BtßXtoxgtaiai (Π. *I. Μηλιοποΰλου, Μακεδόνικα παραμύθια) …

of 2 /2
BtßXtoxgtaiai (Π. *I. Μηλιοποΰλου, Μακεδόνικα παραμύθια) 455 Παρασκευα 'Ι. Μηλιοποΰλου, Μακεδόνικα παραμυ- θία. Θεσσαλονίκη 1950. 8ον, α. 77. "Ο συγγραφεύς, καταγόμενος εκ Μποχωρίνας, χωρίου της περιοχής Νεαπόλεως της Δυτικής Μακεδονίας, έχει τήν λογοτεχνικήν Ιδιοφυίαν λαϊ- κού άφηγητοΰ, λαϊκού παραμυθά. 'Ακριβώς δμως ή ιδιοφυΐα αΰτη τον ώδή- γησε να διάπλαση κατά το δοκούν γνωστά κατά το πλείστον λαϊκά παραμυ- θία, τα όποια ήκουσεν ίσως εις το χοορίον του —λέγω ιοως, διότι πουθενά δεν λέγει πόθεν ήντλησεν αυτά—και τα δποΐα ενέχουν μεν στοιχεία λαϊκής λογοτεχνικής τεχνοτροπίας, είναι δμως τελείως ακατάλληλα δι 9 έπιστημονικήν ερευναν, ώς κατά το μάλλον ή ήττον ήλλοιωμέναΤ Το πρώτον μάλιστα, « Ό μανδύας του παραμυθά», φαίνεται καθ 5 ολοκληρίαν πεπλασμένον. Τήν λογο- τεχνικήν ταΰτην Ιπέμβασιν του έκδοτου είς τα κείμενα είμεθα υποχρεωμένοι να τονίσωμεν χάριν τών περί τήν ερευναν τών παραμυθιών ασχολουμένων επιστημόνων και Ιδία; τών ξένων, τοσουτφ μάλλον καθ' δσον ταύτα κατέ στησαν προσιτά εις αυτούς δια τής μεταφράσεως των είς τήν γερμανικήν υπό του Dr Bernard Vonderlage, 1 ó οποίος παραδόξως άπένειμεν εις τον μετριόφρονα συγγραφέα τον τίτλον του διδάκτορος, τον όποιον οΰτος ουδέ- ποτε εφιλοδόξησε να απόκτηση. 'Υπερβολική επίσης είναι ή εν τω προλόγω του μεταφραστοΰ παραβολή τής συλλεκτικής εργασίας τού έκδοτου προς το έργον τών αδελφών. Grimm, ανακριβές δε και δτι πρόκειται περί παραμυ- θιών «τυπικώς μακεδόνικων.». 'Ανακριβώς επίσης Ονομάζεται κορυφή του 'Ολύμπου με το δνομα "Αγιος 'Ηλίας. ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Παρασκευα Μ. Μηλιοποΰλου, Ό Κότσυφας ó Κυρ - Κώ- στας και άλλα μακεδόνικα, θεσσαλονίκη 1952. 8 ον , σ. 79. Ό συγγραφεύς δημοσιεύει τριάκοντα και μίαν λαϊκός διηγήσεις υπό μορφήν παραμυθιών, εκ τών οποίων αί πλεΐσται είναι γνωστά! και άλλα- χόθεν παραδόσεις περί δημιουργίας ζφων, μεταμορφώσεων κλπ., ενιαι δε παραμυθία ή ευτράπελοι διηγήσεις. Κα! εις τήν εκδοσιν ταΰτην ó συγ- γραφεύς δεν δημοσιεΰει πιστώς τα λαϊκά κείμενα, άλλα τα διαπλάττει έπ! το λογοτεχνικώτερον, σποραδικώς δε μόνον κάμνει χρήσιν κα! του τοπικού Ιδιώματος. 'Οπωσδήποτε τα δημοσιευόμενα κείμενα φαίνονται πλησιέστερα προς τα γνησίως λαϊκά και άξιοπιστότερα τών έν τη προγενεστέρα συλλογή υπό του Ιδίου δημοσιευθέντων, ή μή δήλωσις δμως του τόπου, εκ του οποί- ου προέρχονται, καθιστή τήν έπιστημονικήν αυτών χρησιμοποίησιν επι· » Mazedonische Märchen, gesammelt von Dr Paraskevas I. Miliopulos. Übertragen von Dr Bernard Vonderlage. Cram, De Gruyter & Co, Hamburg 195

Embed Size (px)

Transcript of BtßXtoxgtaiai (Π. *I. Μηλιοποΰλου, Μακεδόνικα παραμύθια) …

BtßXtoxgtaiai (Π. *I. Μηλιοπολου, Μακεδνικα παραμθια) 455
Π α ρ α σ κ ε υ α ' Ι . Μ η λ ι ο π ο λ ο υ , Μακεδνικα παραμυ­
θα. Θεσσαλονκη 1950. 8ον, α. 77.
"Ο συγγραφες, καταγμενος εκ Μποχωρνας, χωρου της περιοχς
Νεαπλεως της Δυτικς Μακεδονας, χει τν λογοτεχνικν Ιδιοφυαν λα­
κο φηγητο, λακο παραμυθ. 'Ακριβς δμως ιδιοφυα ατη τον δ-
γησε να διπλαση κατ το δοκον γνωστ κατ το πλεστον λακ παραμυ­
θα, τα ποια κουσεν σως εις το χοορον του —λγω ιοως, διτι πουθεν
δεν λγει πθεν ντλησεν αυτ—και τα δποα ενχουν μεν στοιχεα λακς
λογοτεχνικς τεχνοτροπας, εναι δμως τελεως ακατλληλα δι9 πιστημονικν
ερευναν, ς κατ το μλλον ττον λλοιωμναΤ Το πρτον μλιστα, «
μανδας του παραμυθ», φανεται καθ5 ολοκληραν πεπλασμνον. Τν λογο­
τεχνικν τατην Ιπμβασιν του κδοτου ες τα κεμενα εμεθα υποχρεωμνοι
να τονσωμεν χριν τν περ τν ερευναν τν παραμυθιν ασχολουμνων
επιστημνων και Ιδα; τν ξνων, τοσουτφ μλλον καθ' δσον τατα κατ
στησαν προσιτ εις αυτος δια τς μεταφρσεως των ες τν γερμανικν υπ
του Dr Bernard Vonderlage, 1 ó οποος παραδξως πνειμεν εις τον
μετριφρονα συγγραφα τον ττλον του διδκτορος, τον ποιον οτος ουδ­
ποτε εφιλοδξησε να απκτηση. 'Υπερβολικ επσης εναι εν τω προλγω
του μεταφραστο παραβολ τς συλλεκτικς εργασας το κδοτου προς το
ργον τν αδελφν. Grimm, ανακριβς δε και δτι πρκειται περ παραμυ­
θιν «τυπικς μακεδνικων.». 'Ανακριβς επσης Ονομζεται κορυφ του
'Ολμπου με το δνομα "Αγιος 'Ηλας. ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Π α ρ α σ κ ε υ α Μ. Μ η λ ι ο π ο λ ο υ , Κτσυφας ó Κυρ - Κ­ στας και λλα μακεδνικα, θεσσαλονκη 1952. 8 ο ν , σ. 79.
συγγραφες δημοσιεει τρικοντα και μαν λακς διηγσεις υπ μορφν παραμυθιν, εκ τν οποων α πλεσται εναι γνωστ! και λλα- χθεν παραδσεις περ δημιουργας ζφων, μεταμορφσεων κλπ., ενιαι δε παραμυθα ευτρπελοι διηγσεις. Κα! εις τν εκδοσιν τατην ó συγ­ γραφες δεν δημοσιεει πιστς τα λακ κεμενα, λλα τα διαπλττει π! το λογοτεχνικτερον, σποραδικς δε μνον κμνει χρσιν κα! του τοπικο Ιδιματος. 'Οπωσδποτε τα δημοσιευμενα κεμενα φανονται πλησιστερα προς τα γνησως λακ και ξιοπισττερα τν ν τη προγενεστρα συλλογ υπ του Ιδου δημοσιευθντων, μ δλωσις δμως του τπου, εκ του οπο­ ου προρχονται, καθιστ τν πιστημονικν αυτν χρησιμοποησιν επι·
» Mazedonische Märchen, gesammelt von Dr Paraskevas I. Miliopulos. Übertragen von Dr Bernard Vonderlage. Cram, De Gruyter & Co, Hamburg 195 x·
455 Βιβλιοκρισαι (Β. Vonderlage, Mazedonische Bauernstuben—Tbessaloniki)
σφαλ. φ ' δσον πρκειται περ γνωστν κα λλαχθεν παραδσεων κα διηγσεων απλ δλωσις μακεδνικα ουδν λγει.
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
B e r n a r d V o n d e r l a g e , Aus mazedonische Bauernstuben.
Mazedonische Legenden, Fabeln und Märchen, gesammelt von Dr Pa- raskevas Miliopoulos, übertragen von—.Hans Christians Verlag, Hamburg. 8<>v, σελ. 110.
εκδτης δημοσιεει êv μεταφρσει τρικοντα κα μαν λακς παρα­
δσεις, μθους κα παραμυθα, ελημμνα εκ της ανωτρω κριθεσης συλλο­
γς του Μηλιοπολου « Κτσυφας δ Κυρ - Κστας» κα λλης ειστι αν­
εκδτου του αυτο συλλογως. Α μεταφρσεις, διατηροσαι φυσικ τα
ελαττματα των πρωτοτπων, εναι επιτυχες κα οφελονται χριτες ες τον
μεταφραστν, δστις καθιστ προσιτν ες το γερμανικον κοινον και τους
γνοοντας τν Ιλληνικν ξνους λαογρφους Ιπιστμονας τν λαογραφικν
λην της Μακεδονας, ες τν οποαν διμεινε κα τν δποαν προφανς
γπησε και γαπς, Δια να γνη δμως εργασα ατο φελιμωτρα, θα
πρεπε να προσανατολισθ καλτερον προς τν λληνικν ν γνει λαογρα-
φαν κα τς γενομνας κα γινομνας εργασας εν τε τη Ελλδι και εξω
αυτς δια τας παραδσεις, τους μθους κα τα παραμυθα, περ τα ποια
αρχζει να σχολται. κ των γραφομνων ν τφ προλγω φανεται δτι ó μεταφραστς δλγην γνσιν χει των προ του Kretschmer γενομνων εργα­
σιν, λλα κα τν μετ' αυτν δι τε τν Ελλδα κα Ιδιαιτρως δια τν
Μακεδοναν. δε χαρακτηρισμς του συλλογως, εκ του δποου αντλε, μ
τα δια ονματα, δηλ. Forscher κα Gelehrte, μ τα ποια χαρακτηρζει
και τον επιφανστατον και σεβασττατον γηραιον καθηγητν τς Βιννης
Paul Kretschmer, καθς κα παρθεσις τς Εταιρεας Μακεδνικων
Σπουδν προς τν εν μβρυδει καταστσει ερισκομνην κα οδεμαν
μχρι τοδε εργασαν πιδεξασαν ατοκαλουμνην καδημαν, δεικνει δτι
μακρν τς Ελλδος ευρισκμενος αγνοε κα πρσωπα κα πργματα.
ΙΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
B e r n a r d V o n d e r l a g e , Thessaloniki. Bilder aus der Ver­
gangenheit der Stadt; ihre Beziehugen zur deutschen Geschichte.
Cram, De Gruyter & Co, Hamburg 1953, 8<>v, σ . 174 + πιν. 8.
Tò κομ-ψον βιβλον εναι προν ρωμαντικς, δνατα τις να επη,
αγπης του συγγραφως προς τν πλιν τς Θεσσαλονκης, ες τν δποαν
'ησε προπολεμικς ως καθηγητς ες τν Γερμανικν Σχολν. συγ­
γραφες δεν συνγραψεν στοραν τς πλεως, δδει δμως ζωηρς κα εκφρα­