BIGC: Annual Report 2002

of 167 /167
A C e n t r a l - C a s i n o p a r t n e r s h i p A n n u a l R e p o r t 2 0 0 2 Big C Supercenter Public Company Limited Big C Supercenter Public Company Limited A n n u a l R e p o r t 2 0 0 2 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) √ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 4 5

Embed Size (px)

description

Annual Report 2002

Transcript of BIGC: Annual Report 2002

Page 1: BIGC: Annual Report 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

™—Èπ 7 Õ“§“√¬Ÿπ‘‡« ∑å 89/36 »Ÿπ¬å°“√§â“∫“ß°Õ°∫“√å´“√å∂.√“™¥”√‘ ≈ÿ¡æ‘π’ ª∑ÿ¡«—π °√ÿ߇∑æœ 10330‚∑√. 0-2655-0666 ‚∑√ “√. 0-2655-5801-2

Big C Supercenter Public Company Lim ited7 th Floor Univest Building, 89/36 Rajdamri,Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330Tel. 0-2655-0666 Fax. 0-2655-5801-2

A C e n t r a l - C a s i n o p a r t n e r s h i p

A n n u a l R e p o r t 2 0

0 2

Big C Supercenter Public Company Lim

ited

Big C Supercenter Public Company LimitedA n n u a l R e p o r t 2 0 0 2

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 4 5

Page 2: BIGC: Annual Report 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

Big C Supercenter Public Company Limited

“¢“æ—∑¬“ PATTAYA “¢“√–¬Õß RAYONG

°√ÿ߇∑æœ BANGKOK

¿“§°≈“ß MIDDLE “¢“π§√ª∞¡ NAKORNPATHOM

“¢“≈æ∫ÿ√’ LOPBURI “¢“‡æ™√∫ÿ√’ PETCHBURI

“¢“æ‘…≥ÿ‚≈° PITSANULOKE “¢“‡™’¬ß√“¬ CHIANGRAI

“¢“≈”ª“ß LAMPANG “¢“‡™’¬ß„À¡à CHIANGMAI

¿“§‡Àπ◊Õ NORTH

“¢“Õÿ¥√∏“π’ UDONTHANI “¢“¢Õπ·°àπ KHONKAEN

“¢“π§√√“™ ’¡“ NAKORNRATCHASIMA “¢“Õÿ∫≈√“™∏“π’ UBONRAJTHANI

“¢“ ÿ√“…Æ√å∏“π’ SURAT THANI “¢“À“¥„À≠à HAT YAI

“¢“¿Ÿ‡°Áµ PHUKET

¿“§Õ’ “π NORTHEAST

¿“§„µâ SOUTH

¿“§µ–«—πÕÕ° EASTM o r e T h a n J u s t L o w P r i c e s

‡ √ “ „ Àâ §ÿ ≥ ¡ “ ° ° «à “ §Ì “ «à “ ∂Ÿ °

“¢“«ß»å «à“ß WONGSAWANG “¢“·®âß«—≤π– CHANGWATTANA

“¢“√“…Æ√å∫Ÿ√≥– RATBURANA “¢“√—ß ‘µ RANGSIT

“¢“√“™¥”√‘ RAJDAMRI “¢“∫“ßæ≈’ BANGPLEE

“¢“√—µπ“∏‘‡∫»√å RATTANATHIBET “¢“æ√–√“¡ 2 RAMA II

“¢“À—«À¡“° HUA-MAK “¢“ ¡ÿ∑√ª√“°“√ SAMUTPRAKARN

“¢“¥Õπ‡¡◊Õß DONMUANG “¢“·ø™—Ëπ ‰Õ´å·≈π¥å FASHION ISLAND

“¢“ ÿ¢ «— ¥‘Ï SUKSAWAT “¢“∫“ßπ“ BANGNA

“¢“≈“¥æ√â“« LADPHRAO “¢“¥“«§–πÕß DAOKANONG

“¢“µ‘«“ππ∑å TIWANON

Page 3: BIGC: Annual Report 2002

1.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

“ √ ∫— ≠ C O N T E N T

“ åπ®“°ª√–∏“π°√√¡°“√

ª√–∏“π°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–√“¬ß“π°“√µ√«® Õ∫

√“¬ß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑’Ë ”§—≠·≈–·π«‚πâ¡„πÕ𓧵

“¢“¢Õß∫‘Í°´’·≈– ¿“æ°“√·¢àߢ—π„π·µà≈–æ◊Èπ∑’Ë “¢“

ªí®®—¬§«“¡‡ ’ˬß

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π‚¥¬ √ÿª

§”Õ∏‘∫“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π

°“√®—¥°“√

√“¬°“√√–À«à“ß°—π

ß∫°“√‡ß‘π

Message from Chairman of the Board

Honorary Chairmanand Board of Directors

Audit Committeeand Audit Report

Board of Directorsû Report

Executive Officers

Education and Working Experienceof Directors and Executive Officers

General Information

Shareholders and Subsidiaries

Business in Big C

Significant Changeand Future Trend

Big Cûs Branchesand Head-to-Head Competitors

Risk Factor

Summary of Financial Data

Analysis of Financial Position andOperating Result

Management

Related Company Transactions

Financial Statements

2

3

4

8

9

10

16

24

26

32

38

40

44

48

56

80

92

2

3

4

8

9

10

17

25

27

33

39

41

45

49

57

81

128

Page 4: BIGC: Annual Report 2002

2√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

“ åπ®“°ª√–∏“π°√√¡°“√ Message form Chairman of the Board

„πªï 2545 ∑’˺à“π¡“ π—∫‰¥â«à“‡ªìπªï∑’Ë∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√å‡ Áπ‡µÕ√å¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’˪√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„®Õ’°ªïÀπ÷Ëß ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°¬Õ¥¢“¬¢Õß∫√‘…—∑∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 32,637≈â“π∫“∑„πªï 2544 ‡ªìπ 38,214 ≈â“π∫“∑„πªï 2545 À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß 17% ·≈–¡’º≈°”‰√ ÿ∑∏‘∂÷ß1,288 ≈â“π∫“∑ Õ¬à“߉√°Áµ“¡∫‘Í°´’ ¬—ߧßæ—≤π“°≈¬ÿ∑∏å √â“ߧ«“¡æ÷ßæÕ„® Ÿß ÿ¥·°àºŸâ∫√‘‚¿§ ◊∫µàÕ‰ª ¥â«¬°“√ √â“ߧ«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß µ≈Õ¥®π π—∫ πÿπ·≈–µÕ∫·∑π —ߧ¡‰∑¬‚¥¬‡ªìπ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°√“¬·√°·≈–√“¬‡¥’¬«∑’˧◊π¿“…’ Ÿà∑âÕß∂‘Ëπ¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßπ—∫·µà‡ªî¥¥”‡π‘π°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ “¡“√∂π”‡ß‘π¿“…’‰ªæ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ‰¥â‚¥¬µ√ß ·≈–„Àâ°“√ π—∫ πÿπ çÀπ÷Ëßµ”∫≈Àπ÷Ëߺ≈‘µ¿—≥±åé ¥â«¬°“√®”Àπà“¬Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√„π∫‘Í°´’∑ÿ° “¢“∑—Ë«ª√–‡∑» πÕ°®“°π’È∫‘Í° ’¬—߉¥â√‘‡√‘Ë¡·π«§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡°“√»÷°…“¢Õ߇¬“«™π‰∑¬¥â«¬°“√®—¥µ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘∫‘Í°´’¢÷Èπ„π‡¥◊Õπ情¿“§¡∑’˺à“π¡“ √«¡∂÷߉¥â‡ªî¥ “¢“„À¡à„πªï 2545 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ4 “¢“

”À√—∫·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2546 ∫‘Í°´’¬—ߧ߇πâπ°“√¢¬“¬ “¢“„À¡à‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕßµàÕ§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß ·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡ à«π·∫àß°“√µ≈“¥„Àâ¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’»—°¬¿“æÕ’° 4 “¢“ ÷Ëß “¢“·√°®–‡ªî¥¥”‡π‘π°“√„πª≈“¬‡¥◊Õπ¡’π“§¡§◊Õ “¢“æ—∑¬“ 2 ·≈–®–∑¬Õ¬‡ªî¥ “¢“√“™¥”√‘ “¢“π§√ «√√§å ·≈– “¢“ –æ“𧫓¬ µ“¡≈”¥—∫ Õ—π®–∑”„Àâ∫‘Í°´’¡’ “¢“∫√‘°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 36 “¢“¿“¬„π ‘Èπªïπ’È

·¡â«à“„πªï 2546 °“√·¢àߢ—π„π∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°¬—ߧ߮–¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·µà¥â«¬»—°¬¿“æ¢Õß°“√∫√‘À“√√à«¡°—π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à§◊Õ §“ ‘‚π°√ÿ䪷≈–‡´Áπ∑√—≈°√ÿäª ´÷Ëß≈â«π¡’ª√– ∫°“√≥å„π∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°¡“¬“«π“π µ≈Õ¥®π§«“¡®√‘ß„®∑’Ë®–¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“·≈–¡’‡ªÑ“ª√– ߧå∑’Ë™—¥‡®π„π°“√‡µ‘∫‚µ§«∫§Ÿà°—∫ —ߧ¡‰∑¬¢Õß∫‘Í°´’ º¡‡™◊ËÕ«à“„πªïπ’È∫‘Í°´’®–¬—ß§ß “¡“√∂§√Õß„®ºŸâ∫√‘‚¿§ ´÷Ë߇ªìπÕߧåª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß„π°“√·¢àߢ—π ·≈– “¡“√∂∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬„π∑ÿ°·ºπß“π ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ®÷ß¡—Ëπ„®‰¥â«à“ ®–‰¥â√—∫º≈µÕ∫·∑π„πªïπ’È Ÿß¬‘Ëߢ÷ÈπÕ’°Õ¬à“ß·πàπÕπ

(𓬠ÿ∑∏‘™“µ‘ ®‘√“∏‘«—≤πå)ª√–∏“π°√√¡°“√

The past year 2002 is regarded as another year in whichBig C had a satisfactorily successful operation result as can beseen from the companyûs sales rising from 32,637 million baht to38,214 million baht in the year 2002 or rising as much as 17%and had a net profit of as much as 1,288 million baht. However,Big C still continued developing the strategy of creating the highestsatisfaction for consumers by creating confidence, developingproducts and service continuously, as well as supporting andremunerating the society by being the first and only one retailbusinesses to return the taxes to the local community directly andsupporting çone sub-district one producté through formaldistribution in every branch of Big C all over the country. In additionto this, Big C also initiated the idea of promoting the education ofThai youths by establishing Big C Foundation in the past monthsof May, including having opened 4 more branches in 2002.

As for the operation plan in 2003, Big C alsoemphasizes adding more new branches in order to supplycustomerûs demands thoroughly and cover more of themarketing share, particularly the areas with potentials for 4more branches, the first of which will be opened in late March,i. e. Pattaya Branch 2, and other ones will be opened one afteranother, namely, Rajdamri Branch, Nakhon Sawan Branchand Saphan Khwai Branch respectively, which give Big C anincrease of 36 branches by the end of the current year.

Although in 2003 competition in the retail business stillhas an ever rising trend, nevertheless with the potentials of thejoint management of the major shareholders, namely, CasinoGroup and Central Group, both of whom have long years ofexperience in retail business, as well as the sincerity to becommitted to development and have the clear goal of Big Cûsgrowth coupled with the Thai society, I believe that this yearBig C will still be able to win the hearts of consumers, who arean essential factor in competition, and able to achieve thetarget in every work plan. The shareholders can therefore restassured that they will certainly receive an even higher return.

(Mr. Suthichart Chirathivat)Chairman of the Board

Page 5: BIGC: Annual Report 2002

3.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

ª√–∏“π°‘µµ‘¡»—°¥å·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ Honorary Chairman and Board of Directors

1. 𓬫—π™—¬ ®‘√“∏‘«—≤πåª√–∏“π°‘µµ‘¡»—°¥‘ÏMr. Vanchai ChirathivatHonorary Chairman

2. 𓬠ÿ∑∏‘™“µ‘ ®‘√“∏‘«—≤πåª√–∏“π°√√¡°“√Mr. Suthichart ChirathivatChairman of the Board

3. 𓬧√‘ ‡µ’¬π ªî·Õ√å §Ÿ‡«√Õ å°√√¡°“√Mr. Christian Pierre CouvreuxDirector

4. 𓬪î·Õ√å ∫√Ÿ‚π ™“√å≈ ∫Ÿ™Ÿ∑å°√√¡°“√Mr. Pierre Bruno Charles BouchutDirector

5. π“¬‡Õ‡µ’¬π ªî·Õ√å ‡√¡Õßµå ‡øÕ√å√“ πÕ≈·≈√∑å °√√¡°“√Mr. Etienne Pierre Raymond Ferrard SnollaertsDirector

6. π“¬∑» ®‘√“∏‘«—≤πå°√√¡°“√Mr. Tos ChirathivatDirector

7. π“¬Õ—߇¥√ ‚§≈¥ ≈ÿ¬°å ·¡ä°´’‡Õ√å°√√¡°“√Mr. Andre Claude Luc MercierDirector

8. 𓬇™√“√å¥ ‚√‡™à ‡¥√Õ·«≈°√√¡°“√Mr. Gerard Roger DrevelleDirector

9. 𓬮ÕÀåπ ‡´’¬π ´Ÿ ≈‘π°√√¡°“√Mr. John Sian Zu LinDirector

10. 𓬷¥‡π’¬≈ Õ“¡Õßµå ·ªß°√√¡°“√Mr. Daniel Armand PainDirector

11. π“¬Õ’ø ·∫√å°π“√å ‡∫√∫ÁÕß°√√¡°“√Mr. Yves Bernard BraibantDirector

12. π“¬ππ∑æ≈ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠°√√¡°“√Õ‘ √–Mr. Nontaphon NimsomboonIndependent Director

13. √». ¥√. ®’√‡¥™ ÕŸà «— ¥‘Ï°√√¡°“√Õ‘ √–Ass. Prof. Dr. Chiradet OusawatIndependent Director

14. ¥√. √Õßæ≈ ‡®√‘≠æ—π∏ÿå°√√¡°“√Õ‘ √–Dr. Rongphol CharoenphandhuIndependent Director

2

3 4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

1

Page 6: BIGC: Annual Report 2002

4√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–√“¬ß“π°“√µ√«® Õ∫ Report of the Audit Committee

‡√’¬π ∑à“πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫¢Õß∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇ªìπ§√—Èß·√°µ“¡¡µ‘∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2542 §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàߧ√“«≈– 3 ªï π—∫®“°«—π∑’ˉ¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß ´÷Ëß«“√–·√°¢Õß°“√¥”√ßµ”·Àπà߉¥â ‘Èπ ÿ¥≈߇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 惻®‘°“¬π 2545 §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √–3 ∑à“π §◊Õ

1. π“¬ππ∑æ≈ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

2. √».¥√. ®’√‡¥™ ÕŸà «— ¥‘Ï°√√¡°“√µ√«® Õ∫

3. ¥√. √Õßæ≈ ‡®√‘≠æ—π∏ÿå°√√¡°“√µ√«® Õ∫

To : The Shareholders of

Big C Suppercenter Public Company Limited

The Audit Committee (to be referred to asAC hereinafter) of Big C Supercenter PublicCompany Limited has been first nominated andappointed by a resolution of the meeting of theCompanyûs Board of Directors on the 17th

November 1999. The AC shall hold office ona 3-year term effective from the date ofappointment. The first term of office ended on16th November 2002. The AC is composed of 3independent directors as follow :

1. Mr. Nontaphon NimsomboonChairman of the AC

2. Asst. Prof.Dr. Chiradet OusawatMember of the AC

3. Dr. Rongphol CharoenphandhuMember of the AC

¥√. √Õßæ≈ ‡®√‘≠æ—π∏ÿå°√√¡°“√µ√«® Õ∫

Dr. Rongphol CharoenphandhuMember of Audit Committee

π“¬ππ∑æ≈ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫

Mr. Nontaphon NimsomboonChairman of Audit Committee

√». ¥√. ®’√‡¥™ ÕŸà «— ¥‘Ï°√√¡°“√µ√«® Õ∫

Ass. Prof. Dr. Chiradet OusawatMember of Audit Committee

Page 7: BIGC: Annual Report 2002

5.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

„π√–À«à“ߪï 2545 §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß ‘Èπ 4 §√—Èß ‚¥¬‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫ ºŸâ Õ∫∫—≠™’¿“¬πÕ° √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π ºŸâµ√«® Õ∫¿“¬„π √«¡∂÷߉¥â‡™‘≠ºŸâ∫√‘À“√∑à“πÕ◊Ë𠇙àπ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬°ÆÀ¡“¬ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬ª√–¡«≈ “√ π‡∑» ºŸâ´÷Ëß¡’Àπâ“∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë¡’°“√ª√÷°…“À“√◊Õ„π·µà≈–§√—È߇¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’°“√æ‘®“√≥“„π√–À«à“ߪ擖∑’Ë ”§—≠ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È1. ª√÷°…“À“√◊Õº≈°“√ Õ∫∑“πß∫°“√‡ß‘π√“¬

‰µ√¡“ ·≈–ß∫°“√‡ß‘πª√–®”ªï∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬ºŸâ Õ∫∫—≠™’°àÕπ𔇠πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑·≈â«·µà°√≥’ ‚¥¬„À⧫“¡ ”§—≠°—∫ °“√®—¥∑” °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈√“¬°“√§â“°—∫𑵑∫ÿ§§≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π √«¡∑—Èß√“¬°“√∑’ËÕ“®°àÕ„À⇰‘¥Àπ’ÈÀ√◊Õ¿“√–ºŸ°æ—π ·≈–§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’ ·≈–¢âÕ°”Àπ¥¢ÕßÀπà«¬ß“π°”°—∫¥Ÿ·≈

In 2002 the AC held 4 meetings, itinvites to the meetings the external auditor, theVice President for Accounting and Finance, theInternal Auditor and other top executives asthe AC deemed appropriate, including theManaging Director, the Legal DepartmentManager, the Information Department Managerwhose responsibilities relate to the matters andissues discussed at each meeting to providethe Committee with needed information andcomments. The significant matters evolved andbecame part of the agenda of the AC meetingsheld during the year are as follow :1. Discussion on the findings resulting from

the review and audit of the quarterly andyear-end financial reports which wereperformed by the Companyûs externalauditor before presenting them to the Boardof Directors and subsequently to theShareholdersû Meeting. The issues discussedinclude, among other things, the adequacyof informative disclosures, transactionswith related parties, commitments andcontingent liabilities, possible conflicts ofinterest as well as fair presentation of thefinancial reports in accordance with theapplied generally accepted accountingstandards, regulations and requirements ofthe relevant regulating authorities.

Page 8: BIGC: Annual Report 2002

6√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

2. ª√– “πß“π·≈–°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ„À⺟â Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑ Õ∫∑“π°“√¥”‡π‘πß“π∑’ËÕ“®¡’§«“¡øÿÉ¡‡øóÕ¬ ‘Èπ‡ª≈◊Õß √«¡∂÷ß®ÿ¥ÕàÕπ¥â“π°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π ‡æ◊ËÕ‡ πÕ·π–¡“µ√“°“√∑’ˇÀ¡“– ¡‡æ◊ËÕ °“√≈¥µâπ∑ÿπ À√◊Õ ·°â‰¢®ÿ¥ÕàÕπ√«¡∂÷ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫º≈°“√ Õ∫∑“π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π ”À√—∫√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊Ë Õ°“√∫√‘À“√(Management Information System) ∑’˺Ÿâ Õ∫∫—≠™’‡ πÕ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“∑“߇≈◊Õ° ”À√—∫„™â°—∫°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π‡æ◊ËÕ„À⇮â“Àπâ“∑’˺Ÿâ ‡°’ˬ«¢âÕß√—∫‰ªæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√

3. æ‘®“√≥“ „À⧫“¡‡ÀÁπ ·≈–§”·π–π” ¥â“π°“√°”Àπ¥·ºπß“πµ√«® Õ∫¿“¬„π √«¡∂÷ß√—∫øíß·≈–æ‘®“√≥“ º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕߺŸâµ√«® Õ∫¿“¬„π „Àâ·π«§‘¥ §«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß«‘™“°“√ ·°à ºŸâµ√«® Õ∫¿“¬„π ∑—Èß„π¥â“π°“√«“ß·ºπß“π «‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–°“√√“¬ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π “¡“√∂‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√∫√‘À“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‡æ’¬ßæÕ„π°“√π’È √«¡∂÷ß°“√„Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ ‡æ◊ËÕª√—∫°“√®—¥√ŸªÕߧå°√„Àâ ”π—°ß“πµ√«® Õ∫¿“¬„π¡’§«“¡‡ªìπÕ‘ √–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡“°¢÷Èπ°«à“∑’ˇªìπÕ¬Ÿàµ“¡√–∫∫ß“πªí®®ÿ∫—π ¢âÕ®”°—¥¢Õß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π√–¬–‡«≈“Õ—π —ÈπÕ¬Ÿà∑’Ë°“√‡ªìπ∫√‘…—∑¢π“¥„À≠à´÷Ë߇ªìπ‰ª‰¥â Ÿß∑’Ë®–µâÕߪؑ∫—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫√–∫∫ß“π¢Õ߇§√◊Õ∫√‘…—∑¿“¬„µâ°“√∫√‘À“√¢Õß°≈ÿࡺŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬Ÿà„πÀ≈“¬ª√–‡∑»

2. Coordinate with and give recommendationsto the companyûs external auditor to ensurethat the scope of auditorûs work also coverreviewing whether there exist anyextravagant, waste, weaknesses of internalcontrols. In cases where those weaknessesand irregularities are found, remedialactions would be recommended by ACfor their proper implementation. The ACalso discussed external auditorûs findingsresulting from the review of the Companyûsmanagement information system andendorsed the appropriate alternative ofcorrective measures for control improvementsto the responsible staff for implementation.

3. Comment , render opinions, giverecommendations regarding planning as wellas reviewing performance of the InternalAudit Office. Assist the internal auditor inconceptual and technical matters includingthe preparation of the annual internal auditplan, improvement of audit procedures andreport writing with the purpose of lifting thelevel of usefulness of the internal auditingfunction to be an important managementtool. In this regard, the AC is of the opinionthat the Internal Audit Office should begiven more independence to help make theOffice more beneficial to the Company.Changes can not happen in a shortperiod of time because of the fact that theCompany is a big entity and therefore it ishighly possible that it has to follow a systemlaid down by its parent company whichholds major shares in the Company. Such asystem is applicable to all of its parentcompanyûs subsidiaries locating in manycountries world wide.

Page 9: BIGC: Annual Report 2002

7.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

4. æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ° π“¬√ÿ∑∏ ‡™“«π–°«’ À√◊Õπ“ß√—µπ“ ®“≈– À√◊Õ π“ß “¬Ωπ Õ‘π∑√å·°â«·Ààß∫√‘…—∑ ”π—°ß“π ‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—߇æ◊ËÕ„Àâ·µàßµ—È߇ªìπºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–°”Àπ¥§à“∏√√¡‡π’¬¡∫√‘°“√ ‚¥¬‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“𔇠πÕ„Àâ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕπÿ¡—µ‘µàÕ‰ª

5. „Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁ𠧔ª√÷°…“ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß„π à«π∑’Ë ‡°’ˬ«°—∫°“√‡ √‘¡ √â“ß√–∫∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’

Õπ÷Ëß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2546 ∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â¡’¡µ‘‡ªìπ‡Õ°©—π∑å·µàßµ—Èß„Àâ°√√¡°“√µ√«® Õ∫™ÿ¥‡¥‘¡ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’˵àÕ‰ªÕ’°«“√–Àπ÷Ëß‚¥¬„Àâ¡’º≈‡°’ˬ«°—∫°“√¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߬âÕπÀ≈—ßπ—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π2545 ‚¥¬«“√–∑’ˉ¥â√—∫°“√·µàßµ—Èߧ√—Èß„À¡àπ’È®– ‘Èπ ÿ¥≈ß„π 3 ªï §◊Õ «—π∑’Ë 16 惻®‘°“¬π 2548

(π“¬ππ∑æ≈ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠)ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√«—π∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2546

4. Selecting Mr. Ruth Chaowanagawi orMrs. Ratana Jala or Mrs. Saifon Inkaewof Ernst & Young Office Limited to beappointed the Companyûs externalauditor and also proposing his / herprofessional fee. Bring the proposals tothe consideration of the Companyûs Boardof Directors and for further approval ofthe shareholdersû meeting.

5. Giving opinions and advices to the Boardof Directors and high-ranking executivesin managerial and good corporategovernance matters.

In addition, the Board of Directors atits meeting on the 14th February 2003 resolvedunanimously to re-appoint the AC for anotherterm of 3 years retroactively effective from the17th November 2002 . The extended term willend on the 16th November 2005.

Mr. Nontaphon NimsomboonChairman of the Audit Committee

Bangkok,14thFebruary 2003

Page 10: BIGC: Annual Report 2002

8√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

√“¬ß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ Board of Directorsû Report

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µàÕß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈– “√ π‡∑»∑“ß°“√‡ß‘π∑’˪√“°Ø„π√“¬ß“πª√–®”ªï ß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«®—¥∑”¢÷Èπµ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª„πª√–‡∑»‰∑¬ ÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’ “°≈‡ªìπ à«π„À≠à ‚¥¬‡≈◊Õ°„™âπ‚¬∫“¬∫—≠™’∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–∂◊ժؑ∫—µ‘Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ „™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®Õ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß·≈–ª√–¡“≥°“√∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π°“√®—¥∑” √«¡∑—Èß¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠Õ¬à“߇撬ßæÕ„πÀ¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π

§≥–°√√¡°“√‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√¥”√ß√—°…“‰«â´÷Ëß√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®‰¥âÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈«à“°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß∫—≠™’¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«π ·≈–‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–¥”√ß√—°…“‰«â´÷Ëß∑√—æ¬å ‘π ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫®ÿ¥ÕàÕπ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‰¡à„À⇰‘¥°“√∑ÿ®√‘µ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√∑’˺‘¥ª°µ‘Õ¬à“ß¡’ “√– ”§—≠

„π°“√π’È §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √–∑’ˉ¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√¡“‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫‡°’ˬ«°—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π·≈–√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π ·≈–§«“¡‡ÀÁπ¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‡°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕßπ’Ȫ√“°Ø„π√“¬ß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫´÷Ëß· ¥ß‰«â„π√“¬ß“πª√–®”ªï·≈â«

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬√«¡Õ¬Ÿà „π√–¥—∫∑’Ëπà“æÕ„® ·≈– “¡“√∂ √â“ߧ«“¡‡™◊ËÕ¡—ËπÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈µàÕ§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß√–∫∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë 31∏—𫓧¡ 2545

(𓬠ÿ∑∏‘™“µ‘ ®‘√“∏‘«—≤πå) (π“¬Õ’ø ·∫√å°π“√å ‡∫√∫ÁÕß)ª√–∏“π°√√¡°“√ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à

The Board of Directors is responsible forthe financial statements of the company and itssubsidiaries, including any financial technologyinformation shown in the Annual Report. The financialstatement was prepared in accordance with theaccounting standard as generally accepted inThailand, in which is also complied with majorinternational accounting standards. The companychooses the appropriate accounting policy andfollows its performance regularly. Pre-cautionarymeasures are necessary for discretion and estimationfor such arrangements, which include adquatedisclosures and necessary information in notes forfinancial statements.

The Board of Directors controls the efficiencyof the internal audit control system in order to bereasonably confident that records of any accountinginformation are accurate, thorugh, complete and ableto adequately maintain the companyûs assets. Theoutcome will show any weaknesses, as well as protectdishonest or inappropriate performances.

As such, the Board of Directors of the companyhas appointed an Audit Committee consisting of theIndependent Directors who are not Executives. TheAudit Committees shall have the responsibilitiesrelating to the quality of the Financial Statement andInternal Control System. The opinion of the AuditCommittee with regards to this subject shall bestipulated in the report of the Audit Committee asshown in the Annual Report.

It is the opinion of the Board of Directors that,in general, the Internal Control System of the companyhas achieved an appreciated level and reasonablyensured to the accounting system of the companyand its subsidiaries as recorded on December 31,2002.

(Mr. Suthichart Chirathivat) (Mr. Yves Bernard Braibant)Chairman of the Board Chief Executive Officer

& President

Page 11: BIGC: Annual Report 2002

9.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß Executive Officers

1. 𓬪√–æ—π∏å ‡Õ’Ë¬¡√ÿàß‚√®πå √Õߪ√–∏“πÕ“«ÿ‚ ΩÉ“¬æ—≤π“∏ÿ√°‘®·≈–Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åMr. Praphan Eamrungroj Senior Vice President, Properties

2. π“¬Õ≈—𠇵‡øπ ‡π‡¡π∑å ‘§ √Õߪ√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√Mr. Alan Stephen Nementzik Executive Vice President, Operations

3. π“¬Õ’ø ·∫√å°π“√å ‡∫√∫ÁÕß ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠àMr. Yves Bernard Braibant Chief Executive Officer & President

4. π“ß “«√”¿“ §”ÀÕ¡√◊Ëπ √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘πMiss Rumpa Kumhomreun CFO & Vice President, Accounting & Finance

5. 𓬂∏¡— ·¡ —π π‘≈‡´àπ √Õߪ√–∏“πÕ“«ÿ‚ ΩÉ“¬∑√—欓°√¡πÿ…¬åMr. Thomas Mason Nielsen Senior Vice President, Human Resources

6. π“¬¡‘·™≈ ¥ÿ¬‚° √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬ Supply Chain ManagementMr. Michel Ducos Vice President, Supply Chain Management

7. π“ß “«®√‘¬“ ®‘√“∏‘«—≤πå √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬°“√µ≈“¥·≈–°“√ ◊ËÕ “√Miss Jariya Chirathivat Vice President, Marketing & Communications

8. π“¬‡Õ¡“πŸ‡Õ≈ °Ÿ‚√π √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬®—¥ ◊ÈÕÕ“À“√·≈–æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±åMr. Emmanuel Couronne Vice President, Food Merchandise & Private Label

9. π“ß√—µπ“ Õπÿπµ°“√ÿ≥ √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬®—¥´◊ÈÕ ‘π§â“∑—Ë«‰ªMs. Ratana Anoontakaroon Vice President, General Merchandise

10. 𓬪√–‡«∑¬å ª√ÿß·µàß°‘® √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬®—¥°“√√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈Mr. Prawet Prungtangkij Vice President, MIS

1 52

6

3

7

4

8 9 10

Page 12: BIGC: Annual Report 2002

10√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

Education and Working Experience of Directors and Executive Officers

𓬫—π™—¬ ®‘√“∏‘«—≤πå

ª√–∏“π°‘µµ‘¡»—°¥‘ϧÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï (®‘µ«‘∑¬“)

¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àߪ√– ∫°“√≥å : - ª√–∏“π∫√‘À“√∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ‡´Áπ∑√—≈

- ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ ∫√‘…—∑‚√ß·√¡‡´Áπ∑√—≈ æ≈“´à“ ®”°—¥(¡À“™π)

‡§√◊ËÕß√“™Õ‘ √‘¬“¿√≥å : µ√‘µ¿√≥å™â“߇º◊Õ° (µ.™.)

𓬠ÿ∑∏‘™“µ‘ ®‘√“∏‘«—≤πå

ª√–∏“π°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : ª√‘≠≠“µ√’ “¢“∫—≠™’

(‡°’¬√µ‘π‘¬¡¥’‡¥àπ) St.JosephûsCollege, Philadephia, U.S.A.

ª√– ∫°“√≥å : - ª√–∏“π∫√‘À“√∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ‡´Áπ∑√—≈

- ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑‡´Áπ∑√—≈√’‡∑≈ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥

- ª√–∏“π ¡“§¡ºŸâ§â“ª≈’°- ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°

ÀÕ°“√§â“‰∑¬- ∑’˪√÷°…“ ¿“ÀÕ°“√§â“·Ààߪ√–‡∑»

‰∑¬ª√–«—µ‘ : - ‡À√’¬≠∑Õß çTobacco or Healthé°“√√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ ¢ÕßÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° „π∞“π–

Õߧå°√∑’Ë∑”°“√√≥√ߧå‡æ◊ËÕ°“√‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¥’‡¥àπ

- √“ß«—≈π—°∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°¥’‡¥àππ“π“™“µ‘ª√–®”ªï 1997 ¢Õß Àæ—π∏å§â“ª≈’°·Ààß™“µ‘ À√—∞Õ‡¡√‘°“

Mr. Vanchai Chirathivat

Honorary ChairmanEducation : Honorary Doctorate Degree (Philosophy),

Ramkamhaeng UniversityExperience : - Chairman of Centeral Group of

Companies- Chairman of Central Plaza Hotel

Public Co., Ltd.Commander : Third Class Commander of The Most

Exalted Order of White Elephant(Kingdom of Thailand)

Mr. Suthichart Chirathivat

Chairman of the BoardEducation : B.S. (Accounting), St.Josephûs College,

Philadephia, U.S.A.Experience : - President of Retail Business of

Central Retail Corporation Limited- President and Chief Execut ive

Officer of Central Retail Corporation- President of Thai Retailers

Association- Chairman of Committee on Retail

Business of Thai Chamber of Com-merce

- Advisor of Board of Trade of ThailandAchievement : - Gold Medal çTobacco or Healthé

from World Health Organizaion ofOutstanding achievement award :anti-smoking campaign

- International Retailer of the YearAward (1997) of The National RetailFederation of U.S.A.

Page 13: BIGC: Annual Report 2002

11.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

Education and Working Experience of Directors and Executive Officers

𓬧√‘ ‡µ’¬π ªî·Õ√å §Ÿ‡«√Õ å

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Masters Degree (Economics) and

MBA, (HEC, Leading FrenchBusiness School)

ª√– ∫°“√≥å : Chairman of the ManagementBoard, Casino Group

𓬪î·Õ√å ∫√Ÿ‚π ™“√å≈ ∫Ÿ™Ÿ∑å

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : - Graduated from Hautes Etudes

Commercial (Financial-Banking),Paris

- Masters Degree in AppliedEconomy (Paris IX-Dauphine)

ª√– ∫°“√≥å : Member of the ManagementBoard and Managing Director,Casino Group

π“¬‡Õ‡µ’¬π ªî·Õ√å ‡√¡Õßµå ‡øÕ√å√“ πÕ≈·≈√∑å

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : MBA Dal las ( In ternat ional

Management), U.S.A.ª√– ∫°“√≥å : Executive Committee Member,

Casino Group

π“¬∑» ®‘√“∏‘«—≤πå

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : MBA (Finance) , Columbia

University, U.S.A.ª√– ∫°“√≥å : °√√¡°“√∫√‘À“√·≈–√Õß°√√¡°“√

ºŸâ®—¥°“√„À≠à “¬ªØ‘∫—µ‘°“√ ∫√‘…—∑‡´Áπ∑√—≈ √’‡∑≈ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥

Mr. Christian Pierre Couvreux

DirectorEducation : Masters Degree (Economics) and MBA,

(HEC, Leading French Business School)Experience : Chairman of the Management Board,

Casino Group

Mr. Pierre Bruno Charles Bouchut

DirectorEducation : - Graduated from Hautes Etudes

Commercial (Financial-Banking), Paris- Masters Degree in Applied Economy

(Paris IX-Dauphine)Experience : Member of the Management Board

and Managing Director, Casino Group

Mr. Etienne Pierre Raymond Ferrard Snollaerts

DirectorEducation : MBA Dallas (International

Management), U.S.A.Experience : Executive Committee Member, Casino

Group

Mr. Tos Chirathivat

DirectorEducation : MBA (Finance), Columbia University,

U.S.A.Experience : Execut ive Director and Chief

Operating Officer of Central RetailCorporation Limited

Page 14: BIGC: Annual Report 2002

12√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

π“¬Õ—߇¥√ ‚§≈¥ ≈ÿ¬°å ·¡ä° ’‡Õ√å

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : - Degree from ESSEC Business

School, Paris, France- Chartered Auditor and

Accountant.ª√– ∫°“√≥å : Executive Committee Member,

Casino Group

𓬇™√“√å¥ ‚√‡™à ‡¥√Õ·«≈

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Degree from Assas Law School,

Parisª√– ∫°“√≥å : Managing Director, Siam Gulf

Development and Trading Co., Ltd.

𓬮ÕÀåπ ‡´’¬π ´Ÿ ≈‘π

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : M.S.M. Degree (Finance and

International Business), SloanSchool of Management

ª√– ∫°“√≥å : - Executive Director, AIGIC(Thailand) Co., Ltd.

- Executive Director, AIGInvestment Corporation (Asia) Ltd.

𓬷¥‡π’¬≈ Õ“¡Õßµå ·ªß

°√√¡°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Engineer Degree of Saint Etienne,

France.ª√– ∫°“√≥å : Executive Committee Member,

Casino Group

Mr. Andre Claude Luc Mercier

DirectorEducation : - Degree from ESSEC Business School,

Paris, France- Chartered Auditor and Accountant.

Experience : Executive Committee Member, CasinoGroup

Mr. Gerard Roger Drevelle

DirectorEducation : Degree from Assas Law School, ParisExperience : Managing Director, Siam Gulf

Development and Trading Co., Ltd.

Mr. John Sian Zu Lin

DirectorEducation : M.S.M. Degree (Finance and

International Business), Sloan Schoolof Management.

Experience : - Executive Director, AIGIC (Thailand)Co., Ltd.

- Executive Director, AIG InvestmentCorporation (Asia) Ltd.

Mr. Daniel Armand Pain

DirectorEducation : Engineer Degree of Saint Etienne, FranceExperience : Executive Committee Member, Casino

Group

§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

Education and Working Experience of Directors and Executive Officers

Page 15: BIGC: Annual Report 2002

13.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

π“¬Õ’ø ·∫√å°π“√å ‡∫√∫ÁÕß

- °√√¡°“√- ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Business School, Lyon Franceª√– ∫°“√≥å : Chief Executive Officer, Libertad,

Argentina

π“¬ππ∑æ≈ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠

- °√√¡°“√Õ‘ √–- ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : - MBA (Accounting), University

of lowa, U.S.A.- ∫—≠™’¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï

¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√åª√– ∫°“√≥å : - ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πµ√«®‡ß‘π

·ºàπ¥‘π- 𓬰 ¡“§¡π—°∫—≠™’·≈–ºŸâ Õ∫

∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

√.». ¥√. ®’√‡¥™ ÕŸà «— ¥‘Ï

- °√√¡°“√Õ‘ √–- °√√¡°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Ph.D Decision Sciences

(Production and OperationManagement), University ofOregon, U.S.A.

ª√– ∫°“√≥å : - §≥–∫¥’ §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å (NIDA)

- ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ ∫√‘…—∑‰∑¬º≈‘µ¿—≥±å¬‘∫´—Ë¡ ®”°—¥ (¡À“™π)

¥√. √Õßæ≈ ‡®√‘≠æ—π∏ÿå

- °√√¡°“√Õ‘ √–- °√√¡°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Doctor of Philosophy (Law),

Monash University, Australiaª√– ∫°“√≥å : √Õߪ≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

Mr. Yves Bernard Braibant

- Director- Chief Executive Officer & PresidentEducation : Business School, Lyon FranceExperience : Chief Executive Officer, Liber tad,

Argentina

Mr. Nontaphon Nimsomboon

- Independent Director- Chairman of Audit CommitteeEducation : - MBA (Accounting), University of lowa,

U.S.A.- Honorary Doctorate Degree

(Accounting), Thammasat UniversityExperience : - Auditor General

- President of the Institute of theCertified Accountants and Auditorof Thailand

Ass.Prof. Dr. Chiradet Ousawat

- Independent Director- Member of Audit CommitteeEducation : Ph.D Decision Sciences (Production and

Operation Management), University ofOregon, U.S.A.

Experience : - Dean of Business AdministrationFaculty, NIDA

- Chairman of the Executive Board ofThai Gypsum Public Co., Ltd.

Dr. Rongphol Charoenphandhu

- Independent Director- Member of Audit CommitteeEducation : Doctor of Philosophy (Law),

Monash University, AustraliaExperience : Deputy Permanent Secretary

§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

Education and Working Experience of Directors and Executive Officers

Page 16: BIGC: Annual Report 2002

14√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

Education and Working Experience of Directors and Executive Officers

π“ß “«√”¿“ §”ÀÕ¡√◊Ëπ- √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π- ‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : - ª√‘≠≠“‚∑ (∫√‘À“√∏ÿ√°‘®)

¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å- ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ (ª√–‡∑»‰∑¬)

ª√– ∫°“√≥å : - ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫—≠™’ ∫√‘…—∑ ’‡°∑‡∑§‚π‚≈¬’ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

- ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬∫—≠™’ ∫√‘…—∑ ‡π™—Ëπ·π≈ µ“√å∑ ·Õπ¥å ‡§¡‘‡§‘≈(ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

Miss. Rumpa Kumhomreun- CFO and Vice President, Accounting and Finance- Secretary of the CompanyEducation : - MBA, Thammasat University

- Certified Public Accountant(Thailand)

Experience : - Accounting Director, SegateTechnology (Thailand) Ltd

- Accounting Manager, National Starch& Chemical (Thailand) Ltd.

𓬂∏¡— ·¡ —π π‘≈‡´àπ√Õߪ√–∏“πÕ“«ÿ‚ ΩÉ“¬∑√—欓°√¡πÿ…¬å§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : MA DEGREE (Administration and

Organizational Behavior),George Williams College, U.S.A.

ª√– ∫°“√≥å : Vice President, InternationalHuman Resource, KmartCorporation U.S.A.

Mr. Thomas Mason NielsenSenior Vice President, Human ResourcesEducation : MA DEGREE (Administration and

Organizational Behavior),George Williams College, U.S.A.

Experience : Vice President, International HumanResource, Kmart Corporation U.S.A.

π“¬Õ≈—𠇵‡øπ ‡π‡¡π∑å´‘§√Õߪ√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Undergraduate Studiesª√– ∫°“√≥å : - Chief Executive Officer, Giant

TMC Limited, Malaysia- Managing Director, EAC

Consumer Products (Singapore)Pte Ltd

- Managing Director, EACKorea Ltd

- Operations Director, SouthAfrica Retailer

Mr. Alan Stephen NementzikExecutive Vice President, Store OperationsEducation : Undergraduate StudiesExperience : - Chief Executive Officer, Giant TMC

Limited, Malaysia- Managing Director, EAC Consumer

Products (Singapore) Pte Ltd- Managing Director, EAC Korea Ltd- Operations Director, South Africa

Retailer

𓬪√–æ—π∏å ‡Õ’Ë¬¡√ÿàß‚√®πå√Õߪ√–∏“πÕ“«ÿ‚ ΩÉ“¬æ—≤π“∏ÿ√°‘®·≈–Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : - ª√‘≠≠“‚∑ (∫√‘À“√∏ÿ√°‘®)

¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å- ª√‘≠≠“‚∑ («‘»«°√√¡»“ µ√å) AIT

ª√– ∫°“√≥å : - Vice President, GE-GoldmanAMC

- Executive Director, First Pacific Land

Mr. Praphan EamrungrojSenior Vice President, PropertiesEducation : - MBA, Thammasat University

- Master Degree (Engineering) AITExperience : - Vice President, GE-Goldman AMC

- Executive Director, First Pacific Land

Page 17: BIGC: Annual Report 2002

15.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß

Education and Working Experience of Directors and Executive Officers

Mr. Emmanuel CouronneVice President, Food Merchandise & Private LabelEducation : MBA, European Business Institute, ParisExperience : Managing Director, Snair & Socemas

Reunies (France)

π“¬‡Õ¡“πŸ‡Õ≈ °Ÿ‚√π√Õߪ√–∏“πΩÉ“¬®—¥ ◊ÈÕÕ“À“√·≈–æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±å§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : MBA, European Business

Institute, Parisª√– ∫°“√≥å : Managing Director, Snair &

Socemas Reunies (France)

π“ß “«®√‘¬“ ®‘√“∏‘«—≤πå

√Õߪ√–∏“πΩÉ“¬°“√µ≈“¥·≈–°“√ ◊ËÕ “√§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : MBA (Marketing), Clark

University, U.S.A.ª√– ∫°“√≥å : ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬®—¥´◊ÈÕ

‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å¡“√凰Áµ

Miss. Jariya Chirathivat

Vice President, Marketing and CommunicationsEducation : MBA (Marketing), Clark

University, U.S.A.Experience : Marchandising Manager, Central

Supermarket

𓬪√–‡«∑¬å ª√ÿß·µàß°‘®√Õߪ√–∏“πΩÉ“¬®—¥°“√√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : «‘∑¬“»“ µ√å§Õ¡æ‘«‡µÕ√åª√– ∫°“√≥å : ºŸâ®—¥°“√Õ“«ÿ‚ Ωà“¬∫√‘°“√ “√ π‡∑»

∫√‘…—∑ ¬“¡·¡Á§‚§√ ®”°—¥ (¡À“™π)

Mr. Prawet PrungtangkijVice President, MISEducation : Computer ScienceExperience : Senior Manager, Information System

Division, Siam Makro Public Co., Ltd.

π“¬¡‘·™≈ ¥ÿ¬‚°√Õߪ√–∏“πΩÉ“¬ Supply Chain Management§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : Bachelor of Accounting and

Managementª√– ∫°“√≥å : Casino AIX (Response of

Exploitation)

Mr. Michel DucosVice President, Supply Chain ManagementEducation : Bachelor of Accounting and

ManagementExperience : Casino AIX (Response of Exploitation)

π“ß√—µπ“ Õπÿπµ°“√ÿ≥√Õߪ√–∏“πΩÉ“¬®—¥ ◊ÈÕ ‘π§â“∑—Ë«‰ª§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ : MBA (∫√‘À“√∏ÿ√°‘®) ∂“∫—π∫—≥±‘µ

æ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å (NIDA)ª√– ∫°“√≥å : √ÕߺŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬øŸÖ¥‡´Õ√å«‘

∫√‘…—∑ ’ æ’ ‡´‡«àπÕ’‡≈ø‡«àπ ®”°—¥

Ms. Ratana AnoontakaroonVice President, General MerchandiceEducation : Master Degree of Business

Administration (General Management),(NIDA)

Experience : Deputy General Manager, Food ServiceDivision, C.P. Seven Eleven Co., Ltd.

Page 18: BIGC: Annual Report 2002

16√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ª√–°Õ∫°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬‚¥¬¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π√Ÿª·∫∫¢Õß ç‰Œ‡ªÕ√å¡“√凰Áµé À√◊Õ ç´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√åé ´÷Ë߇ªìπ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° ¡—¬„À¡à¿“¬„µâ™◊ËÕ Àâ“ß∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√åªí®®ÿ∫—πÀâ“ß∫‘Í°´’´÷Ëß∫√‘À“√ß“π¿“¬„µâ∫√‘…—∑∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’ “¢“∑’ˇªî¥„Àâ∫√‘°“√·≈â«®”π«π∑—Èß ‘Èπ 33 “¢“ ‚¥¬·∫à߇ªìπ “¢“„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ·≈–ª√‘¡≥±≈®”π«π 18 “¢“ ·≈– “¢“µà“ß®—ßÀ«—¥®”π«π 15 “¢“

∫√‘…—∑¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 8,250 ≈â“π∫“∑ ‡√’¬°™”√–·≈â« 7,996 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬‡ªìπÀÿâπ “¡—≠∑—ÈßÀ¡¥¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à¢Õß∫√‘…—∑§◊Õ Geant International B.V ·≈– ∫√‘…—∑ ‡ “«π’¬å ‚Œ≈¥‘Èß å ®”°—¥´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑§“ ‘‚π ´÷Ë߇ªìπºŸâª√–°Õ∫°“√§â“ª≈’°∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π√–¥—∫ “°≈ µ—ÈßÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»Ω√—Ë߇» ‚¥¬¡’°“√≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°„πª√–‡∑»µà“ßÊ ∑—Ë«‚≈°

∂“π∑’˵—ÈߢÕß ”π—°ß“π„À≠à∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)Õ“§“√¬Ÿπ‘‡« ∑å ™—Èπ 7 ‡≈¢∑’Ë 89/36 ∂ππ√“™¥”√‘ ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ ‡¢µª∑ÿ¡«—π °√ÿ߇∑æ 10330‚∑√»—æ∑å 02-6550666 ‚∑√ “√ 02-6555801 ∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑‡≈¢∑’Ë ∫¡®. 137

∂“π∑’˵—Èß “¢“¢Õß∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

≈”¥—∫ ™◊ËÕ-∑’ËÕ¬Ÿà “¢“¢Õß∫√‘…—∑ «—π∑’ˇªî¥¥”‡π‘π°“√1 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“·®âß«—≤π–)

96 ¡. 1 ∂.·®âß«—≤π– ·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢µÀ≈—° ’Ë °∑¡. 15 ¡.§. 362 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“«ß»å «à“ß)

888 ∂.æ‘∫Ÿ≈ ߧ√“¡ ·¢«ß∫“ß ◊ËÕ ‡¢µ∫“ß´◊ËÕ °∑¡. 10800 20 ‡¡.¬. 333 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“√“…Æ√å∫Ÿ√≥–)

19 ¡. 9 ∂.√“…Æ√å∫Ÿ√≥– ·¢«ß∫“ߪ√–°Õ° ‡¢µ√“…Æ√å∫Ÿ√≥– °∑¡. 10140 25 æ.¬. 364 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“æ—∑¬“)

78/12 ¡. 9 ∂.æ—∑¬“ “¬ 2 µ.ÀπÕߪ√◊Õ Õ.∫“ß≈–¡ÿß ®.™≈∫ÿ√’ 17 æ.§. 375 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“π§√ª∞¡)

754 ∂.‡æ™√‡°…¡ µ.À⫬®√‡¢â Õ.‡¡◊Õßπ§√ª∞¡ ®.π§√ª∞¡ 1 ¡’.§. 386 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“√“™¥”√‘)

89/36 »Ÿπ¬å°“√§â“∫“ß°Õ°∫“√å´“√å ∂.√“™¥”√‘Àå ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ 10 ∏.§. 38‡¢µª∑ÿ¡«—π °∑¡. 10330

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

Page 19: BIGC: Annual Report 2002

17.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited operated in Thailand by doing business in the formof çHypermarketé or çSupercenteré which is a modern retail business under the name of Big CSupercenter. At present Big C and its subsidiaries are managed under the name of Big C SupercenterPublic Co., Ltd. and have stores that have been opened totaling 33 branches, dividing into 18branches in metropolitan Bangkok and the provincial branches numbering 15 branches.

The company has registered capital of 8,250 million baht, with paid-up shares of 7,996 millionbaht. All shares are ordinary type with the par value set at 10 baht. The major shareholders are GeantInternational B.V. and Saowanee Holdings Co., Ltd., which are companies in the Casino Group. Theyare famous retailers at the international level based in France, and having investment in retail businessin countries around the world.

Location of the headquartersBig C Supercenter Public Co., Ltd.Univest Building, 7th Floor, No. 89/36 Ratchadamri Road, Lumpini sub-district,Pathumwan district, Bangkok 10330Telephone 02-655-0666, Fax 02-655-5801, Company registration: PCL 137

Locations of the branches of Big C Supercenter PLC

No. Name and Address of the Branches Date of Opening1 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Chaeng Wattana branch, 96 Village 1 15 January 1993

Chaeng Wattana Road, Thung Song Hong sub-district, Lak Si district, Bangkok2 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Wong Sawang branch 20 April 1990

888 Pibul Songkram Road, Bang Sue sub-district, Bang Sue district,

Bangkok 108003 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Rat Burana branch 25 November 1993

19 Village 9, Rat Burana Road, Bang Prakok Sub-district, Rat Burana

district, Bangkok 101404 Big C Supercenter Public Co., Ltd. Pattaya branch 17 May 1994

78/12 Village 9 Pattaya 2 Road, Nong Prue sub-district, Bang Lamung

district, Chon Buri province5 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Nakhon Pathom branch 1 March 1995

754 Petchakasem Road, Huay Jorake sub-district, Muang Nakhon Pathom

district, Nakhon Pathom province6 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Ratchdamri branch 10 December 1995

89/36 Bangkok Bazaar Shopping Center, Ratchadamri Road, Lumpinisub-district, Pathumwan district, Bangkok 10330

General Information

Page 20: BIGC: Annual Report 2002

18√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

≈”¥—∫ ™◊ËÕ-∑’ËÕ¬Ÿà “¢“¢Õß∫√‘…—∑ «—π∑’ˇªî¥¥”‡π‘π°“√7 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“∫“ßæ≈’)

89 ¡. 9 ∂.‡∑æ“√—°…å°‘‚≈‡¡µ√ 13 µ.∫“ßæ≈’„À≠à Õ.∫“ßæ≈’ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ 1 °.æ. 398 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“√—ß ‘µ)

161 ¡. 2 µ.ª√–™“∏‘ªíµ¬å Õ.∏—≠∫ÿ√’ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ 14 æ.§. 379 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“‚§√“™)

118 ∂.¡‘µ√¿“æ-ÀπÕߧ“¬ µ.„π‡¡◊Õß Õ.‡¡◊Õß ®.π§√√“™ ’¡“ 19 ∏.§. 3910 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“ ÿ√“…Æ√å∏“π’)

130 ¡. 1 ∂.‡≈’ˬ߇¡◊Õß µ.∫“ß°ÿâß Õ.‡¡◊Õß ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’ 26 ¡’.§. 4011 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“√—µπ“∏‘‡∫»√å)

6 ¡. 6 µ.‡ “∏ßÀ‘π Õ.∫“ß„À≠à ®.ππ∑∫ÿ√’ 10 ‡¡.¬. 4012 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“√–¬Õß)

15/11 ∂.∫“ßπ“-µ√“¥ µ.‡™‘߇π‘π Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß 15 °.§. 4013 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“∏π∫ÿ√’-ª“°∑àÕ)

56 ¡. 6 ·¢«ß· ¡¥” ‡¢µ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °∑¡. 12 °.¬. 4014 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“≈”ª“ß)

65 ∂.‰Œ‡«¬å≈”ª“ß-ß“« µ. ∫µÿ㬠Õ.‡¡◊Õß≈”ª“ß ®.≈”ª“ß 31 µ.§. 4015 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“≈æ∫ÿ√’)

2 ¡. 1 µ.∑à“»“≈“ Õ.‡¡◊Õß≈æ∫ÿ√’ ®.≈æ∫ÿ√’ 20 æ.¬. 4016 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“‡æ™√∫ÿ√’)

130 ¡. 1 µ.µâπ¡–¡à«ß Õ.‡¡◊Õ߇æ™√∫ÿ√’ ®.‡æ™√∫ÿ√’ 26 ¡.§. 4117 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“À“¥„À≠à)

111/19 ¡. 4 µ.§≈Õß·À Õ.À“¥„À≠à ®. ߢ≈“ 90110 19 µ.§. 4318 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“À—«À¡“°)

2001 ∂.√“¡§”·Àß ·¢«ßÀ—«À¡“° ‡¢µ∫“ß°–ªî °∑¡. 10240 22 µ.§. 4319 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“ ¡ÿ∑√ª√“°“√)

498/1 ∂. ÿ¢ÿ¡«‘∑ µ.ª“°πÈ” Õ.‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10270 31 µ.§. 43

Page 21: BIGC: Annual Report 2002

19.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

No. Name and Address of the Branches Date of Opening7 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Bang Phli branch 1 February 1996

89 Village 9, Thepharak Road, km 13, Bang Phli yai sub-district, Bang

Phli district, Samut Prakan province8 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Rangsit branch 14 May 1994

161 Village 2, Pracha Thipat sub-district, Thanburi district,

Prathum Thani province9 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Korat branch 19 December 1996

118 Mitrapap - Nong Khai Road, Nai Muang sub-district, Muang

district, Nakhon Ratchasima province10 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Surat Thani branch 26 March 1997

130 Village 1, Liang Muang Road, Bang Kung sub-district, Muang district,

Surat Thani province11 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Ratana Thibet branch 10 April 1997

6 Village 6, Sao Thong Hin sub-district, Bang Yai district, Nonthaburi province12 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Rayong branch 15 July 1997

15/11 Bang Na-Trat Road, Choeng Nern sub-district, Muang district,

Rayong province13 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Thon Buri-Paktho branch 12 September 1997

56 Village 6, Sameh Dam sub-district, Bang Khun Tien district, Bangkok14 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Lampang branch 31 October 1997

65 Highway Lampang - Ngaw Road, Sob Tui sub-district, Muang

Lampang district, Lampang province15 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Lop Buri branch 20 November 1997

2 Village 1, Tha Sala sub-district, Muang Lop Buri district, Lop Buri province16 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Petchaburi branch 26 January 1998

130 Village 1, Ton Mamuang sub-district, Muang Petchaburi district,

Phetchaburi province17 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Hat Yai branch 19 October 2000

111/19 Village 4, Klong Hae sub-district, Hat Yai district, Song Khla

province 9011018 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Hua Mark branch 22 October 2000

2001 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bang Kapi district,

Bangkok 1024019 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Samut Prakan branch 31 October 2000

498/1 Sukhumvit Road, Pak Nam sub-district, Muang Samut Prakandistrict, Samut Prakan province 10270

Page 22: BIGC: Annual Report 2002

20√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

≈”¥—∫ ™◊ËÕ-∑’ËÕ¬Ÿà “¢“¢Õß∫√‘…—∑ «—π∑’ˇªî¥¥”‡π‘π°“√20 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“Õÿ∫≈√“™∏“π’)

92 ´. ∏√√¡«‘∂’ 4 ∂.∏√√¡«‘∂’ µ.„π‡¡◊Õß Õ.‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ 26 ‡¡.¬. 44

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ 3400021 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“¥Õπ‡¡◊Õß)

1 ´.æÀ≈‚¬∏‘π 50 ∂.æÀ≈‚¬∏‘π ·¢«ßÕπÿ “«√’¬å ‡¢µ∫“߇¢π °∑¡. 10220 28 ¡‘.¬. 4422 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“·ø™—Ëπ‰Õ å·≈π¥å)

5/8 ¡. 7 ∂.√“¡Õ‘π∑√“ ·¢«ß§—π𓬓« ‡¢µ§—π𓬓« °∑¡. 10230 5 °.§. 4423 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“ ÿ¢ «— ¥‘Ï)

94 À¡Ÿà∑’Ë 18 µ.∫“ßæ÷Ëß Õ.æ√–ª√–·¥ß ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10130 9 æ.¬. 4424 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“¿Ÿ‡°Áµ)

72 ¡. 5 µ.«‘™‘µ Õ.‡¡◊Õß¿Ÿ‡°Áµ ®.¿Ÿ‡°Áµ 83000 29 æ.¬. 4425 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“∫“ßπ“ “¢“∑’Ë 25)

111 ∂.∫“ßπ“-µ√“¥ ·¢«ß∫“ßπ“ ‡¢µ∫“ßπ“ °∑¡. 6 °.æ. 4526 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“≈“¥æ√â“«)

2539 ∂.≈“¥æ√â“« ·¢«ß«—ß∑ÕßÀ≈“ß ‡¢µ«—ß∑ÕßÀ≈“ß °∑¡. 10310 26 ¡‘.¬. 4527 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“¥“«§–πÕß)

1050 ∂. ¡‡¥Á®æ√–‡®â“µ“° ‘π ·¢«ß∫ÿ§§‚≈ ‡¢µ∏π∫ÿ√’ °∑¡. 10600 6 °.¬. 4528 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ( “¢“µ‘«“ππ∑å)

9/9 ¡. 5 µ.µ≈“¥¢«—≠ Õ.‡¡◊Õßππ∑∫ÿ√’ ®.ππ∑∫ÿ√’ 11000 1 æ.¬. 45

Page 23: BIGC: Annual Report 2002

21.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

No. Name and Address of the Branches Date of Opening20 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Ubon Ratchathani branch 26 April 2001

92 Soi Thamwithi 4, Thamwithi Road, Nai Muang sub-district,

Muang Ubon Ratchathani district, Ubon Ratchathani province 34000

21 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Don Muang branch 28 June 20011 Soi Phaholyothin 50, Phaholyothin Road, Anusawari sub-district,

Bang Khen district, Bangkok 10220

22 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Fashion Island branch 5 July 20015/8 Village 7, Ram Intra Road, Kanna Yao sub-district, Kanna Yao district,

Bangkok 10230

23 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Suksawat branch 9 November 200194 Village 18, Bang Phung sub-district, Phra Pradaeng district,

Samut Prakan province 10130

24 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Phuket branch 29 November 200172 Village 5, Wichit sub-district, Muang Phuket district,

Phuket province 83000

25 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Bang Na, 25th branch 6 February 2002

111 Bang Na-Trat Road, Bang Na sub-district, Bang Na district, Bangkok

26 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Lat Phrao branch 26 June 20022539 Lat Phrao Road, Wang Thong Lang sub-district, Wang Thong Lang

district, Bangkok 10310

27 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Dao Kanong branch 6 September 20021050 Somdet Phra Chao Taksin Road, Bukkhalo sub-district, Thon Buri

district, Bangkok 10600

28 Big C Supercenter Public Co., Ltd., Tiwanon branch 1 November 20029/9 Village 5, Talat Kwan sub-district, Muang Nonthaburi district,Nonthaburi province 11000

Page 24: BIGC: Annual Report 2002

22√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’Àâ“ß∫‘Í°´’∑’Ë∫√‘À“√ß“π‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’œ ¥—ßµàÕ‰ªπ’ȧ◊Õ

≈”¥—∫ ™◊ËÕ-∑’ËÕ¬Ÿà “¢“¢Õß∫√‘…—∑ «—π∑’ˇªî¥¥”‡π‘π°“√1 ∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥

415 ¡. 3 µ.À¡“°·¢âß Õ.‡¡◊ÕßÕÿ¥√∏“π’ ®.Õÿ¥√∏“π’ 41000 15 µ.§. 392 ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥

290/1 ¡. 17 µ.„π‡¡◊Õß Õ.‡¡◊Õß ®.¢Õπ·°àπ 400000 11 ∏.§. 393 ∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥

939 ∂.æ‘™—¬ ߧ√“¡ µ.„π‡¡◊Õß Õ.‡¡◊Õßæ‘…≥ÿ‚≈° ®.æ‘…≥ÿ‚≈° 3 ‡¡.¬. 404 ∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥

184 ¡. 25 µ.√Õ∫‡«’¬ß Õ.‡¡◊Õß ®.‡™’¬ß√“¬ 24 °.¬. 405 ∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥

208 ¡. 3 µ.∑à“»“≈“ Õ.‡¡◊Õ߇™’¬ß„À¡à ®.‡™’¬ß„À¡à 6 °.§. 44

π“¬∑–‡∫’¬πÀ≈—°∑√—æ¬å∫√‘…—∑ »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥Õ“§“√µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ™—Èπ 4, 6, 7‡≈¢∑’Ë 62 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…° ·¢«ß§≈Õ߇µ¬ ‡¢µ§≈Õ߇µ¬ °√ÿ߇∑æ 10110‚∑√»—æ∑å 02-2292800 ‚∑√ “√ 02-3591262

ºŸâ Õ∫∫—≠™’∫√‘…—∑ ”π—°ß“π ‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—ß ®”°—¥Õ“§“√‡≈§√—™¥“ ™—Èπ 33 ‡≈¢∑’Ë 193/136-137∂ππ√—™¥“¿‘‡…° ·¢«ß§≈Õ߇µ¬ ‡¢µ§≈Õ߇µ¬ °√ÿ߇∑æ 10110‚∑√»—æ∑å 02-2640777 ‚∑√ “√ 02-6619190

∑’˪√÷°…“°ÆÀ¡“¬∫√‘…—∑ ≈‘È߇≈‡∑Õ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥Õ“§“√·§ªªîµÕ≈ ∑“«‡«Õ√å ÕÕ≈´’´—Ëπ å ‡æ≈ ™—Èπ 20 ‡≈¢∑’Ë 87/1 ∂ππ«‘∑¬ÿ °√ÿ߇∑æ 10330‚∑√»—æ∑å 02-3058000 ‚∑√ “√ 02-3058010

∫‘Í°´’ ‡«Á∫‰´µå : www.bigc.co.th

§“ ‘‚𠇫Á∫‰´µå : www.groupe-casino.com

‡´Áπ∑√—≈ ‡«Á∫‰´µå : www.centralcompany.com

Page 25: BIGC: Annual Report 2002

23.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Furthermore, the Big C Stores which are managed by the subsidiary companies of Big CCo., Ltd. are as follows :

No. Name and Address of the Branches Date of Opening1 Udon Big C Co., Ltd. 15 October 1996

415 Village 3, Mak Khaeng sub-district, Muang Udon Thani district,

Udon Thani province 410002 Big C Fairy Co., Ltd. 11 December 1996

290/1 Village 17, Nai Muang sub-district, Muang district,

Khon Kaen province 400003 Phitsanulok Big C Co., Ltd. 3 April 1997

939 Phichai Songkram Road, Nai Muang sub-district,

Muang Phitsanulok district, Phitsanulok province4 Chiang Rai Big C Co., Ltd. 24 September 1997

184 Village 25, Rob Wiang sub-district, Muang district, Chiang Rai province5 Chiang Mai Big C Co., Ltd. 6 July 2001

208 Village 3, Tha Sala sub-district, Muang Chiang Mai district,Chiang Mai province.

Security RegistrarSecurity Depository (Thailand) Co., Ltd.Stock Exchange of Thailand Building, 4, 6 and 7th floors, No. 62 RatchadaPhisek Road, Klong Toei sub-district, Klong Toei district, Bangkok 10110Tel. 02-229-2800, Fax 02-359-1262

AuditorEarnst & Young Office Co., Ltd.Lake Ratchada Building, 33rd floor, No. 193/136-137 Ratchada Phisek Road,Klong Toei sub-district, Klong Toei district, Bangkok 10110Tel. 02-264-0777, Fax 02-661-9190

Law officeLinklaters (Thailand) Co., Ltd.Capital Tower Building, All Seasons Place, 20th floor, No. 87/1 Witthayu Road, Bangkok 10330Tel. 02-305-8000, Fax 02-305-8010

Big C Website : www.bigc.co.th

Casino Website : www.groupe-casino.com

Central Website : www.centralcompany.com

Page 26: BIGC: Annual Report 2002

24√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à

√“¬™◊ËÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ Ÿß ÿ¥ 10 √“¬·√° ≥ «—π∑’Ë 27 ∏—𫓧¡ 2545 ¡’¥—ßπ’È

®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–1. Geant International B.V ........................................................................ 287,820,000 35.992. ∫®°. ‡ “«π’¬å ‚Œ≈¥‘Èß å ............................................................................. 218,280,000 27.303. ∫®°. »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ‡æ◊ËÕºŸâΩ“° —≠™“µ‘‰∑¬ ......... 98,413,401 12.314. ∫®°. »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ‡æ◊ËÕºŸâΩ“° —≠™“µ‘µà“ߥ⓫ .. 94,811,901 11.865. π“¬∑» ®‘√“∏‘«—≤πå .................................................................................... 24,077,469 3.016. 𓬠ÿ∑∏‘»—°¥‘Ï ®‘√“∏‘«—≤πå .......................................................................... 22,368,648 2.807. π“¬æ‘™—¬ ®‘√“∏‘«—≤πå .................................................................................. 22,368,648 2.808. π. π“∂¬“ ®‘√“∏‘«—≤πå ............................................................................. 14,379,241 1.809. π“ßÕ√ÿ≥’ ™“π ........................................................................................... 8,500,000 1.0610. 𓬠ÿ∑∏‘™—¬ ®‘√“∏‘«—≤πå ............................................................................. 5,974,400 0.75

∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∫√‘…—∑∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬µ√ß·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬∑“ßÕâÕ¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ºà“π∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’¥—ßπ’È

ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® % °“√∂◊ÕÀÿâπ ∑ÿπ∑’Ë®”Àπà“¬·≈â«(≈â“π∫“∑)

1. ∫®°. æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ........................................ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 92 1,0502. ∫®°. Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ................................................ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 100 7383. ∫®°. ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ................................................ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 95 4404. ∫®°. ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ........................... ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 100 3005. ∫®°. ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ......................................... ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 90 1806. ∫®°. ‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ................................ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 100 1,2207. ∫®°. Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å ........................................ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 100 8418. ∫®°. ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ .......................................... „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—¬¬å 100 1409. ∫®°. ‡´Áπ∑√—≈ æ—∑¬“ ........................................ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 100 8010. ∫®°. ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ........................................ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 100 5711. ∫®°. æ√–√“¡ 2 ∫‘Í°´’ ...................................... „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 100 512. ∫®°. ‡ø≈° å‡æ¬å ............................................... ∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ 51 10013. ∫®°. ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ ..................................... »Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“ 100 114. ∫®°. ‡´“∑åÕ’ ∑å ‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî§ ‡∑√¥¥‘Èß ......... À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 100 1015. ∫®°. ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ....................................... À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ - -16. ∫®°. ¬“¡§â“ª≈’° ........................................... À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ - -17. ∫®°. Õÿ∫≈ ∫‘Í°´’ ................................................ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ - -

∫√‘…—∑¬àÕ¬

Page 27: BIGC: Annual Report 2002

25.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Shareholders and Subsidiaries

Top ten shareholders as at 27 December 2002 are as follows :

Number of % HoldingShares Holding

1. Geant International B.V ........................................................................ 287,820,000 35.992. Saowanee Holdings Co.,Ltd ............................................................... 218,280,000 27.303. Thailand Securities Depository Co.,Ltd. For Thai Citizen .............. 98,413,401 12.314. Thailand Securities Depository Co.,Ltd. For Non Thai Citizen .... 94,811,901 11.865. Mr. Tos Chirathivat ................................................................................ 24,077,469 3.016. Mr. Suthisak Chirathivat ....................................................................... 22,368,648 2.807. Mr. Pichai Chirathivat ........................................................................... 22,368,648 2.808. Ms. Narttaya Chirathivat ..................................................................... 14,379,241 1.809. Ms. Arunee Chan.................................................................................. 8,500,000 1.0610. Ms. Suthichai Chirathivat ..................................................................... 5,974,400 0.75

Subsidiaries which were directly held by the Company and indirect subsidiaries which wereheld by the Companyûs subsidiaries are as follows :

Business % Holding Paid-Up Capital(Million)

1. Pitsanulok Big C Co.,Ltd. ............................. Retail 92 1,0502. Udon Big C Co.,Ltd. ..................................... Retail 100 7383. Big C Fairy Limited. ...................................... Retail 95 4404. Chiangmai Big C (2001) Co.,Ltd. ............. Retail 100 3005. Chiengrai Big C Co.,Ltd. ............................. Retail 90 1806. Central Superstore Limited ........................... Real Estate 100 1,2207. Inthanon Land Co.,Ltd. .................................. Real Estate 100 8418. Surat Big C Limited ....................................... Real Estate 100 1409. Central Pattaya Co.,Ltd. ............................... Real Estate 100 8010. Theparak Big C Limited ............................... Real Estate 100 5711. Phraram II Big C Co.,Ltd. ............................ Real Estate 100 512. Flexpay Co.,Ltd. ............................................. Credit Card 51 10013. Big C Distribution Co.,Ltd. ........................... Product Distribution 100 114. Southeast Asia Pacific Trading Co.,Ltd. .... Dormant 100 1015. Asia Asset Co.,Ltd. ........................................ Dormant - -16. Siam Retail Co.,Ltd. ....................................... Dormant - -17. Ubon Big C Co.,Ltd. ..................................... Dormant - -

Subsidiaries

Page 28: BIGC: Annual Report 2002

26√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®

∏ÿ√°‘®´Ÿ‡ªÕ√å‡ Áπ‡µÕ√å·≈–∏ÿ√°‘®∑“«πå‡ Áπ‡µÕ√å

1. ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å (Supercenter)‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë à«π„À≠à„πÀâ“ß∫‘Í°´’∑’Ë®—¥®”Àπà“¬ ‘π§â“Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–√“§“ª√–À¬—¥∑ÿ°«—π

µ≈Õ¥®πÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–„Àâ∫√‘°“√·°à≈Ÿ°§â“Õ¬à“ߪ√–∑—∫„®·≈–§√∫«ß®√Àâ“ß∫‘Í°´’‡ªìπ√â“π¢π“¥„À≠à ”À√—∫∑ÿ°§π„π§√Õ∫§√—« ¡’∑’ˮե√∂°«â“ߢ«“ß –¥«° ∫“¬ ¡’ ‘π§â“„Àâ

‡≈◊Õ°´◊ÈÕ¡“°°«à“ 100,000 √“¬°“√ À¡«¥À¡Ÿà ‘π§â“¿“¬„πÀâ“ß∫‘Í°´’·∫àßÕÕ°‡ªìπ 5 ª√–‡¿∑¥—ßπ’È Õ“À“√ ¥ : ·ºπ°´Ÿª‡ªÕ√å¡“√凰Áµ ®”Àπà“¬ ‡π◊ÈÕ —µ«å Õ“À“√∑–‡≈ º—° ¥ ∑—Èß·∫∫æ√âÕ¡ª√ÿß·≈–

æ√âÕ¡∑“𠇧√◊ËÕß„™âª√–®”«—π Õ“À“√·™à·¢Áß ‡∫‡°Õ√’Ë·≈–‡§√◊ËÕ߇∑»µà“ßÊ Õ“À“√·Àâß : ·ºπ°´Ÿª‡ªÕ√å¡“√凰Áµ ®”Àπà“¬ Õ“À“√æ√âÕ¡ª√ÿß ‡§√◊ËÕߪ√ÿß√ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ ¢π¡¢∫‡§’Ȭ«

ÿ√“ ¢Õß„™â à«πµ—« º≈‘µ¿—≥±å∑”§«“¡ –Õ“¥ Õ“À“√·≈–Õÿª°√≥å‡≈’È¬ß —µ«å ‡ ◊Èպ⓷≈–‡§√◊ËÕßµ°·µàß : ®”Àπà“¬ ‡ ◊Èպⓠ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß§å ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ : ®”Àπà“¬ ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑ÿ°™π‘¥ ‡∑ª ’¥’ ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫¬πµå·≈–Õÿª°√≥å´àÕ¡·´¡

·≈–∫”√ÿß√—°…“∫â“π Õÿª°√≥å·≈–¢Õß„™â¿“¬„π∫â“π : ®”Àπà“¬ ‡øÕ√å𑇮Õ√å ‡§√◊ËÕߧ√—« ‡§√◊ËÕß„™âæ≈“ µ‘° Õÿª°√≥尒Ó

‡§√◊ËÕßπÕπ·≈–¢Õ߇≈àπµà“ßÊ

µ“√“ß —¥ à«π°“√¢“¬ ”À√—∫ªï 2545 %Õ“À“√ ¥ 8.8Õ“À“√·Àâß 47.3‡ ◊Èպ⓷≈–‡§√◊ËÕßµ°·µàß 13.4‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ 17.6Õÿª°√≥å·≈–¢Õß„™â¿“¬„π∫â“π 12.8√«¡ 100.0

2. ∑“«π凴Áπ‡µÕ√å (Town Center)‡ªìπ°“√„À⇙à“æ◊Èπ∑’Ë∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°Õ“§“√¢ÕßÀâ“ß∫‘Í°´’·°àºŸâª√–°Õ∫°“√‡æ◊ËÕ‡¢â“¡“∑”∏ÿ√°‘®„π

Àâ“ß∫‘Í°´’ ∑—Èßπ’ȵâÕ߇ªìπ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë·µ°µà“ß®“° ‘π§â“„πÀâ“ß∫‘Í°´’ ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°§â“∑’ˇ¢â“¡“„™â∫√‘°“√„πÀâ“߉¥â‡≈◊Õ°´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’˧√∫§√—π·≈–§√∫«ß®√ ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’ˇ¢â“¡“‡™à“æ◊Èπ∑’Ë„πÀâ“ß∫‘Í°´’ à«π„À≠àª√–°Õ∫¥â«¬ : √â“πÕ“À“√, International Fast Food, √â“π§â“‡©æ“–Õ¬à“ß, ‚√ß¿“æ¬πµ√å ªíö¡πÈ”¡—π, √â“π∫√‘°“√µ°·µàßÀ√◊Õ‡ª≈’ˬπÕ–‰À≈à√∂¬πµå, »Ÿπ¬å®”Àπà“¬æ—π∏ÿ剡⠗µ«å‡≈’Ȭ߷≈– ‘π§â“

·≈–º≈‘µ¿—≥±å∑“ß°“√‡°…µ√

Page 29: BIGC: Annual Report 2002

27.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Business in Big C

Supercenter and Town Center

1. SupercenterThe majority of areas in Big C sell food and consumer goods with exceptional quality

and everyday low prices, including providing convenience and service to customers in anintegrated retail environment..

Big C is a large store for everyone in the family, having large parking lots and over100,000 consumer goods to choose from while shopping. Big C merchandise is divided intofive types as follows: Fresh food: The supermarket section sells meat, seafood, fresh vegetables and fruit, ready

to eat foods, dairy and frozen foods, bakery and spices. Dry food: The supermarket section sells foods ready to be cooked, seasoning,

beverages, snacks, liquors, personal care goods, cleaning products, foods and petequipment.

Clothing and accessories: These departments sell menûs, womenûs, childrenûs and infantûsclothing and shoes and cosmetics.

Electrical appliances: These departments sell all kinds of electrical appliances, tapes,CDs, auto decorations and equipment for repair and maintenance of the home.

Home décor and equipment: These departments sell furniture, kitchenware, plastics,appliances, sporting equipment, bedding and toys.

Sale Mix for Year 2002 %Fresh food 8.8Dry food 47.3Clothing and accessories 13.4Electrical appliances 17.6Home décor and equipment 12.8Total 100.0

2. Town CenterThe Town Center provide leased space in the areas inside and outside of the Big C

building to operators to do business within Big C. Nonetheless, the goods and servicesprovided within the Town Center must be different from the goods sold in Big C so thecustomers that come to use the services of the Big C Supercenter complex can choose to buyand use the services in an integrated type of retail environment. Most of the operators that leaseareas in the Big C consist of: Restaurants, international fast food franchisees, specialized stores and cinemas. Patrol (gas) stations, auto decoration or spare part replacement stores; plant sales stores,

pet stores and agricultural goods and product stores.

Page 30: BIGC: Annual Report 2002

28√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

(Àπ૬ : ≈â“π∫“∑)

µ“√“ß —¥ à«π√“¬‰¥â ”À√—∫ªï 2545 √“¬‰¥â %´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å 38,214 96.7∑“«π凴Áπ‡µÕ√å 1,310 3.3√«¡ 39,524 100.0

°“√µ≈“¥·≈–¿“«–°“√·¢àߢ—π

1. °≈¬ÿ∑∏å°“√·¢àߢ—π°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“∑’ˇªìπ°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬¢ÕßÀâ“ß∫‘Í°´’ §◊Õ °≈ÿࡺŸâ¡’√“¬‰¥âª“π°≈“ß∂÷ß√“¬‰¥âµË” ´÷Ë߇ªìπ

ª√–™“°√ à«π„À≠à¢Õߪ√–‡∑» ¥—ßπ—Èπ ‘π§â“∑’ËÀâ“ß∫‘Í°´’‡ πÕ¢“¬„Àâ·°à≈Ÿ°§â“ ®÷߇ªìπ ‘π§â“∑’Ë¡’§ÿ≥¿“楒·≈–√“§“∑’Ë∂Ÿ°∑ÿ°«—π‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ √â“ߧ«“¡§ÿâ¡§à“„Àⷰຟâ∫√‘‚¿§ Ÿß ÿ¥ ‚¥¬≈Ÿ°§â“¡‘µâÕßµ—¥ ‘π„®‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√“§“°—∫§Ÿà·¢àß√“¬Õ◊ËπÊ πÕ°®“°π’È ∫‘Í°´’¬—ß®—¥„Àâ¡’∫√‘°“√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√µÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“·≈–„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“«–°“√·¢àߢ—π ¥—ßπ’È ∫√‘°“√ àß ‘π§â“ø√’„π√“¬°“√ ‘π§â“¢π“¥„À≠à π‚¬∫“¬√—∫ª√–°—π√“§“ ‘π§â“·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õß ‘π§â“ ∫√‘°“√‡§“π凵Õ√凴Õ√å«‘ „π°“√™”√–§à“∫√‘°“√µà“ßÊ ∫√‘°“√‡«Á∫‰´µå¢Õß∫‘Í°´’ (www. bigc.co.th) „π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ ‘π§â“

¥â“ππ‚¬∫“¬°“√‚¶…≥“·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏å ∫√‘…—∑„™â«‘∏’°“√®—¥ àß‚∫√™—« ´÷Ë߇ªìπ°“√‚¶…≥“ ‘π§â“‚¥¬√–∫ÿ√“§“„Àâ·°à°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“‡ªÑ“À¡“¬„π∫√‘‡«≥√Õ∫Ê Àâ“ß∫‘Í°´’·µà≈–Àâ“ß‚¥¬µ√ß πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¬—ß„™â«‘∏’°“√‚¶…≥“ºà“π ◊ËÕµà“ßÊ ‡™àπ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå «‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå·≈–ªÑ“¬‚¶…≥“µà“ßÊ ‡ªìπµâπ

2. ¿“«–°“√·¢àߢ—π∫‘Í°´’¡’§Ÿà·¢àߢ—πÀ≈—° ‰¥â·°à Àâ“߇∑ ‚°â ‚≈µ— ·≈– Àâ“ߧ“√åøŸ√å ·≈–Õ“®√«¡∂÷ßÀâ“ß·¡Á§‚§√∑’ˇªìπ

§Ÿà·¢àߢ—π∑“ßÕâÕ¡ „πªï 2545 ∑’˺à“π¡“¿“«–°“√·¢àߢ—ππ—∫«à“√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‚¥¬‡©æ“– “¢“„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√·≈–‡¢µª√‘¡≥±≈ ‡π◊ËÕß®“°„π√–À«à“ߪï 2545 ºŸâª√–°Õ∫°“√‰¥â¢¬“¬ “¢“‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ®“°µ“√“߇ª√’¬∫‡∑’¬∫®”π«π “¢“¢ÕߧŸà·¢àߢ—π ≥ «—π ‘Èπªï 2545 ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ∫‘Í°´’¡’ “¢“∑—Èß ‘Èπ 33 “¢“‚¥¬‡ªî¥ “¢“„À¡à„π√–À«à“ߪï 2545 ®”π«π 4 “¢“ Àâ“߇∑ ‚°â ‚≈µ— ¡’ “¢“∑—Èß ‘Èπ 43 “¢“ ‚¥¬‡ªî¥ “¢“„À¡à„π√–À«à“ߪï 2545 ®”π«π 10 “¢“ ·≈–Àâ“ߧ“√åøŸ√å ¡’ “¢“∑—Èß ‘Èπ 17 “¢“ ‚¥¬‡ªî¥ “¢“„À¡à„π√–À«à“ߪï 2545 ®”π«π 2 “¢“

Page 31: BIGC: Annual Report 2002

29.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

(Unit: Million baht)

Table of Income Ratios for Year 2002 Income* %Supercenters 38,214 96.7Town Centers 1,310 3.3Total 39,524 100.0

Marketing and Competition Situation

1. Competition strategiesThe customers that are the target group of Big C are medium to low income earners,

which comprise most of the population of the country. Therefore, the goods Big C offers to thecustomers have good quality and everyday low prices to give maximum price appeal to theconsumers. The customers need not compare with other competitors. Moreover, Big C also hasother services to respond to the demand of the customers, and to be consistent with thecompeting situation. Thus, it provides Free delivery service for purchased goods of large size Policy to insure low prices and quality merchandise Counter service for payment of utility bills. Provide e-Sales service (www.bigc.co.th) by Big C to choose goods.

The companyûs primary channel of advertisement and public relations utilizes the methodof sending brochures, which advertise the featured goods and their prices to the targetedcustomers living around each Big C store. In addition, the company also advertises through themedia, e.g. newspaper, radio, TV and billboards, etc.

2. Competition situationThe major competitors of Big C are Tesco-Lotus and Carrefour and may include Macro

indirectly. In 2002 the competition was more fierce than before especially in the Bangkokmetropolitan area. During 2002 the retail operators expanded more branches that can beseen in the comparison table of the number of competitors at the end of 2002. It can be seenthat Big C had a total number of 33 branches with four newly opened branches in 2002.Tesco-Lotus had a total number of 43 branches with 10 new branches opened during 2002and Carrefour had a total number of 17 branches with two branches newly opened.

Page 32: BIGC: Annual Report 2002

30√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

µ“√“߇ª√’¬∫‡∑’¬∫§Ÿà·¢àߢ—π ®”π«π “¢“°√ÿ߇∑æ µà“ß®—ßÀ«—¥ √«¡

Àâ“ß∫‘Í°´’ 17 16 33Àâ“߇∑ ‚°â ‚≈µ— 20 23 43Àâ“ߧ“√åøŸ√å 16 1 17√«¡ 53 40 93

®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ∫√‘…—∑¬—ߧßπ‚¬∫“¬∑’Ë®–¢¬“¬∞“π∑“ß∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ à«π·∫àßµ≈“¥ ‚¥¬°“√‡æ‘Ë¡®”π«π “¢“„Àâ¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ·≈–„™â°≈¬ÿ∑∏å¥â“π√“§“∂Ÿ°∑ÿ°«—π´÷Ë߇ªìπº≈¡“®“°°“√∫√‘À“√µâπ∑ÿπ„ÀâµË”∑’Ë ÿ¥·≈–°“√®—¥°“√∑’Ë¥’‡æ◊ËÕ·¢àߢ—π°—∫§Ÿà·¢àß√“¬„À≠à√“¬Õ◊Ëπ‰¥â

°“√®—¥À“º≈‘µ¿—≥±å·≈–»Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“

‘π§â“ à«π„À≠à¢Õß∫√‘…—∑ ‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å∑’˺≈‘µ¿“¬„πª√–‡∑» ∫√‘…—∑¡’§Ÿà§â“∑’ˇªìπºŸâª√–°Õ∫°“√∑—Èß√“¬„À≠à·≈–√“¬‡≈Á°√«¡∑—Èß ‘Èπª√–¡“≥ 3,000 √“¬ °“√®—¥À“ ‘π§â“„π·µà≈–ª√–‡¿∑®–°√–∑”‚¥¬°“√·π–π” ‘π§â“„À¡à‚¥¬ºŸâº≈‘µ‡ÕßÀ√◊Õ°“√®â“ߺŸâº≈‘µº≈‘µ ‘π§â“µ“¡√Ÿª·∫∫∑’Ë∫√‘…—∑°”Àπ¥ ‡™àπ ‘π§â“ª√–‡¿∑‡ ◊ÈÕºâ“

√Ÿª·∫∫¢Õß°“√ —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“∑’Ë∫√‘…—∑¥”‡π‘πß“πÕ¬Ÿà¡’ 2 √Ÿª·∫∫§◊Õ °“√ —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“‚¥¬„À⺟âº≈‘µ àß ‘π§â“‰ª∑’Ë “¢“¢Õß∫√‘…—∑‡Õß‚¥¬µ√ß·≈–°“√ —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“‚¥¬ºà“π»Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’Õ—µ√“ à«π°“√ —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“¢Õß 2 √Ÿª·∫∫¥—ßπ’È

ª√–‡¿∑ ‘π§â“ —Ëß´◊ÈÕ‚¥¬µ√ß —Ëß´◊ÈÕ‚¥¬ºàà“π √«¡°“√ —Ëß´◊ÈÕ®“°ºŸâº≈‘µ »Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“

Õ“À“√ ¥ 56.5% 43.5% 100%Õ“À“√·Àâß 23.7% 76.3% 100% ‘π§â“∑—Ë«‰ª 99.3% 0.7% 100%

‚¥¬∫√‘…—∑¡’»Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“ª√–‡¿∑Õ“À“√·Àâß·≈–Õ“À“√ ¥µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’ËÕ”‡¿Õ∫“ß„À≠à ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ·≈–‡π◊ËÕß®“°π‚¬∫“¬¢Õß∫√‘…—∑µâÕß°“√‡πâπ°“√∑”∏ÿ√°‘®À≈—°Õ—π‰¥â·°à ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°‡∑à“π—Èπ ∫√‘…—∑®÷߉¥â∑” —≠≠“°“√√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π·≈–°“√®—¥°“√‡°’ˬ«°—∫ ‘π§â“°—∫∫√‘…—∑ ‡¥«‘¥ å ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ (ª√–‡∑»‰∑¬)®”°—¥ ‚¥¬§‘¥§à“µÕ∫·∑π„πÕ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õ߬ե —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“®“° “¢“ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ »Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“¬—ß “¡“√∂‡√’¬°‡°Á∫√“¬‰¥â®“°‡ß‘𙥇™¬§à“®—¥ àß ‘π§â“®“°ºŸâº≈‘µ‡æ◊ËÕπ”¡“™¥‡™¬§à“¢π àß·≈–§à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ∑’ˇ°‘¥¢÷ÈππÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¬—ß¡’»Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“ª√–‡¿∑ ‘π§â“∑—Ë«‰ªµ—ÈßÕ¬Ÿà∑’ËÕ”‡¿Õ “¡æ√“π ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡

Page 33: BIGC: Annual Report 2002

31.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Table of Major Hypermarket No. of Branches - Year-end 2002Competitors Bangkok Province Total

Big C 17 16 33Tesco-Lotus 20 23 43Carrefour 16 1 17Total 53 40 93

It can be seen that the Company remains committed to itsû policy to expand the businessbase. It is to maintain the market share by adding more branches and uses the everydaylow-price strategy. This resulted in management keeping the cost to the lowest level withgood management to compete with other large competitors.

Supply of products and goods distribution center

Most of the goods of the Company are locally produced products. The Company has a totalnumber of 3,000 trade partners that are both large and small. Supplying goods in each category canbe made by the producers introducing new goods or by hiring the manufacturers to produce thegoods in the format specified by the Company, e.g. clothing.

There are two methods of ordering goods currently used by the Company; ordering goods fromthe manufacturer who directly delivers to the branches, and ordering through the Goods DistributionCenter of the Company. The Proportion of two methods of ordering are as follows :

Type of Goods Direct Ordering Ordering Through Total Orderingthe GoodsDistribution

Fresh Food 56.5% 43.5% 100%Dry Food 23.7% 76.3% 100%General Merchandise 99.3% 0.7% 100%

The Goods Distribution Center distributes fresh food and dry food to Big C branches from thedistribution center located in Bang Yai district, Nonthaburi province. Since it is the policy of theCompany to put itsû emphasis on doing itsû main business of retailing only, it has signed a contractto receive help on administration and management of the Goods Distribution Center with DavidsDistribution (Thailand) Limited The service fees are paid based on the percentage of total purchasesfrom the branches. Nevertheless, the Goods Distribution Center can collect income from themanufacturers to compensate for the cost and expense of transporting their products to Big Cbranches. Furthermore, the Company also has the Goods Distribution Center for distributing generalmerchandise at Samphran district in Nakhon Pathom province.

Page 34: BIGC: Annual Report 2002

32√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑’Ë ”§—≠·≈–·π«‚πâ¡„πÕ𓧵

1. °“√‡ªî¥ “¢“„À¡à‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ à«π·∫àßµ≈“¥„Àâ¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’»—°¬¿“æ Ÿß·≈–‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡

‡æ’¬ßæÕµàÕ§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ¥â«¬ „π√–À«à“ߪï 2545 ∫‘Í°´’®÷߉¥â¢¬“¬ “¢“‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°4 ·Ààß ¥—ßπ’È

«—π∑’ˇªî¥ “¢“1. “¢“∫“ßπ“ 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 25452. “¢“≈“¥æ√â“« 26 ¡‘∂ÿπ“¬π 25453. “¢“¥“«§–πÕß 6 °—𬓬π 25454. “¢“µ‘«“ππ∑å 1 惻®‘°“¬π 2545

·π«‚πâ¡„πªï 2546 ∫√‘…—∑œ «“ß·ºπ®–¢¬“¬ “¢“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’° 4 “¢“§◊Õ “¢“æ—∑¬“„µâ “¢“√“™¥”√‘ („À¡à) “¢“π§√ «√√§å ·≈– “¢“ –æ“𧫓¬ ‚¥¬∑’Ë∫√‘…—∑œ ®–À¬ÿ¥¥”‡π‘πß“π “¢“√“™¥”√‘(‡¥‘¡) ‡æ◊ËÕ‰ª¥”‡π‘πß“π¬—ß “¢“√“™¥”√‘ („À¡à) ´÷ËßÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥„°≈⇧’¬ß°—π∑”„Àâ®”π«π°“√¢¬“¬ “¢“ ÿ∑∏‘§◊Õ 3 “¢“ „πªï 2546

2. °“√®”Àπà“¬ ‘π§â“≈’¥‡¥Õ√å ‰æ√´å (Leader Price)µ—Èß·µàªï 2545 ‡ªìπµâπ¡“ ∫‘Í°´’ ‰¥âπ”º≈‘µ¿—≥±å¿“¬„µâµ√“ —≠≈—°…≥å çLeader Priceé ÕÕ° Ÿàµ≈“¥

´÷Ë߇ªìπ ‘π§â“®â“ߺ≈‘µ‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬„πÀâ“ß∫‘Í°´’ ‚¥¬‰¥â√—∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“ “°≈≈’¥‡¥Õ√å‰æ√´å®“°∫√‘…—∑‡®‡¡Á°´å µ“¡ —≠≠“°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“≈’¥‡¥Õ√å‰æ√´å ´÷Ëߧ√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß ‘π§â“„πÀ¡«¥Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§ºŸâº≈‘µ‡À≈à“π’ȇªìπºŸâ∑’Ë ‰¥âºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°®“°‚√ßß“πºŸâº≈‘µ™“«‰∑¬ (SMEs) ∑’˺≈‘µ ‘π§â“‰¥â§ÿ≥¿“æ¡“µ√∞“π·≈–º≈‘µ¿—≥±å∑’˺≈‘µ®–¡’§ÿ≥¿“æ„°≈⇧’¬ß°—∫¬’ËÀâÕ™—Èππ”·≈– “¡“√∂®”Àπà“¬„À⺟â∫√‘‚¿§„π√“§“∂Ÿ°°«à“ 15-20% ‡π◊ËÕß®“°‰¡àµâÕß¡’§à“‚¶…≥“·≈–§à“°“√®—¥®”Àπà“¬ °“√π” ‘π§â“ çLeader Priceé ÕÕ° Ÿàµ≈“¥π—Èπ πÕ°®“°‡ªìπ°“√™à«¬„À⺟â∫√‘‚¿§™“«‰∑¬‰¥â´◊ÈÕ ‘π§â“∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ„π√“§“∑’Ë∂Ÿ°≈ß·≈⫬—߇ªìπ°“√ à߇ √‘¡ºŸâº≈‘µ™“«‰∑¬®”π«π 150 √“¬Õ’°¥â«¬ °“√®”Àπà“¬ ‘π§â“≈’¥‡¥Õ√å ‰æ√´å ∂◊Õ‡ªìπ°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂∑“ß°“√·¢àߢ—π‚¥¬‡©æ“–°≈¬ÿ∑∏å‡√◊ËÕß√“§“

πÕ°®“°π’È „πªï 2545 ∫√‘…—∑¬—߉¥â∑¥≈Õ߇ªî¥√â“π§â“≈’¥‡¥Õ√å ‰æ√´å ´÷Ë߇ªìπ√â“π¢π“¥‡≈Á°¡’æ◊Èπ∑’˪√–¡“≥ 600-800 µ“√“߇¡µ√ µ—ÈßÕ¬Ÿà„π‡¢µ™ÿ¡™π·≈–®—¥®”Àπà“¬ ‘π§â“µ√“≈’¥‡¥Õ√å ‰æ√´å ∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’Ë∫√‘…—∑º≈‘µ “¢“∑’Ë∫√‘…—∑œ ‡√‘Ë¡∑¥≈Õ߇ªî¥„πªï 2545 ¡’ 4 “¢“§◊Õ1. “¢“«ß‡«’¬π„À≠à2. “¢“‡ π“π‘§¡3. “¢“ª√–™“ ߇§√“–Àå4. “¢“ ÿ¢ÿ¡«‘∑

Page 35: BIGC: Annual Report 2002

33.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Significant Changes and Future Trends.

1. Opening new branchesIn order to expand market share especially within the areas with high potential and in

order to meet the demand of the increased customers, Big C expanded the total number ofbranches by four during 2002 as follows:

Branch Date of Opening1. Bang Na branch 6 February 20022. Lat Phrao branch 26 June 20023. Dao Kanong branch 6 September 20024. Tiwanon branch 1 November 2002

During 2003 the Company trend of store expansion will continue with the plannedopening of four more branches including: South Pattaya branch, Ratchadamri (new) branch,Nakhon Sawan branch and the Saphan Kwai branch. Since the Company plans to close theoperations at Ratchadamri (old) branch and move to the Ratchadamri (new) branch, thereforethe net expansion for 2003 is three branches.

2. Distribution of the leader pricesSince 2002 Big C has introduced house-brands under the symbol of çLeader Priceé to

the market, which are contracted goods for sale in Big C stores. It received the internationaltrademark from J-Max according to the contract of selling the Leader Price goods, which coversfood and consumer goods. These manufacturers have been chosen from the Thai small andmedium size enterprises (SMEs) that produce goods meeting the standards and quality, withtheir quality being close to the leading brands. Leader Price products can be sold to theconsumers at prices which are 15-20% lower than the branded products due to the absence ofadvertising and distribution costs. The introduction of the çLeader Priceé brand to the market,other than helping the Thai consumers to buy cheaper goods also advocated 150 Thaiproducers as well. Distribution of the Leader Price goods is regarded as an important strategyof the Company, because it increases the capability on its competition especially on pricestrategy.

Moreover, in 2002 the Company also made a trial run on opening Leader Price branches,which are small stores with an area of about 600-800 square meters and located in residentialareas. Each store will sell all Leader Price products currently available. By the end of 2002 therewere four çLeader Priceé branches that had opened on a trial basis during the year as follows:1. Wong Wien Yai branch.2. Sena Nikhom branch.3. Pracha Songkroh branch4. Sukhumvit branch

Page 36: BIGC: Annual Report 2002

34√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

‡π◊ËÕß®“°√Ÿª·∫∫°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õß ‘π§â“ ≈’¥‡¥Õ√å ‰æ√´å ‡ªìπ·∫∫ª“°µàÕª“° ¥—ßπ—Èπ°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß∏ÿ√°‘®®÷ßµâÕß„™â√–¬–‡«≈“‡æ◊ËÕ„À⺟â∫√‘‚¿§µÕ∫√—∫¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ¥—ßπ—Èπ∫√‘…—∑œ ®÷߬—߉¡à¡’·ºπ∑’Ë®–¢¬“¬√â“π≈’¥‡¥Õ√å ‰æ√´å Õ’° „πªï 2546

3. °“√¬â“¬»Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“‡π◊ËÕß®“°»Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“‡¥‘¡∑’˵—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë Õ”‡¿Õ∫“ß„À≠à ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’ˇ≈Á°‰¡à‡æ’¬ß

æÕµàÕ°“√‡µ‘∫‚µ¢ÕßÀâ“ß∫‘Í°´’„πÕ𓧵 ∫√‘…—∑œ ®÷߇´Áπ —≠≠“‡™à“§≈—ß ‘π§â“„À¡à¢Õß∫√‘…—∑ ‡¥«‘¥ å ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ(ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà∑’ËÕ”‡¿Õ«—ßπâÕ¬ ®—ßÀ«—¥Õ¬ÿ∏¬“‡ªìπ‡«≈“ 5 ªï §≈—ß ‘π§â“„À¡àπ’È¡’æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬25,000 µ“√“߇¡µ√ ·≈–¡’»—°¬¿“æ„π°“√√Õß√—∫°“√¢¬“¬ “¢“„πÕ𓧵¢ÕßÀâ“ß∫‘Í°´’‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’

∫√‘…—∑œ ‰¥â∑”°“√¬â“¬§≈—ß ‘π§â“‡¥‘¡¡“¥”‡π‘πß“π∑’˧≈—ß ‘π§â“„À¡à ‡¡◊ËÕµâπªï 2546 æ√âÕ¡¥â«¬°“√µ‘¥µ—Èß√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ´÷Ë߇ªìπ√–∫∫‡¥’¬«°—π°—∫√–∫∫∑’Ë„™â „π°“√∫√‘À“√ ‘π§â“¢Õß “¢“Àâ“ß∫‘Í°´’ ¥—ßπ—Èπ®÷ß∑”„Àâ°“√∫√‘À“√ ‘π§â“¢ÕßÀâ“ß∫‘Í°´’∑—Èߪ√–‡∑»¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ

4. °“√√à«¡≈ß∑ÿπ°—∫∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑»‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ„π‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2544 ∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ√à«¡°—∫∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑» 2 ·Ààß ‰¥â·°à∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡

COFINOGA ·≈– BANQUE CASINO ‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ·≈– ‘π‡™◊ËÕ√–∫∫‡ß‘πºàÕπ¥â«¬∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 100 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∫√‘…—∑∂◊ÕÀÿâπ 51% ‚¥¬¡’∫√‘…—∑‡´∑‡∑‡≈¡ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® À≈—ß®“°π—Èπ„πªï 2545 ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«‰¥â‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√∫—µ√‡§√¥‘µ„π√Ÿª¢Õß çBig C Cardé ·≈–∫√‘°“√ ‘π‡™◊ËÕ√–∫∫‡ß‘πºàÕπ çBig CHire Purchaseé ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „π°“√®—∫®à“¬„™â Õ¬„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ

µàÕ¡“„π‰µ√¡“ 4 ªï 2545 ∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ ‰¥â∑” —≠≠“‚Õπ∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ·≈– ‘π‡™◊ËÕ√–∫∫‡ß‘πºàÕπ„Àâ°—∫∫√‘…—∑ ‡´∑‡∑‡≈¡ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ‚¥¬‰¥â√—∫‡ß‘πµÕ∫·∑π®“°°“√‚Õπ°‘®°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 55 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∫√‘…—∑ºŸâ√—∫‚Õπ®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ·≈– ‘π‡™◊ËÕ√–∫∫‡ß‘πºàÕπµ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2546 ‡ªìπµâπ‰ª

Page 37: BIGC: Annual Report 2002

35.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Since the form of public relations of the Leader Price goods is on a mouth-to mouth basis,so the business growth takes time for the consumers to respond. Therefore, the Company has noimmediate plans to expand the Leader Price stores again in 2003.

3. Moving of the Goods Distribution CenterSince the Goods Distribution Center formerly located in Bang Yai district, Nonthaburi

province, occupies a small area insufficient for the growth of Big C in the future, the Companyhas signed a contract to rent a new warehouse of Davids Distribution (Thailand) Limited. It issituated in Wang Noi district in Ayutthaya province, and it is contracted for five years with25,000 square meters of useable space. It has the potential to support the branch expansion ofBig C in the future very well.

The Company has moved from the old warehouse to the new distribution center in early2003 with installation of computerization, which is the same system used in management of themerchandise of Big C branches. Therefore, it makes the merchandise management of Big Cthroughout the country more efficient.

4. Joint investment with foreign companies to provide credit card service.In December 2001 the Company invested jointly with two foreign companies, Cofinoga

and Banque Casino, to establish Flaxpay Co., Ltd. to provide credit card and hire purchaseservice with registered capital of 100 million baht. The Company held 51% share and Cetelem(Thailand) Ltd. being responsible for managing the business. After that in 2002 the affiliateopened the credit card service in the form of çBig C Cardé and the çBig C hire purchaseéto provide convenience and thus opening more opportunity for customers to spend even more.

Later in the fourth quarter of 2002 Flaxpay signed the contract to transfer the credit cardbusiness and the hire purchase system to Cetelem (Thailand) Ltd with the remuneration fromsuch transfer amounting to 55 million baht. The transferee Company started the business on thecredit card and hire purchase system from 1 January 2003 onwards.

Page 38: BIGC: Annual Report 2002

36√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

5. °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑’Ë ”§—≠¿“¬„π∫√‘…—∑¬àÕ¬1. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ ·≈– 1 °—𬓬π 2545 ∫√‘…—∑‰¥â´◊ÈÕ°‘®°“√¢Õß ∫®°. ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ·≈–

∫®°. ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ ‚¥¬°“√´◊ÈÕ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ·≈– —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åÕ◊Ëπ‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥1,262 ≈â“π∫“∑ ·≈– 425 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫

2. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2545 ∫√‘…—∑‰¥â´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠„π ∫®°. Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡®”π«π8,750,000 Àÿâπ „π√“§“ª√–¡“≥ 24 ≈â“π∫“∑ ∑”„ÀâÕ—µ√“ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·Ààßπ’ȇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°‡¥‘¡Õ’° 35% ‡ªìπ 100% ·≈–„π√–À«à“ߪï 2545 ∫®°. Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ‰¥â‡æ‘Ë¡∑ÿπ‚¥¬ÕÕ°‡ªìπÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘®”π«π 600 ≈â“π∫“∑ ·≈–∫√‘…—∑‰¥â´◊ÈÕÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«‰«â∑—ÈßÀ¡¥‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1°—𬓬π 2545

3. „π√–À«à“ߪï 2544 ∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡·≈–ª√—∫‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬∫√‘…—∑¬àÕ¬®”π«π 5 ·Ààß ∑”„Àâ∫√‘…—∑¡’ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ„π·µà≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‡∑à“°—∫100% ·≈–„πªí®®ÿ∫—π¡’Õ¬Ÿà 2 ∫√‘…—∑∑’ˬ—ߧߥ”‡π‘πß“πÕ¬Ÿà ‰¥â·°à ∫®°. ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ·≈–∫®°. Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å à«π∫√‘…—∑¬àÕ¬Õ’° 3 ·ÀàßÕ—π‰¥â·°à ∫®°. ‡´“∑åÕ’ ∑å ‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî§ ‡∑√¥¥‘Èß∫®°. ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ·≈– ∫®°. ¬“¡§â“ª≈’° π—Èπ ∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß·µà≈–∫√‘…—∑‰¥â¡’¡µ‘摇»…„Àâ‡≈‘°°‘®°“√µ—Èß·µà«—π∑’Ë 16 ‘ßÀ“§¡ 2544 ‡ªìπµâπ‰ª

4. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2545 ∫√‘…—∑‰¥â¢“¬Àÿâπ “¡—≠∑—Èß®”π«π√«¡ 1,189,992 Àÿâπ ·≈–Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘∑—Èß®”π«π√«¡ 3,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 60 ∫“∑ „π ∫®°. ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë „Àâ°—∫∫®°. ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 251.4 ≈â“π∫“∑

5. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2545 ∫®°. ‡ø≈° å‡æ¬å ´÷Ëß∫√‘…—∑∂◊ÕÀÿâπÕ¬Ÿà 51% ‰¥â‡æ‘Ë¡∑ÿπ‚¥¬ÕÕ°‡ªìπÀÿâπ “¡—≠®”π«π 98 ≈â“π∫“∑ ·≈–‰¥â®—¥ √√Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ¥—ß°≈à“«„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ„πªí®®ÿ∫—π ·≈–„πª≈“¬ªï 2545 ∫®°. ‡ø≈° å‡æ¬å ‰¥â∑” —≠≠“‚Õπ∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ„Àâ·°à∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ëß´÷Ë߇¥‘¡‡ªìπºŸâ „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√®—¥°“√‡°’ˬ«°—∫∫—µ√‡§√¥‘µ ·°à ∫®°. ‡ø≈° å‡æ¬å ‚¥¬‰¥â√—∫‡ß‘π§à“µÕ∫·∑π®“°°“√‚Õπ°‘®°“√ª√–¡“≥ 55 ≈â“π∫“∑·≈–¡’¿“√–ºŸ°æ—π∑’˵âÕß®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π —≠≠“ ‚¥¬∫√‘…—∑ºŸâ√—∫‚Õπ∏ÿ√°‘®®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°‘®°“√∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ·≈–∫√‘°“√¥â“π‡™à“´◊ÈÕµ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2546 ‡ªìπµâπ‰ª

Page 39: BIGC: Annual Report 2002

37.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

5. Important changes inside the affiliates.1. On 1 January and 1 September 2002 the Company purchased the business of Surat

Big C Ltd. and Big C Distribution Ltd. by purchasing the inventories and other movableassets amounting to 1,262 million baht and 425 million baht respectively.

2. On 15 January 2002 the Company purchased ordinary shares in Udon Big C from theformer shareholders of 8,750,000 shares at the price about 24 million baht causing theratio of shareholding in this affiliate to increase from 35% to 100%. During 2002 UdonBig C Ltd. increased the capital by issuing the preferred shares for 600 million baht, andthe Company purchased the preferred shares entirely on 1 September 2002.

3. During 2001 the Company invested additionally and restructured the shareholding inChiang Mai Big C, which consisted of five affiliates resulting in the Company to holdshares in each affiliate equal to 100%. At present there are two companies still inoperation, Chiang Mai Big C (2001) and Inthanon Land. While the three other affiliatesconsisted of Southeast Asia Pacific Trading Ltd., Asia Asset Ltd. and Siam Retail Ltd. theextraordinary meetings of the shareholders of each company resolved to dissolve themsince 16 August 2001 onwards.

4. On 10 July 2002 the Company sold the ordinary shares totaling 1,189,992 shares andthe preferred shares totaling 3,000,000 shares, each share valued at 60 baht in Big CFairy to Thepharak Big C for 251.4 million baht.

5. On 13 February 2002 Flaxpay Ltd, which the Company still held 51% shares increasedthe capital by issuing ordinary shares amounted to 98 million baht and allocated theincreased shares to the present shareholders. At the end of 2002 Flexpay Ltd. signed thecontract to transfer the credit card business to another company, which formerlymanaged the credit card service for Flaxpay Ltd. The remuneration from the transferwas about 55 million baht with an obligation to pay the fees as specified in thecontract. The transferee Company shall start the credit card business and hire purchaseservice from 1 January 2003 onwards.

Page 40: BIGC: Annual Report 2002

38√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

“¢“¢Õß∫‘Í°´’·≈– ¿“æ°“√·¢àߢ—π„π·µà≈–æ◊Èπ∑’Ë “¢“

¿“æ §Ÿà·¢àߢ—π„π·µà≈–æ◊Èπ∑’Ë “¢“°“√·¢àߢ—π Àâ“߇∑ ‚°â ‚≈µ— Àâ“ߧ“√åøŸ√å Àâ“ß·¡Á§‚§√

“¢“„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ·≈–ª√‘¡≥±≈ 18 “¢“

1. “¢“«ß»å «à“ß √ÿπ·√ß

2. “¢“·®âß«—≤π– √ÿπ·√ß

3. “¢“√“…Æ√å∫Ÿ√≥– √ÿπ·√ß

4. “¢“√—ß ‘µ √ÿπ·√ß

5. “¢“√“™¥”√‘ √ÿπ·√ß

6. “¢“∫“ßæ≈’ ª“π°≈“ß

7. “¢“π§√ª∞¡ ª“π°≈“ß

8. “¢“√—µπ“∏‘‡∫»√å ª“π°≈“ß

9. “¢“æ√–√“¡ 2 √ÿπ·√ß

10. “¢“À—«À¡“° ‰¡à¡’§Ÿà·¢àß

11. “¢“ ¡ÿ∑√ª√“°“√ √ÿπ·√ß

12. “¢“¥Õπ‡¡◊Õß √ÿπ·√ß

13. “¢“·ø™—Ëπ ‰Õ å·≈π¥å √ÿπ·√ß

14. “¢“ ÿ¢ «— ¥‘Ï √ÿπ·√ß

15. “¢“∫“ßπ“ √ÿπ·√ß

16. “¢“≈“¥æ√â“« √ÿπ·√ß

17. “¢“¥“«§–πÕß √ÿπ·√ß

18. “¢“µ‘«“ππ∑å √ÿπ·√ß “¢“µà“ß®—ßÀ«—¥ 15 “¢“

19. “¢“æ—∑¬“ √ÿπ·√ß

20. “¢“Õÿ¥√∏“π’ √ÿπ·√ß

21. “¢“¢Õπ·°àπ √ÿπ·√ß

22. “¢“π§√√“™ ’¡“ √ÿπ·√ß

23. “¢“ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ª“π°≈“ß

24. “¢“æ‘…≥ÿ‚≈° √ÿπ·√ß

25. “¢“√–¬Õß √ÿπ·√ß

26. “¢“‡™’¬ß√“¬ ‰¡à¡’§Ÿà·¢àß

27. “¢“≈”ª“ß ‰¡à¡’§Ÿà·¢àß

28. “¢“≈æ∫ÿ√’ ‰¡à¡’§Ÿà·¢àß

29. “¢“‡æ™√∫ÿ√’ ‰¡à¡’§Ÿà·¢àß

30. “¢“À“¥„À≠à √ÿπ·√ß

31. “¢“Õÿ∫≈√“™∏“π’ √ÿπ·√ß

32. “¢“‡™’¬ß„À¡à √ÿπ·√ß 33. “¢“¿Ÿ‡°Áµ √ÿπ·√ß

Page 41: BIGC: Annual Report 2002

39.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big Cûs Branches and Head - to - Head Competitors

Degree of Head-to-Head CompetitorsCompetition Tesco Lotus Carrefour Makro

Bangkok & Vicinity Zone of 18 Branches

1. Wongsawang High

2. Changwattana High

3. Ratburana High

4. Rangsit High

5. Rajdamri High

6. Bangplee Moderate

7. Nakornpathom Moderate

8. Rattanathibet Moderate

9. Rama 2 High

10. Hua-Mak No Competitor

11. Samutprakarn High

12. Donmuang High

13. Fashion Island High

14. Suksawat High

15. Bangna High

16. Ladphrao High

17. Daokanong High

18. Tiwanon High Up Country Zone of 15 Branches

19. Pattaya High

20. Udonthani High

21. Khonkaen High

22. Nakornratchasima High

23. Surat thani Moderate

24. Pitsanuloke High

25. Rayong High

26. Chiangrai No Competitor

27. Lampang No Competitor

28. Lopburi No Competitor

29. Petchburi No Competitor

30. Hat Yai High

31. Ubonrajthani High

32. Chiangmai High 33. Phuket High

Page 42: BIGC: Annual Report 2002

40√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß §«“¡‡ ’ˬߥâ“π ¿“æ°“√·¢àߢ—π„π∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π°“√‡ªî¥ “¢“„À¡à‡æ◊ËÕ¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ°“√∫√‘°“√„Àâ·°à°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“‡ªÑ“À¡“¬‰¥â∑—Ë«∂÷ß „πªï 2545 ∫√‘…—∑‡ªî¥ “¢“„À¡à®”π«π 4 “¢“·≈–¡’·ºπß“π∑’Ë®–‡ªî¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„πªï 2546 Õ’°®”π«π4 “¢“ „π°“√‡ªî¥ “¢“„À¡à °≈¬ÿ∑∏å∑’Ë„™â„π°“√·¢àߢ—π®–·µ°µà“ß°—π‰ªµ“¡·µà≈–∑âÕß∑’Ë ·µà°≈¬ÿ∑∏å‚¥¬√«¡∫√‘…—∑®–欓¬“¡ √â“ߧ«“¡‰¥â‡ª√’¬∫„π‡™‘ß°“√∫√‘À“√µâπ∑ÿπÕ—π‰¥â·°à ‡ß‘π≈ß∑ÿπÀ√◊Õµâπ∑ÿπ°“√¥”‡π‘πß“π„ÀâµË”∑’Ë ÿ¥‡æ◊ËÕ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√ª√—∫√“§“‡æ◊ËÕ„™â·¢àߢ—π°—∫§Ÿà·¢à߇¥‘¡‰¥â º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’˺à“π¡“¢Õß “¢“∑—Èß 4 “¢“∑’ˇªî¥„πªï 2545 π—∫«à“‡ªìπ‰ªµ“¡§“¥À¡“¬ º≈°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπµ—¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“∑√—æ¬å ‘π (EBITDA) ¡’¡Ÿ≈§à“‡ªì𰔉√∑—Èß ‘Èπ

”À√—∫π‚¬∫“¬°“√√—°…“ à«π·∫àßµ≈“¥¢Õß “¢“‡¥‘¡ πÕ°®“°∫√‘…—∑®–„™âπ‚¬∫“¬¥â“π√“§“·≈–∫√‘°“√·≈â«∫√‘…—∑¬—ß„™âπ‚¬∫“¬°“√ª√—∫ª√ÿß·≈–µ°·µà߇æ‘Ë¡‡µ‘¡ ¿“æµ—«√â“π„À⥟¥’¬‘Ëߢ÷Èπ ¥—ßπ—Èπ∂÷ß·¡â®–¡’§Ÿà·¢àß√“¬„À¡à‡¢â“¡“¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π∫√‘‡«≥„°≈⇧’¬ß ∫√‘…—∑°Á¬—ß “¡“√∂√—°…“ à«π·∫àßµ≈“¥‡¥‘¡‰«â‰¥â‚¥¬‰¡à¡’º≈°√–∑∫¡“°π—° ·≈–‡™àπ‡¥’¬«°—∫ “¢“∑’ˇªî¥„À¡à ∑ÿ° “¢“‡¥‘¡¢Õß∫√‘…—∑ “¡“√∂¥”‡π‘πß“π‚¥¬¡’º≈ª√–°Õ∫°“√°àÕπ§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“‡ªìπº≈°”‰√∑—Èß ‘Èπ

§«“¡‡ ’ˬ߇°’ˬ«°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈

µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’˺à“π¡“∫√‘…—∑‰¥â√—∫¢à“« “√Õ—π ◊∫‡π◊ËÕß®“°°“√µàÕµâ“πºŸâ§â“ª≈’°√“¬„À≠ஓ°ºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬¬àÕ¬µ≈Õ¥‡«≈“ ·µà∫√‘…—∑‡Õ߬—ß¡‘‰¥â√—∫º≈°√–∑∫„π‡™‘ß≈∫·µàÕ¬à“߉√ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬∑’Ë™—¥‡®π„π°“√¥”√ß¿“æ≈—°…≥å¢Õߧ«“¡‡ªìπ∫√‘…—∑§π‰∑¬‡©°‡™àπ„πÕ¥’µ ∫√‘…—∑¡’‡®µπ“√¡¬å„π°“√®à“¬¿“…’§◊π Ÿà∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë “¢“¢Õß∫√‘…—∑¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬Ÿà πÕ°®“°π’È°“√‡ªî¥ “¢“„À¡à¢Õß∫√‘…—∑‡°‘¥°“√ √â“ßß“π¢÷ÈπÕ¬à“ßπâÕ¬ 350 §πµàÕ “¢“ °≈¬ÿ∑∏å∑’Ë∫√‘…—∑„™â„π°“√ªÑÕß°—𧫓¡‡ ’ˬßÕ—π‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈ ‡™àπ°ÆÀ¡“¬º—߇¡◊Õß·≈–Õ◊ËπÊ π—Èπ ∫√‘…—∑„™â¡“µ√“°“√§«“¡√–¡—¥√–«—ß„π°“√‡®√®“´◊ÈÕ∑’Ë¥‘πÀ√◊Õ‡™à“∑’Ë¥‘π ”À√—∫°“√‡ªî¥ “¢“„À¡à‡æ◊ËÕ„Àâ·πà„®«à“°“√∑”√“¬°“√π—ÈπÊ ª≈Õ¥ ÷Ëߧ«“¡‡ ’ˬ߮“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«

πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ßµ‘¥µ“¡¢à“«°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߥ—ß°≈à“«Õ¬à“ß„°≈♑¥ ‚¥¬‡©æ“–°ÆÀ¡“¬º—߇¡◊Õß´÷Ëß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß¿“§√—∞ Õ¬à“߉√°Áµ“¡∫√‘…—∑œ „π∞“π–ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬®”‡ªìπµâÕߪؑ∫—µ‘µ“¡°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬à“߇§√àߧ√—¥‡¡◊ËÕ°ÆÀ¡“¬¡’º≈∫—ߧ—∫„™â

Page 43: BIGC: Annual Report 2002

41.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Risk Factor

Risk from competition in retail business

In order to provide substantial service to all target customers, the Company expands newbranches continually. During the year 2002, the Company opens 4 new branches and also plans toopen another 4 branches in the year 2003. In opening new branches, the strategy applied incompeting with other operators will be adjusted based on each different branch location. However,the general strategy applied to all branches is to create competitive advantage in cost managementsuch as lowest investment and operating cost to allow higher flexibility in term of prices to competewith existing operators in that location. The past performance of the 4 new branches, which startedoperation in the year 2002, has reached its target. The earnings before interest, tax, depreciation, andamortization (EBITDA) of the 4 new branches all resulted in profits.

Regarding the strategy to maintain market share of existing branches, the Company developsand renovates the interior of the building to create a better image aside from the strategy to competein price and service. Although new operators start the same business in a nearby location, theCompany is able to maintain market share without being seriously affected. As with new branches,the EBITDA of all existing branches all resulted in profits.

Risk from uncertainty of the Governmentûs Policy

The Company has continually acknowledged the news regarding the battle between largeretail business operators and small retail business operators. However, the Company has not receivedany negative effect. The Company has clear policy to maintain the image of Thai company as in thepast. The Company is also willing to pay taxes to local areas where branches are located. Beside,the opening of new branches has brought job opportunities to at least 350 persons per branch. Thestrategy applied by the Company to protect from risk of uncertainty of the Governmentûs policy suchas City Plan Law and others is to be most careful during the negotiation to buy or lease land for thenew branches to be certain that there is no risk confronted if there are changes in the City Plan Lawand others.

Moreover, the Company still follows up on such changes closely, especially the City PlanningLaw, which the changes of such laws are under implementation of the government sector.Nevertheless, as a corporate operator in Thailand we have to comply with the changes strictlywhen the law takes effect.

Page 44: BIGC: Annual Report 2002

42√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§«“¡‡ ’ˬ߮“°∞“π–°“√‡ß‘π„π√–¬– —Èπ

≥ ‘Èπªï 2545 ∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 6,695 ≈â“π∫“∑ ·≈–¡’Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 11,971≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπÕ—µ√“ à«π‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π‡∑à“°—∫ 0.6 ‡∑à“ °“√∑’Ë∫√‘…—∑¡’Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π¡“°°«à“ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬ππ—Èπ‰¡à¡’º≈°√–∑∫µàÕ ¿“æ§≈àÕߢÕß∫√‘…—∑ ‡π◊ËÕß®“°Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π√Ÿª¢Õ߇®â“Àπ’È°“√§â“´÷Ë߇ªìπ≈—°…≥–‡©æ“–¢Õß∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° ‚¥¬∫√‘…—∑¡’√–¬–‡«≈“¢“¬ ‘π§â“‡©≈’ˬ 44 «—𠇪√’¬∫‡∑’¬∫°—∫√–¬–‡«≈“™”√–Àπ’ȇ©≈’ˬ 82 «—π πÕ°®“°π’È „π à«π¢ÕßÀπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π¬—ߪ√–°Õ∫¥â«¬ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π®”π«π 1,409 ≈â“π∫“∑ ÷Ë߇ªìπ®”π«π∑’ˇÀ¡“– ¡„π°“√∫√‘À“√‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∫√‘…—∑

§«“¡‡ ’ˬ߮“°°“√æ÷Ëßæ‘ß°“√∫√‘À“√®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à

∫√‘…—∑‰¥â∑” —≠≠“°“√®—¥°“√°—∫∫√‘…—∑ Casino France SAS ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ CasinoGuichard-Perrachon SA ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ π—∫ πÿπ°“√∫√‘À“√ß“π ·≈–°“√®—¥°“√„π¥â“πµà“ßÊ ‡™àπ °“√®—¥´◊ÈÕ°“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑» °“√®—¥°“√°“√‡ß‘𠇪ìπµâπ °“√‰¥â√—∫§«“¡ π—∫ πÿππ’È °àÕ„À⇰‘¥§«“¡‡ ’ˬ߄π‡√◊ËÕß°“√æ÷Ëßæ‘ߥâ“π°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ∫√‘…—∑欓¬“¡≈¥§«“¡‡ ’ˬߥ—ß°≈à“« ‚¥¬®—¥À“∫ÿ§≈“°√∑’ˇªìπ¡◊ÕÕ“™’æÀ√◊ÕºŸâ‡™’ˬ«™“≠„π·µà≈–¥â“π‡¢â“‡ªìπºŸâ ‰¥â√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ¥—ß°≈à“«®“°∫√‘…—∑ Casino France SAS‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂®—¥°“√∫√‘…—∑‰¥â‡Õß„πÕ𓧵

§«“¡‡ ’ˬ߮“°°“√æ÷Ëßæ‘ß°“√‡™à“∑√—æ¬å ‘π®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à

∫√‘…—∑‰¥â∑” —≠≠“‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å√–¬–¬“«°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠àÕ—π‰¥â·°à ∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡®‘√“∏‘«—≤πå‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ ∂“πª√–°Õ∫°“√¢ÕßÀâ“ß∫‘Í°´’®”π«π 7 “¢“ °àÕ„À⇰‘¥§«“¡‡ ’ˬ߄π‡√◊ËÕß°“√æ÷Ëßæ‘ß°“√‡™à“∑√—æ¬å ‘π®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à ·µà‡π◊ËÕß®“° —≠≠“‡™à“‡À≈à“π’È ‡ªìπ —≠≠“∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πÕ¥’µ·≈–‡ªìπ —≠≠“‡™à“√–¬–¬“« ´÷Ëß∑—Èß2 ΩÉ“¬®–µâÕߪؑ∫—µ‘µ“¡ —≠≠“µ“¡ª°µ‘¢Õß∏ÿ√°‘® ‚¥¬Õ“¬ÿ —≠≠“§ß‡À≈◊Õ¢Õß∑—Èß 7 “¢“¬—ß¡’Õ“¬ÿ¡“°°«à“ 5 ªïπÕ°®“°π’È —≠≠“‡™à“‡À≈à“π’È à«π„À≠à‰¥â°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢°“√¢Õ¢¬“¬Õ“¬ÿ —≠≠“‰«â·≈â« ‡æ◊ËÕ„Àâ§Ÿà —≠≠“ “¡“√∂µ°≈ß°—π‰¥â„πÕ𓧵

Page 45: BIGC: Annual Report 2002

43.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Risk from current asset and current liability management

As of the end of year 2002, the Company had current assets of 6,695 million baht and currentliabilities of 11,971 million baht. Thus, the working capital ratio equals 0.6 times. Even though theCompany possesses higher current liabilities than current assets, the liquidity of the Company is notaffected since the majority part of current liabilities is trade account payable, which is commonamong retail businesses. The Companyûs average days sale outstanding is 44 days whereasthe Companyûs average payables payment period is 82 days. Beside, the current liabilities arecomprised of short-term loans from financial institution of 1,409 million baht, which is in the commonlevel of working capital management.

Risk from a dependent of management system from the major shareholder

The Company has entered into a management contract with the Casino France SAS Company,which is a subsidiary of the Casino Guichard-Perrachon S.A. Company for support of system andmanagement such as purchasing, information technology, and finance. This type of support hasincreased dependence in term of management. However, the Company reduces the risk by hiringexperts in each area to learn from the Casino France SAS Company in order to become moreself-dependent in the future.

Risk from dependent upon lease of properties from the major shareholder

The Company has entered into a long-term leasing contract of properties with the majorshareholders such as companies under the Chirathivat Holding Company for land space of 7 ofBig Cûs branches. However, these contracts were signed in the past and are all long-term contractsthat both parties must conform to details stated in the contracts. The remaining time period left forall 7 branches is more than 5 years. All these leasing contracts have already specified theeligibility regarding the extension of each contractûs time period in order to allow flexibility to bothparties in the future.

Page 46: BIGC: Annual Report 2002

44√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π‚¥¬ √ÿª

ß∫¥ÿ≈√«¡(Àπ૬ : ≈â“π∫“∑)

‘π∑√—æ¬å 2545 % 2544 % 2543 %‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“°∏𓧓√ 1,145 5 961 4 757 4‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬– —Èπ - - - - 801 4 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 4,429 17 3,986 18 2,766 16 ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 1,122 4 809 4 444 3√«¡ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 6,696 26 5,756 26 4,768 27∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å 18,162 69 15,585 70 12,182 70§à“§«“¡π‘¬¡ 495 2 520 2 103 1 ‘π∑√—æ¬åÕ◊Ëπ 828 3 395 2 289 2√«¡ ‘π∑√—æ¬å 26,181 100 22,256 100 17,342 100

(Àπ૬ : ≈â“π∫“∑)

Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 2545 % 2544 % 2543 %‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ 1,409 6 2,178 10 1,691 10‡®â“Àπ’È°“√§â“ 8,705 33 6,894 31 5,352 31Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 1,857 7 1,542 7 1,569 9√«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 11,971 46 10,614 48 8,612 50‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 2,775 10 1,593 7 - -Àπ’È ‘πÕ◊Ëπ 699 3 595 3 532 3√«¡Àπ’È ‘π 15,445 59 12,802 58 9,144 53 à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 10,736 41 9,454 42 8,198 47√«¡Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 26,181 100 22,256 100 17,342 100

Page 47: BIGC: Annual Report 2002

45.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Summary of Financial Data

CONSOLIDATED BALANCE SHEET(Unit : Million Baht)

Asset 2545 % 2544 % 2543 %Cash on hand and in bank 1,145 5 961 4 757 4Short term investment - - - - 801 4Inventory 4,429 17 3,986 18 2,766 16Other current asset 1,122 4 809 4 444 3Total current asset 6,696 26 5,756 26 4,768 27Property, plant and equipment 18,162 69 15,585 70 12,182 70Goodwill 495 2 520 2 103 1Other asset 828 3 395 2 289 2Total Asset 26,181 100 22,256 100 17,342 100

(Unit : Million Baht)

Liability and Shareholdersû Equity 2545 % 2544 % 2543 %Short term borrowings 1,409 6 2,178 10 1,691 10Accounts payable 8,705 33 6,894 31 5,352 31Other current liability 1,857 7 1,542 7 1,569 9Total current liability 11,971 46 10,614 48 8,612 50Long term loan from related company 2,775 10 1,593 7 - -Other liability 699 3 595 3 532 3Total liability 15,445 59 12,802 58 9,144 53Shareholdersû equity 10,736 41 9,454 42 8,198 47Total Liability and Shareholderûs Equity 26,181 100 22,256 100 17,342 100

Page 48: BIGC: Annual Report 2002

46√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ√«¡(Àπ૬ : ≈â“π∫“∑)

2545 2544 2543¢“¬ ÿ∑∏‘ 38,214 32,637 25,591µâπ∑ÿπ¢“¬ 34,274 29,029 22,680°”‰√¢—Èπµâπ 3,940 3,608 2,911√“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√·≈–√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 3,857 2,708 1,816§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ 6,168 4,987 3,608°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π 1,629 1,329 1,119º≈¢“¥∑ÿπ摇»… - - 63¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ 144 87 48°”‰√°àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 1,485 1,242 1,008¿“…’‡ß‘π‰¥â 238 232 95°”‰√°àÕπ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 1,247 1,010 913 à«π·∫àߢ“¥∑ÿπ (°”‰√) ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 41 (7) (140)°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,288 1,003 773

Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π

2545 2544 2543√–¬–‡«≈“¢“¬ ‘π§â“‡©≈’ˬ 44 42 40√–¬–‡«≈“™”√–Àπ’ȇ©≈’ˬ 82 76 75Õ—µ√“ à«π‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π 0.6 0.5 0.6Õ—µ√“°”‰√¢—Èπµâπ 10.3 11.1 11.4Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ 3.1 2.8 2.8Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 12.8 11.4 10.0Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å 5.3 5.1 5.0Õ—µ√“ à«π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡µàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 0.4 0.4 0.2°”‰√µàÕÀÿâπ 1.6 1.3 1.0¡Ÿ≈§à“Àÿâπµ“¡∫—≠™’ 13.4 11.8 10.5

Page 49: BIGC: Annual Report 2002

47.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT(Unit : Million Baht)

2545 2544 2543Net sale 38,214 32,637 25,591Cost of sale 34,274 29,029 22,680Gross profit 3,940 3,608 2,911Rental and service income and other income 3,857 2,708 1,816Selling and administration expense 6,168 4,987 3,608Operating income 1,629 1,329 1,119Exceptional loss - - 63Interest expense 144 87 48Net income before tax 1,485 1,242 1,008Income tax 238 232 95Net income before minority interest 1,247 1,010 913Minority interest 41 (7) (140)Net Income 1,288 1,003 773

FINANCIAL RATIO

2545 2544 2543Average inventory days 44 42 40Average accounts payable days 82 76 75Working capital ratio 0.6 0.5 0.6Gross profit rate 10.3 11.1 11.4Net profit margin 3.1 2.8 2.8Return on equity 12.8 11.4 10.0Return on asset 5.3 5.1 5.0Debt-to-equity ratio 0.4 0.4 0.2Earning per share 1.6 1.3 1.0Net book value per share 13.4 11.8 10.5

Page 50: BIGC: Annual Report 2002

48√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§Ì“Õ∏‘∫“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π

°“√«‘‡§√“–Àåº≈°“√¥”‡π‘πß“π

º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„πªï 2545 ¡’°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,288 ≈â“π∫“∑ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï°àÕπ ∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’°”‰√ ÿ∑∏‘ Ÿß¢÷Èπ 285 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 28% àߺ≈„Àâ°”‰√µàÕÀÿâπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 1.3 ∫“∑µàÕÀÿâπ„πªï 2544 ‡ªìπ 1.6 ∫“∑µàÕÀÿâπ„πªï 2545 ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2545¥’¢÷Èπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ªí®®—¬∑’Ë π—∫ πÿπ°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õߺ≈°“√¥”‡π‘πß“π¥—ß°≈à“«¡’¥—ßπ’È1. √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬

¬Õ¥¢“¬¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„πªï 2545 ¡’®”π«π 38,214 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2544®”π«π 5,577 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 17% “‡Àµÿ¢Õß°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¥—ß°≈à“« ‡ªìπº≈®“°°“√¢¬“¬ “¢“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„πªï 2545 ®”π«π 4 “¢“ §◊Õ “¢“∫“ßπ“ ≈“¥æ√â“« ¥“«§–πÕß ·≈–µ‘«“ππ∑å µ≈Õ¥®π°“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®√«¡∂÷ß惵‘°√√¡°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ ‘π§â“¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§‡ª≈’Ë¬π‰ª‚¥¬π‘¬¡´◊ÈÕ ‘π§â“®“°¥‘ ‡§“πå ‚µ√å·≈–´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å¡“°¢÷Èπ‡æ√“– ‘π§â“¡’√“§“∂Ÿ° πÕ°®“°π’Ȭ—߇ªìπº≈ ”‡√Á®®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â∑”°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß µ≈Õ¥®πª√—∫ª√ÿßÀâ“ß„Àâ∑—π ¡—¬¡“°¢÷Èπ·≈– √â“ߧ«“¡ª√–∑—∫„®„Àâ·°à≈Ÿ°§â“„π√Ÿª·∫∫°“√„Àâ∫√‘°“√µà“ßÊ ∑’ËÀ≈“°À≈“¬„πÀâ“ß∫‘Í°´’

2. √“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√·≈–√“¬‰¥âÕ◊Ëπ

2545 2544 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ- √“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√ 1,183 909 30%- √“¬‰¥âÕ◊Ëπ 2,674 1,799 49 %

√«¡ 3,857 2,708 42 %

√“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 274 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ËÕß®“°°“√¢¬“¬ “¢“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß√â“π§â“‡™à“„π»Ÿπ¬å°“√§â“„πÀâ“ß∫‘Í°´’ ´÷Ëß √â“ߧ«“¡æ÷ßæÕ„®„Àâ·°à≈Ÿ°§â“„π√Ÿª·∫∫¢Õß√â“π§â“∑’Ë¡’ ‘π§â“„Àâ‡≈◊Õ°§√∫«ß®√

√“¬‰¥âÕ◊ËπÕ—π‰¥â·°à √“¬‰¥â√—∫®“°¬Õ¥´◊ÈÕµ“¡‡ªÑ“ √“¬‰¥â√—∫§à“‚¶…≥“·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡·√°‡¢â“ à«π·∫àß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬§ŸªÕßÕ“À“√ ·≈–√“¬‰¥â‡ß‘𙥇™¬§à“®—¥ àß ‘π§â“ ´÷Ë߇æ‘Ë¡¢÷Èπ√«¡∑—Èß ‘Èπ®”π«π875 ≈â“π∫“∑ °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¥—ß°≈à“«‡ªìπº≈¡“®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â√—∫‡ß‘π π—∫ πÿπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°§Ÿà§â“Õ—π‡π◊ËÕß®“°°“√ —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√¢¬“¬ “¢“¥—ß°≈à“«

3. °”‰√¢—Èπµâ𰔉√¢—Èπµâπ¢Õߪï 2545 ¡’®”π«π 3,940 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2544 ®”π«π 332 ≈â“π∫“∑

À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 9% °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß°”‰√¢—Èπµâπ¥—ß°≈à“« ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¬÷¥¡—Ëπ„ππ‚¬∫“¬¥â“π√“§“ ‡æ◊ËÕ √â“ߧ«“¡æ÷ßæÕ„®„Àâ≈Ÿ°§â“ Ÿß ÿ¥ ®÷߉¥â√—∫°“√µÕ∫√—∫®“°≈Ÿ°§â“‡ªìπÕ¬à“ߥ’‡ ¡Õ¡“

Page 51: BIGC: Annual Report 2002

49.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Analysis of Financial Position and Operating Result

Results of the company and its subsidiary in 2002 showed a net profit of 1,288 million bahtcompared with the previous year. This resulted in a gain of 285 million bath or 28% higher than theprevious year and this resulted in a net profit per share gain from 1.3 baht/share in 2001 to 1.6baht/share in 2002. The factors encouraging the better result during 2002 are discussed below:

1. Sales income:The total sales of the company and its subsidiary during 2002 were 38,214 million

bath, which was 5,577 million baht over 2001, or 17% greater. The reasons for the increaseresulted from the opening of four branches in 2002; Bangna, Ladprao, Daokanong, andTiwanon, as well as the modernizing of several previously opened branches to providethe Big C customer with an improved shopping environment. The expanded economicpurchasing power of Big C customers, along with the general switch in retail shoppinghabits away from the traditional shop to the supercenter to avail themselves of lower pricesand high quality merchandise, expanded marketing and promotional campaigns, allcontributed to increased sales for the year.

2. Rental, service and other incomes:

2002 2001 Increase- Rental and Service income 1,183 909 30%- Other income 2,674 1,799 49%

Total 3,857 2,708 42%

Rental and service income was 274 million baht over the previous year due to theexpansion of branches and more diversification and variety of leased shops to better satisfy theshopping needs of the Big C customer.

Other income increased by 875 million bath over the previous year due to expandedpromotions, fees from first entrance, greater percentage from food coupon sales and incomefrom delivery compensation. The said increasing incomes also resulted from the support of thecontract parties due to the increased purchasing orders from Big C and its subsidiaries.

3. Primary profit:Primary profit during 2002 was 3,940 million bath, an increase of 332 million baht or

9% over 2001. The increased profit was due to our competitive pricing policy which drewstrong satisfaction from our customers, which they accepted well.

Page 52: BIGC: Annual Report 2002

50√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

4. §à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√§à“„™â®à“¬¥—ß°≈à“«¡’®”π«π 6,168 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2544 ®”π«π 1,181 ≈â“π∫“∑ °“√‡æ‘Ë¡

¢÷Èπ¥—ß°≈à“«‡ªìπº≈¡“®“°®”π«π “¢“∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπª√–°Õ∫°—∫°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß§à“„™â®à“¬∑’Ë¡’ à«π∑”„Àâ¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡™àπ §à“‚¶…≥“·≈–§à“„™â®à“¬ à߇ √‘¡°“√¢“¬ §à“„™â®à“¬‡°’ˬ«°—∫∏ÿ√°‘®∫—µ√‡§√¥‘µ·≈–∫√‘°“√¥â“π°“√‡™à“´◊ÈÕ

5. ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬„πªï 2545 ¡’®”π«π 144 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2544 ®”π«π 57 ≈â“π∫“∑

‡π◊ËÕß®“°„π√–À«à“ߪï 2545 ∫√‘…—∑‰¥â°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ”À√—∫°“√¢¬“¬ “¢“„À¡à

6. ¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈ ”À√—∫ªï¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â§”π«≥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∫«°°≈—∫¥â«¬∫—≠™’

§à“„™â®à“¬·≈– ”√Õßµà“ßÊ ∑’ˉ¡àÕπÿ≠“µ„Àâ∂◊Õ‡ªìπ√“¬®à“¬„π°“√§”π«≥¿“…’ ∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’°”‰√ ÿ∑∏‘°àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â ”À√—∫ªï 2545 ·≈– 2544 ‡∑à“°—∫ 1,485 ≈â“π∫“∑·≈– 1,242 ≈â“π∫“∑ ·≈–¡’¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈ ”À√—∫ªï 2545 ·≈– 2544 ‡∑à“°—∫ 238 ≈â“π∫“∑·≈– 232 ≈â“π∫“∑ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“Õ—µ√“¿“…’≈¥≈ß®“° 18.7% „πªï 2544 ¡“‡ªìπ 16.0% „πªï 2545 ‡ªìπº≈¡“®“°¢“¥∑ÿπ®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ¢Õ߇ߑπ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®”π«π 70 ≈â“π¬Ÿ‚√ ´÷Ëߧ”π«≥µ“¡ª√–¡«≈√—…Æ“°√‚¥¬„™âÕ—µ√“∂—«‡©≈’ˬ∑’Ë∏𓧓√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬‰¥â§”π«≥‰«â ·µà„π∑“ß∫—≠™’®–√—∫√Ÿâº≈¢“¥∑ÿπ¥—ß°≈à“«‚¥¬„™âÕ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ∑’Ë°”À𥉫â„π —≠≠“·≈°‡ª≈’ˬπ °ÿ≈‡ß‘π (Cross-Currency Swap Contract) ´÷Ëß∫√‘…—∑‰¥â∑”‰«â°—∫∏𓧓√·ÀàßÀπ÷Ë߇æ◊ËÕ§ÿ⡧√Õߧ«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ

°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–°“√‡ß‘π

1. ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 940 ≈â“π∫“∑ “‡ÀµÿÀ≈—°‡π◊ËÕß®“°‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“°∏𓧓√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

®“°°√–· ‡ß‘π ¥√–À«à“ߪﮔπ«π 184 ≈â“π∫“∑ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 443 ≈â“π∫“∑ ÷Ëß à«π„À≠à‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ„π ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ¢Õß “¢“∑’ˇªî¥„À¡à ·≈–√“¬‰¥â§â“ß√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 216 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ËÕß®“°√“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√·≈–√“¬‰¥âÕ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πªï 2545 µ“¡∑’ˉ¥â°≈à“«‰«â·≈â«

2. ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 2,577 ≈â“π ‡π◊ËÕß®“°°“√≈ß∑ÿπ„π ‘π∑√—æ¬å∂“«√√–À«à“ߪï 3,789

≈â“π∫“∑ ·≈–≈¥≈߇π◊ËÕß®“°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“µ—¥®à“¬„π√–À«à“ߪﮔπ«π 1,215 ≈â“π∫“∑

3. §à“§«“¡π‘¬¡§à“§«“¡π‘¬¡≈¥≈߇π◊ËÕß®“°°“√µ—¥®à“¬√–À«à“ߪﮔπ«π 25 ≈â“π∫“∑

Page 53: BIGC: Annual Report 2002

51.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

4. Cost of sale and administration:The CS & A is 6,168 million baht, increasing 1,181 million bath over 2001. The

increase is due to the increased number of branches as well as the increase in expensesto generate the sales target; for example, advertising and sale promotion, credit cards and hirepurchase service expenses.

5. Interest payment:Interest payments in 2002 were 144 million baht, an increase of 57 million baht

over year 2001 since the company borrowed more for expansion of branches during 2002.

6. Juristic person income tax:Annual income tax of juristic person company and its subsidiaries has been calculated

after adding back provision and expenses that are not allowed being the expenses for taxcalculation. The company and its subsidiaries had net profit before tax in 2002 and 2001 of1,485 million baht and 1,242 million baht respectively, juristic person income tax in 2002 and2001 of 238 million baht and 232 million baht respectively. It shows that the tax decreasedfrom 18.7% in 2001 to 16.0% in 2002 resulting from the loss on exchange rate for medium termborrowing of 70 million Euro. According to the Revenue code, even the Company has enteredinto cross currency swap contracts of the above borrowing, the Company has to realize a gainor loss on the exchange rates by comparing the average exchange rates computed by TheBank of Thailand at the year-end date to the spot exchange rate of each borrowing. Howeverthis loss on exchange transactions has no impact to the Companyûs financial statement of 2002due to the Company has hedged them through the cross currency swap contracts.

Analyses of financial status

1. Current asset:Current assets increased 940 million baht due to cash on hand and deposits in banks

increasing by 184 million baht, inventory increasing by 443 million baht due to the purchaseof inventory for new stores and accrued income increasing by 216 million baht due to rental,service and other incomes increased in 2002 as stated earlier.

2. Land, building and equipment:Land, building and equipment increased by 2,577 million baht due to an addition

of 3,789 million baht investment in fixed assets and a reduction of 1,215 million baht indepreciation and amortization for the year.

3. Goodwill:Goodwill decreased due to 25 million baht amortized during the year.

Page 54: BIGC: Annual Report 2002

52√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

4. ‘π∑√—æ¬åÕ◊Ëπ ‘π∑√—æ¬åÕ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 433 ≈â“π∫“∑‡π◊ËÕß®“°¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡√Õ‡√’¬°§◊π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 471 ≈â“π∫“∑

5. Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÀπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1,357 ≈â“π∫“∑ “‡ÀµÿÀ≈—°‡π◊ËÕß®“°‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ≈¥≈ß 769 ≈â“π∫“∑

‡®â“Àπ’È°“√§â“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1,811 ≈â“π∫“∑ ·≈–Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ‡™àπ §à“„™â®à“¬§â“ß®à“¬·≈–‡®â“Àπ’ȧà“ß“π°àÕ √â“ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 315 ≈â“π∫“∑ ‡®â“Àπ’È°“√§â“·≈–Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èππ’È à«π„À≠à‡°‘¥®“°°“√¢¬“¬ “¢“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢ÕßÀπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬ππ’È ‰¡à¡’º≈°√–∑∫µàÕ ¿“æ§≈àÕߢÕß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‡π◊ËÕß®“°Õ—µ√“ à«π‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π ≥ ‘Èπªï 2545 Õ¬Ÿà∑’Ë 0.6 ‡∑à“ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—∫ªï°àÕπ∑’ˇ∑à“°—∫ 0.5 ‡∑à“

6. ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π∫—≠™’π’È ‰¥â·°à‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π®“°∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑§“ ‘‚π®”π«π 70 ≈â“π¬Ÿ‚√ ‡æ◊ËÕπ”¡“„™â‡ªìπ‡ß‘π∑ÿπ

„π°“√‡ªî¥ “¢“„À¡à ‚¥¬¡’√–¬–‡«≈“„π°“√°Ÿâ¬◊¡ 3 ªï ·≈–¡’Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ EURIBOR 6 ‡¥◊Õπ∫«°√âÕ¬≈– 1·≈– 1.25 µàÕªï ∫√‘…—∑‰¥â∑” —≠≠“·≈°‡ª≈’ˬπ °ÿ≈‡ß‘π°—∫ “¢“¢Õß∏𓧓√µà“ߪ√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ëß ”À√—∫‡ß‘π°Ÿâ¥—ß°≈à“«∑—Èß®”π«π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√§ÿ⡧√Õߧ«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ

7. à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 1,282 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ËÕß¡“®“°º≈°”‰√ ÿ∑∏‘„πªï 2545 ®”π«π 1,288

≈â“π∫“∑

°√–· ‡ß‘π ¥

∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’‡ß‘𠥇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π®”π«π 3,453 ≈â“π∫“∑ ‡ß‘𠥄™â ‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ 3,741 ≈â“π∫“∑ ·≈–‡ß‘𠥇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π 472 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπº≈„Àâ‡ß‘𠥇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡∑à“°—∫ 184 ≈â“π∫“∑

§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,288 ≈â“π∫“∑°—∫°√–· ‡ß‘π ¥®“°°“√¥”‡π‘πß“π 3,453 ≈â“π∫“∑ à«π„À≠à‡°‘¥®“°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“µ—¥®à“¬ ®”π«π 1,215 ≈â“π∫“∑ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 484 ≈â“π∫“∑·≈–‡®â“Àπ’È°“√§â“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1,811 ≈â“π∫“∑ ¥â“π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ ∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ„π ‘π∑√—æ¬å∂“«√‚¥¬‡©æ“– ”À√—∫ “¢“„À¡à∑’ˇªî¥„πªï 2545 ·≈–∑’Ë®–‡ªî¥„πªï 2546 √«¡‡ªìπ‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ 3,789 ≈â“π∫“∑ ¥â“π°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π∫√‘…—∑‰¥â°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π®“°∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑§“ ‘‚π‡æ‘Ë¡Õ’° 1,182 ≈â“π∫“∑ (30 ≈â“π¬Ÿ‚√) ‡æ◊ËÕπ”¡“„™â‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π°“√‡ªî¥ “¢“„À¡à¢Õß∫√‘…—∑

Page 55: BIGC: Annual Report 2002

53.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

4. Other assets:Other assets increased by 433 million baht due to a value added tax receivable increased by

471 million baht.

5. Current liability:Current liability increased by 1,357 million baht mainly due to a decrease in short term loans

of 769 million baht, trade account payables increased by 1,811 million baht and others, for exampleother current liabilities, accrued expenses and construction payable, increased by 315 million baht.Trade account payables and other current liabilities increased mainly due to the expansion in thenumber of branches. However the increase of current liabilities will have no affect to the liquidity ofthe company and its subsidiaries since the current ratio at the end of 2002 is only 0.6, which is closeto the previous year of 0.5.

6. Long term loans from the related company:This is the loan of 70 million Euros granted from Casino Group of Companies for an

investment in new branches under the terms of 3 years with a 6-month interest rate Euribor plus 1%and 1.5% annually. The company entered a cross-currency swap agreement with a branch bankoffice to hedge the said loans to the currency exchange risk that may occur.

7. Shareholdersû equity:Shareholdersû equity increased 1,282 million baht due to 1,288 million baht net profit in 2002.

Cash flow

The company and its subsidiaries had an increase of cash flow generating from activities by3,453 million baht. During the year new investment was made of 3,741 million baht and cashflow from financing activity increased by 472 million bath, so that resulted in an increase of cash by184 million baht.

The difference between 1,283 million baht net profit and cash flow from activity of 3,453million baht was mainly from depreciation and amortization expenses of 1,215 million baht,changes in working capital e.g. inventory showed an increase of 484 million bath, and tradeaccount payables increased by 1,811 million baht. Upon an investment activity, the companyhas invested in fixed asset particularly in the new branches of 2002 and 2003, totally 3,789million baht. To support such investment the company has borrowed from the Casino Group ofCompanies in an amount of 1,182 million baht (30 million Euros) which was shown as anincrease of cash flow from financing activity.

Page 56: BIGC: Annual Report 2002

54√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π

1. Õ—µ√“ à«π‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π≥ ‘Èπªï 2545 ∫√‘…—∑¡’Õ—µ√“ à«π ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πµàÕÀπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π‡∑à“°—∫ 0.6 ‡∑à“ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π

√–¥—∫∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—∫ªï°àÕπ∑’ˇ∑à“°—∫ 0.5 ‡∑à“ ∑—Èßπ’ȇªìπº≈¡“®“° ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π·≈–Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∫√‘…—∑ à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π√Ÿª¢Õß ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ·≈–‡®â“Àπ’È°“√§â“ ´÷Ëß¡’√–¬–‡«≈“¢“¬ ‘π§â“‡©≈’ˬ‡∑à“°—∫ 44 «—π·≈–√–¬–‡«≈“™”√–Àπ’ȇ©≈’ˬ‡∑à“°—∫ 82 «—π

2. Àπ’È ‘πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ≥ «—π ‘Èπªï 2545 ∫√‘…—∑¡’‚§√ß √â“߇ߑπ∑ÿπ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬Àπ’È ‘π®”π«π 15,445 ≈â“π∫“∑·≈–

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ®”π«π 10,736 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπÕ—µ√“ à«πÀπ’È ‘πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â‡∑à“°—∫ 1.4 ‡∑à“·µà‡π◊ËÕß®“°Àπ’È ‘π à«π„À≠à¢Õß∫√‘…—∑Õ¬Ÿà„π√Ÿª¢Õ߇®â“Àπ’È°“√§â“ ©–π—ÈπÀ“°æ‘®“√≥“‡©æ“–Àπ’È ‘π∑’Ë¡’¿“√–¥Õ°‡∫’Ȭ ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«√«¡‡ªìπ‡ß‘π 4,184 ≈â“π∫“∑·≈â«®–‡ÀÁπ«à“Õ—µ√“ à«πÀπ’È ‘π‡©æ“–∑’Ë¡’¿“√–¥Õ°‡∫’ȬµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ®–Õ¬Ÿà„πÕ—µ√“‡æ’¬ß 0.4 ‡∑à“ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫‡¥’¬«°—∫ªï°àÕπ

3. Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°”‰√ ÿ∑∏‘‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¡’Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¡“µ—Èß·µàªï 2543 ©–π—Èπ®÷߇ÀÁπ‰¥â«à“

Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°”‰√ ÿ∑∏‘Õ—π‰¥â·°à Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å °”‰√µàÕÀÿâπ ·≈–¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’µàÕÀÿâπ ¡’Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇™àπ‡¥’¬«°—π

Page 57: BIGC: Annual Report 2002

55.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Financial ratio

1. Working capital ratio:At the end of 2002, the company had a working capital ratio (current asset which is over

current liabilities) of 0.6 times which was close to the previous yearûs 0.5 times. This is the natureof the retailing business whereby the current asset and current liability are inventory and tradeaccount payables with average trading terms of 44 days and 82 days respectively.

2. Total liability to shareholdersû equity:At the end of 2002, the company had capital structure comprising of total liability of

15,445 million baht and shareholdersû equity of 10,736 million baht, with the ratio of totalliability to shareholdersû equity at 1.4 times.

The main liability of the company, however, is in the form of trade account payables.Thus, considering only the interest bearing debt of those short and long- term loans totally4,184 million baht, the ratio of debt to the shareholdersû equity was only 0.4 times and was atthe same rate as the previous year.

3. Financial ratio relevance to net profit:Due to the continuous growth of the companiesû net profit since 2000, the financial ratio

that related to net profit; such as, net profit, return on equity, return on asset, net earning pershare, book value per share, has grown continuously as the same.

Page 58: BIGC: Annual Report 2002

56√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

°“√®—¥°“√

Õ”π“®¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

1. §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈·≈–®—¥°“√∫√‘…—∑„À⇪ìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ «—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß∫√‘…—∑ µ≈Õ¥®π¡µ‘¢Õß∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

2. ¡’Õ”π“®°”Àπ¥™◊ËÕ°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π∫√‘…—∑‰¥â3. ‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ë߇ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’ˇªìπª√–∏“π∑—Èß„π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√·≈–

„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‚¥¬ª√–∏“π°√√¡°“√®–¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«“√–‰¥âµ√“∫‡∑à“∑’ˬ—ߧߥ”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√∫√‘…—∑Õ¬Ÿà‡∑à“π—Èπ À“°„π°“√ª√–™ÿ¡§√“«„¥ ª√–∏“π‰¡àÕ¬Ÿà „π∑’˪√–™ÿ¡À√◊Õ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ˉ¥â ∂â“¡’√Õߪ√–∏“π°√√¡°“√ „Àâ√Õߪ√–∏“π°√√¡°“√‡ªìπª√–∏“π„π∑’˪√–™ÿ¡ ∂Ⓣ¡à¡’√Õߪ√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ¡’ ·µà‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ˉ¥â „Àâ°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (·≈â«·µà°√≥’) §πÀπ÷Ë߇ªìπª√–∏“π„π∑’˪√–™ÿ¡

4. ¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥ªØ‘∫—µ‘°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß·∑π§≥–°√√¡°“√¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õߧ≥–°√√¡°“√ À√◊ÕÕ“®¡Õ∫Õ”π“®‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®µ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√·≈–¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√ ·≈–§≥–°√√¡°“√Õ“®¬°‡≈‘°‡æ‘°∂Õπ‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÀ√◊Õ·°â‰¢Õ”π“®π—ÈπÊ ‰¥â

5. °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑·≈–°”°—∫§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈„ÀâΩÉ“¬®—¥°“√¥”‡π‘π°“√„À⇪ìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë°”À𥉥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“∑“߇»√…∞°‘® Ÿß ÿ¥„Àâ·°à°‘®°“√·≈–º≈ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ

Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

1. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’˥⫬§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ·≈–¡’®√‘¬∏√√¡„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®2. √—∫º‘¥™Õ∫µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥â«¬°“√¥”‡π‘πß“π‚¥¬√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈µàÕºŸâ≈ß∑ÿπÕ¬à“ß

∂Ÿ°µâÕߧ√∫∂â«π ¡’¡“µ√∞“π ·≈–¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß3. „π°√≥’∑’˵”·Àπàß°√√¡°“√«à“ß≈߇æ√“–‡ÀµÿÕ◊Ëπ πÕ°®“°∂÷ߧ√“«ÕÕ°µ“¡«“√– „Àâ‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’

§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß∫√‘…—∑ ‡¢â“‡ªìπ°√√¡°“√·∑π„π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√§√“«∂—¥‰ª ‡«âπ·µà«“√–¢Õß°√√¡°“√®–‡À≈◊ÕπâÕ¬°«à“ Õ߇¥◊Õπ ∫ÿ§§≈´÷Ë߇¢â“‡ªìπ°√√¡°“√·∑π¥—ß°≈à“« ®–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß°√√¡°“√‰¥â‡æ’¬ß‡∑à“«“√–∑’ˬ—߇À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß°√√¡°“√∑’˵π·∑π

4. °√√¡°“√®–ª√–°Õ∫°‘®°“√ ‡¢â“‡ªìπÀÿâπ à«π„πÀâ“ßÀÿâπ à«π “¡—≠‰¡à®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„πÀâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥Õ◊Ëπ∑’˪√–°Õ∫°‘®°“√Õ—π¡’ ¿“æÕ¬à“߇¥’¬«°—π ·≈–‡ªìπ°“√·¢àߢ—π°—∫°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑‰¡à ‰¥â‡«âπ·µà®–‰¥â·®âß„Àâ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑√“∫°àÕπ∑’Ë®–¡’¡µ‘·µàßµ—Èß

5. µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï¿“¬„π 4 ‡¥◊Õππ—∫·µà«—π ‘Èπ ÿ¥¢Õß√Õ∫ªï∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑

6. §≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑µâÕߪ√–™ÿ¡Õ¬à“ßπâÕ¬ “¡‡¥◊ÕπµàÕ§√—Èß ≥ ∑âÕß∑’ËÕ—π‡ªìπ∑’˵—Èß ”π—°ß“π„À≠à ”π—°ß“π “¢“À√◊Õ®—ßÀ«—¥„°≈⇧’¬ß

Page 59: BIGC: Annual Report 2002

57.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Management

The powers of the Companyûs Board of Directors

1. To supervise and perform the duties as stated by the laws, the objectives, and the code ofconduct of the company including the resolution of the shareholdersû meeting,

2. To appoint the list of the companyûs authorized directors,3. To select one of the directors as Chairman of the Board to perform the duties as both chairman

of the Board of Director meetings and the shareholder meetings. The Chairman of the Boardshall remain in his office as long as he remains a director of the Company. In any meeting, ifthe Chairman of the Board is absent or is unable to attend the meeting, if the Vice Chairmanof the Board has been appointed, the Vice Chairman of the Board will be the Chairman for thatmeeting. If the Vice Chairman of the Board has not been appointed or has been appointed butis unable to attend the meeting, select one of the directors or shareholders (whichever) asChairman of the Board for that meeting;

4. To assign one or more of the directors or other persons to perform any one task on behalf ofthe directors under the supervision of the directors or to delegate the authority to that person toperform any task under the directorûs decision and within a certain time limit under the directorûsdecision. The directors may stop, withdraw or change the authority given in any specific case;

5. To appoint the policy and direction for operation of the Company and to supervise themanagement to strictly perform as stated in the policy as it may add the maximum economicvalue to the economy and the maximum benefits for the shareholders.

The duties of the Companyû Board of Directors

1. To perform the duties and operate the business with honesty and ethics:2. To be responsible to the shareholders by operating the business to maximize the benefits of the

shareholders and disclose all relevant information to investors in a complete and standardizedform and having an intention to operate the business continuously;

3. In the case of vacancy in the position of directors, aside from retirement, select a person withcomplete qualification and possess no forbidden characteristics specified by the Company asa director to attend the next Board of Directorûs meeting. There is an exemption in case that theremaining term of office of the resigned director is less than 2 months, the newly selectedperson may resume his office just for the remaining time period;

4. The directors are not allowed to operate business, invest in any business as partnership, or asan unlimited partner in a limited partnership in which the business is in the same line as theCompany except the person has informed the shareholdersû meeting prior to the appointmentas the Companyûs director;

5. To arrange an annual ordinary shareholdersû meeting within 4 months since the end of theCompanyûs fiscal year;

6. The directors of the Company must arrange a meeting at least every 3 months at a location ofthe Companyûs office, branches, or nearby provinces.

Page 60: BIGC: Annual Report 2002

58√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

1. Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑¡’°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘πÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–‡æ’¬ßæÕ2. Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π (Internal Control) ·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π (Internal Audit)

∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈3. Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å¢âÕ°”Àπ¥¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å

À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑4. æ‘®“√≥“ §—¥‡≈◊Õ° ·≈–‡ πÕ·µàßµ—Èß·≈–‡ πÕ§à“µÕ∫·∑πºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑5. æ‘®“√≥“°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ „π°√≥’∑’ˇ°‘¥√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π À√◊Õ√“¬ß“π∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß

∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå„Àâ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§√∫∂â«π6. ®—¥∑”√“¬ß“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‚¥¬‡ªî¥‡º¬‰«â„π√“¬ß“πª√–®”ªï¢Õß∫√‘…—∑

´÷Ëß√“¬ß“π¥—ß°≈à“«µâÕß≈ßπ“¡‚¥¬ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫7. ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¿“¬„µâ°“√π”¢Õß Chief Executive Officer and President (ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à) ‡ªìπºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈°‘®°“√∑—Ë«‰ª¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘À“√ß“π„À⇪ìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¿“¬„µâ°√Õ∫¢Õß°ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß·≈–¢Õ∫‡¢µÕ”π“®∑’˧≥–°√√¡°“√°”Àπ¥À√◊Õ®–‰¥â°”Àπ¥¢÷Èπ‚¥¬®–‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ Ÿß ÿ¥„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®” ∑—Èßπ’È ‰¡à√«¡°“√¥”‡π‘πß“π∑’ˇ°’ˬ«°—∫√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π·≈–/À√◊Õ√“¬°“√‰¥â¡“À√◊Õ®”Àπà“¬‰ª´÷Ëß ‘π∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ µ“¡°Æ‡°≥±å¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬Àπâ“∑’ËÀ≈—°¢Õߪ√–∏“π°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√¡’¥—ßπ’È1. ‡ πÕ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß∫√‘…—∑µàÕ§≥–°√√¡°“√ ‡æ◊ËÕ„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπ∑’˧≥–°√√¡°“√‰¥â

„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â«2. ∫√‘À“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑„À⇪ìπ‰ªµ“¡·ºπ∑’ˉ¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘‚¥¬§≥–°√√¡°“√3. ‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß∫√‘…—∑„π‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°

°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√∫√‘…—∑

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑®–µâÕ߉¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°µ—Èß‚¥¬∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¥—ßπ’È1. ≈ߧ–·ππ‡ ’¬ß‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√‚¥¬„™â‡ ’¬ß¢â“ß¡“° „Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·µà≈–§π¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—∫Àπ÷ËßÀÿâπ

µàÕÀπ÷Ë߇ ’¬ß2. „À⺟â∂◊ÕÀÿâπ≈ߧ–·ππ‡ ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥∑’˵π¡’Õ¬Ÿà‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈∑’ˉ¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡ªìπ°√√¡°“√∑’≈–§π‚¥¬®–·∫àß

§–·ππ‡ ’¬ß„Àâ·°à∫ÿ§§≈„¥¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥‰¡à‰¥â3. ∫ÿ§§≈´÷Ë߉¥â√—∫§–·ππ‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥µ“¡≈”¥—∫≈ß¡“‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°µ—È߇ªìπ°√√¡°“√‡∑à“®”π«π°√√¡°“√∑’Ë

®–æ÷ß¡’À√◊Õ®–æ÷߇≈◊Õ°µ—Èß„π§√—Èßπ—Èπ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈´÷Ë߉¥â√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß„π≈”¥—∫∂—¥≈ß¡“¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π‡°‘π®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–æ÷ß¡’ „Àâª√–∏“π∑’˪√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ë߇ ’¬ß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥

Page 61: BIGC: Annual Report 2002

59.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

The powers and duties of the Audit Committee

1. To re-examine that the financial statements are presented correctly and fairly stated2. To re-examine that the Companyûs internal control and internal audit system are appropriate

and efficient;3. To re-examine that the Companyûs operation complies with the regulations of the Securities and

Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, and other related regulation;4. To review, select and propose for the appointment and the remuneration of the Companyûs

auditor;5. To ascertain that the information of the Company is disclosed correctly and completely in case

of related transactions of any particulars or may result in any transactions with conflicts ofinterest;

6. To prepare the report regarding the supervision of the Company and disclose in the Companyûsannual report and must be signed by the Chairman of the Audit Committee;

7. To perform any other tasks as assigned by the Companyûs Board of Directors, which must beapproved by the Audit Committee.

The Powers and Duties of the executive directors

The executive directors under the supervision of Chief Executive Officer and the President areresponsible for supervising the operation of the Company to be in accordance with the specifiedobjectives and strategies under the frame of the related regulations and under the scope of powerassigned or to be assigned by the Board of Directors. The executive directors will rank the highestregarding the supervision of the daily operation excluding the related transactions and/or transac-tions relating to selling and buying of the Companyûs assets under the regulations of the StockExchange of Thailand.

The primary duties of the Chief Executive Officer and the President are as follow:1. To propose the Companyûs strategic plans to the directors for approval and to implement the

approved plan;2. To manage the Companyûs business to meet with the strategic plan approved by the Board;3. To represent the Company regarding outside matters.

The Appointment of the Board of Directors

The shareholdersû meeting under the following criteria must elect the Board of Directors:1. The director is elected by using a majority vote. Each shareholder possesses one vote per one

share.2. Each shareholder shall vote for any proposed person with all shares under his possession.

Dividing voting rights to more than one proposed person is not allowed.3. The proposed persons who receive the highest vote with the sequence-down rank for the

number of vacancy offices available in that election. If the next elected person receives thesame number of votes but exceeding the limits of the number of vacant directors, the chairmanof the meeting will allow issuing one more vote as the casting vote.

Page 62: BIGC: Annual Report 2002

60√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

∑—Èßπ’È°√√¡°“√Õ‘ √–¢Õß∫√‘…—∑‡ªìπ∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’≈—°…≥–‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å¢ÕߢâÕ 15 (1) (§) (ß)·≈– (®)¢Õߪ√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ∑’Ë °®.12/2543 ‡√◊ËÕß °“√¢ÕÕπÿ≠“µ·≈–°“√Õπÿ≠“µ„À⇠πÕ¢“¬Àÿâπ∑’ËÕÕ°„À¡à≈ß«—π∑’Ë 22 ¡’π“§¡ 2543

„π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï∑ÿ°§√—Èß „Àâ°√√¡°“√ÕÕ°®“°µ”·ÀπàßÀπ÷Ëß„π “¡‡ªìπÕ—µ√“ ∂â“®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–·∫àßÕÕ°„Àâµ√߇ªìπ “¡ à«π‰¡à‰¥â°Á„ÀâÕÕ°‚¥¬®”π«π„°≈â∑’Ë ÿ¥°—∫ à«πÀπ÷Ëß„π “¡ °√√¡°“√∑’Ë®–µâÕßÕÕ°®“°µ”·Àπàß„πªï·√°·≈–ªï∑’Ë Õß¿“¬À≈—ß®¥∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑π—Èπ „Àâ®—∫©≈“°°—π«à“ºŸâ „¥®–ÕÕ° à«πªïÀ≈—ßÊ µàÕ‰ª„Àâ°√√¡°“√§π∑’ËÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàßπ“π∑’Ë ÿ¥π—Èπ‡ªìπºŸâÕÕ°®“°µ”·Àπàß

∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ≈ß¡µ‘„Àâ°√√¡°“√§π„¥ÕÕ°®“°µ”·Àπàß°àÕπ∂÷ߧ√“«ÕÕ°µ“¡«“√–‰¥â¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß®”π«πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ´÷Ëß¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß·≈–¡’Àÿâππ—∫√«¡°—π‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷ËߢÕß®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ ‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß

§à“µÕ∫·∑πºŸâ∫√‘À“√

§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√√«¡ 13 ∑à“π „πªï 2545 ‡∑à“°—∫ 2,130,000 ∫“∑ ‚¥¬‡ªìπ§à“µÕ∫·∑π ”À√—∫‡∫’Ȭª√–™ÿ¡°√√¡°“√ à«π§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√∫√‘À“√´÷Ë߉¥â·°à ‡ß‘π‡¥◊Õπ ‚∫π— ·≈– «— ¥‘°“√Õ◊Ëπ¡’®”π«π‡ß‘π√«¡∑—Èß ‘Èπ 78,150,000 ∫“∑

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ‡¡…“¬π 2543 ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ª√–®”ªï 2543 ¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘‚§√ß°“√‡ πÕ¢“¬„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ·°à°√√¡°“√·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®”π«π√«¡∑—Èß‚§√ß°“√20,000,000 Àπ૬ ‚¥¬‰¡à§‘¥¡Ÿ≈§à“ ‚¥¬¡’Õ“¬ÿ‚§√ß°“√ 5 ªï ·≈–¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ¥—ßπ’È°) °√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑®”π«π 13 √“¬ Õ“®‰¥â√—∫°“√®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ√«¡∑—Èß ‘Èπ‰¡à‡°‘π

6,500,000 Àπ૬¢) ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑®”π«π 4 √“¬ ´÷Ë߇ªìπ°√√¡°“√„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ Õ“®‰¥â√—∫°“√®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë

®–´◊ÈÕÀÿâπ√«¡∑—Èß ‘Èπ‰¡à‡°‘π 2,000,000 Àπ૬§) ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑ ¬°‡«âπ °) ·≈– ¢) Õ“®‰¥â√—∫°“√®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ ·µà®–‰¡à‰¥â√—∫

°“√®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ‡°‘π√âÕ¬≈– 5 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë®—¥ √√∑—Èß‚§√ß°“√

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 惻®‘°“¬π 2543 ∫√‘…—∑‰¥â®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘·≈–Àÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à‡æ◊ËÕ√Õß√—∫„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘§√—Èß∑’Ë 1 ®”π«π 3,025,000 Àπ૬„Àâ·°à°√√¡°“√·≈–æπ—°ß“π „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘ 1 Àπ૬¡’ ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‰¥â 1 Àÿâπ „π√“§“ 14.80 ∫“∑µàÕÀÿâπ „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¡’Õ“¬ÿ 5 ªï µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 惻®‘°“¬π2543 ∂÷ß 31 µÿ≈“§¡ 2548 ‚¥¬®–„™â ‘∑∏‘‰¥âµ—Èß·µà«—π∑’Ë„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¡’Õ“¬ÿ§√∫ 2 ªï (µ—Èß·µà«—π∑’Ë31 µÿ≈“§¡ 2545) ·≈– “¡“√∂„™â ‘∑∏‘‰¥â„π«—π∑”°“√«—π ÿ¥∑⓬¢Õß·µà≈–‰µ√¡“

∫√‘…—∑‰¥âÕÕ°„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘‰ª·≈â« 2,925,000 Àπ૬ ·≈–„πªï 2545 ‰¥â¡’ºŸâ„™â ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠µ“¡„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«®”π«π 727,000 Àπ૬

Page 63: BIGC: Annual Report 2002

61.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

The independent directors of the Company must conform to the criteria of Articles 15 (1),(C), (D) and (E) of the Securities and Exchange Commission Notification No. Kor Jor. 12/

2543, subject: Application for permission and granting of permission to offer for sale new sharesissued, dated March 22, 2000.

At every annual ordinary meeting, one-third of the directors shall resign. If the number ofdirectors cannot divide exactly into 3 parts, they shall retire by the number closest to one-third. For thedirectors having to retire from the office after the first year and the second year of the registration ofthe Company, lots shall be drawn to finalize as to who will retire. For the further years, the directorswho have remained in his office for the longest period shall retire.

The Shareholdersû meeting may vote for any director to early retire from his office with votes notless than one half of the number of the shareholders presented in that meeting and having the right tovote.

The Managementû s Remuneration

In the year 2002, the remuneration for the Board of Directorsû meeting allowance for 13directors amounted to 2,130,000 baht. The 11 executive officers receive salary, bonus, and otherbenefits from the Company in the year 2002 for the amount for 78,150,000 baht.

On April 18, 2000, the annual ordinary shareholdersû meeting for the year 2000 has passedon the resolution on the project to offer warrants to buy the common shares to the directors andemployees of the Company and the subsidiaries for 20,000,000 units with no price. The life of theproject is 5 years. The details of allocation are as follows:A. The 13 directors may receive a total allotment of warrants of less than 6,500,000 unitsB. The 4 executive officers which are the directors in the subsidiary company may receive a total

allotment of warrants of less than 2,000,000 unitsC. The Companyûs executives other the above A. and B. may receive allotment of warrants but

must be less than 5% of the total number of warrant units of the whole project.

On November 1, 2000, the Company has allocated the issued warrants to prepare for theExercise of the first warrant of 3,025,000 units allocated to the directors and employees. One unitof warrant is eligible to buy 1 common share at 14.80 baht per share. The life of the warrant is5 years starting November 1, 2000 to October 31, 2005. The warrants are exercisable aftertwo years from the date of issuance since October 31, 2002 and can be exercised on the lastworking day of each quarter.

The Company has issued 2,925,000 warrants where by 727,000 warrants has beenexercised in 2002.

Page 64: BIGC: Annual Report 2002

62√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√

1. π‚¬∫“¬‡°’ˬ«°—∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥π‚¬∫“¬‡°’ˬ«°—∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ ‡π◊ËÕß®“°‡ÀÁπ«à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠·≈–®”‡ªìπµàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„Àâ¡’°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑’ˬ—Ë߬◊π §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ·≈–µ—Èß„®∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°°“√¥—ß°≈à“«‚¥¬‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ„À⧫“¡ ”§—≠µàÕ√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π °”°—∫¥Ÿ·≈ΩÉ“¬∫√‘À“√„À⥔‡π‘π°“√µ“¡·ºπß“πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π√–¬–¬“«¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ¿“¬„µâ°√Õ∫¢âÕ°”Àπ¥¢Õß°ÆÀ¡“¬·≈–®√‘¬∏√√¡∑“ß∏ÿ√°‘® ·µà¬—߉¡à‰¥â°”À𥇪ìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ‡æ’¬ßÕ¬Ÿà√–À«à“ߥ”‡π‘π°“√®—¥∑”

2. ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ„πªï 2545 ∫√‘…—∑œ ¡’°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ 2 §√—Èß §◊Õ°“√ª√–™ÿ¡«‘ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 1/2545 „π

«—π∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2545 ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘°“√∑”√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π°√≥’°“√∑” —≠≠“¢Õ«ß‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“° Casino Guichard - Perrachon SA ·≈–°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï 2545 „π«—π∑’Ë 23 ‡¡…“¬π 2545‚¥¬°“√ª√–™ÿ¡‰¥â®—¥∑’Ë ‚√ß·√¡‚´øî‡∑≈ ‡ Áπ∑√—≈ æ≈“´à“ ∑—Èß 2 §√—Èß ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥ àßÀπ—ß ◊Õ𗥪√–™ÿ¡æ√âÕ¡∑—ÈߢâÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡µ“¡«“√–µà“ßÊ „À⺟â∂◊ÕÀÿâπ‰¥â√—∫∑√“∫≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—πª√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ 20 «—π·≈– °àÕπ«—πª√–™ÿ¡ “¡—≠ 12 «—𠵓¡≈”¥—∫ „πÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡ ‰¥â· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ¢Õߧ≥–°√√¡°“√ ”À√—∫ª√–‡¥Áπ∑’˵âÕß°“√„Àâ∑’˪√–™ÿ¡æ‘®“√≥“‰«â‡æ◊ËÕ„À⺟â∂◊ÕÀÿâπ‰¥â√—∫∑√“∫·≈–„™âª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“°àÕπ«—πª√–™ÿ¡ ·≈–‰¥â¡’°“√∫—π∑÷°°“√ª√–™ÿ¡Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕߧ√∫∂â«π ‡æ◊ËÕ„À⺟â∂◊ÕÀÿâπ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â °“√¥”‡π‘π°“√‡°’ˬ«°—∫°“√®—¥ª√–™ÿ¡∑’Ë∫√‘…—∑œ ∂◊ժؑ∫—µ‘∑—Èß„π‡√◊ËÕß√–‡∫’¬∫°“√‡¢â“ª√–™ÿ¡ °“√¡Õ∫©—π∑–¢ÕߺŸâ¡’ ‘∑∏‘χ¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ °“√„™â ‘∑∏‘ÏÕÕ°‡ ’¬ß¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâ𠇪ìπ‰ªÕ¬à“ß Õ¥§≈âÕß°—∫°ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß

3. ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∫√‘…—∑œ ‰¥â„À⧫“¡ ”§—≠µàÕ ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È

æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ‰¥âªØ‘∫—µ‘°—∫æπ—°ß“πÕ¬à“߇ªìπ∏√√¡ ·≈–„Àâº≈µÕ∫·∑π„π√–¥—∫∑’Ë ‰¡àµË”°«à“º≈

µÕ∫·∑π„πµ≈“¥·√ßß“π ”À√—∫Õÿµ “À°√√¡‡¥’¬«°—π §Ÿà§â“

°“√´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√®“°§Ÿà§â“‡ªìπ‰ªµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑“ß°“√§â“∑’ˇªìπ∏√√¡·≈–µ°≈ß√à«¡°—π√«¡∂÷ß°“√ªØ‘∫—µ‘„À⇪ìπ‰ªµ“¡ —≠≠“°—∫§Ÿà§â“

‡®â“Àπ’È∫√‘…—∑œ ªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘πµ“¡¢âÕµ°≈ß·≈– —≠≠“°—∫‡®â“Àπ’È∑ÿ°√“¬

≈Ÿ°§â“∫√‘…—∑œ ‡Õ“„®„ à·≈–√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ≈Ÿ°§â“ ®—¥À“·≈–º≈‘µ ‘π§â“∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π √—°…“

§«“¡≈—∫¢Õß≈Ÿ°§â“ ¡’Àπ૬ߓπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë√—∫¢âÕ√âÕ߇√’¬π®“°≈Ÿ°§â“ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢¢âÕ∫°æ√àÕß„Àâ·°à≈Ÿ°§â“‚¥¬‡√Á«∑’Ë ÿ¥À“°¢âÕ√âÕ߇√’¬ππ—Èπ¡’‡Àµÿº≈

Page 65: BIGC: Annual Report 2002

63.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Code of Business Conduct

1. The Corporate Governance PolicyThe Board of Directors, determined to ensure that the company is operated under the

governing legal requirements and business ethics, has established the Corporate GovernancePolicy which is currently under preparation. The company is committed to conduct its businessfollowing the established policy with focus on the transparency of its operation, as well asinternal and external audit which will in return result in long-term benefits of the companyûsshareholders with profitable return of investment.

2. The Shareholdersû RightsTwo Shareholder Meetings were held last year, which consisted of the Extraordinary

Shareholders Meeting, No. 1/2545 held on 22nd January, 2002 at the Sofitel Central PlazaHotel, Bangkok. The purpose of this meeting was to obtain approval in conjunction to thecompanyûs transaction regarding a loan borrowing agreement from Casino Guichard - Perrachon.Another Annual Ordinary Shareholders Meeting was held on 23rd April 2002 at the same venue.The invitation letters and the meeting agenda were arranged and sent to the shareholders20 days in advance of the Extraordinary Shareholders Meeting while the same were sent 12days in advance of the Annual Ordinary Shareholders Meeting. The said documents comprisedof the Boardûs resolutions for the subjects that were brought up for discussion during theShareholder Meetings. The meetings were appropriately conducted by complying to the rulesand regulations of the Stock Exchange of Thailand regarding procedures, proxy, and votingrights, etc. These meetings were properly minuted for the purpose of further auditing.

3. Rights of The Beneficial GroupsThe company places significant importance on each of the following beneficial groups:

Staff :Be fair and just to staff, as well as provide appropriate compensations of not lower

than the market rate within the retail industry. Suppliers/Vendors :

Comply to purchase and service agreements which were made based on fairtrading terms and conditions providing both with mutually acceptable benefits.

Creditors :Strictly adhere to the terms and conditions of loan borrowing agreements.

Customers :Be attentive and responsible to customersû needs; particularly in maintaining

consistent standard procurement and manufacturing of quality products. Keep customersûdata confidential and ensure that concerned staff handle customersû complaints byproviding corrective action to reasonable complaints immediately.

Page 66: BIGC: Annual Report 2002

64√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§Ÿà·¢àß∫√‘…—∑œ ∂◊ժؑ∫—µ‘µ“¡°√Õ∫°µ‘°“°“√·¢àߢ—π∑’Ë¥’ √—°…“∫√√∑—¥∞“π¢ÕߢâÕæ÷ߪؑ∫—µ‘„π°“√·¢àߢ—π

‰¡à„™â«‘∏’°“√Õ—π‰¡à ÿ®√‘µ‡æ◊ËÕ∑”≈“¬§Ÿà·¢àß

™ÿ¡™π∫√‘…—∑œ √—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ߧ¡ ‚¥¬„ à„®„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß™ÿ¡™π ·≈– —ߧ¡ π—∫µ—Èß·µà°“√

ÕÕ°·∫∫°àÕ √â“ß·≈–®—¥√Ÿª·∫∫¢Õß√â“π„Àâ¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡À¡“– ¡∑’Ë à«πÀπ÷ËߢÕß√â“π®–‡ªìπ ∂“πæ—°ºàÕπ·°à™ÿ¡™π‰¥â √«¡∂÷ß°“√√à«¡®—¥µ—Èß ·≈– π—∫ πÿπ∑“ß°“√‡ß‘π·°à¡Ÿ≈π‘∏‘∫‘Í°´’ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¥â“π “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕµÕ∫·∑π À√◊Õ §◊𰔉√ Ÿà —ߧ¡

∫√‘…—∑œ ∂◊Õ‡ªìππ‚¬∫“¬∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß°Æ√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬µà“ßÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈ ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°ΩÉ“¬„À⇰‘¥§«“¡‡ªìπ∏√√¡

4. °“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπªï 2545 ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√‰¥â‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ‚¥¬

ª√–∏“π°√√¡°“√∑”Àπâ“∑’ˇªìπª√–∏“π„π∑’˪√–™ÿ¡ ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „À⺟â∂◊ÕÀÿâπ¡’ ‘∑∏‘Õ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√µ√«® Õ∫ ´—°∂“¡‡°’ˬ«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ √«¡∂÷ß°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–‡ πÕ¢âÕ·π–π”µà“ßÊ „π°“√π’È ‰¥â∫—π∑÷°ª√–‡¥Áπ´—°∂“¡ ·≈–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë ”§—≠‰«â„π√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡¥â«¬

5 ¿“«–ºŸâπ”·≈–«‘ —¬∑—»πå§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫«‘ —¬∑—»πå ÷Ëß„π™—Èππ’È ¬—ßÕ¬Ÿà„π√Ÿª¢Õß·ºπ∏ÿ√°‘® ¿“√°‘®

°≈¬ÿ∑∏å ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–ß∫ª√–¡“≥¢Õß∫√‘…—∑œ µ≈Õ¥®πµ‘¥µ“¡·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈„ÀâΩÉ“¬®—¥°“√¥”‡π‘π°“√„À⇪ìπ‰ªµ“¡∑’ˉ¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‰«âπ—Èπ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“∑“߇»√…∞°‘® Ÿß ÿ¥„Àâ·°à°‘®°“√ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß Ÿß ÿ¥„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ

6. §«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕªÑÕß°—𧫓¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå §≥–°√√¡°“√‰¥â¥Ÿ·≈Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫‡¡◊ËÕ‡°‘¥√“¬°“√∑’ËÕ“®

¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå ‚¥¬°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–¢—ÈπµÕπ°“√Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π„À⇪ìπ‰ªµ“¡ª√–°“»∑’ˇ°’ˬ«¢âÕߢÕßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √«¡∑—Èß°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–«‘∏’°“√¥Ÿ·≈‰¡à„À⺟â∫√‘À“√·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕßπ”¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑œ ‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå à«πµπ ¥—ßπ’È √“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå

§≥–°√√¡°“√‰¥â„™â§«“¡æ¬“¬“¡Õ¬à“ߥ’∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ß√“¬°“√∑’Ë¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå·≈–√“¬°“√°—∫𑵑∫ÿ§§≈ À√◊Õ ∫ÿ§§≈∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π ∑’Ë¡’ “√– ”§—≠ ·≈–‰¥âæ‘®“√≥“§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√„π·µà≈–‡√◊ËÕßπ—ÈπÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ √«¡∑—Èß¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√‡∑»‰∑¬ ‚¥¬°”Àπ¥√“§“·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢‡ ¡◊Õπ∑”√“¬°“√°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°(Armûs Length Basis) ·≈–‰¥â‡ªî¥‡º¬¡Ÿ≈§à“√“¬°“√ §Ÿà —≠≠“ ‡Àµÿº≈ / §«“¡®”‡ªìπ Õ¬à“߇撬ßæÕ‰«â„π√“¬ß“πª√–®”ªï ·≈–·∫∫ 56-1 ·≈â«

Page 67: BIGC: Annual Report 2002

65.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Competitors :Perform within the proper framework for a fair trade amongst competitors, while

avoiding any misconduct or abuse of code of ethics. Community :

Be responsible to the society and environment from the construction plansand layout of stores which have been designed to facilitate the community wherebycertain areas have been designated for community centers. Moreover, funds from theestablishment of the Big C Foundation are utilized to support community infrastructurewhich will eventually be paid back to society at large.

The company maintains its policy to comply with the rules, regulations or any legal matterin order to protect the interests of all parties.

4. The Shareholders MeetingThe Chairman and the Managing Director attended the Shareholders Meeting of 2002

of which he also acted as Chairperson. All significant matters raised by the shareholdersregarding the companies business operations were recorded in the minutes of the meeting.

5. Leadership and VisionThe Board of Directors participated in the approval of the companyûs vision, which at this

stage are in the form of business plans and strategies, goals and objectives, as well asbudgeting which the Board have ensured will be implemented by a professional managementteam with efficiency and effectiveness while heightening value added for the company, andultimately gaining more value for the shareholders.

6. Conflict of InterestsIn order to prevent any conflict of interest, the Board of Directors will place stronger focus

on the transactions that may possibly occur, by establishing a Policy and Procedure on theapproval of related transactions in accordance with the rules and regulations of the StockExchange of Thailand, and on the prevention of usage of internal information for personalbenefits of executives and/or involved persons. Connected Transactions

Utmost effort to seek out connected transactions with potential conflict of interestbetween juristic company and persons involved were made by the Board of Directors.Each transaction has carefully been taken into consideration, while also ensuring thatit complied to the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand in thedetermination of prices and conditions which were conducted with the same standard asthat of external vendors (Armûs Length Basis). In addition, the disclosure of transactionvalues, contractual parties, reasons/necessities were sufficiently shown in the CompanyAnnual Report and Form 56-1.

Page 68: BIGC: Annual Report 2002

66√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

°“√¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π°”Àπ¥„Àâ°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß√“¬ß“π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß°“√∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å µàÕ

”π—°ß“π°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å µ“¡¡“µ√“ 59 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å æ.». 2535

7. ®√‘¬∏√√¡∏ÿ√°‘®∫√‘…—∑œ ‰¥âÕÕ°¢âÕæ÷ߪؑ∫—µ‘‡°’ˬ«°—∫®√√¬“∫√√≥¢Õßæπ—°ß“π√–¥—∫®—¥°“√¢÷Èπ‰ª ‡æ◊ËÕ„Àâæπ—°ß“π

√–¥—∫®—¥°“√∂◊Õ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’˵“¡¿“√°‘®∑’Ë∫√‘…—∑œ ¡Õ∫À¡“¬ ¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ·≈–‡∑’ˬß∏√√¡ ∑—Èß„π¥â“π°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ ∫√‘…—∑œ ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ “∏“√≥™π ·≈– —ߧ¡ ‚¥¬æπ—°ß“π√–¥—∫®—¥°“√‰¥â≈ßπ“¡√—∫∑√“∫°“√µâÕß∂◊ժؑ∫—µ‘‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ∫√‘…—∑œ ¬—߉¥âµ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—∫æπ—°ß“π√–¥—∫®—¥°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–µ‘¥µ“¡ Õ¥ àÕß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·π«∑“ߥ—ß°≈à“«Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ √«¡∂÷ß°”Àπ¥∫∑≈ß‚∑…∑“ß«‘𗬉«â¥â«¬

8. °“√∂à«ß¥ÿ≈¢Õß°√√¡°“√∑’Ë ‰¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ¡’®”π«π 13 ∑à“πª√–°Õ∫¥â«¬

°√√¡°“√∑’ˇªìπºŸâ∫√‘À“√ 1 ∑à“π °√√¡°“√∑’ˇªìπµ—«·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à 10 ∑à“π(‚¥¬‡ªìπµ—«·∑π¢Õß°≈ÿà¡ A-7 ∑à“π, °≈ÿà¡ B-2 ∑à“π, ·≈–°≈ÿà¡ C-1 ∑à“π ´÷ËßA À¡“¬∂÷ß °√√¡°“√∑’ˇªìπµ—«·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ ‡°‘π√âÕ¬≈– 60B À¡“¬∂÷ß µ—«·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ ‡°‘π√âÕ¬≈– 10C À¡“¬∂÷ß µ—«·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ πâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 10) °√√¡°“√µ√«® Õ∫ 3 ∑à“π (∑ÿ°∑à“π‡ªìπ°√√¡°“√Õ‘ √–)

®”π«π°√√¡°“√Õ‘ √– 3 ∑à“𠧑¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 23 ¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—Èߧ≥– ‚¥¬°√√¡°“√Õ‘ √–∑ÿ°∑à“π¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘§√∫∂â«π∑’Ë®–¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√Õ‘ √–¢Õß∫√‘…—∑ µ“¡‡°≥±å¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

9. °“√√«¡À√◊Õ·¬°µ”·Àπàß ª√–∏“π°√√¡°“√‡ªìπµ—«·∑π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à ´÷Ëß∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 14 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ ª√–∏“π°√√¡°“√ ‰¡à„™à∫ÿ§§≈‡¥’¬«°—π°—∫ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ·µà∑—Èß Õß∑à“π‡ªìπµ—«·∑π®“°°≈ÿࡺŸâ

∂◊ÕÀÿâπ„À≠à ·µà§π≈–°≈ÿà¡°—π °“√®—¥‚§√ß √â“ߧ≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ „Àâ¡’°√√¡°“√∑’ˇªìπÕ‘ √ –√âÕ¬≈– 23 ∑”„À⇰‘¥°“√∂à«ß¥ÿ≈ ·≈– °“√ Õ∫∑“π°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

Page 69: BIGC: Annual Report 2002

67.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

The Supervision of Internal InformationThe Board of Directors and Executive Committee members are required to report

the companyûs stock trading transactions to The Security Exchange of Commission(Section 59) of the Stock Exchange of Thailand Act B.E. 1992.

7. Code of ConductThe company has enforced a Code of Conduct for which managerial staff level and

above are required to sign acknowledgement annually in applying the code to their jobassignments and responsibilities of the incumbent, whose performance are accountabletowards all the beneficial groups, as well as the public and society. The company providescommunications on a regular basis in closely monitoring management staff performancewhile the penalization for offenders has also been determined.

8. Balance of Power of Non-Executive DirectorsThere are 13 authoritative Directors as follows:

Executive Director (1) Directors representing the group of major shareholders (10)

(the representatives of group A (7), group B (2), and group C (1), where :

A = Directors who represent the group of major shareholders holding more than 60% ofcompany stock

B = Representatives of major shareholders holding more than 10% of company stockC = Representative of major shareholders holding less than 10% of company stock.

The Audit Committee (3) who are externally independent.

The Audit Committee (3) account for 23% of the total number of Directors whosequalifications are entirely appropriate to the position according to the criteria set by the StockExchange of Thailand.

9. Equalization of Managing Power The Chairman will represent the major shareholders holding 14% of the total number of

company stock. The Chairman is not the same person who holds the position of Managing Director,

however, both are representatives of different groups of major shareholders. The Board ofDirectorsû structure comprise of 23% Independent Directors in order that the equalizationof power and examination of management can be properly incurred.

Page 70: BIGC: Annual Report 2002

68√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

10. §à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–‚ª√àß„ §à“

µÕ∫·∑πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫‡¥’¬«°—∫Õ—µ√“¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ·≈– Ÿß‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–¥÷ߥŸ¥·≈–√—°…“°√√¡°“√∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’˵âÕß°“√‰«â‰¥â Õ—µ√“§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

®”π«π§à“µÕ∫·∑π„πªï 2545 „πªï 2545 ∫√‘…—∑œ ‰¥â®à“¬§à“µÕ∫·∑πµà“ßÊ „Àâ·°à °√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È §à“µÕ∫·∑πµ—«‡ß‘π

1. °√√¡°“√

ªï 2544 ªï 2545®”π«π§π ®”π«π‡ß‘π√«¡ ®”π«π§π ®”π«π‡ß‘π√«¡

‡∫’Ȭª√–™ÿ¡ 12 3,095,000 ∫“∑ 11 2,130,000 ∫“∑

2. °√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–ºŸâ∫√‘À“√ (‰¡à√«¡°√√¡°“√∫√‘…—∑œ)

ªï 2544 ªï 2545®”π«π§π ®”π«π‡ß‘π√«¡ ®”π«π§π ®”π«π‡ß‘π√«¡

‡ß‘π‡¥◊Õπ ‚∫π— ·≈–§à“µÕ∫·∑πÕ◊ËπÊ 11 67,500,000 ∫“∑ 11 78,150,000 ∫“∑

§à“µÕ∫·∑πÕ◊ËπÊ ∑’ˉ¡à„™à‡ß‘π- °√√¡°“√ °“√„Àâ„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘Ï´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠- °√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ °“√„Àâ„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘Ï´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠

11. °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√‚¥¬ª°µ‘ ∫√‘…—∑œ °”À𥫗π𗥪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√‰«â≈à«ßÀπ⓵≈Õ¥∑—Èßªï ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

·°à°√√¡°“√∑ÿ°∑à“π ‚¥¬‡©æ“–°√√¡°“√∑’Ë¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“„πµà“ߪ√–‡∑» ·≈–Õ“®¡’°“√ª√–™ÿ¡æ‘‡»…‡æ‘Ë¡µ“¡§«“¡®”‡ªìπ∑“ß∏ÿ√°‘® πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’«“√–æ‘®“√≥“µ‘¥µ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π∫√√®ÿ„π«“√–°“√ª√–™ÿ¡°√√¡°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ´÷ËßΩÉ“¬‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â¡’°“√®—¥ àßÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡æ√âÕ¡√–‡∫’¬∫«“√–°“√ª√–™ÿ¡ ·≈– ‡Õ° “√ª√–°Õ∫„Àâ·°à°√√¡°“√∑ÿ°∑à“π°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡≈à«ßÀπâ“ 7 «—π ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’‡«≈“»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“߇撬ßæÕ°àÕπ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ª°µ‘°“√ª√–™ÿ¡·µà≈–§√—Èß®–„™â‡«≈“ª√–¡“≥ 2 ™.¡. ‚¥¬„πªï 2545 ∑’˺à“π¡“ §≥–°√√¡°“√¡’°“√ª√–™ÿ¡µ“¡«“√–ª°µ‘®”π«π 4 §√—Èß ·≈–ª√–™ÿ¡µ“¡«“√–摇»…®”π«π 5 §√—Èß √«¡∑—Èß ‘Èπ 9 §√—Èß ‚¥¬°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ·µà≈–∑à“π √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

Page 71: BIGC: Annual Report 2002

69.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

10. Remuneration for Directors and ExecutivesThe company has clarified the neutral policy for the remuneration of Directors which is

based on that of the industry level which is sufficiently attractive and in maintaining qualifiedDirectors. This was approved in the Shareholdersû Meeting.

Total remuneration in 2002 was paid to Directors and Executive per the following : Money consideration

1. Directors

2001 2002Number Total amount Number Total amountof Person of Person

Meeting allowance 12 3,095,000 baht 11 2,130,000 baht

2. Executive director and executives who are not Directors

2001 2002Number Total amount Number Total amountof Person of Person

Salaries, bonus and 11 67,500,000. baht 11 78,150,000. bahtother remuneration

Other Forms of RemunerationDirectors - stock option awardsExecutive Directors and Executives who are non-Directors - stock option awards

11. Board of Directorsû MeetingNormal practice dictates that the company will notify the Board of Directors the schedule

of the Boardûs meetings for the following year in advance in order to facilitate all Directors, inparticular Directors who have domiciles overseas. A special meeting may additionally beheld due to the necessity of the companyûs business. Moreover, a consideration andacknowledgement of Business Review and Performance is always fixed in the agendas for theBoardûs meeting. The companyûs secretary sends invitation letters together with the agendas,including any corporate documents for a meeting to all Directors 7 days in advance. Thisallows the Directors adequate time to consider matters prior to the meetings. Each meetingordinarily lasts approximately 2 hours. In the year 2002, the Board of Directors held 4 GeneralMeetings and 5 Special Meetings, totaling 9 meetings. The following is a summary of theBoard of Directorsû Meeting attendance.

Page 72: BIGC: Annual Report 2002

70√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ /°“√ª√–™ÿ¡∑—ÈßÀ¡¥ (§√—Èß)

√“¬™◊ËÕ «“√–°“√ °“√ª√–™ÿ¡ °“√ª√–™ÿ¡ √«¡¥”√ßµ”·Àπàß «“√–ª°µ‘ «“√–摇»…

1. 𓬠ÿ∑∏‘™“µ‘ ®‘√“∏‘«—≤πå 3/4 5/5 8/92. π“¬ππ∑æ≈ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ 4/4 5/5 9/93. √». ¥√. ®’√‡¥™ ÕŸà «— ¥‘Ï 3/4 5/5 8/94. ¥√. √Õßæ≈ ‡®√‘≠æ—π∏ÿå 4/4 5/5 9/95. π“¬Õ’ø ·∫√å°π“√å ‡∫√∫ÁÕß 4/4 5/5 9/96. π“¬∑» ®‘√“∏‘«—≤πå 4/4 4/5 8/97. 𓬇™√“√å¥ ‚√‡™à ‡¥√Õ·«≈ 4/4 5/5 9/98. 𓬪î·Õ√å ∫√Ÿ‚π ™“√å≈ ∫Ÿ™Ÿ∑å 2/4 --- 2/99. π“¬Õ—߇¥√ ‚§≈¥ ≈ÿ¬°å ·¡ä°´‘‡Õ√å 4/4 --- 4/910. 𓬮ÕÀåπ ‡ ’¬π ´Ÿ ≈‘π 1/4 1/5 2/911. 𓬧√‘ ‡µ’¬π ªî·Õ√å §Ÿ‡«√Õ° å 1/4 --- 1/912. π“¬‡Õ‡µ’¬π ªî·Õ√å ‡√¡Õßµå ‡øÕ√å√“ πÕ≈·≈√å∑ --- --- ---13. 𓬇¥‡π’¬≈ Õ“¡Õßµå ·ªß --- --- ---

∑—Èßπ’È ‰¥â¡’°“√®¥∫—π∑÷°°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ®—¥‡°Á∫√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡∑’˺à“π°“√√—∫√Õß®“°§≥–°√√¡°“√‰«âÕ¬à“ߧ√∫∂â«π æ√âÕ¡„Àâ §≥–°√√¡°“√·≈–ºŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßµ√«® Õ∫‰¥â∑ÿ°¢≥–

12. §≥–Õπÿ°√√¡°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â·µàßµ—Èߧ≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊Ëՙ૬„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ¥—ßπ’È

12.1 §≥–°√√¡°“√°“√µ√«® Õ∫ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èߢ÷È𠵓¡¡µ‘§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17惻®‘°“¬π 2542 ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √– 3 ∑à“π §◊Õ π“¬ππ∑æ≈ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ √». ¥√. ®’√‡¥™ ÕŸà «— ¥‘Ï °√√¡°“√µ√«® Õ∫ ¥√. √Õßæ≈ ‡®√‘≠æ—π∏ÿå °√√¡°“√µ√«® Õ∫

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫¡’«“√–„π°“√¥”√ßµ”·Àπàߧ√“«≈– 3 ªï ·≈–§√∫«“√–·√°¢Õß°“√¥”√ßµ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 惻®‘°“¬π 2545 ÷ËßµàÕ¡“∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å2546 ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß„Àâ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑—Èß 3 ∑à“π¥”√ßµ”·ÀπàßµàÕ‰ªÕ’°«“√–Àπ÷Ëß ‚¥¬„Àâ¡’º≈µàÕ‡π◊ËÕßµ—Èß·µà«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2545 ·≈–®– ‘Èπ ÿ¥«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß«“√–∑’Ë Õß„π«—π∑’Ë 16 惻®‘°“¬π2548

Page 73: BIGC: Annual Report 2002

71.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Attendance/Number ofmeetings (times)

Name Term General Special TotalMeeting Meeting

1. Mr. Suthichart Chirathivat 3/4 5/5 8/92. Mr. Nontaphon Nimsomboon 4/4 5/5 9/93. Ass. Prof. Dr. Chiradet Ousawat 3/4 5/5 8/94. Dr. Rongphol Charoenphandhu 4/4 5/5 9/95. Mr. Yves Bernard Braibant 4/4 5/5 9/96. Mr. Tos Chirathivat 4/4 4/5 8/97. Mr. Gerard Roger Dravelle 4/4 5/5 9/98. Mr. Pierre Bruno Charles Bouchut 2/4 - 2/99. Mr. Andre Claude Luc Mercier 4/4 - 4/910. Mr. John Sian Zu Lin 1/4 5/5 2/911. Mr. Christian Pierre Couvreux 1/4 - 1-912. Mr. Etienne Pierre Raymond Ferrard Snollaerts - - -13. Mr. Daniel Armand Pain - - -

As such, the minutes of all the meetings were made in writing and certified by the Boardof Directors and are retained. The minutes are available for auditing by the Board of Directorsand any concerned person at any time.

12. Sub-CommitteeThe Board of Directors has appointed a Sub-Committee to assist on control of the

companyûs operation as follows:12.1 The Audit Committee was appointed by the Boardûs resolution on November 17, 1999

consisting of 3 independent committee members as follows: Mr. Nontaphon Nimsomboon Chairman of the Audit Committee Dr. Chiradet Ousawat Member of the Audit Committee Dr. Rongphol Charoenphandhu Member of the Audit Committee

The Audit Committee has a 3-year term of holding position in office and the term expiredon November 16, 2002. The Board of Directors has already resolved the re-appointment ofthose Audit Committees in the Board of Directorsû meeting held on February 14, 2003, bywhich the term of holding position in office is continuously extended from November 17, 2002and will be ended on November 16, 2005.

Page 74: BIGC: Annual Report 2002

72√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫¡’°“√ª√–™ÿ¡ ¡Ë”‡ ¡Õ „πªï 2545 ¡’°“√ª√–™ÿ¡∑—Èß ‘Èπ 4 §√—Èß ·≈–√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ´÷Ë߉¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“·≈–¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘πÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–‡æ’¬ßæÕ Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π (internal control) ·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π (internal

audit) ∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑œ ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß

µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ æ‘®“√≥“ §—¥‡≈◊Õ° ·≈–‡ πÕ·µàßµ—Èß·≈–‡ πÕ§à“µÕ∫·∑πºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ æ‘®“√≥“°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑œ „π°√≥’∑’ˇ°‘¥√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π À√◊Õ√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’

§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå„Àâ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕߧ√∫∂â«π ®—¥∑”√“¬ß“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õߧ≥–°√√¡°“√°“√µ√«® Õ∫‚¥¬‡ªî¥‡º¬‰«â„π√“¬ß“πª√–®”

ªï¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷Ëß√“¬ß“π¥—ß°≈à“«µâÕß≈ßπ“¡‚¥¬ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√

µ√«® Õ∫

12.2 §≥–°√√¡°“√®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èßµ“¡¡µ‘∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 ¡’π“§¡ 2543 ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√ 3 ∑à“π §◊Õ π“¬ ÿ∑∏‘™“µ‘ ®‘√“∏‘«—≤πå π“¬Õ—߇¥√ ‚§≈¥ ≈ÿ¬°å ·¡ä°´‘‡Õ√å π“¬‡Õ‡µ’¬π ªî·Õ√å ‡√¡Õßµå ‡øÕ√å√“ πÕ≈·≈√å∑

§≥–°√√¡°“√®—¥ √√ œ ¡’Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥√“¬™◊ËÕ°√√¡°“√·≈–æπ—°ß“π∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫®—¥ √√„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ ®”π«π∑’ˉ¥â√—∫°“√®—¥ √√·≈–®”π«π§√—Èß„π°“√®—¥ √√ µ≈Õ¥Õ“¬ÿ¢Õß‚§√ß°“√ ‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘®—¥ √√

Page 75: BIGC: Annual Report 2002

73.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

The Audit Committee also meets on a regular basis. In the year 2002, 4 meetings tookplace, after which the Audit Committee would accordingly make reports to the Board ofDirectors of the subjects determined as the powers and duties of the Audit Committee are asfollows: To re-examine that the financial statements are presented correctly and fairly stated; To re-examine that the companyûs internal control and internal audit system are

appropriate and efficient; To re-examine that the cmpanyûs operation complies with the regulations of the

Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, and other relatedregulations;

To review, select and propose for the appointment and remuneration of the companyûsaudit;

To ascertain that the information of the company is disclosed correctly and completely incase of related transactions of any particulars or may result in any transactions withconflicts of interest;

To prepare reports regarding the supervision of the company and subsequently disclosein the Company Annual Report which must be signed by the Chairman of the AuditCommittee;

To perform any other tasks as assigned by the companyûs Board of Directors which mustbe approved by the Audit Committee.

12.2 The Stock Option Awards Committee was appointed by the resolution of the Board ofDirectorsû Meeting on March 14, 2000 consisting of 3 committee members as follows: Mr. Suthichart Chirathivat Mr. Andre Claude Luc Mercier Mr. Etienne Pierre Raymond Ferrard Snollaerts

The Stock Option Awards Committeeûs duties are to determine names of the Directorsand employees eligible for stock option awards, number of stock option awards and number oftimes for such awards throughout the stock option plan, thereafter, present to the Board ofDirectors for consideration and approval.

Page 76: BIGC: Annual Report 2002

74√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

13. √–∫∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π °“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π

∫√‘…—∑œ ‰¥â „À⧫“¡ ”§—≠µàÕ√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π ∑—Èß„π¥â“π°“√∫√‘À“√ ·≈–¥â“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ‡æ◊ËÕº≈ß“π¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥¿“√–Àπâ“∑’Ë Õ”π“®°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕߺŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ºŸâ∫√‘À“√ ‰«â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√Õ¬à“ß™—¥‡®π ¡’°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∫√‘…—∑œ „À⇰‘¥ª√–‚¬™πå ·≈–¡’°“√·∫àß·¬°Àπâ“∑’˺ŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ºŸâµ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈ÕÕ°®“°°—π‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥°“√∂à«ß¥ÿ≈·≈– Õ∫¬—π√–À«à“ß°—πÕ¬à“߇À¡“– ¡ πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’ˇ°’ˬ«°—∫√–∫∫ß“π¥â“π°“√‡ß‘π ‚¥¬∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥„Àâ¡’√–∫∫√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π ·≈– ∫—≠™’ ‡ πÕµàÕºŸâ∫√‘À“√„π “¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

∫√‘…—∑œ ®—¥µ—ÈßΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π∑”Àπâ“∑’˵√«® Õ∫ß“π¥â“πµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“ °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÀ≈—°·≈–°‘®°√√¡∑“ß°“√‡ß‘π ·≈– ∑“ß°“√§â“ ∑’Ë ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ªµ“¡·π«∑“ß∑’˧≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √«¡∂÷ßµ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ°”Àπ¥∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫∫√‘…—∑œ (compliance control) Àπ૬ߓπµ√«® Õ∫¿“¬„π¡’§«“¡‡ªìπÕ‘ √–„π√–¥—∫Àπ÷Ëß ·≈– “¡“√∂∑”Àπâ“∑’˵√«® Õ∫·≈–∂à«ß¥ÿ≈‰¥âæÕ ¡§«√ ΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π ªí®®ÿ∫—π√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫ºà“π√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬∫—≠™’°“√‡ß‘π °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘…—∑œ ·≈–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â„À⧫“¡ ”§—≠‡°’ˬ«°—∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬßÕ¬à“ß¡“° ∫√‘…—∑œ ‰¥â

¡’°“√°”Àπ¥·≈–ª√–‡¡‘𧫓¡‡ ’ˬߢÕß°‘®°“√ ¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√ªÑÕß°—π·≈–®—¥°“√≈¥§«“¡‡ ’ˬ߄ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’ˇÀ¡“– ¡ ÷Ëß√«¡∂÷ߧ«“¡‡ ’ˬß∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ µ“¡∑’Ë√–∫ÿ„π·∫∫ 56-1 ¡’°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ°”Àπ¥∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß

14. √“¬ß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µàÕß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈– “√

π‡∑»∑“ß°“√‡ß‘π∑’˪√“°Ø„π√“¬ß“πª√–®”ªï ß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«®—¥∑”¢÷Èπµ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª„πª√–‡∑»‰∑¬´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’ “°≈‡ªìπ à«π„À≠à ‚¥¬‡≈◊Õ°„™âπ‚¬∫“¬∫—≠™’∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–∂◊ժؑ∫—µ‘Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ „™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®Õ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß·≈–ª√–¡“≥°“√∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π°“√®—¥∑” √«¡∑—Èß¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠Õ¬à“߇撬ßæÕ„πÀ¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π

Page 77: BIGC: Annual Report 2002

75.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

13. Internal Control System and Internal Audit Internal Control and Internal Audit

The company considers it a necessity for Internal Control both in managementand operation for efficiency of performance results, and therefore has clearlydetermined the duties and authorities for management operation and executives inwriting. The company controls the utilization of assets which would most benefit theorganization and has also separated the duties of the management, the business monitorand work assessment persons in order to equalize and examine each other in a mostsuitable and fair manner. In addition, there is the internal control relating to the financialworking system whereby the company has arranged for the financial and accountingreport system to be presented directly to the responsible management.

The company appoints the internal audit division whose duties and responsibilitiesare to audit other departments in order to instill confidence that the principal for workingoperation and financial activity, as well as trading operation have been performed inthe trends determined by the Board of Directors as most efficient. The same appliesto performance in accordance with laws and regulations relating to the company(compliance control). The internal audit division shall have a certain level ofindependence, therefore, enabling them to audit and equalize satisfactorily. The internalaudit division currently reports to the Vice President of Accounting and Finance, ChiefExecutive Officer and the Audit Committee.

Risk ManagementThe necessity on risk management was determined by the Board of Directors.

The company determines and assesses on business risks, standard protection and riskreduction arrangement into an acceptable level. These also include all risks of whichwill have an impact to the business operation of the company as stipulated in Form56-1. The company maintains control and supervision on performance in accordanceto any relating legal issues and regulation.

14. The Board of Directorsû ReportThe Board of Directors is responsible for the financial statements of the company and its

subsidiaries, including any financial technology information shown in the Annual Report. Thefinancial statement was prepared in accordance with the accounting standard as generallyaccepted in Thailand, in which is also complied with major international accounting standards.The company chooses the appropriate accounting policy and follows its performance regularly.Pre-cautionary measures are necessary for discretion and estimation for such arrangements,which include adequate disclosures and necessary information in notes for financial statements.

Page 78: BIGC: Annual Report 2002

76√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

§≥–°√√¡°“√‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√¥”√ß√—°…“‰«â´÷Ëß√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®‰¥âÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈«à“°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß∫—≠™’¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«π ·≈–‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–¥”√ß√—°…“‰«â ÷Ëß∑√—æ¬å ‘π ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫®ÿ¥ÕàÕπ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‰¡à„À⇰‘¥°“√∑ÿ®√‘µ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√∑’˺‘¥ª°µ‘Õ¬à“ß¡’ “√– ”§—≠

„π°“√π’È §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √–∑’ˉ¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√¡“‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫‡°’ˬ«°—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π·≈–√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π ·≈–§«“¡‡ÀÁπ¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‡°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕßπ’Ȫ√“°Ø„π√“¬ß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫´÷Ëß· ¥ß‰«â„π√“¬ß“πª√–®”ªï·≈â«

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ëπà“æÕ„® ·≈– “¡“√∂ √â“ߧ«“¡‡™◊ËÕ¡—ËπÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈µàÕ§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß√–∫∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë31 ∏—𫓧¡ 2545

15. §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ µ√–Àπ—°¥’«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑œ ∑—Èß∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√‡ß‘π·≈–∑’ˉ¡à‡°’ˬ«°—∫°“√‡ß‘π

≈â«π¡’º≈µàÕ°√–∫«π°“√µ—¥ ‘π„®¢ÕߺŸâ≈ß∑ÿπ·≈–ºŸâ∑’Ë¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬¢Õß∫√‘…—∑œ ®÷߉¥â°”™—∫„ÀâΩÉ“¬∫√‘À“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ撬ßæÕ µ√ßµàÕ§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–∑—π‡«≈“ ΩÉ“¬∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥â„À⧫“¡ ”§—≠·≈–¬÷¥∂◊ժؑ∫—µ‘¡“‚¥¬µ≈Õ¥ „π à«π¢Õßß“π¥â“πºŸâ≈ß∑ÿπ —¡æ—π∏åπ—Èπ ·¡â∫√‘…—∑œ ¬—߉¡à‰¥â®—¥µ—ÈßÀπ૬ߓπ¢÷Èπ‡©æ“– ·µà°Á‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ§ÿ≥√”¿“ §”ÀÕ¡√◊Ëπ µ”·Àπàß√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ΩÉ“¬∫—≠™’°“√‡ß‘π ∑”Àπâ“∑’˵‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ ∂“∫—π ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ √«¡∑—Èßπ—°«‘‡§√“–Àå·≈–¿“§√—∞∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ∑—Èßπ’ȇπ◊ËÕß®“° °‘®°√√¡¥â“πºŸâ≈ß∑ÿπ —¡æ—π∏嬗߇°‘¥¢÷Èπ‰¡à¡“°π—° ªí®®ÿ∫—πºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂µ‘¥µàÕ¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∫√‘…—∑œ “¡“√∂‡ªî¥‡º¬‰¥â ‰¥â∑’ËÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 02 650-3790 À√◊Õ∑’Ë email address : [email protected]

Page 79: BIGC: Annual Report 2002

77.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

The Board of Directors controls the efficiency of the internal audit control system in orderto be reasonably confident that records of any accounting information are accurate, thorough,complete and able to adequately maintain the companyûs assets. The outcome will show anyweaknesses, as well as protect dishonest or inappropriate performances.

As such, the Board of Directors of the company has appointed an Audit Committeeconsisting of the Independent Directors who are not Executives. The Audit Committees shallhave the responsibilities relating to the quality of the Financial Statement and Internal ControlSystem. The opinion of the Audit Committee with regards to this subject shall be stipulated inthe report of the Audit Committee as shown in the Annual Report.

It is the opinion of the Board of Directors that, in general, the Internal Control System ofthe company has achieved an appreciated level and reasonably ensured to the accountingsystem of the company and its subsidiaries as recorded on December 31, 2002.

15. Relations with InvestorsThe Board of Directors realizes that the companyûs information relating to financial or

non-financial issues has an impact on the process for making decisions of an investor andany interested person of the company. Hence, the Board has instructed executives to discloseany related information in an honest and adequate manner, with respect and provided in aregular and on time. The companyûs Executives also follow the same work ethics. Althoughthe company has not yet established a special division for managing investor relations, thecompany meanwhile has authorized Ms. Rumpa Kumhomreun, the Chief Financial Officer andVice President, Accounting and Finance, to act on behalf of the company, on communicationswith any investor, institution investor, shareholder, including any analyst and governmentalinstitution. While an activity concerning investor relations has rarely occurred at present, aninterested investor is able to communicate for the request of any information of which is ableto be disclosed by the company, at telephone number 0-2650-3790 or via email address of: [email protected].

Page 80: BIGC: Annual Report 2002

78√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

°“√¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬·≈–«‘∏’°“√ªÑÕß°—π ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâæπ—°ß“ππ”¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå à«πµπ¥—ßπ’È1. °”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√§«∫§ÿ¡π—ÈπÕ¬à“߇¢â¡ß«¥ ‡™àπ „π¥â“π°“√§«∫§ÿ¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√

≈—°≈Õ∫„™â¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿà„π√–∫∫ “√ π‡∑»π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π„™â¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â‡©æ“–ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫Õπÿ≠“µ‡∑à“π—Èπ ‚¥¬®–°”À𥇪ìπ√À— ºà“π·≈–‡¢â¡ß«¥‡°’ˬ«°—∫°“√„™â√À— ºà“ππ—Èπ¥â«¬ ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡ ‘∑∏‘„π°“√‡¢â“∂÷ß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

2. Õ∫∑“π√“¬ß“π°“√∂◊Õ§√ÕßÀ≈—°∑√—æ¬å¢ÕߺŸâ∫√‘À“√∑’ˉ¥âπ” àßµàÕµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ·≈– ”π—°ß“π °≈µ.∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’°“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å ‡æ◊ËÕ¥Ÿ«à“¡’°“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å∑’˺‘¥ª°µ‘Õ—πÕ“®‡π◊ËÕß¡“®“°°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π‰ª„™â ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ßÀπ÷Ë߇¥◊Õπ°àÕπ∑’Ëß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑®–‡º¬·æ√àµàÕ “∏“√≥–

3. °”À𥇪ìπ¡“µ√∞“π°“√≈ß‚∑… À“°∫√‘…—∑æ∫«à“æπ—°ß“πºŸâ „¥‰¥âπ”¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå à«πµπ

°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π

„π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√§√—Èß∑’Ë 3/2546 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ¡’π“§¡ 2546 ‚¥¬¡’°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑—Èß “¡∑à“π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¥â«¬ §≥–°√√¡°“√‰¥âª√–‡¡‘π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π‚¥¬°“√Õπÿ¡—µ‘·∫∫ª√–‡¡‘π∑’ËΩÉ“¬∫√‘À“√®—¥∑”·≈â« √ÿª‰¥â«à“ ®“°°“√ª√–‡¡‘π√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑„π¥â“πµà“ßÊ 5 à«π §◊Õ Õߧå°√·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡ °“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß °“√§«∫§ÿ¡°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßΩÉ“¬∫√‘À“√ √–∫∫ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈·≈–√–∫∫°“√µ‘¥µ“¡§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ«à“ ∫√‘…—∑¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π‡√◊ËÕß°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ À√◊ÕºŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«·≈–°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„πÀ—«¢âÕÕ◊ËπÊ ¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„πÕ¬à“߇撬ßæÕ·≈â« ‚¥¬§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‰¡à¡’§«“¡‡ÀÁπµà“߉ª®“°§«“¡‡ÀÁπ¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑πÕ°®“°π’È „π√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑æ∫«à“ ºŸâ Õ∫∫—≠™’‰¡àæ∫¢âÕ∫°æ√àÕß∑’ˇªìπ “√– ”§—≠¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¥â“π∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑

Page 81: BIGC: Annual Report 2002

79.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Internal Data Controlling

The company applies the following strategies and prevention criteria to prevent employees fromusing inside information for personal benefits :1. Strict enforcement of the criteria on every level of staff who will state their strategy in the use of

information and a close monitoring system. This includes the protection of the informationtechnology system in order to prevent clandestine use of the data. As a result, the company onlyallowed the authorized person to obtain access to the information by providing a password tothe authorized person, who must in turn strictly and carefully utilize the password to preventaccess to the data to unauthorized persons.

2. To review the Executiveûs security holding report that requires submission to the SET and SEC atany time once the security transaction has been made. That is to observe uncommon securitytransaction resulting from the use of internal data for personal benefit, especially during theone-month period prior to the issuance of the companyûs financial statements to public.

3. To appoint the punitive measures if the company discovers that any internal information is usedfor personal benefits.

The Internal Control

At the Board of Directorsû Meeting No.3/2003 on March 7, 2003, there were 3 members ofthe Audit Committee attending the meeting. The Board of Directors reviewed the internal controlsystem on the internal control questionnaire prepared by Executives. After reviewing the internalcontrol system of the company which is categorized into 5 areas - namely the organization and theenvironment, risk management, monitoring of management operation, information technology anddata communication system, and monitoring system - the meeting agreed that the internal controlsystem of the company regarding the related transactions with major shareholders, directors andexecutives, or any related persons as well as other internal control system are sufficient. TheAudit Committee has agreed on every matter of the report of the Board of Directors. Furthermore,the auditor was unaware of any significant matter in the accounting procedures of the internal controlof the company.

Page 82: BIGC: Annual Report 2002

80√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

√“¬°“√√–À«à“ß°—π

1. √“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πªï 2545„π√–À«à“ߪï 2545 ∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ°—∫∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π

À≈“¬·Ààß ´÷Ë߇°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π °“√´◊ÈÕ / ¢“¬ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√ ·≈–°“√‡™à“∑√—æ¬å ‘π ∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«‡°’ˬ«¢âÕß°—π‚¥¬¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√à«¡°—πÀ√◊Õ‡ªìπ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ‡¥’¬«°—π ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß√“¬°“√√–À«à“ß°—πª√“°ØÕ¬Ÿà„πµ“√“ßÀπâ“∂—¥‰ª

2. ¢—ÈπµÕπ°“√Õπÿ¡—µ‘°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π2.1 µâÕߢÕÕπÿ¡—µ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ”À√—∫√“¬°“√∑’ËÕ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’˵âÕߺà“π°“√Õπÿ¡—µ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπµ“¡ª√–°“»µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–°“√‡ªî¥‡º¬√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π¢Õß∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π ‚¥¬√“¬°“√°Ÿâ¬◊¡·≈–√“¬°“√´◊ÈÕ/¢“¬∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑∑ÿ°√“¬°“√®–µâÕ߉¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

2.2 ‰¡àµâÕߢÕÕπÿ¡—µ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ”À√—∫√“¬°“√∑’Ë ‰¡àÕ¬Ÿà „π‡°≥±å∑’˵âÕߺà“π°“√Õπÿ¡—µ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπµ“¡ª√–°“»µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–°“√‡ªî¥‡º¬√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π¢Õß∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π Õ¬à“߉√°Áµ“¡ √“¬°“√°Ÿâ¬◊¡·≈–√“¬°“√´◊ÈÕ/¢“¬∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑∑ÿ°√“¬°“√®–µâÕ߉¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

πÕ°®“°π’È ∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ §√—Èß∑’Ë 17/2543 ‰¥â¡’¡µ‘„Àâ∫√‘…—∑¥”‡π‘π°“√√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑ÿ°Ê ‰µ√¡“ ‡°’ˬ«°—∫√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â∑”¢÷Èπ

3. ·π«‚πâ¡°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¬—ߧߡ’√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ°—∫∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ√“¬°“√∑’ˇ°‘¥¢÷Èπµ“¡ª°µ‘¢Õß∏ÿ√°‘® ‚¥¬∑’Ë∑—Èß ÕßΩÉ“¬®–µâÕߪؑ∫—µ‘µ“¡ —≠≠“∑’Ë∑”‰«â

Page 83: BIGC: Annual Report 2002

81.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Related Company Transactions

1. Related company transactions in the year 2002During the year 2002, the Company and its subsidiaries have many related transactions

with the related companies, which relates to lending of money, purchase and sale of productsor services, and the lease of assets. The said companies are related by way of commonshareholders or are in the same group of companies. The details of the related companytransactions are shown in the table of summary related company transactions.

2. The approval criteria of the related transactions2.1 Regarding the transactions that must seek approval from the shareholdersû meeting

according to the Notification of the Stock Exchange of Thailand, subject: the rules,procedure, and disclosure of connected transactions of listed companies, then thetransaction must be approved by the shareholders before further implementation.However, the Board of Directors must approve every loan transaction and purchase/saleof land transaction.

2.2 Regarding the transactions that need no approval from the shareholdersû meetingaccording to the Notification of the Stock Exchange of Thailand, subject: the rules,procedure, and disclosure of connected transactions of listed companies, then thetransaction does not need approval from the shareholders before fur therimplementation. However, the Board of Directors must approve every loantransaction and purchase/sale of land transaction.

Beside, the Board of Directorsû meeting No. 17/2000 has passed on theresolution that the Company must report to the Audit Committee and the Board ofDirectors in every quarter regarding all related company transactions.

3. The trend of the related company transactionsThe Company and its subsidiaries continuously encounter the related company

transaction, which commonly occurs in business operation. Both parties must conform to thedetails stated in the contract.

Page 84: BIGC: Annual Report 2002

82√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

µ“√“

ß √ÿª

√“¬°

“√√–À«

à“ß°—π

√“¬°

“√∫√

‘…—∑∑’ˇ

°’ˬ«¢

âÕß°—π

√“¬≈

–‡Õ’¬¥

—≠≠

“®”

π«π‡

ß‘π (≈

â“π∫“

∑)§«

“¡‡À

Áπ°√√

¡°“√

Õ‘ √–

/ºŸâ Õ

∫∫—≠

™’

1.∫√

‘…—∑·≈

–∫√‘…

—∑¬àÕ¬

-∫®°

. ´’‡∑

√¥ “

°≈√«

¡¬Õ¥

◊ÈÕ63

.9√“

§“∑’˵

°≈ß°

—π„π°

≈ÿà¡∫√

‘…—∑´◊ÈÕ

‘π§â“

®“°∫

√‘…—∑

-∫®°

. ‡´Áπ

∑√—≈‡

∑√¥¥

‘Èß√«

¡‡®â“

Àπ’È°“

√§â“

45.2

„π‡§

√◊Õ§â“

àߢÕ

ß°≈ÿà¡

-∫®°

. ª√‘≠

≠å Õ

‘π‡µÕ

√å‡∑√

¥®‘√

“∏‘«—≤

πå-∫

®°. ‡

´Áπ∑√

—≈°“√

凡π∑

å ·ø§

µÕ√’Ë

-∫®°

. ‡´Áπ

∑√—≈‡

∑Á°´å‰

∑≈å

-Õ◊ËπÊ

2.∫®

°. ‡

Áπ∑√—≈

´Ÿ‡ªÕ

√å∫®

°. √

þ Թ

§â“‡´

Áπ∑√—≈

—≠≠

“‡√‘Ë¡

1 µ.

§. 4

0√“

¬‰¥ â

7.2°√

√¡°“

√Õ‘ √

–„À⧫

“¡‡À

Áπ«à“‡ª

ìπ ‚

µ√å√—∫

®â“ß„À

â∫√‘°“

√§à“

∫√‘À“

çҹ

‡¥◊Õπ

≈–√“

¬°“√

∑’Ë ¡‡

Àµÿ ¡

º≈·≈

–¡’§«

“¡¥â“

π°“√

∫√‘À“

√59

9,400

∫“∑

®”‡ª

ìπ·≈–

‡ªìπª

√–‚¬

™πåµàÕ

°“√ª

√–°Õ

∫»Ÿπ

¬ å°“√

§â“∏ÿ√

° ‘®¢Õ

ß∫√ ‘…

—∑·≈–

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

3.∫√

‘…—∑«à“

®â“߇æ

◊ËÕ√—∫

∫®°.

Àâ“߇´

Áπ∑√—≈

¥’æ“√

å∑‡¡âπ

∑å —≠

≠“

1 ªï

‡√‘Ë¡

1 ¡.§

45

§ à“„™

â®à“¬

1.1°√

√¡°“

√Õ‘ √

–„À⧫

“¡‡À

Áπ«à“‡ª

ìπ∫√

‘°“√°

“√∫√

‘À“√¿

“…’

‚µ√

å§à“

∫√‘°“

√ 90

,000

∫“∑µ

àÕ‡¥◊Õ

π‡®

â“Àπ’È

0.1√“

¬°“√

∑ ’Ë ¡‡

Àµÿ ¡

º≈·≈

–¡’§«

“¡®”

‡ªìπ

·≈–‡ª

ìπª√–

‚¬™π

åµàÕ°“

√ª√–

°Õ∫∏

ÿ√°‘®

¢Õß∫

√‘…—∑·

≈–∫√

‘…—∑¬àÕ

¬

4. —≠

≠“

‘∑∏‘°“

√‡™ à“

∑’Ë¥‘π

ºŸâ‡™ à“

: ∫¡®

. ∫‘Í°´

’ ´Ÿ‡ª

Õ√凴

Áπ‡µÕ

√ å —≠

≠“

30 ª

ï‡√‘Ë¡

1 ∏.§

. 39

§à“‡™

à“·≈–

∫√‘°“

√3.6

∑ ’˪√÷°

…“∑“

ß°“√

‡ß ‘π¢Õ

ß∫√ ‘…

—∑„Àâ

Àâ“ß

√√æ

‘π§â“

∫‘Í°´ ’

ºŸâ„Àâ‡

™ à“: ∫

®°. ‡

µ’¬ß®

‘√“∏‘«

—≤πå

‘∑∏‘°

“√‡™

à“ 10

5 ≈ â“

π∫“∑

‡®â“À

π’È0.3

§«“¡

‡ÀÁπ«

à“¡’§«

“¡ ¡

‡Àµ ÿ

¡º≈·

≈– “

¢“‚§

√“™

§ à“‡™

à“·≈–

∫√‘°“

√‡¥ ◊Õ

π≈–

°√√¡

°“√Õ

‘ √–‰¡

à¡’§«“

¡‡ÀÁπ

¢ —¥·¬

âß27

5,000

∫“∑

·≈–

ª√—∫‡

æ‘Ë¡¢ ÷Èπ

√âÕ¬≈

– 10

∑ ÿ° 3

ªï

5. —≠

≠“‡™

à“Õ“§

“√ºŸâ‡

™ à“: ∫

®°. ‡

´Áπ∑√

—≈´Ÿ‡ª

Õ√å ‚

µ√å

—≠≠

“ 15

ªï ‡√

‘Ë¡ 1

‡¡.¬.

34

§ à“‡™

à“·≈–

∫√‘°“

√7.8

º Ÿâ Õ∫

∫—≠™’‰

¥â„Àâ§

«“¡‡

ÀÁπ« à“

√“¬°

“√Àâ“

ß √√

æ ‘π§

⓺Ÿâ„

À⇙ à“

: ∫®°

. √√

æ ‘π§

â“™‘¥≈

¡ ‘∑

∏‘°“√

‡™à“

100.1

ʼnҹ

∫“∑

¥—ß°≈

à“«‡ª

ìπ√“§

“µ≈“

¥∫‘Í°

´ ’ “

¢“«ß

»å « à“

ߧà“

‡™à“·

≈–∫√

‘°“√‡

¥ ◊Õπ≈

–65

2,599

∫“∑

ª√ —∫

‡æ‘Ë¡

√âÕ¬≈

– 20

∑ ÿ° 5

ªï

Page 85: BIGC: Annual Report 2002

83.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Summar

y Re

lated

Com

pany

Tra

nsac

tion

Trans

actio

nRe

lated

Com

pany

Agre

emen

tAm

ount

(Milli

on b

aht)

Third

Par

tyûs Co

mmen

t1.

Purch

ase

ofC-

Trade

Sak

olPu

rchas

e63

.9At

pric

e ag

reed

amon

g gr

oup

merch

andi

se fr

omCe

ntral

Tradi

ngAc

coun

t pay

able

45.2

comp

anies

.Ch

irathi

vat g

roup

of

Priny

a Int

er-Tra

deco

mpan

iesCe

ntral

Gar

ment

Facto

ryCe

ntral

Texti

leO

thers

2.M

anag

emen

t of

Centr

al De

partm

ent S

tore

Servi

ce a

gree

ment

startin

gInc

ome

7.2In

the o

pinio

n of

the C

ompa

nyûs

Won

gsaw

ang

from

Oct-

1-97

, mon

thly

indep

ende

nt dir

ector

, this

trans

actio

nsh

oppi

ng c

enter

mana

geme

nt fee

of

is rea

sona

ble a

nd c

omme

rciall

yBt

599,4

00us

eful f

or su

bsid

iary.

3.Ta

x ad

visor

Harng

-Cen

tral D

epar

tmen

t stor

eSe

rvice

term

of o

ne y

ear

Expe

nse

1.1In

the o

pinio

n of

the C

ompa

nyûs

agree

ment

comm

encin

g fro

m Jan

-1-0

2,Pa

yable

0.1ind

epen

dent

direc

tor, th

is tra

nsac

tion

month

ly fee

of B

t 90,0

00is

reaso

nable

and

com

merci

ally

usefu

l for

the

Comp

any.

4.Le

ase

agree

ment

ofLe

ssee

: The

Com

pany

Leas

e ter

m of

30 y

ears

Expe

nse

3.6At

reas

onab

le pr

ice (o

pinio

n of

thelan

d at

Lesso

r : T

ieng

Chira

thiva

tco

mmen

cing

from

Dec-

1-96

,Pa

yable

0.3Co

mpan

yûs fi

nanc

ial a

dviso

r) an

dN

akor

nratch

asim

alea

sed

amou

nt of

Bt 10

5 mi

llion

indep

ende

nt di

rector

has

no

Big

C Sto

rewi

th mo

nthly

rental

and

cen

tral

contr

adict

ory

opini

on.

servi

ce o

f Bt 2

75,00

0inc

rease

d by

10%

for e

v ery

3 ye

ars

5.Le

ase

agree

ment

ofLe

ssee

: Cen

tral S

upers

tore

Leas

e ter

m of

15 y

ears

Expe

nse

7.8At

mar

ket p

rice

(exter

nal a

udito

rûsW

ongs

awan

g Bi

g C

Lesso

r : C

hidlom

Dep

artm

ent S

tore

comm

encin

g fro

m Ap

r-1-9

1,op

inion

)sto

reûs b

uildi

nglea

sed

amou

nt of

Bt 10

0.1mi

llion

with

month

ly ren

tal a

ndce

ntral

servi

ce o

f Bt 6

52,59

9inc

rease

d by

20%

for e

very

5 ye

ars

Page 86: BIGC: Annual Report 2002

84√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

√“¬°

“√∫√

‘…—∑∑’ˇ

°’ˬ«¢

âÕß°—π

√“¬≈

–‡Õ’¬¥

—≠≠

“®”

π«π‡

ß‘π (≈

â“π∫“

∑)§«

“¡‡À

Áπ°√√

¡°“√

Õ‘ √–

/ºŸâ Õ

∫∫—≠

™’

6. —≠

≠“‡™

à“∑’Ë¥‘π

‡æ◊ËÕ„

™âºŸâ‡

™à“: ∫

®°. ‡

´Áπ∑√

—≈´Ÿ‡ª

Õ√å ‚

µ√å

—≠≠

“ 3

ªï ‡√

‘Ë¡ 1

.§. 4

5§à“

‡™à“

4.2ºŸâ

Õ∫∫—≠

™’‰¥â„

À⧫“

¡‡ÀÁπ

«à“√“

¬°“√

‡ªìπ

à«πÀπ

÷ËߢÕß

Àâ“ß

ºŸâ„Àâ‡

™à“: ∫

®°.

√√æ

‘π§â“‡´

Áπ∑√—≈

§à“‡™

à“‡¥◊Õπ

≈– 3

46,72

5 ∫“

∑¥—ß

°≈à“«

‡ªìπ√

Ҥҵ

≈“¥

√√æ

‘π§â“

∫‘Í°´

’ “

¢“«ß

»å «à“

ß

7. —≠

≠“‡™

à“∑’Ë¥‘π

„πÀâ“

ߺŸâ‡

™à“: ∫

®°. ‡

´Áπ∑√

—≈´Ÿ‡ª

Õ√å ‚

µ√å

—≠≠

“ 30

ªï ‡√

‘Ë¡ 1

æ.§

38§à“

‡™à“

1.4ºŸâ

Õ∫∫—≠

™’‰¥â„

À⧫“

¡‡ÀÁπ

«à“√“

¬°“√

√√æ

‘π§â“

∫‘Í°´

’ºŸâ„

À⇙à“

: ∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈∏π

∫ÿ√’

‘∑∏‘°

“√‡™

à“ 11

9.9 ≈

â“π∫“

∑¥—ß

°≈à“«

‡ªìπ√

Ҥҵ

≈“¥

“¢“

√“…Æ

√å∫Ÿ√≥

–§à“

‡™à“‡¥

◊Õπ≈–

120

,833

∫“∑

ª√—∫¢

÷Èπ√âÕ¬

≈– 1

0 ∑ÿ°

3 ª

ï

8. —≠

≠“‡™

à“∑’Ë¥‘π

„πÀâ“

ߺŸâ‡

™à“: ∫

®°. ‡

´Áπ∑√

—≈´Ÿ‡ª

Õ√å ‚

µ√å

—≠≠

“ 3

ª ï ‡√

‘Ë¡ 1

°.§. 4

3§à“

‡™à“

2.0ºŸâ

Õ∫∫—≠

™’‰¥â„

À⧫“

¡‡ÀÁπ

«à“√“

¬°“√

√√æ

‘π§â“

∫‘Í°´

’ºŸâ„

À⇙à“

: ∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈∏π

∫ÿ√’

§à“‡™

à“‡¥◊Õπ

≈–ª√

–¡“≥

¥—ß°≈

à“«‡ª

ìπ√“§

“µ≈“

¥ “

¢“√“

…Æ√å∫

Ÿ√≥–

176,0

00 ∫

“∑

9. —≠

≠“‡™

à“∑’Ë¥‘π

„πÀ â“

ߺŸâ‡

™ à“: ∫

®°. ∫

‘Í°´’·ø

√’Ë —≠

≠“

30 ª

ï ‡√‘Ë¡

17°.§

. 39

§à“‡™

à“15

.1º Ÿâ

Õ∫∫—≠

™’‰¥â„

À⧫“

¡‡ÀÁπ

« à“√“

¬°“√

√√æ

‘π§â“

∫‘Í°´

’º Ÿâ„

À⇙ à“

: ∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈æ—≤

π“ ¢

Õπ·°

àπ§à“

‡™à“‡¥

◊Õπ≈–

1.3

≈ â“π∫

“∑¥—ß

°≈à“«

‡ªìπ√

Ҥҵ

≈“¥

“¢“

¢Õπ·

° àπ

10.

—≠≠

“‡™à“∑

’Ë¥‘π ”

À√—∫

ºŸâ‡™ à“

: ∫¡®

. ∫‘Í°´

’ ´Ÿ‡ª

Õ√凴

Áπ‡µÕ

√ å —≠

≠“

30 ª

ï ‡√‘Ë¡

1 ¡ ‘.¬

. 40

§à“‡™

à“0 .2

ºŸâ Õ∫

∫—≠™’‰

¥â„Àâ§

«“¡‡

ÀÁπ« à“

√“¬°

“√‚§

√ß°“

√√–À

«à“ßæ

—≤π“

ºŸâ„Àâ‡

™ à“: ∫

¡®. ‡

Áπ∑√—≈

æ—≤π“

‘∑∏‘°

“√‡™

à“ 15

.5 ≈ â“

π∫“∑

¥—ß°≈

à“«‡ª

ìπ√“§

“µ≈“

¥∑’Ë®

—ßÀ«—¥

™≈∫ÿ√

’§à“

‡™à“‡¥

◊Õπ≈–

10,0

00 ∫

“∑ª√

—∫¢÷Èπ√

âÕ¬≈–

5 ∑

ÿ°ªï

11.

—≠≠

“„À⇙

à“æ◊Èπ∑

’Ë·≈–

ºŸâ‡™ à“

:§à“

‡™à“

71.8

º Ÿâ Õ∫

∫—≠™’‰

¥â„Àâ§

«“¡‡

ÀÁπ« à“

√“¬°

“√∫√

‘°“√¢

Õß-∫

®°. ‰

∑¬ ‡§

.‡Õø.

’.≈ Ÿ°

Àπ’È

9.4¥ —ß

°≈à“«

‡ªìπ√

Ҥҵ

≈“¥

Àâ“ß

√√æ

‘π§â“

∫‘Í°´ ’

- ∫®°

. ‰∑¬

·ø√π

‰™´ ‘Ëß

“¢“

µà“ßÊ

-∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈‰Õ

»§√ ’¡

Õ“¬

ÿ —≠≠

“√–À

«à“ß

-∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈ ∫

ÿä§ å ¥

‘ ∑√‘∫

‘«™—Ëπ

3 ª

ï - 15

ªï

-∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈« —µ

—πºŸâ„

À⇙ à“

: ∫√‘…

—∑·≈–

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

Page 87: BIGC: Annual Report 2002

85.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Trans

actio

nRe

lated

Com

pany

Agre

emen

tAm

ount

(Milli

on b

aht)

Third

Par

tyûs Co

mmen

t6.

Leas

e lan

d ag

reeme

ntLe

ssee

: Cen

tral S

upers

tore

Leas

e ter

m of

3 ye

ars

Expe

nse

4.2At

mar

ket p

rice

(exter

nal a

udito

rûsW

ongs

awan

gLe

ssor :

Cen

tral D

epar

tmen

t Stor

eco

mmen

cing

from

Aug-

1-02

,op

inion

)Bi

g C

store

month

ly ren

tal o

f Bt 3

46,72

57.

Leas

e lan

d ag

reeme

ntLe

ssee

: Cen

tral S

upers

tore

Leas

e ter

m of

30 y

ears

Expe

nse

1.4At

mar

ket p

rice

(exter

nal a

udito

rûsat

Retbu

rana

Lesso

r : C

entra

l Tho

nburi

comm

encin

g fro

m M

ay-1

-95,

opini

on)

Big

C sto

relea

sed

amou

nt of

Bt 11

9.9mi

llion

with

month

ly ren

tal o

fBt

120,8

33 in

creas

ed b

y 10

%for

eve

ry 3

year

s8.

Leas

e lan

d ag

reeme

ntLe

ssee

: Cen

tral S

upers

tore

Leas

e ter

m of

3 ye

ars

Expe

nse

2.0At

mar

ket p

rice

(exter

nal a

udito

rûsat

Ratbu

rana

Lesso

r : C

entra

l Tho

nburi

comm

encin

g fro

m Jul

-1-0

0,op

inion

)Bi

g C

store

month

ly ren

tal o

f Bt 1

76,00

09.

Leas

e lan

d ag

reeme

ntLe

ssee

: Big

C Fa

iryLe

ase

term

of 30

yea

rsEx

pens

e15

.1At

mar

ket p

rice

(exter

nal a

udito

rûsof

Khon

kaen

Lesso

r : C

entra

l Patt

ana

Khon

kaen

comm

encin

g fro

m Jul

-17-

96,

opini

on)

Big

C sto

remo

nthly

rental

of B

t 1.3

millio

n10

. Lea

se la

nd a

gree

ment

Lesse

e : T

he C

ompa

nyLe

ase

term

of 30

yea

rsEx

pens

e0.2

At m

arke

t pric

e (ex

terna

l aud

itorûs

for C

honb

uri p

rovin

ceLe

ssor :

Cen

tral P

attan

a Plc

comm

encin

g fro

m Jun

-1-9

7,op

inion

)pr

oject

(disc

ontin

ued

lease

d am

ount

of Bt

15.5

proje

ct)mi

llion

with

month

ly ren

tal o

fBt

10,00

0 inc

rease

d by

5%

for e

very

year

s11

. Lea

se a

gree

ment

forLe

ssee

:Le

ase

term

rang

ing fr

omInc

ome

71.8

At m

arke

t pric

e (ex

terna

l aud

itorûs

rental

spac

e an

d- T

hai K

.F.C.

3 ye

ars t

o 15

yea

rsRe

ceiva

ble9.4

opini

on)

servi

ce o

f reta

il sh

op- T

hai F

ranc

hising

- Cen

tral I

ce C

ream

- Cen

tral B

ook

Distr

ibuti

on- C

entra

l Wats

onLe

ssor :

- The

Com

pany

and

subs

idia

ries

Page 88: BIGC: Annual Report 2002

86√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

√“¬°

“√∫√

‘…—∑∑’ˇ

°’ˬ«¢

âÕß°—π

√“¬≈

–‡Õ’¬¥

—≠≠

“®”

π«π‡

ß‘π (≈

â“π∫“

∑)§«

“¡‡À

Áπ°√√

¡°“√

Õ‘ √–

/ºŸâ Õ

∫∫—≠

™’

12.

—≠≠

“√—∫‚

Õπ ‘∑

∏‘ºŸâ√

—∫‚Õπ

: ∫¡®

.∫‘Í°´

’ ´Ÿ‡ª

Õ√凴

Áπ‡µÕ

Ì ѭ

≠“

15 ª

ï 1 ‡¥

◊Õπ§à“

‡™à“

49.0

∑’˪√÷°

…“∑“

ß°“√

‡ß‘π¢Õ

ß∫√‘…

—∑„Àâ§

«“¡

°“√‡

™à“Õ“

§“√

ºŸâ‚Õπ

: ∫®°

. √√

æ ‘π§

â“√“¡

Õ‘π∑√

“‡√

‘Ë¡ 25

‡¡.¬.

43

µàÕ —≠

≠“‰¥

âÕ’°‡À

Áπ«à“‡ª

ìπ√“¬

°“√∑

’Ë¡’§«“

¡‡À¡

“– ¡

‡´Áπ∑

√—≈À—«

À¡“°

ºŸâ„Àâ‡

™à“: ∫

®°. À

â“߇´

Áπ∑√—≈

4 ª

ï 11

‡¥◊Õπ

„π™à«

ß 8

ªï·√°

·≈–¬

ÿµ‘∏√√

¡ ¡’§

«“¡

¡‡Àµ

ÿ ¡º≈

·≈–

¥’æ“√

å∑‡¡π

∑å ‚µ

√å§à“

ઈҤ

‘¥‡ªìπ

—¥ à«

π¢Õß

¬Õ¥¢

“¬‡ª

ìπª√–

‚¬™π

å·°à∫√

‘…—∑·≈

–°√√

¡°“√

´÷Ë߉¥

â¡’°“√

°”Àπ

¥Õ‘

√–‰¡

à¡’§«“

¡‡ÀÁπ

¢—¥·¬

âߧà“

ઈҵ

Ë” ÿ¥·

≈– Ÿß

ÿ¥‰«

âÀ≈

—ß®“°

π—Èπ‡ª

ìπ√“§

“∑’˵°

≈ß°—π

13.

—≠≠

“„Àâ∫√

‘°“√√

–∫∫

ºŸâ„™â∫

√‘°“√

: ∫¡®

. ∫‘Í°´

’ ´Ÿ‡ª

Õ√凴

Áπ‡µÕ

Ì ѭ

≠“

15 ª

ï Àπ÷Ëß

‡¥◊Õπ

§à“∫√

‘°“√

25.3

∑’˪√÷°

…“∑“

ß°“√

‡ß‘π¢Õ

ß∫√‘…

—∑„Àâ§

«“¡

Õ”π«

¬§«“

¡ –¥

«°„π

ºŸâ„Àâ∫

√‘°“√

: ∫®°

. √√

æ ‘π§

â“ ‡´

Áπ∑√—≈

‡√‘Ë¡

25 ‡¡

.… 4

3 µ àÕ

—≠≠

“‰¥âÕ’°

‡ÀÁπ«

à“‡ªìπ√

“¬°“

√∑’Ë¡’§

«“¡‡

À¡“–

¡·≈

–Õ“

§“√‡

´Áπ∑√

—≈À—«À

¡“°

4 ªï

11 ‡¥

◊Õπ §

à“∫√‘°

“√§‘¥

®“°

¬ÿµ‘∏√

√¡¡’§

«“¡

¡‡Àµ

ÿ ¡º≈

·≈–‡ª

ìπæ◊Èπ

∑’Ë∑’Ë„À

â∫√‘°“

√µ“¡

Õ —µ√“

∑’Ë√–∫

ÿ‰«â

ª√–‚¬

™πå·°

à∫√‘…—∑

·≈–°

√√¡°

“√Õ ‘

√–„π

—≠≠

“‰¡

à¡’§«“

¡‡ÀÁπ

¢ —¥·¬

âß

14.

—≠≠

“‡™à“™

à«ßÕ“

§“√

ºŸâ‡™ à“

™à«ß:

∫¡®.

∫‘Í°´ ’

´Ÿ‡ªÕ

√ 凴 Áπ

‡µÕ√

å —≠

≠“

15 ª

ï ‡√‘Ë¡

20 µ

.§. 4

3§à“

‡™à“

9 .5∑’˪

√÷°…“

∑“ß°

“√‡ß ‘π

¢Õß∫

√ ‘…—∑„

À⧫“

¡‚§

√ß°“

√»Ÿπ¬

å°“√§

⓺Ÿâ„

À⇙ à“

™à«ß:

∫®°.

√√æ

‘π§â“

‡´Áπ∑

√—≈µàÕ

—≠≠

“‰¥âÕ’°

9 ª

ï‡À

Áπ«à“‡ª

ìπ√“¬

°“√∑

’Ë¡’§«“

¡‡À¡

“– ¡

·≈–

·ø™ —Ëπ

‰Õ´ å·

≈π¥ å

§à“‡™

à“‡¥◊Õπ

≈– 7

92,00

0 ∫“

∑¬ÿµ

‘∏√√¡

¡ ’§«“

¡ ¡‡

Àµÿ ¡

º≈·≈

–‡ªìπ

ª√–‚¬

™πå·°

à∫√‘…—∑

·≈–°

√√¡°

“√Õ ‘

√–‰¡

à¡’§«“

¡‡ÀÁπ

¢ —¥·¬

âß15

. —≠

≠“„À

â∫√‘°“

√√–∫

∫ºŸâ„

™ â∫√‘°

“√: ∫

¡®. ∫

‘Í°´’ ´

Ÿ‡ªÕ√

凴Áπ‡

µÕ√ å

—≠≠

“15

ªï ‡√

‘Ë¡ 20

µ.§

. 43

§à“∫√

‘°“√

44.3

∑ ’˪√÷°

…“∑“

ß°“√

‡ß ‘π¢Õ

ß∫√ ‘…

—∑„Àâ§

«“¡

Õ”π«

¬§«“

¡ –¥

«°„π

º Ÿâ„Àâ∫

√‘°“√

: ∫®°

. √√

æ ‘π§

â“ ‡´

Áπ∑√—≈

µàÕ —≠

≠“‰¥

âÕ’° 9

ªï

‡ÀÁπ«

à“‡ªìπ√

“¬°“

√∑’Ë¡’§

«“¡‡

À¡“–

¡·≈

–Õ“

§“√»

Ÿπ¬å°“

√§â“

°“√§

‘¥§à“∫

√‘°“√

¡ ’ Õß

à«π

¬ ÿµ‘∏√

√¡ ¡

’§«“¡

¡‡À

µ ÿ ¡º

≈·≈–

‡ªìπ

·ø™ —Ëπ

‰Õ´ å·

≈π¥ å

à«π·

√° :

§ ‘¥®“

°æ◊Èπ∑

’Ë∑’Ë„Àâ∫

√‘°“√

ª√–‚¬

™πå·°

à∫√‘…—∑

·≈–°

√√¡°

“√Õ ‘

√–µ“

¡Õ—µ√

“∑’Ë√–

∫ÿ‰« â„

π —≠

≠“

‰¡à¡’§

«“¡‡

ÀÁπ¢ —¥

·¬âß

à«π∑

’Ë Õß

: „π™

à«ß 8

ªï·√

°§à“

∫√‘°“

√§‘¥‡

ªìπ —¥

à«π¢

Õ߬Õ

¥¢“¬

´ ÷Ë߉¥

â¡’°“√

°”Àπ

¥§à“

∫√‘°“

√µË”

ÿ¥·≈–

Ÿß ÿ¥

‰«â

À≈—ß®

“°π —Èπ

‡ªìπ√

Ҥҷ

’˵°≈ß

° —π

Page 89: BIGC: Annual Report 2002

87.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Trans

actio

nRe

lated

Com

pany

Agre

emen

tAm

ount

(Milli

on b

aht)

Third

Par

tyûs Co

mmen

t12

. Lea

se a

gree

ment

ofAs

signe

e : T

he C

ompa

nyLe

ase

term

of 15

yea

rs an

dEx

pens

e49

.0At

reas

onab

le pr

ice (o

pinio

n of

theHu

a-M

ak B

ig C

Assig

nor :

Ram

indra

one

month

com

menc

ing fr

omCo

mpan

yûs fi

nanc

ial a

dviso

r) an

dsto

reûs b

uildi

ngDe

partm

ent S

tore

Apr-2

5-00

with

the

renew

alind

epen

dent

direc

tor h

as n

oLe

ssor :

Har

ng-C

entra

lof

4 ye

ars a

nd 1

1 mo

nths,

theco

ntrad

ictor

y op

inion

.De

partm

ent S

tore

rental

duri

ng fi

rst e

ight

year

sde

pend

s on

sale

volum

e wi

ththe

mini

mum

and

maxim

umren

tal, a

fter t

hat t

he re

ntal

depe

nds o

n the

agre

ed co

nditio

n13

. Serv

ice a

gree

ment

Servi

ce re

ceive

r : -

The

Comp

any

Servi

ce a

gree

ment

of 15

yea

rsEx

pens

e25

.3At

reas

onab

le pr

ice (o

pinio

n of

thefor

buil

ding

facil

ity in

Servi

ce p

rovid

er :

and

one

month

com

menc

ingCo

mpan

yûs fi

nanc

ial a

dviso

r) an

dHu

a-M

ak B

ig C

store

- Cen

tral D

epar

tmen

t Stor

efro

m Ap

r-25-

00 w

ith re

new a

lind

epen

dent

direc

tor h

as n

oof

4 ye

ars a

nd 1

1 mo

nths,

contr

adict

ory

opini

on.

servi

ce c

harg

e ba

sed

onse

rvice

area

and

servi

ce ra

tepe

r area

as d

eterm

ined

in the

agree

ment.

14. S

ub-le

ase

agree

ment

Lesse

e : T

he C

ompa

nyLe

ase

term

of 15

yea

rsEx

pens

e9.5

At re

ason

able

price

(opi

nion

of the

of Fa

shion

Islan

dLe

ssor :

Cen

tral D

epar

tmen

t Stor

eco

mmen

cing

from

Oct-

20-0

0Co

mpan

yûs fi

nanc

ial a

dviso

r) an

dBi

g C

store

with

renew

al of

9 ye

ars,

indep

ende

nt di

rector

has

no

month

ly Re

ntal o

f Bt 7

92,00

0.co

ntrad

ictor

y op

inion

.15

. Serv

ice a

gree

ment

forSe

rvice

rece

iv er :

- Th

e Co

mpan

ySe

rvice

agr

eeme

nt of

15 y

ears

Expe

nse

44.3

At re

ason

able

price

(opi

nion

of the

build

ing fa

cility

inSe

rvice

pro

vider

:co

mmen

cing

from

Oct-

20-0

0Co

mpan

yûs fi

nanc

ial a

dviso

r) an

dFa

shion

Islan

d- C

entra

l Dep

artm

ent S

tore

with

renew

al of

9 ye

ars ;

two

indep

ende

nt di

rector

has

no

Big

C sto

rese

rvice

cha

rges

.co

ntrad

ictor

y op

inion

.Fir

st : b

ased

on

servi

ce a

reaan

d se

rvice

rate

par a

rea a

sde

termi

ned

in the

agr

eeme

ntSe

cond

: du

ring

first e

ight y

ears,

servi

ce c

harg

e de

pend

s on

sale

volum

e with

mini

mum

and

maxim

umch

arge,

after

that s

ervice

cha

rge

depe

nds o

n ag

reed

cond

ition

Page 90: BIGC: Annual Report 2002

88√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

√“¬°

“√∫√

‘…—∑∑’ˇ

°’ˬ«¢

âÕß°—π

√“¬≈

–‡Õ’¬¥

—≠≠

“®”

π«π‡

ß‘π (≈

â“π∫“

∑)§«

“¡‡À

Áπ°√√

¡°“√

Õ‘ √–

/ºŸâ Õ

∫∫—≠

™’

16.

—≠≠

“„À⇙

à“™à«ß

∑’Ë¥‘π

ºŸâ‡™à“

: ∫¡®

. ‡´Áπ

∑√—≈æ

—≤π“

—≠≠

“ 21

ªï 6

‡¥◊Õπ

‡√‘Ë¡

§à“‡™

à“8.2

ºŸâ Õ∫

∫—≠™’‰

¥„Àâ§

«“¡‡

ÀÁπ«à“

√“¬°

“√‡æ

◊ËÕ®—¥∑

”‚§√ß

°“√

ºŸâ„Àâ‡

™à“: ∫

®°. ‡

Áπ∑√—≈

æ—∑¬“

1 æ.

¬. 36

§à“‡™

à“‡¥◊Õπ

≈–‡®

â“Àπ’ȇ

ß‘π¡—¥

®”37

.8¥—ß

°≈à“«

‡ªìπ√

Ҥҵ

≈“¥

‡´Áπ∑

√—≈‡ø

µ‘«—≈

167,5

00 ∫

“∑ „π

ªï·√°

®π∂

÷߇´

Áπ‡µÕ

√åæ—∑¬

“‡¥

◊Õπ≈–

834

,000

∫“∑

„πªï

ÿ¥∑⓬

§à“§

È”ª√–

°—π°“

√‡™à“

61.7

≈â“π∫

“∑ (º

Ÿâ„À⇙

à“®–∑

¬Õ¬

§◊π„À

⺟⇙à“

80

ß«¥

∑ ÿ° 3

‡¥◊Õπ

‡ªìπ‡

ß‘π ß

«¥≈–

771

,625

∫“∑)

17.

—≠≠

“„À⇙

à“æ◊Èπ∑

’˺Ÿâ‡

™à“: ∫

¡®. ‡

´Áπ∑√

—≈æ—≤

π“ —≠

≠“

19 ª

ï 4 ‡¥

◊Õπ-

ºŸâ Õ∫

∫—≠™’‰

¥â„Àâ§

«“¡‡

ÀÁπ«à“

√“¬°

“√∫“

ß à«π

¢ÕßÀ

â“ߺŸâ„

À⇙à“

: ∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈æ—∑

¬“‡√

‘Ë¡ 29

∏.§

. 38

¥ —ß°≈

à“«‡ª

ìπ√“§

“µ≈“

¥ √

√ ‘π§

â“ ∫‘Í°

´ ’ ‘∑

∏‘°“√

‡™à“

19.2

≈ â“π∫

“∑ “

¢“æ —∑

¬“18

. —≠

≠“„À

â∫√‘°“

√√–∫

∫ºŸâ‡

™ à“: ∫

®°. ‡

Áπ∑√—≈

‡√’¬≈

µ ’È ‡´

Õ√å«‘

—≠≠

“19

ªï 4

‡¥◊Õπ

-ºŸâ

Õ∫∫—≠

™’‰¥â„

À⧫“

¡‡ÀÁπ

« à“√“

¬°“√

“∏“

√≥Ÿª‚

¿§¢Õ

ߺŸâ„

À⇙ à“

: ∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈æ—∑

¬“‡√

‘Ë¡ 29

∏.§

. 38

¥ —ß°≈

à“«‡ª

ìπ√“§

“µ≈“

¥Àâ“

ß √√

æ ‘π§

â“ ∫‘Í°

´ ’§à“

“∏“

√≥Ÿª‚

¿§ 1

2.8 ≈

â“π∫“

∑ “

¢“æ —∑

¬“(√—∫

™”√–

À¡¥·

≈â«)

19.

—≠≠

“‡™à“æ

◊Èπ∑’Ë∫“

ß à«π

ºŸâ‡™ à“

: ∫®°

. ‡´Áπ

∑√—≈æ

—∑¬“

—≠≠

“ 19

ªï 9

‡¥◊Õπ

-º Ÿâ

Õ∫∫—≠

™’‰¥â„

À⧫“

¡‡ÀÁπ

« à“√“

¬°“√

¢ÕßÕ

“§“√

»Ÿπ¬ å°

“√§â“

º Ÿâ„Àâ‡

™ à“: ∫

¡®. ‡

Áπ∑√—≈

æ—≤π“

‡√‘Ë¡

29 °

.§. 3

8¥ —ß

°≈à“«

‡ªìπ√

Ҥҵ

≈“¥

‡´Áπ∑

√—≈ ‡ø

µ‘«—≈

‘∑∏‘°

“√‡™

à“ 1.2

ʼnҹ

∫“∑

‡´Áπ‡

µÕ√ å

æ—∑¬“

20.

—≠≠

“·∫àß

§à“„™

â®à“¬

ºŸâ„™ â∫

√‘°“√

: ∫®°

. ‡Áπ∑

√—≈ æ

—∑¬“

—≠≠

“‡√‘Ë¡

29 °

.§. 3

8§ à“

„™â®à“

¬3.8

º Ÿâ Õ∫

∫—≠™’‰

¥â„Àâ§

«“¡‡

ÀÁπ« à“

√“¬°

“√Àâ“

ß √√

æ ‘π§

â“ ∫‘Í°

´ ’ºŸâ„

Àâ∫√‘°

“√: ∫

®°. ‡

´ Áπ∑√

—≈ ‡√ ’¬

≈µ’È ‡´

Õ√å«‘

§à“„™

â®à“¬‡

¥◊Õπ≈

– 318

,583

∫“∑

¥—ß°≈

à“«‡ª

ìπ√“§

“µ≈“

¥ “

¢“æ —∑

¬“

Page 91: BIGC: Annual Report 2002

89.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Trans

actio

nRe

lated

Com

pany

Agre

emen

tAm

ount

(Milli

on b

aht)

Third

Par

tyûs Co

mmen

t16

. Sub

-leas

e ag

reeme

ntLe

ssee

: Cen

tral P

attan

a Plc

Leas

e ter

m of

21 y

ears

and

Incom

e8.2

At m

arke

t pric

e (ex

terna

l aud

itorûs

for la

nd lo

cated

at

Lesso

r : C

entra

l Patt

aya

6 mo

nths c

omme

ncing

from

Paya

ble (d

epos

it)37

.8op

inion

)Pa

ttaya

pro

vince

Nov

-1-9

3, mo

nthly

rental

rang

ing fr

om B

t 167

,500

(first

year

) to

Bt 83

4,000

(last

year

), de

posit

for r

ental

guar

anty

of Bt

61.7

millio

n(p

artai

lly re

turne

d to

lesse

e on

quar

terly

basis

of B

t 771

,625)

17. L

ease

agr

eeme

nt of

Lesse

e : C

entra

l Patt

ana

PlcLe

ased

term

of 1

9 ye

ars a

nd-

At m

arke

t pric

e (ex

terna

l aud

itorûs

Patta

ya B

ig C

stor

eLe

ssor :

Cen

tral P

attay

a4

month

s com

menc

ing fr

omop

inion

)De

c-29

-95,

lease

d am

ount

ofBt

19.2

millio

n18

. Utili

ty an

d ce

ntral

Servi

ce re

ceiv e

r :Se

rvice

term

of 1

9 ye

ars a

nd-

At m

arke

t pric

e (ex

terna

l aud

itorûs

sevic

e ag

reeme

nt of

- Cen

tral R

ealty

Serv

ice4

month

s com

menc

ing fr

omop

inion

)Pa

ttaya

Big

C sto

reSe

rvice

pro

vider

:De

c-29

-95,

servi

ce fe

e of

- Cen

tral P

attay

aBt

12.8

millio

n19

. Lea

se a

gree

ment

forLe

ssee

: Cen

tral P

attan

aLe

ased

term

of 1

9 ye

ars a

nd-

At m

arke

t pric

e (ex

terna

l aud

itorûs

partia

l ren

tal sp

ace

Lesso

r : C

entra

l Patt

aya

Plc9

month

s com

menc

ing fr

omop

inion

)in

Centr

al Fe

stiva

lJul

-29-

95, l

ease

d am

ount

ofSh

oppi

ng C

enter

Bt 1.2

milli

onat

Patta

ya20

. Agr

eeme

nt to

shar

eSe

rvice

rece

iv er :

Agree

ment

startin

g fro

mEx

pens

e3.8

At m

arke

t pric

e (ex

terna

l aud

itorûs

utility

and

cen

tral

- Cen

tral P

attay

aJul

-29-

95, m

onthl

y sh

aring

opini

on)

servi

ce e

xpen

se in

Servi

ce p

rovid

er :

expe

nse

of Bt

318,5

83Pa

ttaya

Big

C st

ore

- Cen

tral R

ealty

Serv

ice

Page 92: BIGC: Annual Report 2002

90√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

√“¬°

“√∫√

‘…—∑∑’ˇ

°’ˬ«¢

âÕß°—π

√“¬≈

–‡Õ’¬¥

—≠≠

“®”

π«π‡

ß‘π (≈

â“π∫“

∑)§«

“¡‡À

Áπ°√√

¡°“√

Õ‘ √–

/ºŸâ Õ

∫∫—≠

™’

21. ∫

√‘…—∑®

à“¬§à“

∏√√¡

‡π’¬¡

Casin

o Fra

nce

SAS

§à“∏√

√¡‡π

’¬¡µ“

¡ —≠

≠“‰

¡à‡°‘π

§à“∏√

√¡‡π

’¬¡6.8

°√√¡

°“√Õ

‘ √–„À

⧫“¡

‡ÀÁπ«

à“‡ªìπ

°“√®

—¥°“√

8 ≈â“

π∫“∑

µàÕªï

‡®â“À

π’È3.7

√“¬°

“√∑’Ë

¡‡Àµ

ÿ ¡º≈

·≈–¡

’§«“¡

®”‡ª

ìπ·≈–

‡ªìπª

√–‚¬

™πåµàÕ

°“√

ª√–°

Õ∫∏ÿ√

°‘®¢Õ

ß∫√‘…

—∑·≈–

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

22.

—≠≠

“§È”ª

√–°—π

‡ß‘π°Ÿâ

Casin

o G

uicha

rd-Pe

rrach

on S

A§ à“

∏√√¡

‡π’¬¡

§‘¥®“

°«ß‡ß

‘π°Ÿâ¬◊¡

§à“∏√

√¡‡π

’¬¡2.7

ºŸâ Õ∫

∫—≠™’‰

¥â„Àâ§

«“¡‡

ÀÁπ«à“

√“¬°

“√„π

Õ—µ√“

√âÕ¬≈

– 0.5

πÕ°®

“°π’È

‡®â“À

π’È1.0

¥—ß°≈

à“«‡ª

ìπ‰ªµ

“¡Õ—µ

√“∑’Ë

¬—ß¡’§

à“∏√√

¡‡π’¬

¡§‘¥®

“°‡ß‘π

°Ÿâ¬◊¡

∏π“§

“√æ“

≥‘™¬

姑¥°—∫

≈Ÿ°§â“

∑—Ë«‰ª

∑’ˇ∫‘°

„™â„π

Õ—µ√“

√âÕ¬≈

– 0.3

23.

—≠≠

“°Ÿâ¬◊¡

‡ß‘πCa

sino

Guic

hard

-Perra

chon

SA

—≠≠

“°Ÿâ¬◊¡

‡ß‘π 7

0 ≈â“

π¬Ÿ‚√

¥Õ°‡

∫’Ȭ®à“

¬10

2.4∑’˪

√÷°…“

∑“ß°

“√‡ß‘π

¢Õß∫

√‘…—∑„

Àâ√–

¬–‡«

≈“ 3

ªï Õ

—µ√“¥

Õ°‡∫

’Ȭ¥Õ

°‡∫’Ȭ

§â“ß®

à“¬21

.1§«

“¡‡À

Áπ«à“‡ª

ìπ√“¬

°“√∑

’Ë¡’§«“

¡ ¡‡

Àµÿ

EURIB

OR

6 ‡¥

◊Õπ‡®

â“Àπ’ȇ

ß‘π° Ÿâ¬

◊¡2 ,7

75 ¡

º≈‡ª

ìπª√–

‚¬™π

å·°à∫√

‘…—∑ Õ

—µ√“

∫«°√

âÕ¬≈–

1 ·

≈–√ âÕ

¬≈–

¥Õ°‡

∫ ’Ȭլ

Ÿà„π√–

¥—∫∑’˵

Ë”°« à“

Õ—µ√“

1.25

µ àÕªï

¥Õ°‡

∫’Ȭ‡ß ‘π

° Ÿâ¬◊¡®

“°µ à“

ߪ√–

‡∑»„

πÕ¥’µ

∑’Ë∫√‘…

—∑‡§¬

°Ÿâ¬◊¡

·≈–°

√√¡°

“√Õ ‘

√–‰¡

à¡’§«“

¡‡ÀÁπ

¢ —¥·¬

âß

Page 93: BIGC: Annual Report 2002

91.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Trans

actio

nRe

lated

Com

pany

Agre

emen

tAm

ount

(Milli

on b

aht)

Third

Par

tyûs Co

mmen

t21

. Man

agem

ent

Servi

ce re

ceive

r :An

nual

mana

geme

nt fee

not

Expe

nse

6.8In

the o

pinio

n of

the C

ompa

nyûs

agree

ment

- The

Com

pany

over

than

Bt 8

milio

nPa

yable

3.7ind

epen

dent

direc

tor,th

is tra

nsac

tion

Servi

ce p

rovid

er :

is rea

sona

ble a

nd c

omme

rciall

y- C

asino

Fra

nce

SAS

usefu

l for

the

Comp

any.

22. L

oan

guar

anty

Casin

o G

uicha

rd-Pe

rrach

on S

.A.

Gua

ranty

fee

at 0.5

% on

Expe

nse

2.7At

mar

ket p

rice

(exter

nal a

udito

rûsag

reeme

ntcre

dit l

ine a

nd a

lso a

t 0.3%

Paya

bl1.0

opini

on)

on w

ithdr

awal.

23. L

oan

agree

ment

Casin

o G

uicha

rd-Pe

rrach

on S

.A.

Loan

agr

eeme

nt of

EU 7

0Int

erest

Expe

nse

102.4

In the

opi

nion

of the

Com

pany

ûsmi

llion

for a

peri

od o

f 3 y

ears

Intere

st pa

yable

21.1

finan

cial a

dviso

r, thi

s tra

nsac

tion

iswi

th int

erest

rate

at 6

month

Borro

wing

s2,7

75rea

sona

ble a

nd c

omme

rciall

y us

eful

EURIB

OR

rate

plus 1

% an

dfor

the

Comp

any

; suc

h int

erest

rate

1.25

per a

nnum

.is

lower

than

intere

st rat

e of

off-sh

oreloa

n tha

t the

Com

pany

ev e

r too

kan

d ind

epen

dent

direc

tor h

as n

oco

ntrad

ictor

y op

inion

.

Page 94: BIGC: Annual Report 2002

92√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫·µà≈–ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

·≈–√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

çé

Page 95: BIGC: Annual Report 2002

93.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

‡ πÕµàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–§≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

¢â“懮Ⓣ¥âµ√«® Õ∫ß∫¥ÿ≈√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ√«¡ ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√«¡·≈–ß∫°√–· ‡ß‘π ¥√«¡ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π‡¥’¬«°—π¢Õß·µà≈–ªï¢Õß∫√‘…—∑∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–‰¥âµ√«® Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ¥â«¬‡™àπ°—π ´÷ËߺŸâ∫√‘À“√¢Õß°‘®°“√‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§√∫∂â«π¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈„πß∫°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È à«π¢â“懮ⓇªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√“¬ß“πµàÕß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«®“°º≈°“√µ√«® Õ∫¢Õߢâ“懮â“

¢â“懮Ⓣ¥âªØ‘∫—µ‘ß“πµ√«® Õ∫µ“¡¡“µ√∞“π°“√ Õ∫∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª´÷Ëß°”Àπ¥„Àâ¢â“懮⓵âÕß«“ß·ºπ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â§«“¡‡™◊ËÕ¡—ËπÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈«à“ß∫°“√‡ß‘π· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¢—¥µàÕ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÕ—π‡ªìπ “√– ”§—≠À√◊Õ‰¡à °“√µ√«® Õ∫√«¡∂÷ß°“√„™â«‘∏’°“√∑¥ Õ∫À≈—°∞“πª√–°Õ∫√“¬°“√∑—Èß∑’ˇªìπ®”π«π‡ß‘π·≈–°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈„πß∫°“√‡ß‘π °“√ª√–‡¡‘𧫓¡‡À¡“– ¡¢ÕßÀ≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë°‘®°“√„™â·≈–ª√–¡“≥°“√‡°’ˬ«°—∫√“¬°“√∑“ß°“√‡ß‘π∑’ˇªìπ “√– ”§—≠ ´÷ËߺŸâ∫√‘À“√‡ªìπºŸâ®—¥∑”¢÷Èπ µ≈Õ¥®π°“√ª√–‡¡‘π∂÷ߧ«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√· ¥ß√“¬°“√∑’Ë𔇠πÕ„πß∫°“√‡ß‘π‚¥¬√«¡ ¢â“懮Ⓡ™◊ËÕ«à“°“√µ√«® Õ∫¥—ß°≈à“«„Àâ¢âÕ √ÿª∑’ˇªìπ‡°≥±åÕ¬à“߇À¡“– ¡„π°“√· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ¢Õߢâ“懮â“

¢â“懮ⓇÀÁπ«à“ß∫°“√‡ß‘π¢â“ßµâππ’È· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 º≈°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–°√–· ‡ß‘π ¥ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π‡¥’¬«°—π¢Õß·µà≈–ªï¢Õß∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥(¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’˧«√„π “√– ”§—≠µ“¡À≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª

√ÿ∑√ ‡™“«π–°«’ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ ‡≈¢∑–‡∫’¬π 3247

∫√‘…—∑ ”π—°ß“π ‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—ß ®”°—¥°√ÿ߇∑æœ : 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2546

√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

Page 96: BIGC: Annual Report 2002

94√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

(Àπ૬ : ∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

À¡“¬‡Àµÿ 2545 2544 2545 2544

‘π∑√—æ¬å ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ 1,144,976,454 961,048,742 951,863,470 609,292,719≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ - ÿ∑∏‘ 4 145,005,456 85,277,548 121,962,093 42,547,036≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 5 84,417,756 50,008,604 538,343,179 33,408,535 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ - ÿ∑∏‘ 6 4,428,775,052 3,985,935,248 3,821,220,877 2,058,858,092 ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ

√“¬‰¥â§â“ß√—∫ - ÿ∑∏‘ 641,196,709 425,256,277 509,655,856 219,317,858Õ◊ËπÊ 251,554,410 248,449,670 164,920,541 150,762,944

√«¡ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 892,751,119 673,705,947 674,576,397 370,080,802√«¡ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 6,695,925,837 5,755,976,089 6,107,966,016 3,114,187,184 ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π§È”ª√–°—π°“√ ◊ÈÕ∑’Ë¥‘π - 60,000,000 - 60,000,000‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬ 5 - - 235,548,378 1,197,646,188‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬´÷Ëß∫—π∑÷°‚¥¬«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ 7 - - 5,024,298,299 4,461,789,194‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«Õ◊Ëπ - ÿ∑∏‘ 8 - - - -∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å - ÿ∑∏‘ 9 18,161,509,057 15,584,807,865 13,336,249,299 10,259,297,443 ‘π∑√—æ¬å‰¡à¡’µ—«µπ - §à“§«“¡π‘¬¡ - ÿ∑∏‘ 495,466,932 520,035,550 - - ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ

¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡√Õ‡√’¬°§◊π 643,065,411 172,472,449 625,254,358 161,713,104Õ◊ËπÊ 184,743,383 162,454,020 150,205,073 137,282,354

√«¡ ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 827,808,794 334,926,469 775,459,431 298,995,458√«¡ ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 19,484,784,783 16,499,769,884 19,371,555,407 16,277,728,283√«¡ ‘π∑√—æ¬å 26,180,710,620 22,255,745,973 25,479,521,423 19,391,915,467

ß∫¥ÿ≈

Page 97: BIGC: Annual Report 2002

95.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

ß∫¥ÿ≈ (µàÕ)

(Àπ૬ : ∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

À¡“¬‡Àµÿ 2545 2544 2545 2544

Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπÀπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’∏𓧓√·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π 10 1,409,282,437 2,177,686,854 1,405,138,933 2,175,032,570

‡®â“Àπ’È°“√§â“ 8,704,806,484 6,893,736,734 7,636,484,027 2,587,248,606‡®â“Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 5 57,785,212 103,712,501 87,653,161 1,294,701,196‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬ 5 - - 894,593,649 697,762,979Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ

¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈§â“ß®à“¬ 122,598,905 91,288,488 117,095,336 7,580,456‡®â“Àπ’ÈÕ◊Ëπ 817,141,064 855,198,983 699,209,754 685,342,513§à“„™â®à“¬§â“ß®à“¬ 664,892,946 447,461,856 536,649,126 307,119,416Õ◊ËπÊ 194,627,924 44,523,962 173,776,894 21,595,300

√«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 1,799,260,839 1,438,473,289 1,526,731,110 1,021,637,685√«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 11,971,134,972 10,613,609,378 11,550,600,880 7,776,383,036Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π

√“¬‰¥â ‘∑∏‘°“√‡™à“√Õµ—¥∫—≠™’ - ÿ∑∏‘ 159,369,968 173,078,200 29,436,913 25,859,890‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 5, 11 2,775,000,000 1,593,000,000 2,775,000,000 1,593,000,000Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ

‡ß‘πª√–°—π°“√°àÕ √â“ß 113,439,117 70,573,943 111,653,429 69,347,662‡ß‘π¡—¥®”°“√‡™à“æ◊Èπ∑’Ë 395,322,573 312,604,110 234,282,635 154,427,539Õ◊ËπÊ 30,563,196 38,686,314 16,223,079 22,781,984

√«¡Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 539,324,886 421,864,367 362,159,143 246,557,185º≈¢“¥∑ÿπ„π‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë

‡°‘π°«à“√“§“∑ÿπ 7 - - 8,604,433 295,062,825√«¡Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 3,473,694,854 2,187,942,567 3,175,200,489 2,160,479,900√«¡Àπ’È ‘π 15,444,829,826 12,801,551,945 14,725,801,369 9,936,862,936

Page 98: BIGC: Annual Report 2002

96√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

(Àπ૬ : ∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

À¡“¬‡Àµÿ 2545 2544 2545 2544

Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ (µàÕ) à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π

Àÿâπ “¡—≠ 825,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑ 8,250,000,000 8,250,000,000 8,250,000,000 8,250,000,000∑ÿπÕÕ°®”Àπà“¬·≈–™”√–‡µÁ¡¡Ÿ≈§à“·≈â«

Àÿâπ “¡—≠ 799,637,574 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑ 7,996,375,740 7,996,375,740 7,996,375,740 7,996,375,740§à“Àÿâπ√—∫≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√®¥∑–‡∫’¬π 12 10,759,600 - 10,759,600 - à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ 2,237,294,384 2,237,294,384 2,237,294,384 2,237,294,384¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ√–¬–¬“« (489,750) (489,750) (489,750) (489,750)°”‰√ (¢“¥∑ÿπ) – ¡

®—¥ √√·≈â« - ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ 14 49,200,000 24,882,770 49,200,000 24,882,770¬—߉¡à‰¥â®—¥ √√ (¢“¥∑ÿπ) 420,601,487 (842,989,206) 460,580,080 (803,010,613)

469,801,487 (818,106,436) 509,780,080 (778,127,843) à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ 10,713,741,461 9,415,073,938 10,753,720,054 9,455,052,531 à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ 22,139,333 39,120,090 - -√«¡ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 10,735,880,794 9,454,194,028 10,753,720,054 9,455,052,531√«¡Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 26,180,710,620 22,255,745,973 25,479,521,423 19,391,915,467

ß∫¥ÿ≈ (µàÕ)

Page 99: BIGC: Annual Report 2002

97.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ

(Àπ૬ : ∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

À¡“¬‡Àµÿ 2545 2544 2545 2544

√“¬‰¥â√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“ 38,213,562,364 32,636,638,704 32,846,045,176 17,381,167,322 à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬

µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ 7 - - 424,115,222 898,983,284√“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–∫√‘°“√ 1,183,034,259 909,494,428 975,897,090 454,287,207√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 18 2,675,888,862 1,799,123,843 2,083,532,653 912,974,934

√«¡√“¬‰¥â 42,072,485,485 35,345,256,975 36,329,590,141 19,647,412,747§à“„™â®à“¬

µâπ∑ÿπ¢“¬ 34,274,233,536 29,028,804,913 29,580,383,248 15,485,423,525§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ 6,166,273,111 4,984,377,736 5,111,118,657 2,921,990,291§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√ 19 2,130,000 3,095,000 2,130,000 3,095,000¢“¥∑ÿπ®“°°“√¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - - 63,094,049

√«¡§à“„™â®à“¬ 40,442,636,647 34,016,277,649 34,693,631,905 18,473,602,865°”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â·≈–

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 1,629,848,838 1,328,979,326 1,635,958,236 1,173,809,882¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ (144,456,610) (86,854,586) (169,898,293) (103,254,075)¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈ 16 (238,337,712) (232,421,959) (178,152,020) (68,018,702)

°”‰√°àÕπ à«π∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 1,247,054,516 1,009,702,781 1,287,907,923 1,002,537,105¢“¥∑ÿπ (°”‰√) à«π∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 40,853,407 (7,165,676) - -°”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï 1,287,907,923 1,002,537,105 1,287,907,923 1,002,537,105

°”‰√µàÕÀÿâπ 17°”‰√µàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π

°”‰√ ÿ∑∏‘ 1.61 1.27 1.61 1.27®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° (Àÿâπ) 799,637,574 789,638,617 799,637,574 789,638,617

°”‰√µàÕÀÿâπª√—∫≈¥°”‰√ ÿ∑∏‘ 1.61 1.27 1.61 1.27

®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° (Àÿâπ) 800,332,772 789,945,692 800,332,772 789,945,692

Page 100: BIGC: Annual Report 2002

98√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

∫√‘…—∑

∫‘Í°´

’ ´Ÿ‡ªÕ√

凴Áπ‡µÕ√

å ®”°

—¥ (¡

À“™π

) ·≈–

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

≥ «

—π∑’Ë 3

1 ∏—π

«“§¡

254

5 ·≈

– 254

4

ß∫·

¥ß°“

√‡ª≈

’ˬπ·ª

≈ß à«

π¢Õß

ºŸâ∂◊Õ

Àÿâπ

(Àπà«

¬ : ∫

“∑)

ß∫°“

√‡ß‘π

√«¡

¢“¥∑

ÿπ ÿ∑∏

‘°”

‰√ (¢

“¥∑ÿπ

) –

¡∑ÿπ

‡√◊Õπ

Àÿâπ„∫

Ӥѭ

§à“Àÿâπ

√—∫≈à«

ßÀπâ“

∑’ˬ—߉

¡à‡°‘¥

¢÷Èπ®—¥

√√·

≈â« -

∑’ËÕÕ°

· ¥ß

‘∑∏‘∑

’Ë®–°àÕ

π°“√

à«π‡

°‘π¢Õ

߇ߑπ≈

ß∑ÿπ

”√

Õßµ“

¡ à«

π¢Õß

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπÀ¡

“¬‡À

µÿ·≈

–™”√

–·≈â«

◊ÈÕÀÿâπ

“¡—≠

®¥∑–

‡∫’¬π

¡Ÿ≈§à“

Àÿâπ√–

¬–¬“

«°Æ

À¡“¬

¬—߉¡

à‰¥â®—¥

√√

à«ππ

âÕ¬√«

¡

¬Õ¥§

߇À≈◊Õ

µâπªï

2544

7,802

,039,1

7019

,796,0

83-

2,166

,118,6

15(4

89,75

0)24

,882,7

70(1,

845,5

26,31

1)30

,974,3

138,1

97,79

4,890

Àÿâπ “

¡ —≠19

4,336

,570

--

--

--

-19

4,336

,570

„∫ ”

§—≠·

¥ß ‘∑

∏‘∑’Ë®–

◊ÈÕÀÿâπ

“¡—≠

-(1

9,796

,083)

--

--

--

(19,7

96,08

3) à«

π‡° ‘π

¡ Ÿ≈§à“

Àÿâπ-

--

71,17

5,769

--

--

71,17

5,769

°”‰√

ÿ∑∏‘ ”

À√—∫ª

ï 254

4-

--

--

-1,0

02,53

7,105

-1,0

02,53

7,105

°”‰√

ÿ∑∏‘ à«

π∑’ˇª

ìπ¢Õß

º Ÿâ∂◊ÕÀ

ÿâπ à«π

π âÕ¬

--

--

--

-7,1

65,67

67,1

65,67

6 à«

π¢Õß

º Ÿâ∂◊ÕÀ

ÿâπ à«π

π âÕ¬‡

æ ‘Ë¡¢ ÷Èπ

®“°°

“√≈ß

∑ÿπ„π

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

--

--

--

-98

0,101

980,1

01¬Õ

¥§ß‡À

≈◊Õª≈

“¬ª ï

2544

7,996

,375,7

40-

-2,2

37,29

4,384

(489

,750)

24,88

2,770

(842

,989,2

06)

39,12

0,090

9,454

,194,0

28§à“

Àÿâπ√ —∫

≈à«ßÀ

πâ“°àÕ

π°“√

®¥∑–

‡∫’¬π

12-

-10

,759,6

00-

--

--

10,75

9,600

‚Õπ‰

ª ”√

Õßµ“

¡°ÆÀ

¡“¬

--

--

-24

,317,2

30(2

4,317

,230)

--

°”‰√

ÿ∑∏‘ ”

À√—∫ª

ï 254

5-

--

--

-1,2

87,90

7,923

-1,2

87,90

7,923

¢“¥∑

ÿπ ÿ∑∏

‘ à«π∑

’ˇªìπ¢

Õߺ Ÿâ∂

◊ÕÀÿâπ

à«ππ âÕ

¬-

--

--

--

(40,8

53,40

7)(4

0,853

,407)

à«π¢

Õߺ Ÿâ∂

◊ÕÀÿâπ

à«ππ âÕ

¬‡æ ‘Ë¡

¢ ÷Èπ®“

°°“√

‡æ‘Ë¡∑

ÿπ„π∫

√ ‘…—∑¬

àÕ¬7.4

--

--

--

-48

,013,9

0048

,013,9

00 à«

π¢Õß

º Ÿâ∂◊ÕÀ

ÿâπ à«π

π âÕ¬≈

¥≈߇π

◊ËÕß®“

°°“

√¢“¬

ৠԹŧ

∑ÿπ„À

â°—∫∫√

‘…—∑„À

≠à7.2

--

--

--

-(2

4,141

,250)

(24,1

41,25

0)¬Õ

¥§ß‡À

≈◊Õª≈

“¬ªï

2545

7,996

,375,7

40-

10,75

9,600

2,237

,294,3

84(4

89,75

0)49

,200,0

0042

0,601

,487

22,13

9,333

10,73

5,880

,794

À¡“¬

‡Àµ ÿª

√–°Õ

∫ß∫°

“√‡ß ‘π

‡ªìπ

à«πÀπ

÷ËߢÕß

ß∫°“

√‡ß‘ππ

’È

Page 101: BIGC: Annual Report 2002

99.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑

∫‘Í°´

’ ´Ÿ‡ªÕ√

凴Áπ‡µÕ√

å ®”°

—¥ (¡

À“™π

) ·≈–

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

≥ «

—π∑’Ë 3

1 ∏—π

«“§¡

254

5 ·≈

– 254

4

ß∫·

¥ß°“

√‡ª≈

’ˬπ·ª

≈ß à«

π¢Õß

ºŸâ∂◊Õ

Àÿâπ (µ

àÕ)

À¡“¬

‡Àµ ÿª

√–°Õ

∫ß∫°

“√‡ß ‘π

‡ªìπ

à«πÀπ

÷ËߢÕß

ß∫°“

√‡ß‘ππ

’È

(Àπà«

¬ : ∫

“∑)

ß∫°“

√‡ß‘π

√«¡

¢“¥∑

ÿπ ÿ∑∏

‘°”

‰√ (¢

“¥∑ÿπ

) –

¡∑ÿπ

‡√◊Õπ

Àÿâπ„∫

Ӥѭ

§à“Àÿâπ

√—∫≈à«

ßÀπâ“

∑’ˬ—߉

¡à‡°‘¥

¢÷Èπ®—¥

√√·

≈â« -

∑’ËÕÕ°

· ¥ß

‘∑∏‘∑

’Ë®–°àÕ

π°“√

à«π‡

°‘π¢Õ

߇ߑπ≈

ß∑ÿπ

”√

Õßµ“

¡À¡

“¬‡À

µÿ·≈

–™”√

–·≈â«

◊ÈÕÀÿâπ

“¡—≠

®¥∑–

‡∫’¬π

¡Ÿ≈§à“

Àÿâπ√–

¬–¬“

«°Æ

À¡“¬

¬—߉¡

à‰¥â®—¥

√√

√«¡

¬Õ¥§

߇À≈◊Õ

µâπªï

2544

7,802

,039,1

7019

,796,0

83-

2,166

,118,6

15(4

89,75

0)24

,882,7

70(1

,805,5

47,71

8)8,2

06,79

9,170

Àÿâπ “

¡ —≠19

4,336

,570

--

--

--

194,3

36,57

0„∫

Ӥѭ

· ¥ß

‘∑∏‘∑

’Ë®–◊ÈÕÀ

ÿâπ “¡

—≠-

(19,7

96,08

3)-

--

--

(19,7

96,08

3) à«

π‡° ‘π

¡ Ÿ≈§à“

Àÿâπ-

--

71,17

5,769

--

-71

,175,7

69°”

‰√ ÿ∑∏

‘ ”À√

—∫ªï 2

544

--

--

--

1,002

,537,1

051,0

02,53

7,105

¬Õ¥§

߇À≈◊Õ

ª≈“¬

ªï 25

447,9

96,37

5,740

--

2,237

,294,3

84(4

89,75

0)24

,882,7

70(8

03,01

0,613

)9,4

55,05

2,531

§à“Àÿâπ

√ —∫≈à«

ßÀπâ“

°àÕπ°

“√®¥

∑–‡∫

’¬π12

--

10,75

9,600

--

--

10,75

9,600

‚Õπ‰

ª ”√

Õßµ“

¡°ÆÀ

¡“¬

--

--

-24

,317,2

30(2

4,317

,230)

-°”

‰√ ÿ∑∏

‘ ”À√

—∫ªï 2

545

--

--

--

1,287

,907,9

231,2

87,90

7,923

¬Õ¥§

߇À≈◊Õ

ª≈“¬

ªï 25

457,9

96,37

5,740

-10

,759,6

002,2

37,29

4,384

(489

,750)

49,20

0,000

460,5

80,08

010

,753,7

20,05

4

Page 102: BIGC: Annual Report 2002

100√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

(Àπ૬ : ∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2545 2544 2545 2544

°√–· ‡ß‘π ¥®“° („™â‰ª„π) °‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,287,907,923 1,002,537,105 1,287,907,923 1,002,537,105√“¬°“√ª√—∫°√–∑∫°”‰√ ÿ∑∏‘‡ªìπ‡ß‘π ¥√—∫ (®à“¬)

®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“µ—¥®”Àπà“¬ 1,215,474,411 991,048,239 904,730,577 605,578,123Àπ’È ß —¬®– Ÿ≠ 22,537,615 11,145,407 26,072,675 1,264,176§à“‡º◊ËÕ ‘π§â“‡ ◊ËÕ¡ ¿“æ ≈â“ ¡—¬ Ÿ≠À“¬ 41,153,015 34,706,890 57,484,964 17,740,096§à“µ—¥®”Àπà“¬∫—≠™’¿“…’‡ß‘π‰¥âÀ—° ≥ ∑’Ë®à“¬·≈–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ 18,252,560 29,843,657 9,631,778 13,416,806§à“§«“¡π‘¬¡µ—¥®”Àπà“¬ 23,058,425 14,041,675 - -¢“¥∑ÿπ (°”‰√) ®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß (135,700) 920,100 (135,700) 920,100¢“¥∑ÿπ®“°°“√¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - - 63,094,049¢“¥∑ÿπ (°”‰√) ®“°°“√¢“¬∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å (379,845) 8,735,890 (389,678) (5,811,011)°”‰√®“°°“√‰¡à‰¥â„™â ‘∑∏‘¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘ - (362,426) - (362,426) à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ - - (424,115,222) (898,983,284) à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬„𰔉√ (¢“¥∑ÿπ) ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï (40,853,407) 7,165,676 - -

°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π 2,567,014,997 2,099,782,213 1,861,187,317 799,393,734

‘π∑√—æ¬å¥”‡π‘πß“π (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) ≈¥≈ß≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ (59,727,908) (29,535,459) (79,415,057) (15,117,033)≈Ÿ°Àπ’È°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π (34,409,152) (13,010,982) (504,934,644) (4,745,964) ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ (483,992,818) (1,186,739,650) (1,819,847,749) (801,307,046) ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ (241,582,787) (275,283,920) (332,467,169) (196,227,334) ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ (540,966,950) (91,522,251) (511,998,901) (166,640,700)

Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß)‡®â“Àπ’È°“√§â“ 1,811,069,750 1,473,962,220 5,049,235,421 745,315,811‡®â“Àπ’È°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π (45,927,289) (85,510,273) (1,207,048,035) 344,764,311Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 360,923,248 (30,086,270) 505,229,125 53,073,900Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 120,970,710 78,626,294 120,601,958 67,302,260

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π 3,453,371,801 1,940,681,922 3,080,542,266 825,811,939

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥

Page 103: BIGC: Annual Report 2002

101.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (µàÕ)

(Àπ૬ : ∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2545 2544 2545 2544

°√–· ‡ß‘π ¥®“° („™â‰ª„π) °‘®°√√¡≈ß∑ÿπ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬≈¥≈ß - - 962,097,810 1,602,792,279‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë¡’¿“√–ºŸ°æ—π≈¥≈ß (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) 60,000,000 (60,000,000) 60,000,000 (60,000,000)‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬– —Èπ≈¥≈ß - 801,017,505 - 801,017,505◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ (24,141,250) (575,413,398) (942,609,545) (1,447,628,400)

‡ß‘π ¥®à“¬®“°°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - (600,000,000) (1,150,000,000)‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√§◊π‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - 868,256,650 101,755,073‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - 251,399,520 57,500,000‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√¢“¬∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å 11,776,471 101,890,637 10,091,057 37,923,822◊ÈÕ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å (3,789,448,395) (3,700,797,868) (3,966,903,640) (3,497,774,853)‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â ‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ (3,741,813,174) (3,433,303,124) (3,357,668,148) (3,554,414,574)

°√–· ‡ß‘π ¥®“° („™â‰ª„π) °‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) (768,404,417) (143,442,584) (769,893,637) 484,907,857‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ - - 196,830,670 525,935,306‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1,182,000,000 1,593,000,000 1,182,000,000 1,593,000,000§à“Àÿâπ√—∫≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√®¥∑–‡∫’¬π 10,759,600 - 10,759,600 -‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π - 246,078,682 - 246,078,682 à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 48,013,900 980,101 - -

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â¡“®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π 472,369,083 1,696,616,199 619,696,633 2,849,921,845‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ÿ∑∏‘ 183,927,710 203,994,997 342,570,751 121,319,210‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—πµâπªï 961,048,742 757,053,745 609,292,719 487,973,509‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π ‘Èπªï 1,144,976,452 961,048,742 951,863,470 609,292,719

¢âÕ¡Ÿ≈°√–· ‡ß‘𠥇ªî¥‡º¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡ß‘π ¥®à“¬„π√–À«à“ßªï ”À√—∫ :-

¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ 134,849,262 80,118,686 160,727,192 95,586,710¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈ 191,397,336 205,927,489 67,352,274 84,806,856

Page 104: BIGC: Annual Report 2002

102√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

1. ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

∫√‘…—∑œ®—¥µ—Èߢ÷Èπ‡ªìπ∫√‘…—∑®”°—¥·≈–µàÕ¡“·ª√ ¿“懪ìπ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥µ“¡°ÆÀ¡“¬‰∑¬∫√‘…—∑œª√–°Õ∫°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬‚¥¬¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®À≈—°¥â“π‰Œ‡ªÕ√å¡“√凰Áµ ·≈–¡’∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë®¥∑–‡∫’¬πµ—ÈßÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë 89/36 Õ“§“√¬Ÿπ‘‡« ∑å ™—Èπ 7 ∂ππ√“™¥”√‘ ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ ‡¢µª∑ÿ¡«—π °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’ “¢“∑’ˇªî¥„Àâ∫√‘°“√®”π«π 37 “¢“ (‡©æ“–∫√‘…—∑œ 32 “¢“) (2544 : ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’ “¢“∑’ˇªî¥„Àâ∫√‘°“√ 29 “¢“ ·≈–‡©æ“–∫√‘…—∑œ24 “¢“)

2. ‡°≥±å „π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π√«¡

ß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬√«¡ß∫°“√‡ß‘π¢Õß ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È :-2.1 ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∫√‘…—∑œ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬µ√ß

—¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ‚¥¬∫√‘…—∑œ ≈—°…≥–∏ÿ√°‘®

2545 2544 2545 2544≈â“π∫“∑ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í° ’ (2001) ®”°—¥ 300 300 100.00 73 ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å ®”°—¥ 841 - 100.00 - „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å∫√‘…—∑ ‡´“∑åÕ’ µå‡Õ‡ ’¬ ·ª ‘øî§ ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥ 10 - 100.00 - À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥ - 1,281 - 99.99 À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√∫√‘…—∑ ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ®”°—¥ - 25 - 99.99 À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√∫√‘…—∑ ‡ Áπ∑√—≈ Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ 1,300 1,300 99.99 99.99 „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

·≈–≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í° ’ ®”°—¥ 80 80 99.99 99.99 „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

·≈–≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í° ’ ®”°—¥ 200 200 99.99 99.99 À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√∫√‘…—∑ ∫‘Í° ’ ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ 1 1 99.99 99.99 »Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í° ’ ®”°—¥ 850 250 99.99 64.99 ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í° ’ ®”°—¥ 1,050 1,050 92.38 92.38 ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°∫√‘…—∑ ∫‘Í° ’ ·ø√’Ë ®”°—¥ - 440 - 95.23 ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í° ’ ®”°—¥ 180 180 89.99 89.99 ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°∫√‘…—∑ Õÿ∫≈ ∫‘Í° ’ ®”°—¥ - 101 - 87.43 À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√∫√‘…—∑ ‡ø≈° å‡æ¬å ®”°—¥ 100 2 51 51 ∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

Page 105: BIGC: Annual Report 2002

103.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

2.2 ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑“ßÕâÕ¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ºà“π∫√‘…—∑¬àÕ¬ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ

∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ‚¥¬∫√‘…—∑œ ≈—°…≥–∏ÿ√°‘®2545 2544 2545 2544

≈â“π∫“∑ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–2.2.1 ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑

‡ Áπ∑√—≈ Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥∫√‘…—∑ ‡ Áπ∑√—≈ æ—∑¬“ ®”°—¥ 80 80 99.99 99.99 „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

2.2.2 ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑‡∑æ“√—°…å ∫‘Í° ’ ®”°—¥∫√‘…—∑ ∫‘Í° ’ ·ø√’Ë ®”°—¥ 440 - 95.23 - ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°∫√‘…—∑ æ√–√“¡ 2 ∫‘Í° ’ ®”°—¥ 5 5 95.23 99.99 „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

2.2.3 ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å ®”°—¥ - 841 - 100 „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å∫√‘…—∑ ‡´“∑åÕ’ ∑å ‡Õ‡™’¬ ·ª ‘øî§ - 10 - 100 À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í° ’ (2001) ®”°—¥ - 300 - 27 ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°

2.3 Õ—µ√“ à«π√âÕ¬≈–¢Õß ‘π∑√—æ¬å√«¡·≈–√“¬‰¥â√«¡´÷Ëß√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°“√‡ß‘π√«¡ß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È ‰¥â√«¡ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ¢Õß

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ´÷ËßÕ—µ√“ à«π√âÕ¬≈–¢Õß ‘π∑√—æ¬å√«¡·≈–√“¬‰¥â√«¡ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 „πß∫°“√‡ß‘π√«¡ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È :-

‘π∑√—æ¬å√«¡¢Õß √“¬‰¥â√«¡¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬§‘¥‡ªìπ ∫√‘…—∑¬àÕ¬§‘¥‡ªìπ

Õ—µ√“√âÕ¬≈– Õ—µ√“√âÕ¬≈–„πß∫¥ÿ≈√«¡ „πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ√«¡

2545 2544 2545 2544∫√‘…—∑¬àÕ¬1. ∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ 1.50 1.53 2.46 1.572. ∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å 2.48 2.55 0.11 0.113. ∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥ - 4.06 - -4. ∫√‘…—∑ ‡ Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ 4.90 4.70 0.38 0.405. ∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 2.58 1.90 0.11 0.116. ∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 1.46 7.32 1.69 21.777. ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ 0.28 8.17 19.50 27.788. ∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 2.00 1.87 2.07 2.219. ∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 2.83 2.62 2.41 2.2910. ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ 2.08 1.48 2.80 2.6211. ∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 2.18 1.77 2.81 2.8812. ∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ 0.35 - 0.12 -13. ∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈ æ—∑¬“ ®”°—¥ 0.72 0.72 0.08 0.09

Page 106: BIGC: Annual Report 2002

104√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

2.4 ¬Õ¥§ß§â“ß√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’Ë¡’ “√– ”§—≠·≈–‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬„π∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥âµ—¥ÕÕ°®“°ß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È·≈â«

2.5 „π°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√´◊ÈÕ°‘®°“√ º≈µà“ß√–À«à“ß¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’Ë´◊ÈÕµ“¡√“§“¬ÿµ‘∏√√¡·≈–¡Ÿ≈§à“∑’Ë®à“¬´◊ÈÕ‰¥â· ¥ß‰«â‡ªìπ ç§à“§«“¡π‘¬¡ - ÿ∑∏‘é „πß∫¥ÿ≈ ·≈–µ—¥®”Àπà“¬¿“¬„π‡«≈“ 40 ªï 20 ªï ·≈– 10 ªï

2.6 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 °—𬓬π 2543 ·≈–«—π∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ 2543 ∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑Õÿ∫≈ ∫‘Í°´’ ®”°—¥‰¥â¡’¡µ‘摇»…„Àâ‡≈‘°°‘®°“√µ—Èß·µà«—π∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ 2543 ‡ªìπµâπ‰ª π“¬∑–‡∫’¬π‰¥â√—∫®¥∑–‡∫’¬π‡≈‘°∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«‡√’¬∫√âÕ¬·≈⫇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ 2543 ·≈–‰¥â¡’°“√®¥∑–‡∫’¬π ‡ √Á® ‘Èπ°“√™”√–∫—≠™’°—∫°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å·≈â« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 惻®‘°“¬π 2545

2.7 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ 2544 ·≈–«—π∑’Ë 16 ‘ßÀ“§¡ 2544 ∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡´“∑åÕ’ ∑å ‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî§ ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥ ·≈– ∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’°®”°—¥ ‰¥â¡’¡µ‘摇»…„Àâ‡≈‘°°‘®°“√µ—Èß·µà«—π∑’Ë 16 ‘ßÀ“§¡ 2544 ‡ªìπµâπ‰ª ·≈–π“¬∑–‡∫’¬π‰¥â√—∫®¥∑–‡∫’¬π‡≈‘°∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ·≈⫇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ‘ßÀ“§¡ 2544

2.8 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 ∏—𫓧¡ 2544 ∫√‘…—∑œ‰¥â≈ß∑ÿπ√à«¡°—∫∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑» 2 ·Ààß ‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑‡ø≈° å‡æ¬å ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ ∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°‘®°“√„π‰µ√¡“ ∑’Ë 1 ªï2545 Õ¬à“߉√°Áµ“¡ „π‰µ√¡“ ∑’Ë 4 ¢Õߪï 2545 ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“« (¿“¬„µâ°“√Õπÿ¡—µ‘®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à) ‰¥â∑” —≠≠“‚Õπ∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ„Àâ°—∫∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ëß (´÷Ë߇¥‘¡‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√®—¥°“√∫—µ√‡§√¥‘µ·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬·Ààßπ’È) ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬π’È®–‰¥â√—∫‡ß‘πµÕ∫·∑π®“°°“√‚Õπ°‘®°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπ®”π«πª√–¡“≥ 55 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∫√‘…—∑ºŸâ√—∫‚Õπ∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°‘®°“√∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π‡™à“´◊ÈÕ·≈–∫—µ√‡§√¥‘µµ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2546 ‡ªìπµâπ‰ª

3. π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠

ß∫°“√‡ß‘ππ’È®—¥∑”¢÷Èπµ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë°”À𥂥¬ ¡“§¡π—°∫—≠™’·≈–ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ÷Ëß¡’º≈∫—ߧ—∫µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√∫—≠™’ æ.». 2543

π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‚¥¬ √ÿª¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È :-3.1 °“√√—∫√Ÿâ√“¬‰¥â

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬· ¥ß¡Ÿ≈§à“µ“¡√“§“„π„∫°”°—∫ ‘π§â“‚¥¬‰¡à√«¡¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ ”À√—∫ ‘π§â“∑’ˉ¥â¢“¬·≈– àß¡Õ∫À≈—ß®“°À—° à«π≈¥·≈â«

√“¬‰¥â®“°°“√„À⇙à“æ◊Èπ∑’Ë·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß· ¥ß¡Ÿ≈§à“µ“¡‡°≥±å§ß§â“ßµ“¡√–¬–‡«≈“¢Õß —≠≠“„Àâ‡™à“·≈–∫√‘°“√

Page 107: BIGC: Annual Report 2002

105.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

3.2 ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“°∏𓧓√´÷Ëß∂÷ß

°”Àπ¥®à“¬§◊π„π√–¬–‡«≈“‰¡à‡°‘π 3 ‡¥◊Õππ—∫µ—Èß·µà«—π∑’ËΩ“°·≈–ª√“»®“°¿“√–ºŸ°æ—π

3.3 ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“·≈–§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“· ¥ßµ“¡¡Ÿ≈§à“∑’Ë®–‰¥â√—∫ ∫√‘…—∑œµ—Èß§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠µ—Èߢ÷Èπ‚¥¬ª√–¡“≥

®“°®”π«πÀπ’È∑’ËÕ“®‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π®“°≈Ÿ°Àπ’È ‰¡à‰¥â ‚¥¬æ‘®“√≥“ª√– ∫°“√≥å„π°“√‡°Á∫‡ß‘π„πÕ¥’µ·≈–°“√ª√–‡¡‘π∞“π–°“√‡ß‘π„πªí®®ÿ∫—π¢Õß≈Ÿ°Àπ’ȧߧâ“ß ≥ «—π∑’Ë„πß∫¥ÿ≈

3.4 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ· ¥ß¡Ÿ≈§à“µ“¡√“§“∑ÿπ («‘∏’∂—«‡©≈’ˬ) À√◊Õ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘∑’˧“¥«à“®–‰¥â√—∫·≈â«·µà

√“§“„¥®–µË”°«à“

3.5 ‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ· ¥ß¡Ÿ≈§à“µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ º≈¢“¥∑ÿπ

à«π∑’ˇ°‘π°«à“¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ¢“¥∑ÿπ‡°‘π∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬∑—ÈßÀ¡¥µ“¡ —¥ à«π∑’Ë∫√‘…—∑œ¡’¢âÕºŸ°æ—π‰«â®–· ¥ß‡ªìπÀπ’È ‘π¿“¬„µâ √“¬°“√ çº≈¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘π°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬é „πß∫¥ÿ≈

‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«„πµ√“ “√∑ÿπ∑’Ë ‰¡à Õ¬Ÿà „𧫓¡µâÕß°“√¢Õßµ≈“¥´÷Ëß∫√‘…—∑œ∂◊Õ‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª· ¥ß„π√“§“∑ÿπ ¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ (∂â“¡’) ®–√«¡Õ¬Ÿà„π°“√§”π«≥º≈°“√¥”‡π‘πß“π

3.6 ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬∫—π∑÷°¡Ÿ≈§à“¢Õß∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å„π√“§“∑ÿπ ≥ «—π∑’Ë ‰¥â

‘π∑√—æ¬å¡“ À≈—ß®“°π—Èπ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π√“§“∑’Ë¥‘π‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π√“§“Õ‘ √–·¬°µ“¡√“¬°≈ÿà¡ ‘π∑√—æ¬å ∑—Èßπ’È∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π√“§“ ‘π∑√—æ¬å¥—ß°≈à“«‡ªìπ§√—Èߧ√“«‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ√“§“µ“¡∫—≠™’ ≥ «—π∑’Ë„πß∫¥ÿ≈·µ°µà“ß®“°¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡Õ¬à“ß¡’ “√– ”§—≠

Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å· ¥ßµ“¡√“§“∑ÿπÀ≈—ßÀ—°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡

3.7 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“¢ÕßÕ“§“√·≈–Õÿª°√≥委π«≥®“°√“§“∑ÿπ‚¥¬«‘∏’‡ âπµ√ßµ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π

‚¥¬ª√–¡“≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È :- à«πª√—∫ª√ÿß∑’Ë¥‘π - 5 - 20 ªïÕ“§“√·≈– à«πª√—∫ª√ÿßÕ“§“√ - 5 - 30 ªï‡§√◊ËÕßµ°·µàß µ‘¥µ—Èß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ·≈–Õÿª°√≥å - 5 - 20 ªï√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§ - 5 - 20 ªï¬“πæ“Àπ– - 5 ªï

Page 108: BIGC: Annual Report 2002

106√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

‰¡à¡’°“√§‘¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫∑’Ë¥‘π ∑’Ë¥‘π à«π∑’˵’√“§“‡æ‘Ë¡·≈–ß“π√–À«à“ß°àÕ √â“ß

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“‰¥â√«¡Õ¬Ÿà„π°“√§”π«≥º≈°“√¥”‡π‘πß“π

3.8 °“√∫—π∑÷°µâπ∑ÿπ°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π‡ªìπ√“§“∑ÿπ¢Õß∑√—æ¬å ‘πµâπ∑ÿπ°“√°Ÿâ¬◊¡´÷Ë߇°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡ ”À√—∫°“√®—¥À“ ‘π∑√—æ¬å∂“«√®–∂Ÿ°∫—π∑÷°‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß

¢Õß ‘π∑√—æ¬å∂“«√®π°«à“ ‘π∑√—æ¬å∂“«√π—Èπæ√âÕ¡∑’Ë®–„™âß“π

3.9 §à“µ—¥®”Àπà“¬§à“§«“¡π‘¬¡µ—¥®”Àπà“¬‡ªìπ§à“„™â®à“¬‚¥¬«‘∏’‡ âπµ√ß„π√–¬–‡«≈“ 40 ªï 20 ªï ·≈– 10 ªï

3.10 —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π∫√‘…—∑œ∫—π∑÷° —≠≠“‡™à“´÷Ë߉¥â√—∫‚Õπº≈µÕ∫·∑π ·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß à«π„À≠à¢Õß°“√‡ªìπ‡®â“¢Õß

∑√—æ¬å ‘π‡ªìπ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π ‚¥¬∫—π∑÷°√“§“¬ÿµ‘∏√√¡¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’ˇ™à“ ≥ «—π∑’ˇ√‘Ë¡µâπ¢Õß —≠≠“‡™à“‡ªìπ ‘π∑√—æ¬åæ√âÕ¡°—∫¿“√–Àπ’È ‘π∑’Ë®–µâÕß®à“¬§à“‡™à“„πÕ𓧵 (À—° à«π∑’ˇªìπ¥Õ°‡∫’Ȭ)‡ªìπÀπ’È ‘π

¥Õ°‡∫’ȬÀ√◊Õ§à“„™â®à“¬∑“ß°“√‡ß‘π√—∫√Ÿâ„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπµ“¡ à«π¢Õ߬ե‡ß‘πµâπ§ß‡À≈◊Õ

3.11 §à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å∫√‘…—∑œ®–æ‘®“√≥“∫—π∑÷°¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å‡¡◊ËÕ¡’¢âÕ∫àß™’È«à“¡Ÿ≈§à“∑’˧“¥«à“

®–‰¥â√—∫§◊πÕ“®µË”°«à“¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘µ“¡∫—≠™’

3.12 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π∫√‘…—∑œ‰¡à¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–ª√–°Õ∫∏ÿ√°√√¡µ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘ππÕ°ß∫¥ÿ≈∑’ˇªìπµ√“ “√

Õπÿæ—π∏å‡æ◊ËÕ°“√‡°Áß°”‰√À√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√§â“

‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë· ¥ß„πß∫¥ÿ≈ª√–°Õ∫¥â«¬‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“°∏𓧓√ ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’∏𓧓√·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π ≈Ÿ°Àπ’È·≈–‡®â“Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡ ·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ´÷Ëßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡©æ“– ”À√—∫√“¬°“√ ·µà≈–√“¬°“√‰¥â‡ªî¥‡º¬·¬°‰«â„π·µà≈–À—«¢âÕ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß

3.13 ‡ß‘πµ√“µà“ߪ√–‡∑»√“¬°“√∑’ˇªìπ‡ß‘πµ√“µà“ߪ√–‡∑»´÷Ë߇°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ߪⷪ≈ß§à“‡ªìπ‡ß‘π∫“∑‚¥¬„™âÕ—µ√“

·≈°‡ª≈’ˬπ ≥ «—π∑’Ë∑’ˇ°‘¥√“¬°“√ ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑’ˇªìπ‡ß‘πµ√“µà“ߪ√–‡∑»§ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ≥ «—π∑’Ë„πß∫¥ÿ≈‰¥â·ª≈ß§à“‡ªìπ‡ß‘π∫“∑‚¥¬„™âÕ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ ≥ «—π∑’Ë„πß∫¥ÿ≈ ‡«âπ·µà√“¬°“√∑’ˉ¥âµ°≈ßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ≈à«ßÀπâ“°—∫∏𓧓√‰«â®–„™âÕ—µ√“∑’˵°≈ß°—ππ—Èπ·∑π

Page 109: BIGC: Annual Report 2002

107.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

°”‰√·≈–¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘¥®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„πÕ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ‰¥â√«¡Õ¬Ÿà„π°“√§”π«≥º≈°“√¥”‡π‘πß“π §à“∏√√¡‡π’¬¡À√◊Õ à«π≈¥ (º≈µà“ß√–À«à“ßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ ≥ «—π∑’Ë∑’ˇ¢â“∑” —≠≠“·≈–Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ≈à«ßÀπâ“) ®–∂Ÿ°µ—Èßæ—°·≈–µ—¥®”Àπà“¬‡ªìπ√“¬‰¥âÀ√◊Õ§à“„™â®à“¬„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ‚¥¬«‘∏’‡ âπµ√ßµ“¡Õ“¬ÿ¢Õß —≠≠“

3.14 °”‰√µàÕÀÿâ𰔉√µàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π§”π«≥‚¥¬°“√À“√°”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï¥â«¬®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ

∂à«ßπÈ”Àπ—°∑’ËÕÕ°Õ¬Ÿà„π√–À«à“ߪï

°”‰√µàÕÀÿâπª√—∫≈¥§”π«≥‚¥¬°“√À“√°”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï¥â«¬º≈√«¡¢Õß®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—°∑’ËÕÕ°Õ¬Ÿà„π√–À«à“ߪﰗ∫®”π«π∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—°¢ÕßÀÿâπ “¡—≠∑’Ë∫√‘…—∑œÕ“®µâÕßÕÕ°‡æ◊ËÕ·ª≈ßÀÿâπ “¡—≠‡∑’¬∫‡∑à“ª√—∫≈¥∑—Èß ‘Èπ„À⇪ìπÀÿâπ “¡—≠

3.15 °“√„™âª√–¡“≥°“√∑“ß∫—≠™’„π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π„À⇪ìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬∫√‘À“√µâÕß„™â°“√

ª√–¡“≥·≈–°“√µ—Èß ¡¡µ‘∞“πÀ≈“¬ª√–°“√ ´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫µàÕ®”π«π‡ß‘π∑’Ë· ¥ß„πß∫°“√‡ß‘π·≈–„πÀ¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π ¥—ßπ—Èπº≈∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®√‘ßÕ“®·µ°µà“߉ª®“°®”π«π∑’˪√–¡“≥‰«â

4. ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“·¬°µ“¡Õ“¬ÿÀπ’È∑’˧â“ß™”√–‰¥â¥—ßπ’È :-

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–∫√‘…—∑œ

2545 2544 2545 2544‰¡à‡°‘π 3 ‡¥◊Õπ 144,963 85,008 121,805 42,390¡“°°«à“ 3 ‡¥◊Õπ - 6 ‡¥◊Õπ - - - -¡“°°«à“ 6 ‡¥◊Õπ - 12 ‡¥◊Õπ - - - -¡“°°«à“ 12 ‡¥◊Õπ 2,080 2,080 559 559√«¡≈Ÿ°Àπ’È 147,043 87,088 122,364 42,949À—° : §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ (2,038) (1,810) (402) (402) ÿ∑∏‘ 145,005 85,278 121,962 42,547

5. √“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π

„π√–À«à“ߪï ∫√‘…—∑œ¡’√“¬°“√∏ÿ√°‘®∑’Ë ”§—≠°—∫∫√‘…—∑¬àÕ¬ (´÷Ëßµ—¥ÕÕ°®“°ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈â«) ·≈–∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π (‡°’ˬ«¢âÕß°—π‚¥¬°“√¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–/À√◊Õ°√√¡°“√√à«¡°—π) ÷Ë߇°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π°“√´◊ÈÕ/¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ·≈–°“√‡™à“∑√—æ¬å ‘π ´÷Ëß∫√‘…—∑œ¡’π‚¬∫“¬„π°“√°”Àπ¥√“§“ ”À√—∫√“¬°“√§â“√–À«à“ß°—π¥—ßµàÕ‰ªπ’ȧ◊Õ

Page 110: BIGC: Annual Report 2002

108√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

1. √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬·≈–µâπ∑ÿπ ‘π§â“°”À𥂥¬√“§“∑’˵°≈ß√à«¡°—π„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑

2. √“¬‰¥â·≈–§à“„™â®à“¬®“°°“√‡™à“ /„À⇙à“∑√—æ¬å ‘π·≈–∫√‘°“√°”Àπ¥√“§“‚¥¬√“§“µ“¡ —≠≠“∑’Ë µ°≈ß√à«¡°—π´÷Ë߇ªìπ‰ªµ“¡√“§“µ≈“¥

3. √“¬‰¥â§à“∫√‘°“√°“√®—¥°“√·≈–√“¬®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥°“√°”À𥂥¬√“§“∑’˵°≈ß√à«¡°—π„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑·≈–/À√◊Õ√“§“µ≈“¥

4. Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡°”À𥮓°Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ„°≈⇧’¬ß°—∫Õ—µ√“∑’Ë∏𓧓√æ“≥‘™¬å§‘¥°—∫≈Ÿ°§â“∑—Ë«‰ª

√“¬°“√∏ÿ√°‘®∑’Ë ”§—≠√–À«à“ß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π “¡“√∂ √ÿª‰¥â ¥—ßπ’È :-(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ2545 2544 2545 2544

√“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑¬àÕ¬√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ - - 788,467 7,158◊ÈÕ - - 9,476,575 7,134,066

√“¬‰¥â®“°°“√„À⇙à“∑√—æ¬å ‘π·≈–∫√‘°“√ - - 15,685 15§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√®à“¬ - - 254,286 -√“¬‰¥â§à“∫√‘°“√°“√®—¥°“√ - - 807 -§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥°“√®à“¬ - - 1 1,021¥Õ°‡∫’Ȭ√—∫ - - 40,183 91,028¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ - - 25,614 16,307

√“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π◊ÈÕ - 545 - 303

√“¬‰¥â®“°°“√„À⇙à“∑√—æ¬å ‘π·≈–∫√‘°“√ 28 2,464 - 2,464§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√®à“¬ 120,232 161,523 105,624 145,783√“¬‰¥â§à“∫√‘°“√°“√®—¥°“√ 7,271 7,553 7,271 -§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥°“√®à“¬ 14,178 7,145 9,283 4,563¥Õ°‡∫’Ȭ√—∫ - - - -¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ 105,167 54,756 105,167 54,756

Page 111: BIGC: Annual Report 2002

109.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ¬Õ¥§ß§â“ߢÕß√“¬°“√¢â“ßµâπ‰¥â· ¥ß·¬°µà“ßÀ“°„πß∫¥ÿ≈¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È :-

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2545 2544 2545 2544≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ - - - 283∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 64,119 358∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 95,675 58∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ - - 105,089 48∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 1,214 1,209∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - - 98∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 110,474 23∫√‘…—∑ æ√–√“¡ 2 ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - - 431∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ - - - 1∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈æ—∑¬“ ®”°—¥ - - 148 58∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ - - 85,121 7∫√‘…—∑ ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ®”°—¥ - - - 1,905∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ - - 14,598 -√«¡≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - 476,438 4,479

∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π°≈ÿà¡∫√‘…—∑‡ Áπ∑√—≈ 84,418 50,009 61,905 28,930√«¡≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 84,418 50,009 61,905 28,930√«¡≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 84,418 50,009 538,343 33,409

Page 112: BIGC: Annual Report 2002

110√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2545 2544 2545 2544‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ - - 1,388 40∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 412 643,258∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 12 85,013∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ - - 13 182∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 34,332 1,094∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 199,093 205,841∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 14 1,119∫√‘…—∑ æ√–√“¡ 2 ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - - 4,458∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ - - - 256,500∫√‘…—∑ ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ®”°—¥ - - - 1∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ - - 6 137∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å ·≈π¥å ®”°—¥ - - 2 2∫√‘…—∑ ‡´“∑åÕ’ µå ‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî§ ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥ - - - 1∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ - - 9 -∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈æ—∑¬“ ®”°—¥ - - 267 -√«¡‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - 235,548 1,197,646

‡®â“Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ - - 35,789 121∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 1,044 19∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 342 13∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ - - 1,046 32∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 1,922 1,456∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 2,794 5∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 562 15∫√‘…—∑ æ√–√“¡ 2 ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 483 -∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ - - 23,399 1,233,928∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥ - - - 600∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ - - 1,314 275∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å ·≈π¥å ®”°—¥ - - 111 -∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ - - 70 -∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈æ—∑¬“ ®”°—¥ - - 3,146 -√«¡‡®â“Àπ’È°“√§â“∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - 72,022 1,236,464

Page 113: BIGC: Annual Report 2002

111.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2545 2544 2545 2544∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈æ—≤π“ ®”°—¥ (¡À“™π) 37,810 40,896 - -°≈ÿà¡∫√‘…—∑‚√∫‘π —π - 27,598 - 27,598°≈ÿà¡∫√‘…—∑‡ Áπ∑√—≈ 7,415 8,180 3,071 3,600Casino Guichard - Perrachon 12,560 27,039 12,560 27,039√«¡‡®â“Àπ’È°“√§â“∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 57,785 103,713 15,631 58,237√«¡‡®â“Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 57,785 103,713 87,653 1,294,701

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ - - 167,664 35,762∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 65,307 2,087∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 87,768 2,243∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ - - 4 40,646∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 187 368,796∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 285 412∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - 156,156 36,174∫√‘…—∑ æ√–√“¡ 2 ∫‘Í°´’ ®”°—¥ - - - 3,606∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ - - 41,007 832∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥ - - - 29,900∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ - - 212,763 176,285∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å ·≈π¥å ®”°—¥ - - 107,450 -∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ - - 56,003 1,020√«¡‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬ - - 894,594 697,763‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—πCasino Guichard - Perrachon 2,775,000 1,593,000 2,775,000 1,593,000√«¡‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 2,775,000 1,593,000 2,775,000 1,593,000

Page 114: BIGC: Annual Report 2002

112√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

„π√–À«à“ߪï 2545 ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¥—ßµàÕ‰ªπ’È :-

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π√–À«à“ßªï ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë1 ¡°√“§¡ 2545 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ≈¥≈ß 31 ∏—𫓧¡ 2545

‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ 40 36,339 34,991 1,388∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 643,258 3,398,014 4,040,860 412∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 85,013 2,523,924 2,608,925 12∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ 182 1,329,608 1,329,777 13∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 1,094 3,374,742 3,341,504 34,332∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 205,841 3,765,610 3,772,358 199,093∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 1,119 1,349,696 1,350,801 14∫√‘…—∑ æ√–√“¡ 2 ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 4,458 477 4,935 -∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ 256,500 13,555,491 13,811,991 -∫√‘…—∑ ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ®”°—¥ 1 1,895 1,896 -∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ 137 1,211,753 1,211,884 6∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å ·≈π¥å ®”°—¥ 2 29 29 2∫√‘…—∑ ‡´“∑åÕ’ µå ‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî§ ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥ 1 - 1 -∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ - 26,099 26,090 9∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈æ—∑¬“ ®”°—¥ - 351,482 351,215 267√«¡‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬ 1,197,646 30,925,159 31,887,257 235,548

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π√–À«à“ßªï ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë1 ¡°√“§¡ 2545 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ≈¥≈ß 31 ∏—𫓧¡ 2545

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ 35,762 3,556,083 3,424,181 167,664∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 2,087 1,734,466 1,671,246 65,307∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 2,243 2,143,862 2,058,337 87,768∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ 40,646 569,288 609,930 4∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 368,796 273,030 641,639 187∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 412 4,851 4,978 285∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 36,174 4,124,900 4,004,918 156,156∫√‘…—∑ æ√–√“¡ 2 ∫‘Í°´’ ®”°—¥ 3,606 9,146 12,752 -∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ 832 567,406 527,231 41,007∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥ 29,900 - 29,900 -∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ 176,285 1,449,214 1,412,736 212,763∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å ·≈π¥å ®”°—¥ - 165,742 58,292 107,450∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ 1,020 331,040 276,057 56,003√«¡‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬ 697,763 14,929,028 14,732,197 894,594‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—πCasino Guichard - Perrachon 1,593,000 1,182,000 - 2,775,000√«¡‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 1,593,000 1,182,000 - 2,775,000

Page 115: BIGC: Annual Report 2002

113.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

6. ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2545 2544 2545 2544 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 4,494,019 3,978,210 3,877,601 2,036,557 ‘π§â“√–À«à“ß∑“ß 26,734 58,550 20,150 41,346√«¡ 4,520,753 4,036,760 3,897,751 2,077,903À—° : §à“‡º◊ËÕ ‘π§â“ Ÿ≠À“¬ ≈â“ ¡—¬ ‡ ◊ËÕ¡ ¿“æ (91,978) (50,825) (76,530) (19,045) ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ - ÿ∑∏‘ 4,428,775 3,985,935 3,821,221 2,058,858

7. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬´÷Ëß∫—π∑÷°‚¥¬«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ∫√‘…—∑œ¡’‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«„πÀÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑¥—ßµàÕ‰ªπ’È :-ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)∑ÿπ —¥ à«π

™”√–·≈â« °“√≈ß∑ÿπ ‡ß‘π≈ß∑ÿπª√–‡¿∑°‘®°“√ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– «‘∏’√“§“∑ÿπ «‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬

31 ∏—𫓧¡ 2545‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 300 100.00 601,511 538,631∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å ®”°—¥ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 841 100.00 821,407 875,395∫√‘…—∑ ‡´“∑åÕ’ µå ‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî§ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 10 100.00 2,023 950 ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈ ´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 1,220 99.99 1,301,999 1,407,836

·≈–≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 57 99.99 357,357 473,011

·≈–≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 180 89.99 162,000 325,495∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 140 99.99 140,300 375,802∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 738 99.99 713,809 408,010∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ »Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“ 1 99.99 1,000 8,295∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 1,050 92.38 970,000 610,873√«¡‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 5,071,406 5,024,298

Page 116: BIGC: Annual Report 2002

114√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)∑ÿπ —¥ à«π

™”√–·≈â« °“√≈ß∑ÿπ ‡ß‘π≈ß∑ÿπª√–‡¿∑°‘®°“√ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– «‘∏’√“§“∑ÿπ «‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬

31 ∏—𫓧¡ 2544‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 300 100.00 146,095 123,303∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 1,281 100.00 1,275,514 1,298,610∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈ ´Ÿ‡ªÕ√å ‚µ√å ®”°—¥ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 1,220 99.99 1,301,999 1,336,294∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ „À⇙à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 57 99.99 357,357 370,469∫√‘…—∑ ‡™’¬ß√“¬ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 180 89.99 162,000 245,945∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 140 99.99 140,300 363,967∫√‘…—∑ æ‘…≥ÿ‚≈° ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 1,050 92.38 970,000 510,889∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 440 95.23 419,149 211,702∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ ∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ 2 51.00 1,020 610√«¡‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 4,773,434 4,461,789

πÕ°®“°π’È ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ∫√‘…—∑œ¬—ß¡’‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë¡’º≈¢“¥∑ÿπ – ¡‡°‘π∑ÿπ´÷Ëß· ¥ß‡ªìπ√“¬°“√·¬°µà“ßÀ“°„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)∑ÿπ —¥ à«π

™”√–·≈â« °“√≈ß∑ÿπ ‡ß‘π≈ß∑ÿπª√–‡¿∑°‘®°“√ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– «‘∏’√“§“∑ÿπ «‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬

31 ∏—𫓧¡ 2545º≈¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘π°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ Õÿ∫≈ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 101 99.99 - (7,519)∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ ∫√‘°“√¥â“π°“√‡™à“´◊ÈÕ

·≈–∫—µ√‡§√¥‘µ 100 51.00 51,000 (1,085)√«¡ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬

∑’Ë¡’º≈¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘π°«à“√“§“∑ÿπ„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 51,000 (8,604)

31 ∏—𫓧¡ 2544º≈¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘π°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬∫√‘…—∑ ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ®”°—¥ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 25 100.00 1,377 (13,970)∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° 138 64.99 89,667 (268,591)∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ »Ÿπ¬å°√–®“¬ ‘π§â“ 1 99.99 1,000 (6,005)∫√‘…—∑ Õÿ∫≈ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 101 99.99 22,383 (6,497)√«¡ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬

∑’Ë¡’º≈¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘π°«à“√“§“∑ÿπ„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 114,427 (295,063)

Page 117: BIGC: Annual Report 2002

115.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

7.1 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2545 ∫√‘…—∑œ‰¥â´◊ÈÕ°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëߧ◊Õ ∫√‘…—∑ ÿ√“…Æ√å ∫‘Í°´’®”°—¥ ‚¥¬°“√´◊ÈÕ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ·≈– —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 1,262 ≈â“π∫“∑

7.2 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2545 ∫√‘…—∑œ‰¥â≈ß∑ÿπ´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡„π∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥(∫√‘…—∑¬àÕ¬) ‡ªìπ®”π«π 8,750,000 Àÿâπ (´÷Ëß¡’¡Ÿ≈§à“µ√“‰«âÀÿâπ≈– 10 ∫“∑ ·≈–‡√’¬°™”√–§à“Àÿâπ·≈â«¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 5.5 ∫“∑) „π√“§“ª√–¡“≥ 24 ≈â“π∫“∑®“°º≈¥—ß°≈à“«∑”„ÀâÕ—µ√“ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·Ààßπ’ȇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°‡¥‘¡Õ’°√âÕ¬≈– 35 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 99.99

7.3 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 °—𬓬π 2544 ∫√‘…—∑œ‰¥â´◊ÈÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡„π∫√‘…—∑∑’ˇªìπ‡®â“¢Õß·≈–¥”‡π‘π°“√∏ÿ√°‘®‰Œ‡ªÕ√å¡“√凰Áµ·≈–∑√—æ¬å ‘π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à¥—ßµàÕ‰ªπ’È1. ∫√‘…—∑ ‡Õ‡™’¬ ·Õ ‡´∑ ®”°—¥2. ∫√‘…—∑ ¬“¡§â“ª≈’° ®”°—¥3. ∫√‘…—∑ ‚Õ™Õß ‡™’¬ß„À¡à ®”°—¥ (ªí®®ÿ∫—π™◊ËÕ ∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥)4. ∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å ®”°—¥5. ∫√‘…—∑ ‡´“∑åÕ’ µå ‡Õ‡™’¬ ·ª ‘øî§ ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥

´÷Ëß¡’¡Ÿ≈§à“°“√≈ß∑ÿπ‡ªìπ®”π«πª√–¡“≥ 793 ≈â“π∫“∑ º≈¥—ß°≈à“«∑”„Àâ∫√‘…—∑œ¡’ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ„π·µà≈–∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 100

À≈—ß®“°π—Èπ∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¿“¬„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«À≈“¬§√—Èß ·≈–∑”°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ¿“¬„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«„À¡à ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π¡’∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘πß“πÕ¬Ÿà¥—ßπ’È1. ∫√‘…—∑ ‚Õ™Õß ‡™’¬ß„À¡à ®”°—¥ (ªí®®ÿ∫—π™◊ËÕ ∫√‘…—∑ ‡™’¬ß„À¡à ∫‘Í°´’ (2001) ®”°—¥)2. ∫√‘…—∑ Õ‘π∑ππ∑å·≈π¥å ®”°—¥

7.4 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2545 ∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡ø≈°´å‡æ¬å ®”°—¥ ¡’¡µ‘„Àâ‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π®“°‡¥‘¡ 2 ≈â“π∫“∑ (Àÿâπ “¡—≠ 200,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑) ‡ªìπ 100≈â“π∫“∑ (Àÿâπ “¡—≠ 10,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑) ‚¥¬ÕÕ°‡ªìπÀÿâπ “¡—≠®”π«π9,800,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“∑’˵√“‰«âÀÿâπ≈– 10 ∫“∑ ‚¥¬¡’¡µ‘®—¥ √√Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ¥—ß°≈à“«„À⺟â∂◊ÕÀÿâπ„πªí®®ÿ∫—π·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π°—∫°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å·≈⫇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3‡¡…“¬π 2545 „π‰µ√¡“ ∑’Ë 4 ¢Õߪï 2545 ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“« (¿“¬„µâ°“√Õπÿ¡—µ‘®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à) ‰¥â∑” —≠≠“‚Õπ∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π∫—µ√‡§√¥‘µ„Àâ°—∫∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ëß (´÷Ë߇¥‘¡‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√®—¥°“√∫—µ√‡§√¥‘µ·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬·Ààßπ’È) ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬π’È®–‰¥â√—∫‡ß‘πµÕ∫·∑π®“°°“√‚Õπ°‘®°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπ®”π«πª√–¡“≥ 55 ≈â“π∫“∑ ∫√‘…—∑ºŸâ√—∫‚Õπ∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°‘®°“√∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π‡™à“´◊ÈÕ·≈–∫—µ√‡§√¥‘µµ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2546 ‡ªìπµâπ‰ª

7.5 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2545 ∫√‘…—∑œ‰¥â¢“¬Àÿâπ “¡—≠®”π«π 1,189,992 Àÿâπ ·≈–Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘®”π«π 3,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 60 ∫“∑„π∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ·ø√’Ë ®”°—¥ (∫√‘…—∑¬àÕ¬) „Àâ°—∫∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëߧ◊Õ ∫√‘…—∑ ‡∑æ“√—°…å ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 251.4 ≈â“π∫“∑

Page 118: BIGC: Annual Report 2002

116√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

7.6 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ 2545 ∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ (∫√‘…—∑¬àÕ¬) ‰¥â¡’¡µ‘„Àâ‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π®“°‡¥‘¡ 250 ≈â“π∫“∑ (Àÿâπ “¡—≠ 25,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑)‡ªìπ 850 ≈â“π∫“∑ (Àÿâπ “¡—≠ 25,000,000 Àÿâπ ·≈–Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ 60,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10∫“∑) ‚¥¬ÕÕ°‡ªìπÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘®”π«π 60,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“∑’˵√“‰«âÀÿâπ≈– 10 ∫“∑ ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡∑ÿπ°—∫°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å·≈⫇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 °√°Æ“§¡ 2545

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 °√°Æ“§¡ 2545 ∫√‘…—∑œ‰¥â≈ß∑ÿπ´◊ÈÕÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘„π∫√‘…—∑ Õÿ¥√ ∫‘Í°´’ ®”°—¥ ∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ‡ß‘πª√–¡“≥ 600 ≈â“π∫“∑

7.7 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 °—𬓬π 2545 ∫√‘…—∑œ‰¥â ◊ÈÕ°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëߧ◊Õ ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ¥‘ ∑√’∫‘«™—Ëπ®”°—¥ ‚¥¬°“√´◊ÈÕ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ·≈– —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 425 ≈â“π∫“∑

7.8 „π√–À«à“ߪïªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ‰¡à¡’°“√ª√–°“»®à“¬‡ß‘πªíπº≈

8. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«Õ◊Ëπ

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ∫√‘…—∑œ¡’‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«„πÀÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑¥—ßµàÕ‰ªπ’È :-

∑ÿπ —¥ à«π™”√–·≈â« °“√≈ß∑ÿπ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ

ª√–‡¿∑°‘®°“√ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– «‘∏’√“§“∑ÿπ «‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ∫√‘…—∑ ‘Ëß∑Õ “°≈ ®”°—¥ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 120 5.00 6,000 6,000∫√‘…—∑ ‡µµ— °√ÿäª ®”°—¥ À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ 50 1.00 490 490√«¡‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ 6,490 6,490À—° : §à“‡º◊ËÕ°“√≈¥¡Ÿ≈§à“

¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ (6,490) (6,490) ÿ∑∏‘ - -

Page 119: BIGC: Annual Report 2002

117.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

9.∑’Ë¥

‘π Õ“

§“√·

≈–Õ ÿª

°√≥

å

ß∫°“

√‡ß‘π

√«¡

(Àπà«

¬ : ∫

“∑)

‘π∑√

—æ¬å ÷Ëß

· ¥ß

µ“¡√

Ҥҷ

’˵’„À¡

à ‘π

∑√—æ¬

å ÷Ëß·

¥ßµ“

¡√“§

“∑ÿπ

‘∑∏‘°

“√‡™

à“‡§

√◊ËÕßµ

°·µàß

ß“π√

–À«à“

ß°àÕ

Éҧ

·≈–

à«πª

√—∫ª√

ÿßÕ“

§“√·

≈–µ‘¥

µ—Èß·≈

–√–

∫∫·≈

–‚§√ß

°“√

∑’Ë¥‘π

à«πª

√—∫ª√

ÿß∑’Ë¥

‘π à«

πª√—∫

ª√ÿß

Õÿª°√

≥å “

∏“√≥

Ÿª‚¿§

¬“πæ

“Àπ–

√–À«

à“ßæ—≤

π“√«

¡√“

§“∑ÿπ

/√“§

“∑’˵’„

À¡à :

≥ 31

∏—π«

“§¡

2544

3,921

,622,8

443,1

79,63

6,464

25,31

3,119

5,958

,906,2

232,3

35,65

0,782

3,062

,865,2

5331

,154,3

4688

4,028

,410

19,39

9,177

,441

´◊ÈÕ‡æ

‘Ë¡/‚Õπ

‡¢â“27

0,000

,000

883,6

18,74

91,7

41,74

288

7,501

,818

987,1

04,55

879

4,672

,841

359,9

1432

9,095

,735

4,154

,095,3

57®”

Àπà“¬

/‚Õπ

ÕÕ°

-(57

,370,3

12)

-(13

,117,8

33)

(370,0

21,58

0)(44

,728,0

21)

(1,23

0,027

)(61

,177,2

36)

(547,6

45,00

9)≥

31 ∏

—𫓧

¡ 25

454,1

91,62

2,844

4,005

,884,9

0127

,054,8

616,8

33,29

0,208

2,952

,733,7

603,8

12,81

0,073

30,28

4,233

1,151

,946,9

0923

,005,6

27,78

9§à“

‡ ◊ËÕ¡

√“§“

– ¡

:≥

31 ∏

—𫓧

¡ 25

44-

580,1

16,62

75,9

73,61

21,1

55,53

4,567

1,116

,558,4

9290

1,118

,795

13,07

8,261

-3,7

72,38

0,354

§à“‡ ◊ËÕ

¡√“§

“ ”À

√ —∫ªï

-17

4,442

,242

2,468

,388

345,4

04,25

344

3,478

,370

238,7

91,49

35,2

80,99

1-

1,209

,865,7

37§à“

‡ ◊ËÕ¡√

ҤҢ

Õß à«

π∑’Ë®”

Àπà“¬

-(14

,241,6

76)

-(2,

307,7

29)

(154,6

81,23

5)(7,

726,7

32)

(1,15

9,209

)-

(180,1

16,58

1)≥

31 ∏

—𫓧

¡ 25

45-

740,3

17,19

38,4

42,00

01,4

98,63

1,091

1,405

,355,6

271,1

32,18

3,556

17,20

0,043

-4,8

02,12

9,510

§à“‡º

◊ËÕ°“√

¥âÕ¬§

à“ :

≥ 31

∏—π«

“§¡

2544

-16

,771,7

18-

--

--

25,21

7,504

41,98

9,222

≥ 31

∏—π«

“§¡

2545

-16

,771,7

18-

--

--

25,21

7,504

41,98

9,222

¡Ÿ≈§à“

ÿ∑∏‘µ

“¡∫—≠

™’ :

≥ 31

∏—π«

“§¡

2544

3,921

,622,8

442,5

82,74

8,119

19,33

9,507

4,803

,371,6

561,2

19,09

2,290

2,161

,746,4

5818

,076,0

8585

8,810

,906

15,58

4,807

,865

≥ 31

∏—π«

“§¡

2545

4,191

,622,8

443,2

48,79

5,990

18,61

2,861

5,334

,659,1

171,5

47,37

8,133

2,680

,626,5

1713

,084,1

901,1

26,72

9,405

18,16

1,509

,057

§à“‡

◊ËÕ¡√“

§“ ”

À√—∫ª

ï´÷Ëß√«

¡Õ¬Ÿà

„πß∫

°”‰√¢

“¥∑ÿπ

:ªï

2544

1,175

,318,4

29ªï

2545

1,209

,865,7

37

Page 120: BIGC: Annual Report 2002

118√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

ß∫°“

√‡ß‘π

‡©æ“

–¢Õß

∫√‘…—∑

œ(À

π૬

: ∫“∑

) ‘π

∑√—æ¬

å ÷Ëß·

¥ßµ“

¡√“§

“∑ÿπ

‘∑∏‘°

“√‡™

à“‡§

√◊ËÕßµ

°·µàß

ß“π√

–À«à“

ß°àÕ

Éҧ

·≈–

à«πª

√—∫ª√

ÿßÕ“

§“√·

≈–µ‘¥

µ—Èß·≈

–√–

∫∫·≈

–‚§√ß

°“√

∑’Ë¥‘π

à«πª

√—∫ª√

ÿß∑’Ë¥

‘π à«

πª√—∫

ª√ÿß

Õÿª°√

≥å “

∏“√≥

Ÿª‚¿§

¬“πæ

“Àπ–

√–À«

à“ßæ—≤

π“√«

¡√“

§“∑ÿπ

:≥

31 ∏

—𫓧

¡ 25

442,1

12,11

5,854

2,834

,352,9

729,2

22,50

13,1

54,70

7,062

1,480

,665,1

631,7

87,13

6,957

27,14

0,208

813,0

92,47

312

,218,4

33,19

0´◊ÈÕ

‡æ‘Ë¡/

‚Õπ‡¢â“

270,0

00,00

088

2,779

,727

1,741

,742

835,9

00,90

598

7,881

,508

759,0

76,51

629

9,914

329,2

40,80

74,0

66,92

1,119

®”Àπ

à“¬/‚

ÕπÕÕ

°-

(12,75

7,725

)-

(7,11

7,833

)(11

8,928

,281)

(3,58

7,562

)(1,

132,7

50)

-(14

3,524

,151)

≥ 31

∏—π«

“§¡

2545

2,382

,115,8

543,7

04,37

4,974

10,96

4,243

3,983

,490,1

342,3

49,61

8,390

2,542

,625,9

1126

,307,3

721,1

42,33

3,280

16,14

1,830

,158

§à“‡

◊ËÕ¡√“

§“ –

¡ :

≥ 31

∏—π«

“§¡

2544

-45

5,358

,886

849,7

0544

7,652

,656

634,3

60,45

736

9,361

,141

9,563

,680

-1,9

17,14

6,525

§à“‡ ◊ËÕ

¡√“§

“ ”À

√ —∫ªï

-16

0,289

,876

818,4

2418

7,240

,726

368,0

49,21

316

8,452

,147

4,961

,802

-88

9,812

,188

§à“‡ ◊ËÕ

¡√“§

“¢Õß

à«π∑

’Ë®”Àπ

à“¬-

(4,82

3,245

)-

(1,19

3,750

)(35

,882,5

54)

(334,7

78)

(1,13

2,749

)-

(43,36

7,076

)≥

31 ∏

—𫓧

¡ 25

45-

610,8

25,51

71,6

68,12

963

3,699

,632

966,5

27,11

653

7,478

,510

13,39

2,733

-2,7

63,59

1,637

§à“‡º

◊ËÕ°“√

¥âÕ¬§

à“ :

≥ 31

∏—π«

“§¡

2544

-16

,771,7

18-

--

--

25,21

7,504

41,98

9,222

≥ 31

∏—π«

“§¡

2545

-16

,771,7

18-

--

--

25,21

7,504

41,98

9,222

¡Ÿ≈§à“

ÿ∑∏‘µ

“¡∫—≠

™’ :

≥ 31

∏—π«

“§¡

2544

2,112

,115,8

542,3

62,22

2,368

8,372

,796

2,707

,054,4

0684

6,304

,706

1,417

,775,8

1617

,576,5

2878

7,874

,969

10,25

9,297

,443

≥ 31

∏—π«

“§¡

2545

2,382

,115,8

543,0

76,77

7,739

9,296

,114

3,349

,790,5

021,3

83,09

1,274

2,005

,147,4

0112

,914,6

391,1

17,11

5,776

13,33

6,249

,299

§à“‡ ◊ËÕ

¡√“§

“ ”À

√ —∫ªï´

÷Ëß√«¡

Õ¬Ÿà

„πß∫

°”‰√¢

“¥∑ÿπ

:ªï

2544

611,2

81,34

5ªï

2544

889,8

12,18

8

Page 121: BIGC: Annual Report 2002

119.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

À“°∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬· ¥ß¡Ÿ≈§à“∑’Ë¥‘π¥—ß°≈à“«¥â«¬√“§“∑ÿπ ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘µ“¡∫—≠™’ ≥ «—π∑’Ë 31∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544 ®–‡ªìπ¥—ßπ’È

(Àπ૬ : ∫“∑)

∑’Ë¥‘πß∫°“√‡ß‘π√«¡¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘µ“¡∫—≠™’ (µ“¡«‘∏’√“§“∑ÿπ)≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 3,808,263,158≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2544 3,538,263,158

10. ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â∑” —≠≠“‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–¡’«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ°—∫ ∂“∫—π°“√‡ß‘π„πª√–‡∑»À≈“¬·Ààß·≈– “¢“¢Õß∏𓧓√µà“ߪ√–‡∑»À≈“¬·Ààß„π«ß‡ß‘π√«¡ª√–¡“≥8,359 ≈â“π∫“∑ (2544 : 5,604.2 ≈â“π∫“∑) (‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ : ®”π«π‡ß‘π 8,140 ≈â“π∫“∑(2544 : 5,382 ≈â“π∫“∑)) ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’π’ȧ‘¥Õ—µ√“ ¥Õ°‡∫’Ȭ„πÕ—µ√“∑’Ë∏𓧓√§‘¥°—∫≈Ÿ°§â“™—Èπ¥’ ‘π‡™◊ËÕ®”π«π‡ß‘π 769 ≈â“π∫“∑ (2544 : 1,219 ≈â“π∫“∑) ¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ (‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 550 ≈â“π∫“∑ (2544 : 1,000 ≈â“π∫“∑)) ‰¥â√—∫°“√§È”ª√–°—π‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬Àπ÷Ëß

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ∫√‘…—∑œ¡’‡ß‘π°Ÿâ√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π„πª√–‡∑»À≈“¬·Ààß·≈– “¢“¢Õß∏𓧓√µà“ߪ√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ë߇ªìπ‡ß‘π 1,105 ≈â“π∫“∑ ·≈– 300 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬¡’Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ√âÕ¬≈– 1.65 ·≈– 1.875 µàÕªï µ“¡≈”¥—∫

¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡¢â“ßµâπ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®–µâÕߪؑ∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–¢âÕ®”°—¥µà“ßÊ ∑’Ë°”Àπ¥„π —≠≠“¥—ß°≈à“«

11. ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π

∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π®“°∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑»∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π·ÀàßÀπ÷Ë߇ªìπ‡ß‘π 40 ≈â“π¬Ÿ‚√ ‚¥¬¡’√–¬–‡«≈“„π°“√°Ÿâ¬◊¡ 3 ªï ·≈–¡’Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ EURIBOR 6 ‡¥◊Õπ∫«°√âÕ¬≈– 1 µàÕªï „π√–À«à“߉µ√¡“ 1 ·≈– 2 ¢Õߪï 2544 ∫√‘…—∑œ‰¥â‡∫‘°„™â‡ß‘π°Ÿâ¥—ß°≈à“«·≈⫉µ√¡“ ≈– 20 ≈â“π¬Ÿ‚√

„π√–À«à“߉µ√¡“ 1 ·≈– 2 ¢Õߪï 2544 ∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“·≈°‡ª≈’ˬπ °ÿ≈‡ß‘π (Cross-currency Swap Contract) °—∫ “¢“¢Õß∏𓧓√µà“ߪ√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ëß ”À√—∫‡ß‘π°Ÿâ¥—ß°≈à“«®”π«π∑—ÈßÀ¡¥40 ≈â“π¬Ÿ‚√‡ªìπ‡ß‘π∫“∑®”π«π 791 ≈â“π∫“∑·≈– 802 ≈â“π∫“∑µ“¡≈”¥—∫ ´÷Ëß¡’°”Àπ¥™”√–§◊π„πªï2547 §‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ„πÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ√âÕ¬≈– 3.99 ·≈–√âÕ¬≈– 3.98 µàÕªï µ“¡≈”¥—∫ ·≈–®à“¬™”√–¥Õ°‡∫’Ȭ‡ªìπ√“¬§√÷Ëߪï„πß«¥·√° πÕ°®“°π’ȵ—Èß·µàß«¥∑’Ë 2 ‡ªìπµâπ‰ª®–®à“¬™”√–¥Õ°‡∫’Ȭ‡ªìπ√“¬‰µ√¡“ „πÕ—µ√“√âÕ¬≈–§ß∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Page 122: BIGC: Annual Report 2002

120√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

ß«¥∑’Ë ‡ß‘πµâπ 791 ≈â“π∫“∑ ‡ß‘πµâπ 802 ≈â“π∫“∑√âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

2 4.59 4.693 4.79 4.884 4.84 4.835 4.79 4.796 4.79 4.797 4.79 4.75

µ—Èß·µàß«¥∑’Ë 8 ‡ªìπµâπ‰ª 4.55 4.55

„π√–À«à“߉µ√¡“ 1 ¢Õߪï 2545 ∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫«ß‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π®“°∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑»∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π¥—ß°≈à“«‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’° 100 ≈â“π¬Ÿ‚√ ´÷Ëß∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“‡∫‘°„™â‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡¥—ß°≈à“«·≈â«„π‰µ√¡“ ∑’Ë 1 ®”π«π30 ≈â“π¬Ÿ‚√ ‚¥¬§‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ„πÕ—µ√“ EURIBOR 6 ‡¥◊Õπ∫«°√âÕ¬≈– 1.25 µàÕªï ·≈–¡’°”Àπ¥™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡∑—ÈßÀ¡¥¿“¬„π 3 ªï ‚¥¬™”√–¥Õ°‡∫’Ȭ‡ªìπ√“¬§√÷Ëßªï ·≈–®–™”√–§√—Èß·√°„π‰µ√¡“ ∑’Ë 3 ¢Õߪï 2545Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“·≈°‡ª≈’ˬπ °ÿ≈‡ß‘π (Cross-currency swap contract) °—∫ “¢“¢Õß∏𓧓√µà“ߪ√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ëß ”À√—∫‡ß‘π°Ÿâ∑’Ë ‰¥â‡∫‘°„™â®”π«π 30 ≈â“π¬Ÿ‚√‡ªìπ‡ß‘π∫“∑®”π«π 1,182≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’√–¬–‡«≈“„π°“√™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡·≈–¥Õ°‡∫’Ȭµ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π —≠≠“‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡¢â“ßµâπ ·≈–§‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ„πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 2.25 µàÕªï ”À√—∫ß«¥À°‡¥◊Õπ·√°

—≠≠“·≈°‡ª≈’ˬπ °ÿ≈‡ß‘π¥—ß°≈à“«®”π«π 50 ≈â“π¬Ÿ‚√ §È”ª√–°—π‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬Àπ÷Ëß

12. §à“Àÿâπ√—∫≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√®¥∑–‡∫’¬π

„π√–À«à“߉µ√¡“ ∑’Ë 4 ¢Õߪï 2545 ∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫§à“Àÿâπ√—∫≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√®¥∑–‡∫’¬π®“°°“√„™â ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠µ“¡„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘®”π«π 727,000 Àπ૬ ´÷Ëߧ‘¥‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 10.8≈â“π∫“∑ ∫√‘…—∑œ‰¥â®¥∑–‡∫’¬π°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ™”√–·≈â«¥—ß°≈à“«°—∫°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å·≈â«„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2546

13. „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ‡¡…“¬π 2544 ∑’˪√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ¡’¡µ‘„Àâ‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π®“°8,000 ≈â“π∫“∑ (Àÿâπ “¡—≠®”π«π 800 ≈â“πÀÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑) ‡ªìπ 8,250 ≈â“π∫“∑ (Àÿâπ “¡—≠®”π«π 825 ≈â“πÀÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 10 ∫“∑) ”À√—∫Àÿâπ “¡—≠∑’ˇæ‘Ë¡®”π«π 20 ≈â“πÀÿâ𠇪ìπ°“√ÕÕ°‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√„™â ‘∑∏‘¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–®—¥ √√„Àâ·°à°√√¡°“√·≈–æπ—°ß“π®”π«π 20 ≈â“πÀπ૬‚¥¬‰¡à§‘¥¡Ÿ≈§à“ „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘ 1 Àπ૬ ¡’ ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‰¥â 1 Àÿâπ „π√“§“µ“¡∑’ËΩÉ“¬∫√‘À“√°”À𥉫â ∑—Èßπ’È √“§“°“√„™â ‘∑∏‘µàÕÀÿâπ®–µâÕ߇ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¡’Õ“¬ÿ 5 ªï πÕ°®“°π’È Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ à«π∑’ˇÀ≈◊ÕÕ’° 5 ≈â“πÀÿâπ

Page 123: BIGC: Annual Report 2002

121.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

‡ªìπ°“√ÕÕ°‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√ª√—∫ ‘∑∏‘¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®—¥ √√„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ ∫√‘…—∑œ‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡∑ÿπ¥—ß°≈à“«°—∫°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å·≈⫇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 情¿“§¡ 2544

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 惻®‘°“¬π 2544 ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ πÕ¢“¬„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘·≈–Àÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à‡æ◊ËÕ√Õß√—∫„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘§√—Èß∑’Ë 1 ®”π«π 3,025,000 Àπ૬„Àâ·°à°√√¡°“√·≈–æπ—°ß“π ‚¥¬‰¡à§‘¥¡Ÿ≈§à“„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘ 1 Àπ૬ ¡’ ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‰¥â 1 Àÿâπ „π√“§“ 14.80 ∫“∑µàÕÀÿâπ „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¡’Õ“¬ÿ 5 ªï µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 惻®‘°“¬π 2544 ∂÷ß 31 µÿ≈“§¡ 2548 ‚¥¬®–„™â ‘∑∏‘‰¥âµ—Èß·µà«—π∑’Ë„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¡’Õ“¬ÿ§√∫ 2 ªï (µ—Èß·µà«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2545) ·≈– “¡“√∂„™â ‘∑∏‘‰¥â„π«—π∑”°“√ ÿ¥∑⓬¢Õß·µà≈–‰µ√¡“

„πªï 2544 ∫√‘…—∑œ‰¥âÕÕ°„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘‰ª·≈â« 2,925,000 Àπ૬ ·≈–„πªï 2545 ‰¥â¡’ºŸâ„™â ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠µ“¡„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«®”π«π 727,000 Àπ૬

14. ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬

µ“¡¡“µ√“ 116 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». 2535 ∫√‘…—∑œ®–µâÕß®—¥ √√°”‰√ ÿ∑∏‘ª√–®”ªï à«πÀπ÷Ë߉«â‡ªìπ∑ÿπ ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 5 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘ª√–®”ªïÀ—°¥â«¬¬Õ¥¢“¥∑ÿπ – ¡¬°¡“ (∂â“¡’) ®π°«à“∑ÿπ ”√Õßπ’È®–¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 10 ¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«‰¡à “¡“√∂𔉪®à“¬‡ªìπ‡ß‘πªíπº≈‰¥â

15. °Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ

∫√‘…—∑œ·≈–æπ—°ß“π‰¥â√à«¡°—π®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ ¿“¬„µâ°“√Õπÿ¡—µ‘®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ßµ“¡ æ.√.∫. °Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ æ.». 2530 ÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬‡ß‘π∑’Ëæπ—°ß“π®à“¬ – ¡·≈–‡ß‘π∑’Ë∫√‘…—∑œ®à“¬ ¡∑∫„Àâ °Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æπ’È∫√‘À“√‚¥¬ ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ·≈–®–®à“¬„Àâ°—∫æπ—°ß“π„π°√≥’∑’ËÕÕ°®“°ß“πµ“¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°Õß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑œ „π√–À«à“ߪï ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®à“¬ ¡∑∫‡¢â“°Õß∑ÿπ‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 25 ≈â“π∫“∑ (2544 : 11 ≈â“π∫“∑) ‡©æ“–∫√‘…—∑œ : 21.3 ≈â“π∫“∑ (2544 : 7 ≈â“π∫“∑)

16. ¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈

¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈ ”À√—∫ªï¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥â§”π«≥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∫«°°≈—∫¥â«¬∫—≠™’§à“„™â®à“¬·≈– ”√Õßµà“ßÊ ∑’ˉ¡àÕπÿ≠“µ„Àâ∂◊Õ‡ªìπ√“¬®à“¬„π°“√§”π«≥¿“…’

Page 124: BIGC: Annual Report 2002

122√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

17. °“√°√–∑∫¬Õ¥°”‰√µàÕÀÿâπª√—∫≈¥

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡

®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ°”‰√ ÿ∑∏‘ ∂à«ßπÈ”Àπ—° °”‰√µàÕÀÿâπ

2545 2544 2545 2544 2545 2544æ—π∫“∑ æ—π∫“∑ æ—πÀÿâπ æ—πÀÿâπ ∫“∑ ∫“∑

°”‰√µàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“𰔉√ ÿ∑∏‘ 1,287,908 1,002,537 799,638 789,639 1.61 1.27

º≈°√–∑∫¢ÕßÀÿâπ “¡—≠‡∑’¬∫‡∑à“ª√—∫≈¥„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘

®”π«π 2,198,000 Àπ૬(2544 : 2,925,000 Àπ૬) - - 695 307°”‰√µàÕÀÿâπª√—∫≈¥

°”‰√∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ ¡¡µ‘«à“¡’°“√·ª≈߇ªìπÀÿâπ “¡—≠

°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,287,908 1,002,537 800,333 789,946 1.61 1.27

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡

®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ°”‰√ ÿ∑∏‘ ∂à«ßπÈ”Àπ—° °”‰√µàÕÀÿâπ

2545 2544 2545 2544 2545 2544æ—π∫“∑ æ—π∫“∑ æ—πÀÿâπ æ—πÀÿâπ ∫“∑ ∫“∑

°”‰√µàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“𰔉√ ÿ∑∏‘ 1,287,908 1,002,537 799,638 789,639 1.61 1.27

º≈°√–∑∫¢ÕßÀÿâπ “¡—≠‡∑’¬∫‡∑à“ª√—∫≈¥„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘

®”π«π 2,198,000 Àπ૬(2544 : 2,925,000 Àπ૬) - - 695 307°”‰√µàÕÀÿâπª√—∫≈¥

°”‰√∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ ¡¡µ‘«à“¡’°“√·ª≈߇ªìπÀÿâπ “¡—≠

°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,287,908 1,002,537 800,333 789,946 1.61 1.27

Page 125: BIGC: Annual Report 2002

123.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

18. √“¬‰¥âÕ◊Ëπ

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ à«π„À≠àª√–°Õ∫¥â«¬√“¬‰¥â√—∫®“°¬Õ¥´◊ÈÕµ“¡‡ªÑ“ ´÷Ëߧ‘¥®“°¬Õ¥´◊ÈÕ„πÕ—µ√“√âÕ¬≈–∑’˵°≈ß√à«¡°—π√–À«à“ß∫√‘…—∑œ·≈–ºŸâ¢“¬ √“¬‰¥â√—∫§à“‚¶…≥“ ÷Ë߇√’¬°‡°Á∫®“°ºŸâ¢“¬‚¥¬§‘¥µ“¡°“√≈ß‚¶…≥“„π„∫ª≈‘«¢Õß∫√‘…—∑œ §à“∏√√¡‡π’¬¡·√°‡¢â“·≈– à«π·∫àß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬§ŸªÕßÕ“À“√

19. §à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√

§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√π’ȇªìπº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë®à“¬„Àâ·°à°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œµ“¡¡“µ√“ 90 ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ ‚¥¬‰¡à√«¡‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–º≈ª√–‚¬™πå∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß∑’Ë®à“¬„Àâ°—∫°√√¡°“√∫√‘À“√

20. ®”π«π·≈–§à“„™â®à“¬‡°’ˬ«°—∫æπ—°ß“π

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–∫√‘…—∑œ2545 2544 2545 2544

®”π«πæπ—°ß“π ≥ «—π ‘Èπªï (§π) 12,335 11,560 10,467 7,119§à“„™â®à“¬‡°’ˬ«°—∫æπ—°ß“π ”À√—∫ªï (æ—π∫“∑) 1,691,816 1,476,298 1,489,763 993,289

21. ¿“√–ºŸ°æ—π·≈–Àπ’È ‘π∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ

¿“√–ºŸ°æ—π·≈–Àπ’È ‘π∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ª√–°Õ∫¥â«¬ :-21.1 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’Àπ—ß ◊էȔª√–°—π∑’ËÕÕ°‚¥¬∏𓧓√„ππ“¡¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

·°àÀπ૬ߓπ√“™°“√∫“ß·Àà߇À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡ªìπ‡ß‘πª√–¡“≥ 205 ≈â“π∫“∑ (2544 : 134.8 ≈â“π∫“∑)‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 191.5 ≈â“π∫“∑ (2544 : 99.4 ≈â“π∫“∑) ÷Ë߇°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫¿“√–ºŸ°æ—π∑“ߪؑ∫—µ‘∫“ߪ√–°“√µ“¡ª°µ‘∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

21.2 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬∑” —≠≠“‡™à“·≈–‡™à“™à«ß∑’Ë¥‘π°—∫∫ÿ§§≈ ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π·≈–∫√‘…—∑Õ◊Ëπ∫“ß·Ààß ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ ∂“π∑’Ë°àÕ √â“ßÕ“§“√∑’Ë∑”°“√·≈–Àâ“ß √√æ ‘π§â“ ‚¥¬¡’√–¬–‡«≈“°“√‡™à“µ—Èß·µà 1 ∂÷ß 30 ªï ·≈–∫√‘…—∑œ®–µâÕß®à“¬§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√„π·µà≈–ªï‡ªìπ¥—ßπ’È :-

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–∫√‘…—∑

2546 123,603 96,2772547 131,774 104,3882548 138,227 110,7812549 124,841 97,3352550 125,929 98,363

2551 - 2576 1,855,551 1,333,707

Page 126: BIGC: Annual Report 2002

124√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

21.3 ∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“√—∫‚Õπ ‘∑∏‘°“√‡™à“·≈– —≠≠“‡™à“™à«ßÕ“§“√∫“ß à«π®“°ºŸâ‡™à“‡¥‘¡´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π Õß·Ààß‚¥¬ —≠≠“‡™à“‰¥â∑”¢÷Èπ°—∫∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π·ÀàßÀπ÷Ëß·≈–∫√‘…—∑„πª√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ëß ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥Õ—µ√“§à“µÕ∫·∑π„π°“√√—∫‚Õπ ‘∑∏‘°“√‡™à“·≈–Õ—µ√“§à“‡™à“™à«ß ”À√—∫√–¬–‡«≈“ 8 ªï·√°‡√‘Ë¡µ—Èß·µàªï 2543 Õ¬Ÿà„π™à«ßª√–¡“≥ 687.5 ≈â“π∫“∑ ∂÷ß 1,201.6 ≈â“π∫“∑¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¬Õ¥¢“¬ ”À√—∫Õ—µ√“§à“µÕ∫·∑πµ—Èß·µàªï∑’Ë 9 ‡ªìπµâπ‰ª„À⇪ìπ‰ªµ“¡√“§“µ≈“¥„π¢≥–π—Èπ ∑—Èßπ’È¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡ß◊ËÕπ‰¢∑’˧Ÿà —≠≠“®–µ°≈ß°—πµ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π —≠≠“¥—ß°≈à“«

21.4 ∫√‘…—∑œ¡’¿“√–ºŸ°æ—π∑’Ë®–µâÕß®à“¬‡ß‘πµ“¡ —≠≠“°àÕ √â“ßÕ“§“√∑’Ë∑”°“√·≈–Àâ“ß √√æ ‘π§â“°—∫ºŸâ√—∫‡À¡“À≈“¬·Àà߇ªìπ‡ß‘πª√–¡“≥ 521 ≈â“π∫“∑ (2544 : 721 ≈â“π∫“∑)

21.5 ∫√‘…—∑œ¡’¿“√–ºŸ°æ—π‡°’Ë¬«°—∫ à«π¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ∑’ˬ—߉¡à‡√’¬°™”√–„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 4 ·Àà߇ªìπ®”π«πª√–¡“≥ 275 ≈â“π∫“∑ (2544 : 235.3 ≈â“π∫“∑)

21.6 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 情¿“§¡ 2544 ∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“¿“¬„µâ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“ “°≈™π‘¥Àπ÷Ëß°—∫∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ëß ´÷Ëß∫√‘…—∑œ¡’¿“√–ºŸ°æ—π∑’˵âÕß®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡„πÕ—µ√“√âÕ¬≈–§ß∑’Ë¢Õßµâπ∑ÿπ ÿ∑∏‘¢Õߺ≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“¥—ß°≈à“«‚¥¬‰¡à√«¡¿“…’ —≠≠“¥—ß°≈à“«¡’√–¬–‡«≈“ 8 ªï π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë≈ßπ“¡„π —≠≠“

21.7 ∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ë߉¥â∑” —≠≠“°“√√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ߥâ“π°“√∫√‘À“√ß“π·≈–°“√®—¥°“√‡°’ˬ«°—∫ ‘π§â“°—∫∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ëß¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“¥—ß°≈à“«∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’¿“√–ºŸ°æ—π∑’˵âÕß®à“¬§à“µÕ∫·∑π„πÕ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õ߬ե ◊ÈÕ ‘π§â“¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√–∫ÿ„π —≠≠“„Àâ·°à∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«

21.8 ∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“ ◊ÈÕ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï´Õø·«√åæ√âÕ¡ —≠≠“ àß¡Õ∫·≈–µ‘¥µ—Èß´Õø·«√套߰≈à“«°—∫∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ëß ¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“¥—ß°≈à“«∫√‘…—∑µâÕß®à“¬§à“≈‘¢ ‘∑∏‘Ï·≈–§à“∫√‘°“√µ“¡∑’Ë√–∫ÿ„π —≠≠“¡’¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ‡ªìπ‡ß‘πª√–¡“≥ 0.3 ≈â“π∫“∑ (2544 : 0.3 ≈â“π∫“∑)

21.9 ∫√‘…—∑œ‰¥â∂Ÿ°øÑÕß√âÕß‚¥¬π‘µ‘∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„À⇪ì𮔇≈¬√à«¡„π‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√º‘¥ —≠≠“ ◊ÈÕ¢“¬‚¥¬‡√’¬°§à“‡ ’¬À“¬®“°∫√‘…—∑œ „π¢≥–π’ȧ¥’¬—ßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¢Õß»“≈·æàß πÕ°®“°π—Èπ∫√‘…—∑œ¬—ß∂Ÿ°øÑÕß√âÕß®“°∫ÿ§§≈ ·µàÕ¬à“߉√°Áµ“¡ ΩÉ“¬∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ‡™◊ËÕ«à“®–™π–§¥’¥—ß°≈à“«®÷߉¡à¡’°“√µ—Èß ”√Õß ”À√—∫Àπ’È ‘π‰«â„π∫—≠™’

21.10 „π‰µ√¡“ ∑’Ë 4 ¢Õߪï 2545 ∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß (¿“¬„µâ°“√Õπÿ¡—µ‘¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à) ‰¥â∑” —≠≠“‚Õπ∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥â“π°“√‡™à“´◊ÈÕ·≈–∫—µ√‡§√¥‘µ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«„Àâ°—∫∫√‘…—∑µà“ߪ√–‡∑»·ÀàßÀπ÷Ëßµ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ 2.8 ¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢ —≠≠“¥—ß°≈à“« ∫√‘…—∑œ¡’¿“√–ºŸ°æ—π∑’˵âÕß®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡„πÕ—µ√“√âÕ¬≈–µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π —≠≠“ πÕ°®“°π’È ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡2545 ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«¡’¿“√–ºŸ°æ—π°“√§È”ª√–°—π≈Ÿ°Àπ’ȇ™à“´◊ÈÕ·≈–∫—µ√‡§√¥‘µ®”π«πª√–¡“≥1,320 ≈â“π∫“∑

Page 127: BIGC: Annual Report 2002

125.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

22. °“√‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘𮔷𰵓¡ à«πß“π

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘𮔷𰵓¡ à«πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈–2544 ‡ªìπ¥—ßπ’È :-ß∫°“√‡ß‘π√«¡

(Àπ૬ : ≈â“π∫“∑)√“¬‰¥â®“° √“¬‰¥â®“°∏ÿ√°‘®‡™à“´◊ÈÕ

∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° ·≈–∫—µ√‡§√¥‘µ √“¬°“√µ—¥∫—≠™’ ß∫°“√‡ß‘π√«¡2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544

¢“¬ ÿ∑∏‘- ≈Ÿ°§â“¿“¬πÕ° 38,213 32,637 - - - - 38,213 32,637- ≈Ÿ°§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 11,766 13,213 - - (11,766) (13,213) - -

µâπ∑ÿπ¢“¬- ≈Ÿ°§â“¿“¬πÕ° (34,274) (29,029) - - - - (34,274) (29,029)- ≈Ÿ°§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π (11,766) (13,213) - - 11,766 13,213 - -

°”‰√¢—Èπµâπ 3,939 3,608 - - - - 3,939 3,608

√“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–∫√‘°“√ 1,521 1,216 - - (338) (307) 1,183 909√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 1,742 1,958 61 - 873 (159) 2,676 1,799§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ (6,391) (5,394) (163) (1) 386 408 (6,168) (4,987)¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ (217) (198) - - 73 111 (144) (87)¿“…’‡ß‘π‰¥â𑵑∫ÿ§§≈ 238 (232) - - - - (238) (232)¢“¥∑ÿπ (°”‰√) à«π¢Õß

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ - - - - 40 (7) 40 (7)°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,288 1,003

‘π∑√—æ¬å≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ - ÿ∑∏‘ 103 65 - 1 42 20 145 85 ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 9,294 10,180 114 1 (2,857) (4,450) 6,551 5,731 ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 23,475 22,091 2 - (3,992) (5,651) 19,485 16,440

√«¡ ‘π∑√—æ¬å 32,872 32,336 116 2 (6,722) (10,081) 26,181 22,256

Àπ’È ‘π‡®â“Àπ’È°“√§â“ 8,705 6,893 - 1 - - 8,705 6,894Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 5,301 9,555 118 - (2,153) (4,243) 3,266 5,312Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 3,469 589 - - 5 6 3,474 595

√«¡Àπ’È ‘π 17,475 17,037 118 1 (2,148) (4,237) 15,445 12,801

Page 128: BIGC: Annual Report 2002

126√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

23. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π

23.1 π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬß∑“ß°“√‡ß‘π∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’§«“¡‡ ’ˬ߮“°§«“¡º—πº«π¢ÕßÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ·≈–¢ÕßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ

‡ß‘πµ√“µà“ߪ√–‡∑»„πµ≈“¥ ·≈–¡’§«“¡‡ ’ˬ߮“°°“√∑’˧Ÿà —≠≠“‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡ —≠≠“ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„™âµ√“ “√Õπÿæ—π∏å∑“ß°“√‡ß‘π´÷Ëß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àլ摮“√≥“‡ÀÁπ«à“‡À¡“– ¡„π°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬߥ—ß°≈à“« ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¡à¡’π‚¬∫“¬ª√–°Õ∫∏ÿ√°√√¡µ√“ “√Õπÿæ—π∏å∑“ß°“√‡ß‘π‡æ◊ËÕ°“√‡°Áß°”‰√À√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√§â“

23.2 §«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ§«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭπ’ȇ°‘¥¢÷Èπ®“°§«“¡º—πº«π¢ÕßÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ„πµ≈“¥„πÕ𓧵

´÷Ëß®– àߺ≈°√–∑∫µàÕº≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–°√–· ‡ß‘π ¥¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’§«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ‡π◊ËÕß®“°¡’‡ß‘πΩ“°°—∫ ∂“∫—π°“√‡ß‘π ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’∏𓧓√·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡

‡π◊ËÕß®“° ‘π∑√—æ¬å∑“ß°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“« à«π„À≠à®—¥Õ¬Ÿà„πª√–‡¿∑√–¬– —Èπ·≈–¡’Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭª√—∫¢÷Èπ≈ßµ“¡Õ—µ√“µ≈“¥ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®÷ß¡‘‰¥â„™âµ√“ “√Õπÿæ—π∏å∑“ß°“√‡ß‘π‡æ◊ËÕªÑÕß°—𧫓¡‡ ’ˬߥ—ß°≈à“«

à«πÀπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ à«π„À≠à‡ªìπÀπ’È ‘π√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ΩÉ“¬∫√‘À“√‡ÀÁπ«à“Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥åªí®®ÿ∫—π ·≈–§“¥«à“®–‰¡à¡’§«“¡º—πº«π¥â“πÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡Õ¬à“߇ªìπ “√– ”§—≠

√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õ߇ߑπ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«‰¥â· ¥ß‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ¢âÕ 11

23.3 §«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ∫√‘…—∑œ‰¡à¡’§«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ‡ß‘πµ√“µà“ߪ√–‡∑»‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ‰¥â∑”

—≠≠“ªÑÕß°—𧫓¡‡ ’ˬߥâ“πÕ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‚¥¬°“√·ª≈߇ߑπ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π®“° °ÿ≈‡ß‘π¬Ÿ‚√‡ªìπ °ÿ≈‡ß‘π∫“∑·≈⫵“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ 11

23.4 §«“¡‡ ’ˬߥâ“π°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’§«“¡‡ ’ˬߥâ“π°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ‡°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫∫—≠™’≈Ÿ°Àπ’È Õ¬à“߉√°Áµ“¡

‡π◊ËÕß®“°∏ÿ√°‘® à«π„À≠à¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‡ªìπ°“√¢“¬‡ß‘π ¥ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®÷߉¡à§“¥«à“®–‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬∑’ˇªìπ “√– ”§—≠®“°°“√‡°Á∫Àπ’È®“°≈Ÿ°Àπ’ȇÀ≈à“π—Èπ

23.5 ¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡‡π◊ËÕß®“° ‘π∑√—æ¬å∑“ß°“√‡ß‘π·≈–Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π à«π„À≠à®—¥Õ¬Ÿà„πª√–‡¿∑√–¬– —Èπ

·≈–‡ªìπ√“¬°“√°—∫∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ¥—ßπ—Èπ¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’¢Õß ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«®÷ß· ¥ß¡Ÿ≈§à“‰¡à·µ°µà“ß®“°¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡Õ¬à“ß¡’ “√– ”§—≠

Page 129: BIGC: Annual Report 2002

127.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2545 ·≈– 2544

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π (µàÕ)

24. °“√· ¥ß√“¬°“√„πß∫°“√‡ß‘π

°“√· ¥ß√“¬°“√„πß∫°“√‡ß‘ππ’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥„πª√–°“»°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“≈ß«—π∑’Ë 14 °—𬓬π 2544 ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√∫—≠™’ æ.». 2543

∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√®—¥ª√–‡¿∑√“¬°“√∫—≠™’„πß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2544 „À¡à‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥ª√–‡¿∑√“¬°“√∫—≠™’¢Õߪïªí®®ÿ∫—π´÷Ë߉¡à¡’º≈°√–∑∫µàÕ°”‰√ ÿ∑∏‘À√◊Õ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπµ“¡∑’ˉ¥â√“¬ß“π‰ª·≈â«

25. °“√Õπÿ¡—µ‘ß∫°“√‡ß‘π

ß∫°“√‡ß‘ππ’È ‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—µ‘®“°°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ·≈â«

Page 130: BIGC: Annual Report 2002

128√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Financial Statements

For the Years Ended December, 2001 and 2000

And

Report of Certified Public Accountant

Big C Supercenter Public Company Limited and Subsidiaries

çé

Page 131: BIGC: Annual Report 2002

129.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

To The Board of Directors and Shareholders ofBig C Supercenter Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated balance sheets of Big C SupercenterPublic Company Limited and its subsidiaries as at 31 December 2002 and 2001, the relatedconsolidated statements of earnings, changes in shareholdersû equity and cash flows for the yearsthen ended, and the separate financial statements of Big C Supercenter Public Company Limitedfor the same period. These financial statements are the responsibility of the Companyûsmanagement as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is toexpress an opinion on these financial statements based on my audits.

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Thosestandards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whetherthe financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a testbasis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit alsoincludes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management,as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits providea reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects,the financial position of Big C Supercenter Public Company Limited and its subsidiary companiesand of Big C Supercenter Public Company Limited as at 31 December 2002 and 2001, and theresults of their operations and cash flows for the years then ended, in accordance with generallyaccepted accounting principles.

Ruth ChaowanagawiCertified Public Accountant (Thailand) No. 3247

Ernst & Young Office LimitedBangkok : 18 February 2003

Report of Independent AuditorBig C Supercenter Public Company Limited and its Subsidiaries

As at 31 December 2002 and 2001

Page 132: BIGC: Annual Report 2002

130√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

(Unit : Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2002 2001 2002 2001ASSETSCURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 1,144,976,454 961,048,742 951,863,470 609,292,719Trade accounts receivable-net 4 145,005,456 85,277,548 121,962,093 42,547,036Amounts due from related parties 5 84,417,756 50,008,604 538,343,179 33,408,535Inventories-net 6 4,428,775,052 3,985,935,248 3,821,220,877 2,058,858,092Other current assets

Accrued income-net 641,196,709 425,256,277 509,655,856 219,317,858Others 251,554,410 248,449,670 164,920,541 150,762,944

Total other current assets 892,751,119 673,705,947 674,576,397 370,080,802TOTAL CURRENT ASSETS 6,695,925,837 5,755,976,089 6,107,966,016 3,114,187,184NON-CURRENT ASSETS

Cash pledged for land purchase - 60,000,000 - 60,000,000Loans to subsidiary companies 5 - - 235,548,378 1,197,646,188Investments in subsidiaries accounted for under

equity method 7 - - 5,024,298,299 4,461,789,194Other long-term investments 8 - - - -Property, plant and equipment - net 9 18,161,509,057 15,584,807,865 13,336,249,299 10,259,297,443Intangible assets - net goodwill 495,466,932 520,035,550 - -Other non-current assets

VAT refundable 643,065,411 172,472,449 625,254,358 161,713,104Others 184,743,383 162,454,020 150,205,073 137,282,354

Total other non-current assets 827,808,794 334,926,469 775,459,431 298,995,458TOTAL NON-CURRENT ASSETS 19,484,784,783 16,499,769,884 19,371,555,407 16,277,728,283TOTAL ASSETS 26,180,710,620 22,255,745,973 25,479,521,423 19,391,915,467

Balance SheetsBig C Supercenter Public Company Limited and its Subsidiaries

As at 31 December 2002 and 2001

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Page 133: BIGC: Annual Report 2002

131.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Balance Sheets (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

(Unit : Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2002 2001 2002 2001LIABILITIES AND SHAREHOLDERSû EQUITYCURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and loans from financialinstitutions 10 1,409,282,437 2,177,686,854 1,405,138,933 2,175,032,570

Trade accounts payable 8,704,806,484 6,893,736,734 7,636,484,027 2,587,248,606Amounts due to related parties 5 57,785,212 103,712,501 87,653,161 1,294,701,196Loans from subsidiary companies 5 - - 894,593,649 697,762,979Other current liabilities

Corporate income tax payable 122,598,905 91,288,488 117,095,336 7,580,456Other payables 817,141,064 855,198,983 699,209,754 685,342,513Accrued expenses 664,892,946 447,461,856 536,649,126 307,119,416Others 194,627,924 44,523,962 173,776,894 21,595,300

Total other current liabilities 1,799,260,839 1,438,473,289 1,526,731,110 1,021,637,685TOTAL CURRENT LIABILITIES 11,971,134,972 10,613,609,378 11,550,600,880 7,776,383,036NON-CURRENT LIABILITIES

Unearned leasehold rights - net 159,369,968 173,078,200 29,436,913 25,859,890Long-term loan from related company 5, 11 2,775,000,000 1,593,000,000 2,775,000,000 1,593,000,000Other non-current liabilities

Retention payables 113,439,117 70,573,943 111,653,429 69,347,662Deposits for rental 395,322,573 312,604,110 234,282,635 154,427,539Others 30,563,196 38,686,314 16,223,079 22,781,984

Total other non-current liabilities 539,324,886 421,864,367 362,159,143 246,557,185Excess loss over cost of investments in

subsidiary companies 7 - - 8,604,433 295,062,825TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 3,473,694,854 2,187,942,567 3,175,200,489 2,160,479,900TOTAL LIABILITIES 15,444,829,826 12,801,551,945 14,725,801,369 9,936,862,936

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Page 134: BIGC: Annual Report 2002

132√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Balance Sheets (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2002 2001 2002 2001LIABILITIES AND SHAREHOLDERSû EQUITY (Continued)

SHAREHOLDERSû EQUITYShare capital

Registered825,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 8,250,000,000 8,250,000,000 8,250,000,000 8,250,000,000

Issued and fully paid up799,637,574 ordinary shares of Baht 10 each 7,996,375,740 7,996,375,740 7,996,375,740 7,996,375,740

Share subscription received in advancebefore registration 12 10,759,600 - 10,759,600 -

Share premium 2,237,294,384 2,237,294,384 2,237,294,384 2,237,294,384Unrealized loss on decline in value of investments (489,750) (489,750) (489,750) (489,750)Retained earnings (deficit)

Appropriated - statutory reserve 14 49,200,000 24,882,770 49,200,000 24,882,770Unappropriated (deficit) 420,601,487 (842,989,206) 460,580,080 (803,010,613)

469,801,487 (818,106,436) 509,780,080 (778,127,843)Equity attributable to Companyûs shareholders 10,713,741,461 9,415,073,938 10,753,720,054 9,455,052,531Minority interest - Equity attributable to minority

shareholders of subsidiaries 22,139,333 39,120,090 - -TOTAL SHAREHOLDERSû EQUITY 10,735,880,794 9,454,194,028 10,753,720,054 9,455,052,531TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERSû EQUITY 26,180,710,620 22,255,745,973 25,479,521,423 19,391,915,467

Page 135: BIGC: Annual Report 2002

133.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Statements of EarningsBig C Supercenter Public Company Limited and its Subsidiaries

For The Year Ended 31 December 2002 and 2001

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2002 2001 2002 2001REVENUES

Sales 38,213,562,364 32,636,638,704 32,846,045,176 17,381,167,322Share of profit from investments in subsidiary companies

accounted for under equity method 7 - - 424,115,222 898,983,284Rental and service income 1,183,034,259 909,494,428 975,897,090 454,287,207Other income 18 2,675,888,862 1,799,123,843 2,083,532,653 912,974,934

TOTAL REVENUES 42,072,485,485 35,345,256,975 36,329,590,141 19,647,412,747EXPENSES

Cost of sales 34,274,233,536 29,028,804,913 29,580,383,248 15,485,423,525Selling and administrative expenses 6,166,273,111 4,984,377,736 5,111,118,657 2,921,990,291Directorsû remuneration 19 2,130,000 3,095,000 2,130,000 3,095,000Loss from sales of investments in subsidiary company - - - 63,094,049

TOTAL EXPENSES 40,442,636,647 34,016,277,649 34,693,631,905 18,473,602,865EARNINGS BEFORE INTEREST EXPENSES,

INCOME TAX AND MINORITY INTERESTS 1,629,848,838 1,328,979,326 1,635,958,236 1,173,809,882INTEREST EXPENSES (144,456,610) (86,854,586) (169,898,293) (103,254,075)CORPORATE INCOME TAX 16 (238,337,712) (232,421,959) (178,152,020) (68,018,702)EARNINGS BEFORE MINORITY INTERESTS 1,247,054,516 1,009,702,781 1,287,907,923 1,002,537,105MINORITY INTERESTS 40,853,407 (7,165,676) - -NET EARNINGS FOR THE YEAR 1,287,907,923 1,002,537,105 1,287,907,923 1,002,537,105

EARNINGS PER SHARE 17Basic earnings per share

Net earnings 1.61 1.27 1.61 1.27Weighted average number of ordinary shares (shares) 799,637,574 789,638,617 799,637,574 789,638,617

Diluted earnings per shareNet earnings 1.61 1.27 1.61 1.27Weighted average number of ordinary shares (shares) 800,332,772 789,945,692 800,332,772 789,945,692

Page 136: BIGC: Annual Report 2002

134√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Big

C Su

percen

ter P

ublic

Com

pany

Lim

ited

and

its S

ubsid

iaries

For T

he Y

ear E

nded

31

Dece

mbe

r 200

2 an

d 20

01

Statem

ents

of C

hang

es in

Sha

reho

lderes

ûs Eq

uity

(Unit

: Bah

t)CO

NSOL

IDAT

EDSh

are

subs

cripti

onUn

reali

sed

gain

Retai

ned

earn

ings (

loss)

Issue

d an

dre

ceive

d in

on d

eclin

eAp

prop

riated

-ful

ly pa

id up

adva

nce

befor

eSh

are

in va

lue o

f st

atutor

yM

inorit

yNo

tesh

are

capit

alW

arra

ntsre

gistra

tion

prem

iuminv

estm

ents

rese

rveUn

appr

opria

tedint

eres

tsTo

tal

Balan

ce -

begin

ning

of the

yea

r 200

17,8

02,03

9,170

19,79

6,083

-2,1

66,11

8,615

(489

,750)

24,88

2,770

(1,84

5,526

,311)

30,97

4,313

8,197

,794,8

90Sh

are

capit

al19

4,336

,570

--

--

--

-19

4,336

,570

War

rants

-(1

9,796

,083)

--

--

--

(19,7

96,08

3)Sh

are

prem

ium-

--

71,17

5,769

--

--

71,17

5,769

Net

earni

ngs f

or the

yea

r 200

1-

--

--

-1,0

02,53

7,105

-1,0

02,53

7,105

Net

earni

ngs o

f mino

rity in

teres

ts-

--

--

--

7,165

,676

7,165

,676

Increa

se in

mino

rity in

teres

ts fro

m inc

rease

din

subs

idiar

y co

mpan

y-

--

--

--

980,1

0198

0,101

Balan

ce -

end

of the

yea

r 200

17,9

96,37

5,740

--

2,237

,294,3

84(4

89,75

0)24

,882,7

70(8

42,98

9,206

)39

,120,0

909,4

54,19

4,028

Shar

e su

bscri

ption

rece

ived

in ad

vanc

e12

--

10,75

9,600

--

--

-10

,759,6

00be

fore

registr

ation

Trans

fer to

lega

l res

erve

--

--

-24

,317,2

30(2

4,317

,230)

--

Net

earni

ngs f

or the

yea

r 200

2-

--

--

-1,2

87,90

7,923

-1,2

87,90

7,923

Net

loss o

f mino

rity in

teres

ts-

--

--

--

(40,8

53,40

7)(4

0,853

,407)

Increa

se in

mino

rity in

teres

ts fro

m inc

rease

dsh

are

capit

al in

subs

idiar

y co

mpan

y7.4

--

--

--

-48

,013,9

0048

,013,9

00De

creas

e in

mino

rity in

teres

ts fro

m sa

le of

inves

tmen

t in th

e pa

rent c

ompa

ny7.2

--

--

--

-(2

4,141

,250)

(24,1

41,25

0)Ba

lance

- en

d of

the y

ear 2

002

7,996

,375,7

40-

10,75

9,600

2,237

,294,3

84(4

89,75

0)49

,200,0

0042

0,601

,487

22,13

9,333

10,73

5,880

,794

The

acco

mpan

ying

notes

are

an in

tegra

l par

t of th

e fin

acial

state

ments

.

Page 137: BIGC: Annual Report 2002

135.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big

C Su

percen

ter P

ublic

Com

pany

Lim

ited

and

its S

ubsid

iaries

For T

he Y

ear E

nded

31

Dece

mbe

r 200

2 an

d 20

01

Statem

ents

of C

hang

es in

Sha

reho

lderes

ûs Eq

uity

(Con

tinue

d)

The

acco

mpan

ying

notes

are

an in

tegra

l par

t of th

e fin

acial

state

ments

.

(Unit

: Bah

t)TH

E CO

MPA

NY O

NLY

Shar

e su

bscri

ption

Unre

alise

dRe

taine

d ea

rning

s (los

s)Iss

ued

and

rece

ived

inga

in on

Appr

opria

ted-

fully

paid

upad

vanc

e be

fore

Shar

ede

cline

in v

alue

statu

tory

Note

shar

e ca

pital

War

rants

regis

tratio

npr

emium

of inv

estm

ents

rese

rveUn

appr

opria

tedTo

tal

Balan

ce -

begin

ning

of the

yea

r 200

17,8

02,03

9,170

19,79

6,083

-2,1

66,11

8,615

(489

,750)

24,88

2,770

(1,80

5,547

,718)

8,206

,799,1

70Sh

are

capit

al19

4,336

,570

--

--

--

194,3

36,57

0W

arra

nts-

(19,7

96,08

3)-

--

--

(19,7

96,08

3)Sh

are

prem

ium-

--

71,17

5,769

--

-71

,175,7

69N

et ea

rning

s for

the y

ear 2

001

--

--

--

1,002

,537,1

051,0

02,53

7,105

Balan

ce -

end

of the

yea

r 200

17,9

96,37

5,740

--

2,237

,294,3

84(4

89,75

0)24

,882,7

70(8

03,01

0,613

)9,4

55,05

2,531

Shar

e su

bscri

ption

rece

ived

in ad

vanc

e be

fore

registr

ation

12-

-10

,759,6

00-

--

-10

,759,6

00Tra

nsfer

to le

gal r

eserv

e-

--

--

24,31

7,230

(24,3

17,23

0)-

Net

earni

ngs f

or the

yea

r 200

2-

--

--

-1,2

87,90

7,923

1,287

,907,9

23Ba

lance

- en

d of

the y

ear 2

002

7,996

,375,7

40-

10,75

9,600

2,237

,294,3

84(4

89,75

0)49

,200,0

0046

0,580

,080

10,75

3,720

,054

Page 138: BIGC: Annual Report 2002

136√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Statements of Cash FlowsBig C Supercenter Public Company Limited and its Subsidiaries

As at 31 December 2002 and 2001

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001

Cash flows from (used in) operating activitiesNet earnings 1,287,907,923 1,002,537,105 1,287,907,923 1,002,537,105Adjustments to reconcile net earnings to net cash

provided by (used in) operating activitiesDepreciation and amortization 1,215,474,411 991,048,239 904,730,577 605,578,123Bad debts and doubtful accounts 22,537,615 11,145,407 26,072,675 1,264,176Provision for obsolete, out-of-date, shrinkage inventory 41,153,015 34,706,890 57,484,964 17,740,096Written off withholding tax and VAT 18,252,560 29,843,657 9,631,778 13,416,806Goodwill amortization 23,058,425 14,041,675 - -Unrealized loss (gain) on exchange (135,700) 920,100 (135,700) 920,100Loss on sales of investment in subsidiary company - - - 63,094,049Loss (gain) on sales and disposal of property,

plant and equipment (379,845) 8,735,890 (389,678) (5,811,011)Gain on unexercised warrants - (362,426) - (362,426)Share of gain of subsidiary companies - - (424,115,222) (898,983,284)Minority interests in net earnings (loss) for the year (40,853,407) 7,165,676 - -

Net earnings from operations before changesin operating assets and liabilities 2,567,014,997 2,099,782,213 1,861,187,317 799,393,734

(Increase) decrease in operating assetsTrade accounts receivable (59,727,908) (29,535,459) (79,415,057) (15,117,033)Amounts due from related parties (34,409,152) (13,010,982) (504,934,644) (4,745,964)Inventories (483,992,818) (1,186,739,650) (1,819,847,749) (801,307,046)Other current assets (241,582,787) (275,283,920) (332,467,169) (196,227,334)Other non-current assets (540,966,950) (91,522,251) (511,998,901) (166,640,700)

Increase (decrease) in operating liabilitiesTrade accounts payable 1,811,069,750 1,473,962,220 5,049,235,421 745,315,811Amounts due to related parties (45,927,289) (85,510,273) (1,207,048,035) 344,764,311Other current liabilities 360,923,248 (30,086,270) 505,229,125 53,073,900Other non-current liabilities 120,970,710 78,626,294 120,601,958 67,302,260

Net cash from operating activities 3,453,371,801 1,940,681,922 3,080,542,266 825,811,939

Page 139: BIGC: Annual Report 2002

137.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Statements of Cash Flows (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesFor The Year Ended 31 December 2002 and 2001

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001Cash flows from (used in) investing activities

Decrease in loans to subsidiary companies - - 962,097,810 1,602,792,279Decrease (increase) in cash at bank with restrictions 60,000,000 (60,000,000) 60,000,000 (60,000,000)Decrease in short-term investment - 801,017,505 - 801,017,505Purchase of investments in subsidiary companies (24,141,250) (575,413,398) (942,609,545) (1,447,628,400)Payment of increased share capital in subsidiaries - - (600,000,000) (1,150,000,000)Cash received on repayment of share capital - - 868,256,650 101,755,073Proceeds from sales of investment in subsidiary company - - 251,399,520 57,500,000Proceeds from sales of property, plant and equipment 11,776,471 101,890,637 10,091,057 37,923,822Purchase of property, plant and equipment (3,789,448,395) (3,700,797,868) (3,966,903,640) (3,497,774,853)

Net cash used in investing activities (3,741,813,174) (3,433,303,124) (3,357,668,148) (3,554,414,574)Cash flows from (used in) financing activities

Increase (decrease) in bank overdrafts and loansfrom financial institutions (768,404,417) (143,442,584) (769,893,637) 484,907,857

Increase in loans from subsidiary and associated companies - - 196,830,670 525,935,306Increase in long-term loan from related company 1,182,000,000 1,593,000,000 1,182,000,000 1,593,000,000Share subscription received in advance before registration 10,759,600 - 10,759,600 -Cash received on increase in share capital of the Company - 246,078,682 - 246,078,682Increase in minority interest from increased share capital

in subsidiary company 48,013,900 980,101 - -Net cash provided from financing activities 472,369,083 1,696,616,199 619,696,633 2,849,921,845

Net increase in cash and cash equivalents 183,927,710 203,994,997 342,570,751 121,319,210Cash and cash equivalents at beginning of the year 961,048,742 757,053,745 609,292,719 487,973,509Cash and cash equivalents at end of the year 1,144,976,452 961,048,742 951,863,470 609,292,719

Supplemental disclosure of cash flows informationCash paid during the year for :-

Interest expenses 134,849,262 80,118,686 160,727,192 95,586,710Corporate income taxes 191,397,336 205,927,489 67,352,274 84,806,856

Page 140: BIGC: Annual Report 2002

138√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements

1. GENERAL INFORMATION

The Company was incorporated as a limited company and subsequently transformed to be apublic limited company under Thai laws and operates its business in Thailand. Its principal activity ishypermarket business and registered address is 89/36, 7th Floor, Univest Building, Rajdamri Road,Lumpini, Pathumwan, Bangkok.

As at 31 December 2002, the Company and its subsidiaries operates 37 stores, (the Companyonly : 32 stores) (2001 : The Company and its subsidiaries 29 stores, the Company only 24 stores).

2. BASIS OF CONSOLIDATION

The consolidated financial statements include the financial statements of Big C SupercenterPublic Company Limited (the çCompanyé), and its subsidiary companies (the çSubsidiariesé) asfollows :-

2.1 Subsidiaries which were directly held by the CompanyRegistered Equity interest

share capital of the Company Nature of business2002 2001 2002 2001Million MillionBaht Baht Percent Percent

Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. 300 300 100.00 73 RetailInthanon Land Co., Ltd. 841 - 100.00 - Rental of immovable

assetsSontheast Asia Pacific Trading Co., Ltd. 10 - 100.00 - DormantSiam Retail Co., Ltd. - 1,281 - 99.99 DormantAsia Asset Co., Ltd. - 25 - 99.99 DormantCentral Superstore Limited 1,300 1,300 99.99 99.99 Rental of immovable

assets and holdingcompany

Theparak Big C Limited 80 80 99.99 99.99 Rental of immovableassets and holdingcompany

Surat Big C Limited 200 200 99.99 99.99 DormantBig C Distribution Co., Ltd. 1 1 99.99 99.99 Distribution centerUdon Big C Co., Ltd. 850 250 99.99 64.99 RetailPitsanulok Big C Co., Ltd. 1,050 1,050 92.38 92.38 RetailBig C Fairy Limited - 440 - 95.23 RetailChiengrai Big C Co., Ltd. 180 180 89.99 89.99 RetailUbon Big C Limited - 101 - 87.43 DormantFlexpay Co., Ltd. 100 2 51 51 Credit card business

Page 141: BIGC: Annual Report 2002

139.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

2.2 Indirect subsidiaries which were held by the Companyûs subsidiariesRegistered Equity interest

share capital of the Subsidiaries Nature of business2002 2001 2002 2001Million MillionBaht Baht Percent Percent

2.2.1 Investment through Central Superstore LimitedCentral Pattaya Co., Ltd. 80 80 99.99 99.99 Rental of immovable

assets2.2.2 Investment through Theparak Big C Co., Ltd.

Big C Fairly Limited 440 - 95.23 - RetailPharam II Big C Co., Ltd. 5 5 95.23 99.99 Rental of immovable

assets2.2.3 Investment through Siam Retail Co., Ltd.

Inthanon Land Co., Ltd. - 841 - 100 Rental of immovableassets

Southeast Asia Pacific - 10 - 100 DormantTrading Co., Ltd.

Chiangmai Big C (2001) Co., Ltd. - 300 - 27 Retail

2.3 Percentage of total assets and revenues to the consolidated financial statementsThe consolidated financial statements include the financial statements for the years

ended 31 December 2002 and 2001 of Big C Supercenter Public Company Limited andits subsidiaries. The percentage of total assets and revenues for the years ended 31December 2002 and 2001 to the consolidated financial statements are following :-

Subsidiaryûs total assets Subsidiaryûs total revenuesas a percentage to as a percentage to

the consolidated total the consolidated totalSubsidiaries 2002 2001 2002 20011. Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. 1.50 1.53 2.46 1.572. Inthanon Land Co., Ltd. 2.48 2.55 0.11 0.113. Siam Retail Co., Ltd. - 4.06 - -4. Central Superstore Limited 4.90 4.70 0.38 0.405. Theparak Big C Limited 2.58 1.90 0.11 0.116. Surat Big C Limited 1.46 7.32 1.69 21.777. Big C Distribution Co., Ltd. 0.28 8.17 19.50 27.788. Udon Big C Co., Ltd. 2.00 1.87 2.07 2.219. Pitsanulok Big C Co., Ltd. 2.83 2.62 2.41 2.2910. Big C Fairy Limited 2.08 1.48 2.80 2.6211. Chiengrai Big C Co., Ltd. 2.18 1.77 2.81 2.8812. Flexpay Co., Ltd. 0.35 - 0.12 -13. Central Pattaya Co., Ltd. 0.72 0.72 0.08 0.09

Page 142: BIGC: Annual Report 2002

140√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

2.4 Intercompany balances and significant transactions, investments in the subsidiaries inthe Companyûs accounts and the subsidiariesû share capital are eliminated from theconsolidated financial statements.

2.5 The excess of the fair value of net assets at the date of the acquisition of the subsidiariesover related cost of investment is accounted as çGoodwill - neté in the balance sheetsand are amortised over 40, 20 and 10 years.

2.6 On 29 September 2000 and 16 October 2000, the extraordinary shareholdersû meetingof Ubon Big C Limited has resolved to deregister the Company as from 16 October2000. The Companyûs dissolution was registered with the Ministry of Commerce on 26October 2000 and registered the completion of the dissolution with the Ministry ofCommerce on 29 November 2002.

2.7 On 28 July 2001 and 16 August 2001, the extraordinary shareholdersû meeting ofAsia Asset Co., Ltd., Southeast Asia Pacific Trading Co., Ltd. and Siam Retail Co., Ltd.have resolved to deregister the Companies as from 16 August 2001. The Companiesûdissolution were registered with the Ministry of Commerce on 16 August 2001.

2.8 On 12 December 2001, the Company jointly invested with two overseas companiesto establish a credit card business company under the name of Flexpay Co., Ltd. Thatcompany commenced its operations in the first quarter of 2002. However in the fourthquarter of 2002, the subsidiary company (with the approval of its major shareholders)entered into an agreement to transfer the credit card business to a company whichpreviously provided credit card management services to this subsidiary company. Thissubsidiary company will receive the amount of approximately Baht 55 million for thetransfer of business and the transferee company will commence hire purchase and creditcard business from 1 January 2003 onwards.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements have been prepared in accordance with accounting standardspronounced by the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand which areeffective under the Accounting Act B.E. 2543.

Significant accounting policies adopted by the Company and subsidiaries aresummarized below :-3.1 Revenue recognition

Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied afterdeducting discount and allowance.

Page 143: BIGC: Annual Report 2002

141.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

Rental and service income are recognized on the accrual basis over the periodof the lease and service agreements.

3.2 Cash and cash equivalentsCash and cash equivalents include cash on hand and at banks with an original

maturity of 3 months or less and free from restrictions.

3.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accountsTrade accounts receivable are stated at the net realizable value. Allowance for

doubtful accounts is provided for the estimated collection losses that may be incurred inthe collection of receivables. The allowance is based on collection experience andcurrent status of receivables outstanding at the balance sheet date.

3.4 InventoriesInventories are valued at the lower of cost (the average cost method) and net

realisable value.

3.5 InvestmentsInvestments in subsidiaries in the Companyûs financial statements is stated under

the equity accounting method. Should the Company has continuing obligation for thecapital deficit of subsidiary the excess of loss over cost of investment is presentedas liabilities under the caption of çExcess loss over cost of investment in subsidiarycompaniesé in the balance sheets.

Long-term investments in other companies which are non-marketable securitiesand held as other investments are stated at cost. The loss on impairment in value ofsecurities (if any) is included in determining earnings.

3.6 Property, plant and equipmentAll items of property, plant and equipment are recorded at cost. Land is however

subsequently revalued by an independent professional valuer, on an asset-by-asset basis,to their fair value. Revaluations will be made with sufficient regularity to ensure that theircarrying amount does not differ materially from their fair value at the balance sheet date.

Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation.

3.7 DepreciationDepreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on a

straight-line basis over the estimated useful lives as follows :-

Page 144: BIGC: Annual Report 2002

142√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Land improvements - 5 - 20 yearsBuilding and building improvements - 5 - 30 yearsFurniture, fixtures, tools and office equipment - 5 - 20 yearsUtility systems - 5 - 20 yearsVehicles - 5 years

No depreciation is provided for land and land revaluation and construction inprogress.

Depreciation is included in determining earnings.

3.8 Capitalisation of borrowing costsBorrowings costs of the loan obtained for the acquisition of fixed assets are

capitalised as cost of fixed assets until they are ready for their intended use.

3.9 AmortisationGoodwill is amortised on a straight-line basis over a period of 40, 20 and 10

years.

3.10 Finance leaseThe Company regarded a lease that transfers substantially all the risks and

rewards of ownership as finance lease whereby the fair value of the leased propertiesis recorded as assets and commitment of the future rental (deducted interest portion) asliabilities.

Interest expense or finance charge is included in determining earnings accordingto the remaining balance of the liabilities.

3.11 Allowance for impairment of assetsThe Company will recognise impairment loss if events or changes in circumstances

indicate the carrying value may not be recoverable.

3.12 Financial instrumentsThe Company has no policy to speculate in or engage in the trading of any

financial derivative instruments.

Financial instruments carried in the balance sheet include cash and bank balances,bank overdraft and loans from financial institutions trade accounts receivable and tradeaccounts payable, loan to and loan from related companies. The particular recognitionmethods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with eachitem.

Page 145: BIGC: Annual Report 2002

143.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

3.13 Foreign currenciesTransactions in foreign currencies are translated into Baht at the rates ruling at the

transaction dates. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencyoutstanding at the balance sheet date are translated into Baht at the rates ruling atthe balance sheet date except for those covered by forward exchange contracts atthe contracted date.

Exchange gains and losses are included in determining earnings. Discounts orpremiums on forward exchange contracts (the difference between the spot exchangerate and the forward exchange rate at inception of the contracts) are deferred andamortized to earnings over the contract lives using the straight-line method.

3.14 Earnings per shareBasic earnings per share is calculated by dividing net earnings for the year by the

weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net earnings for the year bythe total sum of the weighted average number of ordinary shares in issue during the yearand the weighted average number of ordinary shares to be issued for conversion of alldilutive potential ordinary shares into ordinary shares.

3.15 Use of accounting estimatesPreparation of financial statements in conformity with generally accepted

accounting principles in certain circumstances requires management to make estimatesand assumptions that affect amounts reported in the accompanying financialstatements and notes thereto. Actual results could differ from these estimates.

4. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

The aging of the outstanding trade accounts receivable as at 31 December 2002and 2001 is as follows :-

(Unit : Thousand Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001Within 3 months 144,963 85,008 121,805 42,390More than 3 months - 6 months - - - -More than 6 months - 12 months - - - -More than 12 months 2,080 2,080 559 559Total accounts receivable - retail business 147,043 87,088 122,364 42,949Less : Allowance for doubtful accounts (2,038) (1,810) (402) (402)Net 145,005 85,278 121,962 42,547

Page 146: BIGC: Annual Report 2002

144√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

5. RELATED PARTY TRANSACTIONS

During the years, the Company had significant business transactions with its subsidiaries(eliminated from the consolidated financial statements) and related companies (related by wayof common shareholders and/or directors) mostly in respect of borrowings, sales/purchase ofgoods and services and rental. The Company has the following policies on pricing for itsrelated transactions :1. Sales and cost of goods transactions, the prices will be based on the agreed prices

between the parties.

2. Rental and service income and expenses will be based on the contract price betweenthe parties and according to market price.

3. Management fee income and expenses will be based on the agreed prices between theparties and/or market price.

4. Inter-company loan, interest rate will be based on the interest rate close to those chargedby bank to normal customer.

Significant transactions between the Company and its subsidiaries and relatedcompanies are summarized below :-

(Unit : Thousand Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001

Transactions with subsidiariesSales - - 788,467 7,158Purchases - - 9,476,575 7,134,066Rental and service income - - 15,685 15Rental and service expenses - - 254,286 -Management fee income - - 807 -Management fee expense - - 1 1,021Interest income - - 40,183 91,028Interest expense - - 25,614 16,307

Transactions with related companiesPurchases - 545 - 303Rental and service income 28 2,464 - 2,464Rental and service expenses 120,232 161,523 105,624 145,783Management fee income 7,271 7,553 7,271 -Management fee expense 14,178 7,145 9,283 4,563Interest income - - - -Interest expense 105,167 54,756 105,167 54,756

Page 147: BIGC: Annual Report 2002

145.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

As at 31 December 2002 and 2001, the outstanding balances of the above transactionshave been separately shown in the balance sheets and consist of the following :-

(Unit : Thousand Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001

Amounts due from related partiesSubsidiary companiesCentral Superstore Limited - - - 283Udon Big C Co., Ltd. - - 64,119 358Pitsanulok Big C Limited - - 95,675 58Big C Fairy Limited - - 105,089 48Surat Big C Limited - - 1,214 1,209Theparak Big C Limited - - - 98Chiengrai Big C Co., Ltd. - - 110,474 23Phraram II Big C Co., Ltd. - - - 431Big C Distribution Co., Ltd. - - - 1Central Pattaya Co., Ltd. - - 148 58Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. - - 85,121 7Asia Asset Co., Ltd. - - - 1,905Flexpay Co., Ltd. - - 14,598 -Total amounts due from subsidiary - - 476,438 4,479

companiesRelated companiesCentral group of companies 84,418 50,009 61,905 28,930Total amount due from related companies 84,418 50,009 61,905 28,930Total amounts due from related parties 84,418 50,009 538,343 33,409

Page 148: BIGC: Annual Report 2002

146√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

(Unit : Thousand Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001

Loans to subsidiary companiesCentral Superstore Limited - - 1,388 40Udon Big C Co., Ltd. - - 412 643,258Pitsanulok Big C Limited - - 12 85,013Big C Fairy Limited - - 13 182Surat Big C Limited - - 34,332 1,094Theparak Big C Limited - - 199,093 205,841Chiengrai Big C Co., Ltd. - - 14 1,119Phraram II Big C Co.., Ltd. - - - 4,458Big C Distribution Co., Ltd. - - - 256,500Asia Asset Co., Ltd. - - - 1Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. - - 6 137Inthanon Land Co., Ltd. - - 2 2Southeast Asia Pacific Trading Co., Ltd. - - - 1Flexpay Co., Ltd. - - 9 -Central Pattaya Co., Ltd. - - 267 -Total loans to subsidiary companies - - 235,548 1,197,646

Amounts due to related partiesSubsidiary companiesCentral Superstore Limited - - 35,789 121Udon Big C Co., Ltd. - - 1,044 19Pitsanulok Big C Limited - - 342 13Big C Fairy Limited - - 1,046 32Surat Big C Limited - - 1,922 1,456Theparak Big C Limited - - 2,794 5Chiengrai Big C Co., Ltd. - - 562 15Phraram II Big C Co., Ltd. - - 483 -Big C Distribution Co., Ltd. - - 23,399 1,233,928Siam Retail Co., Ltd. - - - 600Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. - - 1,314 275Inthanon Land Co., Ltd. - - 111 -Flexpay Co., Ltd. - - 70 -Central Pattaya Co., Ltd. - - 3,146 -Total amounts due to subsidiary companies - - 72,022 1,236,464

Page 149: BIGC: Annual Report 2002

147.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

(Unit : Thousand Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001

Related companiesCentral Pattana Public Co., Ltd. 37,810 40,896 - -Robinson Group of Companies - 27,598 - 27,598Central Group of Companies 7,415 8,180 3,071 3,600Casino Guichard - Perrachon 12,560 27,039 12,560 27,039Total amounts due to related companies 57,785 103,713 15,631 58,237Total amounts due to related parties 57,785 103,713 87,653 1,294,701Loans from subsidiary companiesCentral Superstore Limited - - 167,664 35,762Udon Big C Co., Ltd. - - 65,307 2,087Pitsanulok Big C Limited - - 87,768 2,243Big C Fairy Limited - - 4 40,646Surat Big C Limited - - 187 368,796Theparak Big C Limited - - 285 412Chiengrai Big C Co., Ltd. - - 156,156 36,174Phraram II Big C Co.., Ltd. - - - 3,606Big C Distribution Co., Ltd. - - 41,007 832Siam Retail Co., Ltd. - - - 29,900Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. - - 212,763 176,285Inthanon Land Co., Ltd. - - 107,450 -Flexpay Co., Ltd. - - 56,003 1,020Total loans from subsidiary companies - - 894,594 697,763Long-term loan from related companyCasino Guichard - Perrachon 2,775,000 1,593,000 2,775,000 1,593,000Total long-term loans from related company 2,775,000 1,593,000 2,775,000 1,593,000

Page 150: BIGC: Annual Report 2002

148√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Movement of loans to and loans from subsidiary companies and long-term loan fromrelated company during the year 2002 are as follows :-

(Unit : Thousand Baht)Balance as at Movement during the year Balance as at

1 January 2002 Increase Decrease 31 December 2002Loans to subsidiary companiesCentral Superstore Limited 40 36,339 34,991 1,388Udon Big C Co., Ltd. 643,258 3,398,014 4,040,860 412Pitsanulok Big C Limited 85,013 2,523,924 2,608,925 12Big C Fairy Limited 182 1,329,608 1,329,777 13Surat Big C Limited 1,094 3,374,742 3,341,504 34,332Theparak Big C Limited 205,841 3,765,610 3,772,358 199,093Chiengrai Big C Co., Ltd. 1,119 1,349,696 1,350,801 14Phraram II Big C Co., Ltd. 4,458 477 4,935 -Big C Distribution Co., Ltd. 256,500 13,555,491 13,811,991 -Asia Asset Co., Ltd. 1 1,895 1,896 -Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. 137 1,211,753 1,211,884 6Inthanon Land Co., Ltd. 2 29 29 2Southeast Asia Pacific Trading Co., Ltd. 1 - 1 -Flexpay Co., Ltd. - 26,099 26,090 9Central Pattaya Co., Ltd. - 351,482 351,215 267Total loans to subsidiary companies 1,197,646 30,925,159 31,887,257 235,548

Loans from subsidiary companiesCentral Superstore Limited 35,762 3,556,083 3,424,181 167,664Udon Big C Co., Ltd. 2,087 1,734,466 1,671,246 65,307Pitsanulok Big C Limited 2,243 2,143,862 2,058,337 87,768Big C Fairy Limited 40,646 569,288 609,930 4Surat Big C Limited 368,796 273,030 641,639 187Theparak Big C Limited 412 4,851 4,978 285Chiengrai Big C Co., Ltd. 36,174 4,124,900 4,004,918 156,156Phraram II Big C Co., Ltd. 3,606 9,146 12,752 -Big C Distribution Co., Ltd. 832 567,406 527,231 41,007Siam Retail Co., Ltd. 29,900 - 29,900 -Chiengmai Big C (2001) Co., Ltd. 176,285 1,449,214 1,412,736 212,763Inthanon Land Co., Ltd. - 165,742 58,292 107,450Flexpay Co., Ltd. 1,020 331,040 276,057 56,003Total loans from subsidiary companies 697,763 14,929,028 14,732,197 894,594Long-term loan from related companyCasino Guichard - Perrachon 1,593,000 1,182,000 - 2,775,000Total long-term loans from related company 1,593,000 1,182,000 - 2,775,000

Page 151: BIGC: Annual Report 2002

149.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

6. INVENTORIES

(Unit : Thousand Baht)CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2002 2001 2002 2001Inventories 4,494,019 3,978,210 3,877,601 2,036,557Goods in transit 26,734 58,550 20,150 41,346Total 4,520,753 4,036,760 3,897,751 2,077,903Less : Provision for shrinkage, obsolete

and damage inventories (91,978) (50,825) (76,530) (19,045)Inventories - net 4,428,775 3,985,935 3,821,221 2,058,858

7. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES ACCOUNTED FOR UNDER EQUITY METHOD

As at 31 December 2002 and 2001, the Company has long-term investments in ordinaryshares of the following companies :-The Company Only

(Unit : Thousand Baht)Type of Paid-up Equitybusiness share capital interest Investment

Million Baht % Cost method Equity method31 December 2002Investments in subsidiary companiesChiengmai Big C (2001) Co., Ltd. Retail 300 100.00 601,511 538,631Inthanon Land Co., Ltd. Rental of immovable assets 841 100.00 821,407 875,395Sontheast Asia Pacific Trading Co., Ltd. Dormant 10 100.00 2,023 950Central Superstore Limited Rental of immovable assets 1,220 99.99 1,301,999 1,407,836

and holding companyTheparak Big C Limited Rental of immovable assets 57 99.99 357,357 473,011

and holding companyChiengrai Big C Co., Ltd. Retail 180 89.99 162,000 325,495Surat Big C Limited Dormant 140 99.99 140,300 375,802Udon Big C Limited Retail 738 99.99 713,809 408,010Big C Distribution Co., Ltd. Distribution Center 1 99.99 1,000 8,295Pitsanulok Big C Limited Retail 1,050 92.38 970,000 610,873Total investments in subsidiary companies 5,071,406 5,024,298

Page 152: BIGC: Annual Report 2002

150√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

The Company Only(Unit : Thousand Baht)

Type of Paid-up Equitybusiness share capital interest Investment

Million Baht % Cost method Equity method31 December 2001Investments in subsidiary companiesChiengmai Big C (2001) Co., Ltd. Retail 300 100.00 146,095 123,303Siam Retail Co., Ltd. Dormant 1,281 100.00 1,275,514 1,298,610Central Superstore Limited Rental of immovable assets 1,220 99.99 1,301,999 1,336,294Theparak Big C Limited Rental of immovable assets 57 99.99 357,357 370,469Chiengrai Big C Co., Ltd. Retail 180 89.99 162,000 245,945Surat Big C Limited Retail 140 99.99 140,300 363,967Pitsanulok Big C Limited Retail 1,050 92.38 970,000 510,889Big C Fairy Limited Retail 440 95.23 419,149 211,702Flexpay Co., Ltd. Credit card business 2 51.00 1,020 610Total investments in subsidiary companies 4,773,434 4,461,789

In addition, as at 31 December 2002 and 2001, the investments in subsidiary companieswith deficit in shareholdersû equity which presented as separate item in the Companyûsfinancial statements are as follows :-

(Unit : Thousand Baht)Type of Paid-up Equitybusiness share capital interest Investment

Million Baht % Cost method Equity method31 December 2002Excess loss over cost of investments

in subsidiary companiesUbon Big C Limited Dormant 101 99.99 - (7,519)Flexpay Co., Ltd. Hire purchase

credit card business 100 51.00 51,000 (1,085)Total investments in subsidiaries which

have excess loss over cost ofinvestments in the Companyûsfinancial statements 51,000 (8,604)

31 December 2001Excess loss over cost of investments

in subsidiary companiesAsia Asset Co., Ltd. Dormant 25 100.00 1,377 (13,970)Udon Big C Co., Ltd. Retail 138 64.99 89,667 (268,591)Big C Distribution Co., Ltd. Distribution Center 1 99.99 1,000 (6,005)Ubon Big C Limited Dormant 101 99.99 22,383 (6,497)Total investments in subsidiaries which

have excess loss over cost ofinvestments in the Companyûsfinancial statements 114,427 (295,063)

Page 153: BIGC: Annual Report 2002

151.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

7.1 On 1 January 2002, the Company has acquired the operations of its subsidiary, SuratBig C Co., Ltd., by purchasing its inventories and movable fixed assets at a selling priceof Baht 1,262 million.

7.2 On 15 January 2002, the Company purchased 8,750,000 ordinary shares (par value ofBaht 10 each in which Baht 5.5 each has been called up) from the existing shareholderof Udon Big C Co., Ltd. (subsidiary company) at the amount of approximately Baht 24million. As a result of this the equity interest of the Company in this subsidiary hasincreased 35 percent to 99.99 percent.

7.3 On 1 September 2001 the Company acquired 100 percent direct and indirectshareholding in the following companies which collectively own and operate ahypermarket and associated assets located in Chieng Mai Province :1. Asia Asset Co., Ltd.2. Siam Retail Co., Ltd.3. Auchon Chieng Mai Co., Ltd. (presently known as çChiengmai Big C (2001)

Co., Ltd.)4. Inthanon Land Co., Ltd.5. Southeast Asia Pacific Trading Co., Ltd.

The cost of this investment is approximately Baht 793 million. Subsequently theCompany had made additional investment and restructured the group which at presentconsist of the following :-1. Auchon Chieng Mai Co., Ltd. (presently known as çChiengmai Big C (2001) Co., Ltd.)2. Inthanon Land Co., Ltd.

7.4 On 13 February 2002, an extraordinary meeting of shareholders resolved that FlexpayCo., Ltd. increase its registered capital from Baht 2 million (200,000 ordinary shares ofBaht 10 each) to Baht 100 million (10,000,000 ordinary shares of Baht 10 each) throughthe issuance of 9,800,000 ordinary shares to the existing shareholders at a par value ofBaht 10 each. The subsidiary registered the capital increase with the Ministry ofCommerce on 3 April 2002. In the fourth quarter of 2002, this subsidiary company (withthe approval of itûs major shareholders) entered into an agreement to transfer its creditcard business to a company which previously provided credit card managementservices to the subsidiary company. The subsidiary company will receive the amount ofapproximately Baht 55 million for the transfer of business. The transferee company willcommence its hire purchase and credit card business from 1 January 2003 onwards.

Page 154: BIGC: Annual Report 2002

152√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

7.5 On 10 July 2002, the Company has sold its investment in Big C Fairy Co., Ltd.(subsidiary company) consisting of 1,189,992 ordinary shares and 3,000,000 preferredshares of Baht 60 each to a subsidiary, Theparak Big C Co., Ltd., for approximatelyBaht 251.4 million.

7.6 On 3 July 2002, an extraordinary meeting of shareholders of Udon Big C Co., Ltd.resolved to increase its registered capital from Baht 250 million (25,000,000 ordinaryshares of Baht 10 each) to Baht 850 million (25,000,000 ordinary shares and 60,000,000preference share of Baht 10 each) through the issuance of 60,000,000 preferenceshares at a par value of Baht 10 each. The subsidiary has registered the capitalincrease with the Ministry of Commerce on 19 July 2002.

On 26 July 2002, the Company acquired all of the preference shares ofapproximately Baht 600 million in Udon Big C Co., Ltd.

7.7 On 1 September 2002, the Company has acquired the operations of its subsidiary,Big C Distribution Co., Ltd., by purchasing its inventories and movable assets as a sellingprice of Baht 425 million.

7.8 During the current year, there were no dividend payments from the aforementionedsubsidiary companies.

8. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

As at 31 December 2002 and 2001, the Company has long-term investments in ordinaryshares of the following companies :-

(Unit : Thousand Baht)Type of Paid-up Equitybusiness share capital interest Investment

Million Baht % Cost method Equity method31 December 2002 and 2001Investments in other companiesSingtor Sakol Co., Ltd. Dormant 120 5.00 6,000 6,000Status Group Co., Ltd. Dormant 50 1.00 490 490Total investments in other companies 6,490 6,490Less : allowance for unrealized

loss on decline in value (6,490) (6,490)Net - -

Page 155: BIGC: Annual Report 2002

153.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

9.PR

OPE

RTY, P

LANT

AND

EQUI

PMEN

T

Cons

olida

ted(U

nit :

Baht)

Asse

ts ca

rried

at t

here

value

d am

ount

Asse

ts ca

rried

at c

ost

Leas

ehold

Furn

iture

,Co

nstru

ction

in p

rogr

ess

rights

and

Land

Build

ing a

ndfix

ture

and

Utilit

yan

d pr

ojects

und

erLa

ndim

prov

emen

tsim

prov

emen

tsim

prov

emen

tsof

fice

equip

ment

syste

msVe

hicles

deve

lopme

ntTo

talCo

st/Re

appr

aised

value

s :As

at 3

1 De

cemb

er 20

013,9

21,62

2,844

3,179

,636,4

6425

,313,1

195,9

58,90

6,223

2,335

,650,7

823,0

62,86

5,253

31,15

4,346

884,0

28,41

019

,399,1

77,44

1Ac

quisit

ions/

Transf

er in

270,0

00,00

088

3,618

,749

1,741

,742

887,5

01,81

898

7,104

,558

794,6

72,84

135

9,914

329,0

95,73

54,1

54,09

5,357

Disp

osals

/Tran

sfer o

ut-

(57,37

0,312

)-

(13,11

7,833

)(37

0,021

,580)

(44,72

8,021

)(1,

230,0

27)

(61,17

7,236

)(54

7,645

,009)

As a

t 31

Dece

mber

2002

4,191

,622,8

444,0

05,88

4,901

27,05

4,861

6,833

,290,2

082,9

52,73

3,760

3,812

,810,0

7330

,284,2

331,1

51,94

6,909

23,00

5, 627

,789

Accu

mulat

ed d

eprec

iation

:As

at 3

1 De

cemb

er 20

01-

580,1

16,62

75,9

73,61

21,1

55,53

4,567

1,116

,558,4

9290

1,118

,795

13,07

8,261

-3,7

72,38

0,354

Depre

ciatio

n cha

rged

durin

g the

year

-17

4,442

,242

2,468

,388

345,4

04,25

344

3,478

,370

238,7

91,49

35,2

80,99

1-

1,209

,865,7

37De

precia

tion o

f disp

osals

-(14

,241,6

76)

-(2,

307,7

29)

(154,6

81,23

5)(7,

726,7

32)

(1,15

9,209

)-

(180,1

16,58

1)As

at 3

1 De

cemb

er 20

02-

740,3

17,19

38,4

42,00

01,4

98,63

1,091

1,405

,355,6

271,1

32,18

3,556

17,20

0,043

-4,8

02,12

9,510

Allow

ance

for i

mpair

ment

:As

at 3

1 De

cemb

er 20

01-

16,77

1,718

--

--

-25

,217,5

0441

,989,2

22As

at 3

1 De

cemb

er 20

02-

16,77

1,718

--

--

-25

,217,5

0441

,989,2

22Ne

t boo

k valu

e :

As a

t 31

Dece

mber

2001

3,921

,622,8

442,5

82,74

8,119

19,33

9,507

4,803

,371,6

561,2

19,09

2,290

2,161

,746,4

5818

,076,0

8585

8,810

,906

15,58

4,80 7

,865

As a

t 31

Dece

mber

2002

4,191

,622,8

443,2

48,79

5,990

18,61

2,861

5,334

,659,1

171,5

47,37

8,133

2,680

,626,5

1713

,084,1

901,1

26,72

9,405

18,16

1, 509

,057

Depr

eciat

ion in

the

earni

ngs

statem

ents

for th

e ye

ar :

2001

1,175

,318,4

2920

021,2

09,86

5,737

Page 156: BIGC: Annual Report 2002

154√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

The

Comp

any

Only

(Unit

: Ba

ht)As

sets

carri

ed a

t cos

tLe

aseh

oldFu

rnitu

re,

Cons

tructi

on in

pro

gres

srig

hts a

ndLa

ndBu

ilding

and

fixtur

e an

dUt

ility

and

proje

cts u

nder

Land

impr

ovem

ents

impr

ovem

ents

impr

ovem

ents

offic

e eq

uipme

ntsy

stems

Vehic

lesde

velop

ment

Total

Cost

:As

at 3

1 De

cemb

er 20

012,1

12,11

5,854

2,834

,352,9

729,2

22,50

13,1

54,70

7,062

1,480

,665,1

631,7

87,13

6,957

27,14

0,208

813,0

92,47

312

,218,4

33,19

0Ac

quisit

ions/

Transf

er in

270,0

00,00

088

2,779

,727

1,741

,742

835,9

00,90

598

7,881

,508

759,0

76,51

629

9,914

329,2

40,80

74,0

66,92

1,119

Disp

osals

/Tran

sfer o

ut-

(12,75

7,725

)-

(7,11

7,833

)(11

8,928

,281)

(3,58

7,562

)(1,

132,7

50)

-(14

3,524

,151)

As a

t 31

Dece

mber

2002

2,382

,115,8

543,7

04,37

4,974

10,96

4,243

3,983

,490,1

342,3

49,61

8,390

2,542

,625,9

1126

,307,3

721,1

42,33

3,280

16,14

1,830

,158

Accu

mulat

ed d

eprec

iation

:As

at 3

1 De

cemb

er 20

01-

455,3

58,88

684

9,705

447,6

52,65

663

4,360

,457

369,3

61,14

19,5

63,68

0-

1,917

,146,5

25De

precia

tion c

harge

d du

ring

the ye

ar-

160,2

89,87

681

8,424

187,2

40,72

636

8,049

,213

168,4

52,14

74,9

61,80

2-

889,8

12,18

8De

precia

tion o

f disp

osals

-(4,

823,2

45)

-(1,

193,7

50)

(35,88

2,554

)(33

4,778

)(1,

132,7

49)

-(43

,367,0

76)

As a

t 31

Dece

mber

2002

-61

0,825

,517

1,668

,129

633,6

99,63

296

6,527

,116

537,4

78,51

013

,392,7

33-

2,763

,591,6

37Al

lowan

ce fo

r imp

airme

nt :

As a

t 31

Dece

mber

2001

-16

,771,7

18-

--

--

25,21

7,504

41,98

9,222

As a

t 31

Dece

mber

2002

-16

,771,7

18-

--

--

25,21

7,504

41,98

9,222

Net b

ook v

alue

:As

at 3

1 De

cemb

er 20

012,1

12,11

5,854

2,362

,222,3

688,3

72,79

62,7

07,05

4,406

846,3

04,70

61,4

17,77

5,816

17,57

6,528

787,8

74,96

910

,259,2

97,4 4

3As

at 3

1 De

cemb

er 20

022,3

82,11

5,854

3,076

,777,7

399,2

96,11

43,3

49,79

0,502

1,383

,091,2

742,0

05,14

7,401

12,91

4,639

1,117

,115,7

7613

,336,2

49,29

9De

precia

tion i

n the

earn

ings

statem

ents

for th

e ye

ar :

2001

611,2

81,34

520

0288

9,812

,188

Page 157: BIGC: Annual Report 2002

155.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

Had the Company and its subsidiaries presented the land at cost, the net book value asat 31 December 2002 and 2001 would have been as follows :-

(Unit : Baht)

LandConsolidatedNet book value (presented at cost)As at 31 December 2002 3,808,263,158As at 31 December 2001 3,538,263,158

10. BANK OVERDRAFTS AND LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

As at 31 December 2002, the Company and its subsidiaries entered into overdraft andcredit facilities agreements with local financial institutions and branches of foreign bankstotalling approximately Baht 8,359 million (2001 : Baht 5,604.2 million) (the Company only :Baht 8,140 million (2001 : Baht 5,382 million)). Bank overdrafts bear interest at the minimumloan rate per annum. Credit facilities of Baht 769 million (2001 : Baht 1,219 million) (theCompany only : Baht 550 million (2001 : Baht 1,000 million)) are guaranteed by a share-holder.

As at 31 December 2002, the Company had short-term loans with local financialinstitutions and branches of foreign banks totalling approximately Baht 1,105 million and Baht300 million respectively, with interest at the rate of 1.65 and 1.875 percent per annum,respectively.

Under the terms of the above agreements, the Company and its subsidiaries must complywith certain conditions and restrictions stipulated in the agreements.

11. LONG-TERM LOAN FROM RELATED COMPANY

The Company entered into a loan agreement with a foreign related company for a totalloan of EU 40 million for a period of three years with interest at the 6-months EURIBOR rate plus1 percent per annum. During the first and second quarter of 2001, the Company had drawndownEU 20 million in each quarter.

Page 158: BIGC: Annual Report 2002

156√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

During the first and second quarter of 2001, the Company entered into cross-currencyswap contracts to swap the above loan of EU 40 million to Baht 791 million and Baht 802million respectively with the branch of a foreign bank. This loan will be repayable in 2004and carries interest at the rate 3.99 percent and 3.98 percent per annum, respectively, onsemi-annual basis for the first period and thereafter the interest will be repayable on aquarterly basis at a fixed rate as follows :-

Period Principal of Baht 791 million Principal of Baht 802 millionPercent Percent

2 4.59 4.693 4.79 4.884 4.84 4.835 4.79 4.796 4.79 4.797 4.79 4.75

From period 8 4.55 4.55

During the first quarter of 2002, the Company received an additional loan facility ofEURO 100 million from the foreign related company. The Company has already drawn downEURO 30 million in this period with the interest rate of the 6-month EURIBOR rate plus 1.25percent per annum. The loan will be repayable within 3 years with a semi-annual interestpayment commencing from third quarter of 2002. However, the Company entered intocross-currency swap contracts with a branch of a foreign bank to swap the above loan ofEURO 30 million to Baht 1,182 million. The repayment schedule of principal and interest arethe same as stipulated in the above loan agreement. The loan bears interest at the rate of2.25 percent per annum for the first six-months.

The cross currency swap contracts of EURO 50 million are guaranteed by ashareholder.

12. SHARE SUBSCRIPTION RECEIVED IN ADVANCE BEFORE REGISTRATION

During the fourth quarter of 2002, the Company has received share subscription inadvance of registration from the exercise of warrants of 727,000 units approximately of Baht10.8 million. The Company has subsequently registered the increase in paid up share capitalwith the ministry of Commerce in January 2003.

Page 159: BIGC: Annual Report 2002

157.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

13. WARRANTS

On 18 April 2001, the Companyûs shareholdersû meeting approved the increase in itsregistered share capital from Baht 8,000 million (800 million ordinary shares of Baht 10 each)to Baht 8,250 million (825 million ordinary shares of Baht 10). With regard to the increase 20million ordinary shares will be reserved for issuing 20 million warrants at no charge to theCompanyûs directors and employees with an exercise ratio of one warrant for one ordinaryshare, and the exercise price shall be fixed by the management in the line with the Notificationof the Securities and Exchange Commission. The warrants have a five years period. In addition,the remaining increase of 5 million ordinary shares will be reserved for compensation chargesto the rights of the warrants as held by the existing shareholders. The Company has registeredits capital increase with the Ministry of Commerce on 2 May 2001.

On 1 November 2001, the Company offered for the first time 3,025,000 warrants at nocharge to the Companyûs directors and employees. The exercise ratio is one warrant for one ordinaryshare and is exercisable at a price of Baht 14.80 per share. The warrants have a five year period asfrom 1 November 2001 to 31 October 2005 and is exercisable after two years from the date ofissuance (since 31 October 2002) and is to be exercised on the last working day of each quarter.

In 2001 the Company has issued 2,925,000 warrants whereby 727,000 warrants hasbeen exercised in 2002.

14. STATUTORY RESERVE

According to the Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, theCompany is required to set aside statutory reserve of at least 5% of its net earnings for the yearafter deducting accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve reaches 10% ofthe registered share capital. The statutory reserve could not use for dividend payment.

15. PROVIDENT FUND

The Company and its employees have jointly established a provident fund as approvedby the Ministry of Finance in accordance with the Provident Fund Act (B.E. 2530). The fund iscontributed by both the employees and the Company and is managed by Thai Farmers AssetManagement Company Limited. Payments to the employees upon retirement or cessation ofemployment is to be made in accordance with the rules of the fund. Total contributions by theCompany and its subsidiaries for the year amounted to approximately Baht 25 million (2001 :Baht 11 million) and Baht 21.3 million for the Company (2001 : Baht 7 million).

Page 160: BIGC: Annual Report 2002

158√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

16 CORPORATE INCOME TAX

Corporate income tax for the year of the Company has been calculated after addingback provisions and expenses which are disallowed for tax computation purpose.

17. RECONCILIATION OF DILUTED EARNINGS PER SHARE

CONSOLIDATEDFor the year ended 31 December

Weighted average numberNet earnings of ordinary shares Earnings per shae

2002 2001 2002 2001 2002 2001Thousand Thousand Thousand Thousand Baht Baht

Baht Baht Shares SharesBasic earnings per share

Net earnings 1,287,908 1,002,537 799,638 789,639 1.61 1.27Effect of dilutive potential

ordinary sharesWarrants 2,198,000 units(2001 : 2,925,000 units)Diluted earnings per share - - 695 307

Net earnings of ordinary shareholdersassuming the conversion of dilutivepotential ordinary shares

Ner earnings 1,287,908 1,002,537 800,333 789,946 1.61 1.27

THE COMPANY ONLYFor the year ended 31 December

Weighted average numberNet earnings of ordinary shares Earnings per shae

2002 2001 2002 2001 2002 2001Thousand Thousand Thousand Thousand Baht Baht

Baht Baht Shares SharesBasic earnings per share

Ner earnings 1,287,908 1,002,537 799,638 789,639 1.61 1.27Effect of dilutive potential

ordinary sharesWarrants 2,198,000 units(2001 : 2,925,000 units)Diluted earnings per share - - 695 307

Net earnings of ordinary shareholdersassuming the conversion of dilutivepotential ordinary shares

Ner earnings 1,287,908 1,002,537 800,333 789,946 1.61 1.27

Page 161: BIGC: Annual Report 2002

159.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

18. OTHER INCOME

Other income mainly consists of rebate income calculated on the value of purchase at apercentage agreed between the Company and suppliers, the advertising income which ischarged to suppliers for the advertisements placed in the Companyûs brochures, entrance fees,and share of income from food sales.

19. DIRECTORS’ REMUNERATION

Directorsû remuneration represents the benefits paid to the Companyûs director inaccordance with Section 90 of the Public Limited Companies Act, exclusive of salaries andrelated benefits payable to executive directors.

20. EMPLOYEES AND RELATED COSTS

Consolidated The Company Only2002 2001 2002 2001

Number of employees at end of year (Persons) 12,335 11,560 10,467 7,119Employee costs for the year (Thousand Baht) 1,691,816 1,476,298 1,489,763 993,289

21. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES

Commitments and contingent liabilities at 31 December 2002 are summarised as follows :-21.1 The Company and its subsidiaries had outstanding guarantees of approximately of Baht

205 million (2001 : Baht 134.8 million) and approximately Baht 191.5 million for theCompany (2001 : Baht 99.4 million) as issued by the banks on behalf of the Companyand its subsidiaries for the government agencies in respect of certain performance bondsas required in the normal course of business.

21.2 The Company and its subsidiaries entered into land lease and sub-lease agreementswith individuals and related and other companies for the construction of office buildingsand department stores for periods ranging from one year to thirty years. The annualrental and service fees are as follows :-

(Unit : Thousand Baht)Consolidated The Company Only

2003 123,603 96,2772004 131,774 104,3882005 138,227 110,7812006 124,841 97,3352007 125,929 98,363

2008 - 2033 1,855,551 1,333,707

Page 162: BIGC: Annual Report 2002

160√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

21.3 The Company also entered into agreements relating to the transfer of leasehold rightand sub-lease arrangements covering part of buildings from existing lessors (which aretwo related companies). The lease contracts were made with a related company and alocal company. The compensation for the transfer of leasehold right and leasing chargesduring the first eight years starting from 2001, are in the range of approximately Baht687.5 million to Baht 1,201.6 million, depending on sales volume. Subsequentsub-leasing charges from the ninth year would be based on the market rate for suchperiod, depending on conditions to be agreed between the parties.

21.4 The Company was committed to obligations under agreements with several companiesfor the construction of office buildings and department stores totalling approximatelyBaht 521 million (2001 : Baht 721 million).

21.5 The Company has outstanding commitment in respect of uncalled portion of investmentin four subsidiaries of approximately Baht 275 million (2001 : Baht 235.3 million).

21.6 On 11 May 2001, the Company entered into a trademark agreement with an overseacompany whereby the Company has a commitment to pay a fee at a certainpercentage of net cost of the products covered by the trademark after excluding taxes.The agreement is for a period of eight years.

21.7 A subsidiary company entered into a logistics and distribution services agreement witha company resulting in a commitment to pay for the service fee at a percentage of goodspurchased.

21.8 The Company entered into a software license and implementation contract with aforeign company. Under the agreement, the Company was committed to the paymentfor software license and service fee according to conditions in the agreement amountingto approximately Baht 0.3 million (2001 : Baht 0.3 million).

21.9 The Company has been sued by other entities as co-defendant for breach of contractsand penalty claim in which the case is currently being considered by the CivilCourt. Furthermore, the Company has been sued by certain individuals in respect ofviolation. However, the Companyûs management believes that the Company willreceive favourable ruling for the cases and no provision has therefore been made inthe accounts.

Page 163: BIGC: Annual Report 2002

161.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

21.10 In the fourth quarter of 2002 the subsidiary company (under the approval of its majorshareholder) has entered into an agreement to transfer the hire purchase and credit cardbusiness with a company as discussed in Note to financial statement No. 2.8. Under theconditions stipulated in the agreement, the Company has committed to pay the feeaccording to the conditions in the agreement. In addition as at 31 December 2002, thesubsidiary company has an commitment to guarantee the accounts receivable - hirepurchase and credit card of Baht 1,320 million.

22. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

Financial information by segment for the Company and its subsidiary companies, as of31 December 2002 and 2001, is as follows :-CONSOLIDATED

(Unit : Million Baht)Revenue from

Revenue from hire purchase and Eliminatedretail business credit card business transaction Consolidated2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001

Net sales- Other customers 38,213 32,637 - - - - 38,213 32,637- Related parties 11,766 13,213 - - (11,766) (13,213) - -

Cost of goods sold- Other customers (34,274) (29,029) - - - - (34,274) (29,029)- Related parties (11,766) (13,213) - - 11,766 13,213 - -

Gross profit 3,939 3,608 - - - - 3,939 3,608

Rental and service income 1,521 1,216 - - (338) (307) 1,183 909Other income 1,742 1,958 61 - 873 (159) 2,676 1,799Selling and administrative expenses (6,391) (5,394) (163) (1) 386 408 (6,168) (4,987)Interest expenses (217) (198) - - 73 111 (144) (87)Corporate income tax 238 (232) - - - - (238) (232)Loss (gain) of minority interests - - - - 40 (7) 40 (7)Net earnings 1,288 1,003

AssetsTrade account receivable - net 103 65 - 1 42 20 145 85Current assets 9,294 10,180 114 1 (2,857) (4,450) 6,551 5,731Non-current assets 23,475 22,091 2 - (3,992) (5,651) 19,485 16,440

Total assets 32,872 32,336 116 2 (6,722) (10,081) 26,181 22,256

LiabilitiesTrade account payable 8,705 6,893 - 1 - - 8,705 6,894Current liabilities 5,301 9,555 118 - (2,153) (4,243) 3,266 5,312Non-current liabilities 3,469 589 - - 5 6 3,474 595

Total liabilities 17,475 17,037 118 1 (2,148) (4,237) 15,445 12,801

Page 164: BIGC: Annual Report 2002

162√“¬ß“πª√–®”ªï ∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π) 2545 ....................................................................................................................................

Notes to Financial Statements (Continued)

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

23. FINANCIAL INSTRUMENTS

23.1 Financial risk management and policiesThe Company and its subsidiaries are exposed to risks from changes in market

interest rates and in currency exchange rates, and from nonperformance of contractualobligations by counterparties. The Company and its subisidiaries use derivativeinstruments, as and when they consider appropriate, to manage such risks. They do nothold or issue derivative instruments for speculative or trading purposes.

23.2 Interest rate riskThe interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates

will affect the results of the Company and its subsidiariesû operations and their cashflows. Their exposure to interest rate risk relate primarily to its deposits with financialinstitutions, bank overdrafts and loans.

Since the majority of these financial assets are short-term and the interest ratesare subject to be changed with the market rate, the Company and its subsidiaries donot use derivative financial instruments to hedge such risk.

The majority of the financial liabilities of the Company and its subsidiaries arelong-term borrowing from related companies. Management believes that the interestrate of the loans are suitable in the current situation and that movements in marketinterest rates will not be significant.

The details of long-term loans are set out in Note 11.

23.3 Foreign currency riskThe Company is not exposed to risks from changes in foreign currency since

the Company has entered into a cross-currency swap contracts from EURO to ThaiBaht for the long-term loan from its related company as set out in Note 11.

23.4 Credit riskThe Company and its subsidiaries are exposed to credit risk related to trade

accounts receivable. However, since most of the merchandise are sold on a cashbasis the Company and it subsidiaries do not anticipate material losses from their debtcollection.

Page 165: BIGC: Annual Report 2002

163.................................................................................................................. ANNUAL REPORT BIG C SUPPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 2002

Big C Supercenter Public Company Limited and its SubsidiariesAs at 31 December 2002 and 2001

Notes to Financial Statements (Continued)

23.5 Fair valueAs the majority of financial assets and liabilities are short-term and related party

transaction, their carrying value do not materially differ from their fair value.

24. PRESENTATION

The presentation of the financial statements has been made in compliance with thestipulations of the Notification of the Commercial Registration Department dated 14 September2001 as empowered under the Accounting Act B.E. 2543.

Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2001 havebeen reclassified to conform to the current year classifications, with no effect on previouslyreported net earnings or shareholdersû equity.

25. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been approved by the Companyûs directors.

Page 166: BIGC: Annual Report 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

Big C Supercenter Public Company Limited

“¢“æ—∑¬“ PATTAYA “¢“√–¬Õß RAYONG

°√ÿ߇∑æœ BANGKOK

¿“§°≈“ß MIDDLE “¢“π§√ª∞¡ NAKORNPATHOM

“¢“≈æ∫ÿ√’ LOPBURI “¢“‡æ™√∫ÿ√’ PETCHBURI

“¢“æ‘…≥ÿ‚≈° PITSANULOKE “¢“‡™’¬ß√“¬ CHIANGRAI

“¢“≈”ª“ß LAMPANG “¢“‡™’¬ß„À¡à CHIANGMAI

¿“§‡Àπ◊Õ NORTH

“¢“Õÿ¥√∏“π’ UDONTHANI “¢“¢Õπ·°àπ KHONKAEN

“¢“π§√√“™ ’¡“ NAKORNRATCHASIMA “¢“Õÿ∫≈√“™∏“π’ UBONRAJTHANI

“¢“ ÿ√“…Æ√å∏“π’ SURAT THANI “¢“À“¥„À≠à HAT YAI

“¢“¿Ÿ‡°Áµ PHUKET

¿“§Õ’ “π NORTHEAST

¿“§„µâ SOUTH

¿“§µ–«—πÕÕ° EASTM o r e T h a n J u s t L o w P r i c e s

‡ √ “ „ Àâ §ÿ ≥ ¡ “ ° ° «à “ §Ì “ «à “ ∂Ÿ °

“¢“«ß»å «à“ß WONGSAWANG “¢“·®âß«—≤π– CHANGWATTANA

“¢“√“…Æ√å∫Ÿ√≥– RATBURANA “¢“√—ß ‘µ RANGSIT

“¢“√“™¥”√‘ RAJDAMRI “¢“∫“ßæ≈’ BANGPLEE

“¢“√—µπ“∏‘‡∫»√å RATTANATHIBET “¢“æ√–√“¡ 2 RAMA II

“¢“À—«À¡“° HUA-MAK “¢“ ¡ÿ∑√ª√“°“√ SAMUTPRAKARN

“¢“¥Õπ‡¡◊Õß DONMUANG “¢“·ø™—Ëπ ‰Õ´å·≈π¥å FASHION ISLAND

“¢“ ÿ¢ «— ¥‘Ï SUKSAWAT “¢“∫“ßπ“ BANGNA

“¢“≈“¥æ√â“« LADPHRAO “¢“¥“«§–πÕß DAOKANONG

“¢“µ‘«“ππ∑å TIWANON

Page 167: BIGC: Annual Report 2002

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

™—Èπ 7 Õ“§“√¬Ÿπ‘‡« ∑å 89/36 »Ÿπ¬å°“√§â“∫“ß°Õ°∫“√å´“√å∂.√“™¥”√‘ ≈ÿ¡æ‘π’ ª∑ÿ¡«—π °√ÿ߇∑æœ 10330‚∑√. 0-2655-0666 ‚∑√ “√. 0-2655-5801-2

Big C Supercenter Public Company Lim ited7 th Floor Univest Building, 89/36 Rajdamri,Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330Tel. 0-2655-0666 Fax. 0-2655-5801-2

A C e n t r a l - C a s i n o p a r t n e r s h i p

A n n u a l R e p o r t 2 0

0 2

Big C Supercenter Public Company Lim

ited

Big C Supercenter Public Company LimitedA n n u a l R e p o r t 2 0 0 2

∫√‘…—∑ ∫‘Í°´’ ´Ÿ‡ªÕ√凴Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)

√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 4 5