Arte griego

of 29 /29
Arte griego Arte griego Escultura: la figura humana Escultura: la figura humana Arquitectura: el templo Arquitectura: el templo Pintura:la cerámica Pintura:la cerámica π Época arcaica Época arcaica π (XII a.C-VI a.C.) (XII a.C-VI a.C.) π Época clásica Época clásica π (V a.C.) (V a.C.) π Época postclásica y Época postclásica y helenística helenística π (IV a.C.- II a.C.) (IV a.C.- II a.C.)

Embed Size (px)

description

Arte Griego, Arquitectura, Escultura, Pintura. Presentación que creé para el Herman Ottó Gimnázium cuando era profesor para mis alumnos que estudiaban en bilingüe español. Ahora puede servir para profesores que imparten Bachillerato Artístico o Secundaria, o incluso puede ser una ayuda para universitarios.

Transcript of Arte griego

  • 1. AArrttee ggrriieeggooEEssccuullttuurraa:: llaa ffiigguurraa hhuummaannaaAArrqquuiitteeccttuurraa:: eell tteemmppllooPPiinnttuurraa::llaa cceerrmmiiccaappooccaa aarrccaaiiccaa((XXIIII aa..CC--VVII aa..CC..))ppooccaa ccllssiiccaa((VV aa..CC..))ppooccaa ppoossttccllssiiccaa yy hheelleennssttiiccaa((IIVV aa..CC..-- IIII aa..CC..))

2. eessccuullttuurrAAppooccaa aarrccaaiiccaa((XXIIII aa..CC--VVII aa..CC..))--KKoorr----KKuurrss--Caractersticas:GGrraann ttaammaaooAAssppeeccttoo ffrroonnttaallRRggiiddoo,, ppooccoo nnaattuurraallUUnnaa ppiieerrnnaa aaddeellaannttaaddaaPPeelloo ggeeoommttrriiccoo,, ppeeggaaddoo aa llaaccaabbeezzaaOOjjooss aallmmeennddrraaddoossSSoonnrriissaa aarrccaaiiccaa 3. EEssccuullttuurraa ppooccaa aarrccaaiiccaa((XXIIII aa..CC--VVII aa..CC..)) 4. eessccuullttuurrAAppooccaa ccllssiiccaa((VV aa..CC..))CCaarraacctteerrssttiiccaass:: DDoommiinniioo ddee llaattccnniiccaa AAnnlliissiiss ddee llaaaannaattoommaa EEqquuiilliibbrriioo eennttrree llooiiddeeaall yy lloo nnaattuurraall NNaattuurraalliissmmoo SSeerreenniiddaadd BBeelllleezzaa iiddeeaall 5. EEll ddiissccbboolloo ddee MMiirrnnVVaarriiooss ppuunnttooss ddee vviissttaaFFuuggaacciiddaadd ddeelliinnssttaanntteeMMxxiimmoo eessffuueerrzzoo ddeellaattlleettaa 6. DDoorrffoorroo ddee PPoolliicclleettooLLaanncceerroo qquuee aappooyyaa ssuuppeessoo eenn uunnaa ppiieerrnnaa..PPoorrttaaddoorr ddee llaannzzaa));;NNoo hhaayy ffrroonnttaalliiddaadd..CCaannoonn ddee bbeelllleezzaa.. 7. FFiiddiiAAss yy eellPPAArrtteennnnRReelliieevveess ddee lloossffrriissooss ddeell PPaarrtteennnn..CCeennttaauurroommaaqquuiiaa..GGiiggaannttoommaaqquuiiaa..NNaacciimmiieennttoo ddeeAAtteenneeaa..PPrroocceessiinn ddee llaassPPaannaatteenneeaass..FFuuee eell iinnssppeeccttoorr ddeettooddaass llaass oobbrraass ddeeAAtteennaass 8. Periodo ppoossttccllssiiccoo ((ss.. IIVV aa..CC..))yy hheelleennssttiiccoo ((ss..IIIIII aa..CC.. yy IIII aa..CC..))PPrraaxxiitteelleessSSccooppaassLLiissiippoo CCaarraacctteerrssttiiccaass GGrraann ccoonnttrrooll ddee llaa ttccnniiccaa eessccuullttrriiccaa.. NNoo ssee bbuussccaa eell iiddeeaall,, ssiinnoo lloo rreeaall yy ccoonnccrreettoo.. RReettrraattooss GGeessttooss vviioolleennttooss,, eexxpprreessiinn,, ccoonnttoorrssiinn.. 9. PPrraaxxiitteelleessAAffrrooddiittaa ddee CCnniiddooHHeerrmmeess ccoonn eell nniiooDDiioonniissoossCCuurrvvaa pprraaxxiitteelliiaannaa 10. SSccooppaassLLaass MMnnaaddeessGGrraann mmoovviimmiieennttooRRoommppee eell eeqquuiilliibbrriiooccllssiiccooEEssttaattuuaa ddee MMaarrttee 11. LLiissiippooAAppooxxiioommeennoo..UUnn ccaannoonn ddiiffeerreennttee..CCaabbeezzaa mmssppeeqquueeaa..CCuueerrppoo mmss llaarrggoo..HHrrccuulleess 12. EEssccuullttuurraa hheelleennssttiiccaa ((ss.. IIIIII-- ss.. II aa..CC..))LLaaooccoooonnttee yyssuuss hhiijjoossCCaarraacctteerrssttiiccaass::MMoovviimmiieennttoo yy sseennttiimmiieennttoossYYaa nnoo eessttuuddiiaammooss eell aauuttoorr,,ssiinnoo llaa eessccuueellaa..LLuucchhaa ddrraammttiiccaa..NNoo hhaayy eeqquuiilliibbrriioo..EExxpprreessiivviiddaadd..IInnssppiirr eell aarrttee ddeellRReennaacciimmiieennttoo.. 13. AArrqquuiitteeccttuurrAAggrriieeggAACCaarraacctteerrssttiiccaass::MMaatteerriiaall:: LLaa ppiieeddrraa yy eenn eell ssiigglloo VVaa..CC.. eell mmrrmmoollAArrqquuiitteeccttuurraa aaddiinntteellaaddaa::LLnneeaass hhoorriizzoonnttaalleess yy vveerrttiiccaalleess((nnoo hhaayy aarrccoo nnii bbvveeddaa))BBuussccaa llaa aarrmmoonnaa vviissuuaall..TTiieennee ttrreess eessttiillooss uu rrddeenneess.. 14. eell tteemmpplloo ggrriieeggoo 15. ppAArrtteess ddeell tteemmpplloo 16. LLaa ccooLLuummnnaaggrriieeggaaLLaa ccoolluummnnaa ssee ddiivviiddee eennbbaassaa,, ffuussttee yy ccaappiitteell..EEll ccaappiitteell ssee ddiivviiddee eennbbaaccoo,, eeqquuiinnoo yy ccoollllaarriinnoo..EEll ffuussttee eesstt ddiivviiddiiddoo eennttaammbboorreess yy ppoosseeeeaaccaannaallaadduurraass..LLaa ccoolluummnnaa ggrriieeggaa eessttssoobbrree eell KKrreeppiiss..LLaa ccoolluummnnaa ggrriieeggaassoossttiieennee eell eennttaabbllaammeennttoo yyllaa ccuubbiieerrttaa 17. OOrrddeenn ddrriiccooCCaarraacctteerrssttiiccaass::PPeellooppoonneessoo yy SSiicciilliiaaCCaarreecceenn ddee bbaassaaFFuussttee ggrruueessoo yy bbaajjoo ccoonn3300 aaccaannaallaadduurraass vviivvaassCCaappiitteell:: bbaaccoo,, eeqquuiinnoo yyccoollllaarriinnoo..FFrriissoo ccoonn ttrriigglliiffooss yymmeettooppaass 18. TTeemmppllooss ddrriiccoossPPaarrtteennoonn((AAtteennaass,, ss..VV aa..CC..))TTeemmpplloo ddee HHeerraa,,PPaaeessttuumm ((ss.. VVII aa..CC..))TTeemmpplloo ddee SSeeggeessttaa,,SSiicciilliiaa ((ss.. VV aa..CC..)) 19. OOrrddeenn JJNNiiccooCCaarraacctteerrssttiiccaass::MMaarr EEggeeoo yy AAssiiaa MMeennoorrMMss eessttiilliizzaaddoo qquuee eell ddrriiccooCCaappiitteell ccoonn vvoolluuttaassFFuussttee ccoonn 2244 aaccaannaallaadduurraassmmuueerrttaassSSee uussaa llaa bbaassaaFFrriissoo ddeeccoorraaddoo 20. UUnn tteemmpplloo jjnniiccoo EEll EErreecctteeiioonnAAtteennaass ((ss.. VV aa..CC..)) 21. OOrrddeenn CCOOrriinnttiiooCCaarraacctteerrssttiiccaass::SSiigglloo IIVV aa..CC..EEss mmuuyy ppaarreecciiddoo aall jjnniiccoo..CCaappiitteell ddee hhoojjaass ddee aaccaannttooTTiieennee ccaauullccuullooss eenn llaasseessqquuiinnaass..MMaayyoorr ddeeccoorraacciinn eenn eelleennttaabbllaammeennttoo 22. UUnn tteemmpplloo ccoorriinnttiiooLLiinntteerrnnaa ddeeLLiissccrraatteess((ss.. IIVV aa..CC..))UUnn eeddiiffiicciioohheelleennssttiiccooMMaauussoolleeoo ddeeHHaalliiccaarrnnaassoo((ss.. IIVV aa..CC..)) 23. IImmggeenneess ddeell TTeeaattrroo ddeeEEppiiddaauurroo ((335500 aa..CC..))TTeeaaTTrrCCaarraacctteerrssttiiccaassoo SSee uussaabbaann ppaarraarreepprreesseennttaarr oobbrraass ddeetteeaattrrooSSee aapprroovveecchhaabbaa eellddeessnniivveell ddee llaass ccoolliinnaassppaarraa ccoonnssttrruuiirrlloossTTeennaann ffoorrmmaasseemmiicciirrccuullaarrSSuuss ppaarrtteess ssoonn::EEsscceennaaOOrrcchheessttrraaGGrraaddeerroo oo ccaavveeaaTTeeaattrroo ddeeTTaaoorrmmiinnaa ((IIIIII aa..CC..)) 24. ooTTrrooss eeddiiffiicciioossggrriieeggoossTThhoolloossSSttaaddiiuummHHiippddrroommooBBuulleeuutteerriiuummAAggoorraaSSttooaa 25. PPiinnttuurraa ggrriieeggaaPPiinnttuurraa mmuurraallNNoo nnooss hhaann lllleeggaaddoo rreessttooss ddee ppiinnttuurraammuurraall..PPiinnttuurraa cceerrmmiiccaaPPeerriiooddoo ggeeoommttrriiccoo ((ss..IIXX yy VVIIIIII aa..CC..))FFiigguurraass nneeggrraass ((ss..VVIIII--VVII aa..CC..))FFiigguurraass rroojjaass ((ddeessddee 553300 aa..CC..))HHeelleennssttiiccoo ((IIIIII--II aa..CC..)) 26. cceerrmmiiccaa yyppiinnTTuurraa ggrriieeggaaPPeerriiooddoo ggeeoommttrriiccoo((ss..IIXX yy VVIIIIII aa..CC..))FFiigguurraass nneeggrraass((ss..VVIIII--VVII aa..CC..))FFiigguurraass rroojjaass((ddeessddee 553300 aa..CC..))PPeerriiooddooHHeelleennssttiiccoo((IIIIII--II aa..CC..)) 27. IInnfflluueenncciiaa ddeell aarrttee ggrriieeggooSSoobbrree eell aarrttee rroommaannooSSoobbrree llaa iiccoonnooggrraaffaa ccrriissttiiaannaaSSoobbrree eell aarrttee ddeell RReennaacciimmiieennttooSSoobbrree eell aarrttee nneeooccllssiiccooEEnn eell ssiigglloo XXXX