BJ REALNA TEKU ĆINA - unizg.hr€¦ · Moodyjev dijagram m UL D Bernoullijeva jednadžba izme đu...

of 67 /67
BJ REALNA TEKUĆINA 2012 BJ REALNA TEKUĆINA 1. Potrebno je odrediti protok za sistem kao na slici te nacrtati piezometarsku i energetsku liniju. Zadano je: L = 200 m; h 1 = 5 m; D = 200 mm; ε = 0,5 mm; λ = f(ε/D); p m = -20 kPa; ξ KOLJ = 0,2; ξ UL = 0,5; ρ = 1000 kg/m 3 Napomena: izraz λ = f(ε/D) znači da Darcyev koeficijent trenja λ ovisi samo o relativnoj hrapavosti cijevi ε/D, odnosno zadani režim tečenja u cijevima je potpuno turbulentni. ( ) ( ) 1 2 12 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0,5 0, 0025 0, 025 200 1 1 2 2 2 2 2 5 2 2 Moodyjev dijagram m UL D Bernoullijeva jednadžba između presjeka uzvodnog i nizvodnog E E E p v p v z z h g g g g p v v L g g g - = = = - - = + + = + + + = + + ε λ ρ ρ ξ λ ρ 2 2 5 1 2 KOLJ m UL KOLJ D p v L g g D + + = + + + ξ ξ λ ξ ρ

Embed Size (px)

Transcript of BJ REALNA TEKU ĆINA - unizg.hr€¦ · Moodyjev dijagram m UL D Bernoullijeva jednadžba izme đu...

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  BJ REALNA TEKUĆINA

  1. Potrebno je odrediti protok za sistem kao na slici te nacrtati piezometarsku i energetsku liniju.

  Zadano je: L = 200 m; h1 = 5 m; D = 200 mm; ε = 0,5 mm;

  λ = f(ε/D); pm = -20 kPa; ξKOLJ = 0,2; ξUL = 0,5; ρ = 1000 kg/m3

  Napomena: izraz λ = f(ε/D) znači da Darcyev koeficijent trenja λ ovisi samo o relativnoj hrapavosti

  cijevi ε/D, odnosno zadani režim tečenja u cijevima je potpuno turbulentni.

  ( ) ( )

  1 2 1 2

  2 21 1 1 1

  1 1

  2 2

  0,50,0025 0,025

  200

  1 1 2 2

  2 2

  25

  2 2

  Moodyjev dijagram

  mUL

  D

  Bernoullijeva jednadžba između presjeka uzvodnog i nizvodnog

  E E E

  p v p vz z h

  g g g g

  p v v L

  g g g

  = = → =

  − −

  = + ∆

  + + = + + + ∆

  + = + + ⋅

  ελ

  ρ ρ

  ξ λρ

  2 25 1

  2

  KOLJ

  mUL KOLJ

  D

  p v L

  g g D

  +

  + = + ⋅ + +

  ξ

  ξ λ ξρ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  2

  2

  2 2

  2

  2

  2

  20 2 2005 0,5 0,025 0, 2 1

  1 2 0, 2

  5 2,04 51,719,62

  1,06 /

  1,060,054

  2 2 9,81

  0,054 0,5 0,0272

  2000,054 0,025 1,35

  2 0,2

  0,054 0,2 0,0112

  UL UL

  LIN

  KOLJ KOLJ

  v

  g g

  v

  v m s

  vm

  g

  vh m

  g

  v Lh m

  g D

  vh m

  g

  ξ

  λ

  ξ

  ⋅ − = + ⋅ + + ⋅

  − = ⋅

  =

  = = ⋅

  ∆ = ⋅ = ⋅ =

  ∆ = ⋅ = ⋅ ⋅ =

  ∆ = ⋅ = ⋅ =

  ( )

  2 23

  202,04

  1

  0,21,06 0,033 /

  4 4

  mph m sniženje do virtualnog vodnog licag g

  DQ v A v m s

  ρ

  π π

  ′ = = = ⋅

  = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  Napomena: dimenzije u horizontalnom i vertikalnom smjeru nisu proporcionalne. E.L. i P.L. treba

  što je više moguće crtati u mjerilu, ali do dovoljne razlučivosti pojedinih linija.

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 2. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti brzinu strujanja v iz rezervoara A u rezervoar B i nacrtati

  energetsku i piezometarsku liniju. Označiti najnižu vrijednost potencijalne energije tlaka u sustavu. Zadano je: L1 = 150 m; L2 = 100m; h1 = 5 m; D = 250 mm;

  ε = 0,5 mm; λ = f(ε/D); pm1 = 49,05 kPa; pm2 = 49,05 kPa; ξKOLJ = 0,2; ξUL = 0,5; ρ = 1000 kg/m

  3

  21 2 1 2

  1 UL KOLJ

  ε 0,50,002 λ 0,024

  250

  ξ ξ λ 1ρ ρ 2

  49,055

  1

  m m

  D

  p p L Lvh

  g g g D

  g

  = = → =

  + + = + + + ⋅ +

  +⋅

  49,05

  1 g=

  2 150 1000,5 0,2 0,024 1

  2 0, 25

  49,055

  1

  v

  g

  g

  + + + + ⋅ +

  +⋅

  49,05

  1 g=

  ⋅( )

  2

  21 2

  0,5 0,2 24 12

  1,95 m/s

  49,055,0

  2 ρ ρ 1m m

  v

  g

  v

  p pvm h m

  g g g g

  + + + +

  =

  ′= 0,19 = = = = ⋅

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  3. Rezervoar R1 ima slobodno vodno lice, a rezervoar R2 nalazi se pod tlakom pm. Potrebno je odrediti protoke u cijevi 2 (Q2) i izlazni protok u cijevi 3 (Q3) te koeficijent lokalnog gubitka na spoju za cijev 3 ξ3 = f(v2). Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju za sve cijevi.

  Zadano je: Q1 = 0,146 m

  3/s; pm = 325 kPa; h1 = 25 m; h2 = 5 m; D1 = D3 = 200 mm; D2 = 100 mm; λ = 0,03 (za sve cijevi); L1 = 65 m; L2 = 14 m; L3 = 30 m; ξUL = 0,5; ξ1= 0,8; ξ2 = f(v1) = 0,72; ρ = 1000 kg/m

  3

  21 1

  1 1 1 2 21

  223 31 1

  1 UL 1 21 3

  223

  2

  4 4 0,1464,65 /

  4 0,2

  . . 1 3

  ξ ξ ξ 12 2

  4,65 65 3025 0,5 0,03 0,8 0,72 0,03 1

  2 0,2 2 0,2

  4,65 6525 0,5 0,03

  2

  D QQ v v m s

  D

  B J

  v Lv Lh

  g D g D

  v

  g g

  g

  π

  π π

  λ λ

  ⋅= → = = =

  = + + + + +

  = + ⋅ + + + ⋅ +

  = + ⋅

  ( ) ( )

  23

  23

  23

  3

  300,8 0,72 0,03 1

  0,2 2 0,2

  25 1.1 0,5 9,75 0,8 0,72 4,5 12

  2,19 /2

  v

  g

  v

  g

  vm v m s

  g

  + + + ⋅ +

  = + + + + +

  = → = 6,55

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  1 2 3

  22 231 2

  1 2 3

  2 2 22

  22

  2

  223 32 2

  2 UL 32 3

  3

  4 4 4

  4,65 0, 2 0,1 0, 2

  7,6 / 2,942

  . . 2 3

  ξ ξ 1ρ 2 2

  325 145 2,94 0,5 0,03 ξ 2,19

  1 0,1

  m

  Q Q Q

  DD Dv v v

  v

  vv m s m

  g

  B J

  p v Lv Lh

  g g D g D

  g

  + =

  + =

  ⋅ + ⋅ = 6,55⋅

  = → =

  − + = + + + +

  − + = + ⋅ + + ⋅

  ππ π

  λ λ

  3

  3

  300,03 1

  0,2

  28,13 13,82 2,94ξ 12,05

  ξ 0,77

  ⋅ +

  = + +

  =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 4. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti brzinu strujanja iz rezervoara A u rezervoar B i nacrtati

  energetsku i piezometarsku liniju za sustav s pumpom. Zadano je : Hpumpa = 10 m; h1 = 5 m; L1 = 100 m; L2 = 150 m; pm = 49,05 kPa; ε = 0,5 mm; D = 250 mm; λ = f(ε/D); ξKOLJ = 0,2; ξUL = 0,5; ρ = 1000 kg/m

  3

  ( )

  21 2

  1

  2

  2

  0,50,002 0,024

  250

  12

  5 10 5 0,5 9,6 0, 2 14, 4 12

  0,39 2,76 /2

  mpumpa UL KOLJ

  D

  p L Lvh H

  g g D D

  v

  g

  vm v m s

  g

  ελ

  ξ λ ξ λρ

  = = → =

  + = + + ⋅ + + ⋅ +

  + = + + + + +

  = → =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 5. Potrebno je odrediti protok za sistem kao na slici te nacrtati piezometarsku i energetsku liniju. Smjer

  strujanja fluida je iz komore A u komoru B. Zadano je : Hpumpa = 10 m; L = 200 m; ε = 0,5 mm;

  D = 200 mm; λ = f(ε/D); p1,2 = 20 kPa; ξKOLJ = 0,2; ξUL = 0,5; ρ = 1000 kg/m

  3

  ( )

  2

  2

  2

  23

  0,50,0025 0,025

  200

  21

  2

  10 0,5 50 0, 2 12

  0,193 1,95 /2

  0,061 /4

  pumpa UL KOLJ

  D

  v LH

  g D

  v

  g

  vm v m s

  g

  DQ v A v m s

  ελ

  ξ λ ξ

  π

  = = → =

  = + ⋅ + +

  = + + +

  = → =

  = ⋅ = ⋅ =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  6. Za sistem kao na slici potrebno je odrediti protoke Q2 i Q3. Nacrtati piezometarsku i energetsku liniju. Zadano je: Q1 = 0,2 m

  3/s; pm1 = 39,25 kPa; D1 = 250 mm; D2 = 150 mm; D3 = 200 mm; L1 = 20 m; L2 = 10 m; L3 = 20 m; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; ξRAČ = f(v1) = 0,3; h2 = 40 m; h1 = 10 m; Hpumpa = 60 m; λ = 0,02; ρ = 1000 kg/m

  3

  Napomena: izraz ξRAČ = f(v1) znači da lokalni gubitak energije u račvi ovisi o kinetičkoj energiji u

  cijevi 1 (uzvodnoj kinetičkoj energiji) i koeficijentu lokalnog gubitka na račvi ξRAČ .

  2 21 1 1 2 2

  1 2 2 21 1 2 2

  222

  2 2

  . . 1 2

  31

  2 2

  39, 25 0, 2 60 1060 10 40 0,5 0,02 0,3 0,3 0,02 1

  9,81 2 9,81 0,049 0,25 2 9,81 0,0177 0,15

  4 60 10 40 0,8

  mpumpa UL KOLJ RAC

  B J

  p Q L Q LH h h

  g gA D gA D

  Q

  + = + + ξ + λ + ξ + ξ + λ +

  ρ

  + = + + + ⋅ + + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  + = + + ( ) ( )222

  3 2 22 2

  2

  5 0,5 4,8 0,3 0,3 162,69 1,33 1

  0,1540,154 / 8,7 / 3,86

  0,0177 2

  Q

  Q vQ m s v m s m

  A g

  + + + + +

  = → = = = → =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  23 3 3

  3 1 2 33

  221 3 31 1

  2 UL KOLJ RAC2 21 1 3

  0,0460, 2 0,154 0,046 / 1, 46 / 0,11

  0,0314 2

  . . 1 3

  ξ λ ξ ξ λρ ρ 2 2

  m mpumpa

  Jednadžba kontinuiteta

  Q vQ Q Q m s v m s m

  A g

  B J

  p p Q LQ LH h

  g g gA D gA

  = − = − = → = = = → =

  + = + + + + + +

  ( ) ( )

  3

  3

  3

  33

  1

  4 60 40 0,85 0,5 4,8 0,3 0,3 0,11 2 1ρ

  18,65 183, 0ρ

  m

  mm

  D

  p

  g

  pm p kPa

  g

  +

  + = + + + + + + +

  = → =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  7. Za sistem kao na slici potrebno je odrediti protok Q koji će se postići ako je zadana snaga pumpe

  Npumpa = 500 kW uz koeficijent iskoristivosti pumpe η = 0,75 i ako je poznat koeficijent linijskih gubitaka (Darcyjev koeficijent trenja u cijevima ) λ = 0,025. Tlak u gornjem dijelu komore A koji je ispunjen zrakom iznosi pm = 500 kPa. Predviđen smjer kretanja vode je iz vodospreme A u vodospremu B. Promjer D je isti za sve cijevi u sustavu. Nacrtati piezometarsku i energetsku liniju. Zadano je: D = 200 mm; h1 = 30 m; h2 = 20 m; h3 = 200 m; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; L1 = 120 m; L2 = 200 m;

  ρ = 1000 kg/m3

  2 22

  21 2

  3 2

  2

  2

  500 0,75 38, 23500

  9,81

  0,20,0314

  4 43

  2 12

  500 38,23 120 3 200200 0,5 2 0,3 0,025

  9,81 2 9,81 0,0314 0,

  pumpapumpa pumpa

  mp UL KOLJ

  gQHN kW H

  Q Q

  DA m

  p L LQH h

  g gA D

  Q

  Q

  ρ ⋅= = → = =

  η ⋅

  π π= = =

  + + = + ξ + ξ + λ +

  ρ

  + ⋅+ = + + ⋅ + ⋅

  ⋅ ⋅

  2

  2

  3

  12

  38,2350,97 200 5169, 42

  38,235169, 42 149,03 0

  ...

  0,1468 /

  QQ

  QQ

  Iteracijski postupak

  Q m s

  +

  + = +

  − + =

  =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 8. Za sistem kao na slici treba odrediti tlak u komori pm i snagu pumpe Npumpa da bi se ostvarilo

  stacionarno tečenje kao na slici. Nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: H = 5 m; h = 6 m; ρ = 1000 kg/m3; ν = 1⋅10-6 m2/s;

  D = 50 mm; d = 15 mm; ε = 0,5 mm; ηpumpa = 0,7; L1 = 30 m; L2 = 5 m; L3 = 10 m; ξUL = 0,5;

  ξKOLJ = 0,2; ξSUŽ = f(vD) = 0,05; ρ = 1000 kg/m3

  Napomena: H je visina koju doseže mlaz; ν je kinematski koeficijent viskoznosti vode i kad je zadan pretpostavlja se da u cijevima vlada prijelazni režim (između laminarnog i turbulentnog) tečenja.

  2 23

  2 2

  46

  2 2 9,81 5 9,9 /

  0,0159,9 0,00175 /

  4 44 4 0,00175

  0,891 /0,05

  0,891 0,05Re 4,5 10

  1 10 λ 0,04ε 0,5

  0,0150

  d

  d d d

  DD

  D

  v gH m s

  dQ v A v m s

  Q Qv m s

  A D

  v D

  D

  = = ⋅ ⋅ =

  π ⋅ π= ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  ⋅= = = =

  π ⋅π

  ⋅ ⋅ = = = ⋅ υ ⋅

  == =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( )

  21

  UL KOLJ SUŽ

  2

  ξ 2ξ λ ξρ 2

  0,891 305 0,5 2 0,2 0,04 0,05

  ρ 2 0,05

  5 0,04 0,5 2 0,2 24 0,05ρ

  6,0 58,84ρ

  m D

  m

  m

  mm

  p v LH

  g g D

  p

  g g

  p

  g

  pp kPa

  g

  = + + + +

  = + + ⋅ + ⋅ +

  = + + ⋅ + +

  = → =

  23 2 1

  2

  10 56 6 0,04 0,5 0,2 0,04 1

  0,05

  12,55

  1 9,81 12,55 0,001750,308

  0,7

  m Dpumpa UL KOLJ

  pumpa

  pumpa

  pumpapumpa

  p L LvH h

  g g D

  H

  H m

  gH QN kW

  + = + + ξ + ξ + λ +

  ρ

  + = + + + + ⋅ +

  =

  ρ ⋅ ⋅ ⋅= = =

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 9. Za cjevovod kao na slici treba odrediti protoke Q0, Q1 i Q2 te nacrtati piezometarsku i energetsku

  liniju za sve cijevi. U cijevi 1 izmjerena je brzina v1 = 5,06 m/s, a na manometru (tlakomjeru) u točki A je izmjeren tlak od pA = 2 bar. U točki B je slobodno istjecanje u atmosferu. Lokalni gubitak energije (tlaka) na račvi je funkcija brzine uzvodno od račve.

  Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; D0 = 300 mm; D1 = D2 = 200 mm; λ = 0,02 (za sve cijevi); L0 = L1 = L2 = 80 m; h1 = 3 m; h2 = 2 m; ξRAČ = 0,2

  2 231

  1 1

  2 2 20 0 0 1 1

  10 1

  2 2 20 0

  2 20 0

  0

  0,25,06 0,159 /

  4 4

  12 2 2

  200 80 5,06 803 0,02 0, 2 0,02 1

  9,81 2 9,81 2 9,81 0,3 2 9,81 0, 2

  20,387 0,051 3 0, 282 11,745

  4

  ARAC

  DQ v m s

  v v Lp v Lh

  g g g D g D

  v v

  v v

  v

  = = =

  + = + + + +

  + = + + + + ⋅ ⋅ ⋅

  + = + +

  =

  π π

  λ ξ λρ

  2 230

  0 0

  32 0 1

  22 2 2

  2

  ,94 /

  0,34,94 0,349 /

  4 4

  0,349 0,159 /

  4 46,05 /

  0, 2

  m s

  DQ v m s

  Q Q Q m s

  Qv m s

  D

  = = =

  = − = − = 0,19

  ⋅ 0,19 ⋅= = =

  π π

  π π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  2 2 20 0 0 2 1

  20 1

  2 2 2

  :

  12 2 2

  200 4,94 4,94 80 6,05 802 0,02 0, 2 0,02 1

  9,81 2 9,81 2 9,81 0,3 2 9,81 0, 2

  21,63 21,67 !

  ARAC

  provjera

  v v Lp v Lh

  g g g D g D

  zadovoljavajuće točno

  + = + + + +

  + = − + + + + ⋅ ⋅ ⋅

  = ( )

  λ ξ λρ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 10. Iz vodospreme istječe voda kroz vertikalnu cijev. Odredite izlaznu brzinu iz cjevovoda i tlak u

  točkama A, B i C te nacrtajte energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; pm = 19,62 kPa; λ = 0,025 (za sve cijevi);

  D1 = 200 mm; D2 = 150 mm; ξUL = 0,5; ξSUŽ = 0,3 = f(v2); L0 = 5 m; L1 = 5 m; L2 = 3 m

  ( )

  ( ) ( )( )

  ( )

  1 1 2 2

  2 22

  1 2 2 22 21

  2 22 2 1 1

  2 1 02 1

  2222

  2 22 2

  2

  0,150,563

  0, 2

  12 2

  0,5633 5 5 2 0,5 0,3 1 0,5 0,625

  2 2

  15 0,0917 0,0182

  11,68 /

  mULSUŽ

  v A v A

  Dv v v v

  D

  p v L v LL L L

  g g D g D

  vv

  g g

  v v

  v m s

  ⋅ = ⋅

  = ⋅ = ⋅ =

  + + + = + + + +

  + + + = + + + +

  = +

  = →

  λ ξ ξ λρ

  22

  21

  1 2

  6,962

  0,563 6,58 / 2,22

  vm

  g

  vv v m s m

  g

  =

  = = → =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  22

  2 2Cp vLg g

  + +ρ

  22

  2

  v

  g=

  22 2

  2

  2

  2

  0,48 4,71C C

  L v

  D g

  pm p kPa

  g

  L

  + ⋅ ⋅

  = → =

  λ

  ρ

  21

  22Bp v Lg g

  + + =ρ

  2 22 2

  2

  2 2

  7,33 71,89

  CSUŽ

  BB

  p v v

  g g g

  pm p kPa

  g

  L

  + + + ⋅

  = → =

  ξρ

  ρ

  21

  1 2Ap vLg g

  + + +ρ 2

  L=21

  2Bp v

  g g+ +

  ρ

  21 1

  12

  3,71 36,35A A

  v L

  g D

  pm p kPa

  g

  + ⋅

  = → =

  λ

  ρ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 11. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti protoke Q1, Q2 i razliku vodnih lica h2 između komore 2

  i komore 1, odnosno 0. Nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: Q0 = 0,2 m

  3/s; Hpumpa = 35 m; pm = 98,1 kPa; L0 = 200 m; L1 = 200 m; L2 = 300 m; D = 250 mm; ε = 0,5 mm; λ = f(ε/D); ξRAČ1 = f (v1) = 0,3; ξRAČ 2 = f (v2) = 0,4; ξUL = 0,5; h1 = 4 m; ρ = 1000 kg/m

  3

  22

  2 20 0 1 1

  12 2

  221

  2 2

  0,0494

  0,50,002 0,024

  250

  12 2

  98,1 0, 2 200 20035 0,5 0,024 0,3 0,024

  1 2 0,049 0,25 2 0,049 0,25

  mpumpa UL RAČ

  DA m

  D

  p Q L Q LH

  g gA D gA D

  Q

  g g g

  = =

  = = → =

  = + + + + +

  = + + ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  π

  ελ

  ξ λ ξ λρ

  21

  23 1

  1 1

  2 0 1

  32 2

  1

  35 10 16,73 435,17

  0,1380,138 / 2,82 / 0, 4

  0,049 2

  0,2 0,138

  0,0620,062 / 1, 27 /

  0,049

  Q

  vQ m s v m s m

  g

  Q Q Q

  Q m s v m s

  +

  = + +

  = → = = → =

  = − = −

  = → = = 22 0,08

  2

  vm

  g→ =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( ) ( )

  2 20 0 2 2

  2 UL RAČ2

  2

  2

  ξ λ λ 12 2

  35 0,85 0,5 19,2 0,08 0,4 28,8 1

  15,84

  pumpa

  v L v LH h

  g D g D

  h

  h m

  = + + + + +

  = + + + + +

  =

  ξ

  Napomena: Iz skice piezometarske linije se vidi da dolazi do podtlaka (negativnog tlaka) na dijelu cjevovoda ispred pumpe. Takva situacija se ne dozvoljava u hidrotehničkoj praksi.

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 12. Za stacionarno strujanje u cjevovodu prema slici potrebno je odrediti protoke Q1 i Q2, snagu pumpe

  Npumpa i nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: Q0 = 0,04 m

  3/s; pm = -29,43 kPa; ηpumpa = 0,7; ν = 1⋅10-6 m2/s

  d = 50 mm; D = 200 mm; ε = 0,2 mm; λ = f (Re, ε/D) L = 100 m; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3;

  ρ = 1000 kg/m3; h1 = 5 m; h2 = 10 m;

  1

  2 23

  1 1

  32 0 1

  22 2 2

  2 2 22

  2

  29, 432 2 5 6,26 /

  1

  0,056, 26 0,012 /

  4 4

  0,04 0,012 0,028 /

  4 0,028 40,89 / 0,04

  0, 2 2

  0,20,001 Re

  200

  mpv g h g m sg g

  dQ v m s

  Q Q Q m s

  Q Q vv m s m

  A D g

  v D

  D

  = + = − =

  = = ⋅ =

  = − = − =

  ⋅= = = = → =

  ⋅= = = =

  ρ

  π π

  π π

  ε

  υ

  ( )

  56

  22

  2

  2

  0,89 0, 21,78 10 0,022

  1 10

  21

  2

  3 10 0,04 0,5 0,3 22 1

  13,95

  1 9,81 0,028 13,955,47

  0,7

  mpumpa UL KOLJ

  pumpa

  pumpa

  pumpapumpa

  pumpa

  p v LH h

  g g D

  H

  H m

  gQ HN kW

  ⋅= ⋅ → =

  + = + + + +

  − + = + + + +

  =

  ⋅ ⋅ ⋅= = =

  λ

  ξ ξ λρ

  ρ

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 13. Za stacionarno strujanje u cjevovodu prema slici potrebno je odrediti protoke Q0 , Q1 i koeficijent

  lokalnog gubitka ξRAČ 1 = f (v1) . Nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: Hpumpa = 15 m; pm = 19,62 kPa; h1 = 2 m;

  h2 = 6 m; L0 = 200 m; L1 = 200 m; L2 = 300 m; d = 50 mm; D = 250 mm ; ξUL = 0,5; ξRAČ2 = f (v2) = 0,4; λ = 0,025; ρ = 1000 kg/m3

  23

  2 1

  22 2

  2 2

  2 20 0 2 2

  1 2 UL RAČ2

  20

  0,052 2 2 0,012 m /s

  4

  40, 24 / 0,003

  2

  ξ λ ξ λ 1ρ 2 2

  200 3002 15 2 6 0,5 0,025 0,003 0,4 0,025

  2 0, 25 0

  d

  mpumpe

  Q g h A g

  Q vv m s m

  D g

  p v L v LH h h

  g g D g D

  v

  g

  = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

  = = → =

  + = + + + + + +

  + = + + + ⋅ + + ⋅

  π

  π

  ( ) ( )20

  230

  0 0

  1 0 2

  31 1

  1,25

  17 8 0,5 20 0,003 0,4 30 12

  2,92 / /2

  0,143 0,012

  0,131 m /s 2,67 /

  v

  g

  vm v m s Q m s

  g

  Q Q Q

  Q v m s

  +

  = + + + + +

  = 0,43 → = → = 0,143

  = − = −

  = → = 21

  2

  vm

  g → = 0,36

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( ) ( )

  2 20 0 1 1

  1 UL RAČ1

  RAČ1

  RAČ1

  RAČ1

  ξ λ ξ λ 1ρ 2 2

  19 0, 43 0,5 20 0,36 ξ 20 1

  19 8,82 0,36ξ 7,56

  ξ 7,28

  mpumpa

  p v L v Lh H

  g g D g D

  + + = + ⋅ + + ⋅ +

  = + + + +

  = + +

  =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 14. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti protoke Q1 ,Q2 ,Q3, Q4 i kotu osi donje horizontalne

  cijevi (cijev 4) koja izlazi iz komore C kako bi razina vode u komori C bila konstantna. Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju za sve cijevi. Zadano je: pm = 147,15 kPa; L = 200 m (sve cijevi); ρ = 1000 kg/m

  3; D = 250 mm (sve cijevi); λ = 0,025 (sve cijevi); ξUL = 0,5

  22

  21

  2

  31

  22

  2

  32

  31 2

  23

  2

  33

  34 1 2 3

  24

  2

  0,054

  10 12

  0,151 /

  10 12

  0,107 /

  0, 257 /

  7 12

  0,126 /

  ( ) 0,257 0,126 0,131 /

  2

  UL

  mUL

  UL

  UL

  DA m

  Q L

  gA D

  Q m s

  p Q L

  g gA D

  Q m s

  Q Q m s

  Q L

  gA D

  Q m s

  Q Q Q Q m s

  Q Lx

  gA D

  = =

  = + ⋅ +

  =

  − + = + ⋅ +

  =

  + =

  = + ⋅ +

  =

  = + − = − =

  = + ⋅ +

  π

  ξ λ

  ξ λρ

  ξ λ

  ξ λ 1

  7,52 - 7,52x m kota osi cijevi je na m

  = → 4

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 15. Za stacionarno strujanje u cjevovodu prema slici potrebno je odrediti ukupni protok Q iz komore A u

  komoru B ako je predtlak u komori B pm = 49,05 kPa. Nacrtati energetsku i piezometarsku liniju za cijeli sustav. Zadano je: L = 100 m (sve cijevi); D = 200 mm (sve cijevi); h1 = 2 m;

  h2 = 5 m; λ = 0,02 (sve cijevi); ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,2; Npumpa = 23,5 kW; ηpumpa = 0,7;

  ρ = 1000 kg/m3

  1 2

  2

  1 2 2

  2

  1 2 2

  2

  2

  2

  3

  21

  2

  21

  2

  23,5 0,7 2002 5 5 0,5 0, 2 0,02 1

  1 9,81 2 9,81 0,0314 0, 2

  1,6771121,76 8 0

  1121,76

  mpumpa UL KOLJ

  pumpa mUL KOLJ

  Q Q Q

  p Q Lh H h

  g gA D

  N p Q Lh h

  gQ g gA D

  Q

  Q

  QQ

  Q

  = =

  + = + + + + +

  ⋅ + = + + + + +

  ⋅ + = + + + + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  − + =

  +

  ξ ξ λρ

  ηξ ξ λ

  ρ ρ

  ( )3

  8 1,677 0

  1,677 1121,76

  8

  Q

  QQ implicitna jednadžba potrebno rješiti iteracijskim postupkom

  − =

  −=

  Q pretp (desna strana) Q dobiv (lijeva strana) 1

  0,1 0,05 0,09

  0,095 0,094

  -140,01 0,07 0,19 0,11

  0,089 0,093

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  3

  3

  2 2 2

  2 2

  0,094 /

  2 2 0,094 0,188 /

  0,0940,46

  2 2 2 9,81 0,0314

  23,5 0,717,84

  1 9,81 0,094

  UK

  pumpapumpa

  Q m s prihvaćeno rješenje sa zadovoljavajućom točnošću

  Q Q m s

  v Qm

  g gA

  NH m

  gQ

  =

  = = ⋅ =

  = = = ⋅ ⋅

  ⋅ ⋅= = =

  ⋅ ⋅

  η

  ρ

  Napomena: energetska i piezometarska linija su identične za obje cijevi. Razlika je u odnosima vrijednosti potencijalne energije položaja i tlaka u gornjoj i donjoj cijevi. Na crtežu se vidi da vrijednosti tlakova pT1 i pT2 imaju negativne vrijednosti (P.L. se nalazi ispod G.L.).

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 16. Za stacionarno strujanje u cjevovodu prema slici potrebno je odrediti protok Q0, Q2 i promjer

  cjevovoda D2 . Nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; pm = -39,24 kPa; Q1 = 0,1 m

  3/s; h = 8 m;

  L0 = 5 m; L1 = 100 m; L2 = 200 m; D0 = D1 = 300 mm; λ = 0,02; ξUL = 0,5; ξRAC = f(v0) = 0,5

  2 220

  0

  0 1

  21 1

  11

  2 20 0 1 1

  0 1

  20

  0,30,0707

  4 4

  0,11,41 / 0,1

  0,0707 2

  12 2

  39, 24 5 1008 0,5 0,02 0,5 0,1 0,02 1

  2 0,3 0,3

  mUL RAC

  DA m

  A A

  Q vv m s m

  A g

  p v L v Lh

  g g D g D

  v

  g g

  = = =

  =

  = = = → =

  + = + + + +

  − + = + ⋅ + + ⋅ +

  π π

  ξ λ ξ λρ

  ρ

  ( ) ( )20

  230

  0 0 0 0

  2 0 1

  3 22 2 2

  2 2

  8 4 0,5 0,33 0,5 0,1 6,67 12

  2,43 6,9 / 0,488 /2

  0, 488 0,1

  4 0,388 0, 490,388 /

  v

  g

  vm v m s Q v A m s

  g

  Q Q Q

  QQ m s v

  A D

  − = + + + +

  = → = → = ⋅ =

  = − = −

  ⋅= → = = =

  π 2222

  22 42 2

  4

  0,494 1 0,012

  2 2

  D

  v

  g D g D

  = ⋅ =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( )

  2 20 0 2 2

  0 2

  42 2

  42 2

  44

  2 22 2

  12 2

  0,012 2008 4 2,43 0,5 0,33 0,5 0,02 1

  0,012 40,768 1

  4 40,0156 1 0,0156 1

  mUL RAC

  p v L v Lh

  g g D g D

  D D

  D D

  D DD D

  + = + + + +

  − = + + + +

  = +

  = + → = +

  ξ λ ξ λρ

  D2 pretp (desna strana) D2 dobiv (lijeva strana)

  1 0,8 0,6

  0,59

  0,528 0,553 0,588 0,590

  2: 590Odabrano D mm =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 17. Za stacionarno strujanje u cjevovodu prema slici potrebno je odrediti protoke Q1, Q2 i snagu pumpe

  Npumpa te nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: h1 = h2 = 2 m; ρ = 1000 kg/m

  3; d = 70 mm; D1 = 300 mm; D2 = 200 mm; L1 = 300 m; L2 = 200 m; ε1 = 0,3 mm; ε2 = 0,2 mm; ξUL = 0,5; λ1 = f (ε1 /D1); λ2 = f (ε2 /D2); pm = 49,05 kPa; ηpumpa = 0,7

  2 3 2

  2 211 2

  1 21 2

  1 2

  21 1

  UL 11

  21

  21

  1 1 1 1

  0,3 0,20,071 m 0,031 m

  4 4 40,3 0, 2

  0,001 0,001 λ λ 0,02300 200

  ξ λ 1ρ 2

  3005 0,5 0,02 1

  2 0,3

  0,23 2,14 / 2,14 0,02

  m

  DA A

  D D

  p v L

  g g D

  v

  g

  vm v m s Q v A

  g

  = = = = =

  = = = = = =

  = + +

  = + ⋅ +

  = → = → = ⋅ = ⋅

  π π π

  ε ε

  3

  2 23

  0 1

  32 1 0

  22 2

  22

  71 0,152 /

  0,072 2 2 0,024 m /s

  4 4

  0,152 0,024 0,128 m /s

  0,1284,13 / 0,87

  0,031 2

  m s

  dQ g h g

  Q Q Q

  Q vv m s m

  A g

  =

  = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

  = − = − =

  = = = → =

  π π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  22 2

  2 22

  2

  12

  2002 0,87 0,5 0,02 1

  0, 2

  20,71

  1 9,81 0,128 20,7137,15

  0,7

  pumpa UL

  pumpa

  pumpa

  pumpapumpa

  v LH h

  g D

  H

  H m

  gQ HN kW

  = + + +

  = + + ⋅ +

  =

  ⋅ ⋅ ⋅= = =

  ξ λ

  ρ

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 18. Za sistem prikazan na slici izračunati protoke Q1 i Q2 te promjer d pod uvjetom da je Q1 = 4Q2. Pri

  tome odrediti visinu vode h2 u Pitot-ovoj cijevi postavljenoj u osi cjevovoda na polovini njezine dužine. Nacrtati E.L. i P.L. Zadano je: h1 = 2 m; D = 120 mm; CC (koef. kontrakcije pri istjecanju) = 0,7; ξUL = 0,5; L = 12 m; λ = 0,025; ρ = 1000 kg/m3

  22

  1

  22

  22

  2

  2 23

  2 2 2 2

  31 2

  1 1

  1 1 1 1

  21

  2

  2 122 0,5 0,025 1

  2 0,12

  0,308 2,46 /2

  0,122, 46 0,028 /

  4 4

  4 0,112 /

  2 2 2 2 2 8,86 /

  UL

  C

  v Lh

  g D

  v

  g

  vm v m s

  g

  DQ v A v m s

  Q Q m s

  v g h g m s

  Q v A C v

  = + +

  ⋅ = + ⋅ +

  = → =

  = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  = ⋅ =

  = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

  = ⋅ ⋅ =

  ξ λ

  π π

  21

  1

  22

  2 1

  4 0,112 40.152

  4 8,86 0,7

  122 0,308 0,5 0,025 1,08

  2 0,12

  CC

  UL

  QdC d m

  v C

  v Lh h m

  g D

  ⋅ ⋅⋅ ⋅ → = = =

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  = − + = − + ⋅ =

  π

  π π

  ξ λ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 19. Za sistem kao na slici potrebno je odrediti tlak pm i protoke Q1 i Q2. Lokalni gubitci energije vezeni su

  za nizvodnu brzinu. Nacrtajte energetsku i piezometarsku liniju. Voda slobodno istječe u atmosferu. Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; h1 = 8 m; h2 = 6 m;

  Q = 50 l/s; λ = λ1 = 0,025; λ2 = 0,03; D = 100 mm; D1 = 100 mm; D2 = 80 mm; ξUL= 0,5; ξRAČ 1 = 0,7; ξRAČ 2 = 0,8; L = 3 m; L1 = 10 m; L2 = 6 m

  2

  2 2

  1 2

  2 21 1

  1 1 11

  21

  21

  4 4 0,056,37 / 2,07

  0,1 2

  12 2

  10 38 0,5 0,025 2,07 0,7 0,025 1

  2 0,1 0,1

  0,9762

  UL RAČ

  Q vQ v A v m s m

  D g

  Q Q Q

  v L v Lh

  g D g D

  v

  g

  v

  g

  ⋅= ⋅ → = = = → =

  + =

  = + + + +

  = + ⋅ + + ⋅ +

  =

  π π

  ξ λ ξ λ

  231

  1 1 1

  32 1

  22 2

  2 2 22

  4,38 / 0,034 /4

  0,05 0,034 0,016 /

  4 4 0,0163,18 / 0,52

  0,08 2

  Dm v m s Q v m s

  Q Q Q m s

  Q vv m s m

  D g

  → = → = ⋅ =

  = − = − =

  ⋅= = = → =

  π

  π π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  2 22 2

  2 2 22

  ( ) ( 1)2 2

  6 36 0,52 0,5 0,03 2,07 0,8 0,025 1

  0,08 0,1

  0,71 6,95

  mUL RAČ

  m

  mm

  p v L v Lh

  g g D g D

  p

  g

  pm p kPa

  g

  + = + + + +

  + = + ⋅ + + ⋅ +

  = → =

  ξ λ ξ λρ

  ρ

  ρ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 20. Odredi brzine v1 i v2 koje se formiraju za slučaj strujanja kroz cjevovod kao na slici. Potrebno je

  nacrtati E.L i P.L. Zadano je: D1 = 0,1 m; D2 = 0,2 m; pm = 19,62 kPa;

  h1 = 10 m; h2 = 12 m; Hpumpa = 2 m; L1 = 5 m; L2 = 7 m; ρ = 1000 kg/m

  3; λ1 = 0,015; λ2 = 0,02; ξUL = 0,5

  ( )

  1 1 2 2

  2 21 1

  2 1 1 1 12 22 2

  2 21 1 2 2

  1 2 1 21 2

  2 21 1

  2 21 1

  0,10, 25

  0, 2

  12 2

  0,06255 710 2 2 12 0,5 0,015 0,02 1

  2 0,1 2 0,2

  0,06252 0,5 0,75

  2 2

  mpumpa UL

  v A v A

  A Dv v v v v

  A D

  p v L v Lh H h

  g g D g D

  v v

  g g

  v v

  g g

  ⋅ = ⋅

  = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  + + = + + + +

  + + = + + ⋅ + ⋅ +

  = + +

  ξ λ λρ

  ( )

  ( ) ( )2 21 1

  21

  1

  22

  2

  0,7 1

  0,06252 0,5 0,75 0,7 1

  2 2

  1, 47 5,38 /2

  0,25 5,38 1,34 / 0,092

  v v

  g g

  vm v m s

  g

  vv m s m

  g

  +

  = + + +

  = → =

  = ⋅ = → =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  21. Odredi potrebnu snagu pumpe Npumpa koja će omogućiti istjecanje kroz sapnicu vd = 20 m/s. Potrebno

  je nacrtati E.L. i P.L. Zadano je: D = 80 mm; d = 30 mm; ε = 0,0003 m;

  L1 = 20 m; L2 = 10 m; v = 1⋅10-6 m2/s;

  ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,2; ξSAP = f(vD) = 0,3; η = 0,7; h1 = 3 m; ρ = 1000 kg/m

  3

  2 2

  3

  2 2

  56

  2 21 2

  1

  0,0320 0,014 /

  4 44 4 0,014

  2,81 /0,08

  0,30,0038

  80 0,0292,81 0,08

  Re 2, 2 101 10

  2 2

  d

  D

  DD

  d Dpumpa ul kolj sap

  pumpa

  dQ v m s

  Qv m s

  D

  Dv D

  v v L LH h

  g g D

  H

  = ⋅ = ⋅ =

  ⋅= = =

  = =

  =⋅ ⋅ = = = ⋅

  + = + + + + +

  =

  π π

  π π

  ε

  λ

  υ

  ξ λ ξ ξ

  ( )

  2 220 2,81 20 103 0,5 0,029 0,2 0,3

  2 2 0,08

  0,5 10,88 0, 2 0,3

  28,5

  ρ 1 9,81 28,5 0,0145,19 W

  0,7

  pumpa

  pumpa

  pumpapumpa

  g g

  H

  H m

  gH QN k

  + + + + + +

  = 3+ 20,39 + 0, 43 + + +

  =

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 22. Protok vode iz spremnika A u spremnik B iznosi Q = 170 l/s. Odredi promjer horizontalnog dijela

  cjevovoda D. Treba nacrtati energetsku i piezometarsku liniju za zadani sistem. Zadano je: L1 = 65 m; L2 = 35 m; h1= 35 m; h2 = 19 m; d = 150 mm; v = 1⋅10-6 m2/s; ε = 0,046 mm; ξUL = 0,4; ξKOLJ+SUŽ = f(vd) = 0,9; ρ = 1000 kg/m

  3

  2

  2 2

  66

  221 2

  1 2

  2

  4 4 0,179,62 / 4,72

  0,15 2

  0,046 9,62 0,150,0003 Re 1, 4 10 0,016

  150 1 10

  12 2

  35 192

  dd d D D d

  dd d

  dDUL D KOLJ SUZ d

  D

  vQQ v A v A v m s m

  d g

  v d

  d

  vv L Lh h

  g D g d

  v

  +

  ⋅= ⋅ = ⋅ = = = =

  ⋅ ⋅= = = = = ⋅ =

  + = + + + +

  + =

  π π

  ελ

  υ

  ξ λ ξ λ

  ( )

  2

  650, 4 4,72 0,9 3,73 1

  6527, 41 0,4

  19,62

  :

  D

  DD

  g D

  v

  D

  iteracijski postupak

  + + + +

  = +

  λ

  λ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  : 157Odabrano D mm =

  D 24

  πDQ

  vD

  = Re DDv D⋅

  D

  ε Dλ

  0,5 0,866 4,3⋅105 0,00009 0,0145 27,41 ≠ 0,09

  0,2 5,411 1,1⋅106 0,00023 0,0150 27,41 ≠ 7,87

  0,157 8,781 1,4⋅106 0,00029 0,0155 27,41 ≈ 26,79

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 23. Odredite razine vode u rezervoarima h1 i h2 te nacrtajte energetsku i piezometarsku liniju za

  stacionarno strujanje. Zadano je : Q = 0,15 m3/s; ξUL = 0,5; L1 = 20 m; L2 = 10 m;

  D1 = 200 mm; D2 = 150 mm; λ1 = 0,03; λ2 = 0,034;

  ρ = 1000 kg/m3

  1 1 2 2

  21

  1 2 21 1

  22

  2 2 22 2

  22 2

  2 22

  4 4 0,154,77 / 1,16

  0,2 2

  4 4 0,158,49 / 3,67

  0,15 2

  10( 1) 3,67(0,5 0,034 1) 13,82

  2 0,15UL

  Q v A v A

  vQ Qv m s m

  A D g

  vQ Qv m s m

  A D g

  v Lh m

  g D

  = =

  ⋅ ⋅= = = = → =

  ⋅ ⋅

  ⋅ ⋅= = = = → =

  ⋅ ⋅

  = + + = + ⋅ + =

  π π

  π π

  ξ λ

  21 1

  1 2 11

  201 13,82 1,16 0,5 0,03 1 19,04

  2 0,2ULv L

  h h mg D

  = + + + = + + ⋅ + =

  ξ λ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 24. Zadan je sistem s visinama h1 = 3,5 m, h2 = 2,5 m, h3 = 5 m i h4 = 1 m te horizontalnim dužinama

  L1 = 600 m, L2 = 620 m i L3 = 4 m. Promjeri cjevovoda su D1 = 200 mm i D2 = 300 mm, a koeficijenti lokalnih gubitaka iznose ξKOŠ = 0,1, ξKOLJ 1 = 0,15 , ξKOLJ 2 = 0,12 i ξUL = 0,5. Koeficijent iskoristivosti pumpe je η = 0,75. Potrebno je izračunati protok u sistemu ako je problem stacionaran te snagu pumpe koja će omogućiti tu stacionarnost. Tlak u komori je pm = 9,81 kPa, a koeficijent trenja je jednak za sve dijelove sistema i iznosi λ = 0,012. Nacrtati piezometarsku i energetsku liniju za dovodni i odvodni cjevovod. Gustoća vode iznosi ρ = 1000 kg/m3.

  ( )

  21 1

  31

  21

  21

  1

  2 231

  1

  22

  2 2 22

  1

  12

  5 1 0,5 36 12

  0,16 1,77 /2

  0,21,77 0,056 /

  4 4

  4 4 0,0560,79 / 0,03

  0,3 2

  mul

  pumpa

  p v Lh

  g g D

  v

  g

  vm v m s

  g

  DQ v m s

  vQv m s m

  D g

  H h

  + = + +

  + = + +

  = → =

  = ⋅ = ⋅ =

  ⋅= = = → =

  = +

  ξ λρ

  π π

  π π2

  32 22 2 1

  2 2

  2 12

  4 6203,5 2,5 1 0,03 0,1 0,012 0,12 2 0,15 0,012 1

  0,3 0,3

  7,79

  1 9,81 0,056 7,795,71

  0,75

  mKOLJ KOLJKOŠ

  pumpa

  pumpa

  pumpapumpa

  p Lv Lh

  g g D D

  H

  H m

  gQHN kW

  + + + + + + +

  = + + + + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +

  =

  ⋅ ⋅ ⋅= = =

  ξ λ ξ ξ λρ

  ρ

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 25. Za sistem na slici treba proračunati snagu pumpe i nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zbog

  kvalitetnog oblikovanja sapnice ne dolazi do kontrakcije mlaza na izlazu, odnosno koeficijent kontrakcije mlaza ima vrijednost CC = 1. Zadano je: vd = 30 m/s; υ = 1⋅10

  -6 m2/s; L1 = 10 m; L2 = 5 m; D1 = 100 mm; D2 = 60 mm; d = 25 mm; h = 2 m;

  ξUL = 0,7; ξKOLJ = 0,15; ξSUŽ = f(v2)=0,2; ε = 0,2 mm;

  η = 0,8; ρ = 1000 kg/m3

  2 2

  3

  21

  1 2 21 1

  22

  2 2 22 2

  1

  0,02530 0,0147 /

  4 4

  4 4 0,01471,875 / 0,18

  0,1 2

  4 4 0,01475,199 / 1,38

  0,06 2

  0, 2

  100

  d d d

  dQ v A v m s

  vQ Qv m s m

  A D g

  vQ Qv m s m

  A D g

  D

  = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  ⋅ ⋅= = = = → =

  ⋅ ⋅

  ⋅ ⋅= = = = → =

  ⋅ ⋅

  = =

  π π

  π π

  π π

  ε

  1

  51 11 6

  22

  52 22 6

  2 2 21 1 2 2

  1 21 2

  0,002

  0,0251,875 0,1

  Re 1,9 101 10

  0,20,0033

  600,028

  5,199 0,06Re 3,1 10

  1 10

  2 2 2

  2 45,87 0,

  dpumpa UL KOLJ SUŽ

  pumpa

  v D

  D

  v D

  v v L v LH h

  g g D g D

  H

  =⋅ = = = ⋅

  = =

  =⋅ = = = ⋅

  = + + + + + +

  = + +

  λ

  υ

  ε

  λ

  υ

  ξ ξ λ ξ λ

  ( ) ( )18 0,7 0,15 2,5 1,38 0, 2 2,33

  51,96

  1 9,81 51,96 0,01479,37

  0,8

  pumpa

  pumpapumpa

  H m

  gH QN kW

  + + + +

  =

  ⋅ ⋅ ⋅= = =

  ρ

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 26. Za cjevovod prema slici i za stacionarne uvjete strujanja i razina potrebno je odrediti protoke Q0, Q1,

  Q2 i koeficijent iskoristivosti pumpe ηp. Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; D1 = 150 mm; D2 = 200 mm; ε = 0,5 mm;

  L1 = 100 m; L2 = 200 m; h1 = 5 m; h2 = 10 m; λ = f(ε/D); ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; Hpumpe = 20 m;

  Npumpe = 10 kW

  ( )

  22

  22 2

  2 22

  22

  2 232 2

  2 2 2

  1

  0,50,0025 0,025

  200

  2 12

  10 0,5 2 0,3 25 12

  0,37 2,69 / 0,0845 /2 4

  0,50,

  150

  UL KOLJ

  D

  v Lh

  g D

  v

  g

  v Dm v m s Q v m s

  g

  D

  = = → =

  = + ⋅ + +

  = + ⋅ + +

  = → = → = ⋅ =

  = =

  ελ

  ξ ξ λ

  π

  ε

  ( )

  2

  21 1

  1 2 11

  21

  2 231 1

  1 1 1

  0033 0,027

  3 12

  20 5 10 3 0,3 18 12

  0,25 2,22 / 0,0392 /2 4

  pumpa KOLJ

  v LH h h

  g D

  v

  g

  v Dm v m s Q v m s

  g

  → =

  = + + ⋅ + +

  = + + ⋅ + +

  = → = → = ⋅ =

  λ

  ξ λ

  π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  32 1

  1 1

  0,0845 0,0392 0,0453 m /s

  1 9,81 20 0,03920,77

  10

  o

  pumpa pumpapumpa

  pumpa

  Q Q Q

  g H Q g H QN

  N

  = − = − =

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= → = = =

  ρ ρη

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 27. Odredi međusobni odnos protoka Q2 i Q3 za cjevovod sa slike i nacrtaj energetsku i piezometarsku

  liniju.

  Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; L1 = L2 = 100 m; λ = 0,02; D1 = 0,2 m; D2 = 0,3 m; D3 = 0,1 m; ξUL = 0,5; ξRAČ = f (vnizvodno) = 0,3; ξSUŽ = f (vnizvodno) = 0,6

  ( )( )

  1 2 3

  22 231 2

  1 2 3

  2 21 1 2 2

  1 2

  2 222 31 1 2

  1 2

  4 4 4. . 1 2

  12 2

  . . 1 3

  12 2 2

  UL RAČ

  UL RAČ SUŽ

  Q Q Q

  DD Dv v v

  B J

  v L v LH

  g D g D

  B J

  v vv L LH

  g D g D g

  Napomena : protoci u lijevoj i desn

  = +

  ⋅⋅ ⋅⋅ = ⋅ + ⋅

  = + ⋅ + + ⋅ +

  ′ = + ⋅ + + ⋅ + +

  ππ π

  ξ λ ξ λ

  ξ λ ξ λ ξ

  oj horizontalnoj cijevi nisu isti.

  Iz toga slijedi da ni brzine u tim cijevima nisu iste.

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 3

  2 223 32

  2 3 2 3 322

  22 22 22 3 3

  2 2

  2 2 22 3 3

  0,1114 4

  . . :

  1 0,111 1

  0,3 6,67 1 0,0123 0,3 6,67

  RAČ RAČ SUŽ

  Q Q

  D DDv v v v v

  D

  Izjednačavanjem dviju B J se dobije izraz

  L Lv v v

  D D

  v v v

  ′ =

  ′ ′⋅ = ⋅ → = ⋅ =

  + ⋅ + = + ⋅ + +

  + + = + +

  ππ

  ξ λ ξ λ ξ

  ( )2 22 3 2 3

  2232 2 2

  2 23 3 3 3

  2 3

  0,6 1

  7,97 1,686 0, 46

  0, 46 0,34,14

  0,1

  4,14

  v v v v

  vQ v D

  Q v D v

  Q Q

  +

  = → =

  ⋅⋅= = =

  ⋅ ⋅

  = ⋅

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 28. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti protok QV0 u cijevi L2 ukoliko je ventil potpuno otvoren

  (ξVENT = 0), i protok QV15 ukoliko je ventil djelomično zatvoren i predstavlja koeficijent gubitka od ξVENT = 15. Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju za slučaj sa otvorenim zatvaračem. Tečenje se odvija turbulentno hrapavim režimom.

  Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; ε = 0,2 mm; Di (sve cijevi) = 200 mm;

  Hpumpa1 = 15 m; Hpumpa2 = 10 m; pm = 19,62 kPa; h1 =12 m; h2 = 14 m; L2 (P1-P2) = 1000 m; L1 = L3 = L4 = L5 = L6 = L7 =5m; ξKOLJ = 0,2; ξRAČ = 0,3 = f(v4,5-nizvodna brzina); ξUSIS = 0

  1 2

  0, 20,001 0,02

  200

  .

  mph hg

  DNakon račvanja protok se dijeli na dva jednaka dijela zbog istih karakteristika

  cijevi i rubnih uvjeta nizvodno od račve Budući da se promjeri cijevi i

  + =

  = = → =

  ρ

  ελ

  2 21 2 3 5 7

  1 2 2

  2 2

  ,

  .

  ( / 2)2 1

  2 2

  5 1000 5 1 5 515 10 14 2 0,2 0,02 0,3 0, 2 0,02 1

  2 0,2 4 2 0, 2

  P P KOLJ KOLJRAČ

  sti brzina

  nakon račvanja se također prepolovljava

  L L L L Lv vH H h

  g D g D

  v v

  g g

  + + + + = + + ⋅ + + + ⋅ +

  + + + + = + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ +

  ξ λ ξ ξ λ

  ( )

  ( )

  2

  23

  1 2 3

  34 5 6 7

  0,108 1, 45 /2

  0,046 / ,4

  / 2 0,023 / , ,

  vm v m s

  g

  DQ v m s u cijevima L L i L

  Q m s u cijevima L L L i L

  = → =

  = ⋅ =

  =

  π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  2 21 2 3 5 7

  1 2 2

  2 2

  2

  ( / 2)2 1

  2 2

  5 1000 5 1 5 515 10 14 2 0,2 15 0,02 0,3 0,2 0,02 1

  2 0,2 4 2 0,2

  0,094 1,36 /2

  P P KOLJ VENT KOLJRAČ

  L L L L Lv vH H h

  g D g D

  v v

  g g

  vm v m s

  g

  Q

  + + + + = + + + ⋅ + + + ⋅ +

  + + + + = + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + + ⋅ +

  = → =

  =

  ξ ξ λ ξ ξ λ

  ( )

  ( )

  23

  1 2 3

  34 5 6 7

  0,043 / ,4

  / 2 0,021 / , ,

  Dv m s u cijevima L L i L

  Q m s u cijevima L L L i L

  ⋅ =

  =

  π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  29. Za cjevovod prema slici potrebno je postaviti jednadžbe za računanje protoka kroz cjevovod.

  Potrebno je kvalitativno nacrtati i energetsku i piezometarsku liniju. Tečenje se odvija turbulentno hrapavim režimom.

  Zadano je: Di (sve cijevi) = 200 mm; ε = 0,2 mm; ρ = 1000 kg/m

  3;

  ξKOLJ = 0,4; ξRAČ = 0,3 = f(vnizvodna brzina); ξUL = 0,5; L1 = L2 = L3 = 10 m; L4 = L5 = L6 = L7 = 5; pm = 196,2 kPa; h1 =10 m; h2 = 5 m

  ( )

  1

  1 2 3

  4 6 5 7

  3 4 5

  22

  2

  / 2

  1

  0, 20,001 0,02

  200

  0,03144

  mphg

  Q Q Q

  Q Q Q Q

  Q Q Q

  D

  DA m

  =

  = =

  = =

  = +

  = = → =

  = =

  ρ

  ελ

  π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( )

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  2 2 23 3 3 4 61 4

  1 2 2 2 2

  2 2 23 3 4

  2 23 4

  31 2

  / 21

  2 2 2

  5 12,92 0,5 1 51,69 0,3 1 51,69 0,3 0,4 1 1

  5 86,58 139,56 2

  /

  UL KOLJRAČ RAČ

  Q Q L L LL Qh h

  gA D gA D gA D

  Q Q Q

  Q Q

  Qh h

  + − = + ⋅ + + ⋅ + + + ⋅ +

  = ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + + +

  = ⋅ + ⋅

  + =

  ξ λ ξ λ ξ ξ λ

  ( )

  ( )

  2 2 23 3 5 5 72

  2 2 2

  2 23 5

  21

  2 2 2

  15 86,58 139,56 3

  3

  UL KOLJRAČ RAČ

  Q L Q L LL

  gA D gA D gA D

  Q Q

  Za dobivanje rezultata potrebno je riješiti gore navedeni sustav jedna

  + + ⋅ + + ⋅ + + + ⋅ +

  = ⋅ + ⋅

  ξ λ ξ λ ξ ξ λ

  3džbe s nepoznanice

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 30. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti visinu dizanja pumpe Hpumpa kojom će se omogućiti isti

  protok u lijevoj i desnoj grani cjevovoda. Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju.

  Zadano je: pm = -49,05 kPa; ρ = 1000 kg/m3; h =55 m;

  ε = 0,2 mm; D = 200 mm; d = 150 mm; L = 2000 m; λD = 0,02; λd = 0,021; ξUL = 0,5; ξZAT = 3

  lijeva grana:

  ( )

  2

  2

  2

  2

  223

  2

  12

  55 5 0,5 200 12

  0, 248 2, 21 / 0,069 /2 2

  mUL D

  D

  D

  DD

  D

  p Q Lh

  g gA D

  Q

  gA

  vQm v m s Q m s

  gA g

  + = + ⋅ +

  − = + +

  = = → = → =

  ξ λρ

  desna grana:

  ( )

  2

  2

  2 2

  4 2

  21

  2

  4 0,06955 5 0,5 3 560 1

  2 9,81 0,15

  388,65

  mpumpa UL ZAT d

  d

  pumpa

  pumpa

  p Q Lh H

  g gA d

  H

  H m

  + + = + + ⋅ +

  ⋅− + = + + +

  ⋅ ⋅

  =

  ξ λ λρ

  π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 31. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti visinu dizanja pumpe Hpumpa kojom će se omogućiti isti

  protok u gornjoj i donjoj grani cjevovoda. Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: D = 200 mm; d = 150 mm; h = 5 m; ρ = 1000 kg/m

  3; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; L = 500 m; λD = 0,02; λd = 0,021

  2 20,0314 0,0177D dA m A m= =

  donja cijev:

  ( )

  2

  2

  2

  2

  223

  2

  1,52 1

  2

  10 0,5 0,3 75 12

  0,13 / 0,05 /2 2

  UL KOLJ D

  D

  D

  DD

  D

  Q Lh

  gA D

  Q

  gA

  vQm v m s Q m s

  gA g

  = ⋅ + + ⋅ +

  = ⋅ + + +

  = = → = 1,6 → =

  ξ ξ λ

  gornja cijev:

  ( ) ( )

  2 2

  2 2

  21

  2 2

  5 0,407 0,5 70 0,129 100 1

  36,74

  pumpa UL d D

  d D

  pumpa

  pumpa

  Q L Q Lh H

  gA d gA D

  H

  H m

  + = + ⋅ + ⋅ +

  + = + + +

  =

  ξ λ λ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 32. Za cjevovod prema slici potrebno je odrediti promjer donje grane cjevovoda D3 kojom će se

  omogućiti isti protok kao i u gornjoj grani cjevovoda. Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Tečenje se odvija turbulentno hrapavim režimom.

  Zadano je: pm = - 4,905 kPa; D1 = 300 mm; D2 = 250 mm; ε = 0,2 mm;

  h1 = 2 m; h2 = 1 m; ξUL = 0,5; ξKOLJ = f(v2) = 0,3; L = 300 m; Npumpa = 500 W; η = 0,8; ρ = 1000 kg/m

  3

  gornja cijev:

  2 21 2

  11

  22

  0,071 0,049

  0,00067 0,018

  0,0008 0,019

  0,5 0,8 0,041

  1 9,81pumpa pumpa

  pumpa pumpa

  A m A m

  D

  D

  g H Q NN H

  g Q Q Q

  = =

  = → =

  = → =

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= → = = =

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  ελ

  ελ

  ρ η

  η ρ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2 1 22 21 1 2 2

  2 2

  2 2

  2

  3

  3

  12 2

  0,0410,5 1 0,5 18 0,3 22,8 1

  0,099 0,047

  0,0410,5 1 0,5 18 0,3 22,8 1

  0,099 0,047

  0,041699.63 0,5

  0,5 699.63 0,041

  1399.26

  mP UL KOLJ

  p Q L Q Lh H

  g gA D gA D

  Q Q

  Q

  Q Q

  Q

  QQ

  Q Q

  Q Q

  + + = + + + +

  − + + = + + + +

  − + + = + + + +

  − =

  = −

  =

  ξ λ ξ λρ

  0,082−

  Q pretp (desna strana) Q dobiv (lijeva strana)

  1 0,1

  0,05 0,045

  1399.178 1,317 0,093 0,046

  3: 0,045 /Odabrano Q m s =

  donja cijev: 2

  1 2 323 3

  2 2

  34 23 3

  343 3

  21

  2

  4 0,045 6000,5 2 1 0,5 0,3 1

  2 9,81

  0,00017 6002,5 1,8

  mUL KOLJ

  p Q Lh h

  g gA D

  D D

  D D

  + + = + + ⋅ +

  ⋅− + + = + + ⋅ +

  ⋅ ⋅

  = + ⋅

  ξ ξ λρ

  λπ

  λ

  3 3

  3 3

  3 3

  0,3 0,018 2,5 0,79

  0, 2 0,02 2,5 6,57

  0, 24 0,019 2,5 2,53

  D m

  D m

  D m

  = → = → ≠

  = → = → ≠

  = → = → ≈

  λ

  λ

  λ

  Odabrano: D3 = 240 mm

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  33. Za stacionarni režim strujanja i cjevovod prema slici potrebno je odrediti snagu pumpe Npumpa kojom će se omogućiti da dotok Q iz komore A u komoru B bude jednak istjecanju Q iz komore B. Potrebno je nacrtati energetsku i piezometarsku liniju za čitavi sustav.

  Zadano je: ρv = 1000 kg/m

  3; D = 300 mm; λ = 0,02; L = 5 m; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; ξKOLJ 2 = 0,4; ξVENT = 1,5; ηP = 0,7

  ( )

  2

  2

  23

  2

  2

  210 8 1

  2

  10 8 0,5 1,5 0,67 12

  0,545 3, 27 / 0,231 /2

  6,111 2 1

  2

  0,711

  1 9,81 0,231

  UL VENT

  pumpa UL KOLJ KOLJ

  pumpa

  v L

  g D

  v

  g

  vm v m s Q m s

  g

  v LH

  g D

  N

  = + + + ⋅ +

  = + + + +

  = → = → =

  = + + ⋅ + + +

  ⋅= +

  ⋅ ⋅

  ξ ξ λ

  ξ λ ξ ξ

  ( )0,545 0,5 2,03 0,4 0,6 1

  43,61pumpaN kW

  + + + +

  =

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 34. Za stacionarni režim strujanja i cjevovod prema slici potrebno je odrediti protoke Q1, Q2 i promjer

  cjevovoda D2. Potrebno je nacrtati energetske i piezometarske linije. Zadano je: L = 100 m; λ = 0,02; Q3 = 0,071 m

  3/s; D1 = 0,2 m; D3 = 0,3 m; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; ξRAČ = f(v3) = 0,8; HP1 = 10 m; HP2 = 6,8 m; ρ = 1000 kg/m3

  ( ) ( )

  23 3

  3 2 23

  2231

  1 21 3

  21

  21

  1

  4 4 0,0711,0 / 0,051

  0,3 2

  2 215 1

  2 2

  10 6,8 15 0,5 20 0,051 0,8 0,3 13,33 12

  0,049 0,98 /2

  P P UL KOLJRAČ

  Q vv m s m

  D g

  vv L LH H

  g D g D

  v

  g

  vm v m

  g

  ⋅= = = → =

  + = + + ⋅ + + + ⋅ +

  + = + + ⋅ + + + +

  = → =

  π π

  ξ λ ξ ξ λ

  231

  1 1

  32 3 1

  222 2

  2 2 2 2 2 42 2 2 2 2

  0,031 /4

  0,071 0,031 0,04 /

  4 4 0,04 0,0509 1 0,0509 0,000132

  2 2

  Ds Q v m s

  Q Q Q m s

  Q vv

  D D D g g D D

  = ⋅ =

  = − = − =

  ⋅= = = → = ⋅ =

  π

  π π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( )

  2232

  22 3

  42 2

  4 52 2

  2

  25 1

  2 2

  0,000132 26,8 5 0,5 0,051 0,8 0,3 13,33 1

  0,000066 0,0002641,01

  : 0,192

  P UL KOLJRAČ

  vv L LH

  g D g D

  D D

  D D

  Postukom iteracije D m

  = + + ⋅ + + + ⋅ +

  = + + + + + +

  = +

  =

  ξ λ ξ ξ λ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  35. Komore A i B povezane su pomoću dvije cijevi kroz koje se ostvaruje protok QB-A (slika 1). Ukoliko

  se komora A zatvori i stavi pod djelovanje tlaka pm, potrebno je odrediti snagu pumpe NP koja se postavlja u novu cijev (prve dvije se uklanjaju) da bi se ostvario protok QA-B (iz komore A u komoru B na slici 2) koji je po iznosu jednak protoku QB-A u prvom slučaju sa slike 1. Potrebno je nacrtati energetske i piezometarske linije. Tečenje se odvija turbulentno hrapavim režimom.

  Zadano je: L = 50 m; ε = 0,001 m; D = 0,2 m; pm = 88,29 kPa;

  ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; η = 0,7; ρ = 1000 kg/m3

  ( )

  2

  2

  2 23

  45 2 1

  2

  10,005 0,03

  200

  5 0,5 30 0,6 12

  0, 20,156 1,75 / 2 1,75 /

  2 4

  BAUL KOLJ

  BA

  BABA BA

  v L

  g D

  D

  v

  g

  vm v m s Q m s

  g

  = + ⋅ + +

  = = → =

  = + + +

  = → = → = ⋅ ⋅ = 0,11

  ξ λ ξ

  ελ

  π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012

  ( )

  2

  2

  2 3,5 / 0,6242

  45 2 1

  2

  9 5 0,624 0,5 30 0,6 1

  16,03

  1 9,81 0,11 16,0324,71

  0,7

  ABAB BA

  m ABP UL KOLJ

  P

  P

  AB PP

  vv v m s m

  g

  p v LH

  g g D

  H

  H m

  gQ HN kW

  = ⋅ = → =

  + = + + ⋅ + +

  + = + + + +

  =

  ⋅ ⋅ ⋅= = =

  ξ λ ξρ

  ρ

  η

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 36. Potrebno je odrediti protoke Q2, Q3 i tlačnu visinu pumpe HP kako bi se nakon izlaza iz komore

  ostvario protok Q1 = 0,1 m3/s. Potrebno je nacrtati energetske i piezometarske linije. Pretpostavljen je

  turbulentno hrapavi režim strujanja. Zadano je: pm = -19,62 kPa; L = 100 m; ρ = 1000 kg/m

  3; ε = 0,001 m; D = 0,2 m; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; ξRAČ = f(v1) = 0,3

  2231

  21 1

  1 2 2

  210 10 1

  2 2

  0,005 0,03

  4 4 0,13,18 / 0,516

  0,2 2

  10 2 10 0,516 0,5 0,3

  mUL KOLJRAČ

  p vv L L

  g g D g D

  D

  Q vv m s m

  D g

  + = − + ξ + ξ + λ ⋅ + λ ⋅ + ξ +

  ρ

  ε= → λ =

  ⋅ ⋅= = = → =

  π π

  − = − + + +( ) ( )23

  2 233

  3 3 3

  15 30 0,3 12

  0,315 / /2 4

  v

  g

  v Dm v m s Q v m s

  g

  + + +

  π= → = 2,48 → = ⋅ = 0,078

  ( ) ( )

  32 1 3

  22 2

  2 2 2

  2 21 2

  0,1 0,078 0,022 /

  4 4 0,0220,7 / 0,025

  0, 2 2

  210 1

  2 2

  10 2 0,516 0,5 0,3 15 0,025 30 1

  0,93

  mP UL RAČ

  P

  P

  Q Q Q m s

  Q vv m s m

  D g

  p v vL LH

  g g D g D

  H

  H m

  = − = − =

  ⋅ ⋅= = = → =

  + + = + + ⋅ + ⋅ +

  − + = + + + +

  =

  π π

  ξ ξ λ λρ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 37. Za cjevovod sa slike potrebno je provjeriti da li se ugradnjom pumpe s tlačnom visinom HP = 10 m,

  ostvaruje takav režim strujanja da se u točki A ne premaši minimalno dozvoljeni podtlak od pA/(ρg) = -8,5 metara vodnog stupca.

  Zadano je: L = 10 m; pm1 = 19,62 kPa; pm2 = - 9,81 kPa; D = 100 mm; ξUL = 0,5; ξKOLJ = 0,3; λ = 0,02; ρ = 1000 kg/m

  3

  ( )

  21 2

  2

  2

  65 1

  2

  10 2 1 0,5 5 0,3 6 2 12

  2

  m mP UL KOLJ

  p p v LH

  g g g D

  v

  g

  vm

  g

  ⋅ + = + + ⋅ + ⋅ +

  + = − + + ⋅ + ⋅ +

  = 0,867

  ξ ξ λρ ρ

  ( )

  2 21 25 2

  2 2

  2 5 0,867 0,867 0,5 2 0,3 2 2

  8, 29

  8,29 8,5 !

  m AUL KOLJ

  A

  A

  p p v v L

  g g g g D

  p

  g

  pm

  g

  m m UVJET ZADOVOLJAVA

  ⋅ = + + + + + ⋅

  = + + + + ⋅ + ⋅

  = −

  − > − →

  ξ ξ λρ ρ

  ρ

  ρ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 38. Za cjevovod sa slike potrebno je odrediti koeficijent lokalnog gubitka na zatvaraču ξZAT, kako bi se

  kroz donju izlaznu cijev iz komore A ostvario isti protok kao i kroz gornju cijev koja povezuje komore A i B. Razine vodnih lica u komorama A i B su stacionarne.

  Zadano je: d = 100 mm; D = 250 mm; L = 50 m; ε = 0,25 mm; ξUL = 0,5;

  ξISTJEC = 0,3; CC = 1

  ( )

  ( )

  23

  2

  2

  2

  2 1 1 6,73 / 0,053 /2

  41,08 / 0,06 /

  2

  2 12

  2

  dISTJEC d d

  d

  DD

  m DUL

  m

  vv m s Q m s

  g

  Q Q stacionarno strujanje

  vQv m s m s

  D g

  p v L

  g g D

  p

  g

  = − + + → = → =

  =

  = = → =

  = + + ⋅ +

  =

  ξ

  π

  ξ λρ

  ρ( )

  ( )

  2

  0,06 0,5 4 1 2,33

  23 1

  2

  2,33 3 0,06 0,5 8 1

  79,33

  m DUL ZAT

  ZAT

  ZAT

  m

  p v L

  g g D

  + + + =

  = − + + ⋅ + +

  = − + + + +

  =

  ξ λ ξρ

  ξ

  ξ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 39. Za cjevovod sa slike potrebno je odrediti koeficijente lokalnih gubitaka na zatvaračima ξZAT 1 i ξZAT 2

  kojim se omogućuje jednaki protok u gornjoj i donjoj grani izlaznog cjevovoda. Nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: HP = 10 m; NP = 2000 W; η = 0,7; ρ = 1000 kg/m

  3; λ(za sve cijevi) = 0,02; L = 50 m; D = 0,2 m; d = 0,1 m; ξUSIS = 0,1; ξKOLJ = 0,3; ξRAČ = f (vD) = 0,25

  ( )

  3

  31 2

  2

  2 2

  2

  2 2

  0,7 20000,0143 /

  1000 9,81 10

  0,00715 /2

  4 4 0,01430,46 / 0,01

  0,2 2

  4 / 2 4 0,007150,91 / 0,04

  0,1 2

  3

  P PP

  P

  DD

  dd

  gQH NN Q m s

  g H

  QQ Q m s

  vQv m s m

  D g

  Q vv m s m

  d g

  ⋅ ⋅= → = = =

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  = = =

  ⋅= = = → =

  ⋅= = = → =

  ρ η

  η ρ

  π π

  π π

  ( ) ( )

  22

  1

  1

  1

  2.1 21

  2 2

  3 10 0,01 0,1 0,3 0, 25 10,5 0,04 20 1

  151, 21

  dDP USIS KOLJ ZATRAČ

  ZAT

  ZAT

  vv L LH

  g D g d

  + = + + + ⋅ + + ⋅ +

  − + = + + + + + +

  =

  ξ ξ ξ λ ξ λ

  ξ

  ξ

  ( ) ( )

  22

  2

  2,1 23 5 1

  2 2

  3 10 5 0,01 0,1 0,3 0,25 10,5 0,04 0,3 20 1

  275,9

  dDP USIS KOLJ KOLJ ZATRAČ

  ZAT

  ZAT

  vv L LH

  g D g d

  2

  2

  − + = − + + + + ⋅ + + + ⋅ +

  − + = − + + + + + + + +

  =

  ξ ξ ξ λ ξ ξ λ

  ξ

  ξ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 40. Potrebno je odrediti koeficijente lokalnih gubitaka na zatvaračima ξZAT 1 i ξZAT 2 za slučaj stacionarnog

  tečenja iz lijeve u desnu komoru s ukupnim protokom Q i istjecanje iz desne komore, također s protokom Q. Potrebno je nacrtati piezometarsku i energetsku liniju. Zadano je: d = 200 mm; D = 250 mm; ε = 0,2 mm; L = 100 m; ξUL = 0,5; ρ = 1000 kg/m3; pm = 29,43 kPa

  ( )

  2

  2

  2 2

  0,20,001

  2000,2

  0,0008250

  10 7 12

  10 7 0,5 7,6 12

  0,33 2,54 /2 4

  d

  D

  DUL D

  D

  DD D

  d

  D

  v L

  g D

  v

  g

  v Dm v m s Q v

  g

  = = → = 0,02

  = = → = 0,019

  = + + ⋅ +

  = + + +

  = → = → = =

  ελ

  ελ

  ξ λ

  π

  ( )

  3

  23

  2

  0,125 /

  4 / 2/ 2 0,0625 / / 0, 2

  2

  : , / 2

  dd

  m s

  Q vQ m s v m s m

  d g

  Napomena kroz obje cijevi promjera d protječe protok od Q zbog istih karakteristika

  = → = =1,99 → =

  π

  cijevi i istih rubnih uvjeta

  ( )

  2

  1

  12

  : . . , ,

  3 0, 2 0,5 10 1

  3,5

  m dUL d ZAT

  ZAT ZAT ZAT

  ZAT

  ZAT

  p v L

  g g d

  Napomena ista B J vrijedi za obje cijevi pa stoga vrijedi i 2

  = + ⋅ + +

  = =

  = + + +

  =

  ξ λ ξρ

  ξ ξ ξ

  ξ

  ξ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 41. Potrebno je odrediti razinu vodnog lica z1 u rezervoaru sa slike te vrijednost tlaka pm na manometru s

  kojim se omogućuje stacionarni režim tečenja realne tekućine s protocima u omjerima definiranim na slici. Nacrtati P.L. i E.L.

  Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; Q1 = 120 l/s; L = 250 m; D = 0,2 m;

  λ = 0,02 (za sve cijevi); ξUL = 0,5; ξRAČ = 0,3 = f(vnizvodno)

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  22

  2 22 21 11 1

  2 2 2 2

  2 2

  1 11 2 2

  0,03144

  1,3 1,3

  2 2 2 2

  0,7444 1, 258 0,7444 25 1,258 0,3 25

  50,95

  1,3 0,3 1,

  2 2

  mRAČ

  m

  mm

  UL

  DA m

  Q Qp Q Q L L

  g gA gA gA D gA D

  p

  g

  pm p kPa

  g

  Q Q Lz

  gA gA D

  = =

  + = + + +

  + = + ⋅ + +

  = → = 499,83

  = + + +

  π

  λ ξ λρ

  ρ

  ρ

  ξ λ( )

  ( ) ( )

  2

  12

  1

  1

  3

  2

  1, 258 0,067 0,5 25 1, 258 0,3 25

  34,79

  RAČ

  Q L

  gA D

  z

  z m

  +

  = + + + +

  =

  ξ λ

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 42. Koje je vrijeme potrebno da se bazen polumjera r napuni do maksimalne visine hmax, ukoliko je dotok

  osiguran preko cjevovoda s pumpom? Zadano je: HP = 12 m; D1 = 0,15 m; D2 = 0,2 m; η = 0,7;

  λ = 0,02; L1 = 100 m; L2 = 50 m; hmax = 2 m; r = 2 m; ξKOLJ 1 = 0,3; ξKOLJ 2 = 0,2; ξUSIS = 0,1

  [ ]

  2 2 3max

  2 2 2 21 2 2

  1 2 1 2 2 22 21

  2 21 1 2 2

  1 21 2

  22

  2 2 25,13

  0, 21,778

  4 4 0,15

  2 210 1

  2 2

  3,1612 10 0,1 0,3 26,667

  2

  D D D D D D

  D DP USIS KOLJ KOLJ

  D D

  V r h m

  D D Dv v v v v v

  D

  v L v LH

  g D g D

  v v

  g

  = ⋅ = ⋅ =

  = → = = =

  = + + + ⋅ + + ⋅ +

  ⋅= + + + +

  π π

  π π

  ξ ξ λ ξ λ

  [ ]2

  2

  22

  2

  21

  1

  2 231

  1

  0, 2 10 12

  0,021 0,64 /2

  1,778 0,64 1,14 / 0,0662

  0,151,14 0,02 /

  4 425,13

  1257 20 , 570,02

  DD

  DD

  D

  g

  vm v m s

  g

  vv m s m

  g

  DQ v m s

  Vt s min s

  Q

  + +

  = → =

  = ⋅ = → =

  = = ⋅ =

  = = = =

  π π

 • BJ REALNA TEKUĆINA 2012 43. Strujanje u cjevovodu na slici je stacionarno. U Prandtl - Pitotovoj mjernoj cijevi koja je postavljena

  na granu 2 cjevovoda, izmjerena je razlika razina ∆h kao na slici. Potrebno je odrediti protoke Q0, Q1 i Q2. Također je potrebno odrediti duljinu cjevovoda L1. Nacrtati energetsku i piezometarsku liniju. Zadano je: ρ = 1000 kg/m3; pm = -19,62 kPa; h1 = 5 m; h2 = 2 m; ∆h = 0,09 m;

  L0 = 5 m;

  L2 = 200 m; D(za sve cijevi) = 300 mm; λ(za sve cijevi) = 0,02; ξUL = 0,5; ξRAČ = f(v0) = 0,5; ξKOLJ 1 = 0,3; ξKOLJ 2 = 0,4

  ( ) ( )

  22

  2

  2 20 0 2 2

  1 UL KOLJ 2RAČ

  20

  20

  0

  0,09 1,33 /2

  ξ λ ξ λ ξ 1ρ 2 2

  5 2 0,5 0,33 0,5 0,09 13,33 0, 4 12

  1,26 4,97 /2

  m

  vh m v m s

  g

  p v L v Lh

  g g D g D

  v

  g

  vm v m s

  g

  ∆ = = → =

  + = + ⋅ + + ⋅ + +

  − = + + + + +

  = → =

  ( )

  0 1 2 0 1 2

  21

  1 0 2

  1

  1

  4,97 1,33 3,64 / 0,682

  5 2 2 2 1,26 0,5 0,33 0,5 0,68 0,02 0,3 10,3

  97,9

  Q Q Q v v v

  vv v v m s m

  g

  L

  L m

  = + → = +

  = − = − = → =

  + ⋅ − = + + + ⋅ + +

  =