AAPI Bulletin Vol 21 Nov2012(Bang)

download AAPI Bulletin Vol 21 Nov2012(Bang)

of 8

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

AAPI Bulletin Vol 21 Nov2012(Bang)

Transcript of AAPI Bulletin Vol 21 Nov2012(Bang)

 • eviv gmyg wU BDwiqv cqvM chyw mmviY msv nvRviv KvR cvi nqQ bf^i gvm| GwU Avwc j Avc Kvhgi kl gmyg, Ges Avgv`i j 759,000 ni Rwg wUi AvIZvq Avbv| Avgv`i wekvm, Kwl mmviY Awa`ii c~Y mnvqZvq Avgiv G j ARb KiZ cviev| GLvb ay avbi K_vB ejv nQ bv| Avgiv j KiwQ, Abvb dmjI AbK KlK wU BDwiqv cqvM KiQb| wU BDwiqv eenvi Kiv nqQ Ggb mewR GLb gvV AvQ| Avkv KiwQ djb Lye fvjv ne Ges Zv _K KlKiv jvfevb neb| Avwc wbDR eyjwUbi G msLvq AvQ fvjvq ebPvl wU cqvM Ki GKRb KlK wKfve DcKZ nQb, Zv wbq Avgv`i Kwl wekl Rbve BKevj nKi GKwU cwZe`b| wU cqvM h Dbqbi KvR Avgiv wewfb fve GwMq hvwQ| Avgv`i Kwl cKkjx W. Inve wewfb cKvi wU BDwiqv cqvM h w`q cixv-wbixv Pvwjq Zv`i Zzjbvg~jK djvdj Rvbvi Pv KiQb| eZgvb Avgv`i GKwU cyk-UvBc I GKwU BbRi-UvBc cqvM h iqQ| mvwZK gvmjvZ BbRi-UvBc hK AviI DbZ Kiv nqQ| AbK jv wU BDwiqv fi gvwUZ gv^q cqvM Kiv hvq Ggb GKwU BbRi-UvBc cqvM h Zwi cvq kli w`K| Avkv KiwQ eviv gmygB Zv evRvi Avbv hve| AvDk 2012 gmyg wewfb cKvi h w`q wU BDwiqv cqvMi djvdj mK Rvbv hve W. Invei jLvq|

  Avwg memgqB ewj Kwl mmviY Awa`i Ges Avgv`i cK GjvKvq KgiZ emiKvwi msMVbjvi mnvqZv Qvov Avgv`i c GKK fve Avwci j gvv ARb Kiv me nZv bv| wU BDwiqv mmviY Avgiv Dc-mnKvwi Kwl KgKZv`i wKfve m KiwQ, Zv wbq wjLQb Avgv`i cwkY wekl Rbve kvgmyj Avjg| GivB Kwl mmviY Awa`ii cv_wgK chvqi KgKZv hviv KlK`i mePq KvQ _vKb I KvR Kib| mwZ BDGmGAvBwWi y`Rb KgKZv, Avwc GvwMgU Awdmvii UKwbKvj cwZwbwa Rbve Awbi iq Ges Avw_K ee vcbv Kvhvjq _K wgm gywbiv eMg hkvi, ewikvj I cUzqvLvjxZ Avwci Kvhg cwi`kb Kib|

  * * *

  Pxd Ad cvwUi evYx

  msLv 21

  Kwl Drcv`bkxjZv Dbqb Zivw^ZKiY cK (Avwc)

  Avwc wbDR eyjwUb bf^i 30, 2012 BDGmGAvBwWi Avw_K mnvqZvcy Ges wWGBi mnhvwMZvq GKwU cK

  GB eyjwUb cKvwkZ Z_ gvwKb hyiv miKvii ev BDGmGAvBwW Gi gZv`ki cwZdjb bq

  eb Drcv`b wU BDwiqv c`kbxi cfve

  2

  GKwU ` wU mvi cqvM h Dbqb AMMwZ

  3

  Dc-mnKvwi Kwl KgKZv`i DyKiY Kgm~Px-wU mvi mmviYi cavb nvwZqvi

  4

  GKRb AvjvwKZ KlK 5

  Avwc Kvhg Avei 25 - bf^i 21, 2012

  7

  wWm^i 2012 gvm Avwc cKi Kvhg

  7

  wfZii cvZvq `Lyb

  Avwc wbDR eyjwUb nQ Avwc cKi GKwU gvwmK cKvkbv|

  webv g~j weZiYi Rb|

  AvBGdwWwm GKwU cvewjK AvRvwZK msv hvi cavb Kvhvjq nQ gvwKb h yi v i A vj ve vg v AivR| AvBGdwWwmi j njv Dbqbkxj `k mg~n Kwl Drcv`b ewi gvag Lv` wbivcv ew Kiv|

  ee vcbv mv`K: BkivZ Rvnvu AvevwmK cwZwbwa AvBGdwWwm evsjv`k BDiwkqv wWwfkb Ges Avwc cK mg^qKvix wWRvBb Ges j-AvDU: mq` AvdRvj nvmb WvUv gvbRgU wefvM, Avwc

  hkvi m`i DcRjvq GKRb Avwc m~weavfvwM --Rbve Kexii m BDGmGAvBwW `ji m`miv AvjvPbv KiQb hvi mvdji Kvwnbx GB eyjwUb cKvwkZ nqQ|

 • 2

  eb Drcv`b wU BDwiqv c`kbxi cfve Avwc cK GjvKvq avb Drcv`b wU BDwiqvi eenvi AvR Avi ARvbv bq| wU BDwiqv cqvMi dj KlKiv Kg BDwiqv eenvi KiQb Avevi Abw`K AwaK djb cvQb| MZ eviv gmyg Qq jvL niiI ewk RwgZ wU BDwiqv eenvi Kiv nqQ| hw`I g~jZ: avbPvlB wU mvi cqvM nq, Avwc cKi AbK RjvZ KlKiv mewR Ges dj PvlI G chywi eenvi KiQb| wU BDwiqv eenvi KLbI Zviv Avwci wb`kbv AbymiY KiQb Avevi KLbI wbRivB cixv-wbixv PvjvQb| Ggb Ae vq Avwc cKfz wewfb GjvKvq mewRZ wU mvii c` kbx cU vcb KiQ| Dk, mvkqx G chywi DcKvi mK evcK mPZbZv mw| MZ eviv gmyg fvjvi ZRgywbi Kqvgyjv Mvgi Kzjmyg weweK eQ bqv nq ebPvl wU BDwiqv c`kbx Kivi Rb| D`vMx KlK `w Kzjmyg I Zvi ^vgx nvib GKmv_ Zv`i Qv eb Z KvR Kib| Zviv kxZKvj eb, evuavKwc I UgUv Pvl Kib, Avi Avgb gmyg Pvl Kib ivcv Avgb| Avwc Zv`iK c`kbx KlK wnme evQvB Ki, KviY Zviv Zv`i AwRZ AwfZv I djvdj cwZekx KlK`i gvS cPvi KiZ AvMnx| Gi Dk wU BDwiqvi eg~Lx eenvi Ges ^ LiP I AwaK cwigvY YMZ gvbi eb Drcv`bi welqwUi cPvi I cmvi| c`kbx cU vcbi AvM Kyjmyg wewe ewikvj G welq Avwc cKi GKwU cwkY Ask bb| mLvbB wZwb eb Pvl, wU BDwiqvi cqvM Kkj, cwiwgZ mvi cqvM Ges c` kbx cU vcbi Dk I iZ mK aviYv bb|

  Avwc wbDR eyjwUb

  hvMvhvM: BkivZ Rvnvu Mvnvg wW. nvUvi

  wVKvbv: XvKv Awdm: moK bs 62, evox bs 4we, GcvUgU-we2 jkvb - 2, XvKv -1212 evsjv`k dvb: 880-2-9894288 880-2-8817391 dv: 880-2-8826109 Iqe mvBU: www.aapi-ifdc.org www.ifdc.org ewikvj Awdm: Rvniv 834 (bZzb) cywjk jvBb ivW ewikvj dvb: 0431-2176566

  hkvi Awdm: 1351 cywjk jvBb ivW UvwjLvjv, cyivZb Kmev hkvi dvb: 0421-60986

  Avwc eve vcbvq:

  BkivZ Rvnvu, cK mg^Kvix; Mvnvg wW. nvUvi, wPd Ad cvwU; gvt gwdRyj Bmjvg, wmwbqi GvwMKvjPvi kvwj; W. kvniL Avng`, gvt dRjyj nK, gvt BKevj nvmb, W. ew`ij Bmjvg, GvwMKvjPvi kvwj; gvt mvgmyj Avjg, Aveyj nvmb gvjv, gvngy` nvmb, W. GKGg dinv`, cwkY kvwj; Wt gvt Avyj gwR` wgqv, gvBbyj Avnmvb, gwKv wevbx; gvt byij Bmjvg, gvKU/weRbm Wft kvwj; ivg cmv` Nvl, gKvwbKvj Bwwbqvi; Avyj Iqvnve, Kwl cKkjx; iwebv Bmjvg, Rvi kvwj; mq` AvdRvj gvngy` nvmb, wmwbqi WvUv gvbRgU kvwj; dvwib Bmjvg, GgGB kvwj; G.Gd.Gg. mvjn Payix, wPd GKvDbUU; wez ic Payix, ckvmwbK I q KgKZv

  Avwc wbDR eyjwUb msLv 21

  wewei wU cU eb Drcvw`Z nq 762 KwR (cwZ ni 38 g:U/n:) Avi ov BDwiqv gvV nq gv 579 KwR (cwZ ni 29 g:U:/n:)| wU BDwiqv eenvi djb ew nq 183 KwR (cwZ ni 9 g:U:/n:) ev 31 kZvsk| KlK`i gZvgZ: cwZekx KlKiv eb Pvl wU BDwiqvi eenvi Ges Zvi djvdj cheY Ki ek wKQz gZvgZ w`qQb| Zv wb Zzj aiv njv: G c`kbxi AvM G GjvKvi Kvbv

  KlKB ebPvl wU BDwiqv eenvi

  Kzjmyg wewe Zvi c`kbx cU _K eb ZzjQb|

  Kzjmyg wewe nvwmgyL Zvi c`kbx cU _K Zvjv eb `LQb|

 • Avwc wbDR eyjwUb msLv 21

  3

  mK RvbZb bv| GgbwK wU BDwiqv cqvM cwZ I mgq mKI aviYv wQjbv| GLb GjvKvi cvq 60 fvM KlK evuavKwc, UgUv, gwiP, ZigyR I eb Pvl wU mvi eenvii cwiKbv KiQb|

  ov BDwiqv cUi Pq wU BDwiqv cU djb 31

  kZvsk ewk nqQ| wU BDwiqv cUi ebi AvKvi-AvKwZ I iO fvjv

  wQj; dj ov BDwiqv cU Rbvbv ebi Pq evRvi Zvi Pvwn`v wQj ewk|

  gwnjviv cwievii Abvb m`m`i wbq mnRB

  mewRZ wU BDwiqv cqvM KiZ cvib| eviv 2011-2012 gmyg Kqvgyjv eK gvU 115 ni RwgZ DP djbkxj RvZi avb Pvl nq, hvi ga 75 niB (65 fvMi ewk) wU BDwiqv Pvli AvIZvq GmQ| GjvKvi KlKiv GLb cvq cvuP ni RwgZ eb, evuavKwc, ZigyR I UgUv Pvl wU BDwiqv eenvii cwiKbv KiQb| GwU G eKi gvU mewR Pvl GjvKvi cvq 60 fvM| mewRZ wU mvi eenvi AwaK Drcv`bkxjZvi c_ myMg KiQ| Kg LiP I AwaK djb KlKK G chyw eenvi Drmvn hvMvQ, hv Avwci j I Dki mv_ cyivcywi wgj hvq| GQvov GwU GKwU cwiek-eve chywI eU|

  * * * GKwU ` wU mvi cqvM h Dbqb AMMwZ Avwc cK GjvKvq 10 jvLiI ewk KlK avbPvl wU BDwiqv eenvi KiQb| 2012 mvji eviv gmyg G cKfz RjvjvZ cvq Qq jvL ni Rwg wU mvii AvIZvq GmQ| Gi avivevwnK mvdj AvQ AbK, wK GLbI GKwU evav iqB MQ| ewkifvM KlKB nvZ wU mvi cqvM KiZ ^vQ` eva KijI Zv AwaK kg I mgqmvc| Gme welq weePbv KiB AvBGdwWwm KlK`i Rb DchvMx KqK aibi wU mvi cqvM h Zwi Ki| Zvi ga GKwU w`q GK mvwiZ Ges AviKwU

  w`q y`B mvwiZ GKB mgq wU mvi cqvM Kiv hvq| G `yB aibi hB G eQi ivcv AvDk wU mvi cqvM cixvg~jKfve eenvi Kiv nq| djvdj weklY Ki `Lv hvq nvZ w`q wU mvi cqvMi Zzjbvq hi gvag wU mvi eenvii 50-70 fvM mgq Kg jvM| GQvov, ni djbI cvq 100-112 KwR cv_K cwijwZ nq (nvZ cqvM mwVKfve nj djb wKQzUv ewk nq )| wnmve Ki `Lv MQ wQwUq ov BDwiqv cqvMi Pq nvZ wU mvi cqvM Kij ni 5,577 UvKv ewk jvf nq| Abw`K, GK-mvwi h w`q wU mvi cqvM Kij jvf nq 5,088 UvKv Avi y`B-mvwi h w`q wU mvi cqvM jvf nq 5,429 UvKv| Avw_K weePbvq nvZ w`q wU mvi cqvMB mevwaK jvf cvIqv hvq, A_vr 5,577 UvKv, hv hi gvag wU mvi cqvMi Pq ni 148-459 UvKv ewk| AwfZv I `Zv Dbqbi gvag nvZ w`q I hi gvag wU BDwiqv cqvM djbi cv_K k~bi KvUvq bvwgq Avbv hvq, A_ev nvZ w`q cqvMi Pq ewkI Kiv hZ cvi| Ze jYxq njv hi gvag wU mvi cqvM Kij mgq I kg evuPvbv hvq, hv KlK`i Rb LyeB iZc~Y welq| GwU AZ Zvrchc~Y ARbI eU| gv^q wU mvi cqvM hi AviI Dbqb nj avbPvl wUi eenvi `Z ew cve ej Avkv Kiv hvq| mvibx 1: 2012 mvj ivcv AvDk gmyg cixvg~jKfve hi gvag wU mvi cqvMi djvdj

  m~: * gvV Rwic, AvDk 2012, Avwc-AvBGdwWwm ** KlKi gvV dmj KZb, AvDk 2012, Avwc-AvBGdwWwm

  wU mvi cqvM cwZ

  wU BDwiqv cqvMi

  nvi (KwR/ni)

  wU BDwiqv cqvMi

  mgq(NUv/ni)

  djb (KwR/ni)

  GK-mvwii cqvM h

  99 14.28 4,085

  y`B-mvwii cqvM h

  101 9.0 4,097

  nvZ cqvM 116 33.33 4,197

  wQwUq cqvM 157* - 3,758**

 • 4

  Avwc wbDR eyjwUb msLv 21

  mvibx 2: wQwUq BDwiqv cqvMi Zzjbvq G eQi ivcv AvDk wewfb cwZZ wU mvi cqvM jvf-wZi wnmve

  m~: gvwmK cwZe`b, RyjvB-m^i 2012, Avwc-AvBGdwWwm

  * * *

  Dc-mnKvwi Kwl KgKZv`i DyKiY Kgm~Px-wU mvi mmviYi cavb nvwZqvi KlK`i mePq KvQi gvbyl nQb Dc-mnKvwi Kwl KgKZvMY| Zviv Kwl mcmviY Awa`ii cv_wgK chvqi KgKZv, hviv miKvii wmv ev bxwZ ev evqb Ki _vKb| Zviv KlK`i Kwl Dbqb msv mKj KvwiMwi Z_ c` vb, civgk c` vb Ges cvKv-gvKo Ges ivM `gb mnvqZv c` vb Kib| GQvov, gvV chvq Kwli mvweK Ae v DaZb KZcK RvbvbvI Zv`i AbZg KvR| KlK`i KvQi iZc~Y GKRb ew wnme Avwc-AvBGdwWwm Dc-mnKvwi KgKZv`i (GmGGI) cwkY I DyKiYi wmv bq| Gi Dk kmi Drcv`b ewi j wU chywi mmviY, LiP nvm Ges cwiek iv| Dc-mnKvwi Kwl KgKZv`i mv_ cwZw`bB KlK`i mvvr nq| Zviv bZzb chyw n vi, Lvgvii KvRKg, mvdj-e_Zv bvbv welq K_v ejb| Zviv KlK`i Pvwn`v I mgmv mK DaZb KZcK Rvbvb| ZvB, BDGmGAvBwW-mvnvhcy Avwc cK wU BDwiqv chyw mmviY Gme KgKZvi cwkYK AZ iZc~Y gb KiQ|

  Avwc cK c_g eQi cK GjvKvi cvq me Dc-mnKvwi Kwl KgKZvK cwkY c` vb Ki| eZgvb G KvhKg 22wU Rjvq PjQ| Avwci DZb KgKZv`i KvQ _K cv G cwkY wU mvi mK GmGGI`i Rvbvi cwiwa I `Zv ewZ `viY mnvqZv KiQ| dj Kejgv GKRb cwkYv_x wnme cwkY MnY KijI cieZxZ Zviv wbR wbR eK cKi KlK cwkY Kvhgi GKRb wimvm cvmb wnme cwiYZ nb| Dc-mnKvwi Kwl KgKZvMY cwZwU DcRjvq Avwc Kvhg ev evqbi Rb `vwqZcv Avwci gvV cheY KgKZv`i (GdGgI) mv_ wbweofve KvR Kib| 2011 mvji Avei _K i nIqv Avwci Kjei ew Kvhgi MwZkxjZv eRvq ivLvi Dk eviv 2012 gmyg _K ZYg~j chvqi GmKj KgKZv`i wbq DyKiY mfvi AvqvRb Kiv nq Ges GLbI cwZ avb gmygi AvM GwU AvqvRb Kiv nQ| G KvhgwU Dc-mnKvwi KgKZv`i cv_wgK cwkY cv vb I `ZvK SvjvB Ki wbZ mvnvh KiQ| DzKiY mfvq Avwc cK eK A_ev GjvKv Abyhvqx Zv`i cwiKbv Ges KkjMZ cPviYvg~jK Kvhgi welqI Zv`i mv_ Avjvc Ki|

  wU mvi cqvM cwZ

  BDwiqvi mq _K jvf

  (UvKv/ni)

  wU BDwiqv cqvM _K jvf

  (UvKv/ni)

  AwaK djb _K jvf

  (UvKv/ni)

  wQwUq ov