Congelador Zanussi ZFC51400WA

download Congelador Zanussi ZFC51400WA

of 56

 • date post

  21-Jan-2018
 • Category

  Retail

 • view

  235
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Congelador Zanussi ZFC51400WA

 1. 1. HR Upute za uporabu 2 NL Gebruiksaanwijzing 12 EL 22 PT Manual de instrues 33 ES Manual de instrucciones 43 Zamrziva krinja Vrieskist Arca congeladora Arcn congelador ZFC51400WA
 2. 2. Sadraj Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Rad ureaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Upravljaka ploa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ 6 ienje i odravanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Rjeavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Tehniki podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Briga za okoli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Zadrava se pravo na izmjene. Sigurnosne upute U interesu vae sigurnosti i radi osigura- vanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe ureaja, proitajte pozorno upute sadrane u ovom priruniku, ukljuujui savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greke i nezgode, vano je osigurati da su sve osobe koje koriste ure- aj dobro upoznate s njegovim nainom ra- da i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate ureaj u sluaju njegovog prenoenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj ureaj tijekom njegova radna vijeka prikladno in- formirane o nainu uporabe ureaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima. Radi sigurnosti osoba i imovine, pridravajte se mjera opreznosti iz ovih korisnikih uputa jer proizvoa nije odgovoran za tete na- stale zbog propusta. Sigurnost djece i slabijih osoba Ovaj ureaj nije pogodan za uporabu od strane osoba (ukljuujui djecu) smanjenih fizikih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi u upora- bu ureaja osoba odgovorna za njihovu si- gurnost. Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo da se ne igraju s ureajem. Drite svu ambalau izvan dohvata djece. Postoji opasnost od guenja. Prilikom zbrinjavanja ureaja, izvucite utika iz utinice, odsijecite prikljuni kabel (to blie ureaju) i demontirajte vrata kako biste sprijeili da djeca za vrijeme igre zadobiju elektrini udar ili da se zatvo- re u ureaju. Ako e ovaj ureaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji ureaj s bra- vom na vratima ili poklopcu, svakako one- sposobite bravu prije zbrinjavanja starog ureaja. To e sprijeiti da ureaj postane smrtonosna klopka za djecu. Opa sigurnost Upozorenje Ventilacijski otvori na kuitu ureaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani. Ureaj je namijenjen uvanju namirnica i/ ili pia u kuanstvu i za upotrebe kao to su: kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima, za farme i za goste hotela, motela i dru- gih vrsta smjetaja, za prenoita, za catering i sline nekomercijalne primjene. Ne koristite mehanika pomagala niti bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje pro- cesa otapanja. Ne koristite elektrine ureaje (npr. apara- te za pravljenje sladoleda) u ureajima za hlaenje, osim ako ih je proizvoa odo- brio za tu namjenu. Pazite da ne otetite sustav hlaenja. Sustav hlaenja ureaja sadri izobutan (R600a), prirodni plin s visokim stupnjem 2 www.zanussi.com
 3. 3. ekoloke kompatibilnosti, koji je usprkos tomu zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja ureaja pripazite da se ne oteti nijedna kompo- nenta sustava hlaenja. Ako se sustav hlaenja oteti: izbjegavajte otvoreni plamen i izvore za- paljenja dobro prozraite prostoriju u kojoj se ureaj nalazi Opasan je bilo kakav pokuaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo oteenje kabela moe prouzroiti kratki spoj, poar i/ili strujni udar. Upozorenje Sve elektrine komponente (elektrini kabel, utika, kompresor) mora zamijeniti ovlateni serviser ili kvalifici- rani servisni tehniar kako bi se izbjegla opasnost. 1. Kabel napajanja ne smije se produi- vati. 2. Provjerite je li stranji dio ureaja prignjeio ili otetio utika. Prignjeen ili oteen utika moe se pregrijati i prouzroiti poar. 3. Provjerite imate li pristup do elektri- nog utikaa ureaja. 4. Ne povlaite kabel napajanja. 5. Ako utinica nije dobro privrena, ne umeite utika. Postoji opasnost od strujnog udara ili poara. 6. Ne smijete upotrebljavati ureaj ako na unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako je predvien). Ovaj je ureaj vrlo teak. Paljivo ga pomiite. Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka zamrzivaa ako su vam ruke vlane/ mokre jer to moe uzrokovati ogrebotine ili smrzotine. Izbjegavajte produljeno izlaganje ureaja izravnom sunevom svjetlu. aruljice (ako su predviene) koje se nalaze u ovom ureaju posebno su namijenjene uporabi samo s kuanskim aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih prostorija. Svakodnevna uporaba Nemojte stavljati vrue posude na plasti- ne dijelove ureaja. Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekuine u ureaju, jer bi mogli eksplodira- ti. Namirnice ne stavljajte direktno ispred ot- vora za zrak na stranjoj stijenci. (Ako je ureaj Frost Free) Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzavati nakon to ste je otopili. Drite prethodno pakiranu zaleenu hranu u skladu s uputama proizvoaa zaleene hrane. Strogo se pridravajte preporuka proizvo- aa to se tie uvanja hrane. Konzulti- rajte odgovarajue upute. Nemojte stavljati gazirana i pjenuava pi- a u odjeljak zamrzivaa jer stvaraju priti- sak na spremnik koji ih sadri, to bi moglo dovesti do eksplozije i oteenja ureaja. Ledene lizalice mogu prouzroiti smrzoti- ne ako se konzumiraju izravno iz ureaja. Odravanje i ienje Prije odravanja, iskljuite ureaj i izvadite elektrini utika iz mrene utinice. Ne istite ureaj metalnim predmetima. Nemojte koristiti otre predmete za uklanjanje inja s ureaja. Koristite plastini struga. Postavljanje Vano Izvedite elektrino spajanje pozorno slijedei upute u odgovarajuem odlomku. Izvadite ureaj iz ambalae i provjerite je li oteen. Nemojte spajati ureaj ukoliko je oteen. Odmah javite eventualne tete tr- govini u kojoj ste ga kupili. U tom sluaju nemojte baciti ambalau. Preporuujemo vam da priekate najmanje etiri sata prije spajanja ureaja, kako bi omoguili povrat ulja u kompresor. 3www.zanussi.com
 4. 4. Zrak se mora slobodno kretati oko ure- aja, u suprotnome se ureaj pregrijava. Slijedite upute vezane uz postavljanje kako biste postigli dostatan stupanj ven- tilacije. Ureaj se ne smije postavljati pored ra- dijatora ili tednjaka. Uvjerite se da je nakon postavljanja ure- aja elektrini utika dostupan. Servisiranje Sve elektriarske radove potrebne za ser- visiranje ovog ureaja mora izvriti kvalifi- cirani elektriar ili kompetentna osoba. Ovaj proizvod mora servisirati ovlateni Servis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi. Zatita okolia Ureaj ne sadri plinove koji bi mogli otetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji slui za izolaciju. Ureaj se ne smije zbrinjavati zajedno s ur- banim otpadom. Izolacijska pjena sadri za- paljive plinove: ureaj mora biti zbrinut u skladu s vaeim propisima koje moete do- biti od lokalnih vlasti. Pazite da ne otetite rashladnu jedinicu, naroito stranji dio po- red izmjenjivaa topline. Materijali koriteni na ovom ureaju koji su oznaeni simbolom mogu se reciklirati. Rad ureaja Ukljuivanje Umetnite utika u utinicu. Okrenite regulator temperature u poloaj Pu- no punjenje i ostavite ureaj ukljuen najmanje 24 sata kako bi omoguili dosti- zanje eljene temperature prije postavljanja namirnica. Regulator temperature podesite u skladu s koliinom spremljenih namirnica. B C A A Regulator temperature B Poloaj pola punjenja C Poloaj punog punjenja Iskljuivanje Za iskljuivanje ureaja okrenite regulator temperature u poloaj OFF. Regulacija temperature Temperaturu unutar ureaja kontrolira re- gulator temperature koji se nalazi na upravljakoj ploi. Za upravljanje ureajem nastavite kako slijedi: okrenite regulator temperature prema niim postavkama za podeavanje minimalnog stupnja hladnoe. okrenite regulator temperature prema vi- im postavkama za podeavanje maksimalnog stupnja hladnoe. U sluaju zamrzavanja manje koliine hrane, najprikladnija postavka je pola punjenja. U sluaju zamrzavanja vee koliine hrane, najprikladnija postavka je cijelo punjenje. 4 www.zanussi.com
 5. 5. Upravljaka ploa 21 3 1 Regulator temperature 2 Indikator 3 Kontrolno svjetlo alarma visoke tempe- rature Alarm za visoku temperaturu Porast temperature u zamrzivau (na primjer, zbog nestanka struje) pokazuje paljenje svjetla alarma. Nemojte stavljati hranu u zamrziva dok traje faza alarma. Kada se vrate normalni uvjeti, svjetlo alarma e se automatski iskljuiti. Prva uporaba ienje unutranjosti Prije prvog koritenja ureaja, operite unu- tranjost i sav vanjski pribor toplom vodom i neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi- an miris novog proizvoda, zatim dobro osu- ite. Vano Nemojte koristiti deterdente ili abra- zivna sredstva jer bi oni mogli otetiti ureaj. Svakodnevna uporaba Zamrzavanje svjeih namirnica Odjeljak zamrzivaa je prikladan za dugo- trajno zamrzavanje svjee hrane i za u- vanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica. Maksimalna koliina hrane koju moete zamrznuti u 24 sata navodi se na nazivnoj ploici 1) Postupak zamrzavanja traje 24 sata: za vrijeme tog razdoblja nemojte zamrzavati druge namirnice. Spremanje zamrznute hrane Prilikom prvog ukljuivanja ili nakon dueg razdoblja nekoritenja, prije pohranjivanja proizvoda u odjeljak pustite da ureaj radi najmanje 24 sata s regulatorom temperature u poloaju punog punjenja. Vano U sluaju neeljenog odmrzavanja, na primjer uslijed prekida napajanja elektrinom energijom, ako je napajanje prekinuto dulje od vremena prikazanog u tablici tehnikih karakteristika pod "vrijeme odgovora", odmrznute namirnice trebate ubrzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim zamrznuti (nakon to se ohlade). Otvaranje i zatvaranje poklopca Budui da se na poklopcu nalazi brtva za nepropusno zatvaranje, poklopac kratko vrijeme nakon zatvaranja nije lako otvoriti (zbog vakuuma koji se stvara u unu- tranjosti). ekajte nekoliko minuta prije ponovnog ot- varanja