Apologismos final

12
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 «Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα.» Ανδρέας Γ. Ευθυμίου ψηφίζω για την πόλη μου

Transcript of Apologismos final

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014«Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα.»

Ανδρέας Γ. Ευθυμίου ψηφίζω για την πόλη μου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014

«Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα.»

Aγαπητές Συμπολίτισσες και Αγαπητοί Συμπολίτες,

Από το 2010 μέχρι σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση δοκιμάστηκε όσο ποτέ άλλοτε.

Ο δήμος μας βρέθηκε μπροστά στην πρόκληση της συνένωσης και της οικονομικής επιβίωσης,

όντας υποχρεωμένος ταυτόχρονα να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή και να σταθεί δίπλα

στην δύσκολη καθημερινότητα κάθε δημότη.

Μέσα στην οικονομική και κοινωνική δοκιμασία που περνάμε, καταφέραμε να σταθούμε

όρθιοι στα πόδια μας, να ενώσουμε τους δημότες μας, να είμαστε δίπλα σε όσους δοκιμάζονται

και να βάλουμε τις βάσεις για ένα σύγχρονο δήμο, μια ανθρώπινη πόλη. Χωρίς τυμπανοκρου-

σίες και μεγάλα λόγια, σηκώσαμε τα μανίκια και δουλέψαμε αθόρυβα, με ανθρωπιά, χαμόγελο

και ενότητα.

Στις γραμμές που ακολουθούν, εκθέτουμε στην κρίση σας όσα καταφέραμε να δρομολο-

γήσουμε και να υλοποιήσουμε μέχρι σήμερα.

Μαζί πετύχαμε πολλά. Στις 18 Μαΐου αποφασίζουμε να πετύχουμε περισσότερα.

Ανδρέας Γ. Ευθυμίου

Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

«Διαφάνεια, εξοικονόμηση, αποτελεσματικότητα και συμμετοχή του δημότη»

• Κερδίσαμε το στοίχημα της συνένωσης. Το επι-χειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, τα ετήσιαπρογράμματα δράσης, τα τεχνικά προγράμματακαι ο προϋπολογισμός καταρτίζονται έγκαιρακαι σωστά από τις δημοτικές μας υπηρεσίες.

• Πετύχαμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτώνμέσα από τις τακτικές συνεδριάσεις των επιτρο-πών του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελε-στική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Τοπικέςκοινότητες, επιτροπή ποιότητας ζωής, επι-τροπή διαβούλευσης, κα).

• Αντισταθμίζουμε την μείωση του προσωπικούτης αυτοδιοίκησης λόγω των συνταξιοδοτή-σεων και της μείωσης των προσλήψεων με συ-στηματική συνεργασία όλων των διευθύνσεωνκαι των τμημάτων του Δήμου βάσει προγράμ-ματος και καθημερινής εσωτερικής αξιολόγη-σης.

• Επιμορφώνουμε και εξειδικεύουμε το προσω-πικό μας, προσφέρουμε τα απαραίτητα μέσαπροστασίας στην εργασιακή τους καθημερινό-τητα και κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να εξα-σφαλίσουμε την τήρηση των υποχρεώσεώνμας προς τους δημότες.

• Διευρύναμε το ωράριο των ΚΕΠ, αξιοποιήσαμε το Γρα-φείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων (προγράμ-ματα ΤΟΠΣΑ, εκπαιδευτικές δράσεις, κτλ). Λειτουργούμετμήματα εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των υποθέ-σεων των πολιτών και στις δύο Δημοτικές κοινότητες γιανα αποφύγουμε την ταλαιπωρία των κατοίκων με περιτ-τές μετακινήσεις.

• Σχεδιάσαμε σύγχρονο οργανόγραμμα εσωτερικής λει-τουργίας του Δήμου, πραγματοποιήσαμε συνεργασίεςγια εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, προσφέ-ρουμε πιστοποιημένες και ποιοτικές υπηρεσίες υψηλούεπιπέδου με χρηστή διαχείριση και διαφάνεια.

• Παρέχουμε καθημερινή ενημέρωση με πλήρη διαφάνειατων έργων, των προγραμμάτων και των δράσεων τηςΔημοτικής Αρχής μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα τουΔήμου και με δημόσιες ανακοινώσεις

2. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΧΑΜΕΝΟ

«Oργανώσαμε το δήμο, κερδίζοντας περισσότερες υπηρεσίες και ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα»• Κρατήσαμε σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς

τους πολίτες με τα νέα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που δημι-ουργήθηκαν μετά τον Καλλικράτη.

• Μειώσαμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου σε ποσοστό πάνωαπό το 1/3, χωρίς να υποβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίεςμας προς τους πολίτες.

• Συντάξαμε, συντάσσουμε και υλοποιούμε αξιόπιστους προϋπο-λογισμούς, προσαρμοσμένους στα νέα οικονομικά δεδομένα.

• Καλύψαμε και καλύπτουμε τις ανελαστικές υποχρεώσεις τουΔήμου σε μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις δανείων, κ.α.

• Μειώσαμε τις βραχυπρόθεσμες οφειλές του Ενιαίου πια Δήμουκατά 80%. Στις 31/12/2010 το χρέος των οφειλών και των υποχρεώσεων των πρώηνΔήμων Μοσχάτου και Ταύρου ήταν 6.700.000,00 €. Σήμερα το ποσό αυτό έχει μειωθείσε 1.336.000,00 €.

• Μειώσαμε τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – δάνεια του Δήμου κατά 16,60%. Στις31/12/2010 το υπόλοιπο του δανεισμού των πρώην Δήμων ήταν 10.900.094,10 €. Στις31/12/2013 το ποσό έχει μειωθεί σε 9.090.347,00 €.

• Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου γίνεται από τους πόρους τουΔήμου, χωρίς περαιτέρω δανεισμό

• Αυξήσαμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα. Στις 31/12/2010, τα χρηματικά διαθέσιμα τωνπρώην Δήμων ήταν 2.207.100,46 €. Στις 31/12/2013 με σωστή διαχείριση τα διαθέσιματου Δήμου μας έχουν αυξηθεί στο ποσό των 4.193.336,44 €, παρά την αποπληρωμή τωνοφειλών παρελθόντων ετών και την μείωση των κρατικών εσόδων.

• Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 22% σε οικείες και 24% σε μικρές επιχειρήσεις, με πε-ραιτέρω σημαντικές μειώσεις και μηδενικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας

• Μειώσαμε τις ετήσιες δαπάνες του Δήμου κατά 25%. Το 2010 το σύνολο των ετήσιωνδαπανών και για τους δύο Δήμους μαζί ήταν 32.762.584,46 €. Το 2013 το αντίστοιχο ποσόδαπανών είναι 24.295.515,93 €.

• Δεν δανειστήκαμε, αλλά προχωρούμε σταθερά στη διεκδίκηση είσπραξης διαφυγόντων εσό-δων από μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες.

• Αξιοποιήσαμε την περιουσία του δήμου εξοικονομώντας πόρους. Μεταστεγάσαμε υπηρεσίεςκαι δραστηριότητες του Δήμου από ενοικιαζόμενους σε ιδιόκτητους χώρους (πχ η αίθουσασυνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η βιβλιο-θήκη στον Ταύρο, κα),

• Αποπληρώσαμε τις οφειλές των πρώην σχολικών επιτροπών στις ΔΕΚΟ

• Λάβαμε θετική αξιολόγηση από το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν ελέγχου για την λει-τουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για την ορθότητα και την πληρότητατων οικονομικών διαδικασιών της Δημοτικής Αρχής

3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

«Κάθε ευρώ έπιασε τόπο»ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15.000.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

• Κατασκευή του αγωγού ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσο-στόμου Σμύρνης, προϋπολογισμού 2.200.000€ (ΕΣΠΑ)

• Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Πάρ-νηθος στο Μοσχάτο (προϋπολογισμού 2.130.000€).(ΕΣΠΑ)

• Επέκταση του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου(προϋπολογισμού 1.200.000€- ΟΣΚ-ΕΣΠΑ)

• Μετά από επίμονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής,αποδόθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών το

οικόπεδο της οδού Κλαζομενών στον Ταύρο, επιφάνειας1.500 τ.μ. για την κατασκευή του 3ου παιδικού σταθμού.

• Αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Ανοιχτού Δημοτι-κού Σταδίου Μοσχάτου (προϋπολογισμού 467.000 €-Περιφέρεια), αδειοδότηση σε όλα τα δημοτικά γήπεδακαι γυμναστήρια, βελτίωση του αρδευτικού ποτίσματοςστο Δημοτικό Γήπεδο Ταύρου «Σπύρος Γιαλαμπίδης», μέ-ριμνα για το φωτισμό των γηπέδων, συντήρηση εξεδρώνκαι τεχνικές αποκαταστάσεις διάφορων ζητημάτων, όπωςμελέτες πυρασφάλειας, ράμπες ΑΜΕΑ, συντήρηση-βελ-τίωση υποσταθμού Μ/Τα 20KV (προϋπολογισμού6.765,00 €), εργασίες αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού(προϋπολογισμού 19.680,00 €)

• Πραγματοποιήσαμε τεχνικές εργασίες στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Τιμόθεος Ευγενικός» (ΑΙ-ΟΛΟΣ) στον Ταύρο, στο Δημοτικό Γήπεδο του ΑΙΑΝΤΑ στον Ταύρο, στο Κλειστό Γυμναστήριοτης Λ. Ποσειδώνος και στο Κλειστό Γυμναστήριο της Καποδιστρίου στο Μοσχάτο (πυρασφά-λεια, πυράντοχες πόρτες, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστικό δίκτυο, προμήθεια υλικού,παροχή ΕΥΔΑΠ κ.α.)

• Έγινε τοποθέτηση νέων δαπέδων διαφόρων ανοιχτών γηπέδων στο Μοσχάτο και στον Ταύρο(μπάσκετ, τένις) (προϋπολογισμού 44.153,56 €)

• Δημοπράτηση και κατασκευή πεζοδρομίων ‘Ηρας (προϋπολογισμού 118.735,00 €)

• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο2ο Λύκειο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 435.364,32 €-ΕΣΠΑ)

• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 503.362,31 €- ΕΣΠΑ )

• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 395.073,61 € - ΕΣΠΑ )

• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 249.811,28 € - ΕΣΠΑ )

• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγώνενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέρ-γειας στο 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό και 2ο

Δημοτικό Σχολείο Ταύρου (προϋπολογι-σμού 444.257,08 €- ΕΣΠΑ )

• Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακήςαπόδοσης και την ορθολογική διαχείρισητης ενέργειας στο Δημαρχείο και στη Δημο-τική Βιβλιοθήκη (προϋπολογισμού 381.000,00 €- -ΕΣΠΑ )

• Πράσινα Δώματα στο 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ταύ-ρου (προϋπολογισμού 197.000,40 € - ΕΣΠΑ )

• Πράσινα Δώματα στο 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου (προ-ϋπολογισμού 156.196,73 € - ΕΣΠΑ )

• Εξοπλισμός αίθουσας πληροφορικής του 1ου Δημο-τικού Σχολείου Μοσχάτου

• Ανακατασκευή αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου (ΟΣΚ)

• Λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Μοσχάτο και τον Ταύρο (Πράσινο Τα-μείο)

• Υποβολή πρότασης για εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο (προ-ϋπολογισμού 700.000,00 € πλέον ΦΠΑ- JESSICA)

• Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ήρας στον Ταύρο

• Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ελ. Βενιζέλου στον Ταύρο

• Έγκριση της ανάπλασης της παιδικής χαράς της οδού Πυρρή στο Μοσχάτο (προϋπολογισμού116.568 €)

• Κατασκευή νέου εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού – τοποθέτηση σιδηροϊστών στο πάρκοΕν. Δυνάμεων του Ταύρου (ίδιοι πόροι), τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών (προϋπολογισμού25.000,00 €)

• Ανακατασκευή νεοκλασικού κτιρίου οδού Αγ. Κωνσταντίνου στο Μοσχάτο για λειτουργίαΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αποστολή.

• Διαγραμμίσεις Οδών (προϋπολογισμού 10.000 €)

• Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο (προϋπολογισμού 200.000,00 € -Περιφέ-ρεια)

• Δημοπράτηση και κατασκευή-συντήρηση έργων οδοποιίας (ενδεικτικά το 2013: κατασκευήοδών-κρασπεδορείθρων-πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (προϋπολογισμού118.735) και συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους Μοσχάτου και Ταύ-ρου (προϋπολογισμού 150.000 €), συντήρηση και επισκευή φθορών δημοτικών οδών (προ-ϋπολογισμού 200.000 €), κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τοδίκτυο αποχέτευσης (προϋπολογισμού 60.000 €), συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων που

παρουσίαζαν χρόνια προβλήματα, συνολικής επιφά-νειας 1.530 τ.μ. (Αναξαγόρα, Μακρυγιάννη, Αγ. Σοφίας,Πλ. Ατταλείας στον Ταύρο, Καποδιστρίου, Κεφαλλη-νίας, Δερβενακίων στο Μοσχάτο και δημοτικών δρό-μων συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. (Κοραή,Ελευθερίας, Μενελάου, Τζαφέρη, Κονδύλη), διαγραμ-μίσεις σε επικίνδυνες διασταυρώσεις και τοποθέτηση-βελτίωση σημάνσεων οδών

• Δημοπρατήθηκε το έργο: «Μικροκλιματική Αξιολό-γηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση- μερική ανά-πλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων τουβορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», προ-ϋπολογισμού 4.487.179,30 € (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤαμείοΣυνοχής & Εθνικοί πόροι).

• Δημοπράτηση και επισκευή πλακόστρωσης λόγωφθοράς της πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δ.Κ. Μοσχά-του (προϋπολογισμού 17.612 €)

• Έργα αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης σεσχολικά κτίρια του Δήμου. Ενδεικτικά: βιοκλιματικές πα-ρεμβάσεις για τη βελτίωση σχολικών συγκροτημάτωνβάσει προγραμμάτων ΕΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ, αντικατά-σταση υαλοστασίων στους χώρους των κλιμακοστασίωνστα σχολικά κτίρια (προϋπολογισμού 34.327 €), αντικα-τάσταση υγρομόνωσης και ψευδοροφής και χρωματισμοίσε σχολικά κτίρια (προϋπολογισμού 286.062 €), επι-σκευή μονώσεων, ανακατασκευή WC 1ου Γυμνασίου και1ου Λυκείου Μοσχάτου (ΟΣΚ), ανακατασκευή Α΄ορόφου

1ου Δημοτικού σχολείου Μοσχάτου- (ΟΣΚ), μελέτη για στατική επάρκεια Γυμνασίου και Λυ-κείου Ταύρου (ΟΣΚ) απομάκρυνση ομίλου πάλης από το χώρο του 2ου Δημοτικού Ταύρου,στατική αποτύπωση του συγκροτήματος γυμνασίων-λυκείων Ταύρου και αποκατάσταση βλα-βών και φθορών, συνολικής δαπάνης 100.000 €. (ΟΣΚ)

• Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα δημοτικών κτιρίων

• Κατασκευή νέου δικτύου (υπογείου), τοποθέτηση φωτιστικών και λοιπών εξαρτημάτων στηνοδό Μιαούλη στο Μοσχάτο, προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία ΗρώωνΠολυτεχνείου στο Μοσχάτο, προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Αγ. Παν-τελεήμονα στον Ταύρο

• Εγκατάσταση νέας παροχής ηλεκτροδότησης Αντλητικού Συγκροτήματος στο πηγάδι Σκαλτσάστον Ταύρο

• Ανακατασκευή καταστημάτων πλατείας Αταλείας για εγκατάσταση κοινωνικών δομών τουΔήμου

• Διάνοιξη και διαπλάτυνση οδού Πολυκράτους (ΥΠΟΜΕΔΙ)

• Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας (προϋπολογισμού 37.970,10 €)

«Κάθε ευρώ έπιασε τόπο»

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ«Προστασία περιβάλλοντος, περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι, πολιτισμός, άθληση και στήριξη της νέας γενιάς»

• Δίνεται προτεραιότητα στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος εντάσσοντας για χρη-ματοδότηση μία σειρά μεγάλων βιοκλιματικών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον καιαναπτύσσοντας πολιτικές και δράσεις προστασίας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Ενδει-κτικά αναφέρεται η ολοκλήρωση του έργου «κατασκευή-βελτίωση της περιοχής Εσταυρω-μένου στον Ταύρο», συνολικής δαπάνης 1.714,000 € και το έργο «διαμόρφωση χώρουπρασίνου περιβάλλοντος χώρου προσφυγικών πολυκατοικιών περιοχής 72» στον Ταύρο,συνολικής δαπάνης 963,000 €, όπως και τακτικές δενδροφυτεύσεις σε Μοσχάτο και Ταύρο.

• Απομάκρυνση των παράνομων «σκραπατζίδικων» από τον Ταύρο και το Μοσχάτο και απο-μάκρυνση παράνομης χωματερής από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ

• Αποτρέψαμε το ΠΔ του Ελαιώνα για την επιβολή μη αποδε-κτών χρήσεων και απορρίψαμε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-πτώσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επίτης οδού Πειραιώς και την αδειοδότηση πολυώροφου κτιρίουπολλαπλών χρήσεων στο εργαστήριο δομικών υλικών τουΥΠΕΧΩΔΕ στην οδό Πειραιώς

• Παρά τους μειωμένους πόρους και το μειωμένο εργατικό δυ-ναμικό του Δήμου κατά 20%, η καθαριότητα και η προστασίατου πρασίνου και στις δύο δημοτικές ενότητες πραγματοποιείταισε καθημερινή βάση, ενώ γίνεται προσπάθεια για άμεση αντα-πόκριση στα αιτήματα των πολιτών

• Πραγματοποιούνται τακτικοί ψεκασμοί και καθαρισμοί σταφρεάτια του Δήμου και καθαρισμοί σε μεγάλους χώρους,όπως οικόπεδα, στις προσφυγικές εργατικές κατοικίες, κλπ

• Με ορθή διαχείριση κάνουμε οικονομία στο κόστος επι-σκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου, με επι-σκευές στο συνεργείο του Δήμου. Επιτυχαμε εξοικονόμηση

καυσίμων με ορθή διαχείριση του στόλου των οχημάτων

• Διεκδίκηση για την αποφυγή της τριχοτόμησης του Ταύρου από τον Προαστιακό με τηνκατασκευή ανισόπεδων κόμβων. Πετύχαμε τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίουστο Δήμο κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ομόφωνη απόφασή του.Προσφύγαμε στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΥΠΕΚΑ

• Εκπόνηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της ενεργειακής αναθεώρησης σύμφωνα μετα νέα δεδομένα (ΚΕΝΑΚ), της μελέτης του κτιρίου της οδού Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρογια να υποβληθεί προς χρηματοδότηση.

• Απομακρύνθηκαν οι επαγγελματικές διαφημιστικές πινακίδες από βασικούς οδούς τουΔήμου (πχ Πειραιώς, Χαμοστέρνας, κτλ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευσητων πεζών και να υπάρξει αισθητική αναβάθμιση.

• Ολοκληρώσαμε μέσα από τις απαραίτητες διαβουλεύσεις την κυκλοφοριακή μελέτη τουΤαύρου και τις άμεσες παρεμβάσεις στους 3 επικίνδυνους κόμβους (25η Μαρτίου και Αναξα-γόρα, Επταλόφου και Τιμοθέου Ευγενικού. Λεωφ. Ειρήνης και Μακεδονίας) καθώς και τη ση-ματοδότηση στην περιοχή Εσταυρωμένου, έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα

• Επανασχεδιάσαμε τη διαδρομή και τα δρομολόγιατης δημοτικής συγκοινωνίας για να καλυφθούν οιανάγκες μετακίνησης και σύνδεσης των δύο ενοτήτωνΜοσχάτου και Ταύρου

• Επαναλειτούργησε με πρότυπη μορφή το Πάρκο Κυ-κλοφοριακής Αγωγής σε μία έκταση 10 στρεμμάτωνστο Πάρκο Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμ-βολή της Κοινωφελούς Επιχείρησης

• Εγκαταστήσαμε και εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά 60KW σε Μοσχάτο και Ταύρο

• Δημοπρατήθηκε ο ποδηλατόδρομος παραλίας Μοσχάτου-Μοσχάτο-Ταύρος-Αθήνα -ΈργοΥΠΕΚΑ

• Προχωρήσαμε σε μία σειρά ενεργειών που αναβάθμισαν τις γειτονιές, όπως την αποβολήτου επαγγελματικού σταθμού παρκινγκ από το οικόπεδο Πασσά στον Ταύρο, την προώθησητης ανάπλασης του οικοπέδου Μετζιδιέ, την ολοκλήρωση της μελέτης διαμόρφωσης της πλα-τείας Λαού, προϋπολογισμού 1.150.000, την προμήθεια οργάνων και τάπητα για την παιδικήχαρά της οδού Βενιζέλου και την μελέτη για την παιδική χαρά της οδού Τεώ, καθώς και τηνμελέτη του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς, έμπροσθεν ΚΕΠ Δ.Κ. Ταύ-ρου».

• Λειτουργούν τμήματα μαζικού αθλητισμού, ομάδες γυμναστικής, αθλητικές εκδηλώσεις μεμεγάλη συμμετοχή. Πάνω από 1500 ενεργά μέλη κάθε χρόνο στα αθλητικά προγράμματατου Δήμου που γίνονται και στο Μοσχάτο και στον Ταύρο. (Για παράδειγμα, το πρόγραμματων «αθλοδιακοπών» με τέσσερις περιόδους και στις δύο ενότητες και πάνω από 1500 εγ-γραφές ανά έτος).

• Συμμετέχουν πάνω από 1500 άτομα κατ΄έτος στα ερασιτεχνικά και καλλιτεχνικά εργαστήριατου Πνευματικού Κέντρου

• Συνεχίζονται οι μεγάλες διοργανώσεις και τα φεστιβάλ του Δήμου, με μειωμένο κόστος καιαυξημένη συμμετοχή και από τις δύο περιοχές Μοσχάτου και Ταύρου. Το «Καρναβάλι», τα«Ταύρεια», το «Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου», το «Μαθητικό Φεστιβάλ»,επιτυχημένοι θεσμοί για τους οποίους κερδίσαμε το στοίχημα της συνένωσης με τη συμμετοχήομάδων από τις δύο ενότητες του Δήμου.

• Οι περισσότερες πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο, τα εργα-στήρια του Δήμου με χαμηλά δίδακτρα και σημαντικές μειώσεις και δωρεάν συμμετοχή κατάπερίπτωση για τους ανέργους, τους πολύτεκνους, τους φοιτητές, κτλ. Στις μεγάλες εκδηλώσειςσυγκεντρώνουμε τρόφιμα και ιματισμό σε εθελοντική βάση για τους δοκιμαζόμενους συμ-πολίτες μας.

• Λειτουργούν και οι δύο δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι «Σινέ-Κήπος» και «Σινέ Νέα Μα-σκώτ» από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου με χαμηλό εισιτήριο, ταινίες Α΄ προβολής,δωρεάν εισιτήρια για ανέργους, συνταξιούχους και ΑΜΕΑ. Έναρξη κινηματογραφικής λέσχηςκαι του καινοτόμου προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου».

• Πετύχαμε έτσι ώστε να δημοσιευθεί το ΠΔ όπου ορίζει το παραλιακό μέτωπο ως δημόσιοχώρο αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με ελεύθερη πρόσβαση και ταυτόχρονα σχε-διασμό για υλοποίηση συγκοινωνιακών και αντιπλημμυρικών έργων. Με ενέργειές μας απο-φύγαμε να γίνει η παραλία μας «λιμάνι κρουαζιέρας». Είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή τουκελύφους πάνω από την μετατοπισμένη και βυθισμένη λεωφόρο Ποσειδώνος

5. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ«Κοινωνική πολιτική με έμπρακτη βοήθεια στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες»

• Λειτουργία ολοκληρωμένου πλαισίου δομών κάλυψης των κοινωνικών αναγκών του Δήμουκαι των πολιτών: πρότυποι παιδικοί σταθμοί (πάνω από 1200 παιδιά την τριετία, χωρίς τρο-φεία, μέσω ΕΣΠΑ), ΚΑΠΗ, σχολεία, Πνευματικό Κέντρο, αθλητικές δομές με στοχευμένες τι-μολογιακές πολιτικές για τους οικονομικά ασθενέστερους, λειτουργία του «ΚέντρουΔημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία», κτλ

• Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (801 οφελούμενες οικογένειες μεχρι τις αρχές του2014) και του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (60 συμμετέχοντες τον πρώτο χρόνο λειτουρ-γίας) σε συνεργασία με την “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” της Αρχιεπισκοπής

• Λειτουργία τράπεζας τροφίμων και ειδών για 587 οικογένειες του Δήμου μας για την κάλυψηβασικών αναγκών τους, συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την υποστήριξηοικογενειών του Δήμου μας (σε μηνιαία βάση εξυπηρετούνται 55 οικογένειες), συμμετοχήστο πρόγραμμα διανομής τροφίμων της Ευρωπαικής Ένωσης (88 οικογένειες οφελούμενες)και λειτουργία της «Γωνιάς της Αλληλεγγύης» για παροχή ειδών ρουχισμού (150 οικογένειεςοφελούμενες και διάθεση 9.141 ειδών)

• Λειτουργία δικτύου εθελοντών ιατρών οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σεανασφάλιστους και άπορους δημότες, πραγματοποιούν εμβολιασμούς και ιατρικές εξετάσειςγια τις ανάγκες της εγγραφής στα σχολεία και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου για τιςανάγκες κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών, οι οικογένειες των οποίων δοκιμά-ζονται από την κρίση

• Συνεργασία με ποικίλους ιατρικούς φορείς για δράσεις προαγωγής υγείας και προληπτι-κής ιατρικής (Αιμοδοσία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, εμβολιασμοί, ψηφιακές μαστο-γραφίες, εξετάσεις πρόληψης, μετρήσεις σκολίωσης, διατροφική παρακολούθηση, κα)

• Συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας(ατομική-συμβουλευτική υποστήριξη σε 1000 πολίτες και οικογένειες της πόλης μας ), 306οφελούμενοι του προγράμματος “βοήθεια στο σπίτι”, σχολές γονέων και σεμινάρια, δράσειςευαισθητοποίησης για θέματα που προβληματίζουν τους νέους, εξειδικευμένες ημερίδες,προγράμματα κοινωνικών υποτροφιών

• Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων για πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση ανεξαρτήτωςμορφωτικού επιπέδου, μέσα από τα προγράμματα του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης» τουΔήμου και του προγράμματος του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου».

• Πρόσβαση στην αγορά εργασίας οφειλομένων και εργοδοτών και πρακτική στήριξη των ανέρ-γων μέσα από το «Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων» και συμμετοχή τουΔήμου σε εστιασμένα προγράμματα απασχόλησης (πχ «ανέργων ηλικίας 55-64 ετών», «προ-γράμματα κατάρτισης ανέργων», «προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης γιαευάλωτες ομάδες πληθυσμού, προγράμματα απασχόλησης ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ).

• Λειτουργία και δράση τοπικών συμβουλίων κοινωνικού περιεχομένου, όπως το «Τοπικό Συμ-βούλιο Παραβατικότητας»

• Λειτουργία του προγράμματος «κουζίνα για όλους» με ποιοτικό φαγητό καθημερινά, σε χα-μηλή τιμή

• Προσλήψεις με διαδικασίες πλήρους διαφάνειας μέσω ΑΣΕΠ για 500 εργαζομένους ορισμέ-νου χρόνου και συμβάσεων έργου στο Δήμο

Συνεχίζουμε το έργο μας με τη δική σας υποστήριξη. Για ένα σύγχρονο Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο.

Συνεχίζουμεμε πρόγραμμα,

οργάνωση και τόλμηνα δημιουργούμεένα Δήμο ισχυρό,κοντά στον πολίτη

και τις ανάγκες του!

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑΜΟΣΧΑΤΟ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 89, ΤΗΛ: 210 4817109

ΤΑΥΡΟΣ: ΘΡΑΚΗΣ 21, ΤΗΛ: 210 3477012email: info@αefthimiou.gr

w w w. a e f t h i m i o u . g r