á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو...

of 12 /12
ﻋﻼن ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ وا ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ[email protected] 13700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700 á`eRCG AÉ¡fE’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£jEG »`HhQhC’G OÉ`ëJ’G ™e á`«fGõ«ªdG ‹É£jE’G AGQRƒ`dG ¢ù«FQ ∫Éb :-(CG Ü O) π°ùchôH ‘ ¬`jó`d ¿EG :AÉ`KÓ`ã`dG ¢`ù`eCG »àfƒc »Ñ«°Sƒ«L á«fGõ«ŸG ¿CÉ°ûH ±ÓN AÉ¡fEG πLCG øe É°VôY ¬àÑ©L OÉ`–’G PÉîJG ÖæŒh á`«`HhQhC’G á«°VƒØŸG ™e .√OÓH ó°V »HÉ≤Y AGôLEG »HhQhC’G OÉ`–’G ÖfÉL øe áaó¡à°ùe É«dÉ£jEG âëÑ°UCGh IOƒ°ùe á«HhQhC’G á«°VƒØŸG â°†aQ ¿CG ó©H »HhQhC’G ó¡“ Iƒ£N »gh ,Ȫaƒf 21 ‘ ádhódG á«fGõ«e OÉ`–’G É¡°VôØj äÉHƒ≤Y á«∏ªY ΩÉ``eCG ≥jô£dG õé©dG AGô```LEG º°SÉH ±ô`©`J »``à``dGh- »````HhQhC’G õéY ™aôd ÉehQ É¡JóYCG »àdG ¥ÉØfE’G á£N ±ó¡Jh ‘ ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe %2Q4 ¤EG á«fGõ«ŸG áØ«ë°U ™e á∏HÉ≤e ‘ »àfƒc ∫É`bh ,2019 ΩÉ`Y äGAGô`LEG ÖæŒ ƒg ‘óg :á«dÉ£jE’G z…Òæ«aCG{ Oó¡Jh Éfó∏ÑH ô°†J ób »àdGh ,É«dÉ£jEG ó°V áØdÉîŸG .ÉHhQhCÉH Qô°†dG ¥É◊EÉH »MGÎbG ≈∏Y IÒ``NC’G äÉ°ùª∏dG ™°VCG{ :±É`°`VCGh ¬©°†j ¿CG »HhQhC’G OÉ–’G ≈∏Y Ú©àj ±ƒ°S …òdG á«dɪàMG ¿CÉ°ûH ä’DhÉ°ùàdG ÉjOÉØàe ,z¿ÉÑ°ù◊G ‘ .á«fGõ«ŸG õéY áÑ°ùf ¢†ØN ¢ùeCG zÉÑeÉà°S ’{h zÉμ«∏HƒÑjQ ’{ ÉàØ«ë°U â∏≤fh ÉjôJ ÊÉaƒ«L ‹É£jE’G OÉ°üàb’G ôjRh øY ∫hC’G ±óg ∫ƒM π°ùchôH ™e ¢VhÉØàJ É`ehQ ¿EG :¬dƒb œÉædG øe %2 ¤EG %1Q9 ≠∏Ñj á«fGõ«ŸG õé©d ójóL .‹ÉªLE’G »∏ëŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫É`b ,∫hC’G ¢`ù`eCG ôNCÉàe â`bh ‘h ƒ«JÉe Oó°ûàŸG ‹É£jE’G á«∏NGódG ô`jRhh AGQRƒ`dG ´hô°ûe ô°UÉæY ¢†©H πjó©J øμÁ ¬`fEG »æ«ØdÉ°S .ôeC’G Ωõd GPEG á«fGõ«ŸG IQÉ`jR ∫Ó`N zƒμ«à«dƒH{ áØ«ë°U ™e á∏HÉ≤e ‘h zá£HGôdG{ Üõ`M º«YR »æ«ØdÉ°S ∫É`b ,π°ùchÈd π°ùchôH ió `d ¿ƒ`μ`j ¿CG π``eBG :Oó°ûàŸG »æ«ª«dG .QGƒ◊G ‘ É¡°ùØf áÑZôdG ájRGõØà°S’G ¬JÉëjô°üJ ø`Y »æ«ØdÉ°S ™``aGOh á«°VƒØŸG ¿EG :ÓFÉb ,π°ùchôH ó°V á¡LƒŸG á≤HÉ°ùdG GPEGh .zOÉé°S ôLÉJ{ πãe É«dÉ£jEG â∏eÉY á«HhQhC’G ¬LGƒJ É«dÉ£jEG ¿EÉa ,§°Sh πM ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¢Vôah OÓÑdG á«dÉŸ »```HhQhC’G OÉ``–’G áÑbGôe ΩóY QGôªà°SG ádÉM ‘ ,±É£ŸG ájÉ¡f ‘ äÉeGôZ .∫Éãàe’G É«fhôàμdEG ø«ª©àdG äGô°TDƒe á©HÉàe πª©dG ¢ü«NGôJ áeóN »a IójóL äÉæ«°ùëJ ≥∏£J á∏eÉ©dG iƒ≤dG áî°ùædG Ú°Tóàd á∏eÉ©dG iƒ`≤`dG IQGRh ó©à°ùJ ô¡°T ∫ÓN ájQÉéàdG ¢ü«NGÎdG áeóN øe Iójó÷G á°Sóæg IOÉYEG ´hô°ûe øª°V ∂dPh …QÉ÷G Ȫ°ùjO É«°TÉ“ ,IQƒ£àŸG πª©dG ¢ü«NGôJ áeƒ¶æe äGAGôLEG ‘ áeƒμ◊G á£N áÑcGƒŸ IQGRƒdG ±GógCGh ájDhQ ™e .ÊhÎμdE’G ∫ƒëàdG ´hô°ûe Iôjóe á«Ñ«æ÷G ôjóZ âæH ádƒN âdÉbh IQGRƒ`dG ≈©°ùJ :πª©dG ¢ü«NGôJ áeƒ¶æe ôjƒ£J π«¡°ùJ ¤EG πª©dG ¢ü«NGôJ ôjƒ£J ∫Ó``N ø`e áeƒ¶æŸG õcôJ å«M øjó«Øà°ùª∏d äÉeóÿG Ëó≤J äBÉ°ûæe Úª©àdG Ö°ùf õjõ©J ≈∏Y Ió `jó `÷G ó◊Gh ≈∏YC’G ó◊G QÉ«©e π«©ØJ ∫ÓN øe ´É£≤dG ájOÉ°üàb’G ᣰûfC’G äÉÄØd Úª©àdG Ö°ùæd ≈fOC’G Ö°ùf ô°TDƒe ™e πeÉ©àdG ≥jôW øY ∂dPh ,(ISIC ) πÑb øe πª©dG ¢ü«NGôJ äÉÑ∏W Ëó≤J óæY Úª©àdG ≈fOC’G á≤≤ëŸG Ö°ùædG ≈∏Y AÉæH ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸG zô°†NCG{ ICÉ°ûæª∏d Úª©àdG ô°TDƒe ¿Éc GPEÉa .≈∏YC’Gh ,Úª©àdG áÑ°ùæd ≈∏YC’G ó◊G á≤≤fi ICÉ°ûæŸG ¿CG …CG á∏Môe ¤EG Iô°TÉÑe π≤àæ«°S ¢ü«NÎdG Ö∏W ¿EÉa .äGóæà°ùe ¥ÉaQEG Ö∏£àj ⁄ ¿EG ‹B’G OɪàY’G ¿CG …CG zôØ°UCG{ ICÉ°ûæª∏d Úª©àdG ô°TDƒe ¿Éc GPEG ÉeCG ó◊Gh ≈∏YC’G ó◊G ÚH Úª©J áÑ°ùf á≤≤fi ICÉ°ûæŸG Úª©àdG º°ùb ¤EG ’hCG π≤àæ«°S Ö∏£dG ¿EÉa :≈fOC’G ≥≤ëà∏d ¢ü«NGÎdG Iô``FGO ¤EG É¡æeh ,OɪàYÓd Ö∏W hCG ¢†aôdG hCG OɪàY’G ºK øeh äÉ≤aôŸG øe .Ωó≤ŸG Ö∏£dÉH åjó– ¿CG …CG zôªMCG{ ICÉ°ûæª∏d Úª©àdG ô°TDƒe ¿Éc GPEG ɪæ«H ºà«°ùa Úª©àdG áÑ°ùæd ≈fOC’G ó◊G ≥≤– ⁄ ICÉ°ûæŸG GPEG ’EG ,Ö∏£dG Ëó≤J ∫ɪμà°SG øe ICÉ°ûæŸG ±É≤jEG hCG ôØ°UC’G ô°TDƒŸG ¤EG ¬©aQh Égô°TDƒe åjóëàH âeÉb ¢ùØæH á«æWh á∏eÉY iƒb Ú«©J ∫ÓN øe zô°†NC’G{ ¢UÉÿG Úª©àdG ô°TDƒe ≈∏Y ´ÓWE’G ICÉ°ûæŸG ¿ÉμeEÉHh ɇ ¢ü«NGÎdG Ö∏£H ¢VôY á°TÉ°T ∫ÓN øe É¡H ¿CÉ°ûH ¬FÉØ«à°SG OGô`ŸG ΩGõàd’G áaô©e øe É¡æμÁ øe ¬æ««©J ܃∏£ŸG Oó©dGh Úª©àdG áÑ°ùf ≥«≤– .Ú«fɪ©dG É°†jCG â檰†J Iójó÷G äÉæ«°ùëàdG ¿CG âë°VhCGh πª©dG á©«ÑW ™e ≥aGƒàJ »àdG ø¡ŸG ™e ᣰûfC’G §HQ ø¡ŸG QÉ«àNG ICÉ°ûæŸG ≈∏Y π¡°ùj ɇ ,ᣰûfC’G ∂∏J ‘ á«æ©ŸG iô`NC’G äÉ¡÷G ¢†©H ∑Gô°TEGh ,áÑ°SÉæŸG ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸG AÉØ«à°SG øe ≥≤ëàdG á«∏ªY ‘ ∂∏àd ᫪«¶æàdG íFGƒ∏d á©°VÉÿG äÉWGΰTÓd äGóæà°ùe ™aQ ¤EG áLÉ◊G ¿hOh ‹BG πμ°ûH äÉ¡÷G ájQÉéàdG ¢ü«NGÎdG Ωɶf ÈY äÉ¡÷G ∂∏J øe É¡æe IQGRƒ``dG øe ¢ü«NGÎdG äÉÑ∏W OɪàYG πÑbh ±ƒ°S »àdGh ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÄ«¡dÉc Úª©àdG Ö°ùf ≥«≤– ô°TDƒe á©HÉàe ºgÉ°ùJ .á≤£æŸÉH á°UÉÿG äÉ`¡`÷G ¢†©H ™`e ÊhÎ``μ``dE’G §`Hô`dG π«©ØJh ≥≤ëà∏d ÖFGô°†∏d áeÉ©dG áfÉeC’G É¡æe á«eƒμ◊G .áfÉeC’G iód áÑjô°†dG IOÉ¡°û∏d ICÉ°ûæŸG π«é°ùJ øe áÄ«¡dG ™e ÊhÎμdE’G §HôdG á«dBG Ú°ù– ∂dòch áeÉ©dG á°ù°SDƒŸGh á«YɪàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG ¿ÉªY á`Wô`°`Th (ø``FGó``e) á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d .á«fÉ£∏°ùdG π«é°ùJ π«©ØJ í«àJ áKóëŸG áî°ùædG ¿CG âaÉ°VCGh ádƒ¡°ùH ôªãà°SG ΩɶæH á«ëHôdG ÒZ äÉ°ù°SDƒŸG á«∏ªY π¡°ùj É`‡ É¡d óMƒe º `bQ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ°ù°SDƒª∏d IóMƒŸG äÉfÉ«ÑdÉH ÊhÎμdE’G πeÉμàdG IQGRƒ``c ábÓ©dG äGP äÉ`¡`÷G Ú`H á«ëHôdG Ò`Z äÉjó∏ÑdGh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°Th á∏eÉ©dG iƒ≤dG .áØ∏àîŸG IQhô°V »°VÉŸG Ȫaƒf ‘ âæ∏YCG ób IQGRƒdG âfÉch ájófC’Gh óLÉ°ùŸGh äGQÉØ°ùdÉc äÉ°ù°SDƒŸG π«é°ùJ ájQÉ°ûà°S’G ÖJÉμŸGh á«∏gC’G äÉ«©ª÷Gh á«°VÉjôdG IQGRh iód á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh IÉeÉëŸG ÖJÉμeh iód áeóN …CG Ö∏W Ëó≤J πÑb áYÉæ°üdGh IQÉéàdG .á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh

Embed Size (px)

Transcript of á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو...

Page 1: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

تصدر عن مؤسسة للصحافة والنشر وا�عالن [email protected]

13700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’GWednesday 5 December 2018 Edition No 13700

á`eRCG AÉ¡fE’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£jEG »`HhQhC’G OÉ`ëJ’G ™e á`«fGõ«ªdG

‹É£jE’G AGQRƒ`̀dG ¢ù«FQ ∫Éb :-(CG Ü O) π°ùchôH ‘ ¬`̀jó`̀d ¿EG :AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG ¢`̀ù`̀eCG »àfƒc »Ñ«°Sƒ«L á«fGõ«ŸG ¿CÉ°ûH ±ÓN AÉ¡fEG πLCG øe É°VôY ¬àÑ©L OÉ`̀–’G PÉîJG ÖæŒh á`̀«`̀HhQhC’G á«°VƒØŸG ™e

.√OÓH ó°V »HÉ≤Y AGôLEG »HhQhC’G OÉ`̀–’G ÖfÉL øe áaó¡à°ùe É«dÉ£jEG âëÑ°UCGh IOƒ°ùe á«HhQhC’G á«°VƒØŸG â°†aQ ¿CG ó©H »HhQhC’G ó¡“ Iƒ£N »gh ,Ȫaƒf 21 ‘ ádhódG á«fGõ«e OÉ`̀–’G É¡°VôØj äÉHƒ≤Y á«∏ªY ΩÉ``̀eCG ≥jô£dG õé©dG AGô```̀LEG º°SÉH ±ô`̀©`̀J »`̀ à`̀ dGh- »````̀HhQhC’G

õéY ™aôd ÉehQ É¡JóYCG »àdG ¥ÉØfE’G á£N ±ó¡Jh ‘ ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe %2Q4 ¤EG á«fGõ«ŸG áØ«ë°U ™e á∏HÉ≤e ‘ »àfƒc ∫É`̀bh ,2019 ΩÉ`̀Y äGAGô`̀LEG ÖæŒ ƒg ‘óg :á«dÉ£jE’G z…Òæ«aCG{ Oó¡Jh Éfó∏ÑH ô°†J ób »àdGh ,É«dÉ£jEG ó°V áØdÉîŸG

.ÉHhQhCÉH Qô°†dG ¥É◊EÉH »MGÎbG ≈∏Y IÒ`̀ NC’G äÉ°ùª∏dG ™°VCG{ :±É`̀°`̀VCGh ¬©°†j ¿CG »HhQhC’G OÉ–’G ≈∏Y Ú©àj ±ƒ°S …òdG á«dɪàMG ¿CÉ°ûH ä’DhÉ°ùàdG ÉjOÉØàe ,z¿ÉÑ°ù◊G ‘

.á«fGõ«ŸG õéY áÑ°ùf ¢†ØN

¢ùeCG zÉÑeÉà°S ’{h zÉμ«∏HƒÑjQ ’{ ÉàØ«ë°U â∏≤fh ÉjôJ ÊÉaƒ«L ‹É£jE’G OÉ°üàb’G ôjRh øY ∫hC’G ±óg ∫ƒM π°ùchôH ™e ¢VhÉØàJ É`̀ehQ ¿EG :¬dƒb œÉædG øe %2 ¤EG %1Q9 ≠∏Ñj á«fGõ«ŸG õé©d ójóL

.‹ÉªLE’G »∏ëŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫É`̀b ,∫hC’G ¢`̀ù`̀eCG ôNCÉàe â`̀bh ‘h ƒ«JÉe Oó°ûàŸG ‹É£jE’G á«∏NGódG ô`̀jRhh AGQRƒ`̀dG ´hô°ûe ô°UÉæY ¢†©H πjó©J øμÁ ¬`̀fEG »æ«ØdÉ°S

.ôeC’G Ωõd GPEG á«fGõ«ŸG IQÉ`̀jR ∫Ó`̀N zƒμ«à«dƒH{ áØ«ë°U ™e á∏HÉ≤e ‘h zá£HGôdG{ Üõ`̀M º«YR »æ«ØdÉ°S ∫É`̀b ,π°ùchÈd π°ùchôH ió`̀ d ¿ƒ`̀μ`̀j ¿CG π``̀eBG :Oó°ûàŸG »æ«ª«dG

.QGƒ◊G ‘ É¡°ùØf áÑZôdG ájRGõØà°S’G ¬JÉëjô°üJ ø`̀Y »æ«ØdÉ°S ™``̀aGOh á«°VƒØŸG ¿EG :ÓFÉb ,π°ùchôH ó°V á¡LƒŸG á≤HÉ°ùdG GPEGh .zOÉé°S ôLÉJ{ πãe É«dÉ£jEG â∏eÉY á«HhQhC’G ¬LGƒJ É«dÉ£jEG ¿EÉa ,§°Sh πM ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄

¢Vôah OÓÑdG á«dÉŸ »```HhQhC’G OÉ``–’G áÑbGôe ΩóY QGôªà°SG ádÉM ‘ ,±É£ŸG ájÉ¡f ‘ äÉeGôZ

.∫Éãàe’G

É«fhôàμdEG ø«ª©àdG äGô°TDƒe á©HÉàe

πª©dG ¢ü«NGôJ áeóN »a IójóL äÉæ«°ùëJ ≥∏£J á∏eÉ©dG iƒ≤dG áî°ùædG Ú°Tóàd á∏eÉ©dG iƒ`̀≤`̀dG IQGRh ó©à°ùJ ô¡°T ∫ÓN ájQÉéàdG ¢ü«NGÎdG áeóN øe Iójó÷G á°Sóæg IOÉYEG ´hô°ûe øª°V ∂dPh …QÉ÷G Ȫ°ùjO É«°TÉ“ ,IQƒ£àŸG πª©dG ¢ü«NGôJ áeƒ¶æe äGAGôLEG ‘ áeƒμ◊G á£N áÑcGƒŸ IQGRƒdG ±GógCGh ájDhQ ™e

.ÊhÎμdE’G ∫ƒëàdG ´hô°ûe Iôjóe á«Ñ«æ÷G ôjóZ âæH ádƒN âdÉbh IQGRƒ`̀dG ≈©°ùJ :πª©dG ¢ü«NGôJ áeƒ¶æe ôjƒ£J π«¡°ùJ ¤EG πª©dG ¢ü«NGôJ ôjƒ£J ∫Ó`̀ N ø`̀e áeƒ¶æŸG õcôJ å«M øjó«Øà°ùª∏d äÉeóÿG Ëó≤J äBÉ°ûæe ‘ Úª©àdG Ö°ùf õjõ©J ≈∏Y Ió`̀jó`̀÷G ó◊Gh ≈∏YC’G ó◊G QÉ«©e π«©ØJ ∫ÓN øe ´É£≤dG ájOÉ°üàb’G ᣰûfC’G äÉÄØd Úª©àdG Ö°ùæd ≈fOC’G Ö°ùf ô°TDƒe ™e πeÉ©àdG ≥jôW øY ∂dPh ,(ISIC ) πÑb øe πª©dG ¢ü«NGôJ äÉÑ∏W Ëó≤J óæY Úª©àdG ≈fOC’G á≤≤ëŸG Ö°ùædG ≈∏Y AÉæH ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸG zô°†NCG{ ICÉ°ûæª∏d Úª©àdG ô°TDƒe ¿Éc GPEÉa .≈∏YC’Gh ,Úª©àdG áÑ°ùæd ≈∏YC’G ó◊G á≤≤fi ICÉ°ûæŸG ¿CG …CG á∏Môe ¤EG Iô°TÉÑe π≤àæ«°S ¢ü«NÎdG Ö∏W ¿EÉa

.äGóæà°ùe ¥ÉaQEG Ö∏£àj ⁄ ¿EG ‹B’G OɪàY’G ¿CG …CG zôØ°UCG{ ICÉ°ûæª∏d Úª©àdG ô°TDƒe ¿Éc GPEG ÉeCG ó◊Gh ≈∏YC’G ó◊G ÚH Úª©J áÑ°ùf á≤≤fi ICÉ°ûæŸG Úª©àdG º°ùb ¤EG ’hCG π≤àæ«°S Ö∏£dG ¿EÉa :≈fOC’G

≥≤ëà∏d ¢ü«NGÎdG Iô``FGO ¤EG É¡æeh ,OɪàYÓd Ö∏W hCG ¢†aôdG hCG OɪàY’G ºK øeh äÉ≤aôŸG øe

.Ωó≤ŸG Ö∏£dÉH åjó– ¿CG …CG zôªMCG{ ICÉ°ûæª∏d Úª©àdG ô°TDƒe ¿Éc GPEG ɪæ«H ºà«°ùa Úª©àdG áÑ°ùæd ≈fOC’G ó◊G ≥≤– ⁄ ICÉ°ûæŸG GPEG ’EG ,Ö∏£dG Ëó≤J ∫ɪμà°SG øe ICÉ°ûæŸG ±É≤jEG hCG ôØ°UC’G ô°TDƒŸG ¤EG ¬©aQh Égô°TDƒe åjóëàH âeÉb ¢ùØæH á«æWh á∏eÉY iƒb Ú«©J ∫ÓN øe zô°†NC’G{

¢UÉÿG Úª©àdG ô°TDƒe ≈∏Y ´ÓWE’G ICÉ°ûæŸG ¿ÉμeEÉHh ɇ ¢ü«NGÎdG Ö∏£H ¢VôY á°TÉ°T ∫ÓN øe É¡H ¿CÉ°ûH ¬FÉØ«à°SG OGô`̀ŸG ΩGõàd’G áaô©e øe É¡æμÁ øe ¬æ««©J ܃∏£ŸG Oó©dGh Úª©àdG áÑ°ùf ≥«≤–

.Ú«fɪ©dG É°†jCG â檰†J Iójó÷G äÉæ«°ùëàdG ¿CG âë°VhCGh πª©dG á©«ÑW ™e ≥aGƒàJ »àdG ø¡ŸG ™e ᣰûfC’G §HQ ø¡ŸG QÉ«àNG ICÉ°ûæŸG ≈∏Y π¡°ùj ɇ ,ᣰûfC’G ∂∏J ‘ á«æ©ŸG iô`̀NC’G äÉ¡÷G ¢†©H ∑Gô°TEGh ,áÑ°SÉæŸG ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸG AÉØ«à°SG øe ≥≤ëàdG á«∏ªY ‘ ∂∏àd ᫪«¶æàdG íFGƒ∏d á©°VÉÿG äÉWGΰTÓd äGóæà°ùe ™aQ ¤EG áLÉ◊G ¿hOh ‹BG πμ°ûH äÉ¡÷G ájQÉéàdG ¢ü«NGÎdG Ωɶf ÈY äÉ¡÷G ∂∏J øe É¡æe IQGRƒ``dG øe ¢ü«NGÎdG äÉÑ∏W OɪàYG πÑbh

±ƒ°S »àdGh ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÄ«¡dÉc Úª©àdG Ö°ùf ≥«≤– ô°TDƒe á©HÉàe ‘ ºgÉ°ùJ

.á≤£æŸÉH á°UÉÿG äÉ`̀¡`̀÷G ¢†©H ™`̀ e ÊhÎ``̀μ``̀dE’G §`̀ Hô`̀ dG π«©ØJh ≥≤ëà∏d ÖFGô°†∏d áeÉ©dG áfÉeC’G É¡æe á«eƒμ◊G .áfÉeC’G iód áÑjô°†dG IOÉ¡°û∏d ICÉ°ûæŸG π«é°ùJ øe áÄ«¡dG ™e ÊhÎμdE’G §HôdG á«dBG Ú°ù– ∂dòch áeÉ©dG á°ù°SDƒŸGh á«YɪàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG ¿ÉªY á`̀Wô`̀°`̀Th (ø``̀FGó``̀e) á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d

.á«fÉ£∏°ùdG π«é°ùJ π«©ØJ í«àJ áKóëŸG áî°ùædG ¿CG âaÉ°VCGh ádƒ¡°ùH ôªãà°SG ΩɶæH á«ëHôdG ÒZ äÉ°ù°SDƒŸG á«∏ªY π¡°ùj É`̀‡ É¡d óMƒe º`̀bQ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ°ù°SDƒª∏d IóMƒŸG äÉfÉ«ÑdÉH ÊhÎμdE’G πeÉμàdG IQGRƒ``c ábÓ©dG äGP äÉ`̀¡`̀÷G Ú`̀H á«ëHôdG Ò`̀Z äÉjó∏ÑdGh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°Th á∏eÉ©dG iƒ≤dG

.áØ∏àîŸG IQhô°V »°VÉŸG Ȫaƒf ‘ âæ∏YCG ób IQGRƒdG âfÉch ájófC’Gh óLÉ°ùŸGh äGQÉØ°ùdÉc äÉ°ù°SDƒŸG π«é°ùJ ájQÉ°ûà°S’G ÖJÉμŸGh á«∏gC’G äÉ«©ª÷Gh á«°VÉjôdG IQGRh iód á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh IÉeÉëŸG ÖJÉμeh iód áeóN …CG Ö∏W Ëó≤J πÑb áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

.á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh

Page 2: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

2 13700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

»fGƒ«ëdGh »YGQõdG ∫ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG IOÉjR πÑ°S ¢ûbÉæj ∑ôà°ûªdG …ô£≤dG »fɪ©dG ∫ɪYC’G ¢ù∏ée Êɪ©dG ∫É``̀ª``̀YC’G ¢ù∏› å`̀ë`̀H :z${ åëHh …QÉéàdG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S …ô£≤dG …QÉéàdG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG iƒà°ùe IOÉ``̀jR á«fÉμeEG IhÌ``dGh á`̀YGQõ`̀dG ∫É`̀› ‘ …Qɪãà°S’Gh ≈∏Y ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ‘ ∂dP AÉL ,á«fGƒ«◊G …òdG Êɪ©dG …ô£≤dG ∫ɪYC’G ióàæe ¢ûeÉg ≥«°ùæàdÉH ô£b áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ¬àª¶f

.¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ™e ,øjôªãà°ùŸG ÚH π°UGƒàdG äÉ«dBG ¢ù∏éŸG åëHh ôjƒ£J ≈∏Y õ«cÎdG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG ≥ØJGh ∫É``̀ª``̀YC’G ∫É```̀ LQ Ú``̀H ∑Î`̀ °`̀ û`̀ ŸG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG πÑ°ùdG áaÉc ÒaƒJh ,Ú«fɪ©dGh Újô£≤dG øe øjôªãà°ùŸG ¬LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG π«dòàd

.ÚÑfÉ÷G Oƒªfi ´ÉªàL’G ‘ Êɪ©dG ÖfÉ÷G ¢SCGôJ ÖfÉ÷G ¢`̀SCGô`̀J ɪ«a ÊGhô```̀÷G óªfi ø`̀H ÖFÉædG QGƒ`̀W øH óªMCG øH óªfi …ô£≤dG ¢ù«FQh ô£b áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G …ô£≤dG ∫ɪYC’G ¢ù∏› ‘ …ô£≤dG ÖfÉ÷G ᫪gCG ≈∏Y Qƒ°†◊G ≥ØJGh ,∑ΰûŸG Êɪ©dG åëHh ,∑ΰûŸG ∫ɪYC’G ¢ù∏› QhO π«©ØJ ,ÚÑfÉ÷G ÚH π°UGƒàdG õjõ©àd πÑ°ùdG áaÉc πc ‘ ∫É°üJG á£≤f Ú«©J ≈∏Y ¥ÉØJ’G ”h ” ɪc ,…QhO πμ°ûH ¢ù∏éŸG ó≤©j ¿CGh ÖfÉL ób »àdG äÉÑ≤©dG áaÉc π«dòJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G áæ£∏°ùdG ‘ ÚÑfÉ÷G øe ¿hôªãà°ùŸG É¡¡LGƒj ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ” ɪc ,ô£b ádhOh áæ£∏°S ‘ áMÉàŸG ájQɪãà°S’G ¢UôØdG

.™«æ°üàdGh ájòZC’G äÉYÉ£b ‘ ¿ÉªY ¢ù∏› ¿EG :ÊGhô÷G óªfi øH Oƒªfi ∫Ébh π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y 𪩫°S ∑ΰûŸG ∫ɪYC’G ,Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ‘ ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG ÚH ájQɪãà°S’G ¢UôØdG ‘ ∫ƒNó∏d º¡©«é°ûJh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM IOÉjR ºYOh ,áMÉàŸG ¿CG Éë°Vƒe ,äÉjóëàdG π«dòàd äÉ«dBG OÉéjEGh ‘ ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG iód ájƒb áÑZQ ∑Éæg ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ácΰûe ∫ɪYEG áeÉbE’ øjó∏ÑdG Èà©j §≤°ùe ‘ ΩÉ≤ŸG (ô£b ‘ ™æ°U) ¢Vô©e ,øjó∏ÑdG ‘ ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG ™ª÷ á°Uôa ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸG çó``̀MCG ≈∏Y ±ô©àdGh ™ØædÉH Oƒ©J ,äÉ≤Ø°Uh Oƒ≤Y ΩGôHEGh »YÉæ°üdG

.Êɪ©dGh …ô£≤dG øjOÉ°üàb’G ≈∏Y Újô£≤dG ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG ÊGhô`̀÷G ÉYOh

‘ á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ¢`̀Uô`̀Ø`̀ dG ≈`̀∏`̀Y ±ô`̀©`̀à`̀∏`̀d …òdG á`̀YGQõ`̀dG ´É£b ‘ á°UÉN ,áæ£∏°ùdG Iô`̀ah ™`̀e ,¿É`̀ª`̀Y ‘ Gó```̀YGh É`̀YÉ`̀£`̀b Èà©j ¢ù«FQ åëH ɪc ,áYGQõ∏d á◊É°üdG ≥WÉæŸG ∑ΰûŸG ∫ɪYC’G ¢ù∏› ‘ Êɪ©dG ÖfÉ÷G ´É£b ‘ ÚÑfÉ÷G ÚH πeÉμàdG ≥«≤– πÑ°S É«LƒdƒæμàdG ≈`̀∏`̀Y OÉ`̀ª`̀ à`̀Y’Gh áYÉæ°üdG

.á«FGò¨dG OGƒŸG ™«æ°üJ ‘ áãjó◊G äÉ``bÓ``©``dG ¿EG :QGƒ`````̀ W ø``̀ H ∫É```̀ b √Qhó`````̀ H Gƒ‰ ó¡°ûJ ô£bh áæ£∏°ùdG ÚH ájOÉ°üàb’G §HGhôdG ¿CGh ,Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y ÉXƒë∏e áÁôμdG äÉ¡«LƒàdGh øjó∏ÑdG ÚH á«îjQÉàdG ¿hÉ©àd É«°SÉ°SCG ɪYGO â∏μ°T ᪫μ◊G IOÉ«≤∏d ∫Ó¨à°S’G ≈∏Y Ωƒ≤j …ƒb …QÉŒh …OÉ°üàbG ió`̀d á`̀MÉ`̀à`̀ŸG á`̀∏`̀FÉ`̀¡`̀dG äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eEÓ`̀d π`̀ ã`̀ eC’G ÜÉë°UCG ÖfÉL øe áÑZQ ∑Éæg ¿CGh ,ÚÑfÉ÷G äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG π`̀≤`̀f ≈`̀∏`̀Y Ú`̀jô`̀£`̀≤`̀dG ∫É``̀ª``̀YC’G ≈∏Y ±ô©àdGh ≈∏YCG äÉjƒà°ùŸ ájOÉ°üàb’G ‘ ∫ƒNódGh ,áæ£∏°ùdÉH ájQɪãà°S’G ¢UôØdG

GÒ°ûe ,Ú«fɪ©dG ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG ™e äÉcGô°T ÚH áëLÉf ácΰûe äGQɪãà°SG ∑Éæg ¿CG ¤EG áÄ«¡e ±hô¶dG áaÉc ¿EG :±É°VCGh ,ÚÑfÉ÷G ,øjó∏ÑdG ÚH …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM IOÉjõd ô°TÉÑe …ôëH §`̀N Ú°TóJ π`̀X ‘ á°UÉN.QÉë°Uh ádÓ°U AÉæ«eh óªM AÉæ«e ÚH §Hôj

¢ù∏éŸG ‘ …ô£≤dG ÖfÉ÷G ¢ù«FQ Ωó≤Jh Ú«fɪ©dG ∫É`̀ª`̀YC’G ÜÉë°UCG ¤EG IƒYódÉH ô£b ‘ º`̀¡`̀ dÉ`̀ª`̀YCGh äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG IOÉ``̀jõ``̀d ,ÜPÉ`̀÷G …Qɪãà°S’G ñÉæŸG øe IOÉØà°S’Gh ΩÉ≤e ô£b ‘ ™æ°U ¢Vô©e ó≤Y ¿CG É kë°Vƒe Ú©æ°üŸG ∞jô©J QÉ``̀ WEG ‘ »`̀JCÉ`̀j §≤°ùà …ò`̀dG Qƒ£àdÉH Ú«fɪ©dG ∫É`̀ª`̀YC’G ∫É``̀LQh áHÉãà ¿ƒμ«dh ,ájô£≤dG áYÉæ°üdG √ó¡°ûJ Oƒ≤Yh äÉ≤Ø°U ó≤Y ∫ƒM åMÉÑà∏d á°üæe OGó©à°SG øY QGƒW øH ÈYh ,ácΰûe ójQƒJ ÊɪY ôªãà°ùe …CG º`̀ Yó`̀ H ô`̀£`̀b á`̀ aô`̀ Z äÉfÉ«ÑdÉH ô£b ‘ ∫ɪYC’G áeÉbEG ‘ ÖZôj

.áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸGh

ƒ°†Y …QÉ°üfC’G øªMôdGóÑY ∫Éb ¬ÑfÉL øe ¢ù∏› ƒ°†Yh ô£b á`̀aô`̀Z IQGOEG ¢ù∏› ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ¿EG :Êɪ©dG …ô£≤dG ∫ɪYC’G º¡JGQɪãà°SG IOÉ`̀jõ`̀d ¿ƒ©∏£àj Újô£≤dG IóYGƒdG äÉYÉ£≤dG áaÉc ‘ áæ£∏°ùdG ‘ áëLÉf êPɉ ∑Éæg ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,áæ£∏°ùdÉH ‘h .ácΰûe ájô£b á«fɪY äÉcô°ûd IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y Qó«◊G ô°UÉf ¬°ùØf ¥É«°ùdG Êɪ©dG ∫ɪYC’G ¢ù∏› ƒ°†Yh ô£b áaôZ ∑ΰûŸG ∫ɪYC’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ¿CG …ô£≤dG QhO º¡«∏Y øjó∏ÑdG ‘ ∫É`̀ª`̀YC’G ÜÉë°UCGh øjó∏ÑdG ÚH …QÉéàdG ∫OÉÑàdG õjõ©J ‘ ÒÑc §HôJ »àdG áÑ«£dG äÉbÓ©dG ≈∏Y AÉæÑdGh

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

zô£b ‘ ™æ°U{

¢Vô©e QGhR øe OóY ócCG ,iôNCG á¡L øe ºéM ¿CG áæ£∏°ùdG ‘ ΩÉ≤ŸG ô£b ‘ ™æ°U

á°Vhô©ŸG äÉéàæŸGh ájô£≤dG äÉYÉæ°üdG »àdG ô£b ádhód ôîa ™Ñæe ¢Vô©ŸG ‘ ,ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ É¡eó≤J âÑKCG ócDƒJ á°Vhô©ŸG ™∏°ùdG ¿CG ¤EG øjÒ°ûe ¬`̀«`̀dEG â`̀∏`̀°`̀Uh …ò```̀dG ‹É``̀©``̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG äÉYÉæ°U ‘ ɪ«°S ’ ájô£≤dG áYÉæ°üdG äÉ°ThôØŸGh AÉæÑdG OGƒ`̀ eh çÉ``KC’G πãe

.ájóZC’Gh Rõ©j IOƒ÷G øe ‹É©dG iƒà°ùŸG ¿CG Gƒæ«Hh ¤EG ájô£≤dG äÉéàæŸG ∂∏J ∫ƒ`̀NO øe øe ÒÑc ∫ÉÑbEÉH ≈¶– ¿CGh »ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdG Úàa’ Êɪ©dG ¥ƒ°ùdG ‘ Úμ∏¡à°ùŸG πÑb ‘ ¢ùaÉæJ ¢Vô©ŸG ‘ äÉ°Vhô©ŸG ¿CG ¤EG É¡°Uôa øe Rõ©j …òdG ôeC’G É°†jCG QÉ©°SC’G

.»∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ …ò«ØæàdG ôjóŸG QGƒÿG ó«©°S óªfi ∫ƒ≤j ‘ ™æ°U ¢Vô©e ¿EG :πjÉM øH áYƒªéŸ πª°ûjh ¢ùeC’ÉH ¬MÉààaG ” …òdGh ô£b äÉYÉ£≤dG ≈à°T ‘ äÉYÉæ°üdG ™«ªL

á«FGò¨dGh ájQɪãà°S’Gh á«dÉŸGh á«μæÑdG ‹ƒNO øe ¤hC’G á∏gƒ∏d ÒãμdG ÉgÒZh Éeh º«¶æàdGh ≥«°ùæàdG äóLh ¢Vô©ª∏d á«HÉÑ°ûdG äÉcô°ûdG OƒLh »gÉÑàfG ó°T Qƒ`̀W â`̀ – â```dGR É`̀ e »`̀ à`̀ dGh á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG ºgó∏H á°†¡f ‘ Gƒ≤HÉ°ùJ ó≤a áfÉ°†◊G º¡JOÉ«b Iô¶f Ö°ùM »∏μdG ÉgOɪàYGh º¡JÉ°SÉ«°S ¢`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG º`̀¡`̀a á`̀ª`̀«`̀μ`̀◊G »£©j …OÉ°üàb’G ∫OÉÑàdGh ájOÉ°üàb’G QÉ«àNG ‘ øeGõàdGh ÚÑfÉé∏d ¢UôØdG Êɪ o©dG äGQOÉ°üdG ´ƒÑ°SCG ¢Vô©ŸG â«bƒJ ìÉéædG äÉæÑd ∫hCG ƒ¡d ô£b ‘ ™æ°Uh ÉæàeƒμM ¬eó≤J Ée øjôcÉ°T ¢Vô©ŸG Gò¡d »JCÉJ ’ »àdG çGóMC’G √òg πãe Ö∏L ‘ ¿ÉªY õ`̀cô`̀eh ™«ªé∏d á©Øæe πμH ’EG ìô°U ƒ¡a á∏¶ŸG ¿ƒμ«°S äGô`̀“Dƒ`̀ª`̀∏`̀d ≈∏Y Ióªà©ŸG ÉæJÉjOÉ°üàbG π«μ°ûJ ó«©«°S ¿ÉWhC’G AÉæH ‘ º¡∏ŸG ÜÉÑ°ûdGh áKGó◊G

.™«ªé∏d ôμ°ûdGh

¢ù∏éªdG äÉYɪàLG øe ÖfÉLäÉéàæªdG ≈∏Y ¿ƒaô©àj ¿ƒ«fɪ©dG QGhõdG

¿ÉªY ióàæe AóH ..Ωƒ«dG »dhódG OÉëJ’G AGôÑîd äGôªJDƒªdGh äÉ«©ªé∏d

∫ɪYCG ¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d ¿ÉªY õcôÃ Ωƒ«dG ≥∏£æJ ‹hódG OÉ–’G AGÈÿ ¿ÉªY ióàæe øe á«fÉãdG áî°ùædG …òdGh 2018 ICCA Oman äGô“DƒŸGh äÉ«©ªé∏d äGô“Dƒª∏d ¿ÉªY Öàμà á∏㇠áMÉ«°ùdG IQGRh ¬ª¶æJ ¿hÉ©àdÉHh ¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d ¿ÉªY õcôe ™e ácGô°ûdÉH

.äGô“DƒŸGh äÉ«©ªé∏d ‹hódG OÉ–’G ™e ¿ÉªY Öàμe ôjóe ‹É`̀LOõ`̀dG ó«dh ø`̀H ódÉN QÉ`̀ °`̀ TCGh ióàæŸG Gòg º«¶æJ ¿CG ¤EG áMÉ«°ùdG IQGRƒH äGô“Dƒª∏d É¡≤jƒ°ùJh áæ£∏°ù∏d »MÉ«°ùdG èjhÎdG ¤EG ±ó¡j ‹hódG º«¶æJ ‘ á°ü°üîàŸG á«dhódG äÉ«©ª÷Gh äɪ¶æŸG iód øe IOÉØà°S’Gh ,äÉ«dÉ©ØdGh äÉYɪàL’Gh äGô`̀“Dƒ`̀ŸG äÉ«©ªé∏d ‹hódG OÉ–’G É¡μ∏àÁ »àdG AÉ°†YC’G áªFÉb ,∫ɪYC’G áMÉ«°S ´É£b ‘ …OÉjôdG √QhOh äGô“DƒŸGh ¿ÉªY ÖàμŸ ¢ü°üîàŸG QhódÉH ∞jô©àdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ∫É`̀ª`̀YC’G áMÉ«°S ´É`̀£`̀b ôjƒ£J Oƒ`̀¡`̀Lh äGô`̀“Dƒ`̀ª`̀∏`̀d øe ábÓ©dG ÜÉë°UCG ™e ¿hÉ©àdÉH ¬à«ªæJh áæ£∏°ùdÉH äÉcô°ûdGh á°ü°üîàŸG á«HÉ≤ædGh ᫪∏©dG äÉ«©ª÷G á«∏eÉμàdG QGhOC’G í«°VƒJ ᫪gCGh áæ£∏°ùdÉH äBÉ°ûæŸGh ™e ô°TÉÑe ∫É°üJG äÉbÓ©H É¡£HQh äÉ¡÷G √ò`̀g ÚH

.ÖfÉ÷G Gòg ‘ á°ü°üîàŸG á«dhódG äÉ«©ª÷G ‘ ó``̀YGhh ó`̀jó`̀L ∫É`̀ ª`̀ YC’G áMÉ«°S ´É`̀£`̀b :±É``°``VCGh ‘ Éæàjƒ°†Y π«©ØJh √ôjƒ£J ¤EG ±ó¡fh áæ£∏°ùdG IOÉØà°S’Gh äGô``“Dƒ``ŸGh äÉ«©ªé∏d ‹hó``̀dG OÉ``̀–’G ÜÉë°UCG äÉ¡é∏d á°UôØdG áMÉJEG ÖfÉéH º¡JGÈN øe áMÉ«°S ‘ á°ü°üîàe äÉcô°T øe áæ£∏°ùdG ‘ ábÓ©dG äGô“DƒŸG õcGôe øeh ,äGô`̀“Dƒ`̀ŸG º«¶æJ ‘h ∫ɪYC’G äÓ«¡°ùàdG ∂∏à“ »àdG á«bóæØdG äBÉ°ûæŸGh ¢VQÉ©ŸGh ,áaÉ«°†dGh äÉeóÿG …Ohõ`̀e øeh ,äÉYÉ≤dGh ≥aGôŸGh Ωƒ∏©dG ∞∏àfl ‘ á°ü°üîàŸG á«fɪ©dG äÉ«©ª÷G øeh äGOÉ`̀–’Gh §HGhôdG ‘ äÉjƒ°†©dG äGPh äÉYÉ£≤dGh äÉjóàæŸG √òg πãe øe IOÉØà°S’G º¡d í«àf ¿CG ,á«dhódG

äÉ«≤à∏ŸGh äÉ«dÉ©ØdG áaÉ°†à°S’ ∑ΰûŸG πª©dG äÉ«dBGh äÉØ∏ŸG Ëó`̀≤`̀Jh π°UGƒàdG Ö«dÉ°SCGh ¥ô``Wh á«dhódG ´É£≤dG Gòg ‘ Ú«æ©ŸG AÉcô°ûdG §HQ ‹ÉàdÉHh º«¶æàdGh äGP á`̀«`̀dhó`̀dG äÉ«©ª÷Gh äGOÉ```̀–’G ™`̀e áæ£∏°ùdÉH

.á∏°üdG

z»ªbôdG ô°ü©dG »a ∂∏¡à°ùªdG äÉjóëJh ¢Uôa{ ∫ƒM πªY á≤∏M ÖjòdG ø°ùM øH óªMCG ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S íààaG Qƒ°†ëH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh π«ch »Ñ©μdG ¢ù«ªN øH ó«©°S QƒàcódG IOÉ©°S ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ á≤∏M Ωƒæ«∏«e ófGôL ¥óæØH 2018 ¢ùeCG ô°ü©dG ‘ ∂∏¡à°ùŸG äÉjó–h ¢Uôa{ πª©dG zÉ«≤jôaEG ∫ɪ°Th §°ShC’G ¥ô°ûdÉH »ªbôdG øe ∂∏¡à°ùª∏d á«ŸÉ©dG ᪶æŸG É¡ª¶æJ »àdG §°ShC’G ¥ô°ûdÉH »ª«∏bE’G É¡Ñàμe ∫Ó`̀N á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ™``e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ,§`̀≤`̀°`̀ù`̀à øe Oó``̀Y á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀Ãh ∂∏¡à°ùŸG á`̀jÉ`̀ª`̀◊ äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ ‘ Ú«fƒfÉ≤dG AGÈÿG πNGO øe ∂∏¡à°ùŸG ájɪMh ä’É°üJ’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª›h ,áæ£∏°ùdG êQÉNh ,Úμ∏¡à°ùŸGh ∫ɪYC’G äÉ°ù°SDƒeh á«eƒμ◊G QÉμàH’G ¢Uôah äÉjó– á°ûbÉæŸ ∂`̀ dPh ÜQÉŒ ±É°ûμà°SGh ,Úμ∏¡à°ùª∏d »ªbôdG ᫪bôdG äÉeóÿGh äÉéàæŸG ™e Úμ∏¡à°ùŸG óYÉ°ùJ »àdG QÉμaC’G ôjƒ£Jh ,áæ£∏°ùdG ‘

.¬H ¥ƒKƒeh πeÉ°T »ªbQ OÉ°üàbG AÉæH ≈∏Y ìÉààa’G πØM ‘ ÉgÉ≤dCG »àdG ¬àª∏c ∫ÓNh á«ŸÉ©dG ᪶æŸG ¢ù«FQ »Ñeƒc äQÉ`̀H ∫É`̀b §≤°ùà á≤∏◊G √òg º«¶æJ ¿EG :∂∏¡à°ùª∏d ÉWGƒ°TCG â©£b áæ£∏°ùdG ¿ƒc áé«àf »JCÉj É¡jódh ,∂∏¡à°ùŸG ájɪM ≥jôW ‘ á∏jƒW äÉjóëàH IÒ`̀Ñ`̀c äÉ`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gGh äÉ``YÓ``WG áæ£∏°ùdG ¿CG ¤EG G kÒ°ûe »ªbôdG ô°ü©dG ∫hódG ±É°üe ‘ É¡àfÉμe òNCÉJ ¿CG âYÉ£à°SG

.»ªbôdG ∂∏¡à°ùŸG ájɪëH ºà¡J »àdG :∂∏¡à°ùª∏d á«ŸÉ©dG ᪶æŸG ¢ù«FQ ±É°VCGh ᪶æŸG AÉ°†YCG ∫hódG øe ójó©dG ‘ â∏ªY ÉgÒZh É«°SBG ¥ô°Th É`̀HhQhCGh Úà«μjôeC’Éc Úμ∏¡à°ùŸG ájƒ«M áæ£∏°ùdG ‘ Éæg äóLhh á«eƒμ◊G äÉ`̀ ¡`̀ ÷G Ú`̀ H ™``FGô``dG è``jõ``ŸGh ¢Vô©d õ`̀aÉ`̀◊G É`̀fÉ`̀£`̀YCG É`̀‡ äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh á°SGQOh ,Éæg ᫪bôdG ÉæHQÉŒh ÉæKƒëH ∂∏¡à°ùŸG É¡LGƒj »àdG äÉjóëàdGh ¢UôØdG

.»ªbôdG ™ªàéŸGh OÉ°üàb’G ‘ Êɪ©dG á©HGôdG IQƒãdG ¿CG ≈∏Y »Ñeƒc äQÉH ócCGh §‰ Ò¨J ¤EG äOCG »ªbôdG OÉ°üàb’G ‘ ¥ƒ°ùàdG á`̀≤`̀jô`̀W ∫Ó``̀N ø`̀ e ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀S’G ᫪bôdG äGQÉ`̀«`̀ÿG Oó`̀©`̀Jh äGQÉ`̀«`̀à`̀N’Gh

πch ᫪bôdG ájQÉéàdG ácôë∏d É¡°TÉ©fEGh ¢UôØdG ø`̀e É`̀ŸÉ`̀Y âëàa äGÒ`̀¨`̀à`̀dG ∂`̀∏`̀J ‘ ∑Ó¡à°S’G Ò«¨J ≈∏Y óYÉ°ùà°S Iójó÷G çÉëHCG ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CÉH º¡ŸG øeh πÑ≤à°ùŸG Úμ∏¡à°ùŸG äÉjó– ºgC’ èFÉàfh äÉ°SGQOh á≤ãdG É¡°SÉ°SCG ¿ƒμJ »àdGh »ªbôdG ô°ü©dG ‘ πYÉØJ øe ø qμÁ íLÉf »ªbQ OÉ°üàbG AÉæÑd ádƒª°ûe ⁄É©dG ∫ƒM äÉéàæŸG ™e ∂∏¡à°ùŸG

.πeÉμàeh ∫OÉY πμ°ûH º¡bƒ≤M áaÉμH ¢ù«ªN ø`̀H ó«©°S Qƒ`̀à`̀có`̀dG IOÉ©°S ∫É``̀bh ájɪ◊ á`̀eÉ`̀©`̀dG áÄ«¡dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »Ñ©μdG ,á«fhÎμdE’G IQÉéàdG ÉjÉ°†b âJÉH :∂∏¡à°ùŸG ºàj »àdG ÉjÉ°†≤dG ºgCG øe É¡H §ÑJôj Éeh âbƒdG Gòg ‘ á°SGQódGh åëÑdÉH É¡dhÉæJ øe ´ƒ`̀æ`̀dG Gò`̀g ‘ Oô`̀£`̀ŸG ójGõà∏d áé«àf πeÉμdÉH ÉjRGƒe ÉfGó«e âJÉH ≈àM IQÉéàdG ≈ØàNG πH ,ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG ¥Gƒ°SCÓd

Ée ‘ É k≤HÉ°S ¬`̀dhGó`̀J ºàj ¿É`̀c É`̀e É kÑjô≤J iôŒ âJÉH å«M ,äÉ°SQɪŸG ¢†©ÑH §ÑJôj íÑ°UCG ó≤a Éæg øeh ,πeÉc πμ°ûH É«fhÎμdEG Éë∏e ÉÑ∏£e IQÉéàdG øe ´ƒædG Gò¡H Ωɪàg’G Úμ∏¡à°ùŸG OGó``YCG ‘ IÒÑμdG IOÉ`̀jõ`̀dG ™e G kóL …Qhô°†dG øe íÑ°UCGh IQÉéàdG √ò¡d ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG äÉ«£©ŸG πc á°SGQO ‘ Úμ∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤◊ Éfɪ°V É¡H á£ÑJôŸG √òg »`̀JCÉ`̀J Éæg ø`̀eh ,⁄É`̀©`̀dG ∫hO ∞∏àfl á«ŸÉ©dG ᪶æŸG É¡ª¶æJ »`̀à`̀dG á`̀≤`̀∏`̀◊G ‘ »ª«∏bE’G É¡Ñàμe ∫Ó`̀N øe ∂∏¡à°ùª∏d AGÈÿG øe ójó©dG É¡«a ∑QÉ°ûjh áæ£∏°ùdG

.⁄É©dG ∫hO áaÉc øe Ú°üàîŸGh á©HGôdG IQƒãdG äÉjó– ¿CG ¬JOÉ©°S ócCGh »ªbôdG ⁄É©dG ≥ª©d áé«àf IOó©àeh IÒÑc ≈∏Y ÒÑμdG ¬eGóîà°SGh ¬dÉμ°TCG Oó`̀©`̀Jh äÉ`̀°`̀SGQO ¤EG êÉàëj Gò``̀gh ,™`̀ °`̀ SGh m¥É`̀£`̀f

á«fhÎμdE’G IQÉéàdG ‘ á≤ãdG ∫ƒM çƒëHh ôWÉflh ∂∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤Mh á«°Uƒ°üÿGh ÜÉ°ùM ≈`̀∏`̀Y ∂```dP ¿ƒ`̀ μ`̀ j ’ ≈`̀à`̀M ∂```dP ¥ƒ≤◊G ™«ªL ßØMh á«bGó°üŸGh IOƒ÷G ≥aGƒàj íLÉf »ªbQ OÉ°üàbG ≥«≤ëàd É«©°S ™e ≈°Tɪàf ≈àMh ,ô°ü©dG äÉÑ∏£àe ™`̀e RhÉéàJ äGƒ£îH ᫪bôdG IôØ£dG √ò`̀g ∂∏¡à°ùª∏d ¢UôØdÉH IAƒ`̀∏`̀‡h äÉjóëàdG

.AGƒ°S móM ≈∏Y ôLÉàdGh É¡ªgCG QhÉ`̀fi IóY πª©dG á≤∏M â°ûbÉfh OóY ≈∏Y ᫪bôdG É«LƒdƒæμàdG Ò`̀KCÉ`̀J AÉ`̀ë`̀fCG ™`̀«`̀ª`̀L ‘ Úμ∏¡à°ùŸG ø`̀ e Ò`̀Ñ`̀c ,É«≤jôaEG ∫ɪ°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ᫪bôdG É«LƒdƒæμàdG É¡eó≤J »àdG ÉjGõŸGh áæ q°ùëŸGh Ió`̀jó`̀÷G πFÉ°SƒdG ∫Ó`̀N ø`̀e ¥ƒ°ùàdGh äÉeƒ∏©ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh π°UGƒà∏d äÉjóëàdG º``gCG âdhÉæJ ɪc ,¬`̀«`̀aÎ`̀dGh

¤EG Úμ∏¡à°ùŸG ™«ªL ∫ƒ`̀ °`̀ Uh ¿Éª°†d º¡æμÁ »àdG ᫪bôdG äÉeóÿGh äÉéàæŸG ᫪bôdG á«æ≤àdG ¿Éª°Vh ,É¡H ¥ƒ`̀Kƒ`̀dG á«à– á«æH ∫ÓN øe ∂∏¡à°ùª∏d É¡JóFÉah á«YƒædG Ió«Lh IQƒ°ù«e äÉeóNh π°†aCG äÉjƒà°ùà äÉ``eó``ÿGh äÉéàæŸG ¿ƒ``̀ch áaÉ°VEG ,∂∏¡à°ùª∏d ájɪ◊G ø`̀e á«dÉY OÉ°üàb’G ‘ ∂∏¡à°ùŸG á≤K á°ûbÉæe ¤EG äÉ°SGQódG ¢†©H ìôW ∫ÓN øe »ªbôdG ∫hÉ`̀æ`̀à`̀J »``à``dG ÜQÉ``̀é``̀à``̀dGh çÉ```̀ë```̀HC’Gh IQÉéàdG √ÉŒ ¬ØbGƒeh ∂∏¡à°ùŸG áHôŒ ¥ƒ≤Mh äÉfÉ«ÑdG ájɪMh á«fhÎμdE’G IóëàŸG äÉ`̀j’ƒ`̀dGh É``̀HhQhCG ‘ ¢†jƒ©àdG å«M øe á≤£æª∏d »ªbôdG ó¡°ûŸG π«∏–h IQÉéàdG ‘ á≤ãdGh âfÎfE’G ¤EG ∫ƒ°UƒdG áeÓ°Sh ÊhÎμdE’G ™aódGh á«fhÎμdE’G

.âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ øeCGh

Qƒ°†ëdG øe ÖfÉL

Page 3: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

313700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

AGò¨dGh øjó©àdGh RɨdGh §ØædG ´É£b »g á«°ù«FQ ä’Éée 3 ≈∏Y õcôJ

2040 ájDhôdGh á©HGôdG IQƒãdG ™e ∞«μàJ áYÉæ°üdG á«é«JGôà°SG :áYÉæ°üdGh IQÉéàdG åjó– ¿CG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh âæ∏YCG QÉ`̀L 2040 á«YÉæ°üdG á`̀«`̀é`̀«`̀JGÎ`̀°`̀S’G ᫪æà∏d IóëàŸG ·C’G ᪶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ájDhôdG øª°V ∂dPh zhó«fƒ«dG{ á«YÉæ°üdG ±ó¡J »àdG ,2040 áæ£∏°ù∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ´É£≤dG á«°ùaÉæJ õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG É«LƒdƒæμàdG iƒà°ùe ™aQh ,√ƒ‰h »YÉæ°üdG

.™«æ°üàdG ‘ ÖMÉ°ùdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H »eÉ°S ¢Sóæ¡ŸG ∫É``̀bh IQGRƒH áYÉæ°ü∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉY ôjóe á«é«JGΰS’G ¿EG :áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ,Úà∏Môe ≈`̀∏`̀Y ¿ƒ`̀μ`̀J ±ƒ`̀°`̀S á«YÉæ°üdG á`̀©`̀LGô`̀eh å`̀jó`̀– »`̀ g ¤hC’G á`̀∏`̀Mô`̀ŸG »àdGh ,2040 á«YÉæ°üdG á«é«JGΰS’G ∞°Uh â檰†Jh Ω2018 ΩÉ``̀Y ‘ äCGó```̀H º««≤Jh ,»`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ¢ü«î°ûJh åjó– ∂dòch ,´É£≤∏d äÉjóëàdGh ¢UôØdG ´É£≤∏d äÉjóëàdGh ¢UôØdG ‘ äÉ`̀jƒ`̀dhC’G .øjôªãà°ùŸGh AÉcô°ûdG ™e QhÉ°ûàdÉH ∂dPh ΩÉY ‘ CGóÑJ ±ƒ°ùa á«fÉãdG á∏MôŸG É`̀eCG á≤jôWh ò«ØæàdG É¡«a ¿ƒμ«°S »àdGh Ω2019

.ôjƒ£àdGh Ò«¨àdG

∫ÓN ” ¬fCG ÖMÉ°ùdG »eÉ°S ¢Sóæ¡ŸG í°VhCGh äÉ¡÷G ™e äGAÉ≤d IóY ó≤Y á«°VÉŸG IÎØdG áæ£∏°ùdG ‘ »YÉæ°üdG ´É£≤dÉH á£ÑJôŸG á«YÉæ°üdG á«é«JGΰS’G πMGôe á°ûbÉæŸ äÉjóëàdGh É¡«∏Y õcΰS »àdG ä’É`̀é`̀ŸGh .»YÉæ°üdG ´É£≤dG ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdGh ≈∏Y á«é«JGΰSÓd ègÉæe QÉ«àNG ” ɪc ,äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG »`̀gh IOó©àe äGÒ¨àe ¢ù°SCG ,äGOQGƒ````̀ dG ∫Ó````̀MEGh ,á`̀aÉ`̀°`̀†`̀ŸG á`̀ª`̀«`̀≤`̀dGh ,á∏eÉ©dG …ójC’G IAÉØch ,∞«XƒàdG ∂dòch á«HPÉL ô°TDƒeh ,áæ£∏°ù∏d á«Ñ°ùædG Iõ«ŸGh ™«ªL ¢üëa ” óbh .á«fɪ©dG äGQOÉ°üdG ≈∏Y kAÉ`̀æ`̀Hh É k«ŸÉY á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG É k«Yôa É kYÉ£b 30 QÉ«àNG ” äGÒ¨àŸG √òg ÚH øe á«∏«°üØàdG èFÉàædG ≈∏YCG ≈∏Y Ó°UÉM óbh ,É k«FóÑe ÉgRôa ” É k«Yôa É kYÉ£b 119 á«Yôa äÉYÉ£b ≈∏Y äGQÉ«àN’G â∏ªà°TG ™eh á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG ™e ∞«μàJ

.Ω2040 ¿ÉªY ájDhQ

áYÉæ°ü∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh á«YÉæ°üdG á«é«JGΰS’G ¿CG ¤EG IQGRƒdÉH

á«°ù«FQ ä’É```̀ › 3 ≈`̀ ∏`̀Y õ``cô``J ±ƒ``°``S »àdG äÉYÉ£≤dG :ƒg ∫hC’G ∫ÉéŸG ,Ió`̀YGh ´É£b :π`̀ã`̀e á«∏ëŸG OQGƒ```̀ŸG ≈∏Y óªà©J §ØædG ´É£b) äÉjhɪ«chÎÑdGh ‘É°üŸG â檰SC’Gh ¥ƒ`̀HÉ`̀£`̀dG äÉYÉæ°Uh (RÉ`̀ ¨`̀ dGh ÉgÒZh AÉæÑdG äÉéàæeh ¢ùÑ÷Gh ΩÉNôdGh äÉYÉæ°Uh (øjó©àdG ´É`̀£`̀b) ,¿OÉ`̀©`̀ŸG ø`̀e ¿É`̀ Ñ`̀ dC’Gh âjƒμ°ùÑdGh õ`̀HÉ`̀î`̀ŸG äÉéàæe å«M (AGò`̀¨`̀ dG ´É`̀£`̀b) ,É`̀gÒ`̀Zh Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dGh É«dÉM Ió`̀Lƒ`̀e äÉYÉæ°üdG √ò`̀g º¶©e ¿EG É¡«a ™°SƒàdG ¤EG á«é«JGΰS’G ±ó¡Jh ¤EG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d á`̀aÉ`̀°`̀†`̀ŸG ɡફb º«¶©Jh äGƒæ°S ¢`̀ù`̀ª`̀ÿG ‘ áaó¡à°ùŸG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ÊÉãdG ∫ÉéŸG ÉeCG .á£ÿG ôªY øe áeOÉ≤dG ∫É`̀ŸG ¢``̀SCGQ áØ«ãc äÉYÉ£≤dG ≈∏Y õcÒa á«FÉHô¡μdG ä’B’Gh äGó©ŸG áYÉæ°U :πãe çÉKC’Gh á«FÉHô¡μdG äÓ°UƒŸGh äÓHÉμdGh äÉØãμŸGh äÉeɪ°üdGh äÉî°†ŸG áYÉæ°Uh AGõLCG AÉæHh øØ°ùdG AÉæHh ìÓ°UEG äÉYÉæ°Uh ±ó¡à°ùJ å«M ,äGQƒ£≤ŸG ¬Ñ°Th äGQƒ£≤ŸG äÉYÉæ°üdG √òg ‘ ™°SƒàdG á«é«JGΰS’G ‘ áaó¡à°ùŸG èFÉàædG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ´ƒæàdGh

ÉeCG .á£ÿG ôªY øe áeOÉ≤dG äGƒæ°S ô°û©dG äÉYÉ£≤dG øY ¿ƒμj ±ƒ°ùa ådÉãdG ∫ÉéŸG ôjƒ£àdGh åëÑdGh áaô©ŸG ≈∏Y óªà©J »àdG äGó`̀ ©`̀ ŸGh á`̀«`̀f’ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ŸG :π`̀ã`̀e ábÉ£dG ìGƒdCGh π«ªéàdGh Qƒ£©dGh á«Ñ£dG áYÉæ°Uh ôjhóàdG IOÉ`̀YEG ´É£bh á«°ùª°ûdG IOƒLƒe ÒZ äÉYÉæ°U √ògh ,»ë°üdG AGò¨dG ¥ƒ°ùdG »Ñ∏J ’ á∏«Ä°V äÉ«ªμH IOƒLƒe hCG ±ó¡à°ùJh ,ô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG ø`̀Y Ó°†a »`̀∏`̀ë`̀ŸG πμ°ûH äÉYÉæ°üdG √òg OÉéjEG á«é«JGΰS’G ΩGƒYC’G ∫ÓN É¡FÉ°ûfEG ≈∏Y ™«é°ûàdGh ÈcCG èFÉàædG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á`̀eOÉ`̀≤`̀dG øjô°û©dG

.áaó¡à°ùŸG ” ¬``̀fCG ¤EG áYÉæ°üdG ΩÉ`̀ Y ô`̀jó`̀e QÉ`̀ °`̀ TCGh ¢UÉÿGh ΩÉ`̀©`̀dG ´É£≤dG ‹hDƒ°ùe ∑Gô`̀°`̀TEG á«é«JGΰSÓd á`̀«`̀dhC’G IOƒ°ùŸG OGó``̀YE’ á«dhC’G èFÉàædG ¢VGô©à°SG ºà«°Sh á«YÉæ°üdG á°TQh ‘ ¤hC’G É¡à∏Môe ‘ á«é«JGΰSÓd.ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN IQGRƒdG É¡ª¶æJ πªY

¿CG Ö`̀ MÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG »`̀ eÉ`̀ °`̀ S ¢`̀ Só`̀ æ`̀ ¡`̀ ŸG ó`````̀cCGh ÖcGƒJ ±ƒ°S á«YÉæ°üdG á«é«JGΰS’G ∫Ó`̀N ø``e á`̀ ©`̀ HGô`̀ dG á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG IQƒ``̀ã``̀dG

™`̀aQh áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ≈∏Y OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G óLƒJh ,™«æ°üàdG ‘ É«LƒdƒæμàdG iƒà°ùe Ωóîà°ùJ »`̀à`̀dG á«fɪ©dG ™fÉ°üŸG ¢†©H

.™«æ°üàdGh êÉàfE’G ‘ áãjó◊G á«æ≤àdG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G áYÉæ°üdG IQƒãdG ¿CÉ`̀H ≥HÉ°S âbh ‘ ìô°U ‘ Ió`̀jó`̀L á∏Môe ƒëf ¬LƒàJ á©HGôdG áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ≈∏Y óªà©J OÉ°üàb’G »YÉ棰U’G AÉcòdGh áªî°†dG äÉfÉ«ÑdGh AÉ«°TC’G âfÎfCGh »°VGÎa’G ™bGƒdGh ‹B’Gh ìÓ°S ∂dÉæg ¢ù«d ¿CG{ ¤EG ¬«dÉ©e QÉ`̀°`̀TCGh iƒ°S áeOÉ≤dG á∏MôŸG ∫ÓN ¬H OhõàdG øμÁ

.z᫪∏©dG áaô©ŸGh á«JÉ«◊G äGQÉ¡ŸG ÜÉÑ°ûdG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ô`̀ jRh å`̀Mh áÑcGƒŸ á«°SÉ°SCG äGQÉ¡e ô°û©H OhõàdG ≈∏Y á«YÉæ°üdG IQƒãdGh áeOÉ≤dG πMGôŸG äGÒ¨J äÓμ°ûŸG π`̀ M äGQÉ``̀¡``̀e :»```gh á`̀©`̀ HGô`̀ dG IQGOEGh ,ø`̀jô`̀NB’G ™e ≥«°ùæàdGh ,Ió≤©ŸG ,¢VhÉØàdGh ,ÒμØàdG äGQÉ`̀¡`̀eh ,OGô```̀aC’G PÉ`̀ î`̀ JGh º``̀μ``̀◊Gh ,äÉ```eó```ÿG ¬`̀ «`̀ Lƒ`̀ Jh ,»ØWÉ©dG AÉ`̀cò`̀dGh ,´Gó```HE’Gh ,äGQGô`̀≤`̀dG

.á«aô©ŸG áfhôŸGhÖMÉ°ùdG »eÉ°S ¢Só桪dG

ø«côà°ûª∏d ájƒYƒJ äGAÉ≤d ó≤©J AÉHô¡μdG º«¶æJ»ªjôÑdGh IôgɶdG »à¶aÉëe »a ´É£≤dÉH

äGAÉ`̀≤`̀d AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG º«¶æJ áÄ«g ⪶f :$ IOÉ©°S ájÉYQ â– »ÁÈdG á¶aÉëà ájƒYƒJ ßaÉfi …ó«©°SƒÑdG ó«©°S øH º«gGôHEG ó«°ùdG á¶aÉëà π`̀KÉ`̀‡ AÉ`̀≤`̀d ó≤Y ” ɪc ,»`̀ÁÈ`̀dG …ó«©°SƒÑdG óªfi øH »∏Y ï«°ûdG Qƒ°†ëH IôgɶdG »Yh õjõ©àd ÉgOƒ¡L øª°V ∂dPh ,…ÈY ‹Gh ÖFÉf º¡JÉÑLGhh º¡bƒ≤ëH AÉHô¡μdG ´É£b »cΰûe ∫OÉÑJh É¡d ¢üNôŸG AÉHô¡μdG äÉcô°T äÉ«dhDƒ°ùeh ™e πeÉ©àdG äGAGô``̀LEGh äɶMÓŸG ∫ƒM AGQB’G øe Oó`̀Y øjAÉ≤∏dG ô°†M ,áØ∏àîŸG ihÉμ°ûdG äÉ¡÷G »∏ã‡h AGó°TôdGh ïjÉ°ûŸGh ÚcΰûŸG IòÑf Ëó≤J ¤EG á∏ª◊G √òg ±ó¡Jh á«eƒμ◊G ΩÉY πμ°ûH AÉHô¡μdG ´É£bh áÄ«¡dG ∫ɪYCG ∫ƒM

.ÚcΰûŸG ihÉμ°ûd á©ÑàŸG äGAGôLE’Gh πμ«g ∫ƒM ìô°T Ëó≤J äGAÉ≤∏dG √òg ∫ÓN ” IOóëŸG É¡JÉÑLGhh áÄ«¡dG QhOh AÉHô¡μdG ´É£b

AÉHô¡μdG ´É£b ¢ü«°üîJh º«¶æJ ¿ƒfÉ≤d É k≤ah ∫ƒM IòÑf Ëó≤J ” ɪc ,¬H á£ÑJôŸG √É«ŸGh ΩÉ`̀Y πμ°ûH AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ´É`̀£`̀bh áÄ«¡dG ∫É`̀ ª`̀ YCG ÚcΰûŸG ihÉμ°T ™e πeÉ©à∏d á©ÑàŸG äGAGôLE’Gh ábÉ£dG IAÉØμH ≥∏©àj ɪ«a ´É£≤dG äGQOÉ`̀Ñ`̀eh

.IOóéàŸG äÉbÉ£dGh ∑Ó¡à°S’G ó«°TôJh ôjóe »ã«¨dG óªfi ø`̀H ∫Ó`̀ g ¢Sóæ¡ŸG ó``̀cCG áÄ«¡dG ±ó¡J{ :áÄ«¡dÉH ÚcΰûŸG ¿hDƒ°T IôFGO íFGô°T áaÉc »Yh ™aôd äGAÉ≤∏dG √òg ∫ÓN øe º¡bƒ≤M ∫ƒ`̀M äÉeƒ∏©ŸÉH ºgójhõJh ™ªàéŸG ɪc .AÉHô¡μdG áeóîH ≥∏©àj ɪ«a º¡JÉÑLGhh AGƒ°S ÚcΰûŸG ¥ƒ≤M ájɪ◊ ÉgOƒ¡L ‹ƒ`̀J Ö°ùM á«dÉY IOƒéH äÉeóÿG ÒaƒJ á«MÉf øe øe hCG äÉcô°û∏d áMƒæªŸG ¢üNôdG äÉWGΰTG º¡æ«H áÄ°TÉædG äÉYGõædG π◊ ºFGódG É¡«©°S ∫ÓN

zAÉHô¡μdG äÉcô°Th

»ªjôÑdG AÉ≤d øe

ôѪàÑ°S ∫ÓN ¢ù∏éªdG ∫hóH ºî°†àdG »a ´ÉØJQG % 4^6

∫hód »FÉ°üME’G õcôŸG øY IQOÉ°üdG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJ QÉ©°SCG ¿CG ¤EG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› äó¡°T »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód Úμ∏¡à°ùŸG Ω2018 ȪàÑ°S ô¡°T ‘ …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÉYÉØJQG ΩÉ©dG ø`̀e ¬°ùØf ô¡°ûdG ‘ ÉgGƒà°ùe ™`̀e áfQÉ≤e

.(øμ°ùdG AÉæãà°SÉH) %4^6 ¬àÑ°ùf â¨∏H ≥HÉ°ùdG »FÉ°üME’G õcôŸG øY ¢ùeCG IQOÉ°üdG ΩÉbQCÓd É k≤ahh äó¡°T ,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ,%21^0 ¬àÑ°ùf â¨∏H É`̀ kYÉ`̀Ø`̀JQG ≠ÑàdG áYƒª› áYƒª›h ,%10^4 áÑ°ùæH π≤ædG á`̀Yƒ`̀ª`̀›h áYƒª›h ,%6^7 áÑ°ùæH ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dGh º`̀YÉ`̀£`̀ŸG áYƒª›h ,%4^1 áÑ°ùæH äÉHhô°ûŸGh á`̀jò`̀ZC’G çÉKC’G áYƒª›h ,%3^3 áÑ°ùæH ¬«aÎdGh áaÉ≤ãdG áYƒª›h ,%3^2 áÑ°ùæH á«dõæŸG äGõ«¡éàdGh áÑ°ùæH º«∏©àdG áYƒª›h ,%2^7 áÑ°ùæH áë°üdG ,%1^7 áÑ°ùæH ä’É`̀°`̀ü`̀J’G á`̀Yƒ`̀ª`̀›h ,%2^4 ,%1^0 áÑ°ùæH áYƒæàŸG äÉeóÿGh ™∏°ùdG áYƒª›h

.%0^6 áÑ°ùæH ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG áYƒª›h

‘ á«°ù«FôdG äÉYƒªéŸG äɪgÉ°ùà ≥∏©àj ɪ«ah áYƒª› âªgÉ°S ó≤a ΩÉ©dG »é«∏ÿG ºî°†àdG áªgÉ°ùe ≈∏YCÉH Ω2018 ȪàÑ°S ô¡°T ‘ π≤ædG ºî°†àdG ‹É`̀ª`̀LEG ø`̀e ájƒÄe á£≤f 1^7 â¨∏H âªgÉ°S ∂`̀dò`̀c ,%4^6 ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG ΩÉ`̀©`̀dG »é«∏ÿG á£≤f 1^1 áÑ°ùæH äÉHhô°ûŸGh ájòZC’G áYƒª› 0^5 áÑ°ùæH ¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG áYƒª›h ,ájƒÄe á£≤f 0^3 áÑ°ùæH çÉKC’G áYƒª›h ,ájƒÄe á£≤f áÑ°ùæH zº«∏©àdG{h z≠ÑàdG{ áYƒª› øe πch ,ájƒÄe áYƒª› øe πch ,ɪ¡æe πμd ájƒÄe á£≤f 0^2 z¬«aÎdGh áaÉ≤ãdG{h zä’É`̀°`̀ü`̀J’G{h záë°üdG{ á£≤f 0^1 áÑ°ùæH záYƒæàŸG äÉeóÿGh ™∏°ùdG{h

.É¡æe πμd ájƒÄe ºî°†àdG ‘ â°ùdG ¢ù∏éŸG ∫hO áªgÉ°ùe å«M øeh â∏μ°T ó≤a Ω2018 ȪàÑ°S ô¡°ûd ΩÉ©dG »é«∏ÿG ¬àÑ°ùf Éà IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO áªgÉ°ùe »é«∏ÿG ºî°†àdG ‹ÉªLEG øe ájƒÄe á£≤f 2^2 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG É¡à∏J ,%4^6 ≠dÉÑdG ΩÉ©dG

áÑ°ùæH âjƒμdG ádhOh ,ájƒÄe á£≤f 2^1 ¬àÑ°ùf Éà ¿ÉªY áæ£∏°Sh øjôëÑdG áμ∏‡h ,ájƒÄe á£≤f 0^1 øe ájƒÄe á£≤f 0^2 áªgÉ°ùe áÑ°ùæH ô£b ádhOh

.%4^6 ΩÉ©dG »é«∏ÿG ºî°†àdG ‹ÉªLEG ¿CG ¤EG õcôŸG äÉfÉ«H Ò°ûJ ,…ô¡°T ¢SÉ°SCG ≈∏Yh É k°VÉØîfG äó¡°T ¢ù∏éŸG ∫hO ‘ Úμ∏¡à°ùŸG QÉ©°SCG ≥HÉ°ùdG ô¡°ûdG ™e áfQÉ≤e Ω2018 ȪàÑ°S ô¡°T ‘ äó¡°T »àdG äÉYƒªéŸG ºgCG øYh ,%0^2- áÑ°ùæH ¬«aÎdGh áaÉ≤ãdG áYƒª› :‹ÉàdÉc »g É k°VÉØîfG ,%1^1- áÑ°ùæH π≤ædG áYƒª›h ,%2^2- áÑ°ùæH áYƒª› øe πch ,%0^7- áÑ°ùæH ™∏°ùdG áYƒª›h %0^1- áÑ°ùæH z¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG{h zä’É°üJ’G{ øe π`̀c QÉ`̀©`̀°`̀SCG â`̀©`̀Ø`̀JQG π`̀HÉ`̀≤`̀ŸG ‘ ,ɪ¡æe πμd πμd %0^6 áÑ°ùæH zº«∏©àdG{h z¢ùHÓŸG{ áYƒª› zçÉ``̀KC’G{h zá`̀jò`̀ZC’G{ áYƒª› øe π`̀ch ,ɪ¡æe áÑ°ùæH ≠ÑàdG áYƒª›h ,ɪ¡æe πμd %0^3 áÑ°ùæH óæY áë°üdG áYƒª› QÉ©°SCG äô≤à°SG ɪ«a ,%0^1

.á≤HÉ°ùdG É¡JÉjƒà°ùe(LX) 300ô∏°ùjGôc äGQÉ«°S øe OóY AÉYóà°SG ¿hÉ©àdÉH ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG â≤∏WCG 44`d AÉYóà°SG á∏ªM äGQÉ«°ù∏d QÉØX ácô°T ™e-2015 äGRGô```̀ W (LX)300ô∏°ùjGôc IQÉ`̀«`̀°`̀S øe »°UÉ°ûdG ΩÉ``̀ bQCG ≈∏Y G kOÉ`̀ª`̀à`̀YG ∂``dPh ,2016 ) ¤EG ( 2C3CCAAG0FH829603 )

.( 2C3CCAFJ8GH144819 ∞`̀bƒ`̀à`̀dG á`̀Ø`̀«`̀Xh ÖÑ°ùH AÉ`̀Yó`̀à`̀ °`̀ S’G »``̀JCÉ``̀jh áØ«XƒdG √ò`̀g ó©Jh ,á∏©Øe Ò`̀Z »μ«JÉeƒJhC’G á«©°Vh ‘ IQÉ«°ùdG ™°†J áæ°ùfi ¿ÉeCG á«é«JGΰSG πÑb áÑcôŸG øe êhôÿG ≥FÉ°ùdG ∫hÉM GPEG z∞bƒàdG{ á«©°Vh ‘ IQGhódG ácô◊G πbÉf πjóÑJ ô°TDƒe ™°Vh ,»`̀μ`̀«`̀JÉ`̀eƒ`̀JhC’G ∞`̀bƒ`̀à`̀dG π«©ØJ ¿hó``̀H ±ƒ`̀bƒ`̀ dG πjóÑJ ô°TDƒe ™°VƒH ≥FÉ°ùdG º≤j ⁄ GPEG ‹ÉàdÉHh ∫hÉM ºK ,±ƒbƒdG á«©°Vh ‘ IQGhódG ácô◊G πbÉf

¿hO ∑ôëàJ ób IQÉ«°ùdG ¿EÉa áÑcôŸG øe êhô`̀ÿG èeÉfÈdG ¢üëa ≈∏Y á°ù°SDƒŸG πª©à°S ¬«∏Yh ,ó°üb π≤f áYƒª› ‘ ºμëàdG Ió`̀Mh á›ôH IOÉ``̀YEGh Ió`̀Mhh á`̀cô`̀◊G πbÉæH ºμëàdG Ió``̀Mhh IQó`̀≤`̀dG åjó– ™`̀e ô``̀eC’G Ωõ`̀d GPEG á«μ∏°SÓdG äGOOÎ```dG ∞`̀bƒ`̀à`̀dG á`̀«`̀©`̀°`̀Vh á`̀Ø`̀«`̀Xh á`̀ aÉ`̀ °`̀ VE’ è`̀ eÉ`̀ fÈ`̀ dG

.»μ«JÉeƒJhC’G Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡÷G ≈∏Y äGAÉYóà°S’G √òg ócDƒJh ™e ¿hÉ©àdÉH ájQhôŸG áeÓ°ùdG ∫É› ‘ áÄ«¡dG É¡H ìGhQCG ≈∏Y ®ÉØë∏d ,∫ÉéŸG ‘ á∏eÉ©dG ä’ÉcƒdG áeRÓdG ájɪ◊G Ò`̀aƒ`̀Jh ,º¡àeÓ°Sh Úμ∏¡à°ùŸG AGôLEG ≈∏Y ôªà°ùŸG É¡°UôM ™e É«°TÉ“h Úμ∏¡à°ùª∏d ‘ áMhô£ŸG äÉéàæŸG ™«ªéàd Iôªà°ùe äÉ©LGôe

.áæ£∏°ùdG ¥Gƒ°SCG

AÉHô¡μdG ´É£b »a ᫪dÉ©dG äÉ°SQɪªdG π°†aCG ¢Vô©à°ùj z2018 ácQÉ°ûe ôªJDƒe{ ÚeCG ,»KQÉ◊G óªfi øH π°†ØdG ï«°ûdG ‹É©e ≈Yôj ácQÉ°ûe ô“Dƒe{`d »eÉàÿG πØ◊G ,AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉY Ȫ°ùjO øe ô°ûY ÊÉãdG ‘ ¬àeÉbEG ™eõŸGh z2018

.¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d ¿ÉªY õcôe ‘ …QÉ÷G ‘ á∏°UGƒŸG ±ó¡H …ƒæ°ùdG ÈæŸG Gòg º«¶æJ »JCÉjh á«dhódG ÒjÉ©ŸGh äÉ¡LƒàdG ≥«Ñ£Jh áaô©ŸG ∫OÉÑJ AÉHô¡μdG ´É£b ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQɪŸG π°†aCG ¢VôYh ɪc .´É£≤dG ‘ áYƒªéŸG á«é«JGΰSG á°ûbÉæeh ≥«≤ëàd πª©dG áWQÉN º°SôH Aɉ áYƒª› Ωõà∏J

∂dPh á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN áYƒªéŸG ᪡eh ájDhQ áaÉ°VE’ÉH áë∏°üŸG ÜÉë°UCGh á«æ©ŸG äÉ¡÷G ácQÉ°ûà á«∏fi äÉ°ù°SDƒeh áYƒªéŸG äÉ`̀cô`̀°`̀T ™«ªL ¤EG

.á«ŸÉYh Òî°ùJ{ QÉ`̀©`̀°`̀T 2018 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ô`̀“Dƒ`̀e πªë«°Sh ¬«dEG π°UƒJ Ée ôNBG ΩGóîà°SG õjõ©àd zÉ«LƒdƒæμàdG …òdGh AÉHô¡μdG ´É£b ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øe ⁄É©dG äÉcô°T äÉeóNh AGOCG ™aQ ‘ ô°TÉÑe πμ°ûH ºgÉ°ù«°S øe áYƒª› ∑QÉ°ûà°S ¬fCG ôcòdÉH ôjó÷G .áYƒªéŸG

äÉcô°T øe ∫ÉéŸG Gòg ‘ Ú°ü°üîàŸGh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc .iÈc á«ŸÉY äÉ°ù°SDƒeh

ácQÉ°ûe »æÑàd É¡¡LƒJ ‘ AÉ`̀‰ áYƒª› ôªà°ùJh ¢Uôëà°S å`̀«`̀M ,É¡∏Ñ≤à°ùe π«μ°ûJ ‘ É¡«ØXƒe …hP ÚØXƒŸG ∑Gô°TEG ≈∏Y ô“DƒŸG Gòg ‘ áYƒªéŸG zOGhQ{ »ÑjQóàdG É¡›ÉfôH øª°V á«dÉ©dG äGAÉØμdG º¡d Gõjõ©Jh á«∏Ñ≤à°ùŸG ájOÉ«≤dG ÉgQOGƒμd Éæ«μ“ É¡à°SGQO ºàà°S »àdG ∫ɪYC’Gh ™jQÉ°ûŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d

.áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN É¡≤«Ñ£Jh

Q’hO QÉ«∏``e 4^6 ¢Vô``≤H π``jƒªJ äÉ«``bÉØJG 7 ™```bƒJ º```bódG IÉØ°üe ºbódG IÉØ°üe â∏ØàMG :á«fɪ©dG ´hô°ûŸG πjƒªàd äÉ«bÉØJG 7 ™«bƒàH 4^6 ¤G π°üj »∏jƒ“ ¢Vô≤H IÉØ°üŸG äÉ°ù°SDƒe øe OóY ™e »μjôeCG Q’hO QÉ«∏e √Qób ¢Vô≤H á«ŸÉ©dG ájQÉéàdG πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒeh (»μjôeCG Q’hO QÉ«∏e 1Q43 ) ≠∏Ñj ¢Vô≤H á«∏ëŸG ájQÉéàdG πjƒªàdG

.(»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 490) á«eÓ°SE’G πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒe âªgÉ°Sh Q’hO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 890) ¬àª«b ¢`̀Vô`̀≤`̀H äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG π`̀jƒ`̀“ á`̀dÉ`̀chh (»`̀μ`̀jô`̀eCG 700) √Qó```̀bh ¢`̀Vô`̀≤`̀H á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jÈ`̀dG πjƒ“ ádÉchh (»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e √Qó`̀bh ¢Vô≤H á«fÉÑ°SE’G äGQOÉ°üdG ádÉchh (»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 500) á«Hƒæ÷G ájQƒμdG äGQOÉ°üdG πjƒ“ Q’hO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 600) √Qó```̀bh ¢`̀Vô`̀≤`̀H á«∏ëŸG ∑ƒæÑdG âdƒe óbh .(»μjôeCG âjƒμdG ádhOh áæ£∏°ùdÉH ᫪«∏bE’Gh ‹ÉªLEG øe %43 â¨∏H á°üëH ´hô°ûŸG

.´hô°ûŸG ¢Vhôb …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »∏°SQƒH π«Ñf í°VhCGh á«ŸÉ©dG á«àjƒμdG ∫hÎ`̀Ñ`̀ dG ácô°ûd ¿CG ºbódG IÉØ°üe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQh Iƒb ¢ùμ©j IÉØ°üŸG πjƒ“ ≈∏Y ™«bƒàdG

»àjƒμdGh Êɪ©dG øjOÉ°üàb’G áfÉàeh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀ dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ Ÿ

.áØ∏àîŸG ÚÑj πjƒªàdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿EG ∫É`̀bh á«∏ëŸG πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒe á≤K ió`̀e äÉbÓ©dG ‘ á`̀«`̀dhó`̀dGh ᫪«∏bE’Gh øjó∏ÑdG Ú`̀H Iõ«ªàŸG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á`̀jDhQ ¿CG ÉØ«°†e ,ï`̀jQÉ`̀à`̀dG ió`̀e ≈∏Y õjõ©J ¢ùμ©J á«∏Ñ≤à°ùŸG ºbódG IÉØ°üe ™aOh á«©«Ñ£dG OQGƒ`̀ŸG øe IOÉØà°S’G Ωó≤àdG øe Ö``MQCG ¥É``aBG ¤EG øjó∏ÑdG …OÉ°üàb’G ƒªædG ≥«≤ëàd QÉ``gOR’Gh

.¿RGƒàe πμ°ûH øH ∫Ó``̀g ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ŸG ìô`̀°`̀U ¬à¡L ø`̀ e ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,»`̀°`̀Uhô`̀ÿG »∏Y ™«bƒJ ¿CÉH ºbódG IÉØ°üe ácô°T IQGOEG É¡à©°Vh »àdG á≤ãdG ¢ùμ©j äÉ«bÉØJ’G ´hô°ûŸG ᫪gCG ≈∏Y á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG kÉ`̀cô`̀fi ¿ƒ`̀μ`̀«`̀ °`̀Sh á`̀«`̀é`̀«`̀JGÎ`̀°`̀S’G ájOÉ°üàb’G á≤£æª∏d kÉ`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG

.ºbódÉH á°UÉÿG º`̀bó`̀dG IÉØ°üe ´hô`̀°`̀û`̀e ¿CG ±É``̀°``̀VCGh íàØ«°S ájhɪ«chÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ójó©dG ôjƒ£àd ™°ShCG ÉbÉaBGh ä’É› ,Iójó÷G á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG øe

øe πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ‘ áªgÉ°ùŸGh.É¡dÓN

,í∏«°ûŸG ódÉN ¢Sóæ¡ŸG ∫Éb ¬ÑfÉL øe á«àjƒμdG ∫hÎÑdG ácô°T ¢ù«FQ ÖFÉf ™jQÉ°ûeh ∫É`̀ª`̀YC’G ôjƒ£àd á«ŸÉ©dG á«àjƒμdG ∑ƒæÑdG äÉcQÉ°ûe ¿EG ácGô°ûdG å«M Iõ«ªàe ´hô°ûŸG πjƒ“ á«∏ªY ‘ áFÉŸÉH 32 áÑ°ùæHh ∫É©a πμ°ûH âcQÉ°T ´hô°ûŸG ᫪gC’ Gô¶f ¢Vhô≤dG áÑ°ùf øe Óμd ᫪gCG øe ácGô°ûdG √òg ¬∏ã“ Éeh »°TÉ“ ¤G áaÉ°VEG Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG á°ù°SDƒe á«é«JGΰSG ™`̀e ´hô`̀°`̀û`̀ŸG

.2040 óeC’G á∏jƒW á«àjƒμdG ∫hÎÑdG ‹ÉŸG ¢ù«FôdG ,Êɪ©ædG ∑QÉÑe í°VhCGh πjƒ“ á«∏ªY ¿CG ºbódG IÉØ°üe ácô°ûd πjƒ“ á«∏ªY È`̀ cCG â檰†J ´hô°ûŸG ‘ á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ™e á≤aGƒàe øe áYƒª› Égôaƒà°S »àdGh áæ£∏°ùdG

.zá«eÓ°SE’G πjƒªàdG ±QÉ°üŸG øY πjƒªàdG Gòg ÒaƒJ ” ¬fCG ±É°VCGh ádhO 13 øe πjƒ“ á°ù°SDƒe 29 ≥jôW πjƒ“ äÉ°ù°SDƒe çÓ`̀K øe äÉfɪ°†Hh ᪫b πã“h ,iÈ``c á«ŸÉY äGQOÉ`̀ °`̀U ‹ÉªLEG øe áFÉŸÉH 56 `H IQó≤ŸG ¢Vô≤dG

¿EG å«M ,´hô°ûª∏d ܃∏£ŸG πjƒªàdG ∫ƒ°ü◊G ” ¢Vhô≤dG øe áFÉŸÉH 70 ¿hóH ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG πÑb øe É¡«∏Y ,äGQOÉ°üdG πjƒ“ äÉ°ù°SDƒe øe äÉfɪ°V Ú«ŸÉ©dG ÚdƒªŸG á≤K ¢ùμ©j …òdG ôeC’G AGOC’G ‘ Ú`̀«`̀∏`̀ë`̀ŸGh Ú`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’Gh π«f ¢ùμ©j ɪc ,áæ£∏°ù∏d …OÉ°üàb’G

.´hô°ûŸG ìÉéæH øjôªãà°ùŸG á≤K É°Vhôb ´hô°ûŸG πjƒ“ äÉ«∏ªY øª°†àJh âjƒμdG ∂æÑc á«ŸÉY πjƒ“ äÉ°ù°SDƒe øe ∂æHh »àjƒμdG πjƒªàdG â«Hh »æWƒdG »c ∂æHh Qɪãà°SÓd ∫ƒμjôLCG …ójôc

∫GÔL »àjÉ°Sƒ°Sh ¢ùμ«ÑjBGƒ«∏HO ±CG §≤°ùe ∂æHh »°Sƒà«e ƒeƒà«eƒ°S ∂æHh ∂æHh ôjófÉàfÉ°S ƒμfÉHh ¿É«HƒH ∂æHh ¿G »Hh ,»L ±CG ƒj »°û«Hƒ°ùà«e -ƒ«cƒW »àjƒμdG …QÉéàdG ∂æÑdGh ¢SÉÑjQÉH »H ô£b ∂æHh QÉØX ∂æHh »°S »H »°S …BGh ∂æHh õ«°ùμ«JÉfh ÜQƒμjôHGh »æWƒdG »æWƒdG ∂æÑdGh OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S É`̀jQƒ`̀c ∂`̀ æ`̀ Hh á```̀HQh ∂`̀ æ`̀ Hh ÊÉ`̀ª`̀©`̀ dG ¢SG ¢`̀û`̀JGh õjƒ°S äó`̀jô`̀ch ᫪æà∏d …BG »H ƒjh ƒdhÉH hÉ°S É°ù«àfGh »°S »H (âjƒμdG) óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdGh ÉμfÉH .(¿ÉªY) »∏gC’G ∂æÑdGh QÉë°U ∂æHh äÉ°ù°SDƒŸG øe Oó©H áfÉ©à°S’G ” óbh ,´hô°ûŸG πjƒ“ á£N ºYód á°ü°üîàŸG ,∫ƒ`̀ μ`̀ jô`̀ LCG äó``jô``c á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e É`̀¡`̀æ`̀e Ú«dÉe øjQÉ°ûà°ùªc ∂æH â櫪à°ùØfEGh ¤EG áaÉ°VE’ÉH .ºbódG IÉØ°üe ´hô°ûŸ …Ò``̀ahCGh Ú``̀dCG ácô°T Ú«©J ” ∂`̀dP ácô°Th ,´hô°ûª∏d ʃfÉb QÉ°ûà°ùªc ʃ`̀fÉ`̀b QÉ°ûà°ùªc õ`̀ æ`̀ μ`̀ JGhh ΩÉ```̀K’

.´hô°ûª∏d ádƒªŸG äÉ°ù°SDƒª∏d »àdG ≥aGôŸG øe OóY øe IÉØ°üŸG ¿ƒμàJh á«°ù«FôdG á÷É©ŸG äGó``̀Mh øª°†àJ ÖJÉμe ≈æѪc á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ≥aGôeh

πª°ûJ »àdG øjõîàdG ≥aGôeh ácô°ûdG á≤£æà ΩÉÿG §ØædG øjõîàd èjQÉ¡°U §ØædG π≤æd Ö«HÉfCG §Nh õcôe ¢SCGQ GÎeƒ∏«c 80 ∫ƒ£H IÉØ°üª∏d ΩÉ``ÿG

.ºbódG AÉæ«Ã ôjó°üJ ∞«°UQh §ØædG á÷É©Ÿ IÉØ°üŸG ⪪°U ó`̀bh øe á`̀©`̀°`̀SGh á`̀ë`̀jô`̀°`̀T êÉ``̀à``̀fE’ ΩÉ```̀ÿG Ò°ùμJ äGó`̀Mƒ`̀H ,á«£ØædG äÉ≤à°ûŸG Ωóîà°ùJ á`̀«`̀fƒ`̀Hô`̀chQó`̀«`̀g º«ëØJh ájOÉ°üàbG ihóL äGPh IQƒ£àe äÉ«æ≤J áeó≤àe äÉ«æ≤àH á`̀eƒ`̀Yó`̀e ,á`̀«`̀dÉ`̀Y óbh .á«ŸÉY äÉ°ù°SDƒe øe á°üNôeh äGAÉ°ûfE’Gh á°Sóæ¡dG Oƒ≤Y OÉæ°SEG ”

.ábƒeôe á«ŸÉY äÉcô°ûd äÉjΰûŸGh ò«ØæJ ‘ AóÑdG äGQÉ©°TEG äQó°UCG óbh ô¡°T ‘ IóbÉ©àŸG äÉcô°û∏d ´hô°ûŸG

.»°VÉŸG ƒ«fƒj ¿É£∏°S ‹É`̀©`̀e ™«bƒàdG πØM ô°†M ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »°ùÑ◊G ⁄É°S øH ÖFÉfh Êɪ©dG …õcôŸG ∂æÑdG »¶aÉfi á«fɪ©dG §ØædG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¢ù«FQ …ôHÉ÷G ó«©°S øH ≈«ëj ‹É©eh ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ‘ ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ºbódÉH á°UÉÿG

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG

™«bƒàdG øe ÖfÉL

Page 4: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

413700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

…hGõ«°ûdG óªMCG øH óªëe [email protected]

»∏MÉ°ùdG áæWÉÑdG ≥jôW ájOÉ°üàb’G ihóédGh

ø∏YCG …òdG »∏MÉ°ùdG áæWÉÑdG ≥jôW ´hô°ûe ¿CG ¢†©ÑdG ø¶j Ωóg ó©H ¬àjÉ¡f ¤EG π°Uh ób áæ°S 13 øe Ì`̀cCG òæe ¬æY IójóL øcÉ°ùe ™jRƒJh ´hô°ûŸÉH IôKCÉàŸG øcÉ°ùŸG øe ójó©dG ¿CG Éæ¶M’ ÉæfCG ÒZ .äÉj’ƒdG øe OóY ‘ ¬H øjôKCÉàŸG ≈∏Y ™«HÉ°SC’G ∫ÓN QÉë°U áj’ƒH √DhGôLEG ” …òdG áYô≤dG Ωɶf ÚÑZGô∏d »≤«≤◊G Oó©dG ¿ÉÑ°ù◊G ‘ òNCÉj ⁄ á«°VÉŸG á∏«∏≤dG Ée ƒgh ,äÉ°†jƒ©à∏d á°ü°üîŸG øcÉ°ùŸG óMCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ AÉ°†«H ábQh Öë°S ¿CG ó©H G kôeòàe êôîj º¡æe ójó©dG π©L ,É¡FÉæÑd ¢VQCG á©£bh ‹Ée ≠∏Ñà ¢V qƒ© o«°S ¬fCG ó©H ɪ«a ¬d π«b ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈àM Qɶàf’G øe IójóL äGƒæ°S »æ©j Ée ƒgh AÉæÑdG ‘ AóÑdG ºK AÉæÑdG §FGôN OGó`̀ YEGh ¢`̀VQC’G á©£b QÉéÄà°SÉH áeƒμ◊G Ωƒ≤J ¿CG πªàëŸG øe IÎØdG √òg ∫ÓNh …òdG ´hô°ûŸG IQƒJÉa ¤EG ±É°†J ÚæWGƒŸG A’Dƒ¡d øcÉ°ùe øe êÉàëj ºch ≠dÉÑŸG øe ¬«∏Y âaô°U ºc ¿B’G ≈àM º∏©f ’

.√RÉ‚EG ≈àM ∫GƒeC’G ¿ÉªY IójôéH zòaGƒf{ ájhGR ‘ ’É≤e oâÑàc 2008 ΩÉY ‘ z‹ÉgC’G äÉMƒªWh ..»∏MÉ°ùdG áæWÉÑdG ≥jôW{ ¿GƒæY â– ¿Éμ°ùdG ±’BG π≤æj …òdG ójó÷G ™bGƒdG Gòg øY ¬«a âKó– øe ôeC’G Gòg ¬Ñ∏£àj Éeh ,iôNCG ™bGƒe ¤EG ºgÉæμ°S ™bGƒe øe »àdG ≥aGôŸG ∞∏àfl É¡H ôaƒàJ IójóL AÉ«MCG ó««°ûJ IQhô°V á«°SÉ°SC’G á«æÑdÉH ≥∏©àj Ée á°UÉN AÉ«MC’G √òg É¡«dEG êÉà– ∞JGƒ¡dGh √É`̀«`̀ŸGh AÉHô¡μdG äÉμÑ°Th óLÉ°ùŸGh ¢`̀SQGó`̀ŸGh äÉ«°Uƒ°üN Iójó÷G á«æμ°ùdG äGóMƒdG »YGôJ ¿CG ᫪gCGh äÉbÓ©dG ≈∏Y á¶aÉëŸG IÉYGôe É¡«a ºàj ¿CGh Êɪ©dG ™ªàéŸG ∂∏J òæeh ,¢†©ÑdG º¡°†©H ™e º¡∏°UGƒJh ¿GÒ÷G ÚH áªFÉ≤dG ™«bƒJ ” ÉeóæY 2008 ΩÉY øe ôHƒàcCG ô¡°T òæe …CG IÎØdG 2200 AÉæH â檰†J »àdG ´hô°ûŸG øe ¤hC’G á∏MôŸG á«bÉØJG ‹É`̀ gC’G ¿É`̀c ´hô°ûŸÉH øjôKCÉàŸG ¢†jƒ©àd á«æμ°S Ió`̀ Mh º¡JÉ«°Uƒ°üN ≈∏Y Iójó÷G øcÉ°ùŸG ßaÉ– ¿CG ¿ƒ©bƒàj Gƒ∏îàj ¿CG ó©H πbC’G ≈∏Y √QÉL øe Üô≤dÉH QÉ÷G øμ°ùj ¿CGh º¡eÓMCG ¿hóq«°ûj GƒfÉc å«M ,ôëÑ∏d á¡LGƒŸG º¡æcÉ°ùe øY ,çóëj ⁄ Gòg øμd ;™ªàéŸGh ôëÑdÉH º¡JÉbÓY ¿hóWƒjh ÚH áYô≤dG AGô``̀LEG ” ÉeóæY á«°VÉŸG ™«HÉ°SC’G ∫Óîa êQÉN º¡°ùØfCG ¢†©ÑdG óLh QÉë°U áj’ƒH ‹É`̀gC’G øe OóY GƒfÉc øjòdG AÉeó≤dG ¬fGÒL QÉ÷G óéj ⁄h Iójó÷G AÉ«MC’G

.¬fGõMCGh ¬MGôaCG ¬fƒcQÉ°ûj iôNCG Iôe ¬«a º¡°ùØfCG ¿Éμ°ùdG óéj …òdG ójó÷G ™bGƒdG Gòg ÚdhDƒ°ùŸG iód ≈àM ´hô°ûŸG √ÉŒ ájDhôdG ìÉ°†JG ΩóY ócDƒj ¢†©ÑH äóq« o°T »àdG øcÉ°ùŸG ¿CG ¤EG A’Dƒg ¬Ñàæj ⁄ ∞«μa ,¬æY É¡«a øμ°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ÚÑZGôdG OóY øe πbCG AÉ«MC’G ÒZ øe ¬fCG ɪc ?…OÉ`̀ŸG ¢†jƒ©àdGh AÉ°†ØdG ¢`̀VQC’G øe ’óH ºà«°S ∞«c -™ªàéŸG ió`̀d π`̀bC’G ≈∏Y- ¿B’G ≈àM í°VGƒdG øe IÒÑc OGóYCG É¡H »àdG iôNC’G ájƒ«◊G øcÉeC’G ™e πeÉ©àdG É¡«∏Y ≥ØfoCG »àdG á«°SÉ°SC’G á«æÑdGh ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸGh ¿Éμ°ùdG

.á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ÒãμdG QÉ©°SCG ™LGôJ äÉjó– ¬°VôØJ …òdG …OÉ°üàb’G ™bGƒdG ¿EG õéY OÉ`̀ jORG øe ∂dP ¬«dEG iOCG Éeh 2014 ΩÉY òæe §ØædG »∏ëŸG ¢VGÎb’G ∫ÓN øe ¬∏jƒ“h ádhó∏d áeÉ©dG áfRGƒŸG IOÉ`̀ YEG Éæe Ö∏£àj äÉ«WÉ«àM’G ø`̀e Öë°ùdGh »`̀LQÉ`̀ÿGh √GhóL á°SGQOh »∏MÉ°ùdG áæWÉÑdG ≥jôW ´hô°ûe ‘ ô¶ædG ≠dÉÑŸG ºéM ¤EG á°SGQódG √òg ¥ô£àJ ¿CG ≈∏Y ,ájOÉ°üàb’G êÉàëj »àdG ≠dÉÑŸGh ¿B’G ≈àM ´hô°ûŸG ≈∏Y É¡bÉØfEG ” »àdG GPEGh ,√RÉ‚EG ïjQÉJ ójó– ™e ¬æe AÉ¡àf’G ≈àM ´hô°ûŸG É¡«dEG ¬«a πª©dG ôªà°ùj ÉjOÉ°üàbG mó› ´hô°ûŸG ¿CG á°SGQódG âàÑKCG πª©dG ºàj iôNCG á∏FÉW ≠dÉÑe ádhódG ∞∏μ«°S ¬fCG âàÑKCG ¿EGh

.π°†aCG πjóH ≈∏Y πMÉ°S ájɪM ¤EG ±ó¡j ´hô°ûŸG ¿CG øY ∫É≤j Ée ¿CÉ°ûH ÉeCG ™bGƒdG ™e ≥aGƒàj ’ ΩÓc Gò¡a »eÉfƒ°ùàdG äÉLƒe øe áæWÉÑdG á°†Øîæe ™bGƒe ‘ AÉ`̀«`̀MC’G ¢†©H AÉæH ” å«M ‹É`̀◊G AÉ`̀«`̀MC’G √ò`̀g ôKCÉàJ ¿CG ™bƒàfh ,√É«ª∏d ∞jô°üJ ¿hó``̀Hh »gh »eÉfƒ°ùàdG äÉLƒÃ ∞«μa .â∏£g ¿EG Iôjõ¨dG QÉ£eC’ÉH

.?GóL IÒ°üb áaÉ°ùe ’EG ôëÑdG øY ó©ÑJ ’

á£≤f 84 øe ôãcCG ´ÉØJQ’Gh ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH »°ùàμJ ∫hGóàdG á°TÉ°T…ôμa ÉjôcR - Öàc

§≤°ùe ¥ƒ°ùH ∫hGóàdG á°TÉ°T ¢ùeCG â°ùàcG iƒà°ùe ≈∏Y ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH á«dÉŸG ¥GQhCÓd ,∫hGóàdG äGô°TDƒe áaÉch äÉYÉ£≤dG ™«ªL 84^4 §≤°ùe ¥ƒ°ùd z30{ô°TDƒŸG Ö°ùc ¿CG ó©H ájÉ¡f ‘ ≥∏¨jh %1^9 áÑ°ùæH ó©°ü«d á£≤f

.á£≤f 4534^63 ≈∏Y á°ù∏÷G áÑ°ùæH ¢`̀ù`̀eCG ä’hGó`̀ à`̀ dG ᪫b â`̀©`̀Ø`̀JQGh ,ÊɪY ∫É`̀jQ ¿ƒ«∏e 3^51 πé°ùàd %44^4 .∫hC’G ¢ùeCG ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2^43πHÉ≤e áLQóŸG äÉcô°û∏d á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â©ØJQGh ∫ÉjQ QÉ«∏e 18^47 πé°ùàd %0^622 áÑ°ùæH

.惻Y

ø««fɪ©dG ô«Z AGô°T ∫ÉjQ ∞dCG 661

∫ÉjQ ∞dCG 574 Ú«fɪ©dG ÒZ ™«H ᪫b â¨∏Hh ,%18^83 áÑ°ùæHh ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 661 ¢ùeCG Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T ᪫b â¨∏H.%2^46 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 86 Êɪ©dG ÒZ Qɪãà°S’G ‘É°U ™ØJQG ɪc ,%16^37 áÑ°ùæHh ÊɪY

§ØædG ø«H ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 43 ᪫≤H ó≤Yá«ØjôdG AÉHô¡μdGh á«fɪ©dG

áLQóŸG ,≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T â∏°üM øe á°übÉæe ≈∏Y á«dÉŸG ¥GQhCÓ``̀ d §≤°ùe ¥ƒ°ùH ¿ƒ«∏e 43 ᪫≤H á«ØjôdG ≥WÉæŸG AÉHô¡c ácô°T

.ÊɪY ∫ÉjQ ™bƒŸG ≈∏Y É¡fÉ«H ‘ á«fɪ o©dG §ØædG äô``̀cPh ≈∏Y ¢üæJ á°übÉæŸG ¿CG ,¢ùeG ¥ƒ°ù∏d ÊhÎμdE’G

.ÚeÉY IóŸ á«ØjôdG AÉHô¡μ∏d OƒbƒdG ójQƒJ

äÉ«∏ªY ¿CG É¡fÉ«H ‘ á«fɪ o©dG §ØædG â©HÉJh ≈àMh ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG øe ôjÉæj 1 ‘ CGóÑà°S ójQƒàdG á«Ñ∏àH á«fɪ o©dG §ØædG Ωƒ≤à°Sh .2020 ΩÉY ájÉ¡f É¡©bGƒe ™«ªL ‘ á«ØjôdG AÉHô¡μdG äÉÑ∏£àe â©bƒJh .É¡H ᣫëŸG ≥WÉæŸGh QÉØX á¶aÉëà ≈∏Y »HÉéjEG πμ°ûH ∂dP ôKDƒj ¿CG á«fɪ o©dG §ØædG

.ácô°ûdG äÉ©«Ñe

â°ù«ØæehCGh ihõf ∂æH PGƒ```ëà°S’G ¿’OÉ``Ñàj

ä’hGóJ º«bh ΩÉéMCG ≈∏Y PGƒëà°S’G ¢ùeCG â°ù«ØæehCGh ihõf ∂æH ɪ¡°S ∫OÉÑJ 868 Óé°ùe ä’hGóàdG ᪫b øe %25 ≈∏Y â°ù«ØæehCG Pƒëà°SG å«M ,§≤°ùe ¥ƒ°S øe %13≈∏Y ¢ùeCG ihõf ∂æH Pƒëà°SGh .¢ùeCG á°ù∏L ‘ ∫hGó`̀J ᪫b ∫ÉjQ ∞dCG

.º¡°S ¿ƒ«∏e 2^5 ¬J’hGóJ ‹ÉªLEG ≠∏H ¿CG ó©H ¥ƒ°ùdG ä’hGóJ ΩÉéMCG

IQGó°üdG »a â°ù«ØæehCG

…òdG â°ù«ØæehCG º¡°S ¢ùeCG äÉYÉØJQ’G Qó°üJ É©ØJôe QÉØX ∂æH º¡°S ¬«∏j ,%6^55 áÑ°ùæH ó©°U É k©ØJôe äGQÉeE’Gh ¿ÉªY º¡°S ºK ,%4^82 áÑ°ùæH º¡°S ÉgQó°üJ ó≤a äÉ©LGÎdG ÉeCG .%4^35 áÑ°ùæH ,%1^32 áÑ°ùæH É©LGÎe ÚeCÉà∏d IóëàŸG á«fɪ©dG É©LGÎe ä’hÉ`̀≤`̀ŸGh á°Sóæ¡∏d QÉØ∏L º¡°S ¬«∏j AÉHô¡μdG ó«dƒàd QÉØX º¡°S ºK ,%1^05 áÑ°ùæH äÉ©LGôJ É¡ª¶©e ‘ »gh ,0^45 áÑ°ùæH É©LGÎe

.iôf ɪc áØ«ØW

á«°ù«FôdG äÉYÉ£≤∏d á«YɪL äÉYÉØJQG

ó©°U …òdG ∫ÉŸG ´É£b ô°TDƒe ÉgQó°üàj ¢ùeCG äÉYÉØJQG ¥ƒ°ù∏d á«°ù«FôdG äÉYÉ£≤dG áaÉc â∏é°S É k©ØJôe áYÉæ°üdG ´É£b ô°TDƒe ºK ,%0^69 áÑ°ùæH É k©ØJôe äÉeóÿG ´É£b ¬«∏j ,%2^39 áÑ°ùæH 607^64 iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d %0^94 áÑ°ùæH »Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe ™ØJQG ɪc ,%0^08 áÑ°ùæH

.á£≤f ábQh 15 â¶aÉM ÚM ‘ §≤a á«dÉe ¥GQhCG 4 â©LGôJ ɪæ«H ,á«dÉe ábQh 20 ¢ùeCG â©ØJQG

.á≤HÉ°ùdG ájô©°ùdG É¡JÉjƒà°ùe ≈∏Y á«dÉe

Page 5: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

513700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

: ∫hCG ó¡°ûe ójó©dG ÖWÉN ,ájOôØdG äÉ°VÉjôdG ióMEG »a ÖY’ »àdG á°VÉjôdG »a É«dÉe ¬àjÉYôd äÉ°ù°SDƒªdG øe áeó≤àªdG èFÉàædG ¢†©H ≥«≤ëJ »a CGóHh É¡«a ´ôH ÜGƒHC’G â≤∏ZCG ,»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y É¡dÓN øe óæH ±ô°üJ äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J ¿CG áéëH ¬¡Lh »a É©Øf ôãcCGh ºgCG ƒg ɪ«a á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG »a ’É`̀£`̀HCG GQGô`̀ e ∞«°†à°ùJ »g ɪæ«H ™ªàéª∏d º¡«∏Y ¥ó`̀¨`̀Jh iô``̀NCG ∫hO ø`̀e á∏Kɪe äÉ°VÉjQ ¬JÉfÉ©e øY Öàμj !É¡d í°VGh ô°üM ’ »àdG ÉjGó¡dÉH áHÉéà°SG óéj ’h ,»YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a ä’ƒ£ÑdG ≥«≤ëJ »a CGóÑj ÉeóæY ºK ,ÓYÉØJ ’h √ó∏H »a ΩÓ`̀YE’G πFÉ°Sh É¡dhÉæàJ »àdG ᫪«∏bE’G ø∏©J »μd äÉ°ù°SDƒªdG ∞£°üJ »Hô©dG ºdÉ©dGh ,√ÉæÑàà°S É¡fCG É¡«a ΩÓ`̀YE’Gh äÉbÓ©dG ôFGhO ôÑY »a Égô°ûæJ Qƒ°U IóY √Qƒ°üJh á°ù°SDƒª∏d √ƒYóàa ø∏©jh »YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a É¡JÉHÉ°ùM òæe ¬d ø«ªYGódG ó°TCG øe ¬`̀fCG á°ù°SDƒªdG ôjóe

!¬JÉjGóH: m¿ÉK ó¡°ûe

ó∏ÑdG »a ø«ahô©e ø««∏ëe AGô©°T á°ù°SDƒªdG ƒYóJ ºgôÑîJ ,ájƒæ°ùdG É¡JÉ«dÉ©a ióMEG »a ácQÉ°ûª∏d ∞jô©àdG »a º¡°ùà°S É¡fCGh ᪡e á«dÉ©ØdG √òg ¿CG º¡d ™aóJ Óa ∂dòH »ØàμJh ,ôÑcCG iƒà°ùe ≈∏Y º¡H ,É¡fƒeó≤j »àdG óFÉ°ü≤dG hCG ºgQƒ°†M πHÉ≤e GôLCG øe É`̀YGó`̀HEG π`̀bCG GôYÉ°T ¬°ùØf πØëdG »a ƒYóJ π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a äÉHÉ°ùM ∂∏ªj ,ádhódG êQÉN øªK ¬`̀d ™aóJ ,Gó`̀ L ôãc ø«©HÉàªH »YɪàL’G áaÉ°VE’ÉH ¬JÉÑLhh ¬dGƒéJh ¬àeÉbEGh ¬JôcòJ »àdGh É¡eó≤«°S »àdG √óFÉ°üb AÉ≤d ô«Ñc ≠∏Ñe ≈dEG AGô©°ûdG óMCG øe âbô°S ób ΩCG ¬d âfÉc ¿EG ±ô©J ’ πFÉ°Sh »a É¡JÉHÉ°ùM »a ô°ûæJ ºK ,ø«≤≤ëàªdG ôÑ©J äGQÉÑY øª°†àj GQƒ°ûæe »YɪàL’G π°UGƒàdG ø««∏ëªdG AGô©°û∏d É¡ªYO ÜÉH øe É¡fCG √Éæ©e Ée øY ,º«¶æàdG á«∏ëªdG É¡à«dÉ©a »a AGô©°T 4 âaÉ°†à°SG ô«Z ÉÄ«°T º¡ëæªJ ºd É¡fCG ≈°ùæJh ,™HÉ£dG á«dhódG ∂ÄdhCÉH áfQÉ≤e º¡d Égôjó≤J Aƒ°S ≈∏Y º¡Jô°ùM

.ádhódG êQÉN øe ø«eOÉ≤dG :ådÉK ó¡°ûe

ÜÉÑ°ûdÉH á«æ©ªdG äÉ«dÉ©ØdG ióMEG º¶æJ á°ù°SDƒe π`̀LCG ø`̀e AÉ£©dG ≈∏Y ºgõ«ØëJ Iôμa á«æÑàe áaô°ûe êPɪf Gƒfƒμj ¿CG Iôμa õjõ©Jh øWƒdG ¿ƒ∏ª©j hCG É¡«a ¿ƒ°ü°üîàj »àdG ä’ÉéªdG »a π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a É¡JÉHÉ°ùM »a ∂dP ø∏©J ,É¡«a ∞«°†à°ùà°S É¡fCG ø∏©J ¿CG ≈°ùæJ ’ ºK ,»YɪàL’G ∞«°†c »YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ô«gÉ°ûe óMCG ¬©WÉ≤ªH ô¡à°TG …ò`̀dGh á«dÉ©ØdG ∂∏J »a ±ô°T ádÉ°SôdGh iƒàëªdG øe ájhÉîdGh IôμØdG ádòàѪdG ¬eó≤àd ,É¡dƒM ø«≤gGôªdG ±ƒdCG äÉÄe ™ªéJ »àdGh ¬`̀fCG ≈∏Y á«dÉ©Ø∏d ô°VÉëdG ÜÉÑ°û∏d á°ù°SDƒªdG ¬`̀LhCG á«gÉe »a G kô«ãc ôμØJ ,áëLÉf á«°üî°T êôîjh ™«ªédG ≥Ø°üj ,á«dÉ©ØdG »¡àæJ ,¬MÉéf äÉMÉéf ∫ƒ`̀M QƒëªàJ ìÉéædG Iô`̀μ`̀ah Ö`̀∏`̀ZC’G

.á«dÉ©ØdG ±ô°T ∞«°V É¡H ™àªJ »àdG ∂∏àd á¡«Ñ°T »a Gô«Ñc GQhO »YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh âÑ©d ∞∏àîe »a äGQÉ¡ªdGh ÖgGƒªdG ÜÉë°UCG ∫É°üjEG ™°ShCG ø`̀e á«eƒéædGh Iô¡°ûdG ºdÉ©d ä’ÉéªdG øe â∏©L ɪc ,Gó`̀L ô«°üb âbh »ah äÉMÉ°ùªdG »àdG äGôàØdG øe π¡°SCG ¢UôØdG ÜGƒ`̀ HC’ º¡bôW ,ájó«∏≤àdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y É¡«a ¿hóªà©j GƒfÉc äÉ°ù°SDƒªdG øe ô«ãμdG â©aO ¬°ùØf âbƒdG »a É¡æμd QGó≤ªH É¡ªYOh ÖgGƒªdGh äGQÉ¡ªdG º««≤J ≈`̀dEG hCG ¬àÑgƒªH ºdÉ©dG π¨°ûj ¿CG ≈∏Y É¡ÑMÉ°U IQób ¿ƒμj ¿CÉH ∂dP ¿Éc kAGƒ°S äÉ°üæªdG ∂∏J »a É¡gÉÑ°TCG OGóYCÉH ¿ƒ©HÉàe É¡jód »àdG äÉHÉ°ùëdG ÜÉë°UCG øe ≈∏Y ¬JQó≤H hCG ¬eó≤j Ée iƒà°ùe ¿Éc ɪ¡e á∏FÉg ÖÑ°ùdG ¿Éc ɪ¡e πFÉ°SƒdG ∂∏J åjóM ¬°ùØf π©L ¿C’ §≤a ôYÉ°T ¿ÓØa ,ôîØ∏d ≈bôj ’ ¿Éc ƒd ≈àM ƒd ≈àM ™HÉàe ∞dCG áFÉe ¬Jɪ∏c ¿ƒ©HÉàj øe OóY ¬fƒ©HÉàj øe Ö∏ZCGh ô©°û∏d ≈bôj ’ ¬eó≤j Ée ¿Éc ôNB’Gh ,¬eó≤j ɪH AGõ¡à°S’G π«Ñb øe ∂dP ¿ƒ∏©Øj øY ójõj ’ ¬HÉ°ùM »©HÉàe OóY ¿C’ GôYÉ°T ¢ù«d ±ôM πμH ø«ª«àe ∂ÄdhCG ¿Éc ƒd ≈àM ™HÉàe 200 ø«©HÉàªdG OóY »g ìÉéædG ¢ù«jÉ≤e ¿CÉch !¬Ñàμj øe ¿C’h ,áÑgƒªdÉH »≤«≤M ∫ɨ°ûfG ¿hO √ó`̀Mh π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a º¡°ùØfC’ ≥jƒ°ùàdG ¿hó«éj »a ºgô«Z ≈∏Y ¥ƒØàj ób Ée ó∏H »a »YɪàL’G øe IOÉØà°S’G ihóL ¿ƒcQój º¡fC’ ,iôNCG ádhO ádhO »a äÉ°ù°SDƒªdG ™aój ób Gò¡a äGƒæ≤dG √òg ¿ƒëLÉf º¡fCG ó≤à©J øeh É¡LPɪf ô°†ëJ ¿CG áæ«©e á«°SÉæàe º¡àdÉë°Vh º¡Hƒ«Y πc ™e iôNCG ∫hO øe »àdG á«∏ëªdG êPɪædG ó°üb ¿hó`̀ H hCG Ióª©àe ¿CÉch É¡«∏Y Aƒ°†dG õ«côJh ÉgRGôHEG ºàj ¿CG ≥ëà°ùJ ìÉéæ∏d Rƒeôc Ωó≤J ¿CG ≈dEG ≈bôJ ’ êPɪædG ∂∏J ádhódG êQÉ`̀N øe ΩOÉ≤dG ∂dP √ó`̀Mh ìÉéædG ¿CGh π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a ¬JÉ«M »°†≤j …ò`̀dG ∂`̀dPh QÉ°†MEG »a øæØàJ äÉ°ù°SDƒªdG óéæa ,»YɪàL’G õ«ªàe Gò¡a ,iô`̀NC’G ∫hódG øe êPɪf ºgGôJ øe ø«£«ëªdÉH AGõ¡à°S’G ≈∏Y áªFÉ≤dG Éjó«eƒμdG »a »a ™HÉàe ¿ƒ«∏e ¬jódh º¡LôëJ ÖdÉ≤e »a º¡©°Vhh É¡HÉ°ùM Gô«eÉc ΩÉeCG èæ¨àdG »a á©FGQ ∂∏Jh ܃«Jƒj ∂dPh ø«©HÉàªdG ø«jÓe É¡©HÉàj Gòd äÉ°T ÜÉæ°S »a º«≤H ábÓY ¬d Ée πc ¬àHQÉëªH Qƒ¡ªédG âØd íÑ°UCÉa ™ªàéªdG AÉæHCG õØà°SÉa ,¬JGOÉYh ™ªàéªdG øY ¿hôÑ©j »c ¢ù«dh ¬fƒªà°ûj »c ôãc ø«©HÉàe ¬d

.¬H º¡HÉéYEG É¡ÑLƒªH »àdGh É¡fƒeó≤j »àdG ádÉ°SôdG øY ∫CÉ°ùJ πgh áØ«°†à°ùªdG á«∏ëªdG äÉ°ù°SDƒªdG º¡Jô°†MCG ,Ö«éJ ¿CG ™«£à°ùJ Óa ?êPɪfh äGhó≤c º¡eó≤J øe º¡«a äÉ°ù°SDƒªdG ¬JóLh Ée øY É°†jCG ∫CÉ°ùJ ™e ô¡ÑªdG πμ°ûdG ∂dòH º¡ªjó≤àH ºà¡J ≈àM ìÉéf ,á«≤«≤ëdG ᪫≤dG äGP á«∏ëªdG ÖgGƒª∏d É¡dÉØZEG ∂fCÉch çóëj Ée ógÉ°ûJ !ÉHGƒL É°†jCG óéJ ’h »ØàμJ ∂æμd kÉfÉ«MCG ≥∏©Jh ,∂dP πμH »æ©e ô«Z ¢VôàØj …òdG »ëdG QÉeõe ¿CG áYÉæb ≈dEG ∫ƒ°UƒdÉH äÉjGhQ »a hCG QÉѨdG √ƒ∏©jh ¿ƒcôe ¢SÉædG Üô£j ¿CG

!!Qƒ°ùμe iôNCG

á«bhôëªdG ¢ùfƒJ @ hlaa202020

!Qƒ°ùμe »ëdG QÉeõe

äÉcô°û∏d á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùª∏d É«æWh É©Lôeh GQÉWEG Ωó≤j áeGóà°S’G ¥Éã«e :»ªdÉ°ùdG

á«FɪfE’G ±GógC’G ™e áeGóà°S’G §£N áeAGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ¢ûbÉæj ôªJDƒªdG

…RôëªdG ¿ÉMô°S -Öàc

…òdG ∫hC’G áeGóà°S’G ô“Dƒe ¢ûbÉf áeGóà°S’Gh áªcƒë∏d ¿ÉªY õcôe √ó≤Y áeGóà°S’G äÉ«é«JGΰSG ôjƒ£J ¢ùeCG äGƒ`̀£`̀ÿG ¤EG ¥ô`̀£`̀Jh áæ£∏°ùdG ‘ êÉ```̀eOE’ á`̀æ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG É`̀¡`̀Jó`̀ª`̀à`̀YG »`̀ à`̀ dG ¤EG ,2040 ΩÉ©d É¡àjDhQ ‘ áeGóà°S’G á©ÑàŸG á«æWƒdG Oƒ¡÷G á°ûbÉæe ÖfÉL ±GógC’G ™e áeGóà°S’G §£N áªFGƒŸ

.IóëàŸG ·C’G á«ØdC’ á«FɉE’G ®ƒØfi øH ≈«ëj QƒàcódG ‹É©e √ƒfh …ò`̀dG á`̀dhó`̀dG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,…Qò`̀æ`̀ŸG á`̀°`̀SGQO ᫪gCÉH ìÉ`̀à`̀à`̀a’G πØM ≈`̀ YQ äCGóH »àdG πeÉ°ûdG É¡eƒ¡Øà áeGóà°S’G ∂dP ‘ á«YGôe É¡«∏Y πª©J áæ£∏°ùdG É¡JôbCG »àdG áeGóà°ùŸG ᫪æàdG ±GógCG ≥«aƒàdG ¬«dÉ©e É«æªàe IóëàŸG ·C’G

.ô“Dƒª∏d »ŸÉ°ùdG ⁄É°S øH ˆGóÑY IOÉ©°S ∫Ébh ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿ÉªY õcôe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫É`̀ŸG QGó°UEG ≈ë°VCG :áeGóà°S’Gh áªcƒë∏d GQÉWEG Ωó≤«d ÉjQhô°V áeGóà°S’G ¥Éã«e É≤°ùàeh ÉeÉY ɪ¡a í«àj É«æWh É©Lôeh á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG ä’É›h êPɪæd

.πeÉμàdG πÑ°S Rõ©jh ,äÉcô°û∏d π∏≤«°S áeGóà°S’G ¥Éã«e ¿EG :ÉØ«°†e í«àjh ,ÉgQGôμJh Oƒ¡÷G á«LGhORG øe øe øjó«Øà°ùŸG IóYÉb ™«°SƒJ ¢Uôa ™e ≥aGƒàj Éà ɡ≤«ª©Jh ,Oƒ¡÷G √òg áeGóà°S’G ∫É`̀› ‘ »æWƒdG πª©dG äÉcô°ûdG áªcƒMh ,áeGóà°ùŸG ᫪æàdGh 𪩫°S ɪc ,É`̀¡`̀fhDƒ`̀°`̀T IQGOEG º«¶æJh ±É°üe ‘ áæ£∏°ùdG ™°Vh ≈∏Y ¥Éã«ŸG ,∫ÉéŸG Gò`̀g ‘ áeó≤àŸG ⁄É`̀©`̀dG ∫hO äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ≈æÑàJ ¿C’ 󡪫°Sh ±QÉ`̀©`̀à`̀ŸG á`̀«`̀ŸÉ`̀©`̀dG Ò`̀jÉ`̀©`̀ŸG á«fɪ©dG QGó°UEÉH CGóÑJ ¿CGh áeGóà°S’G ‘ É¡«∏Y ÒjÉ©ŸG √ò¡d É¡≤«Ñ£J øY ájQhO ôjQÉ≤J πÑb øe ≥«bóà∏d ôjQÉ≤àdG √òg ™°†îJh

.Ú°üàfl Ú≤bóe ¿É£∏°S øH óeÉM ó«°ùdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe õcôŸ …ò«ØæàdG ô`̀jó`̀ŸG …ó«©°SƒÑdG ´hô°ûe ¿EG :áeGóà°S’Gh áªcƒë∏d ¿Éª oY ÒaƒJ ¤EG ±ó¡j záeGóà°S’G ¥Éã«e{ áeGóà°S’G ∫É› ‘ á«¡«LƒJ äGQÉ°ùe ≈æÑJ ‘ áÑZGôdG äÉ°ù°SDƒŸG IófÉ°ùŸ

.∫ÉéŸG Gòg ‘ äÉ°SQɪŸG π°†aCG øªμJ ¥Éã«ŸG ᫪gCG ¿CG …ó«©°SƒÑdG ócCGh ájQÉéàdG äÉéàæŸGh äÉeóÿG õjõ©J ‘ á`eGóà°S’ÉH á°UÉÿG áªFÉ≤dG èeGÈdGh

ÚdhDƒ°ùŸG Úμ“h á°ù°SDƒŸÉH á°UÉÿG á«YGh á«é«JGΰSG äGQGôb PÉîJG øe ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UCG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y á«æÑe

.á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dG ójó–h ¢ù«ªN øH ô°UÉf IOÉ©°S ∫Éb ¬à¡L øe ¿EG :á``«``dÉ``ŸG IQGRh π`̀ «`̀ ch »`̀ª`̀°`̀û`̀÷G ¬Ñ°T áæ£∏°ùdG ‘ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ∫ÓN í°VhCG IQƒ°üH ô¡¶à°Sh á∏ªàμe áeGóà°S’G ¿EG ÉØ«°†e ,áeOÉ≤dG IÎØdG πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ πX ‘ ≥≤ëàJ É¡«∏Y õ«cÎdG ” »àdG äÉYÉ£≤dG ¿CGh ™jƒæàdG õjõ©àd »æWƒdG èeÉfÈdG ‘ É¡«∏Y ∫ƒ©ŸG »g (ò«ØæJ) …OÉ°üàb’G

.áeGóà°S’G ≥«≤–h ™jƒæà∏d

á«°TÉ≤f äÉ°ù∏L

á«°TÉ≤f äÉ°ù∏L Ió`̀Y ô`̀“Dƒ`̀ŸG øª°†Jh ,á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG èeGôH ‘ â∏ã“ ÒKCÉà∏d á`̀°`̀UÉ`̀ÿGh áeÉ©dG ácGô°ûdGh .»YɪàL’G QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh ,»YɪàL’G ÚKóëàe Ió``̀ Y ô``̀“Dƒ``̀ŸG ±É`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SGh .áæ£∏°ùdG π`̀NGOh êQÉ`̀N øe Úbƒeôe äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl øe Újò«ØæJ AÉ°SDhQh

.áeGóà°S’G ∫É› ‘ πª©J »àdG

ô“DƒŸG ‘ á«°TÉ≤ædG äÉ°ù∏÷G ºgCG øeh Qɪãà°S’G èeGôH{ ¿GƒæY â– á°ù∏L ” ,zá``«``YÉ``ª``à``L’G »`̀ é`̀ «`̀ JGÎ`̀ °`̀ S’G á«dhDƒ°ùŸG Ωƒ¡Øe ∫hÉ`̀æ`̀J á°ù∏÷G ‘ ÚHh ¬æ«H ¥ôØdG í«°VƒJh á«YɪàL’G ɪc ,äÉcô°û∏d »YɪàL’G Qɪãà°S’G èeGôH ≥«Ñ£àd á«©bGh á∏ãeCG ¢VôY ” äÉcô°ûdG ‘ á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG ¤G âbô£Jh ,áæ£∏°ùdG ‘ á∏eÉ©dG Ú`̀ª`̀à`̀¡`̀ŸG ¬``̀LGƒ``̀J »``̀à``̀dG äÉ``jó``ë``à``dG ™ªL å«M øe á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸÉH ‘ á©ÑàŸG äÉ«æ≤àdG π°†aCGh äÉfÉ«ÑdG

.Qɪãà°S’G ≈∏Y óFÉ©dG π«∏– áãdÉãdG á``̀jQGƒ``̀◊G á°ù∏÷G äAÉ```̀Lh ΩÉ©dG ´É£≤dG Ú`̀H ácGô°ûdG{ ¿Gƒæ©H ,z™ªàéŸG ≈∏Y √ô`̀KCG ¢SÉ«bh ¢UÉÿGh äÉYÉ£≤dG QhO á°ûbÉæe â`̀ “ å`̀«`̀M ≥«≤ëàd É¡æ«H ¿hÉ©àdG ᫪gCGh áØ∏àîŸG ≥«≤– π```̀LCG ø``e á`̀dOÉ`̀Ñ`̀à`̀ŸG á`̀©`̀Ø`̀æ`̀ŸG ≥«≤– ¤EG ’ƒ°Uh »YɪàL’G ÒKCÉàdG áÑ°ùædÉH É``̀ eCGh .á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG ᫪æàdG â– âfÉμa á©HGôdG ájQGƒ◊G á°ù∏é∏d ∫É› ‘ ôjQÉ≤àdGh ,ìÉ°üaE’G{ ¿GƒæY ᫪gCG á°ù∏÷G â°ûbÉfh ,záeGóà°S’G ôjQÉ≤àdG ÒKCÉJh á«aÉØ°ûdGh ìÉ°üaE’G QhOh ,∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG ‘ äÉcô°ûdG AGOCG ≈∏Y äÉ°ù°SDƒe ÚH á≤ãdG õjõ©J ‘ ìÉ°üaE’G ióŸG ≈∏Y º¡©e Ú∏eÉ©àŸG ±Gô``̀WC’Gh

.ó«©ÑdG ™«ª÷ á櫪K á°Uôa ô“DƒŸG Gò`̀g ó©j ácQÉ°ûª∏d áæ£∏°ùdG ‘ äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG RGô`̀HEGh ó«cCÉàd ájÉYôdÉH hCG Qƒ°†◊ÉH á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùª∏d É¡«æÑJh É`̀gQhO ‘h É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y á`̀Ä`̀«`̀H ‘ á``̀eGó``̀à``̀°``̀S’Gh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’G ‘ É`̀¡`̀à`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e

.»Ä«ÑdGh »YɪàL’Gh ¿É`̀ª`̀Y õ``̀cô``̀e ¿CG ô``̀cò``̀dÉ``̀H ô``̀ jó``̀ ÷G âbh ‘ º¶f á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh áªcƒë∏d OGó`̀YEG ´hô°ûe ∫ƒM πªY á≤∏M ≥HÉ°S á«dhDƒ°ùŸG ‘ IóMƒe á«æWh äÉ°SÉ«°S âfÉc »àdG ,áeGóà°S’Gh á«YɪàL’G ,´hô°ûŸG Gòg Ú°TóJ ‘ äGƒ£ÿG ¤hCG ¿ƒ∏ãÁ É°üî°T 55 ÜQÉ≤j Ée Égô°†M .¢UÉÿGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ á°ù°SDƒe 36 ∞μ©j …ò`̀dG ´hô°ûŸÉH º¡Øjô©J ±ó¡H .áeGóà°S’Gh áªcƒë∏d ¿ÉªY õcôe ¬«∏Y áªcƒë∏d ¿É`̀ª`̀Y õ`̀cô`̀e Å`̀°`̀û`̀fCG å`̀«`̀M É«dÉeh ÉjQGOEG á∏≤à°ùe á¡éc áeGóà°S’Gh ‘ á°ü°üîàe »gh ,íHô∏d áaOÉg ÒZh

CÉ°ûfCG .á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh áªcƒ◊G ‹É`̀› áªcƒ◊G áaÉ≤Kh Ωƒ¡Øe ô°ûf π`̀LCG øe ‘ äÉ°ù°SDƒŸG ™«ªL ‘ á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh .á«fƒfÉ≤dG É¡dÉμ°TCG ∞∏àîà áæ£∏°ùdG ‘ ºgÉ°ùj ¿CG ‘ õcôŸG á`̀jDhQ πãªàJh øe CGõéàj ’ G kAõ`̀L ¿ƒμj ¿CGh ᫪æàdG πãªàJ ¬àdÉ°SQ ¿CG ɪc ,»æWƒdG OÉ°üàb’G OÉ°üàbG AÉæÑd ¢Sôμe õ«ªàe õcôe ¬fCG ‘ á°ùaÉæŸG ≈∏Y IQó`̀ b Ì``̀cCGh Iƒ`̀b Ì`̀ cCG á`̀ª`̀cƒ`̀◊G á`̀aÉ`̀≤`̀K ¢``Sô``Z ∫Ó```̀N ø``̀e ájOÉ°üàb’G äÉ«∏ª©dG ‘ áeGóà°S’Gh

.IOÉjôdGh º∏©àdG ≥jôW øY

áeGóà°S’G Ωƒ¡Øe

»ŸÉ°ùdG ⁄É°S øH ˆGóÑY IOÉ©°S ∫Ébh áeÉ©dG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG õcôe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫É`̀ŸG ¥ƒ°ùd ójGõàj :áeGóà°S’Gh áªcƒë∏d ¿ÉªY ≈∏Y É¡JOƒLh IÉ«◊G πÑ≤à°ùà Ωɪàg’G ¿CG ô°ûÑ∏d øμÁ ∞«ch ,⁄É©dG iƒà°ùe äÉæFÉμdG øe ºgÒZ ™e ΩÓ°ùH Gƒ°û«©j ¿CG º¡æμÁ ∞`̀«`̀c ¬°ùØf â`̀ bƒ`̀ dG ‘h ¿hóHh áÄ«ÑdG ™e ¿RGƒàe πμ°ûH Gƒ°û«©j áeOÉ≤dG ∫É«LC’G á°Uôa ≈∏Y GhôKDƒj ¿CG Ωƒ«dG IOƒLƒŸG OQGƒŸÉH ´Éàªà°S’G ‘ πH É¡°û«©f »àdG É¡°ùØf IÉ«◊G IOƒéHh

.π°†aCG äÉjƒà°ùÃh ¿CG ô`̀ “Dƒ`̀ ŸG ∫Ó``̀N ¬`̀d áª∏c ‘ ó```̀cCGh IÒ```̀NC’G á````̀ fhB’G ‘ CGó```̀H ΩÉ`̀ ª`̀ à`̀ g’G

å«M øe ™°SGƒdG É¡eƒ¡Øà áeGóà°S’ÉH É¡à«dƒª°T å`̀«`̀M ø`̀e É`̀ °`̀†`̀jCGh ÉgÉæ©e ,áeGóà°S’G Ωƒ¡Øe ÖfÉL øªa .ÉgGóeh åjó◊G Oô› øe í∏£°üŸG Qƒ£J ó≤a zäÉcô°û∏d á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG{ øY á«MÉf øeh .zäÉcô°ûdG áeGóà°SG{ ¤EG í∏£°üe ¥É£f ™°ùJG ó≤a ,á«dƒª°ûdG äÉ°ù°SDƒŸG §≤a ¢ù«d πª°û«d áeGóà°S’G áeGóà°S’G ¤EG ÉgGó©J πH äÉcô°ûdGh øª°†j É``̀Ãh IÉ``«``◊G »`̀MÉ`̀æ`̀e π``c ‘ √ô`̀°`̀SCÉ`̀H ÉæŸÉ©d AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dGh á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’G

.¬àjQGôªà°SGh É``fDhÉ``HBG ±ô``̀Y ó`̀≤`̀d :¬àª∏c ‘ ∫É``̀ bh IÉ«◊G QGôªà°SG ‘ áeGóà°S’G ájQƒfi É¡«a Gƒ`̀eó`̀≤`̀a ,á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dG √ò``̀g ≈`̀∏`̀Y ó«©°U ≈∏Y AGƒ°S áëLÉf á«∏ªY ÜQÉŒ á«YGQõdG hCG á«FÉŸG OQGƒŸG øe IOÉØà°S’G Égƒª¶fh ,á«μª°ùdG hCG á`̀jƒ`̀Yô`̀dG hCG É¡Ø«XƒàH íª°ùj Éà ±GôYCGh °S ≥ah ∫É`̀«`̀LC’G ≥ëH ∫Ó``̀NE’G ¿hO É«°û«©e É¡fRGƒàH QGô`̀ °`̀VE’G ’h ,É¡«a áeOÉ≤dG Ghó``̀LhCG ¬``JGP â`̀bƒ`̀dG ‘h ,»©«Ñ£dG IQGOEG áeGóà°SÉH íª°ùJ ájOÉ°üàbG êPɉ

.É¡à«dÓ≤à°SGh ,É¡àfÉ«°Uh OQGƒŸG √òg Úà£≤ædG Ú`̀JÉ`̀g ™``̀bGh ø`̀e :±É``̀°``̀VCGh ±Gó```̀gCG ø``̀e É``̀ kbÓ``̀£``̀fGh ,Ú`̀à`̀«`̀aô`̀©`̀ŸG áeGóà°S’G äó`̀Z ,á`̀fRGƒ`̀à`̀ŸG ᫪æàdG ÜQÉ°ûe πc ™e ™WÉ≤àJ ᫪àM ádCÉ°ùe πª©dG ä’É›h ±QÉ©ŸG ±ƒæ°Uh IÉ«◊G ɡ૪àMh ɡ૪gCG äó``̀Hh ,AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh ä’ÉéŸG ‘ kGô``KCG ≠∏HCGh ÉMÉ◊EG Ì`̀cCG É¡æe ájQÉéàdG ∂dP ‘ Éà ,ájOÉ°üàb’G n≥ ra nOh IÉ«◊G Ö°üY πã“ É¡fƒc ,á«dÉŸGh

.É¡ pJÉ«∏ªY ‘ ô“DƒŸG Gòg »JCÉj :¬JOÉ©°S í°VhCGh á∏ªL ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ù«d ¥É«°ùdG Gòg á≤«KƒdG á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dGh QƒeC’G øe áeGóà°ùŸG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ᫪æàdÉH ,ÉgÒZ ‘h áæ£∏°ùdG ‘ É¡JÉ°SQɇh ƒg ô“DƒŸG Gòg ‘ Rô`̀HC’G ´ƒ°VƒŸG ¿CGh

.záeGóà°S’G ¥Éã«e{ ´hô°ûe G kQÉ``̀WEG ¥Éã«ŸG Gò`̀ g π㪫°S :±É`̀ °``VCGh Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d É`̀ k«`̀ ∏`̀ª`̀Y É`` kLÉ``¡``æ``eh É``̀ k«``̀æ``̀Wh äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸGh äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG É¡dòÑJ »`̀à`̀dG º¡a π«Ñ°S ‘ áæ£∏°ùdG ‘ ájQÉéàdG á«dhDƒ°ùŸG ÇOÉ``Ñ``eh º«gÉØe »`̀æ`̀Ñ`̀Jh ≈ëæe ¿B’G äò`̀NCG »àdGh á«YɪàL’G É«ŸÉY ±ô©J âëÑ°UCÉa πª°TCGh ™`̀°`̀ShCG º«gÉØŸG √ò`̀ g êÉ```̀eOEGh zá`̀eGó`̀à`̀°`̀S’É`̀H

É¡dɪYCGh Égôμah É¡JÉaÉ≤K ‘ ÇOÉÑŸGh å«ëH ,á«∏«¨°ûàdG É¡JÉ«é«JGΰSGh Gô°üæYh É¡∏ªY á≤jôW øe GAõL íÑ°üJ hCG ΩGõdEG ɉhO ɡࣰûfCG áaÉc ‘ É«©«ÑW

.¢Vôa áeGóà°ùŸG ᫪æàdG ±GógCG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh â≤ØJG É«ŸÉY ÉeGõàdG πã“ É¡∏ª› ‘ √òg ¿CG ɪc ,ÉYƒW ⁄É©dG ∫hO ¬«∏Y ÚH ¿RGƒ`̀j πªY êÉ¡æe Ωó≤J ±Gó`̀ gC’G ,™ªàéŸG :᫪æà∏d áKÓãdG ±Gô``̀WC’G øe ɡ૪gCG ™ÑæJh ,áÄ«ÑdGh ,OÉ°üàb’Gh ±ôW ≈∏Y õ«cÎdG øe ó◊G ‘ É`̀gQhO

.᫪æàdG ≥«©j ób Éà ,ôNBG ¿hO ᫪æàdG ±GógCG ÚH øeh :»ŸÉ°ùdG ∫Ébh ≈©°ùJ »àdG ô°ûY á©Ñ°ùdG áeGóà°ùŸG ΩÉY ∫ƒ∏ëH É¡≤«≤ëàd IóëàŸG ·C’G ≈∏Y Aƒ`̀°`̀†`̀dG »`̀ŸÉ`̀°`̀ù`̀dG §`̀∏`̀°`̀S ,2030 Iô°TÉÑe ™WÉ≤àj ¬fƒc ,øeÉãdG ±ó¡dG ∫ÉŸG ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ádÉ°SQ ™e ,…OÉ°üàb’G ƒªædG ≈∏Y õcôjh É¡aGógCGh Oô£ŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG õjõ©J ƒ`̀gh iƒ≤dGh ,™«ªé∏d ΩGóà°ùŸGh πeÉ°ûdGh Ò`̀aƒ`̀Jh ,á`̀é`̀à`̀æ`̀ŸGh á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ɪªa .™ªàéŸG OGô``̀aC’ ≥`̀FÓ`̀dG πª©dG øY Ió`̀ë`̀à`̀ŸG ·C’G ô`̀jô`̀≤`̀J ‘ AÉ``̀L Ω2018 ΩÉ©d áeGóà°ùŸG ᫪æàdG ±GógCG á«LÉàfEG ´É`̀Ø`̀JQG ø`̀e º`̀Zô`̀dG ≈∏Y ¬``fCG åëÑdG á∏μ°ûe ∫ó©e ¢VÉØîfGh πª©dG ¿CG ’EG ,»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y πªY øY ∫GõJ ’ QÉ°ùŸG Gòg ‘ Ωó≤à∏d áLÉ◊G äÉaó¡à°ùe áKÓK ≥«≤ëàd ∂dPh ,áªFÉb ≠∏H ó≤a ,ÜÉÑ°û∏d πª©dG ¢Uôa IOÉjR ’hCG ⁄É©dG ‘ ÜÉÑ°ûdG ÚH ádÉ£ÑdG ∫ó©e ƒgh ,2017 ΩÉY ‘ áFÉŸG ‘ 13 ‹GƒM ádÉ£ÑdG ∫ó©e øY äGô`̀e çÓãH ≈∏YCG πªY áÄ«H ™«é°ûJ É«fÉKh .QÉÑμdG ÚH á«LÉàfE’G Ú°ùëàd ,á`̀fƒ`̀eCÉ`̀eh á`̀æ`̀eBG »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏©a ,¥ƒ≤◊G ΩGÎMGh ‘ ¿ƒ∏ª©j Ú∏eÉ©dG øe %51 ‹GƒM ¿EÉa

.Ö°SÉæe ÒZ hCG »ª°SQ ÒZ 𫨰ûJ QÉWEG äÉeóÿG ¤EG ∫ƒ°UƒdG Ú°ù– :ÉãdÉKh ¿Éª°†d (‹É````̀ ŸG ∫ƒ`̀ ª`̀ °`̀ û`̀ dG) á`̀ «`̀ dÉ`̀ ŸG ƒ‰ ≥`̀«`̀≤`̀–h ∫É``̀ª``̀YC’G á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ¿Gó∏ÑdG »Øa ,™«ªé∏d πeÉ°T …OÉ°üàbG πc ∂`̀∏`̀à`̀Á ,Ó`̀ ã`̀ e π``̀Nó``̀dG á`̀©`̀Ø`̀Jô`̀ŸG ±ô°üe ‘ ÉHÉ°ùM ÉÑjô≤J ≠dÉH ¢üî°T Éà áfQÉ≤e ,iô``̀NCG á«dÉe á°ù°SDƒe hCG ‘ Ú¨dÉÑdG øe §≤a áFÉŸG ‘ 35 ¬àÑ°ùf

.πNódG á°†ØîæŸG ¿Gó∏ÑdG

á«¡«LƒJ äGQÉ°ùe ô«aƒJ ≈dEG ±ó¡j záeGóà°S’G ¥Éã«e{ ´hô°ûe :…ó«©°SƒÑdG óeÉM

»ªdÉ°ùdG ˆGóÑY

Qƒ°†ëdGh πØëdG »YGQ

Page 6: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

613700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

```e IõFÉédG ≈∏Y â°ùaÉæJ kÉYhô°ûe 64

``£∏`°ùdG IõFÉ`éH øjõFÉØdG ø∏©J äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J áÄ«g

```MÉ°U IõFÉLh ..᫪æàdG á∏é©d »°SÉ°SCG ∑ôëe á«æ≤àdG :»°Tƒ∏ÑdG ¢ûjhQOJÉeóN ôjƒ£J ≈∏Y ácQÉ°ûªdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢UôM ¢ùª∏f :»°ù«£ØdG óªMCG .O

AÉKÓãdG ¢`̀ù`̀eCG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g ⪶f ¿É`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG Iõ``̀FÉ``̀÷ á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀î`̀°`̀ù`̀æ`̀dG π`̀Ø`̀M á`̀«`̀fhÎ`̀μ`̀dE’G á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀◊G äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d ¢`̀Sƒ`̀HÉ`̀b õcôª∏d iÈμdG áYÉ≤dG ‘ ∂dPh ,Ω2018 ΩÉ©d ‹É©e ájÉYQ â– ¿É£∏°ùdG á©eÉéH ‘É≤ãdG ∫hDƒ°ùŸG ôjRƒdG »°Tƒ∏ÑdG π«Yɪ°SEG øH ¢ûjhQO ≈∏Y kÉYhô°ûe 64 ¢ùaÉæJh ,á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG øY äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG ∞`̀∏`̀à`̀fl ø``̀e ΩÉ``̀©``̀dG Gò```̀g Iõ``̀FÉ``̀÷G 9h ,kÉ«eƒμM kÉYhô°ûe 47 É¡æe ,áæ£∏°ùdG ‘ øe ™jQÉ°ûe 8h ,á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG øe ™jQÉ°ûe

.ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG ΩÉ```̀©```̀dG Gò````̀g Iõ```̀FÉ```̀÷G â``aÉ``°``†``à``°``SGh ÜÉë°UCG Qƒ°†ëH , áÑM º°SÉ≤∏H .O …ô`̀FGõ`̀÷G áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸG ¢ù«FôdG »≤jRôdG ¿É£∏°S øH ⁄É°S QƒàcódGh øe ™`̀ª`̀Lh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«¡d …ò«ØæàdG IõFÉ÷G ‘ ácQÉ°ûŸG á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG »∏㇠»∏ã‡h Ú«ÁOÉcC’G øe áÑîf ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG

:á«```````£¨J

á«fÉÑ∏μdG áªMQh »ª°TÉ¡dG óªM

:ôjƒ°üJ»°Tƒ∏ÑdG π°ü«a

á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG iƒ``̀≤``̀ dG IQGRh â``̀Lƒ``̀Jh øª°V zÆÓ``H{ ´hô°ûe øY IõFÉ÷ÉH á«fhÎμdEG á«eƒμM áeóN π°†aCG áÄa IQGRh ⫶M ɪc ,Qƒ¡ªé∏d áeó≤e øY IõFÉéH á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdG ∫ɪYC’G ´É£≤d á«fhÎμdE’G äÉeóÿG á«eƒμM á`̀eó`̀N π°†aCG áÄa øª°V

.∫ɪYC’G ´É£≤d áªYGO á«fhÎμdEG á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T èjƒàJ ”h ¿ÉªY áWô°T ≥«Ñ£J ø`̀Y IõFÉéH π°†aCG áÄa øª°V »còdG á«fÉ£∏°ùdG ´É£≤dG ‘ á«còdG Iõ¡LCÓd ≥«Ñ£J iƒ≤dG IQGRh äRÉ``̀a ɪc ,»`̀eƒ`̀μ`̀◊G ‘ ∑QÉ``̀ °``̀T ´hô``°``û``e ø``̀Y á`̀ ∏`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG ácQÉ°ûŸG ‘ á`̀°`̀SQÉ`̀‡ π`̀°`̀†`̀aCG á`̀Ä`̀a

.á«©ªàéŸG á«fhÎμdE’G ≈∏Y á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T äRÉMh π°†aCG áÄa øª°V ¿É«H ´hô°ûe IõFÉL äó°üM ɪc ,»∏eÉμJ »eƒμM ´hô°ûe á°ù°SDƒe π°†aCG IõFÉL ΩÓYE’G IQGRh ,ÊhÎμdE’G ∫ƒëà∏d Iõéæe á«eƒμM øY á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG iƒ`̀ ≤`̀ dG IQGRh äRÉ```̀ah IQOÉ`̀ Ñ`̀ e π`̀°`̀†`̀aCÉ`̀c äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀H ´hô`̀ °`̀û`̀e

.áMƒàØŸG äÉfÉ«Ñ∏d ” ¢UÉÿG ´É£≤dG ™jQÉ°ûe øª°Vh ´hô°ûe ø`̀Y ¿É`̀ª`̀Y äGQÉ`̀£`̀e èjƒàJ á«fhÎμdE’G QÉ£ŸG äÉfÉ«H äÉeóN ‘ á«fhÎμdEG áeóN π°†aCG áÄa øY IõFÉ÷G ÖéM ”h ,¢UÉÿG ´É£≤dG Iõ`̀¡`̀LCÓ`̀d ≥«Ñ£J π`̀°`̀†`̀aCG á`̀Ä`̀a ‘ Ωó©d ¢`̀UÉ`̀ÿG ´É`̀£`̀≤`̀dG ‘ á`̀«`̀cò`̀dG ‘h .á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ŸG Ò`̀jÉ`̀©`̀ŸG AÉ`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀SG IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûe ´É£b á°üæe) ø`̀e π`̀c äRÉ``̀a ᣰSƒàŸGh á°üæe ø`̀Y áaô©ŸG ácQÉ°ûŸ ∫’OEG øY ôJƒ«Ñªc ∫É`̀ Hƒ`̀ ∏`̀ L)h (∫’OEG π°†aCÉc (π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG IQÉ`̀ë`̀°`̀S ´hô`̀°`̀û`̀e äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG ‘ á`̀«`̀fhÎ`̀μ`̀dEG á`̀eó`̀N

.ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG π«Yɪ°SEG øH ¢ûjhQO ‹É©e ìô°Uh á«æ≤J ¿CG ∂°T ’{ :ÓFÉb »°Tƒ∏ÑdG ∑ôëŸG Èà©J ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG ¿ô≤dG ‘ ᫪æàdG á∏é©d »°SÉ°SC’G ¢ü«°üîJ ¿CGh ,øjô°û©dGh ó`̀MGƒ`̀dG ÖMÉ°U º°SG πª– Úàæ°S πc IõFÉL ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G Gó«°ùŒ ó©j -√É``̀YQh ˆG ¬¶ØM- áæ£∏°ùdG ¬«dƒJ …òdG ÒÑμdG ΩɪàgÓd iOCG ó`̀bh ,»ªbôdG ∫ƒëàdG ´ƒ°VƒŸ ®ƒë∏e Ωó`̀≤`̀J ¤EG ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G Gò``g á`̀«`̀fhÎ`̀μ`̀dE’G äÉ``̀eó``̀ÿG ∫É``̀› ‘ IOƒLh áYô°Sh äGAGôLE’G §«°ùÑJh

.zá«eƒμ◊G äÉeóÿG á£N ∑Éæg ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ`̀°`̀TCGh

»ªbôdG ∫ƒëà∏d Ióªà©e á`̀«`̀æ`̀Wh äÉ°ù°SDƒŸGh Iõ`̀¡`̀LC’G áaÉc πª°ûJ äÉ°ù°SDƒe É°†jCG πª°ûJh ,á«eƒμ◊G ∫É≤àf’G øe øμ oÁ Éà ¢UÉÿG ´É£≤dG á`̀aô`̀©`̀ŸG ≈`̀∏`̀Y »`̀æ`̀Ñ`̀e OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ¤EG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ≈`̀ ∏`̀Y õ`̀ μ`̀ Jô`̀ jh áÄ«H Ò`̀aƒ`̀Jh ᫪bôdG äÉ`̀ eó`̀ ÿGh

.IõØfi ∫ɪYCG ∑QÉÑf{ :πØ◊G »YGQ ‹É©e ±É°VCGh IõFÉØdG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG áaÉμd ɪc ,Iõ`̀ FÉ`̀ ÷G √ò`̀ g π«æH º¡aô°ûJ äGQÉ¡ŸG õjõ©J ‘ QGôªà°SÓd ºgƒYóf ôjƒ£Jh ∫ÉéŸG Gòg ™e πeÉ©àdG ‘ ,á«fhÎμdE’G á«eƒμ◊G äÉ`̀eó`̀ÿG

⁄ »àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ™jQÉ°ûª∏d ≈æªàfh áî°ùædG √òg ‘ RƒØ∏d ß◊G É¡ØdÉëj ó«cCÉàdÉHh áeOÉ≤dG ï°ùædG ‘ ≥«aƒàdG

.zôjó≤J πfi ºgOƒ¡L ¿EÉa

᫪bôdG ¿ÉªY

óªfi øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e ∫Ébh ä’É°üJ’Gh π≤ædG ô`̀jRh »°ù«£ØdG á«æ≤J áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ IõFÉ÷G â©°S{ :¬àª∏c ‘ äÉeƒ∏©ŸG ¤EG 2010 ΩÉ`̀ Y ‘ É¡æ«°TóJ òæe äÉ`̀eó`̀ÿG ‘ »`̀Yƒ`̀f ∫ƒ`̀– çGó``̀ MEG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ŸG Ëô``μ``Jh ,á``«``fhÎ``μ``dE’G

äGQÉ`̀μ`̀à`̀HGh äGRÉ````‚EG â`̀eó`̀b »`̀à`̀dG ,äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› ‘ á«FÉæãà°SG É¡JÒ°ùe ÈY IõFÉ÷G â°ù°SCG ó`̀bh kÉ`̀ «`̀ dhO Ió`̀ª`̀à`̀©`̀e Ò`̀jÉ`̀©`̀e á`̀ ∏`̀ aÉ`̀ ◊G ™jQÉ°ûŸG IAÉØch IOƒL ióe º««≤àd â∏ qμ°T ‹ÉàdÉHh ,áæ£∏°ùdG ‘ á«æ≤àdG ó°TΰùJ IOÉ````̀LE’G ƒ`̀ë`̀f äGQÉ`̀°`̀ù`̀e á°UÉÿGh á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG É¡H ,á`̀«`̀fhÎ`̀μ`̀dE’G É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d ≈∏YCG ≥ah IOƒ÷Gh IAÉØμdG ≥«≤–h ˆh - Éæ°ùŸ ó≤dh ,á«dhódG ÒjÉ©ŸG ácQÉ°ûŸG äÉ°ù°SDƒŸG ¢UôM - óª◊G ,á«fhÎμdE’G É¡JÉeóN ôjƒ£J ≈∏Y IójóL á«fhÎμdEG ™jQÉ°ûe RÉ`̀‚EGh

QhódG á≤«≤M ¢ùμ©j ɇ ,IOóéàeh õ«Ø– ‘ IõFÉ÷G √òg ¬Ñ©∏J …òdG

.z»ªbôdG ∫ƒëàdG ≈∏Y äÉ°ù°SDƒŸG Qƒ£J ≈∏Y ó¡°ûj{ :¬«dÉ©e ±É°VCGh áæ£∏°ùdG ‘ á«fhÎμdE’G äÉeóÿG iƒà°ùŸG ≈∏Y ¬JRôMCG …ò`̀dG Ωó≤àdG â∏M å`̀«`̀M ,‹hó`````̀ dGh »`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀bE’G ‘ É«HôY á«fÉãdG áÑJôŸG ‘ áæ£∏°ùdG ôjô≤J ‘ á«fhÎμdE’G äÉeóÿG ô°TDƒe á«fhÎμdE’G áeƒμë∏d IóëàŸG ·C’G ≈∏Y áæ£∏°ùdG â`̀∏`̀°`̀ü`̀Mh ,2018 ‘ É«ŸÉY Ú`̀©`̀HQC’Gh ådÉãdG õ`̀cô`̀ŸG áeó≤àe á«fhÎμdE’G ácQÉ°ûŸG ô°TDƒe É¡Ñ«JôJ øY Gõcôe ÚKÓKh áKÓãH

áæ£∏°ùdG â∏àMG ɪc , 2016 ΩÉY ‘ kÉ«HôY ¤hC’Gh kÉ«dhO á©HGôdG áÑJôŸG ,ÊGÈ«°ùdG øeC’G ájõgÉL ∫É› ‘ ≈∏Y IõFÉL øjô°ûY ≈∏Y â∏°üM ɪc Iô°ûY ™°ùJ ≈∏Yh ,»é«∏ÿG iƒà°ùŸG ∫É› ‘ ‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y IõFÉL

.zá«fhÎμdE’G áeƒμ◊G

±ô°ûdG ∞«°V

ΩÉ©dG Gò`̀g IõFÉ÷G âaÉ°†à°SG ó`̀bh áÑM º°SÉ≤∏H .O …ôFGõ÷G åMÉÑdG á≤«bódG á«æ≤àdG ‘ »ŸÉY åMÉH ƒgh ‘ Iô°VÉfi ≈≤dCG å«M ,âfÎf’Gh

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH π`̀Ø`̀◊G ¢UôØdGh áãjó◊G äÉ«æ≤àdG{ ¿Gƒæ©H ÜÓ£d záÄ°TÉædG äÉcô°û∏d áMÉàŸG

.äÉ©eÉ÷Gh äÉ«∏μdG ≈∏Y á qÑM º°SÉ≤∏H QƒàcódG RÉM óbh áaÉ°VEG ,á«μjôeCG ´GÎNG IAGôH 489 äÉÑ∏Wh IAGô`̀H 1400 øe Ì`̀cCG ¤EG π°†aCG øª°V êpQOoCG Gòd ,É k«ŸÉY ´GÎNG ,Ω2017 ΩÉY ⁄É©dG ‘ ´Îfl 100 Ëô`̀μ`̀Jh õ``FGƒ``L ≈`̀∏`̀Y π`̀°`̀ü`̀M É`̀ª`̀c á`̀«`̀dhó`̀dG π`̀aÉ`̀ë`̀ŸG ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG ‘ …ôFGõ÷G ⁄É©dG ΩÉ°Sh :É¡æ«H øe øe Üô`̀©`̀dG ⁄É``Yh ,Ω2015 ΩÉ`̀Y ‘ ,Ω2007 ΩÉ``̀Y ‘ Techwadi

ᣰSƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG èjƒàJ

IõFÉédG º∏°ùàj á∏eÉ©dG iƒ≤dG ôjRhIõFÉédG º∏°ùàj ΩÓYE’G ôjRh

``°ù°SDƒe π°†aCG zΩÓYE’G{h .. »eƒμëdG ´É£≤dG »a ø«JõFÉéH êƒàJ á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°Tá`«fhôà``μdEG áeóN π°†aCG ¿ÉªY äGQÉ£eh ..᪡e õFGƒL 3 ó°üëJ á∏eÉ©dG iƒ≤dG

IõFÉédÉH RƒØJ ¿ÉªY äGQÉ£e

Page 7: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

713700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

áæ£∏°ùdG »a äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏à``îe ø``

á«fhôàμdE’G á«eƒμëdG äÉeóîdG »a IOÉLEÓd ¢SƒHÉb ¿É`

»ªbôdG ∫ƒëàdÉH ô«ÑμdG Ωɪàg’G ó°ùéJ ádÓédG Ö`IOóéàe ™jQÉ°ûe RÉéfEGh á«fhôàμdE’G É```¡J

»ãëH QÉμàHG 100 π°†aCG Iõ`̀FÉ`̀Lh â°Shôa IõFÉLh ,Ω2003 ‘ ¥ƒeôe â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀Sh ,Ω2013 ‘ ø`̀Ø`̀«`̀dƒ`̀°`̀S ∞`̀FÉ`̀Xh ô`̀jƒ`̀£`̀J ‘ ¬``̀JÉ``̀YGÎ``̀NG á`̀¡`̀Lƒ`̀ŸG á``̀«``̀fhÎ``̀μ``̀dE’G ≥``FÉ``bô``dG Iõ¡LCGh á«còdG ∞JGƒ¡dG áYÉæ°üd Iõ``¡``LCG ø``̀e É``̀gÒ``̀Zh ô`̀Jƒ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀μ`̀dG

.á≤«bódG äÉ«LƒdƒæμàdG

á«dhO ÒjÉ©e

kAÉæH Ú«dhódG ÚªμëŸG QÉ«àNG ” IÈ``̀ÿGh ,á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ‘ AGƒ°S É¡H ¿ƒ¶ëj »àdG IÒÑμdG

∫É› ‘ á«dhódG õFGƒ÷G º«μ– ∫É› ‘ hCG á«fhÎμdE’G áeƒμ◊G ,á`̀«`̀fhÎ`̀μ`̀dE’G á`̀eƒ`̀μ`̀◊G ≥«Ñ£J º«μ– áæ÷ ⪰V ΩÉ©dG Gòg ‘h QGó`̀e ≈`̀∏`̀Yh ,kÉ`̀ª`̀μ`̀fi 11 Iõ`̀FÉ`̀÷G áæé∏dG âeÉb º««≤àdG ø`̀e ΩÉ``̀jCG 5 ÒjÉ©ŸG ≈∏Y kAÉæHh , mπ≤à°ùe mπμ°ûH ,É¡JÉÄa ∞∏àfl ‘ IõFÉé∏d Ióªà©ŸG 64 ÚH øe IõFÉØdG ™jQÉ°ûŸG QÉ«àNÉH øe IõFÉ÷G ≈∏Y â°ùaÉæJ kÉYhô°ûe óbh ,áæ£∏°ùdG ‘ äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl iƒà°ùe øY ºgÉ°VQ ¿ƒªμëŸG ióHCG ióe øY ká°UÉNh á°ùaÉæàŸG ™jQÉ°ûŸG ¬ªYóJ …ò`̀dG ¬Lƒà∏d É¡àHÉéà°SG

õjõ©àd äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG á«æ≤J á`̀Ä`̀«`̀g øe á«eƒμ◊G ᪶fC’G ÚH πeÉμàdG

.ájõcôŸG πeÉμàdG á°üæe ∫ÓN ΩÉ`̀ ©`̀ dG Gò```̀g Iõ```̀FÉ```̀÷G â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀Jh ” Éeó©H ,äÉ`̀Ä`̀a 10 ‘ ¢ùaÉæàdG ,õFGƒé∏d IójóL äÉÄa 3 çGóëà°SG äÉ°ù°SDƒª∏d ¿É`̀Jó`̀jó`̀L ¿ÉàÄa É¡æe IQOÉÑe π°†aCG áÄ```a :ɪg á«eƒμ◊G π°†aCG á`̀Ä`̀ah ,á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ŸG äÉfÉ«Ñ∏d ´É£≤dG ‘ á«còdG Iõ¡LCÓd ≥«Ñ£J áÄa çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SG ” ɪc ,»`̀eƒ`̀μ`̀◊G »gh ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒŸ IójóL á«còdG Iõ¡LCÓd ≥«Ñ£J π°†aCG :áÄa

.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘

IõFÉédG º∏°ùàJ áÄ«ÑdG IQGRh

»eƒμëdG ´É£≤dG »a ø«JõFÉéH êƒàJ á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°TπØëdG »YGôd ájQÉcòJ ájóg

»fhôàμdE’G ∫ƒëà∏d Iõéæe á«eƒμM á```¢UÉîdG ´É£≤dG »a

á«æWh á````£N ∫ƒëà∏d Ióªà©e πª°ûJ »ªbôdG

Iõ¡`LC’G á````aÉ`c äÉ```°ù°SDƒªdGh

á«eƒ````μëdGá``°UÉîdGh

∫’OEG á°üæe{ záaô©ªdG ácQÉ°ûªd

∫ÉHƒ∏L{h π°†aCG zôJƒ«Ñªc

á«fhôàμdEG áeóN äÉ°ù°SDƒª∏d

Iô«¨°üdG ᣰSƒàªdGh

…ôFGõédG åMÉÑdG áÑM º°SÉ≤∏H .O

±ô°T ∞«°V IõFÉédG

πØëdG »YGQh Qƒ°†ëdG

Page 8: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

813700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

..¢ù∏éªdG ∫hód áeÉ©dG äÉfRGƒªdG äÉjóëàdGh äÉ©bƒàdG

¢ù∏› ∫hO øe ¿ÉàdhO âæ∏YCG ¿B’G ≈àM øY (äGQÉ````̀ eE’Gh ájOƒ©°ùdG) ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG .2019 ΩÉ`̀Y á`̀fRGƒ`̀Ÿ á`̀«`̀dhC’G ɪ¡eÉbQCG å«M øe IôμÑe áfRGƒe äQó°UCG ¤hC’G ¤EG π°üJ äGOGô``̀ jEG ‹ÉªLEÉH â«bƒàdG IOÉjõH ,2019 ΩÉY ‘ .¢S.Q QÉ«∏e 978 .2018 ΩÉ``̀Y ™`̀e á`̀fQÉ`̀≤`̀e %11 É`̀gQó`̀b äÉ≤Øf ‹ÉªLEG ¿CG ¤EG äGôjó≤àdG Ò°ûJh 1^106 ¤EG π°ü«°S 2019 ΩÉ©d áfRGƒŸG øeh (%13 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH) .¢S.Q QÉ«∏e 2019 ΩÉ©d áfRGƒŸG õéY π°üj ¿CG ™bƒàŸG áeƒμ◊G â©bƒJh .¢S.Q QÉ«∏e 128 ¤EG ≥jôW ø`̀ Y õ`̀é`̀©`̀dG π`̀jƒ`̀“ π`̀°`̀UGƒ`̀J ¿CG ¿CG ™bƒàŸG øe …ò`̀dGh ,øjódG äGQGó`̀°`̀UEG »∏ëŸG œÉædG øe %22 ‹GƒM ¤EG π°üj ,äGQÉ`̀eE’G ÉeCG .2019 ΩÉY ‘ ‹ÉªLE’G ΩÉ©d á`̀jOÉ`̀–G á`̀fRGƒ`̀e ø`̀Y âæ∏YCG ó≤a IOÉjõH »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 60^3`H 2019 .»°VÉŸG ΩÉ©dG øY %17^3 ‹GƒM ÉgQób á«©°SƒJ äÉ`̀ fRGƒ`̀ e ¤EG ô¶æf øëf GPEG ød á«≤ÑàŸG äÉfRGƒŸG ¿CG ó≤à©fh Ée ÉYƒf ™e ΩÉ©dG ¬LƒàdG å«M øe G kÒãc ∞∏àîJ äÉfRGƒŸG √òg ¬jƒàëà°S Ée IAGôb ᫪gCG äGQÉ°TEGh äÉ°SÉ«°Sh ™jQÉ°ûeh ΩÉ`̀ bQCG øe ΩOÉ≤dG ΩÉ©∏d áÑ≤JôoŸG á«dÉŸG §£î∏d É¡é¡àæà°S »àdG á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG »g Éeh á¡LGƒe äÉjó– QGôªà°SG πX ‘ ∫hódG á«fƒjóŸG »eÉæJh ™bƒàe ‹Ée õéY …CG äôªà°SG É`̀e GPEG É°Uƒ°üNh É¡àeóNh äÉjƒà°ùe óæY §ØædG QÉ©°SCG äÉjƒà°ùe ≈∏Y ôKDƒj ób ɇ ¢†Øîæà°S hCG á©°VGƒàe

.á≤£æŸG ¿Éμ°ùd »°û«©ŸG iƒà°ùŸG QÉ`̀Ñ`̀NC’G äQÉ``°``TCG ?áæ£∏°ùdG ø`̀Y GPÉ``̀e áfRGƒŸ áeÉ©dG äÉ¡LƒàdGh á«Øë°üdG âeÉb á«dÉŸG IQGRh ¿CG ¤EG 2019 ΩÉ`̀Y §HGƒ°†dGh ÒHGóàdG øe áeõM ™°VƒH ™°SƒàdG Ωó``̀Y É`̀¡`̀ª`̀gCG ø`̀e á``̀jRGÎ``̀M’G ≈∏Y õ`̀«`̀cÎ`̀dGh äGQGRƒ````̀ dG äÉ``fRGƒ``e ‘ á«dÉŸG OQGƒ`̀ŸG ™e ºé°ùæj Éà äÉjƒdhC’G õéY ¢†«ØîJ ‘ QGôªà°S’Gh áMÉàŸG øjódG iƒà°ùe ´ÉØJQG øe ó◊Gh á«fGõ«ŸG ≥«Ñ£àd ∫ƒëàdG πMGôe ∫ɪμà°SGh ΩÉ©dG ¢SÉ°ùŸG ÖæŒh AGOC’Gh èeGÈdG áfRGƒe äGP á«°SÉ°SC’G á«eƒμ◊G äÉ`̀eó`̀ÿÉ`̀H áë°üdG äÉeóN πãe ÚæWGƒª∏d ájƒdhC’G ¿Éª°†dGh √É`̀«`̀ŸGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dGh º«∏©àdGh π`̀Nó`̀dG QOÉ`̀°`̀ü`̀e ™`̀jƒ`̀æ`̀Jh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ácQÉ°ûe ™«°SƒJh ∫ɪYC’G áÄ«H Ú°ù–h ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ŸG ò«ØæJ ‘ ¢``UÉ``ÿG ´É`̀£`̀≤`̀dG øY π≤j ’ …OÉ°üàbG ƒ‰ ≥«≤ëàd »©°ùdGh §°SƒàŸG ‘ áàHÉãdG QÉ©°SC’ÉH (%3) áÑ°ùf ÊɪàF’G ∞«æ°üàdG Ú°ù– ≈∏Y πª©dGh

.áæ£∏°ù∏d É¡H ÒcòàdGh äGõμJôŸG √òg ¿CÉH ∂°T ’ IÎØdG ∫ÓN ᫪gC’G ájÉZ ‘ ô`̀eCG ƒg áØ∏c ´ÉØJQG QÉÑàY’G Ú©H GòNCG á«dÉ◊G äGOÉ°üàbG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh øjódG AGOCG ¤EG Éfô¶f Ée GPEGh .á≤£æŸG ∫hO ‹É◊G ΩÉ©dG øe ¤hC’G á©°ùàdG ô¡°TC’G ób RÉ`̀¨`̀dGh §ØædG äGOGô``̀ jEG ¿CG ÉfóLƒd äGOGô`̀jEG ‹ÉªLEG øe %91 ‹GƒM â¨∏H ∂dPh 2018 ΩÉ©d IQó≤ŸG RɨdGh §ØædG äÉjƒà°ùe óæY §ØædG QÉ©°SCG AÉ≤H π°†ØH ô©°S ≠∏H) %42 áÑ°ùæH IQó≤ŸG øe ≈∏YCG ‹É`̀◊G ΩÉ`̀©`̀dG á`̀fRGƒ`̀e ‘ Qó`̀≤`̀ŸG §ØædG äGOGô`̀ jEG â¨∏Hh .(π«eÈdG /GQ’hO 50 …CG .´.Q QÉ«∏e 1^6 RÉ`̀¨`̀dGh §ØædG Ò`̀Z .ΩÉ©dG áaÉμd IQó`̀≤`̀ŸG ø`̀e %59 áÑ°ùæH ΩÉ`̀bQCG ≥≤ëàJ ¿CG ™bƒàf ÉæfCG »æ©j Gò`̀g ™e øμd á«dÉ◊G áæ°ù∏d É¡d Qó≤ŸG øe π°†aCG ÒZ äGOGôjE’G ºYO ≈∏Y õ«cÎdG IQhô°V

.á«£ØædG ‹ÉªLEG ≠∏H ó≤a ,¥ÉØfE’ÉH ≥∏©àj ɪ«ah ΩÉ©dG øe ¤hC’G á©°ùàdG ô¡°TCÓd ¥ÉØfE’G %72^7 áÑ°ùæH …CG .´.Q QÉ«∏e 9^1 ‹É◊G .2018 ΩÉ©d Qó≤ŸG ¥ÉØfE’G ‹ÉªLEG øe áÑ°ùf ájQɪãà°S’G äÉahô°üŸG â∏μ°Th ≈°Tɪàj Ée ƒgh ¥ÉØfE’G ‹ÉªLEG øe %21 Ée ≈∏Y AÉæH .É¡d á«îjQÉàdG äÉjƒà°ùŸG ™e ,Q’hO QÉ«∏e 1^9 ‹ÉŸG õé©dG ≠∏H ,≥Ñ°S óbh .ΩÉ©∏d ™bƒàŸG õé©dG øe %64 ƒgh »LQÉÿG πjƒªàdG ¤EG áeƒμ◊G äCÉ`̀÷ øe πjƒªàdG ⁄h õé©dG ó°ùd »∏NGódGh

.äÉWÉ«àM’G áØ∏μJ â¨∏H ó≤a äÉfÉ«ÑdG äGò`̀d É≤ÑWh .´.Q ¿ƒ«∏e 375 ¢Vhô≤dG ≈∏Y óFGƒØdG IQó≤ŸG óFGƒØdG ‹ÉªLEG øe %78 áÑ°ùæH ‹ÉªLEG øe %4 áÑ°ùf â∏μ°Th 2018 ΩÉ©d

.IÎØdG äGòd »∏©ØdG ¥ÉØfE’G õé©dG áÑ°ùf ¿CG ô¡¶J áMÉàŸG ΩÉ``bQC’G ób ‹É◊G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d ‹ÉŸG »∏ëŸG œÉ`̀æ`̀dG ‹É`̀ª`̀LEG ø`̀e %9^6 â¨∏H áÑ°ùædG √ò`̀g .IÎ`̀Ø`̀dG äGò`̀ d ‹É`̀ª`̀LE’G á«îjQÉàdG Ö°ùædG ø`̀ e ÒãμH π`̀°`̀†`̀aCG â¨∏H ÚM 2017h 2016h 2015 ΩGƒYCÓd

.‹GƒàdG ≈∏Y %3^8h %20^6h %17^5 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ΩÉ`̀bQC’G ¢ùμ©J ób ¿CG øμªoŸG øeh ÉgÉfCGôbh ÉgÉ橪°S »àdG ¢†©Ñd á«eƒμ◊G äÉfRGƒŸG ¢†©H ɡ檰†àJ IQƒ°U ,2019 ΩÉ`̀©`̀d á«é«∏ÿG ∫hó``̀ dG äÉjóëàdG ¿CG ’EG ,äÉjOÉ°üàbÓd á«gGR

∫OÉ©àdG ô©°S øY É¡°VÉØîfG á«dɪàMGh π©é«°S ,á«é«∏N äÉ``̀fRGƒ``̀e Ió``̀Y ‘ G kô``eCG ¥É`̀Ø`̀fE’G äÉjƒà°ùe ≈∏Y ®É`̀Ø`̀◊G

.GÒÑc Éjó– ¬∏ª°ûj ∫hO Ió`̀ Y ΩÉ`̀«`̀b ƒ`̀g Éæg ó`̀«`̀÷G ô``̀ eC’G ¢†©H ø°ùH áæ£∏°ùdG É¡æeh á≤£æŸG ‘ ´Gƒ``̀ fCG ¢`̀Vô`̀Ø`̀d Ú`̀fGƒ`̀≤`̀ dGh äÉ©jô°ûàdG

πjó©Jh Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG øe IójóL á«dÉe äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S êÉ`̀ ¡`̀ à`̀ fGh É¡æe ¢†©H áÄjôL É¡fEG É¡æY ∫É≤j Ée πbCG ájOÉ°üàbGh Ö°SÉæŸG â«bƒàdG ‘ »`̀JCÉ`̀Jh á©jô°Sh á≤£æŸG É¡H ô`̀“ »àdG ±hô`̀¶`̀dG áé«àf

.⁄É©dGh ájƒdhC’G AÉ£YEG á«∏ªY QGôªà°SG ™bƒàf á≤£æŸG ∫hó«a ájƒdhC’G äGP ™jQÉ°ûª∏d OɪàY’G QGôªà°SG ™bƒàf ¬JGP âbƒdG ‘h »≤Ñ«°S ɇ øjódG äGhOCG äGQGó°UEG ≈∏Y ó¡°ûf ó``̀bh ,á`̀©`̀Ø`̀Jô`̀e ó`̀FGƒ`̀Ø`̀dG áØ∏μJ π«LCÉJ ádhÉfih ™jQÉ°ûŸG øe OóY π«LCÉJ ò«ØæàdG ó«b ™jQÉ°ûŸG øe ¢†©H ò«ØæJ á`̀jƒ`̀dhC’G äGP äÉYÉ£≤dG ø`̀e Oó`̀Y ‘ π«LCÉàH ∫hódG ¢†©H ΩÉ«b kÉ°†jCGh πbC’G áÑcGƒŸ É¡àdhóL IOÉ```̀YEG hCG äÉ`̀©`̀aó`̀dG .É¡jód á`̀jó`̀≤`̀æ`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ŸG äÉ`̀≤`̀aó`̀à`̀dG ⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ iô`̀NC’G äÉjóëàdG ´Gô°üdGh á«°SÉ«°Sƒ«÷G äGôJƒàdG πª°ûJ Qò◊G ádÉM ´ÉØJQGh »æ«°üdG »μjôeC’G ÌcCG ¬LƒàdGh Ú«dhódG øjôªãà°ùŸG iód

.âHÉãdG πNódG äGhOCG ‘ Qɪãà°S’G ƒëf ’ ¿CG ™bƒàŸG øªa ôjQÉ≤àdG Ò°û oJ ɪch œÉæ∏d %3 øe ÌcCÉH ¢ù∏éŸG ∫hO ƒªæJ ∫ÓN áàHÉãdG QÉ©°SC’ÉH ‹ÉªLE’G »∏ëŸG ó¡°ûJ ¿CG ™`̀bƒ`̀à`̀ŸG ø``̀eh ,2019 ΩÉ`̀ ©`̀ dG áfQÉ≤e É°VÉØîfG πªY øY åëÑdG ä’ó© oe óFGƒY ø°ù– ™e â≤Ñ°S »àdG ΩGƒYC’G ™e

.iôNC’G QOÉ°üŸG øe óFGƒ©dGh §ØædG ,É«∏fi ,á«LQÉÿG IQÉéàdÉH ≥∏©àj ɪ«ah »æWƒdG õcôŸG øY IQOÉ°U äÉfÉ«H äô¡XCG ¿Gõ«ŸG π«é°ùJ äÉeƒ∏©ŸGh AÉ°üMEÓd á©Ñ°ùdG ô¡°TC’G ∫Ó`̀N É°†FÉa …QÉéàdG QÉ«∏e 3^5 ≠∏Ñà ‹É◊G ΩÉ©dG øe ¤hC’G äGò`̀d .´.Q QÉ«∏e 1^6 ™`̀e áfQÉ≤e .´.Q ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH …CG ,2017 ΩÉY øe IÎØdG ´ÉØJQG ÖÑ°ùH AÉL …ƒ≤dG ƒªædG .%116 áfQÉ≤e %32 áÑ°ùæH á«©∏°ùdG äGQOÉ°üdG óbh .á∏é°ùŸG á«©∏°ùdG äGOQGƒ∏d %7 ™e äGQOÉ°üdG äÉÄa ™«ªL ´ÉØJQ’G Gòg ºYO QÉ©°SCG ø°ù– ÖÑ°ùH RɨdGh §ØædG á°UÉN äGQOÉ°U øe πc â©ØJQGh .§ØædG ™«H á«£ØædG ÒZ äGQOÉ°üdGh RɨdGh §ØædG %30^3h %38^5 áÑ°ùæH ôjó°üàdG IOÉYEGh ‹É`̀ª`̀LEG ≠∏Ñà ‹Gƒ``̀à``̀dG ≈`̀∏`̀Y %5^8h ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàf ÉæfCG ’EG ,.´.Q QÉ«∏e 2^25 ™e 2019 ΩÉY ∫ÓN πbCG Gƒ‰ äGQOÉ°üdG á«dɪàMGh GôNDƒe §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ.2018 ΩÉY øe πbCG äÉjƒà°ùe óæY É¡FÉ≤H

ó¡°ûf ó`̀≤`̀a äGOQGƒ```̀∏```̀d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H É```̀eCG

¢übÉæJh …OÉ°üàb’G DƒWÉÑàdG É¡ªgCG øe âfÉc AGƒ°S Ióæ°ùŸG ∫ɪYC’G ºéM ™e ¢`̀UÉ`̀ÿG hCG »`̀eƒ`̀μ`̀◊G ´É`̀£`̀≤`̀dG πÑb ¢†©H iód ≥∏≤dGh ÖbÎdG ádÉM QGôªà°SG ±hô¶dG áé«àf ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ¢†«ØîJh ó«°TÎdG äÉ°SÉ«°Sh á«dÉŸG QGôªà°SG ™eh ∫hódG á«ÑdÉZ iód ¥ÉØfE’G Gòg øμdh …QÉéàdG ¿Gõ«ŸG ‘ ¢†FÉa OƒLh »éjQóàdG ¢übÉæàdÉH ôªà°ù«°S ¢†FÉØdG IójóL ájOÉ°üàbG äÉ°SÉ«°S Éfó¡°T ¿CG ’EG ´É£≤dG óYÉ°ù oJh ±ô¶dGh ádÉ◊G »YGô oJ á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG ¥Gƒ``̀°``̀SC’G È`̀°`̀S ‘ ¢`̀UÉ`̀ÿG

.á«æWƒdG äGQOÉ°üdG ºYOh õjõ©Jh ∫hO ó¡°ûJ ¿CG ™`̀bƒ`̀à`̀f ΩÉ``̀ Y π`̀μ`̀°`̀û`̀Hh äGô`̀ °`̀TDƒ`̀ ŸG ø`̀ e ó`̀jó`̀©`̀∏`̀d É`̀≤`̀ah á`̀≤`̀£`̀æ`̀ŸG ó©H á°UÉN Gƒ`̀‰ ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG øe ¬`̀ H ¢`̀ SCÉ`̀ H ’ Oó``̀Y IOÉ````̀jRh π`̀jó`̀©`̀J ÖFGô°V ¢`̀Vô`̀ah Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dGh Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG ºYódG äÉjƒà°ùe π«∏≤Jh IójóL Ωƒ°SQh

.»eƒμ◊G äÉ≤ØædG Éæ«æãà°SG Ée GPEG ,πHÉ≤ŸG ‘h Ωõà∏ŸGh ò«ØæàdG Qƒ£H »g »àdG ™jQÉ°ûŸGh …QÉ÷G ¥ÉØfE’G ‘ É©LGôJ iôf ób ,¬H ∫hódG ¢†©H ó¡°ûJ ¿CG É°†jCG øμªoŸG øeh øY ∞bƒàdG ¬Ñ°T hCG É«éjQóJ É°übÉæJ ¢†©H ‘ ∞«XƒàdGh äÉæ««©àdG AGô`̀LEG á«eƒμ◊G äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸGh äGQGRƒ````̀dG ø`̀e QGôªà°SG áé«àf 2018 ΩÉ©dG ™e áfQÉ≤ oe IÒÑc Ö°ùæH ájQÉ÷G äÉ≤ØædG ´ÉØJQG ójó©dG πÑb øe GQGôe É¡æe ôjòëàdG ”h ó≤ædG ¥hóæ°Uh á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG øe äGRƒ`̀é`̀©`̀dG ¢ü∏≤J ™`̀bƒ`̀à`̀fh .‹hó```̀ dG á«é«∏ÿG áeÉ©dG äÉ`̀fRGƒ`̀ŸG ‘ á«dÉŸG áÑ°ùæc áæ«© oe äÉjƒà°ùe óæY ≈≤ÑJ ¿CGh áÑ°ùæc á«fƒjóªch ,áeÉ©dG áfRGƒŸG øe »`̀à`̀dGh ‹É``̀ª``̀LE’G »`̀∏`̀ë`̀ŸG œÉ`̀ æ`̀ dG ø`̀ e Öéj ‹hó``̀ dG ó≤ædG ¥hóæ°üd kÉ≤ÑW %40 ¬àÑ°ùf Ée á«fƒjóŸG RhÉéàJ ’CG ∫hó`̀∏`̀d ‹É``̀ª``̀LE’G »`̀∏`̀ë`̀ŸG œÉ`̀ æ`̀ dG ø`̀ e áÑ°ùfh áeó≤àŸG ÒZh á«YÉæ°üdG ÒZ 14 ø`̀e Ì``̀cCG á`̀fRGƒ`̀ª`̀∏`̀d ‹É``̀ŸG õé©dG óH ’ .ádƒÑ≤ŸG ô`̀WC’G øª°V ≈≤ÑJ ¿CG äÉ≤ØædG ≈∏Y §¨°†dG ¿CG ∫ƒ`̀≤`̀dG ø`̀e ´ÉÑJGh äÉ≤ØædG ¢ü«∏≤J ¢Vô¨d ájQÉ÷G ¢ü«∏≤J ¢Vô¨d ¥ÉØfE’G ó«°TôJ á°SÉ«°S Èà© oj ,»LQÉÿGh »∏NGódG ¢VGÎb’G áeÉ¡dG ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ió`̀MEG øjóM hP ∞«°S ¬JGP âbƒdG ‘ ¬fCG ’EG …OÉ°üàb’G DƒWÉÑàdG QGôªà°SG πX ‘ ≈∏Y IQó`̀≤`̀dGh ƒªædG äÉjƒà°ùe ∞©°Vh

.á«°SÉ«°Sƒ«÷G ô`̀WÉ`̀î`̀ŸG »`̀eÉ`̀æ`̀J ™`̀e áeÉ©dG äÉfRGƒŸG ≈©°ùJ ¿CG Öéj ÉæjCGôHh èeGôH ≈∏Y õ`̀«`̀cÎ`̀dG ¤EG äÉeƒμë∏d ‹Éª°SCGôdG ¥ÉØfE’G IAÉØc ™aôd ≈©°ùJ ájƒdhC’G AÉ£YEGh ,∫hódG ‘ »∏«¨°ûàdGh á«eóÿGh ájƒªæàdG èeGÈdGh ™jQÉ°ûª∏d

.áØ∏àîoŸG äÉYÉ£≤dG ΩóîJ »àdG

áæjÉ£ÑdG …Dƒ[email protected]

ø«ª©àdG Ö°ùf ≥«≤ëJ øe ócCÉà∏d ¥ôa π«μ°ûJ

∫ɪYCÉH ºFÉ≤dG »°SÉ°ù÷G »∏Y øH ºã«g ócCG ájôjóŸÉH ¬«LƒàdGh 𫨰ûàdG º°ùb ¢ù«FQ IôgɶdG á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤∏d áeÉ©dG øY ÚãMÉÑdG øe (70) âYO ájôjóŸG ¿CG øe áeó≤ŸG πª©dG ¢Uôa ≈∏Y ¢ùaÉæà∏d πªY ô°†M å«M ,¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæe πÑb

.øjƒYóŸG ™«ªL 𫨰ûàdG äÓHÉ≤e ™HÉàJ IQGRƒdG ¿EG :±É°VCGh áeó≤àŸG äÉcô°ûdG ™e Ú«©àdG äGAGô`̀ LEGh πªY øY åMÉÑdG …CGQ øe ócCÉà∏d ∞FÉXƒ∏d IOÉYE’ hCG É¡d √QÉ«àNG ” »àdG áØ«XƒdG ‘ åMÉÑdG ≈¨dCG ∫ÉM ‘ πª©dG á°Uôa ìôW

.áÄ°ûæŸÉH ¥Éëàd’G ‘ ¬àÑZQ ‘ káã«ãM G kOƒ¡L ∫òÑJ ájôjóŸG ¿CG GócDƒe ” å«M ,πª©dG øY ÚãMÉÑdG 𫨰ûJ ∫É› äBÉ°ûæe á©HÉàŸ ¥ôØdG øe áYƒª› π«μ°ûJ Úª©àdG Ö°ùf øe ócCÉàdGh ¢UÉÿG ´É£≤dG ôaƒJ á«fÉμeEG á檩ŸG ∞FÉXƒdGh á≤≤ëŸG ÚãMÉÑdG äÓ`̀ gDƒ`̀ e Ö°SÉæJ πªY ¢`̀Uô`̀a äGAGô`̀LEG á©HÉàÃ Ωƒ≤j ≥jôah ,πªY øY á`̀MÉ`̀JEG ø`̀e ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh 𫨰ûàdG äÓ`̀HÉ`̀≤`̀e ¬JƒYO â“ πªY øY åMÉH πμd á°UôØdG ,äÓHÉ≤ŸG AGô```LEG ø`̀e äÓ`̀HÉ`̀≤`̀ŸG Qƒ°†◊ OɪàYGh π«é°ùJ á©HÉàà ºà¡j ≥`̀jô`̀ah.´ƒÑ°SC’G RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN πª©dG Oƒ≤Y

øe É`̀HhÉ`̀Œ ¢ùª∏J á`̀jô`̀jó`̀ŸG ¿EG ÉØ«°†e É k≤ah ∂`̀dPh ¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæe πÑb øe ¬LƒJ óLƒj ɪc ICÉ°ûæe πc äÉ«fÉμeE’ ¢Uôa ¢VôY ‘ äBÉ°ûæŸG √òg øe ¢†©H πÑb ‘ ºgÉ°ùj ɇ 𫨰ûàdÉH ¿hô≤ŸG ÖjQóàdG

.á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG 𫨰ûJ π㇠…ô`̀eÉ`̀©`̀dG º∏°ùe ó``̀cCG ,¬ÑfÉL ø`̀eh ¿CG äÉYhô°ûª∏d á«ŸÉ©dG ¤hC’G ácô°ûdG πªY ¢`̀Uô`̀a Ò`̀aƒ`̀J ¤EG ≈©°ùJ ¬JCÉ°ûæe á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQó≤H º¡æe ÉfÉÁEG ÚãMÉÑ∏d ɪc ,∞FÉXƒdG ∞∏àfl π¨°T ‘ á«fɪ©dG ÒaƒJh Iôªà°ùŸG É¡à©HÉàe ≈∏Y IQGRƒdG ôμ°T äÓHÉ≤ŸG AGôLE’ ájôjóŸÉH Iõ¡› äÉYÉb

.ÚãMÉÑdG ™e

ôjóe …ôaɨdG ¿ÉØ∏N øH ¢ù«ªN ó``cCGh IQÉéà∏d ∫É°SÉ°S ácô°ûH ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T

¬àYÉ£à°SÉHh πª©dG äÉ«dhDƒ°ùe πª– ¿EÉa ∂dòd ,É«∏Y äÉjƒà°ùe ¤EG ∫ƒ°UƒdG iƒ≤dG 𫨰ûJ ‘ É¡JÉjƒdhCG »£©J ácô°ûdG

.á«æWƒdG á∏eÉ©dG Iôjóe á«°Tƒ∏ÑdG Óe âæH Aɪ«g âdÉb ɪc :á«°Sóæ¡dG ¿Gƒ¡H ácô°ûH ájô°ûH OQGƒ`̀e ∞FÉXƒdG ø`̀e GOó``̀Y äô``̀ah ácô°ûdG ¿EG (∂«fÉμ«e »æa – ∂«fÉμ«e ¢Sóæ¡e) πãe Ωƒ∏HódG äÓgDƒe ‘ πª©dG øY ÚãMÉÑ∏d

” å«M ,¢SƒjQƒdÉμÑdGh …ƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG ¥ƒ`̀a ΩɶædG ÈY ∂dPh Úeó≤àŸG øe OóY ∫ƒÑb

,áØ∏àîŸG ø¡ŸG ‘ πª©dG ≈∏Y IQó≤dG ∂∏àÁ πNGO ™bƒe …CG ‘ πª©∏d áÑZôdG º¡jódh

.áæ£∏°ùdG ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T ôjóe ‹ƒ©ŸG ô°üf ôμ°Th ™jô°ùdG ¥ƒ°ùà∏d §≤°ùe ƒ`̀dƒ`̀d ácô°ûH º¡«©°S ≈∏Yh ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ≈∏Y IQGRƒdG á∏eÉ©dG iƒ`̀≤`̀∏`̀d π`̀ª`̀Y ¢`̀Uô`̀a Ò`̀aƒ`̀J ‘ »g 𫨰ûàdG á«∏ªY ¿CG GócDƒe ,á«æWƒdG ¢UÉÿG ÚYÉ£≤dG ÚH ácΰûe á«dhDƒ°ùe

.áeƒμ◊G äÉ°SÉ«°S ò«ØæJ ‘ »eƒμ◊Gh ‘ Iôªà°ùe IQGRƒ``̀dG ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G äÓHÉ≤e Qƒ°†◊ πªY øY ÚãMÉÑdG IƒYO πª©dG ¢`̀Uô`̀a ≈`̀∏`̀Y ¢ùaÉæà∏d 𫨰ûàdG ∞∏àfl ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG πÑb øe áeó≤ŸG ,äɶaÉëŸÉH IQGRƒ``̀ dG ô``̀FGhOh äÉjôjóe É¡fÓYEG ‘ âæ∏YCG ób IQGRƒ`̀dG âfÉc å«M IƒYO øY »°VÉŸG ¢ù«ªÿG Ωƒ`̀j QOÉ°üdG äÓHÉ≤e Qƒ°†◊ πªY øY ÉãMÉH 2245 ∫ÓN äɶaÉëŸG ∞∏àfl ‘ 𫨰ûàdG πª©dG ¢Uôa ≈∏Y ¢ùaÉæà∏d ´ƒÑ°SC’G Gòg

.áeó≤ŸG

𫨰ûJ äÓHÉ≤e

äÉcô°ûdGh ∫ɪYC’G OGhQ äGQÉ¡e õjõ©J π°UGƒj zäGQOÉ°üdG ´ƒÑ°SCG{ …òdGh zá«fɪ©dG äGQOÉ°üdG ´ƒÑ°SCG{ π°UGƒj Qɪãà°S’G èjhÎd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¬ª¶æJ ¿ÉªY õcôà (AGô`̀``̀KEG) äGQOÉ°üdG ᫪æJh πª©dG äÉ≤∏M Ëó≤J ¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d

‘ AGÈ```ÿGh Ú«æ©ŸG ø`̀e Oó`̀ Y ácQÉ°ûà á«Ø«c ∫ƒM áaô©ŸG π≤æd ,ôjó°üàdG ∫É› π°†aCÉH OÉ°TQE’G Ëó≤Jh ôjó°üàdÉH AóÑdG ‘ ájQÉéàdG ∫ɪYC’ÉH á≤∏©àŸG äÉ°SQɪŸG äGOÉ«Y ∫Ó`̀N ø`̀e ⁄É`̀©`̀dG ¥Gƒ`̀°`̀SCG ∞∏àfl

.ôjó°üàdG øe ÊÉ`̀ ã`̀ dG ‘ á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG â`̀≤`̀∏`̀£`̀fG å`̀«`̀M ,ΩÉ``̀jCG á°ùªN ôªà°ùJh …QÉ``̀ ÷G Ȫ°ùjO á≤∏M 15 ó≤Y á«dÉ©ØdG èeÉfôH πªà°ûjh »g IQOÉ`̀ Ñ`̀ ŸG √ò`̀ g ó`̀©`̀Jh á°ü°üîàe πªY ™ªŒh AGô`KEG É¡ª¶æJ »àdG É¡Yƒf øe ¤hC’G

áæ£∏°ùdÉH á«æ©ŸG äÉ`̀¡`̀÷G ø`̀e ôjó°üàdG ò```̀NC’Gh Oƒ``̀¡``̀÷G ó`̀«`̀Mƒ`̀J ±ó`̀ ¡`̀ H ∂```̀dPh äÉcô°ûdGh Ú«fɪ©dG ∫É`̀ª`̀YC’G OGhQ ó«H ¥ƒ°S ∫ƒNO ‘ áÑZGôdG hCG IQó°üŸG á«fɪ©dG á«dÉ◊G É¡JÉ©«Ñe IóYÉb ™«°SƒJh ôjó°üàdG õcôj å«M ,á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∞∏àfl ¤EG É¡ªgCG äÉYƒ°Vƒe IóY ≈∏Y á«dÉ©ØdG èeÉfôH ‘ á«aÉ≤ãdG äÉaÓàN’Gh ¥ƒ°ùdG çÉëHCG ájôμØdG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh áaó¡à°ùŸG ¥Gƒ°SC’G ¢`̀Uô`̀ah ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh á`̀«`̀ dhó`̀ dG äÉ`̀©`̀«`̀Ñ`̀ŸGh ôjó°üàdGh áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ‘ ôjó°üàdG á°UôØH ¿ƒcQÉ°ûŸG ≈¶ëj ɪc ,ÊhÎμdE’G πÑb øe ¬«LƒàdGh á«∏ª©dG IQƒ°ûŸG ò`̀NCG kÓ°†a á«æ©ŸG iô``NC’G äÉ°ù°SDƒŸGh AGô`̀``̀KEG

zô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG äGOÉ```«```Y{ ∫Ó```N ø``̀e ∂```̀ dPh .á«dÉ©Ø∏d áÑMÉ°üŸG

‘ ∫É``ª``YCG ó``̀ FGQ ,…ó`̀«`̀°`̀Tô`̀dG ô`̀ª`̀Y ∫É``̀ bh ´ƒÑ°SCG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ó`̀MCGh øjó©àdG ´É£b ¿B’G ¤EG âcQÉ°T{ :á«fɪ©dG äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG ,∫hC’G Ωƒ«dG òæe πª©dG äÉ≤∏M ™«ªL ‘ ´ƒÑ°SCG πªY äÉ≤∏M ‘ áMhô£ŸG äÉYƒ°VƒŸG »gh ∫ɪYCG OGhô`̀c Éæd áÑ°SÉæe äGQOÉ°üdG øe á∏MôŸG √òg ∫ÓN ÉæJÉLÉ«àMG ¢ùeÓJ

™∏°S øe ¬eó≤f ɪ«a áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG PÉîJG

∫ɪYC’G OGhQ »FÓeR ™«ªL í°üfCGh ,äÉeóNh ´ƒf ¿Éc ɪ¡e IOÉØà°S’Gh ácQÉ°ûŸG πLCG øe

É¡ÑfÉL øe .zá∏MôŸG √òg ∫ÓN ôjó°üà∏d IóFGQ ,á«°ù«FôdG ˆGóÑY âæH πeCG :âdÉb âfÉc{ :AÉ``̀ jRC’G º«ª°üJ ∫É`̀› ‘ ∫É`̀ª`̀YCG É¡dÓN øe Éæaô©J GóL Ió«Øe πª©dG á≤∏M áaÉ°VEG IQÉéà∏d á«dhódG äÉë∏£°üŸG ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG øë°Th π≤æd ¥ô£dG π°†aCG ¤EG Ö∏£àj »àdG äGóæà°ùŸGh äÉWGΰT’G ºgCGh ≈∏Y IQOÉ``̀ b ¿ƒ``̀ cCG π``̀LCG ø`̀e É¡LGôîà°SG πãe ‘ ácQÉ°ûŸG IQhô°V iQCGh ,èàæŸG ôjó°üJ ±ô©à∏d ∫ÉéŸG Éæd í«àJ »àdG äÉ≤∏◊G √òg øe IOÉØà°S’Gh ájQhô°†dG äGQÉ`̀¡`̀ŸG ≈∏Y

ɪ«°S äÈY ,É¡ÑfÉL øe .zÚcQÉ°ûŸG äGÈN áeó≤eh »à«Ø«JhôH á°ù°SDƒe øe ¬W ƒ`̀HCG á≤∏M âfÉc :É¡dƒ≤H (èàæŸG π≤f) πªY á≤∏M øe ÚcQÉ°ûŸG πÑb øe ÓYÉØJ äó¡°T Iõ«‡ »àdG äGQÉ°ûà°S’Gh äGQÉ°ùØà°S’G ∫Ó`̀N ≈æ“CGh ,πª©dG á≤∏M ∫ÓN É¡«∏Y OôdG ” A’Dƒg äÉéàæe iQCG ¿CG πLÉ©dG Öjô≤dG ‘

.zá«ŸÉ©dG ¤EG â∏°Uh ób ÚcQÉ°ûŸG πªY äÉ≤∏M äõcQ IQOÉÑŸG èeÉfÈd É≤ahh :¿GƒæY â– ôjó°üàdG ∫ƒM ∫hC’G Ωƒ«dG

äÉfÉ«ÑdG ¤EG ¥ô`̀£`̀à`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e ∂``̀ dPh ,ô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG á`̀£`̀N º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀Jh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀ dG á«aÉ≤ãdG äÉaÓàN’G äÉjó–h ôjó°üàdGh Ωƒ«dG πªY äÉ≤∏M äõ`̀ cQ ɪ«a .á«dhódG ¥Gƒ°SC’G ‘ QÉ©°SC’G ójó– :∫ƒM ÊÉãdG ÒjÉ©ŸGh ôjó°üà∏d èàæŸG OGóYEGh ,á«LQÉÿG ¿Éª°Vh …QÉéàdG πjƒªàdGh ,äÉØ°UGƒŸGh Ωƒ«dG πªY äÉ≤∏M âdhÉæJ ɪc .ôjó°üàdG ¥ƒ≤Mh ,øë°ûdGh π≤ædG :èàæŸG π≤f ådÉãdG ,IQÉ`̀é`̀à`̀dÉ`̀H á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ŸG á`̀jô`̀μ`̀Ø`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ŸG

∞«æ°üàdGh ∞«∏¨àdGh ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh ¿ƒμj ±ƒ°ùa ™HGôdG Ωƒ«dG ÉeCG .äÉbÉ£ÑdÉH Qƒ°†◊Gh ,ÊhÎ`̀μ`̀dE’G ≥jƒ°ùà∏d É°ü°üfl ,á«dhódG IQÉéà∏d á«fhÎμdE’G ™bGƒŸG ≈∏Y ΩÉàNh .»YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sƒd áaÉ°VEG ¢ùeÉÿG Ωƒ`̀«`̀dG πªY äÉ≤∏M ™`̀e IQOÉ`̀ Ñ`̀ ŸG ∫É`̀ª`̀YC’G äGó```̀ FGQ :∫ƒ``̀ M õ`̀cÎ`̀°`̀S »`̀ à`̀ dGh ¢ü°üb ∫hÉæàJ á«∏fi êPÉ`̀‰h äGQó u°üoŸGh ¢VQÉ©ª∏d áaÉ°VEG ,á«fɪ©dG äGQOÉ°üdG ìÉ‚

.ácQÉ°ûŸG iƒà°ùe ™aôd :á«dhódG ájQÉéàdG ΩÉY ôjóe …ôªîŸG ∞«°S øH ÖdÉW í°VhCGh ∂∏à“{ :kÓFÉb AGôKEG ‘ ΩÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdG »àdG á«∏ëŸG äÉcô°ûdG øe G kOó`̀Y áæ£∏°ùdG ,ôjó°üà∏d á∏HÉb äÉeóNh äÉéàæe É¡jód √òg ∞jô©J ƒg ¬H ΩÉ«≤dG Éæ«∏Y Ú©àj Ée øe áMÉàŸG ¢UôØdÉH äÉcô°ûdG øe áÄØdG øe ¬«dEG ≈©°ùf Éeh ,á«dhódG ÉæHQÉŒ ∫ÓN äÉcô°ûdG õ«Ø– ƒ`̀g IQOÉ`̀Ñ`̀ŸG √ò`̀g ∫Ó`̀N ójõŸG ±É°ûàc’ É¡eÉéMCG ∞∏àîà á«fɪ©dG hCG á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG OhóM êQÉN ¢UôØdG øe

.zájó«∏≤àdG ¥Gƒ°SC’G

äGQOÉ°üdG ´ƒÑ°SCG äÉ«dÉ©a øe

:…ó«°TôdG ôªY ájô`ãe πªY äÉ≤∏M

™«°SƒJ ¤EG ±ó¡J ¤EG äÉ©«ÑŸG IóYÉb

»ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdG

:á«°ù«FôdG πeCG ≈∏Y Éæaô©J

π≤f ¥ôW π°†aCG ™FÉ°†ÑdG øë°Th

äÉWGΰT’G ºgCGhäGóæà°ùŸGh

IôgɶdG »a 𫨰ûJ äÓHÉ≤e ¿hôéj ÉãMÉH 70

á«∏Ñ≤à°ùªdG ƒªædG ¢Uôa ióàæe º¶æJ ¿Éª oY ójôH á©HÉàdG äÉcô°ûdG ióMEG ¿Éª oY ójôH Ωƒ≤J ¤hC’G áî°ùædG º«¶æàH OÉ«°SG áYƒªéŸ ∫ÓNh .2018 ΩÉ©d ¿Éª oY ójôH ióàæe øe §«∏°ùàH ¿Éª oY ójôH IQGOEG Ωƒ≤à°S ,ióàæŸG ∫ƒëàdG IOÉ«b{ É¡à«é«JGΰSG ≈∏Y Aƒ°†dG ¤EG áaÉ°VEG z»°ù°SDƒŸG õ«ªàdG ∫Ó`̀N ø`̀e É¡≤«≤– ” »àdG äGRÉ‚E’G RôHCG ¢VGô©à°SG ɪc .á«∏Ñ≤à°ùŸG ¿hÉ©àdG πÑ°Sh §£ÿGh

á«é«JGΰS’G √òg ≥«Ñ£J ‘ ácQÉ°ûª∏d ´É`̀£`̀b ‘ á`̀«`̀Yƒ`̀f á`̀∏`̀≤`̀f OÉ``̀é``̀ jEG ±ó``¡``H ¿ƒμà°Sh ,áæ£∏°ùdÉH ájójÈdG äÉeóÿG å«M Qƒ¡ª÷G ΩÉeCG áMƒàØe á«dÉ©ØdG √òg ácQÉ°ûà äÉ≤∏M á∏°ù∏°S ™e kÉ°Vô©e º°†à°S õcôŸG É¡æ°†àë«°Sh ÚKóëàŸG ø`̀e mOó`̀ Y ∫ÓN ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH ‘É≤ãdG

.Ω 2018 Ȫ°ùjO 12 ¤EG 9 øe IÎØdG ,»°Tƒ∏ÑdG ∂∏ŸG óÑY ∫Éb ,∂dP ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh øe{ :¿É`̀ ª`̀ oY ó`̀jÈ`̀d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG øμªàdGh ÉæJÉMÉ‚ á∏MQ á∏°UGƒe π`̀LCG IQGOEG äÉ°SQɇ ´ÉÑJG Öéj ,á°ùaÉæŸG øe

øª°†j Éà Égôjƒ£J ‘ QGôªà°S’Gh Qó¡dG äÉeóÿG ´É£b ∫ƒ`̀– IÒ°ùe ‘ Éæeó≤J ¥ô`̀W ¥Î`̀Ø`̀e ‘ ó`̀©`̀ oj …ò```̀dG á`̀ jó`̀ jÈ`̀ dG »ªbôdG ∫ƒëàdG ∫Ó`̀N øe AGƒ`̀°`̀Sh .¿B’G Ωƒ≤f ,ÉædɪYCG êPÉ`̀‰h äÉ«∏ªY åjó– hCG á£≤f ¿ƒμàd ∫ɪYC’G ÖfGƒL áaÉc èeóH á∏°UGƒe øe øμªàæd ÉæJÉ«∏ª©d á«∏©a ¥Ó£fG

áÑcGƒeh ÉæJÉ«∏ªY õjõ©Jh ,ƒªædGh Ωó≤àdG ÉæFÓªY äÉÑ∏£àeh Iójó÷G äÉgÉŒ’G

.zIÒ¨àŸG ¿Éª oY ójôH ióàæe º°†j ¿CG Qô`̀≤`̀ŸG ø`̀eh 12 ¤EG 10 ø`̀ e IÎ`̀ Ø`̀ dG ∫Ó``̀N kÉ`̀°`̀Vô`̀©`̀e ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ‘ 2018 Ȫ°ùjO äÉeóNh äÉéàæeh ∫É`̀ª`̀YCG ¢VGô©à°S’ êPƒ‰ ≈∏Y á«∏Ñ≤à°ùe Iô¶fh ¿Éª oY ójôH á«dÉ©ØdG √òg ô°üà≤J ’h .»∏Ñ≤à°ùŸG É¡Yôa kÉ°†jCG øª°†àà°S π`̀H ,Ö°ùëa ∂``dP ≈∏Y mOóY ácQÉ°ûà ´É£≤dG ∫ƒM πªY äÉ≤∏M ¿GhÉH QƒàcódG ∂dP ‘ Éà ÚKóëàŸG øe ¿Gƒæ©H á°ù∏L Oƒ≤«°S …ò``̀dG ∫GhGô````̀LCG ’GhÉ`̀ HGO …ÉÑeƒŸ ójQƒàdG á∏°ù∏°S IQGOEG{ É¡dÓN ¢Vô©à°ùjh ,z’GhÈ`̀«`̀H …ÉÑeƒeh AÓª©dG áeóN ‘ ìÉéædG ¢ü°üb ió`̀MEG

qó◊G ∫ÓN øe ájQÉéàdG ∫ɪYC’G IQGOEG πª°ûJ ɪc .(ɪ髰S ÒjÉ©e) Qó`̀¡`̀dG ø`̀e ódÉN øe Óc Ú«fɪ o©dG ÚKóëàŸG áªFÉb ácô°ûd …QGOE’G ôjóŸGh ¢ù°SDƒŸG ,»Ñjô◊G

,…QòæŸG ô°ûMh ,Impact Integrated ºgh ,≥jƒ°ùà∏d áeÓ©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG øe mOó``̀Y ≈∏Y Aƒ°†dG ¿ƒ£∏°ù«°S ø`̀jò`̀dG IOÉ«≤dGh QÉμàH’G º°†J »àdG ™«°VGƒŸG ºgCG í«à«°S{ :»°Tƒ∏ÑdG ±É°VCGh .AÓª©dG áeóNh ≥«Ñ£J ‘ AóÑ∏d á°üæe ióàæŸG Gò`̀g Éæd ±ó¡H á«eƒ«dG ÉæJÉ«∏ªY ‘ IójóL á£N äGóFÉY OÉ`̀é`̀jEGh »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG õjõ©J ¢VhôYh äÉéàæeh äÉ`̀eó`̀N ™`̀e Ió`̀jó`̀L áHôŒ É¡dÓN øe ôaƒf IôμàÑeh IójóL äÉeóÿGh á«fhÎμdE’G IQÉéàdG ‘ Iõ«‡

.zájójÈdG á«dÉ©a º«≤à°S ¿Éª oY ójôH ¿CG ôcòdÉH lôjóL πeÉc Ωƒ`̀j QGó`̀e ≈∏Y á«∏YÉØJh á«ÑjQóJ .Ω2018 Ȫ°ùjO 8 ïjQÉàH ∂dPh É¡«ØXƒŸ õàjQ iód IOÉ«≤dG õcôe Ωƒ≤j ¿CG Qô≤ŸG øeh »ØXƒe øe ∞Xƒe 100 ÖjQóàH ¿ƒàdQÉc - ÒaƒJ ¿Éª°Vh º¡JGQÉ¡e ôjƒ£àd ¿Éª oY ójôH .áæμ‡ IOƒL ≈∏YCÉH AÓªY áeóN π°†aCG ô°üb ¥óæa ‘ »ÑjQóàdG Ωƒ«dG Gòg ΩÉ≤«°Sh

.¿ƒàdQÉc - õàjQ ,¿Éà°ùÑdG

»°Tƒ∏ÑdG ∂∏ªdG óÑY

Page 9: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

913700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

ˆGóÑY øH OÉjR ∫ƒ≤j ájGóÑdG ‘ áÄ«¡dG ¿EG :(∂∏¡à°ùe) »ª∏°ùŸG º¡«ª– ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG ïjQGƒJ ‘ π°üëj …òdG ¢û¨dG øe ∫Ó`̀N ø``̀e AÉ``̀¡``̀à``̀f’Gh êÉ```̀à```̀fE’G ɪc ,É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉ«£Ñ°†dG ¢VGôeC’Gh QÉ°†ŸG øe º¡«ª– É¡fCG º¡fCG ÉØ«°†e ,¢û¨dG É¡ÑÑ°ùj ób »àdG √òg ¿hógÉ°ûj ÚM G kÒãc ¿hôîØj ,∞ë°üdG hCG RÉØ∏àdG ‘ äÉ«£Ñ°†dG á¡L ∑É`̀æ`̀g ¿CG ¿hô`̀©`̀°`̀û`̀j å`̀«`̀M ™°û÷G ó°V Úμ∏¡à°ùªc º¡©e ∞≤J

.…QÉéàdG OÉ°ùØdGh ¢û¨dGh äÉ«£Ñ°†dG √òg ¿CG iQCG É k«°üî°Th ,Úμ∏¡à°ùŸG iód »YƒdG áÑ°ùf ™aôJ øe ¿hócCÉàjh ¿hõ`̀ qcô`̀j º¡∏©Œh ∫ÉM ‘h ,™∏°ùdG á«MÓ°U ïjQGƒJ É k°ûZ º¡aÉ°ûàcG hCG º¡à¶MÓe IóYÉ°ùª∏d áÄ«¡∏d ¿ƒ©Lôj É kjQÉŒ ¿C’ ;º`̀¡`̀bƒ`̀≤`̀M ´É`̀ LÎ`̀ °`̀ SG ≈`̀∏`̀Y É¡«a ¿ƒ≤ãj GƒëÑ°UCG Úμ∏¡à°ùŸG

.É kªFGO ΩÓ```̀YE’G ø``̀e »`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ŸG ≈`̀æ`̀ª`̀à`̀jh √ò`̀g Ì```̀cCG Ö`̀ cGƒ`̀ j ¿CG ÊÉ`̀ª`̀©`̀dG ÉŸ ,Égô°ûf ‘ º¡°ùjh äÉ«£Ñ°†dG ÉŸh ,Úμ∏¡à°ùŸG iód »Yh øe ¬ãÑJ ¿ƒμJ å«M »HÉéjEG ô`̀ KCG ø`̀e É¡d ¬°ùØf ¬`̀YhÉ`̀£`̀J ø``e π`̀μ`̀d IÈ``̀Y …QÉéàdG OÉ°ùØdGh ¢û¨dG á°SQɇ

.áæ£∏°ùdG πNGO

¿ÉæĪW’ÉH Qƒ©°ûdG

»ÑMôdG ˆGóÑY øH óªMCG ócDƒjh âeÉb á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ¿CG (∂`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e) â©°Sh ¬`̀Lh π`̀ª`̀cCG ≈∏Y É`̀gQhó`̀H ¢`̀û`̀¨`̀dG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d ¥ô``̀£``̀dG π`̀μ`̀H ,™ªàéŸG ‘ áÄ«°ùdG ô`̀gGƒ`̀¶`̀dGh øe ∞°ûμJ á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ¿EG :Ó`̀ FÉ`̀ b É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉ«£Ñ°†dG ∫ÓN Ö«¨J »àdG AÉ«°TC’G øe ÒãμdG øY ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,Úμ∏¡à°ùŸG øY ™£b á«°†bh ó°SÉØdG RQC’G á«°†b »°ùØæH É¡à©HÉJ »àdG Ió∏≤ŸG QÉ«¨dG ƒgh ,áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh øe ‘h ,¿ÉæĪW’ÉH Êô©°ûj A»°T ᫣ѰV øY áÄ«¡dG ∞°ûμJ Iôe πc å`̀jó`̀M È```̀ÿG ¿ƒ``̀μ``̀j Ió``̀ jó``̀L äÉeƒ∏©ŸG º¡æ«H ¿ƒdOÉÑàjh ¢SÉædG ¢†©ÑdG º¡°†©H åëjh ,π«°UÉØàdGh á©∏°S …CG AGô°T óæY õ«cÎdG ≈∏Y

.èàæe hCG ∂∏¡à°ùŸG ¿CG »`̀ Ñ`̀ Mô`̀ dG iô```̀ jh √ò`̀g ø`̀ e ∫hC’G ó«Øà°ùŸG qó`̀ ©`̀ oj √óYÉ°ùJ áÄ«¡dG ¿ƒc äÉ«£Ñ°†dG ¬æeCGh ¬àë°U ≈∏Y ®É`̀Ø`̀◊G ‘ πμ°ûH ¥ƒ°ùàdG øe ¬æ qμ“h »FGò¨dG äÉ«£Ñ°†dG ¿CG ɪc ,¢ù∏°Sh ø`̀eBG ¢SƒØædG AÉØ©°V ΩÉeCG IÌY ∞≤J ¿ƒ`̀aÉ`̀î`̀j ’ ø``jò``dG QÉ`̀é`̀à`̀dG ø``e ¢SÉædG áë∏°üe ¿ƒ∏©éj ’h ,º¡HQ …òdG ¿ƒfÉ≤dG ¿ƒØdÉîj πH ,º¡eÉeCG øμd ,º¡d É`̀ kYOGQ ¿ƒμj ¿CG ¢VÎØj ™«æŸG ó°ùdÉc º¡d ¿ƒμJ áÄ«¡dG

.Úμ∏¡à°ùŸG áë∏°üŸ ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG π``̀c »``Ñ``Mô``dG ¬``̀Lƒ``̀jh ¤EGh á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ¤EG ô`̀ jó`̀ ≤`̀ à`̀ dGh ∞∏àfl ‘ É``gQOGƒ``ch É¡«ØXƒe ≈`̀∏`̀Y á`̀ æ`̀ £`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG äÉ```¶```aÉ```fi äÉ«£Ñ°†dGh Iôªà°ùŸG ºgOƒ¡L GócDƒe ,Iôe πc É¡H ¿ƒeƒ≤j »àdG ΩGÎ`̀M’G º¡d qøμj ∂∏¡à°ùŸG ¿CG

.AÉæãdGh ôjó≤àdGh

¢û¨∏d §FÉM

∞«°S øH óªfi ∂∏¡à°ùŸG ∑QÉ°ûjh ´ƒ°VƒŸG Gò`̀g ‘ ¬jCGôH …ôeÉ©dG ô°üY ‘ ¢û«©f ÉæfCG ºZQ :ÓFÉb ™∏°ùdG ¬«a Ò¨àJ …ò``dG Qƒ£àdG ‘ É¡ÑMÉ°üjh ÒÑc πμ°ûH ´ƒæàJh IójóL π«Mh ¥ôW QÉμàHG ∂dP áÄ«¡dG ¿CG ’EG Ö`̀YÓ`̀à`̀dGh ¢û¨∏d ∞≤J ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG §Ñ°Vh QÉéàdG ™°ûL ΩÉeCG É k£FÉM äÉ`̀«`̀£`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG ™`̀ °`̀ Vƒ`̀ H Ö``YÓ``à``dG ßØëàd á`̀ eRÓ`̀ dG äGAGô`````̀LE’Gh øe ó«Øà°ùj …òdG ∂∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤M øe AGƒ°S äÉ«£Ñ°†dG √ò`̀g ∫Ó`̀N iôNCÉH á©∏°ùdG ∫GóÑà°SG ∫Ó`̀N É¡æªK ´ÉLΰSÉH ≈àM hCG IójóL Qòëàj ¬fCG hCG , lÖ«Y É¡«a ¿Éc GPEG

.É¡FGô°T øe »àdG äÉ«£Ñ°†dG ¿CG …ôeÉ©dG iôjh IÉ«M ¢ùeÓJ áÄ«¡dG É¡H Ωƒ`̀≤`̀J ÒZh ô°TÉÑe πμ°ûH Úμ∏¡à°ùŸG √ò¡H ¿hôîØj º¡∏©Œh ,ô°TÉÑe É¡ªg ¿ƒμj »àdG á«eƒμ◊G á¡÷G πμH ≈©°ùàa ,∂∏¡à°ùŸG ƒg ∫hC’G

ÉeóæY ¬©e ±ƒbƒdG ¤EG É¡ªbÉW øe ∫Ó¨à°SG Aƒ°S …C’ ¢Vô©àj ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸGh QÉéàdG πÑb äÉ«£Ñ°V ¿CG G kó`̀ cDƒ`̀ e ,áØ∏àîŸG ¥ƒ°ùdG ‘ á≤ãdG ´Qõ``̀J áÄ«¡dG hCG QÉ`̀é`̀à`̀dG hCG Úμ∏¡à°ùŸG AGƒ`̀°`̀S

.äÉeóÿG …Ohõe

áã«ãM áÑbGôe

ƒgh …ó«©°SƒÑeCG »∏Y øH óªMCG ÉeCG ¢ùHÓŸG ™«Ñd πfi ÖMÉ°Uh ôLÉJ ¿EG :∫ƒ≤«a á«°VÉjôdG äGhOC’Gh π«àa ´õ`̀f ≈∏Y πª©J äÉ«£Ñ°†dG ,áØ∏àîŸG É¡dÉμ°TCÉH äGRhÉ`̀é`̀à`̀dG ∫ƒM É¡Ñ∏ZCG Qƒëªàj »àdG »`̀gh πμ°ûH ™HÉàJ »¡a ,QÉéàdG ™°ûL øe óë∏d äÉcô°ûdGh äÓëŸG …QhO ∂∏¡à°ùŸG ájɪMh ,QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ¬JÉ«ëH ¢SÉ°ùŸG ¬fCÉ°T øe Ée πc øe äÓeÉ©àdÉH á≤«°ü∏dG ájOÉ°üàb’G ,äÉcô°ûdGh OôØdG ÚH ájQÉéàdG Iôªà°ùŸG á«YƒàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.º¡bƒ≤ëH Úμ∏¡à°ùª∏d º¡°ùJ äÉ«£Ñ°†dG ¿EÉ`̀a ∂°T Ó`̀Hh

ÒZ äGRhÉ``̀é``̀ à``̀ dG ø``̀e ó```̀◊G ‘ πÑb øe ádhDƒ°ùŸG Ò`̀Zh ,IQÈ``̀ŸG É¡fCG ɪc ,äÉcô°ûdGh äÓëŸG ¢†©H IÒãc ôgGƒX øe ó◊G ‘ º¡°ùJ Òãc ™æeh ,…QÉéàdG ¢û¨dG É¡æe øe QhôŸÉH á∏«NódG äÉaÉ≤ãdG øe »àdG ¢ùHÓŸG ™«H ™æªc É¡dÓN áYƒæªŸG äGQÉ©°ûdG ¢†©H πª– »ª– É°†jCG »¡a ,ÉkfƒfÉbh É kYô°T ∫Ó¨à°S’G ™æ“h ,Éæ©ªà› áaÉ≤K

.Òãc ∂dP ÒZh ,∂∏¡à°ùª∏d á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ø```̀e ó```̀ª```̀MCG ƒ```̀Lô```̀jh ∂∏¡à°ùŸG á«YƒJ ‘ QGôªà°S’G QGôªà°S’G ™e ,¬bƒ≤ëH ¬Øjô©Jh ójó°ûàdGh ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG á`̀Ñ`̀bGô`̀e ‘ QÉ`̀©`̀°`̀SC’G ™`̀ aQ Ωó`̀ Y ádCÉ°ùe ≈∏Y ᫪gCG ióe ¿É«Hh ,∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y Ée ≈àe áÄ«¡∏d ∂∏¡à°ùŸG á©LGôe hCG ¬«∏Y ™`̀bh ¢ûZ Oƒ`̀Lƒ`̀H ô©°T ¬Ñ∏°S hCG ¬bƒ≤M øe ≥◊ ∑É¡àfG

.¾Y

á«ë°U ádÉM

»bÉë°SE’G ¿GôgR øH OhGO ócDƒjh ¥ƒ°S ‘ äÉ«°†a π`̀fi Ö`̀MÉ`̀°`̀U »àdG äÉ«£Ñ°†dG ¿CG ≈∏Y ihõ``̀f ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG É¡H Ωƒ≤J É k°Uƒ°üN ,á«ë°U ádÉM ∂∏¡à°ùŸG ∞°ûc ¤EG Ió`̀gÉ`̀L ≈©°ùJ É`̀¡`̀ fCG ¢†©H É¡H Ωƒ≤j »àdG äÉÑYÓàdG ,øjóaGƒdG øe ÉÑdÉZ ºgh ,QÉéàdG ‘ G kÒãc º¡°ùJ äÉ«£Ñ°†dG √ò¡a øeh ,…QÉ`̀é`̀à`̀dG ¢û¨dG ø`̀e ó`̀ ◊G ¬JÉ«ã«Mh ¥ƒ°ùdÉH »àaô©e ∫ÓN Ú`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ o©`̀dG QÉ`̀é`̀à`̀dG Ö``∏``ZCG ¿EÉ```̀a ‘ ´ƒ`̀bƒ`̀dG Ωó`̀Y ≈∏Y ¿ƒ°üjôM ºgh ,∂°ûdG ÜÉH øe ≈àM Qƒ¶ëŸG ,á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh ÚfGƒ≤dÉH ¿ƒeõà∏e

πH ,Ö°ùëa ÚfGƒ≤∏d É k≤«Ñ£J ¢ù«d ÚæWGƒŸG áeÓ°S ≈∏Y º¡°Uô◊ ¥ƒ°ùdG ᩪ°S ≈`̀∏`̀Yh Ú`̀ª`̀«`̀≤`̀ŸGh ;É°†jCG Êɪ©dG ôLÉàdGh Êɪ©dG º¡°ùJ äÉ«£Ñ°†dG √òg ¿CG iQCG Gòd ÒãμdG ô°ûæJh ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ‘ Úμ∏¡à°ùŸGh QÉéàdG iód »YƒdG øe

.áaÉc √Éæªàf Ée ¿EG :»bÉë°SE’G ±É°VCGh á`̀jÉ`̀ª`̀◊ á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dG ø``̀ e ójóM øe ó«H Üô°†dG ∂∏¡à°ùŸG RhÉ`̀Œ ¬°ùØf ¬`̀d ∫ƒ°ùJ ø`̀e ≈∏Y »æfC’h ,ájQÉéàdG ¥ÓNC’G OhóM …CG º¡°ù oj ¿CÉ``̀ H í`̀ª`̀°`̀SCG ’ ô`̀LÉ`̀J ¥ƒ°ù∏d Qô°†dG Ö∏L ‘ ôNBG ôLÉJ áÄ«¡dG øe ≈æ“CGh ,Úμ∏¡à°ùª∏dh ájQÉéàdG äÓëŸG ≈∏Y ójó°ûàdG ,¿hóaGƒdG Égôjój »àdG äÉcô°ûdGh »àdG äÉ«£Ñ°†dG ∫Ó`̀N øe ¬`̀ fC’ ¥ƒ°ùdÉH Éæàaô©e ∫ÓN øeh π°ü– ¢û¨dGh OÉ°ùØdG ä’ÉM Ö∏ZCG ¿EÉa IóaGƒdG á∏eÉ©dG …ójC’G øe »JCÉJ ºYÉ£ŸG πãe äÉYÉ£≤dG ¢†©H ‘ Qƒ`̀ eC’G √ò`̀ gh ,á«FGò¨dG OGƒ``̀ ŸGh ,º«≤eh øWGƒe …CG ≈∏Y ≈ØîJ ’ âÑKCG Êɪ o©dG ôLÉàdG ¿CG É°Uƒ°üN ™∏°ùdG Ëó≤J ‘ ¬°UôMh ¬JQGóL

.ʃfÉb πμ°ûH

áÄ«¡dG QhO

ÊGhÈ``̀dG …ó``Y ø`̀H óªM ∫ƒ`̀≤`̀j ôjƒ£àdGh äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG ΩÉ`̀Y ôjóe Ωƒ≤J »àdG äÉ«£Ñ°†dG ¿EG :áÄ«¡dÉH ÉgOƒ¡L øª°V äAÉ`̀L áÄ«¡dG É¡H ób É`̀‡ ;Úμ∏¡à°ùŸG ájɪM ‘ ÉjOÉe hCG É«ë°U º¡H Qô°†dG ≥ë∏j ¢û¨dG ∞°ûμJ »¡a ,∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ É¡fCG ɪc ,º¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øe ¬©æ“h √ò¡H Úμ∏¡à°ùŸG ∞jô©J ∫ÓN øe áaÉ≤K ´Qõ``̀d ≈©°ùJ äÉ«£Ñ°†dG øe ócCÉàdG ‹ÉàdÉHh ,º¡«a √ÉÑàf’G ,É¡fhΰûj »àdG äÉéàæŸGh ™∏°ùdG á«JGòdG áÑbGôŸG π«©ØJ IQhô°Vh

.¥Gƒ°SC’G ¤EG ¿ƒÑgòj ÉeóæY ‹ÉªLEG ¿CG ¤EG ÊGhÈ`̀dG Ò°ûjh 2012 ΩÉY òæe áWƒÑ°†ŸG ™∏°ùdG ΩÉ©dG øe ȪàÑ°S ô¡°T ájÉ¡f ≈àM 5754342 ≠∏H Ω2018 …QÉ``̀÷G ´É£b ‘ É`̀¡`̀Ñ`̀∏`̀ZCG õ`̀cô`̀J á©∏°S ¿CG ócDƒj ôeCG ƒgh ,á«FGò¨dG OGƒŸG øe πμd OÉ°UôŸÉH áÄ«¡dG »ØXƒe ∫É«àM’Gh ¢û¨dG ¬°ùØf ¬d ∫ƒ°ùJ É¡fCÉH ™bƒàj ób »àdG ¥ô£dÉH ≈àM

.∞°ûμæJ ød ø`̀jOhõ`̀ŸG ≈∏Y ÊGhÈ``̀ dG ó`̀cDƒ`̀jh ájɪM ¿ƒfÉ≤H ΩGõàd’G IQhô°†H É kÑæŒ ¬àØdÉfl Ωó`̀Yh ∂∏¡à°ùŸG ób »àdG á«fƒfÉ≤dG ä’AÉ°ùª∏d ™e ó«H G kój πª©dGh ,É¡d ¿ƒ°Vô©àj ¥ƒ°ùdG π©÷ Úμ∏¡à°ùŸGh áÄ«¡dG äÉÑYÓàdGh äGRhÉéàdG øe É k«dÉN ɪc ,™«ª÷G ¥ƒ≤M øª°†j πμ°ûH ™e ΩÉ¡°SE’ÉH Úμ∏¡à°ùŸG í°üæj áHÉbôdG π«©ØJh áÄ«¡dG Oƒ¡L ¿ƒμ°ûj Ée πc øY ÆÓHE’Gh á«JGòdG

.¿ƒfÉ≤∏d ∞dÉ ofl ¬fCG

2012

536102

2016

290391

2017

95648

من يناير حتى نهاية سبتمبر

2018

201320142015

28594726902871415144440823

ا�جمالي

المؤشرات ا�حصائية للسلع المضبوطة من ٢٠١٢ حتى نهاية ٢٠١٨م

5754342

∂∏¡à°ùªdG ájɪM äÉ«£Ñ°V

:ÊGhÈdG óªM ÚjÓe 6 ÜQÉ≤j Ée É¡£Ñ°V ” á©∏°S ȪàÑ°S ájÉ¡f ≈àM

2018

:»ª∏°ùŸG OÉjR ¢û¨dG ø`̀e É櫪– ¢VGôeC’G ÉæÑæŒh

QÉ°†ŸGh

:»ÑMôdG óªMCG ÖfGƒL Éæd âØ°ûc ¢û¨dG ä’É``̀› ‘ ¢`̀†`̀©`̀H π``̀Ñ``̀b ø```̀e

QÉéàdG

:…ôeÉ©dG óªfi ΩÉeCG É£FÉM ∞≤J

QÉéàdG ™°ûL

:…ó«©°SƒÑeCG óªMCG Úaô£dG ó«ØJ

∂∏¡à°ùŸGh ôLÉàdG

:»bÉë°SE’G OhGO á«ë°U IôgÉX

ÚÑYÓàŸG Ö∏ZCGh¿hóaGh ºg

ójó©dÉH ™bGƒdG º«°SôJ πLCG øe z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{ øe IQó≤ŸG Oƒ¡÷G Éæ©bGh ‘ ¢ùeÓf øe Qó°üJ »àdG äÉØdÉîŸGh äÉѨŸG øe ™ªàéŸG Ú°ü–h ÉgQhO øe Rõ©J »àdG ÖfGƒ÷G øe ,∫ÉŸG øe áæØM É¡æe ¿ƒÑ°ùμàj …òdG Ωƒª°ùdG åHh ™ªàéŸG IÉ«◊ IÉYGôe ¿hO ÚØdÉîŸG

.á«ë°†dG ¿ƒμj …òdG z∂∏¡à°ùŸG ÜÉ°ùM{ ≈∏Y Gògh á«FÉ°†≤dG ᫣Ѱ†dG ∫É› ‘ ÉgQhO øe Rõ©Jh ∂∏¡à°ùŸG ájɪM É¡H Ωƒ≤J »àdG »YÉ°ùŸÉa ÉgOƒLh øe IOƒ°ûæŸG ±GógC’Gh ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ¢ùμ©j …òdG º¡ŸG QƒëŸG ¿ƒμJ »àdGh ôμæf ¿CG øμÁ ’h ,ÉgQhO ¢ùeÓf å«ëH á«HÉéjE’G ÖfGƒ÷G øe ÒãμdG ™bGƒdG ¤EG »Ø°†J ÒZ á°SQɇ øe ™bGƒdG ¢VQCG â– »Øàîj Ée äô¡XCG å«M ;äÉaÉ°ûàcG øe ¬H âeÉb Ée â– º¡eGôLEG ≈∏Y ¿hΰùàj øjòdG ÚØdÉîŸG πÑb øe ɉEGh ,™«ªé∏d á«°Vôe hCG ádƒÑ≤e

.!ájOÉŸG º¡Ñ°SÉμe á∏FÉW ≈£¨àJ á«fÓY ÒZh IôgÉX ÒZ âfÉc »àdG äÉØdÉîŸG ºéM ™bGƒ∏d âàÑKCG áÄ«¡dÉa ™ªàéªc Éæ«∏©a Òª°V ¿hO ∂∏¡à°ùŸG ¢ûZ ≈∏Y ¬°ùØf ¬d ∫ qƒ°ùJ øe πª©jh ¢ù«dGƒμdG ∞∏N ÉgQhO ìÉ‚EG ‘ ⪡°SCG IójóY ÉjÉ°†≤d äÉ°ùHÓe øe ¬Ø°ûc ºàj Ée á≤«≤M ∑Qóf ¿CG Öéj ɉEGh ,Égôμæf ¿CG øμÁ ’ Oƒ¡÷Éa ,É«FÉ°†bh É«fƒfÉb ÚØdÉîŸG â≤M’h »£Ñ°†dG ™ªàéŸG ≈∏Yh ,π°ü– »àdG äGRhÉéàdGh äÉ°SQɪŸG πX ‘ á«°û«àØàdG äÓª◊G ∞ãμJ ¿CG OÉéjE’ ÚØdÉîŸG øY ÆÓHEÓd áÄ«¡dG ™e π°UGƒàdG ‘ ¬≤JÉY ≈∏Y ≈≤∏ŸG QhódG »©j ¿CG

.¿ƒØdÉîŸG É¡eó≤j »àdG Ωƒª°ùdG øKGôH øe á«dÉN áæeBG áÄ«H

ø«ØdÉîªdG ∞°ûc »a ÉgOƒ¡Lh áÄ«¡dG

»FÉæ¡dG ó«©°S øH ¿Éª∏«°S

∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ÉgQó°üJ áëØ°U

¥Gƒ°SC’G º«¶æJ »a ɡ૪gCG ¿hócDƒj ¿hOhõeh ¿ƒμ∏¡à°ùe

»YƒdG ô°ûæj É¡H ø«μ∏¡à°ùªdG ∞jô©Jh …QÉéàdG ∫É«àM’G øe óëJ á°Tƒ°û¨ªdG ™∏°ùdG äÉ«£Ñ°V Ö°ùμdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H π«◊G PÉîJÉH øjOhõŸG ¢†©H Ωƒ≤j å«M ,IójóLh áYƒæàe á«dÉ«àMG ¥ôW ΩGóîà°SG iôNCGh IÎa ÚH ¥Gƒ°SC’G ó¡°ûJ ‘ º¡°ùjh ó«©ÑdG ióŸG ≈∏Y ™ªàéŸG áë°U á∏î∏N ‘ ÖÑ°ùàj ób …òdG ôeC’G ,™ªà› áë°U hCG ¿ƒfÉb ∑É¡àfG hCG øjO áeô◊ IÉYGôe ¿hO ™jô°ùdG É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉ«£Ñ°†dG »JCÉJ Gòd ;áÄWÉN á«cÓ¡à°SG äÉ«cƒ∏°S QÉ°ûàfG ‘ ÖÑ°ùàj ób ɪc ,´É«°†dG ¤EG É¡dBÉe äÉéàæeh ™∏°S ≈∏Y ∫GƒeC’G ôjòÑJ z∂∏¡à°ùŸG{ áëØ°U ÈY ¬«∏Y ±ô©àæ°S Ée ƒgh ,ΩÉY πμ°ûH ™ªàéŸGh ¢UÉN πμ°ûH OGôaCÓd óFGƒØdG øe á∏ªL ≥≤ëàd ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG

.Úμ∏¡à°ùŸGh øjOhõŸGh Ú°üàîŸG øe OóY AGQBÉH ´ƒÑ°SC’G Gò¡d

Page 10: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

1013700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

á«bô°ûdG ∫ɪ°T ≈≤à∏e øª°V

´É£≤dÉH ájQɪãà°S’G äÉjóëàdGh ¢UôØdG ¢ûbÉæJ zOÉ°üàbGh áMÉ«°S{ Ihóf

Ihóf ¢ùeCG ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ⪶f ‘ ,zOÉ°üàbGh áMÉ«°S{ ¿Gƒæ©H ájOÉ°üàbG ájÉYQ â–h ,AGôHEG áj’ƒH á«bô°ûdG á©eÉL ƒ°†Y …ôé◊G ó«©°S øH óªfi QƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëHh ,ájóH áj’h π㇠iQƒ°ûdG ¢ù∏› äÉÑMÉ°Uh ÜÉë°UCGh ,áj’ƒdG AGó°TQh ïjÉ°ûe ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡ædG πÑ o°S â°ûbÉf å«M ,∫ɪYC’G á¶aÉëÃh ΩÉ`̀Y πμ°ûH áæ£∏°ùdÉH »MÉ«°ùdG â°ûbÉf ɪc ,¢`̀UÉ`̀N πμ°ûH á«bô°ûdG ∫ɪ°T ´É£≤dÉH ájQɪãà°S’G äÉjóëàdGh ¢UôØdG

.»MÉ«°ùdG ¢`̀ù`̀«`̀FQ …ô``̀é``̀◊G ⁄É``̀°``̀S ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y QÉ```̀°```̀TCGh áYÉæ°Uh IQÉ``̀Œ á`̀aô`̀Z ´ô``a IQGOEG ¢ù∏› ¬àª∏c ‘ á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ¿ÉªY Ihó`̀f ∫É`̀ ª`̀ YCG ¿CG ¤EG Ihó`̀æ`̀∏`̀d á«MÉààa’G øª°V »`̀JCÉ`̀ J »`̀à`̀ dGh OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh áMÉ«°ùdG …OÉ°üàb’G á«bô°ûdG ∫ɪ°T ≈≤à∏e äÉ«dÉ©a ´É£b ™bGh ¢ùeÓJ zá«MÉ«°S ᫪æJ{ ¿Gƒæ©H Rõ©Jh ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉfi ‘ áMÉ«°ùdG É¡H õ«ªàJ »àdG äÉeƒ≤ŸGh á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG ´ƒæàJ »àdGh ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉfi äÉj’h á«∏Ñ÷G äGQÉ°ùŸGh á«FÉŸG ¿ƒ«©dGh ájOhC’G ÚH »àdG äÉeƒ≤ŸG øe ÉgÒZh ∫ÉeôdGh ±ƒ¡μdGh

.á¶aÉëŸG É¡H ôNõJ ‘ ¢Vô©à°ùJ Ihó`̀æ`̀dG ¿CG …ô`̀é`̀◊G í`̀ °`̀VhCGh ,áæ£∏°ùdG ‘ áMÉ«°ùdG ´É£b ™bGh É¡∏ªY ¥GQhCG É¡ë«àJ »àdG ¢UôØdGh áªFÉ≤dG äÉYhô°ûŸGh áLQóŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉYhô°ûŸGh øjôªãà°ùª∏d á°†«Øà°ùŸG äÉ°TÉ≤ædG øY Ó°†a ,É¡££N ≈∏Y ,»MÉ«°ùdG ´É£≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM É¡∏∏îàà°S »àdG ÜÉë°UCG ÚH AÉ≤àdÓd á°Uôa IhóædG ¿CG Éë°Vƒe ∫ɪ°T á`̀¶`̀aÉ`̀fi ø`̀e á«MÉ«°ùdG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ácGô°ûdG äÉYhô°ûe º``gCG åëÑd á«bô°ûdG ‘ É«°ù«FQ GQhO Ö©∏J »`̀à`̀dGh ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh ƒªædG ≥«≤–h »MÉ«°ùdG ´É`̀£`̀≤`̀dG ∂`̀jô`̀–

.á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hOh áæ£∏°ù∏d …OÉ°üàb’G á¶aÉëà áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGOEG âcQÉ°Th áeóN 80 â°Vô©à°SG å«M á«bô°ûdG ∫ɪ°ûH ºàjh ,ádƒ¡°ùH ôªãà°SG áHGƒH ÈY á«fhÎμdEG √òg ΩGóîà°SG á«Ø«μH ≈≤à∏ŸG QGhR ∞jô©J πª©dG AóH äÉeóN πãe É«fhÎμdEG äÉeóÿG äÉeƒ∏©eh …QÉéàdG πª©dG IQGOEGh …QÉéàdG ,…QÉ`̀é`̀à`̀dG πª©dG ¥Ó```̀ZEGh …QÉ`̀é`̀à`̀dG πª©dG »àdG ¢ü«NGÎdG »cÉfi áeóN áHGƒÑdG Ωó≤Jh äGAGô`̀LEG π«°UÉØJ áaô©e øe ôªãà°ùŸG øμ“

âbƒdÉc ¢ü«NÎdG øY ÓeÉc GQƒ°üJ ¢Vô©J äÉÑ∏£àŸGh äÉ`̀≤`̀aGƒ`̀ŸGh Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh ¥ô¨à°ùŸG ɪc .…QÉéàdG πª©dG ‘ AóÑdG πÑb iô`̀NC’G ä’É`̀› ∫ƒ`̀M äÉeƒ∏©e IQGOE’G ø`̀cQ Ωó≤j

´GÎ```̀N’G äGAGô````̀H π`̀ã`̀e á`̀jô`̀μ`̀Ø`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ŸG äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ŸG ∂`̀ dò`̀ ch á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÉ`̀eÓ`̀©`̀ dGh á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸGh ¢ù«jÉ≤ŸGh

.IQGRƒdG É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG øe ÉgÒZh

…OÉ°üàbG ™jƒæJ

áMÉ«°ùdG{ ¿Gƒæ©H IhóædG äÉ°ù∏L ¤hCG äAÉL óªMCG Ωó`̀ b å«M ,z…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ™`̀jƒ`̀æ`̀à`̀dGh §«£îàdG Iô`̀ FGO ôjóe »ª°TÉ¡dG ¿Gô`̀ gR øH ábQh áMÉ«°ùdG IQGRƒ``H ÜóædÉH äÉ°SGQódGh á«fɪ©dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGÎ`̀°`̀S’G{ ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H π`̀ª`̀Y ‘ äGQƒ£àdG ¤EG É¡dÓN QÉ°TCGh ,záMÉ«°ù∏d IÎØdG ∫ÓN áMÉ«°ùdG ´É£≤H äGô°TDƒŸG ºgCG áaÉ°†ŸG ᪫≤dG â¨∏H å«M ,(2017-2010) ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 728,3 ¤EG ´É£≤∏d Iô°TÉÑŸG œÉædG ‘ áªgÉ°ùŸG áÑ°ùf â¨∏Hh ,2017 ΩÉY ‘ ìÉ«°ùdG OóY ≠∏H ɪ«a ,%2.6 ‹ÉªLE’G »∏ëŸG Oó©H Ébóæa 359h ,¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 3.3 Ú`̀eOÉ`̀≤`̀dG Iô°SC’G OóY ≠∏Hh ,áaôZ 19520 â¨∏H ±ôZ â¨∏H ó≤a ±ô¨dG ∫ɨ°TEG áÑ°ùf É`̀eCG ,31774

.%45.0 ⁄É©ŸGh ™bGƒŸG º`̀gCG »ª°TÉ¡dG ¢Vô©à°SG ɪc äÉeƒ≤e øe ¬H ™àªàJ Éeh áæ£∏°ùdÉH á«MÉ«°ùdG ,É¡Yƒf øe Iójôa ÅWGƒ°Th πMGƒ°Sh á«MÉ«°S ‘ áMÉ«°ùdG ≈∏Y Ö∏£dG äÉ©bƒJ ¤EG QÉ°TCGh ≠∏Ñj ¿CG ™bƒJ å«M 2040 ΩÉY ¤EG áæ£∏°ùdG 4 º¡æe ÉÑjô≤J ôFGR ¿ƒ«∏e 11^7 ìÉ«°ùdG OóY

.»∏fi ôFGR ¿ƒ«∏ŸG ∞°üfh ÚjÓe áMÉ«°ù∏d á«fɪ©dG ájDhôdG ¿CG »ª°TÉ¡dG í°VhCGh ºgCG øe 2040 ΩÉY ‘ áæ£∏°ùdG íÑ°üJ ¿CG »g AÉ°†≤d íFÉ°ùdG ÉgQhõj »àdG á«MÉ«°ùdG ó°UÉ≤ŸG ¿CGh ,äÉYɪàL’Gh ±É°ûμà°SÓdh ,äGRÉ``LE’G Éë°Vƒe ,»∏fih ‹hO íFÉ°S ¿ƒ«∏e 11 ÜòŒ ÒaƒJh OÉ°üàb’G ™jƒæJ ¤EG ±ó¡J IQGRƒdG ¿CG á«MÉ«°S ÜQÉŒ Ëó≤J ∫ÓN øe πªY ¢Uôa

.ÊɪY ™HÉ£H ájôK

ájôKCG ™bGƒe

»FÉ°üNCG ‹ÉÑ≤ŸG ô°UÉf øH º«gGôHEG Ωó`̀bh ∫ƒM πªY ábQh áaÉ≤ãdGh çGÎdG IQGRƒH QÉKBG å«M ,çGÎdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ IQGRƒdG Oƒ¡L Rô`̀HCGh á`̀jô`̀KC’G ™`̀bGƒ`̀ŸG øY IòÑf p ¢Vô©à°SG ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ájôKC’G äÉØ°ûàμŸG ádhòÑŸG Oƒ`̀¡`̀÷Gh ,É¡d á¡LGƒŸG QÉ`̀£`̀NC’Gh IQGRƒ``̀dG √ò`̀g πÑb ø`̀e á©ÑàŸG äGAGô````̀LE’Gh ,á¶aÉëŸG ‘ ájôKC’G ™bGƒŸG ≈∏Y ®ÉØë∏d ájôKC’G ™bGƒŸG ∞«XƒJ á«Ø«c ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.áMÉ«°ùdG ´É£b ‘

á¶aÉëà ájôKC’G ™bGƒŸG RôHCG ‹ÉÑ≤ŸG ôcPh ,…ôKC’G áÑ°ûÿG ™bƒe É¡æe á«bô°ûdG ∫ɪ°T ºgCGh ≈æZCG øe ó©J »àdG ô`°ù n«oŸG áæWƒà°ùeh ådÉãdG ∞dC’G ∫ÓN ¿ÉªY ‘ øjó©àdG ™bGƒe øe ¬jƒ– Éeh ¿CÉ°ûdG óª°S ™bƒeh ,OÓ«ŸG πÑb »æjó©J ™bƒe ƒgh »∏«∏°ùdG πÑLh ,QÉKBGh øaGóe ‘ á°VhôdG ø°üMh ,»Ñ«°†ŸG á`̀j’h ‘ ™≤j ø°üMh ,¿CÉ°ûdG óª°S áHÉ«æH á°VhôdG ájôb Ö«ÑÿG â«H ø°üMh ,π°UGƒdG ájôb ‘ π°UGƒdG

.¿CÉ°ûdG óª°S áHÉ«æH Ö«ÑÿG ájôb ‘ ,ájôKC’G ™bGƒŸG ÒeóJ ¿EG{ :‹ÉÑ≤ŸG ∫É`̀bh ®ÉØ◊G Ωó``̀Yh ,É¡JÉjƒàëÃh É¡H å`̀Ñ`̀©`̀dGh øe ó∏H …C’ IÒÑc IQÉ°ùN ¤EG …ODƒ`̀ j É¡«∏Y ,»ª«∏bE’Gh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y ¿Gó∏ÑdG ,¬KGôJh ,¬«°VÉe ¿É°ùfE’G ó≤a ¿CG ∂°T Óa kÉÑ∏°S ¢ùμ©æj ájQÉ°†◊Gh á«aÉ≤ãdG ¬àjƒgh á¶aÉëŸG ¿CG ɪc ,á∏Ñ≤à°ùeh √ô°VÉM ≈∏Y πμ°ûj É`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh á``̀ jô``̀ KC’G ™``̀bGƒ``̀ŸG ≈`̀∏`̀Y É«KGôJh É«aÉ≤Kh ÉjQÉ°†Mh ÉjOÉ°üàbG GOhOôe É¡¡LGƒJ »àdG ôWÉîŸG Rô`̀ HCG π©dh ,܃©°û∏d ¤EG º°ù≤æJ áæ£∏°ùdG ‘ á`̀jô`̀KC’G ™`̀bGƒ`̀ŸG ,Iôjõ¨dG QÉ£eC’Éc á«©«Ñ£dG ôWÉîŸG Úª°ùb

Öjô¡àdGh Ö¡ædGh ábô°ùdÉc ájô°ûÑdG ôWÉîŸG äÉjó©àdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÊGôª©dG ∞MõdGh …ô°ùdG Ö«≤æàdGh ôØ◊Gh ∞jôéàdÉc ájOôØdG

.zQÉKB’G øY

…OÉ°üàbG ôKCG

´É£≤dG ±ô°ûe ≈°ù«Y ∫BG ≈°†Jôe óªfi QÉ°TCGh ‘ á©HÉàŸGh ò«ØæàdG ºYO IóMƒH »MÉ«°ùdG »MÉ«°ùdG ´É£≤dG â°Vô©à°SG »àdG πª©dG ábQh áMÉ«°ùdG ¿CG ¤EG á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉfi ‘ å«M ᫪°Sƒe áMÉ«°S â°ù«d ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ π©éj ɇ ‘Gô¨÷Gh »NÉæŸG ´ƒæàdÉH õ«ªàJ í°VhCG ɪc ,áæ°ùdG ∫Gƒ`̀W Iôªà°ùe áMÉ«°ùdG »MÉ«°ùdG èjhÎdG πFÉ°Sh ‘ GÒ¨J ∑Éæg ¿CÉH GOóY ¿ƒeóîà°ùj ¿B’G ¢SÉædG íÑ°UCGh äÒ¨J ÉWÉ°ûf ó‚ ɪc , á«fhÎμdE’G äÉ≤«Ñ£àdG øe øY åjóë∏d »YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ‘ çó– ɪc ,äGRÉ```̀LEG IÎ`̀a π`̀c ‘ áMÉ«°ùdG É¡æeh IõéæŸG ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG øY ≈°ù«©dG ∫ɪYCG ‘ âÑdG ,OÓÑdG IQÉM 𫨰ûJ IQOÉÑe Ò«°ùJh ,ºYÉ£ª∏d êhQÉ`̀°`̀ü`̀dG ™ª› AÉ`̀°`̀û`̀fEG AÉæ«Ÿ ájôëÑdG á¡LGƒdG ´hô°ûe ôjƒ£J ∫ɪYCG áÑ°ùf äGQOÉÑe ∑Éæg ¿CG ɪc ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG IQOÉÑe πãe %79 ¤EG %50 ÚH É¡«a RÉ`̀‚E’G Ú°ù–h , á«©«Ñ£dG Ωô≤dG ᫪fi 𫨰ûJ á£N OɪàYGh ,á∏≤æàŸG ºYÉ£ŸG ∫ɪYCG áÄ«H

êƒ`̀ŸG ´hô°ûe ø`̀e á«≤ÑàŸG π`̀MGô`̀ŸG áÑbGôe IQÉM / øª«dG IQÉM)Ú©bƒe áaÉ°VEGh , §≤°ùe ô`̀KC’G ∫ƒ`̀M É°üî∏e ¢Vô©à°SGh ,(ÊÉÑ«°ùdG IóMƒdG πÑb øe √ó°UQ ºàj …òdG …OÉ°üàb’G 18 Oó©H ÉYhô°ûe 36 Oƒ`̀Lh ¤EG QÉ°TCG å«M ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1395 Qɪãà°SG ᪫bh Gôªãà°ùe

.Iô°TÉÑe áØ«Xh 4626 ôaƒj ÊɪY óªfi Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¤hC’G á°ù∏÷ÉH ∑QÉ`̀ °`̀ Th óªMCGh ,á«fɪ©dG áMÉ«°ùdG ‘ ÒÑN »°ùÑ◊G §«£îàdG Iô`̀ FGO ôjóe »ª°TÉ¡dG ¿Gô`̀ gR øH óªfih ,áMÉ«°ùdG IQGRƒH ÜóædÉH äÉ°SGQódGh »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ±ô°ûe ≈°ù«©dG ≈°†Jôe øH º«gGôHEGh ,á©HÉàŸGh ó«ØæJ ºYO IóMƒH çGÎdG IQGRƒ`̀ H QÉ`̀KBG »FÉ°üNCG ‹ÉÑ≤ŸG ô°UÉf ¿ÉªY á«∏c ø`̀ e »`̀∏`̀gò`̀dG Qó```Hh ,á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh

.áMÉ«°ù∏d

¿ÉªY ‘ ôªãà°SG

èjhôJ …ò«ØæJ ÊÉæ°ùdG »∏Y øH Éæ¡e Ωó`̀bh Qɪãà°S’G èjhÎd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH Qɪãà°SG ¿Gƒæ©H πªY ábQh (AGôKEG) äGQOÉ°üdG ᫪æJh ¥GQhCG ¤hCG ó©J »àdGh ,z¿ÉªY ‘ ôªãà°SG{ äAÉL »àdGh Ihóæ∏d á«fÉãdG á°ù∏÷G πªY QÉ°TCGh ,zQɪãà°S’G èjhôJh áMÉ«°ùdG{ ¿Gƒæ©H áæ£∏°ùdG π©L ≈∏Y πª©J áÄ«¡dG ¿CG ¤EG É¡dÓN ,⁄É©dG ‘ IQÉéàdGh Qɪãà°SÓd á¡Lh π°†aCG ÜòL ∫ÓN øe »æWƒdG OÉ°üàb’ÉH ¢Vƒ¡ædGh §£N ò«Øæàd áeRÓdG äGQɪãà°S’G õjõ©Jh ¤EGh ,á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ÒZ á«fɪ o©dG äÉéàæŸG øe äGQOÉ°üdG ᫪æJ

.áæ£∏°ù∏d …QÉéàdG ¿Gõ«ŸG Ú°ùëàd á«£ØædG

OÉéjEG É¡æe äÉeóÿG øe OóY Ëó≤J ¿CG í°VhCGh øjôªãà°ùŸG IóYÉ°ùe ∫ÓN øe Ö°SÉæŸG ∂jô°ûdG áaÉ°VE’ÉH ,Ú∏ªàëŸG AÉcô°ûdG ≈∏Y ±ô©àdG ‘ äÉ`̀MÎ`̀≤`̀e á`̀ ©`̀ LGô`̀ eh º``Yó``dG Ëó`̀≤`̀J ¤EG Ëó≤Jh øjôªãà°ùŸG øe áeó≤ŸG äÉYhô°ûŸG ∫ƒ`̀Nó`̀dG á«é«JGΰSG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H º`̀¡`̀d í°üædG QGó°UE’ ºYódG Ëó≤Jh ,πª©dG AóÑd áªFÓŸG øjôªãà°ùª∏d ¢ü«NGÎdGh …QÉéàdG πé°ùdG AóÑd øjôªãà°ùŸG IóYÉ°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,™jô°Sh ¢ù∏°S πμ°ûH áæ£∏°ùdG ‘ º¡dɪYCG ,Qɪãà°S’G ñÉæà á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh IóYÉ°ùeh ,á©Ñ qàŸG äGAGô```̀LE’Gh ÚfGƒ≤dGh á«eƒμ◊G äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d øjôªãà°ùŸG Ö«JôJh äGQÉ``̀ jR è`̀eGô`̀H º«¶æJh ,áØ∏àîŸG

.øjôªãà°ùª∏d äÉYɪàLG ¥OÉæØdG äGOGô```̀ jEG ¿CG ¤EG ÊÉæ°ùdG QÉ`̀ °`̀ TCGh ±’BG 708 â¨∏H ób á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà 117 A’õædG OóY ≠∏H ɪ«a ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ,%14^4 ¥OÉæØdG ∫ɨ°TEG áÑ°ùf â¨∏Hh ,ÉØdCG áMÉ«°ùdG IQGRh äÉ«FÉ°üMEG Ö°ùM ∂``̀dPh

.äÉeƒ∏©ŸGh AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸGh

Qɪãà°S’G ¢Uôa

¿ÉªY á`̀«`̀∏`̀c »``̀ÁOÉ``̀cCG »`̀∏`̀gò`̀dG Qó``̀H Ωó```̀bh Qɪãà°S’G ¢Uôa ∫ƒM πªY á`̀bQh áMÉ«°ù∏d ≥ah á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉfi ‘ »MÉ«°ùdG áMÉ«°ù∏d á«æWƒdG á«é«JGΰS’G äÉLôfl ó©ÑdG É`̀¡`̀dÓ`̀N ø`̀e Éë°Vƒe ,2040-2016 »MÉ«°ùdG ƒªædGh ,kÉ«ŸÉY áMÉ«°ù∏d …OÉ°üàb’G á¶aÉëŸ á«MÉ«°ùdG á«°ùaÉæàdGh ,áæ£∏°ùdG ‘ ¢UôØdG ¤EG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T

.ájQɪãà°S’G äÉjóëàdGh IQhô°†H πª©dG ábQh »°UƒJ{ :»∏gòdG ∫Ébh á¶aÉëŸG ‘ äÉ¡÷G »bÉH ™e Oƒ¡÷G ≥«°ùæJ äGAÉ≤d ó≤Y ÈY »MÉ«°ùdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d º°SQh ,áMÉ«°ùdG IQGOEG É¡ª«¶æàH Ωƒ≤J ájQhO á¶aÉëŸG ‘ á«MÉ«°ùdG ájƒ¡∏d áë°VGh á£N õ«Ø–h ,Ú`̀«`̀∏`̀ë`̀ŸG ìÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG Üò``̀ ÷ ∂```̀dPh ´É£≤dG ‘ Qɪãà°SÓd á¶aÉëŸG ‘ øjôªãà°ùŸG ¥ôW ‘ á«Yƒf QÉ`̀μ`̀aCG OÉ`̀é`̀jEG h »MÉ«°ùdG πªY äÉ≤∏Mh äGhó`̀ f áeÉbEG ÈY Qɪãà°S’G áaÉ°VE’ÉH ,∫ÉéŸG Gòg ‘ Ú°üàfl πÑb øe IÒ¨°üdGh ᣰSƒàŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™«é°ûJ ¤EG á«MÉ«°S ¬«YƒJ á£N OGóYEGh Qɪãà°S’G ≈∏Y ‘ ¢`̀SQGó`̀ŸGh äÉ`̀©`̀eÉ`̀÷Gh äÉ«∏μdG ±ó¡à°ùJ ¢UôØdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh ºgÒ°üÑàd á¶aÉëŸG »MÉ«°ùdG ´É`̀£`̀≤`̀dG É¡eó≤j ¿CG ø`̀μ`̀Á »`̀à`̀dG

.z™ªàéª∏d ≈∏Y õ«cÎdÉH ábQƒdG »°UƒJ ɪc{ :±É°VCGh

§«°ûæàd á«MÉ«°ùdG äÉ«≤à∏ŸGh äÉ«dÉ©ØdG ≥«°ùæàdG ÈY ∂`̀dPh ,á¶aÉëŸG ‘ áMÉ«°ùdG äGP äÉ°ù°SDƒŸGh ßaÉëŸG IOÉ©°S Öàμe ™`̀e ‘ á∏eÉ©dG á«∏ëŸG QOGƒμdG ôjƒ£Jh ,ábÓ©dG ácQÉ°ûŸG ÈY á¶aÉëŸG ‘ »MÉ«°ùdG ´É£≤dG áMÉ«°ùdÉH á£ÑJôŸG ájôjƒ£àdG èeGÈdG ‘ ójƒŒ h á`̀eRÓ`̀dG IÈ``̀ÿG É¡HÉ°ùcE’ ∂``̀dPh ™«é°ûJh ,á¶aÉëŸG ‘ Ωó≤ŸG »MÉ«°ùdG èàæŸG Ëó≤Jh É¡JÉéàæe RGô``̀HEG ‘ áéàæŸG ô`̀°`̀SC’G πª©dGh ,ìÉ«°ù∏d É¡JÉéàæe ™«Ñd á«≤jƒ°ùJ òaÉæe áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ´ôa ™e ≥«°ùæàdG ≈∏Y áaÉ°†à°SG ‘ á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ¿ÉªY ,»MÉ«°ùdG ÖfÉ÷G ¢üîJ πªY äÉ≤∏Mh äGhóf áÄ«ÑdG ÒaƒàH ¢üàîJ áæ°VÉM π«μ°ûJh »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘ á«dÉãŸG ájQɪãà°S’G

.zᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d …ò«ØæJ ÊÉæ°ùdG »∏Y øH Éæ¡e øe πc ∑QÉ°Th è`̀jhÎ`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG áÄ«¡dÉH Qɪãà°SG è`̀ jhô`̀ J óªfi ¢Sóæ¡ŸGh ,äGQOÉ°üdG ᫪æJh Qɪãà°S’G äÉ`̀eó`̀N ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e ‹É``̀LOõ``̀dG Oƒ`̀ª`̀fi ø`̀H ,áMÉ«°ùdG IQGRƒH IOƒ÷G IQGOEGh øjôªãà°ùŸG ôjô– ¢ù«FQ »°Tƒ∏ÑdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ∞°Sƒjh …ôé◊G ô°UÉf ø`̀H Qó``̀Hh ,äÉ`̀ ¡`̀Lh Ió`̀jô`̀L á«∏eôdG ¿ÉÑãμdG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG QGOCGh .á«fÉãdG ájQGƒ◊G á°ù∏÷G ‘ áMÉ«°ù∏d óªfi øH óªMCG IhóædÉH ájQGƒ◊G äÉ°ù∏÷G ¿ÉªY áæ£∏°S ¿ƒjõØ∏àH »`̀eÓ`̀YEG …ô`̀ª`̀©`̀ŸG

.á«bô°ûdG ܃æLh ∫ɪ°T á¶aÉëŸ äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ŸG Ëô`̀ μ`̀ J ” Ihó``̀æ``̀dG ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀∏`̀Y ΩÉ©d IOƒ`̀÷G á≤HÉ°ùe ‘ IõFÉØdG á«bóæØdG á¶aÉëà áMÉ«°ùdG IQGOEG πÑb ø`̀e 2018 ∫É°UƒdG ¥óæa π°üM å«M ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T ,á«bóæØdG äBÉ°ûæŸG áÄa ‘ ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y õcôŸG ≈∏Y á«bô°ûdG ∫É``̀eQ ¥ó`̀æ`̀a π°üMh ‹É`̀«`̀∏`̀dG á`̀MGÎ`̀ °`̀ SG â∏°üM É`̀ª`̀«`̀a ,ÊÉ``̀ã``̀dG áÄa ø``̀Yh ,å`̀dÉ`̀ã`̀dG õ`̀ cô`̀ ŸG ≈`̀∏`̀Y á«bô°ûdG »Hô©dG É¡ŸG º«fl π°üM á«MÉ«°ùdG äɪ«îŸG AGôë°üdG ‹É«d º«flh ,∫hC’G õcôŸG ≈∏Y øe ¿É`̀c ådÉãdG õ`̀cô`̀ŸGh ,ÊÉ`̀ã`̀dG õcôŸG ≈∏Y ∫õædG áÄØd áÑ°ùædÉHh ,á∏«d ∞dCG º«fl Ö«°üf AGô°†ÿG ∫õæ∏d êÉ°S ™éàæe π°üM á«MÉ«°ùdG ≈∏Y AGô°†ÿG ájóH ∫õfh ,∫hC’G õcôŸG ≈∏Y ≈∏Y áaÉ«°†dG 䃫Ñd π°†ØJh ,ÊÉãdG õcôŸG ÚH πªY äGAÉ`̀≤`̀d â`̀ª`̀«`̀bCGh .å`̀dÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ŸG ÜÉë°UCGh áæ£∏°ùdÉH á«MÉ«°ùdG äÉcô°ûdG ,á«ÑæLC’G äÉcô°ûdGh á¶aÉëŸÉH äɪ«îŸG á¶aÉfi øY »≤FÉKh º∏a ¢VôY ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«MÉ«°ùdG äÉcô°û∏d ¢Vô©eh ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T

.á«é«∏ÿGh á«∏ëŸG

≈≤à∏ªdG äÉ«dÉ©a øe

πª©dG ¥GQhCG äÉYhô°ûªdG ∫hÉæàJ

áªFÉ≤dG á«∏Ñ≤à°ùªdGh

»àdG ¢UôØdGhøjôªãà°ùª∏d É¡ë«àJ

á«∏jƒªàdG ôWÉîªdG IQGOEG ∫ƒM Ihóf º¶æJ »ªjôÑdG áaôZ

…QòæªdG óªM øH ó«ªM - »ªjôÑdG

´ôØd ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG áæ÷ äó≤Y »ÁÈdG á¶aÉëà ¿Éª oY áYÉæ°Uh IQÉ`̀Œ áaôZ øH ܃≤©j á°SÉFôH ‹É◊G ΩÉ©∏d ÊÉãdG É¡YɪàLG ¢ù«FQ -´ôØdG IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y -»ª«ªàdG ⁄É°S

.AÉ°†YC’G øe OóY Qƒ°†ëHh áæé∏dG …òdG ∫ɪYC’G ∫hóL QGôbEG ´ÉªàL’G ∫ÓN iôL ≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G äÉ«°UƒJ èFÉàf ¢VGô©à°SG øª°†J á«∏jƒªàdG ôWÉîŸG IQGOEG ∫ƒM Ihóf áeÉbEG á°ûbÉæeh Öæéàd ∫ɪYC’G OGhQ iód »YƒdG ô°ûf ±ó¡H ∂dPh É¡JQGOEG πÑ°Sh á«∏jƒªàdG ¢Vhô≤dG ‘ Ì©àdG ôWÉfl á«dÉŸG äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G …OÉ`̀Ø`̀Jh á«æ¡ŸG Ö«dÉ°SC’ÉH IhóædG áeÉbEG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ” óbh ,º¡«∏Y áÑJΟG øe mπc øY Ú∏㇠ácQÉ°ûà πÑ≤ŸG ôjÉæj ô¡°T ∫ÓN ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG

.Êɪ©dG ᫪æàdG ∂æHh óaôdG ¥hóæ°Uh (IOÉjQ) iƒ≤dG IQGRh QGô`̀b á°ûbÉæŸ ´ÉªàL’G ¥ô£J ɪc º°SQ ᪫b ´ÉLΰSÉH ìɪ°ùdG Ωó©H ≥∏©àŸG á∏eÉ©dG

‘ Ió`̀aGƒ`̀dG á∏eÉ©dG ΩGó≤à°SG íjô°üJ êGôîà°SG å«M ,ICÉ°ûæŸG ÖMÉ°U iód πª©∏d á∏eÉ©dG ¢†aQ ádÉM ‘ ô¶ædG IOÉYEG ºàJ ¿CG ᫪gCG ≈∏Y ó«cCÉàdG iôL ∫ɪYC’G äÉÑMÉ°Uh ÜÉë°UCG ¥ƒ≤M ßØ◊ QGô≤dG ≥«≤– ¿Éª°Vh äGAGôLE’G π«¡°ùJ π«Ñ°S ‘ º¡ªYOh kɪYO ájQÉéàdGh ájQɪãà°S’G ™jQÉ°ûª∏d QGô≤à°S’G

.áæ£∏°ùdÉH …OÉ°üàb’G ´É£≤∏d ô°üM ò«ØæJ ìÎ≤e AÉ°†YC’G åëH ôNBG ÖfÉL øe ᣰûfC’G Ö°ùM ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d º«¶æJ õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸG ±ó¡H ∂dPh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG »∏㇠™e π°UGƒàdG äGƒæb π«©ØJh ´É£≤dG ¢UôØdGh äÉeóÿG øe IƒLôŸG IóFÉØdG º«¶©àd á°UÉÿGh á«eƒμ◊G äÉ°übÉæŸG ÈY AGƒ°S áMÉàŸG á«∏ëŸG äÉcô°ûdG ™e ájQÉéàdG ácGô°ûdG ÈY hCG

.á«ÑæLC’Gh øjó«Øà°ùª∏d ¢Vô©e á`̀eÉ`̀bEG ìÎ≤e åëH ” ɪc º¡©jQÉ°ûe ¢Vô©d áØ∏àîŸG á«∏jƒªàdG äÉ¡÷G øe ≥jƒ°ùàdGh ∞`̀jô`̀©`̀à`̀dGh á«YÉæ°üdGh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ º¡JÉeóNh º¡JÉéàæŸ

ᣰSƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG áæéd ´ÉªàLG

Ó¡`H »a ∫É`ª`YC’G OGhô`d ¢Vô`©eh Ihó`f»bhôëªdG âHÉK øH óªMCG -Ó¡H

´ôa ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ⪶f ™e ¿hÉ©àdÉHh ¢ùeCG á«∏NGódG á¶aÉfi Ó¡H »àj’ƒH ∫É`̀ª`̀YC’G äGó``̀ FGQh OGhQ ¿É£∏°S øH Üô©∏H á°SQóeh AGô`̀ª`̀◊Gh IOó©àŸG áYÉ≤dÉH ,»°SÉ°SC’G º«∏©à∏d Ihó``̀f Ó`̀¡`̀H ‹Gh Ö`̀à`̀μ`̀à ¢```̀VGô```̀ZC’G ∫ɪYC’G IOÉjQ ∫ƒM ájQGƒM ájOÉ°üàbG øH »∏Y ï«°ûdG IOÉ©°S ájÉYQ â– ∂dPh Ó¡H ‹Gh …ó«©°SƒÑdG ô°UÉf øH Qƒ°üæe äÉ¡÷G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY Qƒ°†ëHh

.á°UÉÿGh á«eƒμ◊G ájOÉ°üàb’G Ihó`̀æ`̀dG âaÉ°†à°SG ó`̀bh ø°ùfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀ jQGƒ`̀ ◊G áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÊÉ°ù¨dG IÒ¨°üdG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG ᫪æàd á`̀eÉ`̀©`̀dG ÜÉë°UCG Qƒ°†ëHh (IOÉ`̀jQ) ᣰSƒàŸGh äGôjóeh …ôjóeh áj’ƒdÉH ∫É`̀ª`̀YC’G ô°ûY …OÉ◊G ±ƒØ°üdG ÜÓWh ¢SQGóŸG

¬«LƒàdG »`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCGh ô°ûY ÊÉ`̀ ã`̀ dGh.»æ¡ŸG

ájQGƒ◊G ájOÉ°üàb’G IhóædG âaóg ∫É``̀ª``̀YC’G IOÉ````̀jQ á`̀aÉ`̀≤`̀K ¢`̀ Sô`̀ Z ¤EG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG QhO ≈∏Y ±ô©àdGh (IOÉjQ) ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG AÉ≤JQ’Gh ôjƒ£à∏d ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódGh ±ô©àdGh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸÉH πeÉM É¡H ™àªàj »àdG äGRÉ«àe’G ≈∏Y IOÉjQ ÉgQó°üJ »àdG ∫ɪYC’G OGhQ ábÉ£H áeóÿ É¡H AÉ≤JQ’Gh Égôjƒ£J πÑ°Sh á°ûbÉæeh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG Éeh á«∏NGódG á¶aÉfi ¬`̀H õ«ªàJ É`̀e ≥∏©àj ɪ«a áÄ«¡dG ¬eó≤J ¿CG øμÁ

.á¶aÉëª∏d á«°ùaÉæàdG ᪰ùdÉH ˆGóÑY øH ⁄É°S ∫ɪYC’G óFGQ ≈≤dCGh ócCGh Qƒ°†◊ÉH É¡«a ÖMQ áª∏c »ª«ª¡dG ájQGƒ◊G äÉ°ù∏÷G √òg πãe ᫪gCG ≈∏Y ±ƒbƒdGh ÜÉ©°üdG π«dòJ ‘ ºgÉ°ùJ »àdG ∫ɪYC’G OGhQ ¬LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG ≈∏Y

Éeób »°†ŸG õjõ©J ≈∏Y πª©J É¡fCG ɪc áÑ∏W ¬«LƒJh ∫ɪYC’G IOÉjQ ÖfÉL ‘ Gòg ‘ Qɪ¨dG ¢Vƒÿ ÜÉÑ°ûdGh ¢SQGóŸG øe ójó©dG ÒaƒJh º¡ŸG …ƒ«◊G ´É£≤dG ¬àª∏c ‘ Gó«°ûe áëLÉædG πª©dG ¢Uôa áeÉbEG πLCG øe äÉ¡÷G ∞∏àfl ¿hÉ©àH

.᪡ŸG IhóædG √òg ÊÉ°ù¨dG ø°ùfi øH óªMCG QƒàcódG ∫Ébh ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG (IOÉjQ) ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG ¤ƒàJ (IOÉjQ) ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ´É£≤H ¢Vƒ¡ædG ᪡e ᫪æJ ‘ É``gQhO õjõ©J h ᣰSƒàŸGh Ëó≤J ∫Ó`̀ N ø`̀e »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á«æØdG äÉeóÿG øe á∏eÉμàe áYƒª› .áØ∏àîŸG ájQÉ°ûà°S’Gh á«ÑjQóàdGh ᫪æàd á`̀eÉ`̀©`̀dG áÄ«¡dG âÄ°ûfCG ó``bh ÖLƒÃ ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG 2013 / 36 º`̀ bQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ŸG

ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdG áÄ«¡∏d ¿ƒμjh .…QGOE’Gh ‹É`̀ŸG ∫Ó≤à°S’ÉH ™àªàJh øe äCGóH ∫ɪYC’G IOÉjQ ¿CG ¤EG GÒ°ûe IhóædG ‘ äÉflÉ°ûdG í«°S øe Ó¡H áj’h âfÉch ÊÉ£∏°ùdG º«îŸÉH äó≤Y »àdG áÄ«¡dG ¿CG ÊÉ°ù¨dG í°VhCGh ,ábÓ£f’G äÉ«MÓ°U â«£YCG ᫪«¶æJ á¡L ó©J ™°Vhh iô```NC’G äÉ`̀¡`̀÷G ™`̀e ≥«°ùæàdG ±Gô`̀°`̀TE’Gh ,äGAGô```̀ LE’Gh äÉ©jô°ûàdG ¤EG ÊÉ°ù¨dG QÉ°TCGh .∫ɪYC’G OGhQ ≈∏Y áeÉbEG Éeh äÉÑ≤Yh äÉjó– πªY πμd ¿CG É¡«∏Y ±ƒbƒ∏d ’EG ájQGƒ◊G IhóædG √òg .É¡∏«dòàd äÉ`̀MÎ`̀≤`̀ŸGh ∫ƒ`̀∏`̀◊G ™`̀°`̀Vhh ìô£d Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀∏`̀d ∫É``é``ŸG í`̀à`̀a É`̀gó`̀©`̀H äô`̀KCG »àdGh äÉ`̀Mhô`̀WC’Gh äÉ°ûbÉæŸG IhóædG ¢ûeÉg ≈∏Yh .ájQGƒ◊G á°ù∏÷G ∫ɪYC’Gh äÉYÉæ°üdG RôHC’ ¢Vô©e º«bCG »àj’ƒH ∫ɪYC’G äGóFGQh OGhQ äÉLÉàfh äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh AGô`̀ ª`̀ ◊Gh Ó¡H

.ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG

ájOÉ°üàb’G IhóædG Qƒ°†M øe ÖfÉL»fÉ°ù¨dG óªMCG .O

Page 11: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

1113700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’G

Wednesday 5 December 2018 Edition No 13700

á«fɪ©dG ∑ɪ°SC’G ácô°T âæ∏YCG Ö°UÉæe »a IójóL äÉæ««©J øY √ò`̀g ±ó``¡``J É`̀«`̀∏`̀Y á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J äÉ«∏ª©dG IOÉ`̀jR ≈`̀dEG äÉæ««©àdG á`̀«`̀≤`̀jƒ`̀ °`̀ù`̀à`̀dGh á``̀ «``̀LÉ``̀ à``̀ fE’G QOÉc OÉéjEG ∫ÓN øe ácô°ûdÉH ,IAÉØμdG øe ∫ÉY iƒà°ùªH …OÉ«b ø«L QƒàcódG ø««©J ºJ å«M ô«Ñc á`̀Ø`̀ «`̀Xh »``̀a â`̀æ`̀°`̀ù`̀æ`̀«`̀a π°UÉM ƒ`̀gh äÉ«∏ª©dG …ô`̀jó`̀e Ωƒ∏©dG »a √GQƒàcódG áLQO ≈∏Y ø`̀jÉ`̀c á`̀©`̀eÉ`̀L ø``̀e á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG IôÑN ¬jódh É°ùfôØH …ófÉeQƒf »a ÉeÉY 25 ø`̀e ô`̀ã`̀cC’ Ióàªe óbh á«μª°ùdG äÉYÉæ°üdG ∫Éée »a É«∏Y á``̀ jQGOEG Ö°UÉæe π¨°T ôjóªdG πãe ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG - »Lôæ«°Sƒ«H ácô°ûd ΩÉ`̀©`̀dG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ,¢Sƒ«°ûjQƒe ájôª≤dG ácô°û∏d á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H

.ôª≤dG QõL – …ôëÑdG ó«°ü∏d øH ø`̀«`̀°`̀ù`̀M ø`̀«`̀«`̀©`̀J º``̀J ó```̀bh »a »JGƒ∏dG ø°ùëe øH ≈Ø£°üe

,ájô°ûÑdG OQGƒªdG ôjóe Ö°üæe á«fɪ©dG äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀ dG ø`̀e ƒ``̀gh OQGƒ`̀ª`̀dG ∫Éée »`̀a áaôàëªdG áLQO ≈∏Y π°UÉMh ájô°ûÑdG ∫ɪYC’G IQGOEG »a ¢SƒjQƒdÉμÑdG ƒ°†Yh á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG OQGƒ```̀ª```̀dGh Oô`̀JQÉ`̀°`̀û`̀J ó`̀¡`̀©`̀e »``a ∑QÉ`̀ °`̀û`̀e áμ∏ªªdG - ø«ØXƒªdG ôjƒ£àd á«∏ªY äGôÑN ¬jód .IóëàªdG Gò`̀g »``a É`̀ eÉ`̀Y 12 ø``e ô``ã``cC’ Ö°UÉæe É`̀¡`̀«`̀a π`̀¨`̀°`̀T ∫É`̀é`̀ª`̀ dG OQGƒª∏d Gô`̀jó`̀e ¿É``̀ch IOó©àe äÉcô°T áYƒªéªd ájô°ûÑdG ,Ω.Ω.¢```̀T á°†HÉ≤dG »ª«∏°ùdG á«ÑgòdG äÉ`̀cô`̀°`̀T áYƒªéeh ΩÉ©dG ôjóªdG óYÉ°ùeh , á°†HÉ≤dG ácô°T »`̀a ájô°ûÑdG OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d

. ´.Ω.¢T πjƒªà∏d §≤°ùe RÉ«àeG πjóY ácô°ûdG âæ«Yh ≥`̀«`̀bó`̀à`̀dG ô`̀ jó`̀ e Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀e »``̀a ó¡©e è`̀jô`̀N ƒ``̀gh ,»`̀ ∏`̀ NGó`̀ dG - ø`̀«`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ø`̀«`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ª`̀dG áLQO ≈∏Y π°UÉMh ¿Éà°ùcÉH

,IQÉ`̀é`̀à`̀dG »`̀a ¢`̀Sƒ`̀jQƒ`̀dÉ`̀μ`̀Ñ`̀dG ó`¡©e øe ó`ªà©e »`∏NGO ≥`bóeh äÉ`j’ƒdG) »`∏NGódG ≥`«bóàdG πªYh .(á```«μjôeC’G Ió`ëàªdG á«dÉe äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e Ió``̀Y ió`̀``̀d »H »c Öàμe É¡æ«H øe áØ∏àîe ∂`∏àªjh .¿Éà°ùcÉH - »`̀L ΩCG 14 ≈`∏Y ó`jõJ á`«∏ªY Iô`ÑN »a áØ∏àîe Ö°UÉæe »a ÉeÉY h »`̀∏`̀NGó`̀dG ≥«bóàdG ø`̀e π`̀c

.»LQÉîdG ∑É`̀ª`̀°`̀SC’G ácô°T â`̀eÉ`̀b ó`̀ bh ÜÉ£≤à°SÉH Gô`̀NDƒ`̀e á«fɪ©dG »a á«fɪ©dG äGAÉØμdG øe OóY ájOÉ«≤dG ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG ø`̀e Oó``Y IQGOE’G ΩÉ°ùbCG »a ájò«ØæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒ`̀ª`̀dGh ≥jƒ°ùàdGh ≥``«``bó``à``dGh äÉ``̀jô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dGh §Ñ°Vh ΩÓ`````YE’Gh ≥`̀ FÉ`̀ Kƒ`̀ dGh áÑ°ùf äRhÉ`̀é`̀J å«M IOƒ`̀é`̀dG øe %40 ácô°ûdG »a ø«ª©àdG ø«∏eÉ©dG ø«ØXƒªdG »`̀dÉ`̀ª`̀LEG

.ácô°ûdÉH

AÉ≤JQG{ èeÉfôH QÉë°U ∂æH ≥∏WCG ᫪æàd è`̀ eÉ`̀ fô`̀ H ƒ```gh ,¢`̀ù`̀ ∏`̀H ájOÉ«≤dGh á``̀jQGOE’G äGQÉ¡ªdG ≈∏Y õμJôjh ,ô¡°TCG áà°S Ióªd .∑QÉ°ûe πμd »`̀ JGò`̀ dG º∏©àdG ≥∏WCG …òdG ,èeÉfôÑdG Ωóîà°ùjh ∫ɪYCÓd Oô`̀aQÉ`̀g ™e ¿hÉ©àdÉH ,∞Xƒe 100 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG º°†jh »°ù°SDƒªdG º«∏©à∏d É kéeóe É ké¡æe »`̀ fhô`̀ à`̀ μ`̀ dE’G º`̀∏`̀©`̀à`̀dG π`̀ª`̀°`̀û`̀j ,á«∏ª©dG ™jQÉ°ûªdGh øjQɪàdGh ,QhÉ`̀ë`̀à`̀dGh ¢`̀TÉ`̀≤`̀æ`̀dG äÉ`̀≤`̀∏`̀Mh …ôjóe IAÉ`̀Ø`̀c õjõ©àd ∂``̀dPh ≥«≤ëJh ø««∏Ñ≤à°ùªdG ∂æÑdG ≈©°ùj …ò`̀dG »aô°üªdG õ«ªàdG

.∂æÑdG ¬«dEG ≈∏Y ,QÉ`̀ ë`̀ °`̀ U ∂`̀æ`̀H Ωƒ`̀≤`̀«`̀ °`̀ Sh ò«ØæàH ,G kô¡°T ô°ûY »æKG QGóe ó¡°T óbh ,ø««dÉààe ø«éeÉfôH çÓ`̀K ó`̀≤`̀Y è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ¥Ó`̀£`̀fG õ`̀cô`̀e »``̀a á`̀«`̀Ø`̀jô`̀©`̀J äÉ`̀≤`̀∏`̀M á≤£æe »a ∂æÑ∏d ™HÉàdG ÖjQóàdG ø«°TóàdG ô°†M ób ¿Éch .Ωô≤dG ,»`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó``̀ª``̀MCG »`̀ª`̀ °`̀ Sô`̀ dG ,QÉë°U ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≥jôa AÉ°†YCG øe Oó`̀Y á≤aôH ÖMQ å«M ,ájò«ØæàdG IQGOE’G É`̀ k«`̀ª`̀°`̀SQ ø``̀°``̀TOh ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dÉ`̀H

.z¢ù∏H AÉ≤JQG{ èeÉfôH èeÉfôÑdG ¥Ó``WEG ≈∏Y É k≤«∏©Jh

¢ù«FôdG »ª∏°ùªdG ó`̀ª`̀MCG ∫É`̀b Éæfƒc{ :QÉë°U ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢UôëJ IóFGQ á«fɪY á°ù°SDƒe Iô«°ùªdG »`̀a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ,QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ƒëf á«æWƒdG ôjƒ£àH G kô«Ñc É keɪàgG »dƒf ÉæfEÉa ™«ªL ≈∏Y ø««fɪ©dG äGQó``̀b ∂dPh ,á«Ø«XƒdG äÉjƒà°ùªdG ÉæJGQOÉÑe ™`̀e ÖæL ≈`̀ dEG É kÑæL G kõ«côJ ôãcC’G á°ù°SDƒªdG íÑ°üæd .áæ£∏°ùdG »`̀ a ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ,¢ù∏H AÉ≤JQG èeÉfôH ∫ÓN øeh øe ójóL π«L ø«μªJ ≈dEG ±ó¡f ±QÉ©ªdÉH ºgójhõJ ôÑY IOÉ≤dG ,áãjóëdG á``jQGOE’G äGQÉ¡ªdGh π°†aCÉH º¡Øjô©J ≈∏Y IhÓ``̀Y á«dhódG ô«jÉ©ªdGh äÉ°SQɪªdG ™«ªéd ≈æªJCG .∫ÉéªdG Gòg »a »a ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG π`̀ c ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≥«≤ëJh É keób »°†ª∏d ºgÉ©°ùe

.zº¡JÉ©∏£J z¢ù∏H AÉ≤JQG{ èeÉfôH Ωó≤«°Sh »a Ióªà©e á«∏NGO IOÉ¡°T ∫hCG ájOÉ«≤dG äGQÉ¡ªdG ᫪æJ ∫Éée õ«côàdG ™`̀e ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG »ØXƒªd º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀ª`̀H AÉ```̀ ≤```̀ JQ’G ≈``∏``Y ∂æÑdG »YÉ°ùe óaôd á``̀jQGOE’G G kõ«côJ ô`̀ã`̀cC’G ∂æÑdG ¿ƒμ«d .áæ£∏°ùdG »`̀ a ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG ≈`̀∏`̀Y »a IAÉØμdG õjõ©J ∫Ó`̀N ø`̀eh

,ô``̀FGhó``̀dGh ΩÉ`̀ °`̀ ù`̀bC’G ∞∏àîe Ωó≤ªdG »ªq∏©àdG QÉWE’G õ qcô«°S ,á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G ≈`̀∏`̀Y ø«ØXƒª∏d AÉ°†YCG IQGOEGh ,á«dhDƒ°ùªdGh äÉ©bƒàdG á`̀ eAGƒ`̀ eh ,≥`̀jô`̀Ø`̀dG

.ádÉ©ØdG IQGOE’Gh

∂jô°T ¿CG ≈`̀ dEG IQÉ`̀ °`̀TE’G QóéJ Gò`̀g ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »``̀a QÉ`̀ë`̀°`̀U ∂`̀æ`̀H ób ∫ɪYCÓd OôaQÉg èeÉfôÑdG »gh 1994 ΩÉ``Y »`̀a â°ù°SCÉJ á©HÉJ á`̀«`̀ë`̀HQ ô`̀«`̀Z á°ù°SDƒe »a ∫É`̀ ª`̀ YCÓ`̀ d Oô``̀aQÉ``̀g á«∏μd OôaQÉg ≈©°ùJh .OôaQÉg á©eÉL äÉ°SQɪªdG õjõ©J ≈dEG ∫ɪYCÓd ºdÉ©dG »a áãjóëdG á```jQGOE’G πª©Jh ,ô««¨àdG ™jô°S ô°UÉ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ø«H IƒéØdG ó°S ≈∏Y ≈∏Y äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G ìôW ∫Ó`̀ N ø`̀e »ªdÉY ó«©°U á°ü°üîe ô°ûf äÉ°üæe áYƒªée ¬dƒ°Uh π q¡°ùj iƒàëe ºjó≤àd á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G äÉ°ù°SDƒªdG ≈``̀dEG ∫ÓN øeh .OGôaC’Gh äÉcô°ûdGh OôaQÉg ≈©°ùJ ,äÉ°üæªdG √ò`̀g »a ô«KCÉJ çGó`̀MEG ≈dEG ∫ɪYCÓd ÉgQÉμaCG ¥É£f ™«°SƒJ ôÑY ºdÉ©dG

.ÉgôKCG õjõ©Jh

äÉ`̀eó`̀î`̀ ∏`̀ d Iô`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ e äô``````̀LCG IòaÉædG á«eÓ°SE’G á«aô°üªdG ∂æÑd á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á«aô°üªdG ™`̀HGô`̀dG É¡Ñë°S Gô`̀ NDƒ`̀ e QÉ`̀Ø`̀X 50 ᪫≤H iô`̀Ñ`̀μ`̀dG Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d äÉHƒë°S øª°V »fɪY ∫ÉjQ ∞dCG .2018 IõFÉédG ÜÉ°ùM èeÉfôH »a Ö`̀ë`̀°`̀ù`̀dG AGô````̀LEG º`̀ J ó``̀bh âëJ â`̀ª`̀«`̀bCG á`̀°`̀UÉ`̀N á«dÉ©a ô°UÉf ø`̀H ∫Ó`̀g IOÉ©°S á`̀jÉ`̀YQ iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y »fGQó°ùdG õcôe »`̀a QÉë°U á``̀j’h πãªe Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh »`̀¡`̀«`̀aô`̀à`̀dG QÉ`̀ë`̀ °`̀U Iô°ù«e ø`̀FÉ`̀HR ø`̀e ô«Ñc Oó``Y

.á¶aÉëªdÉH óªëe ∫É```̀b Ö`̀ë`̀°`̀ù`̀dG ∫ƒ````Mh ôjóªdG »æ°û©ªdG ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H äGƒæ≤dGh áFõéà∏d …ò«ØæàdG »a Ωõà∏f{ :Iô°ù«ªH á«aô°üªdG á«aô°üªdG äÉeóî∏d Iô°ù«e π`̀°`̀†`̀aCG º`̀jó`̀≤`̀à`̀H á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G á≤aGƒàªdG äÉéàæªdGh äÉeóîdG ,á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G á`̀©`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ dG ™``̀ e äÉeóî∏d Iô°ù«e øY áHÉ«ædÉHh ¿CG »fô°ùj á«eÓ°SE’G á«aô°üªdG ô«ÑμdG Öë°ùdG »a õFÉØdG ÅægCG ΩGôμdG øFÉHõdG ƒYOCG ɪc ,™HGôdG º¡ØdÉëj ó≤a ô«aƒàdG á∏°UGƒªd.záeOÉ≤dG äÉHƒë°ùdG »a ßëdG

øe IõFÉédG ÜÉ°ùM õ«ªj É`̀eh ¿ƒ∏gDƒe øFÉHõdG ¿CG ƒg Iô°ù«e Éjƒæ°S %3 ≈dEG π°üj íHQ ≥«≤ëàd ,ÜÉ°ùëdG Gò¡H º`̀¡`̀©`̀FGOh ≈∏Y õFGƒédG Iô°ù«e Ωó≤J ø«M »a ɪc .ø«ªgÉ°ùªdG ∫GƒeCG øe áÑ¡c

…ô¡°ûdG Öë°ùdG Iô°ù«e äôLCG RƒØ∏d øjõFÉa 5 ßëdG ∞dÉM PEG πμd »fɪY ∫É`̀jQ 500 IõFÉéH πc Öë°S ≈`̀dEG áaÉ°VE’ÉH õFÉa å«M øjõFÉa á°ùªîd øjô¡°T 500 IõFÉL ≈∏Y õFÉa πc π°üM

.∫ÉjQ IõFÉédG ÜÉ°ùM õFGƒL º°ù≤æJh õFGƒL :»dÉàdÉc 2018 ΩÉ`̀©`̀d ´.Q 65^000 É¡Yƒªée á«YƒÑ°SCG ≠∏ѪH) G kõFÉa 260`d áæ°ùdG »a õFGƒLh ,(º¡æe πμd ´.Q 250 ´.Q 30^000 É¡Yƒªée ájô¡°T ≠∏ѪH) G kõ`̀FÉ`̀a 60``̀ d áæ°ùdG »a õFGƒLh ,(º¡æe πμd ´.Q 500 30^000 É¡Yƒªée øjô¡°T πc G kõ`̀ FÉ`̀ a 30````̀ d á`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »``̀a ´.Q .(º¡æe πμd ´.Q 1^000 ≠∏ѪH) á°UÉN äÉHƒë°S iôéà°S ɪc å«M ,≈ë°VC’Gh ô£ØdG …ó«©d 2^500 ≈∏Y øjõFÉa 10 π°üë«°S ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .º¡æe πμd ´.Q

õFGƒL ¢ü«°üîJ ºJ ó≤a ,∂dP 250^000 É`̀¡`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e iô`̀ Ñ`̀ c 50^000) øjõFÉa á°ùªîd ´.Q É¡ëæe º`̀à`̀jh ,(º`̀¡`̀æ`̀e πμd ´.Q G kAó`̀H øjô¡°T πc ó`̀ MGh õFÉØd π°üëj ɪc .πjôHCG /¢SQÉe øe ™bƒàe íHQ ≈∏Y É°†jCG øFÉHõdG ≈∏Y Éjƒæ°S %3 ≈dEG π°üJ áÑ°ùæH »a É¡H ¿ƒ¶Øàëj »àdG º¡©FGOh

.ÜÉ°ùëdG äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d Iô`̀ °`̀ù`̀ «`̀e ≈`̀©`̀ °`̀ù`̀Jh É kªFGO á«eÓ°SE’G á«aô°üªdG øe É¡dɪYCG ™«ªL »`̀a õ«ªà∏d äÉ°SQɪªdG π°†aCG ≥«Ñ£J ∫ÓN ,»aô°üªdG ´É£≤dG »a ᫪dÉ©dG äÉ≤«Ñ£àdG π`̀°`̀†`̀aCG ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh ºjó≤àd áãjóëdG á«LƒdƒæμàdG πμ°ûH øFÉHõ∏d áHôéJ π°†aCG ≈`̀dEG iOCG ɪe ,π`̀¡`̀°`̀Sh Ö°SÉæe øe Oó`̀ Y ≈∏Y Iô°ù«e ∫ƒ°üM äÉ°ù°SDƒe øe ábƒeôªdG õFGƒédG

.á≤jôY ᫪dÉYh á«∏ëe

ΩÉ©d QÉNOÓd záfƒjõªdG{ èeÉfôH π°UGƒj äÉMÉéf ≥«≤ëJ §≤°ùe ∂æH øe 2018 ºgÉ°ùj è`̀eÉ`̀fô`̀H π`̀°`̀†`̀aCGh iƒ`̀ bCÉ`̀ c IRQÉ```H »a QÉ``̀NO’Gh ô«aƒàdG Ωƒ¡Øe õjõ©J »a z∂ÑJGQ ∫ƒM{ èeÉfôH ≈¶ëjh ,áæ£∏°ùdG ô«Ñc ∫ÉÑbEG ≈∏Y záfƒjõªdG{ õFGƒL øª°V ≈dEG ∂æÑdG ±ó¡j å«M ,Qƒ¡ªédG πÑb øe ∂æÑdG øFÉHõd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ºjó≤J ,Iô«ãe ájó≤f õFGƒL ºjó≤J ∫Ó`̀N øe ∂æH iô`̀LCG ,èeÉfôÑdG äÉMÉéf õjõ©àdh õFGƒL ≈∏Y …ô¡°ûdG Öë°ùdG GôNDƒe §≤°ùe ájÉYQ âëJ ∂dPh z∂ÑJGQ ∫ƒM{ èeÉfôH ,¢`̀û`̀jhQO Qó`̀«`̀M ø`̀H ø°ùëe âæH áæ«éd Qó«M ø°ùëe áYƒªée ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀Ñ`̀FÉ`̀f ø«dhDƒ°ùªdG øe Oó`̀Y Qƒ°†ëHh ,¢`̀û`̀jhQO 10 ≈∏Y Öë°ùdG ºJ óbh ,§≤°ùe ∂æH »a õFÉa ¿ƒHR πc π°üëj å«ëH á«dÉe õFGƒL ∫ÉjQ 500 ɡફb IõFÉL ≈∏Y Öë°ùdG »a Ióªdh É kjô¡°T ¿ƒHõ∏d É¡ªjó≤J ºàj »fɪY AGôLEÉH Ωƒ≤j §≤°ùe ∂æH ¿CG É kª∏Y ,ΩÉ`̀Y z∂ÑJGQ ∫ƒ`̀ M{ èeÉfôH ≈∏Y äÉHƒë°ùdG ≈¶ëjh ΩÉ`̀ ©`̀ dG ∫Gƒ```̀Wh º¶àæe πμ°ûH πc Öë°ùdG »a ∫ƒNódGh RƒØdG á°UôØH óbh ô`̀ã`̀cCGh ∫É`̀jQ 500 ¬ÑJGQ ≠∏Ñj ¿ƒ`̀HR ɪe ô¡°T πc øjõFÉa 10 ∂æÑdG ¢ü°üN

.ΩÉ©dG »a ÉfƒHR 120 Rƒa ∂dP »æ©j øª°V z∂`̀ Ñ`̀ JGQ ∫ƒ``̀M{ è`̀eÉ`̀fô`̀H ≈`̀¶`̀ë`̀jh ∫ÉÑbEG ≈∏Y QÉNOÓd záfƒjõªdG{ õFGƒL ¿ƒÑZôj øjòdG øFÉHõdG øe Iô«Ñc áYƒªée IOÉØà°S’Gh §≤°ùe ∂æH ≈dEG ∫É≤àf’G »a »àdG ÉjGõªdGh äÓ«¡°ùàdGh äÉeóîdG øe πμ°ûHh ∂æÑdG ¢Uôëj å«M ,∂æÑdG É¡eó≤j IójóL ÉjGõeh äÉeóN ìô`̀W ≈∏Y º`̀FGO ᪫b º¡d Ωó≤Jh øFÉHõdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J

ó©j z∂ÑJGQ ∫ƒM{ èeÉfôH ¿G ɪc ,áaÉ°†e Qƒ¡ªédGh øFÉHõdG áaÉμd Iô«Ñc á°Uôa ᪫b á«dÉe õFGƒéH RƒØ∏d ΩÉ`̀Y πμ°ûH ÉÑJGQ 12 ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ÖJGôdG áØYÉ°†eh ∫É≤àf’G ó©H Iô°TÉÑe ¿ƒHõdG πNój å«M ø«H øe ¿ƒμj ó≤a ájô¡°ûdG äÉHƒë°ùdG »a áØYÉ°†e ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj Éjô¡°T øjõFÉa 10 áaÉμd áëfÉ°S á°Uôa »gh Iôe 12 ÖJGôdG §≤°ùe ∂æH ≈dEG ¿ƒ∏≤àæj øjòdG øFÉHõdG äÉeóîdÉH ™àªàdG ¬°ùØf â`̀bƒ`̀ dG »``̀ah ∂æÑdG É¡eó≤j »àdG ÉjGõªdGh äÓ«¡°ùàdGh

.øFÉHõ∏d Gò¡d QÉNOÓd záfƒjõªdG{ èeÉfôH øª°Vh á«≤jƒ°ùàdG á∏ªëdG ìÉéæH π°UGƒàJ ΩÉ©dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d ô`̀ «`̀ Ñ`̀μ`̀ dG Ö`̀ë`̀ °`̀ ù`̀ dG AGô``````̀LE’ ájÉ¡f áÑ°SÉæªH ∂dPh QÉNOÓd záfƒjõªdG{ å«M ,»fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 900 ᪫≤H ΩÉ©dG ᪰ù≤e »fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 200 ¢ü«°üîJ ºJ

ΩÉ©dG ájÉ¡f äÉHƒë°S »a øjõFÉa á©HQC’ óëdGh »fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 50 õFÉa πc Ö«°üf ∫ÉjQ 1000 äÉHƒë°ùdG ∫ƒNód ≈``̀fOC’G IóMGh IõFÉL ¢ü«°üîJ ºJ ɪc ,»fɪY Iõ«ªªdG á«aô°üªdG ∫É``ª``YC’G ø`̀FÉ`̀Hõ`̀d IõFÉédG ᪫b §≤°ùe ∂æH øe (ádÉ°UCG) øFÉHR áaÉμd øμªjh »fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 500 ∞dCG 30 ≠∏ѪH ¿ƒ¶Øàëj øjòdG ádÉ°UCG Öë°ùdG »a ∫ƒNódG øe ≈`̀fOCG óëc ∫É`̀jQ ,Iô«ãªdG õFGƒédG √ò`̀g ió`̀MEÉ`̀H Rƒ`̀Ø`̀dGh øFÉHõd ø«JõFÉL ¢ü«°üîJ ºJ ø«M »a zôgƒédG{ ájô°üëdG á«aô°üªdG ∫ɪYC’G »fɪY ∫É`̀jQ ∞`̀dCG 100 IõFÉL πc ᪫b ±’BG 10 äÉHƒë°ùdG ∫ƒNód ≈fOC’G óëdGh QÉNO’G ¿ƒHõdG øe êÉàëj ¬fCG ɪ∏Y ,∫ÉjQ ®ÉØëdGh ô¡°TCG áKÓK Ióªd ô«aƒàdGh ∫ƒNódG ±ó¡H ÜÉ°ùëdG »a ≠∏ѪdG ≈∏Y ájÉ¡æd á°ü°üîªdG Iô«ÑμdG äÉHƒë°ùdG »a

ôãcCG áHÉ°ùM »a ¿ƒHõdG ôah ɪ∏ch ΩÉ©dG √ò¡H RƒØ∏d ô`̀Ñ`̀cCG á°UôØdG â`̀fÉ`̀c ɪ∏c

.õFGƒédG øFÉHõdG A’ƒ`̀d §≤°ùe ∂æH øe G kôjó≤Jh zá`̀fƒ`̀jõ`̀ª`̀dG{ è`̀eÉ`̀fô`̀H ÜÉ°ùëH º¡à≤Kh èeÉfôÑdG ≥∏WG ób ∂æÑdG ¿É`̀c ,QÉ`̀NOÓ`̀d 10 ɡફb π°üJ Iô«Ñc á«dÉe õFGƒéH õFGƒL ôÑcCG »`̀gh ,»fɪY ∫É`̀ jQ ø«jÓe áæ£∏°ùdÉH ∂æH É¡eó≤j á∏eÉc á«dÉe ô«aƒàdGh QÉ`̀NO’G ≈∏Y øFÉHõdG ™«é°ûàd Iô«Ñc OGóYCG RƒØH èeÉfôÑdG õ«ªàj É°†jCGh Iô«ãªdG á«dɪdG õFGƒédÉH øFÉHõdG øe 3427 RƒØ«°S å«M »°VɪdG ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e áæ£∏°ùdG äɶaÉëe ∞∏àîe ø`̀e É`̀fƒ`̀HR kÉjô¡°T CGó`̀Ñ`̀J »`̀à`̀dG Iô«ãªdG õ`̀FGƒ`̀é`̀dÉ`̀H ɡફb π°üJ iôÑc Iõ`̀FÉ`̀Lh 1000 ø`̀e èeÉfôH Ωó≤j ɪc ,»fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 500 äɶaÉëª∏d á°ü°üîe õFGƒL záfƒjõªdG{ πc Ö«°üf É kjô¡°T Iõ`̀FÉ`̀L 168 É`̀gOó`̀Y RƒØj å«ëH É kjô¡°T Gõ`̀FÉ`̀a 12 á¶aÉëe IõFÉL πc ᪫b á«dÉe õFGƒéH G kõFÉa 140 á°UÉN á`̀jô`̀¡`̀°`̀T õ``̀FGƒ``̀Lh ∫É```̀jQ 1000 ∫ÉjQ 5000 IõFÉL πc ᪫b G kõFÉa 28`d »fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 200 iôÑμdG IõFÉédGh ájÉ¡f äÉHƒë°S »a øjõFÉa á©HQC’ ᪰ù≤e .»fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 50 õFÉa πc Ö«°üf ΩÉ©dG Iô«Ñc á«dÉe õFGƒL ¢ü«°üîJ ºJ ∂dòc øª°V Iõ«ªªdG á«aô°üªdG ∫ɪYC’G øFÉHõd Öë°ùdG ºà«°S å«M záfƒjõªdG{ èeÉfôH øFÉHõd á°ü°üîe á«dÉe õFGƒL ≈∏Y É kjô¡°T º¡æe ó`̀MGh πc øjõFÉa 10``̀ dh zá`̀dÉ`̀°`̀UCG{ ∞dCG 20 ɡફb á«dÉe IõFÉL ≈∏Y π°üë«°S É kjô¡°T ø«JõFÉL ≈dEG áaÉ°VEG »fɪY ∫ÉjQ

.»fɪY ∫ÉjQ ∞dCG 50 IõFÉL πc ᪫b

ôÑcCG º°†H äGQÉ«°ù∏d ∫hÉ`̀J õcôe ΩÉb øe ø««fɪ©dG ø«éjôîdG ø`̀e Oó``̀Y äGQÉ«°ùdG á«æ≤àd á«æWƒdG á«∏μdG ∞∏àîe »a É kHÉ°T 84 ºgOóY ≠dÉÑdGh áeóîdG ≥aGôeh ,¢VQÉ©ªdG :¬≤aGôe .áæ£∏°ùdG AÉ```̀LQCG »`̀a QÉ`̀«`̀¨`̀dG ™`̀£`̀bh É¡Yƒf øe ôÑcC’G Iƒ£îdG √òg ôÑà©Jh

.äGQÉ«°ùdG äÉcô°T ´É£b »a ±Gó``̀gC’G èeÉfôH èjôîJ πØM »`̀ah (Iô°ûY áãdÉãdG á`̀©`̀aó`̀dG) á«æWƒdG äGôªJDƒª∏d ¿ÉªY õcôe »a ó≤Y …òdG »fɪ©dG ÜÉÑ°ûdG íæe ºJ ,¢VQÉ©ªdGh øe AÉ¡àf’G óæY IOÉ¡°ûdG ¢ùªëàªdG õcôe Ωó``̀b ó``̀bh .»`̀∏`̀ª`̀©`̀dG Ö`̀jQó`̀à`̀dG á«æ¡e Iô«°ùe ájGóH äGQÉ«°ù∏d ∫hÉ`̀J äÉÑcôªdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U »a ájõée ≠Ñ°Uh ìÓ`̀ °`̀UEGh ,á∏«≤ãdGh áØ«ØîdG IQGOEGh ,É¡JÉ©«Ñeh ,äGQÉ«°ùdG çOGƒ`̀M 84 ≈`̀dEG øFÉHõdG áeóNh QÉ«¨dG ™£b ™HQCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .G kôgÉe É k«fɪY É kHÉ°T õcôe ≥`̀jô`̀a ø`̀e Aõ`̀ L ø`̀g äÉ`̀é`̀jô`̀N

.∫É°üJ’G ΩÉb ,»Ø«XƒdG ø«°ùëàdG øe Aõéch

∫ó©ªd Ió`̀«`̀L ᩪ°S AÉæÑH õ`̀cô`̀ª`̀dG ø«ØXƒªdG ICÉaÉμeh ™ØJôªdG ®ÉØàM’G ôeCG ƒgh ,á∏jƒ£dG áeóî∏d ø««fɪ©dG

.ácô°ûdGh OôØdG ƒªæd º¡e ,êôîàdG πØM áÑ°SÉæªH ¬ãjóM »ah ΩÉ©dG ôjóªdG ¿É£∏°S »∏Y ¢VÉjQ ∫Éb ºg ÉæHÉÑ°T{ :äGQÉ«°ù∏d ∫hÉ`̀J õcôªd ∫hÉ`̀J õ`̀cô`̀e »`̀a º`̀K ø`̀ eh .Éæ∏Ñ≤à°ùe

á≤jôW π`̀μ`̀H º¡©é°ûf ,äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d É kHÉ°T 84`H ÖMôf ¿CG Éfó©°ùjh .áæμªe º¡d ≈æªàfh Éæ≤jôa »a G kôgÉe É k«fɪY ó≤d .á«æ¡ªdG º¡JÉ«M »a ìÉéædG πc Iô°TÉÑe ,ƒjÉe ô¡°T »a π©ØdÉH Gƒª°†fG

.zº¡ÑjQóJ ºJ å«M á«∏μdG øe ,»∏Ñ°ûdG ô°UÉf í`̀∏`̀aCG ∫É`̀b ¬ÑfÉL ø`̀e ∫hÉJ õcôe »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG ôjóe

ø««fɪ©dG ÉæHÉÑ°T Ω pób ó≤d{ :äGQÉ«°ù∏d áeóîdGh äÉ©«ÑªdG õcGôe ™«ªL øe øe ,¿Éª oY AÉëfCG ™«ªL »a QÉ«¨dG ™£bh ,AÉcôHh ,…ôÑYh ,AGôHEGh ,QÉë°Uh ,Qƒ°U πØM »`̀a øjô°VÉM Gƒfƒμ«d .ihõ``̀ fh ÖgGƒªdG Ö∏éH Éæªb ó≤d .êô`̀î`̀à`̀dG »a Iô°VÉM ¿ƒμàd ádÓ°U øe á«fɪ©dG

.áeÉ¡dG áÑ°SÉæªdG √òg

(∫õ`̀jó`̀dG äÉÄa Gó`̀Y É`̀e) hOGô``̀H ôaGƒàJ ÉJƒjƒJ) ¢VôY øª°V »dÉëdG âbƒdG »a É¡æe á©FGôdG ÉjGõªdG øe ô«ãμdG ™e (¢ùHh 2000 ø«H ìhGôàJ »àdG ájó≤ædG ájó¡dG Ióªd ø«eCÉàdGh ,»fɪ oY ∫É`̀jQ 3000 ≈`̀dEG ™e .ºc 20^000 / ø«àæ°S áeóîdGh áæ°S ±ÓàNÉH ∞∏àîJ ÉjGõªdG √òg ¿CG º∏©dG ™°†îjh ,RGô£dG áæ°Sh ™æ°üdG áæ°Sh áÄØdG

ádÉ°U ÜôbCG IQÉjR óæY π«°üØàdÉH É¡àaô©e .ÉJƒjƒJ ¢VôY

™e G kQƒ`̀£`̀e kAGOCG hOGô``̀H ÉJƒjƒJ Ωó`̀≤`̀Jh .ÜÓN º«ª°üàHh áeÓ°ùdG äÉ«æ≤J çóMCG á«LQÉîdG äɪ«ª°üàdG ⩪L ɪdÉ£dh äÉ°ùª∏dG ø«H Ée á«dÉààªdG hOGôH ∫É«LC’ ºé°ùæJ »àdG IQÉ«°ù∏d á≤«fC’G á«dɪédG Qƒ°†ëdGh ,äÉÄ«ÑdG ∞∏àîe ™e ΩÉJ πμ°ûH Iƒ`̀≤`̀dGh áfÉàªdÉH »`̀Mƒ`̀j …ò``̀ dG …ƒ`̀≤`̀dG äGP ™aódG á«YÉHQ IQÉ«°S øe ø«à©bƒàªdG

.á«FÉæãà°SG äGQób á`̀ fÉ`̀ à`̀ ª`̀ dGh IOƒ```̀é```̀ dG hOGô``````̀H ô```̀aƒ```̀Jh øe IQƒ£àe IQÉ«°S »`̀gh ,á«bƒKƒªdGh ,ÉjGõªdGh º«ª°üàdG ∂dP »a ɪH ¬Lh πc ™e ,áHÓ°Uh ,á«dÓ≤à°SG ôãcCG É k°†jCG »gh .záfÉàe{ ôãcCG ôNBG ≈橪H hCG ;π°†aCG AGOCG ≈`̀dEG Ió`̀jó`̀é`̀dG hOGô``̀ H É`̀Jƒ`̀jƒ`̀J óæà°ùJh

º«ª°üJ ™`̀e á`̀bƒ`̀Kƒ`̀eh áàÑãe áØ«dƒJ ójõªdG øY ôÑ©J ádÓWEÉH RÉàªj ójóL âbƒdG »a ,á«μ«eÉæjódGh ábÉ°TôdG øe çÓK ≈∏Y IQÉ«°ùdG √òg ¬«a ßaÉëJ …òdG

IOÉ«≤dG ±hô`̀X ∞∏àîe ™e ∞«μàdG ≈∏Y

í«HÉ°üªdG ™`̀e ,z»∏ª©dG AGOC’G äÉ``̀LQO áYƒ°VƒªdG ójôÑàdG äÉëàah á«eÉeC’G ájɪëdG äÉ``̀LQO ≈°übCG ≥≤ëj πμ°ûH

,AɪdG »a ¢VƒîdG ≥ªY á«fÉμeEG øe ójõjh ô«aƒJ ™e ∂dPh ,zπªëàdG äÉLQO ≈°übCG{h ™«ªLh ™`̀aó`̀dG Ωɶæd áeÉàdG ájɪëdG ≈°übCG{ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«Ø«XƒdG AGõLC’G ô£b π°†ØH ∂``dPh ,zIQó`̀ ≤`̀ dG äÉjƒà°ùe í£°S øY IQÉ«°ùdG ´ÉØJQGh ≥«°†dG ¿GQhódG ¿ÉjôgƒL ¿ÓeÉY ¿Gó n© oj ¿Gò∏dGh , ¢VQC’G IôYƒdG äÉbô£dG ôãcCG ≈∏Y IOÉ«≤dG »a »a IóFGôdG hOGô`̀H ÉjGõe π qªμJh .É kÑ∏£J √òg ø`̀eh ,ô«ãªdG É```gDhGOCGh É¡Jƒb É¡àÄa

∑ôëªdG AÉ£¨d ójóédG º«ª°üàdG ÉjGõªdG òØæe 䃰U ºJÉch ,á«eÉeC’G áμÑ°ûdGh í«HÉ°üªdGh á«eÉeC’G í«HÉ°üªdGh ,ΩOÉ©dG ójóédG º«ª°üàdG É`̀°`̀†`̀jCGh , á«Ø∏îdG …ƒàëJh .»Ø∏îdGh »`̀eÉ`̀eC’G ø«eGó°ü∏d hOGôH »a ∫hôàÑdÉH πª©J »àdG äGRGô£dG äÉYô°S 6 »dBG ácôM πbÉf ≈∏Y IójóédG π°ûfôØjOh ôªà°ùe »YÉHQ ™aO Ωɶf ™e

.∞°üàæªdG »a ¥’õf’G Ohóëe hCG 17 Ωƒ«æªdCG äÓé©H hOGô`̀H ôaGƒàJh á«eÉeCG í«HÉ°üªH »JCÉJ ɪc ,á°UƒH 18 áëàa ™`̀e áØ°TÉc í«HÉ°üeh …O …EG ∫EG hOGôH É¡H IôaGƒàªdG äÉcôëªdG ÉeCG .∞≤°S 271 Iƒ≤H ôàd 4^0 á©°S ∑ôëe πª°ûàa 163 Iƒ≤H ôàd 2^7 á©°S ∑ôëeh ,ÉfÉ°üM ≈∏Y hOGô`̀H ƒªª°üe ¢UôM óbh .ÉfÉ°üM »LQÉîdG Égô¡¶e »Mƒj IQÉ«°S QÉμàHG »a ÜÉ©°üdG áaÉc »£îJ ≈∏Y IQó≤dÉH É¡JQƒ°ü≤e íæe ≈∏Y º¡eɪàgG GhõcQ ø«M áeÉîØdGh áMGôdG »fÉ©e ¬eõ∏à°ùJ Ée πc õ q¡é oJ ɪc .ÜÉcQ 7 »ØμJ »àdG áHÉMôdGh É¡æeh ÉjGõªdG ºîaCG øe áYƒªéªH hOGôH 𫨰ûàdG áMƒd ≈∏Y á«Ñ°ûîdG äɪ«©£àdG á«ÑfÉédG ájɪëdG á«∏Mh ,á«°ù«FôdG ¥hóæ°Uh ,Ωhô`̀μ`̀dÉ`̀H ᪩£ªdG áfƒ∏ªdG

.ójôÑàdG

z∂ÑJGQ ∫ƒM{ èeÉfôH ≈∏Y ájô¡°ûdG äÉHƒë°ùdG π°UGƒj §≤°ùe ∂æH

¬≤aGôe ≈dEG äGQÉ«°ùdG á«æ≤àd á«æWƒdG á«∏μdG øe É k«fɪY É kHÉ°T 84 º°†j äGQÉ«°ù∏d ∫hÉJ õcôe

z¢ùHh ÉJƒjƒJ{ ¢VôY øª°V Iôaƒàe hOGôH

á«fɪ©dG ∑ɪ°SC’G ácô°T »a IójóL äÉæ««©J

èeÉfôH ≥∏£j QÉë°U ∂æHájOÉ«≤dG äGQÉ¡ªdG ᫪æàd z¢ù∏H AÉ≤JQG{

™``HGôdG Öë°ùdG …ôéJ Iô°ù«e∫ÉjQ 50^000 ᪫≤H iôÑμdG IõFÉé∏d

QÉNOÓd záfƒjõªdG{ õFGƒL øª°V

á«còdG ∞JGƒ¡∏d »eÓ°SE’G õ©dG ∂æH ≥«Ñ£àd áYƒæàe ÉjGõe åjóëàdG »`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G õ`̀©`̀dG ∂`̀æ`̀H ≥`̀ ∏`̀ WCG ÈY á«aô°üŸG äÉeóÿG ≥«Ñ£àd ójó÷G Iójó÷G äGõ«ŸG »JCÉJh ,á«còdG ∞JGƒ¡dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ øFÉHõdG áÑZQ ™e ÉæeGõJ É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG äÓ«¡°ùàdG áaÉc øμÁ å«M ´ôØdG ¤EG ¬LƒàdG AÉæY ¿hO ôLÉàŸG ∫ÓN øe ójó÷G åjóëàdG 𫪖

.…ÓH πLƒLh Qƒà°S πHC’G á«fhÎμdE’G ø`̀FÉ`̀Hõ`̀∏`̀d ø`̀μ`̀Á »`̀ à`̀ dG É``̀jGõ``̀ŸG Ú``̀H ø``̀ eh ójó÷G åjóëàdG ∫Ó`̀ N ø`̀e É``̀gDhGô``̀LEG äÓjƒëàdG AGô``̀LEGh ᪰üÑdÉH ∫ƒ`̀Nó`̀dG ádƒ¡°S πμH á`̀«`̀dhó`̀dGh á«∏ëŸG á`̀«`̀dÉ`̀ŸG √É`̀ŒGh IÓ°üdG â«bGƒJ áaô©eh ô°ùjh QÉ©°SCGh áÑLGƒdG IÉcõdG ÜÉ°ùàMGh á∏Ñ≤dG ≈∏Y ÖLƒàj »àdG äÉ`̀Yƒ`̀aó`̀ŸGh äÓª©dG ájô¡°ûdG Ò`̀JGƒ`̀Ø`̀dG πãe É¡©aO ¿ƒ`̀Hõ`̀dG ≥«Ñ£àdG ‘ É¡∏«é°ùJh É¡æjõîJ ” »àdG

∫ƒ°üë∏d Ö∏£dG Ëó≤J ∂dòch ,»μæÑdG ∫ƒ°üë∏d Ö∏£dG Ëó≤Jh ÒaƒJ ÜÉ°ùM ≈∏Y ábÉ£ÑdGh ô°TÉÑŸG º°üÿG ábÉ£H ≈∏Y äÉμ«°ûdG ÎaO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«fɪàF’G »àdG ÉjGõŸG øe ÉgÒZh ÜÉ°ù◊G ∞°ûch AGôLEG ‘ ádƒ¡°ùdGh áfhôŸG øFÉHõ∏d ôaƒJ

. É«fhÎμdEG á«aô°üŸG äÓeÉ©ŸG º¶©e áaÉc ≈`̀∏`̀Y É`̀ °`̀†`̀jCG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG …ƒ`̀à`̀ë`̀j h AGƒ°S øFÉHõdG É¡«dEG êÉàëj »àdG äGOÉ°TQE’G õ©dG ∂æH ´ôaCG ™bGƒe áaô©Ÿ hCG πé°ùà∏d ±Gô°üdG Iõ¡LCG øcÉeCG áaô©e hCG »eÓ°SE’G áeOÉ≤dG äÉYƒaóŸG É°†jCG áaô©eh ‹B’G »àdG äGÎ``̀ Ø``̀ dGh äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀◊G Ió``̀ °``̀ UQCGh äÉbÉ£ÑdG Ωƒ°SQ OGó°S É°†jCG É¡«a ÖLƒàj É°†jCG ≥«Ñ£àdG º`̀Yó`̀j ɪc á«fɪàF’G

á«Hô©dG Úà¨∏dG ôbÉH øH ¥OÉ°U ∫É`̀b äGõ«ŸG √ò`̀g ∫ƒ`̀Mh

á«fhÎμdE’G äGƒæ≤dG º°ùb ¢ù«FQ »JGƒ∏dG äGƒ`̀æ`̀≤`̀dG ¿EG :»``̀eÓ``̀°``̀SE’G õ`̀ ©`̀ dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀H πãe »eÓ°SE’G õ©dG ∂æÑH á«fhÎμdE’G ±Gô°üdG Iõ¡LCGh ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ≥«Ñ£J ≥«Ñ£Jh »∏YÉØàdG ±ô°üdG RÉ¡Lh ‹B’G øFÉHõ∏d Ωó≤J âëÑ°UCG ,á«còdG ∞JGƒ¡dG ºgÒJGƒa OGó°S ‘ Iõ«‡h áØ∏àfl káHôŒ OGó°Sh É«LQÉNh É«∏fi ∫Gƒ`̀eC’G πjƒ–h IQó≤dG ∂dòch á«fɪàF’G äÉbÉ£ÑdG Ωƒ°SQ øe ÒãμdG ÉgÒZh ,äÉμ«°ûdG ´Gó``jEG ≈∏Y É¡eó≤j á«Yƒf Iõ«e ∑Éæg Óãªa äÓeÉ©ŸG 𫪩dG Ωƒ≤j Éeóæ©a »eÓ°SE’G õ©dG ∂æH ∞JÉ¡dG hCG AÉHô¡μdG hCG AÉŸG ÒJGƒa ™aóH á∏eÉ©ŸG ¿CG ≈æ©Ã ÉjQƒa ¿ƒμj ™aódG ¿EÉa ¤EG áLÉ◊G ¿hO á¶ë∏dG ¢ùØf ∫ÓN ºàJ ÉgOɪàYG πLCG øe ‹ÉàdG Ωƒ«∏d Qɶàf’G

.á«æ©ŸG á¡÷G πÑb øe»JGƒ∏dG ôbÉH øH ¥OÉ°U

Page 12: á`eRCG AÉ¡f E’ É£°Sh ÓM ¢Vô©J É«dÉ£j EG »`HhQhC’G … · نﻼﻋاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ mal@omandaily.com

تصدر عن مؤسسة للصحافة والنشر وا�عالن [email protected]

13700 Oó©dG Ω2018 ôѪ°ùjO øe 5 ≥aGƒªdG `g1440 ∫hC’G ™«HQ øe 27 AÉ©HQC’GWednesday 5 December 2018 Edition No 13700

(∞JÉaÉ櫪dG) ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG

á«æWƒdG áæé∏dG ‘ á∏㇠áæ£∏°ùdG âcQÉ°T áæé∏dGh ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμŸ ΩÉ©dG ´ÉªàL’G ‘ ÜÉ``̀gQE’G áëaÉμŸ á«æWƒdG á≤£æŸ ‹ÉŸG πª©dG áYƒªéŸ øjô°û©dGh øeÉãdG (∞JÉaÉæ«ŸG) É«≤jôaCG ∫ɪ°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG Ω2018 Ȫaƒf 29 ¤EG 24 ø`̀e IÎ`̀Ø`̀dG ∫Ó`̀ N á`̀dhO ähÒ``̀H á«fÉæÑ∏dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀÷G ᪰UÉ©H ∑QÉ°ûŸG áæ£∏°ùdG óah ¢SCGôJ .ΩÉ©dG Gò¡d á°SÉFôdG Oƒªfi øH »côJ øH ¿Ghôe ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U π°ùZ áëaÉμŸ á«æWƒdG áæé∏dG ô°S ÚeCG ó«©°S ∫BG ,á«æØdG áæé∏dG ¢ù«FQ ÜÉ`̀gQE’G πjƒ“h ∫Gƒ`̀eC’G áWô°T ,ΩÉ©dG AÉYO’G øe πc øY Ú∏㇠ájƒ°†Yh ,¿Éμ°SE’G IQGRh ,∫ó©dG IQGRh ,á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ,Êɪ©dG …õ`̀cô`̀ŸG ∂æÑdG õcôŸGh ,ÜÉgQE’G áëaÉμŸ á«æWƒdG áæé∏dG ,∫ÉŸG

.á«dÉŸG äÉeƒ∏©ª∏d »æWƒdG øe ójó©dG á°ûbÉæe ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó`̀ N ” ó`̀ bh πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμà á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG ” å«M ,‹hódGh »ª«∏bE’G ó«©°üdG ≈∏Y ÜÉgQE’G ôjQÉ≤Jh ∫OÉÑàŸG º««≤àdG ôjQÉ≤J øe OóY á°ûbÉæe ;AÉ°†YC’G ∫hódG ¢†©Ñd åjóëàdGh IRõ©ŸG á©HÉàŸG áëaÉμe º¶f Qƒ£J ió`̀e ≈∏Y ±ƒ`̀bƒ`̀dG ±ó¡H ¢Vô©à°SGh ,É¡«a ÜÉ`̀gQE’G πjƒ“h ∫Gƒ`̀eC’G π°ùZ kÉãjóM á∏NóŸG Iójó÷G äÓjó©àdG ´ÉªàL’G ΩGõàd’G º««≤J á«é¡æeh á«dhódG äÉ«°UƒàdG ≈∏Y ,(∞JÉa) á«dhódG πª©dG áYƒª› øY IQOÉ°üdG á«é«JGΰS’G á£ÿG ¢VGô©à°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.Ω2021 - Ω2019 ΩGƒYCÓd áYƒªéª∏d ‘ äÉ≤«Ñ£àdG »Yhô°ûe ´ÉªàL’G óªàYG ɪc πjƒ“h äGQÉ≤©dG ´É£b ÈY ∫Gƒ`̀eC’G π°ùZ ¿CÉ°T ,»YɪàL’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sh È`̀Y ÜÉ````gQE’G á«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸG øe OóY ìGÎbG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ´É£b á°UÉN ÚàÁô÷G ÚJÉg áëaÉμà á≤∏©àŸG ÚÑ°SÉëŸGh ÚeÉëŸÉc á«dÉŸG ÒZ ø¡ŸGh ∫ɪYC’G

.áÁôμdG QÉéMC’Gh á櫪ãdG ¿OÉ©ŸG QÉŒh äÉYɪàLG ó≤Y ´ÉªàL’G ¢ûeÉg ≈∏Y ” óbh Gòg ≥jôØc áYƒªéŸG øY á≤ãÑæŸG á«æØdG πª©dG ¥ôa äGóYÉ°ùŸGh äÉ≤«Ñ£àdG ≥jôah ∫OÉÑàŸG º««≤àdG ,ÜÉ````̀gQE’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e AGÈ```N ió`̀à`̀æ`̀eh á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG

á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG äGó`̀Mh ióàæe ¤EG áaÉ°VE’ÉH äÉeƒ∏©ŸG äGó`̀Mh ióàæŸ ô°ûY ™HÉ°ùdG AÉ≤∏dGh »∏Y øH ≈°ù«Y Ö«≤ædG ¬«a ¢Vô©à°SG …òdG á«dÉŸG ,á«dÉŸG äÉeƒ∏©ª∏d »æWƒdG õcôŸG øe »°Tƒ∏ÑdG É¡©e πeÉ©J ∫Gƒ`̀eC’G π°ùZ áÁô÷ á«∏ªY ádÉM º««≤àdG πªY ≥jôa ´ÉªàLG ∫ÓN ” ɪc .õcôŸG áæ£∏°ùdG áHôŒ ≈∏Y ´ÓWE’G ôWÉîª∏d »æWƒdG »JCÉj …òdG ôWÉîª∏d »æWƒdG º««≤àdG ´hô°ûe ‘ äÉ«°UƒàdG ≥«Ñ£àH áæ£∏°ùdG ΩGõàdG ™e É«°Tɪàe ¬«∏Y â°üf Éeh ‹É`̀ŸG πª©dG áYƒªéŸ Ú©HQC’G ójó–{``H ∫hódG ΩGõàdG ¿CÉ°ûH ¤hC’G á«°UƒàdG πjƒ“h ∫Gƒ``̀ eC’G π°ùZ ô`̀WÉ`̀fl{ º¡ah º««≤Jh ‘ íÑ°UCG ´hô°ûŸG ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G ,ÜÉ``̀gQE’G OGó`̀YEG øe AÉ¡àf’G å«M øe IÒ``̀NC’G ¬∏MGôe IQGOE’ §£Nh äÉ«é«JGΰSG ™°Vhh ôjô≤àdG

.ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ ôWÉfl ™HGôdG ≈≤à∏ŸG{ ´ÉªàL’G ¢ûeÉg ≈∏Y ó≤Y ɪc ¬ª«≤J …ò``dG zá`̀«`̀fhÎ`̀μ`̀dE’G á`̀Áô`̀÷G áëaÉμŸ á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷ÉH á°UÉÿG ≥«≤ëàdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH ,(á«fÉæÑ∏dG ‹ÉŸG QÉÑNE’G Ió`̀Mh) GOóY ióàæŸG ¢ûbÉf å«M ,∞JÉaÉæ«ŸG áYƒª› á«æWƒdG á«é«JGΰSE’G É¡æ«H ø`̀e QhÉ`̀ë`̀ŸG ø`̀e ÊhÎμdE’G ójÈdG ∑É¡àfGh ,ÊhÎμdE’G øeCÓd á«°VGÎa’G äÓª©dGh ,ÊhÎ`̀μ`̀ dE’G ójó¡àdGh äÉjóëàdG (Ú°ûJ ∑ƒ∏H) πàμdG á∏°ù∏°S á«æ≤Jh

.¢UôØdGh á°ù°SDƒŸG ∫hódG øe áæ£∏°ùdG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ º°†J »àdG Ω2004 Ȫaƒf ‘ ∞JÉaÉæ«ŸG áYƒªéŸ GOó`̀Yh á≤£æŸG ∫hO øe á`̀dhO 21 É¡àjƒ°†Y ‘ ¿CG ɪc ,á«dhódG äɪ¶æŸGh áÑbGôŸG ∫hó`̀dG øe á«dhódG ‹ÉŸG πª©dG áYƒª› ‘ ƒ°†Y áæ£∏°ùdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ájƒ°†Y ∫Ó`̀N ø`̀e (∞`̀JÉ`̀Ø`̀dG) ±GógCG ºgCG øe ¿EG å«M ,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód á«dhódG ÒjÉ©ŸG ò«ØæJh »æÑJ ƒg ÚàYƒªéŸG ÜÉ`̀gQE’G πjƒ“h ∫Gƒ``̀eC’G π°ùZ áëaÉμe ¿CÉ°ûH AÉ°†YC’G ∫hódG ™e kÉjƒ°S πª©dGh í∏°ùàdG QÉ°ûàfGh äÉ«bÉØJGh äGógÉ©e ò«ØæJh ,É¡H ΩGõàd’G πLCG øe ·CÓd ™HÉàdG øeC’G ¢ù∏› äGQGôbh IóëàŸG ·C’G

.ÚàÁô÷G ÚJÉg áëaÉμà á∏°üdG äGP IóëàŸG

ácQÉ°ûªdG øe ÖfÉL

(Ü.±.CG) .ƒ«cƒW á°UQƒH »a ∫hGóàdG á°TÉ°T ≈∏Y º¡°SC’G QÉ©°SCG

äÉcô°ûdG ƒYój »fɪdC’G OÉ°üàb’G ôjRh»YÉ棰U’G AÉcòdG ∫Éée »a ¿hÉ©à∏d

ÊÉŸC’G OÉ°üàb’G ôjRh ÉYO -(CG Ü O) êÈfQƒf ‘ ¿hÉ©àdG ¤EG á«HhQhC’G äÉcô°ûdG ôjɪàdCG ΫH ∫ÓN ôjɪàdCG ∫Ébh .»YÉ棰U’G AÉcòdG ∫É› ¢ùeCG á«fÉŸC’G êÈfQƒf áæjóe ‘ ᫪bôdG áª≤dG IóMGh á«HhQhCG ácô°T ™«£à°ùJ ød{ :AÉKÓãdG π°†aCG ÉgOôØà ¿ƒμJ ¿CG -IÒÑc âfÉc ƒd ≈àM- ÉØ«°†e ,zIÒÑμdG á«μjôeC’G á∏YÉØdG ±GôWC’G øe

.iƒ≤dG ÚH §HôdGh ¿hÉ©àdG ‘ øªμj π◊G ¿CG øWGƒe ≈∏Y ±ƒbƒdG Ú©àj ¬`̀fCG ôjɪàdCG ô`̀cPh ,QÉμàM’G áëaÉμeh á°ùaÉæŸG ÚfGƒb ‘ äÉÑ≤©dG ±ôW AÉ°ûfEGh ¿hÉ©àdG äÉcô°ûdG √ò¡d øμÁ ≈àM{ ™e π©ØdÉH çó`̀– ¬``fCG ÉØ«°†e ,zó`̀jó`̀L πYÉa

Aɪ°SCG ôcòj ¿CG ¿hO ,ô`̀eC’G Gòg ∫ƒM äÉcô°T ¿CG ÉLPÉ°S CÉ£N ¿ƒμ«°S{ :∫Ébh ,äÉcô°ûdG √òg IôμØdG ôjɪàdCG ∞°Uhh .z»```bGQhCG øY ∞°ûcCG á°SÉ«°ùdG ∫É› ‘ ÉMƒªW ÌcC’G ´hô°ûŸG É¡fCÉH ¿CG ÉØ«°†e ,á«°VÉŸG Oƒ≤©dG QGóe ≈∏Y á«YÉæ°üdG

.áæ«©e äGÒ°†– ¤EG ∂dòd êÉàëj ´hô°ûŸG Gòg ¤EG »°VÉŸG ƒ«dƒj ‘ É`̀ YO ôjɪàdCG ¿CG ô`̀cò`̀j ‘ á``̀«``̀HhQhC’G äÉcô°ûdG Ú`̀H ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õjõ©J ácô°T QGô`̀ Z ≈∏Y »YÉ棰U’G AÉ`̀cò`̀dG ∫É`̀› Èà©J »àdG »gh ,äGôFÉ£dG áYÉæ°üd z¢UÉHôjEG{ ‘ ácΰûŸG á«HhQhC’G á°ùaÉæª∏d GóFGQ ÉLPƒ‰

.´É£≤dG Gòg

ô¡`°T øe ô`ãcCG »a iƒà°ùe ≈∏YC’ ™`ØJôj ÖgòdG ÖgòdG QÉ©°SCG â©ØJQG - (RÎ``̀jhQ) ≈∏YCG â∏é°S ¿CG ó©H AÉKÓãdG ¢ùeCG ‘ ô`̀¡`̀°`̀T ø``e Ì```̀cCG ‘ É¡JÉjƒà°ùe ¢VÉØîfG ™e á°ù∏÷G øe ≥HÉ°S âbh äÉ`̀j’ƒ`̀dG â≤ØJG ¿CG ó©H Q’hó```̀dG ‘ áàbDƒe áfóg ≈∏Y Ú°üdGh IóëàŸG ¥Gƒ°SC’G äõg »àdG ájQÉéàdG ɪ¡HôM

.á«ŸÉ©dG ¢ûàæjôL â«bƒàH 0658 áYÉ°ùdG ‘h 0^5 É©ØJôe Ögò∏d …QƒØdG ô©°ùdG ¿Éc á«bhCÓd Q’hO 1237^21 ¤EG áFÉŸÉH IhQP QÉ©°SC’G â°ùe’h .(á°üfhC’G) øe ≥HÉ°S â`̀bh ‘ Q’hO 1238^20 òæe É¡d iƒà°ùe ≈∏YCG ƒgh ,á°ù∏÷G

. ôHƒàcCG 26 á«μjôeC’G Ö`̀gò`̀dG Oƒ≤Y äó©°Uh ¤EG π`̀°`̀ü`̀à`̀d á`̀FÉ`̀ ŸÉ`̀ H 0^3 á``̀∏``̀LB’G ∫É``̀bh ,á``̀«``̀bhCÓ``̀d Q’hO 1242^9 óYÉ°ùŸG ¢ù«FôdG ÖFÉf »JQÉ¡H ÉfGófÉa.ΩG.¢SG iód á«dhC’G ™∏°ùdG çÉëHC’

áYƒª› áªb ó©H{ ójÎeƒc »°S ô°TDƒe ‘ AGô°ûdG ™LGôJ øjô°û©dG hóÑj Gò```̀dh ;ø````eBG PÓ`̀ ª`̀ c Q’hó````̀ dG 1250 ¿CG ÉØ«°†e zGóL Éjƒb ÖgòdG .¿ó©ª∏d ΩOÉ`̀≤`̀dG ±ó`̀¡`̀dG ƒ`̀g GQ’hO äÓ`̀ª`̀©`̀dG ΩÉ`````eCG Q’hó`````̀ dG ∞`̀©`̀ °`̀Vh Rõ©J ™`̀e Ωƒ`̀«`̀dG iô``̀NC’G á«°ù«FôdG á«dÉY ∫ƒ°UC’G ‘ øjôªãà°ùŸG á≤K

‘ á`̀LGô`̀Ø`̀fG çhó``̀M ô``̀KEG ô`̀WÉ`̀î`̀ŸG ø£æ°TGh Ú`̀H ájQÉéàdG äGô`̀Jƒ`̀à`̀dG á«μjôeC’G á∏ª©dG â°Vô©Jh .ÚμHh óFGƒY ™LGôJ π©ØH §¨°†dG øe ójõŸ É¡JÉjƒà°ùe ≈`̀ fOC’ á`̀fGõ`̀ÿG äGóæ°S ƒëf ΩƒjOÓÑdG OGRh .ô¡°TCG áKÓK ‘ ájQƒØdG äÓeÉ©ŸG ‘ áFÉŸÉH ó`̀MGh ó©H á«bhCÓd Q’hO 1215^08 ¤EG É©ØJôe É«°SÉ«b iƒà°ùe πé°S ¿CG á°ù∏÷G ∫ÓN Q’hO 1221^95 óæY áFÉŸÉH 0^7 á°†ØdG äó©°Uh .≥HÉ°ùdG ∫õf ɪæ«H á«bhCÓd Q’hO 14^47 ¤EG 801^24 ¤EG áFÉŸÉH 0^6 ÚJÓÑdG

.Q’hO

¢†Øîd ¥ÉØJG ≈∏Y πª©J ∂HhCGÉ«`°ShQ á`≤`aGƒ`e êÉ`àëJh êÉ`à`fE’G

:QOÉ°üe á©HQCG âdÉb - (RÎjhQ) Éæ««a ܃°U ¿ƒ∏ª©j ÉgAÉØ∏Mh ∂``̀HhCG ¿EG π≤j ’ Éà §ØædG êÉàfEG ¢†Øÿ ¥ÉØJG ÚØ«°†e É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 1^3 øY ÒÑc »LÉàfEG ¢†Øÿ É«°ShQ áehÉ≤e ¿CG

.¿B’G ≈àM á«°ù«FôdG áÑ≤©dG »g Éæ««a ‘ ¢ù«ªÿG GóZ ∂HhCG ™ªàŒh πãe AÉØ∏M ™e äÉKOÉfi …ôŒ ºK ‘ ™LGôJ §°Sh ᩪ÷G Ωƒj É«°ShQ AGOCG ‘ ∞©°V øY œÉf §ØædG QÉ©°SCG øe ≥∏b å`̀YGƒ`̀Hh »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G AGô`̀L »£ØædG ¢Vhô©ŸG ‘ áªîJ äQÉ`̀°`̀TCGh .»`̀μ`̀jô`̀eC’G êÉ`̀à`̀fE’G IOÉ``̀jR ᪶æŸG ‘ èàæe È``̀cCG ájOƒ©°ùdG á≤«ªY äÉ°†«Øîàd á`̀LÉ`̀◊G ¤EG ¢Vô©àJ É¡æμd ôjÉæj øe êÉàfE’G ‘

OÉ°üàb’G ºYO ‘ IóYÉ°ùª∏d ÖeGôJ.πbCG §Øf QÉ©°SCÉH »ŸÉ©dG

»Øë°üdG πà≤e á``̀eRCG ÖÑ°ùàJ ó`̀bh á«∏°üæ≤dG ‘ »`̀é`̀≤`̀°`̀TÉ`̀N ∫É``ª``L ôHƒàcCG ‘ ∫ƒÑ棰SEG ‘ ájOƒ©°ùdG ºYójh .∂``HhC’ QGô`̀b …CG ó«≤©J ‘ Ò`̀eC’G …Oƒ©°ùdG ó¡©dG ‹h ÖeGôJ äGƒ`̀ Yó`̀ dG º``̀ZQ ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi Ú«°SÉ«°ùdG ø`̀e Òãc ø`̀Y IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG áeQÉ°U äÉHƒ≤Y ¢VôØd Ú«μjôeC’G »gh QOÉ°üŸG âdÉbh .¢VÉjôdG ≈∏Y IQó°üŸG ¿Gó∏ÑdG ᪶æe øe áKÓK ¿EG :É`̀¡`̀LQÉ`̀N ø`̀e Qó`̀°`̀ü`̀eh ∫hÎ`̀Ñ`̀∏`̀d ¿EGh ,Ö©°U ™°Vh ‘ ó≤© oj ´ÉªàL’G π°Uƒà∏d ɪ¡e ¿ƒμ«°S É«°ShQ ∞bƒe

.¥ÉØJG ¤EG É«°ShQ{ ∂HhCG øe QOÉ°üŸG óMCG ∫Ébh á«°ShQ QOÉ°üe äQÉ°TCGh .zÉ©æ“ …óÑJ ƒëæH ºgÉ°ùJ ó`̀b ƒμ°Sƒe ¿CG ¤EG ,¢†ØÿG ‘ É«eƒj π«eôH ∞dCG 140 øe ∫hO É¡«∏Y Úª¡J »àdG ∂HhCG øμd

¢†ØîJ ¿CG ≈∏Y ô°üJ §°ShC’G ¥ô°ûdG 300h 250 ÚH Éà êÉ`̀à`̀fE’G ƒμ°Sƒe

.É«eƒj π«eôH ∞dCG äÉKOÉëŸG ¿EG :∂HhCG ‘ ¿GQó°üe ∫Ébh ájhÉ°ùàe Ö°ùæH ¢†ØN ≈∏Y õcôJ øe á`̀FÉ`̀ŸÉ`̀H 3^5h á`̀KÓ`̀K Ú`̀H Qhó``̀j ,ôHƒàcCG ‘ á∏é°ùŸG êÉàfE’G äÉjƒà°ùe

.ƒ°†Y …C’ äGAÉæãà°SG ¿hO ∂∏J á«Ñ∏J Ú◊{ :QOÉ°üŸG óMCG ∫Ébh ÉWƒÑg óHÉμJ ób ∂HhCG ¿EÉa ,ÒjÉ©ŸG äQÉàNG GPEG IÎØd §ØædG QÉ©°SCG ‘ hCG ô¡°T Ió`̀Ÿ ¢†ØÿG QGô``b π«LCÉJ

.zøjô¡°T ∂``̀HhCG Qhó``≤``Ã{ :Qó`̀°`̀ü`̀ŸG ±É``̀°``̀VCGh ôjGÈa ‘ GOó``̀› ´É`̀ª`̀à`̀L’G É``̀ehO .É¡æ«M ¢†ØÿG ¿CÉ°ûH QGôb PÉîJGh ÒZ hCG ¿hÉ©àdG ≈∏Y øjQOÉ≤dG ÒZ ‘ ÚÑZGQ ¿ƒfƒμ«°S ¬«a ÚÑZGôdG

.zÉ¡àbh ¢†ØÿG

äGQɪãà°S’G ºéM :á°SGQO áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG »a

¥ƒÑ°ùe ô«Z á«HhQhC’G á«HhQhCG á°SGQO äô¡XCG: -(CG Ü O) »μæ°ù∏g ÉHhQhCG ‘ áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG ‘ Qɪãà°S’G ¿CG 23 ƒëf ≠∏H ¿B’G ≈àM ¥ƒÑ°ùe ÒZ ɪéM ≥≤M

.hQƒj QÉ«∏e ⁄ äGQɪãà°S’G √ò`̀g ºéM ¿EÉ`̀a áfQÉ≤ª∏dh ,2013 ΩÉ`̀ Y hQƒ``̀j äGQÉ`̀«`̀∏`̀e á°ùªN RhÉéàj äÉ°SGQó∏d ƒμ«eƒJCG ácô°T äô``̀cP ɪѰùM Égôjô≤J ‘ AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG ¢`̀ù`̀eG á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G

.á«HhQhC’G á«æ≤àdG äÉYÉæ°U øY …ƒæ°ùdG âeób ÉHhQhCG ¿CG Égôjô≤J ‘ ácô°ûdG äócCGh IójóL ácô°T 61 á°VÉŸG 15 `dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ‘ ,hQƒ`̀j QÉ«∏e øY ójõJ ájQɪãà°SG ᪫≤H Gòg äRhÉŒ äÉcô°ûdG √òg πãe øe 17 ¿CG ÚM

.√óMh …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN õLÉ◊G

ájƒb äÉYÉØJQG πé°ùj ¿Gƒ«dG ájQÉéàdG áfó¡dG á«Ø∏N ≈∏Y

IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e »æ«°üdG ¿Gƒ`̀«`̀dG πé°S -(CG Ü O) IôgÉ≤dG ,Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG QGóe ≈∏Y ájƒb äÉYÉØJQG á`̀fó`̀¡`̀dG ‘ »`̀≤`̀«`̀≤`̀◊G õ`̀FÉ`̀Ø`̀ dG ¬`̀∏`̀©`̀é`̀j É``̀e

.Ú°üdGh IóëàŸG äÉj’ƒdG ÚH ájQÉéàdG ,zêÈ`̀eƒ`̀∏`̀H{ á`̀dÉ`̀ch É¡à∏≤f ,äÉfÉ«Ñd É`̀≤`̀ahh ¤EG %0Q66``̀H ¿Gƒ«dG ±ô°U ô©°S ™ØJQG ó≤a á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG óæY GQ’hO 6Q8403 »æ©j Ée ,»∏ëŸG â«bƒàdÉH AÉ°ùe á≤«bO 34h áÑ°ùædG »gh ,Úeƒj ∫ÓN %1Q7`H ¬YÉØJQG

. 2007 ΩÉY òæe ≈∏YC’G á«eƒμ◊G äGóæ°ùdG ó`̀FGƒ`̀a â©LGôJ ɪc òæe iƒà°ùe ≈fOCG ¤EG äGƒæ°S ô°ûY ¥É≤ëà°SG ¿CÉH äÉ©bƒJ §°Sh ,2017 ΩÉ`̀Y øe π`̀jô`̀HCG ’É› äGQGô≤dG »©fÉ°üd í«àà°S á∏ª©dG Iƒb

.ájó≤ædG á°SÉ«°ùdG Ò°ù«àd ÒHGóJ PÉîJ’