Bio diversidade

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  159
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Bio diversidade

 1. 1. BIO-DIVERSIDADEBIO-DIVERSIDADE SAMUEL FERNANDEZ MENDUIA
 2. 2. QUE E A BIODIVERSIDADE?QUE E A BIODIVERSIDADE? BiodiversidadeBiodiversidade (neoloxismo do ingls(neoloxismo do ingls BiodiversityBiodiversity, a sua vez, a sua vez do gregodo grego --, vida, e do latn, vida, e do latn diverstas, -tisdiverstas, -tis, variedade), e o, variedade), e o termo polo que faise referencia amplia variedade de serestermo polo que faise referencia amplia variedade de seres vivos sobre a Terra , resultado de miles de millons de anos devivos sobre a Terra , resultado de miles de millons de anos de evolucin segn procesos naturais e da influencia crecente dasevolucin segn procesos naturais e da influencia crecente das actividades do ser human. A biodiversidade comprende tamnactividades do ser human. A biodiversidade comprende tamn a variedade de ecosistemas e as diferenzas dentro de cadaa variedade de ecosistemas e as diferenzas dentro de cada especie que permiten a combinacin de mltiples formas deespecie que permiten a combinacin de mltiples formas de vida.vida.
 3. 3. Niveis da biodiversidadeNiveis da biodiversidade A biodiversidade dividese nos tres niveis que a conforman: xenes, especies e ecosistemas.A biodiversidade dividese nos tres niveis que a conforman: xenes, especies e ecosistemas. Diversidade xenticaDiversidade xentica A variacin dos xenes dentro das especies denominaseA variacin dos xenes dentro das especies denominase diversidad xenticadiversidad xentica. Para coecela, e. Para coecela, e necesaria a evaluacin do xenotipo dos individuos dunha determinada especie que se atopenecesaria a evaluacin do xenotipo dos individuos dunha determinada especie que se atope nunha rexin xeogrfica especfica. Esta diversidade xentica ten que ver co aporte que fainunha rexin xeogrfica especfica. Esta diversidade xentica ten que ver co aporte que fai unha especie ou un conxunto de especies ,que, en ltima instancia, permita preservar aunha especie ou un conxunto de especies ,que, en ltima instancia, permita preservar a diversidade a travs do tempo, e asegurar a estabilidade do ecosistema.diversidade a travs do tempo, e asegurar a estabilidade do ecosistema. Diversidade das especiesDiversidade das especies O nmero total das especies que encontramos nunha rexin determinada constitue aO nmero total das especies que encontramos nunha rexin determinada constitue a diversidade de especiesdiversidade de especies na rexin. E un proceso bastante complexo, que se complica anna rexin. E un proceso bastante complexo, que se complica an mis mentres maior sexa a extensin de dicha rexin. Una vez que se obten o nmero total demis mentres maior sexa a extensin de dicha rexin. Una vez que se obten o nmero total de especies dunha rexin, e necesario evaluar aespecies dunha rexin, e necesario evaluar a diversidade taxonmica,diversidade taxonmica, e decir, o nmero dee decir, o nmero de grupos taxonmicos que al se atopan e as interaccions que se establecen entre dichos grupos.grupos taxonmicos que al se atopan e as interaccions que se establecen entre dichos grupos. A maior diversidade taxonmica, maior ser o nmero de relacions que se establecen entre osA maior diversidade taxonmica, maior ser o nmero de relacions que se establecen entre os organismos que habitan nunha determinada zona xeogrfica.organismos que habitan nunha determinada zona xeogrfica. Diversidade de ecosistemasDiversidade de ecosistemas Os distintos mecanismos de adaptacin permitiron a diversificacin da vida nos distintosOs distintos mecanismos de adaptacin permitiron a diversificacin da vida nos distintos hbitats terrestres. Os seres vivos non viven aislados, senon que forman parte de un complexohbitats terrestres. Os seres vivos non viven aislados, senon que forman parte de un complexo sistema de relacions entre eles e co ambiente; desta maneira constituien os ecosistemas. Porsistema de relacions entre eles e co ambiente; desta maneira constituien os ecosistemas. Por consiguiente, a diversidade de especies indica claramente a diversidade de ecosistemas.consiguiente, a diversidade de especies indica claramente a diversidade de ecosistemas. precisamente a destruccin de ecosistemas a que conduciu desaparicin de moitas especiesprecisamente a destruccin de ecosistemas a que conduciu desaparicin de moitas especies nos ltimos siglos.nos ltimos siglos. Os tres niveis de biodiversidade estn moi relacionados.Os tres niveis de biodiversidade estn moi relacionados.
 4. 4. IMPORTANCIA DAIMPORTANCIA DA BIODIVERSIDADEBIODIVERSIDADE O valor esencial e fundamental da biodiversidade reside en que resultadoO valor esencial e fundamental da biodiversidade reside en que resultado dun proceso histrico natural de gran antigedade. Por esta sola razn, adun proceso histrico natural de gran antigedade. Por esta sola razn, a diversidad biolxica ten o dereito de continuar a su existencia. O home e adiversidad biolxica ten o dereito de continuar a su existencia. O home e a sua cultura, como producto e parte desta diversidade, debe velar porsua cultura, como producto e parte desta diversidade, debe velar por protexela y respetala.protexela y respetala. Ademis a biodiversidade garante o benestar e o equilibrio na biosfera. OsAdemis a biodiversidade garante o benestar e o equilibrio na biosfera. Os elementos diversos que compoen a biodiversidade conforman verdadeiraselementos diversos que compoen a biodiversidade conforman verdadeiras unidades funcionais, que aportan e aseguran moitos dos servizos bsicosunidades funcionais, que aportan e aseguran moitos dos servizos bsicos para a nosa supervivencia.para a nosa supervivencia. Finalmente desde a nosa condicin humana, a diversidade tamnFinalmente desde a nosa condicin humana, a diversidade tamn representa un capital natural. O uso e beneficio da biodiversidaderepresenta un capital natural. O uso e beneficio da biodiversidade contribuiu de moitas maneiras ao desenrolo da cultura humana, econtribuiu de moitas maneiras ao desenrolo da cultura humana, e representa una fonte potencial para subvenir as necesidades futuras.representa una fonte potencial para subvenir as necesidades futuras.
 5. 5. a6d10cd200
 6. 6. POR QUE ESTAPOR QUE ESTA DESAPARECENDO TANDESAPARECENDO TAN RAPIDO?RAPIDO? A causa da desaparicin a gran velocidade da biodiversidade esta no serA causa da desaparicin a gran velocidade da biodiversidade esta no ser humano. Cada xesto descoidado pode ser mortal para millons de seres,humano. Cada xesto descoidado pode ser mortal para millons de seres, tanto unicelulares como pluricelulares. Feitos como os incendios, otanto unicelulares como pluricelulares. Feitos como os incendios, o deforestacion, a contaminacin a gran escala fan que a biodiversidadedeforestacion, a contaminacin a gran escala fan que a biodiversidade mingue. Pensase que quedan de un a dous millons de especies sen sermingue. Pensase que quedan de un a dous millons de especies sen ser descuvertas e a maiora delas atopanse nas selvas sudamericanas, que sondescuvertas e a maiora delas atopanse nas selvas sudamericanas, que son taladas diariamente para conseguir madeira. Agora hai que pensar na grantaladas diariamente para conseguir madeira. Agora hai que pensar na gran cantidade de organismos descoecidos, ou moito peor, endemicos desacantidade de organismos descoecidos, ou moito peor, endemicos desa arbore, que coa tala do arbol acaban extinguindose, estaremos matandoarbore, que coa tala do arbol acaban extinguindose, estaremos matando cada dia. Outra causa e o cambio climatico, que debido ao cambio decada dia. Outra causa e o cambio climatico, que debido ao cambio de temperatura hai seres vivos que non se adaptan e acaban morrendo.temperatura hai seres vivos que non se adaptan e acaban morrendo.
 7. 7. COMO REMEDIAR ACOMO REMEDIAR A DESAPARICIONDESAPARICION Os cientficos piden a creacin dun mecanismo internacional que incluia a expertosOs cientficos piden a creacin dun mecanismo internacional que incluia a expertos y responsables polticos que consideren biodiversidade no mesmo nivel que sey responsables polticos que consideren biodiversidade no mesmo nivel que se est dando xa ao cambio climtico, de maneira que se invirta en investigacions paraest dando xa ao cambio climtico, de maneira que se invirta en investigacions para aumentar o coecemento e a proteccin da biodiversidade.aumentar o coecemento e a proteccin da biodiversidade. AA conservacin da biodiversidade debe realizarse protexendo as especies e oconservacin da biodiversidade debe realizarse protexendo as especies e o hbitat nos que vivenhbitat nos que viven, tendo en conta os ecosistemas enteiros, para o que as, tendo en conta os ecosistemas enteiros, para o que as medidas legais e os plans de xestin e conservacin son imprescindibles.medidas legais e os plans de xestin e conservacin son imprescindibles. Asimismo, a conservacin da biodiversidade pasa ineludiblemente por combatir asAsimismo, a conservacin da biodiversidade pasa ineludiblemente por combatir as actividades humanas que causan a extincin de especies. A destruccin da selvaactividades humanas que causan a extincin de especies. A destruccin da selva tropical a maior ameaza biodiversidade, xa que a sua riqueza de especies tropical a maior ameaza biodiversidade, xa que a sua riqueza de especies enorme. Algunhas das actuales prcticas agrcolas y gandeiras, estn poendo enenorme. Algunhas das actuales prcticas agrcolas y gandeiras, estn poendo en grave perigo a continuidad da biodiversidade. A introduccin de especies engrave perigo a continuidad da biodiversidade. A introduccin de especies en ecosistemas alleos produciu tamn a desaparicin de moitas especies. En cuanto ecosistemas alleos produciu tamn a desaparicin de moitas especies. En cuanto contaminacin das augas e da atmsfera, non s producen consecuencias negativascontaminacin das augas e da atmsfera, non s producen consecuencias negativas nos lugares