¸â€¢ ¸± ¸§ ¸¹ ¸µ ¹â€° ¸§ ¸± ¸â€‌ ¸â€” ¸µ ¹†...

download  ¸â€¢ ¸± ¸§ ¸¹ ¸µ ¹â€° ¸§ ¸± ¸â€‌ ¸â€” ¸µ ¹† 4.4  ¸â€ ¸² ¸â„¢ ¸§ ¸´ ¸† ¸± ¸¢ ¸« ¸£ ¸ ¸­ ¸â€ ¸² ¸â„¢ ¸¾ ¸£ ¹â€° ¸² ¸â€ ¸¾ ¸£ ¸£ ¸â€‍ ¹’ ¸â€” ¸µ ¹† ¹â€‍ ¸â€‌ ¹â€° ¸£ ¸± ¸‘ ¸¾ ¸² ¸£ ¸â€¢ ¸µ

of 13

 • date post

  27-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of  ¸â€¢ ¸± ¸§ ¸¹ ¸µ ¹â€° ¸§ ¸± ¸â€‌ ¸â€” ¸µ ¹†...

 • 1

  ตัวชี้วัดที่ 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2555 ( 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555)

  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตฯ ผู้จัดเก็บข้อมูล นางกิติพร ไชโยกุล, นายพิพัฒน ์ ศรีสุวัฒน์ โทรศัพท ์ 11107 โทรศัพท ์ 11123 สูตรการค านวณ :

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ x 100

  อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด

  เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

  กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 40 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20

  การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย

  ผลการด าเนินงาน : จ าแนกตามระดับคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังน้ี

  ค่า น้ าหนัก

  ระดับคุณภาพงานวิจัย จ านวน

  ผลงานวิจัย คะแนนถ่วง น้ าหนัก

  0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ 50 12.5

  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 16 4.00 0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 2 1.00 0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

  วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัด อยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 (Q1 หรือ Q2 หรือ Q3 หรือ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus

  27 27

  รวม 95 44.5 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 91

  คิดเป็นร้อยละ 44.5*100/91 = 48.90 ผลคะแนนที่ได ้

  (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา) =48.90*5/40

  = 6.11

  รายละเอียดเอกสารอ้างอิง ให้คณะจ าแนกหรือแสดงชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ โดย แบ่งตามระดับคุณภาพของการตีพิมพ ์

 • 2

  1.มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 1.1 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

  ที่ ชื่อผู้น าเสนอ / ผู้เขียน ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่จัดประชุม 1 ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ประชุมวิชาการเรื่อง ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์

  เพ่ือการผ่าตัด 6 ม.ค. 55 ณ โรงแรม St.Regis กทม.

  2 ผศ.อโนมา รัตนเจริญธรรม นางสาวกนกกาญจน์ พ่ึงพิมาย

  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ คร้ังที่2 การเปรียบเทียบผลการคืนแร่ธาตุของสารผนึก หลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียม ฟอสเฟต สารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มี ฟลูออไรด์และสารผนึกหลุมและร่องฟันกลาสไอ โอโนเมอร์ในห้องปฏิบัติการ

  11 ม.ค. 55 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

  3 ผศ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยา คลินิกไทย ประจ าปี 2554 คร้ังที่ 35 จิตปัญญา ศึกษา (Contemplative Education ) : เรียนรู้ ตนเอง..เข้าใจโลก..เพ่ือชีวิตเป็นสุข

  11-13 ม.ค. 55 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น /สมาคม นักจิตวิทยาคลินิกไทย

  4 ผศ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร ผศ.ดร.สุคนธ์ิทิพย์ อาวัชนาการ อ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี ผศ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ อ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ อ.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์

  ประชุมวิชาการ เรื่อง Ethics and Methodology in Clinical Research

  27 ก.พ. 55 ณ DT 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

  5 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้ งานประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมรากเทียม แห่งประเทศไทย เร่ือง Update Innovation & Technology inn Implant Dentistry

  23-25 เม.ย 55 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

  6 อ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประชุมวิชาการ สมาคมรากเทียมฯ Update Innovation & Technology in Implant Dentistry

  23-25 เม.ย 55 ณ The Landmark Bangkok Sukhumvit Rd. กรุงเทพมหานคร

  7 ผศ.ภัทรมน รัตนาพันธ์ุ อ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม ผศ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ ผศ.สุภาพร คงสมบูรณ์ ผศ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล

  ประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

  2-4 พ.ค. 55 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

  8 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้

  งานประชุมวิชาการสมาคมการศึกษาเร่ืองความ เ