Benchmarkmalti (1)

download Benchmarkmalti (1)

of 179

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Benchmarkmalti (1)

  • 1. merlin malti Karti tal-galliema u tweibiet
  • 2. Ippubblikat gall-ewwel darba fl-2012 bala pdf imniel minn www.merlinpublishers.com Dan il-pdf hu masub biex jintua mal-ktieb Merlin Benchmark Malti (978999091406-1) Merlin Publishers Ltd 42, Triq Mountbatten, Il-Blata l-Bajda, Malta www.merlinpublishers.com Copyright Merlin Publishers Ltd Siltiet copyright l-awturi rispettivi taghom Is-silta fil-5 karta copyright Trevor ahra, meuda minn Il-enn li jommni fsikkti, pubblikazzjoni Merlin Publishers Is-silta fis-7 karta copyright Trevor ahra, meuda minn Intervista ma arbun, Sagtar, Marzu 2010 Is-silta fit-8 karta copyright Kilin, meuda minn Fuq il-Gajn ta San Bastjan, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin Is-silta fid-9 karta copyright Mary Puli, meuda minn Is-Sinjorina Anna mill-ktieb Tuana (ed. or Mallia u Trevor ahra), pubblikazzjoni Merlin Publishers Dan il-pdf ma jistax jitqassam fxi gamla jew legatura ora lief kif inhu ppubblikat, mingajr il-permess tal-pubblikatur.
  • 3. 1 IL-MALTI: TADIT IL-KARTA TAL-INTERLOKUTUR IL-IN: 10 minuti KARTA 1 Tari 1: It-Tejjija (minuta, mhux assessjat) L-interlokutur jistaqsi lill-istudent dawn il-mistoqsijiet biex irabbilu ftit kunfidenza u jnaqqaslu t-tensjoni li jista jkollu. Iajru wkoll jitkellem bla ma jiddejjaq. 1A Lil Student A: Bonu, xjismek? 1B Lil Student B: Bonu, xjismek? 2A Lil Student A: Minn fejn inti? 2B Lil Student B: Kemm gandek mien? 3A Lil Student A: Xgamilt sabi ilbiera wara l-iskola? 3B Lil Student B: Xbisiebek tagmel illum wara li tispia l-iskola? 4A Lil Student A: Kif tasal l-iskola: bil-mixi jew iwasslek xi add? Min? 4B Lil Student B: Xtara int u ej/ja l-iskola? (tfal ora, wienet, djar ) 5A Lil Student A: Rajt xi programm jew film interessanti dan l-aar? 5B Lil Student B: Rajt xi programm jew film interessanti dan l-aar? 6A Lil Student A: Xkien jismu u galiex gobok? 6B Lil Student B: Xkien jismu u galiex gobok? 7A Lil Student A: Liema mien tas-sena jogbok l-aktar? Galiex? 7B Lil Student B: Tieu gost l-iskola? Xjogbok l-aktar?
  • 4. 2 Tari 2: L-Intervista (3 minuti) L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru. Lil Student A: Xinhi d-data llum? Agti l-jum. Ix-xahar u s-sena. Lil Student B: Meta twelidt? Agti l-jum. Ix-xahar u s-sena. L-interlokutur jgid lil Student A: Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar kif tqatta tmiem il-imga. a) Tkun tixtieq li jasal tmiem il-imga? Galiex? b) Xtieu gost tagmel l-aktar is-Sibt filgodu? ) Xtagmel il-add filgodu u waranofsinhar? d) Issib ans li tiltaqa mal-bieb? Fejn tmorru? L-interlokutur jgid lil Student B: Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar il-qari. a) Tobb xejn taqra? Galiex tobb taqra? b) Xi tobb taqra l-aktar: Kotba, magazines jew xi aa ora? ) Bliema lingwa tobb taqra l-aktar? Galiex? d) Semmi ktieb sabi li gobok l-aktar u galiex?
  • 5. 3 IL-KRITERJI GALL-VALUTAZZJONI TAL-MALTI MITKELLEM Il-vokabularju (4 marki) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 0 - 1 - 2 - 3 - 4 0 - 1 - 2 - 3 - 4 0 - 1 - 2 - 3 0 - 1 - 2 - 3 Il-korrettezza grammatikali (4 marki) It-tlissin tal-kliem u l-intonazzjoni tad-diskors (3 marki) Tari 3/4 (2 marki) Dawn il-marki jingataw skont kriterju partikulari li jkun marbut mat-Tari 3 u 4 It-tadit mexxej u l-interazzjoni (4 marki) Ir-relevanza tad-diskors (3 marki) Jinqeda biss bi kliem u fraijiet baii fil- mod kif jesprimi ruu. Idur gal kliem jew fraijiet blingwa ora li mhix il-Malti. Jua firxa wiesga ta vokabularju li jkun addattat gas-sitwazzjoni partikolari tat- tadit. Jaf ikompli ma min qieged ikellmu, imma jkun jetie gajnuna kontinwa. Jaf ikompli ma min qieged ikellmu, bla skossi u mingajr tbatija ejda. Jinqeda bkostruzzjonijiet morfoloii u sintattii korretti. It-tweibiet mhumiex relevanti minkejja l-gajnuna li jingata. Jifhem il-mistoqsijiet u/jew l-istruzzjonijiet u jwieeb bmod relevanti. Il-kliem huwa mlissen bmod baljat u binfluwenza ta lingwa barranija fl- intonazzjoni. Il-kliem huwa mlissen bmod tajjeb u bintonazzjoni korretta. Jieu balji morfoloii u sintattii
  • 6. 4 IL-MALTI: IS-SMIG IL-KARTA TAL-GALLIEM IL-IN: 30 minuta KARTA 1 Merba tfal! Matul is-sessjoni tas-smig se tisma ew siltiet. Jekk trid, tista tibda tadem l-eerizzji fil-ktieb li gandek quddiemek waqt li qed tisma l-qari tas-siltiet. Kull silta, flimkien mal-eerizzji, se naqrahomlok darbtejn. Issa nitolbok tifta il-ktieb li gandek quddiemek u ssib pana 3. ---------- Waqfa ta 10 sekondi ---------- Gandek ftit in biex tara u taqra Tari A u Tari B tal-ewwel silta. ---------- Waqfa ta 25 sekonda ---------- Issa se naqralek l-ewwel silta. Waqt il-qari tista tibda tadem l-eerizzji. ---------- Waqfa ta 3 sekondi ---------- Il-Qari tal-Ewwel Silta: Fil-jiem li ejjin gandu jitressaq quddiem il-Kunsill Lokali ta al Sira rapport magmul minn ew periti. Dan jgin il-Kunsill ta al Sira jiddeiedi jekk iallix jew jaqlax tmintax-il sira li hemm fi Triq il-Palazz li se tkun irranata bbankini odda u mogtija t-tarmak. Il-Kunsill qabbad perit biex imexxi x-xogol fdin it-triq. Huwa ressaq il-pjanti tiegu u ried jaqla s-siar biex minflok ikun hemm bankini wiesga li jintuaw ukoll minn nies bsiu tar-roti u ommijiet bil-pushchairs. In-nies tat-triq ma qablux mal-pjanti tal-perit u marru jipprotestaw mal-Kunsill. Is-Sur Leli Muscat, fisem ir-residenti, tkellem magna u spjega li dawn is-siar huma tal-bar, ta uda u ta-ipress. Qal li spiss jara l-isturnell jieqaf jistrie fis-siar tal-bar. Dawn minbarra l-gasafar tal-bejt u pitirrossi li jgixu fihom. Hu semma wkoll li s-siar ta uda jiftu fjuri roa u jibdu kwantit kbira ta friefet il- lejl gar. Dawn l-ispei saru rari fMalta u galhekk tkun asra kbira jekk inkomplu neqirdulhom is-siar li jgixu fihom.
  • 7. 5 Meta sema lir-residenti, il-Kunsill Lokali ddeieda li galissa jwaqqaf ix-xogol. Qabbad ew periti ora jisimgu l-opinjoni ta kuladd u jagmlu rapport bil-fehmiet taghom. Imbagad ikun fidejn il-Kunsill li jiddeiedi x-xorti ta dawn it-tmintax-il sira ta Triq il- Palazz fal Sira. -------------- Waqfa ta 3 sekondi ------------- Issa se naqralek Tari A. Imla l-vojt bil-kelma t-tajba. L-ewwel wada hija lesta. Numru wieed: L-abar li smajt hija fuq il-Kunsill Lokali ta al Sira. Issa ngaddu gall-kumplament tas-sentenzi u tista tadimhom. -------------- Waqfa ta 3 sekondi ------------- Numru tnejn: Dan il-Kunsill qieged jistenna _____________ minn ew periti. -------------- Waqfa ta 3 sekondi ------------- Numru tlieta: Fuq dak li jgidu l-periti, il-Kunsill Lokali jrid jieu deijoni importanti fuq is-siar li hemm fi Triq il-_________________. -------------- Waqfa ta 3 sekondi ------------- Numru erbga: It-triq se jkollha l-________________ odda u tingata wkoll it-____________. -------------- Waqfa ta 3 sekondi ------------- Issa se naqralek Tari B. Qabbel Kolonna A ma Kolonna B billi tikteb in-numru t-tajjeb. L-ewwel wada hija lesta. FKolonna A, fnumru wieed, naqraw: Il-perit ried jaqla s-siar biex FKolonna B din is-sentenza tkompli iwessa l-bankini. Galhekk ktibt numru wieed fil-kaxxa ta dejha. Mela s-sentenza sia tii: Il-perit ried jaqla s-siar biex iwessa l-bankini.
  • 8. 6 Issa se naqralek Kolonna A u wara naqra Kolonna B. Waqt li qed naqra tista tibda tqabbel i-ew partijiet tas-sentenzi. Kolonna A: Numru tnejn: Ir-residenti tat-triq ma qablux miegu Numru tlieta: Skont in-nies, is-siar ta uda huma metiea biex Numru erbga: Leli Muscat, wieed mir-residenti, iobb josserva l-gasafar Numru amsa: Il-kunsill sema lin-nies u waqqaf ix-xogol u qabbad ew periti ora Issa se naqralek Kolonna B: ma jkomplux jinqerdu spei rari ta friefet il-lejl. li jistkennu fis-siar tat-triq. biex jagmlu rapport wara li jisimgu l-fehma ta kuladd. u marru jipprotestaw mal-Kunsill Lokali. ---------- Waqfa ta 10 sekond gal min gadu qed jikteb ---------- Issa se naqralek is-silta kollha gat-tieni darba. Waqt li qed tisma tista tkompli tadem u tispia l-eerizzji. Il-Qari tal-Ewwel Silta: Fil-jiem li ejjin gandu jitressaq quddiem il-Kunsill Lokali ta al Sira rapport magmul minn ew periti. Dan jgin il-Kunsill ta al Sira jiddeiedi jekk iallix jew jaqlax tmintax-il sira li hemm fi Triq il-Palazz li se tkun irranata bbankini odda u mogtija t-tarmak. Il-Kunsill qabbad perit biex imexxi x-xogol fdin it-triq. Huwa ressaq il-pjanti tiegu u ried jaqla s-siar biex minflok ikun hemm bankini wiesga li jintuaw ukoll minn nies bsiu tar-roti u ommijiet bil-pushchairs. In-nies tat-triq ma qablux mal-pjanti tal-perit u marru jipprotestaw mal-Kunsill. Is-Sur Leli Muscat, fisem ir-residenti, tkellem magna u spjega li dawn is-siar huma tal-bar, ta uda
  • 9. 7 u ta-ipress. Qal li spiss jara l-isturnell jieqaf jistrie fis-siar tal-bar. Dawn minbarra l-gasafar tal-bejt u pitirrossi li jgixu fihom. Hu semma wkoll li s-siar ta uda jiftu fjuri roa u jibdu kwantit kbira ta friefet il- lejl gar. Dawn l-ispei saru rari fMalta u galhekk tkun asra kbira jekk inkomplu