นายอิทà¸کิà¸ٹัย ยศศรี...

download นายอิทà¸کิà¸ٹัย ยศศรี 2019. 12. 4.آ  นานาà¸ھาระ à¹پนวปà¸ڈิà¸ڑัติที่ดีà¸ھิ่งดีดี

If you can't read please download the document

 • date post

  29-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of นายอิทà¸کิà¸ٹัย ยศศรี...

 • สามารถติดตามขาวสาร สาระนารูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดที่

  สัมภาษณพิเศษสัมภาษณพิเศษ

  บทความพิเศษบทความพิเศษ ● ● รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรม

  ศักยภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอนาคต ศักยภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอนาคต ● ● ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มองลึกลง ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มองลึกลง

  เพื่อออกมาตรการใหตรงกลุมเปาหมาย เพื่อออกมาตรการใหตรงกลุมเปาหมาย ● ● “Special Economic Zones” “Special Economic Zones”

  เทรนดโลกมาแรง...ยอนมองไทยเดินมาไกลแคไหน เทรนดโลกมาแรง...ยอนมองไทยเดินมาไกลแคไหน

  นายอิทธิชัย ยศศรีนายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  เรื่องเดนประจําฉบับเรื่องเดนประจําฉบับ เครื่องมือของผูประกอบการไทย...เครื่องมือของผูประกอบการไทย... ระบบไออินดัสทรี (i-Industry)ระบบไออินดัสทรี (i-Industry)

 • 3 เรื่องเดนประจําฉบับ เครื่องมือของผูประกอบการไทย... ระบบไออินดัสทรี (i-Industry)

  6 บทความพิเศษ สศอ. รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรม ศักยภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอนาคต

  10 ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มองลึกลง เพื่อออกมาตรการใหตรงกลุมเปาหมาย

  17 “Special Economic Zones” เทรนดโลกมาแรง...ยอนมองไทยเดินมาไกลแคไหน

  24 สัมภาษณพิเศษ นายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สรุปดัชนีอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 2/2562 และการคาดการณ

  33 นานาสาระ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สิ่งดีดี ... จากรางวัล อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

  37 เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม นวัตกรรมการรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม รายเดือน หนาเดียวจบ...ครบทุกขอมูล

  42 รอบรั้วอุตสาหกรรม

  43 OIE Business Indicator - การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย - The Early Warning System of Industrial Economic - ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (MPI)

  ออกแบบ/พิมพ : โรงพิมพดอกเบี้ย โทร. 0 2272 1169-72 E-mail : dokbia1@hotmail.com

  สนใจรับเปนสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สงเรื่อง/ ขอเขียนลงตีพิมพ/หรือใหขอเสนอแนะไดที่ :

  กองบรรณาธิการ กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานกุารกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  โทรศัพท : 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร : 0 2644 8516 เว็บไซต : www.oie.go.th

  บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง

  บทความและขอเขียนที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน

  CONTENTS

  ที่ปรึกษา นายณัฐพล รังสิตพล

  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท

  รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายอิทธิชัย ยศศรี

  รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางนิอร สุขุม

  ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ นางดวงดาว ขาวเจริญ

  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรม นางธนพรรณ ไวทยะเสวี

  ผูเช่ียวชาญดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

  บรรณาธิการบริหาร นางสาวสมจิตต เอี่ยมวรชัย

  เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  กองบรรณาธิการ นายเจษฎา อุดมกิจมงคล

  นายศักดิ์ชัย สินโสมนัส นายกฤษฎา นุรักษ

  นายพงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล นางสาวประวีรา โพธิสุวรรณ

  นางสาวสิริรักษ ชูเชิด นางสาวเพชรไพลิน สายสิงห

  นายบุญอนันต เศวตสิทธิ์ นางสาวภคอร ประสิทธิ์สุข นางสาวเทพยุดา วงศวิรัติ

  นางสาวพิมพกมล เจริญสุข

  สวัสดีทานผูอานทุกทาน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 57 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน ป 2562 นําเสนอ เร่ืองเดน “เครื่องมือของผูประกอบการไทย...ระบบไออินดัสทรี (i-Industry)” บทความพิเศษเรื่อง “รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สูอนาคต” “ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มองลึกลง ใหออกมาตรการใหตรงกลุ มเปาหมาย” และ “Special Economic Zones เทรนด โลกมาแรง . . .ย อนมองไทย เดินมาไกลแคไหน” สมัภาษณพเิศษพบกบันายอทิธิชยั ยศศร ีรองผูอาํนวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กับบทบาทรองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตอดวย นานาสาระ “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สิ่งดีดี...จากรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรม ศักยภาพ” แล