Aspida May 2012

of 2 /2
‰›Ï· Û·˜ Î·È Û˘ÌʤÚÂÈ..! SUPER MARKET ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 02/06/2012 ™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ AROXOL Ï‚¿ÓÙ· 2+2 Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ DELICA 2Ïfi Ï¢Îfi ª·Ï·ÎÙÈÎfi ÚÔ‡¯ˆÓ SOUPLINE 5Lt 1Lt ¢øƒ√ AZAX Ù˙·ÌÈÒÓ 750ml [-0,80ú ] ™ÎfiÓË Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ ∞™¶π¢∞ 27ÌÂ˙. ƒÔÏfi ˘Á›·˜ DELICA 12¿ÚÈ economy ™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ AROXOL Gel Ï‚¿ÓÙ· 2+2 ∫ÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ 3¿‰· £‹Î˜ ʇϷ͢ MOLTO 60¯50¯35 2,09ú 60¯45¯20 1,69ú ∫Ô˘Ù› Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ 25¯25¯20 2,65ú £‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¯ÒÚÔ˘ MOLTO 75x65cm £‹ÎË ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ MOLTO 65x100 ™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA Ï‚¿ÓÙ· ÁÈ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· 2ÙÂÌ. [-1,00ú ] ™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA ϷΤٷ [-0,30ú ] ™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA Ï‚¿ÓÙ· ÁÈ· ÓÙÔ˘Ï¿Â˜ [-0,50ú ] ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ZEWA Jumbo Roll + ZEWA ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜ 33¯33 100ÙÂÌ. ƒÔÏfi ˘Á›·˜ ZEWA Plus 8+2 + ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ZEWA Jumbo Roll ¶¿Ó˜ ·ÎÚ¿ÙÂÈ·˜ TENA Slipad No 3-4 [-1,00ú ] 2,69ú 1,15ú 2,49ú 6,49ú 4,45ú 1,89ú 3,39ú 4,89ú 5,95ú 1,95ú 1,39ú 1,05ú 2,39ú 0,89ú 1,45ú •˘Ú·Ê¿ÎÈ· SUPER-MAX 2 Ï›‰ˆÓ 5ÙÂÌ. 1,95ú μ·Ê‹ Ì·ÏÏÈÒÓ GARNIER Color Sensation 20% º£∏¡√Δ∂ƒ∞ ™·ÌÔ˘¿Ó ELVIVE 400ml + 250ml 4,65ú ¢›ÛÎÔÈ ÓÙÂÌ·ÎÈÁÈ¿˙ DEMAK UP √‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ· COLGATE 75ml [-0,30ú ] ∞ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ PALMOLIVE 2ÙÂÌ. ¯750ml 4,25ú 7,45ú 1,95ú 1,29ú -0,50ú 1,15ú -0,40ú 1,49ú

Embed Size (px)

description

Εντυπο Μίλου Super Market ΑΣΠΙΔΑ

Transcript of Aspida May 2012

Page 1: Aspida May 2012

‰›Ï· Û·˜Î·È Û˘ÌʤÚÂÈ..!

SUPER MARKETΟ

Ι Π

ΡΟ

ΣΦ

ΟΡ

ΕΣ

ΙΣ

ΧΥ

ΟΥ

Ν Ε

ΩΣ

02/

06/2

012

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ AROXOLÏ‚¿ÓÙ· 2+2 Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·

ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ DELICA2Ïfi Ï¢Îfi

ª·Ï·ÎÙÈÎfi ÚÔ‡¯ˆÓSOUPLINE 5Lt1Lt ¢øƒ√

AZAX Ù˙·ÌÈÒÓ 750ml[-0,80ú]

™ÎfiÓË Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ ∞™¶π¢∞ 27ÌÂ˙.

ƒÔÏfi ˘Á›·˜ DELICA 12¿ÚÈ economy

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ AROXOL GelÏ‚¿ÓÙ· 2+2 ∫ÚÂÌ¿ÛÙÚ˜

Ï·ÛÙÈΤ˜ 3¿‰·

£‹Î˜ ʇϷ͢ MOLTO

60¯50¯35 2,09ú

60¯45¯20 1,69ú

∫Ô˘Ù› Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘

25¯25¯20 2,65ú

£‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜¯ÒÚÔ˘ MOLTO 75x65cm

£‹ÎË ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓMOLTO 65x100

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA Ï‚¿ÓÙ·ÁÈ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· 2ÙÂÌ. [-1,00ú]

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA ϷΤٷ [-0,30ú]

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA Ï‚¿ÓÙ· ÁÈ· ÓÙÔ˘Ï¿Â˜ [-0,50ú]

ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ZEWA JumboRoll + ZEWA

¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜33¯33 100ÙÂÌ.

ƒÔÏfi ˘Á›·˜ ZEWA Plus 8+2+ ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ZEWA Jumbo Roll

¶¿Ó˜ ·ÎÚ¿ÙÂÈ·˜TENA Slipad No 3-4

[-1,00ú]

2,69ú

1,15ú

2,49ú

6,49ú

4,45ú

1,89ú

3,39ú

4,89ú

5,95ú

1,95ú

1,39ú

1,05ú

2,39ú

0,89ú

1,45ú

•˘Ú·Ê¿ÎÈ· SUPER-MAX

2 Ï›‰ˆÓ 5ÙÂÌ.

1,95ú

μ·Ê‹ Ì·ÏÏÈÒÓ GARNIERColor Sensation20% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

™·ÌÔ˘¿Ó ELVIVE400ml + 250ml

4,65ú

¢›ÛÎÔÈ ÓÙÂÌ·ÎÈÁÈ¿˙DEMAK UP

√‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ·COLGATE 75ml[-0,30ú]

∞ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ PALMOLIVE 2ÙÂÌ. ¯750ml

4,25ú

7,45ú

1,95ú

1,29ú-0,50ú

1,15ú-0,40ú

1,49ú

Page 2: Aspida May 2012

0,85ú220gr

Û·˜Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂÁÈ·ÁÈ· ÙËÓÙËÓ

ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜Û·˜Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ

ÁÈ· ÙËÓÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜

200 KATAΣΤΗΜΑΤΑσε όλη την Ελλάδα

βρείτε τις προσφορές στο site μας:www.aspida.net

¢ËÌËÙÚȷο NESTLE Lionηڷ̤Ϸ ÛÔÎÔÏ¿Ù· 360gr

20% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

¢ËÌËÙÚȷο NESTLE FitnessWhite Chocolate 350gr20% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

KELLOGG’S Coco Pops 375gr[-0,70ú]

NESCAFE Classic 200gr

∫·Ï·Ì¿ÚÈ ÔÏfiÎÏËÚÔKALLIMANIS 910gr + 30%E¶π¶§∂√¡ ¶ƒ√´√¡

¶›ÙÛ· Special ∞™¶π¢∞ 3ÙÂÌ. ¯430gr

∫fiÎÎÈÓË „Ë̤ÓËÈÂÚÈ¿ ∞Δ§∞¡Δ∞450gr +∫·Ï·ÌfiÎÈ 340gr

∫¿·ÚË∞Δ§∞¡Δ∞

105gr[-0,40ú]

FRUYO º∞°∂ 1,5% 2¯170gr [-0,40ú]

¶¿ÚÈ˙· μπ∫∏ ÁÈ· ÙÔÛÙ

¶·ÚÈ˙¿ÎÈμπ∫∏ 330gr

FLAIR CottageCheese º∞°∂ 225gr

°È·Ô‡ÚÙÈ ª∂μ°∞§¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ∞ÁÂÏ¿‰Ô˜ -

¶Úfi‚ÂÈÔ - ∂Ï·ÊÚ‡ ∫ڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜light º∞°∂ 3¯200ml[-1,00ú]

™¿ÏÙÛ·Arrabbiata

BARILLA 200gr

¶ÙÈ-ÌÂÚ ÎÏ·ÛÈÎfiA§§ATINH 3x225gr[-0,50ú]

¶¿ÛÙ· ÂÏÈ¿˜ ηϷÌÒÓ &Ì·‡Ú˘ §∂§π∞ 380gr25% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

Freddo Cappuccino DOLCEGUSTO + ¶ÔÙ‹ÚÈ Freddo

∂ÏȤ˜ ηϷÌÒÓ §∂§π∞ 250gr[-0,40ú]

ºÚ˘Á·ÓȤ˜ ELITEÛÙ·Ú¤ÓȘ 0,4% ·Ï¿ÙÈ

4¯125gr 3+1

ª·Î·ÚfiÓÈ· MISKOÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜ ¡Ô6-¡Ô10 500gr

ª·Î·ÚfiÓÈ· MISKOÛ·ÁÁ¤ÙÈ ¡Ô7 500gr

ºÚ˘Á·ÓȤ˜ ELITEÛÈοψ˜ 0,7% ·Ï¿ÙÈ4¯90gr 3+1

2,59ú

2,49ú

2,35ú

4,95ú

1,85ú

2,95ú

1,15ú 1,09ú

2,49ú

2,79ú

2,49ú7,95ú

6,49ú

1,05ú220gr

2,65ú

1,19ú300gr

2,35ú

2,75ú

1,49ú

1,89ú

0,89ú

0,75ú

6,35úÙÔ ÎÈÏfi

5,45ú