Apologia Sokratoys A

of 14/14
]+[ www.e-e-e.gr ΠΗΓΗ: http://users.otenet.gr/aper/t2t.htm Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους (ed. John Burnet, 1903) [17a] ὅτι μὲν μεῖς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν μῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου μαυτοῦ ἐπελαθόμην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ἔλεγον ὡς χρῆν μᾶς εὐλαβεῖσθαι μὑπ᾽ μοῦ ἐξαπατηθῆτε [17b] ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ μαἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα ὑπ᾽ μοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, μολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, τι οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, μεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν--οὐ μέντοι μ∆ία, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ τούτων, [17c] ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν--πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι λέγω--καὶ μηδεὶς μῶν προσδοκησάτω ἄλλως· οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς μᾶς εἰσιέναι. καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο μῶν δέομαι καὶ παρίεμαι· ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου δι᾽ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα μῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, μήτε [17d] θαυμάζειν μήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα· ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου ἄν μοι εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ [18a] ἔλεγον ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην, καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο μῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν--ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη--αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατηγορημένα καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερον καὶ τοὺς [18b] ὑστέρους. μοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς μᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες, οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι τοὺς μφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς· ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ἄνδρες, οἳ μῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν μοῦ μᾶλλον οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω [18c] ποιῶν. οὗτοι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, <οἱ> ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι· οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά εἰσιν οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατηγορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς μᾶς ἐν ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες ἔνιοι μῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγοροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός. δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ [18d] ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν εἴ τις κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ διαβολῇ χρώμενοι μᾶς ἀνέπειθον--οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους πείθοντες--οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν· οὐδὲ γὰρ ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ᾽ ἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. ἀξιώσατε οὖν καὶ μεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διττούς μου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς 1
 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  1

Embed Size (px)

description

apologia_sokratoys

Transcript of Apologia Sokratoys A

 • ]+[ www.e-e-e.gr : http://users.otenet.gr/aper/t2t.htm

  (ed. John Burnet, 1903) [17a] , , , , . . , [17b] . , , , , . , , , -- , , , , [17c] , -- -- , , . , , , , , [17d] . . , . , , [18a] , , , -- , -- , , . , , , [18b] . , , , , , , [18c] . , , , . , , , . , [18d] , . -- -- , . , , ,

  1

 • , [18e] , . , , [19a] . , , , . , . [19b] , . [19c] . , , , . , -- -- , , . [19d] , , -- -- , . , [19e] , . , . , , -- -- [20a] . , -- -- , , , [20b] , , , , . , , , . , , , , , , , . [20c] . , . , , , . [20d] , . , . . , . , , . . , [20e] , , ,

  2

 • . , , , , . , , . . [21a] . , . --, , , -- . . , . [21b] . , . . , [21c] , . -- , , , -- , , . [21d] , , , , , . [21e] , . , [] , -- , , [22a] . , -- -- , . . [22b] , . , , . , , . . , [22c] , , . , . . [22d] , . , . , , -- -- [22e] , ,

  3

 • . . , , [23a] , , , . , , , , . , [23b] , , , , , . , . , [23c] . -- , --, , , , . , , [23d] , , , , . , , . [23e] , , . , , [24a] , , , . , , , . , [24b] . , . , , . , , . [24c] , . . . , , , , , , . , , [24d] . , , . , , ,

  4

 • . --, , , , , . [24e] , , , , , , . , . , , . . [25a] . , . , , , , . , , , . . . [25b] , , , , , , , , [25c] . , , , , . , , , . ,

  5

 • . [25d] , . . , . , , [25e] , , , , , , , , , , [26a] , . , [ ] , , . , , . , , [26b] , . , , , , . , , , [26c] . -- -- , , , . , . [26d] , , , , , . , , [26e] , , , , .

  6

 • , , , , . , , , . [27a] , , . . , , , . , [27b] , . , , , , , , , , , . [27c] , . . , , , . , , . [27d] . , , , , , , , [27e] , , . , , , , [28a] , . , , , , , , . , , . [28b] , . , , , , , , , , . [28c] ,

  7

 • , , , , , , -- , , -- , [28d] , , , , , . , , , , , , . , [28e] , , , , , , , , [29a] . , , . , , . , [29b] . , , , , , , , . , [29c] , , , , [] , -- , , , [29d] , -- , , , , , , , , , , , , , , [29e] , , , , , [30a] , , . , , , . , , . [30b] , , . , , . , , , , , [30c] , .

  8

 • , , , , , . . , , -- -- [30d] . , , , . , , , , , [30e] . , , -- -- , , , [31a] . , , , , , , , , , . , [31b] , , . , [31c] , . , , , . , , . , [31d] [], . , , , , . , , , , [31e] . , [32a] , , . , , . , , . , . , , [32b] , , , . , , [32c] , . ,

  9

 • , , . [32d] , , , , . , , , , , . , . [32e] . , , [33a] . , , . , , , [33b] , , . , , , . [33c] , , , . . , , . , , . [33d] , , , , , , , . , , [33e] , , , , , , , , -- , -- , , [34a] , , , , . , , -- -- . , , , , [34b] . , , , , , , , . [34c] , , , , , , , . [34d]

  10

 • . -- , -- , , , , , , , , . , [34e] , , , , , , [35a] . , , , , , , [35b] , , . , , , , , , , . , , [35c] , . , , , . . , , [35d] , . , , , . , , , . [35e] , , [36a] , , , , . , , , . , , , , , , [36b] , . . , , , , , [36c] , , , , , , , , [36d] -- , , . , , ,

  11

 • , [36e] , , . , [37a] , . , , , . , . , , , , [37b] , . . , [37c] , , . . , , [37d] , , , . . , , [37e] , . , , . [38a] , , , , . , , , . [38b] . , , , , . . , , , , . [38c] , , , -- , , -- , . [38d] , . . , , , . . , , -- [38e] , , . , , . [39a] ,

  12

 • . , . , , , [39b] . , , . , . . , . [39c] , , . , , , , . [39d] , , , . , , , . . [39e] , . , , . [40a] . , -- -- . , . , [40b] , , . . , , [40c] . , . . , . [40d] , -- , , , , [40e] -- , . , , , , [41a] , , , , , . [41b] ,

  13

 • , -- , -- , , , . , , [41c] , , , . , , , , [41d] , , , . , . , [41e] . , , , , , , , , , . [42a] , . , , , .

  14