bbb3 - أ†c h j= أ„c ~ آ¹c ~ ] أٹcآ£آ¨v آ°cآ¨ y=] أ‡c{ ` c i أٹcآ£ أcآ¨...

download bbb3 - أ†c h j= أ„c ~ آ¹c ~ ] أٹcآ£آ¨v آ°cآ¨ y=] أ‡c{ ` c i أٹcآ£ أcآ¨ أٹc آ£آ¨v c i [ c =آ¥cn c~ ccccccccccc

of 63

 • date post

  17-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of bbb3 - أ†c h j= أ„c ~ آ¹c ~ ] أٹcآ£آ¨v آ°cآ¨ y=] أ‡c{ ` c i أٹcآ£ أcآ¨...

 • xZÆûZ Çd¬Ü [Øä \Zf£≤•úZ

  ∞∞¥π≥∞ ≠≥≤¥±∂≤∑ ∫ Èd|uB� X=Ä

  ∞∞¥¥≤∞∏ ≠≥π≤≤∂µ≥

  http://www.tudehpartyiran.org ∫ X�d4M|« ”—œ¬ mardom@tudehpartyiran.org ∫ vJ}�Ëd4J/« X=Ä

 • 3

  26 /

  49

  //66

  ///89

  99

  105

  116 //

 • Irrationel

  Mentalite Primitive

  Frazer

  Golden Bough

 • Ontogenique

  Philogenique

 • Individuel

  Mana

 • Erudition

 • Zoo Politikon

  Cogi to ergo sum

  Anthropod

  Homo

  sapiens

 • Bellum omnium contra omnes

  Heimarmene

  Fatum

  Pantragism

 • Entzauberung

  Entfremdung

  Authanasie genrale

  Intrus

 • Extrapolation

 • Compensation de relite

 • Plaute

  Asinoria

  Homo homini lupus

  est

  K.Jaspers , Philosophie 1 band , Berlin 1956 ,s 57

  Alienation

  S.pepper, The source of value

 • OtopiaCivite solis

 • (Robinsonade)

 • Homo homini lupus

  Homo homini deus

 • Futurologie

  Prognostique

 • Extrapolation

  Prophetie

 • Eleatiste

 • Agnostioisme

  (Frogres)

 • VerkunderVerfuhrer

  Wille Zur

  MachtUbermensch

  Friedrich Wilhelm Nietzsche

  Rocken

  Weimar

  Also Sprach Zarathustra Jenseits Von Gut und Bose

  Ecco home

  Morgenrote [Gedanken uber moralische Vorurteilen]

  B londe Besti Herrenrasse

 • [Herrchende kaste]

  [Ubermensch][Vornehmene Menschen]

  Herrenmoral][[Sklavenmoral Herdenmoral]

  [Tierzahmung des Menschen]

  Ewiges Werden

  [Ewige wiederkehr

  des Gleichen]

  [Wille zur Macht]

 • [Ethos]

  [Moral constituee]

  [Moral constituante]

 • [Homo homini lupus]

  [Homo homini deus]