Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

 • Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM

  1

  Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM

  2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................... 3

  2. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ...................................................................... 4

  3. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ................ 7

  4. ΚΥΡΙΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ/ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ .................................................................. 12

  5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ..................................... 13

  6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................... 14

 • Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM

  3

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Αυτός ο οδηγός στοχεύει στην διαθεσιµότητα µιας µεθοδολογίας, σε όλες τις

  οντότητες/ συνεργασίες για την αυτο-αξιολόγηση στα προγράµµατα

  συνεργασίας,που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος 2WORKSAFE,

  και βασίστηκαν στη µεθοδολογία EFQM και στο ερωτηµατολόγιο αυτοαξιολόγησής τους.

  Εποµένως αυτός ο οδηγός συνίσταται στην περιγραφή της εµπειρίας του

  προγράµµατος 2WORKSAFE χρησιµοποιώντας αυτή της µεθοδολογία για την

  αυτοαξιολόγησή του, τη περιγραφή των ακολουθούµενων βηµάτων, τις κύριες

  δυσκολίες που προέκυψαν, πώς υπερνικήθηκαν, καθώς επίσης και µερικές

  προτάσεις για τις µελλοντικές εφαρµογές.

 • Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM

  4

  2. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Εκτός από την εξωτερική αξιολόγηση, προβλέφθηκε επίσης µια αυτοαξιολόγηση

  για αυτό το πρόγραµµα βασισµένη στη µεθοδολογία EFQM (Ευρωπαϊκό Ίδρυµα

  για την Ποιοτική ∆ιαχείριση) που περιλαµβάνει ένα ερωτηµατολόγιο για την

  αυτοαξιολόγηση (καθορίζοντας την τελειότητα, λαµβάνοντας τα πρώτα µέτρα - η

  προσέγγιση ερωτηµατολογίων, EFQM). Αυτό το ερωτηµατολόγιο επρόκειτο να

  εφαρµοστεί δύο φορές κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Η πρώτη άσκηση

  εκτελέστηκε µέσω της εφαρµογής του προγράµµατος, στο µέσο στάδιο της

  εφαρµογής, και η δεύτερη άσκηση εκτελέστηκε στο τέλος του προγράµµατος.

  Το ερωτηµατολόγιο αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει οποιαδήποτε οργάνωση ή

  επιχείρηση έτσι ώστε να καθορίσει τη θέση της σε ένα επίπεδο επιχειρησιακής

  τελειότητας. Είναι βασισµένο σε µια δοκιµασµένη - και – ελεγµένη µέθοδο

  οργανωτικής αξιολόγησης σε ένα ευρύ φάσµα πτυχών, οι οποίες καθορίζουν

  συνολικά την τελειότητα από την άποψη της ικανότητας και του οργανωτικού

  αποτελέσµατος.

  Το ερωτηµατολόγιο εξετάζει την ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ υπό µια ευρύτερη έννοια και δεν

  εξετάζει µόνο τις πτυχές των ποιοτικών συστηµάτων διαχείρισης (όπως το ISO

  9000). Αναλύει τα ζητήµατα όπως η αποδοτικότητα των διαδικασιών,

  λαµβάνοντας συνεχή βελτίωση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την

  υποχρέωση των οργανισµών στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δυναµικών τους

  για να επιτύχουν τους στόχους τους και τα άριστα αποτελέσµατά τους.

 • Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM

  5

  Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 50 ερωτήσεις, µε ίσο αντίκτυπο στο

  τελικό αποτέλεσµα, και διαχωρίζεται σε εννέα τµήµατα ή θέµατα, τα

  οποία είναι:

  1. Ποιοτική ηγεσία

  2. Πολιτικές και Στρατηγικές

  3. Άνθρωποι

  4. Συνεργασίες και Πηγές

  5. ∆ιαδικασίες

  6. Αποτελέσµατα για πελάτες/ οµάδες στόχους

  7. Αποτελέσµατα για αυτούς που εµπλέκονται

  8. Αποτελέσµατα για την κοινωνία

  9. Αποτελέσµατα απόδοσης

  Αυτές οι εννέα πτυχές αποτελούν το " Πρότυπο τελειότητας EFQM».

  Έχοντας αναπτυχθεί από το EFQM, σήµερα αυτό το πρότυπο αυτοαξιολόγησης

  χρησιµοποιείται από µια µεγάλη πλειοψηφία ευρωπαϊκών χωρών

  προκειµένου να προσδιοριστούν οι οργανώσεις που καταδεικνύουν την ανώτερη

  απόδοση.

  Οι οργανισµοί που αποφασίζουν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο µπορούν

  να αναµένουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Υποστήριξη στον προσδιορισµό του τρέχοντος προσδιορισµού θέσης του,

  στην παγκόσµια επιχειρηµατικότητα και στον προσδιορισµό των

  προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων για το µέλλον

  • ∆υνατότητα να γίνουν οι συγκρίσεις µε άλλες οργανώσεις

  • Υποστήριξη στον έλεγχο προόδου από ένα σύνολο βάσεων

 • Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM

  6

  • Υποστήριξη στην αξιολόγηση από τις διαφορετικές απόψεις των

  οργανωτικών µελών, σχετικά µε τις επιτυχίες και τις αδυναµίες

  • ∆ηµιουργεί µια αφετηρία για την εφαρµογή των βασικών βελτιώσεων. Στο

  µεταξύ, µπορεί να πείσει τους οργανισµούς να µην προωθήσουν πάρα

  πολλά µέτρα βελτίωσης, ταυτόχρονα.

  Το ερωτηµατολόγιο µπορεί να συµπληρωθεί µε διάφορους τρόπους:

  • ατοµικά, για καλύτερο προσδιορισµό µε το πρότυπο τελειότητας EFQM και

  για µεµονωµένη αξιολόγηση του οργανισµού.

  • από πολλά άτοµα ξεχωριστά , των οποίων τα αποτελέσµατα θα

  αθροιστούν, θα καθοριστεί ένα µέσο αποτέλεσµα και θα προσδιοριστούν οι

  τοµείς της µεγαλύτερης απόκλισης απόψεων

  • σαν άσκηση οµάδας, της οποίας οι δυνάµεις και οι τοµείς βελτίωσης

  αναλύονται εκ των προτέρων, προκειµένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσµα

  από την οµάδα σχετικά µε την αξιολόγηση του οργανισµού.

  Η µεθοδολογία έχει καθορίσει επίσης τον τύπο υπολογισµού των επιτευχθέντων

  αποτελεσµάτων από τον οργανισµό µετά από τις απαντήσεις στα διαφορετικά

  ζητήµατα/ θέµατα.