Brugman ±€Œ „·½ ±±¼¬½‚...

download Brugman ±€Œ „·½ ±±¼¬½‚ ¥³±­¹ œ…„¹»®½·

of 26

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Περισσότερα http://www.karamanos-ygraerio.gr

Transcript of Brugman ±€Œ „·½ ±±¼¬½‚...

 • THEESSENCE OF WARMTH

  BRUGMAN RadiatoRs / RadiatoRen / RadiateuRs / HeizkRpeR

  The Heating Company The Netherlands

  Boskampstraat 26, 7651 AM Tubbergen,

  Postbox 9, 7650 AA Tubbergen

  T: +31 (0)546-629320, F: +31 (0)546-622645

  @: info@brugman.net - info@theheatingcompany.com

  www.brugman.eu - www.theheatingcompany.com

  The Heating Company France SARL

  35, Avenue de Belgique, 68110 Illzach-Modenheim

  T: +33-389-619120, F: +33-389-619122

  @: france@brugman.fr - www.brugman.fr

  The Heating Company Germany GmbH

  Postfach 12 51, 48402 Rheine

  T: (0 59 71) 97 47-0, F: (0 59 71) 97 47-47

  @: info@brugman.de - www.brugman.de

  a b R a n d o f t H e H e a t i n g C o m p a n y

  Meu

  bele

  n op

  de

  Bee

  ck H

  . Con

  scie

  nces

  traa

  t Mec

  hele

  n V

  itra

  poin

  t Die

  gem

  Hab

  itat

  Ant

  wer

  pen

  Oka

  y Zo

  erse

  l Ide

  a lif

  esty

  le H

  oogs

  traa

  t Ant

  wer

  pen

  - 01/20

  12

  RAL SANITARy NATURAL MeTALLIC

  COLOURSthe bRugman radiators are standard available in white (RaL 9016), but also in other RaL, sanitary, metallic and natural colours. the colours shown are only indicative. the project Line is only available in RaL 9016 and pergamon.

  kLeUReNbRugman-radiatoren zijn standaard beschikbaar in wit (RaL 9016), maar tevens ook in andere RaL, sanitaire, metallic en natuurkleuren. de afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief. de project Line is enkel verkrijgbaar in RaL 9016 en pergamon.

  COULeURSLes radiateurs bRugman sont disponibles en blanc dorigine (RaL 9016), mais galement dans dautres couleurs RaL, sanitaires, mtallises ou naturelles. Les couleurs ne sont montres ici qu titre indi-catif. La project Line est seulement disponible en RaL 9016 et en pergamon.

  FARBeNalle bRugman-Heizkrper werden standard-mig in RaL 9016 Verkehrswei geliefert. Heizkrper in piano-ausfhrung sowie die din-Radiatoren knnen aber auch in ausgewhlten RaL-farben, sanitrfarben und speziellen natur- und metalicfarben geliefert werden. die abgebil-deten farben stellen nur eine kleine auswahl aus der brugman-farbpalette dar. die project Line ist nur in RaL 9016 und pergamon erhltlich.

  traffic white RaL 9016

  WhiteRaL 9010

  off-white RaL 9001

  beige RaL 1001

  traffic yellow RaL 1023

  Robin redRaL 3003

  dove blueRaL 5014

  ultramarine blue RaL 5002

  silver greyRaL 7001

  deep black RaL 9005

  pergamon 0019

  Cameo0016

  satin vanilla 0034

  agais 0024

  manhattan 0004

  sand n 503

  platinum grey n 504

  Warm grey n 506

  black Januarym 300

  anthracite January m 301

  aluminium grey Januarym 302

 • for the selection of the type of heating facilities in certain spaces, a number of different aspects are very important. one must, for instance, take the avail-able space into account, the style of the furnishings and the cosyness of the room. one can select from a large number of different possibilities at bRugman, which perfectly meet the demands that are made today with re-gard to an optimal thermal transfer.

  bij de keuze voor het soort verwar-ming in een bepaald vertrek zijn diver-se aspecten van belang. zo moet o.a. rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte, de stijl van inrich-ting en de behaaglijkheid in de ruim-te. een optimale warmteoverdracht betekent bij bRugman dat gekozen kan worden uit verschillende moge-lijkheden welke perfect aansluiten bij de eisen en wensen die vandaag de dag gesteld worden.

  il est primordiale de tenir compte de diffrents facteurs lors du choix des radiateurs: surface disponible, style du mobilier intrieur et confort de la pice. Chez bRugman, vous avez le choix parmi un large ventail de pos-sibilits rpondant parfaitement aux attentes actuelles et vous permettant dobtenir une rpartition optimale de la chaleur.

  Wrme gehrt zu den primren Le-bensbedrfnissen des menschen. deshalb nehmen Heizkrper als teil des Heizungssystems im Haus einen hohen stellenwert ein. sie mssen vorrangig einen beitrag an komfort und behaglichkeit liefern. die zeiten, in denen Heizkrper jedoch als reiner Wrmespender angesehen wurden, sind aber Vergangenheit. Lngst wird der Heizkrper mit in die Raumgestal-tung einbezogen. bei brugman kn-nen sie aus verschiedenen modellen auswhlen, die den heutigen anfor-derungen optimal entsprechen.

  10 yeaR QuaLity guaRanteeJaaR kWaLiteitsgaRantieans de gaRantie dusineJaHRe WeRksgaRantie

 • horizontal piano universal compact

  vertical verti m piano

  mini piano mini

  column window

  malta (rondo) ibiza (rondo)

  horizontal universal compact compact 4 standard vertical verti m compact verti m standard

  mini mini compact

 • Horizontal universal compact i compact (4) i standard

  * Not available in Germany / Niet leverbaar in Duitsland / Non disponible en Allemagne / Nicht lieferbar in Deutschland

  Universal compact radiatorFinished off at the top with a grille and side panels. Another striking characteristic is the choice of six different connections. compact (4) radiatorThe elegant, substantial decorative grille and the attractive side panels give this model a characteristic appearance. These radiators have a stylish place anywhere.

  Universeelkompakt radiatorAfgewerkt met sierrooster en zijpanelen. Kenmerkend voor de Universeelkompakt radiato-ren is de keuze uit zes verschillende aansluitingen. kompakt (4) radiatorHet elegante, stevige sierrooster en de fraaie zijpanelen geven dit model een kenmerkend uiterlijk. Deze radiatoren zijn overal stijlvol op hun plaats.

  radiateUr Uni6 (6 connexions, habill)Equip dune grille et de joues latrales. La possibilit de choisir entre un branchement tra-ditionnel ou un branchement bas est une autre caractristique marquante de ce type de radiateur.radiateUr compact (4 connexions, habill)Sa grille dcorative, la fois solide et lgante, ainsi que ses superbes joues latrales conf-rent ce modle une apparence caractristique. Ces radiateurs trouvent leur place dans nimporte quel intrieur soign.

  UniversalheizkrperMit 6 Anschlssen und integrierter Ventilgarnitur fr den seitlichen oder den unteren (Ventil-)Anschluss. Ohne Laschen fr den unteren Anschluss links oder rechts, wie er gerade bentigt wird. Komplett mit oberer Zierabdeckung und seitlicher Verkleidung.kompaktheizkrperMit 4 Anschlssen fr den seitlichen Anschluss. Komplett mit oberer Zierabdeckung und seitlicher Verkleidung.

  standard radiator*The Standard panel radiator stands out through its easy installation. The highest possible thermal output is achieved for every size in every room.

  standaard radiator*De Standaard paneelradiator munt uit door zijn eenvoudige installatie. De hoogst mogelijke warmtebehoefte wordt gerealiseerd bij alle maatvoeringen in elke ruimte.

  radiateUr standard (4 connexions, nU)*Le radiateur panneau standard se dmarque par son installation facile. On atteint une pro-duction de chaleur optimale quelle que soit la pice et la surface de celle-ci.

  standardheizkrper*Mit 4 Anschlssen fr den seitlichen Anschluss. Ohne Zierabdeckung und ohne seitliche Verkleidung.

  Universal compactConnections at the bottomOnderaansluitingRaccordement basUniversal fr den seitlichen und unteren Anschluss

  standard | compact (4)Connections at the sideZijaansluitingRaccordement latralStandard/Kompakt fr den seitlichen Anschluss

  Elegant decorative grilleElegante sierroosterElgante grille dcorativeElegante Zierabdeckung

 • vertical compact i standard

  * Not available in Germany / Niet leverbaar in Duitsland

  Non disponible en Allemagne / Nicht lieferbar in Deutschland

  verti m compact Apart from its decorative grille and side panels the radiator has the same charac-teristics as the Verti M Standard.

  verti m kompaktNaast het sierrooster en de zijpanelen heeft deze radiator dezelfde kenmerken als de Verti M Standaard.

  verti m compactCe radiateur possde les mmes caractristiques que le Verti M Standard en dehors de sa grille dcorative et de ses panneaux latraux.

  verti m kompaktEin vielseitiger, vertikaler Heizkrper mit Mittelanschluss. Diese Variante bietet viele Vorteile bei Anschluss und Montage. Den Verti M kennzeichnen hohe Wrmeleistungen und Lsungen fr nahezu jede Anforderung. Die Zier-abdeckung und die seitliche Verkleidung schaffen ein charakteristisches einheitliches Design.

  verti m standard*These radiators, with central connection, are produced in large numbers and fully automatically under continuous process control. Both in length and in height there is a wide range of sizes and types with a suitable solution for every room.

  verti m standaard*Deze radiatoren, met middenaansluiting, worden in grote aantallen en volledig geautomatiseerd geproduceerd onder continue procesbewaking. Zowel in lengte als in hoogte is er een breed scala aan maten en typen met voor elke ruimte een passende oplossing.

  verti m standard*Ces radiateurs, avec raccordement central, sont produits en srie et le proces-sus entirement automatis fait lobjet dun contrle continu. Ils se dclinent en plusieurs tailles (en longueur comme en hauteur) et en plusieurs modles pour offrir une solution adapte chaque pice.

  verti m standard*Wie Verti M Kompakt, jedoch ohne obere und seitliche Verkleidung.

 • mini compact

  mini compactApart from its decorative grille and side panels the Mini Compact has the same characteristics as the standard version.

  mini kompaktNaast het sierrooster en de zijpanelen heeft de Mini Kompakt dezelfde kenmer-ken als de standaard uitvoering.

  m