AW PRAJEEN part 2/2

download AW PRAJEEN part 2/2

of 18

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  13

Embed Size (px)

description

4. ·¡à πÈ ”∫“ߪ–°ß ®ÿ ¥ ∫√–À«à “ß·¡à πÈ ” Õà “«‰∑¬ ∑’ Ë 115 ª√“®’ π∫ÿ √’ °— ∫ Õ.∫“ߪ–°ß ·¡à πÈ ”π§√𓬰 ®.©–‡™‘ ߇∑√“ ∑’ Ë Õ.∫“ßπÈ ”‡ª√’ È ¬« ®.©–‡™‘ ߇∑√“ 6. ·¡à πÈ ”√–¬Õß Õ.ÀπÕß„À≠à Õà “«√–¬Õß 70 (Àâ «¬∑à “®“¡- ®.™≈∫ÿ √’ ∑’ Ë Õ.‡¡◊ Õß ®.√–¬Õß §≈Õß„À≠à ) 2. ·¡à πÈ ”æ√–ª√ß Õ.«— ≤π“π§√ ·¡à πÈ ”ª√“®’ π∫ÿ √’ 180 (Àâ «¬æ√–ª√ßπâ Õ¬- ®. √–·°â « ∑ ’ Ë Õ.°∫‘ π∑√å ∫ÿ √’ Àâ «¬æ√–ª√ß„À≠à - ®.ª√“®’ π∫ÿ √’ §≈Õßæ√–ª√ß)

Transcript of AW PRAJEEN part 2/2

 • 114

  12,000

  12,000 - () -

  -

 • 115

  () () LANDSAT TM ( 2534)() ( 5)

 • 116

 • 117 117

 • 118

  -

  2 2

  105 9,821 4

  () 1. 36

  85 - () 27

  2.

 • 119

  180

  3. () - 73

  4. 84

  5. 164

 • 120

  () ( ) ( ) (Southeast Asia)

  2

  . 115

  8,679 4 ()

  1. 2

 • 121 121

  ( - ) ( .. 2025)

  ()

 • 122

  100

  2. 2 105

  3. 44

  4. 29

  5. 105

 • 123

 • 124

  ( 5 .. 2541)

 • 125

 • 126

  (Tonle Sap)

  4,150 3

  1. 50 62

  2. 74

  3. 20

  4.

 • 127

  51

  5. 49 9 58

  -

  13,830

  1.

 • 128

  130 2.

  115

  3. 70

  4. 55

  5. 130

 • 129

  ()

  1. 105 . . ..

  2. . 180(- . .- .)

  3. 100 .. . .

  4. 115 . . ..

  5. . 115() . . .

  6. . 70(- . . .)

  7. . 130(- . .) .

  1. . 4. :, 2545.