ª∂∞™ °∂ø¶√¡π∞™ ∆ƒ√ºπªø¡ ∫∞π ¶∂ƒπµ ...šυψέλες... ·...

165
ª∂§π™™√∫√ªπ∞ - ™∏ƒ√∆ƒ√ºπ∞ ∆√ª∂∞™ °∂ø¶√¡π∞™ ∆ƒ√ºπªø¡ ∫∞π ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 2Ô˜ ∫À∫§√™ ∆.∂.∂. ISBN: 960-06-1704-X

Transcript of ª∂∞™ °∂ø¶√¡π∞™ ∆ƒ√ºπªø¡ ∫∞π ¶∂ƒπµ ...šυψέλες... ·...

ª∂

§π™

™√

∫√

ªπ∞

- ™

∏ƒ

√∆

ƒ√

ºπ∞

∆√

ª∂

∞™

°∂

ø¶

√¡

π∞™

∆ƒ

ü

πªø

¡ ∫

∞π

¶∂

ƒπµ

∞§

§√

¡∆

ê

2Ô˜

∫À

∫§

ê

∆.∂

.∂.

ISBN: 960-06-1704-X

Ìåëéóóïêïìßá - Óçñïôñïößá

Åõ÷áñéóôßåòÔï öùôïãñáöéêü õëéêü ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï ðñïóùðéêü áñ÷åßï ôùí óõããñáöÝùí. Ìéêñüò

áñéèìüò öùôïãñáöéþí ðáñá÷ùñÞèçêáí áðü ôïõò: ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ Ð. ×áñéæÜíç, ê. Ê.Äïýëéá, ê. È. Ìðßêï, êáé Äñá Ì. ÂáóáñìéäÜêç, óõããñáöÝùí ó÷åôéêþí ðïíçìÜôùí, ôïõò ïðïßïõòåõ÷áñéóôïýìå.

Éäéáßôåñåò åõ÷áñéóôßåò ãéá ôçí åðéìÝëåéá ôïõ êåéìÝíïõ êáé ôùí åéêüíùí èÝëïõìå åðßóçò íáåêöñÜóïõìå óôïõò ê. Á. ÔóáãêáñÜêç, Ãåùðüíï MSc, êá Ì. ÑùóóÝôç êáé êá Í. ×áôæçáñãõ-ñïðïýëïõ.

ÁÔÅËÉÅ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ

Ìå áðüöáóç ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ôá äéäáêôéêÜ âéâëßá Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõêáé Ô.Å.Å. ôõðþíïíôáé áðü ôïí Ïñãáíéóìü Åêäüóåùò Äéäáêôéêþí Âéâëßùí êáé äéáíÝìïíôáéäùñåÜí.

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ

ÅììáíïõÞë Íéêüëáïò Êïíôüëáéìïò Íéêüëáïò ÔóáôÞñçò Âáóßëåéïò

Ìåëéóóïêïìßá - Óçñïôñïößá

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÇÑÉÁ

2ïò Êýêëïò

Åéäéêüôçôá: ÆùéêÞ ÐáñáãùãÞ

ÔÏÌÅÁÓ ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ, ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÊÁÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÅÊÄÏÓÅÙÓ ÄÉÄÁÊÔÉÊÙÍ ÂÉÂËÉÙÍÁÈÇÍÁ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÉÓ

ÅììáíïõÞë ÍéêüëáïòÊáèçãçôÞò Ãåùðïíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí

Êïíôüëáéìïò ÍéêüëáïòÃåùðüíïò Ä/óçò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò

ÔóáôÞñçò ÂáóßëåéïòÃåùðüíïò MSc, ÊáèçãçôÞò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò

ÊÑÉÔÅÓ - ÁÎÉÏËÏÃÇÔÅÓ

Áçäüíçò ÂáóßëåéïòÃåùðüíïò ÊÝíôñïõ Ìåëéóóïêïìßáò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáòÂõèïðïýëïõ ÅëÝíçÃåùðüíïò, Åêðáéäåõôéêüò ÄåõôåñïâÜèìéáò ÅêðáßäåõóçòÐáðáäïýëçò ÃåþñãéïòÅðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Ãåùðïíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí

Ãáñäßêá ÁéìéëßáÃåùðüíïò MSc, Åêðáéäåõôéêüò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Õðåýèõíç ôïõ Ð.É.

ÃËÙÓÓÉÊÏÓ ÅËÅÃ×ÏÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐËÅÕÑÁ ÔÏÕ Ð.É.ÃÜôóéïõ Ìáñßá, Öéëüëïãïò Ì.Ä.Å., áðïóðáóìÝíç óôï Ð.É.

ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÔÏÕ ÔÏÌÅÁ ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ, ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÊÁÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

Ãåþñãéïò ÂïýôóéíïòÓýìâïõëïò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ

5

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÐÑÏËÏÃÏÓ 8

ÌÅÑÏÓ Á: ÌÅËÉÓÓÏÊÏÌÉÁ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ 10

ÊÅÖÁËÁÉÏ 1. ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ, ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÊÁÉ ÐÑÏÏÐÔÉÊÅÓ ÔÇÓ ÌÅËÉÓÓÏÊÏÌÉÁÓ

1.1 Ïñéóìüò Ìåëéóóïêïìßáò. Ñüëïò ôçò ìÝëéóóáò óôï ïéêïóýóôçìá 121.2 Ôá ðñïúüíôá ôïõ ìåëéóóéïý 131.3 Ç Måëéóóïêïìßá óôçí Åõñþðç êáé ôïí êüóìï 141.4 ÊáôÜóôáóç êáé ðñïïðôéêÝò ôçò Ìåëéóóïêïìßáò óôçí ÅëëÜäá 16ÐÅÑÉËÇØÇ 18ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 18

ÊÅÖÁËÁÉÏ 2. ÔÏ ÌÅËÉÓÓÉ ÙÓ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ

2.1 Ôá ìÝñç ôïõ ìåëéóóéïý 202.2 Óôïé÷åßá Âéïëïãßáò - ÓõìðåñéöïñÜò ìåëéóóþí 252.3 ÄéáôñïöÞ ôùí ìåëéóóþí 312.4 ËåéôïõñãéêÜ ìåëéóóïêïìéêÜ åñãáëåßá 38ÐÅÑÉËÇØÇ 42ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 42ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏ ÌÅÑÏÓÉ. Ðñïåôïéìáóßá êõøÝëçò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ìåëéóóïóìÞíïõò 44ÉÉ. Åðéèåþñçóç ìåëéóóéïý êáé ÷ñçóéìïðïßçóç ëåéôïõñãéêþí ìåëéóóïêïìéêþí

åñãáëåßùí 46ÉÉÉ. Ôñïöïäïóßá ìåëéóóéþí 49

ÊÅÖÁËÁÉÏ 3. ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÊÁÉ ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ ÅÊÔÑÏÖÇÓ ÊÁÉÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÔÏÕ ÌÅËÉÓÓÉÏÕ

3.1 ÊëéìáôïëïãéêÝò óõíèÞêåò, ðñïóáñìïãÞ êáé áíÜðôõîç ôïõ ìåëéóóéïý 543.2 Óìçíïõñãßá êáé ðñüëçøÞ ôçò 553.3 Åðßäñáóç ìåëéóóïêïìéêþí öõôþí - ìåëéôùìÜôùí óôï ìåëßóóé 583.4 Ðáñï÷Þ õðçñåóéþí åðéêïíßáóçò óå êáëëéåñãçôÝò 593.5 ÐáñáãùãÞ âáóéëéóóþí - Âåëôßùóç ìåëéóóþí 603.6 Ôñüðïé ðïëëáðëáóéáóìïý ìåëéóóïóìçíþí 643.7 ÓõíèÞêåò - ÐñáêôéêÝò ðáñáãùãÞò ìåëéóóïêïìéêþí ðñïúüíôùí 663.8 Å÷èñïß, áóèÝíåéåò - ÄçëçôçñéÜóåéò ôïõ ìåëéóóéïý 68ÐÅÑÉËÇØÇ 78ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 79

Ðåñéå÷üìåíá

6

ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏ ÌÅÑÏÓÉ. ÐáñáãùãÞ âáóéëéóóþí 81ÉÉ. Ðïëëáðëáóéáóìüò ìåëéóóéþí 84ÉÉÉ. Áíáãíþñéóç å÷èñþí êáé áóèåíåéþí 85

ÊÅÖÁËÁÉÏ 4. ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÔÏÕ ÌÅËÉÓÓÉÏÕ - ÌÅËÉÓÓÏÊÏÌÉÊÏÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ

4.1 ÐåñéãñáöÞ ìåëéóóïêïìéêþí ðñïúüíôùí 904.2 ÐñïûðïèÝóåéò êáé ôå÷íéêÝò áðüëçøçò ìåëéóóïêïìéêþí ðñïúüíôùí 964.3 Ìåëéóóïêïìéêü åñãáóôÞñéï 104ÐÅÑÉËÇØÇ 108ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 109ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏ ÌÅÑÏÓÉ. ÐñáêôéêÞ ôñýãïõ óôï ìåëéóóïêïìåßï 111ÉÉ. ÐñáêôéêÞ áðüëçøçò ãýñçò êáé âáóéëéêïý ðïëôïý 112ÉÉÉ. ×ñçóéìïðïßçóç - Ëåéôïõñãßá - ÓõíôÞñçóç ìåëéóóïêïìéêþí

åñãáëåßùí êáé ìç÷áíçìÜôùí áðüëçøçò ìåëéïý 113

ÊÅÖÁËÁÉÏ 5. ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ - ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÉ ÊÁÉ ÔÕÐÏÐÏÉÇÓÇ - ÅÌÐÏÑÉÁ ÌÅËÉÓÓÏÊÏÌÉÊÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ

5.1 Íïìïèåóßá - Êáíïíéóìïß 1185.2 Ôõðïðïßçóç, óõóêåõáóßá, êáé åìðïñßá ìåëéïý 120ÐÅÑÉËÇØÇ 123ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 123ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏ ÌÅÑÏÓ É. Áíáãíþñéóç ÷áñáêôçñéóôéêþí ìåëéþí êáé Üëëùí ìåëéóóïêïìéêþí

ðñïúüíôùí 124ÉÉ. Áíáãíþñéóç öõóéêþí ìåëéþí 125ÉÉÉ. Áíáãíþñéóç ìåèüäùí êáé ðñáêôéêþí ôõðïðïßçóçò, óõóêåõáóßáò êáé

óÞìáíóçò ìåëéóóïêïìéêþí ðñïúüíôùí 126

ÌÅÑÏÓ Â: ÓÇÑÏÔÑÏÖÉÁ

ÊÅÖÁËÁÉÏ 6. ÓÇÑÏÔÑÏÖÉÁ - ÐÁÑÏÕÓÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ÐÑÏÏÐÔÉÊÅÓ

6.1 ÅéóáãùãÞ 1326.2 Ðáñïýóá êáôÜóôáóç êáé ðñïïðôéêÝò ôçò Óçñïôñïößáò óôçí ÅëëÜäá

êáé ôïí êüóìï 133ÐÅÑÉËÇØÇ 137ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 137

ÊÅÖÁËÁÉÏ 7. Ï ÌÅÔÁÎÏÓÊÙËÇÊÁÓ ÊÁÉ Ç ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÔÇÓ ÌÏÕÑÉÁÓ

7.1 Ìïñöïëïãßá - Âéïëïãßá ôïõ åíôüìïõ 140

Ðåñéå÷üìåíá

7

7.2 Ç ÌïõñéÜ 144ÐÅÑÉËÇØÇ 146ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 146

ÊÅÖÁËÁÉÏ 8. Ç ÅÊÔÑÏÖÇ ÔÏÕ ÌÅÔÁÎÏÓÊÙËÇÊÁ

8.1 Êáíüíåò êáé ôå÷íéêÝò 1488.2 ÓõíèÞêåò åêôñïöÞò ìåôáîïóêþëçêá êáé äçìéïõñãßáò êïõêïõëéþí 1528.3 ÌÝóá êáé ôå÷íéêÝò óõíôÞñçóçò êïõêïõëéþí êáé áíáðÞíéóç 153ÐÅÑÉËÇØÇ 156ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ 156ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏ ÌÅÑÏÓÉ. ×åéñéóìïß åêôñïöÞò ìåôáîïóêùëÞêùí 157ÉÉ. ×åéñéóìïß êëáäþìáôïò êáé áðüðíéîçò 159

ÃËÙÓÓÁÑÉ 161

ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ 163

Ðåñéå÷üìåíá

8

ÐÑÏËÏÃÏÓ

Ìåôáîý ôùí äéáöüñùí æùéêþí åéäþí ðïõ áðü ðïëý ðáëéÜ ï Üíèñùðïò Ý÷åé ìÜèåé íá

åêôñÝöåé ãéá ðáñáãùãéêïýò óêïðïýò, ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé äýï Ýíôïìá: ç ìÝëéóóá êáé ï

ìåôáîïóêþëçêáò. Áí êáé Ý÷ïõìå óõíçèßóåé íá óêåöôüìáóôå üôé ôá Ýíôïìá åßíáé ãåíéêÜ

åðéæÞìéá óôéò êáëëéÝñãåéåò Þ åíï÷ëçôéêÜ óôïí Üíèñùðï êáé ôá áãñïôéêÜ æþá óôçí

ðåñßðôùóç ôçò ìÝëéóóáò êáé ôïõ ìåôáîïóêþëçêá, ãíùñßæïõìå ðùò áíáöåñüìáóôå óå

ùöÝëéìá Þ üðùò ôá ïíïìÜæïõìå, óå "ðáñáãùãéêÜ" Ýíôïìá.

Ôï ìåôÜîé ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï êïõêïýëé ðïõ ðëÝêåé ï ìåôáîïóêþëçêáò, êáé ôï ìÝëé,

ï âáóéëéêüò ðïëôüò, ôï êåñß êáé Üëëá ðñïúüíôá ðïõ ðáñÜãåé ç ìÝëéóóá åß÷áí êáé

åîáêïëïõèïýí íá Ý÷ïõí éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôïí Üíèñùðï.

Ç ìåëÝôç êáé ç áó÷ïëßá ìå ôç ìÝëéóóá êáé ôï ìåôáîïóêþëçêá Ý÷ïõí ðñï ðïëëïý

áðïôåëÝóåé éäéáßôåñïõò ðáñáãùãéêïýò êëÜäïõò ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá: ôç Ìåëéóóïêïìßá

êáé ôç Óçñïôñïößá áíôßóôïé÷á.

Ôï âéâëßï ðïõ Ý÷åôå óôá ÷Ýñéá óáò èÝëåé íá äþóåé ôéò ðñþôåò êáé âáóéêÝò ãíþóåéò

ðñïêåéìÝíïõ íá åíèáññýíåé íÝïõò áíèñþðïõò íá åíáó÷ïëçèïýí ìå ôïõò äýï áõôïýò

åíäéáöÝñïíôåò, áðü ïéêïíïìéêÞò êáé åðáããåëìáôéêÞò Üðïøçò, ðáñáãùãéêïýò êëÜäïõò.

Ç ýëç ôïõ âéâëßïõ áõôïý ðåñéëáìâÜíåé ôüóï èåùñçôéêÜ üóï êáé ðñáêôéêÜ èÝìáôá. Êáé

åßíáé ôï ôåëåõôáßï ðïëý óçìáíôéêü, ôï ôáßñéáóìá äçëáäÞ ôçò èåùñßáò ìå ôçí ðñÜîç. Ç

Ìåëéóóïêïìßá êáé ç Óçñïôñïößá äåí åßíáé ìüíï èåùñßá áëëÜ äåí åßíáé êáé ìüíï ðñÜîç.

Ìåëéóóïêüìïò Þ Óçñïôñüöïò äåí åßíáé ï èåùñçôéêüò óôç Ìåëéóóïêïìßá Þ óôç

Óçñïôñïößá, üðùò åðßóçò äåí åßíáé åêåßíïò ðïõ ãíùñßæåé ôçí ðñÜîç áëëÜ äåí ìðïñåß íá

åîçãÞóåé ôï ðþò êáé ôï ãéáôß åêôåëåß áõôÞ êáé ü÷é ôçí Üëëç åñãáóßá. Ç áëëçëïåðßäñáóç

ôçò èåùñßáò êáé ôçò ðñáêôéêÞò åßíáé åêåßíç ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôç Ìåëéóóïêïìßá êáé ôç

Óçñïôñïößá ùò åöáñìïóìÝíïõò - ðáñáãùãéêïýò êëÜäïõò ôçò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò.

Éäéáßôåñç Ýìöáóç êáôÜ ôçí óõããñáöÞ ôïõ âéâëßïõ äüèçêå óôç Ìåëéóóïêïìßá ëüãù ôçò

óðïõäáéüôçôáò ôïõ êëÜäïõ óôçí áãñïôéêÞ ïéêïíïìßá óå üëç ôç ÷þñá. Äßíïíôáé üìùò êáé

ãéá ôçí Óçñïôñïößá ïé åëÜ÷éóôåò áðáñáßôçôåò ãíþóåéò Ýôóé þóôå, óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ï

êëÜäïò áõôüò ðáñïõóéÜæåé éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí, íá ìðïñåß éêáíïðïéçôéêÜ íá

ðñáãìáôïðïéçèåß ç ó÷åôéêÞ åêðáßäåõóç.

9

ÌÝñïò ÁÌÅËÉÓÓÏÊÏÌÉÁ

10

ÌÅËÉÓÓÏÊÏÌÉÁ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ

¼ðùò üëá ôá Ýíôïìá Ýôóé êáé ç ìÝëéóóá õðÞñ÷å óôç ãç ðïëý ðñéí ôçí åìöÜíéóç ôïõáíèñþðéíïõ åßäïõò. Óýíôïìá ï ðñùôüãïíïò Üíèñùðïò áíôéëÞöèçêå ôçí áîßá ôùíìåëéóóþí êáé, üðùò ìáñôõñïýí ó÷åôéêÝò ÷áñáãìÝíåò ðáñáóôÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí âñåèåß óåóðÞëáéá, ìÜæåõå ôï ãëõêü ðñïúüí ôïõò -ôï ìÝëé- ìÝ÷ñéò üôïõ, ìåñéêÝò ÷éëéåôßåò ôþñá,ìðüñåóå íá ôéò êáôáóôÞóåé ïéêüóéôåò. ÊáôÜöåñå äçëáäÞ íá äçìéïõñãÞóåé ÷þñïõò(êõøÝëåò) óôïõò ïðïßïõò íá äéáôçñåß ôéò ìÝëéóóåò, íá ôéò ðáñáôçñåß êáé íá ôéò ÷åéñßæåôáéêáôÜëëçëá ðñïêåéìÝíïõ íá ðÜñåé ôá ðñïúüíôá ðïõ áõôÝò ðáñÜãïõí.

Ïé ¸ëëçíåò Þôáí áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ ãíþñéóáí êáé äéÝäùóáí ôçí ôÝ÷íç ôçòìåëéóóïêïìßáò, åßíáé äå ðÜñá ðïëëÜ ôá ó÷åôéêÜ áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá êáé ïéáíáöïñÝò áêüìá êáé óôç Ìõèïëïãßá ôïõò. Óôçí åéêüíá 1 öáßíåôáé êåßìåíï ãñáììÝíï óåóõëëáâéêü áëöÜâçôï ôçò ÃñáììéêÞò ´, áðü ðéíáêßäá ôçò Êíùóïý ôïõ 14ïõ áéþíá ð.×.,ìå Ýíá áðü ôá áñ÷áéüôåñá åõñÞìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ìåëéóóïêïìßá.

Ç ìÝëéóóá áíÞêåé óôçí ÔÜîç Hymenoptera ôùí åíôüìùí êáé óôï ãÝíïò Apis ôï ïðïßïðåñéëáìâÜíåé êáé ôá åßäç: Apis dorsata F., Apis florea F., Apis cerana F. êáé Apis melliferaL. Áðü ôá 4 áõôÜ åßäç ìåëéóóþí ôï ôåëåõôáßï åßíáé åêåßíï ôï ïðïßï åíäéáöÝñåé éäéáßôåñáêáé ôï ïðïßï êõñßùò åêìåôáëëåýåôáé ï Üíèñùðïò óå üëï ôïí êüóìï.

Óôï åßäïò áõôü (Apis mellifera) õðÜñ÷ïõí äéÜöïñá õðïåßäç Þ öõëÝò. Óôçí ÅëëÜäáêõñßáñ÷ç öõëÞ åßíáé ç A. mellifera macedonica ãíùóôÞ êáé ùò ìáêåäïíßôéêç ìÝëéóóá çïðïßá áíáãíùñßæåôáé ùò ìéá áðü ôéò êáëýôåñåò óôïí êüóìï.

Ç åíáó÷üëçóç ìå ôéò ìÝëéóóåò ôüóï óå åñáóéôå÷íéêü üóï êáé óå åðáããåëìáôéêüåðßðåäï åßíáé åõ÷Üñéóôç êáé ïéêïíïìéêÜ áðïäïôéêÞ, áñêåß êáíåßò íá áãáðÞóåé ôïáíôéêåßìåíï áõôü, íá ôï ìåëåôÞóåé êáé íá äéáèÝóåé ôïí áíÜëïãï ÷ñüíï. Ç ÌåëéóóïêïìßáÜëëùóôå ðÜíôá Ýäéíå óçìáíôéêü åéóüäçìá, óõìðëçñùìáôéêü Þ êýñéï óôïõò áó÷ïëïý-ìåíïõò ìå áõôÞ.

Óôá êåöÜëáéá ðïõ áêïëïõèïýí èá ìåëåôÞóïõìå ôïõò åîÞò ôïìåßò:

Óôï 1ï êåöÜëáéï: ÃåíéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôï áíôéêåßìåíï ôïõ êëÜäïõ ôçò Ìåëéóóïêïìßáò êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôïõ.

Óôï 2ï êåöÜëáéï: Ôï ìåëßóóé ùò ðáñáãùãéêüò ïñãáíéóìüò.Óôï 3ï êåöÜëáéï: Ôéò óõíèÞêåò, ôïõò ðáñÜãïíôåò, ôïõò ôñüðïõò êáé ôéò ðñáêôéêÝò

ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí åêôñïöÞ ôùí ìåëéóóþí êáé ôçí ðáñáãùãÞ ôùí ðñïúüíôùí ôïõò.

Óôï 4ï êåöÜëáéï: ÐåñéãñáöÞ ìåëéóóïêïìéêþí ðñïúüíôùí êáé ìÝóá ëÞøçò áõôþí óôï ìåëéóóïêïìåßï êáé óôï ìåëéóóïêïìéêü åñãáóôÞñéï.

Óôï 5ï êåöÜëáéï: Ôõðïðïßçóç, óõóêåõáóßá êáé åìðïñßá ìåëéóóïêïìéêþí ðñïúüíôùí.

Åéêüíá 1ð Ü ó é è å ï ß ò ì Ý ë é . Á Ì Ö Ï Ñ Å Õ Ó 1( ð ñ ï ó ö Ý ñ å ô á é ) ó å ü ë ï õ ò ô ï õ òè å ï ý ò ì Ý ë é . Ý í á ò á ì ö ï ñ Ý á ò( á ð ü ô ï â é â ë ß ï " Á ñ ÷ á ß á Å ë ë ç í é ê ÞÃ ë þ ó ó á " , ô ç ò Á ´ Ã õ ì í á ó ß ï õ , Ï Å Ä Â ,Á è Þ í á 2 0 0 0 )

11

1ï ÊåöÜëáéï

Áíôéêåßìåíï,

Äñáóôçñéüôçôåò êáé

ÐñïïðôéêÝò

ôçò Ìåëéóóïêïìßáò

Áíôéêåßìåíï, Äñáóôçñéüôçôåò êáé ÐñïïðôéêÝò ôçò Ìåëéóóïêïìßáò

12

1ï ÊåöÜëáéïÁíôéêåßìåíï, Äñáóôçñéüôçôåò êáé ÐñïïðôéêÝò ôçò Ìåëéóóïêïìßáò

1.1. Ïñéóìüò Ìåëéóóïêïìßáò. Ñüëïò ôçò ìÝëéóóáò óôï ïéêïóýóôçìá.Ç ìåëéóóïêïìßá áðïôåëåß éäéáßôåñï êëÜäï ôçò ãåùðïíßáò. Áó÷ïëåßôáé ìå ôç ìÝëéóóá

êáé ôçí ðáñáãùãÞ ôùí ìåëéóóïêïìéêþí ðñïúüíôùí ôçò. Åßíáé Ýíáò åöáñìïóìÝíïòðáñáãùãéêüò êëÜäïò ï ïðïßïò äéäÜóêåôáé áêüìç êáé óôá ðáíåðéóôÞìéá. ÐïëëÝò ìåëÝôåòãßíïíôáé óå åñåõíçôéêÜ êáé åêðáéäåõôéêÜ êÝíôñá óå üëï ôïí êüóìï ãéá ôçí ìåëéóóïêïìßá.

Åßíáé ãåãïíüò üôé ìå ôéò Ýííïéåò ìÝëéóóá, ìåëéóóïêïìßá, ìåëßóóé áìÝóùò Ýñ÷åôáé óôïíïõ ôï ìÝëé, ôï êåñß, ßóùò êáé ï âáóéëéêüò ðïëôüò. Ï ñüëïò üìùò ôçò ìÝëéóóáò óôç öýóçåßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêüò êáé õðåñâáßíåé êáôÜ ðïëý ôçí áîßá ôùí ðñïúüíôùí áõôþí.¸÷åôå áóöáëþò ìÜèåé óå Üëëá ìáèÞìáôá üôé ôá öõôÜ áíÜëïãá ìå ôï áí ÷ñåéÜæïíôáé Þü÷é ôá Ýíôïìá ãéá íá ãïíéìïðïéçèïýí, ÷ùñßæïíôáé óå “åíôïìüöéëá” êáé “áíåìüöéëá”áíôßóôïé÷á.

Ç ìÝëéóóá èåùñåßôáé ôï êõñéüôåñï åßäïò åíôüìïõ ðïõ åðéêïíéÜæåé ôá Üíèç ôùíåíôïìüöéëùí öõôþí (Åéê. 1.1) ìåôáöÝñïíôáò ôç ãýñç áðü ôï Ýíá Üíèïò óôï Üëëï. ÁõôÞôçí "ðñïóöïñÜ" ôçò óôá öõôÜ ôçí êÜíåé óõíå÷þò üëï ôï ÷ñüíï åöüóïí ïé êáéñéêÝòóõíèÞêåò ôï åðéôñÝðïõí. Åßíáé ìéá áíÜãêç ôçò ãéá íá ôñáöåß ç ßäéá êáé ôï ìåëßóóé. Ôïðþò ãßíïíôáé üëá áõôÜ èá ôá äïýìå êáèþò èá ìåëåôÜìå ôçí ìÝëéóóá êáëýôåñá. ÓõíÝðåéáôçò åðéêïíßáóçò åßíáé ç ãïíéìïðïßçóç ôùí öõôþí êáé ç ðáñáãùãÞ êáñðþí êáé óðüñùí.Ôá ðåñéóóüôåñá êáëëéåñãïýìåíá öõôÜ óôçí ÷þñá ìáò åßíáé åíôïìüöéëá êáé Ýôóé çðáñïõóßá ôçò ìÝëéóóáò óõìâÜëëåé ïõóéáóôéêÜ óôçí ðïóïôéêÞ áëëÜ êáé ôçí ðïéïôéêÞðáñáãùãÞ ôùí öõôþí áõôþí.

Óôç öýóç ïé óðüñïé, áöïý ùñéìÜóïõí, ðÝöôïõí óôï Ýäáöïò êáé öõôñþíïõíäçìéïõñãþíôáò íÝá öõôÜ. ¸ôóé ëïéðüí ôá öõôÜ óõíå÷ßæïõí íá áíáðáñÜãïíôáé, íáðïëëáðëáóéÜæïíôáé êáé íá äßíïõí ìåôáîý Üëëùí ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò öùôïóýíèåóçò, ôïïîõãüíï êáé ôéò ïñãáíéêÝò åíþóåéò (óÜê÷áñá). ÁõôÜ åßíáé äýï åíôåëþò áðáñáßôçôá÷çìéêÜ óõóôáôéêÜ ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò æùÞò óôïí ðëáíÞôç ìáò.

Åéêüíá 1.1Ì Ý ë é ó ó á ó åÜ í è ï ò á ÷ ë á ä é Ü ò .

1ï ÊÅÖÁËÁÉÏ

Áíôéêåßìåíï, Äñáóôçñéüôçôåò êáé ÐñïïðôéêÝò ôçòÌåëéóóïêïìßáò

ÊåöÜëáéï 1ï

13

1.2. Ôá ðñïúüíôá ôïõ ìåëéóóéïý

Ôï ðéï ãíùóôü ðñïúüí ðïõ ðáñÜãåôáéáðü ôç ìÝëéóóá åßíáé áíáìößâïëá ôï ìÝëé.Ç ôñïöÞ áõôÞ ðïõ áðïôåëåßôáé áðü 180äéáöïñåôéêÝò ïõóßåò, äåí õðÜñ÷åé Ýôïéìçóôç öýóç ïýôå ìðïñåß ï Üíèñùðïò íá ôçíêáôáóêåõÜóåé óôï åñãáóôÞñéï. Ìüíï çìÝëéóóá öôéÜ÷íåé ìÝëé, áöïý ðñþôá óõë-ëÝîåé ôï íÝêôáñ áðü ôá Üíèç Þ óõëëÝîåé Üë-ëåò ãëõêÝò ïõóßåò ãíùóôÝò ùò ìåëéôþìáôá.Ôá ìåëéôþìáôá åßíáé åêêñßóåéò ïñéóìÝíùíåíôüìùí ðïõ æïõí (ðáñáóéôïýí) ðÜíù óôáöõôÜ. Ç ìÝëéóóá ìåôáöÝñåé ôéò ïõóßåòáõôÝò óôçí êõøÝëç, ôéò ìåôáðïéåß, ôéòåìðëïõôßæåé ìå äéêÝò ôçò ïõóßåò ðáñÜ-ãïíôáò Ýôóé ôï ìÝëé. Óôç óõíÝ÷åéá ôï áðï-èçêåýåé ìÝóá óôéò êçñÞèñåò (Åéê. 1.2).

Ç áîßá ôïõ ìåëéïý ùò äéáôñïöéêïýðñïúüíôïò óôïí Üíèñùðï åßíáé ðïëý ìåãÜëç êáé äåí ìðïñåß íá óõãêñéèåß ìå ÜëëåòãëõêáíôéêÝò ïõóßåò (æÜ÷áñç ê.Ü.).

Ç ãýñç ôùí ëïõëïõäéþí ìáæåýåôáé áðü ôéò ìÝëéóóåò óôá ðßóù ðüäéá ôïõò (Åéê. 1.3),ìåôáöÝñåôáé êáé áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôç êõøÝëç, óôá êåëéÜ ôùí êçñçèñþí (Åéê. 1.4). Çãýñç áðïôåëåß Ýíá Üëëï óðïõäáßï ìåëéóóïêïìéêü ðñïúüí. Åßíáé ðëïýóéá óå ðñùôåÀíåòêáé áðïôåëåß Üñéóôç ôñïöÞ ãéá ôïí Üíèñùðï. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÜ äåäïìÝíá ðïõ äåß÷íïõíôçí ìåãÜëç ôçò áîßá óôç äéáôÞñçóç ôçò õãåßáò êáé ôçò êáëÞò öõóéêÞò ôïõ êáôÜóôáóçò.

Ï âáóéëéêüò ðïëôüò åßíáé ìéá ðëïýóéá ðñùôåúíïý÷ïò ôñïöÞ. ¸÷åé õðüëåõêç êñåìþäçåìöÜíéóç, éäéÜæïõóá ïóìÞ êáé õðüîéíç ãåýóç. ÐáñÜãåôáé áðü åéäéêïýò áäÝíåò(õðïöáñõããéêïýò áäÝíåò) ðïõ âñßóêïíôáé óôï êåöÜëé ôùí íåáñþí åñãáôñéþí ìåëéóóþí.Ìå ôïí ðïëôü áõôü ôñÝöåôáé óõíå÷þò êáé áðïêëåéóôéêÜ ç âáóßëéóóá (Åéê. 1.5).

Åéêüíá 1.2Ì Ý ë é ó å ê ç ñ Þ è ñ á .

Åéêüíá 1.3Å ñ ã Ü ô ñ é á ì Ý ë é ó ó á ì å ô á ö Ý ñ å é ã ý ñ ç

ì Ý ó á ó ô ç í ê õ ø Ý ë ç .

Åéêüíá 1.4Ã ý ñ ç ô ï ð ï è å ô ç ì Ý í ç ì Ý ó á ó å ê å ë é Ü .

14

Ôï êåñß ðáñÜãåôáé óå åéäéêïýò áäÝíåò (êçñïãüíïé áäÝíåò) ðïõ âñßóêïíôáé óôï êÜôùìÝñïò ôçò êïéëéÜò ôùí åñãáôñéþí. Åßíáé Ýíá ðïëýðëïêï ìßãìá áðü 300 ïõóßåò ðåñßðïõ.Åßíáé åðßóçò áäýíáôï íá ôï óõíèÝóåé ï Üíèñùðïò. Ìå ôï êåñß ïé ìÝëéóóåò ÷ôßæïõí ôéòêçñÞèñåò ôïõò (Åéê. 1.6). Ïé ÷ñÞóåéò ôïõ åßíáé ðïëëÝò. áðü ôçí êáôáóêåõÞ êåñéþí êáéëáìðÜäùí, ôçí ðáñáóêåõÞ êáëëõíôéêþí, âåñíéêéþí, ëéðáíôéêþí ùò êáé ôéò êáëÝò ôÝ÷íåò(æùãñáöéêÞ, ïìïéþìáôá ê.Ü.).

Ç ðñüðïëç áðïôåëåßôáé áðü äéÜöïñåò ñçôéíþäåéò åêêñßóåéò ôùí öõôþí ðïõóõëëÝãïõí êáé åðåîåñãÜæïíôáé ïé åñãÜôñéåò, ïé ïðïßåò ðñïóèÝôïõí êåñß, ãýñç êáé ôçíåìðëïõôßæïõí ìå Üëëåò ïõóßåò. Ï ñüëïò ôçò óôï ìåëßóóé åßíáé êõñßùò ðñïóôáôåõôéêüòäéüôé äñá åíáíôßïí ôùí âáêôçñßùí. Ïé ìÝëéóóåò êáëýðôïõí ìå ðñüðïëç êÜèå îÝíï óþìáðïõ èá âñåèåß ìÝóá óôçí êõøÝëç êáé åßíáé áäýíáôï íá ôï ìåôáöÝñïõí êáé íá ôï ðåôÜîïõíÝîù. Ìå ôçí ðñüðïëç åðßóçò êáëýðôïõí ôá áíïßãìáôá, ôéò ÷áñáìÜäåò ôçò êõøÝëçò.

Ïé ÷ñÞóåéò ôçò ðñüðïëçò ãéá ôïí Üíèñùðï åßíáé ðïëëÝò üðùò: óôçí éáôñéêÞ,êôçíéáôñéêÞ, âéïìç÷áíßá êáëëõíôéêþí, ôçí óáðùíïðïéßá êáèþò êáé óôç âéïëïãéêÞãåùñãßá.

Ôï äçëçôÞñéï ôùí ìåëéóóþí ðáñÜãåôáé áðü åéäéêïýò áäÝíåò (áäÝíåò äçëçôçñßïõ) ôçòåñãÜôñéáò. Åßíáé Ýíá ðïëýðëïêï ìßãìá ÷çìéêþí ïõóéþí. ¸÷åé äéáõãÞ åìöÜíéóç, ÝíôïíáðéêñÞ ãåýóç êáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ïóìÞ. ¸÷åé ðïëëÝò ÷ñÞóåéò óôçí éáôñéêÞ.

1.3. Ç Ìåëéóóïêïìßá óôçí Åõñþðç êáé ôïí ÊüóìïÁðü ôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ìðïñïýìå íá ðáñáôçñÞóïõìå üôé ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

(Å.Å.) óôï óýíïëü ôçò ðáñïõóéÜæåé Ýëëåéììá üóïí áöïñÜ ôï ìÝëé êáé ðñÝðåé íá åéóÜãåéðåñßðïõ ôï Þìéóõ ôïõ ìåëéïý ðïõ êáôáíáëþíåé. Ï âáèìüò áõôÜñêåéÜò ôçò ôï 1998/99 Þôáí47,4% (óôïé÷åßá FAO) êáé ãéá ðñþôç öïñÜ ìåéþèçêå áðü ôï ðïóïóôü ôïõ 50%.ÁíáëõôéêÜ óôïí Ðßíáêá 1.1. ðïõ áêïëïõèåß âëÝðïõìå óôïé÷åßá ãéá ôï éóïæýãéï åöïäéáó-ìïý ìå ìÝëé ôçò Å.Å. ôùí 15 êñáôþí ìåëþí.

Åéêüíá 1.5Â á ó é ë é ê ü ò ð ï ë ô ü ò ó å â á ó é ë é ê Ü ê å ë é Ü .

Åéêüíá 1.6Ö õ ó é ê Ý ò ê ç ñ Þ è ñ å ò .

Áíôéêåßìåíï, Äñáóôçñéüôçôåò êáé ÐñïïðôéêÝò ôçò Ìåëéóóïêïìßáò

15

ÊåöÜëáéï 1ï

1. ÅóùôåñéêÞ ÷ñÞóç-êáôáíÜëùóç Å.Å. (óå åêáôïììýñéá êéëÜ)

2. ×ñçóéìïðïéïýìåíç ðáñáãùãÞ (óå åêáôïììýñéá êéëÜ)

3. ÓõíïëéêÝò åéóáãùãÝò (óå åêáôïììýñéá êéëÜ)

4. ÓõíïëéêÝò åîáãùãÝò (óå åêáôïììýñéá êéëÜ)

5. ÅíäïêïéíïôéêÝò óõíáëëáãÝò (óå åêáôïììýñéá êéëÜ)

6. ÊáôáíÜëùóç (êéëÜ áíÜ Üôïìï)

7. Âáèìüò áõôÜñêåéáò (% óôçí åóùôåñéêÞ êáôáíÜëùóç)

ÊñÜôïò-ÌÝëïò

Áõóôñßá

ÂÝëãéï

Ãáëëßá

Ãåñìáíßá

Äáíßá

ÅëëÜäá

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï

Éñëáíäßá

Éóðáíßá

Éôáëßá

Ëïõîåìâïýñãï

Ïëëáíäßá

Ðïñôïãáëßá

Óïõçäßá

Öéíëáíäßá

ÓÕÍÏËÏ

Áñéèìüò Ìåëéóóéþí

363.967

100.000

1.446.900

899.000

155.000

1.380.000

200.000

20.000

2.238.064

1.100.000

10.213

80.000

632.500

145.000

42.000

8.812.644

Áíáëïãßá % óôï Óýíïëï

4.13

1.13

16.42

10.20

1.76

15.66

2.27

0.23

25.40

12.48

0.11

0.91

7.18

1.64

0.48

100.00

Ðßíáêáò 1.1.Éóïæýãéï Ìåëéïý (¸ôïò 1998/99) óôçí Å.Å.

Ðßíáêáò 1.2Ìåëßóóéá áíÜ êñÜôïò-ìÝëïò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ôùí 15

ÐçãÞ: Eurostat (Cronos) áðü ôçí ¸êèåóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ìå áñéèìüCOM(2001) 70 ôåëéêü/16.02.2001

ÐçãÞ: Áðü ÅðéôñïðÞ Å.Å., AGRI.D.2, L.A., VI/3015/98 rev.11 /21.01.2002 (MIEL PROGR 2002)

274,9

130,2

150,4

5,7

31,4

0,7

47,4

16

¸ôïò

1995

1997

1999

ÓõíïëéêÞ Ðáãêüóìéá

ÐáñáãùãÞ

1.142

1.147

1.174

ÐáñáãùãÞ

Å.Å.

120

117

116

ÐáñáãùãÞ ÅëëÜäáò

14,0

12,0

12,5

Ðßíáêáò 1.3Óõãêñéôéêüò Ðßíáêáò Ðáãêüóìéáò ÐáñáãùãÞò Ìåëéïý óôçí Å.Å. (óå åêáôïììýñéá êéëÜ)

ÐçãÞ: FAO áðü ôçí ¸êèåóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ìå áñéèìü COM(2001) 70ôåëéêü/16.02.2001

Óôïí Ðßíáêá 1.2. öáßíåôáé ðüóï Ýíôïíá áóêåßôáé ç äñáóôçñéüôçôá ôçò ìåëéóóïêïìßáòóôçí Å.Å. ôùí 15 êáôÜ ôï Ýôïò 2002 óå ó÷Ýóç ìå ôïí áñéèìü ôùí ìåëéóóéþí áíÜ êñÜôïòìÝëïò.

Ï Ðßíáêáò 1.3. äåß÷íåé óõãêñéôéêÜ ôçí ðáãêüóìéá ðáñáãùãÞ ìåëéïý êáé áíôßóôïé÷áåêåßíåò ôçò Å.Å. êáé ôçò ÅëëÜäáò ãéá ïñéóìÝíåò ÷ñïíéÝò.

Áðü ôïí Ðßíáêá 1.3. ðñïêýðôåé ç ìéêñÞ óõãêñéôéêÜ ðáñáãùãÞ ìåëéïý óôçí Å.Å. óåó÷Ýóç ìå ôçí ðáãêüóìéá ðáñáãùãÞ. ×þñåò ìå ìåãÜëç ðáñáãùãÞ óå ìÝëé åßíáé ç Ñùóßá,ç Âñáæéëßá, ç Êßíá, ç ÁñãåíôéíÞ êáé ïé Ç.Ð.Á.

1.4. ÊáôÜóôáóç êáé ðñïïðôéêÝò ôçò Ìåëéóóïêïìßáò óôçí ÅëëÜäáÓôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷ïõí 24.580 ìåëéóóïêïìéêÝò åêìåôáëëåýóåéò. Áð' áõôÝò ìüíïí ïé

3.000, ðåñßðïõ 12% ôïõ óõíüëïõ, ìðïñïýí íá ÷áñáêôçñéóèïýí ùò åðáããåëìáôéêÝò. Ïéåðáããåëìáôßåò ìåëéóóïêüìïé êáôÝ÷ïõí ðåñßðïõ 400.000 êõøÝëåò äçëáäÞ ôï 29% ôïõóõíïëéêïý áñéèìïý ôùí êõøåëþí. Ï óõíïëéêüò áñéèìüò êõøåëþí óôç ÷þñá ìáò, üðùòÞäç óçìåéþíåôáé, áíÝñ÷åôáé óå 1.380.000 ðåñßðïõ (ÐçãÞ: ÔìÞìá Ìåëéóóïêïìßáò, Ä/íóçÆùéêÞò ÐáñáãùãÞò, Õð. Ãåùñãßáò 2002).

ÐáñÜãïíôáé óôç ÷þñá ìáò êáôÜ ìÝóï üñï ðåñßðïõ 12.000 ôüíïé ìÝëé ôï ÷ñüíï. Ç ìÝóçåôÞóéá áðüäïóç áíÜ ìåëßóóé åßíáé 8,70 êéëÜ. Èåùñåßôáé ÷áìçëÞ êáé õðÜñ÷ïõí ðåñéèþñéááýîçóÞò ôçò. ÐñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé ðáñïõóéÜæïíôáé ìåãÜëåò äéáêõìÜíóåéò óôçðáñáãùãÞ ìåëéïý áíÜ ìåëßóóé, ãåãïíüò ôï ïðïßï ïöåßëåôáé óôç ìç óùóôÞ åêôñïöÞ ôùíìåëéóóïóìçíþí êáé óå Üëëïõò ðáñÜãïíôåò.

Óôç ÷þñá ìáò êáôáíáëþíïíôáé ðåñßðïõ êáôÜ ìÝóï üñï 16.000 ôüíïé ìÝëé ôï ÷ñüíï.Áð' áõôïýò êÜèå ÷ñüíï ïé 4.000 ôüíïé åéóÜãïíôáé áðü äéÜöïñåò ÷þñåò. ÐáñïõóéÜæåéëïéðüí áõôÜñêåéá óå ðïóïóôü 75% ðåñßðïõ. ÄåäïìÝíçò ôçò åëëåéììáôéêüôçôáò óôï ìÝëéóôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Å.Å. õðÜñ÷ïõí ìåãÜëá ðåñéèþñéá áíÜðôõîçò ôïõ êëÜäïõ ôçòìåëéóóïêïìßáò óôç ÷þñá ìáò. Áêüìç ðñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé ç ðïéüôçôá ôïõ åëëçíéêïýìåëéïý åßíáé áíþôåñç ëüãù ôùí éäéáßôåñùí óõíèçêþí ðáñáãùãÞò ôïõ (÷ëùñßäá, êëßìá,Ýäáöïò) óå óýãêñéóç ìå Üëëåò ÷þñåò. ¸ôóé ôï åëëçíéêü ìÝëé åßíáé ðåñéæÞôçôï êáé ïé

Áíôéêåßìåíï, Äñáóôçñéüôçôåò êáé ÐñïïðôéêÝò ôçò Ìåëéóóïêïìßáò

17

ÊåöÜëáéï 1ï

äõíáôüôçôåò áýîçóçò ôùí ðáñáãùãéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ãé' áõôü êáé ãéá ôá õðüëïéðáìåëéóóïêïìéêÜ ðñïúüíôá åßíáé ðïëý ìåãÜëåò.

Ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, áñìüäéï ãéá ôïí êëÜäï ôçòìåëéóóïêïìßáò, ôïí Ý÷åé åíôÜîåé óôïõò ðñïùèïýìåíïõò êëÜäïõò ãéá ôïõò åîÞò ëüãïõò:

1. Áðü ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò ìåëéóóïêïìßáò ðáñÜãåôáé Ýíá ðñïúüí, “ÔÏ ÌÅËÉ”,ðáñáäïóéáêü åëëçíéêü ðñïúüí áðü áñ÷áéïôÜôùí ÷ñüíùí. ÓÞìåñá áíÞêåé óôïí êáôÜëïãïôùí ðñïúüíôùí ôçò ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò. Åêôüò áðü ôï ìÝëé, áðü ôçí Üóêçóç ôçòìåëéóóïêïìßáò, ðáñÜãïíôáé, üðùò Ý÷åé áíáöåñèåß, êáé Üëëá ðñïúüíôá. ¼ëá ôá ðñïúüíôáåßíáé ìåãÜëçò âéïëïãéêÞò áîßáò, ìå ìåãÜëç æÞôçóç óôçí áãïñÜ, êáé óôá ïðïßá ç ÷þñá ìáòåßíáé åëëåéììáôéêÞ.

2. Ìå ôïí êëÜäï ôçò ìåëéóóïêïìßáò áó÷ïëïýíôáé ðåñßðïõ 24.000 íïéêïêõñéÜ, ìåóçìáíôéêÞ åðßäñáóç óôï ïéêïãåíåéáêü ôïõò åéóüäçìá.

3. Ç ìÝëéóóá êáôÝ÷åé óçìáíôéêü ñüëï óôï ïéêïóýóôçìá êáé éäéáßôåñá óôçí áãñïôéêÞðáñáãùãÞ ìå ôçí åðéêïíßáóç ôùí åíôïìüöéëùí öõôþí üðùò êáé ðñïçãïõìÝíùò Ý÷åéáíáöåñèåß.

18

ÐÅÑÉËÇØÇ

Ç Ìåëéóóïêïìßá åßíáé êëÜäïò ôçò ÃåùðïíéêÞò ÅðéóôÞìçò. ÌåëåôÜ ôç ìÝëéóóá(ìïñöïëïãßá, âéïëïãßá, ïéêïëïãßá ê.Ü.) êáé ôá ðñïúüíôá ðïõ áõôÞ ðáñÜãåé. Åðßóçò óôçíåöáñìïãÞ ôçò åßíáé Ýíáò óçìáíôéêüò ðáñáãùãéêüò ôïìÝáò ôçò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò. ÇìÝëéóóá èåùñåßôáé ï óçìáíôéêüôåñïò ðáñÜãïíôáò åðéêïíßáóçò ôùí öõôþí êáé ãé' áõôüÝ÷åé éäéáßôåñï ñüëï óôï ïéêïóýóôçìá. Ôá ðñïúüíôá ôçò ìÝëéóóáò, ôï ìÝëé, ôï êåñß, ç ãýñç,ï âáóéëéêüò ðïëôüò, ç ðñüðïëç êáé ôï äçëçôÞñéï åêôéìþíôáé ðÜñá ðïëý áðü ôïíÜíèñùðï. ÏñéóìÝíá áðü áõôÜ áðïôåëïýí ôñïöÞ óçìáíôéêÞò âéïëïãéêÞò áîßáò êáé Üëëáâñßóêïõí ÷ñÞóåéò óôç âéïìç÷áíßá êáëëõíôéêþí, ôçí öáñìáêåõôéêÞ ê.Ü.

Ç Å.Å. åßíáé åëëåéììáôéêÞ (ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ 50%) ôùí áíáãêþí ôçò óå ìÝëé êáé áíôß-óôïé÷á ç ÅëëÜäá êáôÜ 25% ðåñßðïõ. Óôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷ïõí ðåñßðïõ 24.000 ìåëéó-óïêïìéêÝò åêìåôáëëåýóåéò ðïõ Ý÷ïõí 1.380.000 ìåëßóóéá ðåñßðïõ (ôï 15% ôùí ìåëéóóéþíôçò Å.Å.). Ïé ðñïïðôéêÝò åîÝëéîçò ôïõ êëÜäïõ óôçí ÅëëÜäá åßíáé éäéáßôåñá åõíïúêÝò êáéëüãù ôçò ðïëý êáëÞò ðïéüôçôáò ôïõ åëëçíéêïý ìåëéïý. Ç Ìåëéóóïêïìßá áðïôåëåß ðñïù-èïýìåíç ðáñáãùãéêÞ äñáóôçñéüôçôá áðü ôï êñÜôïò.

ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ

1. Ôá åíôïìüöéëá öõôÜ ãïíéìïðïéïýíôáé áðü ôç ãýñç ðïõ ìåôáöÝñïõí:á) ìüíï ïé ìÝëéóóåò â) êõñßùò ïé ìÝëéóóåòã) Üëëá Ýíôïìá åêôüò áðü ôéò ìÝëéóóåò ä) ôá ðïõëéÜ

2. Ðïéá áðÜíôçóç åßíáé ðéï óùóôÞ êáé óõã÷ñüíùò ðéï ðëÞñçò:á) ç ìÝëéóóá áíÞêåé óôá Ýíôïìáâ) ç ìÝëéóóá áíÞêåé óôá Ýíôïìá êáé óôï ãÝíïò Apisã) ç ìÝëéóóá áíÞêåé óôá Ýíôïìá, óôçí ÔÜîç Õìåíüðôåñá êáé óôï ãÝíïò Apisä) ç ìÝëéóóá áíÞêåé óôï ãÝíïò Apis

3. Ç æÜ÷áñç óå óýãêñéóç ìå ôï ìÝëé Ý÷åé ãéá ôïí Üíèñùðï:á) ßäéá äéáôñïöéêÞ áîßá â) áíþôåñç äéáôñïöéêÞ áîßáã) êáôþôåñç äéáôñïöéêÞ áîßá ä) ó÷åäüí ßäéá äéáôñïöéêÞ áîßá

4. Ðïéïò óõíäõáóìüò ðñïúüíôùí ðåñéëáìâÜíåé ìüíï åßäç ìå öáñìáêåõôéêÞ óçìáóßá:á) ðñüðïëç - ìÝëé â) ìÝëé - âáóéëéêüò ðïëôüòã) äçëçôÞñéï - ãýñç ä) ðñüðïëç - äçëçôÞñéï

5. Ãéá ðïéïõò ëüãïõò ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ðñïùèåß ôïí êëÜäï ôçò Ìåëéóóïêïìßáò óôç ÷þñá ìáò;

6. ÁíáöÝñáôå ôéò 5 ðñþôåò ÷þñåò ôçò Å.Å. ìå êñéôÞñéï ôïí áñéèìü ôùí ìåëéóóéþí ðïõ Ý÷ïõí.

7. Èåùñåßôå üôé ç ðáñáãùãÞ ìåëéïý óôçí Å.Å. áðïôåëåß óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò ðáãêüóìéáòðáñáãùãÞò;

19

2ï ÊåöÜëáéï

Ôï Ìåëßóóé ùò

Ðáñáãùãéêüò

Ïñãáíéóìüò

20

2ï ÊåöÜëáéïÔï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

2.1. Ôá ìÝñç ôïõ ìåëéóóéïýÇ ìÝëéóóá åßíáé áðü ôá ëßãá ðáñáäåßãìáôá åíôüìùí ðïõ æïõí óå êïéíùíßåò. ºóùò Ý÷åé

ôý÷åé íá ðáñáôçñÞóåôå óôéò Üêñåò áãñïôéêþí äñüìùí, óå êôÞìáôá êáé áëëïý êÜðïéáîýëéíá êïõôéÜ âáììÝíá ìå äéÜöïñá ÷ñþìáôá (Åéê. 2.1). Ôá êïõôéÜ áõôÜ, ðïõ ìðïñåß íáåßíáé ìïíÜ, äéðëÜ Þ êáé ðåñéóóüôåñá, ôï Ýíá ðÜíù óôï Üëëï, åßíáé êõøÝëåò ìÝóá óôéòïðïßåò æïõí ïé ìÝëéóóåò. Ïé ìÝëéóóåò ìáæß ìå ôçí êõøÝëç êáé ü,ôé Üëëï áõôÞ ðåñéÝ÷åé,äçëáäÞ ôéò êçñÞèñåò ìå ôïí ãüíï êáé ôéò ôñïöÝò (ìÝëé, ãýñç), áðïôåëïýí ôï ìåëßóóé.

Ìåëßóóé ëïéðüí äåí óçìáßíåé ìßá, áëëÜ ðïëëÝò ìÝëéóóåò ðïõ æïõí üëåò óáíïéêïãÝíåéá óôï "óðßôé" ôïõò, ôçí êõøÝëç.

Ôá ìÝñç ðïõ áðïôåëïýí ôïí ðáñáãùãéêü ïñãáíéóìü ìåëßóóé åßíáé ôá áêìáßá Üôïìá(âáóßëéóóá, åñãÜôñéá, êçöÞíáò) Þ ìÝëéóóåò, ç êõøÝëç (êáôïéêßá ôùí ìåëéóóþí), ïéðëáéóéïêçñÞèñåò, ïé ôñïöÝò (ìÝëé-ãýñç) êáé ï ãüíïò (áõãü, ðñïíýìöç, íýìöç)

2.1.1. Ôá áêìáßá Üôïìá.¼ëåò ïé ìÝëéóóåò ðïõ Ý÷åé Ýíá ìåëßóóé äåí åßíáé ßäéåò, äåí Ý÷ïõí äçëáäÞ üëåò ôï ßäéï

ó÷Þìá êáé ìÝãåèïò. Ãéá íá îå÷ùñßóïõìå üìùò ôéò äéáöïñÝò ôïõò ðñÝðåé íá ôéòðáñáôçñÞóïõìå ðïëý ðñïóåêôéêÜ. Áò äïýìå üìùò ðñþôá ôá êïéíÜ ôïõò óôïé÷åßá. ¼ëåòïé ìÝëéóóåò áðïôåëïýíôáé áðü ôï êåöÜëé, ôïí èþñáêá êáé ôçí êïéëéÜ. Äåí ìðïñïýóåâÝâáéá íá åßíáé êáé áëëéþò áöïý ïé ìÝëéóóåò åßíáé Ýíôïìá êáé ôï óþìá ôùí åíôüìùíðÜíôá áðïôåëåßôáé áðü ôñßá ìÝñç.

Åéêüíá 2.1Ì å ë é ó ó ï ê ï ì å ß ï å ã ê á ô å ó ô ç ì Ý í ï ó å ð å ñ é ï ÷ Þ ì å ð å ý ê á ã é á ð á ñ á ã ù ã Þ ð å õ ê ü ì å ë ï õ .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

2ï ÊÅÖÁËÁÉÏ

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

21

Óôïí èþñáêá õðÜñ÷ïõí ôÝóóåñéò ðôÝñõãåò (öôåñÜ). Ïé ìÝëéóóåò áíÞêïõí óôáÕìåíüðôåñá Ýíôïìá óôçí ßäéá êáôçãïñßá ðïõ áíÞêïõí êáé ïé óöÞêåò. Åêôüò áðü ôáöôåñÜ, óôïí èþñáêá ðáñáôçñïýìå üôé âñßóêïíôáé êáé ôá 6 ðüäéá ôïõò. Åßíáé ãíùóôü üôéüëá ôá Ýíôïìá Ý÷ïõí 6 ðüäéá. Ï ÁñéóôïôÝëçò Üëëùóôå ôá ïíüìáæå êáé åîÜðïäá. Ôïôåëåõôáßï æåõãÜñé ðïäéþí ôçò ìÝëéóóáò åßíáé Ýôóé êáôáóêåõáóìÝíï þóôå íá ìåôáöÝñïõíïé ìÝëéóóåò, óå åéäéêü êïßëùìá, óáí êáëáèÜêé, ôç ãýñç êáé ôçí ðñüðïëç. Óôï êåöÜëéðáñáôçñïýìå üôé õðÜñ÷ïõí äýï ìåãÜëá, óýíèåôá ìÜôéá ðïõ âëÝðïõí óå ìåãÜëï ïðôéêüðåäßï. ÕðÜñ÷ïõí áêüìç êáé ôñßá ìéêñÜ, áðëÜ ìÜôéá ìå ôá ïðïßá ïé ìÝëéóóåò âëÝðïõí óåêïíôéíÝò áðïóôÜóåéò êáé ìÝóá óôçí êõøÝëç (Åéê. 2.2).

Ç ìÝëéóóá, áíÞêåé óôçí êáôçãïñßá åêåßíùí ôùí õìåíüðôåñùí ðïõ Ý÷ïõí êåíôñß. Ôïêåíôñß âñßóêåôáé óôï åóùôåñéêü ôçò êïéëéÜò ôçò êáé åéäéêüôåñá óôïí ôåëåõôáßï ôçòäáêôýëéï. Åßíáé óõíäåäåìÝíï ìå åéäéêïýò áäÝíåò ðïõ åêêñßíïõí Ýíá üîéíï êáé Ýíááëêáëéêü õãñü. Ôï ìßãìá ôùí äõï áõôþí õãñþí åßíáé ôï äçëçôÞñéï ôçò ìÝëéóóáò, ôï ïðïßïâãáßíåé ìå ôï êÝíôñéóìá, üôáí äçëáäÞ ç ìÝëéóóá áìõíüìåíç ôïðïèåôåß ôï êåíôñß ôçò óôïóþìá ôïõ å÷èñïý. Ôï êåíôñß äçëáäÞ áðïôåëåß ôï åðéèåôéêü üñãáíï ôùí ìåëéóóþí.

ÐÝñá áðü ôá ãåíéêÜ óôïé÷åßá ðïõ áíáöÝñáìå, ðáñáôçñþíôáò ìå ðåñéóóüôåñçðñïóï÷Þ ôï ìåëßóóé êáé äéáèÝôïíôáò ôçí áíÜëïãç åìðåéñßá èá ðáñáôçñÞóïõìå ìßáìÝëéóóá áñêåôÜ äéáöïñåôéêÞ áð' üëåò ôéò Üëëåò. ÓõãêåêñéìÝíá âëÝðïõìå ìéá ìüíïìÝëéóóá ðïõ Ý÷åé ìåãáëýôåñï ìÞêïò áðü üëåò ôéò Üëëåò, åíôïíüôåñï ÷ñþìá êáé ôçòïðïßáò ôá öôåñÜ äåí öèÜíïõí ìÝ÷ñé ôçí Üêñç ôçò êïéëéÜò. Ôï êåöÜëé ôçò åßíáé ôñéãùíéêüìå ìåãÜëá ìÜôéá. Ôï ìïíáäéêü áõôü Üôïìï åßíáé ç âáóßëéóóá ôïõ ìåëéóóéïý.

Ç âáóßëéóóá åßíáé èçëõêü Üôïìï êáé ãåííÜåé ðïëëÜ áõãÜ. Ï ÁñéóôïôÝëçò, ï ¸ëëçíáòáõôüò ðáíåðéóôÞìïíáò, ìéëÜ óôï óýããñáììÜ ôïõ "Ðåñß Æþùí Éóôïñßåò" ãéá ôç âáóßëéóóá,ìüíï ðïõ ðßóôåõå üôé åßíáé áñóåíéêü êáé ôï Ýëåãå "çãåìüíá", äçëáäÞ âáóéëéÜ. Êáé üìùòôï Ýíôïìï áõôü åßíáé èçëõêü êáé ï êõñéüôåñïò ñüëïò ôïõ åßíáé íá ãåííÜåé áõãÜ. ÅßíáéäçëáäÞ, üðùò ëÝåé êáé ï ìåëéóóïêüìïò, "ç ìÜíá" ôïõ ìåëéóóéïý. Åíþ üìùò ç ìÜíá óôáÜëëá æþá áëëÜ êáé óôïí Üíèñùðï äåí ãåííÜåé áðëþò áëëÜ åðéðëÝïí öñïíôßæåé ôá ìéêñÜôçò, óôï ìåëßóóé ç âáóßëéóóá ìüíï ãåííÜåé ôá áõãÜ êáé äåí öñïíôßæåé ôá ìéêñÜ ðïõ èá

Åéêüíá 2.2Ô á ä é Ü ö ï ñ á ì Ý ñ çô ï õ ó þ ì á ô ï ò ô ç òì Ý ë é ó ó á ò .

ÊåöÜëáéï 2ï

22

âãïõí áðü ôá áõãÜ áõôÜ. Ç âáóßëéóóá ïýôå êáí ôñþåé Þ êáèáñßæåôáé ìüíç ôçò áëëÜ ôéòäïõëåéÝò áõôÝò (ôÜéóìá, êáèáñéüôçôá ôçò âáóßëéóóáò) êáé ôç öñïíôßäá (ôÜéóìá ê.Ü.) ôùíìéêñþí (óêïõëçêéþí) ðïõ âãáßíïõí áðü ôá áõãÜ, ðïõ ãÝííçóå ç âáóßëéóóá, ôéò áíáëáì-âÜíïõí Üëëåò ìÝëéóóåò.

ÁõôÝò Ý÷ïõí åðßóçò ôñéãùíéêü êåöÜëé, áëëÜ åßíáé ðïëý êïíôýôåñåò áðü ôçí âáóßëéóóáêáé ôá öôåñÜ ôïõò ó÷åäüí êáëýðôïõí ôçí êïéëéÜ. Ôï ðßóù æåõãÜñé ðïäéþí ôïõòðáñïõóéÜæåé áñêåôÝò äéáöïñÝò áðü ôçò âáóßëéóóáò êáé åßíáé üðùò áíáöÝñáìåðñïçãïõìÝíùò Ýôóé öôéáãìÝíï þóôå íá ìåôáöÝñåé ôç ãýñç. Ïé ìÝëéóóåò áõôÝò áðïôåëïýíôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïíüôçôá óôï ìåëßóóé. Åßíáé êáé áõôÝò èçëõêÜ Üôïìá áëëÜ äåí ãåííïýíðáñÜ ìüíï óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò êáé ëÝãïíôáé åñãÜôñéåò. ¼ðùò ôï ëÝåé êáé ôïüíïìÜ ôïõò, ïé ìÝëéóóåò áõôÝò åñãÜæïíôáé êáé äåí êÜíïõí ìüíï ôéò äïõëåéÝò ðïõáíáöÝñèçêáí áëëÜ êáé áñêåôÝò Üëëåò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé ðéï êÜôù.

Åêôüò áðü ôéò åñãÜôñéåò ôï ìåëßóóé Ý÷åé êáé ôïõò êçöÞíåò. Áõôïß åßíáé áñóåíéêÜÜôïìá, ôá ìüíá áñóåíéêÜ óôï ìåëßóóé. Ïé êçöÞíåò îå÷ùñßæïõí áñêåôÜ åýêïëá áðü ôéòåñãÜôñéåò äéüôé åßíáé ìáêñýôåñïé êáé ÷ïíôñüôåñïé áðü áõôÝò. Äåí Ý÷ïõí ôñéãùíéêüêåöÜëé áëëÜ êÜðùò ôåôñáãùíéóìÝíï êáé ôá ìÜôéá ôïõò åßíáé ðéï ìåãÜëá, ôüóï ðïõó÷åäüí åöÜðôåôáé ôï Ýíá ìå ôï Üëëï. Ôá ðßóù ðüäéá ôïõò áí ôá ðñïóÝîïõìå êáëÜ äåíìïéÜæïõí ìå åêåßíá ôçò åñãÜôñéáò. Ïé êçöÞíåò áíôßèåôá ìå ôçí åñãÜôñéá êáé ôçâáóßëéóóá äåí Ý÷ïõí êåíôñß.

¸íá ìåëßóóé ðñÝðåé íá Ý÷åé ìßá âáóßëéóóá, ÷éëéÜäåò åñãÜôñéåò êáé åêáôïíôÜäåòêçöÞíåò (Åéê. 2.3).

Ãíùñßæåéò üôé:

Óôï ìåëßóóé åêôüò áðü ôéò åñãÜôñéåò, êåíôñß Ý÷åé êáé ç âáóßëéóóá. Áõôü åßíáé ðéïìåãÜëï êáé äéáöïñåôéêü áðü ôùí åñãáôñéþí. Ôï ÷ñçóéìïðïéåß óõíÞèùò ãéá íáèáíáôþóåé áíôáãùíßóôñéÝò ôçò ìÝóá óôçí êõøÝëç ôçò.

Ôï êåíôñß ôçò åñãÜôñéáò Ý÷åé Üãêéóôñá óôñáììÝíá ðñïò ôá åðÜíù, åíþ ôï êåíôñß ôçòâáóßëéóóáò åßíáé ëåßï.

¼ôáí ç åñãÜôñéá êåíôñßóåé ôïí Üíèñùðï Þ Üëëá èçëáóôéêÜ, ÷Üíåé ôï êåíôñß ôçò êáéìåôÜ áðü ëßãï ðåèáßíåé.

Åéêüíá 2.3Ï é ô ñ å ß ò ì ï ñ ö Ý òá ê ì á ß ù í .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

Âáóßëéóóá ÅñãÜôñéá ÊçöÞíáò

23

ÊåöÜëáéï 2ï

2.1.2. ÊõøÝëç - Ç êáôïéêßá ôùí ìåëéóóþíÇ êõøÝëç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôçí ðáñáãùãéêÞ ìåëéóóïêïìßá óôçí ÅëëÜäá åßíáé ç

êõøÝëç ôýðïõ Standard (óôáèåñþí äéáóôÜóåùí êõøÝëç) Þ åõñùðáúêÞ êõøÝëç. Ôá ìÝñçìéáò ôÝôïéáò êõøÝëçò öáßíïíôáé óôçí Åéêüíá 2.4.

ÐëçóéÜæïíôáò ìéá êõøÝëç ìðïñåß êáíåßò íá ðáñáôçñÞóåé, áí äåí êÜíåé ðïëý êñýï,ìÝëéóóåò íá ìðáßíïõí êáé íá âãáßíïõí áðü Ýíá Üíïéãìá ôçò êõøÝëçò, ìéá åßóïäï äçëáäÞ,ðïõ õðÜñ÷åé êïíôÜ óôç âÜóç ôçò êõøÝëçò. Ï áñéèìüò ôùí ìåëéóóþí áíÜ ìåëßóóé äåí åßíáéóôáèåñüò. ÓõíÞèùò êõìáßíåôáé áðü 10.000 Ýùò êáé ìåñéêÝò áêüìá äåêÜäåò ÷éëéÜäåò,áíÜëïãá ìå ôï ðüóï ôï ìåëßóóé åßíáé "äõíáôü" üðùò ëÝãåôáé.

Ç êõøÝëç ìðïñåß íá ìçí áðïôåëåßôáé ìüíï áðü Ýíá êïõôß Þ ðÜôùìá áëëÜ êáé áðü äýï(ôï Ýíá ðÜíù óôï Üëëï) Þ ðåñéóóüôåñá. Ôï êÜôù ðÜôùìá óõ÷íÜ ôï ïíïìÜæïõìååìâñõïèÜëáìï ãéáôß åêåß óõíÞèùò áñ÷ßæåé íá ãåííÜåé ç âáóßëéóóá. Ôï åðÜíù ðÜôùìá ôïïíïìÜæïõìå óþìá Þ ìåëéôïèÜëáìï ãéáôß åêåß óõ÷íÜ âñßóêïõìå ôá ðëáßóéá (êçñÞèñåò) ìåôï ìÝëé. Ãüíï üìùò ìðïñåß íá âñïýìå êáé óôï ðÜíù ðÜôùìá üðùò êáé ìÝëé óôï êÜôù.

Ç êõøÝëç êëåßíåé áðü ðÜíù ìå ôï êÜëõììá Þ ôï êáðÜêé, üðùò ëÝãåôáé. Ðïëëïß ìåëéó-óïêüìïé óÞìåñá ÷ñçóéìïðïéïýí óôá ìåëßóóéá ôïõò êáðÜêéá ôýðïõ Áõóôñáëßáò (Åéê. 2.5).Ï ôýðïò áõôüò äéåõêïëýíåé ôïí ìåëéóóïêüìï êáé ü÷é ôï ìåëßóóé. ÓõãêåêñéìÝíá, çìåôáöïñÜ ôùí ìåëéóóéþí åßíáé åõêïëüôåñç áëëÜ äçìéïõñãïýíôáé ðñïâëçìáôéêÝòóõíèÞêåò áåñéóìïý êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ: óå óõíèÞêåò õøçëþí èåñìïêñáóéþí ðïëëÜìåëßóóéá, ôá ðéï äõíáôÜ, ðåèáßíïõí (óêÜíå).

Åéêüíá 2.4Ê õ ø Ý ë ç ô ý ð ï õ S t a n d a r d .

(ðÜíù ðÜôùìá)

(êÜôù ðÜôùìá)

24

×ñçóéìïðïéåßôáé êáé ï ôýðïò êáðáêéïý Standard ðïõ Ý÷åé åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêüêáðÜêé. Ôï ðñþôï Ý÷åé ßäéá ðåñßìåôñï ìå ôï ðÜôùìá êáé öÝñåé ìéá ïðÞ åîáåñéóìïý óôïêÝíôñï, ôçí ïðïßá êëåßíåé ëßãï Þ ðïëý ï ìåëéóóïêüìïò. Ôï åîùôåñéêü êáðÜêé Ý÷åéìåãáëýôåñç ðåñßìåôñï êáé õðåñêáëýðôåé ôï ðÜôùìá. Åéäéêïß ãÜíôæïé ðïõ ïíïìÜæïíôáéóõíäåôÞñåò åßíáé áðáñáßôçôïé ãéá íá óõãêñáôïýí ôá äéÜöïñá êéíçôÜ ìÝñç ôçò êõøÝëçò(åìâñõïèÜëáìï ìå ìåëéôïèÜëáìï, ìåëéôïèÜëáìï ìå êáðÜêé ê.ï.ê.). Ïé óõíäåôÞñåò áõôïßåßíáé éäéáßôåñá ÷ñÞóéìïé êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ ôùí ìåëéóóéþí áðü ðåñéï÷Þ óå ðåñéï÷Þ ãéáôçí åêìåôÜëëåõóç äéÜöïñùí áíèïöïñéþí (íïìáäéêÞ ìåëéóóïêïìßá).

Ôï Üíïéãìá ôçò åéóüäïõ ôçò êõøÝëçò ñõèìßæåôáé áðü ôçí îýëéíç ðüñôá ç ïðïßá ìðïñåßíá ìðáßíåé êáé íá âãáßíåé. Ðñéí ôçí åßóïäï õðÜñ÷åé ðñïÝêôáóç ôçò âÜóçò ôçò êõøÝëçòãíùóôÞ ùò óáíßäá ðôÞóåùò, ç ïðïßá äéåõêïëýíåé ôéò ìÝëéóóåò ðïõ öèÜíïõí Þ âãáßíïõíáðü ôçí êõøÝëç ôïõò.

2.1.3. ÐëáéóéïêçñÞèñáÅêôüò áðü ôçí êõøÝëç, ôç âáóßëéóóá, ôéò åñãÜôñéåò êáé ôïõò êçöÞíåò ôï ìåëßóóé, üðùò

áíáöÝñáìå, ðåñéëáìâÜíåé êáé ôéò êçñÞèñåò. Ç êçñÞèñá áðïôåëåßôáé áðü ðïëëïýò÷þñïõò ðïõ ïíïìÜæïíôáé êåëéÜ. Ç ðåñßìåôñïò ôùí êåëéþí åßíáé êáíïíéêü åîÜãùíï.ÌÝóá óôá êåëéÜ ôùí êçñçèñþí ïé ìÝëéóóåò ôïðïèåôïýí ôï íÝêôáñ ðïõ áñãüôåñá èá ôïìåôáôñÝøïõí óå ìÝëé. Åðßóçò åêåß áðïèçêåýïõí êáé ôç ãýñç ðïõ ìåôÝöåñáí áðü ôá Üíèç.

Åéêüíá 2.6× ñ ï í é ê ü ä é Ü ó ô ç ì á á í Ü ð ô õ î ç ò ì é á ò å ñ ã Ü ô ñ é á ò á ð ü á õ ã ü ó å á ê ì á ß ï Ý í ô ï ì ï .

Åéêüíá 2.5Ä é þ ñ ï ö ç ê õ ø Ý ë ç ì åê á ð Ü ê é ô ý ð ï õÁ õ ó ô ñ á ë ß á ò ,ó õ í ä å ô Þ ñ å ò ê á éô ñ ï ö ï ä ü ô ç å é ó ü ä ï õ .

ÊáðÜêéôýðïõÁõóôñáëßáò

óõíäåôÞñáò

ôñïöïäüéôçòåéóüäïõ

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

25

ÊåöÜëáéï 2ï

Óôá êåëéÜ åðßóçò ãåííÜåé ç âáóßëéóóá ôá áõãÜ ôçò ôá ïðïßá èá ãßíïõí óêïõëÞêéá (ðñï-íýìöåò), íýìöåò êáé ôÝëïò öôåñùôÜ Ýíôïìá (áêìáßá) (Åéê. 2.6).

Ãéá íá äéåõêïëõíèïýí ïé åñãÜôñéåò íá êôßóïõí ôçí êçñÞèñá êáé ãéá íá ìðïñåß ïìåëéóóïêüìïò íá âãÜæåé, üðïôå ÷ñåéáóèåß, ôçí êçñÞèñá áðü ôçí êõøÝëç, ÷ñçóéìï-ðïéåßôáé ôï êéíçôü ðëáßóéï (ôýðïõ ×üöìáí) (Åéê. 2.7). ÊÜèå ðëáßóéï áðïôåëåßôáé áðü 4îýëéíá ôìÞìáôá êáé Ý÷åé ó÷Þìá ïñèïãþíéïõ ðáñáëëçëüãñáììïõ. Ôï åðÜíù ôìÞìá ëÝ-ãåôáé êçñçèñïöïñÝáò. ÊÜèåôá óôï äåîéü êáé óôï áñéóôåñü Üêñï ôïõ êçñçèñïöïñÝáóõíäÝïíôáé ïé äýï ïñèïóôÜôåò. Ôï 4ï îýëéíï ôìÞìá ôïõ ðëáéóßïõ åßíáé ï ðÞ÷çò ðïõóõíäÝåé ôá êÜôù Üêñá ôùí äýï ïñèïóôáôþí. Óôïí åìâñõïèÜëáìï êáé óôïí ìåëéôïèÜëáìïõðÜñ÷ïõí áðü äÝêá ðëáßóéá. Ç áðüóôáóç ðïõ Ý÷ïõí ìåôáîý ôïõò ôá ðëáßóéá åßíáéóôáèåñÞ 6 ìå 9 ÷éëéïóôÜ. Óôá äéÜêåíá ðïõ ó÷çìáôßæïíôáé ìåôáîý ôùí ðëáéóßùí êõêëï-öïñïýí ïé ìÝëéóóåò.

2.1.4. ÔñïöÝò¼ðùò áíáöÝñèçêå, ïé ôñïöÝò ôïõ ìåëéóóéïý åßíáé ôï ìÝëé êáé ç ãýñç ðïõ áðïèçêåýåé

óôéò êçñÞèñåò ôçò êõøÝëçò, êáé ôï íåñü ðïõ âñßóêåé óôïí ðåñéâÜëëïíôá ôçí êõøÝëç÷þñï.

2.1.5. ÃüíïòÅßíáé ôï óýíïëï ôùí áôüìùí óôï ìåëßóóé ðñéí áêüìç ãßíïõí áêìáßá êáé âñßóêïíôáé

ìÝóá óôá êåëéÜ ôùí êçñçèñþí ùò áõãÜ, ðñïíýìöåò Þ íýìöåò.

2.2. Óôïé÷åßá Âéïëïãßáò - ÓõìðåñéöïñÜò ìåëéóóþí.Ç äéÜñêåéá æùÞò äéáöÝñåé êáôÜ ðïëý óôéò ôñåéò ìïñöÝò ìåëéóóþí (åñãÜôñéá, êçöÞíá,

âáóßëéóóá). Ãéá ôïõò êçöÞíåò ç äéÜñêåéá æùÞò åßíáé ëéãüôåñç áðü Ýíá ÷ñüíï ãéáôß äåíõðÜñ÷ïõí óôï ìåëßóóé ôïí ÷åéìþíá. Ç âáóßëéóóá æåé ðÜíù áðü Ýíá ÷ñüíï êáé ìðïñåß íáöèÜóåé ôá 4-5 ÷ñüíéá. Ïé åñãÜôñéåò ôï ìåãáëýôåñï äéÜóôçìá ôïõ Ýôïõò æïõí ìüíï ãéáìåñéêÝò åâäïìÜäåò. Ôï ÷åéìþíá üìùò ìðïñåß íá æÞóïõí ãéá ìåñéêïýò ìÞíåò.

Åéêüíá 2.7Ð ë á ß ó é ï ì å ó ô á è å ñ ï ð ï é ç ì Ý í ï ö ý ë ë ï ê ç ñ Þ è ñ á ò .

26

¼ðùò áíáöÝñèçêå ðñïçãïõìÝíùò ç âáóßëéóóá ãåííÜåé áõãÜ. Ï áñéèìüò ôùí áõãþíðïõ ãåííÜ êÜèå çìÝñá ç âáóßëéóóá ìðïñåß ðñáãìáôéêÜ íá åßíáé ðïëý ìåãÜëïò êáéáíáöÝñïíôáé áñéèìïß üðùò 2 êáé 2,5 Þ êáé ðáñáðÜíù ÷éëéÜäåò áõãÜ. Óõ÷íÜ üìùò ïáñéèìüò áõôüò åßíáé ìåñéêÝò åêáôïíôÜäåò. Ôïí ÷åéìþíá, ãéá ðáñÜäåéãìá, ç âáóßëéóóáäåí ãåííÜ êáèüëïõ áõãÜ, åðßóçò êáé ôï êáëïêáßñé, åÜí õðÜñ÷åé ðïëý æÝóôç êáé äåíõðÜñ÷ïõí áíèéóìÝíá öõôÜ. Ôçí Üíïéîç ðïõ ç èåñìïêñáóßá åßíáé êáôÜëëçëç êáé ôáëïõëïýäéá Üöèïíá ç âáóßëéóóá ãåííÜ ðïëëÜ áõãÜ.

Áðü ôï áõãü åêêïëÜðôåôáé ç ðñïíýìöç ðïõ åßíáé óôçí áñ÷Þ Ýíá ðïëý ìéêñü óêïõëÞêé,ôï ïðïßï óôç óõíÝ÷åéá ìåãáëþíåé êáé ãåìßæåé ôï êåëß. ¼ôáí ôï óêïõëÞêé ïëïêëçñþóåé ôçíáíÜðôõîÞ ôïõ, ðáýåé íá ôñÝöåôáé, äåí êéíåßôáé, çñåìåß êáé ìåôáìïñöþíåôáé óå íýìöçáöïý ðñïçãïõìÝíùò ôï êåëß êëåßóåé (ôçí 9ç çìÝñá) ìå åéäéêü êÜëõììá. Ç íýìöç ìåôÜáðü Ýíá äéÜóôçìá ãßíåôáé ôÝëåéï Üôïìï (Åéê. 2.8) (åñãÜôñéá, êçöÞíáò Þ âáóßëéóóá).

Ôé åßíáé áõôü üìùò ðïõ ðñïóäéïñßæåé åÜí Ýíá áõãü èá ãßíåé ôåëéêÜ åñãÜôñéá, êçöÞíáò

Þ âáóßëéóóá; Ç âáóßëéóóá ìðïñåß íá ãåííÜåé äõï åéäþí áõãÜ, åêåßíá ôá ïðïßá Ý÷ïõíãïíéìïðïéçèåß áðü óðåñìáôïæùÜñéá ôïõ êçöÞíá êáé åêåßíá ðïõ äåí Ý÷ïõí ãïíéìïðïé-çèåß. ÃåííÜ äçëáäÞ ç âáóßëéóóá ãïíéìïðïéçìÝíá Þ áãïíéìïðïßçôá áõãÜ. Áðü ôá áãïíé-ìïðïßçôá áõãÜ âãáßíïõí ðÜíôá êçöÞíåò. Áðü ôá ãïíéìïðïéçìÝíá âãáßíïõí åñãÜôñéåò Þâáóßëéóóåò. Ôï áí èá âãïõí åñãÜôñéåò Þ âáóßëéóóåò åîáñôÜôáé áðü ôçí ôñïöÞ ðïõäßíåôáé óôï íåáñü óêïõëçêÜêé (ðñïíýìöç) áðü ôéò åñãÜôñéåò. Ç ðñïíýìöç áõôÞ åÜíôñÝöåôáé óõíå÷þò ìå âáóéëéêü ðïëôü èá ãßíåé âáóßëéóóá. Áí ç ðñïíýìöç ôñÝöåôáé ìüíïóôçí áñ÷Þ ìå âáóéëéêü ðïëôü êáé, áöïý ãßíåé çëéêßáò 2 ½ çìåñþí ðåñßðïõ, ôñÝöåôáé ìåöôù÷üôåñç ôñïöÞ (ãýñç, ìÝëé, íåñü), ôüôå èá ãßíåé åñãÜôñéá.

Áêüìá êáé ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ ðåñíÜåé ãéá íá ãßíåé áðü ôï áõãü ç åñãÜôñéá, ïêçöÞíáò êáé ç âáóßëéóóá åßíáé äéáöïñåôéêü. Ç åñãÜôñéá ÷ñåéÜæåôáé 21 çìÝñåò, ïé êçöÞ-

Åéêüíá 2.8Í å ï å ê ê ï ë á ð ô ü ì å í ç å ñ ã Ü ô ñ é á å î å ñ ÷ ü ì å í ç á ð ü ô ï ê å ë ß ô ç ò .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

27

ÊåöÜëáéï 2ï

íåò 24 çìÝñåò êáé ç âáóßëéóóá 16 çìÝñåò. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, áðü ôçí þñá ðïõ èáãåííçèåß ôï áõãü áðü ôç âáóßëéóóá ãéá íá ãßíåé åñãÜôñéá ðåñíÜíå 3 çìÝñåò ùò áõãü, 6çìÝñåò ùò ðñïíýìöç êáé 12 çìÝñåò ùò íýìöç, óýíïëï 21 çìÝñåò. Ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìáãéá ôïí êçöÞíá åßíáé 3 çìÝñåò ùò áõãü, 6 ½ çìÝñåò ùò ðñïíýìöç, 14 ½ çìÝñåò ùò íýìöç,äçëáäÞ óýíïëï 24 çìÝñåò. Ãéá ôç âáóßëéóóá ôá áíôßóôïé÷á ìåãÝèç åßíáé 3 çìÝñåò ùòáõãü, 5 ½ ùò ðñïíýìöç êáé 7 ½ ùò íýìöç, äçëáäÞ óýíïëï 16 çìÝñåò. Ðáñáôçñïýìå üôéêáé óôéò ôñåéò ðåñéðôþóåéò ôï óôÜäéï ôïõ áõãïý äéáñêåß 3 çìÝñåò êáé åêåßíï ðïõ êõñßùòáëëÜæåé åßíáé ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò íýìöçò.

Ôï áõãü ôïðïèåôåßôáé áðü ôç âáóßëéóóá óôç âÜóç ôïõ êåëéïý üñèéï êáé ðáñáìÝíåéÝôóé ãéá ìéá çìÝñá. Ôçí äåýôåñç çìÝñá ôï áõãü ðáßñíåé ìéá ìéêñÞ êëßóç êáé ôçí ôñßôççìÝñá ôï áõãü åöÜðôåôáé óå üëï ôï ìÞêïò ôïõ óôç âÜóç ôïõ êåëéïý.

ÁíáöÝñèçêå ðñïçãïõìÝíùò üôé ç âáóßëéóóá ùò Ýíôïìï åßíáé ðéï ìåãÜëç áðü ôïíêçöÞíá êáé áõôüò ðÜëé ìåãáëýôåñïò áðü ôçí åñãÜôñéá. Åßíáé ëïéðüí ëïãéêü êÜðïéïò íáõðïèÝóåé üôé ôï êåëß áð' üðïõ èá âãåé ç âáóßëéóóá (ôï âáóéëéêü êåëß) èá åßíáé ðéï ìåãÜëïáðü åêåßíï ôïõ êçöÞíá (ôï êçöçíïêåëß) êáé áõôü ìåãáëýôåñï áðü ôï êåëß ôçò åñãÜôñéáò(ôï åñãáôéêü êåëß) (Åéê. 2.9, Åéê. 2.10). Êáé ðñÜãìáôé Ýôóé åßíáé. Ôá âáóéëïêåëéÜ Ý÷ïõíìåãÜëï ìÝãåèïò êáé ìïéÜæïõí ìå âåëáíßäé. Áí êïéôÜîïõìå ìéá êçñÞèñá ðïõ ìðïñåß íáÝ÷åé êáé ôá ôñßá åßäç êåëéþí, ðïëý åýêïëá ôá îå÷ùñßæïõìå áðü ôï ìÝãåèïò ðïõ Ý÷ïõí.

¢ëëùóôå, åöüóïí ïé åñãÜôñéåò áðïôåëïýí ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïíüôçôá ìÝóá óôçí êõøÝëç,ôá ðéï ðïëëÜ êåëéÜ ðïõ âëÝðïõìå åßíáé åñãáôéêÜ. ÂáóéëéêÜ êåëéÜ ôï ìåëßóóé öôéÜ÷íåé óå3 ðåñéðôþóåéò: á) üôáí ðñüêåéôáé íá ðïëëáðëáóéáóèåß (óìçíïõñãÞóåé) (âëÝðå óåë. 54),â) üôáí ÷Üóåé ôç âáóßëéóóÜ ôïõ êáé ã) üôáí áðïöáóßóåé íá ôçí áíôéêáôáóôÞóåé. Ðñéí çâáóßëéóóá ãåííÞóåé ôï áõãü óôï âÜèïò êÜèå êåëéïý ðñþôá ôï åðéèåùñåß áí åßíáéêáèáñü, áí "ãõáëßóôçêå", üðùò ëÝìå, áðü ôéò åñãÜôñéåò.

Ïé åñãÜôñéåò, üðùò Ý÷åé áíáöåñèåß, åßíáé åêåßíåò ðïõ åêôåëïýí ó÷åäüí üëåò ôéòåñãáóßåò óôçí êõøÝëç. Äéáêñßíïõìå äõï ðåñéüäïõò óôç æùÞ ìéáò åñãÜôñéáò. ÊáôÜ ôçíðñþôç ðåñßïäï, ç åñãÜôñéá ðáñáìÝíåé óôçí êõøÝëç -ïéêéáêÞ ìÝëéóóá- êáé êáôÜ ôçäåýôåñç óõëëÝãåé (íÝêôáñ, ãýñç, íåñü, ðñüðïëç) áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ôïõ ìåëéóóéïý.

Åéêüíá 2.9Å ñ ã Ü ô ñ é å ò ð ï õ ð å ñ é ð ï é ï ý í ô á é Ý í á

â á ó é ë é ê ü ê å ë ß .

Åéêüíá 2.10Â á ó é ë é ê Ü ê å ë é Ü ( â á ó é ë ï ê å ë é Ü ) .

28

ÏéêéáêÞ åßíáé ç ìÝëéóóá êáôÜ ôéò 3 ðñþôåò åâäïìÜäåò ôçò æùÞò ôçò åíþ óõëëÝêôñéá áðüôçí 20ç çìÝñá ðåñßðïõ Ýùò ôï ôÝëïò ôçò æùÞò ôçò. Ïé ïéêéáêÝò ìÝëéóóåò áó÷ïëïýíôáé ìåôçí êáèáñéüôçôá ôçò êõøÝëçò, ôïí áåñéóìü, ôçí åêôñïöÞ ôïõ ãüíïõ, ôçí êáôáóêåõÞ ôùíêçñçèñþí, ôç äéáôñïöÞ ôçò âáóßëéóóáò, ôçí ôáêôïðïßçóç ôùí ôñïöþí êáé ôç öñïýñçóçôçò êõøÝëçò. Ïé åñãáóßåò áõôÝò ãßíïíôáé ìå ìéá óåéñÜ áíÜëïãá ìå ôçí çëéêßá ôçòåñãÜôñéáò. ¸ôóé ãéá ðáñÜäåéãìá êçñÞèñåò êáôáóêåõÜæïõí ïé åñãÜôñéåò çëéêßáò 12-18çìåñþí ãéáôß ôüôå ïé êçñïãüíïé áäÝíåò (Åéê. 2.2) Ý÷ïõí ôç ìåãáëýôåñç áíÜðôõîÞ ôïõò.Ôï ãüíï åêôñÝöïõí ïé åñãÜôñéåò ìå çëéêßá êõñßùò 4-8 çìåñþí äéüôé ôüôå ïé õðïöá-ñõããéêïß áäÝíåò (Åéê. 2.11) ðïõ ðáñÜãïõí ôïí âáóéëéêü ðïëôü Ý÷ïõí ôçí ìåãáëýôåñçáíÜðôõîç.

Åéêüíá 2.11Å ì ö Ü í é ó ç ä é á ö ü ñ ù í ï ñ ã Ü í ù í ó å ä é á ì Þ ê ç ô ï ì Þ ó þ ì á ô ï ò å ñ ã Ü ô ñ é á ò .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

ÁäÝíåò âáó. ðïëôïõ Þõðïöáñõããéêïß

ÊåöáëÞÈþñáêáò

Ðñüëïâïò

ÓôïìÜ÷é

Êåíôñß

Ðüäéá

ÐñïâïóêßäáÓÜêïò

äçëçôçñßïõ

29

ÊåöÜëáéï 2ï

ÐñÝðåé íá ãíùñßæåéò üôé:Ôá ðëáßóéá ìå ôï ðåñéóóüôåñï ìÝëé âñßóêïíôáé óõíÞèùò êïíôÜ óôá ðëåõñéêÜ

ôïé÷þìáôá ôçò êõøÝëçò. Áíôßóôïé÷á ï ãüíïò âñßóêåôáé óõíÞèùò óôá ìåóáßá ðëáßóéá.Eíá ðëáßóéï ìðïñåß íá Ý÷åé ôáõôü÷ñïíá êåëéÜ âáóßëéóóáò, åñãÜôñéáò êáé êçöÞíá.Åðßóçò óôï ßäéï ðëáßóéï ìðïñåß íá õðÜñ÷åé ìÝëé, ãýñç êáé ãüíïò.

ÊÜèå êåëß ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß Þ ãéá íá ãåííçèåß áêìáßï Üôïìï Þ íá áðïèçêåõ-ôïýí ïé ôñïöÝò (ìÝëé, ãýñç).

ÐáñáêÜôù äßíïíôáé ìåñéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ðþò óõëëÝãïõí ïé óõëëÝêôñéåòåñãÜôñéåò. Ç óõëëÝêôñéá ðåôÜåé áðü Üíèïò óå Üíèïò ôïõ ßäéïõ åßäïõò öõôïý åðéäåé-êíýïíôáò, üðùò ëÝìå, áíèéêÞ óôáèåñüôçôá. Äåí áëëÜæåé äçëáäÞ ôïí ôýðï ôïõ ÜíèïõòÝôóé þóôå íá êåñäßæåé ÷ñüíï áöïý ãíùñßæåé Ýôóé ðïëý êáëÜ ôï ðïý êáé ðþò èá øÜîåé óôïÜíèïò.

Ç ãõñåïóõëëÝêôñéá ðéÜíåôáé áðü ôïõò áíèÞñåò (óôÞìïíåò) êáé ìå ôá óôïìáôéêÜ ôçòìüñéá äéáâñÝ÷åé ìå ìéá ìéêñÞ ðïóüôçôá íÝêôáñïò Þ ìåëéïý ðïõ öÝñíåé áðü ôçí êõøÝëç,ôïõò áíèÞñåò þóôå ìéá ìéêñÞ ðïóüôçôá ãýñçò óõãêåíôñþíåôáé óå áõôÜ. Ïé óõëëÝêôñéåòìÝëéóóåò ëüãù ôçò åðéêÜëõøçò ôçò åîùôåñéêÞò åðéöÜíåéáò ôïõ óþìáôüò ôïõò ìå ðõêíüêáé óêëçñü ôñß÷ùìá óêïíßæïíôáé (ðáóðáëßæïíôáé) ìå Üöèïíïõò êüêêïõò ãýñçò êáôÜ ôçíåðßóêåøÞ ôïõò óôá Üíèç. Ãíùñßæïíôáò ïé ìÝëéóóåò üôé áõôÞ ç ðïëýôéìç óêüíç áðïôåëåßâáóéêÞ ôïõò ôñïöÞ, êáèáñßæïõí üëï ôïõò ôï óþìá êáé ìáæåýïõí ìå ôá ðüäéá ôïõòêüêêïõò ôçò ãýñçò, ôïõò áíáìéãíýïõí ìå ìéêñÞ ðïóüôçôá íÝêôáñïò êáé óÜëéïõ êáéêáôáóêåõÜæïõí Ýôóé óôáäéáêÜ ìéêñïýò óâþëïõò (ìðáëÜêéá) ãýñçò, ôïõò ïðïßïõòôïðïèåôïýí óå õðïäï÷Ýá (êáëáèÜêé) ðïõ âñßóêåôáé óôï åîùôåñéêü ìÝñïò ôçò êíÞìçò ôïõôñßôïõ æåýãïõò ðïäéþí (Åéê. 2.2).

Äçìéïõñãïýí Ýôóé áñêåôÜ ìåãÜëïõò óâþëïõò óôá êáëáèÜêéá ôùí ðïäéþí ôïõò êáéìåôáöÝñïõí ôï ðïëýôéìï áõôü öïñôßï óôçí êõøÝëç ôïõò. ¼ôáí ãõñßóåé óôçí êõøÝëçáäåéÜæåé ôç ãýñç óå êåëß êçñÞèñáò ðïõ óõíÞèùò âñßóêåôáé êïíôÜ óôïí ãüíï. ¢ëëåòìÝëéóóåò (ïéêéáêÝò) ôáêôïðïéïýí ôç ãýñç ðñïóèÝôïíôáò êáé åêêñßóåéò. ¼ôáí ïé ìÝëéóóåòãåìßóïõí Ýíá êåëß ìå óâþëïõò ãýñçò (Åéê. 2.12), ôïõò ðéÝæïõí ìÝóá óå áõôü ðïëý êáëÜ

Åéêüíá 2.12Óâþëïé ãýñçò ðïõóõëëÝ÷èçêáí áðüðüäéá ìÝëéóóáò

30

êáé óôï ôÝëïò êáëýðôïõí ôçí åðéöÜíåéá ôçò ãýñçò ìå Ýíá ëåðôü óôñþìá ìåëéïý, ãéá íááðïöåõ÷èåß ç ðñïóâïëÞ ôçò áðü ìéêñïïñãáíéóìïýò (ìïý÷ëéáóìá). Ìå ôïí ôñüðï áõôüäçìéïõñãïýí áðïèÝìáôá ãýñçò ôá ïðïßá óôç óõíÝ÷åéá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áíÜëïãá ìå ôéòäéáôñïöéêÝò áíÜãêåò ôïõ ìåëéóóéïý. ¼ëåò ïé óõëëÝêôñéåò ìÝëéóóåò åßíáé éêáíÝò íáìáæÝøïõí ãýñç êáé êÜèå ìßá ìðïñåß íá ìåôáöÝñåé ìÝ÷ñé 7,5mg ãýñçò ðåñßðïõ óå êÜèåðüäé ôçò. Áðáéôïýíôáé 5 ãõñåïóõëëÝêôñéåò ãéá åêôñïöÞ 100 ðñïíõìöþí. ÓõíÞèùò ïéãõñåïóõëëÝêôñéåò ðñáãìáôïðïéïýí 10 ôáîßäéá ôçí çìÝñá. Ç íÝêôáñï (ìÝëéôï) óõëëÝê-ôñéá ìåôáöÝñåé ôï íÝêôáñ Þ ìåëßôùìá óôïí ðñüëïâü ôçò, ðïõ ëÝãåôáé êáé ðñïóôüìá÷ïòãéáôß åßíáé ìéá ðåñéï÷Þ ëßãï ðñßí ôï óôïìÜ÷é ôçò (Åéê. 2.11). Ï ðñüëïâïò áõôüò ãåìßæåé ìå35 ÷éëéïóôÜ ôïõ ãñáììáñßïõ ðåñßðïõ íÝêôáñ. Ãéá íá ãßíåé áõôü ç ìÝëéóóá åðéóêÝðôåôáéìåñéêÝò äåêÜäåò Ýùò êáé 2-3 åêáôïíôÜäåò Üíèç.

Ïé íåñïóõëëÝêôñéåò ðñáãìáôïðïéïýí ðôÞóåéò óõëëïãÞò êáé óå ÷áìçëüôåñåòèåñìïêñáóßåò (7-8ïC) áð' üôé ãéá ãýñç Þ íÝêôáñ. Ï çìåñÞóéïò áñéèìüò ôáîéäéþí ôïõòåßíáé óõíÞèùò ìåãÜëïò (ðÜíù áðü 50 Ýùò êáé 100). Ïé óõëëÝêôñéåò ðñüðïëçò áðïóðïýíìå ôá óáãüíéá ôïõò ôéò ñçôéíþäåéò åêêñßóåéò êáé ìå ôçí âïÞèåéá ôùí äõï ðñþôùí æåõãþíðïäéþí ôéò ìåôáöÝñïõí äéáäï÷éêÜ óôá êáëáèÜêéá ãýñçò óôï ôñßôï æåýãïò. ¸íá ðëÞñåòöïñôßï áðáéôåß êáôÜ ìÝóï üñï åñãáóßá ½ þñáò.

ÐñÝðåé íá ãíùñßæåéò üôé:

Ïé óõëëÝêôñéåò ðñïêåéìÝíïõ íá åéäïðïéÞóïõí ãéá ôçí ôïðïèåóßá ôçò ôñïöÞò ðïõâñÞêáí ôéò Üëëåò ìÝëéóóåò óôçí êõøÝëç åêôåëïýí ÷áñáêôçñéóôéêÝò êéíÞóåéò (÷ïñüò).ÕðÜñ÷ïõí áñêåôïß ôýðïé ÷ïñïý. ¸íáò áðü áõôïýò áíáöÝñåôáé óôçí Åéê. 2.13.

Åéêüíá 2.13¸ í á ò ô ý ð ï ò ÷ ï ñ ï ý å ñ ã Ü ô ñ é á ò ð ï õ ä å ß ÷ í å é ì ß á è Ý ó ç ô ñ ï ö Þ ò ù ò ð ñ ï ò ô ç í ê õ ø Ý ë ç .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

31

ÊåöÜëáéï 2ï

2.3. ÄéáôñïöÞ ôùí ìåëéóóþí

2.3.1. ÖõóéêÞ äéáôñïöÞ: ÌåëéóóïêïìéêÜ ÖõôÜ- Ìåëéôþìáôá¼ðùò Ý÷åé áíáöåñèåß ðñïçãïõìÝíùò, ôüóï ôï íÝêôáñ (Åéê. 2.14) üóï êáé ç ãýñç ðïõ

óõëëÝãïõí ïé åñãÜôñéåò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôá Üíèç äéáöüñùí öõôþí ôá ïðïßá ãéá ôï ëüãïáõôü ôá ïíïìÜæïõìå "ÌåëéóóïêïìéêÜ ÖõôÜ". Ç ÷þñá ìáò åßíáé åõíïçìÝíç ãéáôßðñÜãìáôé Ý÷åé ðÜñá ðïëëÜ åßäç ìåëéóóïêïìéêþí öõôþí. ÂÝâáéá ïé åêôÜóåéò ðïõ ôá öõôÜáõôÜ öýïíôáé äåí åßíáé ðÜíôá ðïëý ìåãÜëåò. ÅðéðëÝïí êÜèå ÷ñüíï ìå ôéò ðõñêáãéÝò, ôéòåê÷åñóþóåéò, ôçí Üíáñ÷ç âüóêçóç, ôçí åðÝêôáóç ôùí êáëëéåñãåéþí óå âÜñïò ôçòáõôïöõïýò âëÜóôçóçò ê.Ü. ïé åêôÜóåéò ìå ìåëéóóïêïìéêÜ öõôÜ ìåéþíïíôáé óõíå÷þò÷ùñßò üìùò áõôü íá óçìáßíåé üôé äåí õðÜñ÷ïõí áêüìç ðåñéï÷Ýò ðïõ ìÝíïõí áíåêìå-ôÜëëåõôåò.

Åêôüò áðü ôá öõôÜ ðïõ äßíïõí íÝêôáñ Þ / êáé ãýñç õðÜñ÷ïõí êáé öõôÜ (óõíÞèùòäÝíäñá) ðïõ äßíïõí ìåëßôùìá - ìéá ãëõêéÜ êïëëþäç Ýêêñéóç - ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðüÝíôïìá ðïõ ìõæïýí ôïõò ÷õìïýò ôùí öõôþí áõôþí. ÔÝôïéá öõôÜ åßíáé ôï ðåýêï êáé ôïÝëáôï. Ôï Ýíôïìï Marchalina hellenica, ðïõ ïé ìåëéóóïêüìïé ôï ëÝíå "åñãÜôç", ôñÝöåôáéáðü ôïõò ÷õìïýò ôïõ ðåýêïõ (÷áëåðßïõ Þ ôñá÷åßáò ðåýêçò) êáé ôï ìåëßôùìá ôï ïðïßïåêêñßíåé ôï åêìåôáëëåýïíôáé ïé ìÝëéóóåò êáé ðáñÜãïõí ôï ðåõêüìåëï. Áíôßóôïé÷áõðÜñ÷åé êáé óôï Ýëáôï Ýíá Üëëï Ýíôïìï ôï Physocermes hemicryphus áðü ôï ìåëßôùìá ôïõïðïßïõ ïé ìÝëéóóåò ðáñÜãïõí ôï åëáôßóéï ìÝëé.

Ï ìåëéóóïêüìïò ðñÝðåé íá ãíùñßæåé ðïëý êáëÜ ôá ìåëéóóïêïìéêÜ öõôÜ ü÷é ìüíï ôçòðåñéï÷Þò ôïõ áëëÜ êáé Üëëùí ðåñéï÷þí óôéò ïðïßåò èá ìåôáöÝñåé ôá ìåëßóóéá ôïõ.×ñåéÜæåôáé íá îÝñåé ðïéá áðü ôá öõôÜ áõôÜ äßíïõí ìüíï íÝêôáñ, ðïéá ìüíï ãýñç êáéðïéá äßíïõí êáé íÝêôáñ êáé ãýñç. Ôï ðüôå áíèßæïõí ôá öõôÜ áõôÜ åßíáé åðßóçò ìéáðëçñïöïñßá ðïëý óçìáíôéêÞ. Áí êáé ôá ðåñéóóüôåñá áíèßæïõí ôçí Üíïéîç, åßíáéïñéóìÝíá ðïõ áíèßæïõí ôï öèéíüðùñï, ôï êáëïêáßñé Þ áêüìá êáé ôï ÷åéìþíá.

ÌåãÜëç óçìáóßá åðßóçò Ý÷åé íá åßíáé ãíùóôü ó' áõôüí ðïéåò åßíáé ïé åäáöïëïãéêÝò,êëéìáôïëïãéêÝò êáé Üëëåò óõíèÞêåò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí íåêôáñïÝêêñéóç. Ï æåóôüò êáéõãñüò êáéñüò åõíïåß ãåíéêÜ ôçí ðáñáãùãÞ íÝêôáñïò óôá Üíèç.

Ç ðåñßïäïò ôçò Üíèçóçò åîáñôÜôáé åðßóçò ðïëý áðü ôï õøüìåôñï êáé áðü ôï

Åéêüíá 2.14Ó ÷ ç ì á ô é ê Þ ô ï ì ÞÜ í è ï õ ò ö õ ô ï ýó ô ç í ï ð ï ß áö á ß í å ô á é ô ïí å ê ô Ü ñ é ï ê á é çÝ ê ê ñ é ó Þ ô ï õ( í Ý ê ô á ñ ) .

ÍåêôÜñéï

ÓôÞìïíáò

ÐÝôáëï

ÓÝðáëï

ÍÝêôáñ

32

ãåùãñáöéêü ðëÜôïò. ¼óï ðéï íüôéá êáé ÷áìçëÜ âñéóêüìáóôå, ôüóï ç Üíèçóç åßíáé ðéïðñþéìç ãéá ôá ðåñéóóüôåñá öõôÜ. Ãéá ôï ëüãï áõôü Üëëùóôå ðïëëïß ìåëéóóïêüìïé Ý÷ïõíôá ìåëßóóéá ôïõò ôï ÷åéìþíá óôç íüôéï ÅëëÜäá, óå ÷áìçëÜ õøüìåôñá (êïíôÜ óôçèÜëáóóá ãéá ðáñÜäåéãìá) üðïõ Ý÷ïõìå ðñþéìç Üíèçóç, êáé ôá ìåôáêéíïýí áñãüôåñá óåâïñåéüôåñá êáé ìå ðéï ìåãÜëï õøüìåôñï ìÝñç üðïõ ç Üíïéîç åßíáé üøéìç. ÕðÜñ÷ïõíüìùò êáé öõôÜ üðùò ôï ñåßêé êáé ç êïõìáñéÜ, ãéá ðáñÜäåéãìá, ðïõ áíèßæïõí íùñßôåñá ôïöèéíüðùñï óôá øçëüôåñá ìÝñç ðáñÜ óôá ÷áìçëüôåñá.

Óôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷åé ðëçèþñá áñùìáôéêþí ìåëéóóïêïìéêþí öõôþí (öáóêüìçëï,ñßãáíç, èñïýìðé, èõìÜñé, ìÝíôá, ëåâÜíôá, ôóÜé âïõíïý ê.Ü.) ëüãù êáé ôïõ îçñïèåñìéêïýêëßìáôïò. Ãé' áõôü ôï åëëçíéêü ìÝëé ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôá öõôÜ áõôÜ åßíáé Üñéóôçòðïéüôçôáò.

Ç ÷ëùñßäá ôçò ÅëëÜäïò ðåñéëáìâÜíåé ðÜíù áðü 6.000 åßäç öõôþí áñêåôÜ áðü ôáïðïßá åßíáé åíäçìéêÜ êáé èåùñåßôáé ç äåýôåñç - ìåôÜ áðü áõôÞ ôçò Éóðáíßáò - ðëïõóé-üôåñç ÷ëùñßäá ôçò Åõñþðçò.

Ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá ìåëéóóïêïìéêÜ öõôÜ (åôÞóéá Þ ðïëõåôÞ, ðïþäç, èÜìíïé ÞäÝíäñá) ðïõ åêìåôáëëåýåôáé ï ìåëéóóïêüìïò åßíáé áõôïöõÞ (Üãñéá). õðÜñ÷ïõí üìùò êáéðåñéðôþóåéò üðïõ êáé êáëëéåñãïýìåíá öõôÜ - éäéáßôåñá åóðåñéäïåéäÞ, ôï âáìâÜêé êáé ïçëßáíèïò - ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôç Ìåëéóóïêïìßá. ÂÝâáéá áõôÝò üðùò êáé ÜëëåòêáëëéÝñãåéåò - ìçëéÝò, á÷ëáäéÝò, ðõñçíüêáñðá ê.Ü. - ðáñïõóéÜæïõí ôïí êßíäõíïäçëçôçñéÜóåùí ôùí ìåëéóóþí áðü ôïõò øåêáóìïýò. ÏñéóìÝíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñáìåëéóóïêïìéêÜ öõôÜ ôçò ÅëëÜäïò áíáöÝñïíôáé êáôÜ áëöáâçôéêÞ óåéñÜ:

ÁìõãäáëéÜ: Äßíåé êáé íÝêôáñ êáé ãýñç. Ç åðï÷Þ Üíèçóçò êëéìáêþíåôáé áðü ôïíÉáíïõÜñéï ìÝ÷ñé êáé ôï ÌÜñôéï. Ç åðï÷Þ áõôÞ åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ãéá ôï"äõíÜìùìá" ôïõ ìåëéóóéïý.

Áóöüäåëïò (Óöåñäïýêëé): Ðïëý êïéíü êïíäõëþäåò, áõôïöõÝò. Åõäïêéìåß óå îçñéêÝò,ðñïóÞëéåò, çìéïñåéíÝò Þ ðåäéíÝò ðåñéï÷Ýò. Äßíåé íÝêôáñ êáé ãýñç. Åðï÷Þ ÜíèçóçòÁðñßëéïò - Éïýíéïò. Ôá Üíèç óôï ìáêñý áíèïöüñï óôÝëå÷ïò äéáôçñïýíôáé ãéá áñêåôü

Åéêüíá 2.15Ì Ý ë é ó ó á ó å Ü í è çá ó ö ü ä å ë ï õ .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

33

ÊåöÜëáéï 2ï

÷ñïíéêü äéÜóôçìá (Åéê. 2.15).Á÷ëáäéÜ: ÅëêõóôéêÞ åßíáé êõñßùò ç ãýñç êáé ü÷é ôï íÝêôáñ. Áíèßæåé ôïí Áðñßëéï - ÌÜúï.ÂáìâÜêé: Êáëëéåñãåßôáé óå ðïëý ìåãÜëç Ýêôáóç óôç ÷þñá ìáò. Áñ÷ßæåé íá áíèßæåé

áðü ìÝóá Éïõëßïõ êáé óõíå÷ßæåé êáé ôï ÓåðôÝìâñéï. ÐáñÜãåé ðïëý íÝêôáñ êáé ãýñç çïðïßá üìùò åßíáé êïëëþäçò êáé äåí óõëëÝãåôáé óùóôÜ áðü ôéò ìÝëéóóåò.

ÂåñéêïêéÜ: Ç åðï÷Þ áíèïöïñßáò ðñïçãåßôáé Þ óõìðßðôåé ìå áõôÞ ôçò êáëëéåñãïýìåíçòáìõãäáëéÜò. Äßíåé ãýñç êáé áêüìç ðåñéóóüôåñï íÝêôáñ óõãêñéíüìåíç ìå ôçí áìõãäáëéÜ.

¸ëáôï: Ôï Ýíôïìï Physocermes hemicryphus êáèþò êáé Üëëá åßäç ìõæçôéêþí åíôüìùí(êõñßùò áößäùí ôïõ ãÝíïõò Cinara) ðáñÜãïõí êáôÜ ôïí ÌÜúï - Éïýíéï ìåëéôþäåéòåêêñßóåéò áðü ôéò ïðïßåò ç ìÝëéóóá ðáñÜãåé ôï åëáôßóéï ìÝëé, ôï ïðïßï óôçí ÷þñá ìáòáðïôåëåß ôïõëÜ÷éóôïí ôï 5% ôïõ ðáñáãüìåíïõ ìåëéïý. Ç åðï÷Þ Ýêêñéóçò ôïõìåëéôþìáôïò áðü ôá Ýíôïìá êáèþò êáé ç ðïóüôçôá áõôïý ðïéêßëåé. ÓõíÞèùò ôï Ýëáôï"äßíåé" ìåëßôùìá êÜèå 3-4 ÷ñüíéá.

ÅóðåñéäïåéäÞ: (íåñáíôæéÜ, ðïñôïêáëéÜ, ëåìïíéÜ, ìáíôáñéíéÜ ê.Ü.). Ìå êõñßáñ÷ï åßäïòôçí ðïñôïêáëéÜ ðïõ äßíåé ãýñç êáé íÝêôáñ êáé áíèßæåé ôï ÌÜñôéï - Áðñßëéï, ôá öõôÜ áõôÜäßíïõí ìáæß ìå ôá Üëëá ïðùñïöüñá ôï 25% ðåñßðïõ ôïõ åëëçíéêïý ìåëéïý. Ôï ìÝëé Ý÷åéîå÷ùñéóôÞ ãåýóç êáé Üñùìá. Åßíáé áíïé÷ôü÷ñùìï êáé êñõóôáëëþíåé åýêïëá.

ÅõêÜëõðôïò: Áíèßæåé êáôÜ ôïí Éïýíéï - Áýãïõóôï, äßíåé íÝêôáñ êáé ãýñç. Ôï ìÝëé Ý÷åééäéÜæïõóá ãåýóç êáé Üñùìá, åßíáé óõíÞèùò áíïé÷ôü÷ñùìï êáé êñõóôáëëþíåé åýêïëá.

Çëßáíèïò: Êáëëéåñãåßôáé êõñßùò óôç Â. ÅëëÜäá. Äßíåé íÝêôáñ êáé ãýñç. ÁíèßæåéÉïýíéï - Áýãïõóôï. Ôï ìÝëé Ý÷åé êßôñéíï ÷ñþìá êáé êñõóôáëëþíåé ðïëý ãñÞãïñá. ÓåïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò êáé éäéáßôåñá óå îçñéêÝò êáëëéÝñãåéåò ðáñáôçñåßôáé öèïñÜ,(áäõíÜôéóìá), ôùí ìåëéóóéþí ðïõ óõëëÝãïõí óôï öõôü áõôü.

Èñïýìðé: Åßíáé ðïëõåôÞò èÜìíïò üìïéïò ìå ôï èõìÜñé. Áíèßæåé áðü ìÝóá ÌáÀïõ -ìÝóá Éïõíßïõ. Åßíáé áðü ôá êáëýôåñá ãõñåïãüíá êáé íåêôáñïãüíá öõôÜ. Ôï ìÝëé åßíáéáíïé÷ôü÷ñùìï ìå éäéáßôåñï Üñùìá åöÜìéëëï ôïõ èõìáñéïý.

ÈõìÜñé: Åßíáé ðïëõåôÞò èÜìíïò ýøïõò 5-25cm (Åéê. 2.16). Ôï ãÝíïò ThymusðåñéëáìâÜíåé ðïëëÜ åßäç ðïõ áíèßæïõí ôï êáëïêáßñé êáé äßíïõí íÝêôáñ. Ôï ìÝëé Ý÷åéáíïéêôü êå÷ñéìðáñÝíéï ÷ñþìá ìå õðÝñï÷ï Üñùìá. Áðïôåëåß ôï 10% ôçò ðáñáãùãÞò ôïõåëëçíéêïý ìåëéïý.

Åéêüíá 2.16È õ ì Ü ñ é á í è é ó ì Ý í ï .

34

ÊáóôáíéÜ: Öýåôáé óôá ïñåéíÜ ìÝñç, äßíåé íÝêôáñ êáé ãýñç êáé áíèßæåé ôïí Éïýíéï. Çãýñç Ý÷åé ðïéüôçôá åöÜìéëëç ôïõ ñåéêéïý. Äßíåé ìÝëé óêïýñï, óõ÷íÜ êïêêéíùðü, ìåêÜðùò ðéêñÞ ãåýóç êáé ÷áñáêôçñéóôéêü Üñùìá ðïõ êñõóôáëëþíåé áñãÜ.

ÊïõìáñéÜ: ÈÜìíïò áåéèáëÞò 1,5-4m. Öýåôáé óå çìéïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò. Áíèßæåé ôÝëïòöèéíïðþñïõ - ìÝóá ÷åéìþíá, åíþ ìáæß ìå ôá Üíèç õðÜñ÷ïõí êáé ïé åäþäéìïé, þñéìïé,êüêêéíïé óöáéñéêïß êáñðïß (ôá êïýìáñá). Äßíåé íÝêôáñ êáé ãýñç. Ôï ìÝëé Ý÷åé êÜðùòõðüðéêñç ãåýóç. ÕðÜñ÷åé åðßóçò Ýíá Üëëï åßäïò êïõìáñéÜò, ç áãñéïêïõìáñéÜ. Ïéêáñðïß ôçò äåí åßíáé åäþäéìïé, ï äå öëïéüò Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ëåßá åìöÜíéóç. ãéá ôïíëüãï áõôü ëÝãåôáé êáé ãëõóôñïêïõìáñéÜ. Áíèßæåé ôïí ÌÜñôéï.

Ðáëéïýñé: Öõëëïâüëïò èÜìíïò Þ äÝíäñï 2-5m. Áíèßæåé ôï ÌÜúï - Éïýíéï êáé äßíåéðïëý íÝêôáñ êáé ãýñç. ¸÷åé ìéêñÜ êßôñéíá Üíèç êáé óêëçñÜ áãêÜèéá óôïõò êëÜäïõò. Ãéáôçí áíÜðôõîç ôùí ìåëéóóéþí Ý÷åé áîßá åöÜìéëëç ôïõ ñåéêéïý Þ ôçò êáóôáíéÜò.

Ðåýêï: ¼ðùò Ý÷åé áíáöåñèåß ôüóï ç ÷áëÝðéïò üóï êáé ç ôñá÷åßá ðåýêç ðñïóâÜë-ëïíôáé áðü ôï Ýíôïìï Marchalina hellenica ôï ïðïßï åêêñßíåé ìåëßôùìá áðü ôïí ÁýãïõóôïÝùò ôïí Áðñßëéï. Ç ðåñßïäïò Áýãïõóôïò - Ïêôþâñéïò åßíáé åêåßíç ðïõ áîéïðïéåßôáéðåñéóóüôåñï. Ôï ðåõêßóéï ìÝëé åßíáé óêïõñü÷ñùìï êáé äåí êñõóôáëëþíåé (ðÞæåé) ãéáðÜíù áðü 1,5 ÷ñüíï. ÐñÝðåé íá ãíùñßæïõìå üôé ðåñßðïõ ôï 60% ôçò åëëçíéêÞòðáñáãùãÞò ìåëéïý åßíáé ðåõêüìåëï.

Ðïëõêüìðé: ÁõôïöõÝò åôÞóéï (óðáíßùò äéåôÝò) öõôü. Áíèßæåé êáôÜ ôïí Éïýëéï -ÄåêÝìâñéï, äßíåé íÝêôáñ êáé ãýñç. Ðïëýôéìï öõôü ëüãù ôçò ìåãÜëçò äéÜñêåéáò Üíèçóçòêáé ôçò áöèïíßáò óå ãýñç êáé íÝêôáñ, áñêåß íá õðÜñ÷åé áñêåôÞ åäáöéêÞ õãñáóßá.

Ñßãáíç: ÁõôïöõÝò, ðïëõåôÝò öõôü óå çìéïñåéíÝò êõñßùò ðåñéï÷Ýò. Äßíåé íÝêôáñ êáéìÝëé êáëÞò ðïéüôçôáò ìå éäéÜæïõóá ïóìÞ êáé ãåýóç.

Ñåßêé: ÁåéèáëÞò èÜìíïò. ÕðÜñ÷ïõí äýï åßäç, ôï öèéíïðùñéíü êáé ôï áíïéîéÜôéêïñåßêé. Êáé ôá äõï èåùñïýíôáé áðü ôá óçìáíôéêüôåñá ìåëéóóïêïìéêÜ öõôÜ. Ôï ðñþôï Ý÷åéýøïò 30-80cm, ñïæ Üíèç, áíèßæåé óôá øõ÷ñüôåñá êáé õøçëüôåñá ìÝñç áðü ôïí Áýãïõóôïêáé óõíå÷ßæåé ìÝ÷ñé êáé ôïí ÄåêÝìâñéï óôá æåóôüôåñá êáé ÷áìçëüôåñá ìÝñç. Ôï äåýôåñïåßíáé øçëüôåñï öõôü (Ýùò 3m), Ý÷åé ÷ñþìá áíèÝùí ëåõêü êáé áíèßæåé áðü ÌÜñôéï ìÝ÷ñéêáé Éïýíéï. Ôï öèéíïðùñéíü ñåßêé èåùñåßôáé ðïëõôéìüôåñï ëüãù ôçò Üöèïíçò ãýñçò êáé

Åéêüíá 2.17Á í è é ó ì Ý í ç ö á ê å ë ù ô Þ .

Åéêüíá 2.18Á í è é ó ì Ý í ç ÷ á ñ ï õ ð é Ü .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

35

ÊåöÜëáéï 2ï

íÝêôáñïò ðïõ ðáñÝ÷åé óå ìéá ðåñßïäï éäéáßôåñá êñßóéìç ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé åðéâßùóçôùí ìåëéóóéþí ðñéí ôïí ÷åéìþíá.

Ôï ìÝëé ôïõ ñåéêéïý, áí êáé õðüðéêñï, èåùñåßôáé éäéáßôåñá ìåãÜëçò äéáôñïöéêÞò áîßáòãéá ôïí Üíèñùðï êáé ãéá ôéò ìÝëéóóåò. Ïé ìåëéóóïêüìïé ãéá íá äåßîïõí ôçí áîßá ôçò ãýñçòêáé ôïõ íÝêôáñïò ôùí áíèÝùí ôïõ ñåéêéïý ëÝíå üôé "ôï ìåëßóóé áêüìç êáé áí ... ìõñßóåéáíèéóìÝíï ñåßêé, äõíáìþíåé".

ÖáêåëùôÞ: ¸÷åé åéóá÷èåß ðñïò êáëëéÝñãåéá êáé óôç ÷þñá ìáò. Äßíåé íÝêôáñ êáéãýñç. Ðñïóáñìüæåôáé óå üëá ôá åäÜöç. Áíèßæåé (Åéê. 2.17) óå 4-6 åâäïìÜäåò áðü ôçíåðï÷Þ ðïõ èá öõôñþóåé ï óðüñïò. Ôï ìÝëé åßíáé êáëÞò ðïéüôçôáò, áíïé÷ôü÷ñùìï áëëÜêñõóôáëëþíåé ãñÞãïñá.

×áñïõðéÜ Þ ÎõëïêåñáôéÜ: ÁõôïöõÝò äÝíäñï ðïõ âñßóêåôáé êõñßùò óå Üãïíåò, îçñÝòêáé èåñìÝò ðåñéï÷Ýò (Åéê. 2.18). Äßíåé ãýñç êáé íÝêôáñ ôï öèéíüðùñï, ãåãïíüò ìåéäéáßôåñç óçìáóßá äéüôé ôçí åðï÷Þ áõôÞ ðïëý ëßãá ìåëéóóïêïìéêÜ öõôÜ áíèßæïõí.

2.3.2. Ôñïöïäïóßá ôùí ìåëéóóéþí. ÌÝèïäïé êáé ÐñáêôéêÝòÅßíáé ãíùóôü áðü Üëëá ìáèÞìáôá ðùò êÜèå æùéêüò ïñãáíéóìüò, åðïìÝíùò êáé ç

ìÝëéóóá, ãéá íá äéáôçñçèåß óôç æùÞ êáé íá áíáðôõ÷èåß ÷ñåéÜæåôáé íåñü, õäáôÜíèñáêåò(óÜê÷áñá), ðñùôåÀíåò, êáé äéÜöïñåò Üëëåò ïñãáíéêÝò êáé áíüñãáíåò ïõóßåò (âéôáìßíåò,áíüñãáíá Üëáôá, é÷íïóôïé÷åßá ê.Ü.). ¼ëá áõôÜ ôá ðñïìçèåýåôáé áðü ôç öýóç.ÓõãêåêñéìÝíá, ç ìÝëéóóá âñßóêåé ôï íåñü áðü ôéò ðçãÝò, ñõÜêéá ê.ï.ê., êáèþò êáé áðü ôïíÝêôáñ. Ôá óÜê÷áñá ôá ðñïìçèåýåôáé áðü ôï íÝêôáñ êáé ôá ìåëéôþìáôá, ôéò ðñùôåÀíåòêõñßùò áðü ôç ãýñç, ôá áíüñãáíá Üëáôá áðü ôá ìåëéôþìáôá, ôï íÝêôáñ, ôï íåñü ê.ï.ê.

Ïé ìÝëéóóåò ìÝóá óôçí êõøÝëç ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøïõí ôéò óçìáíôéêüôåñåòäéáôñïöéêÝò ôïõò áíÜãêåò êáôáíáëþíïõí ìÝëé êáé ãýñç ðïõ Ý÷ïõí áðïèçêåýóåé óôéòêçñÞèñåò. ÕðÜñ÷ïõí üìùò ðåñéðôþóåéò ðïõ ç öýóç äåí ìðïñåß íá êáëýøåé ôéòäéáôñïöéêÝò áíÜãêåò ôùí ìåëéóóþí êáé ôá áðïèÝìáôá ìåëéïý êáé ãýñçò óôï ìåëßóóé åßíáéëéãüôåñá áðü ôï âáèìü ðïõ èá ðñïôéìïýóå ï ìåëéóóïêüìïò. Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò ïìåëéóóïêüìïò ðñÝðåé íá ðáñÝìâåé ðñïêåéìÝíïõ íá ðåôý÷åé ôçí áíÜðôõîç ôïõ ìåëéóóéïýêáôÜ ôïí áðïäïôéêüôåñï ôñüðï.

Ï óõíçèÝóôåñïò ôñüðïò ðáñÝìâáóçò ãéá ðáñï÷Þ õäáôáíèñÜêùí (óáê÷Üñùí) åßíáé íáãßíåé ôñïöïäüôçóç ìå ìÝëé, ìå óéñüðé, ìå æÜ÷áñç Þ ìå æá÷áñïæýìáñï. Áíôßóôïé÷á, ãéáðáñï÷Þ ðñùôåúíþí ôï ìåëßóóé ôñïöïäïôåßôáé ìå ãýñç Þ õðïêáôÜóôáôï ãýñçò.

Ôñïöïäüôçóç ìå ìÝëé. Ôïðïèåôïýíôáé óôï ìåëßóóé ïëüêëçñåò êçñÞèñåò (ðëáßóéá) ìåìÝëé ðïõ ðáßñíïõìå áðü Üëëá äõíáôÜ ìåëßóóéá Þ ôá Ý÷ïõìå óôçí áðïèÞêç ìáò. Ìðïñåßåðßóçò íá ôïðïèåôçèåß Ýíá âÜæï ìå êñõóôáëëùìÝíï ìÝëé, áíÜðïäá ðÜíù áðü ôá ðëáßóéá,ðñÝðåé üìùò óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ôï ìåëßóóé íá Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôïõ íåñü.×ñçóéìïðïßçóç ñåõóôïý ìåëéïý óå ðéáôÜêé ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé ãéáôß êïëëïýí åðÜíùïé ìÝëéóóåò êáé ðíßãïíôáé. Áí èÝëïõìå íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ñåõóôü ìÝëé, ôïáñáéþíïõìå óå íåñü (1/3) êáé ôï äßíïõìå óôï ìåëßóóé üðùò ôï óéñüðé ðïõ áíáöÝñåôáéðáñáêÜôù. ÐñïâëÞìáôá ðïõ ìðïñåß íá äçìéïõñãçèïýí áðü ôçí ôñïöïäüôçóç ìå ìÝëé

36

åßíáé ç äéÜäïóç áóèåíåéþí êáé ç åðßèåóç óôï ìåëßóóé ðïõ ôñïöïäïôïýìå áðü îÝíåòìÝëéóóåò (ëåçëáóßá). ÈÝñìáíóç ôïõ ìåëéïý óå 70ïC ãéá 5´ ôï áðáëëÜóóåé áðü ðïëëÝòáóèÝíåéåò ü÷é üìùò áðü üëåò.

Ôñïöïäüôçóç ìå óéñüðé. Äéáëýåôáé æÜ÷áñç óå ÷ëéáñü êáôÜ ðñïôßìçóç íåñü óåäéÜöïñåò áíáëïãßåò (áñáéü êáé ðõêíü óéñüðé) êáé ôï óéñüðé ðïõ äçìéïõñãåßôáéôïðïèåôåßôáé óå åéäéêïýò õðïäï÷åßò (ôñïöïäüôåò). Äõï êõñßùò ôýðïé ôñïöïäïôþíõðÜñ÷ïõí: åêåßíïò ðïõ Ý÷åé ôéò äéáóôÜóåéò ðëáéóßùí êáé ôïðïèåôåßôáé óáí ðëáßóéï ìÝóáóôçí êõøÝëç (Åéê. 2.19á) êáé åêåßíïò ðïõ ôïðïèåôåßôáé óôçí ïñïöÞ ðÜíù áðü ôá ðëáßóéá(ôñïöïäüôçò ïñïöÞò) (Åéê. 2.19â). ÕðÜñ÷åé áêüìç êáé Ýíáò ôýðïò ôñïöïäüôç ðïõìðáßíåé ìðñïóôÜ óôçí åßóïäï ôçò êõøÝëçò.

Ï ôñïöïäüôçò - ðëáßóéï Ý÷åé óõíÞèùò ôñåéò ÷þñïõò: Ýíá ìéêñü êåíôñéêü êáé äõïìåãáëýôåñïõò äåîéÜ êáé áñéóôåñÜ ôïõ. Ïé ÷þñïé áõôïß åðéêïéíùíïýí. Ôï óéñüðé ÷ýíåôáéóõíÞèùò ìå ôç âïÞèåéá ÷ùíéïý óôïí êåíôñéêü ÷þñï êáé ãåìßæåé êáé ôïõò Üëëïõò äõï÷þñïõò áíáóçêþíïíôáò äõï ðëùôÞñåò. Ïé ðëùôÞñåò åðéôñÝðïõí óôéò ìÝëéóóåò íáðÜñïõí ôï óéñüðé ÷ùñßò íá ðíéãïýí.

Ï ôñïöïäüôçò ïñïöÞò Ý÷åé äõï ÷þñïõò: Ýíá óôïí ïðïßï åéóÝñ÷ïíôáé ïé ìÝëéóóåò êáéÝíáí Üëëï üðïõ êáé ôïðïèåôïýìå ôï óéñüðé. Åßíáé Ýôóé êáôáóêåõáóìÝíïò þóôå ïêßíäõíïò ðíéãìïý ôùí ìåëéóóþí íá åßíáé ïõóéáóôéêÜ áíýðáñêôïò. Ôï õëéêü êáôáóêåõÞòôùí ôñïöïäïôþí åßíáé óõ÷íÜ ðëáóôéêü áëëÜ ðïëý ðñïôéìüôåñï åßíáé ï ôñïöïäüôçòïñïöÞò íá åßíáé îýëéíïò.

Ôï êáëýôåñï èá Þôáí ç ôñïöïäïóßá ìå óéñüðé íá ãßíåôáé êÜèå ìÝñá êáé ìå ìéêñÞðïóüôçôá óéñïðéïý ôçí ïðïßá íá ðñïóëáìâÜíïõí ïé ìÝëéóóåò ìÝóá óå ìéá ìÝñá. ÕðÜñ÷åéêßíäõíïò, áí ôï óéñüðé ðïõ âÜæïõìå óôïí ôñïöïäüôç åßíáé ðÜñá ðïëý, íá ðáñáìåßíåé ãéáìÝñåò á÷ñçóéìïðïßçôï, íá îéíßóåé Þ / êáé íá êñõóôáëëþóåé.

Ç ôñïöïäüôçóç ìå óéñüðé ðñÝðåé íá ãßíåôáé ìå ðñïóï÷Þ ãéáôß Ý÷åé ðáñáôçñçèåß üôéìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ëåçëáóßá. ¸ôóé êáëýôåñá áõôÞ íá ãßíåôáé ôï óïýñïõðï ðïõ ïéìÝëéóóåò äåí êõêëïöïñïýí åêôüò ôçò êõøÝëçò. ×ñåéÜæåôáé åðßóçò ìåãÜëç ðñïóï÷Þ íá ìç÷õèåß óéñüðé ìÝóá Þ Ýîù áðü ôçí êõøÝëç.

Ôñïöïäüôçóç ìå êñõóôáëëéêÞ æÜ÷áñç. ÁõôÞ ôïðïèåôåßôáé ìÝóá óå ðéáôÜêéá Þ óôïí

Åéêüíá 2.19Ï é ä ý ï ô ý ð ï é ô ñ ï ö ï ä ü ô ç ì å ó é ñ ü ð é : Á : Ô ñ ï ö ï ä ü ô ç ò ð ë á ß ó é ï , Â : Ô ñ ï ö ï ä ü ô ç ò

ï ñ ï ö Þ ò .

Ôï Ìåëßóóé ùò Ðáñáãùãéêüò Ïñãáíéóìüò

Á Â

37

ÊåöÜëáéï 2ï

ôñïöïäüôç ðëáßóéï. Äåí äçìéïõñãåß ðñüâëçìá ëåçëáóßáò, ãßíåôáé üìùò ìåãÜëç óðáôÜëçáðü ôéò ìÝëéóóåò. Ôï ìåëßóóé ÷ñåéÜæåôáé ðÜíôá íá Ý÷åé íåñü óôç äéÜèåóÞ ôïõðñïêåéìÝíïõ íá ôçí ðñïóëÜâåé. ¼ôáí õðÜñ÷åé íåêôáñïÝêêñéóç ïé ìÝëéóóåò äåí ôçíðñïôéìïýí. Ìðïñåß íá äïèåß ôïí ÷åéìþíá ðñïêåéìÝíïõ íá "äéåãåñèåß" ç âáóßëéóóá íáãåííÞóåé.

Ôñïöïäüôçóç ìå æá÷áñïæýìáñï. Ç ôñïöïäüôçóç áõôÞ (Åéê. 2.20) åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìçüôáí ïé èåñìïêñáóßåò åßíáé ÷áìçëÝò êáé ôï ìåëßóóé äõóêïëåýåôáé íá ðÜñåé ôï óéñüðé. Óôïåìðüñéï êõêëïöïñïýí ðïëëÜ åßäç æá÷áñïæýìáñïõ ó÷åôéêÞ üìùò óõíôáãÞ ãéá ðáñáóêåõÞáðü ôïí ßäéï ôïí ìåëéóóïêüìï äßíïíôáé óôçí ¢óêçóç ÉÉÉ.

Ôñïöïäüôçóç ìå ãýñç. Ç ãýñç äßíåôáé óôï ìåëßóóé üðùò Ý÷åé Þ óå áíÜìåéîç ìåæÜ÷áñç Þ ìÝëé. Óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç ç ãýñç ôïðïèåôåßôáé ìå ôï ÷Ýñé óå êåíÜ êåëéÜ ðïõåßíáé êïíôÜ óôï ãüíï Þ óå ïëüêëçñåò êåíÝò êçñÞèñåò. ×ôõðéÝôáé åëáöñéÜ ôï ðëáßóéï ãéáíá ìðåé êáëÜ ìÝóá ç ãýñç êáé óôç óõíÝ÷åéá ñáíôßæåôáé åëáöñÜ ìå óéñüðé. Óôçíðåñßðôùóç áíÜìåéîÞò ôçò ìå æÜ÷áñç Þ ìÝëé ãßíåôáé Ýíá åßäïò ðßôáò ðïõ ôïðïèåôåßôáéðÜíù áðü ôá ðëáßóéá ôïõ ãüíïõ.

ÕðïêáôÜóôáôï ãýñçò. Áí êáé ï óçìáíôéêüò ñüëïò ôçò ãýñçò óôçí õãåßá êáé áíÜðôõîçôùí ìåëéóóþí äåí ìðïñåß íá áíôéêáôáóôáèåß, õðÜñ÷ïõí ðåñéðôþóåéò üðïõ ãéá äéÜöïñïõòëüãïõò (ïéêïíïìßáò, Ýëëåéøçò ãýñçò) êáôáöåýãïõìå óôá êáëïýìåíá õðïêáôÜóôáôáãýñçò ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü øéëïêïóêéíéóìÝíï óïãéÜëåõñï, ìéá ðïóüôçôá ãýñçò,æÜ÷áñç êáé ìå Þ ÷ùñßò ôçí ðñïóèÞêç íåñïý. ¼óï ðåñéóóüôåñç æÜ÷áñç Ý÷åé ÝíáõðïêáôÜóôáôï ôüóï ðéï åýêïëá èá ôï ðÜñïõí ïé ìÝëéóóåò. ÐÜíôùò ç ÷ñçóéìïðïßçóçãýñçò Üãíùóôçò ðñïÝëåõóçò ãéá ôñïöïäüôçóç åíÝ÷åé ôïí êßíäõíï ìåôÜäïóçò áóèåíåéþí.

ÈõìÞóïõ:Ôï íåñü ðåñéóóüôåñï áðü ïôéäÞðïôå Üëëï åßíáé áðáñáßôçôï óôï ìåëßóóé. Ïé ìÝëéóóåòåêôñÝöïõí ãüíï ÷ùñßò ãýñç áëëÜ ðïôÝ ÷ùñßò íåñü. Ïé áíÜãêåò åíüò ìåëéóóéïý óå íåñüåßíáé ãýñù óôï ìéóü ëßôñï ôçí çìÝñá. Óå æåóôÝò çìÝñåò óõëëÝãïõí ìÝ÷ñé 2 ëßôñá êáé óåéäéáßôåñá æåóôÝò çìÝñåò ìÝ÷ñé 5 ëßôñá.

Åéêüíá 2.20Ð á ñ á ó ê å õ Þ æ á ÷ á ñ ï æ ý ì á ñ ï õ ó å ì ç ÷ á í Þ ( á ñ é ó ô å ñ Ü ) , ð ë á ó ô é ê Þ ó á ê ï ý ë á ì åæ á ÷ á ñ ï æ ý ì á ñ ï ô ï ð ï è å ô ç ì Ý í ç ó å ê õ ø Ý ë ç ê á é ô ñ ï ö ï ä ü ô ç ò ð ë á ß ó é ï ( ä å î é Ü ) .

�;

"�������/�!������������� �����������

��6�LL����� ��<<��!! � ��22�������

�����������������$��! ����!��������!��"����� ����"�&��������� ��!��%�

"����� ���������2 ���������������������/������!! �����������+�������

������ ��� ����������� ��� �������� �� �� ���������� ��� $�! �� ������ �

���!! � ��������������������#'�+

3��<<�! �

I���! ������������#��������������!������������!��&��������� ����

�� ��� ����� ���� ��� �����!����� 1�!��'����5� ���� ���!!%���0��������� ���� ���

"� ��� ��� ���!���������'�� �� �!�%�&� �%����� �����&� ��� ������������� �

"����!�� ��� ������ �� ��� � ���� �������� ���!��� 2���� ��!���!���� !�� ���

���!����� ����� �%����� ���� ������!�� ��� �� '� �������<�! ��� ���� ��

"�������������12 �����35�

I���! ����������� ��!�������������&�� ���� ��!���������������!������

�������!!��

���II�������

I� ������ ��� ���!! ���� ���! ���/���� ���� $��$� ���� ���!��&� �%����&

���� ������!�&� ��� �� '� ������

2#�!����/�� �� ���� �'!���� ���� ���

� ����!�� "������ ����!%�&� ��%�� �

��!��!���������"�!'������

0��������������� '�"������ ������"�

��� ���!������ ��� ����"��� ��� ������

! �� �� ���� ��!���� ��!������� ���7

������$����&���%����� �� �������'���

����@��������� ��!���&������������������

(� ����'#�������������&���!�!�����"���!

��!��� ���&�����������������"�!��������

��!� �

�������������

2���� ����������&� ������ !�� �!��� �� �7

/�������! ���������������!! ���&�����

"�������� ������� ��!��!�� �!�������

2 ������������������!����������������

���!!�����!�� ����� ������������ �����

!����� ���������� �������,�!�����&���

���� ���&� ����� ���� ���!'�� ���� ���� ���

� ����!��"����������!%�&��������!�� �

������������������!!%���>!���#�������

�������� !��� ���� ���!�� ���� ���!!%�&� ����

"������� �� ��� ���� ��!�������� ?���

�������!�� ���'&� ���� ����!��� ������ ��

���<<���!!�������..������ ����((����!���

2 ��������3<�� !! �� � � � � � ��! � & � ����� &��� � � & � # � ! � � � � � ��� ! � '� �

�H

���������

������������������"�#��� �'!��&�%!���������"�����!!������!�� '� ������������

���!!%��

��� ������ ��� ���!! � '� �'!�� ����� ���! ���!��������� ���� �� �� ����

"����&������� ��!����������&������������ ��! �"�������� %��&���� �����#��!�

��!� �

��������&���!����������� ��������������� �����!����&������%�������������

���� ���� ��!��!�� ���� ��'��� 2��!��� ��!�������� ���� �����!����� '� � ���� �

"�� %����� ������ ����!�%�&� ����� !�' ��&� ! ���&� ������ �� ��"�� ��

$��! ���� ����������� �@�����

6����� ���!�'�

�� ���!�'�����������������12 ������5����������������������� ��!�'��

������!�����9��!�������������������'� ����&������������������ ��������

���!!���'�������?��� ��!�'������ ���!����������������� ����� ������&

������%�����������

,��� ���� ���!�'�������!����� ��"������������� ���� ������!�� �������

�������������� ������������������������������#��"����� ���

������##�!��

2�������������� ����������"�������! �������12 ������5&�"����������������

!������!! ������ ��!��������������#������ �@��������� ��������#� �7

�'!�� �������!����!��!��� �@���� �� ��� ���!� %!���� ��������� ���$��������

���'���

I� ���� � ��� ��� #�!���� ������ ��� ����� �� ���� ����'� �� �����&� %!��� ��

�! ����� ����#�� ���� "������ ���%�� ���� �@����� 1��$�������7���������&

���������7�!���� ��'��#���� �� ��� 5&� �������� ���!��������#����2��!��

"�� ����� !�� ��� #������ ���� ������� �� ��'����� �����%�� ���� ��� �!���� ��

������������� �@������I������� ��������"������������!�%!������"�� ������

!' ����������!�����!�����������$��������'������������

8��??�'�����''�$$�!������!���

2���� ������ �� �#������� 12 �� ���65&� �� ��� ���������� !�� ���� ������� ���

��������� �@������2�����!�������!����/����1 �������5���������!�&����'"��� ��

2 ������������ � ��� ! � �� %� �

6E

����������&��� ���������!��� !���������!����� ��������� ���'!���!�� %���

4�������!��"� ������$$�!��!!��

?�� ���� ����!���'� ����$�!������������!������!!&� ������ �����!� ���� �����

/�������'�� ����! ��������$�!��!!���M������������&� ���� ���������������

��� ����� ��'����� �� ������!��� ��� !��� "������ ����!���&� ����� ����!���� �

$�!��!!�&������������������������!�������!��"� �12 ������5��0�'�������!�

!��������� ���������%!��������!��������!��"� �������$�!��!!������������!�

���� ������ ���� ��������� ���� ����%��!�� �@����� ����� !��� ��$�������� '

�����������?���!��"� ��������� ��$��������� ����������������!!��&���%

��$�!��!!��"������������$��&��������������� ����

�!��"� �� ���� ��� ���!� �� �� ������ ��� ��� ���!� �� ����� ��������� ��

������ �&� ���"'� �� ������� ���� �� ��� ����� ���! ���!����� ����� ���� �����&

������������ ���

.����� ������ ��� ����� ��"�!����� ��� ���!!������ ���� ���� �!��"� ��� (

$�!��!!��� ������ ��� ����� !���"������� ��� �%��� 1��� ��!�����5� ��� ��� ����

2 ������������ � # �! � ��� �

2 ��������60�� � �� ! � ��� � �� � � " � # � + � � � �"� �� � � � �� � ! & � # � ! � � & � � ! �� "� � $�! � � !!� � &

! � '� � �� � � �� ! ��� �

���<<���!!�������..������ ����((����!���

63

���������

"���������������!������ ��� ����'����

;��II�����!! � '�$$���!�

9��!������� ������������������%�������������!�����������!!�������

��������� M�� �� ! �������� ���/���� ���� $���!�� ��� �� ���� �� ���� ���� ��

��� ���12 �����85&���������������� �����������!!��� ����������������/����'

���! �%������

H�����!��� ������������ ����#���������

0���������!��� ���!! ��� ����� ���� �!��� � ��� ���� ��� ��� �#���'����� �

���������� .�� ���� ��� ���� �������' �� ��� ������ ��� ���� �� ���!��� !����&

��� ��&��� � �&�$�"��&� ��!�$�"&����!�&� ��� &����!! � ������� �&� ������

�� ����%����$���%��1����� ��5&��������� �� ���������!����������������!!%�&

������ %�� ���!��!����'�� ���� �����"�� %������"%��

2 ����������! �� "� $�! � � !!� � �

2 ��������8<�� !! � � � � $ �� �! � � �

6�

���<<���!!�������..������ ����((����!���

.2N�LIOI

������!!������������������� �@���&���� ��'������������ ������������1���&����5&� ��� � ����� ����� 1$�!��!!�&� ��������&� ��'���5&� �� ��� ���� 1����&��������� ��������5����$��! �������!���!��� �������� �����%�������� �@������������� ���� ��� ��$�������&� ��� ���������&� �� ��� � �� ��� $�!�����!!�����$���������!� ��!����������������� �������3E�����!���?������! ��/��� � ���!!��� ���� ��'����� ����� ����!!� � �� 3� $�!��!!�� 1/�� �� �� �� 67� ����&� ������� � �����"��� ����� ���� �����5&� � �����"��� ��'���� 1� ��� ���� ���������!����'!��$�!��!!��5� �� ��"������������ 1� ���������������� ����� �������!��������!%�����������!�������������%�&��� ����!��&���������!���� ���!!�&� �� ��!�� ���� ��'����&� ��� !����'� �� ����&� �����&� ����� ��������� ���5��I��������� ��� ���������E�����%�����������!���� �@����1 � '���!!�5���%������������ ������'��������!���� ����

��� ���� "� ������� ���� !���� �������� !�� $�!� ���&� ���� ���� ������ �&� !��� ���� ������!!���� � $�!��!!��&� � ��'���� �� � ������������!� ���I�"�� ���������#����������������������#"����� ������������������ ���� ����� 38&� �6� �� �3� ������� ����!� ��� (� ��'���� ���� ���� ������ ������������� � ������ .������� ���������� ����� ��� �������� !��� %�� ��$�!� �� ����&� ��� "%!�� $�!��!!�&� ��%&� ��� ����� ���� �� ��� ���� "���!� ����%�"� ���������"!��&����'����"%!�����������

I� "����'� ���� ���!!%�� ������� ���� ����#�� ���!! � %�� ���%�� ����!������ �� ���� '� ��������� '� ����� '� !��"��!��� ���%��� ��� !��"���������!! � �� ����� !���� 2���"�� ����� �� �����&� ��� �!���"�"'&� �� $��$� &� ���� &��� ������������!!��������������1�������4EP������������'�5�$�������������%����� �������� ��� ��/��� ����� ��� ��� �� �� ��� ������� ?��"�����!! � �����������"�"!����������� ����'��I��� ���'�"����'�������$��� ���������"���!������"������� ���1/� ���&����&�/� ��/����5� ����������=���1����&�!������������ ���!���������5�

��� �������� ������ �� ��������� ��� ��!����� � ���!! ���� ����� ����!! � '���! �&��� ���!�'�� ����#�!���

2NQ�I?2�?

3� <���!!������+�5��� �@���$5��� �@���� ������!!���5��� �@���&�����!!��&������� ���������1���&�����5�"5�� ��'�������������� �������

�� I�$$�!��!!���������+�5����� $5��������� �5� ��'��� "5���������

�� 0��������������������$$������+��5������� ��'��� $5�����������������5����������'� ��'��� "5�$�!��!!��

6�� <<�������������� ������E������%�������+��5�����!���� ��� $5�!���� ����5��� ���!���� ��� "5� � '����!!�

��� AA��� ��!! �!�������#��������������!��������"�������������������� ������������!%����������'��� �����R�00��������������"��������

8�� �������#���� ����!!�����������������""��������"�� ��%��

4�� 22�S���!�������!!%���11������5� �@������� �� ������33E������!�&�����!��""� ����������� � �����������!!��������������������� ��&� ��/���������� �@�������������R

;� ������ ���������� ��������+�5����� ��������������������� �$5������!��������� ��5����� ����������� �"5���������%��������� �����������!%��������������������������� �R

H� ������ �������������������!! � �������+�5� ��� $5������ �5� � � "5���!��

3E� ,��������!! ������� ������������ ������������������������������$��!��!����������������������!!��������� �� �����������������"�"��!!��������������@�������..!�������������������������������'�������!!�!�'�''��� R�- ���'!����������%���!!���

33� �����/������� ���!����������R

3�� <�����!!�������!�������!!�������!!��+�5�!� ���� ������ $5������=���� �������5����� "5�����&������=���� ���� ���!���������

3�� .��������� ������!! � �������������������������!"'���������� ������!! ���� �������������! �@'�����!!��������!!�R

36� ?����� ���/�������##�!��R�..�"������ ��� ���!� ��������������� ������"�� ����!'�����R

6�

���������

66

���<<���!!�������..������ ����((����!���

2NM0?�IN�0�(�<<2N(?

K! �!����+ .�����!�������� �@����������������� ���!��!������!!!�'���

? ���T�� �# ������ � �����'�� ��� ��� �� �� �� ��� ����� ��!����!'�� ���� ��� ��

������!����� ������� �@����������������������"� �����������!!!�'�������������� ����!�!���

.��������I� �@�����������������������$�! �������������!!���<�!��!�����'��������!!

������!!���&� ���� ���� ��� ������ ��� �� ������!!���� ���� ��� ����#��!���' ���

?����2���"�� ��!��������� �@���� �����UVWXYWZY� 1!�����%��"�!��!���5&������ ���������� ���� ��� ��$�������� ��� !�����'� '� ���'� $�!�&� ���� ����"�&� �����������1!%���'�������5&��� ��� � ���������!���A��� ���3E�����!���������$�������� �� 3E� ��� ��� �����������I� �@���� ������ ��� ����� #����&� ���������!������#������������������!�������!��'����������������� ����#��������� �������������� ��������� ���! ��'����� �@��%���0���� ���������!���!������'!����������!!%�&�!��� ������ ���!���' �������� ������!����2���"� ��S��������"�� ������ �����

?���������!������� �@�����!����� �����������������$�@��������������%���������������������&�������������!�����������%��������� �@����&������������

2�!"������ ��!��

?�����"����� �" �

2 ��������4?�! �������!���� !� � �@��� � �

6�

���������

���"����������!���"����������!!������ ����&����������$��������!�� ���#���� $�@�� ���� �@����� ������� ��� �%����� �� �� �� ��������� ��� $��'� �

������!�� #����� -��� ������ ��� ��!������ �# �� �� ��� �� �%��� �����"������ ������ ��� ����� �"'���� � ���� ���� ����� '� � �&� ��������������� ��� �%��������������� �� ���� ������?��'����$������������ �@������������!! ������������ �%��� ��!���!��� ��&�"������������!�@������ ��� "����� �%����� '� � ���� �� ! '������ 0���� ������� ��� ��� ��������!�����!����������!!%������ ���� �@����&�! �� ����������!������!��� %�������!! ������

.��� �� !� ��!��� ��� #���� ���� �@����� !��� !������ ��� ��������&�����%�����������!�����"��12 �����45�� �" ��������������!! ����!������!@������ �@������<������$�@�� ������� �������!����� ���������������!����%!�� ������ �%��&����������!��� �@���������!��"��'����

?�� ��������!����� �@��������������� ��������!�����1!������������!��5 �� ������������ ���������� ��'�����������! �� ���&������!���������!!�� ��/��� ���� ��'���� �����������!���������������6�����������%���������#����+���� ����������1����������5&�"����!������1"�#�� ����!����5&� ���� �����' ���?����"����!������$��! ����;��������16�!��� ������!����5&���!�����������������������!������.����!S���������������� ��!����/���������� ��'�����

A� ��7�<<�!��������� �@���������UVWXYWZY������$�������&�����"�&�������&��E�����!�&

��� ������������ �������0�!���������.�����$��'�&��������� �&��!����#���&������&���"����&�!�� ��.��!�����"��?��������!����!�������&�������� �� �@�������!���&� ���� �&�!�����?�! ��'�!�����%��������!������� ����������� ��'������I�� �� ��� ���!�'���+� ��� !�! ��'� !���� ���� " �������� ������ ����'�

��!����� , �� "�� � �"� ���� ���� ����� ��� � ���'!���� ��� ��� !��"������������ ���������!��!��������������!&���!���������������������!��!�&����������� ����������!���� ��'!������������������ ��'������

2 ����!�35 D���������� ���� ���!�����"�� �� �����%����� � !���� ���!@�� ����$����������� �" ���������5 ?� ���������� �@���&����� ���/����1! !���&�������� ��5��5 0�� �������� �� ����� ��� �� ������!����������3+3� �����������7�� ���� ��� �@������!�� ����#��65 0���!����%!�� ������ �@���&����������������� �������!����#�����5 J���������� �@����85 2�! �������� ���� �����!������!��"�!���������!���%�������� ��������� ����� �����' ��45 ?����������������!���%�������������������� �� �@���&�����������%!��

68

����������!�����;5 .���������!�����!������!� ������������%!���� ������!������������ ���� �������!��������M��������!������!����������������� ��!��'!���"������!�! �����!������!����������!����H5 ��������� �� �� ����� ����� ��'����� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ���!!%�3EEP�3E5�?��������������������� ��'����� ��!��%����������� �� �����!�'���12 ����;5�335��������������!����������� ��'�������!��!����$������� �@����

K! �!�����+�22���%��!������!!�� �� ��!����!��������� %�����!! � %������������

? ���T�������������'��!�������%�������'������������!!�%!��+�

�5� ��� �������'!�� �� ��� ��������!�� ��� ����� ������ ���� ���!!��� 1$�!��!!�&��������&� ��'���5&��������1����&���������&�������5&�������'�����1���&�����5 �����"���#'�����!�������!����$5� ��� �# ������ ��� ��� ��������� �� ��� ��!������� ���� ��������� ������ %�����������

.��������(����!! ������������������/��!���� ���!��!������! �����!���� ��������!!

��� ������������� ��������!������'������� ��A��� ���'�� �$�!��!!�R�M������'� �����R�A��� ���������'����������������'� ��'�������� ����!��� ��'������ ����������&�������&�����&����R���!�'������������RI��#���� '�����%��!������ �@�����1"���� ��������'������ ���5����������!� ��������� ��� "%!���I� �����'��!�&� ��� ����"����&� ��� ������ ���!!��� �������� �$�����������������!"����� �@����� ��������������������!���� ��� �����������#�������� ����������������!�����������!����1�!$�'�"���"'�#�����������%�!���� �@���5� �� "�� ��� ��� �� ����!!� ����� ����� "�����&� � �� "���"'� ���������������?�����������!�����!�������������������� ����������!�� ����!��� �@���� ��� !$%���� ������ !��� ��!�� ��"�� ���� ����!��� $�$�� ��� �� ����!!� ��������/���� ��� �&�� ���������� ������%�� ��/������� ��'������

?�� �������!�� ��� ���!!��� "��� ����$������� ���� ���� ��!"� 1"��� ������"����� �� ������ ��� !�� ���$����� '� � �� $��"�!�5� � �� ������� ��$�$�������������� ������!!�����!�&� ��������7�������"������!�����!����� �����.���!��������������!�������!!���!������!"��

M�����"��!�%!����������� ������'�����1 ���������5�!����� �@���&��� ��������!� %!������������!����������� �@������������!����������$�������������%�����%���

I� ����#�&� "������� !�� �������� ������&� �� �%�� ������%�&� �� �%�&��/�����%��'���������������� ���������!���!������!"����� �@�����"�� ���

���<<���!!�������..������ ����((����!���

64

���������

��$�'������������!������!!��.�'��� � ���� ���� ���!��!��� ��� ���!!�� � ���� ���� ��� �� ������ �� ���

����%��!�&���������"������&�!������7����������������!���M��������������&������������!������������&������! �&���������&�������@������ ���!�'�&�������#��������#�!����� ��� � ����������!�������������#�!����������!��

.�! '[�� ����!������������!!��<���������!���������� ���!��!$������$�'�����1������ ��! ���������

����� ���!��� ���� ���������5�!������!�����!��"����'���������!!��������?��� ����� ����� ������ "���� ���!�� ��%���� $'����� 1 �'��!�� ��������� %��!%�5� �����"� �!����!���! ����.����� ��� � ����� ����� ��������� ��� ���� ���� ��� ���� ���������� ������!�/������������ �����������%����! �� �����"�����!�����! �����

?������������%����� ����������������� �����!� ����� ���"����1��'#�5 �� ��!���1������5�

A� ��7����!����� ������!!��1����'�C� ��"���5*����&� ��! �&� �����&� ���!�'�&� #�!��&� ���!! � '� $���!�&� !���������

���!����1������ �5��.�� $������&�!������'������'���&�$�����'���$�"��

2 ����!�35 *��������������1������ �5� �������! ��1�� ���� �5���������������!� %��������!! ������*����/��������! �����������'��������!%�������1��!�&%���� ���5�����������������!���������!!����5�0��$������ ���!�'�� ��!��%�����#�������� $��������5�*��������������65�.��!�/�������� �@���&�� �����!������ �����#�!��� ��!�������� ���!�'�& ��!�� ���!���"������������'� ���������!����5������/�����76������ ����!������!"����� �@�����1��! '���!�� ��� ��#��!������5������������ ��������!��!���� �@����85� .��������� ���� �� $�/����� �� #�!��� ����#�� ��� �� �� ���� ������ �����%����� #� ������ � �� ��� � !��� "�� ������� ���� �������� ��� $�! ���!��������/�������!��� ��������!��"� ������"�����������0���� ��� �"���������!�������� ����� �������� �� ��� �� �#���� �� ��� � �� #� ������ ��� �#�!������!���� ��45� �����/���� ������� ���� ����� ��� ����!�� �� ��'����� �� ��� � ����"�� !��"���������������������� ������������ �@�����;5�:� �����������#�!������ ����!�������3 ����� �������! '������$���������������1��! '���������'!���������!�� ���5��.�������������!��� ����"�� �@��� ��� �'���� "���� ��� $�!��!!�� 1��� �� !�����!����� ���'� $��! ���� � !��

6;

����!�����������!����� �@����5������ ������������'!���������������&����� ��'���&������&�������'����� ��%�� ������ ���!��!������'��������!!����!�����!������������ ����!����� �� �����������.� ���������$����������

����!&���'�������� ����!�'�!��!�'�����������!������� ��������������������!��!���������������� �@�����'����"������� �������� �������!���� ���!����/�������������������������������1 ���������5�!���� �@����H5� :� ������ ��� �� #�!��� �� � ����!� �� ����� �� ������������ 0���� "��� ����������� �������� �@������������$�/������!�����!�����!������� ������3E5<������"�������� ������ �����������������������!���?�������������������!��1������� ������5�!������ '���!�&����������� ������%������!��������������!������!����� �������! '�$�/���� �� ��� ����!�!����� '������!���

?�����������!�� �@��������"�����%�����1��$�������� �����������5����������'!���� ��� ���������&� ��� ���� $'���� ��� #�!���� #� ������ ����������� ��� ��������� ����� "��%��� ����� !�� ��� � �� ��� ��� �"� �������������� �������!�� ��� ���������������/�����!�!� ��� ���/���� ��� ������'!���� ������!!����A���$� �� ���!��� ��������� /�!��� ������� ���� �����!!���

<�����������'��!��������������!��������$������!������������������$�!��!!�&���$�$������'����� ���(�����!���� ����$�!��!!���������������� ��������������'��������� ��!�����1 �����!�����!����%�� �5�����������������������'!�����!��!��� �������!� %!����������!� ���� ������������������!���'���?�����'�����!�� � ��/����!����������� ���� ����1!�������� �� ����������������� ��� �5�

( �� ���������&�"������� �������� ������!����������������"���� ���� ���! ���!���&��������������� ���"��������������!����������� ����(�!����!�������� 1���� �� �������!��� ���5������� ������� ����!���������&� ������'� �� �������"���� ��$���� �����M��������"��������&� ��!������$������'�����'

2 ��������;.�� � ! � � � � � � � &� � � � � � � ��� �

���<<���!!�������..������ ����((����!���

6H

���������

��$�"�����������#������ ������� �����$��������#�������� �������� �������� ���� ��� ��#����� ��� ���� ���� ��'���� 1 ���� ���5� ��������/���

�� �������� ���������������%��1����� �� ���5�"����������������������� ��� ������� ���� ����� ���� �� ������� ?� ��� ���!��� ��� ���� ���� $��! ���� !����������� ��!���������������!���

0�� �� �� �"� ����!!� ������ ��� ����!�!�� !�� ���� ����%��!�� "����� '� ���&�������� '� ���!��!����$���������������#����������#'�+

���� ���������!��1�� ��3&��&�H&�3E5�� �������'�! �"�������������� ���� ������!��1�� ���&�85�� �������'�! �"����������������"���!������!��1�� ���&�6&�4&�;5�� ��� �����������'�!��'��������&����� �

�����12 �����;5�

.�! '2������������������!!�+3��9��!��%����������� ���!�'�&����! �� ��#�!������ <�� ������ �� �� ����� !� ��� ��� �� 1� � � ��� '� ! ����� �%����5

�� �����9������������/�����! ����1�� ��&� "�%���5������ �� ��������� ����$���

������'���%�����6��>����"��� �������� ����'�����/�!��&�"�����!������&�"���$�� �� ��"���� �

�� �%!���(� ���������%��!�����������������!������

.���������##��������+I����� ���!���!��� ����������� ��!������� �@�����!�� %��������!! ����

"�������� !$���� ��$�'������ ?�� � ������ � !���� ����� ���!!��� "��� ������7��/������� �@��������!���� ���������!���(����!!���������!��������������"������������+� ������!���"����� �������'������%����� �@���&���������!������� ������ �@����� ���

<��� ���!������ �@����� �������$�'�������������������!����!��!�����������67�� �����������������������!��

I����� ���!�����'����������������������!!����������!��!���� �@��������

K! �!������+�������"!�������!!%�

? ���T�� ����! ���/�� � �����'�� ��� ������ �� ��� ���"���� ��� ������ ��� ����!!��

2��!������"��!�%����%�������� ������%�����

.��������?� �������!! ���� ���/����������"�'!���������!!���������"������� ��

1!� ���5� �� !��������� ��� �����=����� ��������� ���'� !� ����� ����� �� ���

�E

!� ������� ����� ��!������� �� ��!���� '� /� ���� ��� ������� ��� ���� ���'!����1����� ��/� ���5�'� �������� ��! �����?� ��&� "���������� ��%���'������������#�&���"������� ���"���������������'����/� ��/�������

(� ��������������������"�����������������������!�1�5�!����!������������� ���� ���'!��!�������' ��'������������1 �����������!!��5������������'����!!��� �� /� ��/����� �� ��������� �����!��� ����!�� !��'���� ��!�� !�� ������'� ����� !� ���� ���� ���� ���/���� ��� �� ���� ��� ��� "�� ������� �����!!���12 �����E5��

�� !���� �� ��������� !�� �" ��� ���"������ .��� "�"�"����� ����� ���"�������'���������������������������� ����������� �� ��������� ��� �� ?����!����� ����� � ���� � ���"����� 7� ����!� 12 �� ��3H�&� ���E5� ������������!������!����������!�����!��!���� �@�����A��� ��� ���� ����������������� ���"���� 12 �� ���5� ��� ������� ���!��� !���� ��!"� ���� �@������ Q�� ���'�����B�%�� ��!������� �������� ������� ���!�������'��"����������������@� ! �!����!�������

I� ����� "������ �����%����� ���� '� ���!!������ ����!�� ��� � ��� ����� �� ������ � ���� ���'!�� !���� ���' �� 1!�� !�����&� @� ��&� ! ����� ����5� '� ����������� �����������!!��������������'�����!!���? ������������� ����!����#�'�����!��������'�����!!�����������"����!������ �������!���� ����������12 �����H5��

A� ��7�<<�!�<���!!����"����� ��'�&� ���"����� ����!&� ���!� ��� �$��&� ������ ��� !���&

��!�����&� ����&� ���&��� ����\� ���&�����&����!� '�!� ���&�����&�!������&�����

2 ����!��5�..���! ��'� ���������'�!!���?�����!� �� �$���� �����3� ��������1 ����������!�� ����5� ��3� ���/� ����

0�� ������������ ��������� ������N� �������!����������#����!�������

2 ��������H���"! �� � � ��� � ��! �� ����� � � 7 � � � �� ! � � ������ 7� � � � �

���<<���!!�������..������ ����((����!���

�3

���������

��� !����� ?�� ���� ����!!� ��������� ���� ���"���� ����!� �� �� ����� ��� ��$'������� ������!�����*�� ����������"���!������!���� ��!�������������!!&�����������"�����������"���"���� ������&�������������"������'�� ��� ����� �� !���� !�� ������ .���������� ��� � ���� ����������� �� ���� !��� ��!����!���"��������������!���2�! ������!������"������!!���������������� ���������������� ����������!��������!!��� ��!������ ��!����������������!��J�����������������!!����������!!���� �������������� ��!���������"�������!�

$5�..���! ��'�//� ��/������ ���������'D����������!���"�������� 1��� ��!�������������5����� ����'�$�/�����EE]Z

���� �� ������� ������!��������N� ����� �����������!�� 36EE]Z� /� ����� ��� �/��%��������������.�!������� ������/������ ������ ���������������������������� �����!��� ��������� �� ������ !�� ���!� '� !� ���&� ���� �������&� �� ���!!���� ��� ���� �� ���� �� ���� ��������� ����� !���� ����������� ��� �@������.�������������������874�����������"������!���!������� ��������12 ����E5�

�5�..���! ��'� ���������'���� ���!�����������?�� ��!������/�!��������3EE]Z������ ��!���������� �������� ����3EE]Z������

0���"�������������&��� ������EE]Z�/� ���&���� �������� ��������� ������EE]Z@� ! �!���� !������� �� ��� ��������� 0������� �7�� �@����� ����/�������� ���!��������������%�������������!�������������� ����'!���� ������ ��������������� �����������12 �����H5��.�������������������6����������� ������������!!���������������

<���##� �����!!��������"!�������!!���T������������������������T����� �����!�����#���������� �@���T������������ �'��� �@����������'�%��

.���������������/������������� ���!���������������<������������ �� ��#��'������������&���$�������������� ���>!�������/� �������� �&���!����� �����������������!!��.����"�������������� ���!�'!����'�����������

��

��

�������

?���' ��� ��..��������

2 ���'�� ��..������'�

���<<��!!�

�6

� ������

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

��3���������� ���!!���' ��&����!����'� ���������#����������!!�

��� ������ !��� ���� �������� �� �� ���!!�� !�� ������!�� ��� ��� � ���������

����!� ����������������� /%�&�������/����"���"'����!������������� ��!�����

���$��������?������ ��!���� ��%����������3�F��!���� ����� ���� ������"��

������� ���� ������������������������!��������� ��%�����$�!��!!���������

������������"������������%�!'���������� ���������������#������������%�� �

���� ����%�� 1"���� ��� ����5� ��������� ���� ��!��� !�� ���� ��^3F�� ���� ����

�"����� ��� !��$��� �� ��%��� ��� �� ������ �� ��� 1�� �� �� ��� ��#��� '� ����

����%��5� � ���!!��� ������ !�� ���� $����&� ���������� /� '� ���������� �

����������������!%��������������&���������� ����(����!!������!��������

!���� �������!�� ���� �@��%�� ���� ��!%�� ��� ��%���&� ��� ���!��� 1 �%����� ��

���������5� �����������������&�������� ��!���!������� '����������

�� ��%��&�����"�"� ����!���������!!�&�����!!����� ���������"���7

�'!��� ���� ���� ��!��� ��� !%������ ���� !��� ����������� ��� ���� ��$��!'� ���

�����"�&���/�������������/�� ��! �����/���!������1���!!�!����5��0��'������

��� ����� ���!!����� '� ������� ����'� ������� ��� �� ��!� ����'� ����� �

���� ��!���� <�� ���� ����"� ���B %�� ���� ��!%�� �� !�� �����!�� ���'� � ���

���!!%�������������� ��

?���������� ��%���'�!����� ���������#���������#���� ��������$�!��!!��

�#������� ������������������ ��!��� �� ���� ����� �!�����������0!���'���7

#�!�� ���� �� ���� !��� ���!!������� ��� ��� ���� ������ '�� 2���"��� !��$����

�������!����� ���������#��� ��������!������������!�����!����� ������ ��7

�����

(���������� ��������$�!��!!����� �/���������������������@��%������ ��7

!%������� ����������@������!��������%�����������!�������&�����������

���#���$������!��������"�������� %��������#����<��������_����!����������#��

���������������%�� 1"������� ��� �� �5� ���� ��� ��!��?�����$���� � ������

�� ���&� ���� �� � �����!���&� �� �/�� ���� ��� ��#���� ���� �� �����( ��$���� 7

�� ���T��$�����?��������T��$���&� ���� �����&����� ���"� ������������%�

�����!������!!����� ����������'� ������!!��� ������'������

(� �� ��� ����"� ��� �������� ��� ����������� "������� ������� '

���!!������������������ ������ ���!���' �������� �������?���������!�

���� %�������� ��!����"������� ���������'�����������"����&���$�!��!!�������

��� �� ��� ! �"��� !�� ���� ��� "�� ��� ��� ��%��� �� �� �������� ��� ����� ��!

��%���%!���������!�������������!�����!��'"�����������!�� �0������'��� ��

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

� �2*0L0�(

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'�����<<��!!�

��

���������

<�=��� ?��� ��� ��� ������ ���� �� ����� !���� �������� �� ������� ) ���� ���

<�=�) ���� ����� "��� ���� ��� �� ���/���� ������ ����� ���"!��� ���

���!!%�� ���� ���� ���!! ����� ��� ��� "��������� �� ����!!� �� �� ���� ���

�������������������������

?��� !�� ���� ���!! ���� ��� ���� 1�� ���'5� ���"!��&� ��� ��� ��"��������

���������� !�� �������� � ��!��� � 1$��$� &� �������5&� ��� ��� "���������� ��'����

���� �'!�������!!%��!����������� ��&���� �����!����'����������%�� ����� ��

� ����� �� � ��� 1�� �� !����%!��� '� ��!��� ���!!%�5� � ���!! ���� ������/�

"��!� ������������#��������!!���>������!���������������!!����!� �� ���

����#������ ��������������1������"�� �!����� ���� �� ��"�!������� ���E

������5� ��� ��� ����������� ������#�� ��� �����!���� ����� ����� � ���!! ���� ��

���������� ����� ���������!�� ������� '����� ���������!!����������#��#����

����� �� ��� �����!��� �������������� ��� �� ��� !���' ��� �� �����������

������!��!��"��!�����������"�!���!�����!! � ����B�����

�����??��������� ��������@'�����

I� ��#�� ��� ��� ���������� ������ ��� !���' ��� �� ���� ���!�� �������

����� �� ����"�� ���� �� ����!!� ������!!���� ��� ���� ��'����� ������� ��

���!!��� �� �/��� ��� !���!��/���� !���� �@����� I� ����@�� ���'� %��� � �� ��

������!��� �� $�!��!!�� ��� ��� $��! �� �� ���� ���� ��� ��� ����'!�� �� � ������

����������������� ���������"���!�����$�!� �������������������>�������&

����� �����������&����������������� �������$�!��!!��&�������#�����%�� �����%�&

!�������� !���� �� %��!�� ����� ������ ��� �����!��� ���� ���� �@���� �� !���

�� ���!��!'� ��� !�� ����� ��������� ����� 1! !���� $�� ��&� !�����&� ������

"��"���5��I��� %��!�����'&���������"����!������������������ ��� �����

�����! ���� ������ ��������!!�����������!�!���&��������)!��������)���

!�'�������������������� �@��������������!��� 1!����'�����5��.�����!�������

��� � � ��� �'!��� �� ��� ���!� ��$��$� ������ �� ���$�!��!!�&���������

�� ��'��������������� %��12 ����35��

������!!��������������������!������������� �����$�!��!!��1�����5�����

���� ��!����� ����� !�� ����#�� � ��������� � ��� �����!�� ��� "�����'!��

2 �������30��!�� � � 1 !��� 5 � � � � !!%� � ! � � ��" � � ����"�� � � �

�8

�� ����1� ���� ��"� �"��5�$�!� �� �����1!���������5����������� ���!��!�����

$�!��!!�������������I�$�!��!!��������$�����%���������/����� ���!����������

��� ������� $�!� �� ���� !���������� � ���� ���� �� ����!!� ! ����� ��

!������'!�����&����������!!������"�/�����!���������$�!��!!�����'� ���

$��� ���� �� ���� ����� <����� ����� ��� � ���� "������ '� �� ����� ���!��

1"���������'�������5��(����!��������1����!��5��������������$�!��!!�

�����! �� ��� ���������!�������"�! ����������������$%!���!���������!�

�������� ���!�������

0��!������!!����!�������!��$����������� ����!��������������� ����"��'

���!!�������$�!��!!��&������������������������#������ �������$%!���������

I�����$�!��!!����������#��!�������������������������������������� ��'���

� �������� �@����� �&�������!���@�&������ �!�������������

I� ��#�� 10������ 7� <��� !�� ����������� �� ��������� �� � ����� !�

�@��������� �� $��������� � ��� ��5� ���������"�����!��$����� ���� �������

!����������

0� ���� ���� ���� ���� ��� %��!�� ��� !�'���&� � ��������� ���� �/��� ��

$�!��!!��������������������$�!� ����������������������!���������������

� ���� ��!��$�!� �� ����������������!!���� ��� ��!��!���� �������� ��'�����

<�� ��� ������� ����� ���� ���� !��������� �� !��������� ���� ������%�� ����/��

�%��� ����� "��� ���� � ������� ����� ���&� ���� ���������� '� C� �� ���� ������� ��

������!������'���� �!��$�����<����� ���������"�����!��!��������!��� ����

!��������� !��$����� ���!��� !�� ����!!�� (�!������ !���� ����� ������

�� �������&�@� �������$���� �����������������������!�'�������������� �

�"���� ��� �������� ���!!��� ��� ���������� ���� ��� ���� ���!��!�� �

�������!��������!������'���(����!!�������/����������$�������� ���������

#� �'!������!��������� ��! �� '�����#���!������!!�%!������ ������!!���1

�� �������5� ��� ��� ���!� ��� �'!��� "����� �� ����!��� ��� ���� �#"&

���������� ��� ���!� ���"� ���������' ���"���������� �����������!!���

I� $�!��!!�� ����!������ ���!��� ���� ���� �#"�� �� !�'��� #� ������ !���� !���"�

��'!���� ���! �����/������������)���)�!�����!���� �������� �@������������

�����������!��� �@���� �������$�������#�&�!� %����� ��������������� ���!�����

��!�����!����$�� �����'�!�� ��"�� ����� ���%��"��"����'��������'�����

���� �� ! �����/�� ���� ��"�� �!������ ����� ������ � �� !�'��� ����� ����� !���

�� '� ��� ��!�� ���� ��� ��� ���%���� 1� � ��������� �6�%���5� �� ��� ���� � ��7

�������� @�#��� ���� �� $���� �� �������� ����� ��� ���� �!� '� ��� �� ���7

!��!�&�"���"'�� ��������� �/������ ��/��� ��'����� ����$�!��!!�����������

I�!�����������������������!!���������������!�� �������������������

�������������!�!�������(�����%!������"��������!�����!! �����������

����� ������������!���������������E7HEP������ �������!����(����!������7

��������!��'��������3E�EEE�7�3��EEE����!!����A��� �������� ���������������&

�� ��6E�EEE����!!��&������ �������� ���������!���1 ����������EEE����!!��5�

M����������������!! ������������ �������%!�������!���������������

������������������������$������� "'��!'������?�����������!������ ��#� �'!�

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

�4

���������

��"�" �!���!������������!��!������!!������/��������� ���!�����������&�����

!�'��� � �� ����&� ������ ��� �� !����$��� *����/���� ����� �� ���� 1���� ���

�����!���� $�!� �� ���� !���������5� ��� "%!���� ���!!����� %�

��!�������� "������ '� �� ����� ������� ��� �#'�+� !�� ����� ��� ���� ���%����

���$�/���� "������!�� ����� ��� ���� �� 37�� ����!�� ������'������?������%7

����� �� ���� ��� "���������� !�� ���� ������� ��� �"���� �!������ ��'�����

?��"� ������������ �!��� '� �!����� ��'�����!����������������� �!�

����� ��'����� �� ��������������������!��!�� � ��������!�������� ��!�����

����!��������� �������

>������������ �&�!����� ����������������������� ��!������!��������������

�� ����#�� !�� ����!!� �� ������� $�!��!!���� <���!!� ��� � �� $�!��!!�� �� ���

������ ���%�� !����� !���������� ���� �������� ��� �������� !���� ��#�����

�������'&����� ����!��� ����"����&���������&� ���!�'����� )$�!� '��!��)&��

���� ��!���$������ ���� ��� �!���'��� �����"�� ���� ������%�� �� ��!� �����

������$��������������#������$�!��!!���!������!!��.��������������!! ���

��������/������ ���������$�!��!!��������&����������!��������/���&�������

������� ����

>����������!!�� ���� �!�����"��������$�!� �� ����!����������� ���!����

!����"�" �!�������!�����������I� ���!���'����� ����$�!� %�� ��%����� ����

!����!��������������������������0��$�����!����!����� ���&����������������

����� ��� �� ����!!� � �� '"�� !������'!��� I� ���!���'� ���� ��%�� ������ ��

��������$������ ����4��������%!���������!!���������� ������������$�!� �

����� 2��"'&� ��� ���������� 1���� �$��@��5� �!��� �� ���� ���&� �� ����!!� ��

!������'!�&������"�����'������������� ��� ��!���'���

��!�������������@���!� ��������� ���!��'�����!����������� ��������� ���

��������/�����" ������"�1�� �����"��T������5&���� ��!����������

���������������!! �����

?���� �������!�� ��� �� ����!!� � �� !������'!�&� ��� ��� �� ���!���� ���

������������������ ��"����������!����1����������������;����������33�����������

��� ��%�5&� ������ ��� ���!���@���� ���� ��� $�!� �� ���� � ���� ���� ����� ���

��������78������������������%�����!��&������ ���������� ����&� ���7��������&����

� ����� ����� $� ������ ?���� �������!�� ��� � �� ����� !��������&� �� !����@�� ��

���!��������������������"��������������0����!����� �� ��������!�� ��"�

"��"��� !�� ��� � ���� ���!$�!�&� ��������� ���� ���� ��� �@���� �� ���

���� ����������!������ ������&����'����!!������� �!������ ��'�����'�C� �

� �!��� ����!�� �� ���/���� ������� �� ��"�� ��� ��� ��!�� �� !�'��� ��!�� !���

�@�������'��?���� �!����� ��'������������� ��������� ��������� �$����

!�������$������������������������������� ��'�������'���������������������

��� ��������� �� ��� ��������� � �����!����� -�� ������� ����� ���

�� ���!��!�����!�'����!���� �@�������������"������!�����!����!���������

0������������ ��������������!!�"��������������� ����1�� ��$�� �����'� ����

"��"��&��"���� ���&����!�/����!�����������7�"������!������� ������&�����

����!�� ���������!!�����������!�������������������!��������� �@�����

�;

?�� �����������!�����������$�$������������/�����������������!!���������7

����� !���� �@���� �� ��� $�!��!!�� ����� ���%�� �� ����!!� ��� ����� ����� �� ��

����!!������������������'!����� ���� ��"�����!���������� �@���� �������

�$����������������!����!��!��������(����!����"������������!������������!�����

��������!!&�"���!������������ ��'!������

�����22��"��!������!! � %������%��7�������������!!�������!!

>�����"��!������������������!!����������� ���!��"�"������������������#�

���� ���!! � %�� ���%�&� ��!� � ������ ��� "����� �� ���� '� ��������� 12 �� ���5

1�� ��������'���������5��!� ��� ���������"����������1��������5�

I� ����@�� �� ����� '� ����%����� ���� ��� ��� '� ��� !�� � ����� �� �

"�!����������������� ���!������������"!����������!!%������"������� ����I

����@�� ����� ���� ������ "��� ����� "������� ��� ������������ ��'����� I� ����@'� ���

� ���� ������ ��� �� ��"�!������� ������������!��������� ����1������5

����$�!��!!����2�����������'�����!�/������������� �� ��"�!����&��� ����

� � ���� �� !��������� ���� ������� ���� $�!��!!��� ����� �� ������� ���!�� ���

������%���������!������"�� ����/�'������

���!����%��������������!�/���� ���� !� ���!��� ����!!�� ��� ����������

���� ���!�����������������!! �����!������ "�!�&��� �� ���� �� �������

�������&� ����� �� !��� ����"�!�&� �� �� ����� ?��� "�!�� ���!��� ��� ������ ��

���!!������� ����&� ������� !��� ��� "�!�&� ����!�/���� ��� ����� '

2 ��� � �� � �.������' � � � � �%�� � � � ��� � � � � � � � �`W Z ab W c d X W � b e c c e X d a W 1 �� �� �� � 5 � �0 + � .�� � �� � � � � � �!$���� � � ��� � � � � � � � & � J + � )-� �� ) � � � � �%�� � � �

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

�H

���������

���!��!�����!�'�����������!���

I� �!������ ���'� � "��%����� � ������ !��� ��������� ��� ������ ����!��� ��

!%����� ���������������������I�����!������%���������!!%������������!���'

!�� %�� ������!! ����&� ���������!���!��� �@������(����!! ��������

�� ������������������!���������"��� ���!��!��� �����!%!���������!!����&

���� ��� !����%����� ����� �����&� ������ ��� ��� ��������� !�� ������ ��� ��� ���

���� ��������� '�� ��������!��������������������

(�!�!� '� ��!�� !��� �������� ��$�'����� ��� ��� ��� ��� ��� ����!�/��

���������!! � ����"��������������������'���� ������'����������&������

���"����������������!����������!! � '�� ����"������� ������� '��

��6��..�� '�������!%����� ���!���!!�� ����������

2���� ���!��� ��� �� ���!!�� � �� "������� !����� �� ���� !���� �� ���!�� ���

�������������%���������������&� ������������'������'&���������������������'

1 ��������'���5�'���'!���

��� ������������ ����� ��� ���� ����!�/��� �� �� ���������� �� �

��"������ ����� ������ ��� �������� �� ��� !����������� 1 ������ �� �

$�� �� �5�������������������/�����������������"������!��"����� ����� ��

��� �����

2���� �������� �� �������� ��� �� �������'� ���� �����������%�&� �!� �� �

�� �&��#��������������!�!�'��� ���!'������,�!���������"�������������&

���������$��! ����!���!�� � ���������� '��!���"����������!!����������!!�

����������������!��������� ���!���

J�$���� ��������������!!������� ��� ��������������� ��!����1 ��������&

"������&����������������� ���5��(����!!������������� ������������������� ���

�#'�������+

���������!!��������������� ��"��������1������������!!��5��� ��!����

L�������� ��� �� ��!���� ��S� ���� ��� "�� ��� ��� ����� �� ���!��

�� ���!���' ��������������

<������������ ���������� '�!����� '������������"��������!! ����

.���!�/��� �� �������� ���� ��� '�� !������������� -���"'� ���� �������

!���� ����!�� �����#"�������������� �@������! ������������������ �"����"��

������� ��������!!�����!�������!���������� �����!��� �/������!����'����

!���������� ��������"���'������"��"���

?�������� !�� ���� �#"�� ���� ������� �!������ ���%�� 1����7�� ���5&� ��

������!��&����"'� ������������� ��� �'��!���������������&������! ������

������ ������ ����"%�� �� ��!� ��� �������� ���� !������ ���!�� !�� ������

���� ���2�� ���������!������ ���!������������ '� ���!� '�$�����!�����

�������'��

��� ��!������� ���'� ���� ���!!%�� !���� �� ���!�� ����� ����������� "��� ��

�����/��f����!����� ������������ �����1������'���5���������/�����!�������!!�

�������@� �!�������� �������%������ ������������"��������������

?�� �� ����� %���&� ��������� �" ��� �����!���� �������������� ��� ���!����I

8E

��� � '����'��������� ���������� � '�!'����&����������������������!�������

���� ������ �������� �� ��!�%�� ���� ��� �'!�� ���� �������� ���� (� �����!���

�� ���!��� �#�!����/��� ��� ������������� �� ���!�� ���� �������%�� ���

����"� ���� ��������� ��� ��� �������� � �� ������!�� ���!!%�� ��!�� !��

�����������������

I� �� � '� ��� � �������� !���� ������'� ���� �������������� �� ���!��

"������������������+

����"�� ������� ��!������ ���������������� ���!��

��� ���� ���!���' ���

���!������/�!��� ����������'������������������%�����%��

0��� ���� ���������� ������ �#������� ��!� � ������� ���� ���!!%�� ��� ��

�����������!����!�� � ������ ��������&��!� ������ '����������������������

��� ����!!�� ���� ������ !��'���� �� ��� �� ���������� ������� !���

���������� .����� ��� ����� ����!!�� ���� "������ �� ��� ���������� !�� ��!��

�����&�%!�������������"�/������ �������� �������!�����(���������������!!%�

������������� �������������3���������� ����!������� ���������&����������

���"����'�����

I� �� '� ��� ��� ����������� ��� ����!!�� !���� ��������� ��� �� ���!�&

�#������� ���� �� ��"�� ���� ����������� 2�"� � �� ���������� ��� �!�����

�������������� ��������������� '�������������������������������!!�&�%!��

���� ������� ��������������!������������� ��������������� ���!��

0 ���"&������� �����#����3E73�P���������"%��

<���&������� �����#�����E76EP���������"%��

����!�&�J�� �&������� �����#����6E7�EP���������"%��

-���! ���+�� ����� ������B ��&������� �����#�� ���EP���������"%����%

!���� ����� ��/ ��� ��������/ ��&������� �����#����;E7HEP���������"%���

����� ��� "�� ��� ���� "���'�� �������!!%��!����� ��������� ��� �� ���!�&

�����������������7�����"!�������!����/� �������

�����..������'�$$�!�!!%��7�JJ�����!������!!%�

I� $�!��!!�� �������� �� ����� ����� ���� �� ��� �#���!!���� ���� �� /�'� ��

���!!��� 2���� �� ������� ����� ���� ������� ��� !�'����� <���$$�/�� !��� ���� �

������������������� ��� �'����������'� ��� ��!������� �������� �&���/����

���� ��� �'�������!������������ ��'����������������� ��!�/�� �����0�������

������� ���� ������ ��'�������� ���������������$�!��!!���2��!�����$�!��!!�&

��� ���� �������'� �����%�� ���� �� !%��� ���&� �#�!����/�� ��� !�� '� �� ��'

������������!�'�����?����� �������������������������!�����������)�� ����)

������!!��

I�$�!��!!�&������ ����/������������!���&������������������"���� �����

,�!&�����������������/'!���� ���� ����&�������������������������&������ �����

���� ����/�'�����&��� �/��������%���������������!� �������� �������%!��

!���� ������#�� �� ���"!�� ��� ���!!��� ?���� �������!�� ���'� ������ ��

��� ���!����������������

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

83

���������

����� ���!! ���&� �� ������ ��� � �� �� ������� ������!��� ���� ���

���!! � '� ��� � ��������!�&� ������ ���� "�� ����� �� ���� ��� �����%��� ��

$�!��!!����������!!%������2������������� ����������/������!! �����%����

���������"��$�!��!!��&���� ����"���"'�$�!��������

M���������!������!! ���������������'!������$�!������&���������

"�������!�������������� ���#���'������0��������+

�� �����$�!� �� ���� �����'����!� �&�"�������H ��� ��$������������3E ��

�� � ��$�!� %�� ��%�&�#�����'����!� �&��' ����������6��� �� ���� ���3g3�� �&

�����!���������!����/��������� �����$�!� �� ����

����!�� $�!� %�� ��%�� #����&� ��� %�� "�!��!���� ���!��� !��� �" ��

��" ��������������!����/��������� � ��$�!� %�� ��%��

$���� ����$��!������������������������������������!���$�!� �� ����

12 �����5�

�@���"�� ������!��� ���� $�!�!!%�� 1����� �" �� � ��� �@���"�� '� � ���

�@����� ���� ��������76����!���5�12 ����65�

�%����� ���� ���!�����$�!�!!%�&������� �����!���1��� ��!��5���������

$�!�!!%��

��$��� $�!�!!%�� 1�" �� #����� '� ���!� �� ��$� �� ��� ���� "��'��!�� ���

$�!�!!%�5�12 �����5�

(������� ����"�" �!���������� ����������������������'�$�!�!!%������

��� �����+

35 .�!"��/���� !�� ���!! ���� ����!!�� ��� ��������� ��� ���!� �� 1 ��'

���"!��!������ ���������B����&����� � ������!���!������&�� �'������ �����&

� �'���!�����!��������� ��5���������!!�������"� ���/����!��"����"��+�

�������!!������'��$�!�!!%��137����� �������5� �

$������!!������'�� ��'����1�76�'����!!�����5��

(����������! ���������!!%�����"���������������!!������'�&��#����������

���!��� �����������!!%��������!! �����

I�"�� '�����"����������������'�$�!�!!%�����������#�&�����"��������

����!!�����������������������1!��������5�

2 ��������J� ��� � � � �$� �!�� � 1 � 5 � � � � �� �� � � �����@� � � $�! � � � � � � � � 1 $ 5 �

1�5

1$5

8�

�5 0���� �� ��%��� '� ���� ������ ���� ��#�&� ���������� !��� ����!!�� ����'�

��'���� � ��'����� �!������ ����� ��� ���� ��� ������ ���� ��'���&� %!��� ��

���� ������������������� ��'�����,�!����� ����"���!���������������������

����������������� ��'�����

�5 ?��� !��� ��&� ����� � �� ��� !���' ��� �� �����@��&� "�������� ���� '

���!!����������"����������!!������������/��������!!���� ���'��$$�!�!7

!%����� ����"����������!!�� ���'������ ����������#'�+

0������� ��� $�!��!!�� ��� �� ���� ��� ����!�� ��� ���� ���� � �'�� �� ����

0�� ��!������������!������������������� ������� �����������������!������

�������������������������!!��

�� �����������������!���������!�����$�������&�����#'�+�!�� �������

��$��������� ��'����� ��� ��!�� ����� ���!��� ��'�� *����/���� %!��� "�#�� �

��!�������� ����������� �������!�����%���� ������������&� ��������

� ���� ����!�� ��� ���� ��� �� � �������� �� ����� ,��� ���� ��� "�� ����!�� ��

$��! ���� � ��������� ��� ���� !��� ��$�������&� ��"% ���� ��� ���� �� �

��������!������������

��������� !�� ���� ��� ��$��������� �� ����!� ��� ��� �' �� ���� �� ���%�

$�!� %�� ��%���(��' ���������� �����������3�7�E��� �����$�!� �� �����

65 ����������������&������"���"'������6�%���&�$��/��������������!!�� ���'���

����!�����$�!� %�� ��%�&�����$��! ������' ���������$�!� �� ���&���������

����' �&����� ��������������!!������$��! ������������&� ���������������

!�� �������� %�����������������'!���������$��!��&�����#'�+

0��� �� ����!!� ����'�� $�!�!!%�� $��! ���� �� ��������� ���� ����!� ��

��������� ������%�� �� ���� 3� ������&� � ����� ����� � �������������� ��� ��

��$��!���� ������������������� ����$�!��!!����<��������!! � '�$���!�

�������������������!!������$��! �������������

<�� �� $���� � ��$��!��� ����������� 1��$��/���5� ���� �� ����!� ����

���������������%���� ����������3��������!����� �����$�!� �� ��������' ��

.���������� �� ���� �����'!�� ��!�� !�� ����� ��� !������� $�!� �� ����

"��������!�� �����������3+3�

2 �������60 + � ��@�� � " � � � �� � �!� � � $�! � !!%� &

J + � ��@�� � " � � � � �� � �!� � � $�! � !!%� � ! � � � � � !! � � � � ��� �

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

0 J

8�

���������

0��!��� ����� ��� ��$��!��� ����� ���� ��%�� ��� �' �� ��� ��������&� ��

��! '&�!���" ������!�$�!� %�� ��%�� �������!������!!�� ���'��

��� ��$��!����������'�$�!� �� ���� ������!!�� � ���'�� �#���!!���� !�

%����$�!� �� ���������������"������������%�����!!%��12 ����85�

�5 <����3��� �$%����������������������������$��!������� ��%�&�������������

� ����������� ����$�!� �� ����������� ������������$�!��!!���<�����������

����� ���@'��������� �����������' �� �������! '���!�����������������

$�!� �� ����������������������������!�� �������� �@���"�������!��

$�!�!!%���

85 ��� �@���"�� ��� � �� � � ���� �������� ����!�� � ���!! ����� ?��'���� ���

�@���"����� �����������!�� ����������"������������!��������������� ��

�����!��&� !����!���� ���&� ���� �� ������ ?��� �@���"�� ����� � $�!��!!��� ��

� ������������������������

45 -� �� ����� 13�5� ������� ������� ����� ���� ������!�� ���� $�!� %�� ��%�&

�������������� �@���"��������!�������$�!�!!%�&�������"��!�%!�������

�$�!��!!���� �������������I�"���!��!��������������������!��������!�

�@���"�� ?���� �������!�� ���'� � ��� ������ ��� $�!��!!�� !��� �%�� �� ��� �

�������� �%������� ����&�12 ����45����������������!������!"��!�������

�� ��� ���� �� ��� ���� �����!���� �� ���� >!�� �@���"�� ����� �����&� ��

��"�/�����������%����$�!� �� ����

����� ��!�������$�!�!!%��������������"����� �� �%����� ���������

��� �!���?�� � ��������� ������������%����!�+

3� ��8 ��!��������+� �!��

�� ��4 ) ����

�� ��; ) � �

6� ��H ) ���!�

�� ��E ) ����

2 ��������- ��� � � �� � ��� � ��$� � � $�! � � !!� � �

86

(����������������� ����� ��!������$�!��!!������������ ��!������

��+

������� ���!��!������!������$�!��!!�����������!!��

���"����������������!!%��1�������"��5�

���� �%��!�� $�!�!!%��� ?���� �������!�� ���'� �� ���� $�!��!!�� ���������� !�

��$� �$�!��!!����������/� ��/����� ��;73E�!��"�����������������

��8����������������!�!�������!!!���%�

.��� !� ��� � ���!! ���� ���/���� ��� ��� ���!�'!�� '� �� ��� ��#'!�� ��

������ ���� ���!!%�� ���� <���!!�� ������ ��� ���!������� ���� ��! �� ����

1�����&����������5&�$�� �������1�!������5�'����� � ��� ��!�������"�����

���!! ���� 1�� �� � ��������� ������!��� ��� #� ��%��!��5� ���� ��� ����!!�

����� ������ ��� ��� ���!������� I� ������#�� ���� ���!! � '�� ���"��

��_���������!�����������/������!! �����%������������!�/���������!!����

��������� ���������!������ ��������"������'� ����� �"�������!�����������

��������!!%���A��� ������"�������#�" ������!�����������'����!!%�����

�%��!�&������� �����������!�!�����������!!%�������������� ����"��!����7

2 �������4J�! � � !!� � � ��� �� �� � ��� �� !� � �� � � � � � � � � � � � E E � �

2 �������80� �� � $�! � � � � � � � � $�! � � � � � � � �

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

8�

���������

�����������!! ����

A��� ��������������������������!! ��������������!�!���������!!�

���� .�� ��� ��!������� ���� ���� �#������� � ���� ���� ������ �� ���� ���

�������� ������!! ���� �� ���"���!�����!���0��#���������������� ���%����

����� � �������!�!���&� ���/���� ��� ��� ! ��� ����� �@����&� $�!��!!��&

��������&����"����� ������!��������&����&������'��"��� ��� �!����

.���� � ���" ��� ������ "��������� ����� ���!!%�� '���� ��� ��� !����@�

���!�%��� J�$��� !'����� ����� "��� ��������� ��'� ���!! � '� ��� � '�� ��

�����/���� ���� ��� ��� !���������� '� �� � '� ��� ��!������� !�� � �� ���

�����%!����

(� ������� ����� �������!�!��� ��� ���!!�� ����� &� !��"�"����� ��� ���

�������'� ����� $�!�!!%��� ?���� ������� ������ ��� �@���"�� ������!��� 1!��

"�" �!��� ���� $�!�������5&� ��� � ��� ����!�� ��� %�� "�!��!���&� "��� ����

������ ���� ����� ���� ����!!�� ��� ���� ��'����� ���� �� ��� �@������ �

���� ����� ���� �@���"�� ������!��&� ���� ����������� �� $�!��!!�� � �

�� �!�� ��� �����&� ����������� !�� ��� ��� '� �@���&� �� ���� ��� ���� ��������

������!��1��!�' ���"����'� ��� �!��������!���&����"!��5�������������!�

��'��������!!��

?���� ���'� �������!�� ��� ������� ���� ���� 1! �� �� "�����5� ����!!� ��

"�����'!��������� ��������!!�1����������"�5� ����������#'�+

0��������������� �@�������� ����������!����������������!!�������� ����

���$�!��!!�� ��������������!��������� �@�����

.�!�������!�������� �@����������!��������'�1���� ������5� �����������!!����

������!!� �� ���"����� �� ����������������� !���6� ���������� ��

���������!! �������&�"���"����� ���!���� ��������!!�����!�������!���

���� '� �@�����

<��������8�%���&��!������!���������!!�������� ������������$�!��!!�

'�������������"������ �������$�!� �� �����0����������������� ������

��'!���� �� ����!!� ��� "�����'!�� ���� ��� $�!��!!�� 1"�!%!���5�� ?���

�������!�����'�������!!���� ���!���'!������!����������#'�����

<������������ ��������������������!!�1�������"�5�����������������!��

����� %�� ��� ���!! ����� ���� ���� �� �'������ .�!������� !S� ����� "�

��'����������1�������"� �'���5��������� ��!�������� �����!!��

?�����������!����� �� �������!!������� ������������ ����������������� ���

��%���!���'�!��� %��������!! ����&������������������� ��!��������!"�

������������������!��������������'��" '�����"���!�"�&�%!���������������

!���� ����� ���!!��� ����� �� ��� ����/���� �� ����!!�� <���� ��� ������� �����

��������� ���� ��� '� ����"�� ��'������ ����!���� %�� ��� ���� ��!"� �

�#"��������!!%���2��!���!�!�'�����������������������!��������'�"��������

���!�������������!����!��������%��������!���� ��%����������!���@���!���

���� '����� �@����

88

.�! '[

M�����"���� ������$�!��!!��!����������!!����������������������������

���� !���8�%���� ����$�!��!!������������!����������!�� ��$� �$�!��!!���

�� ��$� �����������������!�� ��������� �@����������!��!������!���������

.�������'������������������"����������������������!�����������"�� ���

����!��������$�!��!!����!�%!��� �����$�!��!!��1�����5����������������� �

1���� �5�����!!��

.������"�� ������� ��� "�����'!���� ���!��&� ��� !��� ���� � �@���

�����'!��������!��������&������!��&����'�����1 ��������������$�!��!!�5���

��������� � ���� ���!!������ ���� �� ���!!%��� 0��� ���� ����!!� ��������� 3� '� �

����!��� J�$��� �� !���� �������!�� ���'� ��������� ��� ������ ��� �������� ��

����������� ��� ��� �����@���� ���� ��!���'� ���� !���� ��%�� ���!!%�� !��

���� ����������!!��

��4��??���' ���7����� � �����������'������!! � %�����B�����

0����������� !���' ��� ��� ���� �������'� ���� ���!! � %�� ��B�����&� ����� �

����#�� ���������� ���!! � '�� ����"��� !�� ��� ��� '� �� �� ����!��&� ���

������������� ���!!%�� ��� ���� ��� !����#��� ��� ����������� "����'� �!�����

�� ����&�������'�����%�����

<�� �����������!!���������!���� ���� 6��������������������� ��� �����!�� ��

��������������� ����������,�������!!���������"�������������&� �������

��������!! ������������������������'&����������� ��������������"�����

������!���� ��%�����!!%���,�!��!����!!�����/'!����!���� �������!!�����'

��������"���!����������'���������������������0��������� ���������������� �!�

����!! ������������ ����!����� ������������#��������!!�&���������!��

"����������������������������$�!��!!��&�6������ !����������������������#�����

!�� � ������� ���������� T��� $�!��!!�&� ���� '�� �����!���&� ������� �����&

���� ��� %��� �� �#�!���!�� ���� ������� ��� ���!!�� ����� � $�! ��

��_���!�������������������������������������#�����! ��������

(�����!�������!��������������1��� ��!��5 ����$�!��!!��&� ������������"

���� �������������&� �����#'!��� �������!!����� �����������'�!�������0���

����� ������ ������������� ��!����!�����$�!� ��"�������������$�!� �

"�������� ����� ������ �� '� ���!� �� ������&� �� ��� ���������� ����#�� ��

��$��������� ���������������������� �@����&� ������&�"�����������!���

$�!��!!������ ���������!��!�����$�������&�������� ������� ���������'!�

!�����������������?�����$��������������������!��� �������������!����

���� � �'�� �� ���&� ��%�� �� ����!�� ��� !����!���� ���&� �� ������ ��

�����!����� �������!!������������������$�!��!!��������������"����� ����

����������<�������������@����������1�������5�����������"��������

?�����������!�������������"����� ���������������������!!��������"�����

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

84

���������

1� ��� � ��� ������ !���� ��%�� ���!!%�5&� "��� ��� ����!��� ��� !����#��� �

��������'!����� �����������1���7����5� ����"�� ��������!�����!'��������

"��� I� !�����!�� ���'� ������� ��� "������ ������&� ����� ���� ���� ����� ����

���!�������)������"���������������"��)�

I�!!�����!��""����"�����������!!%��������������"�))������������"��)&����������������

� ����������+

0��������� ��� �������! �� ����"����������!!�

��������� ��� �������"�� ������ !���� ����������� ���� �� �'�� �@����&

%!������'���� �����������������������

��������� ����� ���� ���� �@���� �� ���� �������"�&� ���� �"�� ������� �

��!� ����%!������������"���������� ��������������

0�������!�����������"��������������� ���E7�E�� ������������������� ��� �����

<���������� !�� �"�� ����� ������� ���7���� ���� ��� ����!�� ���� �� "�����

�"���������!!�

����������� ��� � ��"����� ������������!!�����67���������

2��������� ���� ����� !�!��� �� !�����!�� �� �������� ��� ����������� ���

�������"����������� ������ ����������������!��

M�� ���� �������'� ������ � ������������ !���' ��� ����� �� � ����#�� �������

��������� ���������� ���%�� �� �� ����!��� �������� "����%�� ���!!%�� ��� �!

"����������������������������!���� ��%�����!!%��

���$�!� ������������������!����������!��������������������������!!��&

�� ���� 673�� ����%���,�!&� �� ������ � ���!! ���� ��� ����!�� ��� ��������

�� ��'��!������$�!� ������&�������������!!����� ������������������%�

���!!%������� ��������������!���� ��%���(��������������������������������

�!������� �����&� ������������ ��� ���� �������'� ��� $�!� �� ������ I� ����#�

������� ��������� ���������� ���%�� ����� $�! '� ��_����!�� ���� ����"

�������'�����$�!� ��������

����������! �!�������!!����������������!!��+

(����!! ������ ����������������!�������������!!�����������!!&� �����

��������!!�����$�!� �������������������#'�+��������������! '����#����

�����"����������!��!��� �������!���"�����'!����.����������'����!!����������!�

��� ��� �����!��� ���&� ��!� ����� ��� ���� � ��� ��� $�!��!!�&� ���� ����� "�����

����!!�� �����/���������!���������!�%!�������!!��������!���������!����#����

��������� <�� ��� $'���� ��� ����� 1���� �� ���!�'�5� "����� ��� ���!!��� ��

�!����������������!"�!������!!��������������! �!���<������������!!��

�!�� ���� ������%����&� ��%� � !���� ����� ������ �� ��!������� !��� ����!!�

����

8;

��;��22 ���&���!������&�""�������!�����������!!�

��;�3��MM�� �

>���� ����/� �������!������!� �������!!�����������/���� ������$�'����

������� ��� ������ ��� �� ���!��� � ���� �� ��� ������� ����� I� ��%���� � $�$��

��� %��������%��'� ��'�����"���� �������"��!���!���������������!��� ������

� ��������������!� �� /%���?�� �����������!�����������!! ���������� ��

!���"����������!���!������� ������������!!������� ���1�����!�� ��5

���!��!������������������!�!���� �����������!� ���!��������������!!%��

.������������������/������������ �����!���1�&�$� �'��&��� ����5

�� ���������!������� ���������!���1�����/��&�� ����������5� �������/%�

1���� � �������&�����!� �� �� �5�������� ���� ����!$�������������!!���

-���������������!������� ������� �������"�!$�������������!!��&����

��� ����� �� �"� !� ���� I� �� �"�� ��� ����"����� ��� ���!������ ��� ����!!�

�����������$���������!����������� ���!����2���"���0����������������!�&�����

��� ���hWZZiW ������������

.���������������/������+

2 ���������������������� �����!���&� �������!��&� ������� � �� �� ��

�# ����!���� 1�������� �&�"������%"������� ���5&������ ��� ���!��!��� �

�������������� ��!����������������&�������������"������������ ��&��

���� �@��'� ���� ��!��&� �� ����@�� ����&� ������ �� ��� �� ���%�� 1������ ��

���!!�5&������ ������������� ���

A��� ���� ���� ���!������������ ����� ��!� ��� ���!� ��!����%����

%!�������!! ������������������������!���0�������&����� ��� �������%!��

���������������� �$'���������������"��!����������!���" ������!�'���

>����!��$����� ���������!�������!��������������� ��!���"�����/%�� �

����&��������@���������������������������������������� ��!� ����� �������!���

������'�����

(����!! ������������������/������!�������������������"���������������!!�

��� !�� !�!��� �����!��� �� ��� ��� !�!���� ���'����&� ��!� �� ���������� ��

���������!�� ���$����� ������� !��� ����!!�� ��� ����� � �������� -��'��!�

���!!!���%�������� !�������!���!���������������!�&������ ������$�!��!!�

!��������!���� �@����&� ������������ !��� ���������� ����!���� 1�� �� ���� �����

�� ����� ���� '� ���!! � '� ����"�5&� "�������� ��� ��_���!��� ��� ���

�����!���!����%�� ��� ��%���������!!%���I�"��'��!����� %������!������

������!"����� �@����� ������ �����������������������'�$��!��!���������

!��� ���!! ��� ���� �� ��� �����'��!�� � ���� �� � ��� ������ �� �%�� '

����!���� ���!!%��� 0���� $���� !��� �'@�� ������� ������%�!��� ���� ���� �

���$����� ������!�������'� ����� ������#�����!����� ���

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

8H

���������

D�������������!�����������#�����������"������� ��������������������� �

�� �� ���� � ��!'���!���!���%��'� �� �%��������� 1�����'� C� ��� �����5� ������

��!������������� ������������� �@�����J�$����������_������������!�����

'�����!$�'�$��! ����!���� ��!��"&�������������������!����������������%�

������������������������!��������"������� ������ ������� ���������� ���

������%������������������%�����

D��'!�����+�

K! ��&� � ���� �� ��� �� ��� ��������� ��!����!�� ����� ��� ��� ���

������%�!�� �!����%�� �� � ��%�� ���� ���!!%�� ������ ��� �������� �� ���$����&

���������������#������� � ���������������� ������!�����!�������� ��������

�������� ������"��� ��!�������������������������������

.��������� ���������"�����������������!������ ���� ��������� ��

�� '� �'!������� ���1�� ��������'��@��������������������������"�!��5������

���� �����������!����������!������"�� ����/�'��'� ������������������!!%��

2 ������������� ����� ������!������&�!� ��� ��!$�������$�������������

"�������!�����������@� �!�������� �������%���������� ������� ��1"������

���� ����� ��//�� ����5��12 ����;5�

(� ����$�!��� ��� ��� ���!!�# ��� �� ��� ��%!��� "������� !��� ����� ��

��! ������� � ���!!��� ��� ��� !����#��� ����� 'C �� �� ���� 1�� �� �!���"�"'&

$��$� &�����"'&������� ����� �� �&������� ��������������������������������

���!������!�������!!���2�$���������!������!�������������������&����2�%!��

���%�� �������� ��������������"��� ��� ��������!���&��� ��������������/��

���!! �������������������@� �!��� ��� ������������ �� ��� �������!!�� ���

0������������������&�������������������� ���������@� �!����������������

����� ���/���� ��$�$���� � ������������!������ �������������'������%�

���%���

.��� ����"�������!�����������������������!������� ������� ��������

���!!%�� ��!������������� ������ ������9��!����#���/���� �����������!�����

J���B '�� 0 ����!��� ��� ��!$����� ��� ���� �� ��� � ������ 2��!��� "�����

��������������������) ���! ���)���� ���!��������� ��'������

M�� �� ���� ���/���� �!������� ����� ��� ����� ��� ���!��!��� ��

"������������������������������������� �����

��;����00!����������������

(������������!�������������������������!!���.�������������/������ ���

� ���!! ���� �%�� �������� � ��'�� ����� ��� ��� ������ ��� ��������/�� ��� �����

����!�/�� �����!������

(� !!�����'� 1!��� �����5� ����&� ������ "���"'� ��� "��� ����!�/���� ��� ���

���� 1"��� � �� ����� ����� ���� �@�� ��!�B �5&� ����� ��"�#�� �������� 2��!��� �����

4E

���'�!����������������� �%������������������� ��%��1� �!�����������5�����

��"�#������������ �"� ! ��������� ����!�!�'� ������!�&� �%��&���'&�!�'� �

�����������������%�� ������%��!��� � �������� ������������� ��%����������

� ������!�!�'������!��!�� �%���1�� �%!�������� ������ ���������� ��$���

����7�! ����5&�!���!�!��!��1!������ ��� �����5� ��!��! '���1������� �����!��

����� �&����� �����!��� ���� ���� ���������� � ���� ��$��!����5��-��������

���!����������!�/����������'�! !����

�� !��!��� ���� ������%�� '� �� ����%�� �������� �� ������� !�������� !��

�!������� ��� ����� ��� ������� !�@������� I� �� !� �'� ?�@����� ����� �

2�����B '&�!��������������������!$��'��������0��� �� ��?�@������.��

�� !����� ����� �� ?� ������ ?�@����� 12 �� ��H5� �� ���� !�� ������!�� ��� ��

����������������������!��$� �'���1� ��$�5&���������!�����2"%����!����7

2 �������H?� ����� � ?�@ � � � � � � 9��� ��� ! � ' � � ���� !� � ������� � �

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

2 �������;-��� � �� �!�� � � � � � � � !! � � � ��� � � � � � �� � � ���! �� � ��� � � � � � � � !" � � � �

�@��� � �

43

���������

�������!��!���������������������� ���!�� ����� ���hWZZiW ���������������

�� ����������������������%�&�� ������ ��!��!�����������������! �'���!�

���%�&��� ��������!�������0! !�����!�������������!���� ����

3��00��� �� ��??�@����

0��+� �� $� �'�� jWadcckl� cWZmWe�� 2���� ������ ��� ������ ����� (� �����

����������'�� ��� 7� !����� 7� � ����� ����� ���� ���� � ��� 1/��� ��� "� ������5� �

$��! ����������!�����!��������!!�1����&����&�����!�&� �@���&����!! � �

��������� ���5��<�� ��� !����� �������� �� ���������I� �!������ ����"�"���� ����

������ ��������� ��!����!�����!���������������&����%�&����!���� ����

?����%����+ 2���� �� ���� ��� ���!� �� �� ������� ��������� !�� !����!���

�����"���"'�����������!���/��!������ ��%"���������&������!���'!���������

���$'#�����#�������� �����������!����#��&�"���$�����������! �����/���������'

��!�'� 12 �� ��3E5�� (� !���� ����� � �� "������� �! ���� !�'� 1@��� ����5� ��

����������������������'�� ���� �� �#������ ���� �@�����(������� �� �����@�

��!�B �&� ��� ��������� ��%�� ����&� ! ����� �%����&� $��!����� ��%� �!����

������! !����'��������

.����@�� 7� DD�������+ .��� "��� ��!������ ��� ���"!��� ���� '� ����� ��

�������'�����!������� ��������!�������"�! ��� ����� ���� ��!������

���!! � ��������'���������

-��������������!! ���������������������!���������!!��

.���!�� ��� ������� ��!$�'� ���� ������� �� �������� �� �"� �� �� �@���

� ����������'���������������� �����D����������������!������� ���������� �

������������'�����!������'������$� �'��1#�!��&�"���������� �� 5�

2 �������3E0��� �� ' � ?�@ � � � � + � � � � � � � � � � � � � � � !�� � � � � & � ! ��� � !�� �

��� ��� ! � ' � � ��! �' � �

4�

��� �"������ ����!!�� ��! ����� ��� ����� ���!!��� '� ��!��� ���� ���� ��

� ��������M�� �&��������!!�������������!����� '�������!�����������

D�������� ������� ��� �� ���$� �� ������ ���� �� ���&� ��%� "��� ���!������ ��

!����&�"��������'������$��!�'!���

���22�����B '�??�@����

0��+ �� $� �'�� `ecdlliaiaakl� 1nUVZeoViaiaakl5� ockViX�� 0����� ��� ������ ����

? �����/��!�����������������"������������ � �� ��"���"������������ �����

?����%����+ M������ ��������� ���� ���!��� ��� ���� 1�!����!��� ����5�� (

��������� ��������������%"��� �%������� ��������/������������%�� ����

�%����.���������%�������!��!�� ����12 ����335� �&�������������������&�!���/��

!�� ���%"�� ��/�� �� ���� ����� "��� ! �����/�� ��!�'� ���� ��!���'!���� ��� ���

���$'#�����#���I�!�'�������"������������!������������������ �������"��

�������!������� �� ��� ���!� '������!����0��� �� ��?�@�����

.����@��7�DD�������+�I�2�����B '�?�@���������������������!$��'��!�����

���� ���� ����������� 0� ����� ����� ���!��� �� ����� ���� ����� ���� ����� ���

����$�!��1���=�!�5��D����������� %���!���������������"����������!!%�&���

������"'����$���%������"���� ������������������ �������������%�!'������

�����$� �������� ���� ��!������� ���������������������2�����B '��?�@7

�������

�� 0! !�����!��11 �����!�&����@���''���!$�!�%"��������5

0���7�??����%����+ (��� ���� plailobWeZW�Wodl ��������������������1�� '�5

2 �������332����� B ' � ?�@ � � � � + � � �%���� � � �!� � ������%� � ! �� � � � � �

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

4�

���������

��� ��/�� �� !%��� ���� ������%�&� � ����� ��� �� ��������&� ���"��%����&

! ��������� 12 �� ��3�5� �� �� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� �� ��&� ! ����

!%����� ���� ������%�� � ��� ��� �� �%��� 12 �� ��3�5� ��������� ����� ������ ��

�����!���1����������� ����� �������������� ���5��?� ���$��! ����������7

����!��"���"&�������!"�'� ���#����������� �@����!���"����

.����@��7�DD�������+�I�!� �'� ����'�������� ���!�� �� ���!���'�1 �@�� �

��@�5������� �%��������%���������"���"� ���#��������� �@������������!���7

�� ����������������%�!���

(�������!$�$�������� ��%�� ��������������� ��'������������������ ������

!� ����

T������������������!������ ��%��&����"����#�� ���� �� �����������!!����

����/���� �����������!! � ���� �&���������&���������������!������ �@����

��� ������������� T�� ��� ������� �! ��� �'!�� ���$� %��� �� �!��!��� 1�!$�7

!����5�!���!���� ������ �@�����$������� ���������������#�� ����"�!���'�

������!��1������!�5�!�������

��;����00!�������������� �����

���� ����� �� "��������!���� ����� ��������� ����� � ����������!������!��

���� � %���������� ��������/%���

0��� ��� ��������� ����� �� !��"������ ����� � ���!!����� 1��"���� �&

����! ���� !��� %��� ���� ���� ���� ��#�� �� �� � �� ���5�� K���� ���� � �

���������!��"�������������!$�&��$���� � ��"������!�������M�� ����

���$�����!������!!����������������!������ �"��������!������!������������

������� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ���!������ ���� � �� ��� ����!!��� �

������� ����� ����!� �� � ��� ��� ������ ��� ���� /���� ���������/���� ��

��� �������������#��1������ ����'����!���5�������!! �����

0��� � ����������/'���!������!!���������!�' �������������������� �

��!��!���� �@���� ������������������� ������������!!����2 �������!�' �����

2 �������3�0! !�� � ��!� + � � ���� !� � ��� 7� �� � ��� � ������%� � ! �� � � � � �

2 �������3����'��� � � � � �!$�! �%"� � � � � �

46

���� � �����������������'!���������!!�������! �� �'�!��!����1heloW

aZWqZi5�

<�����������%�!�������!�� %������+��� ���!���'��������%��������$��"�

1!����!������%��'� ��@� �!�������! �������� ���5������!���������!�"�

���� �@��%�� �� "��'��!�� "����%�� ���!!%�� �� �������� ���� ���!!%�� !�� ����

��� '� ����������!��!�� ����"�����������������!! �����

K�������� � �� ����� ������ ���!!%�� ����� � ��� ���� �� ���� !��������� ��

����'� �������������������������/��%!��������'������������!��!���� �@�����

.���� ��� ���!��!���!���� ������������!!%��"�������� ���������� ����

1� ��� ������"�� ����� �� ��� ������ ����� ��� 6� /����� �"%�5� �� ��� �����/��

1�� ����������!��5��(�!������������������������"�������� ����

3��TT/����!�

2���� ��� !� �'� �� !����� '� �!������ ��� �������� !�� �����/�� ����!�

rilesW�Wodl ����� ���!��������!��� ��������!!����L����������!$�'�����'�&

��!��� �"������������!�!��&�����!!���!� ���������/���"����� ����!�"��

��'������������%�����������#���������� �@������������%��������������� ��'����&

��� � %����&� ��� �������� �� ���� ��!"� ���� �@������ (� ����!���� ���!!��� "��

�������������#��&�!����������!���!���� �@���� ��!� �������������I�� �$'�

"����!�� ������� ���� ��� � �! � '� �#���!�� ���� ������������ '� ����!���

���!!%��� ?�� � �! ��� ������/���� ��� ��� ���!� �� ��"'� !����� ��

2 �������36� � � �� � p a W Z Wo d l � tiiY d � � �!� � ! � � � �� � � � � � � � !!� � � � � � � � � � � � � ' � �

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

4�

���������

����!����<�����!��������!����������"�"������ ���������������1���&�����5&���

������� ����������&���������!��&��������������!�� ���

<�����������#�������������#� ��%��!���"����%�����!!%����� ���������

���'�����1� �������������%����5&��������'����%������!%�&����������!����

���!! � ���� �� ���

*���� ��������"��!� '��!���uksW]dcdXe ��!�������������������!��� '

������%�!��7�����������

������� �� '��� ����!�

2���� ���! �� �����"�"�"������!������!����2���"�� 1������ ����� �� �� ��

����� !$��'5� �� ���� �������� !��� "��!�� ����� ��!� � �! � �� � ������ 1��

paWZWodl�tiiYd5��������������!�� ����!����������!� ������ ������������!!%��

<�!��!������ �����������!��������������� ���������!�/���&����������!��&

����#�������&�������"�/������ � �������������&�����!!������������������

����#��� ��������������!� ������!���!��� �@�����I�"����!������������������

� ��$�������!������!�'��12 �����365��I� �'!�� ���!� %��� ��� ������1�� �

����/�!��� ������� ��� ��� "��!� '� �!��� qZisioZiovcWVe5� '� ���� ��������� 1����

���5������������������������������!���������'�

��;�6��00!����������������� ��������� �����

2"%������������!���������!�'����J���B '�00 ����!� �������������������

"�"�"����� !��� %��� ���� �� �������� !�� � ��� hWZZiW� wWaiqliXd&� ��S� �����

hWZZiW�YelVZkaViZ��

2 �������3�

� � � �� � hW Z Z i W �

48

�� � ��� ����� �������� ��� ������ ���� !��� � ��� ������ �!����� �� � �� �

������ ������ 13&4� �!��5� ���� �' �� 13&3� �!��5� 12 �� ��3�5�� ?��� ���!!��

$��! ����!� ���!���%�� �� ������ �����<���������&��������!$�'������������&

��� �� "���� ��� ��������� ����� !��� ����!��� �������� ��� ���� ������&� ����� ��

!%����� ���� ���!!���� (� ���!!��� ���� ���� ��/�!�� ���'� ������� �"������� �

�������������������

��� �����������������������!��!�� �������� ������'!�� ����$�!��!!���<�!�

!�� ���� ��� �#���!!���� � ����� ���� ���!!%�� �#���!!���� �� �� � ���� � �

������!���������!$�'������� ������!����������������������������� ���

!��!�����������1!�@����5��0��������"����� �����&�� �����#��#�����!��� ����

����������%!���!�����"�&� !��!%��� �� ������!����������0�����!��������

���������!!������������������������������������ �@�����<������ �������$���

��� ��!���������!������������&�������������� ���� �������"�� ���/�'�

����� %������������������ � �� ��������� ���.�����&������ '� �����#��1����

���� �7�� ����� ������� ���� ��!$�'�� ��� ���!!�� ���� �� ����!�5� ����� �

���!���'�����I�����"!������ ��������������!!�!������!!�������������� ��

������������� ��'���&������������������� ���������"��������

I�����$�!������" ��� ��� ���������� ������������������ ���� ���������

���� ��������� �� ������#�� �������� �����!�%�� ��� ����!���� ��������� �� '

������'�� ��������� �������������"������� �� �����������'������������ ����

��������!�����1�� �����������%��&� ��%���5��(�"��!� ����!����uckmWcdXWVe&

WsdVZWx&�aiksWobil����������/�������"�������������1������&�@� �!��� ���5

� ���"��#���#�����"��!������� ����������������%!���1������������ ��#�&

����������� ���5� ��!����������� �������'���������������� ���

��;����LL������!������

?�� �"������ ����!!�� '� !�� ��'����� � ��� � �� � ���!! ���� ���� ��!�� ����

"��������������yWcceZdW�secciXeccW 1���!������������� ���! ���5�'���pabZidW

]ZdleccW 1� ���� ���! ���5� ����� ���!���!$����� /�������������������� ����

�� ��$���������"��� ��������� ����� �����"��������������������'� ��� �������

�����%��!���� �@�����0�����������$�����������������1 �����5���������%��

�� ���!������&����������!����!��� ��'�����12 ����385��I�/������������/���

�� ��������������#����'��������������������������!���!����

<���� ���� �$"��"��� �� ������� ��� ��� ���� ��!��� � ��������

����! �����/���� !�� ������� 1��!�� !�� � ��5� �� ������ !�� ������ ����

1������"��5��.����������� ������������������������������� ���! ���

������������ ����!����� ���� ������(�������������� ��� ���! ���&�����

��� "�������� !���� !��� �������� ���� ��%�&� ���"�/��� !� ��� ���� �#"� ���

����%�����!!%��������� �����

I� ��������������%�!������ ���! �����������"��'��!��"����%�����!!%�� �

�� �������������������!�"������ �@��%���?�������' ������� ��!�������!!���

��!����!��1�@� �!��������!���5�$�� %��! ���!������1���$� ������jWadcckl

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

44

���������

VbkZdX]deXldl5�"�������� ����������!�����

����� � ����� �����&� ����� �� ������"�� pabeZiXVdW� WVZioil&� �� ��������

UaWZWqedYWe&� ������ ��� ����� !�� �"������ ����!!�� �� ��� ��#��'!��� /������ I

"��'��!�� "����%�� ���!!%�� �� �� ������ ������ ���� �!�"�� ���� �@��%�

���������/����������%!���������

2 �������38

.�!$�' � ��'���� � ��� � ��� � � ���! ��� �

4;

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

.2N�LIOI

(� ������ ���!���' ���������/��� ���!� ������������#�� ������!!��

�� ��%��� "��� ���� �� ����� 1�� $�!��!!�� "��� �� ��5� �� � ���!!��� !��'���

! �����/��� !������ 1���!!�!����5� ��� ��� "����'!��� ����� '� �S� �����

���� ��!����(������!������#���� !��� ��'� ����!!�� ���� ��'���� ������#�� �

���� �� ��"���&������!���!�!��� ������������������&���$�!��!!����� ���!�

������������!����������� ������� ���!������������������������������/���

)!��������)��?�� ���� �� 1����������5� ����!!&� ����$�!� �� ����!���������

����� �������������� ���! ���!���&�����������������$�!��!!��

�� �� ���� ��� ��� �@����� ���� ��!���&� ���� #���!��� �� ���� ����@�� ���!��

��������&�������!����������!!����%�������������#������������������

���������#���$� ��� ������!������!! � ������&����������� ��(����!!��

����������������������������������#� �����!����

?���!�� �������!! ��������!! ����������/��"��!� ������������#����

���!!��� .����&� ����&� ��!������ ��� !����!�� �� �� �� ����#�� ���� ����

��������� 1'� ���������5� !���� ��� '&� ��� ��� ����������� "����'� ������#�� ��

�����!����������!!%�����

M�����! ����������������������������#���������������@������!���������&��

"��'��!������������� ������� ���!��!������$�!�!!%���������!!%�� ���� ����

I� "��'��!�� !��� ����!!�� ����� $�!�!!%�� ��_������ ��� ��%!�� ���� ��

���!! ��� ����"�� ��/ '�� �������'�� $�!�!!%�� 1$�!������5�� <�� ���'

��"% �� � ���!! ���� �� ��� $�����!�� ���� ���!!%�� ���� M�� �� ! ��� ����

��������!������������!!������'��$�!�!!%�� ��������������!!���������'�

��'����

J�! ��!�����!���$�!���������������$��!����������������� ���������135

������&� ���� ��� ����!!�� ����'�� $�!�!!%�&� �� ���%�� $�!� %�� ��%�� �� �

������!�� ���%�� !�� ���� "������ ����!!�� ��� �����@���� 1����!!�� � ���'�

$�!�!!%�5�

<�����������@������!���������� ��������$�!������������ ���������������'

�������"���1��������!!%�5������� ��1���� �5�����!!���

-������������ �����!��� 1$� �'��&��� ����&� �5������ ������ /� �

����!��� 1�����/��&� � ����&� �����&� � ���� �� ������� ����!� �� '� ����� /%�5

������ ��� �� ���!��� � ���� '� �������� /����� !��� ���� '� �� !��� � ����� ���

���!!%��� ?����� �� ��$�'����� ���!��� "���������� ���� ���� @� �!���� ���

���%��������!!�# �������!������ ����B�����1�������� �5�

0�������!���������������#� ���/���!��!��"���������0��� �� '�?�@����

���"�! ����#��������&���!� ��������������������� ��"����2�����B '�?�@����

����0! !�����!���

0��� ��� �!������� ���� � ������ #� ���/�� ��T/����!�� ��� ��!$���� ������ �

!��� ��������!!�����"�������!����� '��������J���B '�0 ����!�&�������� ���

�������� �������!$���� ��������

4H

���������

(�����! ����1��� ����5� ���!��������� ��'�������!�!�������' ���!� �

!������!!&���������������������"�����

>!�����!! ����"��������������!!�����!��!�!��������!��� ��������!�!���

���'�����1���&�����5&���!������������������!�����$���������������!���������

����� � �������� .����� ��� ��!����� ���� �� � ������ ����� �� �� ���� ����

����� ���/���&�!�������������������"������ �'!�%�������

I��������� �������!!%��������� '������!%�� �� ���!���!�� "��"�%"��� '

������ ������������"�"�������!��$�����!�����!� '� �� ������ '���#�!�

������� '�� �������'�� �#�!����/����� ���������� ���'� !��� ����!!�� �� ����%�

���!�� ����� '���$'�!�����!! ����������� �����������

2NQ�I?2�?

3� (�����!!����� ����������������!!������������� �+

�5�������#���� $5������������� �5������!�� ��%����� "5����������� ��

�� I�����!!�!�����!!��� %��������""�������������������������""�!�����!!��

��� ��+

�5�$��������"��� $5��������������

�5�$����������� "5���������"���

�� ?�������������������� �������� �����������������������!!��$������)) ��������<<�=�)

!����������������������!! � %������%�R

�5�D�� � $5�?������,���"� �5�<� �"��� "5���'��

6� .������������!!������'!����������������!!������� ��$$�!��!!�+

�5�"����%��

$5���%����%������

�5����������� �������������!��

"5����������� ��$�!� �� ����!���������

�� .������������ '�����!!������'!����������!!������+

�5������!����������������#�� $5���� ���������#��

�5��� �� ��� "5�� ��%���

8� .�����@�������!!���������%��!!�������""�����������!!������������������������������

��$�������&����!������������������������!! ������������$��������!!���������

4� <������������������� �������"������'���������!!��������!!�����������R

�5��������� $5�!��� �5�������� "5���� ����

;E

;� .������'������� ���������������##� ��%��!������������!!%�R

�5������������ $5�������������

�5������������ "5�/� ���

H� I���� ���!��!������!!%��!!�� ���������������� ��������������!����������������

�5���/'���������� ��������������

$5�������'�����������!! ��

�5�������'����������!! ��� ����� ��������'

"5 �"����������� ��������'

3E� ?���""�" �!��������$$�!��������������������� ���������������� ��������

��������������������$��!���!!������ �����$$�!� �� ���R

�5���%������%� $5�"���!�����%�

�5�"������%� "5�����������

33� 2#��'!���������������������� ��������""�� ��������$$�!����������������!!�

� ���'�������������������������

3�� 0������������� �������� ��� ���!� ��$$�!����������������������������'������

���!!%��!!���""�" �!��������$$�!��������

3�� (��������������������/��������$$�!��!!���������������+

�5����� ������ $5�$�!� ������&����� ������

�5�$�!� ������ "5�������!�����������

36� �����/���������!!������'��$$�!�!!%�&���������'�� ��'���� ����������!!�

������!���$$�!�!!%�R

3�� .�����@��������������������� ��������� ���������������������!!�����

"�����'!����������������"��

38� 0������������������ ������������� ���/����������������!�!��������

����!!�������

34� M���������!!����������������!����� ��!���R

3;� �������#��!!������� ����������������11"��"����������""��� ���������� ���5�

�������@@� �!������������!!�# ������� ��������������������������

��!$����������""��"�������������..!���������������� �� ��"�������������!!��

���$$��! ��������� ����!!���� �������������'R

3H� .�����@������� ��� ���!� ������������ �����������!���������

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

;3

���������

�E� .������!���������/�����!������������!� �������� ��������������!!%�R����

�����/�����������������"��!�������� ����������!��������!!�������!!R

�3� I� ��!����!�����������!! � %�������� ���!!��������!!�&������� ���/���&�

�������������������������������� ������������+

�5������������$5� �������"�� ���������5� ����!�������������"5��������

��� .!�����������������!$�'������$$�!��!!���������������������''������!��11�� �����

rilesW�WWodl5����������!!����� '�������������!!��������������!$�'��� ����

������%��''� ����� ��'���R�-- ���'!�����������%���!!���

2NM0?�IN�0�(�<<2N(?

K! �!����+��..������'�$$�!�!!%�

? ���

T�� �# ������ � �����'�� ��� !���� !����� %�� ��� � %�� !��� "�" �!��� ���

$�!���������?�� � �����&��������� �������� ���! ���/���� �����$�!� �� ���&

����' �� ��������!�$�!� %�� ��%�f����������/������!!��� ���'�� ����

��$��/�� ��� $�!� �� ����� 2��!��� ��� !���"���� 1��� ���5� �� ��� �������� !�

��$� �����$�!��!!���

.��������

M�����"�����'!������!! ��������� �������������$�!��!!��&�"������ �

������/�� ���� ���� ���������� ���� ��� ����!!�� ����'�� $�!�!!%�� �

��'�����0������ ��%���'�������������#�&�� ������ ��'����!�������!!������'�

��'���&� �����%����� ���� ��'����� !�� ������ .��� ���� ����"� �������'�

$�!�!!%��1$�!������5�����/�����$�!� �� ������� ������ ���&������ � �� �

��� ����!�� $�!� %�� ��%��� ?��� !��� ��� ����� ��� $�!� �� ���� !��� �� � ��

0�������&� ���� ��������� ����"&� ������������� � ��$��!���� ���� �� ���%�

$�!� %�� ��%�����������������135�������������������!!������'��$�!�!!%��

��� ��$��!����� ���� ���������� ��� �� ����!� $�!� %�� ��%�� !�� ����!!

� ���'��� ?�� ����� ���� "�" �!���� �������'�� $�!�!!%�� ��� ������ ��

����������� $�!��!!��� ��� �" '� !�! ��'� �� �� �������� �%���� M�� ��

����������� � ����� $�!��!!��� ���� �'!�� 1�� �� �������'� �������"��&

��� ���!��!�� $�!�!!%�&� �%��!�� ���5� ���������� � ��������� !�� �" �

��$� ��

A� ��7�<<�!�

-�� 1�5� "������ ����!!��� ������� ���&� " ��� ��� �� �%!�� ��� ���&� �" �

;�

����� ���! ��'�� $�!� %�� ��%�� 1�� ����� ����� ����� !��'���� #���� '

���!� �&� ���"� ��! '����������������� ���� ���"������H� �!��5�12 �

��345��

.� � ��$�!� %�� ��%�&�����!&����� ��7���" ���&� ���� �&�!����&����!� ��

0����������������13+35�$�!� ��������&�$���� ����$��!���������%���

9�%����� ��!�! �������� ���!�����$�!�!!%���

���$��$�!�!!%�&�/� ��/����&��!��"� �$�!��!!���

2 ����!�

�5�����! ��'��� ���%��$�!� %�� ��%�&��' �� �����!���$�!� %�� ��%��

D���������������!��" ��� �� �������� �������!���� ��������%!��

J���/���� �76� ����� �� ����� $�!� %�� ��%�� !�� ������ ���� !�� $���

�������3E� �!�%��

0��� ��������� ����������������� ���� ����$���/�����������!��" ��

��� ���������

0� ������ ��� ��� "� ����� ��� ��! '� �� ���� $�!� �� ���� ��� � �

! ����!����!����� ������ ������

������������������� ���� ���������$'��������� �������������������

�' �� ��� ��� ���������$�!� �� ������� ���! ���!�����?������������� ���

�����!����' ����!������������������ �����.�!� ���������������� ���!���

! '������� ��%��

��������� ��� � ��� ���� �� �" �� "���������� ��� ���� ���!�� ���� �� 7

��" ����!���!���� ��������!���%����������!��� ��!���!�����!��!���������

����������

$5�.�����!������!!��� ���'��7���$��!������ ���%��$�!� %�� ��%��

0���������������������!!����$�!��!!�� ���������!������ ���������� �

2 �������34

:�� � � ���� � � � �� �� � $�! � � � � � � �

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

;�

���������

��!�"�����������������!!�� ���'��

2�����/���� ��� �� � �� ��� ��� �� ����� $�!� �� ���� !�� ����!� $�!� %�

��%�� �����������������!������!������������!!��� ����������!!��

�����!�����!���

������������������1'����� !������������8�%���5�$��/����������!�$�!� %�

��%������������!!�� ���'���2��!��&�"��������������"����������!!�1����!!

����'�� $�!�!!%�5� ���� ����!� ��� � ������ ���� �� ���� ������� ��� ��

���!! � '�$���!��������!!������$��! ���������!�������

��������� ��� �� $���� � ��$��!��� ��� !������� ��������� $�!� �

�����!����������� ����$�!� �� ����

0��� �� ����!� ��� ��� � ������ ���� $��/���� ��� �� $���� � ��$��!��

��������3��������12 ����3;5�������������! '�����������������������!��������

�����������'������������!� � ��!���!����������$�!� ���������!��!�

�� �����$�!� �� �����<������"��������$��/�����������$�!� �� ����!����' �

$�!� %�� ��%��

��������� ��� �' �� ��� ��! '� !�� ����!� $�!� %�� ��%�� �� ����� !�

����!!�� ���'��

2��� ������������ ��������$��!�������������76���������������%��������

���!!���!��� �/������ ��/��� �����������������$�!� �� ����12 ����3H5�

2 �������3;

.������ � � ��� �� �� � � � � � �$� �!�� � ! � � � � � �� � � � � � $ � �� �� � � � �$� �!�� �

2 �������3H

.�� � ! � � � � " � � �' � � � � � $�! � � � � � � �

;6

�5�<�� ��!���$�!�!!%�

J��! �������$�!��!!��������������!!� ��������������! '���������������

��������� �������"��������������"� �����������!�%!����������������������%�� ���

<��������� �����!�! ��'����� ���!�������'�������� � �"�� �%�����!��

�%�� ��

.����������������!����%!��

"5�������!��$�!��!!���!�� ��$�

J��! ���� ���$�!��!!��������������!!� �������������� ���"� ���������'���� �

�!��"� � �������! '��������������!������ ��$� �

?���������!�������$�!��!!�����'� ���!���������������������� �����%����!�

��$� � ����&� ����������� ����� �� ������!�� ��/�� ���� �� ;73E� ����%�� ������%�

��%�� ��� �'���!�������/� ��/������

K! �!�����+��..������!�!�������������!!%�

? ����

T�� "�����'!�� � �����'�� ���� ������ ����!!� ���� ���� �� �� �� ��

��������!��$�!� �� ����"�!%!����

.���������

(����!! ���� � �� !���"���!'� ��������� ������� ��� ����������!�!�� ��

����!!������������������!!�$�$������������� ������ �@������&����$�!��!!����&

�����!���1���� !�����������5&����'�����1����&����5� �����! ��'�����

?������������������ ����!���� ������������!�!��� �������!!%���<�

��������'������������������������������������� �����������! �!���

A� ��7�<<�!�

-����������!!&��"��� �@����1��$��������5&����"����&�� �!�������!�

2 ����!��

2���������������!!� ��$��! �������$�!��!!��

<���������� �� ����!� ��� ��� $�!��!!�� !���� �"��� �@���� !���� ���

���������� �����7������!������ ��������!��&����&������ �����&� ��%�� �����

���"�������!����

�����������"�����'� �������&���!���������7�������������" '�����"�&�%!�����

����/������ �@��������� �������������������������!���� ����������������!���

�� '� �@�����0�����������!�����������!������� ����������'� �@�������������

!��� �"� %�� ��� ���!! ����� �����0�������&� ���� ����������� ���� �������"�

���� !���6� ���������� ������������!! ���&����� �������������� ��������

�����'!���� � ���� 0�������&� ����� ���� ��� ��� ������&� ����������� ���� ���

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

;�

���������

�������"�� ����� ��"������ ������!���� �����!�����!! ��������

2�! ������!��� �� ������ 1�� �5� ����!!� ����� ���� 4�� %���� ������� �

���������� ���7���� ��� ����!��� ���/����� ��������� ���� ����!� 1��!�� !���

�@���5� ����������� ��� $�!� �� ���� "�!%!���� !��� ���&� ���"'� "��� � ��

����$������!!��������� ���!��&�$�������1 ������������!�������������" �

����� 5����$�!� �������

K! �!��zz��+���00����%�!���� ��%�� ����!����%�

? ����

T�� ��������/�� � �����'�� �!����� ��� ���!� �� !����%����� �!����%�� ��

���!!���

.���������

.���� ��� ���!��!�������$� �������������/������!�!���� ������!� �

!��������������!!%���I�"����!�������!��������������!������������������

��������"������!! ������$�!�����!����%��������������������!���� �����'

����������K�������������&���"����!������������������" ���!������!�'��

J�! �����_���!���������������@���!����%��!������!!�����������"��'��!�

"����%�����!!%�&��� ��!����!��� ���������%��'� ���!�������������!����'

!������� �@��%�&��!� ���� ����!��������������������$��������������� ���

��������� �� � ����&� �� ������!�� ���� ���!!%�� !�� ����� !������ ��� ���!�

�������� ����� ����������� ����

A� ��7�<<�!��

-�����1��5��� �%�����!!%��'�C� �������'����������!!��

L�$�"�&�$�����&��� ��&�� �! ��&���� ������������� ��&� �������"��&�� ��

��"�&�!���������&�������

*������������� ��� ���!� ��!����%������!����%��

2 ����!�

9��!����!�� ���� ���� ���� ���"��� ��!"�!��� ��� ���! �@�� !�

���!! ���&� ��� ������ ��� �!������� "�������� � ������ �� ����� �� ��

������� ���� ��!����������� ���������!����%���

05�--����!�� ��������������� %�� ���!��!�������������

3�� ? �����&� ����������� 1�� ���5� �!����� '� ! ���� ������ ��������� !��

������������ �@����&���������������� �@����'���!��1 �����5�!���!����!��� ����

������ ���������!����� 0! !�����!��1��@�������5

;8

0�� "��� ! ��� �� !����� 3� ����� � ����� ����� ������ �� ��'�� '� ���� ���� ��� '

!���&�������'�����!��!����� �

��� 2#����'� 1��� $������ '� ��$�"�5� ������%�� '� ����%�� ���� ��!��� ���� 1"���

���� ���5� �� ������� !�� ��� �� ���� ����� ���� ����#�� ����� '� ���!!�����

����%��'��� �������� ���������%������������������

{����� ���������!������ J���B '�0 ����!�

M���� ������ ����&�������'�����!��!����� �

��� ?���� '� ���� ���� ��� ����� !�� !����!����� ���&� ��� !� ��� � ��� ������

����&� ��� 1 ��!���5� �%����� ! ����� �� ��� ���� �! ���� ����"�� 1!��

@��� ���5�� 0�� ��!���'!���� ��� ���� #��� � ��� ���$'#���� �#�� �� !��� ���

! �����/���� ��%"��� ��!�'&������� ���� 0��� �� ��?�@����

A� ������&����� �����������������%�����������!��!����!����!��� �����0��

������ ��!���!�� ��������$'#�����#���������#��� �1$������'�!����#��5�"��

! �����/����1 ��%"��5� ��!�'&������� ���� 2�����B '�?�@����

J5�--����!�������� %�� ���!��!������ �����

3�0 ����� ��� ������ � ����� 1����� ��� ������ ������5� !�� !%��� ����� (�!����

� ������ ���������������!%��&���"��'������� ��"����������������#��&�����

� ���� J���B '�0 ����!�

0 ��������������������&� ������ �����������!��!%��������?� ����"���������

����#��� ��� �� � ��� ��� �� ������� <����� ��� � ��� "� ������ ��&� ����

�'�����!��!����� �

��� ?� �'� ����#�� ���"��� ���� "���B �� �����%����� � 1 ���� '� ������ !�������&

��!���5� !���� ��!"&� ��� � %����� �� ��� ����!�� ���� �@������ 2���!�

��� ���!� %��!������!���#���!��!��������� ���!����� �%��!��� �! ��&

������ ���� T/����!��

9����������������� ���"����9����������������� ��� ���!� ��!����&�������'����

!��!������ �

��� I� ������� ���!!��� ��� "� ������ ��� !��'���� !�� ����� ��� ��%���� 0�

$���������������%�� ����������� !��������� ����� �����"����!��� �! ��

�������������!��!��������� �! � ��� ������

{����� ���� ��� �� '�0 ����!�

?���' ��� ��..���������22 ���'�� ��..������'������<<��!!�

;4

���������

.����� ������ ����� ������ �! � ��� ������

{�����'�����!��!����� 6

6��< ���������������!���������!!���������! ��������!�������%���

{����� ���� �%!��|�'� ��<������!�

<�/ ��������!��!���� ������!����������������������������������!������ �

��� ������������������$! �"�&������� ���� -�������!��|

|2�$�$���!������!���" ������!�'�

M�����������!���� '�""����!�������TT/����!��������/���!���������#'�+

?����������E����!!�������������!!��������!�/��������!����%�����

��$������������ ���@��"� ���� ��������

.���������� ����!������� �����"����!�����������������

.�������������!�������������!����������������������� ��������������

!����� ����������� ���.�!����������� �������"��

.���������� !�� � �! ��� ��� ������� �������!�� ��� ��� $����� '� � � ��

��� ���!� ��!������������!����

;;

;H

6������

.�B���������<<��!!��7�

<��!! � ��22���!�'�

HE

6 ������

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

6�3��..������'�����!! � %�����B�����

<�� !������ ������� ��� ��� "����� ���!! � �� ��B����� � �� ����� !�� 3

�������� .��� �#���!���� �!��!� ��������!����� �� ����&� ���/���� ��

"�� ���!����������)<��!! � ����B��)�

D�����������!! � ����B��� �����!��&����'�'�� ���� ��/��������������

���!!���������!! ��������������������������&����" '���� �'!��'��������

�����������������!!�"���������������B�������������������!! ������������

����������������������������$��!'�����(����!! ���&�!�����������������!!%�&

��!�����"����������"��� ���� � ���������������@��������B���������%�&

��������"�����#�����/�'������������� �����!!��

��� ���!! � �� ��B����� ����+� �� ���&� �� ����&� � $�!� ��� �����&� �� ���� �

������&���"����'�� ������&�������$�!��!!��&���������"��&�������!!"�����

1�� ����������!!��5� ������������ ������!!��

6�3�3�����<<��

M�� ��� ���!!����� �!�� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� �!��� ��� ��������

���!!��� ����������� ���������������������������'��2��������� ������

�����/������������������'����&������������!����/�'��������!!%�� ��%�� �

����� ��������������������������� '����������!��

I�"������EE3C33EC2�������?A<J(AL�(A���������������������)<���������

��! '���� ���!������������������!!��������"���podl�seccdueZW �������� ���

�������%��'������ ��!���/%��������%�����%��'�� ��������������&�����/�����

����&� ���! ������ ����� !��� /%���� ����� ���%�&� ��� ���� � ���!!��� !�������&

����������� ������������� ��� �" ��� ����� ��� !%������ ���&� �������&

���"��%���&� ������ ����� �� ����!!��� !��� ��'����� ���� �@����� ���

�� ���������"�������})�

2#��!�������� ���������������$�� ����B�������!�����&� ��������

!�!��!�� � ���� ������� ��� ��� ��� '� ��� ������!�� �� ��� �"�� ��� �

������ ���!���' ���������� '��!������������������M�����������������

������������������!���!��"������ �������������� ��� ���� ��!������

���� ������������"%��������������!�'����'�������!������������2�������

"������ ����� �� !� ����� �� ��� !���� �!�'���� ������ �!%�� 1���#���&

��������&�$����%�&����� %��#���&���/����&��������������� ��5�

I��!������!� ������������ ������ ����� �����������P�����4�P�������

����"����������������������� ���� ������"��7 ������ ���!���' ������

��� '��� �� ��� !� ��� ��� �� ����� ����� �� !� ���/�&� ���� �� ����� �

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

6 �2*0L0�(

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

H3

�������66

�!���������� �/��� ����� ��/����0������� �������������������������%�������

� ��!���"���������������1����%����5����/��������!��/�������������������%�

����������!������������!!�&��������������� ����&�������������� ���

0������!���'������!���� �������!!���� �/������!�������� ����'�����������&

�� �/�� ����������!������!�����������"�� ������!�!������0�������!��������

���!���!����/�������#� ������"� ��!�������!� ���/���!���"������!�!��� �&

��� ��� �/�� �� ��� ��� ��/��� 0��'� �� "���!�� 1�$������!�5� ���� !� ���/��

!��� �/���� �� ��!�� !��� ����$� 1���!��� 5� ���� � ���� �� �������� �� �� ���

��!���'�����!���� �@�����2�!�����������!���� ����!���� �@���&�����������

����� ���� 1���������� �� ���5� !�� ���� ���� '� �� ��!����� !�� ��� � '

1�!���� '5���������1�������������������#�5&�������������!������������������

"%!��!������� �� �&������������ �� ����'#��!������ �����

I� �!������ ���'� ��� '"�� ���#����!����� �� ����&� ��� ��� !������!��� ���%�

������%�����!!%�� ��������$'��������/�!�%�����������/%����� ��������!�

!���� �@���&� ���!����� ������� $ �� ��� ���#����!���� ��%�� �� ���"���!��

<�������������!����� ����!��������B��&�����!��&������������"����� �� �� �&

��! �&��������� � �������� � 1���� �����!������5� ��� ���!� ����

���&� ���� 1%��5� !��� ���� ���� �����%�&� ��������� !��� !��� ��� ���� ��

������������!!����������������!��%��� ������) ������)��, ������!���������!�

!��� ��'���������������������!! ���������������

? �@�����+

<���� ���!���� ���� ���� ������!����3E���#�"���� ���!����'��������7

������!���� �@�����������3C����������������� �����0������!����������� ���

������ ������ � ������!������!���8EP&������������3���������������!���������

�EP&����������"�������8�����������������������

��� "����� ����� "� ������� !�� "�� $�! ��� ���������� ��� �������� ��

���� ������������ �����������%�� ��������������������� ����� ��!����������

��� /��� ������ !��� /������� ����� ���� ���%��� 2��!��� ������� ��� ��� ��� '� ���

������!��"� �������!�+�������� ����&�������!����&��������� ���1�� �5&

���� �!�����&���� ����&������������ �� �

����� ��"�� ����� � �� �� �&� ��! �&� �������� �� �� ������ �

��� ���!� �&���� ����/����������������� ����"������������������

��"�������

9�� �� ��� ���!� �+

<����!�� �� '�!�!��!������������������#'+

T���� 3�P� 7� 3;P�� 2��� �� ���� � ������ ���'� ����� ����������� ��� 3;P� ���� �

��"����/���!���1#���!����5��������&�������������� ����������� �������!��

(� ��!� ����;E7;�P��0����������;�7HEP���������!� ������&���� ��/�&

��� �/������������! �"�������������������!������������� ��/����A��� ���� ���

!�� � �'� �!������ �� !� ���/�&� �� �����/�� �� "���� ���!� �������� ��

���!!������!� ���������������� ������������ ����'�������������(�!����

H�

����!� ������������� �������"�� ����������#����!�����������������!!��� �

����������!'�����!��� ����

(���� �� �� ��������� #���� �� !��"������ ���� ��� ���� �� #��� ����� �

��� � ��#����������� �������������� �/��

0/��� ��� �!���� 1���#��� �� �����=���5� !�� ���� � �'� �!�����&� � ����

���� ������������ � ���������������� ��������

� �!� ���&� ������������������!��"����������������� ��� ��������Fc&�U&

rW&�~&�`]&�Ud&��e&�Fk� ��������

K������!��������&�����������&��� ����&���"�="��&� ��!� ��� ���

2��!��� ���� �� � ���� �!������� $����%�� 1 ������ �"��"����%�5� �� ��/����

1 ������ "�!��!�&� �$����!�5�� >��� ��� ��/���� ��� ����� ����� ���� �����'� !��

���� ��!���

������� ����� ���#��oo� 1��������&H5��������������� ���� �������������o�

�����������������������

*�! �� ��� ���!� �+

J�! �� ��� ���!� �� ���� ���%�� 1� � ����� ���� �"%�5� ����� �� ��!�����!�� ''

/� �����&����������'�"���"'��������!�'�� ���!��!�����������!��!�����'�!�����

��/��������������������������!��������!��� ���� ��� �/��&� ������! �����/�

��!�������������������������!������������������/�����������I��� �����

�� � ������ ��!�����!��� �#���%���� ���� ��� ! �!�� ��� �/��C��� ��/��� �

��� �/��C����� !�� ����� 2�����/���� � ����� ���� ���!��� ���� ��� ���� ��!��� ��

���$������&� ���� � ��� ������ ��� ���� �� ���� I� ��!�����!�� ����� ��

��!�� '� ���!��!���������%�� ��"���!�����������������������"�������� ��'�

�������� 0�������&� ! �"��� ���� ��� ��������� ��!����%���� ��� ���� ���"� ��

������ <���� ��� "��� ��!����%���� ����� �� ��� ����&� �� ���� ������&� �� ���

�!������ ������������!�������������� ��!����%!��

M�� ���� ��"�� ����� �� #%"��&� "���"'� �� ��!� �� �����!�� ����� ���� ���&

�#������������������ ��!���������$����������$��! ���� ���������� � �����

���!�������1���� ����������!��5�

�� �%��&����$�! �� ��� ���!� ���������&�������/���� ����������������� '

���������!��12 ��6�35�

������� ��� �'����� '������������ ����������" '�������������-���"'����'

�����������!�����/������������"�! ��� �� ���/����! �� ��� ����!��������

��� ��#����� �� ���� ��!��� ���� ,�!� �� ���� /�!�������� �� �� ���� ��'���� ��

������!��� ��� ���!�������� � "�����&� ��������� !��� ��#������� ���� ��!���&

���������!����������� ��

(�������� �� ��� ���!� �+

I� !�' ���� ����� ����� ���� �������� �� ��� ���!� �� ��� ��� ���!��

�#������� ���������������� '����������!���������� ������"���������������

���� �� ��� ����"��� ���� �� ���$����� ��� 1 %�� �������&� ���' ��!��� ��5�

0�����!���������������!������ ��� ���!� '�����!�'�����$������� ��������!�

���$��������������!����

I����!� ���������������� ����� ���A��� �������� �������%!������%����

���� ������!��1�� ������ �!�����&��� �� ���5�

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

H�

�������66

.����� �� ��� ���!� �+

0��������� !���� �!� '� �� �� '� ���� � ������ ���� ���%�� !�

���� � ���� ����� ��"�� '� �� � ���� ����� � �� ��� ���!� '�� ��������

���� � ��&� ������� ��� �������� ���� �����%�!�� ���� ��� '�� ������!��� ��

�����

6�3����II�MM���

(� ���� � �� ������ ����� ���� /������� ������ ���!� !�� ����� �� !�!��� �

12 ��6��5��(� � �������"����������������� �� '�!����!�&���! '��&���������

�� �� �%��� ������� ��� �� ��"�� ��� ����� ���� �� ��� ���� �����<�� ��!�

�� '�!����!�����������������������������!!����������#'�+

A���!���3E73�P

.����=���� ��������������#����E7��P

\� ������7��P

L�����P

J��������1��������$��������������"���J&�$�������0&��&��� ��F5

� �!� ���&���/���&����$� ����!���� ��"����������������!����!����!����!����

2 ����66�3

- ���� � � � � � � � � � � � � � %� � � � � %� +

10 5<�� � ��! ��� � � & � 1J 5 �<�� � 2 �� �� � � J�� � � � & � 1 M 5 �<�� � .� � �� � � & � 1- 5

D���� � ! & � 12 5 � N � ��� � & � 1\ 5 �<�� � ����� � � �

0 J M - 2 \

2 ����66��

M��� �

H6

6�3����((�JJ�!� ���������

.�� ���� ��� ��� �!��� �� �����!��&� /�����%"�&� �%����� ��� �&� �����%�

�� �����&�"�/�!������!��&��#���&������� '�� �������%����� ����

?��������!������������� �������&��$�!� ���������"������� ��������!��!��

��'������������������� ��"����������S��������&����������������������������

� ������!���$�!��!!���'�!����������������������������������!�������!�&���

���� ���&������ ��!����������� ��������������B�����������A��� ���������

����"�� !��� "�� ��� ���� ����� � ����������� $�!� ��� ������ $��! ���� !�

����!!� !�� �!������ ����������� ���� � ����� ��� ����� ����������� ��� ���� ���!�

�������!������������%���?�� � �����&���!��!����� ���$�!� �� ���������

���!!��������������!������$�!� �������12 ��3��5����������������������

���� ��� ���� ��������� !��� !�� � ������ ����"�� I� �!������ $�$��� ���'� ��

���������������������?�����'�� ������!����������/�!���!������$�!�/����

���!! ������������������$�!� �������

<����!�� �� '�!����!�����! ��1����5�$�!� �����������$�!� �� ���&

!������������������ ���� ����76�����%�&���������#'�+

A���!���88P

.����=����3�&�P

?� ����3�&�P

L������(�!�����&�P

K�����(�!�����&�P�1�������&�$�������&�������� �����!"��!�����!���5�

>���� �������� ���� ��� !�!��!�� ���'&� � $�!� ��� ������ ���� �� ���� �����

�!!��������B�� ����!%��!�������� �������������@��'������ '� ����#���

2��!��� �� ������ �!!��� $����%�&� ������ � ������ ���� ��"��� J&� �!� ����

��%�� ��������!����!%��������$� '�"��!�&� ��!�������$�!� ����������

��������! ����B����������������

6�3�6����� ���

�� ���� ����� ���� ��B��� ��� ���������� ���� "����� !�!��� �&� ��� ���� !�

!�����������' ���!���� �� '� ���������!%��)L���� ��,���)

<����!�� �� '�!�!��!����� ������������#'�+

2!����������%��#����4EP��

2��������������#���36P�

A"������� ���3�&�738P��

K�����!������3P��

2����������� �����37�P��

A���!���37�P��

-�������!����1������&� ��!� ����!���&������� ����!���� ��5�37�P�

2�����"�����!������&���� %��"������!������ ���� ��"������!��������&��

�������&� ��� $��/���� ����L%��� !���� 8�78�F� �� !���������� 1�'/�5� !���

8EF��

�� �����������������������'�� �%�&���� %�����%���������� ���������"�����12 ��6��5�

��� ������������������������ ���� ��!���������������!���� �����������

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

H�

�������66

���!!��&����������!����!������ �'!��� ��"�" �!���� ���! ���/���1 ��/��5

��� ��'��������� �@�������������������������� ���������� �%������ ��������

��� �� ��� !���'� ���� �������'�� ��&� !������ ����� "��������� �� ������� ���

����� ���� �/�� '� ! ��� ���&� ������� ��� ���� ������� ���� ������ ��� ���� ���

������������!!��� ��������������������� �������������#����/�����

I�"�� '����� ��!�����!��!���� �@������������������'� ����������E7�8F�

?���� ���!��!�� ���'� �� ����!!� ������ ��� ������%!�� �������� �!������� ����&

������ �� ����� ��� ��� ������� ���� �� ��� ��!�� ��� ��'������ I� ��!�� �������

�������!�������� ���������'�� ���������3E�����3��-���"'���������������'

3� ��� ����������!!���������� ������%!���������3E� ��������I�����!� �������

����������;�����3��

6�3����II�..�����

I���#������������� ����'������������� �����#������ ������&����!������

��� �!��� ��� ���������� ��� ���� �!�"�� ���� ������ 1 �@����5� ��� ���� ������ ��

���!!�&�'������������ �����#���oZi�1���5� ��oicdZe�1���!����������������5�

2��������������!�'��������������� ��&��������� ��� ��������"������&��������

�� �������� �����&� !�� ������ ���!���� 10������&� 2���"�&� 0!��� ��5�� ��

��/������#�" ��������������������!!��� ���������������!��"�����/�'�������(

��������� �����&� ��� �� /�!���� %���� ���� ������&� ��! ������� ����� ���!�� !�

����%"��&���%"��� ��$��!�� ����!���&����������� �����!��� ��� �����

������!�����������!��'���������������������������%�����%�������!���������

��������������%������#����!���������� ��������"������ ��������"��������&

�����������!��� ����� �����������������!��/�������"%�������0�����/�@��

�� ��'��!�����&� ��� ����������!���� �@���� ���� �&� ��� ��� $'���������� �!���7

� %��������%�����!!%�&���� ��!�������S���������!��"����������!������!�

!���� �@����

2 ����66��

��� �� � � �� � � ! � � � � � � ���' � � � � �� �� � � �

H8

<����!�� �� '�!����!����������������������#'�+

�E7��P�����%"��� ��$��!�� ����!����

�73EP����� ����!���

��7��P� ���

E&�P�����������

�P�����

�P����������� ����!���

0������ ��� �� '� !����!�� ���� �������� "��������� �� ��� ��! �

��� ���!� �����+��� �%��&��������&������!�� ����! ���������������� �%������

� ���� ���� �� ���!�7 ����� !�� ������ �� �� �� �� ������ 2���� �"������ !�

������2����"����'�!�������� '��� ����1��������5�

I� ������� � �� "������ �'!��� ���� ��� �������� L���� ���� ����� ��� %�

"�'���� ���&� ������ ��� ��!������� ��� $� ��� ����&� $� ���!��� '� �

���#�"�� '� �!���� 9��!������� ���!��� !���� !��� '� ��� ���� ����! ��'

������ %�&� !��� $�� ����� ��� ���� ����! ��'� ���%�� �� $��� %�� �� !��

������������� �� ���� ������ ��������� �������!������ ������������� �

�� �� %����������� ����������!����'�

6�3�8�����--����'�

��"����'���������!!������������������������"����!%���?������%�����"�

������$������$�������������&�����#�� ����������� �!������� 1E&373P5&���������

��� ��� #�� ���� ��� �� ������� ���!��� ����� �� ����!���� I� "������� ��"�

������$���� �# ��� �!���� ����#�� ���� ����� �� ���<������&� �� ���� �� ����

���!������������ ��������'�!��!�������� �����!������K�����# '��!�����

��' ��!������"�����'��������0����������������/��"������������� ��!�!�����

?������������"����' ��� ��������/���&�����#�������������A�����"�!��137�P5

����*�!����!��0�13�P5��

2 ������������!����������%������������"��&���"����'���������!!������� �

���!��� ����&� "����� ���� �� �� ��������� #��� 1�� �� ��!�� �&� ����� �&

�"� ��� �&� ����� �� ���5� ��%�� �� �����B�� ��� �!����� <�� ���� ����!��

�!�� ����!���� �����������E&37E&�s]�"������������"����'���������!!���� �

��� ��� ������� ����� ��� ��� "�������� ?��� ������ �� ����� ����� ������ ��

�� ���!��� ���� �����������

6����..�_���!��� ����� � ���������@�������!! � %�����B�����

(� ���!! ���� ������ ��� �����/�� ��� �� � ��� �� ��� ��_���!��� ��� ���

�������'�������������!! � %����B��������!�%!���������$�!�/�������� ����!'

��� 1� ���� �#���!���5� !�� ���� �� ���� ��B��� 1!��'���� ���5�� .����� � ���� ��

! ����������������� �����������'��������"�����!!�"����B������1�� ������ �

����5� ������ ��� ����!�/�� ��$�'����� ��� ���� ���� ���!��!'� ��� 1����'&

!����������������!!%�� ���5������ ����������!������������B��������������7

������������ ����

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

H4

�������66

?���!��� ���������������_���!���������������! ����!������!!� ���

��! �����$�������� ��%�� ���� � ��������@������ ����������������!! � �

��B�����

6���3��<<��

?����2���"������� ����������������������� ������!! � ����B�������

!����! �"����������!! � %�����"����I������@��1!����'&������5��������

����������������&�"��'� �����!!��������������� ���� ��������������� ������

�����������!������������� �� ������

J�! ��� ��_���!��� ��� ���� �������'� ����� ����� �� ����#�� ���!!$! %�

1���!����� ���!! � �� ����� '� ����%����5� �� "����%�� 1��� ������ �����!��5

���!!%���M����/���������!! ������������� ���� ������������!������� '

���1����������"���"'��������������������������������5&������/��%!�������

���� ���������#���������!!������������������"�����������!���

�������������$"��"���������� ������������ ���/����������������%��!�

!��� ����!!��� -��� ���������� ��� ������� ������'!��� ���� ��� "�� ��� ���

��������������������� �������!���� ��������!!��� �������������������!�'

������� �������� ��!������������

M����/������+

.������ ���������������!!����6E�EEE����!!����������1 ��������!����! ���7

/������������!���� ��3;EE����!!���������5�

<������ ��� �����$��� ��!� "������ ����� ���� ����!!� ����� ��� �� ���#��

�������%����� ��!��� !���� ����� ��!������� !���� �@����� >���� �� �����'��!�

1������!�5������! �� ���� ��� ��"����������������������E����!!����������&

�����������!!������! �� ���"�����

<���!!�� ��� ����� �"������ "��� ��� "%!��� �������'� �� ��� ����� ������ '

������������������!�����!��1!��'��������"�5����������!!%���

K����� ��������� 7� ����$�!��� ��� ������� ���� ��� ����!����'��� ������ ��

�#�!���!���� � ���������� ��_���!��� ��'�� �������'�� �� �����@��� ����

����+�

������!��$�!� ��"������������������"��%!�����$�!��!!����������!��

���� ����� ,�!� !��� ������ ���� "��� ��� ���� �� ����� �� !��� ��'����� ��

����������������(�! �� �������!�������!�����������&��������� ������������

������!�����$�!� ��"���������&���������!�����!!����������!!�����������

!���� �����

-�������� "�������� �!�"�� 1����� ���� �� "�������5� ��� "�� ����!�� ���

!���� ��%��������%���I����"!���������#���� ��������

2#�!���!�������� �� �����������!�������!!���������������������������

�@�������"�!���

0����'� ��!"'���� ����$�!��� ��� ����� �� ����� ��� �"���� ����#��

���������������!������

H;

������%������������/������%�������������������� ������� 1��������5

"���������!��� �����%�������������������%���!����� ������� ���!����'�

���������""�� ���������������!������������!���������������������� �@����������!! ���

�����+

T������ �������� �&� ���������"��

T��!�����'!����������!��&����� "������������!���

D��'!�+

>�������������'������������� ��!������������������@��������B�����&���

� �������������� ����!���������������� �&����� ���#�������� ��!����%!�

����

0������������������!������ ���%��������?��'����%�������� ���� ����

�������C������������� ��%�����������!����!������0������������������!��1��

%������5����������������� �������� ����/���������?��'����������������

�����������!�����%����������������$������������/�������7�����������!�

�����������������������������!��� ��������$'�����������!! � '��$���!��

"% ����������������!!�������������!��,����&������������!���"��������

! ���/����� �� ��������� %!��� ��� ���� ���� � ��� ����� ���!!��� <���������� ��

���%���������������!�����������'����������������!!��!�� %��1!��'������ ��

���� �� ���!! ���5� ��� ����� ���!!!�������� 1 ��!���� ��� ����� %!��� ��� ���

����������! ��'!�������!!��5� ��! �� ��/�!����

0������� ��� �" �� �� ���� 1�� ���� �����!��5� 12 �� 6�65� ��� ��������� ���

��%�������������!����������&� ���������"����������������������� ��������

!���" ���� ������1�����#������5�12 ��6��5&���������������� �����!������7

����������������/������!���������������

2�!������������"�������!��!�������!!�������"��������������)���@��)�����

���������!!������������������������� �������"��%!�������� ��� � %!��

���"�����'�� ���!��� ��'������

2 ����66�6<� � � � � � � � �� � � ��� �� !�� �

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

HH

�������66

6������MM���

(����!!�����!���������������������!����'�!���� �@������������������!��

��!�� ��"�� ���� ���� ����� ��� ��� ���'� � �%�� !$%���� �� � ��� ! ��� ��� ���

�����'!���!��� �����0�� ���!����������!"����� �@������������"����������

��������&������������ ����'����������!!������������&��!$%����������

������ ��!�%���� 1#� ����5� �� ������� ���� ��� ��"�� ���� ���!!%��� (� !$%�

��������%����������!�����������!�������'����!� ��������� �� ������������

!����#����!���" '���" '�

��"�������&���������� �����" '���" '�!����'�������������!����������!�

���!�! ��'�������/������������"� 1����!���� ���5�12 ��6�85��0��'�!��'���

��!����/������ ��&����!���!������!"����� �@������A��� ��� ����������"��

��� ���������� ��!�� !���� �@���&� !���� $�!�� ���� �@����&� ���� ���� ��

��$��������� ?���� �������!�� ���'� �� $�!�� "��� ������ ��� ����� �������� !��

��$��������1$�!�� ���'5��?�� �����������!������������"������������ ���" �

��������� ��� ���� �#"� ���� ��'����� -����� �� ����� ��� ���#��� ��� ���� ��

"����������������������"���

I��!������ ���������������� ���!����#���� ��������������� �����!��� 3EE���

?��� ������!! �������������!����#����� ���������!����7��'� �����!!�����

������������� �@�����

M�������!���"�������������������������'���������������������/������+

��� ���� "������ '� ��� �"������ ����!!�� "��� !�������� ���� ������ 0���� �

���!!�����������!���������������!!�����������!!���� ��� ����!���"������

���!!������� ��������

0��������'!���������������"��&������'��������473E�������� �&���������

2 ����66��9�� �����������#��������

3EE

����"��������76�����%�&��������������������4�������� �� �

�������!!�����������������������"�������������� ����������"�����

��� !����� , �� ��"� ���� ��� ��� ���� ���"!��� ���'� �� �!������ ���� ������ ��

!�����������#���� �����7�������

I�!����'�����������������!������!����'�� ������������������� ���������&�"��

��!����'�"��������� ���������!��� �� ���!���' ��� ��"������!�������!$���

��������'� �� ������������!�����������������������

I����! �� ����&����'� "���"'����!������������� ��� ��������"��&� � �� � �� ��'

����!��� �&�����"���!����%!�&�"������"���������������&����������!���� ���@�#��

M�����!����%!��������&�������!��"���"'�!������!��������!��;P� ��������� ���

!���"� ����&������������/���&����� ����� ���������

,�������������������������%!����!�������� ��3as&������!���� ���!������

������� �����" ����!�����������������������F��9���/����"���������! '

%!��������� ��!���!��������!����%���������������������$�������6EF&����������

���'� ���!��������� ,���� ����� ������ ������ ����� ��� ���%!���� ��� ����� !�

"���� �� ����� ��!���� ���� ���as�!�� �������/����� %�&��� ����������'�&

�������� ������� �����6�%����

<���� �� !�������&� � ������ �� ����!��� ���� ��� #���� !%����� 1����'� �&

�����������&���"�&�!%��������!!%�� ���5��

6������JJ�!� ���������

����� ���$�!� �� �����������������" �������!������!!��������� �

$�!� ���������!���!����������������������"����'��������@'�����>������� ���

����� ���!��&��������������� ������������ !����(������%!��������������!!

��� ���$�!� �� ����� ���'"�������������0������ �������������!! ������

�" ������������������������� �'��!������$�!� ��������(�������������"��

�������� � ��������!�����������������'�!������ '� ���� ��$�!� �������

M������������&�������/����������" '���� � '��������!�!� �������� �������

� ��������������������������'�$�!�!!%���(����������"���"'���������"�����

����!!&����������!������������" ��"�������������!�!��������� ������

�������' ���!�������������������� ���� ��'!���E���������� ����� ����

$�!� �� ����� 0�� �� ����!!� ����� ����� �� ���� "������ 13�� ������� ����!�

2 ����66�8M��� � � � � �� �!�� � � � � � �

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

3E3

�������66

�����!��5&����������������'!����"���' ������!��� ��6E�$�!� �� �����?�

���� ���� ��$��/���� ��� �������� ��������&� �� ���� 3E7�8� ��%�&� ���� ��%��

� ����������!������ �'�!����������$�!� ��������

?��� �E� '� 6E� ��$��!����� ��� ��������� $�!� �� ���&� � ������� ��������

���!!������������� ����$�!� ��������

(����!! ���������4��%��������������$��!���1�g�6�%���5����� ����������

����!!� ���� �' ��� ��� ��� $�!� �� ���� �� ���� ����&� ���� ��%��� �����!�� ���

�������� ���� $�!��!!��� ��� ���� �!��"� &� $��/�� ��� �" �� ����� � '� ��� �" '

������� �� $�!� �� ������ �������� ��� ����� ����� ��!�� !�� ������� ! ����

�%���������"�� �����!���!��@�����!���!���'��!��1@�#�5�'� ��!���� ���@�#�&

!�����������!��������������� ���������������������� ��� �� ��"�!�����1�� �

�76��'���5��0��� ����$�!� �� ���������� ������!����������������������EE7�EE

s]�$�!� ��������

M��������� ������ �������"������������!���!�����������'�$�!� ������&

���/���� �������_���!��&�����������������������/���� ������������+

�������!!������������������'�

T������ ��!��� '�������������������������"��������'��$�!� ��������I

�������������������!������� ���� �����������!�������������

�������!!��������������"�����&���������$�!��!!��� ����������"��������'����

$�!� ����������� �����������������������%�����!!%��

T���������!�!�'�"����'��������!!%���������/������� ��!���������

�����������'�$�!� �������

<�����"���������'��$�!� ���������������"������"%�������!!�� ����

�#'�+

�������������"��������$�!��!!�������#����$��������� �����%������I

$�!��!!�� �����/���� !��� ��$�������&� ����� ��� ������ ��� ���$�&� ����� ��

"���������&�!����������������

?�� ������ ������� ��������&� ���� ��$��!���� ��� ��������&� ��� $�!� �

����!����� � �&���������������������4��%���������������$�!� ��������

�����"��������#�����$��/������� ����������������'�������$�!� ������&

���������������4��%������������$����������"�������!�������������!������'����

��������$������67�����������4��%�����������������"������������!!�� �����

���� �!�����������

�����������������������$�!� �������������� ���� �����#�����$��/���&

���"�����������!!������ ��������!����

6���6�������

(��������������'�� ������������!! ��������"�+��������������� ��'7

����� �� ��� ������!����� ���� �����%�� ���� ��� "�� ��� �����@��� ��� ����

1#�����!����5��

(� ������ ������� ��'����� ��������� � ���������� ��� ��� !�!�'� !��� !�� ���

������#��� ��� ���!!��� .����� ��� ���� ������� ���� ���� �@���� �� ��

��� ���!���������������

3E�

I���#����'����� ��� �������������������� ��'������������������ ��!����!�

����� ��������� ���������'�!�! ��%�+

I�� �� ���' ���1!�! ��'�!�����������%!������ ��'����&������ ��������

���"��!��������� '������������5�12 ��6�45�

����' ������������ ����'����!��

2" '�����!�����!��!������������ ��$��!��������'������� ����/����!���" �

�"�������� ��'�����

<���������$��!������ �����%��!���� ��� �/�����������

?���� �����������������!�&�����$��!���� ��'����&� �������%���� �� ������

���� ��&��������������� �������" ��$����&����$�����!��������������

����� ��"� ���/������'������������&���������%!��

I� �!������ ���� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��'���� ��������

����#��4E73�E����������������������������� ��'����&���$��������� �������

��� ��!��'�� �� ��� ��� "�������� ���� �� ��� ���� ��� ���' ��� ��

��!�������

�� ���� ��� ��������� ���� �� �%!�� ���� �����!�����&� ����� ���� �������

����������� ����������������"��������� ��!����������������������������

�%!�����%�� �����%����� ��������� ��!�������!��'����������� ���! ��'

"������� ���%�� !����� '�� �#���� 1 !��� '5��I� �!������ ���� ��� ��������

����������!����&������/��������!��3P�����������������!������� ����

6������..������

�����������������������/�@������!���������� �@���+

3� <��������" �� ����!�������!���� ������ �@�����

�� <�� ���� ������!�� ���������� ��� � ��� ������ 1�g�� �� '� �g�� �5� ����� !���

������������������!���&� ���������� ��� ����� �@�����

2 ����66�4I� � � � � �� � ' � � � �

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

3E�

�������66

<�� ��� ��%�� ����� ��/������ ����!����� �!������ �������&� �E73�E]Z� ��

�������� ���� �@���� �����������$���!������I�����������'����� �������

#����������!����������!������ ����!����#������������ ����'�

M���������!�����������������������!��������������!������ �� ���������&

��!���������"�����������1��������5��(����!!��� �������� �� ���������

�������������������������������������������������������!���� �@������ ����

�� ���@����������������12 ��6�;5��

<��������"����'&�����������!! ���������/�@���� ���EE���������������

����!!��,���������������������������� ����������EE�������������

6���8��--����'�

(���������������!!��&�"���"'�� ��������������$������������� ���&�"���� ��

������"����'���0������"����������������&�� ���� ����������!!��"�����������

��!��'!�� �� �����&� �� �!��� ���"��������� � �� ������� E&E6s]�"����'���I

�!���������'���#������ ����������� �������� �������3�7�E�����%�&������"���"'

����������������������� ������/�������������!���� ������>������ �!��

���������������� ���������E&�s]Z��I��!����������� ��������������"��������

�#������������� �������������������������� '�1���#�� ������!!���� ��

���!!�����"����'�5&�������'� ��"���������������!����!���������"����'

���������<��!!������"���"������������������"���� ���! �"��� ������"����'��

I� !����'� ������� ��� ��� ��!����!�� �" '�� !�! ��'�� ��� ���������� !���

��!"����� �@����� �����$�!�/����!�������!����������!!%�������� �� ��������

��������� ��� !�! ��'� ���'&� ���������� ������� ��� �� '� ����� ����������I� � �'

��!�������������13��'�3;�h&� ���������� �����������Eh5�������/��������!!��� ���

���"����!'����� ����'������"����'�������!������������� ��'���� ��������

2 ����66�;.������!����'����������

3E6

M�����!����'� ��!�������"������ ����'�����!!���0��'��������"������

�� �'��� 1!���� ����"� ��� �� �������� ����� ���!�5�� 0�������� ����� �� ���

� ����������!!���1��������E�����!!�5�������!���� ����3�]Z�"����������

6���4��KK�������B����

K������B����� ��� ���!!�&� ��� ���� ������ ��� ��������� ������ ���� '�

� ��������!�������������!! ��&�������$�!��!!��� ����������"�������%�

��������� ����� � �� '"�� ���������� 1$��� ������ �5�� M�� ��� ��B����� ����� ����

���!��� ��������!!"������1 ����������!!��5�12 ��6�H5����� ��"�������/'��!�

!���� ������ .���%��� ������ ��B������ ������ ��� ���� ���� ���� ��� ���

1�������'5� ��B����� ��� ���!!���Q�� ����"����� ���������� �� �"�����&� ���

��"��) ��!�)���������������� �� �����&�"������������ ���

>������#������������B�����������������������!! �������������������

��������� �����������'�������$���������������!���������� ��������%��

6����<<��!! � �������!�'�

6���3��JJ�! ������ ������ ���!��!��� ������������

(�����������������!�����������!! ���������������!����������������

� ���'� ���� ���!!%�� ��� �� ���� �������'� ���� ���!! � %�� ��B�����&� "��

�������� ��� ���" '� ��� ���! ���!��� ,��� ������ ����� ���� ����!%�� ��&

������������!��������"� ���!���������!! � '������ ��������!��&���������7

����� !�� ���� �" �&� !����!���� %�&� �� ���!! � �� ����!�'��� �� ����!�'�

����� ���������� ���� "����� ��� %���� !��� ������ ���� ���� ����

������������� "����� ��� ����!����� 2���� !����� �� �� ����!�'�� ����� ��

$��! �����!���"������� ��������!���� �� ���������!! ���� ������ �����!�

���!$�!�� !�� "� ���� ��� '�� �����!%�� 1����&� ������ ��5�� 0���������� ���!��

��_����!�� ����� �� ���!�� ���!$�!�� !�� ��� ����� 7� �������� �� ��!��� ��� ��

���! ���!���� ������ ��� ������ ���!��� ����� ���� ���"� ��� ������� �

��_���!��&�"�"����������!��!������������������������@�&���!�! ���!��� ���

2 ����66�H<�� !!"��� �� �

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

3E�

�������66

!���'��!����B������"����'���������%�������������&��$�!� ��������� ���

0��������� %�� ��� ������ ��� "������ �� ���!! � �� ����!�'�&� �����

�#'�+

9%�����" '��������!! � ���������7���� �'���

9%��������@������������������ ��'����&�!�! ���!���� �����' ��!'�����

9%����������#'���!�&� ����!��&�!���'��!�� ��!�! ���!������������&����!�

���'���������$�! ����B�������� ��������!����?��� %����������������������� �

�� �#����'&� !�! ���!��� �� !���'��!�� ��� $�!� �� ����&� ���!�� �� �����

����������B����������!! � '��� ��������!���

9%������' ��!�����%������%��!�! ���!����

9%���!���'��!��&����' ��!��� ��$��'�� ��%�&� �������'�����%�� �@��%�&

�#�������������� ������������������

9%���!���'��!��� ��%�� �����%��

9%���� ��!��� ���%��!����������!! � %����B������

9%����������� ����F�

6������..������'� ��!!��"�� �'!�������!! � %������������� ����� ��������

0��������������#� ��!������ �������!! � ����B���

<��

I� �����@�� '� �#����'� ��� ����� ���� ��� ��'����� ���/���� #�����!���� I

����!������'��������������!�����!! � ������!�'�� �����������������#�

�!���������������� ���� ���������1�� ����������!��&������#�������5���

� ���'"������������

����� ����������!����������������� �� ������'��� �� ������ �� �����

�� ���� ������������ 1�����������������$��!'�����!��$��!�������5&������ ����

���� �� ��� ��� �� �� ��� ���� 12 �� 6�3E5�� ?�� �� ���� ����&� " �������� !��

����"����&��!���� �&�����" ��!��'��&�������������������$��/��!��� ���" ���

?�� ��� �� �� �� ���� �����!��� �� ������!�� ���� ����"��� ������� ��� ��� �� '

����!��!�� ��� $��! ���� !�� �!���� �� ����� 0���� �������� ����� �� ����

2 ����66�3EI�� �� � � �� � � � � ��� �� !�� �

2 ����66�33.�� � � ��� �� !�� �

3E8

�����!���12 ��6�65������� �� ����� ����&� ���������������������#�!����/�

���!������������!���&������ �����������������������!! � ������"����

(� ��� �� ������!�� 12 �� 6�335� ����� �" ��� ��� �� ����� !��� ��

������������� � �����!���� ���� �����%�� ��� �� ����� <�!�� !��� ��� &

��/������ ���� ��� ���� �� ����� ������������%����� ���� ��������!��� ���

�����%���2������"�!���������" �������&�%!����������� ��������!��!�������

� "� ��!���� ��� ���� ���� �� ���&� �� ��� � ���!! ���� ������� ���� �" '

�����&����$��! ����!�� ���������

?���!��� ���������!������ ��'���������������� ��������������!��!��

�����#��������

0����� ���������� ���� ���� ���"� �� $����&� ��!�� !�� ��� ���!�������� ��

������!���/������!������� ���� ���#����I����!���'����������������� ������'

��� �� ��� 1�����#�������� �� ����5� 12 �� 6��5� '� ��� ��� �� '� �������

1�����#�������� ��� �� ����5�� I� ������ ���������� ���� �' ��� ��!�� !��� ����

�����������������!�������������!������ ��'�����

0������ ��� ��� ������ ���!���� ��� ������ ��� ���!��� !���� �����&�

�����#��������"� �������!����%�&���!!����&��#&�"� ��'����!!���������!����

�� ������� ��� �����#������� ����/���� ���� �� ������� ���� ���!! � '�

���"���

���%�����!��������������������������!�� ����������!������ ��'����&�$�����

�� ���� ���� ��� ���� �� ��/������ !��� $�!�� ��� �����#��������0��� � ��� �� ���

����������� ��� �$�"��� '� ��� �" '� ������� !�� �" �� " ���� �����'�� 1" ���

������!��5� 12 �� 6�3�5� �� ������ � ��� ������ ���� �� ��!���"��� ����� ��

����!���������������������/�� ����������#����!%������<���" '��� '� �����

�������� 1#����/���5� �� !��%��� ����� ��� ! �����/���� !���� ��������� ���

�� '����'�"����!������������ ���'!����������!���1����!��������������

����������������E&� ��5���!�%!������ ������ ������"���������&���%��������

��"��� �� ����� ��!�����!'�� ���� 2��!��&� ��!� ��%����� � ��"���� ����#��

�����������"������������ ������ ��!�������!��������'� ��!���� �@����

���" ���������� ��� ���� �������E&�3EE&��EE&��EE&�3EEE� ��� �%�&������������

������� ���� ���!! � '�� ���"���� <�!�� !��� " ���� ������!��� �� ���� ��

������������� ����������13�7�E5� �� �����&������������������������#���������

2 ����66�3�- � � � � �� � ���!� � �

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

3E4

�������66

�������� �&�����������!���" ��" ������������#�&�'�!�! ���/���� ��S��������

������"���!'����!���������0���������������� ��������� ����!����������

��������� ���#����������������� �&� ��!�������" ���������

2 ���� ��� ������ ��� ��!���� ����� ��� ���� ��� �� ��'����� �� ��������� ��

��!������� ��� ���� �����@�� ��� ����� ����� �� ���� ������ ���!! � %�

��B�����&��������������� ���! ���!�����������#��"��� ���$��

��"����!����� '�������������������� ���������&����������������������!�

��������!������������

M���

0������!���'����� ������/�@��������������!���� �����������&��������������

!�����!! � ������!�'�&����&�������� ����������!����B��&� ���/���!��

����#'�+

<� ������ ����!������������

<� ������#'���!������������

O�����'� �� ���@� ���������!���'��!�����������

J�!� ���������

M�����������@�����$�!� �������������������������+�

0�#��"���� ����� ��'��" '�������������@������$�!� ��������

O����� �� ���@� ��������������#�� ��!���'��!�����$�!� ��������� �����

"���!'����

.������

M�� ���������@��������������!�����!! � ������!�'�&������������������

����!��� ���@� ��&� ��� ��� !���������� �� ��� ����!���� ��!� ��� ���

������$������������������������� ������ �������'!��!�������!!��

����

M�����������@�� ����!�� ����'����'������������ ��'�����'�������!����&

��!������� ���' ���������12 ��6�3�5�'�$��!��������

?���� ��%��� �������!�&� � ��'����� '� ��� ������!����� ���������� !�� �" �

" ��� ��� ����� ��� � ��!�� !�� ��� " �������� �������<�� ��� "��!�� ��� ����

�%����� ���� �������" '��#"���/������ ������!�� ������ ��%��

?���"��������������!�&���!��!��" �����

��� � ��� ������ ����� �� ����������

������� ��'�����'����������!����&�" ����7

����$��!�������� �&�������$'������ ��!��

���!��� 1���!��5&� ��/���� �� ������� ��/�� ���

�����%���<�� ��� ����� ����� "� ���/���� �

�����������#���������� ��!��������� �������7

��� �" '� �#"� ��� " ���� !�� ��������

������

(���� ��� ���' ����12 ��6�45� ��!��7

����� !�� ������� .�� ���� ��� ���'� ���7

! ��'����� ��������� �������� ��!����

���� ��� '� �������� ��� �� �%!�� ���� ���7

��%��

2 ����66�3���� �' � � � � � � �� �

3E;

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

.2N�LIOI

��������'&�����'�� ���� ��/������������������!!�������������������

���!! ���� ���� �� ����!!� ��� " '� ��� �'!�� '� ��� ��� ��� ���������&� ��������

���!!7 � �� ��B���� ��� ��B����� ����� � ���!! ���� ��� ������� ��� "�����

������� ���� � ���!������/���������������!!&� ����������$������

�������!�����B���������������0����!���!!������������;EP��������������

!� ���&� ������ ��� ��/�� �� ��� �/��� I� ���� � ������ !�� ����� "��� ������ ��

#������� �� 3;P�� .��� �� ���!��� �!� ���&� $�������&� ��/���&� ��������� �

���� ��#��� ���

����� ��"�� ����� � �� �� �&� ��! �&� �������� �� �� ������ �

1������ �5� ��� ���!� ����� ����/����������������� ����"�������

,��� $�! �� ��! �� ��� ���!� �� ���� "������� �"%�� ���������� ����� �

��!�����!'����&��������#���������#��������������! �!����� �/���������� ��/�

��%�� ����� �/������������

.�_����!����������������������'�����������������#��"����%�����!!%�� ���

���� ����"� ���� ���!��� ���������� 2��!��&� ��������� ����� � ����!���� ���

$�!��!!���!�����$�������������� ��!����!�����$�!� ��"���������� ���

"��������"���������!�"��!�������������0�������������������!�����%��

���� �&����������!��������" ���� ���&� ����������!��������#������&

���������� ����!�����������������

I� ����� %�� ���!! � �� ��B��&� ��� �� � � "������� ���!��&� � �� ������

�� '��#����2�����������!��!�������=���� �����#��� ��%�� ��!��!� ����

.��� �� � ���� ����� �� ������ ������ �!����� ?��������� �� ��� ��� �" ��

��������"��� ��� ��������� ������� '� ��!�� !���� �@����� 2���� ���������� ��

���"��������!�����������!!������ ����������"����������I����! ���������

!������������������ �!������!���1������!�������!��;P5&���� ����!��������#���

!%����� ��������� ������ ���������!��@� ��������

(� $�!� ��� ������ ����� ���� ���� ���!��� ���!! � �� ��B���� 2���� ��

�� ����!��&� ������ �� ����� "�/�!�����!�&��!����0��������� ��������������&

���� �� ����� �� ��'� �!������ �����B�%�&� !� ����� ��%�� �� ����%��� �����

�!%��1���"�&��������&�$�������&�������� ���5��I��������'����$�!� ������

!��"��/���� !� ��� ��� ��� $�!�������� *����/���� ��� ���"����� ���� ��

����!!�� '� �� ��� ���� �� ���!�� �������� !���� ��� '� �&� ��������&� ��

��! ������������!!�����%�������'� ���������������������

�� ���� �� %�����������������!����������%��#���&����� ������� ������

���������������#��� ��%�� �� �"������� ��&��� ����� ����M�� ���������@�� ��

��������!! ���� ��!����� ��������������&� ���!���������� ��'����� �

��������������������!������������!�������������(� ��'������%����������

$'����������� '�����������1!������ �� ���' ��5�'����$��!��������'�����������

!�������" ����'�!���" ����� �� ��� ���' ����

I� ������&� ���� ������������ ���� ���� ���!! ����� ���!! � �� ��B��&

3EH

�������66

!��������� ���� �� ������� ��������� ���� "����� ����� �� ��!������� !�

����!!�%���� �� ���! ��'�� ��������!��� ���0��������� ��������������%"��

��$��!�� �������� ������ �����M�����!����'����� ��!������ ���������!� �

���������1����������g��'��g�� �5&����������������������!���� ������������

�� "����'�&� ��B��� �" %�� �"����� ���� ��������&� ���� �� ��'��� �!%�� ��

� ��������� ��� '��#�����������������-������� ���������'�!��� %��������M�

���������@�����"�������������������" '�!�! ��'�����������������!���!���

��!"����� �@�����

?��� !�� ���� "� ���!�� ���� ���!! � '�� ���"��� ������� ����������� �

����#�� �" �� !����!����� %��� !��� ���� � ���!! ���� ��� ������ ��

�����������������!�� ���!������������������!�������! �� ���������������@�&

!�! ���!��&� "��'��!�� ����� �&� ���� ��������&� ����!��!�� ���� ���!! � %�

��B������� 2��!��� !�� %�� ����&� ��� ��� ���/���� ���!! � �� ����!�'�&

������ � ���!! ���� ��� ����������� ����!���� ! �� ��� ��� ���� ������!��&

!���'��!�� �� ��! ��'� ���� �@��%�&� ���� �#���������� ���� �� ���� �����

���!! � %�� ���������� �� �� ��������� 1�����#������&� �������� ����&

!�! ��%�� ����!��� �� #'���!��� ���� �����&� @�����&� ���@� ��&� �"��������&

���� �%�� ��5�

2NQ�I?2�?

3� ,��������!!������������!!�������''���������"����������+

�5�<������������$����"�� $5�\� ���

�5�A���B�����/� ���"%����B����� "5�?���

?�������''��������������������%!����������������B�������������������������������R

�� ?����������!! � �����B���������� �����!��� ��!!���� �'���!������$$��������

��!!������������� ��!!� ���R

�� .!������������������������������������!!����#�������S��������������������������� ��

������"����#��������� ��������� �$����������!!������������������������ ��!!���

!��� ����������������!! ����������������������"��R�-- ���'!����������%���

!���

6� <��������������� �%�������� ��'��������� �����$����!!�������$$��������!�������

���������'R

�� 0���� ������!!������������!!�����������������!!�����������+

�5�����"����� $5��"����� �5���!�����"���� ������ "5������"�����

8� ���"���!������!!�������������!!%����������������������"���������!!�!�'�

33E

��������''��� � �������R

4� ?����������������&�����!! ����""�������������%��!������������������� ��!!��

�������""����'�$$�/��������������!!�������������##������$$�������

2!�������������/������������������'�''��� � �������R

;� M���������������'�$$�!� �������������!! �����������������������!!���������

<��!!��������"�!�����������%����&����%���������������������������!!������ '�����

"���������!���������!! � ���������..����!��������������������!!�!��� ��

����R

H� ?�������"� ��������������&�����!! �������������������!��!!���

��$��������11��������� �����$$�!��!!�5� �������������$$�!� ��""���������

.��������!!����� '��������������������� ������ ���������������#'!�������

�������'�����!!������R

3E� .%�� �����$����������!! �����������������!���� ���%%�������R

33� ,��������!! ���&���������!!����%!����� ��� �����'�������������������� ��

��/�@��������������������"��&����������%���!!�����'��11��$$������''��5� ��

�������������??��������������������������������'�''��� � �������R

3�� <��!! �������$��/��!!'�������E�$$�!� �� ���� ������������������������" ��

����!�!!�������!!��� ���'��$$�!� %�� ��%���MM�������������������������������

����������!! ������������! ��������������!!������������������88����������..!�������

������������!!�!���''��� � �������R

3�� T������!� �!������������������������""��!!�'������������� �+

J��������$��!�� M���

M�������"� 0����@�� ���

.��!� '�!����1����������9� �5 :�����!��

I�� ��� ���' ��� J�!������

<� ���������!�� 0�����!�� ���������� ��%��������

<����#������� .�����

36� T������������������������������� %��������������������� �����������!! � ��

����!�'��

3�� .�����@�������!!���������%��������������������#�������� ��������������� �����

�� ����������!!����#��������������������������!��������'�������������������!!��

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

333

�������66

2NM0?�IN�0�(�<<2N(?

K! �!����+���..�� � '��������!!������!! ���

? ���

T������������ �������������������'���������!�����%�������������������!!

�����������������!�����!! � ������!�'��

.��������

0�������!!��������� ��������'����!!����������!�����%���������������

���7�����������!���������������!����������������!���"��!%��&������/�������

���� � ��� ������ ���� ���� ��� ���!!�� �� ��� ����������� !�� ���!! � �

����!�'���� �������������������������������

A� ��7�<<�!��

-%��� ����!!� ��� "�������� $�!��!!��&� ���!! � '� $���!�&� "�� �"��

���%����&����� ��� �'�����������&� ���!�'�&�#�!���

2 ����!��

0� ���� ������ �� ������� ���� �@���� ��������� !�� �����"� �"���� �����"�

��������

?�� ���!��� "����� !���� �@���� �� ���� ����/���� �����'����� 0������� �

��� � �����������������"��������������������

0��������������������� ��������������"��%��������!�� ��� ��?��

��!�����������������������"��1 ���������!�5��������

0������� �� �#���/���� � ���7���� ��� ����!������ �� ������������'!���� !�

��� � �&������������� ��%������&�����������������������"���������!�

����!!� �������/������!��!��������(�$����� ����/����� ���������������/����

���!!��� ���� �� ����!�� <�� ��� ���!! � '� $���!�� ���� ������� ����� ��

���!!�������������!��

M�'�������������������!������!���"�������������� ���������'!��!�

�����"��"����'�!����������"�����������0��!���! ���/����������������������

��� �'���������������������� �������!!����!���

?��� �/�������"���������������!������ ���%�������

0������� �� �"�� ������� ���� ���� �@���� �� ������������ �� ������� ��

�� ���������!�� �� �� �� ���� �����'!��!�� ��� � 1����!������!�����������

� ���������!S�����5��

<����������!�����!!!������� %��1���!! � ������!�'�5������������

�������!������ ���%������&��� ���������������������@����������

33�

K! �!�����+��..�� � '�������@���������� ��$$�!� ��������

? ���

T�� ������!�� � �����'�� ���� ���� ����� �����@��� ��� ��� ��B����+� ����� �

$�!� �������

?�����!�

2�!��������� ��� �� �! �!�� ���'� ����� !������� �� "��� ����� ���������� '� C� �

�� �������������������!��!����� �� ��"�!����������! �!����D������!�

��� ����"����� �� �����@�� ��� $�!� �� ����� ��� !��"��!���� ��� ���� �! �!�

)�������'�$�!�!!%�)�

.��������

M�����������@�������� ��!���������������"���1����!���� ���5�12 ��6�85

��� ���������� !���� ��!"� '� �� ��!�� !���� �@�����I� ����� ��� !���� �� �� ��

������ ��� �����!���!��� ��� �����/���&�#��������� �� ������������������#�

!��@�����

��� �� ����� $�!� �� ���&� � ��$��!���� ���%�� ��� ��������� 3� ������� �� �

������!'� ���� !�� ��������� ������!����� ����!!�� ����� � ���" ��� �����

�������'�� �� �����@��� $�!� �� ����� !�� ���� '� ���� ��� I� �����@�� ��

$�!� ��������������$�!� �� ���������������" �� ����� �'�����" '���������

A� ��7�<<�!�

M���+

<���!!�&� ��������"��� �!�"�&� ��$�"�&� ��@�&� !�! ��'� ����!��� �����

1������ �5�12 ��6�365&�!�! �����#'���!���������1������ �5�12 ��6�3�5��

J�!� ��������+

.' ��� ��� ��$��!����� $�!� �� ���� 1$����� �! �!�� �������'�� $�!�!!%�5&

����� �������@���$�!� ������&�������������@���$�!� �������12 ��6�385&

����"��$�!� ������

2 ����66�36?�! ��' � ���� !�� � � ��� � �

2 ����66�3�?�! ��' � # '���!� � � � ��� � �

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

33�

�������66

2 ����!�

M���+

2��������8�����!!�+���� �'��1��������!���8����!���5�����!���1��������!���H

���!���5� ������������13������!�������!��5�"���� ������

��������� ���� ��� ��������"�� �!�"�� !��� ����!!�� ����� �� "�������

�!�"�

�����������������������������"�������

����������� �����4����������������������!������ ������������"����������

�������� ��/���/���� ��!��

?�� �����������!��������������������"���� �������������!!%�

������/����������������� ���1��$�"�� ���5�'�����" '�!�! ��'�1������ �5

:��������������������%���������!����@�&�����������������!������������

�� ��� ���� ��� '�� ������ .����� �� ������ ��� ��!������� �� �" ��

!�! �����#'���!��

J�!� ��������+

.�����/������ �����$�!� �� ����!����" ���� � �&������$��/���� ����

���������!������!!�� ���'��1$����! �!���������'��$�!�!!%�5

4�� %���� ����� $��/���� ��� �� � �&� �������� ���� ���� ���� ��� ��$�"�� ���

�������� ��������" �� ����� �'������������!������������$�!� ������&���

������������!�������"�

����������������"��!��@�����1!����!���'��!��'� ���������!���� ���@�#�5

K! �!������+ 9��!����!��7�LL��������7�??���'��!������!! � %������������ ����� ���������������@��������

? ����

T������� �����������'�������������/�&������������� �����!������������� �7

�'����� �����������������������@����������

2 ����66�380� � � � � � �����@� � � $�! � � � � � � � �

336

.��������

>��� ��� ��������� �� �� ��'����� �����@��� �� ��!��� ���� ���!! � %�

��B������ ������ ��� ����� ����������� !��� �������� %�� �� !���� ��������

��!�&�%!����"����������!�������� ������������� ����� �� ����� �!�� �����

.���� ����!��������"'��������!��&����� ������������� ��'����� ����������

%!����������� ������ ����������������� ���$��$��� �������@����� ���!������

(�$�!���������!������������������������&����� �������!��&������ ����

�����!��&�������#�������&��������������&����������� �����" ����������!��

����� ���������� !��� !�!�'� ��!�� �� ���� ���� " ��!� �� �� ��������� ����

- ������ ����������� �����!�������������!��������������������!������ ��%��

9���/�������!����������� �����!�����������!������

2��� ���� ���� !��� %�� ��!�� !��� ��� ��� ������������� � ����!���

�����@��� ��� ����� '� �� ���� ������ ��B�����&� ������ ��� �!������ ���!!���

��������� �������������������!"��������!!%���(� %�������!������������

����/������������� ����������������� ���� ��'�������� ��!�����������

�������� ��"���� ���������������������������������!! � '�����"��

0��!��� ����� ���� ����������!�� ��!"'���� ����!���� ��� �� ��'����� '

������������� ��� ��!������������������������ ���&�! ���/����%!�����

!����%!����������&�������������� ���/���� ������!!���� ���������

A� ��7�<<�!�

.���!�����!����!����������!��!�����%����

J�!���������!�������������12 ��6�345

.�� ��1! ���������!��5

- ��������!������

<� ����������!���1"������������5

*����������

<����#��������1�� ��6����!������� �� �����5

0����������

J�����������!���������� ���E� ��

.��!!�������!�����

- ������!� ����� ����������

.��!�����! ���!����� ��%�

<�������/��� ��������/����� �� ���������

2 ����!�

<����������������%���������������!��������� �������!�� %������!���� �

����������!���$�!�������������12 ��6�345���������!������������!���! ���

�����!��� �� � ��� ������/���� ���7���� ��� �� �� ���� �����!���� ��� ����7

�!���������!������������!��������#��������

.��!��������������������������#���������� ����'��� �������� ������������

$'����������� ������"���������!�"��!���������������� �������� �����%��

.�B���������<<��!!��7�<<��!! � ��22���!�'�

33�

�������66

?����������������!���'�

M���/���� ����3;E �������!��!���������&� �����������&����������������&

���� �������!�"��/�������� ����!�������������������� ��'������?������������

���!���'�

M���/���� ��� ����!�� !���� �� '� ���� ��!�� �� ���!�������� ���� ������ ��

������������� �������� ������"��!�������������� ���������������?������������

���!���'�

>���� �� ���&� ����/���� 3;E ��� ����!�� ��� ��� �"��!��� ��� ���� ����������

�� ��������� ���� ����������������������������!����?����������������!���'�

I��"��"�" �!�����������$��������������������!����������������������

��������� ��� �����#������� � �� ����!�� ��!� %!��� ��� ������ ��� ���"�!�� ���

���!���'�����������&�!�����������������������������#������� ���������

���� ������!�� ���������������������� ������������������

������������������#������&���������!��������������������&�����������

��������������!��$�����������!��������������������$���������� ��� �������

������!����� ����� !������!��� ����������� !���� ���!�� �����!������ ���

��/���� �������%������ �� ������ ���� ��� � ���� ���� ���� ?��� !��� ��� ��

���������!��" ��������!������

<���� �� ����� ���� ����!���� �������� ����� ���� ���� �� !����%����� ���� ��

�� ��'����� ����������� ����� %������!����

������������������ ��'�����!�����!������

2 ����66�34.����� � � � � � �� � ! � � ���� � ! � � $�!� � ! � � � � ��! �'� �

338

334

�������

T���!���7������!��� �

������!��7�22������

<��!! � %��..�B�����

33;

� ������

T���!��7�����!��� ���������!�722������<<��!! � %��..�B�����

��3��TT���!���7������!��

(�"�������!�������������!! � ����B��������� �����!"�"���!������

"���� ��� '� �� ����� ��� ��� "������&� ��!�%����� ��� ��B����� �������

$�� '�� �#����� ?� ��� ����&� ��� ������� ��� ��� ������� ����� ��B����

����!�/����!������'� ���������������!%������!�����#�����������������

����������� ��!��&������&�������!��&��� �����!���1�� ��/����5� ����M�����

������ �����&� � ������ �� ���� ���!�� ���� ��!������&� ���� ����� ������@�� ����

��B����������%���������������!!&�����������������!�� ��!!�! ���!�������������� �����

"���!'� ����� !!��� ��������'&� ������� ���������� ������� !!�� ��" ������"�������

����� ��� ���!�����0������#�!����/����������������!���� �� ����!������

�"��������������!! � %����B����������������������������� �������� �

��������'�

<��"�"���������� ���� �������� �������!! � %����B������ �� ���������

����/���� ��� ����%���� �������!�� �� �'!�&� � ��� ��!�!���� 1���������5

������ ��� ������� ���"���#�����������/�����!������������'��!� ����

!��"��������!��&�!�! ���!���� ��������������

������!����� �������" ����1("������2�����B '��2����'�&�T��&�.��"� �

-��������&�A���� ���0���!��&� ��5����! ���/��������������!! ����"�����

!����� �����������!���!��� ����

?�� � �����+

(�����������'�&��������!��&�!!�! ���!��� � ����������������� �����/���

�������"������EE3C33E��(A�?A<J(AL�(A&��E73�7�EE3�����2�2��M������������'����

!��� %��� ���� � �� � "���� �� 8;C�EE�� �����!�� ��� 0������� 9�� �� ?��$����

1*�2����863&���7E�7�EE�&����JG5��.����������!�����������������"�������� ���!��!�

��'����� ���� "������ 46C6EHC2�(���� ��7E473H46� ��� �� �� ������!���� !�� 2���� �

-� �� ��� �� 6H;� .�-�� 1*�2���� 3;8C;�� ��� 0G&� *�2���� 3�C;6� ��0G5�� ��� ��'����� ��� 6H;

.�-�C3H;�� ������"������46C6EHC�2�(������7E473H46����"������ ���!���� ����������

�EE3C33E��(A�?A<J(AL�(A&��E73�7�EE3&��#� ���������! ����

I� "� ���!�� 11������5� ���� ����� ���� ����&� �����&� ���� ������� %���

�����/���� ��������������� '�"���#��3;CE�73�7E3����A���2������

<������������� ������!� ����/���+�������������&��������������������

��! �&� �� �&� �������� �� �� ������ �� ��� ��� ���!� �� �� �%�� ����

��������� � ������!�������� �����"��������!��� ��������'�

2�����&� � ���� �� ������� �����'�� ����� �������� �� � "�" �!���� ��� ���

�#� ��$�!�� ���� �'��!��� ���� ����������%��"���������� ���� 6;4C�37EH7�EEE� �'

A���� '�0����!�����������%��2�� '��( �����&�0�����#��� ��- �!����

T���!���7������!��� ���������!��7�22������<<��!! � %��..�B�����

� �2*0L0�(

T���!��7�����!��� ���������!�722�����<��!! � %��..�B�����

33H

���������

������������������/����1������/����!��2���� ��-� �5���"�����H�C6�C2�(���

�(A�?A<J(AL�(A�����2�2�

<�� ������������"����&� ����/���� � ��"����������������� �������������

����'�� �������� � %�� ��!�� !���� ����� ��������&� ���������&

!�! ���/���� �� ���� ������ ��� �������� 2��!��&� � ����� ��� ���� ����'

�������� ���%��!'������?����"���"���#���� ���������������������� ���������

��B�����������!!�&������������� ���$�!� ����������.���������������!���

��� ��!� ��� ��� ����� �!� �� ��� ��� $�!� �� ����� "��� ���� �� !�� � �����

����!��� ��� ��� "���� ���� ������&� !�! ���!��� �� ������!'� ���� ����� �

����!� �����������

<������������������#�!����/�������������������#��!�������$�� ����B��

�@��'���#����������������"��������!���� ����������������� ������ ���������

����!!&� ����������!���� �����$�� �� '�'���������#����!�������������������

0�� ����� ��� ��������� ��!��� '� ���#����!���� � ��� �������� ��� ���!� �

��&� "��� ������ ��� "�������� !���� ����� ��� ���� ����� ��� $�� �� �� ���� '� ���

/� �����!� '��

M�������! �!�����������!! ���������""��!��������� "��������$�! ��������

�����/��&�� ������ ��!'����&����! �� ���������� ���������+

������6;�8C3�7EH73H�E����������%��!����������� '���������'�� �

������8��;C337E;73H�6������$���%!�����������!! �����

��� ������ 34� ��� �� ��� ��� ����� 6;�8C3H�E� ���������� !���� ���! �!�� ���

���!! ����&� ��"�� � ���� ����� ���� !��"�������� ��� ���/���� "������

���� ���!��� 2" ������ ��� �� ����� ��� ���/���� ��� ����� ����� '� �����!��� "��

����������������!������������!���������!!%��������"��!���&�"��� %�� �

�� %��"�!%�� ����%�� ������������"��������������

<�� �� ���� 8��;C3H�6� �� !�� � ��������� ������� 4� ����/���� � ��� !���

��!��!�����������������������!����������!���������!!%������ �� ���� �

"���!���"�������2����� �� ���������� %�����!��!���������������E�����

�� ������ ��� ����������"���!���"���

<������������'��������������%�������!! �����! ���������!������%�� �������

� ��"���������� ���������$������.���������������!���������������������

���� �� ��!����� !�� �� �� ��� ����!� ��� ������ ������ ���%�� ��� ����

���!! � ����"������1������&�M�����&�M�������&�0������ ��5

.�!�����&� �� �EE�&� ��� ���� @'�!�� ��� ����� ).���� -�!%�)� 1��� ��E;C�EE�5

�����/���� ��� "����� �� ����� ��� ! �� �� ��� ���� �! �!�� ���� ���!! ����� !�

! �!����������! ����!'������>������������'������ ��������������!����� "!�

.��"� ��-���������

(����!! ������ ���� ��������������#��������"%#�%����������%�����!�

��%!��� ��!�� ���� ����� ��$������ ��� ��'����� ���&� "� " ��� ��!��� ���

��$�������� ���� �� ������� ��� ��B����� ����� (� ����%!��� ������ �����

���!! � �� !!������!�� �� � ���!! � �� !!������ (� ���!! � �

!������!��� ����� ����%!��� ���� '�� ���'�&� ��%� � !����� ����%!��

3�E

!��" ��!� '�����'��

I�!�!��!�� ������������������!! � %��!������!�%��"����������������

�;3EC�EEE�������!������!� ������� �������%!���

I� !�!��!�� �� ��������� ���� ���� %�� !�������&� ����#�� ���%�� �� ���

���!! � %�&�"�����������������348EC3H4;������������ ���!��������

������������!�&�!!�! ���!��� ���������������

(������� �������!��!�! ���!���� ��������!'���������&����������!��� �

����� ���� �������� ���!! � %�� ��B�����&� � ��� ������� !���!��� ��� ���

��%��!�� ��"���!�������B����������!��������� ��!������ �� ��������'�

9��!������� �" �� �� ��'����&� ��������� �� �� �� ��� ��� !�! ���!��&� ���

������!�� �����!'���!'���������

Q��������� ��'����������������"%+�����������������1�� ��'�������

���������� "����� ��"�� ����5&� ���!� �� " ����� ����&� �� ���/�� 1�� �����

������!��� �� ����5&� ��!� �� " ����� ���� ��� �� ��'����� ����� �������

��� ������������ ��������������� ��$��! ����!��$�� �� ����� ���!��!��

���!! � %��$�� �%��'�$�� ��%��

Q����! ����B��&�������!���������!��"�&��������������@���� ������������!�&

���!�! ���!��&����!'���!�� �����"���!'����!��� ��������'&������ ��!������

��� $������ "��� ������ ��� ����� ������������ ���� ���� �@�������� ���� ��!��� ��

$��! ����!�����!�� ��!�� � ������!������!!&���� ���������!�������F�^�3�F�

.�����&� �� ���� ��!��� ���#����!���� �������������� ������!�� �� �� ���� 6E�F

�������������_����!������ ��!����!����" %���� ������������"��!����?�� ���

������������!�������������� ��� ���!� ����&� ������ �� �&��������� ������

����! ��������/��������� ��

.���������������/������+

>���� ��� "������ ������ �� ���� ����������&� ��� ��'��� ��� ����#�� �����

����/���������������������+

I� �� '��!����"�#����������������1�`�5� �

����/���"�!��!�

<������������������! �&�"���"'�"���� �����!���������!���������#����!��&

������������� �������#'�������������������� ��'��+

�`����6E�s]ZC�]Z������ ��

-�!��!����;��r�1���"�������!��5

>!�� ����� "��� ������� �� ��� "�� ������ ��_���!��� ����� ���&� �����!!���

!���� ������������$�� �� %�����%��

A��� ���"��������!���' ���!���'��!���1@�#���'� ���@�#��5������ ��������S

������!! � ����B������������ ������������/������ �'!������'���������7

���'�"�� ���!���'��!'�������<�� �����S�������� �������������!�����������

�������

T���!���7������!��� ���������!��7�22������<<��!! � %��..�B�����

3�3

���������

<������ !���!��� ��� ���� ������� ��� ����� � ��� ��� �� �� ���� ��� ���� ����

���! ���!����������������������������� ���� ��'������������!!��������������

����������� ��'����!� �� �����������������!"�"���'������!�����!���������

�����0 �����������������������%�������!�!��� ������, ��"��!�����������

�������� �� �&� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���! ���!����� ����� �� ��#��"��

��!��� ��%�� �� �� �����&� ���� ����� ������ ��� ��!�������� ����� ���� �� �

"����������$�'�����

?�! ���!��

��� ��!�� !�! ���!���� ��� ����� 1" ���&� ���� ��5� ��� ���� ��� !�� �����

����� ������ ������ �&� ������� '� �� ���!� ��� ��� ���������� �#�!����/��

������������!������!������������ �����' ��!�������� �!������������0 ���

���� ����������!� ���������%�������������������������!�����&��������� �

���$�!� ������� ������������ ������������������������� ���� ��!������!�

���!���!'�����

��� ������ �� ���� �#�!����/��� �� ����� ������� �!������ !��� "� ���!�� �

���' ��!�������B��������������!�/���"������ �'����+

���$���������� ��������'������� ���������� ��

0���������� ���� ��"����������!��"���������� ��� ���!� ���������

�����#�"%!���&����"!���$��������������� ��

MS�����&���� ��� �$�����&���������� ��!������&� ��������$���&�������

��!�� !�! ���!���� �� "��'��!��� ��� ������ I� ����'� ���'� ����� "������� ��

�#�!����!���������$�������� ��� ���!� %���������� �����������������$���

����"�������� ����!������ ��������%�����������!����!�&��� �&����� ��'!����

��B��������

*�! ��������������!�/�� ����� ������� ��!�������Q���� �������������!�

�� ��� ��� ���� ����� ���/���� "������� ��! '� ������ ���� ���� "� ���!�� �

���' ��!�������B���������� ��!��������!��"������!�! ���!���� ��������!��

����,������� ���!��� ����� �� !����� ���� �������� !�! ���!���� ����� ��� ����� ���

"�������� ��� ������ �&� ����� �� !�! ���!��� ����� � ��������� !�� ���&

���!���������� ����!�!��� �����������,�!� �����&�!���!�������%��!��� ��

�����"������������������ ��������!�����&��� �����'���! ��

?'���!�

?������� ��� ��� ! �� ��� "���#��� !��� ��"�� !�! ���!���� ��� ����� ������ ��

������������ ������������������!�������� ���� �����"��#��+

0� ���������������������������!��������B�����!��! �!���������������!'

��� ����������1���"5������@'������<�������!����������������������#��)���)

'� )���� ������)� '� )���� ����������)&� ������������ ��������!� ������ �� �� ���

����"%��'���������%������0�����������������1���"5������@����������

������������������������!�������)���)�'�)����!�� ��'���)&�������������� ���

���� !�� ��'���� '� )���� ��� ������ ��'����)�� .����� �� ������ ��� ������� �

3��

��"�#��)�������'����� ����!��)�'�)����!�����!��)�'�)����!�����!��)����������

������������@'����� �����������!� ��������'���� ����!�����������!�����

��'����&����!�����!��'�������'�!�����!'������0 ���������� '���������������'

������� '��������!��� �������+� )����������!)&� )������� ����)� ��&����!�

��! ������������ ��������������!� ������

I� ��"�#�� ��� $����� ����� ���!��� �� ���� '�� �� $���� ����������� !�

���������'�!�� ����.�%���������������������� �����������"�#������'� ���

0 ���� ������ ��� ���������� �� ����� �� �� �"��� ��� ��������� '� ��

������'�����!�� � �����������

I���"�#�������%�!������������"��������%��!��������� ���� '�

0 ���������� ���������������������!������ ���+

(� ��� !��� ����� �������!��&� ��"�#�� ��� ����� �������� �� "��� ����

�� ���� '� ��� �� ����� I� �������'� ���� ��"�#��� ���'�� "�������� ���� �� '

���"�#�������B�����

(�������!���'��!��� �����' ��!����� ������������� �������!���

0����!�� � ������������ ��!����%!��'�� �

I���� �������������&�������� ������� �����&���"�#�����"����������!��!�

!������ �����!�!����� ������!������������ �����������

2��!��� ������ ��� !�������� � ��"��#���.�(�.�� '�.�M�2�� ��� � �� "���� $�!�

�����������"�" �!%���! �� ��� ��� ���!����!�������%��!������

.���������������/������+

<���#�� ���� 2���� %�� ��B������ ��� � ��� �������!���� �� � ��� ����� ���

��"�#�� ��� ��B����� .�!������������ (���!���� .�����!��&� ����� �� �� ���

)2������ <������ J�����)�� �� ���� ����� � �� ��� ���!� �� ����� ��� ���� �

"����������������!��! �!����� ����������"�����%���I���!��!��� ��� �� �

��$�'����!��������������B���.�(�.������#�!����/������������ �'����&���

��� ����!� �� �� �� ����� ������ ��� ���� ���������� ��� ��B����� �����

0���!� ���#�!����/���� ���� �� ���!������ ��������%����������������!�����

�����B�����

?����������������� �������2���"������� ���#���� '����!! � '� ����"�

��� ���!��� �#�!����/�� ���� �������'� "�������� ������ ���%��� A��� �� ��!� �

"���������������%�!��� ��������������2���� %�����%����������.�(�.�&�.�M�2�

��������� ���������������������������� �� �����������

?���� ������!�� ��� ����&� ����� � !�! ���!���� ������ �� ��� ��� �� ���&

��!������� �����&���� ��������������!���������0��'����������������!�

��� � ��!�� ������!%������" ������!�%!���������������"������������ �����

��� &� �������� ���!����������������!���������.����!�������������'&�� �������

���� ��"�#�� )������ �!�������)&� ������ ��� ����������� �� ������ ��"��#��� ���

�� �����

T���!���7������!��� ���������!��7�22������<<��!! � %��..�B�����

3��

���������

.2N�LIOI

��� ���!! � �� ��B����� � ��� ������� $�� '� �#��� ��� ��� ������� ����

���������� ����� �����'� !�� �#�������� ���������� �� �� ���� ��!��&� ����!��&� ���&

� �����!��� ���� M�� �� ���� ����� ���� ���� �����@�&� ���� ���#����!��� �� ���

���' ��!'� ���� ������ ��� ���$������ ��� ����������� ������ ��� ���� ��� �����!'

����� �"������� ��! '� ���/���� !��� ���� '� ���#����!��� �� !���� ����'� ���

�� %�� !�! ���!����� 2" �� �����'����� ��!"��/��� ���� ����� �������'�&

������!��&� !�! ���!���� �� �������� ��� ����� ����� �� ���� �! �!�� ���

���!! � '��"��!������������� ������

I������%�!�� ���������!������� %����B���������.�(�.�� ��.�M�2����� �

������� �� '� �� ����� !���!��� ��!� ��� ��� ��������� �!� �� ��� ��

��������'��?���� �������!�����'��������� �������� ������� ��������� ���

2NQ�I?2�?

3� <��!! ������� ������������%!����!������ ��!�������������������������

��"" ��������������������

�5���S���������!��!���'�����

$5���S���������!��"����'�����

�5�!��" �����������!�����'������ ��!����6EF

"5�!��" �����������!�����'������ ��!�����8F&����!��� '����"��!'���

�5�!��" �����������!�����'������ ��!����8EF&����!��� '����"��!'���

.�����������!!�!�'���������� �������R

�� 0�������������"" ������������������������������� ������������#����������!!��

�!���� �������22#��'!������������������������ ���!��

�� I�����' ��!��������!!��##���&�""�!���&�!! ����� �� �����!���� %��������!!�!�'

��������''��� � �������R

6� A��� ������_���!���!!����22���"�����������������%�!������!! � %��

��B������..�(�.�� ��..�M�2R�-- ���'!����������%���!!���

�� 0������������������� �'����� ������� �'�������������������!!�! ���!�����������

���&����������� ������$$�!� ��������

8� 0���������������� ���� ������"��#������������������������������ ����!!������

!�! ���!���������

3�6

T���!���7������!��� ���������!��7�22������<<��!! � %��..�B�����

2NM0?�IN�0�(�<<2N(?

K! �!����+��00����%�!�� ��� ���!� %������%�� �������������!! � %����B�����

? ���

T�� ������ � �����'�� ��� ��������/�� �� "� ���/�� �!����� ��� ���!� �

����� �� ������ 2����!����� ��� ��������/�� ��"�� ������ �� ��� "� ����

�������� �� ��� ���!� ����! ��$�!� �������

.��������

��� ��� ���!� �� ��� ����� ��%�� �� ���� ������ ���!! � %�� ��B�����

"� �������!����! �&� �� �&��������� �� �������� ���I������%�!�����

�� %�� �� ������ %�� �� ��� %�� ���� ��! %�� ��� ���!� %�� ������� ���

�����" ���!������!�'���I���%���������#����!��������B���������%���������

���� ��� �������� �� �� ���� �!����� ��! �� ���� ��� ���!� ��� �� �%��&� �

!�� � ���������!�&���!�'&�����! '� ���!��!�&����!!�������!������������$�! �

��� ���!� ��$�!�������������������������%�!������"�����������������&

"���"'� ���%�� "����� '�� ��� '�� '� ������ ������!���� 2��!��� ��!�� ���

��� ���!� %�� ���%�� ������� �� �� ��S� �� '�� �������!�� �� ���� �������

���!! � %����B�����������" ������� ��� ���!� ����� �������������� �

�������������!! � %����B������$�����!�����"��!�%����������������

���������%�!����B�������������������B����

A� ��7�<<�!�

.������� "�������� ���%�� 2���� %�� ���%�� �� �� ������&� ������&� ��� ����&

�!�����&��� �&���� �� ��"���������������

.������� "�������� ���%�� 2���� %�� ���%�� ���� "������ ��� ��� �� �� ���

J������&�������!����'���� ��"���������������

.�������"�����������������"������� ���������%�����%����� �� ����������7

����&��������������� ��"���������������

.�'���������!����������%�����������!���!��&��������������

������ �� ������������#����������!�����������"������!��"������

����������! ���������!����'���

-��������! ��$�!� ������� ��"���������������

-������������������"��������������� ��"���������������

2 ����!�

��������� ��� "����� ��"�� ���� ���� �����%�!�� ���%�� ������ ����� '

���������!��#� ��!�����'������!���!����! '�������������12 ����35�

��������� !�� ����!� �� ��'��� ��� �������� ���%�� ������ ����� '� ���!��

3��

���������

�����������! ��'��� �����

0��� /����� "�������� 1������� �� ������5� ��������/���� �� �%��� �� ��

$�! ���������� �� ��� ���!� ���I������%�!��������� ��S��� '��!�� �������

�� �%��&� !��� !��� ��� ���� !�'� �� ����� ��� ���!� �� ��� ���!� ��

9��!���������������!� �� ��� ���!� ��"����� �� ����� � ��������

M�� ��� !�!�'� �� ��� ���� '� ���!���!� '� �������!�&� ����� ���������� ��

#��������� ����������!����������������� ��!���!��� ��������%������� ����

���!���'���,�!�������$�����!��� ������������ �������!��

������!!���� �� ���� "������ ������� !���� ����!� �� �������&� $�!�� ���

��������

0�������/���� ��� �������� "�" �!���� ��! �� "������ $�!� �� ����� �

�������� "�������� �����&� ��� ��� ���!���!� �� �� ��! �� ��� ���!� �� ���

���!�� ���"���������������

K! �!�����+��00����%�!�����! %������%�

? ���

T��#� ���/��������'�������! ������������������'� � ������������

.��������

I� �����%�!�� ����� ��������� '� � ������� ����� '� ����!� �� $�!� �

����� ���������������������� �� '������!��������B���������%�&�!���#�" ������

����!�'��������" �����!�'������0���!�� � ����������� ��� ���!� �������

��S��� '�����"��!�������������������������! ��'��������������'� � �����

2 �������3M ��! � ��! ���� � %� �

3�8

���� ���� ���#����!��� ��� 1�� �� ���������!���5&� ���� ������!�&� !�! ���!��� '

!���'��!'����

-�������"������� ��!����%�������"����� ����! �������1���� ��!���7

��!��'� ��� ��!�����!�5� ��!��"����� �� �� ��"�!��������� ���������@'

���&����������������� '�����������!���M���������� ������ ��!�����!�&��������

��������������� '� ���!������ "������ �� ��� ���#����!���&� ��� ����� ��"���

����� ��!��������������� ���������� ������!�!��� ��

I� ����$� '� ����!��� !�� ���&� �������� ��� ������������ ����� ��� ����

!��������� ��%���� '� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ����&� �� ����� �

#��!��� ��� ����� ����� /���!��� ���� !� ������ �� ������� ����� �� ����� ���

�����!�� ����� ! �"��� ���� ��� ���!� %�� ��� ����&� ��! %�� �� %�� �

�������� %��� 1�� �� ����!��� ���%�� �� ������&� ���!�� �#��&� ������� ���� ����

��/����������5�

0����!�����!������������ ��� ���!� %������������ ����� ���������#'���

������������ ��� ����!�������������� �/�&�!��� �/�&�!� ���/�� ���

0� ����������� �����!���"��!����������!�' ��"������������ %���!%�

!����������������

A� ��7�<<�!�

-�������� ��� ���!� %�����������%�����%��"���������� %��

-��������"������������� ��!��������������%�����%��

-�������� ���������� ��� "������ ��� ��� ��� �!���� ���%�� !��"�������� ��

�����������������������'� � ���!'�����

-����������������� %���� ��$��!�����&�#�!���������%��

������ �&������ �� ���������! ���������!����'����

2 ����!�

2��� �������!� �&�!���� �� ���� ������/����� ���"�������"�� ��� %�

����������� %�����%��!���%���������"����������

0��!� �������"������������������������������� ���!���

0 �����������"��"�" �!���" �%�������!�����! �!����

K! �!������+ 0����%�!�������"��� ������ � %���������!��&�!!�! ���!��� ��!!'���!��������

? ���

T�� ����� ����� � �����'�� ��� ��������/�� �!������ ����"��� ������!��� �

!�! ���!������������� ��%�� �����!�!��������!'���!���!����!�! ���!���

.��������

���������������$�� ����B�������!����������������������!�����#�������

T���!���7������!��� ���������!��7�22������<<��!! � %��..�B�����

3�4

���������

����������1���� ��!��&����&�����!��� ��5��I� ������������� ��!���������!�!�'

���#����!�����&�����������!'���� �����!�! ���!������"������������#�������

�����8F�'�����6EF�������_���!����

��� �� ��'����� �� ��������� ��� ��!������� !�� ���� ��� !��"�&� ���� ���

�����@'� �� �� �� ���� !�! ���!��� �� ������!'� ��� ����&� ������ ��� ����� ���

����������� ���(� %����!��!��������������������������!����������!��&

!�! ���!���� �����������������������! �� �������� �������������� �����

!�! ���!������������������������ �&����!� ��'������������ �����������������

����� ��� �������� (��"'���� !�! ���!��� �� ��� � ��!������&� ������ ��

!��"������������ ���&����!�� � ������&��� ���� �������� �������� �������

��"��#����.����������������!��� �������!���������������"��������!�������&

!��������������"������EE3C33E��(A�?A<J(AL�(A��I?�2�2�� ������3;C�7673H;6

������ '�"���#��

A� ��7�<<�!�

-�������"��!�! ���!%������������������������������ �������� ��� ��

'������"��#����<��'� �������������!��������

2��! �@��!�����!��!�������!��� ��!�! ���!���������������������%�!�

��������"���������!��� ��!�! ���!����

2 ����!�

-� ��!��������"�������!�! ���!%��������������������������������������

�����!�! ���!���� ��!'���!���

2��"�#�� ���� ! �� %�� �� ��������� �� "�" �!%�� !�� ���!��!� ������!��

��!�! ���!���������

3�;

3�H

<���J?IN(�N(*�0

3�E

8������

?��������7�

.���!�������!��!�

��..��� ��

3�3

3��

?��������7�..���!�������!��!�� ��..��� ��

8 ������

?��������7�..���!�������!��!�� ��..��� ��

8�3��22!����'

I�� ��������!�������������������L��"��������������jisqvg�siZd&����!��

�������#! %�� �&�����������������!�� ��!� ������������������!�����/

�!� �� � ��"�� ���� ���� 6�� ������"�� ��9�� �� ��� �#����%!�� �� ����� ������ �

�#��������!�������������&�#��������������#���'������������� �����#���

� ������ ������ ��������������!�����12 ��8�35�

I� ��#�� !�������� 1���� �+� leZdakcVkZe5� ����� !������� �� ���� ���� ���� ���

�� ��������� '���#��!'��1n�!�� ���! %�� ��&�����#5� ���������'����������I���#�

!'�� ��!�� ��1���� ��leZdakln�����#5�� ��� �'���/��������� ��/ '���#��lla� �

���� ���� '� ldZ� ��� !������� ����#��� ����� (� �� ��� ,������� ��� %��� ��

����! ���/�� ���#'����� ���!�� �� 1����#�������!����5� ��������/���?�� '� �

���� ��� �������?�� ���'�?'�����? �� ������������#! %�� ���������������

�������0�!������!��).�������\%���!��%�) �����������������������%!��

��� ������� �� �� "�" �!��� ��� #����������� ���� ��!�'�� ���� �� � ��

1����'�!�5����������������"�� ��������!���������!��� �����'�������!�'�!���

�� ����2���"��

2 ����88�3<� ��#� � � �� � � #�"� � � � � '�� �� �

8 �2*0L0�(

?��������7�..���!�������!��!�� ��..��� ��

:��������+

2 ���� ���� �� jisqvg� siZd 1����#! %�� ��5� ���� ��� �� ����� ������ ��

��� ��� � ��� ���� �� ��� ��������� ����#�� ����� �����&� ��� ����� ���!��

L��"������� 1������"��5&� ���� ��� ������ !���� 0!��� �� ��' ��� !�� ����

pXVbeZWeW��0���������"��"�����������������������#�

*���������������������/� ���������������0!��������%���� ����!�����

"���������!��������������!� �������� ��������!����������� ����������9������&

������� ������ ��!�����&� "����� �� �������!�������!���������� �������

����������!��� ���������������!���%������

0��� � ��� �� !�������� ��� ���� �� ���� ��'���� !���� < ��� 0!��� �� !��

����" �� %�� ��� ������ 1D�� �&�<� �"���&� D�!!����5� �� ��������&� "������

��!������0��$��&�!�����������2��%���

I�!���������������������������������� ��"������������ %����!���%�

�� � ���� ���� � ���'�&� ����������'�&� ����� '�� $�����!��� �� ���� ��������� ��

jisqvg� siZd ������$���� �� ���� ��������� ���� ������ ��� ������ ���� ����

�������� ���� ����� ���'� ��� ������� ��%�� �� ��� ������� �� �� ������ ���

���������������#���

?��� ����������� ���������"����!���� ���!��������������������

����������������&�$����� �������� � '�� ���'������������������������

-���������!��� ���!�����!� ����������� �������������������12 ��8��5�

8����..���!�� ���!��!�� ������� ��������??���������!!����22���"�� ������ �!�

0��� ���� ��%��� !���'&� �"%� �� ��"��� ����&� ��� � �������� �����!�� ��

#�����#����������#������������� � ���������� ��������#! %�� ��� �������

��!��'!�� ��� ����� '� ���&� �� !�������� '���� ��� "������� !����� '

�� '�"��!����������������#�!��"��� ������������� ������"�������.����

��!� �� ���� � ���'�� ��� ����#! %�� �� ����� ���!��� !���� -�!�&� ���� ����#���

���!����� '� � ������!�� ����#� ������������ � ��� ��� ������ "�! ������I� ������

3��

�������88

2 ����88��<��%��� � ! � M���� �.���� ! � '� 0���%� �

3�6

?��������7�..���!�������!��!�� ��..��� ��

������#���������B���������%������ ��!������������������������������������

����� �����&���!�����������������)-�������<���#�)� ������@�������������

�"������

>������J�/����'�0�� �������� ��������"����'����� ����?���������� !����

���� ��/�&�!���-�!���� ��������"�"�����!����� �����������!����������#�

����?���������'������M�����&� "������� �������38��%����<�����������������

�� ����!��� ��������"�� �������0�������!���!����2��%��� ����������� ���!���

����"� ����J�� �� '��2����!��!��&� �� ����#� �����%�������"������/����

���� ��� ���� ��������� ����� �� ��� ��� ���� ������� ��� '����� �� ����!�� ��

�� �'!����������������#�

<���!�������������#! %�� �&���������"�&��������!�!�� ��!����M�������

3;�E� ���!���@�� ����� ����������'� ��!���!��� ����$��@������� ���!����� ��

��� �������<�!������I�������B '�!������������������!�������"��������!�

��� ���������#������������!���������������� ������������

.�� !���������������������� �'�����!��������� ��������������!��3H�E

����������!�� ������ ���������#�������� ������ �!����������'���<�!��!����

���������&�3H�E7��&������ �!����������'���! ������#���� ��������� �����EP

������'������%�� �� �����������

I������ '�!��������� ����!������������� ������!�����������2��%����I

������"�� ���!��� ��'�#�� ���!��� '� ����� ������!�� �� !���� 2���"�� �� 3;8E�� I

��������!����������� '��!����������� !����3;;E������ ���������3H3�73H��

����� ���� ��!�����!��� !����� %�� ��� %�� ���� <� �"����&� D�� ��� �� ���

�!�"��������!�������������<��0!���

(� "������� ��� �!��� ������� �� � ��� ������� ��� ��� �� �� ��

��� �����#�����!�!����2���"���!� ����� !��������"��!���"������������ �

!��������� '�!���������I���� �����" '�� ���'������������ ���� ��!'����

!���� 2���"�� "��� �������� !��� ��������� ��� � �� ��� !�������� ��� ���" '

���! ���!�� "��� �� �!�"���� ��� ��� ������� ����� ������� I� � ���'� ��

����#! %�� �� !���� 2���"�� �����/���� !'����� ! �"��� �� ��!� �� !�� T��

,$���� 0���� �� !��� ������ �!�&� ������ �� ���! ���!�� ��� ���� !�������

���� �� !�� �� ����� %���� 1����� ��� �E5&� ������ ����� � ������ ���� �� �������'� ����

!����� '�

? �� �� !���!� �� !� ���� ������ ��� ���� ��� �!��� �������'� "������ !���

.��� ��� 8�3� �� 8��� ���� ������ 1.��'+�.��9��/����&� M���� ��.����!�'�

0���%�&�, ��!��������A�������M�������&��EE�5�

.��� ���88�3+ .�� �!����������'�1!�������5� ���%�� � ��%�� ��� ������!��

����#������������3HH�73HH;�

.�B��

9�������� ���

0 ������!�������#

3HH�

;E;�;8�

H��H�8

3HH6

3�E�E��4�

H8��46

3HH�

H�H�3;8

H3�63�

3HH8

83��868

H��366

3HH4

8;8��4�

;��3H�

3HH;

4���3;8

44��38E

3��

�������88

.��� ���88��+ .������'�1!�� ��"��������5� ���%�� � ��%�� ��� ������!��

����#���������������������������%�� ��%����� �!�������������3HH�73HH;�

3HH� 3HH6 3HH� 3HH8 3HH4 3HH;

9%��

���� 83H 43&; ;6E 4�&� 4HE 84&3 6�E 8;&� �EE 8E&� �;; �4&�

��"�� 3�E 36 3�6 3�&6 3�; 3� 3�� 3�&H 338 36&3 3�4 3�&�

J��/��� 3H �&� 3; �&� 38 �&6 3� �&� 3� �&3 3� 3&;

��B���"� 38 3&8 3� 3&8 6 3 � 3&� 36 3&� � E&;

J����� 33 3&� 3� 3&6 3� 3&� 3� 3&8 3� 3&6 7 7

K����� %�������!����� '��������'���� !����������+�J������&�T������&�����&

��"��!��&� ��� ��&� .� !����� (� %���� ��� �!����&� ���#����/���� �

��!�����!����� '��!����������#����������������&�����"��&�����"��!��&��

������� ����T������������������������!����������#���#�������������%��I�.�0�

�!���������������������!����������#��%�����!������ ����"��������I��������

��!��������������������!����������#��!��� �!��

?����2��%��&�� ���������������&�2���"��� ���!������&� %���������������� ���'

����#! %�� �� ����� �� J�������&� N������&� (�������&� ��%��� M�� !��$��&

.�����&�N�!��� ���

0������!� �������������������� �����������������������'����� ������!��

����#��!��� ������B ��� %������%����� ��� �����������"� ��������A��� ������ �

�!����'��� ������!�������#������ %���������������� ������"�������������7

���'����� ����#�������������������"� �������?'����&��������������������?����7

�����������!�� %������������� ������������� �� ���&� ���$���������!�����

���$��!�������������B '��!���������

I� 2�����B '�,��!�� ��! ��� �� �� ���� �������� ��� �! ������ ��� ���

� ���'��������#! %�� ���I�/'��!�������! ������#�������B�����$�� �&

���"��������@��'���������������� '�����12 ��8��5&���#����!��� %��

A��� ��� ��_���!��� ��� ������ ��� �����!���� ��� ���� ������#�� ���

?���������!����2���"������+

(����������� ������ ���� ���&�����#���!��������$�"����1���_$�"���5

I�� �� ��!�����%������!%��!����� ���'��������#! %�� �

2 �� ��!������!%��!���� �������������������

(�"�������������"��!������� ���!���������!������"��!� '�����!����� ����

����� �!�����������'���������#�� ���

<���

#

<���

#

<���

#

<���

#

<���

#

<���

#

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

3�8

2����!����&� ��� !������!���� ��� �� � ���'� ��� ����#! %�� �� ��� ��

���_$��"��� ���%�������!��!���;7�E�������� ����!�����������#�!���!�������

���� !���������� �� �!�"���� ��� ��� ��������� �� ���'� ��� ����� ������� !��

�� ��� ������� ��������� '� �����

����&�� �������������������&�������������$���������@�����!����� ��������7

����� ��� ���� ������#�� ���� !��������� !��� %��� ���� �� ����"!�� 12 �� 8�65� �� �

�����������,������!��������

2 ����88������� � � � � � � � #�"� � � � � � � ��#� �� � � '�� �� �

2 ����88�6?�� ��� � � 2���! �'� � 0���%� � 1A����� � � � M ���� �� � 5 �

! � � M ���� � �.���� ! � '� � 0���%� �

?��������7�..���!�������!��!�� ��..��� ��

3�4

�������88

.2N�LIOI

������#��������� '��������� ���������� � ��������� ���������jisqvg

siZd ���!��� ��� ����#! %�� ���� I� ?�������� ����� ��"�� ���� M���� '�

2�!�'���� ��� �! ������ ��!� ��� �� ����� ����� 1�������&� $����&� � ���'&

$�����!�� ���5��!� ��������� ��������������������������������������������

���������" '����'����

���������� %����� ���'���������#! %�� ��������������������������&���"��

�� ���������I�2���"�� � �� �� ���'� "������� ���!�� ����"!�� !���?��������

?'������������2���"������� ����2�2������������������� '�!���������'� � �7

�%���

0�� �� %���� ��� ������ ����� �� ���� 1����&� ��"��&� J��/���� ���5� � ��� �

!�� �� ������� ������������������#������?�����������2�2�� ���$�������!��7

�������!�� �� %�� ��! �!���� ��������������� �������%!�� ���� ������B '

!��������

?���� 2���"�� �� ��!����!�� ����� �$�"���� 1���_$�"���5&� �� � �� ��!�� ���

�������������������� ������� ���'����������#! ��' �����/����������������

��������%!����������@������������#������?������������� !����������!���7

�� '�����'��!���������� ���!"'�����

2NQ�I?2�?

3� I�??�������������+

�5�I���!�'�������! �������������� ���'��������#! %�� ��

$5����"������M���� '��2�!�'��������! ������ ����������������jisqvg�

siZd&����� ������������������� �������� ������ ������������������#�

�5�I���!�'�������! ������������� �������������������"����������������

�������������� ��!� '����'��������#! %�� ��

"5�I�$�� ������������'������#��%���� ���

�� I� %��������������������������������'� � ��%�������#! %�� ����������+

�5����� $5���"�� �5�������� "5�2���"��

�� 0�������������!!��������������!����������22���� '��??���������

6� .!����������������� ����������#� ���������������"��!�������� �� ��������������

!�������� �!����������#�������??��������R

�� 0������������������22�2�����"�����������������%!��������������B '�!!�������� ��

�%������������������������R

3�;

4������

(�<<���#! %�� ��� ��

������������������<<����

3�H

36E

(������#! %�� ��� ����� ��������������������

4� ������

(������#! %�� ��� ����� ��������������������

4�3��<<�������7�JJ����������������

��jisqvg�siZd��� ��' ��!������#��L��"������� �������������� �������$�

����&� ������� "���"'� ���� ��� "�� ��� ��� $�� �� ��� � ��� ���� 6� !��"�

1����&��������&������&�� ���5�������#���

0 ���

Q�����"��������� ����1��������5��������#! %�� ����������������"��

0��'�� ����� �� �%��&����������������6&��as�������� �������!��$�����������

��� ���"������� � �� �� !%��� ���� �������� ��� ����������� ������ ��� ����� ����

$������� !��� ! ���� ��� ���'!���� �� ����� ����� !��� "� ����� ����� I� ���� '

������"���������"�! ������ ��� ����"� ������ �����������!�� ������

���������������������<��" ���! ���������!�� ���������� ����������!�/��#�

�� ������!�� ��� �� ���� �� !�� ��� �� "������� ��� ��� �" '� !���'� �!��

1�������5� ��� ���������%��� �� ���� ���<���� ���� !�/��#�� �� ��!�� �� �������

1!��� '�"�� ���/�'���������������7��������5������!��$����� ����������� ���

������������������� ������� ��� ��� � �����"�������� 1�EE� ���� ;EE�������5

12 ��4�35�

0���

�������1��5��������#! %�� �&����/���� � )����#�!���) '�) � ���!�7

��)&�� ��! '��������������@�"��� ������������ ����, ����������������3

�!��� �� $���� E&��7E&8Es]Z�� ,��� �������� "���"'� ���� �� 34EE73HEE� �����

, �� �%���� � ����� ��!�����������������������������!�����������"

��� ����� ��%� !��� ���������� ������ ���� "������ �� �%!��� ��� �����&

� ��� ����� ��������������

2 ����44�3.� ����"� � � � ��#! %�� � � �� � � � � ��!� � � � � � � �� � � � � � 1 � � ��#�!�� 5 �

4 �2*0L0�(

(������#! %�� ��� ����� ��������������������

363

�������44

.�������11 ����5

<�!��!������� �� ����������%�!'���������������$��� '�������#���! ����!���

"���"'���������'�������������������� �� ��� �������&�$������"���"'������

������I�����'����'����'�12 ��4��5�1��������3����� ���5�� ���� ���' ��������

�� �!��&� /���/�� ������� E&�s]Z� �� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� O� ��

���!���������'�1�����������5&���%��!��� %�� �������%���!��������&���������

4� �!��� �' �� ��!� %!��� �� �#���� �� ������� ���� 1"����5� "��� ��� �����

.� �������������#������������� ������&�����6�����������������#"�����������

�����!�������� ��� ��%�&� �� !��%����� !�������!�&����!� %��� �� ����� ���� �

����� � �����&� ������ ����� ����� !�� ��� ��� 3� ������ ���� ��� "�� ��� ��� ���

! �����/���� �� ��� "����� �� ��$������� �&�� � �� �������� ���� �� ������ I

"�" �!��� ���'� ������� � "�!��� I� �������� �%��� ����� ���� �� ���&� ��%�� ��

���������� �� ������!!���� ��� �7�� ������� ���� �� ���'� !�����'!�� ���� ��

�������&�������� ������ ���� �!�����! �����/�����"����&��������"���"'�!����

����������������"�� �!��3�������12 ��4��5�

I��"��"�" �!������������������ �����, ����"���"'���������� ���1"�� ����

������5&����������13������5&� ����������6���� ���1"�� �����������5&����6����

13&�������5� ���������������� ���1"�� ���;�������5�12 ��4�65�

�� ������ �� ����� !��"� ������$���� �� �� ���� �� 6� ������� I� !��� '

"�� ��� ���� ������ !�� ��� ��� !���' ��� � ���'�&� !���� ����#! %�� ��

���_$��"�&� ��� "�� �!�� ���� ��7�;� �������� I� "�� ��� ������#��� ��� ������ �

!��"����#�������"������������������� ��!��������� ������ ��������$�$���������

"�� ������'������� �������!���@��������� �������������!�� ��������������� ��!����

2 ����44��.������ �� � ��#! %�� ����!�� � � � �� � � � �� ���@' � � � ���� � � � � � � �� �

2 ����44��T���� �������� � � ! �� � ��' � � ����� � � ��! � �� � � � �

36�

(������#! %�� ��� ����� ��������������������

.���������������/������+

(�������������������!%�����������������������#! %�� �������%�������

������!� ����?����������������� ��������������� ���' ��;73Eas� ��!�� ���7

�����������%��'���������� ����� �������������� ������ �������#'!�������

���� ����;�EEE������ ����$�������� ����;�EEE73E�EEE������

I� �������� 1 ����5� ��� ����#! %�� �&� ����� �� !�� ���� ��� ���"������&

���������� ���� ���� ����'&� ��� �%�� �� �� ���� ����� I� ����'� ����� �� ��

!���� ���#���'���������������!�� ������&����������� ����������� �$�� �

����������������������������������������!����$�!����� ���� ���������� ����

���"'�����'�1����#��� �����'5�������������'���!��������������$�������

����#�����������%������������1������ ���5�������#���� � ��������������#

��������� !�� �" ��� �"����&� ���� ����#������ ��"���� ���� ��������&� �� ����

� ���� ���� ��� ���'� �� ���� !�� ����'� ��� ��� ����� �� !���������� !�� ����#��

��!�'�1���5�

(��%�� ���������������������'�����1��&���!� �������%�� ��5� �����������

�������� ������/������"%���?���� ���������"������� ����'����!���� �

I� �����������������3E���'����&�!�� ������'����� �/������������&����� �

����/�����@��"�"�����<�� ��� ���!� '� �����"'�������!��!������������

�����!������ ��!����������������;� �� ����'�����

9��!����"��''��������''����������

<���� �� ����� ���� ���� �� ���� �� �������� ����� #��� �� ��� �������&� � �"��/�

�����%��������� �����!��'��� ���� �/�������$�����!��� %������#����!%������

��������� ��� ����&���%�� ������� ������������ �� ������"�#����!�������

���$��� ������������� ������� �!�������#����� � �����<�������%��������

����#�'��������������� ���! ���/������"� ��&������������ ���������� �/����

��� ���!� ��� �'!������ ���������������� ���� � ���11$�$� 5�12 ��4��5�

?�� �6� %���� �� �������� "��� "� ������� ����� ��!�� !�� � ��� ��� !��� �/�

2 ����44�6.�������� ��#! %�� ��� � � � � � � � �

36�

�������44

�!��������������� �������� ��������������������������������������#�'���������7

"�����!���� ���������'����������!��%������� � ���

0�������%!�������#����� � ����1!����������5&�������������!��!������

�� �/�� ��� �������%����� ����� ���� � "�!�� !�� ��!����"��� I� ���������!�� ���'

� ���%�����!�����������

I� ��!����"� 12 ��4�85���������� ��"���! '����&� ��������# ��� �����7

$������� ���� ������ �� !��%������� ����&� ��� ���� �� �%������ ���� ���"� ���

����%�������� ��� ������������������7 ����"���(���������������� �������7

�!��������!���������'� ��!��"������!�!��!������� �� %��������%��

<��������3E���������������$������������$�$� ���������"��

�� � ��� 1$�$� 5� ��� ����#! %�� �� 12 �� 4�45� � ����� !�� �%����� �

! '������?��! '�����������������/������1������� ��"���"'��������!�#�� ����!�

�������5�'�� &����� ��"�������������������������$��"�'�������'�����������

�� � ��� ����� �������� ���� ����#��� ���&� �� ���� ���������� ���� "�� �!���

�����B� '����!���������������$����� ��������+� ���!�� ���� �� �������=����I

��%��� ���� ������ ����� "����'� !��� �� ����� �� �� /�!��� ����&� ��%� �� "������� ����

�"�������������#���������������4E7;EP�����=��&��E7�;P�!�� ���&�37�P� ����

�������!��3P�����������������?��'������������ � ������$������3�EE������

�����������'�������

0�����$�$� ������3E����������������#�� ������� ����

2 ����44���� �� � � ���� � � � �� � '� � � � �� � � ������ � � �������� � �

2 ����44�89��!��� � "��� ��#! %�� ���!� � ! � � �� �

366

(������#! %�� ��� ����� ��������������������

4����II�<<���

0����!��!��!� �������!�������������������"��"�����������������' �

!�������`iZkl ���� �������`iZWaeWe��0�������6���"����������������� �������

� ��� ���� '!�� �� ����������� ��� ���� � ���'� ��� ����#! %�� �� ����� ��

`iZkl� WcqW ��`iZkl� cWVduicdW&� ��� �������� ���� ���� ����� �� ��!�� ��"���� �

.��!����"�"��� ���!����2��%��&� ��%�� ����`iZkl�qisqvadl ��� �����������

���� ��������� ,��� ���� ��� ��"�� ����� �� `�� Xd]ZW ��� ���������� ���� !��

���� �!��!����2��%��� �������� ���� ��!'������������/�������`��WcqW ��

����������"�� �������������������!����2��%���

�� <�� Xd]ZW � �� ������ ! ����&� ��"�! ���&� ��� ������ �� �"�� !���� ���

�������������(� ��������������!��� ��� ������! � �����������������$�

��`��WcqW � �� ��"�! ����������!���$�!�� ����������� ������1�$�"'5�!�

����������� ���$��!��� �� ��������������!���������� �� ������� ��"����!��

�������������(� ��������������!��'������� &���������! � ��������!���

'� � ��� �%�����

0�� ��������������"��"��������������!���!� ������!����"�� ���� ��

!���' ��� ������� '�&����� ���"�����������!�� ������"���,�!&��������"����

��`��qisqvadl ���� �����!!�����!��@� �&���`��cWVduicdW ��!���������������

����`��WcqW ����� ����� �������

?��� "����� ������������ ��"�� ������ � ��� ������ ���� ����� ���� 3EEE

� ���������������� ������� ��������!���"��������!���' ��� ������� '��

?����2���"��� ����!� ���� �� ������������ ����������������#���

A��� ������!����������������� �������� ������������K����'�.��!�� ��

���������� � ,������� ���� ���� < ��� 0!��� �� ���� ����� ��%��&� ��� ������ ���

�� �/������$��������������$�!�����$��!��� ������� ��������������������"��

"�������� ������������ �����!$������$�'�����!����� ���'�

(� �������!�!���� ���� ������ ������ ��� ����� �����%�� 1��� !���5&� ��� ��"��7

��������������������������������!��������������������$��!��������7

������������ ���������� ���&�'�����%������������� ����������!����������

��/ '��������'� ��"��'��!�� ���� ��� ���!� %������� ������0���'������7

2 ����44�4�� �� ��� ��#! %�� � �

36�

�������44

���!�!�������������� ���$��"��&���$��!���'�!�����!���������! �������1��'7

����� $��!�%�5�� I� �/$���� ���� �! �������� ������ � ��� ����� ���� ��� ���� !�

�����&�!�� ��� �����%��'�� ���� ��������!���� ������/�'��������� ������

!���' ���

(� !�� ��� ���%���� ��$������� ��� ���� ����� ����� ����� ���������� 16E7�E

"��"�����!������5�������!������������ ���1���� !���38E�"��"�����!������5&

"��� ��!� ��"�"��� ����������� �� ��������� �������� �������'� �� "�����

"���������� � �� ��!��� ���� ���������� 1! ��!��&� �����!�&� ��"��!�� ��5� �� ���

!�� �"'�����������������I��������'��������������������!����!��������6

���� !�� 3E73�� ��� ���� "��"�� '� !�� �EEE7�EEE� ��� �� !�������� ?��� ���!!������

%���&� ���"'� �� ��������� ��� �"����� ��� ���%��� ������� ��� �� �!�'��� ��!��

��"������� ���� �'� ��!�� �"'��������������������� ���&����!��!������

"��"��������#�����������%������������������������������� ���������������%��3&�

���������������!�%!���!��!��������������������EE7��E�"��"���

<������������!������"��"�������� ���� ����6 ��������������� ��"����"����7

��!�����!�%!������@����� ���������������� ������� ���������� ������1E&�s

�������"���5&���!���1E&�73s5�12 ��4�;5�'�@����1���������3&�s5��M�������!���EE

"��"��������!��������� �������������@�����������!����<������6 ����������7

/���� ��"����!�� �"'���, ����"��! '����� �'��1 ��"������� ���� ���5+��

! '��������&������ ��'!�$��!��� �$���� ���� ����!����$�!�� ���&� �� �

! '������ �����������!���� ���'���� ���� ������'������7��"�����������

$��!���12 ��4�H5�

K���� �������� '� �����"�� ��� "� ���� � ���%���� ����� �� �����!�&� "������

����� ������ ��������� � ������� I� ��"��!�� ����� ����������� ��� � ������ ��

������ ���������%���1 ����������!�!�����!���"�����"��!��5��I���!�' ��!�

�"�������� '���!���&�'�//�� ����&���! ��!��� �������������� �������� ��

�����"��� ��� !��'���� ������������� I� ����!�� ���� �������'�� ������� !�� ��

��/����������%����������������!����6EP�

2 ����44�H�� � " � � � � " � � ��"��� � � � � � � � � �� � � +

M�� � � � � ���� �� " � � �

2 ����44�;- ������!� � ���%�� � � � � � �!� � � �@ �

��� �

.2N�LIOI

�����������#! %�� ���1jisqvg�siZd���5���' ��!���L��"������������"���"'

���� ����1��������5����������"��������� �������������������!�� �� �

������� � �����"��� ������ � 0��� �� ����� ��� ������� �� ����#�!���� $������ �

�������� 1 ����5� ��� �������� ���� ��� ���������&� �����%��� ���� ��'���� �

���!����� 6� � "�!��� '���"�����%!��� ��%��� ��� ���� ��'���������#'� ���� !�� ���

������� �'���� 0��'� �������%����� !�� ��������� '� ��!����"�� ���� ���#�� �

� ��� 1$�$� 5� ��� ��� ����#���� ����� ��� $��/�� ���� �" ��� ����#�����

�"�����

��������������3E���������������$������������$�$� ���������"��

I� ��������� ���� ������ ����� �����!��!�� !� ��� ���� � ���'�� ��� ����#7

! %�� ���?����2���"������ ����� ����� ����������� ��������"��"���������?�

����!�� ������%������������������������� !���38E�"��"�����!������� ����

������/���������������������� �������� ��������"���1��"��!�&������!�&�//��7

����� ���5�������� ���������� ���@��'��������������������

2NQ�I?2�?

3� ���!!��"������$$�� �� � ������������#! %�� �����������+

�������&��������&���������&� � ��

$������&��������&���������&�� ���

�������&����������3����� ���&������� ���&������� ���&�6����� ���

"������&� � ��&�� ���

�� �������#����������#! %�� ������������!!���������#��������"�������������� ��

!�+

���0 ��� $������

������������6����� ��� "�� � ��

�� 0������������!������ ���&����!����� "�!��� �����!��������"�))����)������ ���!!�

������ ��!!��"����������#! %�� ��

6� M������� ������������������������������������!��!��!!� ���!!���??�������R

�� 0������������������/������������!!�� �������!��!!��!! �!�������������� ������������

���"��"����!!������%���������/��������������� ���'������#! %�� ��

368

364

;������

I�22 ���'�����

<���#! %�� �

36;

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

; ������

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

;�3����������� ����� � ��

(�����#! %�� ���� ������������'�����#��������� ��"������� �������!���

��!��������������� ������������������������

�����������1����#�!���5 $��! ����!��������!��#������ �������!��12 �

;�35����� �����/����������� �� ���� ������ ���1�����5��E�EEE������������

$������E�]Z�

(� !�������� #� ���� ���� � ���'� ��� ����#! %�� �� ��� ��������� ��� ����

� ����� ��� ��! �������������������������$��������������������������'�!�

� ����� (� ��������� � ����� ��� ���� ����� ��� ����!�� ��� !�� "�� �� '

!������!� ������!�'����M��� �����!����������%���������!�'��� ��!��7

����� �" ��� #������ ���! ����� 1� ����'���� '� � ���� ��� �� ����5&� ��%� ��

�������� �!������� ��!������� �" �� ����!� �� ������� ��� ����� ���� ��

#����� ����!�� 1 ���5 ��� ����!!����� !�� @����&� ���������� !�� ����������

�� ��� ����!�� ��� ���� ���%����� !�� ����� ��!�� !��� ����!� �� ������� ?��

��������������������"���������� ���������!����� ����������!���' ���

2���� !����� �� ��� �����/���� ��� �� ��%�!�� ���� ���%�� ������ ��� �� �!�� ����

�� �!������$������� ����������������������I�� ���@������������%����������

������������1��!��!���7��������5� ������ ���������!!������� ����1����7

!��5�H�P��������%������ ������5��I�� ���'�����������%���������!���"7

��� %���&� ��� !���������� 0���� ������ ��� ����� �����&� �" �� "���"'� ���7

! ���!����� �'������� ���������������������!�!�'����� ���� ���!��!���������

�#�!���!������ ����������!���� %������ ��!���&������!���&����!��&����!��

���� ��������� ��� ������ ����!����� ����!����������������������!%���<����

����� �� ���� %��� 1���' ��&� "������ ���� ���5� ��� ����� ��������� ��� �

2 ����;;�3�� � � � � � � � � ���� ��#! %�� � �

;i �2*0L0�(

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

36H

�������;;

�� ��"�!���������� ���'�� ��������� ����������������!���' ������!��&

���� ��!���� ���&���� ��!������������������1��!����5�!���������? ���

������� !�� ���� !�������� � ���� ���� ���������� ��� ���� ��� ��� �����!���

���!��� ���#���!�'���� ��%�� �����������1!����� 5�"�!��!�����Eas��@��9

�Eas���������� �����������!�����

<�!��!���!������������ ���'��������!��#���������!��1 ��$����''�����/����5

� ���'�������������������# ����!�� %���!�������&�������"���"'�����

����������!���/������!��#�����!����������12 ��;��5��?��'����� ���������%����

������� ��$���������!�����!��!��4�as������������������������

I�� ���'� ���� ����������6���� �������� ������������������ ��!��"���"�12 �

;��5��������������������#���&����� %���'��!������?��"���"���������%����

��%��� �����'�������!��%���� ����

I�������!��� ����� ���'������ ���!��������������!�!���! �"�!��� �

���������!��� ��%�� �� ���� �������!�� ��� !��������� �� ���� ����������

.������������%��������������� ��'!���!�������������!����������������7

����������� ��!���"���!'�����I��!���������'�� ����$�$������������ ��!����

2 ����;;�����$� � �� ���' ��� ��#! %�� � �

2 ����;;��2 ���'�� ��#! %�� �!� � "���" �

3�E

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

���%��&������ �������������&�����������������"����� ����� �������� ��

�����"��� ��� ���� ���� �#������� �� ���� ��� ������ ��� �� ������ !���' ��

�������� ���'!���

.��������!����!����������������/��������� ��"���!�������� �� ������

����� ���'&������/��������"�� ������� !�����76E���������?�����������������7

!���3�73���������������!������������������������� '�

2#��� ������ ���������������������"���!������������������������������ �

�� ������+��� �����'��� ��'����� �'��1���� !��5��������������&������!����&

����&����!� �������&� ���������������������&��� �������!�������������#��

��� � �������������&� ���

I��������!�����!��������� �����������������������������������������#�

����� ���'������������������������������������� ����� "'��!���!����%���0��'

�����������������! �������1 ��!����!�������������'�$��!�������&������ �

��� ���� ��� !��� �@����� ���� ��!���5� '� ��� �� �� ����� 1��� �"�� �� "�����

�������� �P&� �"�� �� "������ �������&� �� ���!��� ��� ������ �� ��� �

������� ��5�

I��� ���'�������������%�

��������"�" �!���� ���'�����'�������� ���!����������%��13��&����&������� ���5

������%�����������"����� '������ ����������������������������%��1�6��&����

�� ���5��

(��������������������� ������!!�����!���@�������������� ��!���&�! �� '�

����!���� ��!�� � �����!����2�����������������!������!����!������� ��������

������'����! �� ���������&� ��%"���������0���������!���������������!��� �

������� %�� ��!� %!��� ��� ������ �� � ���'� ��� ����� ���� ��� ��� �����

!���������

I� ���"!��� ��� ���������� ��� ��� ������� ��������� ������� ���� ��%��� ����

���� !����!��� ��� ������'�!�����������������M������3���� ���!�������������

�������76 �������� ���'����$��!��&������������� �������������74 ��������

�������� ������473E ��-���!���������"���"'����������3 ����

2��"'����1���� !����5������������������� ��� ����!�"������������"� ��

���� ��� ������� ��������&� ! ���/���� ��� ���/����� � ���'�� ���� ��� ������ ����

������������'�����������12 ��;�65��<�������������������������������/���

����!���������������������.��� ����������#�! ���/�����������/��������!'�%��

�� ������������!����

M������6���� ���"�������� �����������'� ��������������� ����$��!���

J��!���"������ ��!��������� ����

(� ���� ��� !�� ���������� ��� � ���'� ���� ������%����� ���� ���� ���� ��

���������� ����1�E�EEE�����5������������!�� ��������������_$�"����������

�EE� ����0����������3�&����&���&�6�� ������� ��������������!� ���&�;&��E&�;E� ���HE

����-���"'�������8P������������!��� '���!��������������������� ���/7

���� ��� ��� ������� ��������� �� �� ������ H6P���� ��� ��������������2��"'�

�!���������� ���/���� "���������� ��������� ���������������&� ������������

3�3

�������;;

!�� ��/���� ������ ������ ��������&�%�������������

?��� ��$���� � ���'�� ���������� � !�������&� ��� ����������� "���"'�������

���"��� ������%�� ��&� ���� ����!����1�����%����&����� ���5�����������%��

2�����������������������������'�1 ����!��5�����!�����'���0��'��������!������ '

������ ����1���� ������5&������"���"'�#������ �������������������������7

�����I� ����!��� "�� ������� ���� ����� ���%����� ��������� ��� ��������� ���&

"� ���'�"����������� ����� ����������������&�������������������$�����

������������� ���� ��� �����/��������!�����'����� ����

0���������� ����� �� �#�!�!�� �� ���� ���� ������%�&� � !�� ��!���� "���"'� ���

� ���'���?�� ���� ��$���� ���'�������������������������� ���� �"����� ����

0���� ������� ���� ��� ��!�� ���� � ���@��� ���� ������%�� 1� ��������� ��� � 7

�������� �������������������!��#� ��!��� ��$���5����������������� ���'�

1���������������������� ��������#������ ����������&� ����������!�����

��$��� ���� � ������ ��� #������ ���� ����� ����5�� ?���� �#�!�!�� $���� ���!��� �

������� �'��!�����'�� ��������������� ��!���!�� ���� ��$���� ��7

�'��

I����!�� %���!��� ��$����� ���'��������������������������!����� '���

��� ��'�� ���'���������������������������%�����������������!������������

���� �������!����������

���"���

2��������!������� ���'���������#! %�� �������!�������������������7

���'!����! ��1 ��"�5�12 ��4��5�'��� ������� ��1 ������� �@���"��&����!� ������7

����� ���5&�12 ��;�65������!��� ��$����� ���'������%�����������%��1������ ���5

�������!�/�������������!���"���������� �!��������� ��� � ���&������

������������������������������������������������ ���������������������"!��

����������������� ��� ���� ��"����,� ������������������ �� ��"%����

!��������������������$���������!��� ��@� �������� �����������!�������

���#����� � �������

:� ��"���

0������������!������� ���'�������!����������/���&���������� ����� ��7

"%����&���� � ���������/���������1��������&�!�� �"'5�!����������!�������

2 ����;;�6���"��� � ! �" � ��������! � � � � � � ��� �

3��

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

�� �� ��"������ ��!���������! ����!�&����������������� ��&�������� ���

��!� �� �� ������� ����� ����� �� ����� I� ��!����!�� ��������� �� ���%�

��!��� ��"%����������������� ��!����!���� �� %����!���!����'���<�����

#� ��"����� �������� ����!��� ������#����!��1"���'5�

����� �� ����!��� ���� ������� �� �� ����� "������ ����� �� #� ��"���� � ��

�������&���������"���"'��'�����!���"� ������ �������� �����#���� ����%���

��������

I� ��#����!�� ����� ��� "� ��!��� ���� � ��%�� !�� ���� 1 ��'�� �������&

#���������� �� ��� �� "����� ��'�� �������� �� �!������� ����#��� ���5&� "���

1���� ���� ���� ����� ���� ����!�� !��'���� �� ������%�&� ����� �"��� �� "��

#���������� ��� ��� !����!������ �� � ��5� �� ! ����� 1��������&� �� �!����&

$���������� ��5�� ��� ���������� !� ��� "��� #���������� �� ���� ������� ��

� ��!���

I�������!����������%����!��!��� � �������&������������������������ �

$�������� �����1������"��5��#������%������� � ��&����/���������#�&���%

��#����������������#���������������� � ���������������'�!���

;����??���' ����� ���'�������#! %�� �� ��""��������� � ��%�

>���� � �� ���������&� �� ������ ��� �� �!�� �� � ���'� ��� ����#! %�� �

������ ��%��� ��� ����� �� ��%�!�� ���� ���%��� ���� ��%�!��� ���� ���%�� ��������� �

"��'��!�&� � ��!���� �� �� "� �'� ���� "����!'�� ���� ��� ������� � � ���� ��

!������� ����� ���� ��� ��� '� ������ ������� I� ��%�!�� "�� ��� ����� ��� 3E73�

������&� �� "�� � ���@�� 1�#"�5� ���� ������%�� ����� ��� �7�� �������� ?���� �" ��

����!� ����������� �� %��������������#�!����/����� ����������!���' ��

���� ��!���&�����!���� �����!�������#'�+

D��� ��!��+� �������%�������������������3�7�EF� ����� ��������"�!����

�����!������F��A��� �������� �����������!��"� '�����@�!����������� ��7

!�����

A���!��+�?���������"�� ���������%�!�����! �� '�����!������������������@��'

14�7;EP5��

*��!���+� 3;� %���� ���� �� 8� %���� ! ��"�� M�� ���� ������� � ���@�� ���

���������� ������ ���� ���� � ���@�� ��� ����� ! ���/���� ��� ! ��� ���!��� ��� �6

%���� ��#�! ���/�����������������������������

I� �#�!���!�� ���� ���� ��!���� !�� ���� %�� ��%�!��� ������ ��� ����� ��� ��

�����!���� ���������!����&�����"������!�������������'� ��������!�����'���� ���

����� � �� ���$���������"���"����������

���������� ���'�����������%���������!������&�� ����������������������7

�� ���!����������� �����&���������������/������+

����� ��� "�� ��� ��� ����� � ��������� "��� ������ ��� ���� ������ '� ��

�� ������

D��� ��!���� �@��������� ���� ��� %�� �� ����� ���� �����!�� �!�����

�!����%�&���%� ��������������� ���������� ���'� ������������!!����������7

!���� ?��� �� ��%���� �� ���� �� ���� ��!��� 1��F5� �� �� ! �� '� ����!��� 1;EP5� ����

3��

�������;;

! �� %���@�������������������������"���� ����1��7��F� ��4�P�����!� �5��

(������������������������ ���������������'!���!�� ������������(����!���

���� ����!������!��1� ����!����� '�� ��$���5�

(����� ���!���������� ���� ��������� ���'�������%��������� �������

3� ����1�E�EEE�����5�� �������#'�+

I� ����������� 2������� ��$����!��s� >� ���"�������!��s�

3� E&;�7�3 �

�� 3&;�7�� �

�� 6&��7�� 3E

6� ;&��7�3E �E

�� �E �E

2 ���� ���� ���� ��'��������!�� ��� !��������� ������ ���� ���� "�� ��� ���

� ���'��������$������ �����������������+���������!���!�"��!�����������&

! ��!��������"%��!�� ��� ��!�"������!���������������� �&����� ���!�

�� ���!���'� ��� ����� ����!���� '� �� �%�� ������%�� ��� ����� ���

��� ���!��!������ ��$��%����������������!������������������������ ����!� ��

������'� ���!��!������������%��"���������������! ���/����������!� ������

������� ��"���� ���/���������!������������#'�+

����� ������� �� ��"%���������������������! %��1 ��"%�5�"��������#�

��� � ���� ������� �� ������&� �� ����!��� ��� ��������� ��� �� ��"���� ����

��������#� ��"��������������������&������������'�� �'!���&���! '��� ���

������� ���� � ��%����������������2��!�������"���! �����/����"���

� ���� ����� %��"���������/������ ������������ ��"�! ���������/�����

� ����

A���$� '� ����!��� �� ������������� ���� ��!��� ���� ���� �8F� ���� ���

"�� ��� ��� ��"%����� 1"������� �����%���� �E�%���5� ������/�� ���� �� ����� ���

����'�!��� ���������������������#���������

(�"� ��!������� %��� ��"%������������ ��$����� ���'�&���!�!�'�"���"'

���� ���!������������%������� �/��������� ��� � ����������!�����'�!�

����� ��$���&�$���%��� ����������������������� � ��%��

.��� �� �!�� �� #� ��"���� � ����!���&� �� ���� '� ���!���������� ��� ���#��

������������� �������������������%!������ � ����

I�!����'����� ��"%���� �/��������� ���������� ��$�����������������������

� ������������ ����!��������!�����'�������������������!������������

;����<<�!�� ����� � ���!!���'��!��� � ��%�� �������'�!��

0����#�

��� � ���&��������/������ ��������"�" �!������#� ��"%����&����������

1 ����5&����� ���"���"'��� ��'�����!��� 1�������83786P5���!�!�� �������!

3�6

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

�� ������!��!%����������������� ���� � �������� ���I�����!������'������

��� ������� ���� ���� 1������� !�� 873�P5� ���%�� ��� � ���� "��� ������ ��

!����������!�!���!�������' ���0�����������������!������������������ ����!�

���� � ������������������ ����1���!����������#� ��"����'�����������H73E

�������������������#�����#��������� � ���5����������������������!��� ���

�����������$����#���������1 ���!�����5��� � ����I�"�" �!���������!��

���� ������� ������� �����#�� �� ������� ��� "������ ������� ����� ��� ���

��!����!�������������1���'������#�5&������7#���������1#��'������#�5�'

��� �� �� ����� 1�� �� ��!����5�� I� ���'� �����#�� ������� ��� ��� ��!����!�

�"����%�� � ��� ��������� !�� �����$����� �� " �������� !�� %���� ��

������� �������� �����������!�������� ���" ����������/�������� � ����!�

!��%���3E7�E�as�

I�#��'������#���������!���" ��� �$��������" ����!��#���7����������

12 ��;��5��?�������'��!� ��!����#��'������#�������� ��!������� ������!�%!�����

�������� �������������;E7HEF� ��"�������������EG�

I� ��!����!�� �� %�� ������� �� !�� � ������ ���� ��!������ ������� ���

������������� � ����!������� �� ��!���� %���&�!��������&����������

����� ���� %���'�������������#��&� �����������'����"! ������$ ����

������ 2�!��������� ��� ����� ���� �� ���� ���� �����#��� ���/���� ����� ���'

��! '����������� ��"������������������%��

<�������������#��� ��������#'���!������ � ��%���� ��������������%��!��

'��������!����%!����?'�������!��������#���!� ����#'���!���������������

������'����!���" ���!�! �����

2 ����;;��0���� # � � � � � � � �� � � �%� � �! �' ��� � � �� %� �

3��

�������;;

0���'�!�

M�� ���� ����!���#����������� ��������#���� ����� ��!������� �" ���� ��'7

����&����������!�'���12 ��;�8�5��?������ '���� � ��������������!���� ���

��� ������ ����� 1���� ��!��� HE7H�F5� � ��� ��� ������ ���� �����!���������

$���!�&� ��� ���!!������� !������ ��� ��� �� �� ������� ��� �"������� <�� ���

���"��!�� ��� ������ ����� �� !�� ���� "� %����&� "������� ��� ����� �� ��!� �

� ��� ����%���� ?��� !��� ��&� ��� � ���� ���������� !�� �� ���� ��� ����

���� ��!����8E78�F��� ����������� �����������$� ����������#�������12 ��;�8$5�

?���" �� ��������������������#���������������� ��$�$� ����/���(�����������

����� ���� ����#��� �� ��'�� � ���� !�� ����� ����� �� ��� ����#�� ���� �

! �����/������"����'� ��!�'��(�����#���� ��!���� �������#�"������%�������

!����%!��� ��!�� �$����" ������������ ������!������#�!��������������

���� ����'�!�� ��������� ���� �������� �!������� ������ M�� ���� ��� ����#

��!������������!����������������

2 ����;;�8$0���'� !� � �� %� � ! ����� � � � ��������� ! � '� �

2 ����;;�8�.��� � � � ��������� ! � '� ! � � ?�� ��� �2���! �'� 0���%� �

3�8

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

2NQ�I?2�?

3� <���#�!���������+

�5��!��������������

$5�����������������������������������#! %�� �

�5��!���������������$������������#

"5������������������������ ������������)����#! %�� ��)

�� (������"� ����������� ���'����������#! %�� ���� ����������#'�� �� '�!!���+

�5���%�!�����%�&�� ���'�������%�&������#�&� ��"���&�#� ��"���&�

����'�!�

$5� ��"���&�#� ��"���&�� ���'�������%�&���%�!�����%�&������#�&�����'�!�

�5���%�!�����%�&�� ���'�������%�&� ��"���&�#� ��"���&������#�&�����'�!�

"5������#�&�����'�!�&� ��"���&�#� ��"���&�� ���'�������%�

�5�� ���'�������%�&� ��"���&�#� ��"���&������#�&�����'�!�

!�5������#�&�����'�!�&� ��"���&�#� ��"���&�� ���'�������%�

.2N�LIOI

I�� ���'��������#! %�� ��������$���� ��S��� '��������%�!���������%�� �

���� �#"� 1� ���@�5� ���� ������%�� ���� ������ ���� ������� !�� �" ��� %���

1����!� �������5���� ����������!���' ������� ��!���&�����!���� �����!���

0 ��������� ���'�����������%������������������������������ ��!����!�

"������"��+�� �������������%��13���7������� ���5� �������������������������%�

16��� �� ���� �� ���5�� (� ����'!��� !�� ���� ��!��&� ����!��&� ���!��&� �������&

%�� ��!�����!������ ����������������'�������"����� �������#����������%�

�� ������������� ������%��� I� � ���'� ���� ������%�� !���� �" ��� ������7

!������ %���� 1��� !��������5� ������� ���� ������ !�� ��$���� � ���'�� ���

����������# ����!�� %���

2 ���� ���� ���� ��� '� ���'�� 1��� ���������5� � !�������� �����/�� %!��� !�

���� ��$���������� �����������������"����� ���&��������/������������� ���

���� � !�������� 1����������� ���'�&� � ����!���5&� ��� ������� �������� ���

������%�� %!��� ��� ��� !���!��/���&� ��� ��!��������� �� ��� ���� ������

�� ���������!������������� ���

<�������%������"��#�����������#������ � ��%��1$�$� ���5��������%����

��������� ������������! ��1�� �� ��"�����%�5�'� �� ������� �� 1�� �����!� �

��������5�������!��� ��$����� ���'���?����� ������� ���! ���/������� � �7

���1 ��"���5&�����������������;73E��������!���������1#� ��"���5&� �����/���

��������������� ����#�����������������������������0 �����&����������

3E�������������� ��"���&���������!�����"���������������������%����!��!��

� ����� ����� ���� ��� � ���� ����� ��� ��� ��!����!�� ������ ����� �

�" %���� ����������������������'�!�&���#��������"������������#���������

3�4

�������;;

�� -%!������'���� ������� � ����!����!!�������� �������#���''�������������

!��������+�##����������#�&�!!�����'&�!!�������&� ��"���&���������&�

!�� ��!������ ���'�&� ��$����� ���'�&������!� ����������&�##� ��"���&�

����'�!��

6� 0�������������""������������� �������� ���!!��������'!�������$������� ����

������ ���'�����������%��113��7��������� ���5� ����������������116��� �������

�� ���5��������%�����������#! %�� ��

�� ?��������!! ���������!!����#������ � ������E�������������������������#������

��"%������DD������������������������������'�!!�!�'�''��� � �������R�

2NM0?�IN�0�(�<<2N(?

2���!�'����+��99��!����� ���'���������%�������#! ��' ��

? ���

T��� ����!������������1 ������"��5���&�!��� �'� ���� �&�� ���'�������%�

����#! %�� ��

.��������

I� � ���'� ���� ������%�� ������� ��� ������� ��! '� ���� ��� !�������� ��

��$����1����!��'����/����5�� ���'������� ���� ��������������������������

��!�� !�� �" �� "������ �� %���&� ��� !���������� ?�� �"� ��$��� � �������

��������������������"����� ���&� ���/����"������������������� ��������������

��������������������� ���� ��7�'�� ���� ����!���� ���� 1��!�����'5���������

���� ������������ ���/����

(�������������!���������������%����� ����������������!�������

A� ��7�<<�!�

�5 -�����'�� ������� %������ �������!��&���! �����!��&����� ��!�����F

��! �� '�����!���;EP�

$5 ����#�� ���� !��� ����� '� ���!!������ "��"���� ������� 0������ ��� ��

"���!�����������������1�EE� ��������� ���/�������� ���'������ ������

�E�EEE� ����5� ����� �� ���� "���������� ������ "�����'���� !�� %�&� ��!��

1 ��$��%��� ���'�5&����������&��������������������������������� �'�����������

� ���'�

�5 ���$����� ���'�

"5 ����&�" �������������"�����������������������������������7��as��

�5 .������'� �����������������������&�@���"� ��"�����&��� ��������� !��

���������&����������!� ������

3�;

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

2 ����!�

35 0��� "�� �� '� ��� �� ����!�'�� ����������� ����� ���!����!�� !��� %�

� ���'�����������#! %�� ��������������� �/������� ������������������

M�������!���"����������������!��!���7���������� ���@�������� ��!�����

%�������������F��

�5 �������������������������������� �������������������� �������!������

���/���� ������� � ��� �������� ����������� >���� � ������� ��������

����!������������&��������� ������!���������������!� %���������7�������

������ ���������7����������!������ ��$���� ���'��

2�������$���������"��� �� ������!����������%���������������������

!���"� ��$����0��!��������"����������%���������������������������������

��������� ���� ���� ���'� ��� $��!��� 1� ���� ��� 3� �� �� �����5&� ��� ���

���� �/����!�����������������'�� ��� ������"�!��!����E&�73as� ��������/���

������������!�������������? ���/������������!� ������

�������=!���������������������� ����������� ����� ������������� ��!��� �

! �� '�����!����I� ���@����������!� �������$������������������!����%!��

���������

.�! '+ ����������������� �����������������������������������!�

���� ��$���

�5 ��������������������������$���������"���������������"����� ���� �������

���������������������!��#� ��!��� ��$��������������'��������������� �����

���"����!��� ��������� ��������������9��!������� ��6 ��$���

65 ��������������"������������"������

�5 ���� ��&� 6�� ������ ����� ���� � ���@�� ����������� 1 ��!��� ��� ���� ��$��

� ���'�5������%����������������%��1"�� ����6�%���5�

85 0��!��������#���'!�������!!����������������1������ ��������5����%����

����������"����������� �����'�"� ���1���5������������������������������S���

������������<��/�����������������������������"� ���������0��!� %������

"� ���������������������� �������!����������� �� �����/��������)!�����')&���

����������� "���"'� ���� ������&� �����%����� ������%�� ���� (� ��������� 1���

�� ���5� ���%����� !�� ���������� %�� �� �������� ��� �7�� ������� ��� �����

���� !�����!�� ������37�as�

45 .�������������"��������������������%��1"�� ����6�%���5�

;5 <���� �� #������� ���� ������%�� 1���� �� ���� ����5� ������� 1 ��!��%����

"� ��� ��� ����������� ��������5� �� ����!��� ���� !�����'�&� ����� ����������&

��%�� �� �� �������� ���� ������%��� ��� �������� ������� ��� ���������� ��

���� �/����!���7�as��(�����������������������%�������S��������������������

�������"���!���������� ���������������'�!�����'���.����������������������&

���"'� � ��� ���!�� !�� � ������� 1�' �5� 3as� �� ����� ��� ��&� "� ������� ����

�� ���

3�H

H5 ?��� �/�����������"������������������"���"'����� ����1"�� ����6�%���5&

�����/���� ���� !�����'� ����� #���'!��� � ��������� 16��� �� ���� ����5

��!��%����� �" �� "� ���� �� ���%����� ��� ��������� ��!��%����

� ���� $��!���� �7�� ������� ����� !��� ��$���� � ���'�� �&� ����� ����!��� ��

��������&�����������!���������!��

3E5.�������������6 ����1"�� ������ ���!'������5��������/��������!�����'

�����#���'!�������������1������� �������5��.���������������#�������������

!�� "�� ��!����,���� � ���� ������� ������%�� #������ %���� ���������� M�� ����

��!��%���������" ��"� ����1����������7�as5&� ������'��� ������ ��"��

������ ��"������������'���!���� ���'������������6�%�����Q�� ���'�������

��������"�������� ������$��!�����-��� ���/���� ���@��������!� ��

2���!�'�����+��99��!��� ��"%����� ��������#��

? ����

Q��!��� �������������������! �!�����������%!����������������� ���'����

����#! ��' ��&���������"���"'����������'� � ��%������������������

.��������

I� %���� �������� 1���� �� ���5� ��� ����#! %�� �� �� ������ ��� ��������

���/����� �����������!�����������#���� � ��������(�!��������������������

�� ���� ��"�� ���� "����� ����� ����� �� ���� '� ����� �� ����� ��!�� 1���!� �

��������&� �@���"��� ��5�� (� ��������� ! �����/��� � ��� �� � ��� ���� �

����%������0 ��������!����'� ���� � ��%���.�����������������������!�

������"�� �� ���� ��� $��� �#�� ����%����� �� � ��� 12 �� ;�45&� � !�������

�����/����������%!��1�����#�5�����������������

2 ����;;�4.� ����"� � � � � �� � � �� �

�������;;

38E

A� ��7�<<�!�

I�� ���'�����������������! �!��

*������� ��"�� 1�������&� �� �&� ������� ���5&� ��� ���� ��/������ ;73E

������� ���� �� �$���� !�� "�!��!��� �E74E� as�� 0���� ��� ��"�� ������ ��� ����

���'������ ���%���� %�� ��"%�����1���!� ����������&� ������� �@���"��� ���5�

���$������#'���!���

2 ����!�

35 <���$"��"����������������#��������������6 ���&���������������������'

!���� !��������� ���� %����� ����� ������%�� 1����!�� �������!��� ���'�&

��������!�� !��������&� ���!�� ��� ������ ������ ��� !%������ ���&� �#"�� ���� �

!�����������%��������#�����%�&������'� �%����������� ������� �������!�

���%"��� �� "������&� ��$�'� �������� !�������� ��!�� %�� ���%�&� ����!�� ��

�����������5�

�5 ��������� �� ���� ��! �� 1 ��"�� ���%�� ����� �� ���� �� �� �������&

������&� ��� �&� �� �� ���5� '� �� ����� �� �� 1�� �� ���!� �� ��������&� ������

�@���"��&� ���!� ��� $���!��5� ����� ���� ��� ��������� ������ ��� ����� ������

��������������'!���������!���������������������%��!��� ��$����� ���'������

�����������������!������� ���������!���

�5 .���������� ���� ������ �!�� ���� ������%�� !��� �� �� ��"%����� �� ��

! ����!��� �� �� ���� )��������)� ��� ��� ���� ���� �������� "���� �� ! '��� !�

� ���

65 -%"� �� %���� ����� ���� ������ �!�� ����������� ��� ��� ��� �������� "���� ���

��������! '���!�� � ����<��'�"��%�������������$��/���#������������ ����

���������������%����� ����������

�5 2#'����%������������"��!���������� ��!��'������������������� � ��

� ���������� ��������S���������"�� ���������#��������� � ��������������

���!��!�����!%������������������1!���U5� ����� ��� ���!� ��� �'!���������

����������!����������#���������1 ������! '���;5�

85 ����������47;��������������������#��������#���������� � ��%��!��������

����� ����� ��"%�����!�� �����&��� ��� %�� ��� �����/��������� � ������

�� �����!��!�� ������1 ��������'����!� �5�

45 ��!���������"������$��/����1������ ���5������������������� � ������

��/�@����

;5 -�������� �� $�/���� #� ��!��� ��� � ���� ��� � �'� ���� '� �#��

1�� �!����&� ��������&� ������������&� $���������&� "���� ��5� ���� ��� ��'�

��������

H5 �� �������� 3�� ������� ����� ���� ������ �!�� ���� %����� ������%�� !��� �� �

��"%����� "��������� ���� �����#�� ���� � ��%�� !��� ��$��� ��#'���!��

1���� ��!���;E7HEF�����E������5��,���� ��������� � ��%����'����� �������

�����%!���� ��� ��!����"��� ��� � ��� ��!�&� ��� ! ��� ��� �������'!���� 7� �����

������������7��������������� � ��%�� �������#"������ ������1������"��5����

������

I�22 ���'�����<<���#! %�� �

383

MLQ??0N�

K ��� < ���/%�!�������� �'���� ���1��� �%���"�5

K �!���� ��'����� 2��������!��!�����������!! ����� ����!��!��1� �!��5

������ ��'�����

0������� ������������� ������������ ���������������

0��!����11!����''������5� ��!�'����������!!%������������������� �@���� �������

!���������

J��������������� 0/��� ������� �����%!���$�� '��������!���

M�����2���������������'������1����&���������&�������5�!S���������!!��-� ������

!������� �� �� ��������

M�������"�� 2" '� ���! ��'� ��� �������� � ���!! ���� !���� �@���� ��� ��

�����������������������"���������!!%��

2������� �� ����� `WZabWcdXW� becceXdaW ��� �������� ���� �� ��� � �� ���� �

��������������������!!���������������� �����

2���������� //%�� 2���� ��� /%�� 1�� �� �����&� ��"�&� !�����5� ��� �� ���� ��!��� ��

!%������ ���� ������/�������!������ �������� ��!��� ������$��������0�������

!�����������/%��1�� ������!� �5����� �� ����������� ��!������� ���������

���� ��!�������!�����'�

\� ��/����� ���'� !�� ���'� /������ ���!�� !�� !� ���� ��� ��� ��� '

����/������!! ���� ����� �������� ���"���&� ���� ��������� ��%��&� ��

����!!�����

����������''�!!����!����������� (���������$��! ������!��!��� ���� ������

� ��� ���!�� 1!�����!�5� � ���������� 0�� ��� ���� ����� �!����!��� � ���� ��

�� ��������

����� 2�����!� �%"���! ����!�������� ����!��� ��'������A��� �����%���"%�

���+��������� �&���� ���� ���� �����$�!� �� ����1$�!� ���5

���'���� 2���� ���� ���� ��� ����� ��� ���!!�� ��� ���! ���/���� ���� ���� �

����������������� ����

��!������ ��'����� .��! ��'����� �"���&� ������� �� !�� ��'� ���!��!�� ��

����� �����/�� ��� � �� !��� "���!'� ��� � ���!! ���� �� ������ ��� ��

��!��'!������������������� ���!�������!!��

��@���� I� ������"��� ���! ��'���� ��!���������!! ����������"������

��!��� ���������!!���

<���!!� I� �@�������������!!���1� ����&�����5&����1���!5 ��'����&���������

�����������'�����1���&�����&�$�!� ��������&�������5�

<��!!$! ��� 2 ��!������!���������%��'����%���������%����� ���������������

��������������!!��

<��!!�!����� (�! ����!����!���!������������ ���� ��� ��%�������!!��&

�������/�������������/��������/�!������

<�������� I���� ���"��'���!������$������������!%�����������1�� ������� ���5

��� ��/��� ����� ���� "����� ������ (� ���!!��� !�������� ���'� ���� �!��� �

M��!!��

38�

����������)��������������)�1�� ����� ����5�

<���#�!���� ����������������������#! %�� ���

T� ���� I���� ���!������$�����������" ����"������������%��!� �����!��!�

���������

T��" '� ����!! ���� 2���� �� ���!! ���� ���� ���� ���� � ���!! ���

��������� ��� ����!!�� ��� !�� "����� ��� ������ ���� � ��������!�� ���

���!! � %�����%��

( � '� ����!!�� I� �������� ��� ���� ��� ����� ��%���� �$"��"��� ���� /�'�� ���

���������!���� �@���� ���! ������� ������"����������!����

(�������� �� ��� ���!� �� ��� ��� ���!� �� ����� ��B����� ��� ! ���/���

����� �� ������$�����!��� ��!��%����� ��� �!�'!��� ���!�&� �!���!�� �

"�������������������'�

.����� �� ��� ���!� �� ��� ��� ���!� ���������B��������! ���/������

�����"�� ������!������� � ��������������������� ��

.���!� ����! ��'� ! '����� �������� ��������������� ��� ��!�����

���!! ���� ��� ��� ��$��'!�� �� ��������� ��� ��������� !���� ���! ��'� ���

�����%��� 0��������� ���� ��!!���� #����� ��'����&� ��� ���������&� ���� "�

��!������ ���i���' ��

.��! ��'���� 2���� ����!� ��� ��'���� ��� � ��� ��!�� ��������� ���!!��� !S

�����

.����/�� < �! � ����� ������� 1������������������ �����5�����!���

���� �� ����! ����!����������'������

?�'���11���!!!�'��5� (���'� ������!!���1� ���������5���������!!��

?�����'� ������������������������������� ��������� ���'��������#! %�� �

����������%����������

?���� ��������!!�� I������������!!�&�����������������E�����������/�'�������� �

��� ������� ���&� �� ���� �! ������ ��� ��� !����'� �� ����� �����&� ����&� �������

����������������� ���������!!��

���"����� <��!! � ��� ���! ����� !��� ����� �������� � ���!! ���

����������������1�� ��!���5���������� ������%!�������!!���

���"���!�� I�"�" �!������������������!! ����"�������'�!������!!���

*���� ��'����� �� ���'&������"�&� ����� ���! ��'���������������������������

�#���� ��� $�!��� ���� ��%�� !��� �������� ����� ?��� �#���� ��� ������ $�!���

���!!��� ��� ��!��� ��� ���� ���� ��'����&� ����� �� ����� ��/�� ��� �� ����!

��������������������!! ���!������!!�

M��!!��

38�

J�JL�(MN0*�0

J�!���"� �&�<<��22��33HH4��-�����������.�����%��2 ���%��<���#! ��' ��� ���

���-�� ������,����!���9%��������-"� �� '�-���$'&�M�.�0�&�0�'��&��E��!���

-����&� ���M�� 33HH�� ?�������+� 2 ���'�<���#! ��' ��&� ����������<�����

2 "�!���M��������&�D�!!���� �&�34H�!���

<�� �&�DD��33HH3� >��������<��� 0�'��&��8��!���

<�� �&�DD����EEE��(�2����������.�� �� A�������M�������&�0�'��&�;E�!���

A�����"��&�<<�-��33H;�� <��!! ����7�2�!�'��� ��2�����'��2 "�!���2���!�� �7

����&�D�!!���� �&��44�!���

A�����"��&� <<�-�� 33H;8� (� <���#! %�� ���� J����� �� 2 ���'� 0�.�D�&

D�!!���� �&��4�!���

9��/����&� ..�9�� 33HH8� <��!!�� �� <��!! � '� �� � '� <��!! � '

2���%��!�&�D�!!���� �&��8��!���

9��/����&�..�9����EE���2� ���"�?��������� A�������M�������&��;�!���

J$�������

2�������������+ )0�����#����������2�2�� ��??�2���)

.0�-0MQM��(��T?���(A�(

< �����00���..���"�����

(�������������'��0�.�D�

.���"������.�"���� ����!�����

,��+��������������� ))2 ����!��$$$����&����!�� ��������"���������!���� �����������

������������!!��"%���������� � '��22��������� '��

2 ���"��!���11��2�2�5)�

7 2�!���� ���A�����������,���

?��'���MM ��$��

0������"������.�"���� ����!�����

7 A����������������M�������&��������� ��

.��$�������

M�%����JJ��!��

?��$��������.�"���� ����!�������

?����!� '�2����'����,�������

7 J��!���MM�%���&�?��$����.�"���� ����!�����&�2�!����� ��

�������������������3C6C�EE6

7 M /��'�JJ� �&�?��$����.�"���� ����!�����

7 M ��$���??��'��&�0������"���.�"���� ����!�����

7 �����/����������!�������&��.���"��������������!��.�"���� ����!����

7 ?������<<�����&�.���"��������������!��.�"���� ����!����

7 ��$������..����%��&�2 �C ��0C�����2 �C!��&���!���!��.�"���� ��

��!����

7 <��� ������������&�2 �C ��JC�����2 �C!��&���!���!��.�"���� ��

��!����

0����������������������'���"'������'�������������$$���&���� ������������

" �%����� 1aiovZd]bV5&� '� �� �'!�� ��� !�� ��"'���� ���'&� ����� ���� �����'� �"��� ��

.�"���� ����!�������