi la Fiul, aşa cum va fi arătat mai departe?

Dionisie spune mai departe: există un singur izvor al dumnezeirii Celei mai presus de fire – Tatăl; tu, însă, nu te ruşinezi să Îl numeşti şi pe Fiul izvor al dumnezeirii! Dacă îngăduim părerea ta, atunci cum vor mai rămâne în putere cuvintele lui Dionisie care I-a numit pe Fiul şi pe Duhul ramuri şi flori şi care au crescut amândouă din rădăcina – Tatăl? Ramură este Fiul, ramură este şi Duhul Sfânt; de asemenea, floare este Fiul, floare este şi Duhul Sfânt. El nu a spus: „ramură şi floare”, la singular, ci „ramuri şi flori”, la plural, pentru a arăta că Ei nu cresc unul din celălalt, ci din Tatăl Singur, ca dintr-o rădăcină. Din Tatăl cresc Amândoi şi sunt cinstiŃi în mod egal. De unde ai luat tu sau de la care alt Pavel ai auzit tu această învăŃătură pe care o propovăduieşti acum, omule? Acela (Dionisie) spune: „să păzim”, iar tu afirmi că tu şi papa de la Roma aveŃi puterea de a muta hotarele SfinŃilor PărinŃi şi de a le schimba aşa cum vreŃi voi? Cine Ńi-a dat Ńie această putere?

łie îŃi este încredinŃat să lucrezi la mântuirea semenilor tăi, şi nu aşa cum ai vrea să faci tu, ci după învăŃătura mântuitoare a Sfintelor Evanghelii şi după tradiŃiile Apostolilor şi ale SfinŃilor PărinŃi. De ce? Tocmai pentru ca să auzi şi tu: Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge Ńi-au descoperit Ńie acestea, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri. Dacă vei lucra altfel, atunci ia seama ca să nu auzi şi tu acel glas înfricoşător: Mergi înapoia Mea, satano! Căci tu nu cugeŃi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor (Marcu 8, 33). Pentru aceasta ai şi primit cheile, care simbolizează comorile nevăzute, ascunse în taină, pe care tu trebuie să le deschizi şi să le arăŃi aşa cum le-a lăsat Stăpânul casei în pivniŃele apostolice, în manuscrise şi cerneală şi cuvinte făcătoare de viaŃă, iar nu pentru a aduce lucruri străine pe care să le aperi cu construcŃii dialectice şi nu cu luminarea duhovnicească şi cu mărturisirea credinŃei. Noi nu trebuie să îndrăznim să cugetăm sau să vorbim ceva în afară de ceea ce ne este propovăduit de Sfânta Scriptură. Acest lucru îl arată în mod clar Sfântul Dionisie, zicând: „nimic nu ne este îngăduit să vorbim sau să cugetăm despre dumnezeirea Cea mai presus de fire în afară de ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu în Sfânta Scriptură”. Ia seama aici, o, minunatule Teodor, la evlavia Sfântului Dionisie!

Nu ne este îngăduit - a spus el - nu numai să vorbim, dar nici măcar să cugetăm ceva în afară de ce este scris. Însă Nicolae şi adepŃii lui au căzut într-o asemenea obrăznicie încât se laudă că pot dovedi dumnezeirea Cea mai presus de fire, tainică şi nepătrunsă, prin figuri geometrice în afara Scripturii. Ce altceva poate fi mai ascuns dacă nu naşterea Celui Unuia Născut din Tatăl şi purcederea Mângâietorului? Aceste aşa numite adâncuri ale lui Dumnezeu, după cuvintele lui Pavel, sunt cercetate de Mângâietorul: Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu (1 Cor. 2, 10).

Pe ce putere mai presus de fire a înaltei raŃiuni şi a vredniciei să ne întărim noi, pentru a intra, fără să ne temem, în acel adânc al tainei dumnezeieşti, care nu este supus nici înŃelegerii şi nici cercetării, şi care este acoperit de întuneric - după cuvintele dumnezeiescului David: şi şi-a pus întunericul acoperământ – noi, care nu suntem în stare să înŃelegem nici măcar firea noastră, adică prin ce mijloc este unită raŃiunea cu sentimentele sau în ce constă unirea şi lucrarea lor reciprocă? Nu este, oare, acest lucru vrednic de tot râsul şi nu este, oare, aceasta curată nebunie?

Nu îŃi este de ajuns, o omule, cunoscându-Ńi neputinŃa, să păzeşti cele cercetate de atâŃia bărbaŃi sfinŃi şi în decursul atâtor vremuri prielnice? Şi Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer şi a auzit vorbe negrăite, preamăreşte, zicând: Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim (1 Cor. 13, 9). Acela – în parte, iar tu – în întregime! Căci a discuta cu viclenie şi cu

Page 85: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

89

cuget omenesc pentru a arăta ceea ce este tainic despre dumnezeire, adică care sunt firea şi modul Lui de existenŃă, ce altceva înseamnă dacă nu faptul că tu ai înŃeles deja totul?

Dar să întoarcem cuvântul nostru de unde am plecat şi să ascultăm alŃi PărinŃi dumnezeieşti şi ceea ce ne poruncesc ei nouă cu privire la păzirea deplină şi statornică a sfintei mărturisiri de credinŃă, fără să adăugăm şi nici să scoatem ceva. În timpul lui Teodosie cel Mic s-a întrunit în Efes al treilea Sfânt Sinod ecumenic, care l-a anatematizat pe ticălosul Nectarie. Preşedintele acestui sinod a fost Prealuminatul Chiril, care era şi locŃiitorul Fericitului papă Celestin de la Roma. În scrisoarea sa către acest Sfânt Sinod, scrisoare care s-a păstrat în întregime, prin harul lui Hristos, până în ziua de astăzi, Fericitul Celestin scrie despre dumnezeiasca şi sfânta mărturisire de credinŃă astfel: „dacă cineva vreodată, scoŃând sau adăugând ceva la mărturisirea de credinŃă, a fost predat anatemei, acest lucru a fost făcut cu dreptate; căci ceea ce ne este lăsat cu plinătate şi claritate de SfinŃii PărinŃi nu poate îndura nici adaos, nici micşorare. Noi am citit în cărŃile noastre că nu trebuie nici să adăugăm, nici să scoatem şi că cei care adaugă sau scot ceva sunt supuşi chinurilor mari. De aceea, noi pregătim şi focul şi fierul pentru asemenea oameni, deoarece altfel nu pot fi îndreptaŃi”.

Auzi, oare, Nicolae, că dogmele propovăduite nouă de acei SfinŃi PărinŃi în Sfânta mărturisire de credinŃă, sunt propovăduite cu plinătate şi claritate, adică sunt desăvârşite şi luminate, şi pe cât de uşor de înŃeles au fost pentru ei şi uşor de însuşit pentru noi, într-atât de clar şi de curat au fost spuse de ei şi nu mai au nevoie de nici o lămurire teologică? Însă, dimpotrivă, sunt supuşi anatemei toŃi cei care ar îndrăzni să schimbe sau să adauge sau să scoată ceva şi sunt ameninŃaŃi cu focul şi cu fierul, adică cu blestemul, excomunicarea şi ruperea de comunitatea credincioşilor.

Potrivit cu această scrisoare, vorbeşte şi Sfântul Chiril, ca şi cum ar vorbi din partea Sfântului Sinod, într-una din scrisorile sale, pe care a trimis-o la Ioan, patriarhul Antiohiei. În ea se apără pe sine împotriva clevetelii îndreptate asupra lui de către Teodoret, Episcopul oraşului Cir, care spunea că el ar păzi dogma potrivit căreia Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul Cel pururea fiitor. Dând răspuns la această defăimare, el spune astfel: „Noi nu îngăduim cu nici un chip schimbări în credinŃa lăsată nouă de PărinŃi, adică în mărturisirea credinŃei noastre, şi nu ne îngăduim nici nouă, nici altora să schimbe chiar şi un cuvânt din ceea ce este cuprins în ea sau să înlăture vreo silabă, căci ne amintim de cel care spune: nu încălca hotarele veşnice, pe care le-au pus părinŃii tăi. Pentru că nu el a spus acestea, ci Duhul lui Dumnezeu-Tatăl, Care din El purcede şi Care, după fiinŃă, nu este străin de Fiul”.

Auzi tu, oare, că el interzice nu numai să schimbi sensul, ci şi un cuvânt sau o silabă nu îşi îngăduie nici lui, nici altora să înlăture, spunând aceasta din partea întregului Sinod ecumenic, şi sunt rostite blesteme cumplite, care sunt cuprinse în cartea faptelor Sinodului? Dacă aceia nu îşi îngăduie lor înşişi, atunci cum îŃi vor îngădui Ńie?

Trebuie să luăm seama, preaînŃelepte Teodor, că Ioan, Patriarhul Antiohiei, şi Episcopii răsăriteni care erau împreună cu el, primind o asemenea scrisoare, s-au încredinŃat de ortodoxia lui Chiril, s-au împăcat cu el şi au intrat în comuniune, fiindcă mai înainte de aceasta fuseseră despărŃiŃi, după cum scrie Teodoret. El spune că Episcopii, după ce au citit scrisoarea şi au cercetat cu atenŃie sensul ei, au fost de acord cu tot ce scria în ea şi cu faptul că ceea ce se spunea în ea provenea din adevărul Evangheliei, şi că Domnul nostru Iisus Hristos este propovăduit în ea ca Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit, iar Duhul Sfânt ca Cel ce are fiin Ńa nu de la Fiul sau prin Fiul, ci purcede din Tatăl şi este de o fiinŃă cu Fiul. Ce poate fi mai clar şi mai sigur decât această mărturie împotriva înverşunării latine? Episcopii îl învinuiseră pe Fericitul Chiril că păzeşte dogma potrivit căreia Duhul purcede şi de la Fiul şi are prin Fiul fiin Ńa cea pururea fiitoare. Însă el, respingând această învinuire, se dezvinovăŃeşte prin faptul că nu gândeşte astfel, ci recunoaşte că El purcede din Tatăl, potrivit cu predaniile Sfintei Scripturi, iar faptul că are fiinŃa şi de la Fiul îl numeşte străin de sensul fiinŃei. El are aceeaşi fiin Ńă şi fire, însă nu după modul existenŃei, adică după purcedere.

Page 86: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

90

Episcopii, primind şi lăudând aceste expresii, au spus prin Teodoret că Duhul Sfânt nu are fiinŃa de la Fiul sau prin Fiul, ci purcede din Tatăl şi este trimis de Fiul, ca fiind de o fiinŃă cu El. Iată cât de limpede reiese de aici înŃelegerea Sfântului Chiril, pe care o avea despre purcederea Sfântului Duh! Latinii, însă, se silesc să dovedească contrariul a ceea ce au înŃeles SfinŃii, şi nu se ruşinează să se împotrivească acestui adevăr curat. Aşadar, aceasta este interpretarea Sfântului Chiril!

Dar să auzim ceea ce a poruncit despre Sfânta mărturisire de credinŃă şi al patrulea Sinod ecumenic care s-a întrunit la Calcedon, în timpul împăratului Marcian, împotriva lui Eutihie şi Dioscor. Fericitul papă Leon de la Roma a înfrumuseŃat şi a întărit acest Sinod prin sfinŃii lui locŃiitori – Paschasinus, Lucentius şi Bonifacius. După citirea Sfintei mărturisiri de credinŃă, alcătuită de primele două Sinoade ecumenice şi întărită de al treilea, el a spus: „Acest Sfânt sinod ecumenic porunceşte: nimănui nu îi este îngăduit să rostească sau să scrie sau să alcătuiască sau să înveŃe sau să dovedească altă credinŃă. Iar cei care îndrăznesc să scrie sau să alcătuiască sau să rostească altă credinŃă, aceia, dacă vor fi Episcopi sau clerici, să fie lipsiŃi de: episcopii – de episcopat, iar clericii – de chemarea preoŃească; dacă, însă, vor fi mireni, aceia să fie blestemaŃi!”.

Acelaşi lucru şi cu aceeaşi exprimare poruncesc şi celelalte Sinoade: al cincilea, al şaselea şi al şaptelea, care spune limpede: „Noi păzim legile bisericeşti, noi păstrăm hotarele părinteşti, iar pe cei ce adaugă sau scot ceva din învăŃătura Bisericii noi îi blestemăm!”. Şi iarăşi spune: „Dacă cineva respinge toată tradiŃia bisericească, scrisă sau nescrisă, să fie anatema!”.

Ce pot spune duşmanii adevărului împotriva acestui lucru? Cum vor putea ei să se izbăvească de anatema atâtor FericiŃi şi mari părinŃi, deşi se laudă la nesfârşit cu Roma şi cu măreŃia ei? Căci nu de oraşe sau de scaune apostolice depind măreŃia şi puterea, ci prin dogmele drepte, prin vieŃuirea dumnezeiască şi prin învăŃătura PărinŃilor se călăuzeşte şi se cunoaşte adevărata credinŃă. Şi atâta timp cât avem raŃiune sănătoasă, nu îl vom numi doctor pe acela care este îmbrăcat numai pe dinafară cu haina de doctor, dar nu are cunoştinŃe medicale potrivite cu îmbrăcămintea. Însă pe cel ce ştie cu încredinŃare să lucreze potrivit cu ştiinŃa medicinei, după tradiŃia vracilor preaînŃelepŃi dinaintea lui, pe acela îl numim vraci şi îl chemăm să vindece bolile, dacă ne îngrijim de sănătatea noastră.

Dar să ascultăm şi ceea ce ne porunceşte despre aceasta Sfântul Ioan Damaschin. El spune aşa: „Să învăŃăm şi să păstrăm cu cinste tot ce ne este lăsat şi prin Lege şi prin Prooroci şi prin Evanghelie, şi să nu căutăm nimic mai mult. Căci Dumnezeu, fiind bun şi dătătorul oricărui bine, ne-a descoperit ceea ce a trebuit ca noi să ştim, iar despre ceea ce noi nu am putut înŃelege, a tăcut. Să iubim ceea ce ne este lăsat de El şi în acestea să trăim, fără să încălcăm hotarele veşnice şi nici predania dumnezeiască. Căci cine respinge vreun lucru dumnezeiesc, mic sau mare, acela respinge toată Legea, şi este socotit împreună cu cei ce au încălcat-o”. Iată că şi acest sfânt şi slăvit învăŃător al lumii, privighetoarea Bisericii, organul cel dulce-cântător al Sfântului Duh spune: toate să le primim şi să le învăŃăm şi să le păstrăm cu cinste şi mai mult decât acestea nimic să nu căutăm şi să cercetăm. De ce? Pentru că, spune el, Dumnezeu, fiind bun, a descoperit ceea ce a ştiut că este folositor pentru noi. De aceea, să fim mulŃumiŃi, adică să ne împăcăm cu ele ca fiind rânduite de Dumnezeu. Şi dacă nu vrem să arătăm acestora mare cinste, atunci să le cinstim aşa cum cinstim poruncile împăraŃilor pământeşti, şi să le păzim fără să le cercetăm, aşa cum facem cu acelea. Însă romanii şi la acestea rămân surzi, asemenea viperei surde care îşi astupă urechile sale. Dar nu numai atât, ci, trufindu-se cu lauda şi părerea deşartă, resping cu mare dispreŃ, ca pe ceva netrebnic, tot ce nu se supune dovezilor dialectice rele şi viclene. Însă despre aceasta vom mai vorbi; acum să cercetăm ceea ce se referă la obiectul nostru.

În timpul lui Vasilie, împăratul Constantinopolului şi al Preafericitului patriarh Fotie, când la cârma pravilelor Părinteşti se afla sfinŃitul papă Ioan de la Roma, care era împodobit cu toată ortodoxia şi cinstea vieŃuirii evanghelice, la porunca împăratului şi a sfinŃilor patriarhi, s-

Page 87: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

91

a întrunit un sinod ecumenic la Constantinopol pentru întărirea celui de-al şaptelea Sfânt sinod şi pentru înlăturarea ereziei latine care apăruse din nou şi se înălŃase, şi care, asemenea unei furtuni puternice, tulbura Sfânta Biserică a lui Dumnezeu. La acest Sinod au fost trimişi de sfinŃitul papă Ioan locŃiitorii lui, Paul şi Eugen, episcopi dumnezeieşti, şi presbiterul şi cardinalul Petru. Acest Sfânt sinod, după ce a întărit al şaptelea Sinod, a dat în vileag din destul erezia latină şi pe cei care o apărau i-au predat anatemei, făcând această precizare împotriva celor care au îndrăznit să schimbe ceva în mărturisirea de credinŃă: „Dacă cineva îndrăzneşte să scrie altceva sau să adauge sau să scoată ceva din această Sfântă mărturisire de credinŃă şi îndrăzneşte să numească acest lucru porunca sinodului, acela să fie osândit şi lepădat de toată comunitatea creştină”. Această afurisenie a pronunŃat-o Sfântul şi dumnezeiescul Sinod împotriva unei asemenea fărădelegi.

Fericitul papă Ioan s-a bucurat de aceasta, fiind astfel mulŃumit, şi a scris către Sfântul patriarh Fotie un cuvânt lung şi lămuritor, respingând cu desăvârşire adaosul la Sfântul simbol al credinŃei. El spune: „FrăŃiei tale îi este bine cunoscut că, atunci când a venit la noi acela care a fost trimis nu cu mult înainte şi ne-a întrebat despre Sfânta mărturisire de credinŃă, ne-a găsit păzind-o în întregime, aşa cum ne-a fost lăsată de la început, şi a văzut că noi nu adăugăm şi nu scoatem nimic, ştiind cu încredinŃare că pe cei ce îndrăznesc să facă acest lucru îi aşteaptă cea mai grea osândă. De aceea îi comunicăm din nou SfinŃiei tale în ceea ce priveşte cunoscuta teorie, din pricina căreia au venit ispitele în bisericile lui Dumnezeu, că noi nu numai că nu mărturisim acest lucru, dar şi pe cei care au îndrăznit mai înainte să facă acest lucru din proprie voinŃă, îi socotim călcătorii poruncilor lui Dumnezeu şi răstălmăcitorii învăŃăturii Domnului Iisus Hristos şi a SfinŃilor PărinŃi, care, întrunindu-se în Sinoade, au alcătuit Sfânta mărturisire de credinŃă. Noi îi socotim pe acei neascultători egali cu Iuda, deoarece ei au îndrăznit să facă acelaşi lucru ca şi el, predând la moarte nu Trupul Domnului, ci pe credincioşii care sunt mădularele Trupului Său, despărŃindu-i şi îndepărtându-i unul de celălalt şi predându-i astfel morŃii veşnice, dar mai ales pe ei înşişi, aşa cum a făcut în chip nedrept numitul ucenic”.

Iată cât de limpede a arătat acel Sfânt Părinte, prin aceste cuvinte scurte, că această erezie este urâtă şi respinsă. El îi compară cu Iuda pe cei care au născocit-o şi pe cei care au susŃinut-o după ei. Ce pot spune, iarăşi, duşmanii împotriva acestui lucru? Sau îşi astupă şi împotriva acestui lucru urechile, asemenea viperei surde, şi nu primesc mustrarea? Toate acestea nu au fost spuse şi făcute nici ieri şi nici alaltăieri, nu într-un colŃ sau într-un loc întunecat, acest lucru ei nu vor îndrăzni să-l spună dacă judecă sănătos şi se îngrijesc de adevăr.

Oare nu au trecut mai mult de şase sute de ani de când au fost scrise şi făcute toate acestea? Oare nu în vechea Romă şi în oraşul care domnea pe atunci, s-au săvârşit toate acestea înaintea monarhilor, arhiereilor şi cărturarilor, când aceste două oraşe slăvite înfloriseră cu desăvârşire nu numai în filosofia insuflată de Dumnezeu, ci şi în ştiinŃă, iar cinul, atât cel preoŃesc cât şi cel mirenesc, strălucea din belşug prin înaltă sfinŃenie şi viaŃă curată şi blândeŃe duhovnicească? Însă şi PreasfinŃitul papă Adrian, care a fost după Ioan - aşa cum spune Preafericitul Fotie - i-a trimis lui Fotie, după vechiul obicei, o Epistolă sobornicească în care propovăduieşte aceeaşi bună credinŃă şi că Duhul purcede din Tatăl.

Însă de ce să vorbim mult când putem să închidem gura celor ce se împotrivesc adevărului cu ceea ce a făcut Fericitul papă Leon de la Roma? Acest Fericit papă Leon, când a văzut că această erezie nou-apărută ispiteşte Sfânta şi Marea Biserică încredinŃată lui, în afară de multe alte măsuri luate de el pentru stârpirea acestei boli eretice, el a găsit şi această cale: a trimis epistole soborniceşti în toate regiunile şi Ńările supuse lui, poruncind pretutindeni Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu să rostească cu voce tare mărturisirea Sfintei credinŃe la dumnezeiasca Liturghie nu în limba latină, ci în limba greacă, fără adaosul „şi de la Fiul” – atingând astfel două Ńeluri: în primul rând, prin cântarea mărturisirii de credinŃă în limba greacă, limbă ce este mai potrivită pentru exprimarea ideii, mulŃimea credincioşilor supuşi lui putea să scape mai uşor şi fără nenorociri de prăpastia ereziei, iar în al doilea rând, se înnoia

Page 88: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

92

unirea dragostei care a existat de la început cu Biserica de Răsărit şi care începuse să se ruineze din pricina relei îngăduinŃe a celor ce doreau să spună erezii.

De asemenea, el a arătat prin aceasta care sunt cinstea şi respectul de care trebuie să se bucure din partea tuturor Biserica lui Dumnezeu din Constantinopol, cea Sfântă, mare şi apostolească, şi celelalte Sfinte Biserici ale lui Dumnezeu din răsărit, precum: cele din Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Aşa au ştiut aceşti FericiŃi ucenici ai blândului Iisus să se iubească unii pe alŃii şi să se înalŃe cu cinste în simplitatea inimii şi în duhul blândeŃii.

Şi nu numai lucrul acesta l-a făcut Fericitul Leon, după cum relatează Sfântul Fotie, ci, găsind în sacristia bisericească a Sinodului SfinŃilor Apostoli două scuturi care se păstraseră din timpuri vechi, când înflorise buna credinŃă, şi pe care era scrisă în limba greacă Sfânta mărturisire a neîntinatei credinŃe fără adaosul „şi de la Fiul” le-a luat şi a poruncit tuturor să le arate şi să le citească înaintea mulŃimii poporului roman. S-a arătat astfel a fi ca un alt Moise care a primit de la Dumnezeu poruncile scrise pe piatră şi le-a arătat celor neascultători, ca prin acest mijloc să îi oblige să lepede cruzimea inimii şi să îşi însuşească dragostea. Căci în sufletul rău - a spus PreaînŃeleptul Solomon - nu intră înŃelepciunea. Tot aşa şi aceia, înghiŃind oarecând undiŃa mândriei şi îngâmfării, pe care pescarul cel rău a aruncat-o spre pierderea lor, au rămas nevindecaŃi şi neîndreptaŃi. Aceia însă să meargă pe drumul lor.

Noi, arătând prin câteva dovezi mărunte suficiente mărturii acelora care ascultă dumnezeieştile Scripturi, le-am mărturisit în simplitatea credinŃei sănătoase, cu frică de Dumnezeu şi cu tot adevărul, că nu trebuie nicidecum să mute sau să schimbe ceva din mărturisirea de credinŃă - nici mic, nici mare, nici vreun cuvânt, nici vreo silabă din cele ce sunt puse acolo - ci trebuie să păzească în întregime toate acelea cu toate puterile şi cu toată atenŃia, ca pe lumina ochilor, ca să nu se supună anatemei atâtor SfinŃi şi mari PărinŃi.

Cu aceasta voi încheia prima parte a cuvântului de faŃă, pe care să îl primeşti şi să îl citeşti. Şi dacă vei găsi în el ceva spus frumos, atunci să atribui acel lucru Dătătorului tuturor bunurilor – lui Dumnezeu - al Cărui har m-a întărit. ÎŃi voi trimite curând şi cealaltă parte a acestui cuvânt, unde voi face, aşa cum Ńi-am făgăduit şi atât cât mă va ajuta Dumnezeu, acuzarea articolelor lui Nicolae neamŃul, pe care le-a alcătuit împotriva dogmei corecte despre Preasfântul Duh. Să fii sănătos!

Page 89: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

93

XIII

Continuarea aceluiaşi cuvânt (Partea a doua)

Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăŃile dreptăŃii tale (Ps. 118,

160) – a glăsuit dumnezeiescul Părinte David, fiind sfinŃit în gândire de cuvântul Mângâietorului. Şi cum să nu fie şi să nu se numească adevărate judecăŃile dreptăŃii, când Dumnezeu ni le porunceşte şi le face Legi? Şi dacă învăŃătura cuprinsă în ele despre El şi despre toate este adevărată, şi noi păzind-o, putem dobândi viaŃa veşnică, atunci ar trebui ca şi latinii, dacă încă nu socotesc că este drept să acorde o mare încredere şi o mare cinste cuvintelor insuflate de Dumnezeu din dumnezeieştile Evanghelii - întrucât au înclinaŃie spre învăŃăturile înŃeleptului Aristotel mult cinstit de ei - măcar să învrednicească de cinste egală cu acelea cuvintele dumnezeieşti ale Mântuitorului şi, aşa cum învăŃătura înŃeleptului lor o socotesc adevărată, aşa şi cuvintele Stăpânului tuturor ar trebui să le păzească curate şi nerăstălmăcite.

Şi aşa cum fiecare părere şi învăŃătură, născocite în afara învăŃăturii lui Aristotel, ei s-au deprins să le numească mincinoase şi înşelătoare, aşa şi pe acela care învaŃă fără teamă împotriva învăŃăturilor Domnului şi a rânduielilor SfinŃilor PărinŃi, mai ales cu privire la buna credinŃă şi la mărturisirea de credinŃă ortodoxă, ar trebui ca ei să îl socotească şi să îl numească eretic şi amăgitor.

Acum, însă, ei şi-au pierdut minŃile într-atât încât nu numai că socotesc că au puterea de a schimba învăŃăturile Stăpânului, dar nici nu se tem să mintă împotriva Evanghelistului Ioan. Căci, fiind îndrăzneŃi din pricina mândriei, spun în chip prefăcut că Sfântul Ioan Evanghelistul a zis cu intenŃie aparte că Duhul purcede de unul singur din Tatăl. De ce? Pentru a-i convinge pe Apostoli să cugete drept despre Tatăl, pe Care ei încă nu Îl cunoşteau bine.

Ei nu ştiu, blestemaŃii, că Sfânta Evanghelie după Ioan a fost scrisă la mulŃi ani după pogorârea Mângâietorului peste SfinŃii Apostoli, atunci când ei toŃi, în mod egal, după măsura perceperii firii omeneşti, s-au îmbogăŃit din belşug cu cunoaşterea tainelor negrăite ale lui Dumnezeu prin descoperirea Sfântului Duh. După aceea, ei toŃi, în mod egal, L-au mărit pe Cel de Sus şi L-au propovăduit limpede şi curat pe tot pământul, nu în ghicitură, nici prin prototipuri ca la evrei. Acelora [evreilor], aşa cum şi trebuia, măreŃia lui Dumnezeu li s-a propovăduit prin umbră şi ghicitură din pricina neputinŃei de înŃelegere a ascultătorilor şi a minŃii lor de copil; aici, însă, Sfânta Treime se propovăduieşte limpede şi curat, nu prin ghicitură.

Astăzi Domnul spune: Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl; de asemenea spune: Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine (Ioan 14, 9; 10). De asemenea şi despre Sfântul Duh, multe cuvinte ale Domnului explică şi Îl arată ca Dumnezeu, egal în putere în toate şi de o fiin Ńă cu Tatăl şi cu Fiul. Însă latinii, fiind întrebaŃi de ortodocşi de ce au născocit adaosul „şi de la Fiul”, spun că ei fac acest lucru în mod prevăzător, adică pentru a arăta că Fiul este egal în toate cu Tatăl şi atotputernic. Cu atâta nepăsare şi nebunie răspund latinii! Ei nu înŃeleg că o anumită pravilă şi învăŃătură se poate alcătui în mod prevăzător doar atunci când această prevedere nu se referă la un obiect principal al credinŃei şi nu pricinuieşte daune învăŃăturii insuflate de Dumnezeu despre dogmele dumnezeieşti şi poruncile Apostolilor.

Însă, în ceea ce priveşte dumnezeieştile dogme soborniceşti care au fost rânduite de la început de către SfinŃii PărinŃi, nu există aşa ceva. Martorul de încredere al celor spuse este Sfântul Chiril, care la al treilea Sfânt sinod a întărit Sfânta mărturisire de credinŃă prin cele mai aspre legi, în rândul cărora spune şi acest lucru: „Dacă cineva va schimba ceva din Sfintele şi

Page 90: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

94

dumnezeieştile dogme ale PărinŃilor, atunci acest lucru nu trebuie numit prevedere, ci încălcare şi abatere de la dogmă şi necinstire împotriva lui Dumnezeu”. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, dorind să semene în noi cea mai mare frică cu privire la cuvintele dumnezeieşti, spune: „Aşa cum la moneda împărătească, dacă cineva distruge chiar şi cea mai mică parte din chipul împărătesc, toată moneda devine falsă, aşa şi în adevărata credinŃă: cine schimbă cel mai mic lucru în ea, acela o denaturează pe toată”.

Urmându-l pe acesta, Cuviosul Isidor Pelusiotul spune: „Cei care îndrăznesc să scoată sau să adauge ceva la cuvintele insuflate de Dumnezeu, aceia suferă de unul din cele două lucruri: ori nu cred că Sfânta Scriptură a fost rostită de Sfântul Duh şi sunt necredincioşi, ori se socotesc mai înŃelepŃi decât Sfântul Duh şi acest lucru nu înseamnă altceva decât că ei sunt nebuni”. De aceea ar trebui ca noi, împotriva acestora, numiŃi de Cuviosul Isidor „nebuni” şi „necredincioşi”, să nu spunem nici un cuvânt; căci ce folos poate dobândi cineva vreodată de la unii ca aceştia? Dar ca minciuna să nu se poată lăuda împotriva adevărului, eu am socotit necesar, o înŃeleptule Teodor, să mă ridic cu ajutorul lui Dumnezeu spre nimicirea articolelor lui Nicolae, în care el şi-a arătat necinstea şi nu adevărul, şi pe care eu mă străduiesc să le dau în vileag, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin cuvintele iubirii adevărate, iar nu cu ajutorul vicleniei, aşa cum lucrează el pretutindeni, amestecând curata şi neîntinata învăŃătură insuflată de Dumnezeu cu minciuna celui care întrece mai curând nebunia decât înŃelepciunea veacului acestuia.

Deoarece Nicolae propune două temelii ale teologiei lui – cele două mărturisiri ale Sfântului Duh, care au avut loc înaintea pogorârii Sfântului Duh peste Apostoli în ziua Sfintei Cincizecimi - şi prin acestea se sileşte să îi convingă pe ascultători că dumnezeiasca Scriptură spune simplu că Sfântul Duh purcede de-a pururi, după Persoană, de la Fiul, de aici trebuie ca şi eu să încep să dau în vileag şi celelalte temelii pe care latinii le-au născocit în chip mincinos împotriva adevărului apostolic. La nici unul dintre teologii şi învăŃătorii din vechime, a căror învăŃătură s-a propovăduit de la începuturile până la marginile pământului, nu vei găsi această învăŃătură, oricât de mult ai căuta, ci, dimpotrivă, vei găsi că toŃi se opun acesteia şi o resping ca pe ceva străin.

Mă mir foarte tare că Nicolae, fiind raŃional, aşa cum am auzit, şi priceput în ştiinŃele filologice, nu înŃelege că îşi clădeşte casa pe temelii atât de mici şi uşor de dărâmat. Le numesc mici nu după esenŃa şi nici după vrednicia lor – nu, ci după raŃiunea celui care s-a gândit să ridice pe ele un turn uriaş, egal ca însemnătate cu cel din Babilon. Care om, citind chiar şi o singură dată tâlcuirea SfinŃilor PărinŃi la Evanghelie, nu înŃelege clar că darurile şi puterea dinainte de patimile mântuitoare, propovăduite de Mântuitorul SfinŃilor Săi ucenici, şi harul Duhului de după Înviere, care le-a fost insuflat [prin suflarea asupra lor] (Ioan 20, 22), au fost daruri repetate, ele fiind ca şi o logodnă cu harul desăvârşit al Mângâietorului Care urma să Se pogoare peste ei [la Cincizecime] - tot la fel ca şi grija prevăzută de Dumnezeu de demult, pentru lepădarea şi nimicirea ereziei care avea să se înalŃe mai târziu, şi care spunea că Sfântul Duh este creat şi străin de dumnezeirea Tatălui şi a Fiului?

Aşadar, darurile dăruite lor atunci au fost daruri repetate, şi acest lucru reiese din ceea ce a spus Domnul într-un anumit loc: Iată, v-am dat putere să călcaŃi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma (Luca 10, 19), şi iarăşi: TămăduiŃi pe cei neputincioşi, înviaŃi pe cei morŃi, curăŃiŃi pe cei leproşi, pe demoni scoateŃi-i; în dar aŃi luat, în dar să daŃi (Mt. 10, 8), iar în alt loc spune: LuaŃi Duh Sfânt; cărora veŃi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veŃi Ńine, vor fi Ńinute (Ioan 20, 22-23). Acestea sunt daruri duhovniceşti care dau puterea de a ierta păcatele, de a izgoni demonii şi de a vindeca bolile.

Iar faptul că acestea au fost daruri repetate, care s-au revărsat din plinătatea Mântuitorului şi au lucrat la vremea cunoscută - iar nu purcederea după fiinŃă a Duhului din Fiul! - aşa cum vor să dovedească latinii, reiese din multe împrejurări şi mai ales din faptul că nu s-a văzut ca Apostolii (până la aflarea desăvârşită a Sfântului Duh) să ierte cuiva păcatele, ci, dimpotrivă, ei au fugit şi s-au ascuns de frica iudeilor, căci încă nu erau cu desăvârşire

Page 91: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

95

îmbrăcaŃi cu putere de sus. De aceea, câŃiva s-au şi întors la pescuit, uitând - nu pentru mult timp, însă! - poruncile Mântuitorului. După pogorârea Mângâietorului, nimic asemănător nu s-a mai întâmplat cu ei, ci, îmbrăcându-se în chip desăvârşit cu puterea Lui nebiruită, s-au răspândit cu îndrăzneală în toată lumea, ca leii cei hotărâŃi sau ca vulturii înaripaŃi.

Cum se poate spune sau gândi că darul Duhului dat sau insuflat lor atunci, este dovada faptului că Persoana Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul? Cei care cugetă astfel, trebuie să îngăduie unul din aceste două lucruri: ori faptul că atunci Ucenicii au primit Duhul pe jumătate, ori că L-au primit pe deplin şi desăvârşit. Şi unul şi celălalt lucru nu numai a le spune, ci şi a le gândi sunt în egală măsură fapte rele, căci Sfântul Duh este întotdeauna, şi după fiinŃă şi după putere, nedespărŃit în Sine şi, ca un Dumnezeu adevărat, egal în putere şi în toate cu Tatăl şi cu Fiul, în afara însuşirii. Cu privire la acest lucru, ei cugetă ceva şi mai nepotrivit.

Dacă ei socotesc că prin suflare simŃită li s-a dat atunci ucenicilor fiinŃa Duhului, iar nu puterea de a face minuni, atunci ei înşişi, fără să cunoască acest lucru, spun că Duhul este supus formei, deoarece El s-a revărsat prin buzele trupeşti ale Dumnezeu-Cuvântului întrupat. Ce poate fi mai ticălos decât această cugetare, domnule Teodor? Căci este limpede că tot ce se supune formei are început şi este supus timpului şi nu se deosebeşte prin nimic, ori prin ceva foarte mic, de duhurile slujitoare. Şi, oare, nu apare din nou erezia lui Macedonie, dacă este îngăduit faptul că Duhul insuflat atunci ucenicilor nu a fost un dar duhovnicesc care s-a revărsat în chip duhovnicesc din plinătatea lui Iisus, ci purcedere ipostatică supusă formei, aşa cum gândesc latinii?

Despre aceasta, dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, în a 87-a tâlcuire la Sfânta Evanghelie după Ioan, spune astfel: „Unii spun că prin suflare Hristos nu le-a dat ucenicilor Duhul, ci doar i-a pregătit pentru primirea Lui. Dacă Daniel, văzându-l pe Înger, s-a îngrozit, atunci ucenicii nu ar fi simŃit dacă ar fi primit acest har negrăit, fără să fie pregătiŃi dinainte pentru aceasta? De aceea nu a spus Hristos: voi aŃi primit Duhul Sfânt, ci: primiŃi. Nu greşeşte nici un pic acela care spune că ei au primit atunci o anumită putere şi har duhovnicesc, însă nu aşa încât să învie şi morŃii şi să facă minuni, ci numai să ierte păcatele, căci darurile Duhului sunt diferite; de aceea a şi adăugat: cărora veŃi ierta păcatele, le vor fi iertate – arătând prin aceasta ce fel de dar le va da El lor. Apoi, după patruzeci de zile, ei au primit puterea de a face minuni. Tocmai de aceea spune: primiŃi puterea pogorâtă de Sfântul Duh peste voi şi fi Ńi martorii Mei. Iar ei au devenit martori după ce au primit harul şi darurile diferite ale Duhului în chip de limbi de foc”. Astfel vorbeşte dumnezeiescul Gură de Aur despre suflarea puterii dată atunci, urmându-l în aceasta pe dumnezeiescul Pavel care spune: Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn. Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toŃi (1 Cor. 12, 4-6).

Nicolae spune mai departe că, dacă Fiul nu L-ar fi avut în Sine pe Duhul, atunci nu L-ar fi dat. Dar dacă, avându-L cu fiinŃa, Îl dăruieşte celor vrednici, atunci înseamnă că Îl şi revarsă de-a pururi. Împotriva acestui lucru noi răspundem aşa: Fiul Îl are în sine pe Duhul întreg, însă în sensul unei singure fiinŃe şi firi, nefiind pricină a purcederii ipostatice. Căci această însuşire aparŃine numai Tatălui. În gândirea tuturor teologilor, Tatăl întreg este în Fiul şi Fiul întreg este în Tatăl; însă din aceasta nu reiese că Tatăl se naşte din Fiul numai pentru că El este în întregime în Fiul. De asemenea şi Fiul întreg se află în Duhul cu fiinŃa; însă din aceasta nu reiese că El se naşte din Duhul, ceea ce niciodată nu vom îngădui să se spună atât timp cât avem cuget drept. Dacă este rău să îngăduim asemenea idei despre Tatăl şi Fiul numai pentru că Ei se află unul în celălalt după fiinŃă, atunci este rău şi hulitor să cugetăm aşa şi despre Duhul, spunând că El purcede şi de la Fiul, pentru că Fiul Îl are întreg în Sine.

Să îl întrebăm însă pe Nicolae despre pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, şi să ne răspundă, dacă poate, în adevăr şi fără discuŃii de prisos, la această întrebare: „Domnul a primit fiin Ńa Mângâietorului de la Tatăl şi a revărsat-o peste SfinŃii ucenici sau a primit altceva care aparŃinea Mângâietorului”? Dacă Nicolae va spune că El a primit fiinŃa, atunci ia seama că această idee nu este binecredincioasă, căci fiinŃa este nedespărŃită, deoarece ea este una singură

Page 92: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

96

la Tatăl şi la Fiul şi la Sfântul Duh şi ea nu se revarsă. Prin urmare rămâne să spunem că Fiul, cu încuviinŃarea Tatălui, a revărsat darul bunătăŃilor duhovniceşti peste SfinŃii ucenici prin intermediul pogorârii libere a Sfântului Duh. Dovada acestui lucru sunt limbile care au apărut şi prin care s-a arătat împărŃirea darurilor, nu a fiinŃei. Iar Fiul primeşte nu de la Sine, ci de la Tatăl, aşa cum spune Sfântul Apostol Petru în Faptele Apostolilor: …şi primind de la Tatăl făgăduinŃa Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeŃi şi auziŃi voi (Fapte 2, 33). AuziŃi deosebirea în expresii: „primind”, „revarsă”, iar nu „purcede”. Iar conceptul „a revărsa” este cu totul diferit de conceptul „a purcede”. Cuvântul „a purcede” arată originea fiinŃei după Persoană, exact aşa cum „a se naşte” se referă la Persoana Fiului, iar faptul de „a se revărsa” şi „a fi trimis”, arată lucrarea Mângâietorului şi a darurilor.

Martorul de netăgăduit al acestui lucru este chiar dătătorul darurilor Sfântului Duh, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a pus deosebire între toate acestea şi purcederea Duhului. El a atribuit purcederea numai Tatălui, ca fiind singurul izvor al dumnezeirii pentru Cei ce Îşi iau fiin Ńa din El, aşa cum spune Sfântul Dionisie. Domnul spune: Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purecede (Ioan 15, 26); iar însuşirile de a dărui şi de a trimite sunt şi ale Lui şi ale Tatălui: Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac (Ioan 14, 16). Şi iarăşi: Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăŃa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu (Ioan 14, 26). Nu vorbeşte aici despre Sine – că Duhul purcede din El – la fel ca şi acolo unde spune: Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl (Ioan 15, 26).

Se observă deosebirea între „a purcede” şi „a trimite” şi cât este de rău să le confundăm. Căci atunci când a trebuit să se propovăduiască învăŃătura dumnezeiască despre purcederea ipostatică a Sfântului Duh, Mântuitorul a binevoit să ne descopere acest lucru prin cuvintele: Care de la Tatăl purcede, vorbind la timpul prezent şi arătând astfel că El purcede cu fiinŃa din Tatăl; iar acolo unde arată revărsarea darurilor ce urma să aibă loc prin bunăvoinŃa Tatălui şi a Fiului, nu foloseşte expresia „a purcede” şi nu vorbeşte la timpul prezent, ci la viitor: „va trimite” şi „va da”, deoarece trimiterea are loc în vremurile ştiute spre întărirea şi sfinŃirea celor vrednici de acest har. Şi deşi Mântuitorul ştie şi pune deosebire între „purcedere” şi „trimitere”, Nicolae şi adepŃii lui nu se ruşinează să spună că între „purcedere” şi „trimitere” nu este nici o deosebire şi că aceste cuvinte sunt identice. Aşa cum Persoana Duhului nu este trimisă de Fiul, tot aşa nici dumnezeirea Lui nu se revarsă şi nu este dată de El, aşa cum vor latinii, însă El [Duhul] prin Sine Însuşi coboară cu putere şi din proprie voinŃă prin bunăvoinŃa Tatălui şi a Fiului şi îi umple cu darurile Sale pe cei vrednici de pogorârea Lui.

Martorul de încredere al celor spuse este Sfântul Ioan Gură de Aur care, în al 15-lea cuvânt al învăŃăturilor sale morale, mai precis despre Sfântul Duh, spune astfel: „Duhul Sfânt după fiinŃă este nedespărŃit, deoarece provine din fiinŃa cea nedespărŃită; iar numele Lui sunt: Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului, Duhul Tatălui, Duhul Fiului, Duhul lui Hristos, Duhul Care este din Dumnezeu, Duhul VieŃii. Toate acestea sunt denumirile puterii curate a Sfântului şi Cinstitului Duh. Există şi alte nume, care se referă nu la fiin Ńa, ci la lucrarea şi puterea Lui, adică la darurile Lui, precum: Duhul sfinŃeniei, al credinŃei, al făgăduinŃei, al înŃelepciunii, al dragostei, al puterii, al blândeŃii, al înfierii, al descoperirii, al poveŃei, al tăriei, al raŃiunii şi al bunei credinŃe, al fricii de Dumnezeu”.

Apoi spune: „Acestea ni s-au spus despre stăpânirea dumnezeiască a Sfântului Duh, despre deosebirea lucrărilor. Însă ereticii, fără a înŃelege că atunci când se vorbeşte despre Sfântul Duh se pomenesc făgăduinŃele darurilor, atribuie acestea fiinŃei Lui, zicând: «vezi, oare, că acesta este darul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a dat şi Duhul Sfânt l-a dăruit»? Şi au cinstit denumirile darurilor şi le-au atribuit pe acestea fiinŃei Lui. Ar trebui ca ei să ştie ce denumiri arată fiinŃa şi ce denumiri arată harul Duhului”.

Şi iarăşi spune mai încolo: „Unul este Duhul Sfânt şi altul este darul, aşa cum unul este împăratul şi altul darul împăratului”. Apoi, despărŃind învăŃăturile despre Sfântul Duh, adaugă,

Page 93: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

97

zicând: „Dacă Îl auzi pe Cel Care spune: vă voi trimite pe Duhul Sfânt, nu atribui acest lucru dumnezeirii Lui, căci nu Dumnezeu este trimis; aceasta este o denumire, care arată lucrarea”.

Şi iarăşi spune mai departe: „Când spune: vă voi trimite pe Duhul Sfânt, să înŃelegi darurile Duhului, căci darul este trimis, nu Duhul. Mântuitorul spune Apostolilor: Şi iată, eu trimit peste voi făgăduinŃa Tatălui Meu; voi însă şedeŃi în cetate, până ce vă veŃi îmbrăca cu putere de sus (Luca 24, 49) venind Duhul Sfânt peste voi (Fapte 1, 8). Un lucru este puterea dăruită şi alt lucru este Duhul Care dăruieşte”.

Apoi, arătând că Domnul a fost trimis de Tatăl şi Duhul, încheie, zicând: „Făcătorul cerului spune: Domnul M-a trimis şi Duhul Lui. Iar ereticii primesc trimiterea Duhului ca pe o supărare. Tatăl L-a trimis fără să Îl îndepărteze, Fiul L-a trimis pe Duhul fără să Se despartă şi fără să Se îndepărteze de El. De aceea Scriptura spune: Dumnezeu a revărsat darul Sfântului Duh. Dumnezeirea nu se revarsă, însă astfel se arată că acesta este darul, deoarece ceea ce se revarsă nu este Duhul Sfânt, ci harul Duhului lui Dumnezeu. Spune David către Hristos: revărsatu-s-a har pe buzele Tale (Ps. 44, 3): harul se revarsă, nu Cel Care dăruieşte harul”.

Aceste cuvinte ale Fericitului Ioan Gură de Aur, cinstitule Teodor, sunt de ajuns pentru a alunga orice rătăcire latină şi a învăŃa că Duhul Sfânt, fiind de o fiinŃă cu Tatăl şi cu Fiul, nu este primit şi revărsat de Fiul, ci harul Lui, adică împărŃirea darurilor este primită şi trimisă şi revărsată dumnezeieşte peste cei vrednici. Aşadar, Fiul este dătătorul darurilor Sfântului Duh, nu al fiinŃei Lui, şi nu este Cel din Care purcede Persoana Lui; căci există un singur izvor al dumnezeirii: Tatăl, după învăŃătura Sfântului Dionisie. Însă latinii, amăgindu-se cu asemănarea denumirilor darurilor, au atribuit denumirile lor chiar Persoanei Duhului, procedând astfel ori cu un scop viclean, pentru a dovedi învăŃătura lor, ori fără să înŃeleagă deosebirea dintre fiinŃă şi daruri.

Dar să ia cuvântul Marele şi dumnezeiescul Grigorie, care are denumirea de Teolog potrivită vredniciei sale, şi să ne înveŃe neschimbarea naturii celei nemişcate, adică a Persoanelor. Într-unul din cuvintele lui teologice, el spune lămurit aşa: „Însuşirea este ceva neschimbat, căci cum altfel va fi ea însuşire dacă se schimbă şi se transformă? Purcederea Duhului nu trece de la Tatăl la Fiul în sensul cauzei existenŃei; dacă acest lucru este comun Celor doi şi trece de la unul la altul, atunci aceasta nu poate fi însuşire; căci ceea ce este comun nu este însuşire”.

Ce poate fi mai clar sau mai adevărat decât această teologie? Purcederea Duhului nu trece de la Tatăl la Fiul, astfel încât Fiul să fie autorul existenŃei Duhului. Iar dacă purcederea Duhului este comună Celor doi, adică Tatălui şi Fiului, atunci aceasta nu va mai fi însuşire. Şi cum nu poate fi adevărată învăŃătura insuflată de Dumnezeu a SfinŃilor teologi despre Persoane, când Nicolae şi adepŃii lui Îi unesc foarte urât şi necuviincios, într-un singur început, pe Cel nenăscut şi pe Cel născut? Nu sunt ei, oare, urmaşii lui Savelie, amestecând însuşirile cele neamestecate şi atribuindu-le şi Tatălui şi Fiului? Nu aşa trebuie să gândim, Nicolae, despre Preaînalta Treime, nu aşa! Ar trebui să îŃi fie ruşine în faŃa vredniciei Teologilor şi PărinŃilor din trecut şi să înveŃi de la ei calea cea dreaptă şi neîntinată, deoarece fermitatea lor este dovedită nu numai de timp şi de înŃelepciunea lor foarte mare, ci şi de viaŃa lor îngerească şi, mai presus de toate, de harul dumnezeiescului Mângâietor care s-a sălăşluit în ei şi care i-a şi proslăvit prin nenumărate daruri.

Nimeni să nu gândească, din pricina celor spuse, că noi înŃelegem că Duhul Sfânt S-a pogorât cu fiinŃa peste SfinŃii Apostoli sau că El nu este trimis de Fiul. Să nu fie la noi o asemenea hulă! Însă, dorind a scoate în vileag învăŃătura mincinoasă a acelora care se silesc să dovedească, prin pogorârea Sfântului Duh peste SfinŃii ucenici, care a fost la vremea sa, că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul la fel ca şi din Tatăl, adică purcede cu fiinŃa şi cu dumnezeirea, noi spunem că limbile (de foc), care au apărut atunci, nu au arătat împărŃirea fiin Ńei, ci au slujit ca mărturie pentru darurile diferite, împărŃite cu putere de Mângâietorul, şi că harul nu este revărsat de fiinŃa Fiului. Şi am spus şi de ce: pentru că fiinŃa este una singură la Tatăl şi la Fiul şi la Sfântul Duh, şi, după natură, este nedespărŃită şi nerevărsată.

Page 94: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

98

Despre aceasta iarăşi trebuie să îl întrebăm pe Nicolae: dacă ea este nedespărŃită, atunci cum primeşte Fiul ceea ce are în Sine unit, aşa cum s-a spus mai înainte? Dacă Persoanele dumnezeieşti sunt unite una cu cealaltă în fiinŃă, atunci de unde vine cealaltă părere şi cum poate fi primit şi despărŃit ceea ce este dăruit, atâta timp cât se află în mâinile celui ce a primit? Ce poate fi mai ticălos decât să vorbim şi să gândim aşa? Şi nu îşi ridică, oare, capul din nou turbarea ariană şi nu dezbină totul? Cum să nu fie nebunie cumplită a spune că Mântuitorul a primit atunci de la Tatăl fiin Ńa Mângâietorului şi a revărsat-o peste Apostoli, deşi o avea în Sine nedespărŃită pentru că este pururea fiitoare la Tatăl şi la Fiul şi la Sfântul Duh, aşa cum ni s-a spus de multe ori.

Aşadar, cum se poate spune că El a primit-o? Cum să înŃelegem cele spuse, astfel încât Mântuitorul „primind, L-a revărsat”, aşa cum a spus Sfântul Petru în Faptele Apostolilor? Trebuie să înŃelegem cu bună credinŃă cele spuse, iubitule Teodor, iar nu în mod grosolan, trupeşte. Sfânta Treime, nedespărŃită în fiinŃă, Se desparte în chip tainic prin însuşirile Persoanelor, adică prin nenaştere, naştere şi purcedere. Însă, aşa cum Se desparte tainic cu Persoanele, aşa Se uneşte iarăşi cu fiinŃa.

Tatăl a binevoit ca prin Fiul să li Se arate ucenicilor dumnezeiescul Mângâietor şi să îi umple de putere şi înŃelepciune, aşa cum le făgăduise de multe ori Mântuitorul, vorbindu-le în chip omenesc. Căci le-a spus că ei vor primi sălăşluirea dumnezeiască, adică faptul că (Duhul) va fi trimis şi revărsat - şi altele asemenea. Căci Dumnezeu - după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur - nu este trimis şi nu este revărsat.

Unde să fie trimis Acela Care este pretutindeni cu Tatăl şi Fiul, şi cum să fie revărsat Acela Care însufleŃeşte şi sfinŃeşte totul fără să fie revărsat? Să nu credem despre Duhul Sfânt că şi El este trimis asemenea lui Gavriil şi celorlalte duhuri slujitoare, care sunt trimise spre a sluji ca nişte robi. Să se îndepărteze de noi un asemenea gând rău şi ticălos! Dar să înŃelegem aşa, că bunăvoinŃa Tatălui şi a Fiului este (pentru Duhul) trimitere dumnezeiască; căci El Se arată şi vine din proprie voinŃă, făcându-i fericiŃi pe ucenici şi împărŃindu-le cinstitele Sale daruri, şi toate lucrează în ei după puterea Sa de Domn, în toate fiind egal cu Tatăl şi cu Fiul Cel Unul Născut, şi nu primeşte porunci şi nu este trimis ca un rob sau ca unul mai mic.

Dumnezeiasca Scriptură uneori exprimă în chip trupesc şi nepotrivit măreŃia dumnezeirii, deoarece Ńine cont de neputinŃa noastră, şi dacă noi nu vom înŃelege aceasta aşa cum trebuie, atunci putem cădea în nenumărate nerozii. Prin această cugetare a Mântuitorului: Eu Îl voi ruga pe Tatăl trebuie să înŃelegem exprimarea iubirii Lui puternice pentru noi şi grijii sale. Căci, dacă cineva va primi această expresie – „voi ruga” – în sens literal, aşa cum se citeşte în Evanghelie, va găsi în ea nenumărate idei nepotrivite: în primul rând s-ar părea că Tatăl, mai înainte, nu a vrut să Îl trimită pe Duhul Sfânt, iar a vorbi aşa este rău şi este împotriva lui Pavel şi Ioan. Căci Pavel spune despre Tatăl: El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruŃat (Rom. 8, 32); iar Ioan spune: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică (Ioan 3, 16).

În al doilea rând, apare despre Fiul o asemenea idee cum că El nu ar avea nici o putere de a-L dărui pe Duhul Sfânt, iar a gândi aşa este rău ca şi faptul că Tatăl şi Fiul nu ar avea o singură voinŃă. Dacă El are nădejdea în rugăciune, atunci este evident că El ori nu este în stare să Îşi împlinească Singur în Sine intenŃia şi de aceea Îl roagă pe Cel care poate, ori nu poate deloc să facă aceasta cu puterea Lui şi de aceea se adresează Celui care are puterea cea binefăcătoare. După care dintre aceste două pricini spunem că Cel Unul Născut se roagă Tatălui pentru pogorârea Mângâietorului? Să spună acela care ştie, dar să o facă din dragoste pentru adevăr, iar nu de dragul discuŃiilor deşarte. Să înŃelegem, însă, ce prăpastie primejdioasă se deschide pentru aceia care nu tâlcuiesc cu atenŃie învăŃăturile dumnezeieştii Scripturi, după raŃiunea SfinŃilor PărinŃi. Aşa cum prin rugăciune înŃelegem iubirea negrăită a Mântuitorului către noi, aşa şi prin primirea făgăduinŃei Tatălui de către El, prin revărsare sau dăruire şi trimitere cu bună credinŃă, înŃelegem că venirea la ucenici a Mângâietorului s-a săvârşit prin bunăvoinŃa comună a Tatălui şi a Fiului.

Page 95: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

99

Socotesc că cele spuse sunt de ajuns pentru combaterea primelor două articole ale lui Nicolae. Acum voi combate celelalte articole ale lui. Însă mă mir că Nicolae, care se recunoaşte şi se numeşte pe sine întru totul ortodox, nu s-a temut să aducă învăŃătură cu privire la purcederea negrăită, nepătrunsă şi pururea fiitoare din necreata şi nepătrunsa Treime a Preasfântului Duh Care însufleŃeşte totul, învăŃătură care îi dă purcederii Lui sensul de făptură şi creatură şi numără purcederea Lui în rândul celorlalte creaturi. Acest lucru chiar şi a-l gândi, nu numai a-l spune şi a-l scrie, constituie o mare necinstire şi o renaştere a ereziei lui Macedonie.

Silindu-se să dovedească faptul că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul, şi negăsind pentru aceasta dovezi în Scriptură, el tâlcuieşte cele spuse în Scriptură despre cu totul alte lucruri, adică despre unele rânduieli şi creaŃii dumnezeieşti, vorbind cu viclenie şi greşit spre amăgirea oamenilor simpli. El spune că Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai (Ioan 5, 19). Şi spune el: Tatăl săvârşeşte purcederea Duhului. Prin urmare, şi Fiul o săvârşeşte, căci Tatăl toate le-a făcut prin Fiul şi fără El nimic nu face. Ia seama cu atenŃie, cinstite Teodor, la această hulă macedoniană şi urăşte-o şi înŃelege că Nicolae prin aceasta spune clar că purcederea Duhului este creată. El spune că tot ceea ce săvârşeşte Tatăl, săvârşeşte prin Fiul; căci toate prin El s-au făcut. Prin urmare, şi purcederea Duhului o săvârşeşte tot prin El, iar dacă nu o săvârşeşte prin El, atunci înseamnă că nu toate s-au făcut prin El. Astfel Evanghelia după Ioan se dovedeşte a fi mincinoasă şi Fiul nu va fi egal în putere cu Tatăl în toate. O, ce nerozie, ca să nu spun hulă! O, ce negrăită şi îndelungă răbdare ai Tu, bunule Mângâietor!

Pentru ce răstălmăceşti, Nicolae, raŃiunea Evangheliei? De ce nu mărturiseşti adevărul şi te amăgeşti pe tine şi pe alŃii cu născociri înşelătoare şi cuvântul „a face”, spus de Evanghelie pentru creaturi, nu te-ai temut să îl atribui dumnezeirii necreate? Nu auzi, oare, că Sfânta Scriptură pretutindeni foloseşte acest cuvânt cu privire la creaturi? Căci uneori spune: La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul, iar alteori: Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri (Ps. 103, 5), şi iarăşi: Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit (Ps. 118, 73), şi iarăşi: Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înŃelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta! (Ps. 103, 25), şi multe altele asemenea sunt cuprinse în Sfânta Scriptură. Dacă purcederea Mângâietorului se săvârşeşte prin Fiul, după cum tâlcuieşti tu greşit, şi spui că dacă Fiul nu creează, atunci înseamnă că nu s-au făcut toate prin El, nu se adevereşte, după părerea ta, că Mângâietorul este o creatură şi nu se numără cu celelalte creaturi?

Nu poŃi să spui că unul este Mângâietorul şi alta este purcederea Lui, deşi tu, din pricina rătăcirii tale celei mari, ai şi gândit astfel. Aşadar, dacă Mângâietorul este creat prin Fiul, atunci înseamnă că nu este Dumnezeu Acela Care după natură este de-a pururea fiitor cu Tatăl şi cu Fiul, ci este o putere creată, care nu se deosebeşte prin nimic, nici prin ceva foarte mic, de Puterile îngereşti. Însă hula aceasta să se întoarcă asupra celor care, după Macedonie, coboară în rândul făpturilor esenŃa necreată a Mângâietorului. Şi aceştia, evident, hulesc asemenea lui. Căci Macedonie, dorind să dovedească faptul că Duhul este creat, a schimbat ordinea cuvintelor Evangheliei după Ioan şi după cuvintele: nimic nu s-a făcut a pus punct şi apoi a început lectura: „Ceea ce s-a făcut, în aceea era viaŃă”. Prin aceasta, el, ticălosul, a vrut să dovedească faptul că şi Duhul este creat. Aşa şi latinii, dorind să dovedească faptul că purcederea Duhului este creată, afirmă că ea, împreună cu celelalte făpturi, a fost săvârşită prin Fiul.

Cele ce sunt scrise spun: Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Ce poate fi mai ticălos şi mai urât decât acestea? Dacă şi Duhul este creat prin Fiul, ca şi toate celelalte, atunci, fiind creat şi supus timpului, va fi pe deplin una dintre celelalte făpturi, iar nu Dumnezeu. Cu privire la aceasta spune: deoarece Apostolul Îl numeşte Duhul Fiului – căci dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui (Rom. 8, 9) – atunci înseamnă că el purcede din Fiul; dacă El nu ar fi al Fiului prin purcedere, atunci nu ar spune: „al Lui”.

Page 96: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

100

La aceasta îi răspunde luminatul Fotie, patriarhul Constantinopolului, care, împreună cu fericitul papă Ioan şi cu ceilalŃi patriarhi, la Sinodul ecumenic întrunit în BizanŃ pentru întărirea celui de-al şaptelea Sinod ecumenic, a dat blestemului veşnic orice altă erezie împreună cu maladia latină. El spune aşa: „Unde spune Pavel că Duhul purcede din Fiul? Faptul că El este ca un Fiu pentru că nu Îi este străin, o spune şi el şi Biserica lui Dumnezeu, care mărturiseşte şi ştie acest lucru. Dar că purcede din Fiul, aceasta nu a ieşit din gura lui grăitoare de Dumnezeu şi nici un învăŃător binecredincios nu a propovăduit acest lucru.

Pavel spune: Duhul Fiului. De ce nu spui şi tu la fel, ci vicleneşti şi ceea ce se află sus aduci în jos şi schimbi cuvântul propovăduitorului? El spune: Duhul Fiului Său – prin aceasta arată nedespărŃirea fiinŃei şi nu arată deloc pricina purcederii. El cunoaşte unirea în fiinŃă, dar faptul că Fiul, fiind de o fiinŃă cu Tatăl, i-a dat naştere Duhului ca Persoană, nu îl spune deloc, nicăieri, şi nu Îl recunoaşte [pe Fiul] ca purcezător al Duhului.

Să o luăm şi altfel: oare nu Îl binecuvântează toŃi pe Tatăl ca Tată al Fiului? Se poate ca tu, din această pricină, să întorci către Fiul naşterea Lui? Tatăl este numit Tatăl Fiului nu pentru că Tatăl S-a născut din Fiul, ci pentru că Tatăl este de o fiinŃă cu Fiul. Dacă vrei să spui că este numit aşa pentru că S-a născut din El, atunci nu se adevereşte, oare, că prin aceeaşi expresie – Duhul Fiului - în loc de a-L recunoaşte [pe Fiul] autor şi dătător, Duhul Se coboară şi este pus de tine în starea Celui care purcede şi este dependent de altă cauză?

Biserica Îi binecuvântează şi pe Fiul, pentru că El este Fiul Tatălui, şi pe Tatăl, pentru că El este Tatăl Fiului, deoarece Ei sunt de o fiinŃă, însă nu pentru că Fiul este binecuvântat, fiind născut din Tatăl - căci şi Tatăl este numit Tatăl Fiului şi invers. Aşa şi atunci când Îl binecuvântăm pe Duhul, numindu-L Duhul Tatălui şi Duhul Fiului, prin aceste expresii arătăm deofiinŃimea Amândurora. Noi ştim că Duhul este de o fiinŃă cu Tatăl, căci El din Tatăl purcede; dar faptul că este de o fiinŃă şi cu Fiul, pentru că purcede şi din El, nu îl îngăduim, căci Fiul este de o fiinŃă cu Tatăl nu pentru că se naşte din Tatăl, ci pentru că Amândoi au aceeaşi fiin Ńă nedespărŃită mai înainte de veci, fiecare în felul Său”.

Aşa scrie PreasfinŃitul Fotie într-unul din cuvintele insuflate de Dumnezeu şi vorbeşte, după cum mi se pare mie, în ortodoxie desăvârşită şi cu deplină siguranŃă, fiind împodobit pe deplin nu numai cu raŃiune şi înŃelepciune, ci şi cu viaŃă virtuoasă şi îndelungată, fiind întors din nou de către fericitul papă Ioan pe scaunul din Constantinopol datorită credinŃei lui ortodoxe curate, aşa cum se relatează clar în faptele Sinodului care s-a întrunit după cel de-al şaptelea Sinod ecumenic.

De aceşti PărinŃi purtători de Dumnezeu, care au întărit cel de-al şaptelea Sinod ecumenic şi care au alungat orice erezie împreună cu maladia latină, noi trebuie să ascultăm pe deplin, iar de Nicolae şi de adepŃii lui care, împotriva tuturor bărbaŃilor purtători de Dumnezeu din veac, pun în conducerea unică a Sfintei Treimi două începuturi şi două cauze, trebuie să ne îndepărtăm, deoarece ei se îndepărtează de Cauza iniŃială ca de Unicul Început, mărturisind că Duhul purcede de la Tatăl şi de la Fiul.

Într-adevăr, lor li se potriveşte pilda care spune că: fugind de fum, au căzut în flăcări. Afirmând o cauză dublă, ei îngăduie amestecul lui Savelie numai ca să dovedească, aşa cum spun ei, că Fiul este în toate egal cu Tatăl, fără să înŃeleagă, „înŃelepŃii” c ă ceea ce se silesc ei să dovedească despre Fiul este, pe de altă parte, nesocotirea Sfântului Duh.

Ei spun că, dacă nu mărturisim că Duhul purcede din Fiul la fel ca şi din Tatăl, nu recunoaştem că Fiul este egal în putere cu Tatăl; căci El Însuşi spune: tot ce are Tatăl este al Meu, iar în rândul acesta se numără şi faptul de a-L purcede pe Duhul. Prin urmare, Duhul ia naştere şi din El. Cu acest prilej, îl vom întreba cu dreptate pe Nicolae: recunoşti tu, oare, că şi Duhul Sfânt este în toate egal cu Tatăl şi socoteşti, oare, că El este egal în putere cu Tatăl şi părtaş la tot ce are Tatăl, la fel ca şi Fiul sau nu? Însă ştiu bine că el recunoaşte pe deplin că Duhul are toate acestea: învăŃătura dumnezeiască spune că aşa cum este Tatăl, aşa este şi Fiul, aşa este şi Sfântul Duh.

Page 97: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

101

Oare, după cuvintele tale, se recunoaşte că Duhul Sfânt lucrează aceleaşi lucruri ca şi Tatăl? Dacă da, atunci trebuie să mărturisim că El Îl naşte pe Fiul ca să fie în toate egal cu Tatăl. Şi dacă Nicolae recunoaşte acest lucru, atunci nu propune doi TaŃi pentru Fiul? Iar dacă acest lucru nu este îngăduit, atunci, după părerea ta, Duhul se dovedeşte a fi în multe lucruri mai mic decât Tatăl, pentru că nu are ceea ce aparŃine Tatălui. Însă acest lucru, evident, este nepotrivit şi străin de adevăr. Dar ceea ce este şi mai nepotrivit este ca cele spuse de Fiul Tatălui: toate ale Mele ale Tale sunt şi ale Tale sunt ale Mele, să fie atribuite însuşirilor. Cea mai deosebită însuşire a Fiului este aceea de a se naşte, iar însuşirea Tatălui, aceea de a nu se naşte.

Ce se întâmplă (după cuvintele pe care le-am amintit) dacă schimbăm aceste însuşiri şi mărturisim că Tatăl este născut şi că Fiul este şi născut şi nenăscut, iar Tatăl nu numai că este nenăscut şi dă naştere, dar este şi născut? Iată la ce aduce cugetarea ta care spune: tot ce are Tatăl aparŃine şi Fiului şi aşa cum Tatălui Îi este specific să Îl purceadă pe Duhul, aşa şi Fiului Îi este specific acest lucru, şi să nu îndrăzneşti să spui că această însuşire nu Le este comună, căci Mântuitorul Însuşi a spus: toate ale Mele ale Tale sunt şi ale Tale sunt ale Mele. Iată cât este de clar că această însuşire Le este „comună”.

Aceasta este, bunule Teodor, învăŃătura cea meşteşugită a lui Nicolae! Ea este, într-adevăr, asemenea pânzei de păianjen şi jocurilor copilăreşti, înaintea cărora este foarte bine şi foarte folositor să ne astupăm urechile şi să păzim cuvintele lui Grigorie Teologul, zise de el ca răspuns pentru macedonienii care l-au întrebat despre originile Fiului şi Duhului şi care poate fi natura originii Celor doi şi cum pot fi Ei de o fiinŃă dacă iau naştere în chip asemănător din Domnul. „SpuneŃi-mi - le-a zis el lor - cum este Tatăl nenăscut şi atunci eu vă voi dovedi naşterea Fiului şi purcederea Duhului. V-aŃi pierdut minŃile silindu-vă să pătrundeŃi în tainele lui Dumnezeu, voi, care nu ştiŃi cu siguranŃă nici ceea ce se află sub picioarele voastre”.

Şi iarăşi spune: „Dă-mi un Dumnezeu şi o fiinŃă Dumnezeiască şi eu îŃi voi înfăŃişa aceeaşi Treime cu aceleaşi denumiri şi însuşiri. Dar pentru că Dumnezeu este Unul singur şi fiin Ńa cea înaltă este una singură, de unde să îŃi iau asemănare? Tu cauŃi acest lucru în cele de jos şi în ceea ce te înconjoară? Este foarte ruşinos, şi nu numai ruşinos, ci şi foarte nerod, să iei din cele de jos asemănare pentru cele de sus şi să cercetezi natura celor nepătrunse şi cum este Dumnezeu, şi să descoperi despre cele vii în cele moarte, adică cele ce aparŃin luminii să le cauŃi în întuneric”.

Dacă Nicolae ar vedea acest lucru, bunule Teodor, şi ar dori să asculte cu bună credinŃă, atunci nu ar începe să cerceteze cu îndrăzneală cele nepătrunse prin intermediul formulelor geometrice, iar cugetarea apostolică: Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înŃelegându-se din făpturi (Rom. 1, 20), nu ar înŃelege-o atât de necuviincios ca şi cum Apostolul prin aceasta ar porunci să cercetăm fiinŃa cea nepătrunsă prin asemenea formule. Însă Pavel, spunând acest lucru în Epistola către Romani, scoate în vileag credinŃa cea rea a grecilor şi faptul că ei atribuiau în chip viclean slava Dumnezeului Celui nevăzut pietrelor şi copacilor şi nenumăratelor animale şi, dorind să arate că ei nu au înŃeles măreŃia lui Dumnezeu, deşi Dumnezeu le arătase lucrul acesta, spune astfel: Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi peste toată nedreptatea oamenilor care Ńin nedreptatea drept adevăr. Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este cunoscut de către ei; fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înŃelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare (Rom. 1, 18-20).

Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur explică această cugetare astfel: „Spunând mai sus că elinii au respins raŃiunea lui Dumnezeu, el întăreşte acum acest lucru, zicând că prin rânduiala cea bună a creaŃiei este propovăduit Creatorul, aşa cum spune şi David: Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria (Ps. 18, 1). Dar să ştii că Dumnezeu-Unul este de nepătruns, ca şi fiin Ńa Lui, iar celelalte înŃelese ca tot ce denumeşte fiinŃa, adică bunătatea, înŃelepciunea, puterea, dumnezeirea, măreŃia şi cele asemenea lor sunt cele nevăzute

Page 98: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

102

ale Lui. Despre acestea, Pavel spune că pot fi înŃelese numai prin cercetarea făpturilor. Aşadar, El le-a arătat elinilor despre Sine ceea ce putea fi înŃeles, adică denumirile fiinŃei Lui, şi ceea ce era nevăzut pentru ochii trupeşti, pentru minte era de înŃeles din armonia creaŃiei”. Aşa spune dumnezeiescul Ioan Gură de Aur.

Cum de nu se ruşinează Nicolae să îl clevetească pe Sfântul Apostol Pavel, ca şi cum el ne-ar povăŃui să cercetăm şi să găsim cu ajutorul formulelor geometrice măreŃia dumnezeiască cea negrăită şi nepătrunsă? Unde găseşte un asemenea lucru în cuvintele lui grăitoare de Dumnezeu? Dimpotrivă, dacă vei căuta cu atenŃie, vei găsi că el interzice acest lucru. Unde anume? În aceeaşi Epistolă. Cercetând cu mintea rânduielile dumnezeieşti de la începutul lumii şi aflând varietatea lor cea nepătrunsă, el a strigat: O, adâncul bogăŃiei şi al înŃelepciunii şi al ştiinŃei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăŃile Lui şi cât de nepătrunse căile Lui! (Rom. 11, 33).

Dacă el mărturiseşte că judecăŃile lui Dumnezeu şi căile Lui sunt necercetate şi nepătrunse, oare îŃi va îngădui Ńie, Nicolae, să cercetezi fiinŃa dumnezeiască prin unităŃi de măsurare a pământului? Cum de nu te-ai temut să îl cleveteşti cu atâta obrăznicie pe propovăduitorul adevărului? Cine dintre dumnezeieştii bărbaŃi de la începutul lumii a cercetat dumnezeirea cu ajutorul formelor scrise şi a înŃeles şi le-a transmis urmaşilor lui? Despre Avraam şi Moise, aceşti bărbaŃi dumnezeieşti, noi ştim că prin intermediul cercetării bunătăŃii şi armoniei celor văzute au ajuns la cunoaşterea Întemeietorului, au crezut în El şi s-au învrednicit de mari binefaceri şi daruri din partea lui: şi Avraam a devenit patriarh şi model de credinŃă şi iubire pentru adevăratul şi viul Dumnezeu, iar Moise a fost pus de Dumnezeu conducătorul şi învăŃătorul şi legiuitorul poporului iudeu, ca unul care Îl cunoştea cu adevărat pe Dumnezeul Cel viu şi Creatorul tuturor, Care S-a arătat în chip minunat în rugul aprins, iar nu în figuri geometrice dreptunghiulare şi triunghiulare, şi în alte născociri ciudate, propuse de Nicoale, străine de credinŃa cea ortodoxă şi binecinstitoare, şi specifice raŃiunii sufleteşti care se târăşte pe pământ, şi cercetărilor pământeşti.

Dar cele de sus şi cele contemplate, care sunt mai presus de noi, de unde au venit la noi? Au venit prin har de la Părintele luminilor, aşa cum spune Sfântul Dionisie. De aceea nu se cuvine a cerceta şi a explica aşa cum doreşte raŃiunea cea neînfrânată, ci aşa cum este rânduit de Proorocii şi Apostolii, iar mai apoi de PărinŃii şi ÎnvăŃătorii inspiraŃi de Dumnezeu, care au învăŃat tainele lui Dumnezeu cu ajutorul harului dumnezeiesc.

Şi dacă rămâne ceva neînŃeles pentru gândirea noastră, atunci trebuie ca noi, fără şovăire, cu conştiinŃa neputinŃei noastre şi a neînŃelegerii dumnezeieştii Scripturi, să cinstim în tăcere ceea ce este mai presus de noi, să iubim cele spuse de ei şi să ne aflăm în ele, dând ascultare dumnezeiescului Grigorie Teologul care spune: mai bine să ne trudim cu mintea şi, după îndrumarea Duhului, să dăm cinstea cuvenită, decât să purtăm discuŃii la suprafaŃă din pricina lenii, căci noua credinŃă şi înŃelepciunea necuviincioasă sunt mai slabe decât pânza de păianjen care Ńine numai muştele, iar viespile o destramă - ca să nu spun ce îi pot face degetele sau altceva mai tare decât trupul.

ÎnvaŃă să păzeşti numai ceea ce nu poate vătăma învăŃătura cunoscută prin cuvinte amăgitoare. Nu este important să fii biruit de cuvinte, dar să te îndepărtezi de Dumnezeu este rău, căci El este nădejdea tuturor. Să îngăduim oricui să cerceteze cum vrea sensul Scripturii cu privire la fiinŃa cea nedescrisă? Să cercetăm cu adevărat ce iese din aceasta şi vom afla că ei îşi retează capetele cu propriile săbii, precum Goliat de către David, adică cu puternicul cuvânt al adevărului. Să pătrunzi sârguincios cu mintea şi vei înŃelege că nedreptatea a minŃit sieşi (Ps. 26, 18), după dumnezeiescul David.

Nicolae a ales chipul triunghiului echilateral ca fiind mai potrivit decât celelalte forme pentru lămurirea egalităŃii Persoanelor Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, deoarece are toate unghiurile şi laturile egale. Şi sus Îl aşează pe Tatăl, iar jos, la ambele unghiuri, pe Fiul şi pe Duhul. Astfel, înfăŃişând prin trei unghiuri cele trei Persoane şi trasând în jurul lor un cerc, vrea, ca prin aceasta, să înfăŃişeze lipsa începutului şi a sfârşitului naturii dumnezeieşti,

Page 99: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

103

deoarece cercul, după cuvintele lui, nu are nici început, nici sfârşit. Cu compasul Îl aseamănă pe Duhul Sfânt, zicând că, aşa cum compasul, fixându-se într-un punct ştiut şi fiind folosit în cerc, face cercul, aşa şi Duhul, ieşind din Tatăl, ajunge până la Fiul şi, dacă rămâne aici şi nu se întoarce la Persoana Tatălui, atunci Treimea rămâne nedesăvârşită. În aceasta constă toată înŃelepciunea minunatului Nicolae care la început se arată vrednică de laudă, deoarece prin această descriere se vede bine că Dumnezeu nu are nici început, nici sfârşit, însă puŃin mai încolo, el singur, şi nimeni altul, a distrus-o, arătând că ea, după dreptate, ar trebui să fie socotită un joc de copil. Cine nu recunoaşte, după dreptate, că este joc de copil, iar nu lecŃie filosofică, a afirma că prin cercul înfăŃişat cu mâna omenească şi cu compasul, care începe dintr-un punct şi un timp, se pot arăta cu precizie şi cuviinŃă veşnicia şi tainele lui Dumnezeu? Cine dintre cei ce judecă nu va râde şi nu îi va spune acestui inventator: „omule! dacă tu te-ai hotărât definitiv să nu te supui adevărului şi acelor bărbaŃi dumnezeieşti şi robi credincioşi ai lui Dumnezeu, care au propovăduit acestea înaintea ta şi a noastră, ci doreşti şi mai mult să te Ńii de figurile geometrice şi de mincinoasa învăŃătură, atunci de ce nu înveŃi adevărul chiar de la aceste figuri iubite de tine? Tu şi în relaŃie cu ele eşti în afara Legii şi te străduieşti să răstălmăceşti sensul triunghiului. Acest triunghi şi aspectul dreptunghiular, după filosofia lui Pitagora, au aceeaşi semnificaŃie, ca şi numărul trei. Acelea înfăŃişează Treimea prin numere, iar metaforic, prin triunghiul dreptunghiular, înfăŃişează structura întregii existenŃe, deoarece aspectul dreptunghiular are aceeaşi semnificaŃie ca şi numărul trei, aşa cum spun cei pricepuŃi în acest domeniu. Începutul acestui număr este cifra unu, care a dobândit unghiul de sus al triunghiului. Dar pentru ce răstălmăceşti tu sensul triunghiului tău şi unghiurile lui de jos le duci în sus, iar pe cel de sus le răstorni în jos? Dumnezeu Tatăl este cauza, începutul şi izvorul dumnezeirii pentru Aceia Care iau naştere din El - aşa cum spun dumnezeiescul Dionisie şi toŃi SfinŃii învăŃători şi propovăduitori şi toŃi binecredincioşii, care cred în dumnezeire şi o proslăvesc. Iar ea [dumnezeirea], este întreită – una în fiinŃă, dar întreită în Persoane - aşa cum triunghiul echilateral arată egalitatea desăvârşită a Persoanelor, egale în toate între ele.

Noi trebuie să înŃelegem, aşa cum se cuvine, egalitatea în toate după fiinŃă, în afara nenaşterii, naşterii şi purcederii. Prin aceste însuşiri, Treimea se desparte nedespărŃit şi, datorită lor, Persoanele sunt cunoscute separat. Ce nevoie este să mărturisim că Duhul, odată ce iese din Tatăl, vine la Fiul şi, în acelaşi timp, purcede iarăşi din Fiul şi se întoarce la Tatăl? Oare numai pentru ca să nu fie Tatăl părăsit de Duhul? Dar să nu fie la noi o asemenea cugetare despre fiin Ńa cea nedespărŃită! Deşi această fericită şi nepătrunsă fiinŃă este văzută despărŃită în Persoane în chip negrăit şi mai presus de orice înŃelegere, totuşi în sine este nedespărŃită. Cum are loc acest lucru şi de ce este binecuvântat aşa, numai El ştie şi nici o raŃiune creată nu poate să pătrundă acest lucru până când nu va înceta cunoaşterea „în parte” şi nu va veni cea desăvârşită.

Cu privire la aceste lucruri, ştim că în numere, cifra unu naşte cifra doi, iar cifra doi naşte cifra patru, nu cifra unu. După care idee spui tu că doi este originea lui unu? Cum va fi egalitate între toate cele trei Persoane dacă Duhul are mai multe origini decât Fiul? Aşa cum în fiin Ńă şi în ceea ce denumeşte fiinŃa, Preafericita Treime este egală, aşa şi în continuare Persoanele sunt egale şi numai printr-un singur mod se alcătuieşte fiecare Persoană: Tatăl – prin nenaşterea din nimeni altcineva, Fiul – prin naşterea din Tatăl, Duhul – prin purcederea tot din Tatăl; însă dacă purcede şi din Fiul, aşa cum spui tu, atunci unde este egalitatea Persoanelor după natura originii? Cu privire la acest lucru se adevereşte că tu îŃi închipui o dezbinare între Persoanele dumnezeieşti, de aceea îl şi întrebi pe bunul Teodor ca să îŃi răspundă: „unde vine Duhul, când purcede din Tatăl, şi unde Se întoarce”?

Astfel, amăgindu-te cu sensul acestei origini, tu cazi în aceeaşi cugetare pe care a avut-o odinioară cel ce nu a recunoscut că Fiul este de o fiinŃă cu Tatăl. Căci şi acela (Arie), amăgindu-se cu obrăznicie în ceea ce priveşte sensul naşterii, a spus că: „dacă este născut, atunci înseamnă că nu a existat înainte de naşterea Lui şi, neexistând înainte de naştere, El, în consecinŃă, nu este veşnic”. Arie, nu a înŃeles că naşterea din Dumnezeu înseamnă ceva fără de

Page 100: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

104

început, pururea fiitor şi nedespărŃit, tot aşa cum şi purcederea Duhului este ceva negrăit şi care nu se transmite. Tu, încurcându-te, ai născocit că, dacă purcede din Tatăl [Duhul], prin urmare, vine la Fiul, iar de acolo iarăşi vine la Tatăl. Şi astfel, mişcându-se în cerc, desăvârşeşte Sfânta Treime pe Care tu nu te-ai temut să O asemeni cercului. După părerea ta, de aici reiese, în primul rând, o dezbinare între Persoanele dumnezeieşti. Căci din faptul de a se mişca spre Fiul şi apoi să treacă de la El spre Tatăl, se naşte ideea despre despărŃirea locurilor, chiar dacă tu nu vrei să mărturiseşti această nebunie, ruşinându-te de învăŃătura ta. În al doilea rând, se dovedeşte că Duhul, îndepărtându-Se de Tatăl, face o mare mutare către Fiul şi de aceea Tatăl rămâne în acest timp fără Duhul. În al treilea rând se dovedeşte că Fiul nu este unit după fiinŃă şi nedespărŃit cu Tatăl, deoarece [Duhul] trebuie să treacă la El. O, ce rătăcire sunt aceste născociri nepotrivite!

Nu aşa trebuia să înŃelegi şi să judeci despre slava cea mai înaltă, bunule Nicolae! Ci ar fi trebuit ca, înŃelegând numai deosebirea care există între măreŃia dumnezeiască cea nepătrunsă şi nemărturisită şi neputinŃa noastră, a celor care ne târâm pe pământ ca furnicile şi ne hrănim ca ŃânŃarii, să cauŃi cu toată râvna mântuirea ta şi să primeşti în tăcere cele dumnezeieşti şi să le păzeşti în întregime, aşa cum le-ai primit de la dumnezeieştii Apostoli şi de la PărinŃii noştri inspiraŃi de Dumnezeu, fără să cercetezi nimic mai mult decât ceea ce ne-au învăŃat, aşa cum porunceşte cel între SfinŃi părintele nostru Vasile, numit cel Mare, după înălŃimea învăŃăturii sale şi a teologiei neîntinate, care zice: „Vă rugăm prin toate mijloacele să nu căutaŃi la noi ceea ce vreŃi să auziŃi, ci să primiŃi ceea ce este bineplăcut Domnului şi potrivit cu SfinŃii PărinŃi”.

Îl auzi tu, oare, pe dumnezeiescul învăŃător, care spune că nu trebuie să cercetăm ceea ce ne place nouă? Va fi, oare, bineplăcut Domnului şi potrivit cu Scriptura să cugetăm împotriva învăŃăturii Domnului Care binecuvântează în Evanghelia după Ioan şi spune că Duhul purcede din Tatăl? Şi nu este, oare, potrivnică SfinŃilor PărinŃi învăŃătura născocită nu de mult de către voi şi adăugată la Sfânta mărturisire de credinŃă?

Dar e bine să mai ascultăm cum ne învaŃă iarăşi (Sfântul Vasile cel Mare) să cugetăm despre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh: „Ceea ce ai spus tu despre Fiul – că trebuie să mărturisim Persoana Lui diferită – aceea trebuie să spunem şi despre Sfântul Duh, căci Tatăl şi Duhul nu sunt unul şi acelaşi, deşi este scris că Dumnezeu este Duh, şi, de asemenea, Fiul şi Duhul nu sunt una şi aceeaşi Persoană, deşi este zis: dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui (Rom. 8, 9). Astfel, unii s-au înşelat şi au crezut că Duhul şi Hristos sunt unul şi acelaşi. Însă noi afirmăm că prin aceasta se dovedeşte unitatea fiinŃei, iar nu confundarea Persoanelor”.

Auzi tu, oare, cum înŃelege acest Fericit? Prin cuvintele: dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu Îi aparŃine, se arată şi se mărturiseşte că Duhul are însuşire proprie şi că El este de o fiinŃă cu Cel Unul Născut, iar nu aşa cum spuneŃi voi, cugetând împotrivă şi zicând că El purcede din Fiul. Să auzi şi teologia lui: „Tatăl singur în Sine este desăvârşit şi El este rădăcina nesecată şi izvorul Fiului şi al Duhului Sfânt”. Iată, el mărturiseşte din nou că numai Tatăl este rădăcina şi izvorul Acelora Care iau naştere din El. Dacă el ar fi ştiut că şi Fiul este izvorul dumnezeirii, atunci L-ar fi pomenit şi pe El împreună cu Tatăl. Însă el nu a învăŃat acest lucru de la Hristos şi de la ucenicii Lui. Să auzi şi despre Fiul: „În plinătatea dumnezeirii este Cuvântul Cel viu şi rodul desăvârşit al Tatălui. De asemenea, şi Duhul este desăvârşit, nu este parte a unuia, ci Singur în Sine este desăvârşit şi întreg”. Iată cât de cinstit cuvântează el despre Duhul, Care purcede din Tatăl desăvârşit şi întreg şi Care este contemplat nu ca parte a Fiului, ci ca fiind în toate egal cu Fiul. Prin expresia: „nu ca parte a Fiului”, ce altceva vrea să spună decât că nu are Persoana din altul decât numai din Tatăl, desăvârşit, ca şi Fiul, şi că nu este rodul altei cauze, deoarece Cel Care Îl purcede este desăvârşit şi nesecat. Însă Fiul este unit cu Tatăl, iar această unitate nu îngăduie dezbinare şi despărŃire, şi Duhul nu este despărŃit, ci unit cu Cei de o fiinŃă. Iată că Sfântul Vasile cel Mare mărturiseşte că unitatea dintre Persoane este fără despărŃire. Iar tu, afirmând că Duhul face un cerc mergând de la Tatăl la Fiul şi de la Fiul iarăşi la Tatăl, nu ne dai a înŃelege că între Persoane există despărŃire de spaŃiu ori de timp?

Page 101: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

105

Ar trebui, aşa cum am spus mai devreme, să îi urmezi pe PărinŃi şi să nu rosteşti nimic mai mult decât cele rânduite şi să nu cercetezi cugetările Scripturii astfel încât celor spuse despre un lucru să le dai un alt sens, numai pentru ca să stărui în dorinŃa ta, aşa cum face Nicolae care, imediat ce vede vreo învăŃătură, ori despre unirea Duhului cu Fiul, ori una care arată că Duhul este al Fiului, fiind de o fiinŃă cu El, trage pe loc concluzia, aşa cum îi convine lui, fără a cerceta îndelung.

Astfel, găsind în Sfânta Evanghelie după Luca cele scrise: Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie (Luca 4, 1), s-a agăŃat de această cugetare şi a tras concluzia, zicând: „Dacă Iisus a fost plin de Duhul Sfânt, atunci înseamnă că Duhul purcede din El”. Ia seama, bunule Teodor, ce lipsă de judecată şi ce nebăgare de seamă are Nicolae! Dacă, pentru că Luca a spus că Iisus S-a întors de la Iordan plin de Duh, el vrea ca Duhul să şi purceadă din Fiul, atunci, după gândirea greşită a lui Nicolae, trebuie ca El să purceadă şi din întâiul Mucenic Ştefan. Căci acelaşi Evanghelist, spune în Faptele Apostolilor despre Ştefan: …şi au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinŃă şi de Duh Sfânt (Fapte 6, 5). Şi iarăşi spune, tot despre el: Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7, 55). Din pricina acestei mici cugetări, va spune el, oare, că Duhul Sfânt purcede şi din Ştefan? Nu va fi acest lucru nelalocul lui?

Însă fie ca, din pricina celor spuse de mine, nimeni să nu creadă că eu Îl pun pe Iisus pe aceeaşi treaptă cu Ştefan cu privire la împărtăşirea Duhului. Să se depărteze de noi o asemenea hulă! Eu ştiu şi cred că Iisus este plin de Duhul ca fiinŃă, în plinătatea ei şi întotdeauna, nu numai când S-a întors de la Iordan. Însă eu am spus acesta despre Ştefan care, chiar dacă s-a asemănat într-o oarecare măsură cu El după har, fiind părtaş al Duhului atotsfinŃitor, adică al darului dumnezeiesc, numai ca să arăt nebunia lui Nicolae, cât de nesăbuit gândeşte el şi cum apare el în toate părerile lui.

Nicolae spune că, mărturisind că Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi din Fiul, arată prin aceasta unitatea Persoanelor, nu aşa încât El să aibă două începuturi, ci un singur început al celor două Persoane unite. Despre aceasta, noi îl întrebăm pe Nicolae - şi să ne răspundă după adevăr, nu numai de dragul discuŃiilor - după fiinŃă se unesc cele două Persoane dumnezeieşti într-un început care săvârşeşte purcederea Duhului sau unirea are loc după Persoană? Trebuie ca el să îngăduie unul din cele două lucruri: ori este după fiinŃă ori după Persoană. Dacă va spune că după fiinŃă este acest început dublu ipostatic al purcederii Duhului, atunci în acest caz şi Duhul, fiind de o fiinŃă şi nedespărŃit cu Tatăl şi cu Fiul, Singur purcede din Sine ca şi din Ei şi este părtaş cu Tatăl la naşterea Fiului şi va fi Tatăl Celui Unuia Născut şi Se purcede şi pe Sine, căci Preasfântul Duh este în toate egal cu Tatăl şi cu Fiul, în afara însuşirii, aşa cum am mai spus de multe ori. Din propunerea lui Nicolae reiese că Duhul, pentru a nu fi, după cuvintele lui, mai mic decât Tatăl şi Fiul, trebuie să fie părtaş cu Tatăl la naşterea Fiului. Însă această hulă satanică să ajungă pe capetele celor care nu ştiu că în Sfânta Treime trebuie să mărturisim deosebirea însuşirilor!

Şi iarăşi: dacă Nicolae îşi închipuie unirea Persoanelor într-un singur început, atunci ia seama din nou, cinstite Teodor, ce ticăloşie mare este aceasta! De aici se naşte iarăşi în chip tainic erezia blestematului Savelie, care a mărturisit că în stăpânirea cea treipostatică există, de fapt, o Persoană cu trei nume. Dar cum să se poată uni ceea ce există în mod distinct, adică Persoanele? Dacă Ele se unesc şi alcătuiesc un singur început, atunci trebuie să mărturisim că Ele se unesc ori veşnic, ori vremelnic. Şi dacă va spune că Persoanele Tatălui şi a Fiului se unesc veşnic, atunci el va arăta că Persoana rezultată de aici, este compusă, şi astfel nu se mai ajunge la Treime, ci la o doime inegală, care este formată, de fapt,dintr-o Persoană complexă, compusă la rândul ei din două Persoane, şi încă o Persoană simplă şi mică [adică Persoana Duhului Sfânt]. Astfel, va fi o doime inegală, care se distinge prin majoritate şi minoritate. Ce poate fi mai defăimător decât aceasta? Iar dacă Nicolae spune că această unire este vremelnică, atunci observă din nou, cu ochiul cel tainic, reaua credinŃă propovăduită.

Page 102: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

106

Dacă, după nevoie, Persoana Fiului trece alături de Tatăl pentru purcederea Duhului, atunci nu Îl învinuieşte acest lucru pe Tatăl că este neputincios, ca şi cum El nu ar fi în stare să Îl purceadă pe Duhul fără contribuŃia Fiului? Astfel, Tatăl Se aseamănă unui cremene care, dacă nu este lovit cu fierul, nu poate scoate scântei. Prin aceasta se dovedeşte că purcederea Duhului este vremelnică, nu veşnică. Toate acestea, însă, sunt nepotrivite şi stau departe de buna credinŃă! Dacă cele două Persoane se unesc pentru a da naştere alteia, prin aceasta se dovedeşte că Persoana Duhului se află undeva în interiorul Lor, dar separat de Cei Care îi dau naştere. Astfel, apare întrebarea pe care o pune Nicolae: Duhul, luând naştere din ei, unde Se îndreaptă? Totuşi, Nicolae a spus într-o oarecare măsură că Se îndreaptă spre Fiul, deşi a luat naştere şi din Tatăl şi din Fiul ca dintr-un singur început, unit după Persoane, aşa cum vrea Nicolae să fie. Iar dacă îngăduie că Duhul se află undeva în interiorul Lor, dar separat, atunci cum va putea să creadă în unitatea cea pururea fiitoare dintre El şi Ei? Căci, după fiinŃă, Persoanele dumnezeieşti sunt unite între ele şi egale în toate.

Însă Nicolae nu ştie ce să spună la aceasta şi nici nu poate, după dreptate, să răspundă ceva, căci şi mai înainte de acestea, preaînaltele puteri dumnezeieşti, Serafimii, i-au arătat prin faptă dumnezeiescului Isaia, acoperindu-şi cu aripile de sus feŃele lor, iar cu cele de jos picioarele şi zburând cu cele care se aflau în ambele părŃi, după cum au tâlcuit PărinŃii purtători de Dumnezeu, că nici o făptură creată, chiar dacă ar fi ea şi cea mai apropiată de El, nu poate să înŃeleagă nimic din tainele cele ascunse şi nepătrunse ale fiinŃei dumnezeieşti celei fără de sfârşit, înalte şi fericite. Dorind să ne convingă de acest lucru, ei şi-au acoperit picioarele lor, arătând în chip metaforic rânduielile diferite şi nepătrunse de jos, care au fost mai târziu, şi că nu se poate ca făptura creată să înŃeleagă pe deplin deosebita înŃelepciune a lui Dumnezeu, care se află în ele, căci raŃiunea cuprinsă în ele este negrăită şi necercetată, precum a strigat dumnezeiescul Apostol, zicând: O, adâncul bogăŃiei şi al înŃelepciunii şi al ştiinŃei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăŃile Lui şi cât de nepătrunse căile Lui! (Rom. 11, 33). Însă şi Isaia a strigat înainte de el, zicând: Cine a căutat în adânc Duhul Domnului şi cine L-a sfătuit pe El? (Isaia 40, 13)

Dacă ştiinŃa rânduită de El, din iubire de oameni pentru noi, Pavel o numeşte: „necercetată” şi „nepătrunsă”, atunci cum este posibil - sau poate ne-am pierdut minŃile! - să îndrăznim să cercetăm tainele cele înfricoşătoare şi neînŃelese, nici chiar de Apostoli, ale adâncului Dumnezeiesc, să născocim forme pentru cele nedescrise şi să asemănăm Treimea cea necreată şi mai presus de toată desăvârşirea, cu cercul soarelui, razele şi căldura, aceste lucruri create, nedesăvârşite şi supuse descrierii, şi să ne silim să explicăm prin acestea fiinŃa cea nepătrunsă care este mai presus de orice cuvânt şi raŃiune?

Sunt de ajuns pentru tine, Nicolae, dovezile atâtor slăviŃi PărinŃi purtători de Dumnezeu, care Îl propovăduiesc pe Sfântul Duh Ce purcede dintr-un singur început, din Tatăl, spre a te învrednici şi tu împreună cu ei, ca un adevărat ucenic, să Îl slăveşti în Ierusalimul de Sus pe Tatăl Cel fără de început, pe Fiul Cel fără de început şi pe Duhul Cel pururea fiitor cu Tatăl şi cu Fiul, Care din Tatăl purcede şi în Fiul se odihneşte, fiind de o fiinŃă cu El şi luând naştere din acelaşi izvor.

Spune tu: ce te împiedică să te supui învăŃăturii dumnezeieşti despre Sfântul Duh, care este cuprinsă în Evanghelie, unde se spune că El purcede din Tatăl? Tu prezinŃi cele scrise în Sfânta Evanghelie cu nepăsare şi neştiinŃă sau cu răutate şi ură. Căci dacă cineva nu se supune cuiva, face aceasta dintr-una din cele două pricini. Însă nu este bine să credem că dumnezeiescul Ioan nu a cunoscut acest adevăr sau că el, care este propovăduitorul şi învăŃătorul adevărului, a înşelat şi a minŃit. Şi iarăşi, este necuviincios să credem că Evanghelistul a scris aşa cu intenŃie deosebită pentru ceilalŃi Apostoli care mai aveau păreri nedesăvârşite, aşa cum afirmi tu. Adică, ceilalŃi ucenici nu aveau o idee desăvârşită despre Tatăl, şi el tocmai de aceea a spus că Duhul purcede din Tatăl, numai ca să creadă ei. Această învăŃătură nu numai că este mincinoasă, dar este şi hulitoare şi conŃine în ea o puternică defăimare, în primul rând la adresa Fiului, Care i-a înŃelepŃit pe toŃi şi i-a luminat cu învăŃătura,

Page 103: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

107

iar în al doilea rând la adresa Sfântului Duh, Care a coborât peste ei şi care le-a dat tuturor ucenicilor în aceeaşi măsură cunoaşterea tainelor şi le-a descoperit învăŃătura dumnezeiască despre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

Cum să nu numim acest lucru viclenie din partea ta? Nu se poate ca tu să nu fi ştiut că întrebarea lui Filip despre Tatăl a fost înainte de patimile Domnului şi înainte de desăvârşirea ucenicilor în înŃelegerea tainelor Sfintei Treimi. Această întrebare a fost pusă în seara cea de taină, atunci când toŃi erau nedesăvârşiŃi, „neînŃelepŃi şi zăbavnici cu inima”, aşa cum le-a spus Mântuitorul, când încă Evanghelia nu era scrisă. Căci Evanghelia după Ioan a fost scrisă pe insula Patmos la treizeci de ani după înălŃarea Mântuitorului.

Cum de nu te ruşinezi să îi numeşti pe ucenici nedesăvârşiŃi după ce ei au devenit desăvârşiŃi în înŃelepciune, şi să le atribui grosolănia minŃii şi neştiinŃa despre Tatăl? Sau tu crezi că le vorbeşti oamenilor străini de gândire şi plini de nepăsare, care cred că sunt adevărate cele înfăŃişate de tine ca dovezi şi mărturii ale faptului că Evanghelistul a procedat aşa din pricina necunoştinŃei ucenicilor? Acest cuvânt al tău este greşit, iar învăŃătura aceasta nu merită nici o împotrivire. Tu spui că Evanghelistul a procedat aşa în mod prevăzător, adică pentru a arăta Apostolilor că Duhul purcede nu numai din Tatăl, ci şi din Fiul. Dar de ce, ştiind bine acest lucru, nu îl schimbaŃi în Sfânta Evanghelie, ca să scăpaŃi de mustrare? Nu îndrăzniŃi să faceŃi acest lucru deoarece conştiinŃa vă mustră şi dă în vileag cugetarea voastră mincinoasă!

Dacă voi aŃi fi avut nădejde în dreptatea voastră, demult aŃi fi f ăcut lucrul acesta. Dacă nu v-aŃi temut să spuneŃi că prin această învăŃătură evanghelică mulŃi au fost înşelaŃi, şi îi defăimaŃi fără ruşine pe SfinŃii părinŃi ai celor şapte Sinoade ecumenice, care ne-au lăsat Sfânta mărturisire de credinŃă, pe care noi am păzit-o cu harul lui Hristos până acum, atunci cu atât mai mult aŃi fi f ăcut dinainte schimbarea în Evanghelie. Însă nu îndrăzniŃi să faceŃi aceasta, ştiind că, într-adevăr, este eretic acela care schimbă ceva, oricât de mic, din conŃinutul Evangheliei.

Dar, pentru că sunt silit să dovedesc prin asemănarea cu soarele taina Sfintei Treimi, cea nepătrunsă de nici o făptură creată, aş începe acest lucru dacă nu ar fi interzis de teologi să asemăn cu el taina unităŃii întreite, care întrece orice cuvânt. Dar aş începe să fac aceasta nu aşa cum cercetează Nicolae, ci atât cât poate sluji ca dovadă a celor trei Persoane mărturisite în Treime, însă nu astfel încât să ia naştere Una din Cealaltă. Acest cuvânt al meu este întărit de Grigorie cel priceput în dogmele dumnezeieşti, în cuvântul său despre Sfântul Duh, spunând clar aşa: „Iarăşi m-am gândit la soare şi la raza de lumină; însă şi aici m-am temut, în primul rând, ca să nu fie îngăduit vreun amestec în fiinŃa cea neamestecată, ca soarele şi ceea ce este în soare; în al doilea rând, prin acest exemplu dovedim existenŃa Tatălui, dar a celorlalŃi nu, ci arătăm numai puterile lui Dumnezeu, care se află în El, iar nu fiinŃele de sine stătătoare. Căci nici raza, nici lumina nu alcătuiesc un alt soare, ci sunt numai nişte emanări ale soarelui şi nu fiin Ńa fiinŃei. Şi astfel, prin această asemănare, Îl înfăŃişăm pe Dumnezeu şi existent şi inexistent; însă acest lucru este nepotrivit pentru obiectul de faŃă”. Şi puŃin mai departe zice: „În cele din urmă m-am convins că este mult mai corect să părăsesc de tot chipurile trecătoare, deoarece sunt înşelătoare şi, în cea mai mare parte, stau departe de adevăr. De aceea, păzind raŃiunea cea binecredincioasă, întărindu-mă cu câteva cuvinte şi avându-L pe Duhul ca îndrumător, am luat de aici luminarea pe care o voi păzi până la sfârşit ca pe o prietenie adevărată care nu îmi îngăduie să păşesc în tovărăşia acestui veac şi mă îndeamnă să îi povăŃuiesc, după putere, şi pe ceilalŃi să se închine Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, unicei dumnezeiri şi puteri”.

Aşa vorbeşte dumnezeiescul Grigorie. Dar de unde a luat Nicolae ideea potrivit căreia chipul soarelui înfăŃişează cu desăvârşire FiinŃa cea nepătrunsă şi preexistentă? De aceea afirmă că există un alt cer şi Îl aseamănă pe Duhul cu căldura soarelui, ca şi cum ar vorbi după dumnezeiescul Grigorie. Nu ştiu unde a găsit el scris acest lucru. Dacă, pentru că Mântuitorul a spus: foc va veni pe pământ, Nicolae spune că aici se înŃelege Duhul Sfânt, atunci să ştie că denumirea focului se referă la toată dumnezeirea, nu anume la Sfântul Duh. Dacă

Page 104: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

108

dumnezeiescul Pavel este martor de încredere - căci spune: „Dumnezeul nostru – foc este” - atunci cum atribuie Nicolae unei singure Persoane cele spuse despre toată dumnezeirea? Nu este clar că el ne înşeală? Apoi, el mai spune că în Scriptură este zis: şi Fiul Îl iubeşte pe Tatăl. Se poate spune că nu există iubire în Fiul? Dacă există iubire în Fiul, şi El Îl iubeşte pe Tatăl Său, atunci trebuie ca această iubire să pornească de la Fiul către Tatăl şi astfel se dovedeşte că iubirea porneşte din Fiul şi, pornind de la Fiul către Tatăl, este Duhul Sfânt. Prin urmare, Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul. Această născocire, Nicolae, nu este vrednică de nici o încredere şi nu poate fi adeverită nici prin Evanghelie, nici prin arta ta dialectică, ci dintr-o propoziŃie greşită tu ai tras şi concluzia greşită, aşa cum îŃi voi arăta cu ajutorul lui Dumnezeu.

Tu spui că în Scriptură este zis: şi Fiul Îl iubeşte pe Tatăl. Acest lucru se află în Dumnezeiasca Evanghelie într-un fel, iar tu îl pomeneşti în alt fel - ori din neştiinŃă, ori dintr-o oarecare viclenie, aşa cum ai făcut, de altfel, şi în alte locuri. Sfântul Evanghelist Ioan, scriind despre aceasta, în trei locuri mărturiseşte că Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi toate le dă în mâinile Lui, dar nu cum spui tu că Fiul Îl iubeşte pe Tatăl. Şi iarăşi în alt loc, arătând motivul pentru care Mântuitorul este iubit de Tatăl Său, spune: Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul. Iată, tu nici aici nu te-ai ruşinat să răstălmăceşti cuvântul Evangheliei. Şi ai făcut aceasta numai ca să împleteşti pânza de păianjen a învăŃăturii tale amăgitoare. Dar, dacă ai avut de gând să faci lucrul acesta, atunci ar fi trebuit să înfăŃişezi textul evanghelic pe care Mântuitorul l-a spus despre Sine şi în care, dorind să arate supunerea Sa faŃă de Tatăl Său şi buna Lui înŃelegere cu Tatăl, spune: căci vine şi stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine; dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit, aşa fac (Ioan 14, 30-31). Dar unde aŃi găsit voi, învăŃătorii cei noi, scris că iubirea este anume Duhul Sfânt şi de aceea afirmaŃi că El purcede din Fiul? Cuvântul „iubire” se referă în mod firesc la Dumnezeu Tatăl, şi acest lucru îl mărturiseşte acelaşi Fericit Ioan în prima Epistolă sobornicească, în capitolul al patrulea, zicând aşa: IubiŃilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaŃă să avem (1 Ioan 4, 7-9). Aici se vorbeşte clar despre iubirea Tatălui şi despre trimiterea Fiului către noi, iar nu despre purcederea Duhului, aşa cum spui tu. Iar Fiului I se cuvine mai mult decât Duhului expresia iubirii. Acest lucru reiese din versetele pomenite mai sus, unde se mărturiseşte că Tatăl Îl iubeşte pe Fiul. Şi iarăşi: Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el (1 Ioan 4, 16).

Iată că pretutindeni iubirea se referă la Tatăl, iar nu la Duhul, aşa cum gândeşti tu. Cum atribuiŃi voi, latinii, cele spuse despre Sfânta şi dumnezeiasca Treime numai Persoanei Mângâietorului? De unde aŃi luat voi acest lucru şi prin ce învăŃătură a Bisericii lăsată de PărinŃi dovediŃi aceasta? Iubirea, dreptatea, înŃelepciunea, bunătatea, providenŃa, veşnicia şi cele asemenea lor, prin care se binecuvântează Sfânta şi dumnezeiasca Treime, nu alcătuiesc nici Persoanele, nici fiinŃa, ci sunt denumiri ale acestei FiinŃe pururea fiitoare şi nepătrunse, şi sunt înŃelese ca lucrări ale măreŃiei dumnezeieşti pururea fiitoare, specifice în mod egal şi firesc tuturor celor trei Persoane. Cum atribuiŃi voi numai Duhului ceea ce este specific tuturor Persoanelor? Dumnezeu este iubire spune Ioan Teologul; iar denumirea „Dumnezeu” este a Sfintei Treimi. În ceea ce priveşte acest lucru, acelaşi Evanghelist spune pretutindeni: Tatăl Îl iubeşte pe Fiul, prin care arată că Tatăl este izvorul iubirii. Iar iubirea nu este fiinŃă, nici Persoană, ci lucrarea specifică fiinŃei, la fel ca şi înŃelepciunea şi dreptatea şi celelalte puteri. Însă nu există nicăieri ca Duhul să fie numit în chip deosebit iubire. Aşadar, propunerile tale sunt greşite şi concluzia scoasă din ele este vorbire deşartă şi înşelăciune vădită. Se ştie, de asemenea, că Sfântul Apostol Pavel a spus: Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinŃe, bine ştiind că suferinŃa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde, iar nădejdea

Page 105: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

109

nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă (Rom. 5, 3-5).

Iată cât de limpede arată Fericitul Pavel că iubirea Tatălui este altceva, iar nu Duhul, aşa cum spuneŃi voi. Dacă aceasta ar fi fost Duhul Sfânt, atunci el ar fi spus că iubirea lui Dumnezeu, care este Duhul Lui, s-a vărsat în inimile noastre. Apoi, arătând, parcă, în ce constă iubirea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, lămureşte puŃin mai jos, zicând: Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faŃă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi (Rom. 5, 8). Ia seama, Nicolae, dacă poŃi, şi află că aceasta este iubirea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, cunoscând că ea nu este nici fiinŃă, nici Persoană, ci lucrare şi însuşire, adică iubire de oameni şi blândeŃe nespusă, specifice fiinŃei dumnezeieşti, ca şi înŃelepciunea şi dreptatea şi celelalte. Şi lasă cearta şi iubeşte adevărul neîntinat al SfinŃilor PărinŃi.

Am dat destul în vileag, prin cuvântul adevărului, scopul minciunii. Şi pentru că acest cuvânt este îndreptat spre un om împodobit cu raŃiunea şi ortodoxia, este timpul să închei lucrarea destinată iubitorului tăcerii. Şi acesta pe de o parte, pentru că, aşa cum am spus mai devreme, nu am timp să mă ocup de aceasta, iar pe de altă parte, pentru că adresez acest cuvânt unui asemenea om ca tine, cinstite Teodor. Aflând de la slujitorii Cuvântului şi de la ceilalŃi SfinŃi PărinŃi care au strălucit din veac prin toată înŃelepciunea duhovnicească şi darul facerii de minuni că nu trebuie să schimbăm nimic în credinŃă, nici ceva important, nici ceva neînsemnat, ci trebuie să o păzim cu toată râvna şi atenŃia şi să o iubim din tot sufletul şi să ne nevoim de dragul ei, dacă trebuie chiar până la sânge, să ne ferim de toată vorbăria zadarnică şi vicleană prin care se arată, mai ales, batjocura latinilor care nu se tem să cerceteze cele nepătrunse cu mare îndrăzneală şi cu ajutorul exemplelor şi cuvintelor înşelătoare. Să iubim ceea ce ne-a fost descoperit, aşa cum a spus Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, să imităm firea cea fericită a serafimilor celor cu şase aripi şi să acoperim cu aripile fricii şi cu cea mai mare evlavie curiozitatea minŃii noastre atunci când fie năzuim spre înălŃimea măreŃiei dumnezeirii, care întrece toată făptura creată, fie dorim să ridicăm mintea spre cercetarea judecăŃilor Lui, care sunt necercetate. Iar dacă va fi nevoie să zburăm, atunci să folosim cele două aripi primite pentru aceasta din ambele părŃi şi cu mare atenŃie. Prin aceste aripi sunt arătate mila nespusă şi iubirea neasemuită a lui Dumnezeu şi dreptatea, care se revarsă peste tot neamul omenesc de la capătul cerului şi până la sfârşitul lui. Iar dacă cineva va cerceta acestea fără bunăvoinŃă şi atenŃie, şi, mai ales, aşa cum au explicat PărinŃii, cu cruzime şi ură pentru fraŃi, atunci va cădea la sfârşit ori în lucrarea vrăjmaşului, ori în prăpastia lui Origen, mărturisind, după învăŃătura lui greşită, că şi diavolii sunt mântuiŃi.

Dar să ne fie nouă dat ca, lucrând cu cele două aripi pomenite mai sus, să trecem, sub povăŃuirea şi îndrumarea Dumnezeiescului Duh fiind, prin adâncul raŃiunii dumnezeieşti şi să ne învrednicim să ajungem cu pace şi lini şte la locaşurile desfătărilor dumnezeieşti ale harului şi să stăm acolo fără încetare cu Domnul şi să Îl slăvim împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, o dumnezeire, o putere şi o stăpânire, Căreia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Page 106: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

110

XIV

Împotriva lui Nicolae latinul: cuvânt despre purcederea Sfântului Duh Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele

luminilor, la care nu este schimbare sau umbră de mutare (Iac. 1, 17). Toată lumina, care vine de la Tatăl în chip binefăcător la noi ne ridică iarăşi, ca o putere unificatoare, spre înălŃime şi ne îndreaptă spre Tatăl, principiul unităŃii şi al simplităŃii dumnezeieşti. Însuşi Binele firesc, Cuvântul, spune: Duhul adevărului, Care de la Tatăl purcede. Dumnezeu este soarele dreptăŃii, precum este scris, soarele care îşi împrăştie razele sale binefăcătoare peste toŃi; iar sufletul fiecărui om iubitor de Dumnezeu se aseamănă cu ceara, iar sufletul celui lumesc se aseamănă cu lutul, care este uscat de soare. Sufletul înclinat spre cele materiale şi iubitor de lume este pedepsit de Dumnezeu şi, din cauza voii lui proprii, nu îşi dobândeşte pecetea şi tinde spre moarte. Sufletul iubitor de Dumnezeu se înmoaie ca ceara şi, primind în sine chipul raŃiunilor dumnezeieşti, devine locaş al lui Dumnezeu în Duh (Efes. 2, 22).

Vrăjmaşul cel viclean al mântuirii noastre, a sădit cu răutate, încă de la început, păcatele cele mari în sufletele oamenilor împătimiŃi. Prin ele, satana cel viclean le interzice să năzuiască spre viaŃa cea nemuritoare. Care sunt aceste păcate? Acestea sunt egoismul şi mândria. Însă tu, ascultătorule, nu fi urmaşul egoismului şi al mândriei şi nu umple văzduhul cu vorbe despre cum înŃeleg şi explică latinii Sfânta Scriptură. Părerea lor este specifică numai urmaşilor slavei deşarte, şi tâlcuirea lor este lipsită de judecată. Tu îmi scrii şi mă rogi să îmi exprim părerea despre acest lucru. Dacă eu voi începe să scriu părerea mea potrivit cu conŃinutul scrisorii tale, aşa cum ai făcut tu cu privire la mica mea scrisoare, atunci mă tem să nu mă găsească vara scriind despre acest lucru fără să agonisesc nimic. Dar pentru că am auzit că te pregăteşti să primeşti canon şi să te pocăieşti, să ne apucăm de lucru şi să începem să cercetăm nu prin expresii obişnuite, ci să împrumutăm răspunsurile la problemele neînŃelese din Sfânta Scriptură. Căci cel ce cugetă aşa cum vrea el şi are păreri proprii se amăgeşte, iar cine învaŃă din Scriptură, acela are ca învăŃător al său însuşi adevărul. Însă este timpul să ne apucăm de lucru.

Te rog să asculŃi cu atenŃie şi să iei seama cu mintea, ca să nu treacă pe lângă urechi cele spuse şi mintea să judece cu nebăgare de seamă. Căci acest cuvânt este despre Sfântul Duh! Aceasta nu este o simplă povestire, ci lămurirea tainelor adevăratei credinŃe. Sfântul Duh a creat la început făpturile împreună cu Tatăl şi cu Fiul, aşa cum spune David: Cu cuvântul Domnului s-au întărit cerurile şi cu Duhul gurii Lui toate puterile lor. Duhul purcede din fiinŃa Tatălui; de aceea nu a spus Proorocul şi despre Cuvântul: „Cuvântul gurii Lui”, tocmai ca să arate lămurit şi să ne încredinŃeze că el vorbeşte despre purcederea (Duhului). Însă El purcede numai din Tatăl, nu aşa cum spui tu – că Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi din Fiul printr-o singură suflare. Din aceasta reiese că Dumnezeu nu a fost desăvârşit de la început, ci au fost numai Tatăl şi Fiul şi că, mai târziu, căindu-Se, El Şi-a însuşit Persoana Care lipsea, adică Duhul, revărsându-L prin suflare comună. Şi astfel, a dobândit plinătatea desăvârşirii.

Vai, ce rătăcire! Cât de potrivnic este credinŃei ortodoxe să gândeşti aşa! Nu aşa, nu aşa! Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh se deosebesc, după cuvintele Sfântului Ioan Damaschin, prin aceea că Tatăl este nenăscut, Fiul este născut şi fără de început alături de Tatăl, având un singur început – naşterea cea mai înainte de veci, iar Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi este fără de început alături de Tatăl şi de Fiul, având un singur început – purcederea fără de început din Tatăl; prin aceasta nici Tatăl nu este lipsit de nenaştere, fiind Cel Care L-a născut pe Fiul, nici Fiul nu este lipsit de naştere, fiind Cel Care S-a născut şi, de asemenea, nici Duhul, prin

Page 107: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

111

purcederea Sa, nu se transformă în Tatăl sau în Fiul. Şi, fiind Dumnezeu, Îşi păstrează însuşirea Sa neschimbată. Altfel, cum poate fi însuşirea, însuşire, dacă ea se schimbă şi se transmite?

Acum este momentul cel mai bun pentru mine să descriu dovada despre Sfântul Duh adusă de tine, unde se spune: Şi pentru că sunteŃi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte! (Gal. 4, 6). ÎnŃelege, te rog, ceea ce a spus Apostolul: Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege (Gal. 4, 4) . Pentru ce a venit El? Ca pe cei de sub lege să-i răscumpere şi nu numai ca să desfiinŃeze jurământul legii, ci şi să dobândim înfierea. Acestea sunt zise despre Hristos. Ce trebuie să spunem mai departe? Şi pentru că sunteŃi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, adică Duhul înfierii. Aşa Îl numeşte Pavel şi în alt loc, zicând: Pentru că n-aŃi primit iarăşi un duh al robiei, spre temere, ci aŃi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte! (Rom. 8, 15).

Domnul L-a numit Duhul adevărului, spunând: Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine (Ioan 15, 26). De aceea după Hristos, El, Mângâietorul nostru, nu încetează (să fie cu noi), pentru ca tu să Ńii minte să Îi cinsteşti în mod egal. Aici Duhul este numit oarecum un alt fiu, căci cu adevărat Duhul este egal cu Fiul în lucrare şi de o fiinŃă cu El, în afară de naştere. Aşa cum Hristos primeşte înfierea, aşa şi Duhul săvârşeşte înfierea, căci nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, – decât în Duhul Sfânt (1 Cor. 12, 3). Şi Hristos, în prima Epistolă a lui Ioan, este numit Mângâietor (Mijlocitor): dacă va păcătui cineva, avem Mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept (1 Ioan 2, 1). Dar când a plecat Mângâietorul (Hristos), atunci a trebuit să vină un alt Mângâietor, adică Duhul. Căci Însuşi Domnul spune în Evanghelia după Ioan: Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac (Ioan 14, 16), un altul la fel ca Mine, egal cu Mine. Să pătrunzi cu deplină atenŃie cuvintele Domnului, pe care tu le aduci ca dovadă că Duhul Sfânt purcede şi din Fiul: Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui (Rom. 8, 9). Într-adevăr, aici este numită Duhul lui Hristos Legea dată de El, Duhul Legii lui Hristos, care porunceşte să îl iubim pe aproapele, să dispreŃuim cele pământeşti, să ne îngrijim de cele cereşti, să nevoim trupul din pricina păcatului şi să înfrânăm gândurile trupeşti. Nu cred că cineva poate să facă acestea fără să aibă Duhul lui Hristos, căci un asemenea om, din pricina invidiei, îşi vatămă mintea, se înalŃă în mândrie, se îndârjeşte în mânie până la pierderea minŃilor, este chinuit de zgârcenie şi piere din cauza desfrâului. Însă tu, ascultătorule, nu te tulbura, auzind acestea.

Apostolul a spus mai sus: Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu (Rom. 8, 8). Cine sunt aceştia, care sunt în carne? Evident că aceia care sunt călăuziŃi de gândurile trupeşti. Dar voi nu sunteŃi în carne, ci în Duh datorită harului lui Dumnezeu dat vouă. Nu sunteŃi în carne, adică nu trăiŃi în fapte şi păcate trupeşti, ci sunteŃi călăuziŃi de raŃiunea cea duhovnicească şi de aceea nu mai sunteŃi acolo dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Pentru ce a adăugat: Duhul lui Hristos (Rom. 8, 9)? Pentru a nu primi pe altul, deoarece există multe duhuri, ci pe adevăratul Duh al Domnului, pe Care Hristos a făgăduit să Îl trimită de la Tatăl, căci noi suntem mântuiŃi prin bunăvoinŃa comună a Sfintei Treimi.

Spui că Duhul Sfânt purcede din Fiul: „Fiul Îl are de la Tatăl, aşa cum El Însuşi spune: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu (Luca 10, 22)”. În zadar te tulburi cu lucrul acesta. Oare pe Duhul Sfânt L-a dat Tatăl Fiului? O, ce fărădelege mare este aceasta: să Îl asemeni pe Duhul lui Dumnezeu cu un rob! Ce înseamnă: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu? Mai sus El I-a spus Tatălui: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înŃelepŃi şi de cei pricepuŃi şi le-ai descoperit pruncilor; pentru ca tu să crezi că El singur nimic nu face şi că toate sunt de la Tatăl, spune: Toate Mi-au fost date, adică puterea Mea şi a Lui este una singură. Şi iarăşi spune: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai; Eu pentru Tatăl trăiesc. Acela, Care este puterea lui Dumnezeu, spune despre Sine: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine şi ÎnŃelepciunea cea desăvârşită spune că a primit poruncă ce să spun

Page 108: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

112

şi ce să vorbesc. Şi iarăşi Nu voi mai vorbi multe cu voi, ci precum Tatăl Mi-a poruncit, aşa fac (Ioan 12, 49; 14, 31).

El spune toate acestea nu pentru că nu avea nici o putere şi nu putea să facă nimic şi aştepta porunci pentru toate, ci spune acestea pentru ca să arate că gândul Lui este unit cu gândul Tatălui şi, astfel, El ne călăuzeşte spre cunoaşterea Tatălui, Căruia Îi şi atribuie minunile pe care le făcuse, tocmai ca, prin acestea, noi să Îl cunoaştem pe Tatăl. Te rog, nu spune că Fiul are de la Tatăl faptul că Duhul Sfânt purcede din El! Oare nu ştii ce spune Sfânta Scriptură când ne lămureşte deschis: iar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care Îl va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă va învăŃa toate? Spune-mi, unde spune aici Fiul că Duhul Sfânt purcede din El? Dimpotrivă, Domnul a spus: Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede. Vezi cât de clar şi deschis spune că Se revarsă din Tatăl nu prin naştere, ci prin purcedere, fiind de o fiinŃă cu Tatăl şi cu Fiul, Duhul lui Dumnezeu, cel pururea fiitor, drept, stăpânitor, izvorul vieŃii şi al sfinŃeniei, Care este numit, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, „Dumnezeu adevărat”?

Însă tu spui, iarăşi, că Fiul vorbeşte clar şi deschis despre Sfântul Duh şi zice că Duhul purcede din El, în cuvintele: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El (Ioan 7, 37-39). Să pătrunzi ceea ce îŃi voi spune eu: a stat Iisus Hristos şi Dumnezeul nostru şi a strigat, zicând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea”. Aceasta dovedeşte că Hristos nu obligă şi nu atrage pe nimeni cu forŃa la El, ci îi cheamă numai pe aceia care au râvnă mare şi înflăcărată; numai pe ei îi cheamă, şi vrea să îi adape, căci cine va bea această apă pe care El le-o dă, acela nu va mai înseta în veac (Ioan 4, 14). ToŃi cei care sunteŃi însetaŃi, veniŃi la această apă şi adăpaŃi-vă şi primiŃi viaŃa. Căci cei ce însetează, când vor lua în mâini cupa plină până sus, atunci o vor Ńine cu mare râvnă şi osteneală până când o vor bea şi se vor răcori. Aşa şi cei care ascultă învăŃătura Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, dacă o vor primi cu sete, atunci nu vor înceta să bea până când se vor sătura. Şi fericiŃi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. ÎnŃelege ceea ce îŃi spun. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. MulŃi au crezut despre ei înşişi că au credinŃă, însă ei nu au crezut precum a zis Scriptura, ci au urmat voia lor proprie. De aceea sunt eretici! Râuri de apă vie curg din pântecele celui ce crede aşa „precum a zis Scriptura”. „Pântece” este numită aici inima, adică partea raŃională şi cuvântătoare a sufletului, aşa cum se spune şi în alt loc: şi legea Ta înlăuntru inimii mele (Ps. 39, 11).

Harul Sfântului Duh, când se sălăşluieşte în inima curată şi îşi găseşte loc în ea, curge mai bogat decât orice izvor şi nu mai încetează niciodată să curgă, nu secătuieşte şi niciodată nu se opreşte. Eu ştiu bine acest lucru chiar din exemplul Apostolilor: ei au învăŃat fără nici o teamă şi au binevestit cuvântul lui Dumnezeu şi nu au învinuit deloc nici împotrivirea tiranilor, nici atacurile care li se pregăteau în multe oraşe şi nici mânia neamurilor crude, ci au revărsat râurile de apă vie ale învăŃăturii lor. Aceasta a fost lucrarea harului Sfântului Duh, precum spune Evanghelistul: Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El.

Duhul adevărului este lumina şi viaŃa şi izvorul cel viu şi înŃelept, Duhul înŃelepciunii, Duhul raŃiunii, bunul, dreptul, înŃeleptul, Care stăpâneşte, curăŃeşte păcatele, Dumnezeu, Care ia naştere foc din foc şi Care grăieşte, săvârşeşte şi împarte daruri, aşa cum spune Apostolul: Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn. Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toŃi. Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înŃelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, cuvântul cunoştinŃei. Şi unuia i se dă întru acelaşi Duh credinŃă, iar altuia, darurile vindecărilor, întru acelaşi Duh; unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor. Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, împărŃind fiecăruia deosebi, după cum voieşte (1 Cor. 12, 4-11).

Page 109: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

113

Tu spui iarăşi că s-a zis: Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinŃa Tatălui Meu (Luca 24, 49); iar dacă Fiul trimite, atunci înseamnă că Duhul purcede din El, ca şi din Tatăl. Prin urmare, Domnul, după cuvintele tale, ne-a lăsat să pierim în deplină necunoştinŃă? Căci El nu a spus: Duhul Sfânt purcede de la Mine, ci, dimpotrivă, a arătat foarte clar aici făgăduinŃa Tatălui. Ascultă-l pe Grigorie Teologul, care spune: „Când Fiul a venit la noi, s-a cuvenit ca şi Duhul să Se arate trupeşte, iar când Iisus Hristos a plecat de la noi, a trebuit ca Acela să coboare la noi; El a venit ca Domn, dar a fost trimis, nefiind potrivnic lui Dumnezeu”. Aceste învăŃături, arată şi mai mult armonia prin care se distinge fiinŃa. De ce? Pentru că Persoanele Sfintei Treimi se despart în chip nedespărŃit şi se unesc, ca să spun aşa, fără să se confunde: o dumnezeire în trei Persoane şi trei Persoane Care alcătuiesc un întreg în dumnezeire. Iar Domnul, arătând egalitatea Sa cu Tatăl, spune: Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinŃa Tatălui Meu. În alt loc, Domnul spune că Tatăl Îl trimite pe Duhul Sfânt, iar aici spune despre Sine că El Îl trimite pe Duhul şi că nu este trimis de Tatăl. Fiind de o fiinŃă, Duhul este şi al Meu şi al Tatălui, dar fiinŃa o are din însăşi fiin Ńa Tatălui. El nu a spus: Eu Îl purced pe Duhul din adâncul Meu! Dar ce a spus? Duhul, Care de la Tatăl purcede, este Duhul Adevărului.

Ce cugeŃi tu, zicând că trimiterea înseamnă acelaşi lucru ca purcederea? Dacă ar fi aşa, atunci şi Tatăl purcede din Fiul, căci Fiul Însuşi spune: Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine. Cuvintele pe care vi le spun, nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl – Care rămâne întru Mine – face lucrările lui (Ioan 14, 10). Vai, ce nebunie au aceia care spun că Duhul Sfânt purcede din Fiul! Nu aceasta este credinŃa creştină!

Domnul a spus: Eu sunt Calea. Ce este calea? Calea este Însuşi Hristos, căci El a spus: „Eu sunt Calea şi prin Mine fiecare urcă la Tatăl. Eu sunt nu numai Calea, ci şi Adevărul. De aceea, trebuie ca voi să fi Ńi vrednici de încredere, ca să nu se dovedească a fi mincinoase cele spuse de Mine; de asemenea Eu sunt şi ViaŃa, şi chiar dacă cineva va muri, tot nu se va lipsi de intrarea la Tatăl, căci la El prin nici o altă cale nu se poate intra decât numai prin Mine”.

Dacă tu mergi lucrând, atunci Hristos este calea ta; dacă ajungi la cunoaştere, atunci El este adevărul tău. Însă mulŃi au mers lucrând şi au ajuns la cunoaştere şi, cu toate acestea, nu au dobândit viaŃa pentru că şi-au însuşit virtuŃile fiind îndemnaŃi de slava deşartă; de aceea au şi pierdut răsplata pentru străduinŃele lor şi s-au rătăcit de la adevărata cale. Hristos este calea împlinirii adevărate a cuvântului şi viaŃa celor care au ajuns la cunoaştere pe această cale. Trebuie ca noi, prin faptele noastre, să privim la viaŃa veacului viitor şi să nu fim atenŃi la părerile oamenilor muritori. Domnul a spus: Cel ce ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis pe Mine are viaŃă veşnică. Tu de ce nu crezi cuvintele Lui? De ce nu crezi ceea ce a spus Însuşi Cuvântul: Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine? Nu a spus: El de la Mine purcede. Dacă tu nu crezi ceea ce ne-a învăŃat Hristos, că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, atunci nu vei avea viaŃă veşnică.

O, Nicolae, de ce nu asculŃi tu cuvintele Domnului? Ce poate fi mai mult şi mai convingător decât ceea ce a spus cuvântul sfânt: Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede? Dar de unde ai născocit tu acest lucru: să schimbi cuvintele lui Dumnezeu şi să le răstălmăceşti după mintea ta? În alt loc Domnul a spus: Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să Mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi (Ioan 16, 7). ÎnŃelege că de aici sunt şi puterea Duhului şi bunăvoinŃa Fiului, deoarece, prin cuvintele Mângâietorul va veni, se arată puterea Duhului, iar prin cuvintele Îl voi trimite, se arată bunăvoinŃa Fiului.

Iar tu spui: prin faptul că Fiul le făgăduieşte ucenicilor Lui să Îl trimită de la Sine pe Duhul Sfânt, se dovedeşte clar că Duhul purcede din El. Nu te înşela cu faptul că, vorbind despre pogorârea Sfântului Duh, El a pomenit despre Tatăl; căci mai sus El a spus: pe Care Eu Îl voi trimite de la Tatăl şi a arătat clar: Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede. De asemenea: Eu la Tatăl Meu Mă duc. De aceea El nu a pomenit iarăşi despre Tatăl, deoarece mai devreme îi învăŃase că va merge la Tatăl şi le-a făgăduit că le va trimite de la Tatăl, Duhul cel adevărat şi făcător de viaŃă.

Page 110: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

114

Dacă vei înŃelege „trimiterea” în sensul „purcederii”, atunci vei afla că şi Fiul este trimis de Duhul, precum spune Isaia din partea Fiului: Şi acum, Domnul Dumnezeu Mă trimite cu Duhul Său! (Isaia 48, 16) Să pătrunzi cu atenŃie şi să cercetezi ce înseamnă „a trimite” şi ce înseamnă „a purcede”; căci Fiul este trimis de Tatăl. Aceasta înseamnă, oare, că Fiul purcede din Tatăl? Sau, după părerea ta, „a trimite” înseamnă acelaşi lucru cu „a naşte”? Leapădă necredinŃa ta, căci aceasta nu este credinŃă creştină, adică a-L socoti pe Fiul rădăcina Duhului Sfânt. Să primim învăŃătura care există şi care spune că Duhul Sfânt purcede din Tatăl, dar este egal cu Tatăl şi cu Fiul. Să ne amintim că omul este creat după chipul lui Dumnezeu şi să luăm seama la modul în care sunt înfăŃişate în el triunitatea dumnezeirii. Cum are loc aceasta? Evident că mintea este nenăscută şi este chipul lui Dumnezeu Tatăl Celui nenăscut, cuvântul este născut în chip tainic şi el se naşte din minte în mod negrăit, nevăzut şi nepătimitor, după chipul Fiului Celui născut, iar duhul nu este născut, ci purcede, curge pretutindeni de jur împrejur, cercetează totul şi cutreieră în mod nevăzut, după chipul Preacuratului Duh Care purcede din Tatăl.

Ia seama: există un singur izvor al dumnezeirii – Tatăl, iar Fiul şi Duhul Sfânt sunt ramurile dumnezeirii, aşa cum spune Apostolul: Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un singur Domn Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El (1 Cor. 8, 6) şi un singur Duh Sfânt, în Care sunt toate. ÎnvaŃă de la puternicul glăsuitor, Apostolul Pavel, că Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi este egal cu Tatăl şi cu Fiul, şi-i ascultă cuvintele şi crede în Tatăl, dar nu cerceta despre El. Închină-te Fiului şi nu Îl întreba despre naşterea Lui. Preamăreşte-L pe Duhul Sfânt şi nu căuta să înŃelegi taina Sfintei Treimi. Du-te cu gândul la Iordan şi priveşte taina Sfintei Treimi Celei de o fiinŃă, care S-a arătat acolo în vedere: pe Tatăl, Care a mărturisit de sus, pe Fiul, Care s-a botezat jos şi pe Preasfântul Duh, Care a purces din Tatăl în chip de porumbel, şi aceasta îŃi va fi de ajuns pentru ortodoxie!

Iar dacă vei începe să crezi că Duhul Sfânt purcede din Fiul, atunci se dovedeşte că noi nu suntem creaŃi după chipul lui Dumnezeu, deoarece duhul nostru nu purcede din cuvântul nostru, ci unul se naşte, iar celălalt purcede numai din minte şi nu este supus unul altuia, ci mintea, cuvântul şi duhul au o singură fiinŃă comună, aşa cum şi Duhul Sfânt primeşte fiinŃa numai din fiinŃa Tatălui, nu şi de la Fiul.

Ascultă: noi mărturisim o singură fiinŃă a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, astfel încât nici Fiul nu S-a născut înaintea purcederii Sfântului Duh, nici Duhul Sfânt nu purcede înaintea naşterii Fiului. Aceste denumiri, „nenaşterea”, „naşterea” şi „purcederea”, ne arată că nu este nici una după cealaltă, precum am spus, şi, deşi sunt nume diferite, totuşi nu au fiinŃe diferite şi nu se despart ca şi cum ar avea fiinŃe diferite, aşa cum afirmă arienii; dimpotrivă, ele, fiind într-o singură fiinŃă, se despart după însuşiri în Persoane distincte ale fiinŃei şi dumnezeirii nedespărŃite şi există o singură fiinŃă comună a Sfintei Treimi fără de început, nedescrisă şi nepătrunsă. Iar cei care se străduiesc să Îl înŃeleagă pe Dumnezeu, aleargă după umbra lor, şi cei care au vrut să definească fiin Ńa lui Dumnezeu, aceia se silesc să măsoare prăpastia cu mâna lor.

Iar cei care au crezut că au născocit un mijloc pentru acestea, aceia au căzut în rele erezii. Dacă Duhul Sfânt purcede din Fiul, atunci înseamnă că Fiul lui Dumnezeu S-a născut din Tatăl înaintea purcederii Sfântului Duh şi Duhul Sfânt nu purcede de-a pururi şi nu este de o fiin Ńă cu Tatăl, ci a luat naştere din nefiinŃă. Dar Sfânta Treime nu a luat naştere din nefiinŃă, iar în Treime există o singură dumnezeire pururea fiitoare şi o singură slavă.

Voi, însă, îndrăzniŃi să O separaŃi în fiinŃe diferite, mărturisind că Tatăl este pururea fiitor, Fiul stă de-a pururi alături de Tatăl, iar despre Duhul Sfânt spuneŃi că a fost un timp în care El nu a existat. Oare Treimea este alcătuită din cele care nu au existat? Dacă este aşa, atunci a fost un timp în care nu a existat Treimea, ci a fost numai doime, iar apoi, căindu-Se, această doime a dat naştere Persoanei Care lipsea, adică Duhului, revărsându-L printr-o suflare comună. Şi astfel Treimea a ajuns la plinătatea Ei!

Page 111: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

115

O! Cum de nu vă temeŃi să Îl micşoraŃi pe Duhul şi să Îl puneŃi în rândul celor care nu au existat, şi nu vă ruşinaŃi să spuneŃi că Duhul Sfânt purcede din Fiul? Vai, cât de potrivnic este acest lucru faŃă de credinŃa ortodoxă! Ce dezbinare este aceasta! Cât de clar şi deschis ne învaŃă Însuşi Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos, zicând în Sfânta Evanghelie: Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi pentru Mine; şi în alt loc, în aceeaşi Evanghelie Sfântă, zice: Fiindcă nu voi sunteŃi care vorbiŃi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi (Mt. 10, 20).

Dar de ce nu crezi cuvintele Mântuitorului şi Dumnezeului nostru şi Domnului Iisus Hristos? Căci El Însuşi a spus în Sfânta Evanghelie: Cine ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis pe Mine are viaŃă veşnică. Iar dacă nu crezi cuvintele Mântuitorului şi Dumnezeului şi Domnului nostru Iisus Hristos spuse în Sfânta Evanghelie, atunci nu îŃi va fi dat să vezi viaŃa veşnică. Căci în cea de-a zecea hotărâre a celui de-al treilea Sinod ecumenic, este scris: „Cum să nu îl numim vrednic de osândă şi blestem pe acela care scoate sau adaugă ceva la credinŃă? Dreapta credinŃă este propovăduită în plinătatea ei de SfinŃii Apostoli şi ea nu suportă nici un adaos. Aşa cum găsim scris în sfintele noastre cărŃi (aşa şi trebuie să păzim) şi nu trebuie nici să adăugăm, nici să scoatem ceva, căci îi aşteaptă chinuri mari şi pe cei care adaugă şi pe cei care scot”.

Te rog, Nicolae, leapădă necredinŃa ta şi mărturiseşte că Duhul Sfânt purcede numai din Tatăl şi încetează să afirmi că El purcede şi din Fiul. Începe a te întări pe piatra credinŃei şi mărturiseşte că Duhul Sfânt purcede numai din Tatăl şi este egal cu Tatăl şi cu Fiul, căci există o singură fiinŃă a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Aşa ne-au poruncit stăpânii, Apostolii, în cele 49 de canoane ale lor, şi aşa ne-au învăŃat cele şapte Sinoade ecumenice. Aşa au crezut şi ne-au învăŃat toŃi SfinŃii PărinŃi.

Eu am primit cele două scrisori trimise de tine, le-am citit cu atenŃie, şi am luat peniŃa să răspund la primele tale epistole care încep aşa: „Cinstitului domn” şi „Cinstite bărbate, domnule”. După ce voi scrie acest răspuns scurt, cu ajutorul Sfântului Duh, Ńi-l voi trimite. Însă despre Cina cea de taină a lui Hristos nu am început să scriu, de asemenea am lăsat fără răspuns şi a treia epistolă a ta ca să nu împovărez atenŃia ta cu mulŃimea scrisului. Această scrisoare conŃine sfaturi la toate cele despre care se vorbeşte în ea. ToŃi SfinŃii, ale căror mărturii le-am adus treptat, ne călăuzesc cu încredere spre dreapta credinŃă şi ne apără de rătăcire şi de pieire. Vai celor care rostesc hule la adresa Sfântului Duh, căci păcatul lor nu li se iartă nici în viaŃa aceasta, nici în cea viitoare, deoarece cu Sfântul Duh au propovăduit toŃi PărinŃii credinŃa ortodoxă. Iar noi, păzind credinŃa cea ortodoxă şi apostolică şi învăŃătura PărinŃilor de la cele şapte Sinoade ecumenice, şi purtând-o ca pe un veşmânt împărătesc, ne vom învrednici să fim moştenitorii ÎmpărăŃiei cereşti, cu harul Treimii Celei de o fiinŃă şi necreate. Amin.

Page 112: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

116

XV

Scrisoare către multînvăŃatul Nicolae neamŃul Nu cu mult timp înainte de aceasta, tu m-ai rugat să te pomenesc întotdeauna şi să fac

pentru tine rugăciuni către Mântuitorul Hristos. Să-Ńi fie ştiut că noi suntem învăŃaŃi de Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să ne rugăm nu numai pentru voi, cei care mergeŃi pe jumătate pe acelaşi drum cu noi, ci şi pentru păgânii care rătăcesc în necunoştinŃa adevărului. Şi facem acesta pentru ca singurul Dumnezeu, bun şi milostiv, să îi întoarcă pe drumul cel adevărat. Dacă, într-adevăr, doreşti să dobândeşti folos din rugăciunile noastre slabe, atunci leapădă toată patima latină a discuŃiilor zadarnice. Mărturiseşte cinstita şi neîntinata mărturisire a credinŃei sfinte, soborniceşti şi apostoleşti, primeşte-o fără adaos, şi crede pur şi simplu, fără cercetare, într-un singur Dumnezeu, închinat în trei Persoane: în Tatăl nenăscut şi fără început, Care există prin Sine Însuşi şi nu a luat naştere din altcineva, Care are fiinŃa şi nu este supus

Page 113: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

117

cercetării nici unei făpturi despre cum a fost El sau cum este, căci El este pe deplin învăluit de taină, aşa cum spune Proorocul: Şi şi-a pus întunericul acoperământ (Ps. 17, 13). De asemenea, mărturiseşte-L pe Fiul, Care S-a născut din El în chip negrăit mai înainte de toŃi vecii, fiind fără de început împreună cu Tatăl.

De ce? În primul rând, pentru că Tatăl niciodată nu a fost fără Fiul, exact aşa cum nici Fiul nu a fost fără Tatăl, ci împreună Tatăl şi împreună Fiul. În al doilea rând, pentru că din El, ca dintr-o cauză, Fiul şi-a luat fiinŃa mai înainte de veci şi în chip negrăit. De asemenea, trebuie să crezi în Sfântul Duh Care purcede numai din Tatăl, adică Îşi are fiinŃa din El, precum ne-a spus Evanghelia şi ne-au propovăduit dumnezeieştii PărinŃi de la cele şapte Sinoade ecumenice şi locale, învăŃături pe care le-au luat unii de la alŃii şi le-au transmis şi le-au întărit cu jurăminte (împotriva tuturor schimbărilor).

Aşadar, trebuie să mărturiseşti o singură fiinŃă şi o singură esenŃă, o singură putere şi o singură stăpânire, trei Persoane. Fiecare trebuie înŃeleasă cu propria însuşire, aşa încât să nu le confunzi şi să nu îngădui vreo schimbare sau transmitere a însuşirilor. Căci dacă însuşirea se transmite, atunci ea nu mai este însuşire, ci este ceva comun. Dacă însuşirea Tatălui constă în aceea că El este începutul şi cauza şi izvorul dumnezeirii, care se recunoaşte în Fiul şi în Sfântul Duh, aşa cum afirmă toŃi SfinŃii teologi, dar, după părerea voastră, a latinilor, şi Fiul este părtaş la aceasta cu Tatăl şi împreună cu El Îl purced pe Sfântul Duh, atunci cum va mai fi însuşirea Tatălui neclintită?

Oare nu se arată iarăşi amestecul lui Savelie care uneşte cele două Persoane şi mărturiseşte că amândouă sunt un singur început pentru Sfântul Duh? Nu-mi spune mie cuvintele tale rele şi viclene: „că El este numit la Apostolul Ioan Duhul Fiului şi Duhul Adevărului, iar adevărul este Hristos şi că prin aceasta se dovedeşte că El purcede de la Fiul”. Dumnezeieştii PărinŃi au ştiut mai bine decât noi toate acestea, însă nu au îndrăznit să adauge nici o cirtă la cuvintele Sfântului Duh, căci ei au ascultat acel glas dumnezeiesc, care porunceşte cu hotărâre: Oile Mele ascultă de glasul Meu, iar după un glas străin ele nu vor merge. Să ne mulŃumim cu teologia insuflată de Dumnezeu a acelor bărbaŃi fericiŃi şi să nu scornim şiretlicuri noi.

Mai trebuie să vă amintiŃi că învăŃătura voastră latină - sau mai bine zis: vorbirea deşartă şi nu teologia - a început nu demult, fiind născocită de oameni care se lăudau cu înŃelepciunea şi cu viclenia aristotelică şi nu erau călăuziŃi de Duhul Sfânt. Dacă ei ar fi fost călăuziŃi de Duhul Sfânt, atunci, după cuvintele Apostolului, ar fi mers cu Duhul şi nu ar fi încălcat hotarele dumnezeieşti ale dreptei credinŃe, ci ar fi trăit în ceea ce era rânduit şi transmis prin insuflarea Duhului Sfânt de către acei SfinŃi PărinŃi vestiŃi şi desăvârşiŃi. Dacă, însă, continuând să te cerŃi, spui că Augustin aşa a arătat în lucrările sale, atunci trebuie să-Ńi răspund la aceasta că Augustin, care a fost la Sinodul din Cartagina, a fost un filosof minunat din toate punctele de vedere, şi cărŃile lui, fiind pline de toată înŃelepciunea şi folosul duhovnicesc, sunt foarte respectate. Însă tu, Nicolae, îl defaimi spunând că: „el aşa a arătat în operele sale”. Dacă Augustin ar fi scris despre acestea, aşa cum susŃineŃi voi, atunci el nu a înŃeles mai bine decât Sinoadele la care au fost nu numai bărbaŃi sfinŃiŃi de Dumnezeu şi împodobiŃi cu toată înŃelepciunea – dumnezeiască şi omenească – ci au fost şi mari monarhi.

Însă pentru ce să îi enumerăm degeaba pe preoŃi şi împăraŃi? Însuşi Sfântul Mângâietor, Care a fost prezent alături de ei, a vorbit prin ei despre dogmele dumnezeirii Celei negrăite şi a arătat în chip nevăzut prin ei cum trebuie să înŃelegem despre Treimea Cea Înaltă. Însă spui că biserica romană nu adaugă, ci face numai o lămurire, şi nu greşeşte deloc în aceasta şi de aceea trebuie să o ascultăm şi să o urmăm fără îndoială. Iar eu îŃi răspund la aceasta că nici o Biserică nu are puterea, chiar dacă ar învia şi morŃii, să schimbe Sfânta mărturisire de credinŃă rânduită de SfinŃii PărinŃi, căci ea este întărită şi îngrădită prin jurăminte cumplite, iar cine îndrăzneşte să schimbe ceva din conŃinutul ei, adică să adauge sau să scoată sau să mute, acela este vinovat înaintea lui Dumnezeu şi cade sub acele blesteme cumplite. Căci nu minte dumnezeiescul Propovăduitor, care întotdeauna a strigat în biserici, zicând: Dacă vă propovăduieşte cineva

Page 114: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

118

altceva decât aŃi primit, să fie anatema, adică străin de Hristos. Şi iarăşi, repetând anatema, tot el spune: dacă cineva aduce ceva nou în învăŃătura de credinŃă, chiar de ar fi şi înger din cer, să fie anatema.

ÎnŃelege, domnule Nicolae, semnificaŃia cuvintelor propovăduitorului şi teme-te şi încetează să lauzi atât de mult rangul şi puterea papei. Dimpotrivă, leapădă de la tine această frică nebună faŃă de el şi supune-te lui Pavel care te povăŃuieşte şi îŃi vorbeşte deschis: chiar dacă ar fi şi înger din cer acela care schimbă ceva în dreapta credinŃă, nu te ruşina să îl predai anatemei. Căci credinŃa noastră este întărită nu pe oameni, nici pe îngeri, ci pe Însuşi Mântuitorul Hristos, precum se spune în Scriptură: Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos (1 Cor. 3, 11).

Primeşte şi tu, împreună cu SfinŃii PărinŃi, ca un prunc, după porunca lui Hristos, ÎmpărăŃia cerească, adică mărturisirea dreptei credinŃe, dacă vrei să dobândeşti viaŃa veşnică. Pruncul, atât timp cât este la această vârstă, nu poate înŃelege ideile tatălui şi nu poate fi tată. Tot aşa nici noi nu putem să cunoaştem ceea ce se referă la fiinŃa dumnezeiască şi la Persoanele ei: cum sunt sau ce sunt ele, atât timp cât trăim în acest trup. Când va înceta cunoaşterea în parte şi va începe cea desăvârşită, atunci fiecare, după măsura virtuŃilor şi a vredniciei sale, încă din viaŃa aceasta va cunoaşte ceea ce îi va descoperi Sfântul Duh.

Păzeşte şi tu neschimbată mărturisirea ortodoxă, aşa cum a fost propovăduită întregii lumi de cele şapte Sinoade. Pune pe această temelie aur, argint, pietre preŃioase, adică fapte şi cunoştinŃe drepte, care se potrivesc unui filosof creştin. Adu-Ńi aminte întotdeauna de acel învăŃător înŃelept care a spus: „nu cugetaŃi mai mult decât se cuvine să cugetaŃi”. Dacă vei primi acest lucru cu credinŃă şi vei dovedi cu fapta că îl primeşti, atunci, într-adevăr, fericit vei fi în Hristos şi vei fi părtaşul ÎmpărăŃiei Lui, şi noi, nu numai că vom face pentru tine rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, ci, dacă vei începe să ne înveŃi ceva folositor sufletului şi plăcut lui Dumnezeu, te vom asculta cu sârguinŃă ca pe un învăŃător şi propovăduitor al adevărului. Să fii sănătos!

Page 115: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

119

XVI

Scrisoare către domnul Teodor Ivanovici Karpov Bucură-te! Am citit epistola ta, domnule Teodor Ivanovici, şi m-am mirat de

nepotrivirea din cuvintele tale, care nu sunt bine exprimate şi nu sunt potrivite cu buna ta credinŃă şi cu raŃiunea ta, precum şi cu acea părere pe care o aveam despre tine. Nu te tulbura, te rog, din pricina introducerii acestei scrisori, care este alcătuită într-un mod neobişnuit, deoarece bolile vătămătoare au nevoie de medicamente mai puternice. M-am mirat de tine tocmai pentru că ai avut posibilitatea să cunoşti bine adevărul din acele mărturii de netăgăduit înfăŃişate de SfinŃii bărbaŃi, care sunt cuprinse în scrisoarea mea către tine. Dar tu, nu numai că nu ai putut să îl înŃelegi, dar te şi ridici cu mare înflăcărare împotriva dogmelor Bisericii, înarmându-te cu dovezi care se referă la altceva şi sunt spuse în cu totul alt sens.

Eu Ńi-am înfăŃişat o mulŃime de învăŃători creştini renumiŃi care, ca să spun aşa, au dezvăluit înaintea ta şi au dat clar în vileag vicleşugul învăŃăturii celor care urmăresc mişcarea

Page 116: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

120

stelelor şi îndepărtează această învăŃătură de sfânta ogradă a Bisericii, în aşa fel că ar trebui ca tu să înveŃi pe deplin adevărul din cuvintele lor sfinte, pomenite de mine.

Însă iarăşi nu ştiu de unde aduci şiretlicuri neobişnuite şi demonice, neîngăduite deloc de rânduielile SfinŃilor PărinŃi, şiretlicuri care aparŃin oamenilor ce sunt preamăriŃi prin toată necredinŃa. Astfel, tu îi pomeneşti pe împăratul Alexandru şi pe un oarecare alt nebun, ce a domnit în Constantinopol. Pe temelia acestor dovezi ale tale, tu mărturiseşti că învăŃătura astrologiei este necesară creştinilor şi foarte folositoare. De asemenea, aduci în mijloc şi vieŃile sfinŃilor, care au avut multe experienŃe ale vedeniilor cereşti. Ar trebui să te gândeşti mai întâi că aceşti SfinŃi PărinŃi au cercetat de la început această învăŃătură cu mare râvnă şi străduinŃă, iar apoi nu s-au lenevit să dea în vileag înşelăciunea ei şi să dezrădăcineze răul care luase naştere din ea. Nu numai Cozma∗ şi Grigorie din Acragandia, ci şi Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa şi Ioan Gură de Aur, şi toŃi aceia care au strălucit prin înŃelepciune şi sfinŃenie, au studiat în tinereŃea lor ştiinŃa - când încă nu ajunseseră la înalta înŃelepciune! - prin care se puteau uni cu Dumnezeu şi se puteau învrednici de cunoaşterea lui Dumnezeu, dar au făcut-o atâta timp cât au rămas la poalele muntelui împreună cu ceilalŃi nouă ucenici. De ce? Pentru că nu puteau să-şi însuşească cunoaşterea desăvârşită şi mai aveau nevoie de lapte, nu de hrană tare, aşa cum le-a spus Pavel corintenilor. Iar când au atins vârsta desăvârşită, la care şi Pavel, când a ajuns, a lepădat cele ale copilului, atunci şi ei au dispreŃuit nu numai astrologia, ca pe ceva greşit care îndepărtează pe oameni de Dumnezeu şi îi atrage la forŃele lumii acesteia şi le umple minŃile cu nenumărate gânduri nedrepte, ci şi pe celelalte ştiinŃe care nu puteau să îi îndrume spre buna credinŃă. Mărturisind că ele sunt credinŃe rele şi înşelăciuni, ei au năzuit cu totul spre izvoarele Proorocilor şi Apostolilor şi s-au adăpat cu apa lor.

De adevărul celor spuse să te convingă marele Grigorie Teologul, pe care tu, după cât se vede, te sprijini puternic, dar raŃiunea lui nu ai putut să o înŃelegi. Dacă tu l-ai fi înŃeles pe deplin, atunci ai fi lepădat demult discuŃiile şi ai fi început să umbli împreună cu noi după adevăr. Ascultă cu atenŃie ceea ce spune el în cuvântul al şaselea, unde dă răspuns cu privire la tăcerea lui: „Eu am vrut pentru totdeauna să devin mort pentru această viaŃă şi să duc o viaŃă ascunsă în Hristos; să fiu un mare negustor şi pentru tot ce am să dobândesc o comoară preŃioasă, iar pentru cele veşnice şi cereşti să le dau pe cele trecătoare şi pământeşti - căci în aceasta constă negoŃul cel mai mare şi mai folositor pentru cei care au minte. În afară de acest câştig, sunt gata să vând acestea (cele trecătoare şi pământeşti) celor care îşi doresc tronuri (poziŃii înalte), iar eu însumi să fiu toată viaŃa elev şi ucenic, până când voi înmuia cu cuvinte dulci pe cele amare”.

Ce crezi, domnule Teodor, despre cuvintele Sfântului Grigorie? Despre ce fel de moarte vorbeşte el şi cum vrea el să moară: oare cu simŃurile sau cu raŃiunea sau şi cu unele şi cu cealaltă? Şi cel fel de viaŃă ascunsă în Hristos vrea să ducă Sfântul: oare aceea despre care vorbeşti tu şi care constă în minunăŃia stelelor şi astrelor, în frumuseŃea cerului, în cercetarea planetelor şi în semnele zodiacului şi în rânduiala lor minunată, sau aceea care, prin împlinirea poruncilor mântuitoare şi zămislirea în pântece a fricii de Domnul, aşa cum spune Isaia, aduce curăŃirea minŃii? Ce sunt cele trecătoare şi pământeşti pe care el le dă pentru cele veşnice şi cereşti? Oare averile materiale sau bogăŃiile intelectuale? Spune dacă poŃi! El nu vorbeşte aici despre averi şi nici despre câştiguri materiale, ci despre acele cunoştinŃe ştiinŃifice multe şi felurite, pe care el le-a agonisit, fiind încă tânăr. Acest lucru îl explică el însuşi, zicând că îşi doreşte să fie toată viaŃa elev şi ucenic până când le va înmuia cu cuvintele dulci pe cele amare.

Cuvintele dulci sunt acelea pe care le-au grăit Proorocii şi Apostolii cu Duhul Sfânt, şi le-au lăsat în cărŃile lor; iar cele amare sunt acelea pe care le-au lăsat grecii în operele lor, ca pe ceva măreŃ şi vrednic de cinstire, dar în care se ascund o mare necredinŃă şi ticăloşie. ŞtiinŃele

∗ Cosma Indicopletos, a cărui descriere a pământului s-a bucurat de o mare cinste în antichitate [n. Academiei Duhovniceşti din Kazan]

Page 117: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

121

sunt bune şi folositoare pentru viaŃa omului, însă în cea mai mare parte ele sunt dăunătoare şi ascund în ele stricăciunea, iar noi, dacă am vrea să le înşirăm amănunŃit, atunci ar trebui să scriem o carte întreagă: atât de multe minciuni şi necurăŃii sunt în ele! Şi bine le-a numit Sfântul Grigorie ca fiind amare pentru gustul cel duhovnicesc, pentru că sunt ca unele care îi îndepărtează de dulceaŃa adevărului pe cei ce lucrează fără chibzuială cu ele.

Aceste cuvinte ale mele sunt întărite de tâlcuitorul lui Grigorie Teologul, Nichita Sârbul, care spune aşa: „până când voi înmuia învăŃăturile eline cu lacrimi şi cuvinte duhovniceşti şi dogme”. De aceea el a preferat vieŃile lui Moise, Ilie şi Ioan, care, prin lucrarea poruncilor Domnului şi vederea tainelor ascunse în Sfintele cărŃi ale lui Dumnezeu, îl unesc cu Dumnezeu [pe cel care citeşte aceste vieŃi] şi pe râvnitorii acestei vederi îi fac prietenii lui Dumnezeu.

Aşadar, acest lucru nu se întâmplă prin contemplarea minunatelor căi ale soarelui, ale lunii şi a luminii stelelor, a frumuseŃii cerului, a mişcării şi ordinii planetelor şi zodiacului, aşa cum afirmi tu, desfătându-te cu poveşti despre făpturile văzute şi mirându-te fără măsură de frumuseŃea lor şi de dreapta lor rânduială. Prin aceasta, Teodor, ne dai ocazia să credem că nu tu ai alcătuit scrisoarea, ci un oarecare ucenic al înŃelepciunii de suprafaŃă, care, ascunzându-se sub numele tău, a compus şi a răspândit o asemenea batjocură şi ticăloşie împotriva adevărului. Cinstind şi lăudând mincinoasa înŃelepciune, el nu s-a abŃinut să nu o numească arta artelor, cugetând şi îndrăznind să scrie împotriva Sfântului Ioan Gură de Aur şi Fericitului Augustin, dintre care primul numeşte ştiinŃa citirii în stele nedreptate şi tulburare, zicând că ea este studiată de toŃi în zadar şi nebuneşte; iar Fericitul Augustin spune că ea se dobândeşte cu ajutorul Satanei şi că, prin intermediul legăturii tainice cu diavolul, prooroceşte despre viitor, ghicind întâmplările.

Acelaşi om, oricine ar fi el, împotrivindu-se acestor învăŃători, nu numai că nu s-a abŃinut să numească această ştiinŃă arta artelor, dar a născocit ceva şi mai ticălos şi mai dăunător pentru sufletul lui. Acele laude prin care PreaînŃeleptul Solomon preamăreşte în chip tainic adevărul şi înŃelepciunea dumnezeiască şi lumească, el le-a atribuit mincinoasei ştiinŃe despre stele. Dar ce legătură are lumina cu întunericul? Despre acea înŃelepciune, Solomon, care a cercetat-o, zice: Mi-a fost dragă şi am cercetat-o din tinereŃile mele şi am căutat să mi-o peŃesc mireasă şi am iubit mult frumuseŃea ei. Fiindcă ea duce pe oameni la ştiinŃa lui Dumnezeu şi ea alege lucrurile Lui. Şi de iubeşte cineva dreptatea, ostenelile înŃelepciunii rodesc sfinte puteri; ea ne învaŃă înfrânarea şi chibzuinŃa, dreptatea şi bărbăŃia, tot ce este mai de folos în viaŃa oamenilor (ÎnŃ. lui Sol. 8, 2; 4; 7).

Iar despre înŃelepciunea înşelătoare a citirii în stele, noi am învăŃat cum este ea de la Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin, care afirmă că ea este greşită, că este tulburare pentru toŃi şi că îl are ca ajutor pe diavolul. Ce feciorie, ce curăŃie sau ce dreptate şi ce bărbăŃie ne poate învăŃa ştiinŃa citirii în stele, care încalcă toate legile dumnezeieşti, punând împotriva rânduielii dumnezeieşti puterea şi legea stelelor, iar pe cele care depind de propria voinŃă – virtuŃile şi patimile – le atribuie schimbărilor cursului stelelor.

Ce altceva reiese de aici dacă nu faptul că preabunul Dumnezeu este vinovatul creator al răului? Dacă este aşa, atunci cum pot virtuŃile pomenite mai sus să se formeze prin cursul stelelor, când toŃi oamenii depind de puterea stelelor şi tot binele şi răul se face forŃat, iar nu din proprie voinŃă? Şi dacă eu aş şti că tu nu vei fi copleşit de mulŃimea spuselor mele, atunci Ńi-aş vorbi amănunŃit despre preamărirea înŃelepciunii insuflate de Dumnezeu, lăudată de Solomon, şi te-aş lămuri că ea nu are nimic comun cu pseudo-înŃelepciunea pe care voi o lăudaŃi în zadar şi pe care cu dreptate o osândesc nu numai apărătorii Bisericii lui Hristos, care sunt atacaŃi de voi, ci şi primul mare filosof, Platon, o îndepărtează de legea şi rânduiala generală a filosofiei, aşa cum bine ştiŃi şi voi, deşi nu vă împăcaŃi cu adevărul.

Voi spuneŃi că nici unul dintre conducătorii din antichitate şi dintre cei ce s-au preaslăvit prin vitejia în lupte, nu au săvârşit ceva vrednic de laudă fără înainte-vederile şi răspunsurile citirii în stele. Din această cauză, susŃineŃi că ştiinŃa este necesară, deoarece ea păzeşte şi întăreşte în societatea omenească ceea ce este mai cinstit decât orice pentru ea, adică împărăŃia. Însă cu

Page 118: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

122

privire la aceasta, se dovedeşte a fi mincinos acela care Ńi-a şoptit astfel, oricine ar fi el. Eu chiar îi voi ocoli pe perşi şi faptele lui Alexandru, deoarece nu întăresc dovezile lor şi propun spre studiu faptele lui Scipio Africanul, care s-a bucurat de cinste din partea lor şi care este cel mai cunoscut şi despre care s-a scris: „Faptele lui Scipio”.

Când Anivac din Cartagina, pe care romanii l-au numit Hannibal, a cucerit Italia şi a dobândit împotriva romanilor renumita victorie de la Cannah, şi romanii au devenit foarte strâmtoraŃi, atunci Scipio, fiind însufleŃit de prezicerile astrologice, a venit în Africa cu o mică oaste, lăsându-l pe Hannibal undeva lângă Roma şi, luptându-se acolo cu vitejie împotriva oştenilor africani, nu s-a oprit până nu a distrus patria lui Hannibal – Cartagina, iar pe locuitorii ei i-a luat în robie. Oare nu a săvârşit el toate acestea cu bărbăŃia sufletului, folosindu-se de momentul prielnic – aflarea lui Hannibal în Italia? Oare Iuliu Cesar, datorită prezicerilor astrologice şi observării timpului a dat dovadă de acea mare vitejie şi îndrăzneală împotriva galilor, sau tocmai datorită bărbăŃiei sale sufleteşti, a priceperii de a conduce lupta şi firii lui nobile?

ToŃi cei care au domnit în Roma şi care, aşa cum afirmaŃi voi, au respectat în egală măsură astrologia, nu au avut vitejie, pricepere în luptă şi fire curajoasă; aceşti prezicători au fost aduşi în Roma de către domnitorii cu firea slabă şi s-au bucurat de cinste din partea lor. Domnitorii cei viteji şi nobili la suflet şi la minte îi alungau pe aceştia nu numai din Roma, ci şi din Italia, ca pe nişte vrăjitori care, sub pretextul că preziceau viitorul împăraŃilor, secătuiau bogăŃiile împărăteşti. Pe aceştia, împăratul Claudiu i-a alungat departe de Roma şi de Italia ca fiind nişte înşelători şi răzvrătitori, iar nu filosofi.

Filosofia este un lucru foarte sfânt şi, într-adevăr, dumnezeiesc, căci ne învaŃă cu sârguinŃă despre Dumnezeu, despre dreptatea Lui şi despre providenŃa Lui cea nepătrunsă care Ńine toate şi, deşi nu înŃelege tot, neavând parte de insuflarea dumnezeiască pe care au avut-o dumnezeieştii Prooroci, totuşi ea preamăreşte curăŃia, înŃelepciunea şi blândeŃea, iar pe orice altă bună înfrumuseŃare a obiceiurilor o hotărăşte ca lege şi dă definiŃia bunului cetăŃean. În general vorbind, aduce pe pământ toată virtutea şi tot binele. Din această pricină, cineva din antichitate a spus: „mult mai bine îmi face în această viaŃă un filosof decât un bun împărat”. Alături de aceştia trebuie să trăim întotdeauna, deoarece ei aduc adevărul şi buna credinŃă şi să ne însuşim de la ei ceea ce ne apropie de buna credinŃă. Dar despre acestea am spus destul.

Ar trebui să înŃelegi adevărul din acel exemplu pe care eu Ńi l-am adus în prima mea epistolă: astrologia nu i-a adus nici un folos, ci, dimpotrivă, i-a dăunat lui Ludovic, cârmuitorul Mediolanului, pe care Ambrozie l-a sfătuit să nu cugete aşa cu privire la izbânda şi întărirea împăraŃilor, ca şi cum fără astrologie ei nu pot atinge bunăstarea.

Dar pentru că acest exemplu nu te-a putut convinge, învaŃă adevărul de la marii noştri cneji ruşi, cei binecredincioşi şi pururea pomeniŃi. Şi ca să nu lungesc cuvântul, nu voi vorbi despre alŃii, ci îl voi pomeni numai pe marele cneaz Dimitrie Donskoi, care a nimicit armata numeroasă a necredinciosului Mamai. Prin ce lucrare a ghicitului în stele i-a învins el pe necredincioşi? Oare nu a fost însufleŃit de râvna cea dumnezeiască şi, apărându-se cu scutul credinŃei, s-a luptat cu tiranul şi l-a biruit? Cine dintre domnitori, după creştinarea noastră, a nădăjduit în astrologi în lupta împotriva tătarilor necredincioşi? De ce lupŃi atât de necuviincios împotriva adevărului? De ce confunzi ceea ce nu trebuie să confunzi? O singură astrologie le trebuie împăraŃilor binecredincioşi – credinŃa dreptmăritoare în Sfânta Treime Cea dătătoare de viaŃă, precum şi vieŃuirea cea bineplăcută lui Dumnezeu, clădită pe această temelie puternică şi întărită din toate părŃile cu înŃelepciunea în Hristos, cu dreptatea nefăŃarnică, cu bărbăŃia sufletească şi cu fecioria vieŃii curate. Toate trebuie să arate ca o casă minunată, sprijinită pe patru stâlpi neclintiŃi.

Cine va păzi cu tot sufletul această rânduială iubită de Dumnezeu, acela nu va greşi niciodată cu nimic, căci Îl va avea ca apărător pe Cel tare în război. Dimpotrivă, cei care dispreŃuiesc această viaŃă iubită de Dumnezeu şi încalcă toată credinŃa şi tradiŃia, nu vor avea izbândă în nimic, chiar dacă ar fi Set şi Enoh, ei fiind primii care au introdus şi s-au folosit de

Page 119: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

123

astrologie. Unde se pomeneşte în „Faptele lui Alexandru”, scrise de bărbaŃi înŃelepŃi şi vrednici de curajul şi înŃelepciunea lui Alexandru, că el a săvârşit faptele lui curajoase şi slăvite timp de treisprezece ani cu ajutorul astrologiei aristotelice? Sau de unde se vede că însuşi Aristotel a lucrat potrivit cu astrologia? De ce minŃiŃi atât de vădit împotriva acelor bărbaŃi viteji şi minunaŃi? Iar despre Temistocle, acest conducător renumit care a nimicit armata numeroasă a lui Xerxes, pe mare şi pe uscat, prin iscusinŃa în luptă şi agerimea minŃii, unde scrie că s-a folosit de astrologie? Sau că în Thuchidida a folosit, împotriva perşilor, ghicitul în stele? Dacă ştiŃi unde scrie acest lucru, spuneŃi-ne şi, dacă aveŃi, daŃi-ne dovezi scrise. Atunci noi vom fi şi noi de acord cu voi.

Dar fiindcă spuneŃi că şi aceia care au domnit la noi, grecii, au alergat la astrologi în timpul războaielor, atunci, dacă voi aŃi dovedit înaintea tuturor că ne înşelaŃi şi ne speriaŃi ca pe nişte copii mici, ce răspuns veŃi da la vremea cuvenită? SpuneŃi, prin ce mijloc a nimicit marele împărat Constantin cruda stăpânire a lui MaxenŃiu? Prin sfaturile şi învăŃăturile astrologilor, aşa cum vreŃi voi să credeŃi, sau pentru că s-a înarmat cu crucea din stele, care i-a apărut pe cer şi pe care scria: „Prin acest semn vei învinge”? MaxenŃiu, care se lăsase cu râvnă în voia ghiciturilor, vrăjitoriilor şi înşelăciunilor astrologice, era păzit în interiorul zidurilor romane şi, aşa cum spune istoria, Constantin se temea foarte mult de el din pricina vrăjitoriei lui. Însă, chiar dacă era constrâns de această frică, el nu a alergat la astrologie, aşa cum credeŃi voi, ci a căutat ajutorul lui Dumnezeu Care a făcut cerul şi pământul. De aceea a şi fost întărit de cuvintele scrise (cu stele), care l-au însufleŃit în luptă.

V-am convins, oare, cu aceste dovezi sau aveŃi nevoie de leacuri şi mai puternice împotriva rătăcirilor voastre? Să facem şi acest lucru pentru voi, în virtutea iubirii. Căci trebuie să biruim răul cu binele, după cuvântul dumnezeiescului propovăduitor.

Ar trebui, o prietenilor, ca noi să vorbim din Sfintele Scripturi, nu să aducem lămuriri din mintea noastră. Căci tot ce ia naştere din lumină este lumină, şi pe cel ce o păzeşte, lumina îl îndrumă pe calea cea neîntinată. Iar dacă, după părerea voastră, împăraŃii noştri au avut nevoie de sfaturile astrologilor şi nu au început nimic fără învăŃăturile şi sfaturile lor, atunci de ce au hotărât aceşti împăraŃi prin lege să nu se înveŃe matematica? Căci legea împărătească spune despre acest lucru în următoarele cuvinte: să se predea geometria în mod liber, iar matematica să fie interzisă! AuziŃi surzilor, priviŃi orbilor! Matematica era un lucru interzis. ÎmpăraŃii au defăimat-o şi au alungat-o din patria lor, iar voi afirmaŃi că era necesară pentru împăraŃi şi nu vă ruşinaŃi vorbind atât de deschis împotriva adevărului.

Dacă doreşti să afli cine sunt adepŃii matematicii, atunci ascultă-l pe Matei (Vlastares), tâlcuitorul Sfintelor pravile, care îŃi vorbeşte clar aşa: „adepŃii matematicii sunt aceia care gândesc că, corpurile cereşti au stăpânire asupra întregii creaŃii şi că faptele noastre depind de mişcarea lor, iar astrologii sunt aceia, care cu ajutorul diavolilor ghicesc în stele şi cred în ele ca în nişte dumnezei”. AŃi înŃeles, din aceste puŃine cuvinte, ce fărădelegi învaŃă aceia care au râvnă pentru matematică?

Ascultă şi celelalte cuvinte ale lui Matei, tămăduieşte-Ńi mintea şi încetează să ne mustri pentru că te oprim să înveŃi aceste lucruri. Noi nu te oprim să le înveŃi, ci te sfătuim să nu sari peste prăpastie şi să nu iei în seamă învăŃăturile care sunt mai presus de cele rânduite prin Sfintele pravile, adică să nu gândeşti că faptele propriei noastre voinŃe sunt săvârşite prin lucrarea planetelor şi a zodiacului şi că prin acestea este îndrumată viaŃa noastră spre virtuŃi sau patimi, spre buna credinŃă sau spre necazuri. Şi să nu mai spuneŃi că unele zile şi ceasuri sunt bune, iar altele sunt rele şi trebuie să ne ferim de ele. Toate acestea sunt hule aduse la adresa Făcătorului nostru, ale Cărui lucruri toate sunt bune foarte şi s-au învrednicit de binecuvântarea Lui, precum mărturiseşte Dumnezeiasca Scriptură.

Nu încercaŃi să aflaŃi viitorul nici după glasul, nici după zborul păsărilor. Toate acestea sunt vicleşuguri satanice şi sunt blestemate de SfinŃii PărinŃi, iar neascultarea învăŃăturii lor este cădere de la viaŃa veşnică, precum s-a spus: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi Cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de

Page 120: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

124

Cel ce M-a trimis pe Mine (Luca 10, 16). Înfricoşător este acest cuvânt, domnule Teodor, şi cel ce are mintea lui Hristos trebuie să îl reŃină cu mare atenŃie.

Dar, deşi corpurile cereşti sunt, după cuvintele Sfântului Ioan Damaschin, prevestitorii vânturilor şi ploii şi, în parte, şi ai furtunii, totuşi nu trebuie să ne temem de ele, ca şi cum ar fi cauzele acestora, şi să lăsăm treburile, căci ele nu înainte-vestesc întotdeauna adevărul, ci în cea mai mare parte greşesc. Însă, trebuie să păzim cele spuse: celui ce Îl iubeşte pe Dumnezeu toate îi merg bine şi, punându-ne nădejdea în puterea cea nebiruită a lui Hristos, să săvârşim cu ajutorul lui Dumnezeu treburile noastre de zi cu zi. Solomon a spus că binecuvântată este casa care nu se supune observărilor astrale, adică nu urmăreşte zilele şi ceasurile şi nu îşi îndreaptă atenŃia spre glasurile şi zborurile păsărilor. Iar pe cei care se călăuzesc după aceste semne, SfinŃii PărinŃi i-au dat anatemei.

Cu privire la cărŃile de matematică – câte şi cum sunt ele – vorbeşte acelaşi Matei astfel: aşa numitele cărŃi de matematică sunt patru: aritmetica, analiza, geometria şi astronomia. Pravila nu ne opreşte să citim aceste cărŃi, ci ne interzice să ne folosim de ele anapoda şi să credem că viaŃa noastră depinde de mişcarea corpurilor cereşti şi să încercăm să aflăm ceva din viitor, care urmează să se săvârşească negreşit după o mişcare sau alta a stelelor. Aşa spune Sfântul Matei; iar el pomeneşte de canonul 36 a Sinodului din Laodiceea.

Deoarece Constantin cel Mare l-a întrebat pe un oarecare astrolog, pe nume Valent, despre soarta oraşului făurit de el, voi trageŃi din aceasta concluzia că astrologia este o ştiinŃă necesară pentru împăraŃi. La aceasta răspundem că, în primul rând, prezicerea astrologului s-a dovedit a fi greşită şi neadevărată - căci el a prezis că oraşul va dăinui numai 606 ani; iar oraşul există, dacă socotim numai timpul în care au domnit în el binecredincioşii împăraŃi, de 1108 ani, iar dacă mai adăugăm şi timpul de după ocuparea lui de către ismaeliteni, atunci se dovedesc a fi 1214 ani. Astfel se dă în vileag minciuna acestui vicleşug. Şi dacă aşa a fost în acele vremuri, când înfloriseră cel mai mult ştiinŃele şi învăŃăturile înŃelepciunii greceşti care au atins la noi cea mai înaltă treaptă, atunci putem spune că în prezent, când această învăŃătură, la fel ca şi celelalte ştiinŃe greceşti, s-au stins cu totul şi au ajuns, ca să spunem aşa, la ultima suflare, fiind slăbite de puterea Dumnezeu-Cuvântului întrupat, această ştiinŃă cu atât mai mult se dovedeşte a fi mincinoasă. Şi despre acest lucru, la fel ca şi despre multe altele, Proorocii au prezis: ÎnŃelepciunea celor înŃelepŃi se va pierde şi isteŃimea celor isteŃi va pieri (Isaia 29, 14). Pavel spune mai clar, zicând: Unde este înŃeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înŃelepciunea lumii acesteia? (1 Cor. 1, 20). Iar dacă această ştiinŃă este mărturisită ca fiind mincinoasă şi este arătată de Dumnezeu ca o nebunie, aşa cum spune Apostolul, atunci înseamnă că ea a devenit nefolositoare pentru împăraŃii binecredincioşi şi nu pot afla viitorul cu ajutorul ei, căci ea s-a dovedit a fi mincinoasă şi nebunie la Dumnezeu.

În al doilea rând, mărturisim că împăraŃii binecredincioşi nu au nici o trebuinŃă să urmeze obiceiurile împăraŃilor romani din antichitate. Multe dintre obiceiurile greceşti, împreună cu împăraŃii, au dobândit dreptul de cetăŃenie în rândul celor binecredincioşi. De ce? Deoarece împăraŃii nu au putut de la început să se lepede de toate dintr-o dată. Şi aceasta este dovedită clar prin faptul că Teodosie cel Mare a încercat mult timp să îi înduplece pe membrii senatului să primească credinŃa în Hristos şi să părăsească închinarea la zeii greceşti, dar nu a putut să îi convingă. Apoi i-a rugat a doua oară ca, deşi nu vor să primească credinŃa în Hristos, totuşi să fie de acord să desfiinŃeze acea risipă care avea loc, după obiceiul grecesc, la sărbători şi aduceri de jertfe, căci prin această risipă, a spus el, se împovărează vistieria împărătească, iar pentru întreŃinerea armatei sunt necesare multe mijloace materiale. Însă nici cu privire la acest lucru nu l-au ascultat membrii senatului.

VedeŃi cum era păzit atunci obiceiul cel dăunător de către apropiaŃii împăraŃilor cucernici? De aceea nu este nimic de mirare dacă, în virtutea vechiului obicei, dintr-o anumită trebuinŃă, se aflau la ei şi astrologi. Însă acest lucru nu s-a prelungit şi în timpul următorilor împăraŃi, deoarece împărăŃia a ajuns la desăvârşirea vârstei şi raŃiunii în Hristos. Atunci, toate

Page 121: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

125

vicleşugurile vechi au fost lepădate şi împăraŃii binecredincioşi au hotărât o lege potrivit căreia se interzicea să se predea poporului o parte a matematicii, numită astrologie, în care era enunŃată învăŃătura despre ghicitul la naştere, şi care era interzisă de SfinŃii PărinŃi. Prin urmare, şi această a părere a voastră, ca şi toate celelalte, este deşartă.

VedeŃi că buna învăŃătură a Bisericii este îngrădită din toate părŃile de Prooroci, Apostoli, învăŃători, de istoria Bisericii, scrisă atât de istorici străini cât şi de istoricii noştri, de Sfintele pravile şi de legile împărăteşti? De ce să dispreŃuim adunarea atâtor SfinŃi şi mari bărbaŃi şi să luăm în seamă unul, doi sau trei vrăjitori, ca şi cum ar fi apostoli, şi, urmând învăŃătura lor, să rostim hule împotriva lui Dumnezeu, spunând că El este creatorul răului? Căci, după cuvintele voastre, datorită influenŃei stelelor, noi suntem atraşi cu forŃa spre patimi nefireşti, deoarece semnele zodiacului şi planetele au hotărât la naşterea noastră faptele noastre din viitor.

AscultaŃi voi care spuneŃi că viitorul se poate afla cu ajutorul stelelor şi îngroziŃi-vă! Îngerii cei fără trup, fiind fiinŃe raŃionale care sunt luminate puternic şi se desfătează întotdeauna cu lumina cea dumnezeiască, nu ştiu nici ei despre viitor nimic mai mult decât ceea ce le descoperă Duhul Sfânt. Cum puteŃi spune că stelele, fiind neînsufleŃite, iraŃionale şi nesimŃitoare, pot avea o anumită putere de prevestire şi pot să hotărască sorŃii pentru viaŃa noastră şi să ne atragă cu forŃa spre virtuŃi sau patimi? Cu adevărat nesimŃitori şi pe deplin nesocotiŃi sunt atât cei care propovăduiesc, cât şi cei care primesc această învăŃătură! Vai de marea noastră orbire!

Pentru ce faci referiri aici la Ghedeon şi la David? Iar ceea ce ei au poruncit, nu ai explicat. Sau vrei să spui despre ei că prin intermediul citirii în stele, al zborului şi al cântecului păsărilor şi al altor superstiŃii păgâne, au dobândit acele biruinŃe vestite şi minunate asupra celor de alt neam? Pentru ce au introdus proverbul care spune că atunci când sărăcesc proorociile, se învrăjbesc oamenii? Sau voi credeŃi că aici este vorba despre citirea în stele? Dacă gândiŃi aşa, atunci într-adevăr s-au împlinit cu voi cele spuse: Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă (Ps. 81, 5); Zicând că sunt înŃelepŃi, au ajuns nebuni (Rom. 1, 22). Căci şi pentru un orb dovezile sunt clare, aşa cum spune pilda.

Dar pentru că tu ai pomenit despre Ghedeon şi David, arată-mi unde scrie în Scriptură despre ei că au luat în seamă vreodată, măcar puŃin, citirea în stele sau zborul şi glasul păsărilor. Oare nu prin Înger a primit Ghedeon înştiinŃare şi, fiind însufleŃit de el, a nimicit acea hoardă numeroasă a păgânilor, având cu el numai trei sute de ostaşi? Sau tu socoteşti că Îngerul care i s-a arătat a fost un oarecare astrolog? La fel şi David, îi întreba mereu pe marii preoŃi din vremea lui, cărora le poruncea să ia efodul, adică să se îmbrace în veşmântul sfânt, şi să Îl întrebe la rândul lor pe Dumnezeu dacă El îi porunceşte să atace neamurile. Şi atunci abia se înarma împotriva lor şi întotdeauna biruia. Dar în nici un caz nu se adresa astrologilor sau ventrilocilor, adică diavolilor care erau purtaŃi în pântece şi dădeau răspunsuri, aşa cum a făcut blestematul Saul care şi-a pierdut astfel şi viaŃa şi împărăŃia. Ghedeon şi David au alergat întotdeauna la Dumnezeu şi la plăcuŃii Lui, şi de aceea spune David într-un Psalm: Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi (Ps. 59, 13).

AscultaŃi cu atenŃie: cu Dumnezeu trebuie să biruim, iar nu cu ajutorul stelelor sau al zborului şi glasului păsărilor, aşa cum înŃelegeŃi voi, anapoda. În ce a constat biruinŃa în Dumnezeu a lui David, ascultă cum îŃi spune el în câteva cuvinte în Psalmul al şaptelea în care, cerând de la Dumnezeu ajutor ca să îl izbăvească de toŃi cei care îl prigonesc, Îl roagă pe Domnul să ia aminte la nerăutatea lui, zicând: Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaŃa mea şi mărirea mea în Ńărână să o aşeze (Ps. 7, 3-5). Cel ce are mâinile sale curate şi nepătate de omor şi asuprire, de lăcomie şi răpirea avutului străin, ceea ce s-a arătat prin cuvintele: de este nedreptate în mâinile mele, iar inima şi-o păzeşte curată şi nepătată de mânie, invidie şi pomenirea răului, acela este păzit de Dumnezeu. El nu va cădea în

Page 122: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

126

mâinile vrăjmaşului, iar sufletul lui nu va fi prigonit de vrăjmaşi şi viaŃa lui nu va fi călcată la pământ şi mărirea lui nu va fi aşezată în Ńărână. Unui astfel de om toate îi sunt în bunăstare şi el nu are nevoie nici de ghicitul în stele, nici de observarea zborului şi a cântecului păsărilor în care a nădăjduit blestematul Saul şi a pierit atât el cât şi tot neamul lui.

Nu aşa a procedat Dreptul Ezechia, ci cu lacrimi şi cu zdrobirea inimii a alergat la Cel puternic să îl mântuiască de necaz atunci când a văzut în jurul zidurilor oraşului armata numeroasă a duşmanului. Acestuia trebuie să îi urmăm, nu împăraŃilor romani, lui Alexandru şi perşilor, oameni care au trăit în necredinŃă. De asemenea, trebuie să ne străduim să fim înŃelepŃi în dumnezeieştile Scripturi, după tradiŃia SfinŃilor Apostoli şi a învăŃătorilor de la Sinoadele ecumenice, şi să nu căutăm studiul ştiinŃelor dăunătoare doar pentru a nu ne face de ruşine înaintea străinilor, aşa cum spui tu.

Deoarece cuvintele mele au în toate confirmare, vă mai propun o dovadă neîndoielnică, luată din călătoriile şi propovăduirile dumnezeiescului Apostol Petru, descrise de ucenicul lui, iar apoi de urmaşul scaunului său din Roma, de Sfântul Mucenic Clement. Dovada este următoarea: Faust, tatăl lui Clement, fiind grec şi priceput în astrologie, a încercat să îl convingă pe Petru că nu există ProvidenŃă Dumnezeiască, ci totul în viaŃă depinde de naşterea (sub o planetă cunoscută) şi de soartă, pe care romanii o numesc „fortuna”. Când Faust şi-a întărit ideea cu o mulŃime de dovezi, Petru i-a spus: „Dacă totul depinde de naştere şi tu te-ai încredinŃat că se întâmplă cu adevărat aşa, atunci mă sfătuieşti nepotrivit cu convingerile tale. Căci, dacă împotriva legii naşterii nu se poate aduce vreo învăŃătură, atunci de ce te trudeşti în zadar să mă sfătuieşti să fac ceea ce nu se poate face? Dacă legea, pecetluită la naştere, trebuie să se împlinească, atunci nu te mai trudi în zadar, povăŃuindu-mă să nu Îl cinstesc pe Stăpânul stelelor, căci, dacă El nu vrea să existe ceva, acel lucru nu poate exista, pentru că cei ce se supun stăpânului trebuie întotdeauna să îi dea ascultare. Iar eu şi neamul meu am primit de la protopărinŃii noştri porunca de a-L cinsti pe Dumnezeu şi de a nu crede în naştere, adică în prezicerea astrologică. De aceea nu am primit sfatul tău, mai ales că nu sunt priceput în astrologie. Dar, aşa cum înŃeleg, eu îŃi spun: eu cred că totul este condus de ProvidenŃa dumnezeiască şi fiecare va primi după faptele lui ori răsplată ori pedeapsă. Iar dovada faptului că naşterea nu înseamnă nimic este următorul lucru: dacă cineva dintre cei de faŃă este lipsit de un ochi sau are o mână scrântită sau şchioapătă cu un picior sau are vreo altă neputinŃă trupească, pe care doctorii nu o pot vindeca, eu mă rog lui Dumnezeu şi îi vom da vindecare. Dacă se întâmplă aşa, atunci nu greşesc împotriva Făcătorului şi Dumnezeului tuturor cei ce Îl hulesc?” - Faust a spus: „Oare este o hulă să afirmi că totul se supune legii naşterii?” - Petru a răspuns: „Într-adevăr, aşa este. Dar să spunem că toate păcatele şi ticăloşiile şi necurăŃiile omeneşti se săvârşesc sub influenŃa stelelor, aşa cum afirmi tu, iar modul în care lucrează stelele este rânduit de Dumnezeu, deşi ele săvârşesc toate relele. Atunci este evident că toate faptele au legătură cu El, deoarece El a dat stelelor putere să îi pună pe toŃi sub legea zilei naşterii”. La acestea Faust a răspuns: „Într-adevăr, aşa este”.

Ce poate fi mai clar şi mai convingător decât această dovadă, o preaînŃeleptule Teodor? Cel mai mare Apostol a spus că cei ce afirmă că toate faptele noastre depind de ziua naşterii aduc prin aceasta o hulă împotriva lui Dumnezeu. DependenŃa de o stea cunoscută, la noi, grecii, este numită „ceasul naşterii”; vechii greci o numesc „imarmenia”, iar latinii o numesc „fatum” şi „fortuna”. Se numeşte „ceasul naşterii” pentru că, potrivit cu sporovăielile astrologice, stelele hotărăsc sorŃii vieŃii omeneşti.

Să ne îndepărtăm de o asemenea ticăloşie dacă dorim să fim lăudătorii, iar nu hulitorii bunului Stăpân, şi să nu îngăduim să fim înşelaŃi de cuvinte amăgitoare şi de năzuinŃe deşarte. Prin acest sfat, eu nu te opresc să studiezi ştiinŃele filologice care îl împodobesc pe omul lui Dumnezeu, aşa cum mă învinuieşti pe nedrept în toate epistolele tale. Unde găseşti ca eu să-Ńi fi poruncit ceva asemănător, domnule Teodor, sau să te fi îndepărtat vreodată de studiul medicinei sau de vreo altă ştiinŃă filosofică? Însă nici chiar de contemplarea astrelor cereşti şi de cunoaşterea mişcării şi a interdependenŃei lor, datorită cărora iau naştere schimbările celor

Page 123: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

127

patru anotimpuri şi sunt alcătuite pentru noi lunile, anotimpurile şi anii, nu te îndepărtez, căci ele sunt necesare pentru determinarea timpului. Eu nu te îndepărtez de acestea – nicidecum! – însă te îndepărtez de învăŃăturile care sunt de prisos şi interzise de Sfintele pravile, tocmai pentru că abat gândurile credincioşilor de la credinŃa şi nădejdea în Dumnezeu şi atribuie totul stelelor şi îi determină să aştepte de la ele ajutor şi întărire.

Ascultă ce spune Sfânta Scriptură: Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepŃi la inimă (Ps. 72, 1). Îngrijeşte-te să dobândeşti dreptatea inimii, şi atunci Îl vei avea pe Dumnezeu grabnic ajutător în toate şi îndreptător al lucrului mâinilor tale. Căci Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Rom. 8, 28). Iar dreptatea inimii o vei dobândi atunci când vei spune şi tu cu Psalmistul: Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înŃelepciune le-ai făcut! (Ps. 103, 24) Nu există nimic îndărătnic sau desfrânat în ele, căci toate cu înŃelepciune le-a făcut. Toate cele făcute cu înŃelepciune sunt foarte bune şi pline de bunătatea Ta, iar înŃelepciunea este unită cu dreptatea şi prietena lor nedespărŃită este bunătatea.

Creându-l pe om, cu înŃelepciunea Ta cea nepătrunsă, după chipul Tău şi după asemănare - ceea ce înseamnă cu voinŃă liberă şi stăpân peste tot ce este pe pământ - Tu l-ai împodobit cu dreptatea şi cu bunătatea şi, după iubirea Ta de oameni, i-ai dat porunci mântuitoare, prin păzirea cărora i-ai făgăduit viaŃa veşnică şi ÎmpărăŃia cerească. Dar cum să mărturisim că Tu eşti înŃelept, bun şi drept, dacă pe cel creat după chipul Tău l-ai supus influenŃei stelelor, aşa cum îl batjocoresc [pe om] astrologii mincinoşi? Dacă eşti Judecător drept, cum îi primeşti sau îi alungi pe aceia care, după propria lor voinŃă, aleg binele sau răul, şi pe cei buni îi învredniceşti de viaŃa veşnică, iar pe cei răi îi lipseşti şi de aceasta – atunci când şi unii şi ceilalŃi, împotriva voinŃei, sunt atraşi prin forŃa stelelor la dreapta sau la stânga? De ce l-ai supus prin forŃă influenŃei stelelor pe acela pe care l-ai creat pentru dobândirea ÎmpărăŃiei cereşti? Oare pentru că acest trup pământesc al lui îl împiedică să ducă viaŃa virtuoasă, pe care el o pierde deseori, fiind biruit de poftele trupeşti? De aceea Tu l-ai legat cu cele mai puternice forŃe, ca şi cum l-ai fi invidiat pentru dobândirea bunurilor veşnice. Şi dacă noi mărturisim că este aşa, atunci unde ÎŃi sunt, Stăpâne, înŃelepciunea şi dreptatea?!

Dar să nu îmi îngădui, Stăpâne, să cuget astfel sau să primesc în minte ceva asemănător despre iubirea Ta nespusă de oameni şi despre bunătatea Ta! Niciodată nu vom îngădui să se spună că Tu eşti creatorul zilelor şi ceasurilor rele, pentru că Tu eşti singur bun şi pricina oricărui bine. Noi suntem răi şi nerecunoscători faŃă de Tine, Dumnezeul şi Stăpânul cel iubitor de oameni, şi din cauza nesocotinŃei suntem înconjuraŃi de nenumărate necazuri. Noi înşine suntem pentru noi cauza atât a bunăstării cât şi a nenorocirii.

Dacă vei vedea că în mintea ta vin asemenea păreri, atunci, într-adevăr, vei fi drept cu inima şi bun va fi cu tine Dumnezeul lui Israel. Dar dacă cercetezi în chip nedrept zilele şi ceasurile şi pe unele le socoteşti rele, iar pe altele bune, şi pui sub influenŃa stelelor voinŃa cea liberă dată Ńie de Dumnezeu, atunci să ştii negreşit că se va lua de la tine, după cuvintele Evangheliei, şi ceea ce Ńi se pare că ai (Luca 8, 18).

Eu am aflat din experienŃă că cine nu primeşte deloc această învăŃătură, numai acela îşi păstrează credinŃa curată în Dumnezeu. MulŃi oameni nefericiŃi s-au înecat definitiv, afundându-se cu desăvârşire în această necredinŃă. Vai, câŃi oameni care suferă de această boală vei găsi în şcolile italiene şi în FranŃa şi, de frică să nu fie supuşi pedepselor hotărâte de papă, sunt obligaŃi să ascundă în ei această necredinŃă chiar şi împotriva voinŃei.

Dar eu, având bunăvoinŃă către tine, din dragoste duhovnicească am scris aceasta, adunând dovezi din Scripturile insuflate de Dumnezeu şi, atât în prima mea epistolă, cât şi acum, mărturisesc despre aceasta. Nu am scris acest lucru ca să arăt bogăŃia înŃelepciunii mele sau ca prin aceste epistole să te abat de la studiul ştiinŃelor filologice. Stau departe de această nebunie. Însă, cunoscând din experienŃă îndelungată înşelăciunea ştiinŃei despre mişcarea stelelor, am socotit că este nedrept să tac şi am vorbit despre răul care există în ea celor ce doresc să primească cele spuse. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu tine, dar ai arătat o lipsă de

Page 124: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

128

bunăvoinŃă faŃă de epistolele mele şi nu ai întârziat să mă învinuieşti pe nedrept de faptul că mă străduiesc să te îndepărtez de studiul ştiinŃelor folositoare, învinuindu-mă cu mare mânie şi nebunie în toate scrisorile tale, în care îmi porunceşti să înŃeleg cum se cuvine învăŃăturile SfinŃilor, pomenite de tine.

Însă dacă tu ai fi spus ceva folositor şi plăcut SfinŃilor, atunci eu, într-adevăr, Ńi-aş fi fost foarte recunoscător şi nu aş fi refuzat să învăŃ de la tine. Însă tu înŃelegi greşit învăŃăturile SfinŃilor şi le răstălmăceşti potrivit cu gândirea ta, nădăjduind ca în acest fel să te îndreptăŃeşti în rătăcirea ta. Atunci când vei vedea dezastrul provocat de folosirea rea a învăŃăturilor SfinŃilor, vei plânge, dar s-ar putea să fie fără folos. Eu sunt curat şi nepătat de sângele tău, căci am făcut ceea ce a depins de mine. Fie ca nimeni să nu mă mai tulbure după aceasta. Să fii sănătos în Domnul şi să cunoşti adevărul!

Page 125: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

129

XVII

Soarta omenească este orânduită de ProvidenŃa lui Dumnezeu, iar nu de stele şi de cercul norocului

După ce am citit multe cărŃi, atât creştineşti cât şi alcătuite de înŃelepŃi străini, şi am luat

din ele destul folos sufletesc, eu, în primul rând, am învăŃat că Dătătorul şi Săvârşitorul tuturor virtuŃilor pe care le lucrăm noi, oamenii, şi al oricărei puteri şi conduceri pe care le dorim, este Făcătorul şi Stăpânul tuturor. Acest lucru l-am aflat eu şi l-am înŃeles. Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare (Iac. 1, 17). Una este darea cea bună şi altul este darul desăvârşit. Darea cea bună este virtutea sufletească, precum: raŃiunea, bărbăŃia, dreptatea, fecioria, blândeŃea şi smerita înŃelepciune; de asemenea şi bunurile pământeşti date nouă de Bunătatea dumnezeiască de Sus, care ne folosesc pentru a trăi, dar pentru a trăi bine. Iar darul desăvârşit, care este dat din belşug de sus celor vrednici, este harul diferit al Sfântului Duh, har ce desăvârşeşte, întăreşte şi păzeşte până la sfârşit bunurile sufleteşti fireşti pomenite mai sus.

ÎmpărăŃia şi preoŃia, împodobite şi îngrădite cu mărturisirea credinŃei ortodoxe, sunt două bunuri mari şi desăvârşite, date de sus binecredincioşilor prin iubirea de oameni şi bunătatea dumnezeiască, tocmai ca printr-unii [prin preoŃi] să se sfinŃească şi să se lumineze oamenii credincioşi pentru a se mântui în chip plăcut lui Dumnezeu şi a se păzi în credinŃa şi iubirea către Cel de Sus prin împlinirea sârguincioasă a poruncilor lui Dumnezeu, iar prin ceilalŃi [prin împăraŃi] să fie ocrotiŃi şi să trăiască nevătămaŃi şi cu bună nădejde, fără să se teamă de cotropirea străinilor, având asupra lor împăraŃi binecredincioşi care pornesc întotdeauna la luptă împotriva duşmanilor, pregătindu-le supuşilor o viaŃă liniştită şi fără tulburare.

Dacă, într-adevăr, se întâmplă aşa şi dacă aşa mărturisesc toŃi PărinŃii şi învăŃătorii ortodocşi inspiraŃi de Dumnezeu, atunci să nu mai existe oameni neştiutori şi să nu mai rostească hule împotriva noastră aceia care gândesc la fel ca nemŃii, păzind învăŃăturile caldeilor şi egiptenilor, spunând şi propovăduind că norocul, prin intermediul cercului format de stele, pe unii îi ridică pe treptele puterii şi conducerii, iar pe alŃii îi detronează şi îi lasă în nenorociri şi în ruşine cumplită. Să înveŃe să spună şi ei împreună cu Proorocul inspirat de Dumnezeu şi împăratul David: Şi am zis celor fără de lege: Nu faceŃi fără de lege! şi păcătoşilor: Nu înălŃaŃi fruntea! Ci Dumnezeu este judecătorul; pe unul îl smereşte şi pe altul îl înalŃă (Ps. 74, 4; 7). Iată învăŃătura cea dreaptă: Însuşi dreptul Judecător şi Proniatorul tuturor făpturilor Sale, pe unul îl înalŃă, iar pe altul îl smereşte prin judecăŃile Sale negrăite, ştiute numai de El. El şi nu norocul fabulos, nu cercul zodiacului, nu ivirea stelelor şi a planetelor! Acelaşi împărat inspirat de Dumnezeu, binecuvântează şi în alt loc, zicând: Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuieşte întru cele înalte şi spre cele smerite priveşte, în cer şi pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său (Ps. 112, 5-8).

Să o ascultăm cu atenŃie şi pe Fericita ProorociŃă Ana şi să păstrăm cu tărie în mintea noastră învăŃătura ei curată şi insuflată de Dumnezeu. Ea vorbeşte clar şi ferm, închizând gurile cele nezăvorâte ale urmaşilor germanilor catolici, care se silesc să înrădăcineze erezia lor în minŃile ortodocşilor. Să ascultăm cu atenŃie ce spune această Fericită ProorociŃă, luminată de Duhul Sfânt, iar nu caldeii care au fost întunecaŃi şi înşelaŃi de duhul diavolesc. Nu vă lăudaŃi şi cuvinte trufaşe să nu iasă din gura voastră, căci Domnul este Dumnezeul a toată cunoştinŃa şi lucrurile la Dânsul sunt cântărite. Apoi adaugă, zicând: Domnul omoară şi învie; El coboară la locuinŃa morŃilor şi iarăşi scoate. Domnul sărăceşte pe om şi tot El îl îmbogăŃeşte;

Page 126: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

130

El smereşte şi El înalŃă. El ridică pe cel sărac din pulbere şi din gunoi pe cel lipsit, punându-i în rând cu cei puternici şi dându-le scaunul măririi, c ăci ale Domnului sunt temeliile pământului şi El întemeiază lumea pe ele (1 Regi 2, 3; 6-7). Există, oare, în aceste cuvinte cinstite, ceva despre noroc sau despre roata norocului care îi înalŃă şi îi smereşte pe anumiŃi oameni după predestinarea făcută de stele şi planete? Ce vor spune la aceasta cei care mărturisesc că mişcarea stelelor este pentru unii pricina bogăŃiei sau a slavei şi a dregătoriei, iar pentru alŃii, pricina sărăciei, a umilinŃei şi a ruşinii cumplite? Prin urmare, nu de la stele, zodiac şi planete, ci de la Însuşi Creatorul, Părintele luminilor vin toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit peste cei vrednici de acest dar şi acest har. Şi nu puŃine dovezi vom găsi pentru aceasta dacă le vom căuta cu încredere şi dragoste pentru adevăr în Vechiul şi Noul Testament.

În Vechiul Testament vom găsi cele spuse despre cele săvârşite prin pronia şi harul dumnezeiesc cu Saul şi David, primii împăraŃi ai Israelului. Vom vedea că Saul, pornind să îi găsească pe cei pierduŃi, a fost condus la proorocul Samuel nu de roata norocului, aşa cum mint astrologii, ci de Însuşi Făcătorul tuturor, Care i-a înainte-vestit despre el proorocului şi i-a poruncit să îl ungă împărat peste israeliŃi şi când, după ungere, Saul s-a ascuns, Domnul i-a spus lui Samuel unde s-a ascuns. Apoi, când Domnul s-a mâniat pe el pentru neascultarea lui cea nebună şi când el a făcut neascultare de două şi de trei ori, i-a poruncit lui Samuel să meargă în Bethleem şi să îl ungă împărat pe fiul lui Iesei. Când Proorocul a vrut să îl ungă pe Eliav, primul fiu al lui Iesei, care se deosebea între ceilalŃi fraŃi prin frumuseŃe şi prin vârsta trupească, Domnul l-a oprit, spunându-i Proorocului despre fiecare dintre cei şapte fraŃi că pe nici unul dintre ei nu l-a ales pentru împărăŃie. Atunci a fost chemat de la turma oilor fratele lor mai mic, David, pe care, atunci când s-a înfăŃişat, Proorocul l-a uns imediat, deoarece Domnul i-a spus despre el: Acesta este cel pe care Eu l-am ales; ridică-te şi unge-l.

Am înŃeles noi, oare, din aceasta că nu datorită poveştilor despre roată şi noroc, ci prin sfatul şi semnul dumnezeiesc sunt aşezaŃi unii oameni pe scaune înalte şi iarăşi daŃi jos de pe ele? Aşa au fost cele cu privire la Saul şi David. Dar să mai vedem şi alte rânduieli ale Proniei lui Dumnezeu cu privire la împăraŃii Samariei.

Când Solomon L-a mâniat pe Făcătorul şi Domnul tuturor, închinându-se şi aducând jertfe lui Astarte, zeiŃa Sidonului, şi lui Hamos, zeul Moabului, şi celorlalŃi zei ai soŃiilor lui, omul lui Dumnezeu, Proorocul Ahia, primind poruncă de la Dumnezeu, i-a încredinŃat zece seminŃii israelite lui Ieroboam, robul lui Solomon, numindu-l împărat peste ele, ceea ce s-a şi întâmplat, după porunca lui Dumnezeu, iar nu după roata norocului. Apoi, când Ieroboam a căzut în fărădelegi şi a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, Vaas, fiul lui Ahia, a primit împărăŃia Samariei, ucigându-l pe împăratul Navat, fiul lui Ieroboam şi nimicind toată casa lui, care atrăsese asupra ei mânia lui Dumnezeu.

Dar nu vreau să îi copleşesc pe cititori cu relatarea despre cele ce s-au întâmplat cu fiecare dintre ei după rânduiala lui Dumnezeu. Căci multe lucruri minunate s-au săvârşit acolo prin Pronia lui Dumnezeu, prin care unii au fost ridicaŃi la demnitatea împărătească din starea de jos şi apoi au fost pierduŃi cu tot neamul lor pentru că au cârmuit împărăŃia rău şi fără credinŃă.

Dar voi trece la Noul Testament şi mă voi strădui să povestesc ceea ce s-a petrecut în el după voia cea necercetată a lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat aici nu este mai puŃin important decât ceea ce a fost în Vechiul Testament, în sensul arătării adevărului şi a divulgării înşelăciunii astrologice, ci este foarte convingător şi neîndoielnic.

Aşadar, Constantin cel Mare, primul dintre împăraŃii creştini, a fost însufleŃit să pornească la luptă împotriva necredinciosului MaxenŃiu nu prin roata norocului şi nici prin mişcarea diferită a planetelor, ci prin arătarea crucii alcătuite din stele, prin care a fost condus treptat la adevărata credinŃă, şi prin inscripŃie, căci inscripŃia i-a spus clar: „Constantin, cu aceasta îl vei învinge pe vrăjmaşul tău”. Apoi, după ce l-a biruit cu puterea crucii şi a devenit singurul împărat al întregului imperiu roman, după voia lui Dumnezeu s-a îmbolnăvit, ca, străduindu-se să se izbăvească de boală, să se învrednicească să găsească un asemenea doctor

Page 127: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

131

care ar fi putut să îl izbăvească şi de boală şi de lepra necredinŃei, ceea ce a şi primit. Astfel a fost providenŃa pentru acest împărat binecredincios.

Iar despre cele săvârşite cu privire la cei ce au domnit în Constantinopol, Iustinian cel Mare şi Iustin, Vasile Macedoneanul, Foca tiranul şi Mavrichie, se mărturiseşte clar că prin sfatul şi semnul dumnezeiesc, iar nu prin roata norocului şi cursul stelelor, unii au fost ridicaŃi la demnitatea împărătească, iar alŃii au pierdut-o în chip ruşinos.

Când împăratul Anastasie, numit Dicor, a vrut să îi tortureze pe câŃiva dregători care îi erau duşmani, o vedenie dumnezeiască, pe care a avut-o în vis, i-a îngăduit să facă acest lucru şi i s-a spus: „łi se îngăduie să îi torturezi pe duşmanii tăi; iar lui Iustinian şi lui Iustin să nu le faci nici un rău, căci ei sunt vase pregătite de Pronia dumnezeiască şi care vor urma să Îi slujească, fiecare la vremea lui”.

De asemenea Mavrichie a trimis multe milostenii cuvioşilor călugări care vieŃuiau pretutindeni, înduplecându-L prin ei pe Dumnezeu să îi ierte păcatul neomenesc pe care l-a săvârşit, ducând la moarte patrusprezece mii de ostaşi în marea lui duşmănie faŃă de barbari. Şi a auzit în somn glasul Nemitarnicului Judecător Care i-a spus: „Când vrei să te pedepsesc: în veacul acesta sau în cel viitor?” Şi când el a răspuns: „În veacul acesta”, Dreptul Judecător a spus: „Predă-te ostaşului Foca”, ceea ce s-a şi întâmplat imediat. În partea de răsărit, Foca fusese proclamat de către armată împăratul grecilor. Iar Mavrichie, auzind despre aceasta şi aflând, în acelaşi timp, despre venirea lui, a fugit în timpul nopŃii din palatul împărătesc. Dar Foca, primind puterea împărătească şi auzind că Mavrichie se află încă printre cei vii, a poruncit să fie adus şi torturat în public, ceea ce s-a şi împlinit prin dreptele judecăŃi ale lui Dumnezeu, iar nu prin roata norocului. Şi pentru că Foca a cârmuit împărăŃia în chip rău şi nevrednic, Domnul l-a detronat cu ruşine prin Heraclie şi l-a lipsit de această viaŃă prin moarte amarnică.

Dar, ca să nu vă copleşesc povestind amănunŃit despre întâmplările care au avut loc prin voia Făcătorului tuturor în toate timpurile şi împărăŃiile diferitelor popoare, vă propun spre studiu mărturia PărinŃilor şi învăŃătorilor inspiraŃi de Dumnezeu de la Sinoadele ecumenice care ne interzic foarte clar şi aspru să intrăm în vicleşugul astrologiei. Cu aceasta voi şi încheia cuvântul.

Primul după Sfântul Iacov, fratele Domnului, vorbeşte Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer şi care ne porunceşte în Epistola către Romani, spunând clar: Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor lua osândă (Rom. 13, 1-2). Din aceasta reiese clar că prin semnul şi rânduiala dumnezeiască, iar nu prin roata şi norocul neobişnuit de mare, sunt ridicaŃi unii la demnitatea împărătească şi, de asemenea, tot astfel o şi pierd dacă îşi conduc împărăŃia rău şi nepotrivit cu voia lui Dumnezeu, aşa cum este scris de Duhul Sfânt: Domnul pune împăraŃi şi îi dă la o parte. Iar dacă Domnul face acest lucru, atunci nu este vorba despre vreo roată a norocului sau fortuna şi unirea stelelor, aşa cum arată rătăcirea caldeilor şi a egiptenilor.

Îndepărtându-ne de rătăcirea lor, acelaşi dumnezeiesc Apostol ne scrie clar sau, mai bine zis, îi mustră pe galateni, zicând astfel: Dar atunci, necunoscând pe Dumnezeu, slujeaŃi celor ce din fire nu sunt dumnezei; acum însă, după ce aŃi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aŃi fost cunoscuŃi de Dumnezeu, cum vă întoarceŃi iarăşi la înŃelesurile cele slabe şi sărace, cărora iarăşi voiŃi să le slujiŃi ca înainte? łineŃi zile şi luni şi timpuri şi ani? (Gal. 4, 8-10) Acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel. Iar faptul de a observa zilele şi orele este o ticăloşie şi nu este propriu creştinilor.

Sfântul Apostol Pavel numeşte aceste învăŃături diavoleşti „năluciri”, iar despre acestea să îl auzi pe Părintele inspirat de Dumnezeu, pe Vasile cel Mare, care ne învaŃă astfel tâlcuind cuvântul Proorocului Isaia împotriva iudeilor, unde spune: Tu ai lepădat neamul Tău, casa lui Iacov. Ea este plină de vrăjitori şi de magi ca Filistenii şi ea face legământ cu cei de alt neam

Page 128: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

132

(Isaia 2, 6), Sfântul ne zice astfel: „Vezi ce rău este pentru tine să ghiceşti în stele? Urmaşii vrăjitoriei sunt lepădaŃi de pronia lui Dumnezeu. MulŃi dintre creştini ascultă şi astăzi de vrăjitori şi observă zilele, orele şi timpurile şi cred în semne, urmăresc zborul păsărilor, ecourile şi întâlnirile şi multe altele. Dar să auzim cum a fost lepădat poporul care a urmat aceste lucruri. Lucrarea şi născocirile acestea sunt satanice. Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar Ńie nu-Ńi îngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău” (Deut. 18, 14).

Aşa ne învaŃă şi ne porunceşte nouă, credincioşilor, acest Părinte şi învăŃător dumnezeiesc. Noi însă – nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi! – ascultăm mai mult de rătăcirile caldeilor şi germanilor decât de învăŃăturile grăitoare de Dumnezeu ale PărinŃilor şi învăŃătorilor noştri inspiraŃi de Dumnezeu, care spun că tot ce ne priveşte pe noi nu ia naştere şi nu depinde de stele, zodiac, mişcarea şi unirea planetelor şi nici de roata norocului, ci, fiind dăruiŃi încă de la început cu voinŃă liberă de către Cel ce ne-a creat, noi suntem singurii stăpâni ai gândurilor şi faptelor noastre, atât ai celor bune cât şi ai celor rele.

Să îl ascultăm cu atenŃie pe Cuviosul Părintele nostru Ioan Damaschin şi să ne îndepărtăm, vă rog, de vicleşugul astrologiei care vrea să pună stăpânire pe noi. Acest Părinte şi învăŃător dumnezeiesc spune lămurit aşa: „Elinii au înŃeles că aceste astre – soarele şi luna, răsăritul şi apusul lor – călăuzesc toate lucrurile care ne privesc pe noi. Însă noi, cei credincioşi, mărturisim că ele prevestesc ploaia şi seceta, frigul şi căldura, umezeala şi uscăciunea şi vânturile, dar nu prevestesc nicicum lucrurile care ne privesc pe noi. Noi înşine, fiind creaŃi de Făcătorul nostru cu voinŃă liberă, suntem stăpânii faptelor noastre. Iar dacă toate faptele noastre sunt săvârşite după cursul stelelor, atunci noi facem din constrângere ceea ce facem; iar ceea ce se face din constrângere nu este nici bine nici rău. Dacă noi nu facem nici bine nici rău după propria voinŃă, atunci nu merităm nici laudă şi răsplată, nici mustrare şi pedeapsă. În acest caz şi Dumnezeu este nedrept, deoarece unora le dă bine, iar altora le dă rău; de asemenea, se dovedeşte că El nu conduce şi nu are grijă de făptura Lui”.

Având asemenea mărturii nemincinoase şi de netăgăduit ale ÎnŃelepŃilor PărinŃi şi învăŃători inspiraŃi de Dumnezeu, este foarte bine pentru noi şi mântuitor să ne supunem şi să le dăm ascultare, mulŃumindu-ne cu învăŃăturile şi predaniile lor insuflate de Dumnezeu, iar pe cele străine nu numai să le lepădăm, ca fiind necurate şi ticăloase, ci să le şi urâm şi să fugim de ele ca de şarpele iadului, după porunca dumnezeiască: Oile Mele ascultă de glasul Meu; iar după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor (Ioan 10, 27; 5).

Şi cine pot fi numiŃi cel mai mult străini şi vrăjmaşi lui Dumnezeu şi nouă, dacă nu aceia care spun şi învaŃă că toate gândurile, faptele, dorinŃele şi împrejurările noastre iau naştere şi depind de influenŃa planetelor, de zodiac şi de roata norocului? Ei nu numai că ne lipsesc de darul voinŃei libere, cu care am fost înzestraŃi de Făcătorul nostru şi datorită căruia ne recunoaştem a fi creaŃi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar se dovedesc a fi foarte necredincioşi şi Îl hulesc în chip diavolesc pe Însuşi Acela Care este dreptatea şi bunătatea cea mai înaltă, numindu-L nedrept şi creator al făpturilor rele.

Dacă, după părerea lor, cursul stelelor şi al zodiacului îi face pe unii buni, iar pe alŃii răi, pe unii stăpâni, iar pe alŃii supuşi, pe unii trăind în cinste şi în curăŃie, iar pe alŃii ticăloşi, necuraŃi şi săvârşind orice fărădelege; dacă, într-adevăr, unele stele au această putere binefăcătoare cu care îi face pe unii buni şi curaŃi şi stăpâni, iar pe alŃii răi, ticăloşi şi supuşi, atunci probabil că Făcătorul stelelor a pus în ele această putere. Iar dacă noi primim acest lucru, atunci se adevereşte că Dumnezeu este cauza şi începutul tuturor relelor şi, prin mişcarea stelelor, pentru unii este mijlocitorul binelui şi al mântuirii, iar pentru alŃii este dătătorul răului şi al pieirii. Ce poate fi mai ticălos decât acest lucru?

Dumnezeu este cu adevărat Bun şi dătătorul şi cauza oricărui bine. El nu este nicidecum pricina răului, aşa cum ne învaŃă în chip tainic şi dumnezeiescul Iacov, fratele Domnului, zicând: Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că

Page 129: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

133

Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcatul, iar păcatul odată săvârşit, aduce moarte (Iac. 1, 13-15).

Iată pricina tuturor relelor noastre şi a pieirii noastre! Ea constă în faptul că ne supunem imediat, asemenea animalelor, poftelor şi patimilor netrupeşti, trupeşti şi sufleteşti care se ridică asupra noastră, şi nu dorim să ne împotrivim lor, să le oprim şi să le punem frâu cu puterea raŃiunii dată nouă de sus, aşa cum ne învaŃă în chip înŃelept şi cucernic dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul, zicând astfel: „aceasta nu este altceva decât nepăsarea faŃă de lucrarea minŃii; de aceea, cei care se ostenesc întotdeauna cu râvnă în această lucrare, fac binele mereu, iar răul nu îl fac niciodată”.

Dacă vrei şi tu să te izbăveşti de rău, leapădă nepăsarea şi împreună cu ea alungă şi tot răul care constă în ispita gândului ce este urmată de fapte necuviincioase. În ce constă lucrarea firească a minŃii noastre, ne învaŃă clar acelaşi Părinte, zicând: „iar lucrarea firească a minŃii noastre constă în aceea ca partea cuvântătoare a sufletului, specifică nouă, să se afle în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi ca ea să Ńină supusă partea necuvântătoare a sufletului”. Fie ca această rânduială să se păstreze în toŃi, şi atunci nu se va mai afla în făpturi nici un rău şi nici o putere care să le atragă spre rău.

Iar faptul că noi nu din constrângere, nici prin unirea unor stele, nici prin zodiac nu suntem atraşi spre fapte bune sau rele şi nici prin roata norocului nu suntem slăviŃi sau umiliŃi, ne învaŃă clar acelaşi Părinte şi învăŃător preaînŃelept, zicând: mintea noastră se află între două persoane şi fiecare îşi săvârşeşte în ea lucrarea sa: unul virtutea, iar celălalt patima; aceştia doi sunt: Îngerul şi diavolul. Iar mintea noastră are puterea să îi urmeze sau să se împotrivească cui vrea. Sfintele puteri ne atrag întotdeauna spre bine, iar înclinaŃiile fireşti şi buna voinŃă ne ajută să facem binele; iar atacurile diavoleşti produc în noi patimile şi voinŃa cea vicleană. Noi avem trei îndemnuri spre bine: înclinaŃia firească, sfintele puteri şi buna voinŃă. De asemenea, există trei îndemnuri spre rău: patimile, diavolii şi reaua voinŃă.

Aşadar, auzim şi suntem învăŃaŃi drept de către PărinŃii şi învăŃătorii noştri inspiraŃi de Dumnezeu că suntem stăpânii gândurilor şi faptelor noastre şi că suntem îndemnaŃi la fapte bune în chip nevăzut de Îngerul lui Dumnezeu şi suntem păziŃi de el, iar la fapte viclene şi fărădelegi suntem atraşi de demonul cel viclean din pricina nebuniei noastre celei mari şi a nepăsării faŃă de poruncile lui Dumnezeu. De asemenea, mai învăŃăm că Domnul sărăceşte şi îmbogăŃeşte, smereşte şi înalŃă, aruncă în iad şi scoate de acolo, îl ridică pe cel sărac de la pământ şi pe cel lipsit din pulbere.

Auzind acestea, să ne îndepărtăm, vă rog, de vicleşugul egiptenilor şi al caldeilor, care hulesc şi spun că toate faptele şi gândurile noastre sunt săvârşite de stele şi roata norocului, iar nu prin Pronia lui Dumnezeu şi prin judecăŃile Lui nespuse. Ei au fost dintru început slujitorii şi ucenicii viclenilor diavoli. De aceea cugetă şi vorbesc în chip vrednic de învăŃătorii lor, silindu-se să îi atragă pe cei binecinstitori de la credinŃa în Dumnezeu, de la dragostea, nădejdea şi frica de Dumnezeu, prin care este slăvit şi preamărit Făcătorul şi Domnul tuturor. Atunci când credincioşii ortodocşi şi slujitorii lui Dumnezeu se mântuiesc, învăŃătorul cel mincinos, diavolul, acest legiuitor ticălos al caldeilor şi al elinilor, care se străduieşte prin toate mijloacele să îi atragă întotdeauna cu vicleşugul astrologiei pe cei binecredincioşi de la credinŃa în Dumnezeu şi de la dragostea Lui, este ruşinat, făcut de ocară şi umilit.

Prin harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, noi, creştinii, trebuie să păzim învăŃăturile dumnezeieştilor Lui ucenici şi ale celorlalŃi PărinŃi ai noştri inspiraŃi de Dumnezeu, să cugetăm potrivit cu ele şi numai pe ele să le cercetăm şi să le iubim [învăŃăturile]. Aşadar, dacă aŃi înviat împreună cu Hristos, căutaŃi cele de sus, unde Se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu; cugetaŃi cele de sus, nu cele de pe pământ (Col. 3, 1-2).

ÎnvăŃătura cea mincinoasă şi ticăloasă a astrologilor şi a celor care prezic soarta omului potrivit cu zilele de naştere nu este de sus şi nici nu le-a fost descoperită caldeilor, elinilor şi

Page 130: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

134

egiptenilor de harul Sfântului Mângâietor, ci de diavolii cei vicleni care îi urăsc pe oameni, spre pieirea celor ce cred în ea. Iar învăŃătura dumnezeieştilor Prooroci şi a Apostolilor şi a învăŃătorilor Sinoadelor ecumenice este descoperită de Sfântul Mângâietor şi propovăduită credincioşilor spre mântuire.

Spune-mi unde găseşti tu în aceste Scripturi pomenit cuvântul „noroc”, sau unde se vorbeşte despre unirea şi despărŃirea planetelor şi a zodiacului, care rânduiesc pentru unii bunăstare, iar pentru alŃii sărăcie, pentru unii ranguri de conducere, iar pentru alŃii robie şi umilinŃă? Nu vei găsi nicăieri asemenea vorbe deşarte şi mincinoase. Dimpotrivă, în Scripturi este propovăduit un singur Dumnezeu, Făcător, Stăpân, Proniator şi Cârmuitor al tuturor faptelor şi gândurilor noastre bune. De un alt cârmuitor al nostru în afară de El noi nu am auzit şi nici nu am întâlnit în Sfintele Scripturi şi nu vom primi, chiar de ar fi şi Înger din cer şi ar începe să propovăduiască şi să ne înveŃe acest lucru şi chiar dacă toŃi înŃelepŃii lumii acesteia şi cercetătorii ar începe să spună acest lucru.

Noi nu vom fi de acord cu ei, deoarece suntem creştini adevăraŃi şi urmaşi adevăraŃi ai dumnezeiescului Mângâietor Care spune prin Isaia: Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Mâna Mea a întemeiat pământul şi dreapta Mea a desfăşurat cerurile. Eu le chem şi iată ele stau de faŃă (Isaia 48, 12-13). Şi iarăşi spune: Iată, Domnul Dumnezeu Savaot va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice ajutor, orice hrană de pâine şi orice sprijin de apă, pe viteaz şi pe omul de luptă, pe judecător şi pe prooroc, pe prezicător şi pe bătrân; pe căpetenia peste cincizeci, pe sfătuitor, pe înŃelept, pe fermecător şi pe ghicitor. Voi pune băieŃi căpetenii peste ei şi copiii vor domni peste aceia (Isaia 3, 1-4).

Iată, prin aceasta învăŃăm clar că nu de la stele şi zodiac, ci de sus, adică de la Însuşi Părintele luminilor se pogoară toată darea cea bună şi darul desăvârşit peste neamul omenesc atât timp cât oamenii slujesc cu bună credinŃă, înŃelepciune, cuviinŃă şi dreptate Stăpânului Celui de Sus, împlinind sfintele Lui porunci. Iar atunci când nu ascultă şi încalcă poruncile Lui sfinte, toate bunurile pomenite mai sus se iau de la ei, aşa cum spune iarăşi acelaşi Prooroc: Pământul este în chin şi sleit, lumea tânjeşte şi se istoveşte, cerul împreună cu pământul vor pieri. Pământul este pângărit sub locuitorii lui, căci ei au călcat legea, au înfrânt orânduiala şi legământul stricatu-l-au pe veci! Pentru aceasta, blestemul mistuie pământul şi locuitorii îndură pedeapsa lor; drept aceea cei ce locuiesc pe pământ sunt mistuiŃi, iar oamenii rămaşi sunt puŃini la număr! (Isaia 24, 4-6).

Potrivit cu acesta prooroceşte şi Împăratul David, vorbind către Făcătorul tuturor despre unii oameni care săvârşeau păcate grele: Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborât când se înălŃau. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor (Ps. 72, 18-19).

ÎnvăŃătura astrologilor care afirmă că prin apropierea planetelor şi a zodiacului se dă tuturor oraşelor şi, separat, fiecărui om binele şi răul este minciună, iar acest lucru ni-l arată acelaşi dumnezeiesc Prooroc Isaia, prevestind împărăŃiei egiptene pieirea definitivă. Proorocia lui este aceasta: Păstrează pentru tine fermecătoriile tale şi vrăjitoriile cu care te-ai trudit din tinereŃe, poate îŃi vor sluji, poate vei insufla temere! Tu te-ai obosit întrebând pe atâŃia sfătuitori! Să iasă la iveală şi să te izbăvească acei care măsoară cerul şi iscodesc stelele; care în fiecare lună nouă spun ceea ce se va întâmpla. Iată-i ca pleava pe care o mistuie focul, aşa vor ajunge ei şi de puterea flăcărilor via Ńa lor nu vor putea s-o scape căci nu va fi jeratic la care să se încălzească, nici vatră ca să stea dinaintea ei (Isaia 47, 12-14).

Ce altă dovadă poate fi mai convingătoare decât această mărturie care spune că vicleşugul astrologic este pe deplin mincinos şi urât de Dumnezeu şi nu îi poate mântui pe cei ce îi dau atenŃie, deoarece iubitorii lui, ca nişte vreascuri, vor arde în focul cel veşnic şi nu vor putea să îşi izbăvească sufletele din flăcări?

Să nu căutăm în zadar ajutor de la lucruri oarbe, nesimŃitoare şi iraŃionale, şi nici înainte-vederea a ceea ce a rânduit Făcătorul şi Stăpânul tuturor pentru fiecare dintre noi. Acest lucru îi este cu totul necunoscut şi neştiut oricărei fiinŃe create. „Căci cine va cunoaşte raŃiunea

Page 131: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

135

Domnului sau cine va fi sfetnicul Lui?” Nimeni! Şi dacă nimeni nu cunoaşte viitorul, în afară de Făcătorul tuturor, şi doar dacă El Însuşi îi descoperă vreunui bărbat sfânt şi cucernic, unui prooroc de-al Lui, atunci de ce să căutăm, ca nebunii, vrăjitori îndrăciŃi şi mincinoşi şi observatori ai mişcării stelelor şi ai păsărilor?

Nu se cuvine să facem acest lucru, care le este străin creştinilor ortodocşi ce spun în fiecare zi şi se laudă înaintea lui Dumnezeu: Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei (Ps. 24, 1). Dacă noi spunem aceasta cu credinŃă şi ne rugăm Lui, atunci cum să alergăm iarăşi cu nădejde sinceră la astrologii cei urâŃi de Dumnezeu şi la diferiŃi vrăjitori şi să ne blestemăm fără minte pe noi înşine? Căci, rugându-ne cu acelaşi psalm, adăugăm: Pentru că toŃi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toŃi cei ce fac fărădelegi în deşert. Cine sunt aceştia care fac fărădelegi, dacă nu aceia care se desprind fără minte de credinŃa în Dumnezeu şi de nădejdea în Stăpânul tuturor şi se îndreaptă cu bani, cu credinŃă mare şi cu nădejde către prietenii diavolilor – astrologi şi vrăjitori – dorind să afle de la ei ceva despre sine?

Chiar dacă toate acestea nu ne-ar fi fost interzise aspru de Sfânta Scriptură, nici atunci nu ar fi trebuit să le căutăm, ci să îi dăm ascultare dumnezeiescului Apostol Pavel care ne porunceşte, zicând: Şi nu voiesc ca voi să fiŃi părtaşi ai demonilor. Nu puteŃi să beŃi paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteŃi să vă împărtăşiŃi din masa Domnului şi din masa demonilor (1 Cor. 10, 20-21). Iar dacă el porunceşte să nu mâncăm din jertfele aduse diavolilor pentru că sunt pângărite, atunci cu atât mai mult ne va interzice să mergem la vrăjitori şi fermecători, slujitorii diavolilor, acela care a alungat din sclava din Filipi duhul cel viclean ce îi vrăjise pe elini, şi l-a oprit, deşi el a spus adevărul despre Apostoli (Fapte 16, 16-18).

Aşa şi noi trebuie, asemenea dumnezeiescului învăŃător, nu numai să nu ne dorim prevestirea a ceea ce trebuie să se întâmple cu noi, dar să ne şi oprim de la a ne ocupa cu aceasta, iar pe aceia care nu se îndreaptă, să îi îndepărtăm de împreună-vieŃuirea cu noi ca pe uneltele vicleanului demon şi vase săvârşite spre pieire. Creştinii ortodocşi trebuie să se îndepărteze cu tot sufletul de aceste lucruri, iar toată nădejdea lor să o aibă în singurul şi adevăratul Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, şi să împlinească întotdeauna cu frică de Dumnezeu şi cu credinŃă nestrămutată sfintele Lui porunci şi să spună cu Proorocul: Domnul, Stăpânul meu, este tăria mea; El face picioarele mele ca ale căprioarelor, pe culmi poartă paşii mei! – Mai marelui cântăreŃilor, cu cântare din harpe (Avac. 3, 19). A Lui este slava în veci. Amin.

Page 132: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

136

XVIII

Cuvânt împotriva acelora care se silesc să prezică viitorul cu ajutorul citirii în stele şi cuvânt despre voinŃa liberă a omului

Înarmându-mă în nevoinŃa pentru adevărul Evangheliei, pregătindu-mă pentru stârpirea

minciunii şi fiind încins cu focul râvnei pentru adevăr, găsesc că este momentul prielnic de a spune, împreună cu Proorocul David, învăŃăturile zise de el pentru ucigătorii de Prooroci sau, mai bine zis, ucigătorii de Hristos, adică neamului iudeu: Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiŃi deşertăciunea şi căutaŃi minciuna? (Ps. 4, 2).

Într-adevăr, grei la inimă sunt, şi căutători ai deşertăciunii şi minciunii şi afundaŃi în adâncul întunericului, aceia care, fără să dea ascultare învăŃăturilor Apostolilor, Proorocilor şi PărinŃilor, se lipesc de diavoleasca robie babilonică, urmând vicleniile şi răutăŃile diavolilor. Şi sunt atât de îndârjiŃi, încât sunt gata mai degrabă să se lepede de sufletele lor, dacă cineva ar începe să îi tortureze din cauza necredinŃei lor, decât să se lepede în vreun fel de diavoleasca

Page 133: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

137

citire în stele. Şi acest lucru nu este de mirare, căci începătorul şi legiuitorul acestui vicleşug, tatăl minciunii, care este numit în Sfânta Scriptură: închipuire asiriană, deoarece nu cugetă nimic plăcut lui Dumnezeu, trebuie să aibă reprezentanŃi puternici în raŃiune, puşi de el, ca unul care locuieşte şi lucrează în ei.

Asemenea oameni a avut el, amăgitorul, în timpul Faraonului, împăratului egiptean, oameni pe care i-a pus împotriva Proorocului Moise, străduindu-se prin ei să întunece acele minuni vădite. Pe unii ca aceştia i-a ridicat el împotriva Proorocului Ieremia, silindu-se să arate că răspunsurile lui mântuitoare, pe care le dăduse poporului iudeu, nu sunt bune de nimic. Pe un asemenea om l-a ridicat el împotriva Sfântului Apostol Petru, în persoana samarineanului Simon, dorind, ticălosul, să arate chiar de la începutul propovăduirii evanghelice că această însămânŃare este nefolositoare. Tot pe un astfel de om, în persoana lui Eleodor, l-a înarmat el împotriva PreasfinŃitului Episcop Leon al Cataniei.

Prin mulŃi ca aceştia şi astăzi mai dăunează Bisericii lui Hristos, celei sfinte, apostoleşti şi soborniceşti, acest dragon pierzător care atribuie tot ce a sădit Făcătorul în omul cel creat după chipul lui Dumnezeu, adică libertatea voinŃei şi a raŃiunii prin care omul se înfăŃişează înaintea celorlalte făpturi ca fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, unirii zodiacului şi stelelor, şi de aceasta leagă dependenŃa în alegerea virtuŃilor şi patimilor. Şi acest apostat a ajuns la o asemenea nebunie încât, fără ruşine, afirmă că buna credinŃă şi vieŃuirea cu cinste vor înceta şi că prin lucrarea lui Zeus şi a lui Ares (Marte) ele vor apărea din nou în scurt timp în Biserica lui Hristos şi va fi o reînnoire şi o lege nouă care depinde de mişcarea planetelor şi a zodiacului.

O, ce hulă! Vai, ce răutate satanică! La ce înălŃime a răutăŃii a ajuns acest ticălos! Ce auz creştinesc ar îndura acest lucru, chiar dacă cineva ar fi atins numai cu marginea buzelor băutura apostolică? Mi se pare că aceia care vorbesc aşa, gândesc în taină, chiar dacă nu îndrăznesc să propovăduiască lămurit minciuna lor, că şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luat naştere prin mişcarea planetelor, după necesitate a luat trup, a fost răstignit pe Cruce şi, din aceeaşi necesitate, a săvârşit toate acele minuni mai presus de fire. Faptul că aceşti ticăloşi gândesc aşa reiese din ceea ce spun ei - fără nici o ruşine! - că prin lucrarea lui Zeus şi a lui Ares vor apărea iarăşi buna noastră credinŃă şi cinstita vieŃuire.

Ce poate fi mai ticălos, acum sau mai târziu, decât această cugetare? Dacă prin rotaŃia stelelor, prin unirea şi apropierea lor, ne sunt date nouă dumnezeieştile daruri, şi după ce ele slăbesc ia naştere reînnoirea lor şi raŃiunea noastră, şi voinŃa liberă a sufletelor noastre se află în dependenŃă de însuşirile zodiacului şi sunt conduse de el fie spre virtuŃi fie spre viaŃa desfrânată, atunci propovăduirea apostolică se dovedeşte a fi zadarnică şi zadarnică este şi credinŃa noastră.

În acest caz să fie lepădată Legea, să înceteze propovăduirea Evangheliei, să înceteze rugăciunile şi prinosul de jertfe! Toate acestea sunt de prisos şi fără nici un folos dacă noi ne aflăm sub stăpânirea unor asemenea stăpâni şi suntem atraşi de ei împotriva voinŃei noastre spre rău: ori de Afrodita spre desfrâu, ori de Ares spre ucidere şi război, ori de Hermes spre hoŃie, ori de duşmănosul Cronos spre mânie şi vrăjmăşie neîmpăcată. Nimeni să nu se mai îngrijească de virtuŃi şi să nu se mai străduiască să se lepede de patimi. Ci, aflând cum sunt sorŃii lui, să aştepte de la ei binele, dacă a dobândit un stăpân bun, iar dacă a dobândit unul rău, atunci să nu se străduiască în zadar să se elibereze din robia stăpânului său, căci niciodată nu va putea să scape din această robie, oricât de mult s-ar nevoi pentru aceasta. Unui asemenea om să nu îi fie teamă de cercetările înfricoşătoare ale dreptului Judecător, căci el va avea atunci destulă îndreptăŃire. Care este aceea? Ea constă în asuprirea stăpânului său celui rău, de care a fost atras, împotriva voinŃei, spre diferite patimi. De asemenea şi acela care a dobândit virtuŃi, să nu aştepte de la Judecătorul răsplată pentru dreptate şi adevăr, căci virtuŃile lui nu au depins de propria lui voinŃă, ci de puterea stăpânului său pe care el, întâmplător, l-a dobândit la sorŃi şi de care, asemenea unui animal supus, a fost îndrumat să meargă pe drumul cel drept şi să se ferească de prăpastia răului, care se afla în ambele părŃi.

Page 134: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

138

Judecătorul nostru a făgăduit că îi va răsplăti pe aceia care se dovedesc a fi buni din propria voinŃă, iar nu din constrângere, zicând: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24). Spunând astfel, Creatorul firii noastre a arătat clar că de propria noastră voinŃă depind şi faptele bune şi cele rele, căci a zis: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine şi nu a zis: să se lepede de puterea care îl stăpâneşte. Dacă El ar fi ştiut că aceasta nu depinde de puterea noastră, atunci ar fi spus lămurit: dacă poate cineva să vină după Mine. Din această pricină, şi aceluia care L-a întrebat cum să dobândească viaŃa veşnică, i-a răspuns, zicând: dacă vrei să fii desăvârşit! Nu i-a spus: „dacă poŃi”, ceea ce ar fi însemnat că nu de voinŃa lui depinde binele sau răul, ci i-a spus: „dacă vrei”. Iar faptul de „a vrea” sau „a nu vrea” arată limpede că el este stăpân pe faptele sale. Din această pricină se şi păstrează faptele fiecăruia pentru judecată, ca unele care iau naştere din propria voinŃă, iar nu din constrângerea şi forŃa zodiacului şi a planetelor.

Oare nu se dovedesc a fi blasfemiatorii lui Dumnezeu şi defăimătorii Lui aceia care atribuie toate faptele noastre stelelor şi afirmă că în afara rânduielii lor nu se săvârşeşte nimic din ceea ce ne priveşte pe noi? Căci dacă Dumnezeu, Care este Însuşi Adevărul şi Dreptatea şi Bunătatea, Care încă de la început, prin toate mijloacele, a lucrat mântuirea noastră prin judecata Lui cea negrăită şi nepătrunsă, a ştiut că există o putere ce ne constrânge aflată în zodiac şi care îl atrage pe fiecare dintre noi după însuşirea lui şi, împotriva dorinŃei noastre, ne obligă să facem ceea ce nu vrem, atunci cum de ne-a mai poruncit, zicând: să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă şi altele asemănătoare?

E posibil să se spună că Dumnezeu a luat din stele puterea pusă în ele mai înainte, pe care o aveau asupra noastră, şi apoi ne-a poruncit aşa? Dar este absurd să gândim aşa despre Dumnezeu, cu atât mai mult să vorbim, căci acest lucru ar fi semnul nejudecăŃii şi neorânduielii Lui. Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi (Rom. 11, 29) a spus Pavel, iar David mărturiseşte despre El că este înfricoşător la sfat mai mult decât fiii oamenilor. Sau e posibil să se spună că Domnul a invidiat mântuirea oamenilor şi de aceea nu a spus lui Moise şi Proorocilor despre puterea stelelor? Însă dacă este aşa, atunci cum spune David despre Dumnezeu: Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale (Ps. 102, 7)? Şi dacă Dumnezeu a invidiat mântuirea noastră, atunci cum spune David iarăşi despre El: Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepŃi la inimă (Ps. 72, 1)? Dacă este invidie în El, atunci cum este El milostiv şi cum nu vrea moartea păcătosului?

Evident, minte acela care, împotriva rânduielii Făcătorului, spune că unirea stelelor şi a zodiacului este ceva înalt; adevărat este Făcătorul nostru Care nu l-a supus pe om nimănui, ci l-a lăsat liber şi l-a înzestrat cu chipul Său, făcându-l bun din fire, iar nu datorită influenŃei stelelor. Dacă Dumnezeu ştia că stelele au putere de constrângere, atunci de ce când omul a păcătuit în Eden la sfatul şarpelui, El i-a pedepsit pe cel ce a păcătuit şi pe cel ce l-a ademenit? De ce nu Şi-a revărsat mânia Lui cea dreaptă pe principalul vinovat al înşelăciunii, planeta Mercur (Hermes), ci pe şarpele care l-a ademenit pe Adam şi care a nesocotit sfatul Făcătorului?

Dar se cuvenea ca şi Făcătorul să îl prevină pe om cu privire la puterea pe care a dat-o stelelor asupra lui, pentru ca el să se pregătească cât mai bine (să se supună lor) şi să nu Îl mânie din neştiinŃă pe Stăpânul lui. Aceasta se cuvenea să facă bunătatea şi dreptatea Creatorului; dar acum noi nu vedem nimic asemănător, ci, dimpotrivă, vedem că sunt trimise din porunca lui Dumnezeu boli şi pedepse, şi ziua judecăŃii este numită ziua cea rea, iar în alt loc se spune că pentru păcătoşi această zi este plină de suferinŃe şi boli, căci este zis: în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul (Ps. 40, 2).

Un alt Prooroc, înşirând diferite pedepse pregătite la Dumnezeu (pentru păcătoşi), spune ca şi cum ar fi din partea lui Dumnezeu: Au nu sunt acestea ascunse la Mine? Şi nu sunt ele pecetluite în cămările Mele? A Mea este răzbunarea şi răsplătirea când se va poticni piciorul lor; că aproape este ziua pieirii lor şi curând vor veni cele gătite pentru ei (Deut. 32, 34-35).

Page 135: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

139

Să ascultăm cele zise, nesăbuiŃilor, şi, deşi este târziu, să începem o dată să cugetăm despre cele ascunse la Dumnezeu şi pecetluite în cămările comorilor Lui. Cine v-a descoperit vouă, celor ce rătăciŃi cu privire la puterea stelelor, faptele lor [ale stelelor]? Îngerii sau Arhanghelii? Dar care dintre ei „cunoaşte raŃiunea Domnului”? Sau, poate, vreun Prooroc luminat de Duhul Sfânt? ArătaŃi-ne cine este acesta, şi atunci vom tăcea. În ziua judecăŃii a Mea este răzbunarea şi răsplătirea, iar nu în ziua arătării lui Cronos sau a vreunei alte planete care vă insuflă frica cea drăcească. Apoi adaugă mai lămurit, arătând pricina: când se va poticni piciorul lor, ceea ce înseamnă: când vor începe să nu mai meargă drept, călcând poruncile Lui.

Să înŃelegem dar, că pedepsele sunt îngăduite de Dumnezeu cu un scop asupra noastră: dacă păcătuim, să fie spre îndreptarea noastră. Aceste pedepse ne ating în momentul în care noi cădem în neascultare, dar ne ating cu voia lui Dumnezeu, iar nu atunci când vor Cronos sau Marte.

Dumnezeu ne spune şi mai clar, zicând: VedeŃi, vedeŃi, dar, că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu omor şi înviez, Eu rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate scăpa din mâna Mea! (Deut. 32, 39). Eu sunt Însuşi Dumnezeu, spune; prin aceasta, El te abate de la minciunile astrologiei şi de la toată frica cea drăcească, învăŃându-te să îŃi pui nădejdea numai în El şi să recunoşti că numai El te pedepseşte în chip părintesc. De ce? Căci El te tămăduieşte nu cu ajutorul stelelor rele, ci al cuvintelor aspre, al bolilor şi al suferinŃelor care vin asupra noastră din porunca lui Dumnezeu.

Cele spuse aici sunt de ajuns pentru aceia care îşi pleacă gâtul lor cu evlavie şi supunere sub jugul Sfintei Scripturi. Însă aşa cum nu toŃi cei chemaŃi sunt şi aleşi, după cuvântul Evangheliei, pentru o mai mare încredinŃare a acelora care se îndoiesc de adevăr, trebuie să aduc dovezi şi din scrierile SfinŃilor PărinŃi.

Marele nostru Părinte, Vasile, dând în vileag de la început, în al şaselea cuvânt al său, acest vicleşug al citirii în stele, şi dovedind că este mincinos şi cu totul vrednic de batjocură, adaugă, zicând:

„Însă unii nu se opresc numai la aceasta, ci atribuie corpurilor cereşti şi pricina lucrului pe care este stăpână propria voinŃă a fiecăruia dintre noi, adică pricina înclinaŃiei către virtute sau patimă. Pe de o parte, este caraghios să îi contrazicem, iar pe de altă parte, pentru că mulŃi sunt molipsiŃi de această rătăcire, nu trebuie să lăsăm acest lucru sub tăcere.

Aşadar, înainte de toate îi întrebăm: nu se schimbă, oare, corpurile alcătuite din stele de mii de ori în fiecare zi? Căci aşa-numitele planete se mişcă neîncetat şi anumite planete se întâlnesc mai repede una cu cealaltă, iar altele săvârşesc legătura foarte încet; deseori stau o singură oră una în faŃa alteia şi sunt ascunse una de alta. Iar în momentul naşterii, aşa cum spun ei, are o putere foarte mare pentru om faptul de a fi în vederea unei stele binefăcătoare sau răufăcătoare. Şi deseori, din necunoaşterea unei ursite mici, negăsind vreme în care steaua să se arate binefăcătoare, au descris-o ca fiind în rândul celor răufăcătoare - eu sunt silit să folosesc propriile lor expresii.

Însă în cuvintele lor este, cu siguranŃă, multă nesăbuinŃă, dar cu mult mai multă ticăloşie! Căci stelele răufăcătoare atribuie pricina răutăŃii lor Creatorului lor. Dacă răul lor este firesc, atunci Creatorul este autorul răului. Iar dacă ele devin rele din proprie voinŃă, atunci, în primul rând, ele sunt fiinŃe vii, înzestrate cu voinŃă liberă şi consacrate năzuinŃelor libere. A afirma însă acest lucru despre lucrurile neînsufleŃite, este ceva mai presus de nebunie. Apoi, cât este de absurd să nu se împartă fiecăruia binele şi răul după vrednicie, ci steaua să fie binefăcătoare, pentru că se află într-un anumit loc, şi să devină răufăcătoare, pentru că se află sub o anumită stea, şi iarăşi să-şi uite imediat însuşirea cea rea dacă s-a îndepărtat puŃin de corpul cunoscut! Şi despre aceasta am spus destul.

Dacă în fiecare clipă, aşezarea reciprocă a stelelor se schimbă de la un corp la altul, iar datorită acestor schimbări nenumărate se alcătuiesc de multe ori pe zi forme care arată naşterea împăraŃilor, atunci de ce nu se nasc în fiecare zi împăraŃi? Sau de ce le revine împărăŃia prin

Page 136: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

140

moştenire de la părinŃi? Căci, cu siguranŃă, nu fiecare împărat asociază naşterea fiului său cu forma împărătească a stelelor. Dar ce om este stăpân pe acest lucru? Cum l-a născut Ozia pe Ioatam, Ioatam pe Ahaz, Ahaz pe Ezechia? Şi nici unuia dintre ei nu i s-a întâmplat să se nască în ceasul robiei.

Mai presus de acestea, dacă începutul faptelor rele şi al celor virtuoase nu depinde de noi, ci ele sunt urmarea naşterii, atunci degeaba există legiuitori care hotărăsc ce trebuie să facem şi ce să nu facem, degeaba există şi judecători care răsplătesc virtutea şi pedepsesc viciul. Nici hoŃul şi nici ucigaşul nu sunt vinovaŃi de încălcarea legii: ei, chiar dacă ar fi vrut, nu ar fi putut să-şi Ńină mâinile la locul lor, deoarece nevoia lor i-a împins inevitabil către aceste fapte. Dar mai mult decât toŃi, se amăgesc cei ce se ostenesc în artă. Contrar acestora, cel ce lucrează pământul adună roade bogate chiar şi fără să arunce seminŃe în pământ şi fără să ascută coasele, iar negustorul se îmbogăŃeşte chiar dacă vrea aceasta sau nu, deoarece soarta îi aduce o grămadă de bani. Iar marile nădejdi ale creştinilor se transformă în nimic, deoarece nici dreptatea nu va fi cinstită, nici păcatul osândit, pentru că oamenii nu fac nimic după propria lor voinŃă. Căci acolo unde domnesc necesitatea şi soarta, nu are loc răsplata după vrednicie”.

Astfel, potrivit cu insuflarea deosebită a Sfântului Duh care a lucrat în el, a vorbit dumnezeiescul Vasile care a şi lăsat acestea binecinstitorilor. Să începem cu tot sufletul să urmăm învăŃătura lui dacă vrem să fim binecinstitori ai lucrurilor dumnezeieşti.

Dar să ascultăm şi ceea ce spune Sfântul Grigorie Teologul, bineînŃeles în acord cu Vasile. El cugetă şi scrie în cuvântul său (al 14-lea) despre iubirea faŃă de săraci. În acesta, el cercetează pricina nenorocirilor ce îi lovesc pe oameni, bolile şi sărăcia, şi pricina bunăstării, de unde şi din ce iau naştere unele şi cealaltă. Şi plângând pentru aceia care mărturisesc în chip greşit că totul este întâmplare şi atribuie destinului, norocului şi mişcării stelelor totul, Ńinând cont de ceea ce revine prin sorŃi, spune despre ei:

„Astfel sunt aceia despre care vorbim noi. Nu vor să admită că Dumnezeu este mai înŃelept decât ei. Şi dacă li se întâmplă să nu priceapă vreun eveniment, atunci, în loc să se trudească ei înşişi să caute pricina acelui eveniment în nădejdea că, poate, celui ce se sârguieşte în căutare i se va da adevărul, sau măcar să se sfătuiască cu oameni care sunt mai înŃelepŃi şi mai înduhovniciŃi decât ei, deoarece şi înŃelepciunea este unul dintre daruri şi nu toŃi au cunoştinŃa (1 Cor. 8, 7), sau, iarăşi, prin curăŃia vieŃii să încerce să dobândească cunoaşterea şi să caute înŃelepciunea la Izvorul înŃelepciunii, ei, din pricina nepăsării, se îndreaptă către ceea ce este mai aproape de ei şi cugetă greşit că în această lume totul este săvârşit fără nici o cauză raŃională, deoarece ei înşişi nu înŃeleg cauzele celor ce se săvârşesc. Şi astfel, din pricina nepăsării lor, devin înŃelepŃi sau, aşa zis, din cauza prea multei înŃelepciuni devin neînŃelepŃi şi nesăbuiŃi.

De aceea, unii au născocit norocul şi neprevăzutul, o născocire care, într-adevăr, este întâmplător produsă de ei. AlŃii au născocit o anumită putere iraŃională şi nestrămutată a stelelor, care se îmbină după voia lor sau, mai bine zis, fără voie sunt obligate să urzească soarta noastră prin intermediul unirii şi opunerii şi al mişcării ce domneşte peste toate.

Însă aceştia, aşa cum am spus, vor fi lepădaŃi, deoarece mai înainte de noi i-a osândit cuvântul lui Dumnezeu, zicând: Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulŃumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înŃelepŃi, au ajuns nebuni. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor (Rom. 1, 21-23), deformând prin anumite poveşti şi umbre ProvidenŃa Cea AtotŃiitoare. Iar noi, ca nişte fiinŃe raŃionale şi slujitori ai Cuvântului, dacă ascultăm numai de raŃiune, nu trebuie nici să născocim asemenea idei monstruoase, nici să primim ideile acelora care gândesc aşa, oricât de iscusită ar fi limba lor în alcătuirea cugetărilor şi învăŃăturilor neroade şi oricât ar fi de încântătoare noutatea născocirilor lor”.

Este clar pentru noi că acest Părinte dumnezeiesc numeşte „nebunie” învăŃătura despre naştere şi „fric ă diavolească” ideile mincinoase despre influenŃa stelelor. El spune că spre

Page 137: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

141

această ticăloşie, unii oameni s-au aplecat numai pentru că nu au putut să înŃeleagă cauzele diferitelor rânduieli ale proniei dumnezeieşti. Să fugim de învăŃătura lor şi să înŃelegem că totul este condus şi săvârşit de providenŃa nepătrunsă a Stăpânului şi de înŃelepciunea Lui negrăită, iar nu de unirea şi despărŃirea stelelor!

Să ascultăm şi ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur în al 75-lea cuvânt al tâlcuirii lui la Sfânta Evanghelie după Matei:

„Unde sunt aceia care pun împotriva învăŃăturii Bisericii puterea naturii şi periodicitatea timpurilor? Îşi aminteşte, oare, cineva dintre ei să mai fi apărut vreodată un alt Hristos, să se fi întâmplat un asemenea eveniment? Aşadar, despre ce periodicitate vorbiŃi voi? N-a mai fost nici o altă Sodomă, nici o altă Gomoră, nici un alt potop. Până când vă veŃi bate joc şi veŃi vorbi despre transformări şi naşteri? Tu te întrebi cum se împlinesc multe din cele prezise? Pentru că tu însuŃi te-ai lipsit de ajutorul lui Dumnezeu, l-ai nesocotit şi te-ai aşezat în afara providenŃei. Diavolul conduce şi rânduieşte faptele tale aşa cum vrea el”.

Auzi tu, oare, ce spune acest Sfânt Părinte? Spune că diavolul îi ajută pe slujitorii stelelor şi împreună-lucrează cu ei şi preface, după cum vrea, întâmplările credincioşilor în învăŃătură astrologică. Să ne temem şi, chiar dacă e târziu, să ne înŃelepŃim şi să nu îi facem diavolului loc în noi. Dacă acesta nu va fi în noi, atunci se va sălăşlui în noi Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înŃelepciunea lui Dumnezeu. Apoi [Sfântul Ioan Gură de Aur], continuând predica, explică ce este ceasul naşterii, numind ceasul naşterii ghicire după cursul stelelor, care poate fi bună sau rea. El spune: „Ce înseamnă, de fapt, ghicirea în stele? Nimic altceva decât minciună şi amestec, potrivit cărora totul dă naştere norocului şi nu numai norocului, ci şi lipsei de judecată”.

Apoi, răspunzându-le acelora care [în apărarea învăŃăturii lor] pun împotrivă nu aceleaşi întâmplări, ci diferite întâmplări care au loc în fiecare zi, spune: „Însă tu spui: dacă steaua nu are influenŃă asupra sorŃii omului, atunci de ce unul e bogat, iar altul e sărac? Nu ştiu. Aşa îŃi răspund de la început, ca să te învăŃ să nu cercetezi cu obrăznicie totul şi să nu gândeşti nicidecum că, din această pricină, totul se produce întâmplător şi fără scop. Nu trebuie să născoceşti ceea ce nu există, numai pentru că nu înŃelegi acest lucru. Necunoaşterea este mai bună decât învăŃătura vătămătoare. Acum, vă voi spune de ce unul este bogat: unuia Dumnezeu îi dă bogăŃie, iar altuia îi îngăduie bogăŃia. Iată explicaŃia cea scurtă şi simplă a cauzei. Greşeşte cel ce spune că El îl face bogat pe bărbatul adulter şi pe acela care întrebuinŃează rău bogăŃia lui. El nu îl face bogat pe un astfel de om, ci îi îngăduie numai să dobândească bogăŃie; iar printre altele, între «a face» şi «a îngădui» există o mare diferenŃă. Cu toate acestea, El de ce îngăduie? Deoarece nu a sosit încă vremea judecăŃii ca fiecare să primească după vrednicie”.

Am înŃeles noi, oare, din cele spuse, pricina cărei nebunii, dezordini şi răutăŃi este astrologia diavolească? Sau mai nădăjduim în dovezile împotriva acestei minciuni? Dar mi se pare că acela care nu este convins de cele spuse, nu se va supune nici unei alte dovezi, ca un bolnav nevindecat, şi dacă cineva l-ar întreba: „ce motiv nu îi dă voie să fie de acord cu mărturiile adevărate: raŃiunea sufletească sau vreo stea vrăjmaşă adevărului”, atunci el nu ar putea să spună că steaua. De ce? Pentru că toate lucrurile lui Dumnezeu sunt bune şi, în orice caz, după cuvântul Fericitului Apostol, celui ce se teme de Dumnezeu îi merge bine. De aceea steaua, ca făptură a lui Dumnezeu, este bună şi Creatorul nu a pus în ea ura pentru adevăr, căci El este bun şi Făcător al oricărui bine, nu al răului.

Pe de altă parte, noi ştim că mulŃi oameni în decursul istoriei, au aflat – şi încă şi acum vedem pe mulŃi! - că citirea în stele este înşelăciune şi învaŃă adevărul. Şi acest lucru nu s-ar fi întâmplat cu ei dacă s-ar fi supus forŃei stelelor. De aici reiese că omul este înzestrat cu voinŃă liberă şi creat după chipul lui Dumnezeu, şi dacă el îşi îndreaptă de bunăvoie gândul la Dumnezeu, atunci nimeni nu poate să îl abată uşor de la lucrul pe care şi l-a ales, atâta timp cât nu se lasă de bunăvoie şi nu atrage singur asupra sa osândirea pentru necunoştinŃa binelui.

Page 138: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

142

Dar noi, fiind ucenicii Bisericii Mântuitorului Hristos sau, ceea ce este acelaşi lucru, râvnitorii adevărului, căci Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, este Lumina, ÎnŃelepciunea şi Adevărul, să auzim ce spun SfinŃii Prooroci Isaia şi Ieremia şi să urâm orice înşelăciune păgână şi minciunile citirii în stele şi să ne menŃinem în hotarele adevărului proorocesc şi apostolesc, fără să ne amăgim cu elocvenŃa şi cu mărturiile viclene ale închipuiŃilor înŃelepŃi elini. ÎnvăŃătorul lor este diavolul care îi înŃelepŃeşte, punând în chip tainic în ei vorbe frumoase şi dovezi convingătoare, tocmai ca să îi înşele pe cei mai nechibzuiŃi.

Citirea în stele este înşelăciune şi prăpastie pierzătoare, iar acest lucru l-a dovedit clar dumnezeiescul Prooroc Isaia atunci când a proorocit împotriva Babilonului şi a zis: înŃelepciunea ta şi meşteşugul tău te-au înşelat. Şi iarăşi: Să iasă la iveală şi să te izbăvească acei care măsoară cerul şi iscodesc stelele; care în fiecare lună nouă spun ceea ce se va întâmpla. Iată-i ca pleava pe care o mistuie focul, aşa vor ajunge ei şi de puterea flăcărilor viaŃa lor nu vor putea s-o scape căci nu va fi jeratic la care să se încălzească, nici vatră ca să stea dinaintea ei (Isaia 47, 13-14).

O, fraŃi creştini! Să ascultăm cu atenŃie şi să ne temem de Dumnezeul cel viu, noi, care în situaŃiile grele, părăsind nădejdea în Dumnezeu, alergăm cu credinŃă la astrologi, căutând şi nădăjduind să primim ajutor de la ei. Proorocul spune că ei vor arde ca pleava în foc. Iată ce răsplată bună este pregătită de Dumnezeu celor ce dau atenŃie citirii în stele! La aceasta trebuie să mai adaug cunoscuta învăŃătură apostolică: Vrednic este lucrătorul de plata sa (1 Tim. 5, 18). Însă noi, cei care dorim să ne izbăvim de focul cel veşnic şi să fim împreună cu Hristos, să păzim Sfintele Lui Scripturi, ascultându-l pe Proorocul Ieremia care spune din partea lui Dumnezeu aşa: Nu deprindeŃi căile neamurilor şi nu vă îngroziŃi de semnele cerului, de care se îngrozesc neamurile; că datinile neamurilor sunt deşertăciune (Ieremia 10, 2-3). Şi, într-adevăr, ele sunt deşarte, neîntemeiate, mincinoase şi pline de tot vicleşugul, căci nu sunt rânduite de Dumnezeu, ci de dracii cei pierzători de suflete.

Pe acestea [datinile] nu le-au rostit, prin Duhul Sfânt, Proorocii Dumnezeului celui viu, nici nu au adeverit buna lor credinŃă şi puterea lor de mântuire, ci au fost născute tocmai de slujitorii duhului viclean, de oamenii care duceau o viaŃă necurată şi se lăsau în voia tuturor patimilor: caldeii, babilonienii, egiptenii, arabii şi fenicienii, care s-au distins încă de la început prin reaua lor credinŃă, de asemenea şi de elini, mai ales dintre aceea care au fost urmaşii lui Epicur şi Diagor, numiŃi atei pentru necredinŃa lor.

Nici Socrate, nici Platon, nici Aristotel, cei mai respectaŃi filosofi şi iubitori de adevăr din rândul filosofilor elini, nu au fost de acord cu înşelătoarea ghicire după cursul stelelor, aşa cum reiese din operele lor. De aceea, după cum se vede, Aristotel, înŃelegând că aceasta este înşelăciune şi că această ghicire în zadar este numită ştiinŃă la ei, a osândit-o, mărturisind că este demnă de dispreŃ şi mincinoasă, spunând undeva în operele sale cu privire la prezicerea întâmplărilor viitoare că acesta nu este adevărul precis şi că despre aceasta nu există nici viziuni, nici ştiinŃe.

Cum îndrăznesc apărătorii stelelor să ghicească fără ruşine judecăŃile viitoare ale lui Dumnezeu, afirmând că vor fi o nouă rânduială şi o nouă perioadă care vor înflori în evlavie şi curăŃie şi că acestea vor fi aduse de Zeus şi de Marte? Dacă, după cuvintele unui filosof elen cu privire la viitor, nu există nici o ştiinŃă şi nici o viziune, căci previziunea viitorului este lucrarea harului dumnezeiesc şi nu lucrarea astrologiei diavoleşti care alcătuieşte o ştiinŃă nebună ce greşeşte în multe lucruri şi se bucură de împreună-lucrarea Satanei, atunci nu ea trebuie să judece lucrurile dumnezeieşti. Legile date de Dumnezeu au fost rânduite în chip minunat şi desăvârşit şi întărite cu multe secole în urmă de multe Sinoade ale SfinŃilor, preamăriŃilor şi purtătorilor de Dumnezeu PărinŃi. În aceste rânduieli ale lor, nu pot fi nicidecum îngăduite nici micşorări, nici adaosuri.

Satana ajută prin insuflările lui diavoleasca ştiinŃă astrologică, şi martorul de netăgăduit al acestui lucru este Fericitul Augustin care, în primul capitol al tâlcuirilor sale, spune astfel: „Deşi astrologii oferă adesea preziceri adevărate despre viitor, totuşi acestea provin nu atât din

Page 139: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

143

semnele cereşti, cât din tainica insuflare a Satanei, căruia uneori, fără să observe, i se supun minŃile omeneşti. Astfel, aceste preziceri sunt produse în comun şi iau naştere din învoirea cu diavolul”. Prin aceasta, Fericitul Augustin a arătat clar de unde provine această învăŃătură diavolească şi că diavolul le descoperă adepŃilor astrologiei ceea ce li se va întâmpla oarecând, tocmai pentru a prezice cu adevărat ceea ce vine prin insuflarea demonilor. Cine dintre creştini, care crede cu adevărat, iar nu făŃarnic, se va învoi vreodată să dobândească ştiinŃa acestui vicleşug satanic şi să intre în împreună-lucrare cu diavolii? E posibil ca numai acela care preferă unirea cu diavolii în locul vieŃii veşnice!

Auzindu-l pe Fericitul Augustin care vorbeşte despre cititorii în stele şi spune că ei prezic adesea viitorul, nu te clătina din această pricină cu mintea şi nu te gândi că ei spun adevărul întotdeauna şi în toate. Să Ńii minte că acest Părinte spune că ei, în cea mai mare parte, dobândesc acestea cu ajutorul Satanei, iar nu de la unele semne cereşti. Prin aceste cuvinte, Fericitul Augustin a arătat clar cum că creştinii trebuie să lepede şi să urască această învăŃătură diavolească şi că nu trebuie să creadă aceste preziceri şi nicicum să spună că această putere de a prezice, pe care o au unii, provine de la semnele cereşti.

Ideea potrivit căreia corpurile cereşti arată dinainte adevărul despre cele viitoare este minciună şi rătăcire. După învăŃătura Sfântului Ioan Damaschin, viitorul nu este cunoscut nici de Îngeri, ci ei ştiu numai ce le descoperă Dumnezeu şi le porunceşte să spună. Tocmai de aceea se şi împlineşte ceea ce spun ei. Şi diavolii prezic, prevăzând uneori cu mult timp înainte ceea ce urmează să se întâmple, iar alteori ghicesc. Însă în cea mai mare parte mint şi de aceea nu trebuie să îi credem, chiar dacă uneori se şi împlinesc prezicerile lor.

Să ne ferim de aluatul fariseilor, adică de învăŃătura diavolească cea amară şi acră a astrologilor mincinoşi, căci ei, după cuvintele Fericitului Augustin, se află în cea mai mare parte sub influenŃa diavolilor şi, de aceea, dacă li se întâmplă vreodată să prezică adevărul cu privire la suferinŃele omeneşti, să nu îi credem, aşa cum ne porunceşte Sfântul Ioan Damaschin.

Să ne ruşinăm de atâŃia învăŃători şi propovăduitori plini de harul Mântuitorului Hristos şi să nu cinstim învăŃătura cea diavolească mai mult decât învăŃătura Bisericii. Să ne temem de ocara cea dreaptă şi adevărată cu care Apostolul îi mustră pe galatenii ce se înrobiseră păzirii pravilelor Legii [Vechi], zicându-le astfel: Dar atunci, necunoscând pe Dumnezeu, slujeaŃi celor ce din fire nu sunt dumnezei; acum însă, după ce aŃi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aŃi fost cunoscuŃi de Dumnezeu, cum vă întoarceŃi iarăşi la înŃelesurile cele slabe şi sărace, cărora iarăşi voiŃi să le slujiŃi ca înainte? łineŃi zile şi luni şi timpuri şi ani? Mă tem de voi, să nu mă fi ostenit la voi, în zadar (Gal. 4, 8-11).

Cine sunt aceia care poruncesc oamenilor să urmărească zilele, lunile, anotimpurile şi anii, dacă nu ticăloşii cititori în stele, care ameninŃă cu almanahul pentru fiecare lucru, astfel încât cei ce le dau crezare nu îndrăznesc să facă un pas până nu cercetează mai întâi ticăloasa carte numită „Almanah” spre a şti în ce poziŃie se află planetele. Astfel de oameni au făcut de ruşine Sfânta Scriptură care spune că toate zilele săptămânii sunt făcute de Creator bune şi Creatorul a binecuvântat şi a sfinŃit ziua a şaptea prin încetarea tuturor lucrărilor Sale; însă ei, ticăloşii, împart zilele în bune şi rele, iar ziua a şaptea o numesc cu deosebire rea, chiar dacă Dumnezeu a sfinŃit-o şi a rânduit-o ca sărbătoare sfântă şi cinstită de cei ce se află sub Lege.

Aceşti oameni care suferă de rea credinŃă, îndepărtând de la ei toată frica de Dumnezeu, au furat-o de la Dumnezeul cel viu [ziua a şaptea] şi au atribuit-o planetei care i-a amăgit, lui Cronos (Saturn), şi o socotesc rea şi făcătoare de rele. De asemenea, au separat şi ziua a treia şi au atribuit-o lui Marte, numind aceste zile rele şi afirmând că în ele nu trebuie nici să începem vreun lucru, nici să călătorim, deoarece planetele care stăpânesc aceste zile se împotrivesc ca lucrurile începute în aceste zile să ajungă la bun sfârşit.

O, ce necredinŃă! Ce turbare! Acele zile, pe care Creatorul şi Dumnezeul tuturor le-a binecuvântat şi a sfinŃit ziua a şaptea, ticăloşii astrologi le vorbesc de rău şi le pângăresc, ca şi cum ei ar fi mai presus de Dumnezeu. Şi deşi Sfânta Scriptură spune: Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte (Fac. 1, 31), ticăloşii de astrologi, înarmându-se

Page 140: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

144

împotriva lui Dumnezeu, le numesc rele şi dăunătoare, atribuindu-le denumirea zodiacului şi a planetelor, dintre care pe unele le socotesc binefăcătoare, iar despre aceia care se nasc sub semnul lor, afirmă că li se va împlini tot ceea ce este specific acestor planete, chiar dacă vor acest lucru sau nu.

Şi astfel, despre omul care este creat după fire bun şi cu voinŃă liberă, spun că, fără să vrea, s-a înrobit influenŃei planetei sub care s-a născut, chiar dacă nu şi-a dorit lucrul acesta. Cine a legiuit aceasta? Sau cine dintre SfinŃii bărbaŃi mărturisiŃi de Dumnezeu a propovăduit aceasta? Sau, mai bine spus, cine dintre SfinŃi nu osândeşte acest lucru? De ce este ziua a treia aducătoare de rele? Cum puteŃi să dovediŃi acest lucru? Cu ce Scriptură Sfântă? Dar mai ales, cum pot cele create mai târziu să stăpânească ceea ce a fost creat mai înainte? Nu în ziua a patra au fost create astrele mari şi celelalte stele? Cum s-a întâmplat ca amăgitoarea şi înşelătoarea planetă Marte, creată în următoarea zi, să facă răufăcătoare ziua a treia, care a fost făcută de Creatorul bună şi binefăcătoare?

Şi nu numai în aceasta se dau ei în vileag ca nişte necredincioşi, ci şi în ceea ce Nemincinosul Domn i-a făgăduit Patriarhului Noe, că nu va mai fi potop în lume în veci, spunându-i astfel: Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul (Fac. 9, 11). Şi puŃin mai departe, spune a doua oară Atotînduratul Domn: şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura (Fac. 9, 15).

Şi deşi Făcătorul tuturor i-a dat dreptului Noe aceste legăminte făcute în repetate rânduri, ei, ca şi cum ar cunoaşte ceva mai bun decât Dumnezeu, în cartea lor mincinoasă numită „Almanah”, au pus cu îndrăzneală o afirmaŃie, zicând că va fi pe tot pământul un potop cumplit care va pierde tot trupul. În această afirmaŃie, îndrăznind oarecum asupra noastră, ei ne poruncesc în modul cel mai necredincios, zicând: „înălŃaŃi-vă capetele voastre, o creştinilor, şi înŃelegeŃi”.

Însă, vorbind astfel, ei mărturisesc clar despre sine că nu sunt creştini, ca unii ce scriu şi vorbesc împotriva Sfintei Scripturi. Cu dreptate şi la momentul potrivit le-a spus cineva: cum de nu vă ruşinaŃi să vorbiŃi atât de deschis şi obraznic împotriva Scripturii insuflate de Dumnezeu? Dacă voi sunteŃi creştini şi vă lăudaŃi cu credinŃa creştină, pentru ce amestecaŃi în ea ceea ce nu are nimic în comun cu ea, gândind elineşte? Iar dacă voi preferaŃi în locul învăŃăturii creştine nebunia babilonică, atunci pentru ce vă numiŃi în zadar creştini? Până când veŃi acoperi lupul cu blană de oaie?

LepădaŃi-vă, chiar dacă mai târziu, de îndărătnicie şi învăŃaŃi adevărul, iar dacă nu vreŃi [să învăŃaŃi] de la alŃii, atunci, cel puŃin, de la Sfântul Silvestru, papă al Romei, care, asemenea astrului, a luminat tot pământul cu strălucirea cuvântărilor sale. Acest Sfânt, după cum relatează cartea scrisă despre el, a fost în chip desăvârşit împodobit cu toată înŃelepciunea şi elină şi romană. Iar când s-a învrednicit de „veşmintele cele veşnice” şi a fost îmbătat de „laptele cel dulce al cuvântului” şi a înŃeles vicleşugul astrologilor care domnea atunci peste tot pământul şi care pusese zilelor săptămânii nume de planete aşa cum obişnuiseră până atunci să le numească latinii, a urât acest vicleşug şi, fiind călăuzit de judecata apostolească şi arhierească, a schimbat denumirile zilelor săptămânii după ordinea lor, dându-le denumiri mai creştineşti. Prima zi, în care s-a săvârşit învierea Mântuitorului, a numit-o: „ziua Domnului”, pe următoarea, (luni), a numit-o: „a doua” şi a închinat-o Sfintelor puteri îngereşti care sunt luminile imediate după Lumina cea dintâi, fără de început şi nepătrunsă; următoarea zi, care la noi se numeşte marŃi, este închinată Sfântului Ioan Înaintemergătorul. Următoarea zi după aceasta (miercuri) a numit-o: „a patra” şi a închinat-o Crucii celei făcătoare de viaŃă şi Maicii Domnului. Iar pe cea care urmează după ele (joi) a numit-o: „a cincea” şi a închinat-o SfinŃilor Apostoli; următoarea după ea (vineri), a numit-o: „paraschevi”, adică: „pregătire” şi este ziua care, în ordine, este a şasea din săptămână şi pe care a închinat-o Crucii celei făcătoare de viaŃă şi Maicii Domnului. Iar următoarea după ea este ziua a şaptea, care la evrei se numeşte sabat, adică odihnă, şi a lăsat-o cu această denumire şi a închinat-o tuturor SfinŃilor Mucenici,

Page 141: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

145

deoarece prin nevoinŃele şi sângele lor sfânt a fost slobozită Sfânta Biserică a Mântuitorului Hristos de prigoniri şi au încetat nenumăratele ei greutăŃi şi dureri.

Şi aceasta, nu degeaba a rânduit-o Sfântul Părinte, ci pentru că a dorit să dezrădăcineze din minŃile credincioşilor observarea planetelor, ceea ce s-a şi întâmplat cu harul lui Hristos şi rugăciunile SfinŃilor Lui în bisericile răsăritene, şi până acum s-a păstrat de toŃi cei binecredincioşi. Din această pricină, SfinŃii PărinŃii au rânduit pentru credincioşi ca în fiecare zi a săptămânii, la Vecernie, să se cânte în chip plăcut şi uniform cântările rânduite spre slava lui Dumnezeu şi spre lauda acelor SfinŃi care sunt pomeniŃi în fiecare zi şi care, fiind lăudaŃi, sfinŃesc minŃile credincioşilor, alungând de la ele toată linguşirea păgână şi diavolească şi revărsând în ele multă desfătare duhovnicească.

Iar despre Apollo şi Artemis, Mercur şi Marte, Jupiter, Venera şi Saturn, nu există nici pomenire la ei şi nici o urmă. Toate acestea ei le-au lepădat, lăsându-le în seama elinilor şi egiptenilor şi supunându-se cuvântului Sfântului Duh Care porunceşte: Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre (Ps. 16, 4). Şi iarăşi: Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu (Ps. 15, 4-5). Care sunt aceste căi aspre (de care s-a păzit Proorocul), dacă nu învăŃăturile cele rău credincioase şi predaniile cititorilor în stele, dar mai ales consultarea ticălosului Almanah cu privire la zilele, orele şi clipele prin care el, ca pe nişte căi, îi duce la prăpastia pieirii pe cei ce îl ascultă şi face aceasta nu numai cu gândurile, ci şi cu simŃurile lor.

Ceea ce vreau eu să povestesc aici am văzut cu ochii mei, nu am auzit de la altcineva, şi povestesc aşa ca înaintea lui Dumnezeu, din dragoste pentru adevăr. În Italia este un oraş slăvit şi populat care se numeşte Mediolan şi care abundă în nenumărate bunuri necesare vieŃii, dar mai ales în oameni înŃelepŃi şi virtuoşi; în el, de asemenea, au înflorit iubirea de străini şi bunătatea. Oraşul se află într-o regiune numită Lombardia. În acest oraş a fost un cârmuitor, un duce latin cu numele Ludovic, poreclit Moro, a cărui stăpânire a fost nimicită de renumitul rege al francezilor din apus, Ludovic al XII-lea. Căci numitul duce Ludovic, pe lângă nenumăratele sale răutăŃi şi vicleşuguri şi-a adus un maestru ghicitor în stele cu numele Ambrozie Posad, care se considera primul între astrologii de atunci. Acest blestemat, l-a dominat prin faptele sale rele şi linguşire atât de mult pe duce, încât acela a început să creadă că în scurt timp va deveni stăpânul întregii Italii. Ambrozie l-a încredinŃat de aceasta prin citirea în stele. De aceea, el le-a pricinuit atunci veneŃienilor o mulŃime nenumărată de rele, asmuŃindu-l împotriva lor pe necredinciosul sultan turc Baiazid, care, venind de la Constantinopol cu oaste puternică, a cucerit unele regiuni şi oraşele Madona şi Corona ce aparŃinuseră până atunci veneŃienilor.

O mulŃime de alte nenumărate rele a pricinuit Italiei acest duce Ludovic, care s-a supus atât de mult vrăjitoriilor lui Ambrozie, încât le-a interzis pictorilor să îl zugrăvească pe lespezi şi pereŃi sprijinindu-se în mâna stângă, ci înconjurând toată lumea cu mâna dreaptă, prin care să arate puterea lui cea atotstăpânitoare. Chiar şi atunci când trebuia să se aşeze pe cal, dacă se întâmpla să fie prezent Ambrozie şi să îi spună că ceasul acela nu este aducător de bine, el îşi scotea piciorul din scăriŃa de la şa. Apoi, după puŃin timp, astrologul îi îngăduia să încalece şi să plece. Se spunea chiar că Ambrozie îi pregătise un vas de pământ în care cu ajutorul meşteşugului vrăjitoriei închisese un duh mincinos de la care ducele primea dinainte înştiinŃare despre viitor.

Amăgindu-se în acest fel, acel duce blestemat s-a înălŃat cu mintea, a tulburat toate interesele Italiei, a devenit pricina nenumăratelor vărsări de sânge şi, în cele din urmă, a ajuns, aşa cum spune renumita pildă, să dea cu piatra în el însuşi sau, aşa cum spune dumnezeiasca Scriptură, cădea-vor în mreaja lor păcătoşii (Ps. 140, 10). Căci regele francez, a trimis oaste împotriva lui şi a cucerit tot ce era sub stăpânirea lui. Iar acest obraznic, care năzuia să stăpânească singur şi era înfăŃişat de pictori Ńinând toată lumea, acum, fiind cuprins de frică şi cutremur, cu mare ruşine a fugit în Germania, la împăratul Maximilian. Apoi, după ce a trecut un timp, s-a întors cu oaste, având de gând să îşi reia stăpânirea şi să recucerească unele oraşe,

Page 142: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

146

dând dovadă de vitejie: luptând împotriva unui oraş numit Navarro, el a fost prins în timpul nopŃii de francezii care l-au luat viu în robie şi au înrobit şi toată oastea lui. Şi astfel, acela care năzuia să fie singurul stăpân al întregii lumi – vai! – a fost imediat prins, dus în FranŃa şi închis acolo într-un turn puternic, unde s-a şi sfârşit în chip ruşinos.

Astfel a fost sfârşitul acestui adept al vicleşugului astrologic; asemenea bunuri s-a învrednicit el să dobândească de la citirea în stele: vitejia a pierdut-o, iar de conducere şi de viaŃă a fost lipsit. Nimic din acestea nu i s-ar fi întâmplat dacă ar fi ascultat-o pe dreapta Ana care spune: Domnul sărăceşte pe om şi tot El îl îmbogăŃeşte; El smereşte şi El înalŃă. El ridică pe cel sărac din pulbere şi din gunoi pe cel lipsit, punându-i în rând cu cei puternici şi dându-le scaunul măririi, c ăci ale Domnului sunt temeliile pământului şi El întemeiază lumea pe ele. Paşii sfinŃilor Săi El îi păzeşte, iar nelegiuiŃii vor pieri întru întuneric căci omul nu prin putere este tare (1 Regi 2, 7-8) şi nu prin unirea şi apropierea planetelor despre care vorbesc în deşert ghicitorii în stele. Nebunia lor şi falsitatea neînsemnatei lor viclenii oricine le poate înŃelege din faptul că fiecare dintre ei îşi descrie pe fiecare an părerile lui lungi şi le propune pentru vânzarea în pieŃe∗ şi toŃi scriu despre unul şi acelaşi lucru şi nu se poate afla nimic din aceste păreri, căci nu sunt de acord una cu alta. Căci fiecare, înŃelegând în felul său influenŃa unei stele, o descrie diferit. Acest lucru nu li s-ar întâmpla dacă ştiinŃa astrologiei ar fi adevărată. Dar pentru că temelia lor nu este adevărată şi puternică, tot ce ia naştere din ea este greşit.

Fiind mincinoase şi necredincioase, aşa cum s-a spus mai sus, vicleşugurile astrologice sunt înfrumuseŃate cu ajutorul diavolului şi cu diferite cuvinte, spre pieirea sufletelor. Să ne străduim din toate puterile să le îndepărtăm de la noi de dragul îndurărilor lui Hristos şi, punându-ne nădejdea în Dumnezeu, numai de la El să nădăjduim să primim întotdeauna bunuri şi în viaŃa aceasta şi în cea viitoare, împlinind cu râvnă poruncile Lui mântuitoare. Dacă le vom împlini cu sinceritate, iar nu cu făŃărnicie, atunci totul ne va fi în bună sporire şi totul ne va fi rânduit spre folos de Pronia dumnezeiască. Căci Proorocul David spune: Aproape este Domnul de toŃi cei ce-L cheamă pe El, de toŃi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr (Ps. 144, 18). De aceea a şi adăugat aici cuvintele: întru adevăr, ca să arate că aceasta se referă la cei care împlinesc şi cu cuvântul şi cu fapta poruncile Lui; acest lucru l-a spus şi Mântuitorul, în Sfânta Evanghelie, iudeilor care încălcau poruncile Lui: Şi pentru ce Mă chemaŃi: Doamne, Doamne, şi nu faceŃi ce vă spun? (Luca 6, 46).

Atunci când noi împlinim poruncile lui Dumnezeu cu fapta, tot harul coboară la noi din cer, de la Părintele luminilor, precum este scris; iar când le încălcăm, este trimisă imediat pedeapsa de la Stăpânul Care le-a poruncit [pe aceste porunci], iar nu de la zodiac şi planete, căci ele sunt neînsufleŃite şi iraŃionale şi nu au nici o putere asupra chipului lui Dumnezeu, adică asupra voinŃei noastre libere cu care am fost înzestraŃi de la început.

Martorul de încredere al acestui lucru este Sfântul Ioan Damaschin, care spune astfel: „Elinii atribuie conducerea tuturor faptelor noastre răsăritului şi apusului soarelui, lunii şi stelelor şi unirii lor. Noi spunem, însă, că datorită lor se cunosc semnele ploii şi a secetei, căldurii şi frigului, umidităŃii şi uscăciunii, acŃiunii vânturilor şi a altora asemenea, dar nicidecum ale faptelor noastre. Căci noi, fiind înzestraŃi de Creatorul cu liberă voinŃă, înşine avem putere asupra faptelor noastre. Dacă acestea ar depinde de cursul stelelor, atunci s-ar dovedi că noi facem din constrângere ceea ce facem. Iar ceea ce se face din constrângere, nu se numeşte nici virtute, nici fărădelege. Şi dacă noi nu avem nici virtuŃi şi nici patimi, nu merităm nici laudă, nici răsplată, nici mustrare, nici pedeapsă. Dar, în cazul acesta, şi Dumnezeu va părea nedrept, dându-le unora bine, iar altora trimiŃându-le necazuri; de asemenea, prin aceste concepŃii, parcă Dumnezeu nu are nici o purtare de grijă pentru făpturile Sale, deoarece totul se săvârşeşte după necesitate; chiar şi ideea despre virtute şi patimă este pentru noi cu totul de prisos. Dacă nu există nici o faptă plăcută lui Dumnezeu, atunci convingerile propovăduite ∗ Este vorba despre calendare [nota ediŃiei academice].

Page 143: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

147

despre acest lucru sunt de prisos, căci raŃiunea ne-a fost dată pentru a gândi; de aceea fiecare fiin Ńă raŃională trebuie să aibă în chip necesar şi voinŃă liberă”.

S-ar putea ca cineva să spună: oare ostaşii nu depind de semnele corpurilor cereşti? (La aceasta voi răspunde:) Oare nu am spus încă de la începutul acestui cuvânt al meu că dintre toate cele ce se rotesc pe cer, fie ele planete sau zodiac, nimic nu este pricină pentru cele ce se află sau nu se află în puterea noastră? Faptele noastre sunt călăuzite prin semnul Stăpânului şi prin dreptele Lui judecăŃi care sunt cunoscute numai de El. Iar toate planetele care se rotesc pe cer sunt neînsufleŃite şi iraŃionale şi nu sunt pricină nici pentru rău, nici pentru bine, ci sunt numai dovada a ceea ce se săvârşeşte în creaŃie în afara voii noastre, prin pronia Celui ce Ńine toate şi le cârmuieşte pe toate, cum ar fi: ploaia, seceta, căldura şi frigul, şi toate celelalte fenomene asemănătoare lor.

Dar blestemaŃii astrologi, neînŃelegând ce diferenŃă există între cauzele acestor semne şi primind cu viclenie semnele rânduite pe cer de Creator spre folosul nostru, le-au însufleŃit şi le-au divinizat şi le-au numit stăpânii şi cârmuitorii tuturor faptelor şi ideilor noastre, atât bune, cât şi rele, ai slavei şi ai umilinŃei şi ale tuturor celor asemenea. Ce poate fi mai ticălos decât acest lucru? Căci cine înŃelege astfel, acela respinge categoric faptul că toate acestea sunt cârmuite de Dumnezeu Creatorul şi crede în întâmplare sau în imarmenia (soartă), pe care elinii o pun la conducere în chip nedrept şi iraŃional.

Dacă stelele atrag cu forŃa firea omenească spre fapte demne de laudă sau de ocară, atunci nu îşi mai are locul credinŃa că Dumnezeu veghează asupra tuturor şi le cârmuieşte pe toate şi că va fi o judecată la care se va da răsplată demnă după fapte. Se pare chiar că Dumnezeu este pricina relelor, deşi El este Bunătatea cea mai mare şi Dreptatea cea mai înaltă. Ce creştin adevărat, care îşi păzeşte credinŃa fără făŃărnicie, îşi va îngădui să îmbrăŃişeze acest lucru?

De aceea, îl rog pe fiecare credincios, să nu se lase amăgit cu uşurinŃă de aceste ticăloşii, chiar dacă cei ce îi învaŃă ar fi mari în ortodoxie şi s-ar distinge prin înŃelepciune! Căci vrăjmaşul nostru diavolul, ştiind sigur că mântuirea noastră depinde de adevărata credinŃă şi nădejde în Dumnezeu, încearcă neîncetat prin toate mijloacele să ne abată de la această credinŃă şi nădejde, înfăŃişându-ne tuturor prezicerile înşelătoare ale mincinoşilor astrologi pe care el îi încurajează în mare parte şi îi învaŃă acest meşteşug, străduindu-se să ne înşele, precum ne-a spus Fericitul Augustin şi dumnezeiescul Ioan Gură de Aur.

Ştie el, atotvicleanul, că, prin vicleşugului prezicerilor, poate să ne atragă uşor de la Dumnezeu la el, determinându-ne să credem că stelele stăpânesc faptele şi gândurile noastre. Iar când va fi primită această credinŃă, atunci nu ne vom mai îngriji deloc sau foarte puŃin de păcatele noastre, având ca scuză caracterul inevitabil al influenŃei stelelor. Iar în timpul năvălirii necazurilor Îl vom învinui pe Dumnezeu, ca întemeietor al răului. Procedând astfel, vom fi lipsiŃi de apărarea lui Dumnezeu şi atunci vrăjmaşului îi va fi uşor să ne stăpânească şi să ne ducă în fundul iadului.

Să ne izbăvească de cursele lui Domnul nostru Iisus Hristos, adevăratul Mântuitor şi Dumnezeu, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Page 144: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

148

XIX

Scrisoare de învăŃătur ă către un cneaz, despre înşelăciunea astrologiei, şi un cuvânt de

mângâiere pentru cei ce trăiesc în necazuri Aşa cum trupul acesta stricăcios al nostru este lovit de multe şi diferite boli, de unele din

pricina împărŃirii nepotrivite şi neuniforme a elementelor care intră în compunerea trupului nostru, iar de altele din deosebita grijă dumnezeiască pentru a ne aduce la cunoaşterea şi îndreptarea greşelilor noastre, tot aşa şi sufletele noastre sunt lovite deseori de necazuri diferite şi de greutăŃi. Însă acest lucru nu se întâmplă datorită unui noroc nebun sau datorită mişcării şi unirii stelelor răufăcătoare, aşa cum spun aiurea nebunii de astrologi care îi amăgesc pe oameni şi care cugetă şi scriu împotriva tuturor scripturilor insuflate de Dumnezeu, ci se întâmplă astfel ori datorită invidiei şi urii demonilor vicleni şi a oamenilor înrăiŃi, ori datorită îngăduinŃei dumnezeieşti a Făcătorului şi Stăpânului tuturor din pricina unor păcate grele şi neîndreptate ale noastre, în care noi cădem din marea noastră nebunie, încălcând poruncile Lui mântuitoare. Şi acest lucru reiese din ceea ce spune dumnezeiasca Scriptură, referindu-se la unii oameni care trăiau nedrept şi nelegiuit: Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborât când se înălŃau. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor. Ca visul celui ce se deşteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut (Ps. 72, 18-20).

Iată, Scriptura ne-a arătat clar pricina nimicirii şi a pieirii unora, zicând: pe drumuri viclene i-ai pus pe ei, adică i-au lovit necazurile şi răutăŃile. Şi puŃin mai departe spune: s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor, iar nu din pricina învârtirii unor stele răufăcătoare sau din pricina roŃii norocului, născocită de necredinŃa caldeilor. Şi iarăşi spune în alt loc: Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său. Apoi adaugă: Va ploua peste păcătoşi laŃuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor, adică supărarea şi mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu împotriva lor. Dar de ce sunt îngăduite toate acestea împotriva lor? Pentru că: drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faŃa Lui spre cel drept priveşte (Ps. 10, 4-7), iar paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor (Ps. 74, 9), adică paharul furiei puternice şi al mâniei drepte a lui Dumnezeu, care se ridică împotriva celor ce fac fărădelegi pe pământ, iar nu înfăŃişarea norocului sub forma unei femei în vârstă, care, cu o roată, pe unii îi ridică la înălŃimea slavei pământeşti, iar pe alŃii îi umileşte şi îi duce în cea mai cumplită ruşine. Scriptura spune clar: Domnul sărăceşte pe om şi tot El îl îmbogăŃeşte; El smereşte şi El înalŃă. El ridică pe cel sărac din pulbere şi din gunoi pe cel lipsit, punându-i în rând cu cei puternici şi dându-le scaunul măririi, c ăci ale Domnului sunt temeliile pământului şi El întemeiază lumea pe ele (1 Regi 2, 7); nu norocul şi cercul latinilor răucredincioşi şi al nemŃilor preamândri!

Toate aceste vorbe şi învăŃături deşarte le-au luat de la elinii, egiptenii şi arabii necredincioşi şi, din pricina lor, s-au înrădăcinat în ideile lor răucredincioase. De aceea nu trebuie nicidecum să îi luăm în seamă, deoarece cugetă împotriva tuturor Scripturilor insuflate de Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă vrem să fim binecredincioşi şi să Îl avem pe Cel de Sus Ocrotitorul, Înaintestătătorul şi Apărătorul nostru în necazurile noastre, atunci cu deplină dreptate să îi dispreŃuim şi să ne îndepărtăm complet de ei. Însă despre aceasta am spus destul aici.

Aşa cum în suferinŃele şi bolile trupeşti aşteptăm mângâiere şi ajutor numai de la doctorii pe care îi căutăm cu sârguinŃă şi îi răsplătim cu dărnicie, dorind ca prin intermediul lor să

Page 145: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

149

dobândim sănătatea, aşa şi în necazurile şi neplăcerile sufleteşti, una să ne fie chemarea puternică, una să ne fie mântuirea şi apărarea – Cel de Sus, Însuşi Judecătorul cel drept şi înfricoşător Care, prin judecăŃile Lui nepătrunse, îngăduie asupra noastră toate necazurile şi greutăŃile din pricina mulŃimii f ărădelegilor noastre atunci când trăim nedrept şi nelegiuit, când ne urâm unul pe altul, când ne asuprim unul pe altul şi când clevetim şi minŃim unul împotriva altuia. Căci, lepădând frica de Dumnezeu şi nimicind în inimile noastre ceea ce înseamnă împlinirea legii, adică iubirea către aproapele, noi, asemenea fiarelor sălbatice, ne ridicăm unul împotriva altuia, fiecare dorind să îi aibă pe toŃi la picioarele lui, fără să înŃeleagă, în marea lui nebunie, că pe cât se sileşte cineva să se ridice la înălŃimea slavei deşarte, pe atât mai mult este supus căderii. Căci Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Iar dacă Însuşi Dumnezeu le stă împotrivă, atunci cine va fi în stare să le dea ajutor?

Îngăduindu-ne să săvârşim atâtea fărădelegi grele înaintea sfintelor priviri ale AtotŃiitorului, noi nu trebuie să ne mirăm şi să ne tulburăm din pricina nenumăratelor necazuri care ne lovesc. Căci nu în zadar a vorbit dumnezeiescul Prooroc şi Împărat despre unii care făceau fărădelegi: Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci. Că nu este în ei îndreptare, adică izbăvire. Şi de ce? Pentru că nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile împotriva aliaŃilor lor, întinat-au legământul Lui (Ps. 54, 21-22-23), adică au încălcat sfintele Lui porunci, apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri (Ps. 16, 12); Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit. De aceea pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie (Ps. 11, 2-3). Căci ei îl lipsesc de dreptate pe cel drept, adică pe cel vrednic de miluire îl osândesc, iar pe cel ticălos îl îndreptăŃesc pentru mită (Isaia 5, 23). Din pricina tuturor acestora, vorbind cu cuvintele Apostolului, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării (Col. 3, 6), căci Dumnezeu este cel ce dă răsplată pentru toate aceste fapte, spune dumnezeiescul Pavel.

Ceva asemănător şi mai rău decât acestea, şi-au îngăduit în trecut, mult timp, împăraŃii şi domnitorii Ierusalimului şi ai Samariei. Pentru aceasta, Dumnezeu, ridicându-Se împotriva lor, a dus zece seminŃii israelite în robia ninivitenilor şi a nimicit Ńara lor, iar celelalte două seminŃii, care alcătuiau împărăŃia iudeilor, le-a dus în robia lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi a distrus Ńara lor.

Mai târziu, acelaşi lucru s-a întâmplat şi în împărăŃia noastră grecească, de asemenea şi la bulgari şi la sârbi, pentru care nu demult ne-a făcut şi pe noi robi, îngăduind asupra noastră, prin dreapta Lui judecată, sceptrul şi sabia necredincioşilor ismaeliteni. Şi dreaptă este judecata Ta, Stăpâne Dumnezeule! Tu ÎnsuŃi ne-ai înştiinŃat dinainte şi ne-ai prevenit prin dumnezeiescul Tău Prooroc Isaia, spunând clar aşa: De veŃi vrea şi de Mă veŃi asculta, bunătăŃile pământului veŃi mânca; iar de nu veŃi vrea şi nu Mă veŃi asculta, atunci sabia vă va mânca, adică năvălirea celor de alt neam, şi ostaşii vă vor nimici datorită mâniei Mele drepte asupra voastră. Apoi adaugă, zicând: căci gura Domnului grăieşte, adică nu se poate ca acestea să nu se împlinească (Isaia 1, 19-20).

Pe cât de multe sunt faptele bune şi îndreptările plăcute lui Dumnezeu, care ne apropie de Stăpânul şi Dumnezeul nostru şi datorită cărora El ne priveşte cu ochi milostiv şi ne păzeşte ca pe lumina ochilor de toŃi vrăjmaşii cei văzuŃi şi nevăzuŃi şi ne preamăreşte atât aici, cât şi în veacul viitor, pe atât de multe sunt şi patimile cele mari şi fărădelegile, care ne lipsesc de grija dumnezeiască, de ajutorul şi apărarea Lui şi ne duc în nenumărate necazuri şi boli şi în diferite neplăceri. Iar când, din pricina mulŃimii păcatelor noastre, pierdem ajutorul lui Dumnezeu, atunci, ca urmare, capătă putere asupra noastră demonii cei vicleni care luptă neîncetat împotriva noastră în chip nevăzut şi care îşi spun unul altuia: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmări Ńi-l şi-l prindeŃi pe el, că nu este cel ce izbăveşte (Ps. 70, 12).

Din aceste scurte cugetări, noi putem să cunoaştem cu siguranŃă acea duşmănie pe care ei o au împotriva noastră, a nebunilor. Căci vrăjmaşul nostru, diavolul, după cuvintele marelui Apostol Petru, rage ca un leu, căutând întotdeauna pe cine să înghită. Să înŃelegem, de

Page 146: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

150

asemenea, şi neputinŃa lui. Căci atât timp cât noi ne apropiem prin fapte bune de Dumnezeu şi suntem păziŃi de El, ei nu au nici o putere asupra noastră şi nu ne pot face rău, nici nu ne pot îndemna întotdeauna la rău, ci se îndepărtează, ticăloşii, neputând să ne oblige să facem rău. Fiind de la început înzestraŃi de Creatorul cu voinŃă liberă, noi suntem stăpâni pe faptele noastre, atât pe cele bune cât şi pe cele rele şi nimeni nu are putere asupra noastră, în afara Celui Care ne-a creat: nici Îngerii, nici demonii, nici stelele, nici zodiacul, nici planetele, nici roata norocului cea născocită de diavoli.

Să nu ne lăsăm fără minte în seama vicleşugului latinilor şi nemŃilor mândri care învaŃă şi propovăduiesc aceste lucruri. Noi înşine suntem pricina necazurilor şi greutăŃilor noastre care ne lovesc, pentru că încălcăm poruncile mântuitoare ale Celui Care ne-a creat. Să ne convingă potopul de apă din trecut şi nimicirea cu foc de mai târziu a Sodomei şi Gomorei care au fost săvârşite de mânia lui Dumnezeu din pricina feluritelor fapte rele şi ticăloase ale oamenilor de atunci. Să urâm viaŃa lor desfrânată şi multele lor fărădelegi; să iubim buna îndreptare în Domnul a ninivitenilor şi să rămânem în ea până la sfârşit.

Dacă, prin judecăŃile nepătrunse ale lui Dumnezeu, cădem în unele nenorociri şi în necazuri neaşteptate, atunci să nu ne descurajăm, să deznădăjduim sau să ne întristăm fără de măsură. Ci să ne aducem aminte de dumnezeiescul Iacov, fratele Domnului, care spune: Mare bucurie să socotiŃi, fraŃii mei, când cădeŃi în felurite ispite (Iac. 1, 2), prin care dreptul Judecător fie ne pedepseşte aici, pentru păcatele noastre, fie ne previne pentru viitor cu privire la acele păcate în care ar urma să cădem.

Să nu ne întristăm fără măsură şi să ne descurajăm în timpul necazurilor, ci să stăm cu bărbăŃie, ca nişte adevăraŃi credincioşi creştini, având nădejdea că, prin necazurile îngăduite asupra noastră, vom dobândi mântuirea, pomenindu-l pe cel ce spune: Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag (Pilde 3, 12). Şi în alt loc se spune: Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăŃa pe el (Ps. 93, 12). Şi iarăşi: Certând m-a certat Domnul, dar morŃii nu m-a dat. Dreapta Domnului m-a înălŃat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre izbăvire (Ps. 117, 18; 16; 17; 14). Cu acestea şi cu altele asemenea lor, să ne mângâiem şi să ne întărim sufletul cu bărbăŃia, învăluindu-ne în credinŃa şi nădejdea în Hristos, asemeni Mucenicilor, cu toată răbdarea şi statornicia şi recunoştinŃa din tot sufletul.

Este bine ca în aceste cazuri să ne amintim de tăria firii regelui Manase care, fiind prăbuşit din înălŃimea tronului împărătesc în cea mai mare umilinŃă şi suferinŃă, fiind închis de împăratul asirian într-un butoi de aramă şi primind în fiecare zi o bucată de pâine mucegăită şi puŃină apă, nu s-a descurajat şi nu a deznădăjduit cu privire la mântuirea lui, ci s-a întărit cu gândul cel puternic la mântuire. Aducându-şi aminte de nenumăratele sale ticăloşii, prin care L-a necinstit pe Cel de Sus, templul Lui şi legile părinŃilor săi, el a mărturisit că este vinovat de mare necredinŃă. De aceea, a făcut multă pocăinŃă, a vărsat un izvor de lacrimi fierbinŃi şi o mulŃime de suspine negrăite, plângând din adâncul inimii. Astfel, a putut să Îl înduplece asupra sa pe Dumnezeul şi Stăpânul cel milostiv şi iubitor de oameni, grabnic spre apărarea şi mântuirea tuturor celor ce Îl cheamă prin pocăinŃă sinceră şi nefăŃarnică şi Care, prin dumnezeiescul Său Prooroc, ne-a făgăduit şi ne-a poruncit părinteşte: Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinŃele tale. Şi Mă cheamă pe Mine în ziua necazului şi te voi izbăvi şi Mă vei preaslăvi (Ps. 49, 15-16).

Fiind prigoniŃi şi supuşi necazurilor puternice, să ne amintim de îndelunga răbdare şi diferitele suferinŃe ale acelui tânăr bun şi iubit de Dumnezeu – mă refer la blândul David – şi de felul în care el, fiind atâŃia ani prigonit, fără să aibă vreo vină, de nedreptul Saul şi pribegind prin pustiuri şi munŃi şi ascunzându-se în peşteri, niciodată nu s-a lepădat de nădejdea în Dumnezeu, de credinŃa şi de dragostea faŃă de El, ci s-a întărit prin toate mijloacele, zicând: Iubite-voi, Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul, apărătorul meu şi puterea

Page 147: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

151

mântuirii mele şi sprijinitorul meu (Ps. 17, 1-2-3). Şi iarăşi: Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieŃii mele; de cine mă voi înfricoşa? (Ps. 26, 1-2) Şi iarăşi: În Domnul am nădăjduit. Cum veŃi zice sufletului meu: Mută-te în munŃi, ca o pasăre? (Ps. 10, 1) Şi iarăşi: Cuprinsu-m-au durerile morŃii, primejdiile iadului m-au găsit; necaz şi durere am aflat şi numele Domnului am chemat: O, Doamne, izbăveşte sufletul meu! (Ps. 114, 3-4) Şi iarăşi: În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul (Ps. 117, 5-6).

Aceasta este nădejdea lui de căpetenie: Dumnezeu. Cu ea s-a mângâiat atunci şi ne mângâie şi acum pe noi şi ne întăreşte în răbdarea necazurilor, căci şi el, ca un om, s-a tulburat uneori în timpul necazurilor puternice, însă cu nădejdea s-a mângâiat şi s-a întărit în chip minunat, zicând: Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feŃei mele este Dumnezeul meu (Ps. 41, 6-7).

Această mângâiere mântuitoare să ne-o însuşim şi noi deseori, dimpreună cu marea credinŃă şi nădejdea în Dumnezeu. Când vom face acestea, va străluci şi asupra noastră lumina cea de sus a harului dumnezeiesc şi a ajutorului lui Dumnezeu. Căci dumnezeiasca Scriptură spune: Aproape este Domnul de toŃi cei ce-L cheamă pe El, de toŃi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii (Ps. 144, 18-19).

ÎnvăŃând lămurit, din puŃinele cuvinte insuflate de Dumnezeu, că necazurile şi greutăŃile sunt îngăduite asupra noastră – fie din pricina mulŃimii greşelilor pe care ni le-am îngăduit înainte, fie pentru curmarea păcatelor viitoare, asupra cărora avem putere – să încetăm să Îl mâniem pe Cel de Sus prin neascultarea şi încălcarea poruncilor Lui dumnezeieşti. Să iubim toată virtutea, dreptatea obiceiurilor şi milosteniile către săraci, având întotdeauna inimile noastre îndreptate spre cer, de unde Îl şi aşteptăm pe Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos, ale Căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

Page 148: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

152

Page 149: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

153

XX

Scrisoare către un călugăr, cu rangul de egumen, despre vicleşugul nemŃesc numit

Fortuna şi despre roata norocului Din rândul multelor semne care arată însuşirile şi lucrarea iubirii adevărate şi desăvârşite

în Dumnezeu, care sunt enumerate de dumnezeiescul Apostol, eu socotesc că cel mai mare dintre ele este să nu te bucuri de neadevăr, ci să te bucuri de adevăr. Cu adevărat, prieten sincer şi credincios este acela care se bucură din tot sufletul pentru faptele cele bune şi izbânda prietenului său, ca şi cum ar fi ale sale, şi se mâhneşte atunci când vede că prietenul său ori se rătăceşte în ceea ce priveşte dogmele apostolice ale bunei credinŃe şi predaniile SfinŃilor PărinŃi, ori a căzut în necazuri lumeşti. Şi, împărtăşind durerea prietenului său, se străduieşte prin orice mijloc să îl ajute şi să îl aducă la bunăstarea dinainte.

Cu o asemenea dragoste fiind şi eu legat de cuvioşia ta, iubite frate, ar fi, într-adevăr, nedrept, după legea sfintei iubiri, dacă aş tăcea, văzând că urmezi învăŃătura elină, caldee şi latină, născocită de draci. Vorbesc cu privire la acea idee despre roata norocului, numită la latini fortuna, pe care tu o ai şi o propovăduieşti şi altora – conform căreia Hristos şi Mântuitorul nostru cârmuieşte prin intermediul acestei roŃi faptele oamenilor şi cu ea îi ridică pe unii în culmea puterii, iar pe alŃii îi detronează şi îi coboară în cea mai mare umilinŃă şi ruşine. Eu mă mir cum tu, un asemenea om priceput mai mult decât alŃii în ştiinŃa Scripturilor insuflate de Dumnezeu, ai fost atât de repede atras de această învăŃătură ticăloasă a lui Nicolae neamŃul! O asemenea învăŃătură noi nu am auzit şi nu am văzut până acum în nici o scriptură dumnezeiască. Dacă vrei să urmezi adevărului, atunci vei afla că aceasta nu numai că este pe deplin lepădată de toŃi PărinŃii şi învăŃătorii inspiraŃi de Dumnezeu, ci este aruncată anatemei atât învăŃătura însăşi, cât şi cei ce o urmează şi o propovăduiesc.

Noi ştim că această învăŃătură greşită a fost iniŃiată de Zoroastru şi de alŃi vrăjitori de demult care au trăit în Persia şi care au învăŃat că toate faptele oamenilor sunt rânduite după mişcările cereşti ale stelelor, fie că sunt virtuŃi sau necazuri lumeşti. Acest vicleşug l-au primit cu tot sufletul egiptenii, iar de la ei elinii, care au născocit şi multe alte hule ticăloase împotriva Creatorului. Ei, blestemaŃii, cugetă şi învaŃă că El (Creatorul), prin influenŃa forŃată a stelelor şi apropierea planetelor de zodiac, îi face pe oamenii născuŃi sub semnul unei planete sau al unei stele, buni sau răi, slăviŃi sau umiliŃi. Ei au născocit acest lucru din cugetarea cea pământească, vestind din pântecele lor, plăsmuind norocul neobişnuit sau fortuna, despre care un înŃelept elin, pe nume Cheos, a spus că este orb şi că stă pe o piatră rotundă. El a spus că este orb din pricina vicleşugurilor lui, deoarece le dă oamenilor averi şi ranguri domneşti în chip nesăbuit şi neuniform. Şi a spus că stă pe o piatră rotundă, deoarece darurile lui nu sunt statornice, ci se schimbă uşor, trecând de la unii la alŃii.

Desfătându-se cu asemenea poveşti şi fiind ei înşişi desfătare pentru diavoli, elinii şi egiptenii au scris şi au hotărât învăŃătura lor ca unii ce erau străini de luminarea dumnezeiască şi de raŃiunea neîntinată a Scripturilor prooroceşti insuflate de Dumnezeu. Iar începătorul răutăŃii, diavolul cel urzitor de rele, văzând că adevăraŃii credincioşi, luminaŃi de Scripturile insuflate de Dumnezeu, nu se lipesc de învăŃătura lui cea urâtă de Dumnezeu, ci, dimpotrivă, o urăsc şi o leapădă, s-a străduit, ticălosul, prin alt mijloc să facă învăŃătura lui accesibilă pentru cei binecredincioşi. El i-a convins pe latinii şi germanii, care se afundaseră deja în această învăŃătură şi înghiŃiseră tot vicleşugul pierzător de suflet, să zugrăvească puŃin mai sus de ticăloasa fortuna, preacuratul chip al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care cu un lănŃişor fin, ce cobora din sfânta Lui mână, ar cârmui norocul şi roata înfăŃişată înaintea lui.

Page 150: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

154

El a făcut astfel, pentru ca cei binecredincioşi, înşelaŃi de o asemenea imagine, să se aplece către ticăloasa înşelăciune astrologică, văzând că fortuna este cârmuită de preacurata mână a Mântuitorului. Îşi doreşte necuratul diavol să atribuie o mică parte a bunei credinŃe cugetului său viclean ca, astfel, să întărească în principiile binecredincioşilor, vicleşugul învăŃătorilor mincinoşi – al astrologilor! Şi aceasta nu e de mirare. Căci nu o dată s-a întâmplat ca acest ticălos, luând chip de Înger de lumină sau de preot sfânt, să se apropie de un pustnic sfânt şi să îl amăgească, dar s-a mai întâmplat ca el, ticălosul, să lucreze în mod înfricoşător şi cu chipul Mântuitorului Însuşi.

Această învăŃătură este o născocire vicleană a elinilor! În ceea ce o priveşte, ascultă cu atenŃie şi pătrunde cu râvnă ceea ce spune despre fortuna un înŃelept filosof creştin: „Elinii numesc noroc cârmuirea lumii, străină de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, sau strămutarea din cunoscut către ceea ce este necunoscut şi întâmplător. Iar noi, creştinii ortodocşi, mărturisim că Hristos Dumnezeu rânduieşte şi cârmuieşte totul”. Şi iarăşi tot el spune: „Nu prin gândurile şi judecăŃile omeneşti, ci prin grija lui Dumnezeu şi prin judecăŃile Lui nepătrunse sunt rânduite toate faptele oamenilor; iar oamenii nebuni s-au obişnuit să numească acest lucru întâmplare şi soartă, neînŃelegând de unde şi din ce pricină se ivesc întâmplările cunoscute în viaŃa unui om. Însă noi, creştinii cei binecinstitori, credem în Hristos, Care cârmuieşte totul”.

ÎndreptaŃi-vă acum atenŃia cuvenită către fortuna cea înfăŃişată de elini. Ei spun că norocul este cârmuirea lumii cea străină de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, adică totul există nu datorită proniei înŃelepte şi drepte a lui Dumnezeu. ÎnŃelegi de aici că latinii şi germanii rostesc hule împotriva Celui ce este singur bun, drept şi preaînŃelept Făcător şi Cârmuitor a toate, zugrăvind-o aproape de preacuratul chip al Mântuitorului pe ticăloasa fortuna, mărturisind că ea ar fi ajutorul Lui la cârmuire?

Acest lucru nu l-au putut învăŃa din dumnezeieştile Scripturi, căci nicăieri nu găseşti în Scripturile insuflate de Dumnezeu o asemenea învăŃătură pierzătoare de suflete şi nimeni dintre toŃi filosofii străini nu a lăudat acest lucru. Dimpotrivă, unii dintre ei au spus că norocul este orb, atribuind această însuşire cârmuirii lumii, celei străine de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, adică învăŃăturii că totul este săvârşit nu prin grija şi rânduiala lui Dumnezeu.

Ei îl osândesc pe filosoful Epicur pentru că el a gândit şi i-a învăŃat nedrept pe oameni, şi de aceea nu îl laudă, ci îl numesc necredincios, zicând astfel: „ÎnvăŃătura lui Epicur spune că toată această creaŃie este cârmuită de un anumit noroc, nu de voia şi judecata lui Dumnezeu”. Auzi, oare, a cui este această învăŃătură necredincioasă şi cum o ponegresc înşişi elinii?

Cum se poate ca tu, un asemenea om, să te laşi ademenit atât de uşor şi fără judecată de aceste vorbe nebune şi deşarte ale nemŃilor, fără să-l asculŃi pe dumnezeiescul şi tainicul învăŃător, care ne spune în Epistola către Coloseni: LuaŃi aminte să nu vă fure minŃile cineva cu filosofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înŃelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos (Col. 2, 8). Şi iarăşi tot el spune în Epistola către Evrei: Nu vă lăsaŃi furaŃi de învăŃăturile străine cele de multe feluri (Evr. 13, 9).

Şi cum de nu te-a înfricoşat acelaşi dumnezeiesc propovăduitor care le vorbeşte despre acelaşi lucru nebunilor de galateni: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aŃi primit, adică ceea ce aŃi primit de la noi, Apostolii lui Hristos, să fie anatema! Chiar dacă un Înger din cer va face acest lucru, să fie anatema, adică să fie blestemat!

ÎnŃelegi, oare, din aceasta că şi unii dintre latini sunt supuşi aceleiaşi anateme rostite de Apostol, ca unii ce au adus în minŃile binecredincioşilor învăŃătura cea străină?

Străduieşte-te, pentru Dumnezeu, străduieşte-te să fugi de acest vicleşug al nemŃilor şi mărturiseşte drept şi cinstit, împreună cu David cel inspirat de Dumnezeu şi cu ProorociŃa Ana, care spun lămurit şi fără nici o viclenie aşa: Domnul sărăceşte pe om şi tot El îl îmbogăŃeşte; El smereşte şi El înalŃă. El ridică pe cel sărac din pulbere şi din gunoi pe cel lipsit. Spune-ne, o, Sfântă ProorociŃă, pentru ce face acestea? Punându-i în rând cu cei puternici şi dându-le scaunul măririi, c ăci ale Domnului sunt temeliile pământului şi El întemeiază lumea pe ele. Nu cu fortuna şi nici prin învârtirea roŃii, ci prin Sfântul Prooroc l-a uns Domnul ca împărat mai

Page 151: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

155

întâi pe Saul, iar apoi pe David, luându-l pe acesta de la păscutul oilor, de la turmă, aşa cum este scris.

Judecă cu mintea şi modul în care Dreptul Iosif s-a proslăvit în Egipt, astfel încât a fost recunoscut al doilea ca putere, după Faraon, al întregii Ńări. De asemenea, gândeşte-te cum a fost Moise ridicat la o aşa înălŃime, prin rânduiala şi grija lui Dumnezeu, iar nu prin norocul cel orb şi învârtirea roŃii. Străină, cu totul străină de Sfânta Scriptură, şi necunoscută este această învăŃătură latină despre fortuna, iubitul meu frate şi domn! Din această pricină, cei care păzesc această învăŃătură potrivnică lui Dumnezeu, se îndepărtează de adunarea ortodocşilor. Aceşti oameni nu adună împreună cu Hristos grâul cel curat şi neîntinat în jitniŃele Lui cereşti, care sunt inimile şi gândurile celor ce cred în El, ci, dimpotrivă, scot din ei şi din cei ce îi ascultă acea comoară dumnezeiască ce a fost pusă de sus în gândurile lor, adică dogmele ortodoxe despre dreapta purtare de grijă a lui Dumnezeu. Ceea ce nu a fost scris de Proorocii şi Apostolii inspiraŃi de Dumnezeu, nu trebuie să primim, aşa cum ne porunceşte aspru marele sfeşnic al întregii lumi – Ioan Gură de Aur.

Să rămânem în hotarele neîntinatei raŃiuni dumnezeieşti. Ca nişte prunci nevinovaŃi să bem cu nerăutate „laptele cel dulce” ca să dovedim şi noi că împlinim exact porunca Mântuitorului, care spune: Dacă nu vă veŃi întoarce şi nu veŃi fi ca pruncii, nu veŃi intra în împărăŃia cerească. Şi iarăşi spune: Dacă cineva nu va primi împărăŃia lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea. Prin ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, Stăpânul numeşte aici propovăduirea evanghelică, adică ceea ce auzind de la Tatăl Său le-a descoperit ucenicilor Săi. Acestea sunt: poruncile, învăŃătura cea tainică în pilde, dogmele despre neîntinata cunoaştere a lui Dumnezeu, precum: dogma despre veşnicia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Care sunt o singură dumnezeire, domnie şi împărăŃie, dogma despre nemurirea sufletului şi despre învierea cea de obşte de la sfârşitul veacului şi despre răsplata celor ce au trăit cucernic şi plăcut lui Dumnezeu, de asemenea despre chinurile nesfârşite ale celor ce nu s-au supus propovăduirii apostolice şi au trăit necinstit.

Toate acestea, precum şi celelalte dogme şi învăŃături apostoleşti şi prooroceşti, Mântuitorul le-a arătat printr-o singură expresie ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. El doreşte ca noi să primim acestea în simplitate, cu toată credinŃa şi evlavia, şi să ni le însuşim cu fermitate, ca nişte copii nevinovaŃi care primesc fără cercetare învăŃătura învăŃătorilor lor şi, cu ajutorul credinŃei şi ascultării faŃă de ei, ajung la cunoaşterea desăvârşită a Sfintelor Scripturi şi a ştiinŃelor filologice. Aşa trebuie să păzim şi noi dogmele şi învăŃăturile propovăduite nouă de Însuşi Mântuitorul nostru şi de SfinŃii Lui ucenici şi Apostoli şi de Sinoadele ecumenice şi să nu adăugăm nicidecum ceva la ele sau să scoatem, căci aşa au rânduit PărinŃii noştri purtători de Dumnezeu, prin ale căror sfinte rugăciuni să ne învrednicim să dobândim partea celor ce se mântuiesc. Amin.

Page 152: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

156

Page 153: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

157

XXI

Cuvânt împotriva înşelătorului astrolog, Nicolae neamŃul Sfârşitul lumii te-ai grăbit să îl prevesteşti, Nicolae, supunându-te stelelor, dar sfârşitul

neaşteptat al vieŃii tale nu poŃi nici să îl prezici, nici să îl afli dinainte. Ce poate fi mai nebun decât nebunia ta? De aceea, voi cu adevărat sunteŃi învăŃătorii înŃelepciunii deşarte, voi care credeŃi că totul este cârmuit de stele, iar nenorocirea voastră nu puteŃi să o aflaŃi dinainte, aşa cum spune Leonid: „Vrăjitori care urmăriŃi cursul stelelor! PieriŃi, învăŃători ai minciunii şi ai înŃelepciunii deşarte! Pe voi v-a născut necuviinŃa şi v-a educat nebunia, însă nu puteŃi să aflaŃi dinainte nenorocirea voastră”.

Page 154: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

158

Page 155: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

159

XXII

Cuvânt împotriva relei credinŃe latine; tot aici şi împotriva „Almanahului” care a prezis că va fi un potop universal, mai distrugător decât cel pomenit odinioară

Acest cuvânt este simplu şi lipsit de viclenie, nu pentru că are scopul de a relata lucruri

simple şi prea puŃin demne de atenŃie. El este scris nu cu scopul de a arăta înŃelepciunea cea vicleană, oricât de zadarnică ar fi ea, ci pentru a-i scoate din adâncul vicleşugului astrologic pe cei ce s-au afundat în el. Dar să nu vă miraŃi de asprimea introducerii, căci eu sunt cuprins de o mare suferinŃă lăuntrică nu numai pentru că voi, suferind fără vindecare, nu vă îngrijiŃi de ceea ce se cuvine şi nu aveŃi nicidecum în minte intenŃia să vă treziŃi, ci şi pentru că strâmbaŃi căile cele drepte ale Domnului şi vă străduiŃi necontenit să atrageŃi mulŃimea nevinovată a credincioşilor în aceeaşi prăpastie a înşelăciunii, deoarece nu vă mulŃumiŃi cu propria voastră nenorocire.

Voi nici nu ştiŃi că înaintea voastră stă nenorocirea care vine de la Domnul. De ce? Pentru că sunteŃi vinovaŃi de sminteală! Căci Domnul spune clar: Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării (Mt. 18, 6). Dacă celui ce sminteşte un singur credincios în Domnul, i se înfăŃişează o asemenea nenorocire groaznică, atunci ce trebuie să credem despre aceia care smintesc nu numai unul sau doi credincioşi, ci o Biserică întreagă care s-a adunat cu bine în Domnul? Ei râvnesc să o corupă şi să o îndepărteze de învăŃătura Apostolilor şi a PărinŃilor. Voi, prin învăŃăturile voastre dăunătoare, pe care le scoateŃi din pântecele vostru, nu vă temeŃi să răstălmăciŃi învăŃătura cea luminoasă propovăduită de Apostoli şi de SfinŃii PărinŃi. Iar uneori, lucrând cu şiretlicurile cele rele ale lui Valaam şi cu citirile în stele ale diavolilor, îi înduplecaŃi pe oamenii simpli să vină la voi şi să creadă prezicerile voastre despre ceea ce urmează să se întâmple în viaŃa fiecăruia.

Însă, socotind că introducerea este de ajuns, a venit momentul să îndrept cuvântul către ceea ce aveam de gând, către ideea care vă va învăŃa să nu cugetaŃi în felul vostru. Şi dacă acest cuvânt al meu va ajunge cu bine la Ńelul său, atunci slavă lui Dumnezeu Care l-a îndrumat către scopul propus. Iar dacă nu îşi va atinge scopul şi nu va mişca gândurile voastre, şi atunci slavă lui Dumnezeu Care m-a ajutat să mă nevoiesc spre îndreptarea voastră, chiar dacă voi aŃi lepădat Ńinta din pricina înclinaŃiei mari către nemulŃumire.

Dacă voi, o oamenilor, credeŃi puŃin în Hristos şi aşteptaŃi învierea morŃilor şi venirea pe cer a dreptului Judecător, înaintea Căruia se vor înfăŃişa toŃi oamenii care au fost din veac şi fiecare va da răspuns pentru ceea ce a făcut, chiar şi pentru un cuvânt deşert, precum a spus Judecătorul, atunci pentru ce nesocotiŃi şi lepădaŃi de la voi sfintele Lui făgăduinŃe şi învăŃături spuse dreptului Noe şi, urmând vicleşugului astrologic şi învăŃăturii diavoleşti a caldeilor, propovăduiŃi despre schimbările ce vor fi făcute de zodiac în tot ceea ce există şi în toate făpturile raŃionale şi iraŃionale care se mişcă pe pământ, aşa cum nu a fost de la începutul lumii şi cum nu s-a auzit în manuscrisele cele vechi? Voi păziŃi atât de ferm aceste convingeri, încât este mai uşor să vă oprim respiraŃia acestui aer decât să vă dezlipim de aceste practici.

Spunând aceasta, eu nu mustru ştiinŃa corpurilor cereşti, care este necesară şi folositoare vieŃii acesteia, cum ar fi ştiinŃa rotirii, apariŃiei şi dispariŃiei stelelor, după care se calculează fără greşeală timpurile acestui veac şi se determină corect data Paştilor. Eu nu mustru această ştiinŃă, ci înclinaŃia peste măsură către această ştiinŃă şi cercetarea prea multă a ceea ce este ştiut numai de Dumnezeu. De asemenea mustru abaterea cea rea şi vicleană a credincioşilor de la Dumnezeu prin înduplecarea lor ca să urmărească poziŃiile stelelor, datorită cărora unele

Page 156: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

160

dintre ele sunt numite binefăcătoare, iar altele răufăcătoare! Şi de aici, ajung la concluzia că nu numai zilele şi orele, ci şi oamenii sunt diferiŃi, numindu-i pe unii buni, iar pe alŃii răi. Acest lucru îl osândesc eu şi îl numesc necredinŃă, urmându-i astfel pe toŃi sfinŃii bărbaŃi care din veac au strălucit prin buna credinŃă.

Şi voi, toŃi propovăduitorii, adepŃii şi apărătorii înflăcăraŃi ai acestui lucru, sunteŃi dovada cea mai convingătoare a faptului că nu mint atunci când spun că voi şi cei din jurul vostru sunteŃi martori de netăgăduit. FăgăduinŃa fermă şi porunca Creatorului, pe care El a dat-o dreptului Noe, voi le-aŃi crezut mincinoase şi aŃi dat crezare prezicerilor ticălosului „Almanah”, şi nu vă este ruşine să propovăduiŃi că pe tot pământul va veni în scurt timp un potop mai rău decât a fost cel dinainte. Dar pentru că această prezicere s-a dovedit a fi mincinoasă şi voi v-aŃi făcut de ruşine, afirmaŃi acum că prezicerea s-a referit nu la un potop de apă, ci la schimbarea şi transformarea a tot ceea ce există pe pământ. Cu toate acestea, „Almanahul” spune clar că acest lucru trebuie să se săvârşească prin intermediul apei şi că celelalte stele trebuie să se adune la zodiac şi să dea naştere unei asemenea schimbări pe pământ. Iar pe zodiac îl numiŃi: „prevestitorul şi vinovatul apelor şi al ploilor”.

Însă este timpul să vă spun şi vouă cuvântul Fericitului Pavel, pe care el l-a scris către galateni (3, 1): „O, latini fără de minte! Cine v-a ademenit pe voi să nu vă încredeŃi adevărului? Ce v-a făcut să vă îndepărtaŃi de adevăr şi să cercetaŃi zilele, lunile, timpurile şi anii? Văd că vi s-a întâmplat şi vouă lucrul acesta, asupra căruia i-a prevenit Apostolul pe coloseni, şi vă amăgiŃi cu filosofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înŃelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos (2, 8). Şi nu e de mirare. Căci cea mai mare importanŃă o are la voi Aristotel, care v-a atras, sau mai bine zis, v-a inundat cu silogisme patetice şi cu vorbe viclene, fără să vă dea voie să fi Ńi de acord cu ceea ce au spus Proorocii şi Apostolii, în chip tainic, despre Înalta Treime. Şi dacă o dogmă nu se potriveşte cu silogismele lui [ale lui Aristotel] alcătuite viclean, atunci ori o numiŃi netrebnică, ori o prelucraŃi fără nici o frică, de dragul şiretlicurilor patetice.

Dacă nu ar exista primejdia ca lungimea cuvântului meu despre această nebunie să copleşească atenŃia voastră, eu v-aş arăta ceea ce vă călăuzeşte, şi cu privire la majoritatea tainelor cinstite de creştini v-aş arăta că pe unele le-aŃi distrus complet, iar pe altele le-aŃi schimonosit în favoarea voastră, răstălmăcind toate canoanele SfinŃilor PărinŃi. Dar să nu credeŃi că eu, din această pricină, osândesc învăŃătura cea străină, care este folositoare şi încuviinŃată de aproape toŃi cei care au strălucit prin buna credinŃă. Eu nu sunt un ucenic atât de nerecunoscător al acestei învăŃături, chiar dacă nu m-am aflat în pragul ei, dar osândesc curiozitatea nemăsurată a raŃiunii. Căci ar trebui ca oamenii să cerceteze cu evlavie această învăŃătură şi să-şi însuşească cu mintea numai ceea ce contribuie la întărirea credinŃei creştine şi, aşa cum spune dumnezeiescul Pavel, să-şi înrobească toată raŃiunea în ascultarea lui Hristos şi să oblige ştiinŃa să urmeze în toate adevărul evanghelic, socotind-o roaba acestui adevăr.

Dar ei procedează invers: s-au lăsat cu totul în voia ştiinŃei, îndepărtându-se de adevăr, şi îi urmează toată viaŃa lor pe Aristotel, pe Platon şi pe ceilalŃi filosofi elini; cu ei se hrănesc şi pe ei îi respiră. Schimonosirea dogmelor, care ia naştere de aici, şi reaua credinŃă care, de obicei, se naşte în convingerile celor ce studiază ştiinŃa, nu pot fi descrise de nici un cuvânt. Eu însumi sunt martorul de încredere al tuturor acestor lucruri şi nu ca unul care a auzit, ci ca unul care a văzut acestea în Italia şi în Lombardia şi care a fost oarecând părtaşul lor. Şi dacă nu m-ar fi miluit Domnul, Care se îngrijeşte de mântuirea tuturor, şi nu m-ar fi cercetat imediat cu harul Său şi nu ar fi luminat cu lumina Sa gândul meu, atunci aş fi pierit de mult împreună cu necredincioşii care se aflau acolo.

Vai, câŃi oameni am întâlnit în Italia, oameni care aveau credinŃe păgâne şi îşi băteau joc de cele mai mari taine ale noastre! Unul dintre aceşti oameni, Cobezmic Ferrarski, care îi întrecea pe ceilalŃi în ştiinŃă, atunci când a murit le-a spus ucenicilor şi prietenilor săi: „BucuraŃi-vă împreună cu mine, iubiŃilor, căci mâine mă voi odihni în câmpiile Elizee cu Socrate, cu Platon şi cu toŃii eroii!”. Într-atât fusese înşelat de învăŃătura păgână!

Page 157: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

161

În Patavia a fost un altul, după el, filosoful Sesa napolitanul, care atât a urât credinŃa noastră şi obiceiurile ei, încât, atunci când a mers la biserică, le-a spus prietenilor săi: „Să mergem şi noi la amăgirea comună!”.

Cine nu îl ştie pe Angelo Poliziano care a trăit în FlorenŃa şi care a ajuns vestit prin necredinŃă şi toată necurăŃia şi s-a sfârşit în chip jalnic? Au existat şi alŃii, în alte locuri pline de toată necinstirea, care, într-adevăr, ar fi ridicat de mult altare idolilor dacă nu i-ar fi cuprins frica în faŃa excomunicării de către papă.

Însă trebuie să mă întorc acolo unde am lăsat cuvântul şi să arăt că voi nu numai că sunteŃi înşelaŃi de Aristotel şi celelalte învăŃături filosofice şi vă abateŃi de la adevărul creştin, dar şi ceea ce spuneŃi spre îndreptăŃirea voastră este cu totul vrednic de râs. Căci îndrăznind să procedaŃi aşa, voi pretutindeni îl socotiŃi pe al vostru papă dumnezeiesc, atribuindu-i puterea dată marelui Apostol Petru. Şi cu papa, ca şi cu o sperietoare, nu încetaŃi să îi speriaŃi pe oamenii simpli, cugetând greşit şi în acest caz, precum şi în altele. Căci puterea dată celui mai mare Apostol (ceea ce însemnă că: dacă ceva este dezlegat sau legat pe pământ, dezlegat sau legat va fi şi în cer) a fost, de asemenea, dată şi celorlalŃi ucenici.

Puterea dată celui mai mare Apostol nu constă în faptul de a schimba Evanghelia lui Hristos, adică rânduiala şi învăŃătura dumnezeiască atât despre El, cât şi despre Sfânta Treime, ci în faptul de a ierta păcatele celor ce se căiesc şi a lucra părinteşte la mântuirea lor, neŃinând cont de asprimea canoanelor rânduite, ci, uitându-se la starea sufletească a celor ce se căiesc, să scurteze sau să prelungească vremea pocăinŃei. Iar ca să nu îndrăznească nicidecum să schimbe ceva foarte mic care este cuprins în Evanghelie, Domnul a poruncit, zicând: Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăŃa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăŃia cerurilor (Mt. 5, 19).

Oare nu s-a transmis puterea dată celui mai mare Apostol şi la Episcopii romani de după el, cum ar fi: Silvestru, Celestin, Leon, Agapit, Agaton, Adrian şi mulŃi alŃii? Este clar pentru fiecare că s-a transmis. Care dintre ei a îndrăznit vreodată să schimbe ceva din dumnezeieştile dogme ortodoxe şi din pravilele şi obiceiurile bisericeşti, până la al şaptelea Sinod ecumenic? Oare nu s-au aflat toŃi în acord cu sfeşnicele din răsărit, fiind uniŃi unii cu ceilalŃi prin legătura iubirii în Sfântul Duh, ocârmuind astfel cu bine bisericile credincioşilor de pretutindeni? Oare nu a existat pretutindeni o singură mărturisire de credinŃă ortodoxă care conŃinea învăŃătura despre Mângâietorul Care purcede numai din Tatăl? Oare nu se săvârşea unul şi acelaşi Botez prin întreita cufundare, aşa cum porunceşte pravila apostolică? Oare nu exista o singură prescură care conŃinea sare şi drojdie şi se aducea ca jertfă fără de sânge? Şi acestea reies din multe mărturii, dar mai ales ne-au încredinŃat cu privire la ele minunaŃii arhierei Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur, lăsând bisericilor scrieri despre ele.

Dumnezeiescul Vasile a dus luptă împotriva ereticului Apollinarie care a spus că Fiul lui Dumnezeu a luat un trup fără minte şi suflet şi, din această pricină, a rânduit pentru adepŃii lui să aducă azimă ca jertfă, deoarece sarea este chipul minŃii omeneşti, potrivit cu cele spuse în Evanghelie: să aveŃi sare în voi; iar drojdia închipuie sufletul care însufleŃeşte trupul. Luptând împotriva hulei lui Apollinarie, dumnezeiescul Vasile a lăsat în scrierile sale următorul canon, pe care trebuie să-l păzească Biserica Sobornicească: „Dacă cineva aduce ca jertfă azimă, să fie anatema!”.

Iar dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, ne-a arătat adevărul, vorbind în cuvântul său despre Cruce astfel: „Cele vechi au trecut, toate cele noi au venit: acolo chivotul, aici Fecioara, acolo toiagul, aici Crucea, acolo azima, aici pâinea”. Aşa a strălucit adevărul prin aceşti doi învăŃători.

Iar voi ce puteŃi să spuneŃi împotriva acestora? Spunând că în trecut a existat porunca azimei, el a pus în faŃa ei pâinea. Astfel, a adeverit că ea ne face părtaşi la jertfa Noului Testament. Dacă voi ne puneŃi în faŃa celor spuse de Sfântul Apostol Pavel către corinteni: CurăŃiŃi aluatul cel vechi, ca să fiŃi frământătură nouă (1 Cor. 5, 7) şi iarăşi: De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăŃii şi al vicleşugului, ci cu azimele

Page 158: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

162

curăŃiei şi ale adevărului (5, 8) noi, ca răspuns la acestea, nu vă vom spune ceva de la noi, ci ceea ce am auzit de la acelaşi Părinte şi învăŃător Ioan Gură de Aur, care prin descoperire dumnezeiască a tâlcuit Epistolele Sfântului Apostol Pavel, aşa cum reiese din viaŃa lui. El spune astfel: „Sfântul Apostol Pavel, mustrându-i mai întâi pentru faptul că ei au trecut sub tăcere împreună-vieŃuirea cu mama vitregă şi au lăsat fără cercetarea cuvenită această fărădelege, îi sfătuieşte [pe coloseni] să se lepede de răutatea cea veche în care au trăit înainte, adică de dobitoceasca şi ticăloasa împreună-vieŃuire păgână [de incest], pe care a numit-o metaforic aluatul cel vechi, după cum le-a spus Domnul Apostolilor: FeriŃi-vă de aluatul fariseilor, adică de învăŃătura lor făŃarnică şi de traiul lor nelegiuit. Şi le porunceşte să trăiască în nedospirea curăŃiei şi adevărului, adică în obiceiuri sfinte şi curate, aşa cum se cuvine creştinilor să trăiască, numind aceasta sărbătoare”.

VedeŃi, oare, cum înŃelege acest dumnezeiesc părinte cugetarea apostolică? El nu a pomenit deloc despre pâinea adusă la Sfânta slujbă, aşa cum tâlcuiŃi voi. Cui ne porunciŃi voi să ne supunem: celor care au strălucit în trecut prin toată sfinŃenia şi înŃelepciunea dumnezeiască, Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Ioan Gură de Aur şi tuturor celorlalŃi SfinŃi, sau vouă, celor care încălcaŃi cele legiuite de ei şi ne atrageŃi erezia lui Apollinarie? Voi nu puteŃi să spuneŃi că azimele sunt rânduială apostolească. Este rânduiala voastră! Iar îndreptăŃirea voastră se dă în vileag prin ceea ce au spus SfinŃii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur.

Însă cele spuse aici despre acestea sunt de ajuns pentru cei care se supun cu înŃelepciune tradiŃiei Bisericii ortodoxe. De ce? Pentru că nu trebuie să prelungesc cuvântul pentru cel care stăruie în intenŃia lui. Iar intenŃia acestui cuvânt este de a da în vileag ideea voastră greşită despre potop, pe care voi aŃi alcătuit-o cu obrăznicie, vorbind „din pântecele vostru”∗.

Ce preziceri prooroceşti şi apostoleşti aŃi vestit voi, oamenilor, de aŃi răspândit această învăŃătură defăimătoare în lume? Cum aŃi zămislit şi aŃi scos la lumină acest rod ticălos vrednic de întunericul peşterilor trotoniene? Oare voi nu ştiŃi, oamenilor, că, dacă sunteŃi cât de cât creştini, nu trebuie nici să cugetaŃi, nici să scrieŃi nimic mai presus de cele scrise şi lăsate nouă de Prooroci, Apostoli şi de învăŃătorii de după ei, dacă doriŃi să cugetaŃi drept în domeniul credinŃei?

Poate că veŃi spune: cine a rânduit acest lucru? L-a rânduit Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie, unde, dându-i în vileag pe saduchei, care cugetau nedrept cu privire la înviere, le-a spus: Vă rătăciŃi neştiind Scripturile (Mt. 22, 29). Oare aceste cuvinte nu conŃin în mod clar porunca de a nu îndrăzni să cugetăm nimic mai mult decât cele scrise? El le-a spus cam aşa: „Voi vă rătăciŃi pentru că nu daŃi ascultare Sfintei Scripturi, pe care trebuie să o urmaŃi în toate şi de la ea să învăŃaŃi adevărul”. Oare nu acelaşi lucru se cuvine să vi-l spună şi vouă, latinilor: „Vă rătăciŃi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu”? Dacă voi aŃi fi crezut ceea ce i-a spus Creatorul şi Stăpânul tuturor dreptului Noe, că nu va mai fi în veci potop de apă pe pământ astfel încât să piardă tot trupul (Fac. 9, 11) şi că e cu neputinŃă ca Dumnezeu să fi minŃit (Evr. 6, 18) şi că cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece (Mt. 24, 35) – dacă voi aŃi fi ştiut toate acestea şi le-aŃi fi crezut, atunci nu aŃi fi ajuns la o asemenea nebunie. Ce puteŃi spune împotriva acestui lucru? Dacă v-aŃi convins de cele spuse, atunci rămâneŃi cu noi în adevăr. Sau aveŃi nevoie de leacuri mai puternice? Voi face atunci şi aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu.

Mi se pare că cei ce se menŃin în această nebunie suferă de unul din cele două lucruri: ori nu cred că Însuşi Creatorul poartă de grijă făpturilor Sale, şi în acest caz sunt necredincioşi; ori cred că El le poartă de grijă, însă nu tuturor, ci numai făpturilor Sale cereşti, iar pe cele pământeşti le-a lăsat în seama cârmuirii zodiacului şi planetelor şi aşa numitului noroc. Însă nici în acest caz nu vor scăpa de învinuirea necredinŃei, căci necredinŃa este cuprinsă în egală măsură şi în primul lucru şi în al doilea. Iar dacă Însuşi Creatorul le poartă de grijă făpturilor

∗ Ceea ce înseamnă: din cugetarea trupească [n. tr.].

Page 159: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

163

Sale şi Îi pasă de ele, astfel încât fără voia Lui nici pasărea nu cade în plasă şi nici numărul firelor noastre de păr nu Îi este necunoscut, aşa cum a spus Domnul în Evanghelie, atunci cum vor putea zodiacul şi planetele să aducă un asemenea dezastru în creaŃia lui Dumnezeu, când Dumnezeu o întreŃine şi o păzeşte cu mâna Lui creatoare?

Iar dacă voi, fiind stingheriŃi de adevăr, alergaŃi la ştiinŃa astrologică şi spuneŃi că ştiinŃa astrologică vă învaŃă să gândiŃi şi să judecaŃi astfel şi nu se poate nicidecum să fie altfel, atunci eu vă voi spune iarăşi la modul cel mai simplu aşa: pronia nepătrunsă a lui Dumnezeu, care cârmuieşte, rânduieşte şi Ńine totul cu înŃelepciune, nu este supusă nici influenŃei stelelor, nici mişcării planetelor, ci stăpâneşte şi rânduieşte totul aşa cum vrea. Iar Dumnezeu vrea, cu tot dinadinsul, ca totul să fie cârmuit drept şi înŃelept de pronia Lui cea nepătrunsă şi înŃeleaptă, şi nu vrea ca prin influenŃa forŃată a stelelor şi a zodiacului totul să se săvârşească în chip nesăbuit şi neuniform, precum huliŃi voi, atribuind o forŃă de neînlăturat planetelor şi zodiacului, care v-au înşelat. Dacă ar fi existat în ele o asemenea forŃă, la care visaŃi voi, şi dacă totul ar fi fost cârmuit nu prin voia cea dumnezeiască, ci prin forŃa şi mişcarea lor, care ar fi adus asemenea dezastre, precum spuneŃi voi, atunci totul ar fi pierit de mult, fiind forŃat de influenŃa puternică a stelelor.

Iar dacă, fiind mustraŃi de mine, veŃi spune că toate acestea trebuie să se întâmple cu voia cea dumnezeiască, atunci aduceŃi-mi dovezile din care aŃi scos acest lucru: proorociile şi scrierile Apostolilor şi ale învăŃătorilor bisericeşti. Cine a prevestit după Moise, cel ce L-a văzut pe Dumnezeu, că va fi pe pământ un al doilea potop? SpuneŃi-mi dacă aveŃi o asemenea proorocie. Însă nu puteŃi să îmi arătaŃi, chiar dacă v-aŃi trudi la nesfârşit!

VreŃi să vă dovedesc prin alt mijloc necredinŃa celor ce au scris şi au înŃeles aşa? Numai să nu vă tulburaŃi, căci a mai rămas pentru voi nădejdea mântuirii. Dacă vreŃi să vă convingeŃi că unii s-au înşelat cugetând în afara Sfintei Scripturi, atunci cuvântul acesta este de ajuns pentru a da în vileag înşelăciunea lor. Ce li se poate spune despre ceea ce au adăugat la sfârşitul acestei preziceri diavoleşti, zicând: „ÎnălŃaŃi capetele voastre, o bărbaŃi creştini”? Sau voi credeŃi că prin această glăsuire vă adresaŃi unor inculŃi care nu au minte? Ce altceva spun ei prin această scurtă expresie dacă nu faptul că, lipindu-se odată de înŃelepciunea deşartă a acestui veac, s-au despărŃit de Biserica creştinilor şi, în marea lor nebunie, au învinuit Sfânta Scriptură? De aceea propovăduiesc cu trufie reaua lor credinŃă şi cu cea mai mare mândrie ne ocărăsc pe noi, cei binecredincioşi, poruncindu-ne să înălŃăm capetele noastre, adică minŃile. Mai că nu ne spun: „O, creştinilor nebuni! Voi, care vă înşelaŃi cu scrierile lui Moise şi nu mai aşteptaŃi al doilea potop înainte de sfârşitul cel de obşte! ÎnŃelegeŃi, dar, dacă puteŃi, că v-aŃi înşelat şi reveniŃi-vă din această amăgire!”.

Oare nu râdeŃi de noi, spunând acest lucru? Oare nu propovăduiŃi o adunare necredincioasă şi păgână, poate cea a caldeilor, ai cărei părtaşi sunteŃi, şi de aceea ne numiŃi pe noi: „creştini”? Căci cine apără concepŃiile potrivnice creştinismului şi se leapădă de numele de creştin, acela, evident, merge pe alt drum. Oare nu cu aceeaşi trufie l-au mustrat fariseii pe orbul cel luminat, zicându-i în adunarea lor: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise (Ioan 9, 28)?

Dar noi suntem atât de departe de a ne întrista de acest lucru, încât vă şi mulŃumim pentru că ne numiŃi creştini, iar capetele noastre, adică minŃile, le înălŃăm cât mai sus, adică la înălŃimea raŃiunii Sfintei Scripturi şi, luând de acolo luminare din belşug, cântăm împreună cu Proorocul David: Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne (Ps. 118, 85). Şi iarăşi: Certat-ai pe cei mândri; blestemaŃi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale (Ps. 118, 21). Cine sunt călcătorii de lege dacă nu aceia care, prin ticălosul „Almanah”, spun că din pricina apropierii planetelor şi a zodiacului iau naştere transformări şi schimbări ce nu au existat la început? Cei ce spun acest lucru nesocotesc legămintele sfinte ale lui Dumnezeu date dreptului Noe, în care Stăpânul cel iubitor de oameni nu o dată, ci de multe ori îl întăreşte pe acesta cu cuvinte ce exprimă marea grijă părintească, deosebita atenŃie şi neschimbarea legământului.

Page 160: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

164

Să fie aduse aici cuvintele cele sfinte ale Stăpânului tuturor către dreptul Noe, ca să arate neamului omenesc marea grijă şi pronie a lui Dumnezeu pentru restul creaŃiei. De asemenea să arate că El şi pedepseşte şi miluieşte cu dreaptă măsură şi că prin porunca Lui dumnezeiască Ńine şi cârmuieşte totul cu înŃelepciune şi cuviinŃă, iar nu prin lucrarea nesăbuită şi necuviincioasă a zodiacului şi a planetelor.

Însă înainte de a pomeni cele spuse de Dumnezeu lui Noe, să ne îndreptăm atenŃia spre faptul că, după mărturia Dumnezeieştii Scripturi, Stăpânul tuturor trimite cu dreptate necazuri asupra oamenilor din trei motive: fie pentru viaŃa desfrânată şi necurăŃia care au sporit, fie pentru necredinŃa şi neascultarea faŃă de El, fie pentru încălcarea poruncilor Lui. Pentru primul motiv slujesc ca dovadă contemporanii lui Noe şi, de asemenea, Sodoma şi Gomora. Pentru al doilea Faraon şi tot Egiptul, care ajunseseră la mare necredinŃă şi nu se supuneau deloc Stăpânului tuturor, neŃinând cont de nenumăratele minuni pe care le făcuse Moise înaintea lor. Iar pentru al treilea, poporul israelit care, după ce a ajuns la pământul făgăduinŃei, pentru încălcarea poruncilor Stăpânului a fost prigonit de mii de ori de străini, iar mai târziu a fost luat în robie de babilonieni.

Nu degeaba vă vorbesc despre acestea, ci ca să arăt falsitatea proorociei „Almanahului” despre potop şi să vă arăt şi faptul că vorbirea lui deşartă nu este numai ticăloasă, pentru că se opune fără ruşine Stăpânului tuturor şi lui Moise, celui plăcut Lui, ci este cu totul plină de nesăbuinŃă şi nebunie. Căci ea [proorocia] nu înfăŃişează nici unul dintre motivele pomenite mai sus, pentru care, de obicei, Stăpânul tuturor îi pedepseşte pe călcătorii de lege, aşa cum s-a spus, ci aduce numai un motiv: mişcarea iraŃională a planetelor şi a zodiacului. Din aceasta reiese că ea suferă de o mare necredinŃă, deoarece atribuie cârmuirea întregii creaŃii unui lucru neînsufleŃit şi nesimŃitor, iar nu lui Dumnezeu Care, potrivit cu cuvintele Apostolului, Ńine toate cu cuvântul puterii Sale. Dar deja este timpul să ne îndreptăm atenŃia la făgăduinŃa de mai sus, să scoatem mai bine în vileag deşarta proorocie a „Almanahului” şi să arătăm că este mincinoasă şi hulitoare.

Creatorul şi Păzitorul tuturor are grijă de mântuirea noastră şi niciodată nu trimite asupra noastră pedepse fără motiv, iar acest lucru reiese din celelalte cugetări şi întâmplări ale Scripturii, mai ales din relatarea Sfintei Scripturi despre potopul din timpul lui Noe. Despre acesta este scris aşa: Pământul însă se stricase înaintea feŃei lui Dumnezeu şi se umpluse pământul de silnicii (Fac. 6, 11). Aceste cuvinte conŃin în ele învinuirea vieŃii noastre desfrânate şi îndreptăŃirea judecăŃii lui Dumnezeu: El nu trimite nici o pedeapsă fără motiv, ci se îngrijeşte părinteşte de trezirea noastră atunci când noi ne îndepărtăm de El fără putinŃă de întoarcere. Apoi, arătând iubirea de oameni a Stăpânului şi faptul că El râvneşte puternic la mântuirea noastră, spune: Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ (Fac. 6, 12).

Prin expresia a căutat, este arătată iubirea nespusă a Stăpânului către noi, căci şi noi ne desfătăm şi nu ne mai săturăm de vederea celor pe care îi iubim, astfel încât nimic nu ne poate abate privirile de la ei. Mai departe spune: Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe: Sosit-a înaintea feŃei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăŃile lor, şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ (Fac. 6, 13).

Stăpânul cel iubitor de oameni a binevoit să se judece cu făpturile mâinilor Sale, ca să arate că El nu Se bucură de pieirea oamenilor, ci că ei înşişi sunt vinovaŃi de pieirea lor. Sosit-a sfârşitul spune, adică a sosit vremea răsplăŃii şi a dreptei judecăŃi. Şi mai spune: de mult îndur Eu fărădelegile voastre. Şi zicând: s-a umplut pământul de nedreptăŃile lor, El a arătat motivul, pentru care i-a osândit la pieire. De asemenea, spune: nu Eu sunt vinovat de pieirea lor, ci ei înşişi prin fărădelegile lor au dus la mânie îndelunga Mea răbdare. Apoi îi descoperă dreptului Noe şi calea pierii lor, zicând: Şi iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaŃă, şi tot ce este pe pământ va pieri (Fac. 6, 17).

Page 161: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

165

De ce este adăugat aici: Şi iată Eu? Ar fi fost de ajuns să spună voi aduce. Să nu credem că aceasta în zadar este spusă aşa. Pentru că în acel timp avea mare trecere vicleşugul astrologiei, care îşi dobândise începutul de la Set, aşa cum scrie istoricul evreu Iosif [Flaviu], şi pentru că mulŃi dintre oamenii de atunci, ca şi cei de astăzi, aveau concepŃii greşite, atribuind totul zodiacului, mişcării planetelor şi norocului. De aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, adaugă această expresie în chip părintesc şi pentru mustrarea lor: Şi iată Eu, ca şi cum ar spune: oamenilor, nu daŃi atenŃie învăŃăturilor mincinoase ale celor ce vestesc din pântecele lor. Nu zodiacul va trimite apă pe pământ, datorită apropierii dintre el şi celelalte stele, ci Eu, voia Mea, sfatul Meu şi porunca Mea vor deschide de sus jgheaburile cerului, iar jos toate izvoarele adâncului (Fac. 7, 11) şi astfel va pieri tot trupul.

Iar faptul că nu va mai fi un asemenea potop ne învaŃă clar tot Sfânta Scriptură, care ni-L înfăŃişează pe Creator vorbind astfel: Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună şi a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: Am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereŃile lui şi nu voi mai pierde toate vietăŃile, cum am făcut (Fac. 8, 21).

Ce poate fi mai convingător şi mai adevărat decât aceste cuvinte scurte? Creatorul Însuşi vorbeşte cu Sine, întărindu-ne şi făcându-ne încrezători, ca pe viitor să nu ne mai temem şi să nu mai aşteptăm ceva asemănător. De aceea, adaugă şi motivul: pentru că cugetul omului se pleacă la rău din tinereŃile lui şi el nu poate, fiind trupesc, să se elibereze de dorinŃele şi poftele trupeşti, pentru care Eu ar trebui să îi pierd des de pe pământ. Acest lucru nu este propriu bunătăŃii Mele şi de aceea trebuie să Mă îngrijesc de ei prin îndelungă răbdare, pace şi diferite pedepse. Pentru aceasta, Stăpânul şi Domnul cel iubitor de oameni, întărindu-ne mai mult, repetă acelaşi cuvânt, zicând: nu voi mai pierde toate vietăŃile, cum am făcut.

Acestea ar trebui să fie de ajuns dacă acest cuvânt al meu ar ajunge la oamenii înŃelepŃi, pentru deplina încredinŃare că nu trebuie să mai aşteptăm un potop pentru toată lumea. Dar pentru că acest cuvânt se referă la latinii care sunt orbiŃi mai mult decât toŃi oamenii de vicleşugul păgân şi de învăŃătura diavolească a caldeilor, să cercetăm şi celelalte cuvinte prooroceşti şi sfinte cu care Stăpânul cel iubitor de oameni l-a întărit pe dreptul Noe, iar prin el pe tot neamul omenesc, ca să nu se mai teamă în veci de un asemenea dezastru.

Cuvintele Sfintei Scripturi sunt următoarele: Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmaşii voştri. Şi cu tot sufletul viu, care este cu voi (Fac. 9, 9-10). Apoi, repetând, spune acelaşi cuvânt: Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul (Fac. 9, 11).

Ce poate fi mai clar sau mai convingător decât aceste cuvinte? PriviŃi, orbilor, şi auziŃi, surzilor, şi, dacă puteŃi, înŃelegeŃi, nesăbuiŃilor, Cine spune acestea! Şi, înŃelegând, îngroziŃi-vă de faŃa Domnului Savaot, Făcătorul tuturor, Care pe toate le creează şi le schimbă aşa cum vrea, cu cuvântul puterii Lui. El ne făgăduieşte şi ne spune că nu mai trebuie să ne temem de un asemenea dezastru, iar voi fără ruşine spuneŃi că va fi potop datorită acŃiunii stelelor. Cine a spus şi a întărit lucrul acesta?

Oare nu îl auziŃi pe Isaia care spune clar: Iată hotărârea pentru tot pământul, iată mâna întinsă peste toate neamurile! Dacă Domnul Savaot a hotărât, cine Îl va putea împiedica? Şi dacă mâna Lui stă întinsă, cine o va întoarce la loc? (Isaia 14, 26-27). AŃi înŃeles voi, oare, din aceste cuvinte sfinte, tăria şi statornicia făgăduinŃei AtotŃiitorului Dumnezeu şi ale adevărului Lui? Sau încă vă mai menŃineŃi în neascultarea cea dragă vouă şi în aplecarea către ceartă sau, mai bine zis, în necredinŃă?

Dacă voi aŃi fi crezut Sfânta Scriptură şi aŃi fi îndreptat auzul vostru cu atenŃie către ea, atunci nu aŃi fi căzut în aceste prăpăstii ale hulei. Dar, ca să nu prelungesc fără măsură cuvântul, aducând toate proorociile, care sunt foarte multe, voi mai spune ceva scurt şi cu aceasta voi încheia. Căci oricine menŃionează proorociile trebuie să înŃeleagă foarte bine avertismentul cuprins în ele.

Page 162: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

166

Aşadar, noi, o, oamenilor, prin harul lui Hristos, fiind de la început creştini, educaŃi în învăŃăturile şi predaniile Apostolilor şi ale PărinŃilor, şi păzind cu evlavie şi neschimbate cele adeverite şi pecetluite de ei, aşa cum am învăŃat, cum am crezut, cum păzim şi cum mărturisim împreună cu ei, aşa vă scriem şi vouă, nespunând nimic de la noi, nici născocind noi înşine ceva, aşa cum, după cât se pare, îndrăzniŃi să faceŃi voi. Însă, împrumutând dovezi din Sfânta Scriptură şi explicând acestea cu tâlcuirile SfinŃilor PărinŃi, noi ne întărim astfel pe noi înşine, primind lumina raŃiunii, pe care o dăruim celor ce strălucesc prin credinŃă.

Vă rugăm, lepădaŃi şi voi orice împotrivire şi orice trufie care se nasc din pricina raŃiunii false în cei ce se lipesc fără băgare de seamă de ea, şi primiŃi cu credinŃă această bucurie şi, împreună cu Proorocul David, spuneŃi-I întotdeauna, cu smerenie, Stăpânului tuturor: Că eram fără de minte şi nu ştiam; ca un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt pururi cu Tine (Ps. 72, 22). De ce spune el acest lucru? El spune: eu am înŃeles, o Stăpâne, că taina judecăŃilor Tale este un adânc nepătruns şi neînŃeles al raŃiunii Tale dumnezeieşti. Eu nu sunt decât un vierme, nu sunt om, şi de aceea mă mulŃumesc cu ceea ce am primit de la învăŃătorii dinaintea mea şi la acestea mă limitez şi nimic mai mult nu cercetez, căci ştiu neputinŃa cugetului meu. De aceea eu socotesc că este drept să primesc cu simplitate şi fără discuŃie sfintele Tale porunci, judecăŃi şi învăŃături, aşa cum dobitocul cel supus pântecelui primeşte sarcina aşezată de stăpân pe el şi merge acolo unde îl îndrumă stăpânul. Eu aplic acest lucru faŃă de mine pentru a fi întotdeauna cu Tine, nedespărŃit de harul Tău dumnezeiesc.

Căci nu se poate, o, oameni buni, să intre cineva în ÎmpărăŃia cerească făgăduită nouă, dacă nu o primeşte ca un copil, adică dacă nu primeşte cu simplitate şi fără cercetare dumnezeiasca învăŃătură care ne-a fost descoperită despre Înalta Treime şi ceea ce ne-a fost propovăduit şi întărit de PărinŃii purtători de Dumnezeu de la cele şapte Sinoade ecumenice, fie că sunt tâlcuiri, obiceiuri sau canoane. Căci ei nu au spus de la sine, ci prin ei a vorbit Duhul Sfânt Care purcede de la Tatăl, aşa cum ne-a arătat Domnul, lăsându-ne învăŃătura despre El, şi Care este de o fiinŃă cu Fiul, aşa cum ne învaŃă Sfântul Chiril cel Mare şi toŃi SfinŃii. Aşa cum cauza Celui Unuia Născut este numai Tatăl, aşa şi cauza Mângâietorului este numai Tatăl, Care Îl purcede, iar Persoanele dumnezeieşti sunt egale în toate, tocmai datorită cauzei (dumnezeirii lor).

Fiul nu este lipsit de egalitatea cu Tatăl, precum spuneŃi voi, chiar dacă El nu Îl purcede pe Duhul, exact aşa cum Duhul nu este lipsit de egalitatea cu Tatăl şi Fiul, chiar dacă nu Îl naşte împreună cu Tatăl pe Fiul. Aceasta este îndreptăŃirea voastră copilărească, ce vă atrage în gândirea satanică şi vă duce în prăpastia lui Savelie. Aceia care mărturisesc că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul, ca şi cum Fiul ar fi o cauză, trebuie să îngăduie unul din cele două lucruri: Persoana Tatălui trebuie să Se unească cu Persoana Fiului ori după fiinŃă ori după Persoană, atunci când Ei Îl purced pe Mângâietorul. Dar dacă voi spuneŃi că Ei Se unesc după fiinŃă, atunci ideea nu numai că pare nepotrivită, dar conŃine în ea o mare hulă, căci în toate cele trei Persoane fiinŃa este una singură şi nedespărŃită. Unind după fiinŃă Persoana Fiului cu Persoana Tatălui, voi, evident, îl separaŃi pe Mângâietorul de această unire într-o fiinŃă. Iar acest lucru este mai presus de orice hulă! Iar dacă spuneŃi că Ele se unesc după Persoană, atunci luaŃi seama cum vă daŃi în vileag, apărând erezia lui Savelie, căci Persoanele nu se unesc, potrivit cu învăŃătura tuturor SfinŃilor teologi, şi nu se amestecă între ele.

Multe alte neghiobii care se ascund în învăŃătura voastră ar putea fi scoase la iveală; însă nu mai este timp să vorbesc despre ele în această epistolă care se apropie deja de sfârşit. Domnul le porunceşte clar în Sfânta Evanghelie celor ce cred în El: Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte (Mt. 12, 30). Şi iarăşi: Oile Mele ascultă de glasul Meu; iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor (Ioan 10, 27;5).

Aceia care schimbă şi răstălmăcesc, prin adaosuri străine, credinŃa apostolică lăsată de cele şapte Sinoade ecumenice, nu sunt cu Hristos şi nu adună cu El, ci risipesc. Iar acest lucru reiese atât din multele dovezi de netăgăduit, cât şi din faptul că ei nu se tem să moştenească

Page 163: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

167

nenumăratele blesteme şi anateme ale Sfintelor Sinoade, încălcând învăŃăturile apostoleşti şi dispreŃuind propovăduirea şi predaniile SfinŃilor PărinŃi.

Iar dacă doriŃi şi voi să fi Ńi cu Hristos şi să adunaŃi cu El bogăŃia adevăratei învăŃături dumnezeieşti şi să scăpaŃi de acele blesteme înfricoşătoare, atunci păziŃi fără cercetare învăŃătura lăsată de Domnul şi, de asemenea, predaniile şi îndrumările Sinoadelor ecumenice, ca nişte prunci nevinovaŃi, hrănindu-vă din vasul evanghelic cu laptele cel dulce, până când veŃi ajunge la bărbatul desăvârşit, spunând ca Apostolul, la măsura vârstei deplinătăŃii lui Hristos. Atunci va fi de ajuns pentru noi acest răspuns, iar vouă vă va fi în chip deosebit prieten şi răsplătitor Hristos, Care vă va spune: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puŃine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău (Mt. 25, 21).

Page 164: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

168

Page 165: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

169

XXIII

Cuvânt împotriva luteranilor, despre cinstirea Sfintelor Icoane Domnul i-a spus lui Moise: Să nu-Ńi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare (Exod

20, 4). El nu i-a zis: să nu-Ńi faci nici o asemănare, ci nici un fel de asemănare, aşa cum fac elinii, înfăŃişând asemănările şi feŃele vrăjitorilor, adulterilor şi ucigaşilor, ale fiarelor şi păsărilor şi reptilelor, numind aceste asemănări dumnezei şi închinându-se lor. Iar dacă asemănarea cea vrednică de cinstire este spre slava lui Dumnezeu, atunci nu greşeşti deloc prin aceasta. Şi dacă nu crezi acest lucru, atunci îŃi voi aduce ca dovadă cuvântul lui Dumnezeu, spus lui Moise. Spunându-i mai întâi: să nu-Ńi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare, Dumnezeu i-a poruncit apoi aceluiaşi Moise să îşi facă multe asemănări (Exod 12 şi 26).

În primul rând, i-a poruncit să-şi facă biserică, adică cortul legământului Domnului. Apoi, Dumnezeu i-a poruncit ca în interiorul bisericii să construiască totul după asemănarea şi după chipul lucrurilor cereşti. Iar pentru că în cer se află heruvimi, i-a poruncit lui Moise să facă din aur heruvimi şi să Îi aducă două table cioplite în piatră, pe care a scris cu degetul Său cel sfânt zece porunci, iar vasul de aur care conŃinea mană cerească, şi toiagul lui Aaron a poruncit să le aşeze în chivot [dimpreună cu Tablele Legii], apoi, pe pereŃi şi perdele a poruncit să se pună şi să se brodeze Ńesături de in şi mătase violetă şi stacojie cu chipuri de heruvimi.

LuaŃi seama şi ascultaŃi cu atenŃie: cortul era făcut din aur şi argint, din mătase violetă, stacojie şi vişinie, iar tăbliŃele erau cioplite din piatră. Şi noi facem asemănări şi este un lucru bun şi plăcut lui Dumnezeu să le cinstim şi să ne închinăm lor, numai că nu trebuie să le facem dumnezei şi să spunem chipului: tu eşti dumnezeul nostru, ci să îl cinstim ca pe chipul şi asemănarea înfăŃişării trupeşti (a întrupării) sau ca pe chipul robului şi plăcutului lui Dumnezeu, de exemplu, al lui Ilie sau ca pe chipul Preacuratei Născătoare de Dumnezeu.

Iar dacă, gândind nebuneşte, spui că lucrurile cinstite şi sfinte pe care Domnul i-a poruncit lui Moise să le facă, cum ar fi: cortul, heruvimii, chivotul, tăbliŃele de piatră, vasul cu mană şi celelalte, trebuie să le cinstim, dar nu trebuie să ne închinăm nici unuia, în afara lui Dumnezeu, împotriva acestui lucru îŃi voi răspunde aşa: dacă nu trebuie să ne închinăm acestor lucruri, atunci cum de s-au închinat lor însuşi marele Prooroc Moise, dumnezeiescul Părinte David, Împărat şi Prooroc, apoi Iona, Daniel şi Ezdra? Ei toŃi s-au închinat lucrurilor făcute de mână omenească. În cartea Exodului se spune: Şi când se îndrepta Moise spre cort, tot poporul se scula şi sta fiecare la uşa cortului său şi se uita după Moise, până ce intra el în cort. Iar după ce intra Moise în cort, imediat se pogora un stâlp de nor şi Domnul apărea în cort în stâlpul de nor (Exod. 33, 8; 9; 10). Iar oamenii, văzând stâlpul de nor, se închinau fiecare din uşa cortului său. Se închinau stâlpului de nor şi cortului, pentru că Dumnezeu, nevăzut după fiin Ńă, datorită neputinŃei noastre, Se ascundea în stâlpul de nor şi Se arăta în această lumină în cort. Aşadar, stâlpul de nor era pentru ei ca un veşmânt (în care se învăluia Domnul); în locul sălaşului ceresc El avea cortul, care astăzi se numeşte biserică. Oare nu putea Dumnezeu să vorbească cu oamenii fără cort? Însă prin aceasta, El a dorit să arate încă de la început cinstea şi slava bisericii Lui.

Scriptura mărturiseşte iarăşi în Exod, că atunci când Moise a terminat toate lucrările, construind cortul mărturiei, şi a adus în biserica mărturiei chivotul lui Dumnezeu şi l-a acoperit cu un văl, norul a învăluit biserica şi ea s-a umplut de slava Domnului şi Domnul l-a chemat pe Moise din biserica mărturiei. Atunci când s-a construit biserica, nu a fost nici un semn, iar când a fost adus chivotul, atunci slava Domnului a umplut biserica şi Domnul a început să vorbească din biserică (Exod 40, 33-38). Domnul i-a spus şi lui Solomon: am sfinŃit templul pe care l-ai zidit, ca să petreacă numele meu acolo în veci şi vor fi ochii şi inima Mea acolo în toate zilele

Page 166: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

170

(3 Regi 9, 3). Dacă Însuşi Domnul Dumnezeu spune că numele şi ochii şi inima Lui sunt în biserică în veci, atunci este clar că Însuşi Domnul Dumnezeu este în biserică.

Să înŃelegem şi să pătrundem cu atenŃie că, în biserică, unde este slava Domnului Dumnezeu AtotŃiitorului, acolo este şi prezenŃa lui Dumnezeu, iar dacă undeva este prezenŃa lui Dumnezeu, cine nu se închină acelui loc? Şi dacă bisericii trebuie să i ne închinăm, atunci cum să nu ne închinăm icoanei Domnului nostru Iisus Hristos şi icoanelor SfinŃilor Lui şi celorlalte lucruri dumnezeieşti, datorită cărora biserica însăşi devine sfântă?

O, nebunilor! De ce comparaŃi voi lucrurile cele sfinte ale lui Dumnezeu cu idolii? ÎnŃelegeŃi ceea ce vă spun eu, şi anume că voi înşivă sunteŃi asemenea idolilor şi, având ochi, nu vedeŃi adevărul. În momentul în care oamenii credincioşi se închină icoanei lui Dumnezeu, Celui arătat în chip văzut în trup omenesc, voi nu vedeŃi în aceasta evlavia, ci o luaŃi în râs. Într-adevăr, râsul vostru se va preface în plâns căci, având urechi, nu auziŃi adevărul şi învăŃătura cea bună a Dumnezeieştii Scripturi din pricina împietririi inimilor voastre. Iar noi, în locul cortului, avem biserica, clădită spre slava lui Dumnezeu. În locul tăbliŃelor de piatră, avem Sfânta Scriptură a harului celui nou. În locul heruvimilor, avem icoanele lui Hristos şi ale SfinŃilor Lui. În locul vasului cu mană, avem pâinea şi vinul prefăcute în Trupul şi Sângele lui Hristos. În locul toiagului lui Aaron, avem toiagul lui Hristos, Crucea Preacurată şi Făcătoare de viaŃă; şi celelalte.

Şi atunci când privim la icoana zugrăvită după asemănarea lui Hristos, ne umplem de bucurie duhovnicească, văzându-L pe El, Stăpânul, înfăŃişat în acest chip trupesc în care a binevoit să vieŃuiască alături de oameni. Şi din acest motiv ne umplem de frica lui Dumnezeu şi pomenim minunile pe care El le-a făcut, trăind pe pământ. Iar dacă privim icoanele SfinŃilor Apostoli şi învăŃători, atunci se reînnoieşte în inima noastră învăŃătura lor preaînŃeleaptă. Îi cinstim şi pe SfinŃii Îngeri, chemându-i în ajutor, deoarece ei sunt păzitorii şi apărătorii noştri faŃă de cel viclean, sunt călăuzitori către Dumnezeu şi dătători de putere, şi de aceea îi slăvim prin Psalmi şi cântări. Îi mărim pe adevăraŃii Prooroci, care au proorocit adevărul despre Hristos. Îi lăudăm şi îi slăvim pe Apostolii lui Hristos care ne-au propovăduit pe Soarele DreptăŃii, Hristos, preaveşnicul Dumnezeu. Îi fericim pe SfinŃii Arhierei, care au fost urmaşii Apostolilor şi au tâlcuit dreapta credinŃă, alungând ereziile. Îi mărim pe SfinŃii Mucenici care au dobândit cu sângele lor cerurile şi nu s-au lepădat de Hristos. Îi admirăm pe Cuvioşii PărinŃi care, prin nevoinŃe, post şi lacrimi, s-au omorât pe ei şi s-au făcut morŃi în timpul vieŃii, iar după moarte s-au arătat vii.

Ereticii spun că Dumnezeu a poruncit să nu-Ńi faci dumnezei de argint şi dumnezei de aur. La aceasta voi răspunde aşa: Dumnezeu le-a spus acest lucru iudeilor, care îşi turnaseră în pustiu un viŃel de aur şi spuneau: acesta este dumnezeul tău, Israele, iar mai târziu i-au acordat cinste dumnezeiască lui Velfegor, şi în timpul lui Ahav - lui Baal, adică lui Cronos, în timpul lui Manase - lui Dios, în timpul lui Ieroboam - statuilor de aur, iar în timpul lui Nabucodonosor - chipului de aur. Şi Proorocul spune despre ei: au mâncat fiii lor împreună cu diavolul căci, părăsindu-L pe adevăratul Dumnezeu, au făcut idoli în cinstea oamenilor ticăloşi şi a animalelor necuvântătoare şi i-au numit dumnezei.

Noi, însă, nu facem nici idoli, nici viŃei, nici statui ale oamenilor, ci slujim Dumnezeului Celui viu şi SfinŃilor Lui, căci nimeni dintre cei ce îl iubesc pe împărat nu îi necinsteşte pe casnicii lui. Dacă icoanele sunt asemenea idolilor, aşa cum gândiŃi voi, atunci şi cortul pe care l-a făcut Moise şi templul, construit de Solomon, după părerea voastră, sunt asemenea templelor idoleşti. Iar jertfele care se aduceau în ele spre slava lui Dumnezeu sunt asemenea jertfelor eline pe care ei le aduceau idolilor. Chivotul, în care erau Tablele Legii şi celelalte, nu se deosebeşte cu nimic de cufărul tău în care îŃi păstrezi lucrurile casei, iar toiagul lui Aaron, care a înfrunzit, nu se deosebeşte de bastonul tău pe care te sprijini. Sfeşnicul de aur, cel cu şapte braŃe, nu se deosebeşte de sfeşnicul tău pe care îl aprinzi în casa ta. Dacă toate aceste lucruri se aseamănă între ele, aşa cum am spus, atunci şi Sfintele icoane sunt asemenea idolilor.

Page 167: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

171

Deşi Dumnezeu putea să îl mântuiască pe Noe şi fără chivot, căci totul este cu putinŃă la Dumnezeu, totuşi i-a adus mântuirea printr-un lucru neînsufleŃit şi făcut de mâini omeneşti. De asemenea, Dumnezeu putea şi pe evrei să îi izbăvească fără şarpele de aramă, însă a binevoit, după judecăŃile Sale cele nespuse, să îi izbăvească de moarte printr-un şarpe de aramă. Aşa şi nouă astăzi, Domnul şi Dumnezeul nostru ne aduce mântuirea în chip nevăzut prin Sfintele icoane văzute şi prin celelalte lucruri dumnezeieşti. Căci aşa a poruncit El Însuşi şi Şi-a zugrăvit pe năframă chipul Său care a fost dus mai târziu în Constantinopol. Apoi, SfinŃii Apostoli i-au poruncit Evanghelistului Luca să zugrăvească pe o icoană preacuratul Lui chip şi s-au închinat omenităŃii Lui dumnezeieşti, înfăŃişate pe ea. Evanghelistul Luca a zugrăvit, de asemenea şi chipul Preacuratei Maicii Lui care este, într-adevăr, Născătoare de Dumnezeu.

Iar dacă voi, nesăbuiŃilor, vă îndoiŃi de modul în care se pot săvârşi minuni prin lucrurile neînsufleŃite şi făcute de mână omenească, atunci să ştiŃi că la Dumnezeu totul este cu putinŃă. Cum s-a întâmplat atunci când a făcut Moise minuni, ca Dumnezeu să îi dea puterea de a face minuni nu lui, ci toiagului lui? De asemenea, cum s-a întâmplat că mantiei lui Ilie, Dumnezeu i-a dăruit harul Său şi Elisei a săvârşit cu ea minuni înfricoşătoare pe care nu le-ar fi putut săvârşi de unul singur? Iudeii au cinstit mormintele Proorocilor şi ale Patriarhilor şi au mutat din Egipt osemintele lui Iosif. Să îl ascultăm pe Pavel care vorbeşte despre darurile diferite ale harului duhovnicesc, aşa cum se spune în Sfânta Scriptură: precum am rânduit pentru bisericile Galatiei, aşa să faceŃi şi voi (1 Cor. 16, 1).

Voi însă, fiind trufaşi cu inima, faceŃi fărădelegea şi mâinile voastre împletesc nedreptatea; neînŃelegând adevărul v-aŃi rătăcit, grăind din pântecele vostru. AŃi mers pe marea lumii acesteia, râvnind să vindecaŃi sufletele altora, iar voi înşivă sunteŃi cuprinşi de boli şi nu înŃelegeŃi lucrul acesta şi vreŃi să fi Ńi cinstiŃi mai ales înaintea celorlalŃi. Fiind călăuziŃi de judecata minŃii voastre trupeşti, vă îngrăşaŃi şi pierdeŃi sănătatea sufletească, deoarece nu vă hrăniŃi cu poruncile Domnului. Ochiul cel bolnav nu se poate uita la razele soarelui, aşa nici omul cel nesăbuit nu poate vorbi drept din Sfânta Scriptură, căci în locul adevărului el vede numai nişte umbre, din pricina patimilor sale. Aşa cum o dată cu pierderea sănătăŃii, apare în locul ei boala, tot aşa, o dată cu pierderea născătoarei de virtuŃi a sufletului – a sfintei credinŃe, se sălăşluieşte în inimă vrăjmaşul şi orbeşte ochii sufleteşti. Ca vipera cea surdă, care atunci când îl aude pe cel ce rosteşte descântece, îşi lipeşte o ureche de pământ, iar pe cealaltă o astupă cu coada sa ca să nu audă glasul celui ce rosteşte descântecul, aşa fac şi aceşti nebuni din pricina neascultării şi lenii lor. Dar, mai ales, din pricina invidiei nu ascultă mustrarea, iar apoi, din pricina ruşinii nebune apără învăŃătura lor cea rea şi dăunătoare.

O, nebunilor, cei ce sunteŃi avuŃia Satanei, vlăstarele păcatului, hrana înşelăciunii, întunericul necredinŃei, moştenitorii gheenei, vâslaşii ticăloşi ai călcătorului de lege şi îndrumători grabnici la viclenie! Voi sărbătoriŃi în chip ticălos şi nu judecaŃi cuviincios şi, în loc să preamăriŃi numele lui Dumnezeu, v-aŃi făcut hulitorii Lui. Aceasta este, oare, lumina voastră înaintea oamenilor? Aceasta nu este lumină, ci întuneric. Într-adevăr, oamenii aceştia sunt nebuni şi nesăbuiŃi. I-a orbit răutatea lor; văzând nu văd şi auzind nu aud; inima lor e deşartă, deci nu le daŃi să înŃeleagă tainele lui Dumnezeu. Vicleşugurile voastre sunt multe, dar neputincioase, deşi par mari, grase, cu faŃa rumenă şi sănătoasă; în ele nu există inimă, ci ochi bolnavi, picioare care nu pot merge, mâini lipsite de sănătate, limba ascuŃită spre ceartă, gata să înghită, însă buzele se închid, iar apoi adorm toate. Scriptura spune: dacă cineva se împotriveşte voii lui Dumnezeu şi învăŃăturii SfinŃilor Lui Apostoli şi cuvintelor scrierilor noastre ortodoxe, pe acela să nu-l primiŃi în casă şi să nu-i ziceŃi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! Se face părtaş la faptele lui cele rele (2 Ioan 10-11).

Page 168: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

172

XXIV

Cuvânt împotriva hulitorilor Preacuratei N ăscătoare de Dumnezeu Toată Scriptura cea insuflată de Dumnezeu, ne învaŃă şi ne porunceşte să ne închinăm şi

să cinstim nu numai preacuratul chip al Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi al Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi al celorlalŃi SfinŃi plăcuŃi ai Lui, ci şi toate cele care i-au fost închinate ca ofrandă Mântuitorului Hristos: fie vasele bisericeşti pentru dumnezeiasca slujbă, fie diferitele văluri pentru împodobirea preacuratei Lui icoane sau a Sfântului altar. Toate acestea trebuie să le cinstim, deoarece sunt părtaşe ale sfinŃeniei. Acest lucru reiese din ceea ce Însuşi Mântuitorul le-a spus fariseilor, mustrându-i: Vai vouă, călăuze oarbe care ziceŃi: Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat. Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, aurul sau templul care sfinŃeşte aurul? ZiceŃi iar: Cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat. Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, darul sau altarul care sfinŃeşte darul? (Mt. 23, 16-19).

Şi ce este de mirare în faptul că lucrurile închinate lui Dumnezeu cu bună voinŃă şi după pravilele rânduielii bisericeşti, devin părtaşe ale sfinŃeniei? Căci cădelniŃele de aramă ale celor două sute cincizeci de bărbaŃi - care s-au ridicat împotriva lui Moise şi a preotului Aaron - şi care erau prietenii lui Core, Datan şi Aviron şi din care mulŃi au fost înghiŃiŃi de pământ de vii împreună cu corturile lor şi cu toată averea lor, iar alŃii au fost arşi de focul pogorât de la Dumnezeu - aduse de ei împotriva poruncii dumnezeieşti, Dumnezeu le-a poruncit lui Moise şi preotului Eleazar, fiul lui Aaron, să le ia şi să facă din ele foi pentru acoperit jertfelnicul, adică pentru acoperirea altarului şi pentru că le-au adus aceia înaintea Domnului, s-au sfinŃit (Num. 16, 1-38).

Acest lucru arată clar că fiecare lucru material, care a fost închinat lui Dumnezeu în calitate de instrument al slujbei dumnezeieşti, devine părtaş al sfinŃeniei şi trebuie cinstit. Iar dacă este aşa, atunci cum de nu se îngrozesc cei ce sunt în afara curăŃiei, să respingă înălŃimea cea mai presus de fire a sfinŃeniei şi slavei Preacuratei şi Preamăritei Născătoare de Dumnezeu, Care este mai presus de ceruri şi de toate puterile cereşti, şi să îndrăznească să spună că ea a fost Sfântă şi Preamărită numai atunci când L-a purtat în preacuratul ei pântece pe Emmanuel, iar după ce L-a născut şi L-a hrănit la pieptul ei, nu s-a mai deosebit prin nimic de celelalte femei?

O, ce gânduri şi cuvinte potrivnice lui Dumnezeu! O, ce nebunie şi necredinŃă neasemuită! O, ce nepăsare cumplită şi ce neştiinŃă a Scripturilor insuflate de Dumnezeu! Cum nu au înŃeles ei, blestemaŃii, cele spuse despre ea de protopărintele ei către Dumnezeu-Cuvântul, Cel ce S-a născut şi S-a întrupat din ea: Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseŃată (Ps. 44, 11)? Cine este această Împărăteasă înfrumuseŃată cu haine Ńesute din aur, o nebunilor şi zăbavnicilor cu inima? Şi de-a dreapta Cui stă ea? Oare nu Îl cunoaşteŃi pe Cel Unul Născut, Care şade sus şi despre Care spune Tatăl Cel ce L-a născut: Zis-a Domnul Domnului Meu: şezi de-a dreapta Mea ... din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut şi, de asemenea: Şi scaunul lui ca soarele înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac (Ps. 109, 1; 3; 88, 36)?

Tot acolo stă şi Împărăteasa şi Doamna tuturor: de-a dreapta Împăratului tuturor, a Fiului şi Creatorului ei, rugându-L neîncetat pentru mântuirea tuturor celor ce vin la ea cu credinŃă şi nădejde tare. Aceştia primesc de la ea ajutor şi izbăvire de necazurile ce îi înconjoară.

Dar auziŃi, surzilor, ce spune către ea protopărintele ei: Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseŃea ta, adică

Page 169: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

173

neasemuita curăŃie şi neîntinata feciorie a ei, că El este Domnul tău, căci El, Creatorul şi Dumnezeul ei, a binevoit să devină Fiul ei. De aceea se vor închina Lui, lui Dumnezeu şi Fiului Tău - fiicele Tirului, adică popoarele care mai înainte au fost închinătoare la idoli, căci aşa a fost cetatea Tir care, mai târziu, prin credinŃa în Hristos şi prin dumnezeiescul Botez, a devenit fiica lui Dumnezeu, vor alerga la Tine cu daruri, ca la Preacurata Maică a Dumnezeului lor. De asemenea feŃei tale se vor ruga mai-marii poporului cu frică şi cu dragoste, plecându-şi genunchii înaintea preacuratei şi cinstitei Tale icoane. Aşa au făcut până astăzi nu numai toŃi ortodocşii, ci şi toŃi latinii şi armenii eretici, începând din vremurile apostolice, când evanghelistul Luca a zugrăvit cinstitul ei chip şi i l-a dus cât era încă în viaŃa aceasta. Fiind mulŃumită de acest lucru (precum spune tradiŃia), ea a spus: „Harul care este în Mine, să fie cu această icoană”.

Să ascultăm şi mai departe această proorocie întrucât ea este minunată şi adevărată. Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu Ńesături de aur şi preaînfrumuseŃată. Prin slava acestei fiice a Împăratului şi Făcătorului tuturor, ce altceva trebuie să înŃelegem dacă nu curăŃia ei neasemuită şi fecioria cea îngerească, iar Ńesăturile de aur, potrivite curăŃiei, înseamnă virtuŃile dumnezeieşti, cum ar fi: smerita înŃelepciune, blândeŃea, pacea, firea nevinovată şi sinceră, bunăvoinŃa, iubirea de oameni şi altele asemănătoare acestora, care îl împodobesc pe omul creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Cu toate aceste virtuŃi este împodobită şi întru-tot-lăudata fiică a Împăratului Ceresc şi, prin ele, ea este mai presus decât toate fiicele Ierusalimului, precum şi înŃeleptul Solomon spune clar despre ea: Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate! Înşelător este farmecul şi deşartă este frumuseŃea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată! (Pilde 31, 29-30).

Cui i se cuvin cel mai mult aceste laude minunate ale lui Solomon, dacă nu Preacuratei şi Neîntinatei Născătoare de Dumnezeu? Cu toate că şi alte fiice ale oamenilor dinaintea ei au dobândit bogăŃie şi putere, adică virtuŃi şi deprinderi minunate: Sarra, Rebeca, Lia, Rahela, Mariam, Estera, Iudita, Ana proorociŃa, Suzana, totuşi nici una dintre ele nu se poate compara cu Preacurata şi Pururea Fecioara Maria, Maica lui Emmanuel. În ele exista şi o plăcere lumească, adică diferite împodobiri exterioare ale trupului cu veşminte şi găteli şi ungerea cu aromate şi altele asemenea, născocite de femeile măritate pentru bărbaŃii lor, lucruri pe care înŃeleptul Solomon le-a numit frumuseŃe deşartă. Însă cu privire la Preacurata Născătoare de Dumnezeu, nu s-a observat niciodată ceva asemănător, ci toată slava frumuseŃii ei este înăuntru, adică este naturală şi împodobită cu virtuŃi cuvioase şi dumnezeieşti. Cu această slavă şi măreŃie a sfinŃeniei dumnezeieşti este împodobită Împărăteasa tuturor şi aşa este descrisă în scripturile cele insuflate de Dumnezeu.

Să se ruşineze nebunii care rostesc hule împotriva ei şi îndrăznesc să micşoreze înălŃimea neasemuită a măreŃiei ei dumnezeieşti şi care, împreună cu iconoclastul Copronim, o aseamănă cu un sac despre care ei spun că are mare preŃ atât timp cât este plin cu aur, iar când aurul se va vărsa, nu va mai avea nici un preŃ sau va avea un preŃ foarte mic. Iconoclaştii spun că aşa s-a întâmplat cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu: atât timp cât ea L-a purtat în pântece pe dumnezeiescul şi cinstitul Emmanuel a fost sfântă şi slăvită şi a avut un mare merit, dar după naşterea Lui, ea a pierdut toate aceste merite şi a început să fie la fel ca toate celelalte femei.

O, ce nebunie şi ce cuvinte potrivnice lui Dumnezeu ale celor ce îndrăznesc să spună acest lucru! Cum nu au înŃeles ei, nebunii, cele spuse: Eu am zis: Dumnezei sunteŃi şi toŃi fii ai Celui Preaînalt (Ps. 81, 6). Şi iarăşi: FiŃi sfinŃi, pentru că Eu sunt Sfânt (1 Petru 1, 16). Şi iarăşi: Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca (Ps. 81, 1). Dacă pe oamenii simpli, care se străduiesc să Îi facă pe plac prin toate virtuŃile şi faptele cele drepte, Însuşi Cel de Sus îi numeşte dumnezei şi fii ai Celui Preaînalt, poruncindu-le să fie sfinŃii şi cuvioşii Lui prin toată sfinŃenia şi viaŃa curată, atunci cum a putut pierde slava Sa neasemuită şi măreŃia sfinŃeniei dumnezeieşti aceea care este mai presus de toate Puterile cereşti, mult mai cinstită şi mai mărită decât ele, şi pe care a sfinŃit-o cu totul Duhul Sfânt, aşa cum i-a binevestit dumnezeiescul Gavriil? Însă şi mai înainte de el, Sfântul protopărinte i-a

Page 170: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

174

spus: Cel Preaînalt a sfinŃit locaşul Lui. Dumnezeu este în mijlocul cetăŃii, nu se va clătina (Ps. 45, 4-5).

AuziŃi, surzilor, şi înŃelegeŃi, nesăbuiŃilor, şi pieriŃi: Dumnezeu este în mijlocul ei, adică este purtat în pântecele ei, ca prunc; din această pricină nu se va clătina, adică nu va pierde slava şi neasemuita ei sfinŃenie, pe care i le-a dăruit cinstitul şi dumnezeiescul Mângâietor prin umbrirea Lui asupra ei şi prin şederea de nouă luni a Dumnezeu-Cuvântului în ea. SpuneŃi-mi, o, nebunilor, ce împărăteasă pământească, după ce îi naşte bărbatului ei fii şi fiice, încetează să fie şi să se numească împărăteasă şi să aibă putere în toată împărăŃia bărbatului ei? Ea este şi se numeşte împărăteasă nu numai în timpul vieŃii bărbatului ei, ci şi după moartea lui rămâne pentru toŃi supuşii bărbatului său împărăteasa cea slăvită şi este cinstită şi păzită şi iubită de toată curtea. Şi, dacă moare înaintea bărbatului ei sau după el, este înmormântată împărăteşte şi este numită de toŃi împărăteasă şi nu pierde acest nume nici după moarte. Iar dacă această rânduială, bună şi dreaptă, se păstrează pentru împăraŃii cei vremelnici, atunci cum o socotiŃi voi, potrivnicilor lui Dumnezeu, o femeie oarecare, fără nici o slavă, cinste şi putere, pe cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile în slăvitul locaş al Împăratului tuturor, Hristos Dumnezeu, pe cea care după naştere a rămas fecioară şi după moarte a rămas vie?

Şi dacă nenumăratele şi slăvitele minuni, pe care ea le-a săvârşit pretutindeni pe pământ, nu vă conving să îi daŃi slavă mereu, atunci adunarea cea minunată a SfinŃilor Apostoli, care au fost aduşi de la toate marginile pământului pe nori, să convingă cugetul vostru nesăbuit că atât înainte de zămislirea şi purtarea în pântece a lui Emmanuel, cât şi după naşterea Lui şi sfânta ei adormire, ea a fost, este şi va fi întotdeauna slăvită. Şi în ceea ce Îi cere Fiului şi Creatorului său are putere să împlinească totul pentru cei ce o cheamă în ajutor cu credinŃă şi nădejde tare.

Nu auziŃi, oare, o, nesimŃitorilor, cântarea cea sfântă care glăsuieşte: „Spăimântatu-s-au puterile îngereşti în Sion, văzându-L pe Stăpânul lor sufletul fecioarei în mâini Ńinând şi celei curate, care L-a născut, glăsuind: priveşte, Curată, că eşti proslăvită de Fiul şi Dumnezeul Tău”. Iar dacă Fiul ei Cel Unul Născut, Iisus Hristos Însuşi, a luat în mâinile Lui prealuminosul şi preasfântul ei suflet şi a chemat-o, zicând: „Vino, Maica Mea cinstită şi desfată-Te, ca şi Mine, cu aceeaşi slavă şi măreŃie dumnezeiască”, atunci să înŃelegeŃi cât de mari sunt în ceruri slava ei şi celelalte însuşiri dumnezeieşti, şi încetaŃi să mai rostiŃi hule împotriva ei împreună cu ticălosul iconoclast Copronim, căci lui îi aparŃine această defăimare satanică împotriva Maicii Domnului.

ÎncetaŃi, vă rog, încetaŃi, dacă vreŃi să vă izbăviŃi de chinurile amarnice împreună cu Copronim şi cu hulitorii Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, a Cărei slavă şi măreŃie şi toate celelalte referitoare la ea sunt o taină dumnezeiască, nespusă, mai înainte vestită, în diferite chipuri, de Proorocii purtători de Dumnezeu.

Şi, în primul rând, Patriarhul Iacov a numit-o scara pe care a văzut-o în vis şi care era înfiptă în pământ, iar în sus se întindea până la cer, şi în vârf L-a văzut pe Domnul şi pe Îngerii lui Dumnezeu, care urcau şi coborau pe ea. Ce altceva i-a arătat Domnul în această vedenie dacă nu pe aceea, prin intermediul căreia El, iubitorul de oameni, a binevoit să coboare din înălŃimea slavei Lui dumnezeieşti la neputincioasa şi smerita fire omenească şi să ia chip de rob pentru a-l îmbrăca pe om în haina nestricăciunii pierdută de el la început? Aceste trepte ale scării simbolizează arătările tainice ale lui Dumnezeu, care au fost văzute în diferite momente de către SfinŃii Prooroci şi prin care s-a descoperit treptat taina nespusă a întrupării Lui, care urma să se săvârşească în vremurile din urmă. Iar Îngerii lui Dumnezeu, care urcau şi coborau pe ea, înseamnă: urcuşul este slava dumnezeirii, iar coborârea este neputinŃa umanităŃii, pe care Dumnezeu-Cuvântul a binevoit să Şi-o însuşească.

În al doilea rând, lui Moise, cel ce L-a văzut pe Dumnezeu, i s-a arătat taina referitoare la ea atunci când a văzut rugul care era cuprins de flăcările focului şi nu se mistuia. Rugul aprins însemna neputinŃa firii omeneşti, căci şi planta însăşi – tufişul – este neputincios, se frânge uşor şi este noduros, iar mulŃimea nodurilor arată felurimea păcatelor noastre. Iar focul de care era cuprins rugul, nemistuindu-l însă, însemna dumnezeirea Fiului, Cel Unul Născut al Celui de

Page 171: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

175

Sus. Căci Dumnezeul nostru este şi foc mistuitor - spune dumnezeiescul Apostol (Evr. 12, 29). Această vedenie a arătat unirea desăvârşită a Mântuitorului cu omenirea, unire pe care El a înfăptuit-o prin intermediul Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, sălăşluindu-Se în ea, dar fără să o mistuie, adică păstrând-o nemuritoare.

De asemenea Daniel, grăitorul cel tainic, fiind învăŃat de Dumnezeu, ne-a învăŃat şi pe noi, numind-o pe Maica Domnului: muntele de pe care s-a desprins, fără ajutorul mâinilor omeneşti, o piatră uriaşă ce a zdrobit trupul alcătuit din multe părŃi diferite, văzut în vis de împăratul Nabucodonosor (Dan. 2, 34). Despre această taină şi despre acest munte, protopărintele ei spune: Munte al lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan (Ps. 67, 16). Munte de piscuri înseamnă munte plin şi foarte îmbelşugat în daruri duhovniceşti şi nu există altul care să fie locaş minunat şi plăcut Fiului Celui de Sus aşa cum este ea. Acest lucru îl arată dumnezeiescul Prooroc când spune: Pentru ce, munŃi cu piscuri, pizmuiŃi, adică pentru ce pizmuiŃi, oamenilor? Nu există alt munte – adică altă fecioară curată – în afară de acest munte dumnezeiesc. De aceea adaugă: muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârşit? (Ps. 67, 17).

RuşinaŃi-vă de credinŃa voastră, împreună cu ticălosul Copronim, cei ce spuneŃi că ea a pierdut slava şi cinstea pururea fecioriei după ce L-a născut pe Emmanuel. Căci Domnul va locui în el până la sfârşit, adică ea va fi prezentă în slava Fiului Cel Unul Născut.

Un alt propovăduitor tainic o numeşte mlădiŃă care va ieşi din tulpina lui Iesei, spunând lămurit aşa: O MlădiŃă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile Lui va da (Isaia 11, 1) şi aşa mai departe, însă las proorocia ca să nu fiu copleşitor pentru unii. Dar de ce a numit-o Proorocul pe Pururea Fecioara Maria: „mlădiŃă”? Pentru că Dumnezeul cel Purtător de trup, Care S-a născut din ea, a zdrobit toate capetele şerpilor din iad, adică diferitele vicleşuguri diavoleşti de pe tot pământul, prin care ei, ticăloşii, au înrobit şi au îndepărtat de Dumnezeu, blestematul neam omenesc. De aceea se şi numeşte floarea ei Cel ce S-a născut din ea fără sămânŃă: pentru curăŃia întrupării lui Dumnezeu-Cuvântul şi pentru că, prin venirea Lui, urma să înflorească biserica alcătuită din păgâni, numită metaforic: „pustie”, căci aşa a fost înainte, suferind de necunoaşterea lui Dumnezeu şi afundându-se în necredinŃă, aşa cum ne învaŃă irmosul cântării a treia, care se cântă pe glasul al doilea: „Înflorit-a pustia ca un crin, Doamne, biserica cea păgână şi neroditoare, prin venirea Ta şi în ea se întăreşte inima mea”.

Şi de ce nu se spune că a înflorit pustia ca un trandafir, ci „ca un crin”? Chiar dacă trandafirul este foarte înmiresmat şi minunat la înfăŃişare, crinul, pe lângă mireasma lui plăcută, mai are trei frunzuliŃe care închipuie cele trei Persoane dumnezeieşti ale Sfintei Treimi, în numele Cărora se săvârşeşte dumnezeiescul Botez, prin care pustia dinainte, adică biserica alcătuită din neamuri păgâne, s-a curăŃit şi a înflorit, adică s-a înnoit ca floarea ce se numeşte crin. Deşi trandafirul este înmiresmat şi are o înfăŃişare minunată, totuşi nu este chip al Sfintei Treimi, deoarece are multe frunzuliŃe şi ghimpi, de aceea nu este potrivit pentru a arăta taina Sfintei Treimi. Căci ghimpele este pomenit în Sfânta Scriptură pentru a se arăta păcatul, de exemplu: şi am căzut în suferinŃă când ghimpele Tău mă împungea (Ps. 31, 4), adică, păcătuind, eu nu am neglijat păcatul meu, nu am trecut pe lângă el ca şi cum aş fi fost nevinovat, ci m-am înarmat imediat cu post, rugăciune, lacrimi şi suspine, cu privegheri şi plecăciuni dese, mâhnindu-mă şi chinuindu-mi trupul.

De aceea eu vă sfătuiesc, fraŃilor, pe voi, în care s-a înfipt ghimpele cel cumplit al hulei ticălosului Copronim, să vă îngrijiŃi mai repede să vă lepădaŃi de el şi să scoateŃi din gândurile voastre această hulă, deoarece este o născocire a iconoclastului şi cumplitului prigonitor al ortodocşilor, este o plăsmuire iudaică sau, mai bine zis, satanică. Pentru că acest potrivnic al lui Dumnezeu nu a contenit de la început să semene pleava răutăŃii sale, printre seminŃele cele bune pe ogorul Lucrătorului Ceresc şi se străduieşte, ticălosul, să îl abată iarăşi pe om de la credinŃa ortodoxă în Sfânta Treime. Cunoscând marea lui răutate şi furia nestăpânită împotriva noastră, lepădaŃi-vă de această necinstire a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi de cumplita hulă împotriva ei, pentru ca şi ea să se apropie de voi şi să vă păzească nevătămaŃi de toate

Page 172: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

176

uneltirile vicleanului şi să vă învrednicească de şederea de-a dreapta Fiului ei Cel Unul Născut, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Page 173: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

177

Page 174: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

178

XXV

Răspuns către Nicolae latinul Nu cu mult timp înainte, m-ai întrebat când şi cum s-a produs despărŃirea latinilor de

greci şi de Sfânta Biserică a lui Dumnezeu şi cum şi-au alcătuit ei o lege nouă, aducând ca jertfă la slujbă azime şi rostind hulă împotriva Sfântului Duh; şi m-ai rugat cu stăruinŃă să îŃi redau acestea în scris. În numele Domnului Dumnezeu AtotŃiitorului, eu mă voi strădui să îŃi scriu, cu dragoste, despre acestea, pe măsura înŃelegerii minŃii mele, deşi ai pus o sarcină grea pe umerii mei. În primul rând, îŃi voi scrie cum aŃi înŃeles voi lucrurile înainte de despărŃire, apoi îŃi voi scrie şi despre despărŃirea voastră. Pregătindu-mă să mă nevoiesc pentru adevărul evanghelic şi înarmându-mă pentru stârpirea minciunii, fiind aprins de focul râvnei pentru adevăr, eu voi rosti cele spuse de David: Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiŃi deşertăciunea şi căutaŃi minciuna? (Ps. 4, 2).

Într-adevăr, grei la inimă şi căutători ai deşertăciunii şi ai minciunii şi cuprinşi de întuneric adânc sunt aceia care nu dau ascultare poruncilor Apostolilor, Proorocilor şi PărinŃilor. Cu dragă inimă şi cu dragoste mare voi merge şi la această nevoinŃă, aşa cum am spus mai înainte, punându-mi nădejdea în Purtătorul de NevoinŃe, în Dumnezeu Hristos Mântuitorul, şi mă voi strădui, cu luminarea cea duhovnicească şi cu învăŃătura PărinŃilor, să alung întunericul egiptean, punând înaintea lui cuvântul prealuminos al adevărului apostolic.

Într-adevăr, întuneric şi negură adâncă este tot ceea ce nu se potriveşte cu Evanghelia cea insuflată de Dumnezeu şi cu învăŃătura PărinŃilor purtători de Dumnezeu, care au propovăduit cu Duhul Sfânt. Acestea [care nu se potrivesc cu Evanghelia] trebuie numite mai degrabă adunare de pleavă, nu învăŃătură. Oare nu aşa obişnuiesc şi doctorii să facă atunci când se îngrijesc de începutul bolii şi prescriu măsură şi cumpătare în viaŃă, care au fost rânduite de cei dinainte, prevenindu-i pe bolnavi şi spunându-le că prin respectarea acestor reguli pot avea o nădejde de însănătoşire, iar prin încălcarea lor se pot apropia de moarte? În cel mai rău caz, atunci când boala se înteŃeşte, se înarmează împotriva ei cu focul şi cu fierul şi cu diferite leacuri. De aceea, nici pe mine, care procedez ca ei, să nu mă mustre cineva ci, dimpotrivă, să primească aceste cuvinte cu toată râvna şi atenŃia, deoarece nu sunt ale mele, ci sunt zise de acei SfinŃi BărbaŃi. Eu doar vestesc cuvintele lor. De asemenea, să le asculte nu pentru a se certa, ci să alunge din minte toată părerea şi reaua voinŃă şi, astfel, cu râvnă şi dragoste pentru adevăr să audă cele spuse.

Însă deja este timpul să îndrept cuvântul către cunoaşterea bunei credinŃe şi nu o voi face aşa cum se laudă filosofii, urmaşii lui Aristotel, ci voi aduce înainte cinstitele dogme şi adevărurile simple, străine de născocirile mincinoase şi de figurile geometrice de la care nu au dobândit nici un folos cei ce s-au condus după ele, ci au rătăcit şi au stat departe de adevăr. Voi începe astfel.

Să le fie ştiut celor ce se află în Roma, această căpetenie a învăŃăturilor străine, şi celor care locuiesc în toată Italia şi în Ńările aşezate dincolo de Alpi şi Pirinei, şi să audă glasul Apostolic şi învăŃătura PărinŃilor şi mărturisirea neîntinatei credinŃe soborniceşti şi apostoleşti, care ne-a fost lăsată cu dârzenie şi care este mai puternică decât orice trâmbiŃă şi mai răsunătoare decât orice instrument: Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl AtotŃiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toŃi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinŃă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a

Page 175: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

179

pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui PonŃiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a deapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morŃii, a Cărui împărăŃie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul cel adevărat* şi de viaŃă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morŃilor şi viaŃa veacului ce va să fie. Amin.

Să mărturiseşti această credinŃă proorocească, această credinŃă apostolească, această credinŃă părintească, această credinŃă ortodoxă, această credinŃă universală. Aceasta este credinŃa protopărinŃilor tăi de demult, de care s-au îndepărtat aceia care te învaŃă împotriva cuvintelor Domnului şi încalcă rânduielile SfinŃilor PărinŃi, afirmând că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul, ceea ce nici unul dintre SfinŃii PărinŃi nu a spus. În aceste cuvinte se află o mare şi adâncă prăpastie. Iar ei au ajuns la o aşa vătămare a minŃii, încât nu numai că socotesc că au dreptul să schimbe cuvintele Stăpânului şi să încalce rânduielile PărinŃilor, fără să creadă că prin aceasta vor fi supuşi unei nenorociri, ci şi despre Evanghelistul Ioan nu se tem să spună minciuni, atribuindu-i învăŃătura despre purcederea Sfântului Duh din Tatăl şi Fiul.

Ei nu ştiu, blestemaŃii, că Sfânta Evanghelie după Ioan a fost scrisă la mulŃi ani după pogorârea Mângâietorului peste SfinŃii Apostoli. Latinii, când sunt întrebaŃi de ortodocşi de ce au născocit adaosul despre purcederea Sfântului Duh „şi de la Fiul”, răspund că ei fac acest lucru în chip prevăzător. Ei pun la baza teologiei lor, ca dovezi, cele două revărsări ale darurilor Sfântului Duh peste SfinŃii Apostoli, care au avut loc înainte de dumnezeiasca Cincizecime, şi prin aceasta se străduiesc să îi convingă pe cei ce citesc în simplitatea inimii Sfânta Scriptură, să creadă că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul după Persoană. De aici trebuie să încep şi eu, iar apoi să dau în vileag şi celelalte dovezi ale lor.

Ceea ce au născocit latinii de la ei împotriva adevărului apostolic, oricât te-ai strădui tu să cauŃi, nu vei găsi nicăieri astfel încât aceasta să existe sau să fi fost spusă de vreunul dintre teologii sau învăŃătorii de demult, a căror slavă a ajuns la toate marginile pământului. Dimpotrivă, vei găsi că ei se opun acestei învăŃături [a SfinŃilor PărinŃi] şi o leapădă ca pe ceva străin. Căci cine a citit măcar o dată tâlcuirile SfinŃilor PărinŃi la Sfânta Scriptură şi nu a înŃeles bine că atât puterea dată de Mântuitorul SfinŃilor Săi ucenici, înainte de patimile Lui mântuitoare, cât şi harul Duhului insuflat lor după Înviere, au fost daruri necomplete şi arvună a harului desăvârşit al Mângâietorului care urma să se pogoare peste ei? Faptul că darurile date lor atunci au fost incomplete, reiese din cele spuse de Domnul atunci: Iată, v-am dat putere să călcaŃi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma (Luca 10, 19). Şi iarăşi: TămăduiŃi pe cei neputincioşi, înviaŃi pe cei morŃi, curăŃiŃi pe cei leproşi, pe demoni scoateŃi-i; în dar aŃi luat, în dar să daŃi (Mt. 10, 8). Şi în alt loc spune: LuaŃi Duh Sfânt; cărora veŃi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veŃi Ńine, vor fi Ńinute (Ioan 20, 22-23). Iată darul Sfântului Duh care, în primul caz, le dă puterea de a ierta păcatele, iar în celălalt caz le dă puterea de a izgoni demonii.

Acestea au fost daruri incomplete care s-au revărsat din plinătatea Mântuitorului şi care au săvârşit la vremea lor lucrarea ştiută. Ele nu au însemnat purcederea Persoanei Duhului din [Persoana] Fiului, aşa cum vor să dovedească latinii. Iar acest lucru reiese din multe fapte, dar cel mai mult din faptul că, aşa cum se ştie, până la acea vreme ei nu iertaseră păcatele nimănui, ci, dimpotrivă, fugiseră şi se ascunseseră de frica iudeilor, pentru că nu erau încă înzestraŃi pe deplin cu putere de sus. De aceea, unii dintre ei se apucaseră iarăşi de pescuit, uitând parcă pentru o vreme porunca Mântuitorului.

Însă după pogorârea Dumnezeiescului Mângâietor, nimic asemănător nu s-a mai întâmplat cu ei, ci, fiind înzestraŃi pe deplin cu puterea Lui cea nebiruită, au plecat în toată * Aceste cuvinte, evident, au fost puse în manuscris de către copiştii de mai târziu [n. tr.].

Page 176: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

180

lumea cu îndrăzneală, ca leii care nădăjduiesc în puterea lor sau ca vulturii înaripaŃi, pentru propovăduirea bunei credinŃe.

Este, oare, bine să spunem sau să credem că darul Duhului, dat lor mai înainte prin insuflare, este dovada faptului că Duhul purcede fiinŃial şi din Fiul, adică după Persoană? Cei ce cugetă astfel trebuie să afirme unul din cele două lucruri: fie că ucenicii au primit atunci o jumătate din Duhul, fie pe tot, însă nu pe Cel atotputernic. Şi pe unul şi pe celălalt, nu numai a le spune, ci şi a le gândi, este rău. Căci Sfântul Duh este şi după fiinŃă şi după putere întotdeauna nedespărŃit în Sine, ca un Dumnezeu adevărat, şi egal în toate cu Tatăl şi cu Fiul, în afara purcederii din Tatăl, nu din Fiul, purcedere ce Îi este proprie numai Lui.

Se adevereşte că ei [latinii] cugetă ceva şi mai nepotrivit. Căci, dacă mărturisesc că prin insuflare le-a fost dată atunci fiinŃa Duhului, iar nu puterea, astfel încât insuflarea să fie doar un semn văzut al lucrării, ei, fără să observe acest lucru, mărturisesc că Duhul Sfânt este supus formei, deoarece se revarsă prin buzele trupeşti ale Dumnezeu-Cuvântului întrupat, ca printr-o trâmbiŃă. Ce poate fi mai ticălos decât acest lucru? Căci tot ce este supus formei exterioare are un început şi este trecător şi nu se deosebeşte deloc, sau foarte puŃin, de duhurile slujitoare. Nu apare din nou erezia lui Macedonie?

Duhul dat atunci ucenicilor prin insuflare a fost un dar duhovnicesc, revărsat din plinătatea lui Iisus, şi nu arată purcederea ipostatică, aşa cum gândesc latinii. Iar acest lucru reiese din cele 87 de omilii ale tâlcuirilor dumnezeiescului Ioan Gură de Aur la Sfânta Evanghelie după Ioan, unde zice astfel: „Unii spun că Hristos nu le-a dat atunci ucenicilor pe Duhul, ci prin insuflare le-a dat doar puterea de a-L primi. Căci dacă Daniel, la vederea Îngerului, s-a îngrozit (Dan. 8, 17), atunci ce ar fi simŃit ucenicii dacă ar fi primit acest har negrăit, nefiind pregătiŃi dinainte pentru aceasta? De aceea, spun ei, Hristos nu a zis: „voi aŃi luat Duhul Sfânt”, ci luaŃi Duh Sfânt. Însă nu greşeşte nici acela care spune că atunci, ucenicii au primit o putere duhovnicească şi har, nu pentru a învia morŃii şi a săvârşi minuni, ci pentru a ierta păcatele, deoarece darurile Duhului sunt diferite. De aceea Hristos a şi adăugat: cărora veŃi ierta păcatele, le vor fi iertate, arătând ce fel de putere li se dăruieşte. Iar mai târziu, după patruzeci de zile, ei au primit puterea de a face minuni. De aceea şi spune Hristos: Ci veŃi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veŃi fi Mie martori (Fapte 1, 8), iar martori au devenit prin intermediul minunilor. Căci nespus este harul Duhului şi multe şi felurite sunt darurile Lui”. Astfel vorbeşte dumnezeiescul Ioan Gură de Aur despre puterea dată prin insuflare, urmându-l pe Sfântul Apostol Pavel care spune: Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn (1 Cor. 12, 4-5).

Dar latinii spun că dacă Fiul nu L-ar fi avut pe Duhul în Sine, atunci nu ar fi putut să Îl dăruiască. Iar dacă, avându-L cu fiinŃa, Îl dă celor vrednici, atunci Îl şi purcede din veci. Împotrivindu-mă acestei învăŃături, le voi răspunde: Fiul are în Sine Duhul întreg, dar în sensul fiin Ńei şi al însuşirii fire şti, iar nu ca pricină a purcederii Lui ipostatice. Referindu-se la această însuşire, toată învăŃătura teologică spune că aparŃine numai Tatălui Care, aşa cum are însuşirea de a-L naşte pe Fiul, aşa are şi însuşirea de a-L purcede pe Duhul. Dacă vei căuta, vei găsi că toŃi SfinŃii teologi propovăduiesc că Tatăl întreg este în Fiul întreg şi Fiul întreg este în Tatăl. Însă din această pricină nu putem spune că Tatăl Se naşte din Fiul şi de aceea Se găseşte întreg în El. De asemenea, şi Fiul întreg Se află în Duhul întreg. Însă din această pricină, atât timp cât suntem sănătoşi la minte, nu putem spune că Fiul Se naşte din Duhul. Dacă este rău ca, din această pricină, să născocim ceva asemănător despre Tatăl şi despre Fiul şi să spunem că Ei se află fiinŃial Unul în Celălalt, atunci la fel de rău şi hulitor este să gândim despre Duhul că purcede şi de la Fiul, numai pentru că Fiul Îl are întreg în Sine!

Latinii care, în mândria lor, îndrăznesc să facă orice, nu numai că au crezut că au puterea de a schimba cuvântul Stăpânului, ci s-au lepădat şi de hotărârile Sinoadelor ecumenice prin care a fost propovăduită cu iscusinŃă şi s-a întărit în adevăr credinŃa noastră creştin ortodoxă. Aceste Sinoade sunt cei şapte stâlpi ai ÎnŃelepciunii lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt Şi-a clădit în chip minunat casa Sa. ToŃi papii care au păstrat cu vrednicie scaunul Sfântului Petru

Page 177: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

181

au fost de acord cu aceste Sfinte Sinoade şi nu au înŃeles lucrurile aşa cum le înŃeleg papii voştri de astăzi, care vând preoŃia pe aur şi învăŃătura pe argint.

La primul Sinod a fost∗ Cinstitul papă Silvestru de la Roma, la al doilea Sinod a fost Damasus, la al treilea a fost Celestin, la al patrulea sinod a fost Fericitul Leon, care a fost numit: „stâlpul şi temelia ortodoxiei”, la al cincilea sinod a fost Vigilius, la al şaselea a fost sfinŃitul Agaton, care a fost un bărbat înŃelept în lucrurile dumnezeieşti, la al şaptelea sinod a fost Sfântul papă Adrian. ToŃi aceştia şi sfinŃii ierarhi (care au fost atunci) au plecat cu îndrăzneală din toate colŃurile lumii şi s-au unit într-o singură adunare în ajutorul ortodoxiei şi, ca nişte lei puternici sau ca nişte vulturi înaripaŃi, au răsunat din înălŃimea evlaviei şi au rostit mărturisirea de credinŃă ortodoxă şi au întărit-o prin reguli şi prin cele mai aspre blesteme. La aceasta ei au adăugat: „Dacă cineva va schimba ceva din dogmele SfinŃilor PărinŃi inspiraŃi de Dumnezeu, acest lucru nu trebuie socotit măsură de prevedere, ci trebuie socotit neascultare, lepădare de dogme şi necinstire împotriva lui Dumnezeu”. Cu aceasta închei pe scurt primul articol.

Pentru că am spus pe scurt despre mărturisirea de credinŃă ortodoxă, acum ni se înfăŃişează o a doua problemă: postul în ziua de sâmbătă. SpuneŃi-mi: pe ce temei postiŃi voi în zilele de sâmbătă şi în cursul Sfântului Post al Crăciunului ŃineŃi, de asemenea, post în zilele de sâmbătă? Canoanele apostolice interzic cu asprime lucrul acesta Sfintei Biserici, căci în canonul 61 al SfinŃilor Apostoli se spune: „Dacă cineva dintre preoŃi va fi văzut postind în ziua Domnului sau în ziua de sâmbătă, în afară de Marea Sâmbătă, să fie caterisit, iar dacă este mirean, să fie afurisit”. Urmând acest canon, PărinŃii Sfântului sinod, condus de către papa Agaton de la Roma şi de către Grigorie, Episcopul Acragandiei, au hotărât în bună înŃelegere următoarea lege, zicând: „Noi am văzut că locuitorii oraşului Roma, în Sfântul Post al Crăciunului postesc în zilele lui de sâmbătă împotriva rânduielii bisericeşti lăsată de sfântul Sinod. În Biserica romană însă, este păzit nevătămat canonul care spune: dacă cineva dintre preoŃi va fi văzut postind în sfânta zi a Domnului sau în ziua de sâmbătă, în afara celor rânduite, să fie caterisit, iar dacă este mirean să fie afurisit”∗, în afară de acele cazuri când o boală trupească ne opreşte să folosim hrană. Noi săvârşim dumnezeiasca slujbă la ceasul al treilea 3 (ora 9 dimineaŃă), în care este rânduit să aducem jertfa fără de sânge, iar voi ŃineŃi post până la ceasul al nouălea (ora 3 după amiază), încălcând canoanele Apostolilor şi ale PărinŃilor.

Te mai întreb cu privire la problema pusă de tine şi spune-mi fără nici o sfadă: cine a rânduit pentru voi să anulaŃi sau să interziceŃi căsătoria preoŃilor? Dacă cineva va fi hirotonit preot şi după aceea vrea să se căsătorească, unui asemenea om legea îi interzice acest lucru. Iar dacă cel hirotonit preot s-a căsătorit mai înainte şi duce o viaŃă curată, atunci, anulând căsătoria lui, voi săvârşiŃi o fărădelege şi încălcaŃi poruncile SfinŃilor Apostoli.

În cartea a şasea din cele scrise de papa Clement de la Roma, în al şaptesprezecelea capitol, se spune că Apostolii au zis aşa: „Episcopii şi diaconii şi prezbiterii noi am hotărât să fie căsătoriŃi o singură dată atât timp cât soŃiile lor sunt în viaŃă. Iar dacă ei nu s-au căsătorit înainte de hirotonie, nu trebuie să se căsătorească după hirotonie sau, dacă soŃia a murit, nu trebuie să se căsătorească cu altă femeie, ci trebuie să se mulŃumească cu aceea pe care a avut-o înainte de hirotonie”.

În al cincilea canon SfinŃii Apostoli au spus aşa: „Episcopul sau prezbiterul sau diaconul să nu-şi alunge soŃia sub pretextul evlaviei. Iar dacă o alungă, să fie îndepărtat din comunitatea bisericii, iar dacă rămâne neînduplecat, să fie scos din cinul preoŃesc”. ∗ prin faptul că Sfântul Maxim spune despre papi că „au fost” la Sinoadele ecumenice, nu trebuie să înŃelegem că au participat efectiv acolo, deoarece nici unul nu a fost la nici un Sinod ecumenic, ci faptul că au fost de acord cu tot ceea ce s-a hotărât la ele şi că au trimis delegaŃi. ∗ Canonul 55 al celui de-al şaselea Sinod ecumenic [n. tr.].

Page 178: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

182

Ce mai puteŃi spune cu privire la al şaselea Sinod Ecumenic? Oare îi aduceŃi învinuire celui ca v-a fost papă, sfinŃitului Agaton, care a condus la Sinod, în timpul lui Constantin, urmaşul lui Heraclie, o sută şaptezeci de SfinŃi PărinŃi? El nu s-a opus sinodului, care a dat porunci împotriva acelor fărădelegi pe care voi le săvârşiŃi astăzi. Pentru că PărinŃii Sinodului au socotit aceste obiceiuri străine şi lepădate de învăŃătura apostolică, atunci şi Sfântul Agaton, împreună cu toŃi PărinŃii celui de-al şaselea Sinod, a vorbit atât despre azime şi despre postul în ziua de sâmbătă şi despre Sfânta jertfă în Marele Post, cât şi despre căsătoria preoŃilor, spunând în canonul al 13-lea aşa: „Întrucât am văzut că în Biserica romană, sub forma canonului, s-a rânduit ca cei care urmează să fie învredniciŃi de punerea mâinilor pentru a fi diaconi, să nu se mai unească cu femei, noi, urmând vechiul Canon apostolic şi buna rânduială, găsim de cuviinŃă ca împreună-vieŃuirea sfinŃilor slujitori să fie după lege şi neştirbită şi de acum înainte şi nu anulăm nicidecum unirea lor cu femeile şi nu îi lipsim de unirea reciprocă la vremea cuvenită”.

Cu toate că romanii poruncesc ca cei hirotoniŃi diaconi şi preoŃi să se despartă de femeile lor, totuşi noi poruncim ca împreună vieŃuirea sfinŃilor slujitori să fie neştirbită şi de acum înainte şi „dacă cineva este vrednic de punerea mâinilor spre a fi diacon sau preot, unuia ca acesta să nu i se interzică să urce pe treapta vieŃuirii dimpreună cu soŃia cea după lege”…. „Iar dacă cineva lucrează împotriva Canoanelor apostolice şi îndrăzneşte să îl lipsească pe vreunul dintre preoŃi de legătura şi unirea cu femeia cea după lege, să fie caterisit”.

Să mai vorbim despre dumnezeiasca slujbă cu azime. De unde s-a ajuns la slujirea cu pâine nedospită, adică cu azime? Căci Domnul Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, a numit Trupul Său pâine (aluat dospit), precum arată istoria evanghelică, unde se spune că Iisus Hristos le-a zis iudeilor: Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaŃa lumii este trupul Meu (Ioan 6, 51). De asemenea şi la Cina cea de Taină, luând pâinea şi frângând-o, a dat-o ucenicilor Săi, zicând: LuaŃi, mâncaŃi, acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Şi luând paharul şi mulŃumind, le-a dat zicând: BeŃi dintru acesta toŃi, că acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulŃi se varsă spre iertarea păcatelor.

Acum este clar că sub forma vinului şi a apei noi ne împărtăşim cu Sângele Domnului, căci din coasta cea sfântă a Domnului au ieşit sânge şi apă. Împărtăşindu-ne cu acestea, noi credem că ele sunt chiar Sângele Lui, potrivit cu testamentul Lui dumnezeiesc. De asemenea credem că această pâine este Însuşi Trupul Domnului nostru Iisus Hristos, trup care are suflet şi raŃiune, şi nu neînsufleŃit, ca azimele. Folosirea azimelor la jertfă este un obicei iudaic şi nici una dintre Bisericile ortodoxe sau dintre Sfintele patriarhii, nici cea de la Constantinopol, nici cea de la Alexandria, nici cea de la Antiohia şi nici cea de la Ierusalim, nu îngăduie la slujire pâine nedospită. Numai iudeii folosesc azime şi blestemaŃii de armeni, de la care au luat exemplu, mai târziu, şi latinii.

Canonul 70 al SfinŃilor Apostoli porunceşte astfel: „Dacă cineva, episcop, preot sau diacon, sau altcineva din rândul clerului, posteşte împreună cu iudeii sau prăznuieşte cu ei sau foloseşte azimele lor sau face ceva asemănător, unul ca acesta să fie caterisit, iar dacă este mirean, să fie afurisit”. Şi Canonul al 11-lea al celui de-al cincilea Sinod de la Laodiceea spune aşa: „Nimeni din cinul preoŃesc şi dintre mireni să nu mănânce azimele iudeilor. Iar cel ce îşi îngăduie acest lucru, dacă este preot, să fie caterisit, iar dacă este mirean, să fie caterisit”. Nici unul dintre Canoanele dumnezeieşti nu îngăduie nicidecum azimele, ci, dimpotrivă, interzic acest lucru şi îl resping. pentru că este un obicei iudaic.

Este clar şi faptul că dumnezeieştii Apostoli, ieşind din Ierusalim, aşa au vestit în toată lumea şi pretutindeni au slujit cu pâine dospită şi aşa au propovăduit la toate neamurile. Pavel, învăŃătorul neamurilor, scrie către corinteni: Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, şi, mulŃumind, a frânt şi a zis: LuaŃi, mâncaŃi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceŃi spre pomenirea Mea (1 Cor. 11, 23-24), dar nu a zis: „a luat azime”, ci: „a luat pâine”.

Page 179: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

183

În Ierusalim, până astăzi, slujirea s-a făcut cu pâine dospită. Cel mai mare Apostol, Petru, venind din Ierusalim în Antiohia, a propovăduit acolo şi şi-a păstrat scaunul, iar de acolo a venit la Roma. În Antiohia, l-a pus pe Evod, patriarhul cel dintâi. De aceea, până în acest moment scaunul din Antiohia s-a numit scaunul lui Petru. Şi dacă cel mai mare Apostol, Petru, ar fi slujit cu azime, atunci în Antiohia s-ar fi făcut acelaşi lucru. Dimpotrivă, aflăm că nici în Roma, nici în Antiohia şi în nici una dintre Ńările Răsăritului, nici unul dintre Apostoli nu a slujit cu azime, ci toŃi Apostolii au propovăduit tuturor noroadelor să săvârşească slujba cea dumnezeiască şi fără de sânge cu pâine dospită.

Iacov, fratele Domnului, şi Cleopa în Ierusalim, Marcu în Alexandria, Tadeu în Siria, Toma în Persia şi în India, Evanghelistul Ioan în Efes, Bartolomeu în Cipru, Filip în Nicomidia, Simon Canaanitul în Arabia şi ceilalŃi din rândul celor doisprezece Apostoli şi cei şaptezeci şi doi de ucenici s-au răspândit în lume şi, propovăduind taina dumnezeieştii Împărtăşanii, au lăsat ca ea să se săvârşească cu pâine dospită. Toate celelalte neamuri şi împărăŃii ale Răsăritului şi Apusului, Nordului şi Sudului, şi toate cele patru patriarhii: Ierusalimul, Antiohia, Alexandria şi cea ecumenică de la Constantinopol, de la început şi până acum au slujit cu pâine dospită, toŃi cu excepŃia papei de la Roma şi a celor care se află sub stăpânirea lui; prin urmare, numai latinii au născocit acest lucru în ultimul timp. Iar ei l-au preluat de la blestemaŃii armeni, primii eretici; iar armenilor le-a propovăduit acest lucru Apollinarie.

Însă mărturia de care sunt încredinŃaŃi cei ce Ńin predaniile de la început trebuie socotită mai convingătoare şi mai adevărată decât obiceiul născocit nu de mult de latini. Şi de ce să vorbim mult atunci când şi cu puŃin se pot închide gurile celor ce luptă împotriva adevărului? Căci această taină nu a fost rânduită ieri, nici alaltăieri, şi nu s-a săvârşit în vreun colŃ de lume, nici în vreun loc întunecat. Oare nu în vechea Romă şi în oraşul care împărăŃea pe atunci, în Constantinopol, s-au săvârşit toate acestea în prezenŃa domnitorilor, arhiereilor şi învăŃătorilor? Oare nu atunci înfloriseră pe deplin aceste două oraşe, renumite nu numai prin filosofia cea insuflată de Dumnezeu, ci şi prin înŃelepciunea lumească, şi străluceau prin sfinŃenie şi viaŃă curată, blândeŃea duhului şi plinătatea legilor bisericeşti şi pământeşti? Căci Apostolii, fiind de acord între ei, au lăsat în toată lumea să se săvârşească Jertfa cea fără de sânge cu pâine dospită, aşa cum minunile pe care le săvârşise Hristos înainte, cu cele cinci şi cu cele şapte pâini, fuseseră săvârşite cu pâini dospite, iar nu cu azime. Iar folosirea azimelor, aşa cum reiese din operele scriitorilor moderni, a început din pricina ereziei lui Apollinarie. Să ne păzească Dumnezeu de o asemenea înşelăciune!

Dar de ce mă trudesc aşa mult pentru acest lucru, scriind despre legea dumnezeiască? Căci eu nu sunt nici Prooroc, nici propovăduitor trimis la oamenii cei răi! Ei au Legea şi Proorocii. Toată Scriptura, de la început şi până astăzi, a glăsuit despre dumnezeiasca lege creştinească şi, prin propovăduirea cea răsunătoare, s-a preamărit rânduiala bunei credinŃe. Iar dacă oamenii cei desfrânaŃi se îndepărtează de aceste căi şi rătăcesc de la învăŃătura Scripturii şi nu îşi îndreaptă auzul lor către vorbele ei sfinte, atunci cu atât mai mult vor respinge cuvintele mele. De aceea cred că este de prisos să aduc aici din Scriptură şi din cărŃile dumnezeieşti multe dovezi despre minunata rânduială şi să arăt propriile lor sfaturi. Fiecăruia îi este dat să deosebească binele şi răul şi merge după ceea ce îl desfată şi îl atrage mai mult. Căci toată firea omenească, potrivit Scripturii, aşa cum s-a dovedit, din pruncie este înclinată mai mult spre rău, decât spre bine. De aceea, cei ce au lepădat pacea şi dragostea, sunt cuprinşi de multe ispite şi erezii. Însă vai omului aceluia prin care vin ele!

Cine îşi Ńine cu tărie părerea lui greşită şi se împotriveşte puternic, având în conştiinŃă convingerea despre adevărul rătăcirii sale, fără nici o nădejde de schimbare, acela este eretic. Iar dacă el procedează aşa din neştiinŃă, atunci este numit rătăcit, nu eretic. Sfântul Mucenic Iustin Filosoful spune despre el însuşi: „Pot să mă rătăcesc, însă eretic nu voi fi”.

Trebuie să ştim că, dacă cineva crede despre sine că înŃelege mai bine decât ceilalŃi şi este puternic legat de părerea lui sau, din invidie faŃă de alt om, mai bun decât el, face

Page 180: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

184

dezbinare în comunitate şi dă naştere unei schisme sau unei erezii, pe un asemenea eretic trebuie să îl respingem, căci legătura cu el este foarte molipsitoare, aşa cum este apropierea de leproşi. Deşi Scriptura spune că ereziile există, din multe motive. Totuşi, după prima şi a doua mustrare, trebuie să respingem un astfel de om, aşa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Tit (cap. 3). Ştiind că el s-a răzvrătit, cu un astfel de om, scrie Apostolul, nici nu trebuie să mâncăm la masă.

După toate cele spuse, eu închei cuvântul şi îmi pun pecetea tăcerii pe buze, căci această epistolă se tot lungeşte şi, după cum se vede, întrece răbdarea. Numai că trebuie să amintesc despre celelalte întrebări ale tale, pe care tu cu sârguinŃă mi le pui mie, puŃin învăŃatului, adică întrebările despre despărŃirea latinilor de greci. Cu dragoste şi cu toată râvna, cu deplină blândeŃe şi cu bunătate desăvârşită, lăsând orice trândăvie, voi scrie şi despre aceasta spre bunăstarea şi folosul celor ce doresc să cunoască adevărul. Şi voi spune următorul lucru.

DespărŃirea a luat naştere în timpul domniei binecredinciosului împărat Constantin şi a mamei lui, Irina. Eu Ńi-am spus deja de multe ori în ce mod şi din ce cauză s-au despărŃit latinii de greci şi de ce lucruri erau ei legaŃi, însă nu Ńi-am spus despre toate motivele latinilor, ci, pentru a fi mai scurt, multe le-am trecut sub tăcere şi Ńi-am pomenit doar puŃin despre cauza despărŃirii. Nu eu Ńi-am spus acest lucru pe care l-ai citit în Scriptură: Fiindcă nu voi sunteŃi care vorbiŃi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi (Mt. 10, 20). Căci dacă învăŃătura nu vine de la Sfântul Duh Care lucrează înăuntru, atunci degeaba se trudeşte limba celui care vorbeşte. Ai citit, doar, cele spuse de Psalmistul: Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă (Ps. 67, 12). Deşi eu, cel mai blestemat dintre toŃi păcătoşii muritori, nu sunt Evanghelist şi nici nu afirm că am această putere, totuşi mă tem de cuvintele Domnului, spuse lui Iezechiel: De voi zice celui rău: Vei muri! şi tu nu-l vei înştiinŃa, nici nu-i vei grăi, pentru a abate pe cel rău de la calea lui cea rea, ca să trăiască, cel rău va pieri în nelegiuirea sa şi Eu voi cere sângele lui din mâna ta (Iez. 3, 18). Pentru a scăpa de această pedeapsă cumplită, eu am fost silit să explic cele pomenite mai sus. Cine se teme de Dumnezeu şi Îl ascultă, aceluia, potrivit proorociei lui Maleahi, îi va străluci soarele dreptăŃii şi mulŃimea păcii (Ps. 36, 11) şi acela va avea pace în întăriturile Domnului (Ps. 121, 7). Isaia, în capitolul al 6-ea al proorociei sale, spune: vai mie, că am tăcut∗.

De aceea, am socotit eu de cuviinŃă să nu tac cu privire la cele spuse mai sus, ci să-Ńi scriu deschis, prietenul meu. Iar tu să citeşti acestea cu răbdare şi cu bucurie şi, dacă vei crede că nu este de ajuns, atunci voi îndrepta acest lucru şi îl voi lămuri pe deplin. Încă multe am a-Ńi spune, vorbind cu cuvintele Evangheliei, după obicei, dar acum nu poŃi să le porŃi (Ioan 16, 12). Însă, când te vei lumina la minte, să-l întrebi despre aceasta pe învăŃătorul Daniel, Mitropolitul Rusiei întregi, şi acela te va învăŃa tot adevărul. Căci eu nu Ńi-am scris ştiinŃific, ci Ńi-am scris cu cuvinte simple şi neşlefuite, însă acela te va lumina şi te va învăŃa cu ştiinŃa lui. Atunci vei vedea clar că pe cât se deosebeşte soarele de stele prin lumina lui, pe atât se deosebeşte şi el de mine prin har şi lumină. Atunci, lăsând luna, vei merge după soare, ca Andrei, fratele lui Petru, ucenicul lui Ioan Botezătorul, al acestui sfeşnic înainte-mergător al lui Hristos. Când l-a auzit pe Ioan, care Îl lăuda pe Hristos, a lăsat sfeşnicul, adică pe Ioan Botezătorul, şi a devenit primul ucenic al Soarelui, adică al lui Hristos. Cred că aşa vei face şi tu. Când îl vei vedea pe sfântul şi învăŃatul Mitropolit înzestrat din belşug cu raŃiunea legii lui Hristos şi cu pricepere, atunci îl vei asculta cu dragoste.

Iartă-mă, cinstite prietene, pentru puŃinătatea scrisorii mele neînŃelepte, în care am trasat pe scurt ceea ce trecusem mai înainte sub tăcere şi pentru că nu am scris atât cât a cerut mintea ta învăŃată. Ai răbdare până la un alt moment mult mai prielnic, iar acum primeşte de la mine ceea ce am putut să fac. Căci, aşa cum am spus mai devreme, nu pot împlini acest lucru acum. Acest lucru este măreŃ, cu adevărat măreŃ şi greu de înŃeles, căci ei nu se tem să gândească şi să

∗ Aici este parafrazat capitolul 6, versetul 5, unde se spune: Vai mie, că sunt pierdut! [n. tr.].

Page 181: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

185

vorbească cu obrăznicie despre purcederea din veci a Dumnezeiescului Mângâietor. Rătăcirile latinilor, care constituie o barieră între ei şi noi, sunt atât de mari şi învăŃătura lor este atât de dăunătoare şi ei stau atât de departe de învăŃătura Bisericii încât numai Dumnezeu poate să îi îndrepte! Tu, îmbărbătează-te!

Page 182: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

186

XXVI

Lămurire despre zapisul păcatelor Cine spune că Adam i-a dat diavolului ce l-a amăgit un zapis, prin care i s-a făcut rob pe

vecie, acela suferă de neştiinŃă totală şi de neînŃelegerea Sfintei Scripturi. Dacă el ar fi cunoscut sensul cuvintelor spuse de Creatorul celui amăgit şi dacă ar fi dat ascultare cuvintelor tainicului propovăduitor care porunceşte cu asprime: nu daŃi crezare oricărui duh, adică nu urmaŃi orice învăŃătură, ci cercaŃi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu (1 Ioan 4, 1), ceea ce înseamnă: dacă învăŃătura lor este potrivită cu învăŃăturile apostoleşti şi prooroceşti insuflate de Dumnezeu, atunci nu ar fi spus această minciună supărătoare despre primul om creat şi nu L-ar fi învinuit de nedreptate pe Dreptul Judecător.

Spunând acest lucru, eu mă refer la faptul că El a blestemat pământul care nu greşise cu nimic, spunând: blestemat va fi pământul pentru tine, iar pe acela, care s-a îndepărtat de El şi a ascultat de ticălosul demon, nu numai că l-a lăsat fără pedeapsă, ci i-a şi arătat atât lui, cât şi urmaşilor săi, o mare purtare de grijă din neam în neam: i-a pus aproape de el şi de urmaşii lui pe Îngerii Lui păzitori, aşa cum estre scris în a doua cântare, unde se spune: Întreabă pe tatăl tău şi-Ńi va da de ştire, întreabă pe bătrâni şi-Ńi vor spune: Când Cel Preaînalt a împărŃit moştenire popoarelor, când a împărŃit pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu; iar partea Domnului este poporul lui Iacov, Israel e partea lui de moştenire (Deut. 32, 7-9).

Creatorul nu l-ar fi cruŃat dacă ar fi ştiut că el s-a făcut de bunăvoie rob demonului potrivnic lui Dumnezeu, iar acest lucru reiese din ceea ce spune Dumnezeiasca Scriptură: Defăimat-ai pe toŃi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale. Din ce pricină? Pentru că nedrept este gândul lor (Ps. 118, 118). Şi iarăşi: Pierde-vei pe toŃi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul (Ps. 5, 6). Din aceste cugetări ale Sfintei Scripturi, reiese că primul om creat ar fi putut fi atunci urât de Creatorul său, deoarece s-a îndepărtat de porunca Lui, şi ar fi trebuit să îi fie ruşine pentru că a săvârşit o mare fărădelege, iar Creatorul ar fi trebuit să îl piardă de tot pentru că a necinstit bunătatea atât de mare a lui Dumnezeu faŃă de el. Însă Creatorul nu numai că nu l-a urât şi nu l-a vătămat, nu numai că nu l-a pierdut imediat, ci, dimpotrivă, i-a arătat îndelungă răbdare şi iubire de oameni şi, ca şi cum i-ar fi părut rău pentru el, i-a vorbit: Adame, unde eşti? El l-a întrebat acest lucru nu pentru că nu ştia locul unde s-a ascuns Adam. Acela Care ştie totul, i-a vorbit cam aşa: „ÎnŃelegi tu, oare, o, nesăbuitule, din ce slavă şi cinste în ce umilinŃă şi ruşine ai căzut?”. Prin aceasta se adevereşte clar falsitatea celor care îl defăimează şi spun că el i-a dat diavolului ce l-a amăgit, un zapis prin care s-a făcut robul lui pe vecie.

Ce bunuri putea el nădăjdui să dobândească de la vicleanul demon care l-a lipsit de slava lui îngerească, sau cum putea el să se teamă de acela al cărui cap putea să îl zdrobească cu puterea primită de la Stăpânul tuturor, astfel încât să îi dea un zapis, mai ales că a auzit de la Creatorul său: duşmănie voi pune între el şi neamul omenesc. Auzind de la Creatorul şi Stăpânul său că a pus duşmănie între ei, cum putea primul om creat să îi dea vrăjmaşului său un zapis potrivnic lui însuşi? Toată această învăŃătură este vicleşugul şi profanarea unor oameni nebuni care nu au luat cugetările din Dumnezeiasca Scriptură, ci le-au născocit cu mintea lor cea săracă şi le-au răspândit peste tot, propovăduindu-le celor neştiutori asemenea lor, fără să se teamă deloc de cugetarea dumnezeiască: pierde-vei pe toŃi cei ce grăiesc minciuna.

Arătând falsitatea ideilor pomenite, care nu au nici o dovadă şi nici un temei, trebuie să lămuresc sensul zapisului pomenit în Dumnezeiasca Scriptură şi să spun cum trebuie înŃeles. Se

Page 183: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

187

ştie că dumnezeiescul Apostol Pavel pomeneşte despre zapisul care a fost luat din mijloc şi pironit pe crucea Mântuitorului (Col. 2, 14), adică a devenit nul, fără valoare. Iar din Epistola către Efeseni învăŃăm că acest zapis este Legea lui Moise, cu poruncile, cu predaniile ei şi cu ceea ce este scris în cartea Deuteronom despre jertfe şi arderi de tot, despre paştele Vechiului Testament, despre tăierea împrejur, despre înfrânările la mâncare şi despre diferite curăŃiri şi spălări ale trupului. Apostolul numeşte această carte zid despărŃitor şi vrăjmăşie, spunând clar în Epistola către Efeseni aşa: Căci El este pacea noastră, El Care a făcut din cele două – una, adică i-a unit la un loc pe iudei şi pe păgânii credincioşi, surpând peretele din mijloc al despărŃiturii, desfiinŃând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăŃăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea, şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniŃi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia (Efes. 2, 14-16). Iar în Epistola către Coloseni spune: Iar pe voi care eraŃi morŃi, în fărădelegile şi în netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii, împreună cu Sine, iertându-ne toate greşelile; ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce (Col. 2, 13-14).

El numeşte vrăjmăşie şi zid despărŃitor acest scris de mână şi cu cerneală, din pricina greutăŃii poruncilor lui Moise, pe care le şi numeşte zapis şi pe care iudeii nu le-au putut îndeplini, şi de aceea s-a dovedit a fi pentru ei vrăjmăşie către Dumnezeu şi zid despărŃitor, despărŃindu-i şi îndepărtându-i de iubirea lui Dumnezeu. Iar faptul că poruncile Legii erau greu de îndeplinit pentru iudei ni l-a arătat Apostolul Petru în Faptele Apostolilor, spunându-le fariseilor „credincioşi”, care afirmau că păgânii întorşi la Dumnezeu trebuie să se taie împrejur şi să împlinească toată Legea lui Moise: Acum deci, de ce ispitiŃi pe Dumnezeu şi vreŃi să puneŃi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinŃii noştri, nici noi n-am putut să-l purtăm? Ci prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, credem că ne vom mântui în acelaşi chip ca şi aceia (Fapte 15, 10-11).

Acest zapis, adică tocmai cartea poruncilor lui Moise, numită: vrăjmăşie şi zid despărŃitor, este un jug, o greutate şi o pricină a blestemului, nu a binecuvântării, iar Fiul Cel Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl Celui fără de început, luând trup şi fiind sub Lege, ca să îi răscumpere pe cei de sub lege, l-a pironit pe Crucea Sa, adică l-a făcut neputincios şi l-a luat din mijloc, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, zicând: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se pentru noi blestem; pentru că scris este: „Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn” (Gal. 3, 13).

Ca să ne slobozească de blestemul descris în cartea Vechiului Testament, unde se spune: Blestemat să fie tot omul care nu va plini toate cuvintele legii acesteia şi nu va urma după ea! (Deut. 27, 26) şi să ne izbăvească de această nenorocire cumplită, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, în nespusa Lui bunătate şi iubire de oameni, a binevoit să primească o moarte atât de ruşinoasă ca, prin Hristos Iisus, să vină la neamuri binecuvântarea lui Avraam, ca să primim, prin credinŃă, făgăduinŃa Duhului (Gal. 3, 14).

Întrucât acest zapis este nimicit prin Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, noi acum nu ne mai aflăm sub Legea poruncilor lui Moise, ci sub harul şi sub lumina rânduielii desăvârşite a Evangheliei. De aceea, nu mai avem nevoie de tăierea împrejur, căci prin dumnezeiescul Botez noi ne curăŃim de toată murdăria trupului şi a sufletului. Tăierea împrejur curăŃa vasul numai pe dinafară, dar Sfântul Botez îl curăŃă şi îl sfinŃeşte şi pe dinafară şi pe dinăuntru, aşa cum este scris: Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăŃi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi (Ps. 50, 8). Nu numai într-un oraş, în vechiul Ierusalim, ni s-a poruncit să săvârşim Paştele, ci în fiecare oraş şi în fiecare Ńară ni se îngăduie să aducem Domnului jertfă curată şi bineplăcută, pe Însuşi Mielul lui Dumnezeu, Care a luat păcatele lumii, aşa cum este scris: Atunci vei binevoi jertfa dreptăŃii, prinosul şi arderile de tot (Ps. 50, 20). Şi în alt loc spune: Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit (Ps. 39, 9), adică Însuşi Trupul Domnului, adus lui Dumnezeu şi Tatălui pentru mântuirea noastră în locul oricărei alte jertfe a Vechiului Testament. Voi spune pe scurt: tot zapisul cel vechi s-a desfiinŃat prin crucea lui Hristos, aşa

Page 184: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

188

cum este scris: Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi (2 Cor. 5, 17).

Acesta este sensul zapisului, despre care vorbeşte Apostolul. Acum să auzim şi ce înseamnă zapisul păcatelor. În rugăciunea Ceasului al şaselea este scris aşa: „şi prin cinstita Lui Cruce zapisul păcatelor noastre rupt a fost”. Acest zapis are acelaşi sens pe care îl au cele spuse în Evanghelia după Ioan către iudeii cei neascultători: Oricine săvârşeşte păcatul este rob păcatului (Ioan 8, 34). De asemenea, Sfântul Apostol Petru scrie: ceea ce te biruieşte, aceea te şi stăpâneşte (2 Petru 2, 19). Iar fiecare dintre noi este robul păcatelor sale şi, ca un animal necuvântător, este atras de ele întotdeauna spre săvârşirea păcatului şi munceşte pentru poftele trupului său, ca pentru nişte stăpâni. De aceea se cuvine să numim această robie a noastră faŃă de patimi zapisul păcatelor noastre cărora ne-am făcut robi, asemenea slugilor care dau stăpânilor lor un zapis de robie şi făgăduiesc că vor munci la ei până la moarte.

Această înrobire cumplită a noastră faŃă de patimi, numită metaforic „zapis”, Mântuitorul nostru a rupt-o prin Crucea Lui, dându-ne darul Sfântului Duh, întru care vom striga: Avva Părinte şi prin care ne vom lumina şi ne vom întări. Iar prin intermediul lui [al harului Sfântului Duh], s-a rupt zapisul pe care noi l-am dat poftelor viclene ale trupului nostru. Mântuindu-ne, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos şi prin lucrarea Sfântului Duh, de această robie vicleană a poftelor păcătoase, să devenim fiii iubiŃi ai lui Dumnezeu. Iar în libertatea, pe care ne-a dat-o Crucea Mântuitorului, să stăm neclintiŃi şi să nu ne lăsăm iarăşi atraşi în jugul robiei. Să nu ne prefacem în stâlp de sare şi să nu ni se atribuie şi nouă pilda cea înŃeleaptă a porcului care, după ce s-a spălat, s-a întors iarăşi în tina cea murdară, şi a câinelui care s-a întors la vărsătura lui.

Page 185: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

189

XXVII

Cuvânt împotriva celor care spun că neamul omenesc urma să se înmulŃească prin unire trupească şi prin naştere, chiar dacă nu ar fi păcătuit protop ărin Ńii lui

Eu i-am auzit pe unii spunând că, dacă protopărinŃii noştri ar fi păzit porunca dată lor la

început de Făcătorul şi Stăpânul tuturor, înmulŃirea neamului omenesc s-ar fi înfăptuit prin acelaşi mijloc dobitocesc ca şi astăzi, numai că n-ar fi existat pofta, patima şi bolile femeieşti. Ei spun acest lucru fără nici o dovadă din dumnezeiasca Scriptură, ci se călăuzesc numai după idei omeneşti şi urmează marea ştiinŃă a filosofiei. De aceea am socotit de cuviinŃă să judec puŃin şi să vorbesc cu ei, nu despre dovezi afirmative şi despre rânduieli, ci cu presupuneri şi propuneri simple, punând împotriva părerii lor judecăŃile unei minŃi sănătoase.

SpuneŃi-mi, dragilor, cum gândiŃi voi: primii oameni au fost creaŃi la început nestricăcioşi şi nemuritori sau supuşi stricăciunii şi morŃii? Dacă ei vor afirma al doilea lucru, atunci este clar că vor fi daŃi în vileag cu minciuna de către acel glas dumnezeiesc care i-a spus primului om creat: Iar din pomul cunoştinŃei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit! (Fac. 2, 17). Spunând acest lucru, Creatorul ne-a învăŃat clar că El i-a creat pe oameni nemuritori şi că ei ar fi rămas nemuritori pentru totdeauna dacă ar fi păzit porunca Lui cea sfântă, aşa cum mărturiseşte şi acel glas dumnezeiesc, care spune: Eu am zis: Dumnezei sunteŃi şi toŃi fii ai Celui Preaînalt, adică voi sunteŃi mai presus de tot ce este muritor, iar apoi adaugă: Dar voi ca nişte oameni muriŃi şi ca unul din căpetenii cădeŃi (Ps. 81, 6-7). Şi iarăşi: Omul în cinste fiind, adică în nestricăniune şi viaŃă îngerească, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor (Ps. 48, 21), adică a căzut în stricăciune şi moarte şi s-a supus patimilor necuvântătoare, neînŃelegând cinstea lui, adică vrednicia nestricăciunii şi a nemuririi. De asemenea şi ÎnŃeleptul Solomon a spus: Căci Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se bucură de pieirea celor vii. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască (ÎnŃ. lui Sol. 1, 13; 2, 24).

Iar dacă, fiind convinşi de Sfânta Scriptură, mărturisesc chiar şi împotriva voinŃei lor că primii oameni au fost creaŃi nestricăcioşi şi nemuritori şi că ar fi rămas pentru totdeauna în nestricăciune dacă n-ar fi încălcat porunca lui Dumnezeu, atunci cum afirmă ei că înmulŃirea neamului nostru s-ar fi înfăptuit prin acelaşi mijloc dobitocesc prin care se înfăptuieşte astăzi, numai că n-ar fi existat pofta, patimile şi bolile femeieşti? Se ştie că organele pentru procreare au fost date bărbatului şi femeii din două motive: ca, prin intermediul lor, să se perpetueze neamul omenesc şi să nu piară definitiv şi ca, prin ele, să se elimine întotdeauna surplusul hranei digerate.

Creatorul, ştiind totul înaintea existenŃei, a ştiut, desigur, dinainte că urma să aibă loc căderea şi îndepărtarea primilor oameni de Dumnezeu; de asemenea, a ştiut şi pricina acestei căderi: faptul că ei au vrut să fie ca Dumnezeu. Din această pricină, preaînŃeleptul Creator le-a dat aceste organe dobitoceşti şi a pus în ei ardoarea puternică a poftei dobitoceşti ca ei, şi împotriva voinŃei, să se unească unul cu celălalt şi să dea naştere pruncilor. Altfel noi nu am fi dorit să ne unim unul cu celălalt, având în vedere, atât bărbatul cât şi femeia, mulŃimea chinurilor de neîndurat ale naşterii de prunci şi creşterea celor născuŃi. Femeia ar fi avut în vedere sarcina purtată timp de nouă luni în pântece şi acele neplăceri şi supărări pe care avea să le îndure mai târziu, după naştere şi grijile arzătoare pentru prunc până când se face mare. Tatăl, de asemenea, ar fi avut în vedere mulŃimea grijilor pentru educaŃia copiilor săi,

Page 186: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

190

gândindu-se cum e mai bine să îi educe şi să îi înveŃe buna credinŃă, iar apoi cum să îi căsătorească pe fiii şi fiicele lui.

Prin acestea se adevereşte că PreaînŃeleptul Creator a avut în vedere înmulŃirea neamului nostru printr-un alt mijloc, mai înălŃător şi care întrece mintea omenească, potrivit cu fiinŃa cea creată după chipul şi după asemănarea Lui. Acest lucru s-ar fi întâmplat dacă omul ar fi păzit porunca lui Dumnezeu şi nu L-ar fi forŃat pe Acela Care nu este supus nici unei forŃe să rânduiască pentru chipul Lui această împreunare ruşinoasă, dobitocească şi ticăloasă. De aceea, este nedrept să înŃelegem şi să spunem că omul, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, adică nemuritor, nepătimitor şi nestricăcios, s-ar fi înmulŃit tot prin această unire ticăloasă şi dobitocească dacă ar fi păzit neîntinată porunca Creatorului său. Căci pe lângă unirea cea dobitocească trebuie să existe şi ticăloasa scurgere de sânge, fără de care nu poate avea loc zămislirea. Iar dacă există scurgerea de sânge, atunci înseamnă că există şi stricăciunea şi patima ascunsă; prin urmare, cel ce este zămislit şi născut şi crescut nu mai este nemuritor, ci este stricăcios şi muritor şi vremelnic. Căci tot ce îşi are începutul în stricăciune, este, obligatoriu, supus stricăciunii şi morŃii. Prin urmare, neamul omenesc avea să se înmulŃească printr-un alt mijloc, minunat şi nepătruns de mintea noastră, nu prin intermediul unirii dobitoceşti, aşa cum cred unii, judecând în mod nepotrivit chipul dumnezeiesc.

Dar să nu judecăm ceea ce întrece mintea şi înŃelegerea noastră, căci mintea noastră este pământească şi neputincioasă şi greşeşte în multe lucruri, aşa cum mărturiseşte cuvântul lui Dumnezeu, care spune: Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor, că sunt deşarte (Ps. 93, 11). Şi altă cugetare spune: Gândurile muritorilor sunt şovăielnice şi cugetările noastre sunt cu greşeală (ÎnŃ. lui Sol. 9, 14). Iar lucrurile lui Dumnezeu sunt nepătrunse pentru orice fiinŃă creată. Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? (Rom. 11, 34).

Să ne aducem aminte de mulŃimile nenumărate ale Puterilor netrupeşti şi să ne amintim cât de repede au luat fiinŃă prin semnul Lui atotputernic. Oare nu putea Cel Singur Atotputernic să înmulŃească neamul omenesc prin acelaşi semn atotputernic al Lui, aşa cum a înmulŃit oştile nemumăratelor Puteri raŃionale şi netrupeşti, dacă primii oameni ar fi păzit porunca dată lor de Dumnezeu? Într-adevăr, putea. Căci ce nu este cu putinŃă pentru puterea Lui creatoare prin care El, dintr-o dată, a împodobit cerul cu milioane de stele şi a adus din nefiinŃă la fiinŃă mulŃimea patrupedelor de pe pământ, a peştilor şi a păsărilor de pe cer, iar pământul tot l-a împodobit cu nenumărate flori şi diferite livezi şi păduri?

Aşadar, cât har mi s-a dat să vorbesc despre acestea, atât am şi vorbit. Iar dacă cineva nu este convins de acestea şi continuă să dezbată, un astfel de obicei noi nu avem, nici Bisericile lui Dumnezeu (1 Cor. 11, 16), spune Sfântul propovăduitor al lui Dumnezeu. Celui ce prin semnul Său atotputernic a creat, păzeşte şi cârmuieşte totul, Aceluia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea în veci. Amin.

Page 187: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

191

XXVIII

Cuvânt despre păcatul cel dintâi al firii omeneşti Cel dintâi păcat, aşa cum mărturiseşte Sfânta Scriptură, este neascultarea primului om, a

lui Adam, pentru care el a fost izgonit din rai, s-a supus morŃii şi stricăciunii şi a fost osândit să-şi câştige pâinea prin sudoarea frunŃii lui. Astfel, în firea omenească, primul păcat este neascultarea lui Adam, prin care a intrat şi moartea în lume din invidia cea drăcească, aşa cum spune ÎnŃelepciunea lui Dumnezeu prin înŃeleptul Solomon. Iar în firea îngerească a apărut mai înainte de toate, prin blestematul diavol, mândria cea ticăloasă şi potrivnică lui Dumnezeu. De aceea, mândria poate fi numită cel dintâi păcat, căci ticălosul diavol l-a putut ademeni prin ea pe Adam, stârnindu-i dorinŃa de a se face asemenea lui Dumnezeu: şi veŃi fi ca Dumnezeu, a spus el. În aceasta constă mândria cea cumplită!

Page 188: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

192

Page 189: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

193

CUPRINS

I Mărturisirea credinŃei ortodoxe. În ea, Cuviosul Maxim îi înştiinŃează, în Hristos Domnul, pe toŃi preoŃii şi cnejii ortodocşi, că este un călugăr ortodox adevărat care Ńine întru totul credinŃa ortodoxă fără vreo schimbare sau vătămare..................7 II Cuvânt la Naşterea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos; tot aici şi împotriva iudeilor............................................................. 13 III Sfat către Sinodul ortodox împotriva vrăjitorului şi înşelătorului evreu Isaac 18 IV ObservaŃie împotriva articolelor evreului Samuel .............. 21 V Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii elene.......................... 25 VI Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui Mahomed, câinelui ticălos, care a născocit-o............................................................. 31 VII Al doilea cuvânt, tot către cei binecredincioşi, împotriva câinelui Mahomed; tot aici şi cuvânt despre sfârşitul acestui veac........................................... 48 VIII Răspunsurile creştinilor împotriva agarenilor care hulesc credinŃa noastră creştin-ortodoxă....................................................................................... 55 IX Cuvânt împotriva relei credinŃe a armenilor........................ 61 X Cuvânt de laudă către SfinŃii Apostoli Petru şi Pavel; tot aici şi cuvânt de acuzare împotriva celor trei mari erezii latine......................................... 66 XI Cuvânt împotriva lucrării mincinoase a lui Nicolae neamŃul - despre unirea ortodocşilor cu latinii ....................................................................................... 76 XII Cuvânt împotriva latinilor despre faptul că nu trebuie să adauge nimic şi nici să scoată ceva din dumnezeiasca mărturisire a neîntinatei credinŃe creştine 83 XIII Continuarea aceluiaşi cuvânt(Partea a doua).................... 93 XIV Împotriva lui Nicolae latinul: cuvânt despre purcederea Sfântului Duh 110 XV Scrisoare către multînvăŃatul Nicolae neamŃul................ 116 XVI Scrisoare către domnul Teodor Ivanovici Karpov......... 119 XVII Soarta omenească este orânduită de ProvidenŃa lui Dumnezeu, iar nu de stele şi de cercul norocului......................................................................... 129 XVIII Cuvânt împotriva acelora care se silesc să prezică viitorul cu ajutorul citirii în stele şi cuvânt despre voinŃa liberă a omului....................................... 136 XIX Scrisoare de învăŃătură către un cneaz, despre înşelăciunea astrologiei, şi un cuvânt de mângâiere pentru cei ce trăiesc în necazuri............................. 148 XX Scrisoare către un călugăr, cu rangul de egumen, despre vicleşugul nemŃesc numit Fortuna şi despre roata norocului............................................. 153 XXI Cuvânt împotriva înşelătorului astrolog, Nicolae neamŃul157 XXII Cuvânt împotriva relei credinŃe latine; tot aici şi împotriva „Almanahului” care a prezis că va fi un potop universal, mai distrugător decât cel pomenit odinioară 159 XXIII Cuvânt împotriva luteranilor, despre cinstirea Sfintelor Icoane 169 XXIV Cuvânt împotriva hulitorilor Preacuratei Născătoare de Dumnezeu 172 XXV Răspuns către Nicolae latinul .................................... 178 XXVI Lămurire despre zapisul păcatelor ............................ 186 XXVII Cuvânt împotriva celor care spun că neamul omenesc urma să se înmulŃească prin unire trupească şi prin naştere, chiar dacă nu ar fi păcătuit protopărinŃii lui 189 XXVIII Cuvânt despre păcatul cel dintâi al firii omeneşti..... 191 Cuprins ...................................................................................... 193

Page 190: CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE€¦ · fără dreapta credin Ńă, sunt nefolositoare. Dup ă cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu trebuie s ă

194