ANORE SUARES ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ …

of 7/7
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ |γρ ΑΦΕΙ Α: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ 30-297 |[| ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔ ΑΚΗΣ ||| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ANTON ΝIΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ [|| Σ ΑΒΒΑΤΟ 30 ΔΕΚΕΗΒΡ ΙΟΥ 1939 [ ANORE SUARES Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΤΟΙΤΟΠΕΦΣΚΙ Ο ΠΟΙΗΤΗ* ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ί Amw*£c.tn»e . Ut4 ¡ι’.Ότ.π rrA *ER- ■¡Jjciiyt ffif» tlv Βνάϊν γι4 Um Ρωμαινό Un ¡iMu>Hy, γραΐ^βνΐ) in ’· βδΐίιίας o~A ΟληνιαΛ ist tiv- -4w>. Ό x. Έλμαυτ χέν 2 χά£ν ί χ « Ί ·μ 4τα·?ρ<ίβ*ι στέ ?W1 iaMixÄ τ6 ν Κι&ίφη. Τώρα μβαιφ?άζϊΐ τόν Ρω μανό τόν >«/.<*94 ηού, μέ τήν s&meptw «ύτή, Srjjio- '»ιίΰουμδ οτή -τχλίΐ* χοΟ στμΜρινοΛ φύλλου .μας Sv* *Γ,ό«Μ!,3μα *πό χδ χοντώκιό χου τών Χρι στουγέννων) . Κάθε φιλέλληνας, πού έρχεται σ’ αυτή τή χώρα, γιά νά βρει δσο μπορεί περισσότερα ζωντανά ίχνη τού αρ χαίου πολιτισμού, θά βάζει μπροστά σέ κάθε νέαν εμφάνιση τέχνης πού συ ναντάει, τή διπλή ερώτηση: πως καθρε φτίζεται έδώ μιά άχτίνα του ήλιου πού ζστή νονιμώτερη έποχή δημιούργησε ' τήν άξέχαστην εικόνα τού κλασσικού ί,άνθρώπου; καί'πώς καίει ώς σήμερα αύτή ή σπίθα — όχι μόνο σάν αλαρ- -Ύΐνή θυιαηση, άλλά σάν σωματική γει τονία; Πράγματι τό περίβλημα περιο ρίζεται σέ μιά καλύτερη κατανόηση ¡αύτης τής μυστηριώδους εποχής, πού ¡τή λέμε Βυζαντινή. Γιατί αύτή είναι ή :βαση κάθε ιδιομορφίας καί του σημε ρινού Ελληνισμού, διακρίνοντας αύτύ ώς τη ρίζα από τή δυτική παράδοση. :Καί από τήν άλλη μεριά τό Βυζάντιο ¡είναι τό τελευταίο άνθισμα του άρ- ναίου δέντρου, πού Ανεξάρτητα άπ> ό- ίλες τις ξένες έπιρροές, κρατάει κάτι Αμετάβλητα κλασσικό. Σέ τέτοια πνευματικήν άτμόσφαιρα μου προξένηάε τή βαθύτερη χαρά ή όποκάλυψη — άν επιτρέπεται η λέξη- ¡τοΰ μεγάλου Βυζαντινού ποιητή, του ίΡωμανοΰ. Δέν ήταν άποκάλυψη σάν που Κολόμβου. Γιατί άφοΰ έδώ καί έ- ξηντα περίπου χρόνια ό καρδινάλιος Πίτρα, έργαλε τόν άγιο τής πρώτης ’Οκτωβρίου άπό τόν πολυαιώνιο ύπνο του στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες, τυπώνοντας μιάν εκλεκτή σειρά τώ» 0μνων του, καί άΦοϋ έδώ καί σαράντα περίπου χρόνια ό καθηγητής Κρούμ- παχερ άψιέρωσε τήν έξοχη καταπλη- χτική πολυμάθειά του καί θερμή του άγάπη γιά τό Βυζάντιο στή διαφώτιση όλων των σχετικών ζητημάτων — άπύ τότε τό έργο καί τήν προσωπικότητα του ποιητή τά συζητούσαν καί τά συ ζητάνε οί έπιστήμονες σέ δλες τις χώρες. Λείπει δμως, δπως καταλαβαίνω, ή ζωντανή απόλαυση τού ώραίου, πού μας δίνει ή ποίηση του έξω άπό τήν ιστορικήν έρευνα (άν καί φωτισιιένη iänt’ αύτη). Γιά τούτο βάλθηκα νά δώ· ρω στούς γερρανομαθεΐς μου φίλους στήν Εύρώπη οοκίμια άπό πιστές γερ μανικές μεταφράσεις του Ρωμανού, πού τούς συγκινοϋσαν πολύ. Καί γιά τούτο θά ήθελα καί στούς "Ελληνες φί- λουςμου να πώ λίγεςλέξεις, έξηγώντας πώς βλέπω τήν άξία αύτης της άδικα ξεχασμένης τέχνης. : Φαίνεται σάν ένα άπό τά χαρακτηρι στικά θαύματά του Ελληνισμού ή πα ρουσία τού ποιητή μας. Ό Ρωμανός tftav Εβραϊκής καταγωγής, γεννήθη κε στό κέντρο τού άνατολικού πνεύμα τος, στή Συρία, έγινε Ιερέας καί ίσως μοναχός, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη % έποχή τοΰ Αύτοκράτορος Άνα- οτασίου (491— 518 .μ. Χ ρ .), δταν οί φα νατικές φιλονικίες γιά τά θεολογικά δόγματα άπορροφουσαν σχεδόν δλες ϊίς πνευματικές δυνάμεις τών λογίων,. ένώ ή ποίηση πάγωνε σέ νεκρούς μύ- 6ους καί νεκρά μέτρα. Καί αύτός ό Εένος, ό Σημίτης, 6 όλότελα άπροπα- ράσκευος έφημέριος, γέννησε στό σκο τάδι τής στενής έκκλησίας του, ύπό (ία- μορφή, μιά φωτεινήν,'Ελληνικήν ¿μορφιά, έγινε ό πατέρα^ νέου τρόπου ώθαοά ποιητικού ρυθμου, βγαλμένου hjö τά βάθη. τά παρθενικά τής ζωντα ής Ρωμέΐκης λαλιάς καί φωτισμένου, ιάπως άπό τίς ύπόγειες φλόγες; τού ΤοΟ ΕΛΜΟΥΤ ΦΟΝ TEN Σ Τ Α Ι Ν Ε Ν άθάνατου . δαίμονα τής Ελληνικής τραγωδίας. Είχε, βέβαια, προδρόμους καί πα ραδείγματα, πού έδω δέν έχουμε τό χώρο νά άναφέρουμε στις λεπτομέρει ες. Ή Συριακή ποίηση τον έπηρέαζε βαθιά καί τό άκμάζον τότε σέ δλους Λ« ί' .Ο _ « ? - . ...ώ .. ... _ « Γ. τούς άμβωνες ίεροκήρυγμα τού έδινε ιδέες καί ύποθέσεις, άλλά τό άποφα- σιστικό τό έδωσε μόνος του, δηλαδή τό άπό μυστικό χάρισμα Ιμπνευσμένο δη μιούργημα τού ώράίου λόγου. Κοντακιον λέγεται τό ποιητικό εί δος, πού χρωστάει ή λογοτεχνία στό Ρωμανό. Είναι κάτι σάν Ιεροκήρυγμα- ψαλμένο μέ ίδιους σκοπούς, πού δυστυχώς χάθηκαν γιά πάντα, μέσα στή λειτουργία, άλλα μέ προσωπική έλευθερία τοΰ ποιητή. Τό κοντάκιον έ χει μιά στροφήν εισαγωγής μέ Ανε ξάρτητο οοθμό καί έπειτα μιά μακρυά σειρά στροφές, οϊκοδομημένες (πού καλούνται οίκοι), δλες κατά ένα σχήμα, νέο γιά κάθε κοντάκιο, πού ά- ραδιάζονται σάν μαργαριτάρια τού ιερού κομβολογιού οέ μιαν άκ’ρ,οστι- γίδα καί τελειώνουν .πάντα σέ ένα στί χο, πού μέ τήν άδιάκοπην έπαναληψή του αναγκάζει τόν άτέλειωτο εύλαβι- κόν ένθουσιασμό νά ύποβληθεΐ στό νόμο του πλαστικού καί τοΰ τελείου. Τό πρώτο κοντάκιο τοΰ Ρωμανού (πού παραθέτουμε σέ άλλη στήλη με ρικές στροφές), άφιερώνεται στή γέν νηση τοΰ Χρίστου..Χίλια περίπου ακό λουθα, πού μόλις τό εικοστό μέοο§ τους συντηρείται στά χειρόγραφα του ‘Αγιου ’Όρους, τής Πάτμου καί άλλα,, εγκωμίαζαν τή ζωή, τά πάθη καί τόν θάνατο τού Σωτηρα, τίς πράξεις τών άποστόλων καί ολων των ώς τότε *5- Ϊ ίων τής χριστιανικής κοινωνίας καί πεικόνιζαν τή μοίρα τών πιστών καί άπιστων ώς τό τέλος του κόσμου, στή Δεύτερη Παρουσία. Τι νέο προσφέρει ό Ρωμανός με αυ τά τά κοντάκια στήν Ελληνική λογο τεχνία ; Πρώτ’ άπ’ δλα τη γλώσσα. Μπορεί νά πεί κανείς χωρίς υπερβο λή, πώς αύτός ό άνατολίτης είναι ό πρώτος καλλιτέχνης δημοτικιστής της (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2) Άπό τήν πρώτη στιγμή, ξέρει ποΟ βρί σκεται ή δύναμή του. Κι’ ¿ν δέν τό δεί χνει άκόμη στα έργα τον, προαισθάνεται τό είδος της ιδιοφυίας, πού αργότερα θα φανερώσει μέσα σ’ αύτά. Είμαι πρωτότυπος, λέει περίπου, κατά τοϋτο: δτι μέσα μου είναι ή άνάλυση, όχι ή σύνθεση. Πάω πρός τά μέσα' κι’ έρευνων- τας τά άτομα, πληροφορούμαι γιά δλα. Λ Ένοιωθε πάντοτε Αντιπάθεια γιά τίς έπι- υτήμες, τΙς θεωρούσε ματαιες. 'Η μόρφωσή του ώστόσο, ύπή φιλολογική. Άπό μικρός έμαθε τά γαλλ’κά καί τά γερμανικά. ΟΙ μικροί Ντοστογιέφ- Μετάφρ. ΓΙΑΤΒέΗ ΧΑΤΖΙΝΗ δέν ξέρει νά μιλήιπι: τραυλίζει. Ό Ντο* στογίέφσκι είναι άνθρωπος μακριάς καλ λιέργειας, τόσο άπό ράτσα, δσο κι’ άπό διαπαιδαγώγηση. Ποτέ δέν έμεινε σέ χέρ σο. Τό παιδί αύτο τών μικροευγενών δέντη- κεν άνατροφή εύγενή. Τό δίδαξα» άπο τό λίκνα Ό πατέρας Ντοστογιέφσκι δέν εί ναι μόνο ένας άνθρωπος αόστηρός, άπυρ* ροφημένος Αποκλειστικά Από θρησκευτικές Ιδέες. ΚΓ αύτός έπίσης, διαβάζει. ‘Υπηρέ τησε στό στρατό. Πολέμησε ένσντίον τοΰ Ναπολέονχα. Βλέπει πέρα Απ' τή συνοικία , ·_ _ Λ . του, πέρα Απ’ τήν πόλη, άκόμη πέρα κΓ μόρφωσή του ώστόσο, υπήρξε καθαρά ^ ^ ρωσϋίσ. πυικΆ ΆιιΑ ιιικοΑγ Ειιαθε τα ναλλ'Κά — · σκι είχο» ένα Γάλλο παιδαγωγό, πού λε- γόταν Σουκάρ. Στό φτωχό σπίτι του πα τέρα του, ό Ντοστογιέφσκι Απόκτησε τή συνήθεια τής άνάγνωσης. Καί τήν είχε δ πως πρέπει νά τήν έχει κανείς· ώς τό πά θος. Ή σκληρότερη στέρησή του στό κά τεργο εϊταν πού δέ μπορούσε νά διαβάσει. Σπουδαστής ή έξόριστος, στή φυλακή, στη Σιβηρία, από σοφίτα σέ σοφίτα, σέρνει πάντοτε βιβλία μαζί του: τή Βίβλο, τόν Σαίξπηρ, τόν Σίλλ-ερ, τό Ρακίνα, τόν Πτά- ντε, τόν Πούσκιν. "Οταν δέν ζητάει χρή ματα άπό τους φίλους του, τούς Ικετεύει νά τού στείλουν βιβλία. Είναι θρεμμένος μέ έργα γαλλικά. Τού άντικατάστησαν τ’ Αρχαία. Τά έλληνικά του καί τά λατινικά του είναι τά γαλλικά. Καταβροχθίζει δλα μέ τήν ίδια όρεξη, τό Βολταΐρο και τόν Μπαλζάκ, τόν Εόγένιο Σύη καί τό Ρακίνα. Άπο πολύ νέος, έχει διαβάσει άπειρα πράγματα. Όσο γιά τούε Ρώσσους, τίποτε δεν Αγνοεί. Σ ' όλη του εή ζωή είναι περίεργος γιά τούς Αντιπάλους του, άπληστος γιά καθετί πού δημοσιεύ ουν. ’Επικαλείται άδιάκοπα τά ρομάντσα τού Τουργκένιεφ, τοΟ Γοντζάρωφ καί τοΟ Τολστόϊ. Παρακολουθεί δλους τούς συγ γραφείς, κάθε τάξης, άκόμη και τούς κρι τικούς. Σ τ ά μάτια του, μόνον ό Πούσκιν κι’ ό Γκόγκολ έχουν ίδιοφυΐα. Τήν άρνείται στόν Τολστόϊ. Άλλωστε, τό παράδειγμα τοϋ Γκόγκολ, πού πέθανε τρελλός, τόν πα ρακολουθεί. θεωρούν συνήθως τόν Ντοστογιέφσκι σάν έναν Ακαλλιέργητο βάρβαρο, πού δλα τά όφείλει στόν έαυτό του. Δέν ύπάρχει με* γαλείτέρο ψέμα. Καλή Ιδέα γιά τους δα σκάλους καί τούς λοχίες τών γραμμάτων. Κολακεύουν έτσι τήν ίδια τους τή βαρβα ρότητα. Βρίσκουν βάρβαρη κάθε πρωτότυ πη ψυχή, γιά νά προκαλέσουν τήν προσοχή στή δική τους πρωτοτυπία. Ό βάρβαρος Πρέπει νά ζητήσουμε τό Ντοστογιέφσκι έκει πού βρίσκεται: στό κέντρο τής πλειά δας πού Αποτελεί τή δόξα τοδ ρωσσικοΟ πνεύματος. Είναι δυό χρόνια νεώτερος άπό τόν τουργκένιεφ κι’ έφτά μεγαλείτερος Απ’ τόν Τολστόϊ. Βρίσκεται λοιπόν Ανάμεσα γκένιεφ ιτόϊ. Βι κι’ έφτά μεγαλείτερος Απ’ στό Τολστόϊ καί τόν Γκόγκολ. Γεννήθηκαν δλοι στή μυστικόπαθη βασιλεία του ’Αλε ξάνδρου καί μεγάλωσαν μέσα στά σκότη καί τή σιωπή του Νικολάου. ΟΙ πατέρες τους, ολων, είναι άνθρωποι τού 1812, πού Απελευθέρωσαν τήν πατρίδα τους καί έ«έ βαλα» τήν κοσμική Ρωσσία στήν Εύρώπη. ‘Η Ρωσσία δέν θά ξαναβρεΐ Ασφαλώς τέ τοιους πατέρες καί τέτοιους γιούς. Εΐταν εύγενεις, στήν πνευματική έννοια τής λέ ξης. Νά είσαι γόνιμος, νά τό άπαντον τής εύγένειας. Μέ λίγα λόγια, είναι άπό καλή ράτσα. Ακούραστοι στή δουλειά, πιστεύουν σέ δ,τι κάνουν. Δίνονται μέ δλη τους τ*ν ψυχή. "Εχουν τήν αύταπάιη πώς είναι Α ναγκαίοι στήν έποχή τους, στόν τόπο τους, σέ δλους τούς Ανθρώπους: στόν έαυτό τους. "Αλλωστε, έκτος Απ’ τόν- Τουργκένιεφ. είναι Απότομοι, τραχειοί, σκληροί μεταξύ τυυς. ‘Ο Ντοστογιέφσκι δέ μπορεί νά συν δεθεί στερεά μέ κανένα. Ή καλωσύνη πού έδειξαν γι’ αύτόν, στήν Αρχή, δ Μπελινσκι, ό Τουργκένιεφ χαί μερικοί άλλοι, δέν τούς χρησιμεύει σέ τίποτε, μήτε στΟν ίδιον. "Ο πως συμβαίνει τόσο συχνά. Αγαπούσαν ένα Ντοστογιέφσκι καθ’ Ομοίωσή τους μέσα στό «Φτωχόκοσμο». Κι' ό Αληθινός Ντοστο- γιέφσκι τούς έξοργίζευ Είναι δυσάρεστη* μένος μαζί τους πού δέν έκαμαν γΓ αύτόν Αρκετά, ύστερα Απ’ δσα έκαμαν γιά ιόν άλλον. ‘Η καρδιά του μπροστά στήν Αγάπη είναι μαζί ταπεινή καί δεσποτική: Είναι βαθύτατα άπληστος. Τσακώνεται μέ δ λους τούς Ανθρώπους τών γραμμάτων πο§ πλησιάζει. Κανόνας^ Δέν ύπάρχει καλλιτέ χνης μέ ίδιοφυΐα πού νά βρίσκεται σέ ειρη νικές σχέσεις μέ τούς Ανθρώπους των γραμμάτων, ούτε νά τό θέλει. Ό Ντοστο^ γιέφσκι δέ φπορεΐ νά κρατήσει ένα φίλο. ’Απαιτεί πάρα πολλά Απ’ τή φιλία, χωρίς Αμφιβολία. Μελαγχολική διάθεση! Ν’ Αγαπάει κα νείς παραάολύ ¿κείνους πού Αγαπάει. Φο βούμαι πώς ή παθητική αύτή καρδιά ήθελε νά ζουν μόνρ γι αυτήν: γιατί είταν Ικανή νά ζήσει μόνο γιά κείνους πού προτιμούσε. Σέβεται κι’ άγαπά τήν τέχνη του. Στό κορύφωμα τής θλίψης, παραδοαένος μόνος στόν έαυτό του, φτάνει μόνο νά' ύπο- φέρει άπ’ τόν έαυτό του, τραβάει μακριά. Ετσι είναι, ή τόν φαντάσθηκα; Στήν Αγά πη τής τέχνης έπίσης Φτάνει στά άκρα: ή άρρώστεια πού συνθλίβει τήν ψυχή. Ή άρ νηση νά κάμει κάτι γιά τό κοινό, πού νά μην είναι σύμφωνο μέ τήν ίδιοφυΐα του. Σ τά μάτια τού καλλιτέχνη, τό κοινό είναι ένα Αναγκαίο κακό: Πρεπει νά τό νικήσει, χαί τίποτε περισσότερο. Λατρεύει τήν κατάσταση τής δημιοθρ- «λ . .--Δ.«.. ,. . «λ» Γ . - ■ —* γίας. Αλλά τό γράψιμο τόν'σκότώνέϊ. Γιατί βρίσκεται στά δίχτυα τής Ανάγκης. "Ας διαμαρτύρεται πώς δέ θά γράψει κατά πα ραγγελία, ζξΐ άπ’ τήν πέννα του. Είναι σκλάβος τών ύποχρεώσεων πού Ιχει Ανα- λΑβευ Σ ’ αύτό όφείλεται τό δτι είναι ό πε ρισσότερο άνισος άπό τούς μεγάλους συγ γραφείς : δίνει ένα Αριστούργημα ύστερα άπό ένα ρομάντσο συγκεχυμένο. Καί τό Α ριστούργημα! Ακολουθείται Από ένα μέτριο βιβλίο(·): (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3) <*) Ένα ηρό-Όμηρικό Ayyeio ‘-«οό βρίφριι στήν Άβήνα αέ Μυκηναϊκά βασιλικό τ*φο τόν Ίούλια στίς ΔνασκΔφές ιής 'Ανερϊχα^ι.κης 'Αρχανολογικής,- Σχολής., «Έ·(»κΛγμ» m l ΤιμωρΙ*», & m l 1867. Ό «Αιώνως αόζαγας» β- irztça ist' •Un *’ΗΧ£θισ». 1868 ml 1870. Tomo* imb ιό «ϋαίκπης» 1868 «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β* ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 4. - ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 164
 • date post

  29-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ANORE SUARES ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ …

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η . Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η . Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α |γ ρ ΑΦΕΙ Α: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ 30-297 |[| ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔ ΑΚΗΣ ||| Δ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ANTON ΝIΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ [|| Σ ΑΒΒΑΤΟ 30 ΔΕΚΕΗΒΡ ΙΟΥ 1939 [
ANORE SUARES
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΤΟΙΤΟΠΕΦΣΚΙ Ο Π Ο Ι Η Τ Η *
ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ Amw*£c.tn»e . Ut4 ¡ι’.τ.π rrA *ER-
¡Jjciiyt ffif» tlv Βνν γι4 Um Ρωμαιν Un ¡iMu>Hy, γρα^βν) in ’· βδιας o~A ΟληνιαΛ ist tiv- -4w>. x. λμαυτ χν 2χ£ν χ « ·μ4τα·?ρ<β*ι στ ?W1iaMixÄ τ6ν Κι&φη. Τρα μβαιφ?ζ τν Ρω­ μαν τν >«/.<*94 ηο, μ τν s&meptw «τ, Srjjio- '»ιουμδ οτ -τχλ* χοΟ στμΜρινοΛ φλλου
.μας Sv* *Γ,«Μ!,3μα *π χδ χοντκι χου τν Χρι­ στουγννων) .
Κ θ ε φ ιλ λ λ η ν α ς , π ο ρ χ ε τ α ι σ ’ α υ τ τ χ ρ α , γ ι ν β ρ ε ι δ σ ο μ π ο ρ ε π ε ρ ισ σ τ ε ρ α ζ ω ν τ α ν χ ν η τ ο α ρ ­ χ α ο υ π ο λ ιτ ισ μ ο , θ β ζ ε ι μ π ρ ο σ τ σ κ θ ε ν α ν ε μ φ ν ισ η τ χ ν η ς π ο σ υ ­ ν α ν τ ε ι, τ δ ιπ λ ε ρ τ η σ η : π ω ς κ α θ ρ ε ­ φ τ ζ ε τ α ι δ μ ι χ τ ν α τ ο υ λ ι ο υ π ο
ζσ τ ν ο ν ιμ τ ε ρ η π ο χ δ η μ ιο ρ γ η σ ε ' τ ν ξ χ α σ τ η ν ε ικ ν α τ ο κ λ α σ σ ικ ο , ν θ ρ π ο υ ; κ α 'π ς κ α ε ι ς σ μ ε ρ α α τ σ π θ α — χ ι μ ν ο σ ν α λ α ρ -
- ν θ υια ησ η, λ λ σ ν σ ω μ α τ ικ γ ε ι ­ τ ο ν α ; Π ρ γ μ α τ ι τ π ε ρ β λ η μ α π ε ρ ιο ­
ρ ζ ε τ α ι σ μ ι κ α λ τ ε ρ η κ α τ α ν η σ η ¡α τη ς τ ς μ υ σ τ η ρ ι δ ο υ ς ε π ο χ ς , π ο ¡τ λ μ ε Β υ ζ α ν τ ιν . Γ ι α τ α τ ε ν α ι :β α σ η κ θ ε ιδ ιο μ ο ρ φ α ς κ α τ ο υ σ η μ ε ­ ρ ιν ο Ε λ λ η ν ι σ μ ο , δ ια κ ρ ν ο ν τ α ς α τ ς τ η ρ ζ α α π τ δ υ τ ικ π α ρ δ ο σ η .
:Κ α α π τ ν λ λ η μ ε ρ ι τ Β υ ζ ν τ ιο ¡ε ν α ι τ τ ε λ ε υ τ α ο ν θ ισ μ α τ ο υ ρ - ν α ο υ δ ν τ ρ ο υ , π ο Α ν ε ξ ρ τ η τ α π > -
λε ς τ ις ξ ν ε ς π ιρ ρ ο ς , κ ρ α τ ε ι κ τ ι Α μ ε τ β λ η τ α κ λ α σ σ ικ .
Σ τ τ ο ια π ν ε υ μ α τ ικ ν τ μ σ φ α ιρ α μ ο υ π ρ ο ξ ν η ε τ β α θ τ ε ρ η χ α ρ π ο κ λ υ ψ η — ν ε π ιτ ρ π ε τ α ι η λ ξ η - ¡το μ ε γ λ ο υ Β υ ζ α ν τ ιν ο π ο ιη τ , τ ο υ Ρ ω μ α ν ο . Δ ν τ α ν π ο κ λ υ ψ η σ ν π ο υ Κ ο λ μ β ο υ . Γ ι α τ φ ο δ κ α - ξ η ν τ α π ε ρ π ο υ χ ρ ν ια κ α ρ δ ιν λ ιο ς Π τ ρ α , ρ γ α λ ε τ ν γ ι ο τ ς π ρ τ η ς ’Ο κ τ ω β ρ ο υ π τ ν π ο λ υ α ι ν ιο π ν ο το υ σ τ ις μ ο ν α σ τ η ρ ια κ ς β ιβ λ ιο θ κ ε ς , τ υ π ν ο ν τ α ς μ ι ν ε κ λ ε κ τ σ ε ιρ τ » 0 μ νω ν τ ο υ , κ α Φ ο δ κ α σ α ρ ν τ α π ε ρ π ο υ χ ρ ν ια κ α θ η γ η τ ς Κ ρ ο μ - π α χ ε ρ ψ ι ρ ω σ ε τ ν ξ ο χ η κ α τ α π λ η - χ τ ικ π ο λ υ μ θ ε ι τ ο υ κ α θ ε ρ μ τ ο υ γ π η γ ι τ Β υ ζ ν τ ι ο σ τ δ ια φ τ ισ η λ ω ν τ ω ν σ χ ε τ ικ ν ζ η τ η μ τ ω ν — π τ τε τ ρ γ ο κ α τ ν π ρ ο σ ω π ικ τ η τ α το υ π ο ιη τ τ σ υ ζ η τ ο σ α ν κ α τ σ υ ­ ζη τ ν ε ο π ισ τ μ ο ν ε ς σ δ λ ε ς τ ις χ ρ ε ς .
Λ ε π ε ι δ μ ω ς , δ π ω ς κ α τ α λ α β α ν ω , ζω ν τ α ν α π λ α υ σ η τ ο ρ α ο υ , π ο μας δ ν ε ι π ο η σ η τ ο υ ξ ω π τ ν ισ τ ο ρ ικ ν ρ ε υ ν α ( ν κ α φ ω τ ισ ιι ν η iänt’ α τ η ) . Γ ι τ ο τ ο β λ θ η κ α ν δ · ρω σ τ ο ς γ ε ρ ρ α ν ο μ α θ ε ς μ ο υ φ λ ο υ ς στν Ε ρ π η ο ο κ μ ια π π ισ τ ς γ ε ρ ­ μ α ν ικ ς μ ε τ α φ ρ σ ε ις τ ο υ Ρ ω μ α ν ο , πο τ ο ς σ υ γ κ ιν ο σ α ν π ο λ . Κ α γ ι το το θ θ ε λ α κ α σ τ ο ς " Ε λ λ η ν ε ς φ - λ ο υ ς μ ο υ ν α π λ γ ε ς λ ξ ε ι ς , ξ η γ ν τ α ς πς β λ π ω τ ν ξ α α τ η ς τ η ς δ ικ α ξ ε χ α σ μ ν η ς τ χ ν η ς . : Φ α ν ε τ α ι σ ν ν α π τ χ α ρ α κ τ η ρ ι ­ σ τικ θ α μ α τ τ ο υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο π α ­ ρ ο υ σ α τ ο π ο ιη τ μ α ς . Ρ ω μ α ν ς tftav Ε β ρ α κ ς κ α τ α γ ω γ ς , γ ε ν ν θ η ­ κε σ τ κ ν τ ρ ο τ ο ν α τ ο λ ικ ο π ν ε μ α ­ τος, σ τ Σ υ ρ α , γ ι ν ε Ιε ρ α ς κ α σ ω ς μ ο να χ ς , ρ θ ε σ τ η ν Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο π ο λ η % π ο χ τ ο Α τ ο κ ρ τ ο ρ ο ς ν α - οτα σ ου (4 9 1 — 518 .μ . Χ ρ . ) , δ τ α ν ο φ α ­ να τικς φ ιλ ο ν ικ ε ς γ ι τ θ ε ο λ ο γ ικ δ γ μ α τ α π ο ρ ρ ο φ ο υ σ α ν σ χ ε δ ν δ λ ε ς ς π ν ε υ μ α τ ικ ς δ υ ν μ ε ις τ ν λ ο γ ω ν , . ν π ο η σ η π γ ω ν ε σ ν ε κ ρ ο ς μ - 6ους κ α ν ε κ ρ μ τ ρ α . Κ α α τ ς Ενος, Σ η μ τ η ς , 6 λ τ ε λ α π ρ ο π α - ρσκευος φ η μ ρ ιο ς , γ ν ν η σ ε σ τ σ κ ο ­ τδι τ ς σ τ ε ν ς κ κ λ η σ α ς τ ο υ , π (α- μ ο ρ φ , μ ι φ ω τ ε ιν ν , 'Ε λ λ η ν ικ ν ¿μ ο ρ φ ι , γ ιν ε π α τ ρ α ^ ν ο υ τ ρ π ο υ θ α ο π ο ιη τ ικ ο ρ υ θ μ ο υ , β γ α λ μ ν ο υ h jö τ β θ η . τ π α ρ θ ε ν ικ τ ς ζ ω ν τ α ­ ς Ρ ω μ κ η ς λ α λ ι ς κ α φ ω τισ μ ν ο υ , ι π ω ς π τ ς π γ ε ιε ς φ λ γ ε ς ; το
ΤοΟ ΕΛΜΟΥΤ ΦΟΝ TEN Σ Τ Α Ι Ν Ε Ν
θ ν α τ ο υ . δ α μ ο ν α τ ς Ε λ λ η ν ι κ ς τ ρ α γ ω δ α ς .
Ε χ ε , β β α ια , π ρ ο δ ρ μ ο υ ς κ α π α ­ ρ α δ ε γ μ α τ α , π ο δ ω δ ν χ ο υ μ ε τ χ ρ ο ν ν α φ ρ ο υ μ ε σ τ ις λ ε π τ ο μ ρ ε ι ­ ες . Σ υ ρ ια κ π ο η σ η τ ο ν π η ρ α ζ ε β α θ ι κ α τ κ μ ζ ο ν τ τ ε σ δ λ ο υ ς Λ« ' .Ο _ « ? - . ... .. ... _ « Γ.τ ο ς μ β ω ν ε ς ε ρ ο κ ρ υ γ μ α τ ο δ ιν ε ιδ ε ς κ α π ο θ σ ε ις , λ λ τ π ο φ α - σ ισ τ ικ τ δ ω σ ε μ ν ο ς τ ο υ , δ η λ α δ τ π μ υ σ τ ικ χ ρ ισ μ α Ιμ π ν ε υ σ μ ν ο δ η ­ μ ι ο ρ γ η μ α τ ο ρ ο υ λ γ ο υ .
Κ ο ν τ α κ ιο ν λ γ ε τ α ι τ π ο ιη τ ικ ε ­ δ ο ς , π ο χ ρ ω σ τ ε ι λ ο γ ο τ ε χ ν α σ τ Ρ ω μ α ν . Ε ν α ι κ τ ι σ ν Ιε ρ ο κ ρ υ γ μ α - ψ α λ μ ν ο μ δ ιο υ ς σ κ ο π ο ς , π ο δ υ σ τ υ χ ς χ θ η κ α ν γ ι π ν τ α , μ σ α σ τ λ ε ι τ ο υ ρ γ α , λ λ α μ π ρ ο σ ω π ικ λ ε υ θ ε ρ α τ ο π ο ιη τ . Τ κ ο ν τ κ ιο ν ­ χ ε ι μ ι σ τρ ο φ ν ε ι σ α γ ω γ ς μ Α ν ε ­ ξ ρ τ η τ ο ο ο θ μ κ α π ε ιτ α μ ι μ α κ ρ υ σ ε ιρ σ τρ ο φ ς , ο κ ο δ ο μ η μ ν ε ς (π ο κ α λ ο ν τ α ι ο κ ο ι ) , δ λ ε ς κ α τ ν α σ χ μ α , ν ο γ ι κ θ ε κ ο ν τ κ ιο , π ο - ρ α δ ι ζ ο ν τ α ι σ ν μ α ρ γ α ρ ιτ ρ ια το ιε ρ ο κ ο μ β ο λ ο γ ιο ο μ ια ν κ ’ρ ,ο σ τι- γ δ α κ α τ ε λ ε ι ν ο υ ν .π ν τ α σ ν α σ τ ­ χ ο , π ο μ τ ν δ ι κ ο π η ν π α ν α λ η ψ τ ο υ α ν α γ κ ζ ε ι τ ν τ λ ε ιω τ ο ε λ α β ι - κ ν ν θ ο υ σ ια σ μ ν π ο β λ η θ ε σ τ ν μ ο τ ο υ π λ α σ τ ικ ο κ α τ ο τ ε λ ε ο υ .
Τ π ρ τ ο κ ο ν τ κ ιο τ ο Ρ ω μ α ν ο (π ο π α ρ α θ τ ο υ μ ε σ λ λ η σ τ λ η μ ε ­ ρ ικ ς σ τ ρ ο φ ς ), φ ιε ρ ν ε τ α ι σ τ γ ν ­ ν η σ η τ ο Χ ρ σ τ ο υ . .Χ λ ι α π ε ρ π ο υ α κ ­ λ ο υ θ α , π ο μ λ ις τ ε ικ ο σ τ μ ο ο § τ ο υ ς σ υ ν τ η ρ ε τ α ι σ τ χ ε ιρ γ ρ α φ α το υ ‘Α γ ι ο υ ’ ρ ο υ ς , τ ς Π τ μ ο υ κ α λ λ α ,, ε γ κ ω μ α ζ α ν τ ζ ω , τ π θ η κ α τ ν θ ν α τ ο τ ο Σ ω τ η ρ α , τ ς π ρ ξ ε ις τ ν π ο σ τ λ ω ν κ α ο λ ω ν τ ω ν ς τ τ ε *5- ω ν τ ς χ ρ ισ τ ια ν ικ ς κ ο ιν ω ν α ς κ α
π ε ικ ν ιζ α ν τ μ ο ρ α τ ν π ισ τ ν κ α π ισ τ ω ν ς τ τ λ ο ς τ ο υ κ σ μ ο υ , σ τ Δ ε τ ε ρ η Π α ρ ο υ σ α .
Τ ι ν ο π ρ ο σ φ ρ ε ι Ρ ω μ α ν ς μ ε α υ ­ τ τ κ ο ν τ κ ια σ τ ν Ε λ λ η ν ι κ λ ο γ ο ­ τ ε χ ν α ; Π ρ τ ’ π ’ δ λ α τ η γ λ σ σ α . Μ π ο ρ ε ν π ε κ α ν ε ς χ ω ρ ς υ π ε ρ β ο ­ λ , π ς α τ ς ν α τ ο λ τ η ς ε ν α ι π ρ τ ο ς κ α λ λ ιτ χ ν η ς δ η μ ο τ ικ ισ τ ς τ η ς
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2)
π τν πρτη στιγμ, ξρει ποΟ βρ­ σκεται δναμ του. Κι’ ¿ν δν τ δε­ χνει κμη στα ργα τον, προαισθνεται τ εδος της ιδιοφυας, πο αργτερα θα φανερσει μσα σ’ ατ.
Εμαι πρωττυπος, λει περπου, κατ τοτο: δτι μσα μου εναι νλυση, χι σνθεση. Πω πρς τ μσα' κι’ ρευνων- τας τ τομα, πληροφορομαι γι δλα.
Λ νοιωθε πντοτε Αντιπθεια γι τς πι-
υτμες, τΙς θεωροσε ματαιες. 'Η μρφωσ του στσο, π
φιλολογικ. π μικρς μαθε τ γαλλ’κ κα τ γερμανικ. ΟΙ μικρο Ντοστογιφ-
Μετφρ. ΓΙΑΤΒΗ ΧΑΤΖΙΝΗ
δν ξρει ν μιλιπι: τραυλζει. Ντο* στογφσκι εναι νθρωπος μακρις καλ­ λιργειας, τσο π ρτσα, δσο κι’ π διαπαιδαγγηση. Ποτ δν μεινε σ χρ­ σο. Τ παιδ ατο τν μικροευγενν δντη- κεν νατροφ εγεν. Τ δδαξα» πο τ λκνα πατρας Ντοστογιφσκι δν ε­ ναι μνο νας νθρωπος αστηρς, πυρ* ροφημνος Αποκλειστικ Απ θρησκευτικς Ιδες. ΚΓ ατς πσης, διαβζει. ‘Υπηρ­ τησε στ στρατ. Πολμησε νσντον το Ναπολονχα. Βλπει πρα Απ' τ συνοικα
, ·_ _ Λ . του, πρα Απ’ τν πλη, κμη πρα κΓ μρφωσ του στσο, υπρξε καθαρ ^ ^ ρωσσ. πυικ ιιΑ ιιικοΑγ Ειιαθε τα ναλλ'Κ — ·
σκι εχο» να Γλλο παιδαγωγ, πο λε- γταν Σουκρ. Στ φτωχ σπτι του πα­ τρα του, Ντοστογιφσκι Απκτησε τ συνθεια τς νγνωσης. Κα τν εχε δ­ πως πρπει ν τν χει κανες· ς τ π­ θος. σκληρτερη στρησ του στ κ­ τεργο εταν πο δ μποροσε ν διαβσει. Σπουδαστς ξριστος, στ φυλακ, στη Σιβηρα, απ σοφτα σ σοφτα, σρνει πντοτε βιβλα μαζ του: τ Ββλο, τν Σαξπηρ, τν Σλλ-ερ, τ Ρακνα, τν Πτ- ντε, τν Ποσκιν. "Οταν δν ζητει χρ­ ματα π τους φλους του, τος Ικετεει ν το στελουν βιβλα.
Εναι θρεμμνος μ ργα γαλλικ. Το ντικατστησαν τ’ Αρχαα. Τ λληνικ του κα τ λατινικ του εναι τ γαλλικ. Καταβροχθζει δλα μ τν δια ρεξη, τ Βολταρο και τν Μπαλζκ, τν Εγνιο Ση κα τ Ρακνα. πο πολ νος, χει διαβσει πειρα πργματα. σο γι τοε Ρσσους, τποτε δεν Αγνοε. Σ ' λη του ε ζω εναι περεργος γι τος Αντιπλους του, πληστος γι καθετ πο δημοσιε­ ουν. ’Επικαλεται δικοπα τ ρομντσα το Τουργκνιεφ, τοΟ Γοντζρωφ κα τοΟ Τολστ. Παρακολουθε δλους τος συγ­ γραφες, κθε τξης, κμη και τος κρι­ τικος. Στ μτια του, μνον Ποσκιν κι’ Γκγκολ χουν διοφυα. Τν ρνεται στν Τολστ. λλωστε, τ παρδειγμα το Γκγκολ, πο πθανε τρελλς, τν πα­ ρακολουθε.
θεωρον συνθως τν Ντοστογιφσκι σν ναν Ακαλλιργητο βρβαρο, πο δλα τ φελει στν αυτ του. Δν πρχει με* γαλετρο ψμα. Καλ Ιδα γι τους δα­ σκλους κα τος λοχες τν γραμμτων. Κολακεουν τσι τν δια τους τ βαρβα­ ρτητα. Βρσκουν βρβαρη κθε πρωττυ­ πη ψυχ, γι ν προκαλσουν τν προσοχ στ δικ τους πρωτοτυπα. βρβαρος
Πρπει ν ζητσουμε τ Ντοστογιφσκι κει πο βρσκεται: στ κντρο τς πλει­ δας πο Αποτελε τ δξα τοδ ρωσσικοΟ πνεματος. Εναι δυ χρνια νετερος π τν τουργκνιεφ κι’ φτ μεγαλετερος Απ’ τν Τολστ. Βρσκεται λοιπν Ανμεσα
γκνιεφ ιτ. Βι
κι’ φτ μεγαλετερος Απ’
στ Τολστ κα τν Γκγκολ. Γεννθηκαν δλοι στ μυστικπαθη βασιλεα του ’Αλε­ ξνδρου κα μεγλωσαν μσα στ σκτη κα τ σιωπ του Νικολου. ΟΙ πατρες τους, ολων, εναι νθρωποι το 1812, πο Απελευθρωσαν τν πατρδα τους κα «­ βαλα» τν κοσμικ Ρωσσα στν Ερπη. ‘Η Ρωσσα δν θ ξαναβρε Ασφαλς τ­ τοιους πατρες κα ττοιους γιος. Εταν εγενεις, στν πνευματικ ννοια τς λ­ ξης. Ν εσαι γνιμος, ν τ παντον τς εγνειας. Μ λγα λγια, εναι π καλ ρτσα. Ακοραστοι στ δουλει, πιστεουν σ δ,τι κνουν. Δνονται μ δλη τους τ*ν ψυχ. "Εχουν τν αταπιη πς εναι Α­ ναγκαοι στν ποχ τους, στν τπο τους, σ δλους τος Ανθρπους: στν αυτ τους.
"Αλλωστε, κτος Απ’ τν- Τουργκνιεφ. εναι Απτομοι, τραχειο, σκληρο μεταξ τυυς. ‘Ο Ντοστογιφσκι δ μπορε ν συν­ δεθε στερε μ καννα. καλωσνη πο δειξαν γι’ ατν, στν Αρχ, δ Μπελινσκι, Τουργκνιεφ χα μερικο λλοι, δν τος χρησιμεει σ τποτε, μτε στΟν διον. "Ο­ πως συμβανει τσο συχν. Αγαποσαν να Ντοστογιφσκι καθ’ Ομοωσ τους μσα στ «Φτωχκοσμο». Κι' Αληθινς Ντοστο- γιφσκι τος ξοργζευ Εναι δυσρεστη* μνος μαζ τους πο δν καμαν γΓ ατν Αρκετ, στερα Απ’ δσα καμαν γι ιν λλον. ‘Η καρδι του μπροστ στν Αγπη εναι μαζ ταπειν κα δεσποτικ: Εναι βαθτατα πληστος. Τσακνεται μ δ­ λους τος Ανθρπους τν γραμμτων πο§ πλησιζει. Καννας^ Δν πρχει καλλιτ­ χνης μ διοφυα πο ν βρσκεται σ ειρη­ νικς σχσεις μ τος Ανθρπους των γραμμτων, οτε ν τ θλει. Ντοστο^ γιφσκι δ φπορε ν κρατσει να φλο. ’Απαιτε πρα πολλ Απ’ τ φιλα, χωρς Αμφιβολα.
Μελαγχολικ διθεση! Ν ’ Αγαπει κα­ νες παραολ ¿κενους πο Αγαπει. Φο­ βομαι πς παθητικ ατ καρδι θελε ν ζουν μνρ γι αυτν: γιατ εταν Ικαν ν ζσει μνο γι κενους πο προτιμοσε.
Σβεται κι’ γαπ τν τχνη του. Στ κορφωμα τς θλψης, παραδοανος
μνος στν αυτ του, φτνει μνο ν' πο- φρει π’ τν αυτ του, τραβει μακρι. Ετσι εναι, τν φαντσθηκα; Στν Αγ­
πη τς τχνης πσης Φτνει στ κρα: ρρστεια πο συνθλβει τν ψυχ. ρ­ νηση ν κμει κτι γι τ κοιν, πο ν μην εναι σμφωνο μ τν διοφυα του. Στ μτια το καλλιτχνη, τ κοιν εναι να Αναγκαο κακ: Πρεπει ν τ νικσει, χα τποτε περισστερο.
Λατρεει τν κατσταση τς δημιοθρ- « λ . .--Δ.«.. ,. . « λ » Γ . - —*γας. Αλλ τ γρψιμο τν'σκτν. Γιατ
βρσκεται στ δχτυα τς Ανγκης. "Ας διαμαρτρεται πς δ θ γρψει κατ πα­ ραγγελα, ζξ π’ τν πννα του. Εναι σκλβος τν ποχρεσεων πο Ιχει Ανα- λΑβευ Σ ’ ατ φελεται τ δτι εναι πε­ ρισστερο νισος π τος μεγλους συγ­ γραφες : δνει να Αριστοργημα στερα π να ρομντσο συγκεχυμνο. Κα τ Α­ ριστοργημα! Ακολουθεται Απ να μτριο β ιβ λ ο (·): „
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)
<*) να ηρ-μηρικ Ayyeio ‘-«ο βρφριι στν βνα α Μυκηνακ βασιλικ τ*φο τν
ολια στς ΔνασκΔφς ις 'Ανερχα ι.κης 'Αρχανολογικς,- Σχολς.,
«·(»κΛγμ» m l ΤιμωρΙ*», & ml 1867. «Αιν ως αζαγας» β-
irztça ist' •Un *’ΗΧ£θισ». 1868 ml 1870.
Tomo* imb ι «ακπης» 1868
«Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ » ΑΘ ΗΝΑ, Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ Β* Τ ΙΜ Η ΦΥΛΛΟΥ Δ Ρ Α Χ . 4. - Α Ρ ΙΘ . ΦΥΛΛΟΥ 164
ΗεοεΜΜΚΛΓΚΜΛΚΓΑ
Ο Π Ο Τ Η Σ Ρ Ω Μ Α Ν Ο Σ Ο Μ Ε Λ Ω Δ Ο Σ ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ U Ρ ω μ ιο σ ν η ς . Ε ν α ι π ρ τ ο ς π ο τ ο λ μ ε ι ν σ π σ ε ι τ η ν τ υ ­ ρ α ν ν ικ π ιβ ο λ τ η ς ο γ α ισ ς ,
σ χ ο λ α σ τ ικ σ υ ν τ η ρ η μ ν η ς σ ν ­ τ α ξ η ς κ α μ ε τ ρ ο π ο ιη σ η ς ; Δ ε ν π ρ ο ε κ υ ψ ε , β β α ια , α π α υ ­ τ ν λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ζ τ η μ α , μ ια κ α δ η μ ιο υ ρ γ ο σ ε μ α κ ρ υ α π ο τ κ ν τ ρ α xcov λ ο γ ι ν » o t ó t h c ζ ω ν τ α ν τ τ ε π ε ρ ιβ λ λ ο ν τ η ς κ κ λ η σ α ς , λ λ α υ τ ε υ τ υ ­ χ ισ μ ν η σ μ π τ ω σ η δ ν ¿ λ α τ τ ν ε ι τ ν ξ α τ ο υ ρ γ ο υ τ ο υ . Ο ι μ ο ρ φ ς σ τ ς λ ξ ε ις κο:·. σ τ ις κ λ σ ε ις ε ν α ι ο π α ρ α δ ο μ ν ε ς , ια τ ε χ α ν α κ μ α λ α κ ζ ω .
I σ ν τ α ξ η μ ω ς τ ο υ Ρ ω μ α ­ ν ο , ε σ ω τ ε ρ ικ κ ν η σ η , ο τ ρ π ο ς τ ς μ ε σ η ς κ φ ρ α σ η ς , ε ν α ι σ τ ο ιχ ε α α π ο λ τ ω ς ν α κ α π ιο κ ο ν τ σ τ σ η μ ε ρ ιν α ­ ν α λ υ τ ικ γ λ σ σ α π α ρ σ τ σ υ ν θ ε τ ικ π λ σ η τ ς ρ χ α ια ς . " Ε τ σ ι κ θ ε σ γ χ ρ ο ν ο ς Ε λ λ η ­ ν α ς μ π ο ρ ε ν τ κ α τ α λ α β α ­ ν ε ι μ λ χ ισ τ ε ς ε ιδ ικ ς γ ν ­ σ ε ις . . . ,
λ λ τ π ι σ π ο υ δ α ο ε ν α ι κ α ιν ο ρ γ ιο ς π ο ιη τ ικ ς ρ υ θ ­ μ ς τ ο Ρ ω μ α ν ο , ¿ ν π ρ τ ο ς δ η μ ιο υ ρ γ ς , γ κ α τ α λ ε π ε ι ρ ι ­ ζ ι κ τ κ ο κ κ α λ ια σ μ ε ν ο κ ι λ α ς π π ν τ ε α ι ν ε ς σ σ τ η μ α τ η ς μ τ ρ η σ η ς τ ν π(χ> π ο λ λ ο υ μ α ­ κ ρ ν κ α β ρ α χ ω ν σ υ λ λ α β ν κ ο Α π ι ν ε ι σ τ χ ρ ι τ ο υ τ ο υ ς ζ ω ν τ α ν ο ς τ ν ο υ ς , δ π ω ς τ ο ν ­ ζ ο ν τ α ν τ τ ε κ α ι τ ο ν ζ ο ν τ α ι σ μ ε ρ α , κ α τ ο ς σ υ ν θ τ ε ι σ ν ο υ ς ρ υ θ α ικ ο υ ς σ τ ­ χ ο υ ς π ψ ν τ α σ τ ο π λ ο τ ο . Δ ν π ρ χ ε ι κ τ ι ν λ ο γ ο γ ι ' τ ρ υ θ μ ικ π ο λ υ μ ο ρ φ α τ ο κ ο ν τ α κ ο υ σ κ α μ μ ι Ε υ ­ ρ ω π α κ τ χ ν η . Φ α ν ε τ α ι σ ν μ ε θ υ σ μ ν ο ς π ο ιη τ ς π ο τ χ ο ρ τ ς γ λ σ σ α ς , π ο υ δ ν ε τ α ι σ ’ α τ γ ι μ ι π ρ τ η Φ ο ρ , χ ω ρ ς κ α ν ν α σ υ γ κ ρ τ η μ α . Φ α ν ε τ α ι σ ν μ χ ο ρ τ α ν ε ι π τ κ σ τ α τ ικ σ χ μ α τ α κ α ι π η δ μ α τ α , π ο τ _ κ υ β ε ρ ν ε ι δ μ ω ς μ π ρ ω τ ο φ α ν μ α σ τ ο ρ ι . Κ α ι σ μ ε ρ α κ μ α θ μ π ο ρ ο υ σ ε , θ α ρ ω , ν μ π ν ε σ ε ι α υ τ ς τ ρ υ θ μ ικ δ η μ ιο υ ρ γ α τ η ς γ λ σ σ α ς τ ο υ .
" Ο σ ο ε ν α ι κ α ιν ο ρ γ ιο ς ρ υ θ μ ς , τ σ ο π ρ ω τ τ υ π ο ε ν α ι κ α τ π ε ρ ιε χ μ ε ν ο α τ η ς τ η ς
'τ χ ν η ς , δ η λ α δ τ π ο ιη τ ικ ο .π ν ε μ α , π ο μ’ α τ μ ε τ α ιιο ο -
“ φ ν ε ι Ρ ω μ α ν ς τ π α ρ α δ ο - μ ν ο χ ρ ισ τ ια ν ικ δ γ μ α . Κ ε - μ ε ς , π ω ς κ α θ ν α ς π ο υ θ α η θ ε - λ ε ι δ κ α ια ν _ κ τ ιμ σ ε ι ε ν α δ η μ ιο υ ρ γ τ ο π α ρ ε λ θ ν τ ο ς , π ρ π ε ι ο σ τ η ρ ν χ ω ρ σ ο υ ­ μ ε τ ν δ λ η , π ο τ ν κ λ η ρ ο ν ­ μ η σ ε ¿ κ ε ν ο ς κ α π ο κ α θ λ ο υ δ ν μ π ο ρ ε ν τ ν κ λ ξ ε ι , π τ ν π ρ ο σ ω π ικ τ ο υ σ υ μ β ο λ , τ μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ισ τ ικ τ ο υ δ ν α ­ μ η . Σ τ ο τ ο τ σ η μ ε ο Ισ τ ο ­ ρ ικ π ισ τ μ η χ ε ι τ ν ε υ κ α ι­ ρ α κ α τ κ α θ κ ο ν ν δ ε ξ ε ι τ κ ο λ τ η ς ν σ τ ικ τ α .
t t ó π ρ ο υ μ ε ν α λ λ ο π α ρ ­ δ ε ιγ μ α , τ μ ε γ α λ τ ε ρ ο σ ω ς τ ς Ε ρ ω π α κ ς Ισ τ ο ρ α ς . Ο Δ ν τ η ς δ ν ε ι σ τ π ο η μ ^ τ ο υ μ ι ν ε ικ ν α τ ο Ο κ α θ ο λ ικ ο κ ­ σ μ ο υ π ο π ε ρ ι χ ε ι τ σ α π α ν . Α π λ ο κ δ μ ω ς κ α σ τ ε ν ε ν α ι ξ γ η σ η κ ε ν ω ν , π ο , π α ρ ­ ν ο ν τ α ς τ ν δ λ η γ ι ο σ α · Ι γ * κ ω μ ι ζ ο υ ν κ α τ η γ ο ρ ο υ ν τ Φ λ ω ρ ε ν τ ιν σ ζ ω γ ρ φ ο τ ο υ δ ο γ μ α τ ικ ο σ υ σ τ μ α τ ο ς τ ω ν μ σ ω ν α ι ν ω ν . Τ ο τ ο τ σ ­ σ τ η μ α δ ν τ λ λ ζ ε ι , γ ι α τ δ ν ε ν α ι φ ιλ σ ο φ ο ς μ ε τ α ρ ­ ρ υ θ μ ισ τ ς , μ κ ν ε ι κ τ ι π ο λ υ l i t ó ξ α ιρ ε τ ιχ , φ υ σ ε ι δ η λ α δ μ σ α τ ο υ τ ν τ μ σ φ α ιρ α ν α ς ¿ π σ χ ς , π ο υ β γ α ν ε ι α π τ η ν κ α ρ δ ι τ ο υ , κ α δ ε χ ν ε ι , π ω ς θ ρ ια μ β ε ε ι ν α ν ο ν θ ρ π ιν ο « γ » , γ υ ρ ζ ο ν τ α ς π τ η ν κ λ α σ η ω ς τ ν ο ρ α ν κ α μ ε ­ τ α μ ο ρ φ ν ο ν τ α ς δ λ α τ τ ο π ε ια μ τ μ α γ ικ φ ω ς τ ς δ η μ ιο υ ρ ­ γ ι κ ς τ ο υ μ α τ ι ς .
Κ τ ι ν λ ο γ ο Ισ χ ε ι κ α ι γ ι α π ·> " σ ν . Δ φ α ν ε ο ν ο υ ν
π ο λ π ο ιη τ ικ ο τε σ τ ο ο 'κ α σ θ η μ α ο τ η κ ρ ιτ ς τ ο υ , π ο υ τ ν κ α τ η γ ο ρ ο ν γ ι τ ν .λ ε γ - μ ε ν ο ν ν α τ ο λ ικ τ ο υ δ ο γ μ α τ ι ­ σ μ . ’ χ ι μ ν ο τ δ γ μ α τ α , λ λ κ α ι δ ο γ μ α τ ικ ξ - γ ε ρ σ η . σ υ γ κ ν τ ρ ω σ η π α ν τ ' ν δ ια φ ρ ο ν το ς σ τ θ ε ο λ ο γ ικ φ ιλ ο ν ικ α — α τ τ α ν π ν ε υ : μ α τ ικ λ η τ ς π ο χ η ς , κ α ι κ α ν ν α ς π ο ιη τ ς δ ν ε χ ε τ η ν π ο σ τ ο λ ν τ ν λ λ ζ ε ι . Α λ ­ λ Ρ ω μ α ν ς , σ υ μ μ ε τ χ ο ν τ α ς σ ’ α τ , τ ν κ α ν ε ν θ ρ ω π ιν η , δ χ ι, β β α ια , μ τ ν τ ρ π ο το υ Δ ν τ η , κ ε ν ο τ γ τ ς V . · ν α γ ν ν η σ η ς , π ο δ ν τ ο υ τα*/ γ ρ α φ τ ν ν σ α ρ κ ω θ ε ι σ ε λ ­ λ η ν ικ τ ο π ο .
Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ο λ τ η ς Ψ λ­ τ η ς β ρ σ κ ε ι λ λ ο υ ς χ ο υ ς σ τ ν π λ ο σ ιο λ ρ υ γ γ τ ο υ , π ο υ α · ο α <5* α τ ν κ ψ χ χ κ τ ι π τ δ ρ α μ α τ ικ ν τ α σ η Α τ τ ι κ ς σ κ η ν ς . Σ τ ο ς δ ια ­ λ γ ο υ ς , π ο π ο ς π ρ ω τ ο φ τ ια - ξ ε σ τ ε δ ο ς α τ Ρ ω μ α ν ς - δ λ α τ κ ο ν τ κ ια ε ν α ι γ ε μ ­
τ α π δ ια λ γ ο υ ς κ* π ο η σ τ ο υ ς π ο κ ο ρ υ ψ ω ν ε τ α ι σ* α υ ­ τ ο ς — ο χ ρ ισ τ ια ν ικ ς Ιο ες φ α ν ο ν τ α ι ν φ ο ρ ν τ ρ α γ ικ ς π ρ ο σ ω π δ ε ς κ α ι ν ^ π α ζ ο υ ν
•¿να δ α ιμ ν ιο π α ιχ ν δ ι , δ π ο υ μ ς σ υ γ κ ιν ε μ ο ρ α τ ο ν - θ ρ ω π ο υ , α ν ια π λ η ζ ω η ς κ α θ α ν τ ο υ , φ ω τ ς κ α ι σ κ ­ τ ο υ ς , κ α τ α σ τ ρ ο φ ς κ α ν α ν - ω σ η ς , π ο δ υ ν α τ τ ε ρ α δ ι π ρ α γ μ α τ ο π ο ι θ η κ ε π ο υ θ ε ν λ λ ο υ , π τ ο θ α τ ρ ο τ ο υ Δ ιο ν σ ο υ .
Π ρ π ε ι δ μ ω ς ν ν α γ ν ω ρ ι - σ ε ι κ α ν ε ς , π ς δ ο γ μ α τ ικ ς π λ ε μ ο ς σ κ ε ν η τ ν π ο χ τ ο Β υ ζ α ν τ ο υ ο ν η τ α ν ε κ α ­ θ λ ο υ κ ε ν ς κ α γ ο ν ο ς . " Α ν μ ς ε ν α ι δ υ ν α τ ν λ υ τ ρ ω ­ θ ο μ ε π μ ο ν τ ρ ν ε ς π ρ ο λ ­ ψ εις κ α ν ο ξ ν ο υ μ ε τ μ ν . μ α ς γ ι κ θ ε μ ο ρ φ π ν ε υ μ α τ ι ­ κ ο κ α τ ο ρ θ μ α τ ο ς , θ β ρ ο μ ε π λ ι τ χ ν ο ς τ ο γ ν σ ιο υ Ε λ ­ λ η ν ισ μ ο σ τ ν τ τ ε δ ια μ ρ φ ω σ η τ ς ' σ τ ι α ν - - 5 ': Ιδ α ς . Γ ι κ ε ν ο υ ς τ ο ς κ λ η ρ ο ν μ ο υ ς τ ς τ σ ο π λ ο σ ια ς φ ιλ ο σ ο φ ικ ς ε ­ ξ λ ιξ η ς , ο σ α τ ς ζ ω ς , ξ α τ ο ν θ ρ π ο υ σ υ γ κ ε ν ­ τ ρ θ η κ ε σ τ ν κ α λ ν ν τ λ η ψ η τ ν θ ε κ ν σ υ μ β λ ω ν . Κ α τ κ ν τ ρ ο ν τ ν σ υ μ β λ ω ν τ α ν π ν ε υ μ α τ ικ μ ο ο ^ τ ο Χ ρ ι ­ σ τ ο . ‘ π ο ι ο ς β λ ε π ε μ κ α · θ α ο μ α τ ι τ ν λ θ ε ια π ο ζ ο σ ε σ τ Χ ρ ισ τ , ε χ ε μ ι ν π ικ ρ σ η τ ς δ ικ ι ς τ ο υ ζ ω ­ ς , ν τ υ φ λ ς κ ο ν τ θ ω - ο ο ς τ ο ο υ ρ ν ιο υ δ ρ ­ μ α τ ο ς τ α ν ν ξ ιο ς τ ο υ φ ω τ ς κ α π ρ ο ο ρ ισ μ ν ο ς γ ι τ γ κ ρ ­ μ ισ μ α σ τ α ν ιο σ κ ο τ δ ι.
Κ α τ Χ ρ ισ τ τ ν β λ ε π α ν σ τ ν π λ υ τ η α λ θ ε ια τ ο υ , σ μ υ σ τ ρ ιο π ο δ ικ α ιο λ ο γ ε 'τ ν ν θ ρ π ιν η ν δ π α ρ ξ η . Ν γ ι α τ π ρ ε π ε ν ε ν α ι θ ε ς ^ κ α ν ­ θ ρ ω π ο ς σ υ ν μ α κ α σ γ χ ρ ο ν α . Τ μ ε γ α λ ε τ ε ρ ο μ υ σ τ ρ ιο ­ τ α ν τ π ς ν ν ο ν τ α ι α τ ς ο δ υ ο υ σ ε ς , α τ ς ο δ υ Φ­ σ ε ις , σ ν α τ ο μ ο . Γ ι τ ν κ α - λ τ ε ρ η ν ν τ λ η ψ η τ ο τ ο υ τ ο υ μ υ σ τ η ρ ο υ .ξ σ π α σ ε δ ο γ μ α τ ι ­ κ ς π λ ε μ ο ς , π ο β σ τ α ξ ε α ν ε ς . Κ α τ τ ε σ ο φ * Ε λ -
' λ η ν ικ π α ρ δ ο σ η σ υ γ ν ζ ω ν - ν νεψ ε κι* ν μ ε σ α σ τ θ ε ω ­ ρ η τ ικ κ α ξ ε ρ ν α τ φ α ν α ­ τ ισ μ . Τ α σ θ η μ α τ ο μ τ ρ ο υ κ α τ ς Ισ ο ρ ρ ο π α ς ¿ ν κ η σ ε κ α σ τ ο τ ο τ ο π ε δ ο τ η ς μ ­ χ η ς . Τ π ι Ο λ ισ τ ικ μ υ α λ — γ ι τ ο ς Ν ε σ τ ο ρ ια ν ο ς μ ι λ — ν μ ιζ α ν τ ν ν θ ρ ω π ο σ τ Χ ρ ι ­ σ τ κ π ω ς ν ε ξ ρ τ η τ ο π : θ ε κ α κ π ω ς β γ α λ μ ν ο ν ξ ω π τ μ ε γ λ ο μ υ σ τ ρ ιο . Δ ν π τ ρ ε π α ν ν κ α λ ε τ α ι μ η ­ τ ρ α τ ο υ « Θ ε ο τ κ ο ς » , γ ι α τ θ ε ς δ ν π ο τ ζ ε τ α ι σ τ δ ρ ­ μ ο τ ς φ σ η ς . Σ τ ν λ λ η μ ε ­ ρ ι τ π ι μ υ σ τ ικ ισ τ ικ μ υ α ­ λ — ο λ ε γ μ ε ν ο ι Μ ο ν ο φ υ σ - τ α ι — ν μ ιζ α ν τ ν ν θ ρ ω π ο σ τ Χ ρ ισ τ κ α τ α β ρ ο χ θ ισ μ ν ο ν π
τ θ ε , κ α π ς μ ι φ ση μ ­ ν ο , θ ε κ δ η λ α δ , σ η μ α ν ε ι κ τ ι σ τ μ υ σ τ ρ ιο , π κ α λ ν - Α Ι γ Ρ Ο Σ Ι λ ι Α
ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ
Τ Ο Υ Τ Α Π Ε Ι Ν Ο Υ Ρ Ω Μ Α Ν Ο Υ ( Ο ) Υ Μ Ν Ο Σ
τ λ η ψ η β ρ θ η κ ε σ τ μ σ η . Κ α ’Ο ρ θ δ ο ξ ο ς 'Ε κ κ λ η σ α α π - δ ε ιξ ε , π ς τ α ν ξ ι α κ λ η ρ ο ­ ν μ ο ς τ ς 'Ε λ λ η ν ι κ ς σ ο φ α ς, ν ω κ α τ β α λ λ ε δ λ ο υ ς τ ο ς π ν ε υ μ α τ ικ ο ς τ η ς κ π ο υ ς γ ι ν σ υ ν τ η ρ ε τ ν κ α θ α ρ ν εκ ^ ν α τ ο Χ ρ σ τ ο υ σ ν ιδ α ν ικ ο π α ρ α δ ε γ μ α τ ο ς , π ο σ υ μ μ ε τ ­ χ ε ι κ α τ ς ζ ω ς κ α τ ο υ θ α ­ ν τ ο υ κ α τ ο υ α ι ν ιο υ κ α το υ π ε ρ α σ τ ικ ο σ ν α τ σ ο δ ια - π ρ α σ τ ο δ σ ο κ α ζ ω ο γ ν ο μ υ ­ σ τ ρ ιο . „
Ρ ω μ α ν ς , μ π ο ρ ο μ ε ν τ π ο μ ε , ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε υ ε ι σ - τ τ ν Ισ τ ο ρ ικ σ τ ιγ μ σ τ ν π ο η σ η . " Ο χ ι γ ι α τ η τ σ γ ε π ι ­ σ τ ς ο ρ θ δ ο ξ ο ς σ τ ν Ιδ ιω τ ικ τ ο υ ζ ω κ α ι σ τ ς δ ο γ μ α τ ικ ς κ φ ρ σ ε ις π ο β ρ σ κ ο ν τ α ι μ ­ σ α σ τ κ ο ν τ κ ια , λ λ γ ι α τ π υ ρ ν α ς τ ς τ χ ν η ς τ ο υ , τ κ ν τ ρ ο ν τ ς δ ρ α μ α τ ικ ς τη ς τ σ η ς π α ρ ο υ σ ι ζ ε ι τ δ ιο μ υ ­ σ τ ρ ιο σ ε π ρ ω τ γ ο ν α π ο ιη τ ι ­ κ ν δ λ η . Ο χ ρ ισ τ ια ν ικ ς Ιδ ε ς ε ν α ι, δ π ω ς ε π α μ ε , σ ν π ρ σ ω - π ιδ ο φ ρ ο ι θ ο π ο ιο σ τ σ κ η ν τ ο Ρ ω μ α ν ο . " Ε χ ο υ ν τ ν θ ε ­ κ φ σ η κ α τ ν ν θ ρ π ιν η ._ · γ ω ρ ισ τ α ν ο μ ε ν ε ς . Π ο τ δ ν μ ς φ ν ο υ ν ν χ α θ ο μ ε ο τ ε σ τ η ν β υ σ σ ο τ ο μ υ σ τ ικ ισ μ ο υ · ο τ ε σ κ π ο ιο π ιπ λ α ιο α ι ­ σ θ η μ α τ ικ π α ιχ ν δ ι . Κ τ ι π ο λ σ υ γ κ ιν η τ ικ π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε τ α ι δ , π ο δ ν τ ξ ρ ο υ μ ε π κ α μ μ ι ν λ λ η π ο η σ η σ’ α τ τ μ ο ρ φ . Ο χ ρ ισ τ ια ν ικ ς ιδ ­ ε ς κ α τ ε β α ν ο υ ν π τ π ε ρ π ε - ρ α ν κ α μ ι λ ν μ μ ς μ ο ι ­ κ ε ι τ η τ α , χ ω ρ &