Askiseis Gram Alg

4
gl ι ,,) 6, \ [ α',, «,) =λι ο',,υ, ( º,, - [ου, αº'', Üιγ Þ L,- Α τ) c/= λß /_) (:ι 0ιν QF- ζh τ 0'ι," ^υ,º λgΙ" ) - * Ι«'ι,," ): (Ü: [- 5 ρ 6 λλαιι ßαò, d §οη αι α\tφ#b Þ tn} λ, Ι(α Þ(ß).ιι ι1) ι Π ( 0ι,ιν Þº"τ ι Το Ο-Γι ο {--** 8ινΧν =6ι .Ι"-- +ftμ,,)οη = 6ßη rQ,ι _\ Qιν 6ιΙ (: Ι «ι, -.. 09.'', \ \ ι 'l Ι \ αι,., - * Þ}^,, gV ) (ζ ,ò 4+ι1, 9,) (1) Q"X' 0 ß", (Α,,*α1,)}, τ -- t (αιο*αlν)κ" : 6, L1) κι ^(j )-( ,'-', α -6 } *6 1 ο , -6 ^ι| (,ι Ιο-} \, Β ο ι\ ι!Ι ο "J 'Ιμ Þ(τ? = Λh,) ο=[, ß ι)" (; iJ ),,( Ý 3) η-º ι{ ι 1' Ξ ι' Φ)'Εο1- Λ' ,- Α" Α' ,Α" αν",}ß^ßνοι υλιf,α ýιρ?ο} η}υ,αιχ{) b(α bμu6οδ ",,«^|rο, Joι τυν |

description

ασκησεις

Transcript of Askiseis Gram Alg

Page 1: Askiseis Gram Alg

gl ι

,,)

6, \ [ α',,

«,) =λι

ο',,υ,

( º,, -

[ου,

αº'',Üιγ

Þ L,-

Α τ) c/= λß /_)

(:ι0ιν Qι

QF- ζh

τ 0'ι,"

^υ,º

λgΙ" )- * Ι«'ι,,"):

(Ü:[-

5 ρ 6 λλαιι ßαò, d §οη αι α\tφ#bÞ tn} λ, Ι(α Þ(ß).ιι ι1)

ι

Π ( 0ι,ιν Þº"τ ιΤο Ο-Γι ο

{--** 8ινΧν =6ι

.Ι"-- +ftμ,,)οη = 6ßη

rQ,ι _\ Qιν 6ιΙ(: Ι «ι, -.. 09.'', gι

\\ ι 'l Ι

\ αι,., - * Þ}^,, gV )

(ζ ,ò 4+ι1,

9,)

(1) Q"X'

0 ß",

(Α,,*α1,)}, τ -- t (αιο*αlν)κ" : 6,L1)

κι

^(j)-( ,'-',

α -6

}*6

1

ο,

-6^ι|

(,ι

Ιο-}

\, Β

ο ι\ι!Ιο "J

'Ιμ Þ(τ? = Λh,)

ο=[,

ß ι)"

/ν (; iJ ),,( Ý

3) η-º

ι{

ι 1'

Ξ ι'

Φ)'Εο1-

Λ' ,- Α"

Α' ,Α" αν",}ß^ßνοι υλιf,α ýιρ?ο} η}υ,αιχ{) b(α bμu6οδ ",,«^|rο, Joι τυν |

Page 2: Askiseis Gram Alg

}86

2sι8 l,-,

'ΖΞ( 1- ι5γ + 6\ .τ 2.,

\ 3« +3,/ +)Ζ

0γ -ß- 9./ βΖ

rZ,-Q ? ) *J, --0 a-r=OJ -φy*-f,z=O\

\η +51 +6τ

Χ J- γ +Ζfu

ι,

Υ+

ηº

2ι_ιΞ1

f1 L-/-.

κ,

f,Z

0γ}

ι¼

ΧΞ

Χ +0γ-.1"

="5

χ +Υ+ Ζ

γ rξ,χ * | ι"ι=6 ß

2γ r+z =(0 )

,η7α|Κ

r,ι/ ß (*,r, { = (ß rý r, *ßr,1

/ = (ß,5,0) +Ζ( ξ ,_¶, ,I

L 9,γ *-ßΖ=ΟΙ ' ' J

ι-γ+ 7_ =Q \

υ lÝ) .*fr

Ζ)εtt9( (r, φ*5/ η€ ι ---ο ßrbY +1Ζ=Ο)

3x+5f +6Ζ="Ο

Χ + |tz*"a

= 1+ßξf, 1 ze,RΞ J-:7 ιL"

=- f{x,y,

Χ

γ

χ

3,

º*

γ1γ

Χ f"γ

-λr,rý.,λ,ιξ

,Ι \ /η ßιΛ(1) = ! {/,γ ιι7 +ι/.5ß(*" γ,Ζ) = ( ξι ,

Ξ {ò ι,γ,η€[t( L*,V,i)=r(1,Ý.-_--ß#*

ο) .ΙTjfi Ý Ν[\Λß :)

χ=t ,ξΖ =|r =) º=ο aic,no

a(q $ (r,, {,Ll θ Ληη'Ρ Λ ΠΛ' -Φ

Page 3: Askiseis Gram Alg

j.lrr«,{ = ß { : fr *§{R\ι.»«l .αß *ý,

Οχ+Ο =,Ο Ý.ι(ο,ο)ξ υηΙχωßο

ßò-,- Α υÞικ.ι fo|, ß Α *ßΙ o,ojlº"dιτ Ο*ι,ηòjqχτ7 αòΑ, α-φΟ

Οh,γ\ αψΡ,,q*A, ΙαεΑ γΙΙ ßτ,ßß φ,ι ffiffitr ιητι.^γο Þοß L j ßξι'Q€ruu Ι ρηλftιι.,Ε:οß

-f βτ Α

Γòι* { ýdν, $fλ,ι φγ

46\ω ωε\Γ:r φß^ην .?,θ υJ=λ,ι

+\ý, β*r, αγ

Λ

Ι

ιR

-ß\

4t

ß

κ

[ου

ιΟ

οΓγ.

,Ε Cn

lrι|ιò|ρ

0

,,)

Ξ57

(Ι,

r-|ß\./ßß{

ι,11

+

λι

αΙαεν, ΧηΙΙ,ß

At [λ" Ια,,ß/, λ. |{

,){ß

)

ιΓ

Λ.if\-Ý]

ιOò

η,

6υl |,α ομ d ιαΖ

). β,,{ ιτ {,α$χ1

\(Ü Q{ ιιι ι "J\+ νθ -- λβ,ft 6

τθα[, !, ,*ιß Ι

+ \λ irι 1χο

Α-ν

b,

οΑ

Α ραΟΙ,

«t6ι

α€

Page 4: Askiseis Gram Alg

Κ+ α+0;

4

iD(t Ι ºτΑ ρ.ò

ω}

{6Ζ..- Αεc /τι Α+ßυτοι3χεΑ Ξ 7-χεΑ ον7_*ατ6;ε(,Ýιr- ΕΦ b*ß, υ( Τüß+ β«-δ(βÜ,^Οß 6νrζ,qε/,dß 7-ου χ

θ 1ι ο Κκ,.) β= {: /

t3 Λ,] Sη,τt 61Λν ,^fuò"Φ" ζ ι

ý ,b , f_O Ιο;! υ η δμ ιυ Qo} LoJ (

1+λ-|h*, =ßμ+ß}= υ

|,ιt1"=. α

ι

ξ*} υα δò«φοj

ß+57 =Ü f6j

-r-?t. αχt+ üχτ{ - ß( {ι+*7 +φ( ,(-ß9,χΙ 1 ß,( ι*rr,) ιr,(1"+»1

)

axt+ ý»+6 =ßr+ΙJ ,t- τfuυtλ) * + φ ι« τ}j{,+ν

Αιυ

ι/ \

, *;ο/

ι; Ý{ {ß -(

ßιι

0 ß ^ß

0 ο Ι

Α.:

h\ η [ι 0 2 2 Ιυ-6Ι|ΙΙγt' Ι0 |^1 _/ 6-{ lr-ιΙ \οο ι 9_ ò )lCL

Þ-6 \

ι qιθ-τ ι1(λΙ

i-fl f υ'ß,{

'υ=0 fi{;:ru

^=1γ6-ια\ νΞΟν

'

) 'Λμ J jυòη « KaQ ß νò¾ ${αι{τια,τ)ηαΩòÞι,t,l , α ga ,fi &( Ji

6 ο",, Τ ου Τ

'νº,ιt; τ/ßγ«,

{ß Ο 9_ι

^- (ο | 0

\ο Ο Ι

κ + 9/,* 9.ν= 9

Δ + ι/Ξ αι6^γμ*9,ν : α

ιμ ) þ( q

ß.^ - 6υ,Ι Lιαι,/