Corn, flour, bread

4
1/4 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 . ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α’ και Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σιτάρι, αλεύρι, ψωµί! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) Κατερίνα Φυσάκη ΠΕ19 2 ΝΑΙ ΝΑΙ - ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Η καλλιέργεια των δηµητριακών και ιδιαίτερα του σιταριού ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια. Το ψωµί αποτελεί τη βάση της διατροφής του ανθρώπου και η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η αρτοποιία χρονολογείται από το 4000 π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο. Βασικός σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η αναζήτηση και καταγραφή του ρόλου του σιταριού και των δηµητριακών στη παγκόσµια οικονοµία και στη διατροφή του ανθρώπου. Ειδικότεροι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα προταθούν στους µαθητές είναι: 1. Το σιτάρι και τα προϊόντα του (ιστορικά στοιχεία, λαογραφία, αγροτική ανάπτυξη, λογοτεχνία) 2. Το αλεύρι (µύλοι, παραδοσιακά επαγγέλµατα, εργαλεία, παραδοσιακές και σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής) 3. Το ψωµί ως προϊόν ζύµωσης και είδη αρτοσκευασµάτων Παρασκευή ψωµιού στην παραδοσιακή και σύγχρονη αρτοποιία, επαγγέλµατα και προοπτικές 4. Το σιτάρι και το ψωµί στην Ορθοδοξία 5. Ελληνικά έθιµα. 6. Ο άρτος πηγή έµπνευσης στη Τέχνη 7. Ψωµί και διατροφή 8. Ψωµί και διαφήµιση

description

projrct B' class

Transcript of Corn, flour, bread

Page 1: Corn, flour, bread

1/4

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 .

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α’ και Β’

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σιτάρι, αλεύρι, ψωµί!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

/ΠΕ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ

ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΤΗ

(ναι/όχι)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Κατερίνα Φυσάκη ΠΕ19 2 ΝΑΙ ΝΑΙ - ΥΠΕΠΘ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Η καλλιέργεια των δηµητριακών και ιδιαίτερα του σιταριού ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια. Το ψωµί αποτελεί τη βάση της διατροφής του ανθρώπου και η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η αρτοποιία χρονολογείται από το 4000 π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο. Βασικός σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η αναζήτηση και καταγραφή του ρόλου του σιταριού και των δηµητριακών στη παγκόσµια οικονοµία και στη διατροφή του ανθρώπου. Ειδικότεροι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα προταθούν στους µαθητές είναι:

1. Το σιτάρι και τα προϊόντα του (ιστορικά στοιχεία, λαογραφία, αγροτική ανάπτυξη, λογοτεχνία)

2. Το αλεύρι (µύλοι, παραδοσιακά επαγγέλµατα, εργαλεία, παραδοσιακές και σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής)

3. Το ψωµί ως προϊόν ζύµωσης και είδη αρτοσκευασµάτων – Παρασκευή ψωµιού στην παραδοσιακή και σύγχρονη αρτοποιία, επαγγέλµατα και προοπτικές

4. Το σιτάρι και το ψωµί στην Ορθοδοξία 5. Ελληνικά έθιµα. 6. Ο άρτος πηγή έµπνευσης στη Τέχνη 7. Ψωµί και διατροφή 8. Ψωµί και διαφήµιση

Page 2: Corn, flour, bread

2/4

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος,

συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ ενδεικτικά µέχρι

300 λέξεις)

Η επιλογή του θέµατος απορρέει από διαπιστώσεις όπως:

• Το ψωµί για τις ελληνικές οικογένειες είναι ταυτόσηµο µε τη τροφή και η έλλειψή του µε τη πείνα και τη φτώχεια (Λογοτεχνία, λαογραφία, Ιστορία).

• Αποτελεί θεµέλιο στις διατροφικές συνήθειες του νεοέλληνα (Κανόνες και Πρακτικές καλής ∆ιατροφής).

• Σχετίζεται µε πολλές παραδόσεις και ελληνικά έθιµα, που καλό είναι να διατηρηθούν σα συνδετικός ιστός της κοινωνίας (Κοινωνιολογία).

• Σχετίζεται µε πολλά παραδοσιακά επαγγέλµατα που τείνουν να εξαφανιστούν (Οικονοµία, Αγροτική ανάπτυξη).

• Αναφέρεται σε ιστορικές πηγές σε ποικίλους λαούς από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα (Ιστορία).

• Αποτελεί έµπνευση πολλών ζωγράφων, που οι πίνακές τους δίνουν πολλές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των άλλων εποχών και ευκαιρία σύγκρισης µε τον σηµερινό (Εικαστικά).

• Μελετώντας το ψωµί, µαθαίνουµε για τη διατροφική πυραµίδα (∆ιατροφή, Χηµεία) • Μελετώντας το σιτάρι και τα προϊόντα του και το ρόλο του στην οικονοµία της χώρας,

αναζητούµε δυνατότητες επαγγελµατικής καριέρας στο χώρο αυτό (Οικονοµία, Εργασία, Επιχειρηµατικότητα, Αειφορία).

• Παρακολουθώντας διαφηµιστικές καµπάνιες σχετικές µε τα αρτοσκευάσµατα προσπαθούµε να αποκτήσουµε καταναλωτική συνείδηση και κριτική σκέψη (Αγωγή Καταναλωτή).

Η συγκεκριµένη εργασία/θέµα συσχετίζεται άµεσα µε το µάθηµα της Πληροφορικής Παιδείας καθόσον όλες οι ώρες θα «τρέξουν» στο εργαστήριο Πληροφορικής µε τον µαθητή να εργάζεται ερευνητικά χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή, τόσο για πλοήγηση/έρευνα όσο και για καταγραφή γνώσεων και τεχνηµάτων. Επίσης, εργαλείο στην έρευνα θα αποτελέσει η αγγλική γλώσσα, αφού είναι απαραίτητη για την πλοήγηση σε ποικίλες ιστοσελίδες. Εκτός από το µάθηµα της Γλώσσας, που θα βοηθήσει στην όλη µελέτη και παρουσίαση της Έκθεσης και των Παραδοτέων, ενότητες/γνώσεις από το αντικείµενο της Λογοτεχνίας (έθιµα, παραδόσεις), των Θρησκευτικών (θεία ευχαριστία, αρτοκλασία, παραβολές), των Εικαστικών (πίνακες µε θέµα το ψωµί), των Μαθηµατικών (στατιστική ανάλυση έρευνας), της Φυσικής (νερόµυλοι, αλευρόµυλοι, δύναµη του νερού) & της Χηµείας/Βιολογίας (ζύµωση, ∆είκτης Μάζας Σώµατός) και της Τεχνολογίας (γεωργικά εργαλεία) θα είναι εργαλεία µελέτης και δουλειάς για τους µαθητές.

Page 3: Corn, flour, bread

3/4

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις)

1. Ενηµέρωση των µαθητών µέσα από καταιγισµό ιδεών και έρευνα στο διαδίκτυο (Ολοµέλεια)

2. ∆ιατύπωση ερωτηµάτων και πτυχών του θέµατος – Απαντήσεις (8 οµάδες). 3. Ενηµέρωση για τα εργαλεία web2.0 που θα χρησιµοποιηθούν (ολοµέλεια) 4. ∆ιερεύνηση των γνώσεων των µαθητών του σχολείου σε σχέση µε το θέµα). Κατάρτιση

και διανοµή ερωτηµατολογίου, συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων (Οµάδα1), εξαγωγή και αποτύπωση αποτελεσµάτων. (Οµάδα2 )

5. Παρουσίαση αποτελεσµάτων – ∆ιάχυση στο διαδίκτυο 6. Συνέντευξη µε ειδικούς (8 οµάδες) 7. Ένζυµα - Ζύµωση στο ΕΚΦΕ 8. Παραγωγή ψηφιακής παρουσίασης/βίντεο µε θέµα το σιτάρι (8 οµάδες). 9. Παραγωγή ψηφιακής παρουσίασης Prezi µε θέµα το ψωµί (8 οµάδες). 10. Παρουσίαση της όλης εργασίας και των τεχνηµάτων 11. ∆ιάχυση στο διαδίκτυο

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις)

Μέσα από τις προβλεπόµενες δραστηριότητες για την υλοποίηση της εργασίας (την αναζήτηση του υλικού στα αγγλικά και στα ελληνικά και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της) οι εµπλεκόµενοι µαθητές αναµένουµε να αναπτύξουν

• συνεργατικό πνεύµα, • µαθησιακές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή κειµένων, πινάκων, σχηµάτων,

υπολογισµών) και να εξοικειωθούν µε

• ερευνητικές δεξιότητες (αναζήτηση &, κριτική επεξεργασία πληροφοριών, ερωτηµατολόγια, αποτύπωση αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων), και µε

• τεχνολογικές δεξιότητες (Internet browsing, digital presentation, videos maker, educational tools, wiki, blog, web 2.0)

και να παρουσιάσουν αποτελεσµατικά και ελκυστικά τα τεχνήµατα που παρήγαγαν βελτιώνοντας τις • επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τα • ταλέντα τους.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Ενηµέρωση από ειδικούς • Καθοδηγούµενες Εκπαιδευτικές Επισκέψεις • Γραφική ύλη, µελάνια εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί, χαρτόνια, µαρκαδόροι. • Εργαστήριο Πληροφορικής (8 τερµατικοί σταθµοί, εξυπηρετητής, ψηφιακό προβολικό

µηχάνηµα, εκτυπωτής, σαρωτής, σύνδεση στο διαδίκτυο)

Page 4: Corn, flour, bread

4/4

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ (τύποι ηµερολογίων και εκθέσεων) της Παιδαγωγικής Οµάδας του

ΥΠΑΙΘΠΑ, όπως βρίσκονται στο ιστολόγιο των εργασιών του σχολείου (http://projects-in-school.blospot.com )

2. www.culture.gr ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Υ∆ΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 3. www.kathimerini.gr ΑΡΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ 4. http://www.artisan-bread-school.com/Breadinart.htm

5. http://www.breadartproject.com galleries ζωγραφίστε µια φέτα ψωµιού για toast, Πληροφορίες

για τα σιτηρά και τη διατροφή

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Basket_of_Bread , http://en.wikipedia.org/wiki/The_Basket_of_Bread , http://aminotes.tumblr.com/post/437713566/salvador-dali-two-pieces-of-bread-expressing-the

7. http://homeschoolersavvy.typepad.com/homeschooler_savvy/art_education/ art education

8. http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathglobal_5_29/02/2004_1282564

9. http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_1_29/02/2004_1282562 -581 10. http://users.sch.gr/thomalekos/piramida.htm πυραµίδα διατροφής 11. http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=391 Μεσογειακή διατροφή 12. http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/10/blog-post_16.html 13. http://www.fooddaily.gr/arthro.php?id=47 ΧΗΜΕΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 14. http://invenio.lib.auth.gr/record/113103/files/CHATZIKAMARI.pdf 15. http://www.byzantinemuseum.gr/el/temporary_exhibitions/?nid=1487

16. http://youtu.be/jqJweurr8to Moyseio Papagianni 24:36, 27:07

17. http://pteroen.wordpress.com/2012/06/20/dante-alighieri-

%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%AF/ Dante

Eggonopoulos

18. http://www.rembetiko.gr/forums/showthread.php?t=22079

19. http://www.e-istoria.com/148.html Παροιµίες

20. http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=37346 Χατζής

21. http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=615

22. http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2582,10057/ παραµύθι

23. http://youtu.be/87uYvUDOk6I Ο άρτος ηµών (Our daily bread)

Νέα Φιλαδέλφεια, 14/09/2012

Ο Διευθυντής Η καθηγήτρια

ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΥΣΑΚΗ, ΠΕ19 - Μαθηµατικός