าดี à¸ٹาà¸ھà¸،ุนไà¸‍รจีน...

download าดี à¸ٹาà¸ھà¸،ุนไà¸‍รจีน 2017-07-25آ  เรื่องà¹پผลในà¸پระเà¸‍าะอาหาร

of 2

 • date post

  28-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of าดี à¸ٹาà¸ھà¸،ุนไà¸‍รจีน...

 • ชุมเห็ดไทย มีรสขม มีฤทธิ ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ขับปัสสาวะ ระบายความร้อน บำารุงตับ บำารุงสายตา กระตุ้น การไหลเวียนเลือด และน้ำาเหลือง ปรับสมดุลไขมันในเลือด และ ปรับสมดุลความดันโลหิต ลดการตกตะกอนของโคเลสเตอรอล ในถุงน้ำาด ี หล่อฮ้ังก้วย แก้ร้อนใน ช่วยให้ชุ่มคอ ช่วยระบาย ช่วย ระบบย่อยอาหาร กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ต้านเน้ืองอก ปรับ สมดุลน้ำาตาล และไขมันในเลือด กระตุ้นการเผาผลาญ กำ�เช่� เพิ่มพลังชีวิต ล้างพิษ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วย เรื่องแผลในกระเพาะอาหาร และการอักเสบ ด้วยสูตรตำารับพิเศษที่กระตุ้นการเผาผลาญ กระตุ้นการ ไหลเวียน กระตุ้นเลือดลม และการขับถ่าย ในขณะที่มีฤทธิ์ ทำาให้จิตใจสงบ และผ่อนคลาย จิบชาสมุนไพรตำารับจีน ออกกำาลังกายเป็นประจำา เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ นอน หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เคล็ดลับหุ่นสวย สุขภาพดี จากตำารับยาจีน

  ชาสมนุไพรจนี เครือ่งดืม่เพือ่หุน่สวย

  นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร นูทราเฮอร์เบิ้ล

  ผู้นำานวัตกรรมสุขภาพ และความงาม

  จัดจำาหน่ายโดย : บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 แฟกซ์ 02-363-4422 www.thaidham.com

  สนใจสอบถามปัญหาสุขภาพ และความงามที่ thaidhamallianze@hotmail.com

  ด้วยความปรารถนาดีจาก

  นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

  เครื่องดื่มเพื่อหุ่นสวย

  ชาสมุนไพรจีน

 • หุ่นบอบบาง อ้อนแอ้นของชาวจีนทั้งหญิง และชาย เป็นความลึกลับในสายตาชาวโลกมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากอาหารจีนเป็นอาหารที่ปรุงด้วยน้ำามัน และ แป้งเป็นหลัก ทั้งยังอุดมด้วยอาหารทอดนานาชนิด วงการโภชนาการพบว่า เคล็ดลับหุ่นดีของชาวจีนอยู่ท่ี ชาจีน ซ่ึงชาวจีนรับประทานกับอาหารทุกม้ือ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนไม่นิยมการลดน้ำาหนักแบบอดอาหาร หรือการลดน้ำาหนักที่หักโหม และรวดเร็วเกินไป จนอาจเกิดอันตราย ต่อร่างกาย สูตรตำารับชาลดน้ำาหนักแบบแพทย์แผนจีน ใช้หลักการ สร้างสมดุลของพลังงานหยิน และหยางภายในร่างกาย กระตุ้นการ เผาผลาญ ลดอาการบวม และค่ังน้ำา กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ลดไขมัน ในเลือด ทำาให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพ การทำางานที่ดี ของตับ ไต ม้าม และถุงน้ำาดี การขับถ่ายท่ีดี ท้ังปัสสาวะ และอุจจาระ การล้างพิษ ในขณะที่ต้องการผลในการลดน้ำาหนักตำารับการลดน้ำาหนักแบบจีน ก็เน้น การบำารุงสุขภาพควบคู่ไปด้วย

  ส่วนผสมของชาสมุนไพรควบคุมน้ำาหนัก ฉบับตำารับจีน มีดังนี้ ช�เจียวกู่หล�น นอกจากมีคุณสมบัติในการปรับสมดุล น้ำาตาล ไขมันในเลือด และความดันโลหิตแล้ว ชาเจียวกู่หลานยังมีคุณสมบัติ คลายเครียด ช่วยให้ร่างกายปรับตัวกับความเครียดจากปัจจัยภายนอก และภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยเรื่องแผล ในกระเพาะอาหาร ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ช�ผู่เออร์ สุดยอดแห่งชาจีนจากมณฑลยูนาน ในยุคจีนโบราณ ใช้เป็นเคร่ืองบรรณาการซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าทองคำา ให้รสชาติละมุนลิ้น ปรับสมดุลไขมันในเลือด ทำาให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ลดโอกาสเป็นโรค ความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ ปรับสมดุลความดันโลหิต และน้ำาตาล ในเลือด ช่วยเคลือบ และดูแลกระเพาะอาหาร ช่วยในการย่อยอาหาร ต้านอนุมูลอิสระ ล้างพิษ ช่วยการขับถ่าย

  เม่ียงอิงท้ิง ล้างสารพิษออกจากร่างกาย ล้างสารพิษออกจาก ตับ และถุงน้ำาดี ให้ผลดีต่อระบบย่อยอาหาร กระตุ้นการสร้างน้ำาดี ช่วยการทำางานของตับ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล มีฤทธิ์ต้านเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส ใบบัว มีคุณสมบัติในการขับปัสสาวะ และเป็นยาระบายอ่อนๆ ระบายความร้อนออกจากร่างกาย ปรับสมดุลไขมันในเลือด ล้างพิษ ช่วยระบบการย่อยสลายอาหาร มีผลบำารุงอวัยวะภายใน ตับ ไต ม้าม บำารุงเลือด และผิวหนัง ช่วยลดเซลลูไลท์ อั่งตัมเซียม กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ลดภาวะเลือดหนืด ลดอาการบวม และคั่งน้ำา มีฤทธิ์สงบจิตใจ ต้านแบคทีเรีย บำารุงตับ

  เมล็ดหัวไชเท้� ช่วยให้การขับถ่ายดีข้ึน ใบแปะก๊วย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยความจำา ช่วย อาการปวดศีรษะแบบวิงเวียน

  ริโซม� อลิสเมทิส ลดอาการบวมน้ำา กระตุ้นการขับถ่าย และรักษาสมดลุน้ำาในร่างกาย ทำาให้อุจจาระน่ิม โดยเพ่ิมคว