CSR REPORTS 2014

of 60 /60
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Στρατηγική Υπευθυνότητας 4η έκδοση

Embed Size (px)

description

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Στρατηγική Υπευθυνότητας Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι μια ακόμη προσπάθεια της Direction Εκδοτικός Ορ- γανισμός να αναδείξει τις εταιρείες που έχουν ενσωματώσει την υπευθυνότητα στη συνολική τους στρατηγική και στην καθημερινή λειτουργία τους, έχοντας συνειδητοποιήσει και αναγνωρίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η Λογοδοσία Αειφορίας. Η 4η Ετήσια Ειδική Έκδοση CSR Reports έρχεται σε συνέχεια των τριών προηγούμενων επιτυ- χημένων εκδόσεων και με τίτλο «Στρατηγική Υπευθυνότητας» έχει σκοπό τη συνοπτική πα- ρουσίαση των Απολογισμών Αειφορίας που δη- μοσιεύθηκαν στην Ελλάδα για το έτος 2012. Πρό- κειται για μια έκδοση που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ παράλληλα απευθύνεται σε όλους τους stakeholders που ενδιαφέρονται για το υπεύθυνο προφίλ των εταιρειών

Transcript of CSR REPORTS 2014

Page 1: CSR REPORTS 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43, 152 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, TΗΛ: 210 77 12 400, FΑΧ: 210 77 85 097 e-mail: [email protected], www. direction.gr

Στρατηγική Υπευθυνότητας

4η έκδοση

cover.indd 10 4/16/14 12:47 PM21x29.indd 1 4/16/14 4:58 PM

Page 2: CSR REPORTS 2014

21x29.indd 1 4/16/14 5:01 PM

Page 3: CSR REPORTS 2014

3

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΒαγγέλης Παπαλιός

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣΔημήτρης Τσουκαλάς

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άννα ΑνδρεώλαΓιάννης ΧαραμίδηςΜάριος ΠαρλιάροςΜαρία Μπαζίγου

ΥΠΕΥΘ. ΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΛίνα Δέδε ([email protected])

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΆννα Μηλιάδη ([email protected])

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΠηνελόπη Χατζηδημητρίου

CSR REPORTS: Ετήσια ειδική έκδοση για Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ A.E.ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43, 152 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, TΗΛ: 210 77 12 400, FΑΧ: 210 77 85 097e-mail: [email protected]

Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη του περιοδικού. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την έγ-γραφη άδεια του εκδότη.

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Editorial

Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι μια ακόμη προσπάθεια της Direction Εκδοτικός Ορ-γανισμός να αναδείξει τις εταιρείες που έχουν ενσωματώσει την υπευθυνότητα στη συνολική τους στρατηγική και στην καθημερινή λειτουργία τους, έχοντας συνειδητοποιήσει και αναγνωρίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η Λογοδοσία Αειφορίας. Η 4η Ετήσια Ειδική Έκδοση CSR Reports έρχεται σε συνέχεια των τριών προηγούμενων επιτυ-χημένων εκδόσεων και με τίτλο «Στρατηγική Υπευθυνότητας» έχει σκοπό τη συνοπτική πα-ρουσίαση των Απολογισμών Αειφορίας που δη-μοσιεύθηκαν στην Ελλάδα για το έτος 2012. Πρό-κειται για μια έκδοση που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ παράλληλα απευθύνεται σε όλους τους stakeholders που ενδιαφέρονται για το υπεύθυνο προφίλ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και με βάση αυτό διαμορφώνουν τις επενδυτικές, καταναλωτικές και οικονομικές προτιμήσεις τους (εταιρείες, δημόσιοι και ιδιω-τικοί φορείς, ΜΚΟ, ΜΜΕ κ.λπ.). Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται Κοινωνικοί Απολογισμοί σημαντικών εταιρειών που ακολουθούν τις επι-ταγές του Υπεύθυνου Επιχειρείν, άρθρα Ελλήνων ακαδημαϊκών και διεθνούς φήμης ειδικών σε θέματα ΕΚΕ και εταιρικής υπευθυνότητας και ερευνητικά δεδομένα για τους Απολογισμούς Αειφορίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και βασικά στοιχεία για πρότυπα και αρχές που ακο-λουθούνται κατά τη Λογοδοσία Αειφορίας. Επί-σης, υπάρχει αναλυτική καταγραφή των Απολο-γισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η ανάλυση των νέων προκλήσεων και των νέων δεδομένων

που έχουν δημιουργηθεί για τη Λογοδοσία Αει-φορίας αφενός από την πίεση που υπάρχει από την πλευρά των stakeholders για περισσότερη διαφάνεια, αφετέρου από τη στροφή των σχετι-κών κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη των απολογισμών προς τη συγκεκριμένη κα-τεύθυνση. Η νέα (ή, αν θέλετε, υπό διαμόρφω-ση) εν λόγω πραγματικότητα μας παρουσιάζεται μέσα από τις δηλώσεις των πλέων αρμόδιων, των επαγγελματιών του χώρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που έχουν την ευθύνη της σύνταξης και της τελικής παρουσίασης των Απο-λογισμών Υπευθυνότητας. Οι ίδιοι μάς εξηγούν και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι και οι επιχει-ρήσεις τους προσεγγίζουν τις νέες προκλήσεις καθώς και τα θέματα που τους απασχόλησαν κατά κύριο λόγο κατά τη διαμόρφωση του απο-λογισμού τους. Το πλέον σημαντικό βέβαια είναι πως τόσο από τις δηλώσεις των στελεχών, όσο και από τις αναλύσεις των ακαδημαϊκών και τα διάφορα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει πως η δημοσίευση Απολογισμών Υπευθυνότητας αποτελεί πλέον εδραιωμένη πρακτική για την πλειονότητα των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ακολουθεί ανοδική πορεία και στον ελληνικό χώρο. Αν και οπωσδήποτε δεν αποτελεί απλή και -μάλλον δεν είναι- εύκολη δουλειά, η Λογοδοσία Αειφορίας κερδίζει συνεχώς έδα-φος, καθώς προσφέρει σαφή και συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και οφέλη στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να την υιοθετήσουν. Οι επιχειρήσεις αυτές αναδεικνύονται από την έκδοση που κρατάτε στα χέρια μας και στόχος μας είναι όσο μπορούμε να συμβάλλουμε στην πληρέστερη ενημέρωση των ανθρώπων τους προκειμένου να κατορθώνουν να κάνουν ακόμη καλύτερα τη δουλειά τους.

Στρατηγική Υπευθυνότητας

03_EDITORIAL.indd 3 4/22/14 4:28 PM

Page 4: CSR REPORTS 2014

4

6 Ernst Ligteringen, GRI Σαφήςκαθοδήγησησεαβέβαιουςκαιρούς

8 UN Global Compact ΟιλεπτομέρειεςγιατιςCOP

10 ΠρωτοβουλίαPRI Απολογισμοίκαιεπενδυτικέςαποφάσεις

11 Integrated Reporting ΗφιλοσοφίακαιταχαρακτηριστικάτουIR

12 ΓεώργιοςΑυλωνίτης ΙεραρχώνταςταπρογράμματαΕΚΕσεκαιρούςκρίσης

14 ΠανεπιστήμιοΑιγαίου Η«εργαστηριακήεικόνα»τηςΕΚΕ

16 ΕλένηΑποσπόρη Ηστρατηγικήσημασίατουκοινωνικούαπολογισμού

17 Green Evolution Eξειδίκευσηκαιτεχνογνωσία

20 Έρευνα ΟιπαγκόσμιεςτάσειςστηΛογοδοσίαΑειφορίας

24 PressiousArvanitidis ΗπιστοποίησηκατάFSC&τοGRI

26 ΝίκοςΑυλώνας ΟιεκθέσειςεταιρικήςυπευθυνότηταςστηνΕλλάδα

28 ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο ΥποχρεωτικήδημοσίευσηαπολογισμώνΕΚΕγιατουςμεγάλους

Περιεχόμενα

6

8

12

14

16

17

20

04_5_periexomena.indd 4 4/23/14 1:10 PM

Page 5: CSR REPORTS 2014

5Περιεχόμενα

ΠανόραμαΑπολογισμώνΕΚΕγιατο2012 30 Οιαπολογισμοίμεμίαματιά

Ηάποψητωνστελεχών 32ΣτελέχητηςαγοράςμιλούνγιατιςαπαιτήσειςτηςΛογοδοσίαςΑειφορίας

Lafarge 41Μεσταθερόστόχοτηβιώσιμηανάπτυξη

ΔΕΗ 42Προσήλωσηστιςαρχέςτηςβιώσιμηςανάπτυξης

ΟΤΕ&Cosmote 44Μακροχρόνιακαιουσιαστικήδέσμευση

Vodafone 47Συμβολήστηβιώσιμηανάπτυξη

Ιnteramerican 48ΜίαέκθεσηΕΚΕπουξεχωρίζει

Jetoil 50ΜέροςτουοράματοςηΕταιρικήΥπευθυνότητα

ΜαρινόπουλοςΑ.Ε. 52ΔύναμηΚοινωνικήςΕυθύνης

Novartis 54Μεαίσθημαευθύνηςπροςτηνκοινωνία

Global Sustain 56 Let’s practice what we preach

Πιστοποιήσεις 58Δέσμευσηστηναειφορία

41

42

47

48

50

54

56

04_5_periexomena.indd 5 4/23/14 1:10 PM

Page 6: CSR REPORTS 2014

6 Άποψη

Οι Απολογισμοί Αειφορίας είναι ακόμη πιο πολύ-τιμοι σε καιρούς οικονομικών δυσκολιών.

Το γεγονός πως ελάχιστοι άνθρωποι σήμερα θα υποστήριζαν πως οι επιχειρήσεις και οι υπόλοι-ποι οργανισμοί δεν θα πρέπει να είναι διάφανοι όσον αφορά το περιβαλλοντικό τους αποτύπω-μα, τη στάση τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη δέσμευσή τους στην ισότητα των φύλων, καταδεικνύει ξεκάθαρα το βαθμό στον οποίο ο κόσμος έχει αλλάξει. Πριν από είκοσι χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Η προοπτική ύπαρξης χιλιάδων οργανισμών που αποκαλύπτουν στοιχεία όσον αφορά την οικονομική, περιβαλλοντική και κοι-νωνική τους επίδοση, καθώς και τις προσπά-θειές τους στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρ-νησης μαζί με τον αντίκτυπο όλων αυτών, ήταν κάτι που πολύ απλά δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Η τελευταία έρευνα της KPMG αναφο-ρικά με τους Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυ-νότητας (Corporate Responsibility Reporting), η οποία δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2013, επισημαίνει πόσο μπροστά έχουμε προχωρή-σει. Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των μεγα-λύτερων εταιρειών του κόσμου αποκαλύπτουν πλέον πληροφορίες Αειφορίας, με τη συντρι-πτική πλειονότητα αυτών να χρησιμοποιούν ή να αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Αρχές (Sustainability Reporting Guidelines) του Global Reporting Initiative’(GRI). Τα μεγέθη για τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες σε περισσότερες από 40 χώρες είναι επίσης πολύ ελπιδοφόρα, καθώς ο σχετικός μέσος όρος αγγίζει το 71%. Η εικόνα όσον αφορά τους Απολογισμούς Αει-φορίας στην Ελλάδα και την ηγεσία πάνω στο θέμα, τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυ-βέρνησης όσο και από τη μεριά των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αν και η άνοδος όσον αφορά την πρακτική της δη-μοσίευσης Απολογισμών Αειφορίας από τις 100 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις είναι σημα-ντικά χαμηλότερη από εκείνη που παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αγγίζει το 43%, εντούτοις το εν λόγω μέγεθος έχει αυξηθεί κατά

10% τα τελευταία δύο χρόνια μόνο. Κάποιοι ίσως να αποδώσουν το χαμηλότερο συνολικά ελλη-νικό μέγεθος στην οικονομική κατάσταση, αλλά καμία ξεκάθαρη συσχέτιση δεν υπάρχει μεταξύ της αύξησης της πρακτικής της δημοσίευσης Απολογισμών Αειφορίας και την οικονομική κρίση. Μάλιστα, ο βαθμός παρουσίασης Απο-λογισμών Αειφορίας είναι εξαιρετικά υψηλός τόσο στην Ιταλία όσο και την Ισπανία (77% και 81% αντίστοιχα), οι οποίες αντιμετωπίζουν αμ-φότερες σημαντικές οικονομικές προκλήσεις. Η Ισπανία, μάλιστα, έχει να διαχειριστεί και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η έλλειψη νε-ρού και η ανεργία. Οι Απολογισμοί Αειφορίας δεν είναι απλώς ση-μαντικοί για τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αν η οικονομία τους αναπτύσσεται ή όχι. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως είναι πιο πολύτιμοι από ποτέ σε καιρούς οικονομικών δυσκολιών. Η δημιουργία ενός Απολογισμού Αειφορίας έχει σαν προαπαιτούμενο να γνωρί-ζεις την επιχείρηση ή τον οργανισμό και μέσα και έξω, από την κορυφή μέχρι την τελευταία βαθμί-δα. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό στην τελευταία γενιά των Sustainability Reporting Guidelines του GRI, το λεγόμενο G4, με το οποίο έχουν επε-κταθεί τα όρια εντός των οποίων οι οργανισμοί οφείλουν να παρέχουν στοιχεία. Οι πληροφορίες που πλέον αποκαλύπτονται αποτελούν καταλύτη για καινοτομία, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό στη σημερινή εποχή της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Παράλληλα, καθώς ο αριθμός των χρηστών και των εταιρειών που δημοσιεύουν απολογισμούς αυξάνεται συνεχώς, ακόμη πιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι κανονισμοί που ορίζουν οι κανονιστικές αρχές όπως οι κυβερνήσεις και τα Χρηματιστήρια Αγορών. Η έρευνα του GRI καταδεικνύει πως υπάρχουν περισσότερες από 180 διαφορετικές πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο που προωθούν την πρακτική της δημο-σιοποίησης πληροφοριών Αειφορίας.

Σαφής καθοδήγηση σε αβέβαιους καιρούς

Ernst Ligteringen, Chief Executive του Global Reporting Initiative (GRI)

06-7_APOPSI Ernst Ligteringen.indd 6 4/22/14 4:41 PM

Page 7: CSR REPORTS 2014

7Άποψη

Αν και η άνοδος,

όσον αφορά την

πρακτική της

δημοσίευσης

Απολογισμών

Αειφορίας από τις

100 μεγαλύτερες

ελληνικές επιχει-

ρήσεις, είναι ση-

μαντικά χαμηλό-

τερη από εκείνη

που παρατηρείται

σε πολλές ευρω-

παϊκές χώρες και

αγγίζει το 43%,

εντούτοις το εν

λόγω μέγεθος

έχει αυξηθεί κατά

10% τα τελευταία

δύο χρόνια μόνο.

Who is whoO Ernst Ligteringen είναι ο Chief Executive του Global Reporting Initiative (GRI) για πάνω από μια δεκαετία. Μετακινήθηκε στο Άμστερνταμ το 2002 όταν το GRI κα-θιερώθηκε ως ανεξάρτητος οργανισμός. Από τότε, το GRI έχει αναπτυχθεί και από τα δέκα άτομα που απασχολούσε εκείνη την εποχή σαν προσωπικό πλέον διαθέτει πραγματικά παγκόσμια παρουσία μέσα από το έργο της Γραμματείας και των γραφείων (Focal Points) του Οργανισμού στις Ηνω-μένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Βραζιλία, τη Νότιο Αφρική, την Κίνα, την Ινδία και την Αυστραλία. Προτού ενταχθεί στο δυναμικό του GRI, ο Ernst εργάστηκε για περισσότε-ρα από 20 χρόνια στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, συνδράμοντας στην ηγεσία αρ-κετών υψηλού κύρους μη-κυβερνητικών και διεθνών οργανισμών. Στη συγκεκριμέ-νη προϋπηρεσία του περιλαμβάνονται θέ-σεις όπως Executive Director στην Oxfam International, Director of Programme Coordination στη Διεθνή Ομοσπονδία

Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies) και Consultant στην Παγκόσμια Επιτροπής για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης (World Commission on the Social Dimension of Globalization) στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας (International Labour Organization -ΙLO). Επιπρόσθετα, ο Ernst είναι μέλος του Global Agenda Council on the Role of Business του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum -WEF), μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής του Ιν-στιτούτου ETHOS Institute of Brazil, μέλος του Συμβουλίου του International Integrated Reporting Council (IIRC), του οποίου το GRI είναι ιδρυτικό μέλος και, τέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Ολλανδικής καταγωγής, ο Ernst έχει ζήσει σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους και μιλά άπταιστα ολλανδικά, αγγλικά και ισπανικά.

Η πλέον θετική εξέλιξη όσον αφορά τη δυνη-τική κάλυψη είναι το προσχέδιο της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δη-μοσιοποίηση μη-οικονομικών πληροφοριών. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές η εν λόγω οδηγία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει κάθε νομοθετικό ζήτημα. Η ηγεσία όμως της ελληνι-κής κυβέρνησης όσον αφορά την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγ-

ματικά αξίζει συγχαρητηρίων. Το ενδιαφέρον, άλλωστε, για τους Απολογισμούς Αειφορίας που παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια της παρουσία-σης του G4 στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2013 καταδεικνύει πως η συγκεκριμένη υποστήρι-ξη δεν περιορίζεται στην πολιτική σφαίρα και ελπίζω πως ο αριθμός των επιχειρήσεων και των άλλων οργανισμών που θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τους Απολογισμούς Αειφο-ρίας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνεται.

06-7_APOPSI Ernst Ligteringen.indd 7 4/22/14 4:41 PM

Page 8: CSR REPORTS 2014

8 Global Compact

Οι λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δημοσι-εύσουν COP.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο UN Global Compact δεσμεύονται ώστε να αποτελέσουν οι δέκα βασικές αρχές του Global Compact κομμάτι των επιχειρηματικών στρατηγικών τους αλλά και της καθημερινότητάς τους. Οι επιχειρήσεις, επίσης, δεσμεύονται να εκδίδουν μία ετήσια απολογιστική έκδοση προόδου (COP) η οποία και κοινοποιείται, τόσο στους μετόχους τους όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και παρουσιάζει την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή των δέκα αρ-χών του UN Global Compact, αλλά και στη γενικό-τερη υποστήριξη των στόχων και σκοπών των ΗΕ.Η COP (έκθεση προόδου) αποτελεί συχνά την πιο ουσιαστική και απτή έκφραση «αφοσίωσης»» μιας επιχείρησης στους στόχους του Global Compact και των αρχών του. Πιθανές παραβιάσεις της πολιτικής της COP (για παράδειγμα, η μη έκδοση απολογισμού σε ετήσια βάση) είναι πολύ πιθανό να αλλάξει τη θέση ενός μέλους σε μη-επικοινωνιακή και μπορεί μοιραία να οδηγήσει και στον αποκλει-σμό του από το Global Compact. Η ετήσια έκδοση απολογισμού προόδου (COP) εξυ-πηρετεί συγκεκριμένα πολύ σημαντικούς σκοπούς όπως οι κάτωθι:• Ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία • Προωθεί και ενισχύει τη διαρκή βελτίωση στις

επιδόσεις• Διαφυλάσσει και θωρακίζει την ακεραιότητα του

UN Global Compact και των Ηνωμένων Εθνών και

• Βοηθά στην οικοδόμηση ενός σημαντικού και διαρκώς αυξανόμενου αποθετηρίου εταιρικών πρακτικών που ενισχύουν το διάλογο και τη μάθηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός πως μια ετήσια έκθεση COP μπορεί να έχει διάφορες μορφές, κάθε μία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα τρία παρακάτω στοιχεία:• Μία δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της

επιχείρησης, με την οποία θα εκφράζει τη συνεχή υποστήριξή του προς το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) ενώ παράλληλα θα ανανεώνει και τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων τόσο

στην πρωτοβουλία όσο και στις αρχές της. Υπο-γραμμίζεται πως η συγκεκριμένη δήλωση είναι ξεχωριστή από την αρχική δεσμευτική γραπτή πρόθεση συμμετοχής.

• Μια περιγραφή συγκεκριμένων δράσεων (δη-λαδή, η δημοσιοποίηση όλων των σχετικών πολιτικών, διαδικασιών, δραστηριοτήτων), που η εταιρεία έχει λάβει (ή σκοπεύει να αναλάβει) για την εφαρμογή των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου σε καθεμία από τις τέσσερις θεμα-τικές περιοχές (τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς).

• Η μέτρηση των αποτελεσμάτων (δηλαδή, ο βαθ-μός στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι δείκτες / απόδοση, ή άλλες ποιοτικές ή ποσοτικές μετρή-σεις των αποτελεσμάτων).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο COP κατα-τάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :• GC Active: σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται

οι επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον τις βασικές δεσμεύσεις.

• GC Advanced: πληρούνται οι βασικές και ελάχι-στες προϋποθέσεις και παρέχονται πληροφορίες και για τους ακόλουθους τομείς:

• Εφαρμογή των 10 αρχών σε ενέργειες και επιχειρηματική στρατηγική

• Δράσεις στήριξης του γενικότερου σχεδιασμού των Ηνωμένων Εθνών

• Αειφόρος διακυβέρνηση και ηγεσία

Χρήση άλλων πλαισίων αναφοράς Το Οικουμενικό Σύμφωνο ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν άλλα πλαίσια για συμπληρωμα-τική υποβολή εκθέσεων αλλά και για τη δημιουρ-γία COP κατά το δοκούν. Για παράδειγμα, οι δείκτες G3.1 ή G4 του GRI αποτελούν μια συνιστώμενη επιλογή για επικοινωνία προόδου σχετικά με τις δέκα αρχές σε κάθε επίπεδο. Το Οικουμενικό Σύμ-φωνο και το GRI προσφέρουν μάλιστα και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, για να δείξουν πώς οι δύο πρωτοβουλίες συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Ακολουθώντας τις αρχές του UN Global Compact

8_UN GLOBAL.indd 8 4/16/14 4:17 PM

Page 9: CSR REPORTS 2014

21x29.indd 1 4/11/14 3:24 PM

Page 10: CSR REPORTS 2014

10 PRI

H Λογοδοσία Αειφορίας οδηγεί τους επενδυτές σε καλύτερες αποφάσεις.

Η Λογοδοσία Αειφορίας γρήγορα εξελίσσεται σε κοινή πρακτική και πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών από τον εταιρικό κόσμο διεθνώς. Η εστίαση στην Αειφορία όχι μόνο βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν την απόδοσή τους όσον αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η Πρωτοβουλία PRI (United Nations-supported Principles for Responsible Investment Initiative) αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο επενδυτών, που συ-νεργάζονται για να θέσουν σε εφαρμογή τις έξι Αρ-χές για Υπεύθυνες Επενδύσεις. Στόχος του είναι να κατανοήσει τη σημασία της Αειφορίας για τους επενδυτές και να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους να ενσωματώσουν τα συγκεκριμένα θέματα στις πρακτικές τους όσον αφορά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και την ιδιοκτησία. Οι Αρχές έχουν δημιουργηθεί πάνω στην πεποίθηση πως τα ζη-τήματα ΕSG μπορούν να είναι ζωτικής σημασίας για τα οικονομικά ενδιαφέροντα των μακροπρόθε-σμων επενδυτών. Οι εταιρείες στις οποίες τα μέλη του PRI επενδύουν, εξαρτώνται, όσον αφορά τη μελλοντική τους επιτυχία, από την ικανότητά τους να καταλάβουν και να διαχειριστούν αιτίες μακρο-χρόνιων οικονομικών κινδύνων και αλλαγών, συ-μπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας φυσικών πόρων, των παγκόσμιων πολιτικών και δημογραφικών αλλαγών, του αν-θρώπινου κεφαλαίου και των κοινωνικών ζητη-μάτων στην ολοένα και πιο πολύπλοκη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Οι υπεύθυνοι μακροπρόθε-σμοι επενδυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε συνετές επενδυτικές αποφάσεις, εάν δεν έχουν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση αναφορικά, αφε-νός με την έκθεση των εταιρειών στα παραπάνω ζητήματα, αφετέρου με την ποιότητα της απόκρισής τους σε αυτά. Όπως πλέον φαίνεται σε πολλές με-λέτες, η αποτελεσματική διαχείριση του λεγόμενου ESG κινδύνου μπορεί να εμπλουτίσει την επενδυ-τική αξία και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο. Το 2009 το Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο της Καλιφόρνιας

(California Public Employees’ Retirement System -CalPERS) ανέθεσε στη Mercer να αξιολογήσει το ρίσκο μεταξύ των ESG ζητημάτων και της οι-κονομικής απόδοσης των εταιρειών. Η μελέτη αξιολόγησε ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές/κλαδικές έρευνες και κατέδειξε πως το 86% των επιχειρήσεων υποστήριζαν πως η ενσωμάτωση των ESG ζητημάτων στη λειτουργία τους είχε είτε ουδέτερο είτε θετικό οικονομικό αντίκτυπο.Παρομοίως, η παγκόσμια μελέτη που πραγμα-τοποίησε το 2011 το Carbon Disclosure Project (CDP), έδειξε πως οι εταιρείες που ανήκαν στους σχετικούς Δείκτες (Carbon Disclosure Leadership Index –CDLI και Carbon Performance Leadership Index -CPLI) προσέφεραν περίπου τη διπλή συνο-λική επιστροφή επένδυσης του Global 500 για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου του 2005 και Μαΐου του 2011. Η Αρχή 3 PRI δεσμεύει τα μέλη του δικτύου να αναζητούν την κατάλληλη ενημέρωση πάνω σε ζητήματα ESG από τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν. Μάλιστα, έρευνα που πραγματοποι-ήθηκε το 2011 μεταξύ των μελών του PRI έδειξε πως περισσότερο από το 70% είχε ζητήσει από τις εταιρείες να ενσωματώσουν ζητήματα ESG στους οικονομικούς απολογισμούς τους, σε μια σαφή ένδειξη της ανάγκης των επενδυτών για τέ-τοιου είδους πληροφορίες. Οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της Λογοδοσίας Αειφορίας που έχουν γίνει από πολλές εταιρείες είναι πολύτιμες και ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, αντιστοιχούν σε ένα μικρό μόνο τμήμα της συνολικής κεφαλαιοποίη-σης της παγκόσμιας αγοράς. Η πρωτοβουλία PRI θεωρεί πως προκειμένου να επιτρέψουν στους επενδυτές να προσπαθήσουν αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λογοδοτούν δημόσια αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται ESG ζητήματα. Επιπρόσθετα, η PRI υποστηρίζει το SSE, μια πρωτοβουλία των Ηνω-μένων Εθνών, που ερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα Χρηματιστήρια Αγορών μπορούν να προάγουν τη διαφάνεια και τις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών σε επίπεδο Αειφορίας.

Απολογισμοί Αειφορίας& επενδυτικές αποφάσεις

10_PRI.indd 10 4/16/14 4:18 PM

Page 11: CSR REPORTS 2014

11IIRC

Η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του Integrated Reporting.

Το Integrated Reporting (IR) προωθεί μια πιο συ-νεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση της εται-ρικής πληροφόρησης και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται.

Δομικά στοιχείαΜια ολοκληρωμένη έκθεση (Integrated Reporting) περιλαμβάνει οκτώ στοιχεία περιεχομένου, που συνδέονται στενά μεταξύ τους:• Οργανωτική επισκόπηση και εξωτερικό περι-

βάλλον: Τι κάνει ο οργανισμός και ποιες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί;

• Διακυβέρνηση: Πώς η δομή διακυβέρνησης του οργανισμού υποστηρίζει την ικανότητά της να δημιουργεί αξία, τόσο βραχυπρόθεσμα, μεσο-πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;

• Business model: Ποιο είναι το οργανωτικό μο-ντέλο της επιχείρησης;

• Ρίσκο και ευκαιρίες: Ποιοι είναι οι ειδικοί κίν-δυνοι και οι ευκαιρίες που επηρεάζουν την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί αξία βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-θεσμα και πώς είναι δομημένη η οργάνωση που ασχολείται μαζί τους;

• Στρατηγική και κατανομή πόρων: Ποια είναι η κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η επι-χείρηση και πώς σκοπεύει να κινηθεί;

• Επιδόσεις: Σε ποιο βαθμό έχει η οργάνωση επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους για την περίοδο και ποια είναι τα αποτελέσματά της όσον αφορά τις επιπτώσεις στους κεφαλαιακούς πό-ρους;

• Επισκόπηση-πρόβλεψη: Τι προκλήσεις και αστάθμητους παράγοντες είναι πιθανό να συνα-ντήσει η επιχείρηση στην εφαρμογή της στρα-τηγικής της, καθώς και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για το επιχειρηματικό της μοντέλο και τις μελλοντικές της επιδόσεις;

• Βάση παρουσίασης: Πώς ο οργανισμός θα κα-θορίσει αυτό που έχει σημασία να περιληφθεί στην ολοκληρωμένη έκθεση και πώς τα εν λόγω ζητήματα αξιολογούνται ποσοτικά;

Κατευθυντήριες ΑρχέςΟι ακόλουθες Κατευθυντήριες Αρχές υποστηρίζουν την προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης έκθεσης, την ενημέρωση του περιεχομένου της έκθεσης και τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών:• Στρατηγική εστίαση και μελλοντικός προσανατο-

λισμός: Μια ολοκληρωμένη έκθεση θα πρέπει να παρέχει τη διορατικότητα στη στρατηγική του οργανισμού και το συσχετισμό της ικανότητας του οργανισμού να δημιουργεί αξία, τόσο βραχυ-πρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αλλά και τις χρηστικές επιπτώσεις στα κεφάλαια.

• Συνδεσιμότητα πληροφοριών: Μια ολοκληρω-μένη έκθεση πρέπει να δείξει μια ολιστική ει-κόνα συνδυαστικών ενεργειών αλληλένδετων και των εξαρτήσεων μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί αξία με την πάροδο του χρόνου.

• Σχέσεις των ενδιαφερόμενων μερών: Μια ολο-κληρωμένη έκθεση θα πρέπει να παρέχει γνώ-σεις σχετικά με τη φύση και την ποιότητα των σχέσεων του οργανισμού με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του πώς και σε ποιο βαθμό κατανοεί ο οργανι-σμός, λαμβάνει υπόψη και ανταποκρίνεται στις θεμιτές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

• Materiality: Μια ολοκληρωμένη έκθεση πρέπει να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα θέ-ματα που επηρεάζουν ουσιωδώς την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί αξία βραχυπρό-θεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

• Περιεκτικότητα: Μια ολοκληρωμένη έκθεση πρέπει να είναι συνοπτική και περιεκτική.

• Αξιοπιστία και πληρότητα: Μια ολοκληρωμένη έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα υλικά ζητήματα, τόσο θετικά όσο και αρνητικά, με ισορ-ροπημένο τρόπο και χωρίς μεγάλες αποκλίσεις.

• Συνοχή και συγκρισιμότητα: οι πληροφορίες σε μια ολοκληρωμένη έκθεση πρέπει να παρου-σιάζονται:

(α) με μια σταθερή βάση ανεξάρτητη από το χρόνο εφαρμογής και

(β) με τρόπο που να επιτρέπει δόκιμες συγκρίσεις με άλλους αντίστοιχους οργανισμούς-επιχει-ρήσεις.

Οι ενοποιημένοιαπολογισμοί είναι εδώ

11_IIRC.indd 11 4/16/14 4:04 PM

Page 12: CSR REPORTS 2014

12 έρευνα

Ποια η εικόνα των διευθυντικών στελεχών για την πρακτική της κα-τάρτισης και δημο-σίευσης σε τακτική βάση απολογισμών ΕΚΕ;

Παρά την οικονομική κρίση που πλήττει εδώ και έξι χρόνια περίπου τη χώρα μας, η έννοια της ΕΚΕ παραμένει επίκαιρη και αναγκαία. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθμιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός και αποτελεσματι-κός, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην κοινωνία που πλήττεται. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι είναι μεγάλο λάθος να αντιμε-τωπίζεται η ΕΚΕ ως πολυτέλεια ή άσκηση δημόσιων σχέσεων. Αντίθετα, θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής, συμβάλλο-ντας στην ανάπτυξη, στην κερδοφορία και στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.Στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι οι επιχειρή-σεις που εκπονούν συστηματικές δράσεις ΕΚΕ έχουν τις μικρότερες απώλειες από την κρίση. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι πολίτες αναγνωρίζουν και στηρίζουν τις επιχειρή-σεις εκείνες που είναι κοινωνικά υπεύθυ-νες, κάτι που επίσης επιβεβαιώνεται από σχετικές έρευνες. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την πλειάδα των προγραμμάτων/δράσεων ΕΚΕ από τη μια πλευρά και γενικά την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις/οργα-νισμοί από την άλλη, τίθεται ένα σημαντικό θέμα ως προς την επιλογή και την ιεράρχη-ση των προγραμμάτων/δράσεων ΕΚΕ που θα μπορούσε να υλοποιήσει μια επιχείρηση.Σ’ αυτό το πλαίσιο η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντι-κής Πολιτικής και Διαχείρισης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα με τον Επίκουρο Καθη-γητή Κωστή Ευαγγελινό, διεξήγαγε έρευνα με σκοπό να καταγράψει, μεταξύ των άλ-

λων, τις προτεραιότητες και τις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών σχετικά με τις πρακτικές και τις δράσεις ΕΚΕ. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 300 στελέχη, από τα οποία ανταποκρίθηκαν τα 118 (ποσοστό ανταπόκρισης 40%). Η επαγγελματική ενα-σχόληση των στελεχών αυτών διαφέρει, καθώς στο δείγμα περιλαμβάνονται στελέ-χη εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (34% του δείγματος), μάρκετινγκ (41%) και περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας (25%). Στην έρευνα ζητήθηκε από τα στελέχη αυτά να δηλώσουν πόσο σημαντικές θεωρούν 15 πρακτικές ΕΚΕ, χρησιμοποιώντας μια κλί-μακα από -3, «εντελώς ασήμαντη», έως 3, «απαραίτητη». Η ιεράρχηση των πρακτικών αυτών από πλευράς σημαντικότητας, όπως δηλώθηκε από στελέχη του δείγματος, φαί-νεται στον πίνακα 1.Όπως δείχνει ο πίνακας 1, η «Ανάληψη κα-λών πρακτικών για την προάσπιση της υγεί-ας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο», η «Ανάληψη καλών πρακτικών περιβαλλοντι-κής διαχείρισης» και η «Υπευθυνότητα για την ασφάλεια και ποιότητα παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών και την προάσπιση της ικανοποίησης των καταναλωτών/πελα-τών με υπεύθυνες πρακτικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών», θεωρούνται οι πιο σημαντικές πρακτικές, ενώ η «Συνεργα-σία- δικτύωση με άλλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και μη-κερδοσκοπικές οργα-νώσεις (ΜΚΟ) για την προώθηση της κοινω-νικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική κοινότητα» και οι «Φιλανθρωπικές δράσεις και προγράμματα χορηγιών» θεωρούνται οι λιγότερο σημαντικές πρακτικές.

Ιεραρχώντας τα Προγράμματα/Δράσεις ΕΚΕ σε περίοδο ύφεσης

Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

12-13_EREVNA_AVLONITHS.indd 12 4/16/14 4:04 PM

Page 13: CSR REPORTS 2014

13Άποψη

Βέβαια, η σημαντικότητα των πρακτικών αυ-τών διαφέρει ανάλογα με την επαγγελματική ενασχόληση των στελεχών. Μάλιστα, μια σειρά στατιστικών αναλύσεων έδειξε ότι υπάρχει στα-τιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών επαγγελματικών κατηγοριών που αντιπροσω-πεύονται στο δείγμα, όσον αφορά τη σημαντι-κότητα έξι (6) πρακτικών. Συγκεκριμένα: 1. Η «Ανάληψη καλών πρακτικών περιβαλλο-

ντικής διαχείρισης» θεωρείται πιο σημαντική, όπως θα αναμέναμε, από τα στελέχη περι-βάλλοντος, ασφαλείας και υγείας και λιγό-τερο σημαντική από τα στελέχη μάρκετινγκ.

2. Η «Εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης» θεωρείται πιο σημαντική από τα στελέχη εταιρικής επικοι-νωνίας και δημοσίων σχέσεων και λιγότερο σημαντική από τις άλλες δύο επαγγελματικές κατηγορίες.

3. Η «Προσφορά στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός με τη μορ-φή επενδύσεων και εθελοντικών δράσεων εργαζομένων της εταιρείας» θεωρείται πιο

σημαντική από τα στελέχη εταιρικής επικοι-νωνίας και δημοσίων σχέσεων και λιγότερο σημαντική από τα στελέχη μάρκετινγκ.

4. Η «Προώθηση και παρακολούθηση της κοι-νωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας», οι «Φιλανθρωπικές δράσεις και προγράμματα χορηγιών» και η «Κατάρτιση και δημοσίευση σε τακτική βάση απολογισμών ΕΚΕ» θεωρούνται περισσό-τερο σημαντικές για τα στελέχη εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ και λιγότερο για τα στελέχη πε-ριβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας.

Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις/ορ-γανισμοί θα πρέπει: i) να θέτουν προτεραιότητες ως προς τις πρακτικές/δράσεις ΕΚΕ που θα αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν και ii) να ορ-γανώνουν τακτικές συναντήσεις των στελεχών τους από τις διάφορες λειτουργίες σχετικά με θέματα ΕΚΕ, προκειμένου να επιτευχθεί στα-διακά συγκερασμός απόψεων και αντιλήψεων σχετικά με τη στρατηγική ατζέντα ΕΚΕ της επι-χείρησης/οργανισμού.

Πίνακας 1 - Ιεράρχηση Πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας

α/α Πρακτικές Μέση τιμή

1 Ανάληψη καλών πρακτικών για την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο 2,29

2 Ανάληψη καλών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης 2,14

3 Υπευθυνότητα για την ασφάλεια και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών και την προάσπιση της ικανοποίησης των καταναλωτών/πελατών με υπεύθυνες πρακτικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

2,10

4 Ανάπτυξη και εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της δωροδοκίας και διαφθοράς 2,09

5 Ανάληψη καλών πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων-εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών

2,04

6 Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα από τη λειτουργία και σφαίρα επιρροής του οργανισμού (π.χ. αντιμετώπιση της παιδικής καταναγκαστικής εργασίας)

2,03

7 Δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής για την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα της εταιρείας

1,85

8 Συμμόρφωση με διεθνείς πρωτοβουλίες αρχών, οδηγιών και προτύπων για την εταιρική κοινωνική υπευ-θυνότητα

1,74

9 Συστηματική και ουσιαστική επικοινωνία και διαβούλευση με τις ομάδες ενδιαφέροντος του οργανισμού 1,66

10 Εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης 1,61

11 Προσφορά στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός με τη μορφή επενδύσεων (π.χ. υποδομές για το κοινό όφελος) και εθελοντικών δράσεων εργαζομένων της εταιρείας

1,60

12 Προώθηση και παρακολούθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας του οργανισμού (λ.χ. εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για τους προμηθευτές του οργανισμού, που συμπεριλαμβάνει και κοινωνικές-περιβαλλοντικές παραμέτρους)

1,55

13 Κατάρτιση και εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της δωροδοκίας και διαφθοράς 1,23

14 Συνεργασία-δικτύωση με άλλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ) για την προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική κοινότητα

1,20

15 Φιλανθρωπικές δράσεις και προγράμματα χορηγιών 1,10

12-13_EREVNA_AVLONITHS.indd 13 4/16/14 4:04 PM

Page 14: CSR REPORTS 2014

14 Άποψη

Τι χρειάζεται για έναν επιτυχημένο απολογισμό ΕΚΕ σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπι-στημίου Αιγαίου.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το εννοιολογικό πλαί-σιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) έχει λάβει εξέχουσα σημασία στους κόλπους της ακα-δημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικής ατζέ-ντας αλλά και στο σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής. Η έννοια της ΕΚΕ έχει ανανεώσει τη θεώρηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, με άξονα τη διαρκή δέσμευση του οργανισμού να λειτουργεί κερδοφόρα στο πλαίσιο της γενικής ηθικής, απο-δίδοντας τόσο στην οικονομική μεγέθυνση όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Η αναπτυσσόμενη αυτή νεωτερική τάση ισοδυ-ναμεί με μια κοινωνική επανάσταση εν εξελίξει. Από την επιχείρηση αποκλειστικά «μεγιστοποιό» του κέρδους ως δείκτη οικονομικής αποτελε-σματικότητας, βαδίζουμε σε μια υπέρβαση της μονοσήμαντης ηθικής της αγοράς και προς μια σύγκλιση προς τη γενική ηθική που οι κοινωνίες μας αποδέχονται ως κανόνα πολιτισμού. Οι εκθέσεις ΕΚΕ έχουν αναδειχθεί πλέον όχι μόνο σε ένα δυνητικά αποτελεσματικό μέσο ενημέρω-σης του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών μιας επιχείρησης αναφορικά με την περιεκτική αποτύπωση του οράματος και των δράσεων που υλοποιεί μια επιχείρηση στο πλαίσιο της ΕΚΕ, αλλά και σε ένα είδος λογοδοσίας προς την κοινωνία για να την πείσει ότι εξυπηρετεί τα ίδια με αυτήν ηθικά προτάγματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο Επιχειρησια-κής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης (ΕΕΠΠΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αξιολογεί από το 2005 την πληρότητα των απολογισμών ΕΚΕ που δημοσιεύουν οργανισμοί και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αν και η μεθοδολογία αξιολόγησης έχει αναθεωρηθεί τρεις φορές, συμβαδίζοντας με τις τρέχουσες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές, σημα-ντικά στοιχεία μπορούν να επισημανθούν μέσα

σε αυτό το διάστημα για την ελληνική περίπτωση. Από 16 απολογισμούς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη του 2005, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δημοσιεύουν σε τακτική βάση απολογισμό ΕΚΕ πλέον έχουν υπερδιπλασιαστεί. Ομοίως, ο αριθ-μός των σελίδων των εκθέσεων (ως ποσοτική ένδειξη των πληροφοριών που διαθέτουν στον αναγνώστη) έχει αυξηθεί σημαντικά: από 40 πε-ρίπου σελίδες κατά μέσο όρο, σε απολογισμούς άνω των 60 σελίδων. Παράλληλα, ενώ η υιοθέτη-ση και εφαρμογή διεθνών αρχών και προτύπων ΕΚΕ στους απολογισμούς περιοριζόταν το 2005 σε λιγότερες από το 40% του δείγματος, πλέον οι επι-χειρήσεις που χρησιμοποιούν έστω ένα από αυτά (GRI, Global Compact COP, AA1000, ISO26000) αγγίζει το 85%. Ο αριθμός των δεικτών επίδοσης έχει επίσης αυξηθεί αξιοσημείωτα και από τους περίπου 10 δείκτες (ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς) που περιέχονταν στους πρώτους απολογισμούς, οι επιχειρήσεις καταρτίζουν και παραθέτουν σχεδόν τους διπλάσιους. Μάλιστα, είναι θετικό ότι τα τελευ-ταία δυο χρόνια σημαντικά βήματα έχουν γίνει στο πεδίο της ουσιαστικότητας των πληροφοριών που δημοσιεύονται στους απολογισμούς, καθώς έχει ανέλθει ο αριθμός των επιχειρήσεων που με τρόπο συστηματικό και εύστοχο επιλέγουν να δημοσιεύ-σουν στοιχεία που αναφέρονται στα βασικότερα θέματα ΕΚΕ που αφορούν τη λειτουργία τους.Όλα τα παραπάνω στοιχεία δίνουν ένα ενθαρρυ-ντικό μήνυμα ότι η δημοσίευση πληροφοριών ΕΚΕ στην Ελλάδα έχει αποκτήσει κάποια δυναμική και η εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα εμφανίζει σημάδια ανταπόκρισης σε τρέχουσες διεθνείς τά-σεις και βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, τα σημαντι-κά περιθώρια βελτίωσης και διάχυσης συναφών πρακτικών θα πρέπει να επισημανθούν. Προτού κάθε εταιρεία προχωρήσει στη σύνταξη και δημοσίευση μιας τέτοιας έκθεσης (που εξ ορισμού συνεπάγεται τη δέσμευση πόρων για την

Η «εργαστηριακή εικόνα»της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Κωνσταντίνος Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πρώτος Πρόεδρος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιδρυτής Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Περι-βαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπι-στήμιο Αιγαίου

Αντώνης Σκουλούδης, Yποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Επιχειρησι-ακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρι-σης, Τμήμα Περιβάλ-λοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Επιχειρησι-ακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρι-σης, Τμήμα Περιβάλ-λοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γράφουν οι:

14-15_ARTHRO.indd 14 4/16/14 4:16 PM

Page 15: CSR REPORTS 2014

15Άποψη

υλοποίησή της), είναι απαραίτητη η κατάρτιση μιας τυπικής ανάλυσης κόστους-οφέλους. Και ενώ το κόστος είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθεί, τα προσ-δοκώμενα οφέλη, αν και πολυδιάστατα, πρέπει να εντοπιστούν και αξιολογηθούν από τη διοίκηση της επιχείρησης. Τι αναμένουμε να πετύχουμε με τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης; Σε τι αποσκοπεί η υλοποίησή της; Τι θα προσφέρει στην εταιρεία; Μια τέτοια προεργασία μπορεί να καταστήσει τη συγκεκριμένη πρακτική λογοδοσίας ουσιαστικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της διαφοροποίη-σης από άλλες εταιρείες του κλάδου. Ομοίως, είναι σημαντική και η αξιολόγηση του αντί-κτυπου (impact) που είχε η έκθεση ΕΚΕ για την επιχείρηση και τις σχέσεις της με τους κοινωνικούς της εταίρους. Υπάρχουν απτά οφέλη από την έκθε-ση; Κατά πόσο συμβάλλει στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη; Πόσοι ανταποκρίθηκαν στις πληροφορίες που περιείχε και επικοινώνησαν με την εταιρεία ως ανάδραση (feedback) ή με σκοπό διευκρινήσεις ή/και περισσότερες πληροφορίες; Ποια είναι η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών για την έκθεση; Πώς την αξιολογούν; Ποια είναι τα σημεία που κατά τη γνώμη τους θα ήθελαν περισ-σότερη έμφαση; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα μπορούν δραστικά να οδηγήσουν σε διαχρονικές βελτιώσεις. Μια τέτοια έκθεση αποτελεί ευκαιρία να εκφραστεί

η διοικητική και οργανωσιακή κουλτούρα της με-μονωμένης επιχείρησης. Θα πρέπει να αποφεύ-γονται μιμητικές τάσεις τόσο στη δομή όσο και στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον απολογισμό. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να δίδεται έμφαση στα επιμέρους ζητήματα ΕΚΕ ανάλογη της ουσιαστι-κότητας που έχει το κάθε ένα από αυτά για την επιχείρηση. Είναι αδόκιμο να υπάρχει συγκριτικά υπέρμετρη αναφορά σε μια διάσταση της ΕΚΕ, υποτιμώντας την κρισιμότητα άλλων (ίσως ακόμα και πιο σημαντικών) θεμάτων. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση βασικών αρχών λογοδοσίας είναι επιτακτική για έναν επιτυχημένο απολογισμό ΕΚΕ, ενώ θα πρέπει να είναι αποσυν-δεδεμένη από τον αριθμό δεικτών επίδοσης και από την έκταση της έκθεσης. Μια ολιγοσέλιδη έκ-θεση που καλύπτει με σαφήνεια ένα μικρό αριθμό δεικτών από τις επιμέρους σημαντικές διαστάσεις ΕΚΕ είναι προτιμότερη προσέγγιση από μια πο-λυσέλιδη έκθεση που αναφέρει μεγάλο αριθμό δεικτών οι οποίοι όμως καλύπτονται μερικώς και υπονομεύουν την ποιότητα πληροφόρησης.Τέλος, η επαλήθευση του συνόλου της έκθε-σης αποτελεί την πλέον κρίσιμη παράμετρο που θα πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις, καθώς πρακτικές μερικής διασφάλισης πληροφοριών, μεμονωμένων δεικτών ή/και ενοτήτων του απο-λογισμού γεννούν σκεπτικισμό και αμφιβολία για στοιχεία που δεν επαληθεύτηκαν.

14-15_ARTHRO.indd 15 4/16/14 4:16 PM

Page 16: CSR REPORTS 2014

16 Άποψη

Μπορεί να μην είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά ο Κοινωνικός Απολο-γισμός έχει σίγουρα πολλά πλεονεκτή-ματα.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η προσέγγιση η οποία, όταν εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο της επιχείρησης και στη συνέχεια μεταφράζεται σε συμπεριφορά, δη-μιουργεί μακροχρόνια αξία για τους συμμέ-τοχους και συμβάλλει στην αειφορία.Ο Κοινωνικός Απολογισμός (KA) είναι η δι-αδικασία με την οποία αξιολογούμε και δη-μοσιοποιούμε την επίδοση της επιχείρησης ως προς την ΕΚΕ. Ο KA δεν είναι εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων. Δεν γίνεται σπο-ραδικά και εκ των ενόντων, όταν ανακύπτουν προβλήματα σχετικά με τη συμπεριφορά και την εικόνα της επιχείρησης. Γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μετράει και αποτυ-πώνει την πρόοδο της επιχείρησης ως προς τις κοινωνικές της επιδόσεις. Ο KA δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Πέρα από τους πόρους και το χρόνο που απαιτεί η μέτρηση και η αποτύπωση των κοινωνικών επιδόσεων, ο KA παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες, όπως η επιλογή εξει-δικευμένων αξιολογητών, η ανάγκη ύπαρξης συστήματος καταγραφής των επιδόσεων της επιχείρησης σε σχέση με ένα μεγάλο εύρος δεικτών ή ακόμη και ο φόβος και η αντίσταση των εργαζομένων να συμμετέχουν σε μια εφ’ όλης της ύλης αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς της επιχείρησης. Επίσης, ο ΚΑ είναι πιθανό να αναδείξει αδυναμίες και προβλήματα τα οποία η επιχείρηση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει άμεσα. Ιδανικά, ο ΚΑ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διαστάσεις ΕΚΕ της επιχείρησης -οικονομι-κές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές- αλλά λόγω των δυσκολιών που αναφέρθηκαν, μπορεί να εστιάσει σε μερικές περιοχές κοι-νωνικής ευθύνης όπως είναι, για παράδειγ-μα, η πρόοδος στο περιβαλλοντικό αποτύπω-μα ή στη διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας ή στις παροχές στους εργα-ζόμενους ή στις εργασιακές συνθήκες κ.λπ.

Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, o KA έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η διαδικα-σία του ΚΑ φέρνει την επιχείρηση «πρόσωπο με πρόσωπο» με τις αξίες που πρεσβεύει, τους κανόνες εταιρικής ηθικής, τις εσωτερι-κές πρακτικές, τα συστήματα διοίκησης και, επίσης, πολύ σημαντικό, με τις προσδοκίες των συμμετόχων, όπως οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι επενδυτές, οι πιστωτές, η κοινωνία, τα ΜΜΕ, οι ρυθμιστι-κές αρχές και άλλοι, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις τους για περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή. Ταυτόχρονα, μέσα από τον απαραίτητο κατά τη διαδικασία του ΚΑ διά-λογο με τους συμμετόχους, αντιλαμβάνεται καλύτερα τη σχέση της με αυτούς και εντοπί-ζει ευκαιρίες και κινδύνους που απορρέουν από αυτή τη σχέση.Η διαδικασία του ΚΑ βοηθάει την επιχείρη-ση να προσδιορίσει τις επιπτώσεις της στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να μετρήσει με αντικειμενικούς/αξιόπιστους δείκτες το αποτέλεσμα της κοινωνικής της συμπεριφοράς. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν προτάσεις για:• Πιθανές βελτιώσεις σε διάφορες διαστά-

σεις της ΕΚΕ που έχουν εφαρμοστεί • Αναδιανομή πόρων ανάλογα με τις βελτι-

ώσεις και, εν τέλει, • Νέες ευκαιρίες σχεδιασμού και εφαρμογής

δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Ο ΚΑ, μέσα από τη διαδικασία μέτρησης αποτελεσμάτων, μπορεί να δείξει τη θετική επίδραση της ΕΚΕ στην κερδοφορία και την αειφορία της επιχείρησης και να πείσει πως αυτές δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες προσεγγίσεις και στρατηγικές, αλλά συμπλη-ρωματικές. Συμπερασματικά, για τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει την προσέγγιση της ΕΚΕ, ο σωστά σχεδιασμένος και εφαρμοσμένος ΚΑ αποτελεί εργαλείο στρατηγικής σημασίας.

Η στρατηγική σημασία του Κοινωνικού Απολογισμού

Ελένη Αποσπόρη,Ph.D Επίκουρη Καθηγήτρια Εταιρικής Επικοινωνί-ας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

16_APOPSI_Αποσπόρη.indd 16 4/16/14 4:20 PM

Page 17: CSR REPORTS 2014

17Green Evolution Α.Ε., Βουλιαγμένης 501, 16341, Ηλιούπολη, τηλ : 210 9942800, www.green-evolution.eu, [email protected]

Οι υπηρεσίες, τα προ-ϊόντα και η φιλοσοφία της Green Evolution.

Η Green Evolution Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονομίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωμέ-νες εξειδικευμένες τεχνοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με:• την οικονομία άνθρακα, • τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την εξοικονό-

μηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα,• τον υπολογισμό και τη διαχείριση της ενέργειας

και των αερίων του θερμοκηπίου (αποφυγή, μείωση και αντιστάθμιση) και

• την εφαρμογή καινοτομικών λύσεων, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία και την αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις κατάλληλες «πράσινες τεχνολο-γίες και πρακτικές».

Οι υπηρεσίες για την ΕΚΕΟι υπηρεσίες της Green Evolution Α.Ε. για τις πε-ριβαλλοντικές και κλιματικές επιβαρύνσεις περι-λαμβάνουν την κατάστρωση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και την υποστήριξη της σύνταξης των αντίστοιχων απολογισμών, ενώ :• καλύπτουν τις πτυχές και τους αντίστοιχους δείκτες

της κατηγορίας Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή • συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όλων των

αντίστοιχων διεθνών προτύπων και των σχετι-κών διεθνών συμβάσεων,

όπως προτείνονται και προδιαγράφονται στο GRI G3, G3.1 ή G.4 (Υλικά, Νερό, Ενέργεια, Εκπομπές Θερμοκηπίου, απορρίμματα κ.λπ.) και στα άλλα διεθνή πλαίσια για την ΕΚΕ.

Σχήμα πιστοποίησης “CO2 Neutral Seal” Οι υπηρεσίες της Green Evolution Α.Ε. που σχετί-ζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (το ανθρακικό αποτύπωμα) συνάδουν με την και-νοτομική μεθοδολογία του σχήματος πιστοποίη-σης “CO2 Neutral Seal”, η οποία συνδυάζει και συνθέτει τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές για τον υπολογισμό των εκπομπών άνθρακα και για την πραγματική αντιστάθμιση αυτών –σε περίπτωση αντιστάθμισης– σε ένα συμπαγές σύστημα διαδι-κασιών πού κάθε στάδιό του είναι ιχνηλατήσιμο

και διαφανές. Το σύστημα καλύπτει και εφαρμό-ζεται σε Λειτουργία Επιχείρησης – Οργανισμού, Προϊόντα, Υπηρεσίες – Διαδικασίες, Εκδηλώσεις και Ιστοχώρους.

Ανθρακικά Ουδέτεροι Απολογισμοί [CO2NS/Product]Για τον Ανθρακικά Ουδέτερο Απολογισμό ΕΚΕ, υπολογίζεται το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συνοδεύουν την Παραγω-γή της Έντυπης Έκδοσης κατά τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών της εκδοτικής αλυσίδας σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. Στη συνέχεια, οι εκπομπές αυτές αντισταθμίζονται πλή-ρως ακολουθώντας τους κανόνες του CO2 Neutral Seal, με υψηλής ποιότητας δικαιώματα άνθρακα (carbon credits), που έχουν δημιουργηθεί από έργα φιλικά προς το κλίμα και το περιβάλλον και που είναι και αυτά πιστοποιημένα βάσει των έγκυρων διεθνών προτύπων.

Μέτρηση περιβαλλοντικής αποδοτικότητας ιστοχώρου [CO2NS/Website]Ένα πραγματικά πρωτοποριακό προϊόν της Green Evolution A.E. προσφέρει τη δυνατότητα στις εται-ρείες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, αφενός να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους μέσω της μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ιστοχώρου τους, και αφετέρου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχετικές δράσεις με στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του ιστοχώρου (εισαγωγή τεχνικών λύσεων για τη μεί-ωση του ανθρακικού αποτυπώματος του ιστοχώ-ρου, ανθρακική ουδετεροποίηση του ιστοχώρου κ.ά.). Με το προϊόν CO2NS/WEBSITE αξιολογείται η αειφόρος λειτουργία ενός ιστοχώρου και έτσι επιτυγχάνεται το να τεθεί μια στρατηγική αειφορί-ας, να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά της και να γίνει Ανθρακική Ουδετεροποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος του ιστοχώρου, αν αυτό απαιτηθεί, με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο. Αναλυτικές πλη-ροφορίες στο www.co2neutralseal.com/website.

Εξειδίκευση και τεχνογνωσία

17_Green Evolution.indd 17 4/16/14 4:21 PM

Page 18: CSR REPORTS 2014

21x29.indd 2 4/11/14 3:33 PM

Page 19: CSR REPORTS 2014

21x29.indd 3 4/11/14 3:33 PM

Page 20: CSR REPORTS 2014

20 Έρευνα

Τι προκύπτει από την τελευταία έκδοση της Survey of Corporate Responsibility Reporting της ΚPMG. Τις παγκόσμιες τάσεις που καταγράφονται όσον

αφορά τους Απολογισμούς Υπευθυνότητας πα-ρουσιάζει η σχετική έκθεση της ΚPMG (Survey of Corporate Responsibility Reporting), η πλέον πρόσφατη έκδοση της οποίας κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2013. Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία από εταιρείες από κάθε περιφέ-ρεια του πλανήτη, ενώ στέκεται ιδιαίτερα στις πρακτικές που υιοθετούν οι 250 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που δημοσιεύουν Απο-λογισμό Υπευθυνότητας.

Οι κύριες τάσειςΣύμφωνα με την έρευνα, η πρακτική της πα-ρουσίασης Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυ-νότητας καταγράφει εξαιρετική αύξηση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αναλυτικότερα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει υπάρξει μια ση-μαντική αύξηση της Λογοδοσίας Αειφορίας στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) των εταιρειών που έχουν έδρα τους τη συγκεκριμένη περιφέρεια δημο-σιεύουν αυτήν τη στιγμή Απολογισμούς Υπευ-θυνότητας. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 22% σε σχέση με το 2011, όταν λιγότερες από τις μισές (49%) το έπρατταν. Η Αμερική έχει τώρα ξεπεράσει την Ευρώπη ως η κορυ-φαία περιφέρεια όσον αφορά τη δημοσίευση Απολογισμών Υπευθυνότητας, κυρίως χάρη στην αύξηση της Λογοδοσίας Αειφορίας στη Λατινική Αμερική. Το 76% των εταιρειών στην Αμερική πλέον δημοσιεύουν Απολογισμούς Υπευθυνότητας, με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι 73% στην Ευρώπη και 71% στην Ασία-Ειρηνικό. Σε επίπεδο χωρών, η υψηλότερη αύξηση αναφορικά με τους Απολογισμούς Υπευθυνότητας σε σχέση με το 2011 παρα-τηρείται σε: Ινδία (+53 Ποσοστιαίες μονάδες), Χιλή (+46), Σιγκαπούρη (+37), Αυστραλία (+25), Ταϊβάν (+19) και Κίνα.Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, η δημοσί-ευση Απολογισμών Υπευθυνότητας αποτελεί

αδιαμφισβήτητα πλέον μια εδραιωμένη επι-χειρηματική πρακτική σε όλο τον κόσμο, την οποία υιοθετούν σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) των 4.100 επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα της KPMG το 2013. Η Λογοδοσία Αειφορίας καταγράφει σε παγκόσμιο επίπεδο ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν τις 7 πο-σοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011, όταν ποσοστό μικρότερο από τα δύο τρίτα (64%) των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δή-λωσε πως δημοσίευε Απολογισμό Υπευθυνό-τητας. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως μεταξύ των 250 μεγαλύτερων εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό εκείνων που δημοσιεύει Απολογισμό Υπευ-θυνότητας παραμένει σχετικά σταθερό κοντά στο 93%.

Mειώνεται το χάσμα μεταξύ τομέων Σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς περισ-σότερο από το 50% των εταιρειών προχωρούν σε Λογοδοσία Αειφορίας, γεγονός που σημαίνει πως οι Απολογισμοί Υπευθυνότητας θα πρέπει να θεωρούνται πλέον εδραιωμένη παγκόσμια πρακτική, ανεξάρτητα από το χώρο που δρα-στηριοποιείται η εκάστοτε εταιρεία. Πριν από δύο χρόνια λιγότεροι από τους μισούς τομείς είχαν να επιδείξουν ποσοστά Λογοδοσίας Αει-φορίας μεγαλύτερα από 50%. Παράλληλα, η διαφορά μεταξύ εκείνων με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη βαθμολόγηση έχει πια μειωθεί στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.Ορισμένοι τομείς έχουν πραγματοποιήσει με-γάλα και σημαντικά βήματα κατά τα τελευταία χρόνια. Η αυτοκινητοβιομηχανία και ο τομέας των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέ-ρωσης πλέον παρουσιάζουν κάποια από τα υψηλότερα ποσοστά όσον αφορά τους Απο-λογισμούς Υπευθυνότητας ( (77% και 75% αντί-στοιχα), ενώ πριν από πέντε χρόνια, το 2008, τα σχετικά ποσοστά τους ήταν από τα χαμηλότερα (49% και 47%).

Οι παγκόσμιες τάσεις στη Λογοδοσία Αειφορίας

20-23_EREVNA_KPMG.indd 20 4/22/14 2:03 PM

Page 21: CSR REPORTS 2014

21Έρευνα

Πληροφορίες Αειφορίας και Οικονομική ΈκθεσηΑπό την έρευνα προκύπτει ότι πάνω από το ήμισυ των επιχειρήσεων διεθνώς (51%) περι-λαμβάνουν πλέον πληροφορίες Αειφορίας στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με το 2011 (όταν μόνο το 20% το έπραττε) και το 2008 (μόλις 9%). Όπως όλα δείχνουν, η κατεύθυνση είναι σαφής και καθώς πλέον πάνω από το 50% των εταιρειών της έρευνας συμπεριλαμβάνουν δεδομένα Αειφορίας στις οικονομικές εκθέσεις τους, μπορούμε αναμφισβήτητα να κάνουμε λόγο για εδραιωμένη παγκόσμια πρακτική. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως το γε-γονός πως συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες Αειφορίας στη ετήσια οικονομική τους έκθεση δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες έχουν αγκαλιάσει

την τάση των Ενιαίων Απολογισμών (Integrated Reporting -IR ) - μόνο μία στις 10 εταιρείες που προχωρούν σε Λογοδοσία Αειφορίας αναφέρει πως έχει δημοσιεύσει ενοποιημένο απολογι-σμό.

Καθολική αποδοχή του GRIΗ αποδοχή των κατευθυντήριων οδηγιών Global Reporting Initiative (GRI) για τους Απο-λογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι σχεδόν καθολική. Το 78% των εταιρειών που δημοσιεύουν Απολογισμούς ΕΚΕ διεθνώς ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες. Πρό-κειται για αύξηση της τάξης του 9% συγκριτικά με την έρευνα του 2011 (πάνω από 90% ακο-λουθούν τη συγκεκριμένη πρακτική σε Νότια Κορέα, Νότια Αφρική, Πορτογαλία, Χιλή, Βρα-ζιλία και Σουηδία).Επίσης, μεταξύ των 250 μεγαλύτερων εταιρει-

Με μια ματιά

► Τα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται αναφορικά με τη Λογοδοσία Αειφορίας καταδει-κνύουν πως οι Απολογισμοί Υπευθυνότητας αποτελούν πλέον εδραιωμένη επιχειρηματική πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο ανεξαρτήτως επιχειρηματικού τομέα.

► Είναι σαφές πως όλες οι εταιρείες θα πρέπει σταδιακά να στραφούν προς την κατεύθυνση της δημοσίευσης Απολογισμών Υπευθυνότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγα-λύτερων εταιρειών του κόσμου.

► Το Interagrated Reporting κερδίζει συνεχώς έδαφος σαν τάση και, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται να αποτελέσει την επόμενη μορφή των ετήσιων εταιρικών εκθέσεων.

► Η εξωτερική επαλήθευση και διασφάλιση των Απολογισμών Υπευθυνότητας φαίνεται πως μεταβάλλεται σε προαπαιτούμενο. Πάνω από τις μισές από τις 250 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου καταφεύγουν σε αυτή την πρακτική και, όπως συνήθως γίνεται, αυτές είναι που καθορίζουν την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας.

20-23_EREVNA_KPMG.indd 21 4/22/14 2:03 PM

Page 22: CSR REPORTS 2014

22 Έρευνα

ών στον κόσμο το ποσοστό είναι ακόμη υψη-λότερο. Το 82% των συγκεκριμένων εταιρειών ακολουθούν τις οδηγίες του GRI. Και σε αυτή την περίπτωση καταγράφεται αύξηση, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 78%.

Η διασφάλιση κερδίζει έδαφος Τα στοιχεία καταδεικνύουν, επίσης, πως το 59% των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο που δημοσιεύουν Απολογισμούς Αειφορίας πλέον επενδύουν και στην εξωτερική επα-λήθευση και διασφάλιση αυτών. Το εν λόγω ποσοστό το 2011 ήταν 46%.

Η αλυσίδα αξίας (value chain) Στην ανάλυση της KPMG η μέση βαθμολογία για τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται μετα-ξύ των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο αγγίζει το 59 στα 100 όσον αφορά τους Απολο-γισμούς Υπευθυνότητας γενικά. Σαφής, φυσικά, ένδειξη πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε συνολικό επίπεδο.Η Λογοδοσία Αειφορίας σε σχέση με συγκε-κριμένους στόχους και δείκτες αποτελεί το κομμάτι που έχει αναπτυχθεί περισσότερο μέχρι σήμερα, με το σχετικό μέσο όρο βαθ-μολόγησης να αγγίζει το 68 στα 100. Ακόμη, οι μεγάλες εταιρείες εμφανίζονται να παρουσιά-ζουν συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με το materiality (ουσιαστικότητα) και τη στρατηγική, με μέση βαθμολογία που αγγίζει το 66 και το 62 αντίστοιχα.Βασική περιοχή βελτίωσης φαίνεται να είναι η δημοσίευση πληροφοριών Αειφορίας σχετικά με τους προμηθευτές και τη γενικότερη αλυσίδα αξίας της εταιρείας, όπου η μέση βαθμολογία για τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται μετα-ξύ των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο αγγίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση μόλις το 46 στα 100. Ανάλογες περιπτώσεις αποτελούν και τα ζητήματα αφενός της εμπλοκής των συμ-μετοχών (stakeholder engagement) αφετέρου της διακυβέρνησης, τα οποία καταγράφουν αμ-φότερα μέσο όρο βαθμολογίας που αγγίζει τα 53 από 100.

Παράδειγμα οι ευρωπαϊκές εταιρείεςΣύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 25% των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο (63 εταιρείες) έχουν να επιδείξουν βαθμολογία

υψηλότερη από 80 στα 100 και 10 μόνο εταιρεί-ες μεγαλύτερη από 90. Οι εταιρείες βρίσκονται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με τις επιχειρήσεις της Γηραιάς Ηπείρου να υπερτερούν. Αναλυτικότερα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 250 μεγαλύ-τερων στον κόσμο είναι εκείνες που κατορ-θώνουν να επιτύχουν την υψηλότερη μέση βαθμολογία ποιότητας για τους Απολογισμούς Υπευθυνότητας, αγγίζοντας το 71 στα 100. Το αντίστοιχο μέγεθος είναι μόλις 54 για τις εται-ρείες στην Αμερική και 50 στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού. Σε επίπεδο χωρών, στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις στην Ιταλία (85), την Ισπανία (79) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76) είναι εκείνες με τις καλύτερες επιδόσεις.

Η εικόνα στους τομείς Οι μεγάλες εταιρείες στους τομείς των ηλε-κτρονικών, της πληροφορικής, της εξόρυξης μεταλλευμάτων και των φαρμάκων παρουσιά-ζουν τους καλύτερους ποιοτικά Απολογισμούς Υπευθυνότητας. Η μέση βαθμολογία τους είναι 75, 70 και 70 αντιστοίχως.Ωστόσο, ορισμένοι τομείς που αντιμετωπίζουν σημαντικούς κίνδυνους και προκλήσεις όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πα-ράλληλα έχουν σημαντικό δυνητικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, παρουσιάζονται να δημοσιεύουν Απολογισμούς Υπευθυνότη-τας που βαθμολογούνται χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι τομείς που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, τα μέταλλα, τη βιομηχανική παραγωγή και τις κατασκευ-ές και τα δομικά υλικά παρουσιάζουν μέσες βαθμολογίες όσον αφορά τους Απολογισμούς τους, που αγγίζουν τα 55, 55, 48 και 46 στα 100, αντίστοιχα.

Περισσότερες οι ευκαιρίες από τους κινδύνουςΟι περισσότεροι από τους Απολογισμούς Υπευθυνότητας των 250 μεγαλύτερων εται-ρειών στον κόσμο (87%) εντοπίζουν μερικές τουλάχιστον κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές (ή «Megaforces») που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μεί-ωση των φυσικών πόρων και τα θέματα που αφορούν την ενέργεια και τα καύσιμα είναι οι

20-23_EREVNA_KPMG.indd 22 4/22/14 2:03 PM

Page 23: CSR REPORTS 2014

23Έρευνα

αλλαγές που αναφέρονται πιο συχνά.Το αξιοσημείωτο είναι πως περισσότερες εται-ρείες βλέπουν ευκαιρίες αντί για κινδύνους σε αυτές τις αλλαγές. Το 81% των εταιρειών που δημοσιεύουν Απολογισμούς Υπευθυνότητας εντοπίζουν επιχειρηματικούς κινδύνους σχε-τιζόμενους με κοινωνικούς και περιβαλλοντι-κούς παράγοντες, ενώ λίγο περισσότερες (87%) αναγνωρίζουν εμπορικές ευκαιρίες.Η πιο συχνά αναφερόμενη ευκαιρία που σχε-τίζεται με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές είναι η καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες, την οποία συμπεριλαμβάνει στις απαντήσεις του το 72% των εταιρειών που δημοσιεύουν Απολογισμό και συμπεριλαμβά-νονται μεταξύ των 250 μεγαλύτερων επιχει-ρήσεων στον κόσμο. Η ευκαιρία για ενίσχυση και ενδυνάμωση των εμπορικών σημάτων (brands) και της εταιρικής φήμης είναι η δεύ-τερη πιο συχνά αναφερόμενη (αναφέρθηκε από το 51%) και ακολουθείται από τη δυνατό-τητα βελτίωσης της θέσης στην αγορά/αύξη-σης μεριδίου (36%) και την περικοπή κόστους (30%). Τέλος, μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις που δημοσιεύουν Απολογισμό Υπευθυνότητας (12%) κάνουν λόγο για αυξημένη πρόσβαση σε κεφάλαια ή βελτιωμένη αξία για τους μετόχους σαν δυνατότητα που μπορεί να προκύψει από κάποια κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή. Όσον αφορά τους κινδύνους, το πλήγμα στην εταιρική φήμη είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος

που αναφέρεται πιο συχνά, καθώς τον εντοπί-ζουν το 53% των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο που δημοσιεύουν Απολογισμούς Υπευθυνότητας. Από την άλλη μόνο ένας μι-κρός αριθμός των συγκεκριμένων εταιρειών (5%) σημειώνουν στους απολογισμούς τους πληροφορίες για την οικονομική αξία που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας των κοι-νωνικών και περιβαλλοντικών ρίσκων. Ακόμη, σημαντικός αριθμός εταιρειών που δη-μοσιεύουν Απολογισμούς Υπευθυνότητας ανα-φέρουν επιπλέον κινδύνους που επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία της εταιρείας, και όχι μόνο την εταιρική φήμη: τους ρυθμιστικούς και νομοθετικούς κινδύνους (48%), τον κίνδυνο του ανταγωνισμού (45%) τους φυσικούς κινδύνους (38%), τους κοινωνικούς κινδύνους (36%) και τους νομικούς κινδύνους (21%). Η Αμερική είναι η μόνη περιφέρεια όπου οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με τον ανταγω-νισμό και το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αναφέρονται πιο συχνά στους Απολογισμούς Υπευθυνότητας των 250 μεγαλύτερων εται-ρειών στον κόσμο. Από την άλλη, βέβαια, οι περισσότερες εξ αυτών των εταιρειών (83%) αναφέρουν στους απολογισμούς τους πως έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική Εταιρι-κής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι επιχειρήσεις στην Αμερική είναι αυτές που είναι πιο πιθανόν να το παραλείψουν. Οι τρεις στις δέκα δεν κάνουν καμία αναφορά στη στρατηγική.

Ρίσκα και ευκαιρίες θα πρέπει να συνδέονται με την αξία

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΚPMG, πολλές είναι οι εταιρείες που πλέον δεν αντιμετωπίζουν την εταιρική υπευθυνότητα ως ηθικό ζήτημα αλλά σαν κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, από την οποία προκύπτουν κίνδυνοι και ευκαιρίες. Επίσης, όλο και περισσότεροι επενδυτές αποδέχονται πως περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες θέτουν σε κίνδυνο την αξία της εταιρείας. Αυτό οδηγεί στο ερώτημα που έχει να κάνει με το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων και των ευκαιριών αυτών και με το τι κάνει η εταιρεία για τον περιορισμό ή τη μεγιστοποίησή τους. Επιπρόσθετα, όπως δείχνει η έρευνα, πολύ λίγες εταιρείες δηλώνουν μέχρι στιγμής οποιουσ-δήποτε ποσοτικοποιημένους κινδύνους για την τελική τους οικονομική απόδοση στους Απο-λογισμούς Υπευθυνότητάς τους. Οι εταιρείες, όμως, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τη συγκεκριμένη επικείμενη αλλαγή και οφείλουν να αρχίσουν να ενσωματώνουν τις συγκεκρι-μένες επιπτώσεις στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό και τις προσπάθειες που καταβάλλουν όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου.

20-23_EREVNA_KPMG.indd 23 4/22/14 2:03 PM

Page 24: CSR REPORTS 2014

24 PressiousArvanitidis

Pressious_FSC_21x29_A_NEW.indd 1 11/10/2013 2:23 μ.μ.21x29.indd 1 4/7/14 12:38 PM

Η PressiousArvanitidis εξηγεί τα οφέλη των πιστοποιημέ-νων κατά FSC® έντυπων προϊόντων

Τα αρχικά FSC® αντιστοιχούν στο Forest Stewardship Council (Συμβούλιο Διαχείρι-σης των Δασών), ένα διεθνή μη κυβερνητι-κό οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την υποστήριξη και την προστασία των δασών του πλανήτη και τη Δασική Αειφορική Ανάπτυξη. Η επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού βασίζεται στην «FSC® αλυσίδα επιτήρησης», η οποία αντανακλά τη φιλοσοφία του Οργα-νισμού και πάνω στην οποία έχει δομηθεί ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των στα-δίων της διαδικασίας εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων, από την επαλήθευση της πηγής ενός προϊόντος ξυλείας στο πλαίσιο της εφοδι-αστικής αλυσίδας έως την παραγωγή του εκά-στοτε τελικού προϊόντος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα αυτή ελέγχονται και πιστοποιού-νται, ενώ το τελικό παραγόμενο προϊόν φέρει την FSC® σήμανση, μόνο μετά την ανεξάρτητη επαλήθευση αυτής της διαδικασίας. Η PressiousArvanitidis αποτελεί την πρώτη και τη μοναδική εταιρεία γραφικών τεχνών που δραστηριοποιείται στον τομέα των επίπε-δων εκτυπώσεων, και έχοντας πιστοποιηθεί η ίδια κατά FSC®, μπορεί να κάνει χρήση της FSC® σήμανσης στα προϊόντα έντυπης επικοι-νωνίας (έντυπα - συσκευασίες) που παράγει και να παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρή-σεις την επιλογή της κατά FSC® πιστοποίησης του έντυπου υλικού τους. Τα πιστοποιημένα κατά FSC® έντυπα που πα-ράγονται από την PressiousArvanitidis έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τα γνώριμα σε όλους έντυπα. Το στοιχείο όμως που τα δι-αφοροποιεί ουσιαστικά είναι η σήμανση της πιστοποίησης κατά FSC®, η οποία μπορεί να τοποθετείται μόνο από εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί οι ίδιες κατά FSC®. Τα πιστοποι-

ημένα κατά FSC® έντυπα φέρουν την σήμανση της FSC® πιστοποίησης, η οποία αποδεικνύει ότι η Α’ ύλη χαρτιού που έχει χρησιμοποιη-θεί προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης. Δάση τα οποία δεν καταστρέφονται με σκοπό την παραγωγή αρχικά της ξυλείας και στη συ-νέχεια του χαρτιού, αλλά ελέγχονται ως προς την εκμετάλλευση και τη διαχείρισή τους, προ-κειμένου να προστατεύονται οι φυσικοί βιότο-ποι και να προασπίζονται τα δικαιώματα των πληθυσμών που κατοικούν και ζουν από αυτά. Τα πιστοποιημένα κατά FSC® προϊόντα αντανα-κλούν την υποστήριξη των υψηλότερων προ-διαγραφών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας μίας επιχείρησης. Η πιστοποιη-μένη χρήση προϊόντων χαρτιού σύμφωνα με την «FSC® αλυσίδα επιτήρησης» συμβάλλει στην ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματι-κότητας και στη διασφάλιση ωφελειών για το περιβάλλον και τις κοινωνίες που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του χαρτιού. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση στην «FSC® αλυσίδα επιτήρησης», η έννοια της ΕΚΕ δεν εξαντλείται σε ενέργειες προβο-λής, αλλά υιοθετείται με υπευθυνότητα, συνέ-πεια και πρωτοποριακό τρόπο, ενώ πρόκειται για τη μοναδική πιστοποιημένα φιλική για το περιβάλλον λύση στην ελληνική αγορά μέχρι στιγμής. Η επιλογή της κατά FSC® πιστοποίησης έντυ-που εταιρικού υλικού, συγκαταλέγεται τέλος μεταξύ των κριτηρίων αναφοράς των εται-ρειών βάσει του διεθνούς προτύπου Global Reporting Initiative (GRI) και μετριέται σε τέσ-σερις δείκτες (indicators) στο GRI Reporting Framework, δείκτες οι οποίοι είναι όλοι εστιασμένοι στη μειούμενη και ορθολογική επίδραση των επιχειρηματικών δράσεων στο περιβάλλον.

Πιστοποίηση κατά FSC®: Σημαντικό Κριτήριο Αναφοράς βάσει του GRI

24-25_ARVANITIDHS.indd 24 4/16/14 4:23 PM

Page 25: CSR REPORTS 2014

Pressious_FSC_21x29_A_NEW.indd 1 11/10/2013 2:23 μ.μ.21x29.indd 1 4/7/14 12:38 PM

Page 26: CSR REPORTS 2014

26 Έρευνα

H αποτύπωση της υπάρχουσας κα-τάστασης ως προς τη χρήση διεθνών προτύπων και μεθοδολογιών. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες

και οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο δημοσιεύ-ουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας (Κοινω-νικοί Απολογισμοί). Η τάση αυτή δεν είναι τυχαία, δεδομένου ότι οι εταιρείες επιθυμούν να προάγουν το υπεύθυνο επιχειρείν ως μέρος της στρατηγικής τους για βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και να ενημερώ-σουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίδοσή τους στα θέματα εταιρικής υπευθυνότητας. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν διάφορες προσεγγίσεις για να βελ-τιώσουν την αξιοπιστία των Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πολλές από αυτές εφαρμόζουν μεθόδους ελέγχων ώστε να εξασφαλιστεί η συ-νολική εγκυρότητα των πληροφοριών που επικοι-νωνούν, αναγνωρίζοντας ότι μόνο η συστηματική και τεκμηριωμένη διαδικασία της εξωτερικής δι-ασφάλισης από έγκυρους οργανισμούς μπορεί να πιστοποιήσει την ακεραιότητα των δημοσιευμένων στοιχείων. Όταν μιλάμε για εξωτερική διασφάλιση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, αναφερόμα-στε στη μέθοδο αξιολόγησης του περιεχομένου των Εκθέσεων και των διαδικασιών συλλογής και αποτύπωσης δεδομένων της επιχείρησης. Η διασφάλιση, πιστοποίηση περιλαμβάνει την έκθεση αναφοράς αξιολόγησης από τον εξωτερικό αξιολο-γητή, ενώ αναφέρονται και οι περιοχές στις οποίες η εταιρεία θα πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή της και είναι μια σημαντική τάση διεθνώς, καθώς συστήνεται πλέον και από το GRI G4. Στην παρούσα έρευνα από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) αναδεικνύ-ονται οι τάσεις έκδοσης Ετήσιων Απολογισμών και εξωτερικής διασφάλισης για την Εταιρική Υπευθυ-νότητα στην Ελλάδα. Τα στατιστικά της αποτελέσμα-τα στα σχήματα 1, 2 και 3 προέκυψαν ύστερα από την επεξεργασία των δεδομένων της διεθνούς βά-σης κοινοποίησης στοιχείων του οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative) αλλά και από έρευνα που έγινε στα website επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, προσδιορίστηκαν 44 επιχειρήσεις και οργανισμοί που έχουν εκδώσει απολογισμό για τη χρονική περίοδο 2011-2012. Το βασικό συμπέρασμα που διεξήχθη από την έρευνα

έδειξε ότι το 84% των ελληνικών επιχειρήσεων που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ακολούθησαν το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυ-πο GRI, ενώ το υπόλοιπο 16% βασίστηκε είτε στις 10 βασικές αρχές του United Nations Global Compact ή δεν συμμορφώθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο και αναγνωρισμένο πρότυπο. Από τις εταιρείες που ακολούθησαν τις οδηγίες του GRI G3.1 μόνο ένα μικρό ποσοστό ουσιαστικά ακολουθεί πλή-ρως τις ελάχιστες απαιτήσεις “General Standard Requirements”, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει αποτύπωση της στρατηγικής και συγκε-κριμένων στόχων όπως αντίστοιχα γίνεται σε αντί-στοιχες εκθέσεις διεθνώς. Στην πραγματικότητα λίγες είναι οι εταιρείες στην Ελλάδα που αποτυ-πώνουν στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας την αναλυτική στρατηγική τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ αποφεύγουν να δεσμευ-τούν σε συγκεκριμένους στόχους όπως απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων που εξέδωσε Εκθέσεις ΕΚΕ GRI για τα έτη 2011 και 2012 ανήκει στον κλάδο των εμπορικών ομίλων (διαρκών καταναλωτικών αγαθών, ακτοπλοϊκών γραμμών, κ.ά.) σε ποσοστό 20%. Ακολουθεί ο χρη-ματοπιστωτικός κλάδος σε ποσοστό 18% και στη συνέχεια οι κλάδοι της ενέργειας, αλλά και των ορυκτών και των μετάλλων σε 14% για τον καθέ-να. Για τον κλάδο των Τροφίμων και των Ποτών, καθώς και των Τηλεπικοινωνιών παρατηρήθηκε ένα ποσοστό 9%. Για Υπηρεσίες στην Υγεία και των Ηλεκτρικών Ειδών από 5%. Τέλος, με μικρότερο ποσοστό από 2% για τον κατασκευαστικό κλάδο και των υπηρεσιών αερομεταφορών. Από το 84% των οργανισμών που εξέδωσαν Εκθέσεις Εται-ρικής Υπευθυνότητας βάσει GRI, το 45%, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, είχε εξωτερική διασφάλιση αποτελεσμάτων από τρίτο φορέα, αλλά λίγοι από αυτούς χρησιμοποίησαν δι-εθνώς αναγνωρισμένα standards για διασφάλιση όπως το ΑΑ1000(ΑS). Σημειώνεται ότι διεθνώς, με βάση τα στοιχεία του GRI αλλά και διεθνών ερευ-

Έρευνα: Oι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα

Νίκος Αυλώνας, Διευθύνων Σύμβουλος CSE

26-27_EREVNA CSE.indd 26 4/16/14 6:09 PM

Page 27: CSR REPORTS 2014

27Έρευνα

νών που έχουν γίνει, ο Χρηματοπιστωτικός Κλάδος μαζί με αυτόν την Ενέργειας κυριαρχούν στην έκ-δοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ η τάση της εξωτερικής διασφάλισης γίνεται όλο και πιο επιτακτική κυρίως από επενδυτές και πελάτες. Ως γενικό συμπέρασμα φαίνεται ότι όλο και περισ-σότερες εταιρείες στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αποτύπωσής της μέσα από την έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αντίστοιχα, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής δήλωση στρατηγικής και στόχων όπως και διασφάλιση της αξιοπιστίας των πληροφο-ριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό διακυβεύεται η εμπιστοσύνη που θα θέλανε να αποκτήσουν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες τους, επενδυτές και η κοινωνία, για τα επιτεύγματά τους. Συνολικά, η ποιότητα και το βάθος των Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας βάσει των διεθνών οδηγιών GRI χρήζει σημαντικής βελτίωσης, όπως αντίστοιχης βελτίωσης φαίνεται να χρήζει και η αποτύπωση στρατηγικών και στόχων για την Εται-ρική Κοινωνική Ευθύνη.

Κέντρο Αειφορίας (CSE) Το Kέντρο Αειφορίας (CSE) κλείνει το 2014 τα εννιά χρόνια υπεύθυνης λειτουργίας στην Ελλάδα από όπου και ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2005. Σήμερα το Κέντρο Αειφορίας δραστηριοποιείται σε 25 χώρες και 4 ηπείρους και διαθέτει στο χαρτο-φυλάκιό του περισσότερους από 100 οργανισμούς.To Κέντρο Αειφορίας (CSE) είναι από τους πρώτους οργανισμούς παγκοσμίως που από το 2005 εκπoνεί στρατηγικές και Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότη-τας, διαθέτοντας πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία στην Εξωτερική Διασφάλιση και πιστο-ποίηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, είναι ο επίσημος εκπαιδευτικός φορέας του Global Reporting Initiative (GRI) στην Ελλάδα και αδειο-δοτημένος οργανισμός από το διεθνές πρότυπο διασφάλισης Εταιρικής Υπευθυνότητας AA1000AS. Έχει εκπονήσει εξειδικευμένα έργα σε περισσό-τερους από 50 οργανισμούς στην Ελλάδα όπως οι Jetoil, Apivita, Nestle, BSH, Mc Cain, Alpha Bank, Γέφυρα, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Motoroil, ενώ στο εξωτερικό διαθέτει πελάτες όπως οι: Ευρωπαϊ-κή Τράπεζα Επενδύσεων, Dubai Government, Εurochamber of Commerce και Fortune, 500 εται-ρείες όπως οι Coca Cola, Lloyds banking group, ABM, Lincoln Financial Group, Blackberry, NASA και πολλοί άλλοι. Σχ. 1, 2 και 3 Διαγραμματική απεικόνιση των στατιστικών αποτελεσμάτων της έρευνας

26-27_EREVNA CSE.indd 27 4/16/14 6:09 PM

Page 28: CSR REPORTS 2014

28 Ρεπορτάζ

Εγκρίθηκε από το Ε.Κ. η υποχρεωτική δημοσίευση Απο-λογισμών ΕΚΕ για τις μεγάλες επιχει-ρήσεις. Ψηφίστηκε στις 15 Απριλίου από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο η Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πλη-ροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους. Με την Οδηγία αυτή υιοθετείται η υποχρεωτική δημοσιοποίηση Απολογισμών Εταιρικής Κοι-νωνικής Ευθύνης από μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 υπαλλήλους, με στόχο να βελτιωθεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντι-κά ζητήματα. Ειδικότερα, αφορά εισηγμένες καθώς και ορισμένες μη εισηγμένες εταιρείες, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και άλλες εταιρείες που θα επιλεγούν από τα κράτη-μέλη λόγω των δραστηριοτήτων τους, του μεγέθους ή του αριθμού των εργαζο-μένων τους. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει περίπου 6.000 μεγάλες εταιρείες και ομάδες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχε-τικά με τις πολιτικές, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα για περιβαλλοντικά και κοινω-νικά ζητήματα, καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμη-ση της διαφθοράς και της δωροδοκίας και την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για τις μεγά-λες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 ερ-γαζομένους, δεδομένου ότι το κόστος το οποίο απαιτείται για την εφαρμογή τους θα μπορούσε να αντισταθμίσει τα οφέλη για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσι-ών Michel Barnier δήλωσε: «Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτήν την Οδηγία για τον εκσυγχρονισμό της δημοσιο-ποίησης των σχετικών και χρήσιμων μη χρη-ματοοικονομικών πληροφοριών από μεγάλες εταιρείες και ομίλους εταιρειών. Οι επενδυτές και η κοινωνία, γενικότερα, θα επωφεληθούν

από την αυξημένη διαφάνεια. Οι εταιρείες που δημοσιεύουν ήδη πληροφορίες για τις οικο-νομικές και μη οικονομικές επιδόσεις τους έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική της λήψης αποφάσεών τους. Συχνά, έχουν λιγό-τερα χρηματοοικονομικά έξοδα, προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους εργαζομένους, και, τελικά, είναι πιο επιτυχημένες. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη της ανταγωνιστικό-τητας και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να γίνουν ο κανόνας. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα τον ειση-γητή, Raffaele Baldassarre, και τους άλλους εισηγητές, για το έργο τους». Ο Ευρωβουλευτής Raffaele Baldassarre δή-λωσε από την πλευρά του: «Οι απαιτήσεις των επενδυτών και της κοινωνίας των πολιτών για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία εί-ναι συνεχώς αυξανόμενες. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική των επιχειρηματικών ηγετών να ανταποκρι-θούν στις εν λόγω απαιτήσεις, καθώς και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της δυναμικής της εταιρικής υπευθυνότητας, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουν σε μια έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για την Ευρώπη».

Πόσο θα κοστίζει στις εταιρείες;Η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές επιβαρύνσεις διατηρούνται στο ελάχιστο. Οι εταιρείες θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν συνοπτικά χρήσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, τη θέση και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους, αντί για μια πλήρη και λεπτομερή έκθεση. Επιπλέον, οι γνωστοποιή-σεις αυτές μπορούν να παρέχονται σε επίπεδο ομίλου, και όχι από κάθε θυγατρική τους.Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις γίνονται ανάλογα με την αξία και τη χρησιμότητα των πληροφοριών, καθώς

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

28-29_REPORTAZ.indd 28 4/22/14 12:02 PM

Page 29: CSR REPORTS 2014

29Ρεπορτάζ

και με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης. Πάντως, πολλές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της υποβολής εκθέσεων σχετικά με κοινωνικά και περιβαλ-λοντικά θέματα, τόσο στην εσωτερική διαδικα-σία λήψης αποφάσεων για την επιχείρηση όσο και στην εξωτερική τους επικοινωνία. Η Οδηγία δεν απαιτεί την υποβολή εκτενών αναφορών σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές (αν και η Επιτροπή ενθαρ-ρύνει βεβαίως), παρά μόνο τη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις πο-λιτικές, τα αποτελέσματα και τους κινδύνους. Αυτό εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ένα πρόσθε-το άμεσο κόστος για τις μεγάλες επιχειρήσεις της τάξεως των 5.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή λιγότερο από 30 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ευρω-παϊκής Ένωσης.Επίσης, δίνει στις επιχειρήσεις σημαντική ευε-λιξία να δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφο-ρίες με τον τρόπο που θεωρούν πιο χρήσιμο ή ακόμη και σε ξεχωριστή έκθεση. Μπορούν να χρησιμοποιούν τις διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές κατευθυντήριες γραμμές που θεωρούν κατάλληλες (για παράδειγμα, το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, ISO 26000, ή τον Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας).

Πολυμορφία στα Δ.Σ. Όσον αφορά την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια, οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ποικιλομορφία τους, όπως, για πα-ράδειγμα, την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Οι πληροφορίες αυ-τές θα καθορίσουν τους στόχους της πολιτικής, πώς έχει εφαρμοστεί, και τα αποτελέσματα. Οι εταιρείες που δεν εφαρμόζουν την πολιτική πο-λυμορφίας θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν το κάνουν. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Επόμενα βήματαΗ Οδηγία προβλέπει τη συνέχιση των εργασι-ών από την Επιτροπή, η οποία θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να δι-ευκολυνθεί η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικο-νομικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα βέλτιστη

πρακτική, τις διεθνείς εξελίξεις και τις σχετι-κές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η παρούσα οδηγία αποτελεί, επίσης, ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση των συμπερασμά-των του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2013 σχετικά με την ανάγκη για μεγαλύ-τερη διαφάνεια σε φορολογικά θέματα και για την εξασφάλιση από χώρα σε χώρα παροχής στοιχείων από μεγάλες εταιρείες και ομίλους. Η Επιτροπή υποστηρίζει το στόχο αυτό και θα προσπαθήσει να παραδώσει αποτελεσματικά τη ρήτρα αναθεώρησης που περιλαμβάνεται στην παρούσα νομοθεσία.Για να γίνει νόμος, η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από κοινού από το Ευρω-παϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στο Συμβούλιο (το οποίο ψηφίζει με ειδική πλειοψηφία). Μετά την έγκριση από το Ευρω-παϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει επισήμως την πρόταση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τι ισχύειΗ ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε., και συ-γκεκριμένα η Οδηγία 2013/34/EU σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών επιχειρήσεων, εξε-τάζει τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοι-κονομικών πληροφοριών. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν αποδείξει ότι είναι ασαφής και αναποτελεσματική, και εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι αξιοσημείωτο ότι σή-μερα μόνο 2.500 μεγάλες επιχειρήσεις της Ε.Ε. αποκαλύπτουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες σε τακτική βάση.Η παρούσα Οδηγία τροποποιεί την Οδηγία 2013/34/EU, με στόχο να αυξηθεί η δια-φάνεια και η απόδοση των επιχειρήσεων της Ε.Ε. σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν αποτελεσματικά στη μακροπρόθεσμη οι-κονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

28-29_REPORTAZ.indd 29 4/22/14 12:02 PM

Page 30: CSR REPORTS 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Εταιρεία Υπεύθυνος Απολογισμού Συνεργάτης / Υποστήριξη Κύριοι Άξονες Πρότυπα Επαλήθευση

ALPHA BANK A.E. Ελευθερία Πατακάκη, Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΕ Εσωτερικά Πολιτική και Εταιρική Διακυβέρνηση, Οικονομία, Αγορά, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Κοινωνία, Διεθνές Δίκτυο GRI-G3 (B+), ISAE 3000 KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Χριστίνα Γρηγορά, Διευθύντρια Μάρκετινγκ Εσωτερικά Διαχείριση Κοινωνικής Υπευθυνότητας, Χώρος Εργασίας, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1, UN Global Compact

CITI GrEECE Μαρία Μενιδιάτη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εσωτερικά Κοινωνικές Προτεραιότητες, Οικονομική Εκπαίδευση, Ενέργειες Εθελοντισμού, Φιλανθρωπικό Έργο, Περιβάλλον, Διαφορετικότητα

COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ A.G. Μαρία Λιβανίου, Investor Relations Εσωτερικά Integrated ReportGRI-G3 (A+), AA1000 AS, UN Global Compact, Greenhouse Gas Protocol, Global Water Footprint Standard, Eco-Indicator 99, LBG Model

denkstatt GmbH

COMERGON Α.Ε. RISK MANAGERS INSURANCE BROKERS Δημήτρης Ζαφειρίου, Πρόεδρος Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Ασφαλιστική Αγορά, Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3, UN Global Compact

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας Εσωτερικά Άνθρωποι, Κοινωνία, Περιβάλλον UN Global Compact

FRIGOGLASS A.B.E.E. Βένια Ζαφόλια, Marketing Communications Manager Εσωτερικά Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων, Βιώσιμη ανάπτυξη και ΕΚΕ, Εφοδιαστική αλυσίδα, Παραγωγή, Συσκευασία, Αποθήκευση και μεταφορά, Άνθρωποι και αγορά GrI-G3 (A)

GLOBAL SUSTAIN Ε.Ε. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος Εσωτερικά Στρατηγική και Διοίκηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Περιβάλλον GRI-G3.1 (C+), UN Global Compact Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

HALCOr A.E. Γεώργιος Μαυραγάνης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Υπεύθυνος Εταιρικής Υπευθυνότητας Sustainable Development Ε.Π.Ε. Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια, Περιβάλλον GRI-G3.1 (B+), ISO26000, UN Global Compact TÜV AUSTRIA Hellas Ε.Π.Ε.

HERACLES GENERAL CEMENT COMPANY Grant Thornton A.E. Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα, Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία, Εταιρική Διακυβέρνηση GRI-G3.1 (A), UN Global Compact Bureau Veritas

INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. Ιωάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ Grant Thornton Α.Ε., Terra Nova Ε.Π.Ε.Κοινωνική Υπευθυνότητα, Πράξεις Ευθύνης για τη Διακυβέρνηση, Πράξεις Οφέλους για την Ιδιωτική Ασφάλιση, Πράξεις Ενδιαφέροντος για το Ανθρώπινο Δυναμικό, Πράξεις Αξίας για την Κοινωνία, Πράξεις Προστασίας για το Περιβάλλον

GRI-G3.1 (B+), ISO26000 , AA1000, UN Global Compact TÜV AUSTRIA Hellas Ε.Π.Ε.

INTERGEO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY LTD. Στέλιος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικά Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασία, Περιβάλλον, Πολιτική κατά της διαφθοράς UN Global Compact

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία

MAMIDOIL JETOIL A.E. Λένα Μαμιδάκη, Υπεύθυνη ΕΚΕ Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Κοινωνία, Περιβάλλον, Απολογισμός Δεσμεύσεων ΕΚΕ 2012- Δεσμεύσεις 2013 GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας Ε.Π.Ε. (CSE)

NEXANS HELLAS A.B.E. Τμήμα Επικοινωνίας Εσωτερικά Οικονομική Επίδοση, Περιβαλλοντική Επίδοση, Κοινωνική Επίδοση, Χορηγίες και Κοινωνική Δραστηριότητα

NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης STREAMΕπιχειρηματική Δεοντολογία, Επιλογή Προμηθευτών, Έμφαση στην Έρευνα και Καινοτομία, Υπεύθυνη Προώθηση, Στήριξη Συλλόγων Ασθενών, Ασφάλεια Προϊόντων, Χρήση Πρώτων Υλών, Κλιματικές Αλλαγές, Υποστήριξη Εργαζομέ-νων, Ανάπτυξη Εργαζομένων, Υποστήριξη Κοινωνίας

GRI-G3.1 (B), UN Global Compact, ISO26000, Στόχοι Χιλιετίας, ΑΑ1000

PISCINES IDEALES A.E. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Εσωτερικά Περιβάλλον, Άνθρωπος, Κοινωνία, Αγορά GRI-G3 (C), UN Global Compact

POLYECO Α.Ε Νίκος Μητρόπουλος, Υπεύθυνος Ποιότητας Εσωτερικά Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασία, Περιβάλλον, Πολιτική κατά της διαφθοράς UN Global Compact

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. Μυρτώ Κονταξή, Προϊστάμενη ΕΚΕ και Επικοινωνίας Ομίλου Εσωτερικά Οι Αγορές μας, Προσέγγιση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οι Άνθρωποί μας, Υγιεινή και Ασφάλεια, Περιβάλλον, Κοινωνική Συνεισφορά, Στόχοι και Επιδόσεις GRI-G3 (Β), UN Global Compact

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ Ναυσικά Ζευγώλη, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς ΕσωτερικάΔιαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνη Λειτουργία, Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα, Συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κοινωνίας, Πίνακας Στόχων-Αποτελεσμάτων-Νέων Δεσμεύσεων

GRI-G3.1 (A+), AA1000 KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων / Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας Epikinonia Υπευθυνότητα για όλους στην Πράξη, Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance)

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. Έλλη Παναγιωτοπούλου, Corporate Relations Manager Εσωτερικά Κοινωνικός και Οικονομικός Αντίκτυπος στην Ελλάδα

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Αλεξία Μαχαίρα, Communication & Sustainability Manager MEDA Communication A.E. Οικονομία, Άνθρωπος, Προϊόντα, Περιβάλλον

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. Άννα Πετρίδου, Προϊστάμενη Τμήματος Επικοινωνίας Νίκη Σιούτα, Σύμβουλος Περιβάλλοντος Οικονομικά Στοιχεία, Περιβάλλον, Άνθρωπος-Εργασία-Κοινωνία GRI-G3, UN Global Compact

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Γιόλα Βασάκη, Τμήμα ΕΚΕ Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας Ε.Π.Ε. (CSE) Αγορά, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1 (C), UN Global Compact

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λένα Σαρικάκη, Τομέας ΕΚΕ / Διεύθυνση Στρατηγικής Facets Bιώσιμη ανάπτυξη, Eργαζόμενοι, Περιβάλλον, Αγορά και Πελάτες, Κοινωνική Μέριμνα, Παιδεία, Έρευνα & Υγεία, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Τέχνες & Πολιτισμός GRI-G3.1 (Β+), ISAE 3000, ISO26000 KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ειρήνη Καπετάνιου, Τμήμα Εταιρικής Ποιότητας Εσωτερικά Περιβάλλον, Πολίτες, Άνθρωποι GRI-G3.1 (B), UN Global Compact, AA1000, ISO26000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Νικόλαος Μέλιος, Υποδιεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εσωτερικά Οικονομία, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία, Εργαζόμενοι, Κοινωνικές δράσεις GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact, ΑΑ1000, CDP, ISAE 3000 Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Βέρα Παγκουλάκη, Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εταιρικής Υπευθυνότητας Sustainable Development Ε.Π.Ε. Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), ISO26000 TÜV Hellas Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Γιώργος Γιωργαλλής, Υπεύθυνος ΕΚΕ Grant Thornton A.E. Εταιρική Υπευθυνότητα στην Εταιρεία, Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμι-κό, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact, ISO26000 TÜV Hellas Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ράνια Σουλάκη, Διεύθυνση ΕΚΕ Ομίλου Εσωτερικά Βιώσιμη ανάπτυξη, Ανθρώπινο δυναμικό, Κοινωνικοί εταίροι, Περιβαλλοντική επίδοση, Κοινωνικό προϊόν GRI-G3.1 (A+), UN Global Compact TÜV AUSTRIA Hellas Ε.Π.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Θέμης Βαγιάκος, Management Accountant Εσωτερικά Κοινωνική Προσφορά, Καταναλωτικά Ζητήματα, Εργασιακές Σχέσεις - Πρακτικές, Υπεύθυνη/Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Περιβάλλον, Εταιρική Διακυβέρνηση GRI-G3, ISO26000

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Αγγελική Μοτσάκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας STREAM Διοίκηση, Οικονομία, Περιβάλλον, Αγορές, Προϊόντα, Εργαζόμενοι, Κοινωνία GRI-G4 (B), UN Global Compact, ISO26000

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και ΕΚΕ Εσωτερικά Ταυτότητα και Εταιρική Υπευθυνότητα, Υπευθυνότητα για τους Εργαζομένους, Υγιεινή και Ασφάλεια, Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον, Κοινωνική Υπευθυνότητα GRI-G3.1 (B), UN Global Compact

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Μαρία Λαμπρινού, Διευθύντρια Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων Εσωτερικά Πιστοποιήσεις, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτική Προμηθειών, Περιβαλλοντική Διαχείριση UN Global Compact

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Βίβιαν Μπουζάλη, Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου MEDA Communication A.E. Οικονομική Επίδοση, Απασχόληση και Εργασιακές Πρακτικές, Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβαλλοντική Προστασία, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Δίκαιες Πρακτικές στην Αγορά GRI-G3.1 (B), UN Global Compact, ISO26000

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ (ΟΤΕ - COSMOTE) Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Facets Στρατηγική και Διοίκηση, Αγορά, Εργαζόμενοι, Κοινωνία, Περιβάλλον GRI-G3.1 (B+), AA1000 Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ελευθερία Κατσιγιάννη, Τμήμα ΕΚΕ Εσωτερικά Άνθρωπος, Παίκτες, Κοινωνία GRI-G3.1, UN Global Compact

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E. Σοφία Μυλοθρίδου, Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας Grant Thornton A.E. Εταιρική Υπευθυνότητα, Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), ISO26000 TÜV Hellas Α.Ε.

ΤITAN Α.Ε. Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια ΕΚΕ Εσωτερικά Integrated Report GRI-G3.1 (A+), UN Global Compact, AA1000 DNV

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας Εσωτερικά Κοινωνικό Προϊόν, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πελάτες, Προμηθευτές, Κοινωνία, Φροντίδα για το Περιβάλλον, Εταιρική Διακυβέρνηση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Σχέσεις με Πελάτες και Προμηθευτές, Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον, Κοινωνία, Πολιτισμός GRI-G3 (B+), ISAE 3000, UN Global Compact Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Σημείωση: Τα στοιχεία έχει συγκεντρώσει και επιμεληθεί η Global Sustain, GRI Data Partner. Συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες που είχαν δημοσιεύσει Απολογισμό Αειφορίας μέχρι τη στιγμή της έκδοσης.

30-31_PINAKAS.indd 30 4/28/14 3:01 PM

Page 31: CSR REPORTS 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Εταιρεία Υπεύθυνος Απολογισμού Συνεργάτης / Υποστήριξη Κύριοι Άξονες Πρότυπα Επαλήθευση

ALPHA BANK A.E. Ελευθερία Πατακάκη, Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΕ Εσωτερικά Πολιτική και Εταιρική Διακυβέρνηση, Οικονομία, Αγορά, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Κοινωνία, Διεθνές Δίκτυο GRI-G3 (B+), ISAE 3000 KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Χριστίνα Γρηγορά, Διευθύντρια Μάρκετινγκ Εσωτερικά Διαχείριση Κοινωνικής Υπευθυνότητας, Χώρος Εργασίας, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1, UN Global Compact

CITI GrEECE Μαρία Μενιδιάτη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εσωτερικά Κοινωνικές Προτεραιότητες, Οικονομική Εκπαίδευση, Ενέργειες Εθελοντισμού, Φιλανθρωπικό Έργο, Περιβάλλον, Διαφορετικότητα

COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ A.G. Μαρία Λιβανίου, Investor Relations Εσωτερικά Integrated ReportGRI-G3 (A+), AA1000 AS, UN Global Compact, Greenhouse Gas Protocol, Global Water Footprint Standard, Eco-Indicator 99, LBG Model

denkstatt GmbH

COMERGON Α.Ε. RISK MANAGERS INSURANCE BROKERS Δημήτρης Ζαφειρίου, Πρόεδρος Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Ασφαλιστική Αγορά, Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3, UN Global Compact

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας Εσωτερικά Άνθρωποι, Κοινωνία, Περιβάλλον UN Global Compact

FRIGOGLASS A.B.E.E. Βένια Ζαφόλια, Marketing Communications Manager Εσωτερικά Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων, Βιώσιμη ανάπτυξη και ΕΚΕ, Εφοδιαστική αλυσίδα, Παραγωγή, Συσκευασία, Αποθήκευση και μεταφορά, Άνθρωποι και αγορά GrI-G3 (A)

GLOBAL SUSTAIN Ε.Ε. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος Εσωτερικά Στρατηγική και Διοίκηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Περιβάλλον GRI-G3.1 (C+), UN Global Compact Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

HALCOr A.E. Γεώργιος Μαυραγάνης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Υπεύθυνος Εταιρικής Υπευθυνότητας Sustainable Development Ε.Π.Ε. Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια, Περιβάλλον GRI-G3.1 (B+), ISO26000, UN Global Compact TÜV AUSTRIA Hellas Ε.Π.Ε.

HERACLES GENERAL CEMENT COMPANY Grant Thornton A.E. Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα, Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία, Εταιρική Διακυβέρνηση GRI-G3.1 (A), UN Global Compact Bureau Veritas

INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. Ιωάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ Grant Thornton Α.Ε., Terra Nova Ε.Π.Ε.Κοινωνική Υπευθυνότητα, Πράξεις Ευθύνης για τη Διακυβέρνηση, Πράξεις Οφέλους για την Ιδιωτική Ασφάλιση, Πράξεις Ενδιαφέροντος για το Ανθρώπινο Δυναμικό, Πράξεις Αξίας για την Κοινωνία, Πράξεις Προστασίας για το Περιβάλλον

GRI-G3.1 (B+), ISO26000 , AA1000, UN Global Compact TÜV AUSTRIA Hellas Ε.Π.Ε.

INTERGEO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY LTD. Στέλιος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικά Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασία, Περιβάλλον, Πολιτική κατά της διαφθοράς UN Global Compact

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία

MAMIDOIL JETOIL A.E. Λένα Μαμιδάκη, Υπεύθυνη ΕΚΕ Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Κοινωνία, Περιβάλλον, Απολογισμός Δεσμεύσεων ΕΚΕ 2012- Δεσμεύσεις 2013 GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας Ε.Π.Ε. (CSE)

NEXANS HELLAS A.B.E. Τμήμα Επικοινωνίας Εσωτερικά Οικονομική Επίδοση, Περιβαλλοντική Επίδοση, Κοινωνική Επίδοση, Χορηγίες και Κοινωνική Δραστηριότητα

NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης STREAMΕπιχειρηματική Δεοντολογία, Επιλογή Προμηθευτών, Έμφαση στην Έρευνα και Καινοτομία, Υπεύθυνη Προώθηση, Στήριξη Συλλόγων Ασθενών, Ασφάλεια Προϊόντων, Χρήση Πρώτων Υλών, Κλιματικές Αλλαγές, Υποστήριξη Εργαζομέ-νων, Ανάπτυξη Εργαζομένων, Υποστήριξη Κοινωνίας

GRI-G3.1 (B), UN Global Compact, ISO26000, Στόχοι Χιλιετίας, ΑΑ1000

PISCINES IDEALES A.E. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Εσωτερικά Περιβάλλον, Άνθρωπος, Κοινωνία, Αγορά GRI-G3 (C), UN Global Compact

POLYECO Α.Ε Νίκος Μητρόπουλος, Υπεύθυνος Ποιότητας Εσωτερικά Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασία, Περιβάλλον, Πολιτική κατά της διαφθοράς UN Global Compact

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. Μυρτώ Κονταξή, Προϊστάμενη ΕΚΕ και Επικοινωνίας Ομίλου Εσωτερικά Οι Αγορές μας, Προσέγγιση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οι Άνθρωποί μας, Υγιεινή και Ασφάλεια, Περιβάλλον, Κοινωνική Συνεισφορά, Στόχοι και Επιδόσεις GRI-G3 (Β), UN Global Compact

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ Ναυσικά Ζευγώλη, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς ΕσωτερικάΔιαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνη Λειτουργία, Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα, Συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κοινωνίας, Πίνακας Στόχων-Αποτελεσμάτων-Νέων Δεσμεύσεων

GRI-G3.1 (A+), AA1000 KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων / Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας Epikinonia Υπευθυνότητα για όλους στην Πράξη, Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance)

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. Έλλη Παναγιωτοπούλου, Corporate Relations Manager Εσωτερικά Κοινωνικός και Οικονομικός Αντίκτυπος στην Ελλάδα

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Αλεξία Μαχαίρα, Communication & Sustainability Manager MEDA Communication A.E. Οικονομία, Άνθρωπος, Προϊόντα, Περιβάλλον

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. Άννα Πετρίδου, Προϊστάμενη Τμήματος Επικοινωνίας Νίκη Σιούτα, Σύμβουλος Περιβάλλοντος Οικονομικά Στοιχεία, Περιβάλλον, Άνθρωπος-Εργασία-Κοινωνία GRI-G3, UN Global Compact

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Γιόλα Βασάκη, Τμήμα ΕΚΕ Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας Ε.Π.Ε. (CSE) Αγορά, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1 (C), UN Global Compact

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λένα Σαρικάκη, Τομέας ΕΚΕ / Διεύθυνση Στρατηγικής Facets Bιώσιμη ανάπτυξη, Eργαζόμενοι, Περιβάλλον, Αγορά και Πελάτες, Κοινωνική Μέριμνα, Παιδεία, Έρευνα & Υγεία, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Τέχνες & Πολιτισμός GRI-G3.1 (Β+), ISAE 3000, ISO26000 KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ειρήνη Καπετάνιου, Τμήμα Εταιρικής Ποιότητας Εσωτερικά Περιβάλλον, Πολίτες, Άνθρωποι GRI-G3.1 (B), UN Global Compact, AA1000, ISO26000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Νικόλαος Μέλιος, Υποδιεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εσωτερικά Οικονομία, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία, Εργαζόμενοι, Κοινωνικές δράσεις GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact, ΑΑ1000, CDP, ISAE 3000 Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Βέρα Παγκουλάκη, Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εταιρικής Υπευθυνότητας Sustainable Development Ε.Π.Ε. Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια, Περιβάλλον, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), ISO26000 TÜV Hellas Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Γιώργος Γιωργαλλής, Υπεύθυνος ΕΚΕ Grant Thornton A.E. Εταιρική Υπευθυνότητα στην Εταιρεία, Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμι-κό, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), UN Global Compact, ISO26000 TÜV Hellas Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ράνια Σουλάκη, Διεύθυνση ΕΚΕ Ομίλου Εσωτερικά Βιώσιμη ανάπτυξη, Ανθρώπινο δυναμικό, Κοινωνικοί εταίροι, Περιβαλλοντική επίδοση, Κοινωνικό προϊόν GRI-G3.1 (A+), UN Global Compact TÜV AUSTRIA Hellas Ε.Π.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Θέμης Βαγιάκος, Management Accountant Εσωτερικά Κοινωνική Προσφορά, Καταναλωτικά Ζητήματα, Εργασιακές Σχέσεις - Πρακτικές, Υπεύθυνη/Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Περιβάλλον, Εταιρική Διακυβέρνηση GRI-G3, ISO26000

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Αγγελική Μοτσάκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας STREAM Διοίκηση, Οικονομία, Περιβάλλον, Αγορές, Προϊόντα, Εργαζόμενοι, Κοινωνία GRI-G4 (B), UN Global Compact, ISO26000

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και ΕΚΕ Εσωτερικά Ταυτότητα και Εταιρική Υπευθυνότητα, Υπευθυνότητα για τους Εργαζομένους, Υγιεινή και Ασφάλεια, Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον, Κοινωνική Υπευθυνότητα GRI-G3.1 (B), UN Global Compact

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Μαρία Λαμπρινού, Διευθύντρια Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων Εσωτερικά Πιστοποιήσεις, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτική Προμηθειών, Περιβαλλοντική Διαχείριση UN Global Compact

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Βίβιαν Μπουζάλη, Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου MEDA Communication A.E. Οικονομική Επίδοση, Απασχόληση και Εργασιακές Πρακτικές, Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβαλλοντική Προστασία, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Δίκαιες Πρακτικές στην Αγορά GRI-G3.1 (B), UN Global Compact, ISO26000

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ (ΟΤΕ - COSMOTE) Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Facets Στρατηγική και Διοίκηση, Αγορά, Εργαζόμενοι, Κοινωνία, Περιβάλλον GRI-G3.1 (B+), AA1000 Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ελευθερία Κατσιγιάννη, Τμήμα ΕΚΕ Εσωτερικά Άνθρωπος, Παίκτες, Κοινωνία GRI-G3.1, UN Global Compact

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E. Σοφία Μυλοθρίδου, Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας Grant Thornton A.E. Εταιρική Υπευθυνότητα, Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Κοινωνία GRI-G3.1 (B+), ISO26000 TÜV Hellas Α.Ε.

ΤITAN Α.Ε. Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια ΕΚΕ Εσωτερικά Integrated Report GRI-G3.1 (A+), UN Global Compact, AA1000 DNV

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας Εσωτερικά Κοινωνικό Προϊόν, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πελάτες, Προμηθευτές, Κοινωνία, Φροντίδα για το Περιβάλλον, Εταιρική Διακυβέρνηση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Εσωτερικά Εταιρική Διακυβέρνηση, Σχέσεις με Πελάτες και Προμηθευτές, Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον, Κοινωνία, Πολιτισμός GRI-G3 (B+), ISAE 3000, UN Global Compact Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

30-31_PINAKAS.indd 31 4/28/14 3:01 PM

Page 32: CSR REPORTS 2014

32 Απόψεις εταιρειών

Για τις νέες προκλή-σεις και απαιτήσεις όσον αφορά τη Λο-γοδοσία Αειφορίας μάς μιλούν στελέχη από το χώρο της ΕΚΕ.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που σε διεθνές επίπεδο προχωρά σε Λογοδοσία Εταιρικής Κοι-νωνικής Ευθύνης και Αειφορίας συνεχώς αυξά-νεται. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Grant Thornton, έχει πλέον αγγίξει το 31%, έχοντας αυξηθεί σημαντικά από το αντίστοιχο 25% δύο ετών νωρίτερα, το 2011. Δυστυχώς, όμως, σύμ-φωνα πάντα με την έρευνα της Grant Thornton, τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι εντελώς διαφο-ρετικά και καταδεικνύουν μείωση αντί για αύξη-ση. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει πως ενώ το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που δημοσίευαν Κοινωνικό Απολογισμό το 2011 κυμαινόταν κοντά στο 41%, το 2013 το συγκεκρι-μένο μέγεθος παρουσιάζεται να κατακρημνίζε-ται στο 30%. Από την άλλη, στοιχεία του Global Reporting Initiative καταδεικνύουν πως ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου αποκαλύπτουν πλέον πληροφορίες Αειφορίας, με τη συντριπτική πλειονότητα αυ-τών να χρησιμοποιούν ή να αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Αρχές (Sustainability Reporting Guidelines) του (GRI). Για την Ελλάδα τα στοιχεία του GRI αναφορικά με τις 100 μεγαλύτερες εγ-χώριες επιχειρήσεις καταδεικνύουν πως το 43% προχωράει στη δημιουργία και παρουσία-ση Απολογισμού Αειφορίας, με το συγκεκριμένο ποσοστό να έχει αυξηθεί κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, πέρα από την αύξηση των εταιρειών που υιοθετούν την πρακτική της δημοσίευσης Απολογισμών Υπευθυνότητας θα πρέπει να ση-μειωθεί πως νέες προκλήσεις έχουν αναδυθεί, επίσης, όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την εφαρ-μογή των νέων οδηγιών GRI-G4, την παρου-σίαση του International Integrated Reporting Framework (IIRF) και την τάση για ενοποιη-μένους απολογισμούς, την εμφάνιση νέων ζη-τημάτων στα οποία θα πρέπει να εστιάζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τις αυξανόμενες και πιο πολύπλοκες απαιτήσεις των stakeholders από τις επιχειρήσεις και τους απολογισμούς τους. «Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες που εκδίδουν Απολογισμούς ΕΚΕ, είναι να μπορέσουν μέσω αυτών των ετήσιων εκδό-σεων να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας με τις ομάδες ενδιαφερομένων με-ρών ή συμμετόχων τους», μας αναφέρει σχετικά η Κατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director, Grant Thornton. « Όπως και σε πολλές έρευνες έχει καταγραφεί, ο Απολογισμός ΕΚΕ αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία ενημέρωσης των συμμετόχων μιας εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η μεγαλύτερη προσπάθεια κατά την ανάπτυξή του, αφορά τη βέλτιστη επιλογή των θεμάτων που περιλαμβάνει, προκειμένου να είναι ενδιαφέρον

Νέα δεδομένα

Κατερίνα Κατσούλη Grant Thornton

32-38_APOPSEIS.indd 32 4/22/14 12:32 PM

Page 33: CSR REPORTS 2014

33Απόψεις εταιρειών

και να προσεγγίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαδικασία αξιολόγησης και προτεραιοποίη-σης των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε έναν Απολογισμό ΕΚΕ, ονομάζεται materiality analysis και θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών προτύπων όπως το ΑΑ 1000 και το GRI. Οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν Απολογισμό ΕΚΕ, θα πρέπει να έχουν αξιολογήσει τα σημαντικά τους ζητήμα-τα μέσω της διαδικασίας αυτής, προκειμένου ο απολογισμός τους να εστιάζει στην ουσία και να αποτελεί τελικά χρήσιμο εργαλείο στην επικοινω-νία τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη-κοινωνικούς εταίρους. Εμείς στην Grant Thornton υλοποιούμε τη διαδικασία materiality analysis σε ένα εξειδι-κευμένο workshop, ενσωματώνοντας την τεχνο-γνωσία του διεθνούς δικτύου της Grant Thornton International καθώς και την εμπειρία μας από τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας με μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις», προσθέτει η ίδια.

Από τη μεριά του ο Βασίλειος Καμινάρης, Εταί-ρος, EY Ελλάδας, αφού σημειώνει πως «η ανά-πτυξη ισχυρών δομών λογοδοσίας αειφορίας συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής από-δοσης της επιχείρησης, της φήμης της, ακόμη και στη δυνατότητά της να απευθύνεται με επιτυχία στις αγορές για την προσέλκυση νέων ή πρόσθε-των πηγών χρηματοδότησης», μας αναφέρει πως οι σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικα-σία σύνταξης των απολογισμών είναι: • Το εύρος, η διαφορετικότητα και οι αντικρου-

όμενες ανάγκες και συμφέροντα των ομάδων στις οποίες απευθύνονται

• Η διαχείριση φυσικού, ανθρώπινου, κοινωνι-κού και άυλου κεφαλαίου, που έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία στη μακροπρόθεσμη ανά-πτυξη της επιχείρησης, στοιχείο που πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από τον απολογισμό

• Η εναρμόνιση της λειτουργίας σύνταξης των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης με τη λει-τουργία στρατηγικού σχεδιασμού ή με τα κέ-ντρα λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση

• Η λήψη αποφάσεων σε θέματα βιώσιμης ανά-πτυξης, που μετακινείται προς το Δ.Σ. και την υψηλή διοίκηση της επιχείρησης

• Η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρη-σης, που εξαρτάται και από την ανάπτυξη στρα-τηγικών και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης,

στοιχείο που επίσης πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από τον απολογισμό.

«Οι προκλήσεις αυτές, που καλούνται να αντι-μετωπίσουν οι επιχειρήσεις, αποδεικνύουν ότι σήμερα είναι περισσότερο εμφανές από ποτέ ότι η σύνταξη απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο επιτυχούς επικοινωνίας των στρατηγικών και πολιτικών της επιχείρησης παρά μια απλά καινοτόμος πρακτι-κή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η άποψη των εταιρειών Όντας οι φύσει και θέσει πλέον αρμόδιοι, τη δική τους άποψη σχετικά με τη Λογοδοσία Αειφορίας και τις προκλήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τη δημιουργία τους σήμερα, μας καταθέτουν τα στελέχη της αγοράς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που έχουν την ευθύνη και επιμελούνται τους Απολογισμούς Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών τους. Αναλυτικότερα, στις παρακάτω γραμμές μάς αναλύουν τα ζητήματα που τους απασχόλησαν κατά κύριο λόγο όσον αφορά τη σύνταξη του απολογισμού τους για το 2012 και μας εξηγούν πώς αντιμετωπίζουν την αναθε-ώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του GRI αλλά και την τάση των stakeholders για όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας.

Όπως, λοιπόν, σημειώνει ο Κώστας Γιάνναρος, Διευθυντής Περιβάλλοντος & Αειφορίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής, «η απαίτηση για έκθεση προ-όδου ως προς την κοινωνική ή περιβαλλοντική απόδοση είναι σχεδόν δεδομένη από τους κοι-νωνικούς εταίρους μιας επιχείρησης και αυτο-νόητη για κάθε μεγάλη και επιτυχημένη εταιρεία. Η έκθεση αειφορίας θα πρέπει να παρουσιάζει με ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια τις δράσεις κάθε επιχείρησης για ουσιώδη ζητήματα αειφο-ρίας που αφορούν τη λειτουργία της. Οι δράσεις, όπως αποτυπώνονται σε μια έκθεση, εκφράζουν κυρίως τις αξίες και τη στρατηγική μιας επιχείρη-σης ως εταιρικού πολίτη και αντανακλούν τις επι-λογές της ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων της. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι αναθεωρημένες κατευθυ-ντήριες γραμμές εξυπηρετούν αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας στις επιχειρήσεις την ευελιξία να εστιάσουν στα πλέον σημαντικά ζητήματα για τις ίδιες και τους κοινωνικούς τους εταίρους».

Κώστας ΓιάνναροςΑΓΕΤ Ηρακλής

Βασίλειος ΚαμινάρηςEY Ελλάδας

32-38_APOPSEIS.indd 33 4/16/14 6:04 PM

Page 34: CSR REPORTS 2014

34 Απόψεις εταιρειών

Όσον αφορά τη στρατηγική της εταιρείας, σημει-ώνει πως «το 2012 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για μας, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώ-το πρόγραμμα αειφορίας της εταιρείας, Στόχοι Αειφορίας 2012. Δεδομένης της προτεραιότητας του προγράμματος, κατά το 2012 επικεντρωθή-καμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας και η παρούσα έκθεση παρέχει αναλυτική περιγραφή της προόδου που επιτύχαμε. Από το 2008 έχου-με σημειώσει πρόοδο σε όλους τους στόχους στο πεδίο εφαρμογής αυτού του προγράμματος. Αναπτύσσουμε τους Στόχους Αειφορίας 2020 –σε εναρμόνιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge– το επόμενο στρατηγικό πρόγραμμα αει-φορίας, με στόχο τη δημιουργία αμιγώς θετικής συμβολής στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Από την πλευρά της η Λένα Σαρικάκη, Τομεάρ-χης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Διεύθυν-ση Στρατηγικής της ΔΕΗ Α.Ε. μάς διευκρινίζει πως «η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για διαφάνεια και βελτίωση της δημοσίευσης των επιδόσεών της, κατά τη σύντα-ξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 κάλυψε περισσότερους δείκτες και ικανοποίησε τις απαιτήσεις του GRI για το επίπεδο εφαρμογής Β+. Επιγραμματικά, ως κύριες βελτιώσεις στη δομή και παρουσίαση του απολογισμού υπήρξαν η ξεκάθαρη αποτύπωση της προσέγγισης της Διοίκησης στα θέματα οικονομίας, περιβάλλο-ντος και κοινωνίας, η λεπτομερής αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ενίσχυση των δεσμεύσεων / στόχων της εταιρείας για την επό-μενη χρονιά».Αναφέρει πως «η αναθεώρηση των κατευθυντη-ρίων γραμμών του GRI, πυρήνας της οποίας είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των ουσιω-δών θεμάτων της κάθε εταιρείας, υπαγορεύτη-κε από την αυξανόμενη πίεση των stakeholders για μεγαλύτερη διαφάνεια στη λογοδοσία ζητη-μάτων και επιχειρηματικών αποφάσεων που τους επηρεάζουν» και τονίζει πως για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ ήδη επανέλαβε, στα τέλη του 2013, τη διαδικασία προσδιορισμού από τη Διοίκησή της των ουσιωδών θεμάτων της. Παράλληλα, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, απευ-θύνθηκε στους stakeholders της ζητώντας και από αυτούς να αξιολογήσουν/βαθμολογήσουν τα κατά τη γνώμη τους ουσιώδη θέματα για τη

βιωσιμότητα της εταιρείας. «Ο στόχος της ΔΕΗ είναι αφενός να εδραιωθεί ουσιαστικός διάλογος για τον προσδιορισμό των σημαντικών ζητημά-των που επηρεάζουν τόσο τη ΔΕΗ όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, και αφετέρου, μέσα από τον απολογισμό του 2013, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επικοινωνίας αυτής, να αυξηθεί ο βαθμός διαφάνειας της λογοδοσίας της», υπογραμμίζει.

Μια νέα παράμετρο βάζει στη συζήτηση η Σταυ-ρούλα Αγγελοπούλου, Υποδιευθύντρια Εται-ρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής του Ομίλου ΟΤΕ. «Για εμάς στον ΟΤΕ και την COSMOTE, τα κυρία ζητήματα που μας απα-σχόλησαν αναφορικά με τη σύνταξη του Απο-λογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 ήταν, ανάμεσα σε άλλα, η σύνταξη ενός ενιαίου απο-λογισμού OTE-COSMOTE και η συσχέτιση πολι-τικών, δράσεων και στοιχείων που αφορούσαν και τις δύο εταιρείες» σημειώνει. Όπως αναφέρει, «μια από τις σημαντικές προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στη διαμόρφωση του περιε-χομένου του Απολογισμού ΕΥ 2012, ήταν το γεγο-νός ότι τα στοιχεία που αφορούσαν τις δράσεις και τις επιδόσεις των εταιρειών, προέρχονταν από διαφορετικές βάσεις δεδομένων και επομένως έπρεπε να συλλεχθούν δύο φορές (μία για κάθε εταιρεία) και στη συνέχεια να αναλυθούν και να επεξεργαστούν».Παράλληλα, μια ακόμα πρόκληση για τη διαμόρ-φωση του ενιαίου Απολογισμού ΕΥ προσθέτει πως ήταν η αποτελεσματική λειτουργία και ο συ-ντονισμός της νέας κοινής Ομάδας ΕΥ, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μελών της. «Πάνω από 50 στελέχη, προερχόμενα από διαφορετι-κές Διευθύνσεις και Τμήματα των εταιρειών, συμμετείχαν στη νέα αυτή ομάδα, με απώτερο στόχο, ανάμεσα σε άλλα, τη συγκέντρωση των στοιχείων-πληροφοριών για τη σύνταξη του απολογισμού και για τις δύο εταιρείες», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακόμη, επισημαίνει πως «ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η διαδικασία παρακολούθησης των νέων Προτύπων-Οδηγιών Αναφοράς και η προ-ετοιμασία των εσωτερικών δομών-λειτουργιών μας, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τους μελλοντικούς απολογισμούς μας βάσει των νέων αυτών προτύπων. Στο ίδιο πλαίσιο, συνεχής είναι η προσπάθεια βελτίωσης της δι-

Λένα ΣαρικάκηΔΕΗ

Σταυρούλα Αγγελοπούλου

ΟΤΕ

32-38_APOPSEIS.indd 34 4/16/14 6:04 PM

Page 35: CSR REPORTS 2014

Πλήρης παρουσίαση της εξέλιξης του συνόλου της αγοράς την πενταετία 2008-2012

Αναλυτικές κατατάξεις σε όλους τους

κλάδους με βάση τα οικονομικά στοιχεία

Ο «Χάρτης» της ελληνικής αγοράς - Οι συσχετισμοί

δυνάμεων μεταξύ δικτύων & ανεξάρτητων εταιρειών

Τα οικονομικά μεγέθη και οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των εταιρειών του χώρου

(Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα αποστολής εντός Αττικής)

Έντυπη έκδοση: 400 € • CD - Rom: 330 €

Μικράς Ασίας 43 | 152 33 Χαλάνδρι | Τ 210-7712400 | F 210-7785097 | E [email protected] | www.direction.gr Πληροφορίες: Αφροδίτη Χατζή [email protected]

Ένα απαραίτητο ΈργαλΈίο δουλΈίας γία καθΈ δίΈυθυντίκο ςτΈλΈχος

Όλα τα οικονομικά στοιχεία

που χρειάζονται για την ακριβή και πληρέστατη

αποτύπωση της αγοράς

(320 σελίδες)

ΟΛΗ Η ΑΓΟΡΑ σε ΑΡιθμΟύςΤι δειχνΟύν Οι ιςΟλΟΓιςμΟι Των εΤΑιΡειων ΤΟύ χωΡΟύ ΤΗς εΠιΚΟινωνιΑς

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2ΟΟ8-2Ο12

SPECIAL FINANCIAL REPORT

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ3 ΚΛΑΔΟΙ - 81 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ | 20 MEDIA SHOPS | 21 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ PR

1993-2013 / 20 ΧΡΟΝΙΑ

AGORA EPIKOINONIAS_21x29_Apr14.indd 1 4/10/14 8:20 PM

Page 36: CSR REPORTS 2014

36

αδικασίας ανάλυσης των ουσιωδών θεμάτων (materiality), της αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας». Η κ. Αγγελοπούλου ολοκληρώνει την τοποθέτη-σή της, σημειώνοντας πως «ο Απολογισμός ΕΥ εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο Διοίκησης (management), που συμβάλλει στην ισορροπημένη και βιώσιμη λειτουργία της εται-ρείας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πλήρη εικόνα όλων των διαστάσεων της επιχειρηματικής δρα-στηριότητας που εκτιμάται θετικά από πιθανούς επενδυτές».

Η Αγγελική Μπούρα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων στη Vodafone Ελλάδας, μας εξηγεί πώς κινείται στο κομμάτι της Λογοδοσίας Αει-φορίας η εταιρεία που πρόσφατα εξέδωσε για ενδέκατη συνεχή χρονιά τον Απολογισμό Βιώ-σιμης Ανάπτυξης, για την περίοδο Απριλίου 2012 – Μαρτίου 2013. «Το κύριο ζήτημα όσον αφορά τη σύνταξη του απολογισμού είναι η παρουσίαση της στρατηγικής μας στον τομέα αυτό με σαφή τρόπο, αλλά και η επιβεβαίωση της δέσμευσής μας, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα, ότι συνεχίζουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, να κάνουμε αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, αλλά και να αξιοποι-ούμε παράλληλα πιο συστηματικά την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για την ανά-πτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Για 9η συνεχή χρονιά ακολουθήσαμε τις διεθνείς οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), την έκδοση 3.1, ενώ προχωρήσαμε στη διασφάλιση του περιεχομένου του απολογισμού σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000 έπειτα από έλεγ-χο από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα», αναφέρει. Όσον αφορά την αναθεώρηση των διεθνών οδη-γιών GRI, η κ. Μπούρα τονίζει πως αποτελεί μια προσπάθεια προσαρμογής τους στο σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό και μη περιβάλλον. «Οι οδηγίες GRI, καθώς και άλλα παρόμοια εργαλεία, είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον καθορισμό του περιεχομένου ενός απολο-γισμού, αλλά κυρίως γιατί οδηγούν στην πλήρη ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυ-ξης στη λειτουργία κάθε εταιρείας που επιλέγει να τις ακολουθεί», σημειώνει και προσθέτει πως στόχος της Vodafone «είναι -μέσα από τη χρήση

τέτοιων εργαλείων reporting- να συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε προς τα ενδιαφερόμενα μέρη μας με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμ-μάτων που υλοποιούμε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Τη δική του άποψη καταθέτει και ο Γιάννης Ρού-ντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ του Ομίλου Interamerican, υπογραμμίζοντας πως σε μια Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας αποτυπώνονται πράξεις και συμπεριφορές που εκφράζουν την κεντρική ιδέα, τη στρατηγική αντί-ληψη, τις αρχές, τις δεσμεύσεις για το υπευθύνως επιχειρείν και τους στόχους, τη συνάρτηση των οποίων η Interamerican επιδιώκει να αναδει-κνύει με σαφήνεια. «Η οργανωμένη αρχιτεκτονι-κά δομή, η ευγλωττία και πληρότητα του απολογι-σμού όσον αφορά τις συμπληρωματικά συναφείς γλώσσες της εικόνας και του λόγου, αποτελεί για εμάς πρωταρχική πρόκληση», αναφέρει και προ-σθέτει πως «με κόστος ίσως τη μεγάλη έκταση, η σύνθεση του απολογισμού της εταιρείας προ-σφέρεται σε όσους ενδιαφέρονται να τον μελε-τήσουν διεισδυτικά και όχι να διαμορφώσουν μια επιπόλαια γενική εντύπωση, όπως αυτή που αφήνουν τα διαφημιστικά μηνύματα». Ο απολογι-σμός πληροφορεί, δεν διαφημίζει αναφέρει ο κ. Ρούντος και επικεντρώνοντας στην πιο πρόσφατη σχετική προσπάθεια της εταιρείας, υπογραμμίζει πως «βασιζόμενοι στην παγιωμένη αντίληψή μας για τις συνιστώσες της επιχειρηματικής ηθικής και πρακτικής της Interamerican, που διαπνέουν και τους πέντε απολογισμούς που έως σήμερα έχουμε εκδώσει, στον τελευταίο εστιάσαμε κατά προτεραιότητα στον προσδιορισμό της ουσια-στικότητας των θεμάτων που μας απασχολούν έναντι των συμμετόχων. Εντοπίσαμε τα μείζονα θέματα αλληλεπίδρασης σχετικά με το Ποιόν, τη Διακυβέρνηση και την Οικονομία, την Αγορά - τους Ασφαλισμένους, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την ευρύτερη Κοινωνία και το Περιβάλλον, ορίζο-ντας έτσι την προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης της εταιρείας».Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ρούντος τονίζει πως η Interamerican καλοδέχεται το αυξανόμενο εν-διαφέρον για βελτίωση της διαφάνειας, με την πεποίθηση ότι η διαφάνεια νοηματοδοτεί την υπευθυνότητα, όχι μόνο στην πράξη αλλά και

Απόψεις εταιρειών

Αγγελική ΜπούραVodafone Ελλάδας

Γιάννης ΡούντοςInteramerican

32-38_APOPSEIS.indd 36 4/16/14 6:04 PM

Page 37: CSR REPORTS 2014

Όλα τα θέµατα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνηκαι την Πράσινη Οικονοµία

τώρα και online.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το [email protected]

21x29.indd 1 11/28/13 2:14 PM

Page 38: CSR REPORTS 2014

38 Απόψεις εταιρειών

βοηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, η κ. Αγγελική Μοτσάκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Μαρινόπουλος Α.Ε., μας αναφέρει πως «η Μαρι-νόπουλος Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση του Απο-λογισμού Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2012, εφαρμόζοντας πλήρως τις διεθνείς οδηγίες Εταιρικής Υπευθυνότητας GRI – G4, το Global Impact των Ηνωμένων Εθνών και το EFQM. Τεκμηριώθηκαν 145 ποσοτικοί δείκτες που αφορούσαν τη δράση και τη συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, την απασχό-ληση και τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων της, στην κοινωνία, το περιβάλλον, καθώς και στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τους προμηθευτές της και την ποιότητα των προϊόντων της. Μέσω του νέου προτύπου GRI – G4 δίνεται στις εταιρείες η ευκαιρία να αποτυπώσουν τα σημαντικά θέματα που αφορούν την επιχειρη-ματική τους στρατηγική και δραστηριότητα, να ενισχύσουν την καινοτομία και να εστιάσουν σε δράσεις οι οποίες δημιουργούν αξία για τις ίδιες και τους συμμετόχους τους». Προσθέτει ακόμη πως «πέραν των εταιρικών μας επιδόσεων, το GRI – G4 ανέδειξε και το πρόγραμμα CSR, στο οποίο, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών για τον Έλληνα καταναλωτή, αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές της δράσεις, η εταιρεία στηρίζει κάθε χρόνο χι-λιάδες νοικοκυριά μέσω των τριών Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργεί σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ανταποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και στηρίζοντας έμπρακτα εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη». Καταλήγει δε αναφέροντας πως «το νέο πρότυπο GRI-G4 ενθαρρύνει σημα-ντικά την εταιρική λογοδοσία και τη διαφάνεια και συμπεριλαμβάνει δείκτες για την εφοδιαστική αλυσίδα, την ηθική, την εταιρική διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στοιχεία που απασχολούν την εταιρεία και αποτελούν στα-θερά σημεία αναφοράς της φιλοσοφίας της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μαρινόπουλος Α.Ε. διακρίθηκε το 2013 για τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη, εται-ρική διακυβέρνηση από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, κατακτώντας την 1η θέση στη σχετική αξιολόγηση μεταξύ 16 ελληνικών επι-χειρήσεων».

στη λογοδοσία. «Ο πολιτισμός των υπεύθυνα ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων προϋποθέ-τει άπλετο φως παντού, ώστε να υπηρετείται η ασφαλής ερμηνεία των πραγμάτων και το GRI προτείνει σαφώς κατευθύνσεις που βελτιώνουν το φωτισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Λένα Μαμιδάκη, Διευ-θύντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΕΚΕ της Mamidoil Jetoil A.E., αναφέρει πως «όπως κάθε χρόνο, έτσι και για το 2012 κύρια “ανησυ-χία” ήταν να παρουσιάσουμε τους στόχους, τις δεσμεύσεις και τις δράσεις μας, με τρόπο που να είναι έγκυρος αλλά και κατανοητός από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετόχων στους οποί-ους απευθύνεται ο απολογισμός της εταιρείας μας. Δεδομένου ότι το 2012 ήταν μια ακόμη δύ-σκολη χρονιά, τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την εταιρεία, θεωρούμε σημαντικό ότι συνεχίσαμε με σταθερότητα και προσήλωση τα προγράμματά μας πάνω στους στόχους που είχαμε θέσει και καταφέραμε να υλοποιήσουμε αρκετούς από αυτούς. Ήταν, λοιπόν, σημαντικό να περάσει το μήνυμα προς όλους τους ενδι-αφερομένους ότι η Mamidoil Jetoil, παρ’ όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητας, παραμένει προσηλωμένη στους στόχους και στις δεσμεύ-σεις της. Το 2012, παράλληλα, ήταν σημαντικό γιατί μέσα στη χρονιά αυτή, η εταιρεία προχώ-ρησε, μέσω ενδο-εταιρικών διεργασιών και με τη συνδρομή των εργαζομένων της από διάφορα επίπεδα Διοίκησης (διοίκηση, διευθυντές, προϊ-στάμενοι), σε επαναπροσδιορισμό του Οράματός της, της Αποστολής αλλά και των Αρχών της, και αυτά παρουσιάστηκαν επισήμως μέσω της 5ης Έκθεσης ΕΚΕ 2012». Όσον αφορά την απαίτη-ση για μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά με τη Λογοδοσία Αειφορίας, η κ. Μαμιδάκη τη χαρα-κτηρίζει ευπρόσδεκτη και σημειώνει πως σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία και δεδομένης της καχυποψίας και της έλλειψης εμπιστοσύνης από την πλευρά των καταναλω-τών προς τις επιχειρήσεις, η διαφάνεια είναι βεβαίως το ζητούμενο. «Οποιαδήποτε λοιπόν αναθεώρηση κατευθυντήριων γραμμών, όπως αυτή του GRI, συμβάλλει προς αυτήν την εξέλι-ξη, είναι θετική και ευπρόσδεκτη. Βεβαίως, η πρώτη αντίδρασή μας σε μια αλλαγή είναι να είμαστε συνήθως επιφυλακτικοί, αλλά πιστεύ-ουμε προς μακροπρόθεσμα, οι αλλαγές αυτές

Λένα ΜαμιδάκηMamidoil Jetoil

Αγγελική ΜοτσάκουΜαρινόπουλος

32-38_APOPSEIS.indd 38 4/16/14 6:04 PM

Page 39: CSR REPORTS 2014

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ |

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |

Τ.Κ. | ΠΟΛΗ |

Α.Φ.Μ. | ΔΟΥ |

ΤΗΛΕΦΩΝΟ | FAX |

Αριθμός κάρτας |

Ημερομηνία λήξης |

| ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Alpha Bank | 014 14 300 232 0000 127

Εθνική Τράπεζα | 182 / 470 645-55

Efg Eurobank | 0026 0016 1702 0019 5988

Tράπεζα Πειραιώς | 6723 115090 643

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Visa Mastercard Diners AMEX

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ*(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6,5%)ΤΙΜΗ ΟΔΗΓΟΥ 100€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) + έξοδα αποστολής

Έξοδα αποστολής με courier: Αττική 10€, Ηπειρωτική Ελλάδα 12€, Νησιωτική Ελλάδα 14€

100 €ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΦΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

«ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»ΕΚΔΟΣΗ - ΚΑθΡΕΠΤΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

διπλη έκδοση• TOP 500: OI μέγαλυτέρέσ έπιΧέιρησέισ (βάσει κύκλού εργάσιών 2011)

• TOP 100: OI πλέοΝ κέρδοΦορέσ έπιΧέιρησέισ (βάσει κερδών προ φορών 2011)

αρΘρα - συΝέΝτέυΞέισ• κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας• Χρήστος σταϊκούρας

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών• δημήτρης κούρκουλας

Υφυπουργός Εξωτερικών• Άγγελος κωτσιόπουλος

Γενικός Διευθυντής ΟΑΕΠ• Άγγελος τσακανίκας

Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ & Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

πιΝακέσ• Με οικονομικά στοιχεία ισολογισμών και βασικούς αριθμοδείκτες για

όλες τις εταιρείες (2010-2011)• Αναλύσεις των σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας• Παρουσιάσεις εταιρειών

SPECIAL REPORTΟικονομικά στοιχεία 2011-2012

Μικράς Ασίας 43 | 152 33 Χαλάνδρι | Τ 210-7712400 | F 210-7785097E [email protected] | www.direction.gr Πληροφορίες - Συνδρομές: Αφροδίτη Χατζή [email protected]

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

γΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΗ

ΧΡΟΝΙΑ

ISXYROI_KOUPONI_21x29_10jan14.indd 1 1/23/14 2:51 PM

Page 40: CSR REPORTS 2014

40 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Online

Why You Have to Consider GRI G4 Reporting

http://www.csrwire.com/

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Prepare your company for a new era of European Non-Financial Reporting and Integrated Performance Conference

http://www.csreurope.org/www.csreurope.org

Ηνωμένες Πολιτείες

Opportunities and Challenges of Integrated Reporting

http://www.csrwire.com

Denver, Colorado Ηνωμένες Πολιτείες

Metrics and Materiality for EHS and Sustainability Reporting

http://www.csrwire.com

Online

Comparing Sustainability Reporting Standards: Integrating the Best Reporting Approach for your Organisation

http://www.businessrespect.net

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

The Ethical Corporation Responsible Business Awards 2014

http://events.ethicalcorp.com

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

08/5/2014

27/5/2014

19/5/2014

08 & 09/9/2014

06/5/2014

21 & 22/5/2014

40_HMEROLOGIO.indd 40 4/16/14 4:25 PM

Page 41: CSR REPORTS 2014

41AΓΕΤ Ηρακλής

Πρόοδο ως προς τους Στόχους Αειφο-ρίας καταδεικνύει η 5η Έκθεση της ΑΓΕΤ Ηρακλής, η οποία έχει πιστοποιηθεί κατά GRI – Επίπεδο Εφαρμογής Α.

Την πρόοδο ως προς τους στόχους της για τη βι-ώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Έκθεση Αειφορίας 2012, πέμπτη κατά σειρά ετήσια έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI – G3.1. Η έκθεση έχει ελεγχθεί από το GRI και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του υψηλότερου Επιπέδου Εφαρμογής Α. Η έκθεση του 2012 είναι ανάμεσα στους Καλύ-τερους Απολογισμούς συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας για το 2012, στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO 2014. Το περιεχόμενο της έκθεσης διαμορ-φώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας που έχει θέσει η ΑΓΕΤ Ηρακλής για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της και βάσει των θεμά-των ενδιαφέροντος των κοινωνικών της εταίρων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τους ίδιους. Η έκθεση δομείται γύρω από τους άξονες Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα και Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία και περιλαμβάνει στοιχεία για την πρόοδο της εταιρείας το 2012 ως προς τους δείκτες επιδόσεων για την Υγεία και Ασφάλεια, τους εργαζομένους, την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους, την αειφόρο κατασκευή και τις πόλεις, το περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Το πρό-γραμμα Στόχοι Αειφορίας 2012 ολοκληρώθηκε στο τέλος του έτους και η ΑΓΕΤ Ηρακλής αναπτύσσει τους Στόχους Αειφορίας 2020 –σε εναρμόνιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge– το επό-μενο στρατηγικό πρόγραμμα αειφορίας.

Υγεία και ΑσφάλειαΗ Υγεία και Ασφάλεια είναι θεμελιώδης αξία για την εταιρεία και στόχος της είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην Υγεία και Ασφάλεια για το βιομηχα-νικό κλάδο της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προς ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και θα ενισχύσει την προσέγγισή της σε ζητήματα σχετικά με την εργασιακή υγεία. Το 2012 σημειώθηκαν έξι ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας, έναντι πέντε ατυχημάτων το 2011, που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχε διεξαχθεί η απαραίτητη

εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο δείκτης σοβαρότητας ήταν εξαιρετικά χαμηλός (0,08), γεγονός που σημαί-νει ότι τα ατυχήματα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών.

Περιβάλλον Ως προς το περιβάλλον έχει σημειωθεί σημα-ντική πρόοδος στους στόχους που αφορούν τις αέριες εκπομπές και τα αέρια του θερμοκηπίου. Η λειτουργία υβριδικών φίλτρων στα εργοστά-σια τσιμέντου έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές σκόνης κάτω από τα θεσπισμένα όρια. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, το ζήτη-μα της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά είναι ζωτικής σημασίας. Μέχρι στιγ-μής η υποκατάσταση που έχει επιτευχθεί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (2,8%), πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική. Για την αποκατάσταση των λατομείων η πρακτική της εταιρείας ενσωματώνει τη μεθοδολογία του Ομίλου Lafarge και ορίζει πρότυπα για τον έλεγχο όλων των λατομείων ως προς τη βιοποικιλότητα και την αξιολόγηση όσων βρίσκονται σε ευαίσθητες περι-οχές. Πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας έχει αναπτυχθεί για τα λατομεία του εργοστασίου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και για το λατομείο αδρανών υλικών στον Άραξο σε συνεργασία με τον Εθνικό Βοτανικό Οργανισμό της Βρέστης και το Εργαστήριο Βοτανολογίας και Οι-κολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προ-στασία του σπάνιου ενδημικού φυτού, Centaurea neideri. Το πρόγραμμα για το λατομείο Αράξου έλαβε ειδικό βραβείο στα ευρωπαϊκά βραβεία UEPG Sustainable Development Awards 2013.

Εφοδιαστική αλυσίδα Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ενσωματώνει τις αρχές της αει-φόρου ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της εφοδιαστι-κής της αλυσίδας. Από το 2012 το τμήμα προμηθει-ών ζητά από τους προμηθευτές συμμόρφωση ως προς τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Το 2012 η συνολική δαπάνη προμηθειών της εταιρείας ήταν 149,5 εκατ. Ευρώ, από τα οποία το 72.5% σε τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις.

Με σταθερό στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

http://sustainabilityreport.lafarge.gr

41_AGET.indd 41 4/16/14 4:32 PM

Page 42: CSR REPORTS 2014

42 ΔΕΗ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κύριος Αρθούρος Ζερβός, συνεπής στα πιστεύω για λογοδοσία, διαφάνεια και σωστή ενημέρωση όλων των Ενδιαφερόμενων Με-ρών της εταιρείας, χαρακτηριστικά αναφέρει στο μήνυμά του στον τρίτο κατά σειρά Απο-λογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει η ΔΕΗ: «Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν στη χώρα, πιστεύουμε ότι η προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη διότι κάθε έκπτωση στην εφαρμογή των αρχών αυτών θα είχε καθοριστικές συνέπειες, τόσο για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ίδιας της ΔΕΗ, όσο και για ολόκληρη την κοινωνία».

Ο ΑπολογισμόςΟ Απολογισμός αναφέρεται στις δραστηριότη-τες της μητρικής εταιρείας Δημόσια Επιχείρη-ση Ηλεκτρισμού Α.Ε. στην Ελλάδα. Λαμβάνο-ντας υπόψη ότι οι προηγούμενοι Απολογισμοί κάλυπταν τις δραστηριότητες Μεταφοράς και Διανομής και αναζητώντας τον καλύτερο τρό-πο για ομαλή μετάβαση στη σημερινή πραγμα-τικότητα, στον Απολογισμό 2012 γίνεται ανα-φορά (χωρίς να υπάρχει ενοποίηση στοιχείων) στις 3 μεγαλύτερες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ που έχουν σαφή συμμετοχή στην ενερ-γειακή πολιτική της Ελλάδας: στη ΔΕΗ Ανα-νεώσιμες Α.Ε., αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της στην επίτευξη των στόχων της ΔΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-γειας και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυ-ξης, στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. και στο Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και το Συμπλήρω-μα για τον Ενεργειακό Κλάδο (GRI - Electric

Utilities Sector Supplement), τις προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών και τα χαρα-κτηριστικά της Ελληνικής κοινωνίας. Χρησι-μοποιήθηκε η έκδοση G3.1 των Οδηγιών του GRI και ελήφθη υπόψη και το Πρότυπο ISO 26000. Ανεξάρτητος φορέας διασφάλισε την ακρίβεια των στοιχείων της ενότητας «Βασικά Στοιχεία ΕΚΕ» του Απολογισμού, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000).Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας δια-φάνειας και βελτίωσης της δημοσίευσης της επίδοσης της ΔΕΗ, ο Απολογισμός του 2012 περιλαμβάνει περισσότερους δείκτες κατά GRI, καλύπτοντας τις απαιτήσεις για το επί-πεδο εφαρμογής Β+. Οι κύριες βελτιώσεις στη δομή και παρουσίαση του Απολογισμού συνίστανται στην ξεκάθαρη αποτύπωση της προσέγγισης της Διοίκησης στα θέματα οικο-νομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας, στη λε-πτομερή αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην ενίσχυση των δεσμεύσεων / στόχων της Εταιρείας για την επόμενη χρονιά.

Βιώσιμη ΑνάπτυξηΣτρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να εξα-σφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξή της, ικανο-ποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, στους ερ-γαζομένους άριστο εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουρ-γία νέων οικονομικών αξιών, στο περιβάλλον σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία οι-κονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

ΟικονομίαΤα τελευταία 3 χρόνια η ΔΕΗ υλοποίησε μία

Προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξηςΤις προσπάθειες της ΔΕΗ

να εξασφαλίσει την αειφό-ρο ανάπτυξή της, ικανο-ποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις των Ενδιαφερό-μενων Μερών παρουσιάζει ο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για το 2012.

42-43_DEH.indd 42 4/16/14 4:28 PM

Page 43: CSR REPORTS 2014

43ΔΕΗ

σειρά από σημαντικές ενέργειες. Στόχος είναι ο μετασχηματισμός της σε μία σύγχρονη ευ-ρωπαϊκή επιχείρηση ενέργειας που το όνομά της θα συνδέεται με αξιοπιστία και καθημερι-νή προσπάθεια βελτίωσης υπηρεσιών, με αί-σθημα κοινωνικής υπευθυνότητας. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη ορατά. Το 2012, σε σχέση με τα 557 εκατ. ευρώ του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της Εταιρείας μειώθηκε στα 124 εκατ. ευρώ, συ-γκρινόμενο με τις βέλτιστες πρακτικές ευρω-παϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριό-τητα. Η βελτίωση προέρχεται κυρίως από τα Ορυχεία (274 εκατ. ευρώ) και την Παραγωγή (139 εκατ. ευρώ).Η ΔΕΗ μείωσε επίσης το λειτουργικό της κό-στος, σημειώνοντας περαιτέρω μείωση στη μισθοδοσία της. Παράλληλα, προχώρησε στη δημιουργία ανεξάρτητων εταιρειών για τα Δί-κτυα Μεταφοράς και Διανομής, αποδεικνύ-οντας τη δέσμευση της Διοίκησης της ΔΕΗ για μία απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα είναι προς όφελος όλων των καταναλωτών.

ΠεριβάλλονΗ περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της ενερ-γειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι στόχοι για το 2020 είναι 20% παραγωγή από ΑΠΕ, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% μείω-ση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις της στο τοπίο και στον έμβιο κόσμο, διαχει-ρίζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον, στοχεύοντας πάντοτε στην πρόληψη, αλλά και στην αποκατάσταση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Σε σταθερή βάση μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τον περιβαλλοντικό προ-σανατολισμό της.Ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη για την Ελ-λάδα οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ πραγ-ματοποιεί σημαντικές περιβαλλοντικές επενδύσεις, τόσο με την κατασκευή νέων

υπερσύγχρονων Μονάδων, όσο και με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λειτουργία Μονάδων της. Οι νέες πα-ραγωγικές επενδύσεις και η βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων υλοποιού-νται με την αξιοποίηση της βέλτιστης αντιρ-ρυπαντικής τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται έμπρακτα ότι για τη ΔΕΗ η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί «πολυτέλεια», αλλά απόλυτη προτεραιότητα.

ΚοινωνίαΗ ΔΕΗ εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές δι-οίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της και μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρο-νου εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαι-ριών. Σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της, τόσο με την εφαρμογή Συστημάτων Δι-αχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, όσο και με την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και η παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και διά βίου μάθησης, αποτελούν βασικούς άξονες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της με υπευθυνότητα προς το καταναλωτικό κοι-νό της χώρας, καταβάλλοντας προσπάθειες για ποιοτικές υπηρεσίες και υψηλό επίπε-δο εξυπηρέτησης πελατών, εφαρμόζοντας πρακτικές με προσανατολισμό την αποκόμι-ση αμοιβαίου οφέλους μεταξύ της Εταιρείας και της κοινωνίας. Για τη ΔΕΗ η προσφορά στην κοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρημα-τική της δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό υλοποιεί σημαντικές δράσεις που έχουν ως κύριο αποδέκτη τόσο τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στον άξονα αυτό υλοποιεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο που περιλαμβάνει σειρά από ενέρ-γειες, οι οποίες αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου.

H ΔΕΗ πραγματοποιεί ση-μαντικές περιβαλλοντικές επενδύσεις, τόσο με την κατασκευή νέων υπερσύγ-χρονων Μονάδων, όσο και με τη βελτίωση των περιβαλ-λοντικών επιδόσεων των εν λειτουργία Μονάδων της.

42-43_DEH.indd 43 4/16/14 4:28 PM

Page 44: CSR REPORTS 2014

44 OTE-COSMOTE

Μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα Εται-ρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της COSMOTE το 2012 σε σχέση με τον απολογισμό, είναι:• Έκδοση 1ου Κοινού Απολογισμού Εταιρικής

Υπευθυνότητας (ΕΥ) ΟΤΕ-COSMOTE 2012.• Δημιουργία Κοινής Ομάδας Εταιρικής Υπευ-

θυνότητας και Περιβαλλοντικής Επιτροπής OTE-COSMOTE, που αποτελείται από 50 στε-λέχη προερχόμενα από διαφορετικά τμήματά του από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις OTE-COSMOTE.

• Δημοσίευση Απολογισμού σε 2 γλώσσες (ελ-ληνικά και αγγλικά), 2 εκδόσεις (πλήρη και συνοπτική) και 2 μορφές (ηλεκτρονική για τον πλήρη απολογισμό και σε έντυπη για το συνο-πτικό απολογισμό).

• Επίτευξη περίπου 90% των στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας που είχαν τεθεί για το 2012.

• Σύνταξη απολογισμού ΕΥ βάσει τριών διε-θνών αρχών και προτύπων: του προτύπου ΑΑ1000 AccountAbility Principles Standard (ΑΑ1000APS), των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και των κατευθυντήριων γραμμών του Global Reporting Initiative.

• Παρουσίαση της επίδοσης ΟΤΕ-COSMOTE, σύμφωνα με τις τρεις αρχές του ΑΑ1000APS.

• Καταγραφή των ενεργειών ΟΤΕ-COSMOTE, σύμφωνα με τις 10 αρχές του UNGC.

• Κάλυψη 115 δεικτών του GRI και παρουσίαση των διοικητικών δεσμεύσεων σε 36 θέματα (aspects) που θέτει το GRI.

• Διατήρηση του επιπέδου εφαρμογής B+ κατά το GRI.

Πιο αναλυτικά, το 2012 ο OTE και η COSMOTE παρουσίασαν μια νέα οργανωτική δομή Εται-ρικής Υπευθυνότητας, με ενοποιημένα τμήματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σταθερής και Κινητής. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια κοινή Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας OTE-COSMOTE, η οποία απο-τελείται από 50 εκπροσώπους που λειτουργούν ως πρεσβευτές σε όλες τις λειτουργικές μονάδες

της εταιρείας. Επικεφαλής της νέας οργανωτικής δομής Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι η Διευ-θύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, η οποία αναφέ-ρεται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.Η στρατηγική και το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευ-θυνότητας OTE-COSMOTE στηρίζονται στις βασι-κές αξίες των δύο εταιρειών και στην εφαρμογή της μεθοδολογίας και των συστημάτων διαχεί-ρισης ΕΥ που διέπονται από διεθνή πρότυπα, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδο-ση απολογισμών βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Guidelines) του GRI (Global Reporting Initiative) και οι Αρχές της Συμμετοχικότητας, της Ουσιαστικότητας και Ανταπόκρισης του ΑΑ1000 AccountAbility Standard. Και οι δύο εταιρείες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Το κοινό πλαίσιο ΕΥ εστιάζει στα πιο ουσιαστικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την αγορά, τους εργα-ζομένους, το περιβάλλον και την κοινωνία, και συμπληρώνεται από τη συμμετοχή των ενδιαφε-ρόμενων μερών, την ανάλυση της ουσιαστικό-τητας και τον καθορισμό των εταιρικών στόχων. Tα πιο σημαντικά ανά πυλώνα επιτεύγματα, όπως αυτά περιγράφονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας OTE-COSMOTE 2012, είναι τα ακόλουθα:

Αγορά• Οι εταιρείες επενδύουν στη δημιουργία νέων

προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περι-βάλλοντος και την υποστήριξη της κοινωνίας. Για πρώτη φορά διέθεσαν στην ελληνική αγορά υπηρεσίες VDSL ο ΟΤΕ και υπηρεσίες 4G η COSMOTE, καθώς και προγράμματα μειωμέ-νων τιμών, «Νέα εποχή τιμών» και Απεριόρι-στα προγράμματα «OTE Double Play».

• Γίνεται συνεχής προσπάθεια για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, την ασφαλή χρήση των κι-

Μακροχρόνια και ουσιαστική δέσμευση

Με κοινωνική ευαισθησία, ο ΟΤΕ και η COSMOTE δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τη λειτουργία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση του ανθρώπι-νου δυναμικού τους, την ενίσχυση της κοινωνίας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

44-45_OTE-COSMOTE.indd 44 4/16/14 6:02 PM

Page 45: CSR REPORTS 2014

45OTE-COSMOTE

νητών τηλεφώνων και την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών συσκευών (περισσότερα από 350.000 άτομα το 2012).

• Η COSMOTE πραγματοποίησε αξιολογήσεις για το 91,74% των προμηθευτών της.

• Η ικανοποίηση των πελατών το 2012 παρέμεινε για άλλη μια χρονιά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζο-ντας τις 72 μονάδες για τον OTE και τις 66 για την COSMOTE.

Εργαζόμενοι• Το Δεκέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκαν με

επιτυχία τα Προγράμματα Οικειοθελούς Απο-χώρησης Προσωπικού του ΟΤΕ, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις. Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι αποδέχθηκαν τα κί-νητρα που δόθηκαν από την εταιρεία, κυρίως για εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και χωρίς επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων.

• Το 2012, η ετήσια διαδικασία Αξιολόγησης Απόδοσης και Ανάπτυξης Εργαζομένων του ΟΤΕ αναθεωρήθηκε, με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά και την ίδια τη ροή εργασιών.

Περιβάλλον• Το 2012 ξεκίνησε η ανάπτυξη ολοκληρωμέ-

νου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και ολοκληρώθηκε το 2013.

• Ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συ-στήματος για τη συλλογή και αναφορά των πε-ριβαλλοντικών δεδομένων ΟΤΕ και COSMOTE.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση μιας ολο-κληρωμένης στρατηγικής για την κλιματική αλ-λαγή του OTE και της COSMOTE, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για το κλίμα του ομί-λου Deutsche Telekom. Η στρατηγική αυτή θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη θέσπιση στόχου μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ το 2020, συνο-δευόμενου από σειρά μέτρων προς εφαρμογή.

• Το 2012 ξεκίνησε η διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για τη διαχείριση απορριμμάτων στον όμιλο DT, η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο «Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύ-κλωση».

• Οι άμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 1) του ΟΤΕ και της COSMOTE από την κατανάλωση ενέργειας υπολογίστηκαν σε 17.025 t CO2 eq, το 2012, πα-ρουσιάζοντας μείωση 10% σε σχέση με το 2011.

• Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εξασφάλισαν από τη ΔΕΗ Α.Ε., προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Οργανισμού κατά το 2012, Εγγυήσεις Προ-έλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΠ) από ΑΠΕ, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο πως για το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του ΟΤΕ και της COSMOTE που καλύφθηκαν από το δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε., έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κοινωνία• Η Κοινωνική Συνεισφορά του ΟΤΕ και της

COMOTE το 2012 ανήλθε στο ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ περίπου, μέσω χορηγιών, δωρεών, αλλά και παροχών σε είδος.

• Το 2012 συγκεντρώθηκαν 550.000 ευρώ για την υποστήριξη παιδιών που χρήζουν βοήθειας, μέσω της Χριστουγεννιάτικης Καμπάνιας του ΟΤΕ και της εκστρατείας «Θεσμός Αγάπης» της COSMOTE.

• Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ο κόσμος μας, εσύ», η COSMOTE υποστήριξε περισσότερες από 200 οικογένειες, μέσω του «Προγράμματος Αλληλεγγύης στην Οικογένεια».

• Με στόχο την προσπάθεια ενίσχυσης της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων /υπηρεσιών από ευαίσθητες ομάδες του πλη-θυσμού, η COSMOTE διέθεσε 12.661 κινητά τηλέφωνα, ειδικά σχεδιασμένα για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με προβλήματα όρασης. Πα-ράλληλα, ο ΟΤΕ παρείχε υπηρεσίες σε 24.065 άτομα με αναπηρία. Συμπληρωματικά, ο ΟΤΕ παρείχε εκπτώσεις ύψους 4.030.004 ευρώ για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία.

• Ενίσχυση του «Προγράμματος Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE», με 46 υποτροφίες και τιμη-τικές διακρίσεις να χορηγούνται σε φοιτητές, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10%, από το 2011.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συνεχίζουν με πράξεις να αποδεικνύουν πως η προσφορά σε όλους τους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί και για τις δύο εταιρείες μακροχρόνια και ουσιαστική δέσμευση.

44-45_OTE-COSMOTE.indd 45 4/16/14 6:02 PM

Page 46: CSR REPORTS 2014

Αξιόπιστα, Έγκυρα, Αποτελεσματικά

DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Τ 210.77.12.400 | F 210.77.85.097 | E [email protected] | U WWW.DIRECTION.GR

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................................................

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ..................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....................................................................Τ.Κ. ........................... ΠΟΛΗ ...................................................................

Α.Φ.Μ. .................................................................. ................................................................................................................................. ΔΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Αlpha Bank .... .... 014 14 300 232 0000 127 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος .. 182 / 470 645 - 55

Τράπεζα Πειραιώς .....................6723 115090 643 Efg EuroBank ... 0026 0016 1702 0019 5988

Β) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: Visa Mastercard Diners AMEX

Αριθµός κάρτας ....................................................................................... Ηµεροµηνία λήξης ........... / ............... / ..................

.................... / .................. / ....................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συµπληρώστε το κουπόνιΕπιθυµώ να παραγγείλω το CSR LEXICON στην τιµή των 50 €.Έξοδα αποστολής µε courier: Αττική 6 €, Ηπειρωτική Ελλάδα 8 €, Νησιωτική Ελλάδα 10 € (Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνεται ΦΠΑ)

csrproject

Μια έκδοση της DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ AE

Κάτι περισσότερο από μια καταγραφή και παρουσίαση ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών όρων για την ΕΚΕ και την Αειφορία. Ένα εξαιρετικά χρηστικό εγχειρίδιο ενημέρωσης που δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα γραφείο!

21x29.indd 1 1/23/14 3:01 PM

Page 47: CSR REPORTS 2014

47VODAFONE

11 χρόνια Απολο-γισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Vodafone, με στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις, παραμένει προσηλω-μένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και πα-ρουσιάζει για ενδέκατη συνεχή χρονιά τον ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά την περίοδο Απρίλιος 2012-Μάρτιος 2013. Στόχος του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone είναι η εταιρεία να συνεχίσει να λει-τουργεί υπεύθυνα και να κάνει αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των υλι-κών. Ταυτόχρονα αξιοποιεί την τεχνολογία της για να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, καλύπτοντας πραγματικές σημερινές ανάγκες. Η κ. Αγγελική Μπούρα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων στη Vodafone Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Η συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί για όλους εμάς στη Vodafone στρατηγική επένδυση και μέρος της καθημερινής μας λειτουργίας. Ο 11ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι το επιστέγασμα της συνεχούς και συστηματικής προ-σπάθειάς μας να λειτουργούμε υπεύθυνα, επικε-ντρώνοντας τη δραστηριότητά μας στη λειτουργία μας και επιφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε». Τα προγράμματα της Vodafone που ξεχώρισαν την περίοδο αυτή, είναι: • Η ανάπτυξη και παροχή -στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Vodafone bsafeonline- της Youth Safe Pack, της πρώτης κάρτας σύνδεσης κατάλληλα σχεδιασμένης για παιδιά, που λειτουργεί σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, καθώς και της Vodafone Safety Net, μίας δωρεάν εφαρμογής για android smartphones, διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες κινητής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως δικτύου, που βοηθά τους γονείς να καθορίσουν -σε συνεργα-σία με το παιδί τους- τη σωστή χρήση του κινητού τηλεφώνου.

• Η διάθεση έξυπνων υπηρεσιών κινητής επικοι-νωνίας μεταξύ συσκευών (Machine to Machine – M2M): H υπηρεσία SmartEcometer PV πα-

ρέχει σε πραγματικό χρόνο, μέσω του δικτύου της Vodafone, πλήρη έλεγχο της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, της παραγωγής ενέργειας και του αντίστοιχου οικονομικού οφέ-λους. Επίσης, η υπηρεσία ελέγχου κατανάλωσης φυσικού αερίου SmartEcometer Gas δίνει τη δυνατότητα για την αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχο της κατανάλωσης φυσικού αερίου, από οικιακούς και εταιρικούς καταναλωτές και προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν προ-βλήματα λειτουργίας και σωστό προγραμματισμό κατανάλωσης, αποφεύγοντας την άσκοπη κατα-νάλωση ενέργειας.

• H αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοι-νωνίας στον τομέα της υγείας, μέσα από το Πρό-γραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, που εφαρμόζει η εταιρεία για 8 συναπτά έτη, σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, με στόχο τη δωρεάν πρόσβαση σε ει-δικευμένες υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας.

• Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα κτίρια γρα-φείων, με αποτέλεσμα την αποτροπή εκπομπής στην ατμόσφαιρα, περισσότερων από 51.400 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

• Η στήριξη, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, της Κι-νητής Παιδιατρικής και Οδοντιατρικής Μονάδας που δημιούργησε η Vodafone σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου το 2003, η οποία έχει ήδη περιθάλψει περισσότερα από 55.000 παιδιά πανελλαδικά.

Ο 11ος Απολογισμός της Vodafone κατατάσσεται για 4η συνεχή χρονιά έπειτα από έλεγχο ανεξάρτητου φορέα, στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI (Έκδοση 3.1), και το περιεχόμενό του διασφα-λίζεται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές της συμμετοχικότητας, της ουσιαστικότητας και της ανταπόκρισης.Τόσο ο τελευταίος (11ος), όσο και οι προηγούμενοι απολογισμοί της Vodafone, είναι διαθέσιμοι στο vodafone.gr/sustainability.

Vodafone: Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

47_VODAFONE.indd 47 4/16/14 4:33 PM

Page 48: CSR REPORTS 2014

48 INTERAMERICAN

Αν παρακολουθήσει κάποιος την εξέλιξη της απολογιστικής έκθεσης της Interamerican για την επιχειρησιακή υπευθυνότητά της, θα διαπιστώσει μια υποδειγματική συνέπεια προ-όδου, που βασίστηκε εξ αρχής σε θεμελιώδεις επιλογές σταθερής αναφοράς. Ακόμη και στο σχεδιασμό, ο απολογισμός ακολουθεί υφο-λογικά μια σταθερή γραμμή όπως και στην οργάνωση της ύλης, ανανεούμενος με «πινε-λιές» στις λεπτομέρειες από έτος σε έτος και έχοντας επιτύχει με αυτό τον τρόπο μια ανα-γνωρίσιμη, μοναδική «ταυτότητα» με ισχυρά χαρακτηριστικά.

Οι κατευθύνσεις και οι επιδόσειςΗ Interamerican εκδίδει Απολογισμό ΕΚΕ σε ετήσια βάση από το 2009 (έτος αναφοράς 2008) και συμπλήρωσε ήδη, με την πρόσφατη έκθε-ση για το 2012, πέντε εκδόσεις. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα βελτίωσης του επιπέδου κάλυψης δεικτών της κατευ-θυντήριας οδηγίας Global Reporting Initiative (GRI G3.1) που ακολουθεί. Σύμφωνα με την πιστοποίηση του ανεξάρτητου οργανισμού εξωτερικής επαλήθευσης, ο Απολογισμός 2012 βρίσκεται στο επίπεδο Β+ και στόχος της Interamerican είναι να κλείσει φέτος την έκθεση για το 2013 για τελευταία φορά πάνω στο πρότυπο GRI G3.1 –πριν περάσει στο G4– επιτυγχάνοντας το άριστο επίπεδο Α. Ήδη, η εταιρεία, με την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της κοινωνικής υπευθυνότητας στη στρατη-γική της και την έμφαση στην ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων που την απασχολούν στους άξονες της υπεύθυνης συμπεριφοράς, έχει προσεγγίσει το επίπεδο Α. Επισημαίνεται ότι, παράλληλα, η σύνταξη του απολογισμού είναι ευθυγραμμισμένη και με τις κατευθύν-σεις των προτύπων ISO 26000 και AA 1000.

Ως προς τις επιδόσεις, ο Απολογισμός 2012 βελτίωσε περαιτέρω την κάλυψη δεικτών GRI, καλύπτοντας πλήρως 108 από το σύ-νολο των δεικτών, μερικώς 17 και απο-τυγχάνοντας μόνο σε ένα δείκτη. Έναντι του προηγούμενου απολογισμού (2011) η πλήρης κάλυψη αυξήθηκε κατά 12 δείκτες. Επιτεύχθηκαν 17 από τους 18 στόχους που είχαν τεθεί και η εταιρεία αστόχησε σε ένα στόχο. Πέρα από την ενδυνάμωση της αρ-χής της ουσιαστικότητας και της ενσωμάτω-σης στη στρατηγική, με τις πρακτικές της η Interamerican ανταποκρίθηκε με αξιόλογες πρωτοβουλίες στις θεματικές προτεραιό-τητες που είχε θέσει για την ανάπτυξη της πρόληψης στην υγεία και έναντι κινδύνων (οδική ασφάλεια, καταστροφικοί κίνδυνοι), την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, την υποστήριξη των δι-καιωμάτων του παιδιού, τη φροντίδα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και των ηλι-κιωμένων, τη συνδρομή για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Αξιακά, οι επιλογές της εταιρείας στην έμπρακτη έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας ανάγονται στην αναγκαιότητα μιας ισορροπημένης και ποι-οτικής σχέσης με όλους τους συμμετόχους, που διακρίνονται σε πρωτεύουσα ζώνη (πελάτες, μέτοχοι, προσωπικό-συνεργάτες, πολιτεία-δημόσιες αρχές) και δευτερεύουσα ζώνη αλληλεπίδρασης (επιχειρηματική κοι-νότητα, τοπικές κοινότητες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα μαζικής επικοινωνίας).

Η αποτύπωση των πρακτικών ΕΚΕΤο κοινωνικό προϊόν που διένειμε η Interamerican κατά το 2012 έφθασε τα 191,2 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες

Μια Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ξεχωρίζει

Πρότυπο δομής και συνέπειας ο απολογισμός της INTERAMERICAN.

48-49_INTERAMERICAN.indd 48 4/16/14 4:35 PM

Page 49: CSR REPORTS 2014

49INTERAMERICAN

για ενέργειες ΕΚΕ ξεπέρασαν τις 300 χιλ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η διάθεση των εταιρικών υποδομών σε υπηρεσίες και τεχνογνωσία –κυρίως στους τομείς της υγείας και αντιμετώπισης κινδύνων– και η συνεισφορά ανθρωπίνων πόρων μέσα από την συμβολή των «Εθελοντών Ζωής» της εταιρείας, ομάδας που αριθμεί 237 μέλη.Ο Απολογισμός 2012 αναδεικνύει ιδιαίτερα τη συνάφεια των καλών πρακτικών ΕΚΕ με το επιχειρησιακό αντικείμενο (ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα). Ενδεικτικά, ανα-φέρονται τα παραδείγματα της αξιοποίησης των υπηρεσιών Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, καθώς και η παροχή δωρεάν ασφαλιστικών καλύψεων σε κοινωφελείς οργανισμούς, που αποτελούν εναλλακτικές χορηγίες χα-μηλού κόστους για την Interamerican, αλλά σημαντικής αξίας για την κοινωνία. Ακόμη, στον απολογισμό υπογραμμίζεται η αναφορά της εταιρείας στις Αρχές της Αει-φόρου Ασφάλισης, που η Interamerican έχει συνδιαμορφώσει και συνυπογράψει ως η μοναδική από την Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως μέλους στην Πρωτοβουλία των Χρηματοπι-στωτικών Οργανισμών του Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP Finance Initiative). Πρόκει-

ται για καινοτόμο προσέγγιση στρατηγικής και λειτουργικής ευθύνης ενός ασφαλι-στικού οργανισμού που έχει υιοθετήσει η Interamerican δεσμευόμενη για ανάλογες πρακτικές. Αναφερόμενος στις συνέπειες λόγων και έργων, όπως διατυπώνονται στον απολο-γισμό, ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, επισημαίνει: «Από τις αρχές που υπηρετούνται όσο και από τις ενέργειες που παρουσιάζονται στον απολο-γισμό, είναι σαφές ότι η Interamerican δεν περιορίζεται στην ικανοποίηση των πολι-τών που την εμπιστεύονται για την ασφά-λισή τους, αλλά ενισχύει την αξιοπιστία της ανταποκρινόμενη στις επιταγές των καιρών μας για κανονιστική συμμόρφωση, διαφά-νεια, ειλικρίνεια και συνέπεια έναντι όλων των κοινωνικών εταίρων, δημιουργώντας και επιστρέφοντας αξία στην κοινωνία με πολλούς τρόπους». Εξάλλου, ο κ. Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ του Ομίλου, τονίζει τη σημασία του απολογισμού για την κατανόηση της ιδέας της υπευθυνότητας και την ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας για την υπευθυνότητα μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών.

ΔιακρίσειςΗ Interamerican έχει βρα-βευθεί κατ’ επανάληψη για τις εκθέσεις κοινωνικής υπευ-θυνότητας. Η αξιολόγηση του Απολογισμού 2012 από την επιστημονική ομάδα του Πα-νεπιστημίου Αιγαίου κατέταξε τον απολογισμό της εταιρείας στην τρίτη θέση στο σύνολο των εκδοθέντων κατά το 2013 απολογισμών στην Ελλάδα. Εξάλλου, πρόσφατα ο απολο-γισμός απέσπασε βραβεία σε 4 από τις 6 κατηγορίες αξιο-λόγησης του θεσμού “Bravo”, που οργανώνει το Quality Net Foundation. Ο θεσμός έχει κα-ταξιωθεί για το δημιουργικό, ανοιχτό διάλογο που προωθεί όσον αφορά τις εκθέσεις βιώ-σιμης ανάπτυξης.

48-49_INTERAMERICAN.indd 49 4/16/14 4:36 PM

Page 50: CSR REPORTS 2014

50 Mamidoil Jetoil

H JETOIL παρου-σιάζει την 5η κατά σειρά Έκθεση Εται-ρικής Υπευθυνότη-τας, η οποία καλύ-πτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνι-κής Ευθύνης.

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη Mamidoil Jetoil και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις δεσμεύσεις της εταιρείας σε θέ-ματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στις σελίδες της συγκε-ντρώνονται και παρουσιάζονται όλες οι δράσεις και τα προγράμματα που η εταιρεία εφάρμοσε το 2012, με σκοπό να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το όραμα Αξίζει να σημειωθεί πως το 2012 η Jetoil προχώ-ρησε σε επαναπροσδιορισμό του Οράματος, της Αποστολής αλλά και των Αρχών της μέσα από ενδο-εταιρικές διεργασίες, με τη συμμετοχή στελε-χών από διάφορα επίπεδα (διοίκηση, διευθυντές, προϊστάμενοι). Στο όραμα αυτό σήμερα πλέον έχει ενσωματωθεί και η έννοια της Εταιρικής Υπευθυ-νότητας, έτσι ώστε οι Έλληνες και ξένοι συνεργάτες και καταναλωτές να γνωρίζουν την Jetoil ως μία σοβαρή, υπεύθυνη και ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία προσφέρει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, της οποίας αποστολή εί-ναι να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν σε όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία της (συμμέτοχοι) με βάση τους κύριους άξονες: Αν-θρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά.

Οι υπεύθυνες διακρίσεις Το 2012 η Jetoil απέσπασε διάφορα βραβεία για τις επιδόσεις της στην ΕΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλαβε διάκριση στο πλαίσιο των Βραβείων myclimate - Green Leader, που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και τον ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό myclimate. Επίσης, έλαβε διπλή βρά-βευση στο πλαίσιο της συμμετοχής της στα ΔΕΗ Environmental Awards 2013 το Δεκέμβριο του 2012. Λίγο νωρίτερα, το Μάιο του 2012, είχε λάβει τη διάκριση Silver, συμμετέχοντας στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - CR Index./

Οι δράσειςΜεταξύ άλλων, στις αρχές Μαρτίου 2012 η Jetoil προσυπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια, ενώ ξεκίνησε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφαλείας Πάνος Μυλωνάς (ΙΟΑΣ). Ακόμη στήριξε δράσεις εθελοντισμού του προσωπικού της καθώς και μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες για μη κερδοσκοπικές οργανώ-σεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, ευπαθείς ομάδες, σωματεία και σχολεία. Όσον αφορά το περιβάλλον, μεταξύ άλλων συνέχισε το πρόγραμμα καταμέτρησης και αντιστάθμισης ρύπων για το σύνολο του στόλου των Ι.Χ. βυτιο-φόρων και για 3 εφοδιαστικά πλοία καθώς και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος των γραφείων της εταιρείας τόσο σε Αθήνα (για τρίτη χρονιά) όσο και σε Θεσσαλονίκη (για δεύτε-ρη χρονιά). Επίσης, συνεχίστηκαν προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών, ενώ μέσα στο 2012 ξεκίνησε τη μετατροπή του πρατηρίου της στον Αγ. Στέφανο στην Αττική σε «πράσινο» .

Η σύνταξη της έκθεσηςΗ σύνταξη της έκθεσης βασίστηκε στις αρχές υπο-βολής αναφορών της GRI G3 (Παγκόσμια Πρωτο-βουλία Υποβολής Αναφορών - Global Reporting Initiative). Η Mamidoil Jetoil έχει αξιολογήσει την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και έχει εκτιμή-σει το επίπεδο εφαρμογής ως προς τις κατευθυ-ντήριες οδηγίες GRI G3, σε επίπεδο εφαρμογής B+, με το Κέντρο Αειφορίας (CSE) να έχει αναλάβει το καθήκον της εξωτερικής διασφάλισης. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2012, η Jetoil προέβη σε αυτο-αξιολόγηση ΕΚΕ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν καθορι-στικά για τη συνέχιση της βελτίωσης της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνει την απόδοση του οργανισμού σε θέματα ΕΚΕ και εντοπίζει τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και περισσό-τερης προσπάθειας, δίνοντας τη δυνατότητα να αποτυπώνεται και η βελτίωση του οργανισμού.

Μέρος του οράματοςη Εταιρική Υπευθυνότητα

21x29.indd 1 4/2/14 3:45 PM50_Jetoil.indd 50 4/16/14 4:37 PM

Page 51: CSR REPORTS 2014

21x29.indd 1 4/2/14 3:45 PM

Page 52: CSR REPORTS 2014

52 Μαρινόπουλος

Τη δέσμευσή της στην υπευθυνό-τητα αποδεικνύει η Μαρινόπουλος Α.Ε., παρουσιάζο-ντας Απολογισμό Βιώσιμης & Υπεύ-θυνης Ανάπτυξης σε επίπεδο «Core», με βάση τις διεθνείς οδηγίες G4 του Global Reporting Initiative

145 ποσοτικοί δείκτες τεκμηριώνονται στην έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης της Μαρινόπουλος Α.Ε. για την περίοδο 2011-2012. Η εταιρεία εφάρμοσε πλήρως τις διεθνείς οδηγίες Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με το GRI-G4, το Global Impact των Ηνωμένων Εθνών και το EFQM. Παράλληλα, απάντησε πλήρως σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Η δέσμευση της Μαρινόπουλος Α.Ε. στην κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση απέσπα-σε την πρώτη θέση στη σχετική λίστα της «Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας». Η εται-ρεία αξιολογήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων της περιβαλλοντι-κής υπευθυνότητας, του Εταιρικού Κώδικα Δεοντολογίας, των ενδοεταιρικών δράσε-ων καταπολέμησης της διαφθοράς και της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους. Άλλωστε, το νέο πρότυπο GRI-G4 ενθαρρύ-νει σημαντικά την εταιρική λογοδοσία και τη διαφάνεια και συμπεριλαμβάνει δείκτες για την εφοδιαστική αλυσίδα, την ηθική και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στοιχεία που απασχολούν την εταιρεία και αποτελούν στα-θερά σημεία αναφοράς της φιλοσοφίας της.Ειδικότερα, οι 145 τεκμηριωμένοι ποσοτικοί δείκτες αφορούσαν στη δράση και τη συ-νεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οι-κονομία, στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων της, στην κοινωνία, στο Περιβάλλον, καθώς και στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τους προμηθευ-τές της και την ποιότητα των προϊόντων της.Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές της δράσεις, η Μαρινόπουλος Α.Ε. στήριξε 1.200 νοικοκυ-ριά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργεί σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσ-σαλονίκη, ενώ 350.000 καταναλωτές ενισχύ-θηκαν μέσω του εκπτωτικού προγράμματος για τους κοινωνικά ασθενέστερους.

Σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης, η Μαρινόπουλος Α.Ε. κατέλαβε την πρώτη θέση του Κλάδου Λιανεμπορίου στο δείκτη Environmental Management & Disclosure του WWF, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, στη μείωση συνολικών εκπο-μπών διοξειδίου του άνθρακα, στη μείωση χρήσης πλαστικών σακουλών, στη μείωση χρήσης νερού και χαρτιού (χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανακυκλωμένο χαρτί ή και από ξυλεία FSC), στη μείωση της δυνητι-κής επίδρασης ψυκτικών υλικών, καθώς και στη συλλογή μπαταριών σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ό,τι αφορά θέματα προμηθειών, η εται-ρεία διέκοψε τη συνεργασία της με δύο προμηθευτές, μετά την επιθεώρησή τους για θέματα ασφάλειας τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύνολο των προμηθευτών της έχει υπογράψει την τήρη-ση των απαιτήσεων των κανόνων REACH.Σε επίπεδο προϊόντων, η Μαρινόπουλος προχώρησε σε 193 προληπτικές αποσύρ-σεις προϊόντων για λόγους ασφαλείας, ενώ διέθεσε δωρεάν προϊόντα σε 119 περιπτώ-σεις που διαπιστώθηκε διαφορά στην τιμή ραφιού-ταμείου. Παράλληλα, η εταιρεία δι-ατήρησε το ποσοστό προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε ποσοστό άνω του 25%.Ακόμα και με τα αυστηρότερα κριτήρια, η Μαρινόπουλος Α.Ε. αποδεικνύει ότι παρα-μένει στην κορυφή του Κλάδου του λιανε-μπορίου, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας στους κοινωνικούς εταίρους και υπεύθυνης Ανάπτυξης. Η καινοτομία και η εξωστρέφεια της εταιρείας περνά μέσα από τους πλέον σύγχρονους διεθνείς κανόνες αξιολόγησης. Κι αυτό δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση, αλλά βασική φιλοσοφία και ειλικρινή συναίσθηση ευθύνης, που διέπει το σύνολο των δράσε-ων του Ομίλου.

Δύναμη κοινωνικής ευθύνης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011-2012

Υπεύθυνα

Carrefour_report_21x29_Layout 1 4/4/14 4:01 PM Page 1

21x29.indd 1 4/4/14 6:15 PM52_carrefour.indd 52 4/16/14 4:39 PM

Page 53: CSR REPORTS 2014

53Επεξηγήσεις σελίδας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011-2012

Υπεύθυνα

Carrefour_report_21x29_Layout 1 4/4/14 4:01 PM Page 1

21x29.indd 1 4/4/14 6:15 PM52_carrefour.indd 53 4/16/14 4:39 PM

Page 54: CSR REPORTS 2014

54 Novartis

Ένας Απολογισμός με στόχο να αποτε-λέσει μέσο ενημέ-ρωσης, επικοινω-νίας και διαφάνειας προς τους Κοινωνι-κούς Εταίρους.

Η Novartis Hellas ΑΕΒΕ προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανά-πτυξης 2013, που αποτελεί τον πρώτο απολογι-σμό του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα που βρίσκεται σε επίπεδο συμφωνίας «Β» με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες G3.1 του Global Reporting Initiative (GRI).Ως φαρμακευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, η Novartis επιδεικνύει ακό-μα μεγαλύτερη εταιρική υπευθυνότητα, καθώς τα καινοτόμα σκευάσματά της επηρεάζουν άμεσα τη ζωή και την υγεία των συνανθρώπων μας. Η έκδοση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βι-ώσιμης Ανάπτυξης, που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία Stream Management, αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαφάνει-ας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους σε θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα, με στόχο και όραμα την υπεύθυνη λειτουργία και συμβολή της, στη δημιουργία και λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, στην υποστήριξη των ασθενών και της κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και, φυσικά, στη δη-μιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της.

Για το λόγο αυτό, ο Απολογισμός εστιάζει: • Στην εφαρμογή διεθνών οδηγιών Εταιρικής

Υπευθυνότητας (όπως το GRI-G3.1, τους Οι-κουμενικούς Στόχους Χιλιετίας και το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών) και στην αξιοποίηση των Αρχών της Συμμετοχικότητας, Ουσιαστικότητας και Ανταπόκρισης του AA1000.

• Στον καθορισμό ουσιωδών θεμάτων μέσα από την ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος και του κλάδου της υγείας, αξιοποιώντας τα αποτε-λέσματα σχετικών ερευνών.

• Με όραμα τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστή-ματος υγείας και τη βελτίωση της καθημερινό-τητας του Έλληνα ασθενούς, η Novartis Hellas προσφέρει για περισσότερα από 20 χρόνια ένα πλούσιο κοινωνικό έργο, στηρίζοντας πρω-τοβουλίες που τοποθετούν στο επίκεντρο τον

άνθρωπο. Προσφορά δωρεάν φαρμάκων σε ανασφάλιστους ασθενείς μέσω δημόσιων νο-σοκομείων και κοινωνικών ιατρείων, εκπόνηση προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμους θεραπείες, παροχή δωρεάν δι-αγνωστικών εξετάσεων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με φαρμακευτικούς οργανισμούς και συλλόγους ασθενών, δωρεές προς δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές για τη στήριξη ερευνητικών έργων που συμβάλλουν στη βελτίωση ζωής και υγείας των Ελλήνων, είναι μερικές μόνο από τις πρωτοβουλίες της εταιρείας.

Σημαντικά επιτεύγματα για την εταιρεία, που περι-λαμβάνονται στον Απολογισμό είναι:• Η ανάδειξη ως 1η φαρμακευτική εταιρεία στην

Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 9,97%.• Η διάθεση πάνω από 130,2 εκατ. ευρώ στην ελ-

ληνική κοινωνία, μέσω επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης, πληρωμών φόρων, μισθοδοσίας, προμηθευτών, δωρεών και χορηγιών.

• Η διεξαγωγή 82 Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα, με επένδυση περισσότερων από 9,3 εκατ. ευρώ.

• Η συνεργασία με ελληνικές φαρμακοβιομηχανί-ες για την παραγωγή και προώθηση φαρμακευ-τικών σκευασμάτων, μέσα από την επένδυση 52 εκατ. ευρώ.

• Η υποστήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων για περισσότερους από 18 φορείς ασθενών.

• Η διατήρηση του ποσοστού των αγορών από εγχώριους προμηθευτές στο 88%.

• Η μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης νερού κατά 3,7%.

• Η παρακολούθηση τουλάχιστον ενός εκπαιδευ-τικού προγράμματος από το 28,9% των εργαζο-μένων.

Με το αίσθημα ευθύνης προς τον άνθρωπο και την κοινωνία και σύμμαχο την καινοτομία και τη συνεχή επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, η Novartis Hellas συνεχίζει με συνέπεια τη συνει-σφορά της, διασφαλίζοντας παράλληλα, με κάθε δυνατό τρόπο, τη βιωσιμότητά της.

Με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία

21x29.indd 1 4/9/14 6:37 PM54_NOVARTIS.indd 54 4/16/14 4:38 PM

Page 55: CSR REPORTS 2014

21x29.indd 1 4/9/14 6:37 PM54_NOVARTIS.indd 55 4/16/14 4:38 PM

Page 56: CSR REPORTS 2014

56 Global Sustain

To 2013 η Global Sustain παρουσί-ασε Απολογισμό Αειφορίας, απο-δεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευ-σή της στην αειφο-ρία αλλά και στη διαφάνεια, με βάση παγκόσμια πρότυπα και απαιτήσεις.

Έχοντας ήδη προβεί στη δημοσίευση του πρώτου COP (Communication on Progress) το 2012, η Global Sustain παρουσιάζει τον πρώτο της Απο-λογισμό Αειφορίας που ακολουθεί τις Αρχές του Global Reporting Initiative (GRI) και του Οικουμε-νικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact). Ο Απολογισμός είναι επίσης GRI checked και έχει λάβει και εξωτερική διασφάλιση από τον ανεξάρ-τητο φορέα ΕΥ.Επίσης, η Global Sustain έχει συνυπογράψει τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του τοπικού δικτύου για το Οικου-μενικό Σύμφωνο από το 2008 και ο Διευθύνων Eταίρος της αποτελεί μέρος της συντονιστικής γραμματείας, ενώ είναι και μέλος του βελγικού τοπικού δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου.Οι πυλώνες δράσης που καλύπτει ο Απολογισμός είναι οι ακόλουθοι:

ΑγοράΗ εταιρεία το 2012 αύξησε τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2011, κατέβαλλε 50% περισσό-τερα κεφάλαια για μισθούς και κοινωνικές παρο-χές, χρηματοδότησε δύο προγράμματα ΜΚΟ, ενώ δίνονται στοιχεία από την έρευνα ικανοποίησης μελών για τις υπηρεσίες της. Ενδεικτικά ανα-φέρεται ότι το 86,96% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι η εταιρεία έχει πολύ καλό επίπεδο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.

Ανθρώπινο δυναμικόΟι άνθρωποι αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της εταιρείας, γι’ αυτό η σωστή αξιοποίηση αλλά και η επένδυση στην ανάπτυ-ξή τους βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της. Μάλιστα το 2012 η Global Sustain αύξησε τον αριθμό του προσωπικού της, καθώς και τις ώρες εκπαίδευσης, προσφέροντας άριστες συνθήκες εργασίας.

ΚοινωνίαΣτο τέλος κάθε χρόνου η εταιρεία χρηματοδοτεί δύο προγράμματα ΜΚΟ με σκοπό να στηρίξει το

έργο τους, προβάλλοντας παράλληλα τις δράσεις τους. Το 2012 χρηματοδοτήθηκαν τα προγράμμα-τα: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για 60 παιδιά σε κίνδυνο. Μαζί θα τα καταφέρουμε!» του οργανι-σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και «Προστα-τευμένα Διαμερίσματα» του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας. Ακόμα, η εται-ρεία αναπτύσσει εθελοντική δράση, ενισχύοντας κοινωφελείς πρωτοβουλίες σε συνεργασία με οργανισμούς αλλά και εταιρείες-μέλη της, ενώ παράλληλα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς είναι ένας από τους επίσημους υποστη-ρικτές της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης κατά της Διαφθοράς που διοργανώνει η Διεθνής Διαφά-νεια και του Report or Explain Campaign Forum του GRI.

Περιβάλλον Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια περιβαλλοντι-κή πολιτική εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω: α) της ανακύκλωσης υλικών, β) της ανθρακικής ουδετεροποίησης (η εταιρεία έχει αντισταθμίσει πλήρως τους ρύπους για τη λειτουργία της) και γ) της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Επιπλέον, η εταιρεία προσπαθεί να ευαισθητοποι-ήσει τους πελάτες, προμηθευτές και κοινωνικούς της εταίρους σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονό-μηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή.Όπως ανέφερε σχετικά με τον απολογισμό αειφο-ρίας ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος της Global Sustain: «Ο πρώτος απολογισμός αειφο-ρίας της Global Sustain είναι σημαντική εξέλιξη, καθώς αντανακλά τη στάση της εταιρείας ως ενεργού και υπεύθυνου πολίτη. Πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρα-τηγικής και των αξιών μας, ως πιστοί πρεσβευτές της αειφορίας. Η πρώτη αυτή προσπάθεια απο-τελεί ένα μικρό βήμα για ένα μεγάλο ταξίδι, στο οποίο είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι και προ-σηλωμένοι».

Let’s practice what we preach

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

21x29.indd 1 4/11/14 3:30 PM56_GLOBAL_SUSTAIN.indd 56 4/16/14 4:41 PM

Page 57: CSR REPORTS 2014

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

21x29.indd 1 4/11/14 3:30 PM

Page 58: CSR REPORTS 2014

58 Πιστοποιήσεις

Μια ακόμη «αειφό-ρο έκδοση» παρου-σιάζει η Direction, καθώς το CSR Reports αποτελεί ανθρακικά ουδέτε-ρο έντυπο, ενώ έχει πιστοποιηθεί και κατά FSC®.

Το σταθερό προσανατολισμό της στην προσπά-θεια διάδοσης της κουλτούρας του Υπεύθυνου Επιχειρείν και την πάγια δέσμευσή της στις αει-φόρους πρακτικές αποδεικνύει για μια ακόμη φορά η Direction Εκδοτικός Οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση CSR Reports, για ακό-μη μια φορά, δημιουργήθηκε και οδηγήθηκε στην παραγωγή με βάση τις προαναφερθείσες αρχές και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πι-στοποιήσεις που αποδεικνύουν την «αειφόρο» υπόστασή της.

Ανθρακικά ουδέτερη έκδοση Aναλυτικότερα, η έκδοση CSR Reports 2014 που κρατάτε στα χέρια σας είναι ανθρακικά ουδέτερη, καθώς όλες οι εκπομπές των αερί-ων θερμοκηπίου που προκλήθηκαν λόγω της παραγωγής της, αφού υπολογίσθηκαν από την Green Evolution A.Ε., αντισταθμίσθηκαν πλή-ρως από αυτήν, σύμφωνα με τους κανόνες του σχήματος πιστοποίησης CO2 Neutral Seal. Η συγκεκριμένη αντιστάθμιση συνιστά μια εθελο-ντικά έμπρακτη συμμετοχή στην επένδυση για την υλοποίηση του κλιματικά και περιβαλλοντι-κά επωφελούς γεωθερμικού έργου Gunung

Salak στην Ινδονησία. Αυτό έγινε δυνατό μέσω αγοράς και απόσυρσης ποσότητας έξι (6) τόνων δικαιωμάτων άνθρακα, όσες ακριβώς και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που υπο-λογίσθηκαν ότι προκάλεσε η έκδοση αυτού του έντυπου. Η Green Evolution A.Ε. για την εκτέ-λεση των παραπάνω διαδικασιών εργάσθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα WRI/WBCSD GHG PROTOCOL & ISO 14064-1:2006 και τις συστάσεις της INTERGRAF.

Το πρότυπο FSC®

Παράλληλα, το παρόν έντυπο είναι πιστοποιη-μένο κατά FSC®. Το χαρακτηριστικό αυτό επι-βεβαιώνει ότι οι Α΄ ύλες χαρτιού που χρησιμο-ποιούνται, προέρχονται από υπεύθυνες πηγές. Έχει εκτυπωθεί από την PressiousArvanitidis, η οποία είναι από το 2010 πιστοποιημένο μέ-λος της «FSC® αλυσίδας επιτήρησης», όπως καταγράφεται και από τον οργανισμό FSC® στη βάση των πιστοποιημένων μελών, και αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία του κλάδου εκτυπώσεων στη χώρα μας μέχρι σήμερα.Τα πιστοποιημένα κατά FSC® προϊόντα αντανα-κλούν την υποστήριξη των υψηλότερων προ-διαγραφών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας από τις επιχειρήσεις, ενώ η πιστο-ποιημένη χρήση προϊόντων χαρτιού, σύμφωνα με την «FSC® αλυσίδα επιτήρησης», συμβάλλει στην ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικό-τητας, αλλά και στη διασφάλιση ωφελειών για το περιβάλλον και τις κοινωνίες που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του χαρτιού. Όσον αφορά το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δα-σών (Forest Stewardship Council), είναι ένας διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1993, με σκοπό την υποστήριξη των δασών του πλανήτη και αποτελεί τον πλέον αξιό-πιστο φορέα σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης δασών. Αποστολή του είναι να διασφαλίζει ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο, να προστατεύει τους φυσικούς βιότοπους και να σέβεται τα δικαιώ-ματα των τοπικών κοινοτήτων.

Δέσμευση στην αειφορία

58_PISTOPIOISH.indd 58 4/16/14 6:07 PM

Page 59: CSR REPORTS 2014

21x29.indd 1 4/16/14 5:01 PM

Page 60: CSR REPORTS 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43, 152 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, TΗΛ: 210 77 12 400, FΑΧ: 210 77 85 097 e-mail: [email protected], www. direction.gr

Στρατηγική Υπευθυνότητας

4η έκδοση

cover.indd 10 4/16/14 12:47 PM21x29.indd 1 4/16/14 5:00 PM