alfa koef iskoris vp.pptx

download alfa koef iskoris vp.pptx

of 10

Transcript of alfa koef iskoris vp.pptx

Koeficijent voznog parka ()

profesor: Olivera RaduloviKoeficijent iskorienja voznog parka ()

Ovaj koeficijent pokazuje stepen iskorienja voznog parka i predsatavlja odnos auto-dani na radu I inventarskih auto-dana.

Izraunava se:-jedno vozilo u posmatranom vremenskom periodu: =Dr/DiGde je:Dr-dani kada je vozilo na radu,Di-inventarski dani posmatranog vremenskog perioda;

-za ceo vozni park u toku jednog dana: =Ar/AiGde je:Ar-broj vozila na raduAi-inventarski broj vozila u voznom parku;

-za ceo vozni park u toku posmatranog vremenskog perioda =ADr/ADiGde je:ADr-auto-dani vozila na raduADi-auto-dani inventarskih vozila;

Poto ovaj koeficijent zavisi od broja vozila na radu u odnosu na ukupan broj vozila,a sa druge strane samo vozila sposobna za rad mogu biti na radu,ta veliina koeficijenta iskorienja voznog parka zavisi od svih onih elemenata od kojih zavisi koeficijent tehnike ispravnosti voznog parka.

Meutim,oigledno je da se tehniki ispravna vozila ne nalaze uvek sva na radu.Jedan broj njih je u garai,a uzorci mogu biti esto organizacione prirode:nema posla,nema dovoljno vozaa,nema guma ili nekih neophodnih rezervnih delova za zamenu I sl.

Osim ovih razloga koji predstavljaju propuste odgovarajuih rukovodeeih slubi,razlog mogu biti I loi klimatski uslovi-sneni nanosi,neprohodni putevi i sl., to spada u objektivne okolnosti na koje se uglavnom ne moe uticati.Prema svemu izloenom moe se zakljuiti da koeficijent u najboljem sluaju moe biti jednak koeficijentu t , mada je manji.

HVALA NA PANjI