Bai tap chuong tao noi C-C (1).docx

of 8 /8
1 Bài 1: Viết sn phm to thành khi các hợ  p cht sau tác dng vớ i EtONa a) Etil propionate  b) Etil 2-metilpentanoat c) Etil cianoacetat d) 2-Metilciclohexanon và etil format e) Acetophenon và etil isobutirat f) Dietil glutarat (pentandioat) g) Dietil adipat (hexandioat) h) Etil ciclobutilacetat và dietil carbonat i) Etil benzoate và γ -butirolacton  j) Etil acetat và ciclohex-2-enon Bài 2: S dng etil acetoacetat hay dimetil malonat và hợ  p cht khác làm nguyên liu tng hợ  p các hợ  p cht sau: a) H 3 C CH 2 CH 3 CH 3 O  d) H 3 C CH 2 CH 2 CH 2  CH 3 O   b) H 3 C CH 2  COOH CH 2 CH 3  e) CH OH O H 3 C H 3 C  c) H 3 C CH CH CH 3 CH 3 CH 3 O  f) H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2  COOH CH 3  

Embed Size (px)

Transcript of Bai tap chuong tao noi C-C (1).docx

Bi 1: Vit sn phm to thnh khi cc hp cht sau tc dng vi EtONaa) Etil propionateb) Etil 2-metilpentanoatc) Etil cianoacetatd) 2-Metilciclohexanon v etil formate) Acetophenon v etil isobutiratf) Dietil glutarat (pentandioat)g) Dietil adipat (hexandioat)h) Etil ciclobutilacetat v dietil carbonati) Etil benzoate v -butirolactonj) Etil acetat v ciclohex-2-enonBi 2: S dng etil acetoacetat hay dimetil malonat v hp cht khc lm nguyn liu tng hp cc hp cht sau:a)

d)

b)

e)

c)

f)

Bi 3: Cho bit cu trc ca sn phm chnh cc phn ng sau

Bi 4: Hon thnh cc phn ng sau khi tc dng vi NaOH

Bi 5: Vit sn phm to thnh ca cc phn ng sau

Bi 6: Hon thnh cc phn ng sau

Bi 7: B sung cht cn thit v xc tc to thnh sn phm

Bi 8: Hon thnh chui phn ng

8