Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015- ... παδ α...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015- ... παδ α...

 • ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

  ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

  ΣΗΛ : 2103688013/8016

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΔΝΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ

  Τποθαηεύζσλζε: Δθπαίδεσζε Δλειίθωλ - ΢σλετηδόκελε Δθπαίδεσζε θαη δηα βίοσ

  κάζεζε

  Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

  ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΓΑ΢ΚΩΝ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤ΢Α

  Καηλνηόκεο Πνιηηηθέο &

  Πξαθηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε

  Δλειίθσλ (Τ) Κ.Μ. 2ΤΓ1

  θ.Κόθθνο

  Σεηάξηε

  3-6κκ

  Αίζνπζα 6

  Μαξάζιεην

  ΢ηξαηεγηθέο & Σερληθέο

  Γηδαζθαιίαο (Τ)

  Κ.Μ. 2ΤΑ3

  θ. Βξεηηόο

  θ. Λαδαξάθνπ

  Σεηάξηε

  6-9κκ

  Αίζνπζα 6

  Μαξάζιεην

  ΢ρεδηαζκόο, Δθαξκνγή θαη

  Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ

  Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ

  (ΤΔ) Κ.Μ. 2ΤΔ2

  θ. Καξαιήο

  θ. Φξαγθνύιεο

  Γεπηέξα

  3-9κκ

  Αίζνπζα 5

  Μαξάζιεην

  Μαράζιεηο Γηδαζθαιείο: Μαραζιή 4

  Έναρξη μαθημάτων Γευτέρα 21/03/2016

 • ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

  ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

  ΣΗΛ : 2103688013/8016

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η: ΑΝΑΓΝΧ΢Η,ΦΙΛΑΝΑΓΝΧ΢ΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

  Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

  ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΓΑ΢ΚΩΝ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤ΢Α

  Φπρνινγία ηεο αλάγλσζεο (Τ)

  Κ.Μ. 1ΤΒ1

  θ.Γαιαλάθε

  θ. Μαγνπιά

  θ. Υξηζηνθίδνπ

  θ. Καινζπύξνο

  Σεηάξηε

  3-6κκ

  Αίζνπζα 1

  Μαξάζιεην

  Θεσξίεο αλάγλσζεο & κέζνδνη

  θξηηηθήο πξνζέγγηζεο

  ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ (Τ)

  Κ.Μ. 1ΤΒ2

  θ. Καινγήξνπ

  θ.Οηθνλνκνπνύινπ

  Γεπηέξα

  3-6κκ

  Αίζνπζα ΤΑ1

  Ναπαξίλνπ 13 Α

  Θέκαηα Παηδαγσγηθήο

  Φπρνινγίαο (ΤΔ) Κ.Μ. 1ΤΔ3

  θ.Μαιαθάληεο

  θ.Αδακνπνύινπ

  Σεηάξηε

  6-9κκ Αίζνπζα 1

  Μαξάζιεην

  Μαράζιεηο Γηδαζθαιείο: Μαραζιή 4

  Έναρξη μαθημάτων Γευτέρα 21/03/2016

 • ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

  ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

  ΣΗΛ : 2103688013/8016

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η: ΓΙΟΙΚΗ΢Η ΑΝΧΣΑΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢

  Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

  ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΓΑ΢ΚΩΝ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤ΢Α

  Δθαξκνγέο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο

  ζηε δηνίθεζε ππεξεζηώλ

  δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο

  Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο (Τ) Κ.Μ.

  2ΤΒ1

  θ.Καιθάλεο

  θ.Κνπηξνκάλνο

  θ. Καπόηεο

  Σεηάξηε

  6-9κκ

  Δξγαζηήξην

  Πιεξνθνξηθήο

  Ναπαξίλνπ 13 α

  ηζόγεην

  Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο θαη

  δηεζλνύο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο

  (Τ)

  Κ.Μ. 2ΤΒ3

  θ. Φπξηππήο

  θ.Μπακπνύλεο

  θ.Ηθθνπ

  Σξίηε

  3-6κκ

  Αίζνπζα 5

  Μαξάζιεην

  Δηδηθά ζέκαηα Γηνηθεηηθνύ

  Γηθαίνπ (ΤΔ) Κ.Μ. 2ΤΔ1

  θ.Θενδσξάηνο

  Σξίηε

  6-9κκ

  Αίζνπζα 5

  Μαξάζιεην

  Μαράζιεηο Γηδαζθαιείο: Μαραζιή 4

  Έναρξη μαθημάτων Γευτέρα 21/03/2016

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η : ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ΢ ΝΔΤΡΟΔΠΙ΢ΣΗΜΔ΢, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ

  ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η

  Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

  ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΓΑ΢ΚΩΝ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤ΢Α

  Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή (Τ)

  Κ.Μ. 5ΤΑ3

  θ.Μπισλάθνπ-Κεθέ

  θ. Νηθνιαξέα

  Γεπηέξα 6-9κκ Αίζνπζα ΑΑ

  Ναπαξίλνπ 13Α

  Κνηλσληθή Φπρνινγία (Τ)

  Κ.Μ.5ΤΓ1

  θ. Γηώηζα

  Πέκπηε 6-9κκ Αίζνπζα 3

  Μαξάζιεην

  Δπηζηεκνινγία ησλ

  Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ (Π)

  Κ.Μ 5Π01

  θ.΢θνξδνύιεο

  θ.Κεραγηάο

  Σξίηε

  6-9κκ

  Αίζνπζα 3

  Μαξάζιεην

  Μαράζιεηο Γηδαζθαιείο: Μαραζιή 4

  Έναρξη μαθημάτων Γευτέρα 21/03/2016

  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

  ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

  ΣΗΛ : 2103688013/8016

 • ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

  ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

  ΣΗΛ : 2103688013/8016

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η: ΢ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

  & ΓΙΟΙΚΗ΢Η Σες ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢

  Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

  ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΓΑ΢ΚΩΝ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤ΢Α

  Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή (Τ) Κ.Μ.

  3ΤΒ1

  θ.Μαηζαίνπ

  θ. Ρνπζζάθεο

  Σξίηε

  3-6κκ

  Δξγαζηήξην

  ΢πγθξηηηθήο

  Παηδαγσγηθήο

  Μαξάζιεην

  Αμηνιόγεζε, δηαζθάιηζε,

  πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο ηεο

  Δθπαίδεπζεο: Δπαγγεικαηηθή

  αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ (ΤΔ)

  Κ.Μ. 3ΤΔ2

  θ.Μαηζαίνπ

  Σξίηε

  6-9κκ

  Δξγαζηήξην

  ΢πγθξηηηθήο

  Παηδαγσγηθήο

  Μαξάζιεην

  Γηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ

  αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο

  Δθπαίδεπζεο (Τ)

  Κ.Μ. 3ΤΒ2

  θ. Φαζνύιεο

  θ. Υαηδεδεκεηξίνπ

  ΢άββαην

  10-1κκ

  Δξγαζηήξην

  ΢πγθξηηηθήο

  Παηδαγσγηθήο

  Μαξάζιεην

  Μαράζιεηο Γηδαζθαιείο: Μαραζιή 4

  Έναρξη μαθημάτων Γευτέρα 21/03/2016

 • ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

  ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

  ΣΗΛ : 2103688013/8016

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΓΩΝ

  ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η : ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΔΝΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΢ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η

  Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

  ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΓΑ΢ΚΩΝ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤ΢Α

  ΢πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία ζηελ

  Δθπαίδεπζε (Τ) Κ.Μ. 3ΤΒ1

  θ. Μαιηθηώζε-

  Λνΐδ