a î mmàmmedusa.libver.gr/jspui/bitstream/123456789/2800/96/bitstream_10442.pdf · Πλ...

of 35/35
! ‘: a î mmàm » 5 ® <rtrA^K^À%&;Æ î· hMmmém Âg^X; ■ΕΤ υττ ·* sFffîi ¡ Φ Ν ■■:■■·£ ί ;;; 1 ■ . "# " ' · ■ ··'·. '* · ' i ; ί . + ' \ . ·.:··· ' ; ; '
 • date post

  08-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of a î mmàmmedusa.libver.gr/jspui/bitstream/123456789/2800/96/bitstream_10442.pdf · Πλ...

 • ! ‘:a î

  mmàm

  » 5®< r t r A ^ K ^ À % & ; Æ î ·

  hMmmém  g^ X ;

  ■ΕΤυ τ τ ·*

  sFffîi

  ¡Φ Ν ■■:■■·£

  ί ;;; 1■■ . "# " ' · ■ ··'·. '* · -· ' i

  ; ί. +'\ . ·.:···';; '

 • . ,. . ' .1 ,

  |β;'¿Ï? ■';¡i ...

  1 J-ÏV,J'H IS Bf l"

  ■ · ->

  |Μβ '■i. I·Γ I

  . ■lift ·f i t , · -

  ■ ώM i ■

  ■i:£pp

  I ■·:/

  $ÍN

  Ä -C ■ > “

  i(p ,/

  > u

  ' 1( n M t . _ f r f l p < Λ

  fc > r·. r.‘\ ' £ .-.. .

  -

  '

  i; fü γ

  - I .' ■ ' V

  >|* . Ϊ i t * '̂i‘

  M fa

  i · ,

  ι α Κ ε ν τ ρ ι κ ή Β ι β λ ι*'■ - V · '

 • , . *

  ·■>

  '

  * β ? β Β Γ ;

  .

  <

  ' ' ' · ' \ · ■

  '

  ' ·έ

  Ρ ; ' .

  ... F i a

  l'lí

  .i

 • ΠΕίίΗΤΤΜ

  ΦΙΒΡΟΫΑΡΙ0Ϋ1 ΡΡΤ

  α ρ . φ ύ λ λ ο υ 1 2 1 2 τψή φύλλου 1 00 δρχ.

  Οχι στην υποβάθμισητ η ς Ν ο μ α ρ χ ι α κ ή ς A u t / σ η ς

  Ενάντια στην υτιοβάθμιση του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, είναι, στο σύνολό τους, οι Οργανισμοί Γο- πικής Αυτοδιοίκησης, καθώς εμπορικοί και άλλοι φορείς τηςΗμαθίας,

  Μέχρι χθες το μεσημέρι στην εφημερίδα μας έφτασαν δεκάδες επιστολές διαμαρτυρίας από Κοινότητες του Νομού Κ(" Εμπορικούς Συλλόγους, ΚΤΕΛ, Αστικά, Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνοίν, με τις οποίες εκφράζετε η αμέρωτη ιαιμιιαράοταοη προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο το οποίο πρόσφατα αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για την επιχειρούμε- νη υποβάΟμιαη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την αψαίρεση, στην ουσία, αρμοδιοτήτων.

  Θα αγωνιστούμε μαζί σας..." τονίζουν στις επιστολές τους -----„Λ ν,,,,ηηύλιο. οι κοινότητεςΣτενημάχου,

  ' * Λ Τ » _

  σχολεία o to σταυροδρόμ

  Ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά παρουσίασε η απεργία των Δασκάλων

  κτ""ΐ^ν,Γ.ννών. ποσο-"Ροιρεοη, στην συοίο, αρμοδιοτήτων.»pnc ̂ ο Γ ο ? ,,εμ? τ0νΐζ0,,νσΠζ™ 0λές Ι0υς Km Νηπκ,γοιγτ^Γποσο-a* C S Ä S Ä i T Ä S Ä f s;,“r 0nr ,“„t,nvN'

  '“ ,ς °“ περιοοό,ερες ορμοδ,ο.η- ^ μα^ ία ς β η ίοωςναειναιτα υψηλότερα που ση-

  --^εόλ/wrC

  Ιτίμαοκ^Λ^ϊες..." τα υψ ηλότερα που ση-

  Επίσης οι Εμπορικοί Σύλλογο, Βέροιας και Νάουσας, τα ^ θ η κ α ν σε «Ρ' Π ύ £^κ τα - ζουν εναν ιδιαίτερα μαζι-" «,οιτιίματαχοΰ κλάδοι απο την πενθήμερη^απεργία. Ου- . ηηπνων,κύα1 * ,Ι|>· υκήνια Μι. · ■.·.·.> ,\. · ι ·*·ι,το ..................... ' ·.··.··■ >.··.γ ια ιη ν α ν χ ιμ, > ι.υτ,η ηT0IV οποίων υπάμνί ι III", διαπιοτπιμε\ .¡, έκδηλη /■ μ ήχον ία

  Οΐ πρυηγοίηα ν>:ς διϊι. 48ωρες αιιεργίτ,· "αα,,υ

  - » ηΙ.*Λ

  καθ.Εθνικού uuu ,u,ι ρ τ η ν ι* .» KOI I 1 U U I \ i i i T u v . » — — _Λπ , ,u m u n % íS ¡£ m f ftu v ' 1 * αι 'ς , K'"< «

  τ,ης δικτατορίας και τις ___, , ε. „ -ι · . 1 ̂ ̂ κ,ρπγι. nt· ιονωμε- ΠΟΙΟΙΛΜΠΙ,------------, „ „ , , c, r i t ,Y, T τ π ο . I l n · ν / '

  I ΔΙϊ ΕΡΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

  A c t a e s t F a b u l a ( Τ ο έ ρ γ ο ν ε π α ί χ θ η )(ici0 lu ο \ /ψ η π α . κ ό ιη ια εων em uuàeu- τη ν ένα ρξη ιο υ οχολι-

  \ α1ε*?Ρ°ύμε τ η ν αλ- τ ικ ώ ν (γ ια να μ η χρη- κ ο ύ έτους.π ι ,ά 'Ι 111ς σ κ υ τ ά λ η ς σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε Η δ η κ α , Ιΐάλ ι σΓηνΘα0η, ς ,ία ΐ(ιλΠ Ί'ίες βαρύτερη έκφραση), ε- β ιιμ ό σ, (1 εκ π α ίδ ε υ σ ηVoiit-s s -σ ί01 ,ς tu ItP· ΦεΡαν αποτέλεομα oirvEv ^ cwu για τρ ί ιη δΐιΐΐπ.; ασΚ ονΓεςτ,’>ν Pf'XP» Χρισχουγεν- c(Jδ ¿ μ (iδ α α π ε ρ γ ί α

  ιποοκπν σχολείω ν. να να μ η ν γ ίν ο υ ν πα ρα διορκεΰ,ς των ικ π α ι- 0t t,v ν« μη έφθανε η ελάχιστα μαθήματα. Η 8 m u K WV (δεν χρ ι,ο ι- ^ ν ν ω ρ ί α ι η ς ,ΙΟ\ ι - π α ιδ ικ ή κα ι εφ η β ικ η μ ο π ο , ώ LOv ό ρ οκ ,(ις κατά τη ν προε- -------------- ------------------ κ α θ η γ η τ έ ς γ ια τ ί γ ια

  *°Υΐκή ιιερ ίο δ ο γ ια Γρέιφει ο τον ιπ ιογρά φ οντο το νκ’ΐω ν 1"ΐλίίρ,"°η Τ

 • BéPouxn a l. 2

  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ - Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι ΑΠέμπτη (i fPeñpoOiuuátt I®*

  I Την I I-V6 μι An mu Δ)' και αδίλφέζ nnpcppcâty ον πτην ιλογιο νια ιην ηρω ι οχρονιο στον Ναό του Δγιου Αντωνίου o í c f | δεξίωση του Κ Νομάρχη στη Νομαρχία Ημαθίας

  2 · ην 16η παραμονή και 17 Ιανουάριου γιορτή τοιΐ πολιούχου της πόλης μας αντιπροσωπεία του ΔΧ και 17 αδελφές συμμετείχαν στην περιφορά και γενικά σιις εκ δηλώσεις της ημέρας

  3. Σιις 1?S lovouopiou σι αδελφ έ. και m Δ Σ οργυνω οαν απογευματινό για τους οίκοιρόφους tou Γηροκομείου μας Μετά από το κόψι- μ o σ π α ς .. τη δ ιανομή προσωπικών δωρων ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα Δοθήκαν ως δωρεά 50000 όρχ επίσης άλες οι αδελφές, βοήθησαν ώστε νο πουληθούν οι λαχνοί της λα- χειοφόρου αγορπς του Γηροκομείου

  4 Λπο τις 7 Φεβρουάριου άρχισαν μαθήματα πρώτων βοηθειών με τανκ Αβραμίδη Ιωάννη και τηνκ. Παπαίωάννου Θεμελή. ιατρούς μέλη του Δ.Σ.

  5. την Κυριακή 17 Φεβρουάριου εγινε λειτουργία στην Ιερά Μονή ι ης Δοβρας για τις αδελφές, τα Δ Ι , δωρητές και φίλους Ακολούθησε δεξίωση για αλους τους επισκέπτες της μονής,

  6 Ιην24 και25ηΜαρτιαυτο τμήμα συμμετείχε σ 'όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου και

  Πλούσιο χο έργο χου Ελληνικού Ερυθρού Σχαυρούτ ης Νομαρχίας Ομιλία στη Στέγη Γραμμάτων ιαι Ιεχνων

  δοξολογία Παρελεση, 6- ξείωση του Στρατηγού Διοικητή του Β' Σ ώ μ α τ ο ς Στρατού.

  7. Ολο το δίμηνο ετοιμάσαμε τη νέα σειρά εθελοντρίων για να αρχίσουν τα μαθήματα Συγκεντρωααμε ικανό αριθμό υποψηφίων, βρήκαμε γιατρούς, αίθουσα, κάναμε τις σχετικές ενέργειες γιο διδάσκοντα κλπ. οπότε σε επίσημη τελετή εγινε αγιασμός και έναρξη των μαθημάτων,

  Β Στις 5 Απριλίου η πόλη μας υποδέχθηκε την Ολυμπιακή φλόγα τιμής ενεκαν στη Βέροια γενετειρα του Δ Βικέλο, το άνομο του οποίου είναι στενά συνδεόμενο με τους πρώιους Ολυμπιακούς αγώνες Στην υποδοχή τιμής ένε- κεν υπήρχε άγημα και δικό μας,

  9 Την Μ Πέμπτη και Μ, Παρασκευή οι αδελφές, πλαισίωσαν τους εηιτοφίους του Πολιούχου και της Μητροπο- λεως και παρεστησε στο άγημα κατά την περιφορά μαζί με το οτρατό και τους οδηγούς κοι προσκόπους,

  10 Στις 12 Μαίου, γιορτάσομε με επισημότητα την ημέρα του Ερυθρου Σταυρού Το πρωί έγινε επίσημη λειτουργία, μνημόσυνο γιο τα μέλη Δ.Σ και αδελφώνλ που πέθαναν και δοξολογία. Στη συνεχεία έγινε ομιλία από την

  ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1996

  4ΟΝ0ΗΜ ΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ'Γελούμε την Κυριακή 9 Φε

  βρουάριου 1997 στον Ιερό Ναό Α γ ίο υ Ιω ά ν ν ο υ Β έ ρ ο ια ς ,• ΙΟνΟήμερο μνημόσυνο για την ιινάπαιιση της ψ υχής τ ης αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

  ΔΕΣ1ΙΟΙΝΑΣ ΣΤΕΡ.ΚΑΡΑΝΙΚΑ

  κοι καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας, α ς δεήσεις τους προς τον Κύριο.

  Ο» π ενθ ο ύ ν ιε ς

  Τα τέκνα - Τα εγγόνια

  Τα α νη ιρ ια - Οι λο ιπ ο ί σ υγγενείς Η δεξίωση θα γίνει στην οικία μας, οδός Παστέρ

  4 . ___________________________

  Ε υ χα ρ ισ τή ρ ιοΤο ΔΧ ιυυ Λυκείου των Ελληνίδων ΙΙιιμ/μα Βέροιας

  ευχαριστεί Οε.ρμό το Δικηγορικά Σύλλογο Βέροιας για τη δωρεό των 100.000 βρχ. για τις ανάγκες του Λυκείου.

  Το Γηροκομείο ευχαριστείΤο Διοικη τ,ικο Συμβούλιο και ο Τρόφιμοι του Γηροκομειου

  Βέροιας ευχαριστούν1. Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα Βέροιάς για

  την επίσκεψη στο Ιδρυμα, προσφορά γλυκών, και ενός γεύματος.

  2. Την κ. Μαίρη Αμοιρίδου για τη δωρεάν ιων 10.000 δραχμών στη μνήμη της μητέρας της για τη συμπλήρωση G μηνών από τον θάνατό της.

  3. Την υικ. Εμμανουήλ Γεωργαλή για τη δωρεά των 10,000 δραχμών, αντί στεφάνου, ο τη μνήμη της εξαδέλφης τους Ασπασίας Σι Μιιουκη.4. Την οικ. Κων/νου Φλώρου γιο ιην προσφορά ενός

  y αίματος στη μνήμη του πατέρας τους Ζωη και της θείας τους Μελπομένης,

  5. Την κ. Κορνηλία Μύιιλη για τη δωρεά 5.000 δραχμών στη μνήμη Μαρίκας Γρηγοριάδου - Μύτιλη.

  6 Γην κ. Μαίρη Θεοφάνους για τη δωρεά των 15.000 δραχμών στη μνήμη της μητέρας της Σμαράγδας γιο τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό της.

  7 Γην κ. Μορία Δαιμόγλου για ι.η δωρεά των 10.000 δραχμών στη μνήμη του πατέρα της Δη μητριού.

  8. Τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιάς γιιί τη δωρεά των 100.000 δραχμών.

  αδελφή Αγορίτσα Περδίκη και ακολούθησε δεξίωση γαι τους πολλούς καλεομενους μας

  11 Στις 26 Μαίου έγινε ε ξόρμηση στο σύνορο της ne- ρι α χ π ς Ν ε υ ρ ο κ ο π ί ο υεπισκεφθήκαμε το Φυλάκια έξοχης και μετά την περιήγη- οη - ξενάγηση μοιράσομε ατομικά δέματα στους ακρίτες μας.

  12. Σ τις 15 Αύγουστού, ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων που γιορτάστηκε στο Νομό μας στην Παναγία Σουμελά σπέρνε αντιπροσωπεία που κατεθεοε στεφάνι και συμμετείχε σ' ΟΛες τις εορταστικές εκδηλώσεις.

  13 Γην 1η Σεπτεμβρίου κάναμε τα μνημόσυν του τέως Προέδρου μας μακαριστού Παυλου στη Μονά Αγίας Κυριακής όπου εκείτο

  14. Την 22η Σεπτεμβρίου πε- θανε η Θεανώ Ζωγιοπούλου εθελόντρια αδελφή και μεγάλη δωρήιρια της πόλης μας. Αφησε μεγάλη περιουσία ζώ- ντας στην πόλη μας και έγιναν παιδικοί σ τ α θ μ ο ί β ι- βλιοθήκες, δόθηκαν φοιτητι- κ έ ς υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς . Στην έκθεση και εκφορά βοήθη-

  σαν και συνόδεψαν οι αδελφές.

  15. Το Δ.Σ. και οι αδελφές πήραν μέρος στη δοξολογία - στην παρέλαση στη δεξίωση και στην ομιλία για την απελευθέρωση της πόλης μας 16η Οκτωβρίου.

  16. Σ' όλες τις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου πήραμε μέρος.

  17. Στις 18 πέθανε η αδελφή Μαρία Σαγκαρέτου, στεί- λ ο μ ε σ τ ε φ ά ν ι . και συνοδέψαμε τη σωρό

  18. Στις 20 Νοεμβρίου έγινε με επιτυχία ο Ερανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Για πρώτη φορά οναλάβαμε κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη ε μείς. μοιράσαμε τομείς, από την παραμονή, κουπόνια, κα- λέσομε τις αδελφές και μαθητές και προοκόπους και πράγματι πήγε καλύτερα,ο έ ρανος.

  19. Ολο το δεκαήμερο που οπόμεινε οργανώσαμε τον έ ρανο στην ύπαιθρο Συννε- νοηθήκαμε με δήμους και κοινότητες κοι στείλαμε αδελφές όπου ήταν εύκολο έ τσι έγινε ο έρανος στο Δήμο Μελίκης και οε 13 κοινότητες του Νομού.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟΤο Λύκειο των Ελληνίδων Βεροίαςευχαριστεί ιην κυρία

  Γέρου Καζίινχζίδου για την δωρεά 20.000 δρχ. στη μνήμη ιου γαμπρού ιης Χαράλαμπου Σιδέρη.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟ11 Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιάς ευχαριστεί1) Τον κύριο Αριοτείδη Μούμογλου για την δωρεά

  50.000 δρχ. σι η μνήμη των γονέων του2) Την κ. Μαίρη Αμαξοπούλου για την δωρεά 10.000 στη

  μνήμη του πατέρα της Αλεξάνδρου Σχοινιώιη3) Τους κ Εμμανουήλ και Βασιλική Κοντογιάννη για

  ένα γεύμαΊ> Τις αδελφές Μαίρη Κουχόβα και Ελιααάβετ. ΚουχόβαΝιιικπ για τ.ην δωρεά 20.000 δρχ. στη μνήμη του πατέρα

  τους Στέργιου Κουτόβα5) Γην κ. Σοόλα Καλογήρου και χα παιδιά της για την

  δωρεά 50.000 δρχ. οτη μνήμη του συζύγου και πατέρα Βασιλείου για την συμπλήρωση 1 χρόνου.

  6) Ανώνυμη Κυρία για ένα γεύμα στη μνήμη της μητέρας ιης

  7) Το Εμπορικό Επιμελητήριο για την'προσορά γευμάτων οτους τροφίμους

  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ11 Το πκονιζόμενο κχίσμα στην περιοχή ΑΣΩΜΑ-

  ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, μαζί με έκταση 6.325 τ.μ., αξιόλογα έργα υποδομής και θέα ςιανταστική.

  2ι Ιδιόκτητός έκταση, επιψανείας 1407,76 χ.μ. εντός ζώνης, στο ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ και

  3) Τα 32,99% εξ αδιαιρέτου, οικοπέδου συνολικού εμβαδού 264,60 τ μ. αρτίου και οικοδομήσιμου, σχο ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ, ενχός σχεδίου.

  Ι1Λ Η ΡΟ Φ Ο ΡΙΛ Ι: κ. Α ργύριο Τ σ αχο ιιρ ίδη

  (Τηλ. 031 -304927).

  20. Στις 2 Δεκεμβρίου Αγίος Βαρβάρας γιορτή πυροβολικού είχαμε πρόσκληση του Διοικητού κοι πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις του πυροβολικού.

  21. Στις 4 Δεκεμβρίου έγινε ο έρανος Αγάπης απδ την Ιερά Μητρόπολη. Σ' όλες τις ενορίες βοήθησαν οι αδελφές ώοιε να πετύχει ο έρανος.

  22. Στις 23 Σεπτεμβρίου βοηθήσαμε στον έρανο γ ου Γηροκομείου.

  23. Οπως κάθε χρόνο βοηθήσαμε και στον αντικαρ- κινικό έρανο.

  24 Με τη βοήθεια αδελφών μοιράστηκαν βοηθήματα του Τμήμοτος Πρόνοιας σε επη- ναπατρισθέντες οπό τη Ρουμανία.

  25. Βοηθήσαμε με τον τρόπο μας, τον εισαγγελέα κσι την προστασία ανηλίκων ώστε να εξασφαλιστεί απότον Ε.Ε.Σ 1.000.000 δρχ. για να μη βγείσ ε πλςιστηριασμό το οπίτι οικογένειας πολυτέκνου.

  26. Κάθε Πέμπτη αδελφές βρίσκονται στα Γραφεία της Φιλόπτωχου αδελφότητας και μιε δικό μας πιεσόμετρα μετρούν την πίεση, περιποιούνται πληγές κλπ. των τροφίμων, οι πιο πολλοί είναι Ελληνες από Ρωσία και Βορειοηπειρώτες.

  27. Αδελφές βοηθούν.5' γηροκομείο ιδίως την 1 σκευή για την περιποίηση1'τροίμων.

  28 Λίγες βέβαια κάνου ρουσίες και στο ΝοσοΚΟ

  29. Εχουμε υπεύθυνες1*1 αν εντοπιαθούν αναξιΰ" θούντες συγκεντρώνει στοιχεία, φροντίζουν να Τ®1 βγάλουν βιβλιάριά ενασ

 • Jttymni Ο Φέβρυυκοίου 1907B é P o i Q

  Θ Ε Μ Α Τ Α

  I "Μπλόκο" στην εκπαίδευση •¡ΤΑ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α Σ Τ Ο

  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ιί

  • ·

  ίνν*ίχτιη ηΡ9 *ηκινδυνεύουν να μπουν

  στο χρονοντούλαπο της ι- J στορίας. Το υπουργείο ξε- Ι κ ί ν η σ ε έ ν α ν'll κλεφτοπόλεμο γ ια τη ν Λ κατάργησή της, όταν δεν U την πέτυχε μ ’ ένα μεγα- jj, λόπρεπο "γιουρούσι" που Λαπέτυχε μεν αλλά... βρει θηκαν παραθυράκια και I φεγγίτες, η θεωρητικά

  διατηρημένη επετηρίδα 3 να καταστρατηγηθεί με 1 διάφορες αποφάσεις και ■j* κανονισμούς, επισύρο-

  ντας ακόμη και μηνύσεις (ρί των θίγόμενων,

  jja Και ενώ από τον κλάδο .β. των δασκάλων γ ίνετα ι fl.l προσπάθεια να περιαωθεί κοΙό,τι απέμεινε όρθιο από το ςίδιάτρητο πλέον σύστημα Λκαι κάπου να μπεί φρένο, Τβμεγάλος αριθμός όσων ΐΈδεν απήργηααν ήταν ανα

  πληρωτές δάσκαλοι. Αυ- ί μοί δηλαδή που αν τελικά

  ικαταργηθεί η επετηρίδα, ■παραδίδουν "το πνεύμα" |στα όποια v tu μέτρα και ^μεθόδουςεφευρεθούν και

  Ύαρμοσθούν. Κ α ι ό-ρΛΓος...

  ,α{ Ενα ζήτημα που αντιμε- ιθ|Ε®πίζει με σκεπτικισμό ο ρ· σύλλογος Δασκάλων εί- :1. jvai η εν γένει συμπεριφο- Ιρά τοιν Διευθυντών των

  ^.ίημοτικώ ν Σχολείων ημετοχή των οποίων Ρ^άθε άλλο παρά ικανο- ..ΙΠ01ητική κρίνεται.

  - ΐη ν διαδικασία ανάδει- ν^ης των Διευθυντών, λό- J 't ° και άποιμη έχει και ο ^υλλογος Δασκάλων. Το Ολο Οέιια ίσως ανακύφει

  και στο άμεσο ή απώτερο μέλλον. Πάντως είναι ένα θέμα τριβής...

  Φυσικά υπάρχει πάντα το ο ικονομ ικό κόστος που σε μεγάλο βαθμό, σε καιρούς χαλεπούς όπως αυτοί, καθορίζει το ύψος τ ο υ α γ ω ν ι σ τ ι κ ο ύ φρονήματος και τις περαιτέρω αποφάσεις.

  Οικονομικό κόστος που π ά ντω ς υ π ά ρ χε ι στην προσπάθεια αύξησης των οικονομικών απολαβών,Σ’αυτές κανείς δεν φέρει αντίρρηση. Το ότι το οικονομικό κόστος εκτιμά- ται αξεπέραστο από μια μερίδα, είναι και αυτό θέμα αναζήτησης και όχι μόνο...

  Ο ρόλος τω ν παρατάξεων, α υτώ ν το υ λ ά χ ιστον που εκφράζονται στο ανώτατο όργανο του τοπικού συλλόγου της Ημαθίας και οι γεωγραφικ έ ς ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς αναζητούν την δική τους ερμηνεία.

  Κοινή αίσθηση που υπάρχει πάντως είναι ότι η δραστηριότητα των παρατάξεων για την υποστήριξη των απεργιακών κινητοποιήσεων είναι ευθέως δυσανάλογη και σα- ’φώς υποδιαίστερη από ' λουν να Χαοουν καποκ>1 αυτήν που αναπτύσσεται

  νη και φυσιολογική συμπεριφορά τους με βάση τον πολιτικό χώρο στον οποίο πρόσκεινται.

  Η κυβερνητική ΠΑΣΚΕ διεκδικεί, όχι άδικα, την μερίδα του λέοντος στις α π ε ρ γ ια κ έ ς κ ι ν η τ ο ποιήσεις, ως αναςιορά τον αριθμό τω ν μελόιν της που συμμετέχουν,

  Από την άλλη, η αντιπολιτευόμενη, αν όχι μέσα στα όργανα του κλάδου, αλλά με βάση τον πολιτικό χώρο στον οποίο πρό σ κ ε ι τ α ι , η Δ Α Κ Ε , συνδικαλιστική έκφραση του κόμματος της αξιοκρατικής αντιπολίτευσης, η οποία φυσιολογικά, για λόγους ουσιαστικούς αλλά και εντυπώσεων, θα ηγείτο και θα πλαισίωνε μαζικά την όλη προσπάθεια, δηλώνει αχεδόν απούσα. Ε κ τίμ η σ η που εκφράζεται κάλλιοτα από τον επικεφαλής της παράταξης ο το νομό. "Οχι, δεν είμοοτε ικανοποιημέ- νοι".

  Τρία στοιχεία σ υνθέτο υ ν σ υ μ μ ετο χ ή που αφήνει πολλές εσωτερικές προεκτάσεις. "Ωχαδ ε ρ φ ι σ μ ό ς , τομεροκάματο που δεν Οέ-

  σε ιιεριόδους εκλογικών διαδικασιών.

  Το έτερο οξύμωρο της "πολιτείας" των παρατάξεων έγκειται στην αντίφαση που υπ ά ρ χει σε σχέση με την αναμενομε-

  και οι παλλινδρομήσεις της ΔΟΕ που την καιέτη- σαν αναξιόπιστη για να η γηθεί κάθε προσπάθειας".

  Λπό την άλλη υπάρχει ή, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, παραδοχή μιας κ α τ ά σ τ α σ η ς π ο υ δεν

  κρύβεται πλέον πίοω απ’ το δάχτυλο. "Είμαστε χωρισμένοι στα δύο. Οτι γ ίνεται στο κόμμα, γίνεται και στον συνδικαλισμό. Νιώθουμε εκ τεθειμένοι αδυνατώντας να παίξουμε ο υ σ ια σ τ ικ ό ρόλο. Σύντομα, στα αρμόδια όργανα θα μπουν καίρια και ουσιαστικά θέματα. Μέχρι τότε; Μαζί με τους διάφορους κλάδους θα α- περγείκαι η αντιπολίτευση"·

  I I τρίτη παράταξη που εκφράζεται στην Διοίκηση cou τοπικού συλλόγ ο υ , η Σ Π Ε , συνδικαλιστική έκφραση του "Συνασπισμού", έχει το δικό της μικρό μεν κομμάτι στα αριθμητικά δεδομένα αλλά και "συνείδηση ήσυχη" για την δράση της στον χώρο.

  Το παζλ πάντως των δυνάμεων που συνθέτουν, ο ρ ί ζ ο υ ν κ α ι κ α- τευθύνουν τον διδαοκα- λ ι κ ό χ ώ ρ ο σ τ η νσυνδικαλιστική ιου έκφραση αποτελείται από μια σειρά δεδομένα που φαίνεται ότι τώρα διαμορφώνονται μέσα από την, ουσιαστικά, νέα φάση στην οποία σταθερά περνάει η ελληνική παιδεία υπό το κράτος των κ, Αευσμάιων και των εντολώ ν προγραμμάτων αύγκλκιης.

  Μόνο ποιι η ψυχρή αριθμητική δεν αποτελεί ικίν τα ιον αλάνθαστο γνώμονα της ανάπτυξης.

  τ η ς α η μ ο ϊ Ι .ρ ϊο ν «π«ΐχβη)A c t a e s t r a u u

  ^t£X£io ono την lnJ3¿Eμόλις ό'οθείκά π ο ια οι-

  κοχομική ενίσχυση ω ς , “ μ α γεία ς θ α έχουν '»Ό εί όλα ία θέμ α τα" ΐς α να β ά θ μ ισ η ς κ α ι >u επ ιστρέφ ουν περι-

  -VO/Iα ς εις τας έδρας.

  ^ μάλιστα ή τα ν η °Ρεξη γ ια την σω τηρία

  δημόσιας παιδείας,J ω° Ι£ όχι μόνον αηοδέ- y Τ 'ηκαν έναρξη ιο>ν μα-

  1 .. *1 μ ά ι ώ ν μ ε τ ά τ ι ς 'Η5ί,ίοπές ο α ς 8 la vo να-

  ,Γ *°Γ (α νιί σ π ς 7 όπω ς ^π α λα ιό εερ α ), α λλά κ α ι°ÏÇiV (JT,* r»ν « -T y MVWIU nu*ς άάρχ. Ί Βέροια ο Νο-

  Πτόμέγ 'αώ φρω ν οκε- «η Λ,.., 0(;i α π οφ ά σ ισ ε

  9 °"Ργία κον σχο-

  Λείων στις 17 Ιανουάρ ιου , οι λειτουργοί της π α ιδ ε ία ς ο ρ γά ν ω σ α ν σγολιιεές εκδρομές (αν και ήταν Παραοκευεή, μεσούντος τον χειμ ώ να και μ όλ ις επέστρεψαν διδάσκοντες κα ι διδασκόμενοι α πό πολυήμερες διακοπές).

  Σε πρόσφατη συνομιλ ία που ε ίχ ε μ ε ιδ ιοκ τ ή τ η ι δ ι ω τ ι κ ώ ν ε κ π α ιδ ε υ τ η ρ ίω ν στη Θεσ/νίκη και ανέφερα ta περιστατικά κούνησε σ υγκ α τα βα τικ ά το κ ε φ ά λ ι τον κ α ι ε ίπ ε "μόνοι ιούς ετοιμάζουν το σ χ ο ιν ί που θα τους

  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ n ΣΚΟΥΠΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

  πλυν ενα σαλόνι για καθιστικό χοίρο, έναKq, . ctlpio, μια ηλεκτρική σκούιια, μια συρταριέρα o0l}J n έπιπλο τηλεόρασης, και μια βιβλιοθήκη με ©nr,To ικο ^όλο, όλα σε άριστη κατάσταση. i Ιληρο-

  " «τσ τηλέφωνο 0331/70.215 ώρεςγράψείου)

  κρεμάσουν" π α ρ α φ ρ ά ζοντας τον Λένιν.

  Βέβαια δεν μ π ο ρ εί κ α ν ε ί ς ν α π ε ρ ι μ έ ν ε ι καλύτερη εξέλιξη, όταν κα ι η ίδια η πολιτεία μέσα σε ελάχιστο χρ ο ν ικ ό διάστημα κα ι μ ό νο για τα λύκεια άΧλεξα τρεις φορές το σύστημα ο π ο υ δ ώ ν κ α ι ε ξ ε τ ά σεων για την τριιοβιίϋ- μ ι α ε κ π α ί δ ε υ σ η , ανάλογα μ ε τις "σοφές" εμπνεύσεις τω ν δ ια φ όρ ω ν υ π ο υ ρ γ ώ ν π α ι δείας.

  Μόνη χα μένη η οιιυυ- δάζονσα νεολα ία που περ ιφ έρετα ι α οκόπ ω ς στα διάφορα κα κ όφ η μ α ή μ η κέντρα (αργία γαρ μ ή ιη ρ πάοης κ α κ ία ς ) κ α ι η α μ ά θ εια δ ια ιω νίζε ια ι προς μ ε γάλη ευχαρίοτηση τω ν διαφόρω ν επιτηδείω ν.

  Ετσι γαλουχείτα ι η ελ- λ η ν ικ ή νεολαία δια ταυ π α ρ α ύ ε ί y μ α ι ος ιω ν π ν ευ μ α τ ικ ώ ν ιη ς ι α γών. που εν μέσου υικο-

  νομικής κρίοεω ς και α νεργίας οι μ εν ενιαγμέ- ν ο ι σ τ ο ν δ η μ ό σ ι ο κορβανά ζητούν περια- οότερα, οι δε α νέν ια - χ ιο ι εκλιπ αρούν κάθε δυνάμεω ν για να ενταχθ ούν και α ιιό ι η ν επομένη να α ρ χ ίσ ουν ιις α π α ιτή σ εις τους,

  IIρέπει επ ί τέλους το έργον να τελειώσει.

  2η Γενική Εμπορική Εκθεση Ν. Ημαθίας

  Η 2η γενική εμπορική έκθεση Νομού Ημαθίας είναι πλέον ένας Οεομός και στοχεύει ο την τόνωση ων τοπικών επιχειρήσεων. Αυτό τονίζει με επιστολή ιου ο Εμπορικός Σύλλογος Ημαθίας στην οποία αναφέρο- νταί τα εξής:

  "Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιάς, συνεχίζοντας μια αξιόλογη προσπάθεια που ξεκίνησε το 1096, ανακοινώνει την οργάνωση της;

  "2ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ" η οποία πραγματοποιείτο ι υπό την αιγίδατου.

  Ανταποκρινόμενοι οι; μια γενικότερη σπαίτηυΐ] και επιθυμία του εμπορικού κόομου ιου Νομού μας, μι;· u- θέοαμε την ημερομηνία της Εκθεοης κατά να .αίνο σε σχέση με πέρυοι.

  Ετσι η "2η Γενική Εμπορική Εκθεση Ν. Ηιιοθίος" πραγματοποιείται αιιό26 Μαρτίου έω ; και 3 1 Μαρτίου 1997 στην συμβολή ιης Νέας ΓΙεριφερεαικής οδού με την Λεωφόρο Στρατού. Το εκθεσιακό κέντμο καλύι ι τε ι στεγασμένη επιφάνεια (με δάπεδο) 3.3ÖU τ.υ κα» πλη- ρείόλες τις προϋποθέσεις για μιαάρΐοτ,ηορνά\ »ου η «ui παρουσίαση των επιχειρήσεων που θα λάβουν μ , κ;, καθώς και γαι την υποδοχή των επισκπιιώ ν.

  Οι επιχειρήσεις οι οιιοίες θα δηλώσουν συμμετοχή καλύπτουν το ούνολο οχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας του Νομού μας, και ειδικότερα ífn είναι

  Κρατικοί Οργανισμοί - Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών - Ενδυση - Υπόδηση - Οικιακός Εξοπλισμός Επαγγελματικός Εξοπλισμός-Τρόφιμα-Π οτά Αγροτικά Μηχανήματα & Προϊόντα Συνεταιρισμοί Αυτοκίνητα - Μοτό.

  Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας, με ι α ιηγ επιτυχία που υημείωσε η "1η Γενική Εμπορική Εκθεση Ν Ημαθίας", θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ..him η επιτυ χ ία τη ς "2ης Γ εν ικ ή ς Εμπορικής Εκθεσης Ν. Ημαθίας" να ξεπεράσει κάθε προοδοκ ία, σιηι Ι'.ά λλω··,,,. έτσι αποφασιστικά στην τόνωση των τοιιικών nu χειρήοεων.

  Την οργάνωοη της"2ηςΓενικήςΕμπορικής Εκθι αιγ; Ν. Ιΐμαθίας" καθώς και το σχεδίασμά της διαφιΐ)Μ- οτικής καμπάνιας της έχουν αναλάβει τα αιοφημαπ ι- κά γραφεία; "PRAXIS and FLASH” (Ιπποκράτοοο 2)· Βέροια τηλ. 0331/68169) και "INTERSPOΤ" - Λα τρού 1 Βέροια ■ τηλ. 0331/22801), υι;·> την lu o iiu la του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, με μοναδικό υιυπυι την προσέλκυση δεκάδων χιλιάδων επισκειιιων οι ποιοι θα έχουν την ευκαιρία να επιοκεφθούν ύΛα m περίπτερα, συμβάλλοντας με τις αγορές ιούς .κην τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων.

  Ο Εμπορικός Σύλλογος Βεροίας θεωρεί ότι η 2η Γενική Εμπορική Εκθεση Ν. Ημαθίας" είναι mu ένας θεομός για το Νομό μας.

  ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΛΥΤΟ ΤΟ ΘΕΣΜΟ. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΙΝ ΙΔΕΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Α ΜΑΣ"

  Εντατικά εργάζονται τα συνεργεία καθαριότητας

  II Υπηρεσία καθαριότητας του Λήμου Βέροιας, σύμφωνα με ανακοίνωσή ιης, λόγω του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων που ουοωρεύ τηκαν ιο ιηκιηγούμι - νο διήμερο, με αφορμή ιη 48ωρη απεργία : ης ΛΔΙ'.ΔΥ, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την αποκομιδή ι ης χθες Τετάρτη.

  Τα συνεργεία της Υπηρεσίας κα θα ρ ιοτη ιας ίο υ Δήμου εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς πρηκεψέ- νοιι να αντιμετωπίσουν το μεγάλο όγκο απορριμμάτων, ιι αποκομιδή των οποίων Πα ολοκληρω θεί κανονικά ο ήμερα. Ο Δήμος Βέροιας με την ίδιο

 • Β θ Ρ ο ια B éP oiíxυελ. 4

  Θ Ε Μ Α Τ Α Ιΐέμππι θ Φεβρουάριου /9ί>< \fltyniti ϋ φτβρυναρϊηυ 1UU7 ΘΕΜΑΤΑ "'■■»· i l

  Ειποτημονική ιατρική

  εκδήλωση στη Βέροια

  II Λκι ινολιιγική Εταιρία βορείου Ελλάδος και ο Ιαιρικιις Σύλλογος II- μαΟίιις ίτιομγί Vuivouν . ι·- " ιιμ ΐ)μιι\ ικ 11 εκδήλωσημ|· I >1 (1(1

  "11 ΐΊΐμ|1,ιλι| ι ης Δια- γνωοι ικής Αία ινολογκκ; un i χρόνια κυιλιπκύ π.\- γος

  II εκδήλωση Du ιιραγμα- ι u π»11. [< >ι: ι’ο ιΐ) Βέροια ιιι κ: 7 Ψι-βροιιιηΜαη. ιιτις 8 tu βράδι) οι.ΐ)ν αίθουσα mu Δικηγορικού Συλλό- VOI# Βεροκις

  Για ιην μετάβαση των για τρων utiû » xjv Θεσσαλονίκη. ΐ) Ακτινολογική Ε ια ιρ ιη . θα δ ια θ έσ ε ι π ο ύλμ α ν Σ κοπός τη ς ιφοοπύΟειας είναι η Επι- π ιη μ ονικ ή Ενημέμωυη r.ajν Ιατρών όλων των ειδικοτήτων πγ θέματα που έχουν άμεση σχέση με κι π ιιμ β υ ίνοντα στη σ ύγχρονη Ευρωπαϊκή npuy- μππκοτη ια

  Η αρχαιολόγος Λιάνα

  Σουβαλεζήοτη Νάουσα

  I I 1 Ιολι τιοτική Αναπτυξιακή Επαρχίας Νάουσας Ί Ιροιτοβοιιλια" στα ιιλαί- οια των ιιολιποτικώ ν εκ- δηλώσειίτν ιη ςγ ια ν,οέτος 1997, διοργανώνει στις 1δ Φεβρουάριου 1997, ήμερα Σάββατό ο ιΐς 7 μ.μ. σ ιη ν αίθουσα εκδηλώ σεων ι ης Εο ι ίας Μουσών Ν άουσας, διάλεξη της

  .γ ν ω σ τ ή ς α ρχα ιολόγου κας Λιάνας Σουβαλτζή, με θέμα Ο ι νεότερες εξελίξεις σ ι.ιι θέμα τοοΤά- φ ο υ ιο υ Μ ε γ ά λ ο υ Αλεξάνδρου ππο τ.ο 1995 εως σήμερα".

  II διάλεξη ϋα συνοδεύεται και με προβολή δια φπνειών.

  Ζητάειβοήθεια

  Το κοριτσάκι ι ηςφω- τογραςπας μας ζητάει την βοήθεια σας. II μικρή Παρασκευή Mou- κάνη έχει πρόβλημα με την καρδιά τη ς και

  πρέπει να πάει στο εξωτερικό.Οποιος θέλει να την

  βοηθήσει μ ιιορεί να κ α τα θ έσ ε ι χ ρ ή υ α τα στον αριθμό Λογ/σμού της Εθνικής Τράιιεζπς 374/663243-91

  Οι Σύλλογοι Βεροιεων Αθηνών και Θεσ/νικης έκοψαν την πίττα τους

  Μέσα σε φιλική και χαρούμενη ατμόσφαιρα έγι- ν ε ι η ν Κ υ ρ ι a κ ή 2 6 laviiuupiou 1997 τ.ο κόψιμο ι ης βασιλόπι ι ι ας mu Συλλόγου Βεροιεων Αθηνών. στο Ξενοδοχείο Μ ΙΡΑΜ ΛΓΕ τη ς Ερέτριας.Σ ιην ημερηοκι εκδρομή

  που έγινε με πούλμαν και ιδιωτικά αυιοκίνηι,υ για το οκοιιύ αυτό, ιιήραν μέρος πολλά μέλη tou ΣυΛ- λ ό γ ο υ κ α ι α ρ κ ε τ ο ί γνωστοί και φίλοι τους.

  Σ το υ ς ιιαρευρεΟ ντας μοίραοε ημερολόγιο του 1997 ππυ τύπωσε με έξο-

  δαα της η κ. Ελένη Τρα- νο ιιούλου - Κ ατιρχζό- γ λ ο υ μ έ λ ο ς τ ο υ Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ Σ υ μ β ο υ- λι’αυ.

  II β α σ ιλ ό π ιττα ή τα ν προσφυρά του Ζαχπρο- πλαοιείου ΠΡΑΠΑ.

  Μετά ούνιομη προοφισ- νηπη ι,ου Προέδρου έγινε γ.ο κόψιμο της Βασιλόπιτας τυχερή δε της ημέρας ανοδείχθηκε η κυρία Αλικη Ζαρούκα που κέρδιοε αναμνησι ικό οωρακι.

  Μετά το γεύμα επηκο- λούθησε κέφι και χορός μέχρι π ς απογευματινές

  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  ΒΕΡΟΙΕΩ Ν

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΣτο ε ν ε ρ γ η τ ικ ό τη ς

  Δ ραοιήμ ιας Δ ιοίκησης ι ου Συλλόγου Βεροιέτον Θεσ/νικης, προστέθηκαν άλλες δύο επιτυχημένες εκ δ η λ ώ σ ε ις κατά τον Μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1997.

  Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια τον ετήσιο χορό που πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επ ιτυχία . που έγινε στο κ έ ν τ ρ ο " Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η ΠΛΛΛΑΣ" στις 12-1-97.

  Τον ετήσιο χορό τίμησε με την ιιαρουσίαν του ο

  Δήμαρχος της Γενέτειράς μας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑ- Σ Ι Ω Τ Η Σ μ ε τ ά τ η ς συζύγου του. Το κέφι που επικράτησε σε όλη την διάρκεια τηςεκδήλω- σης ήταν σπάνιο.

  Ακόμη οτη Στέγη του Συλλόγου το πρωί της Κυριακής 19-1-987 μετά τον καθιερωμένο Αγιασμά, έγινε η δεύτερη εκδή λ ω σ η , η κ ο π ή τη ς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Τυχερή της ώρα ία ς Α σ η μ έ ν ι α ς κ α ρ φ ίτσ α ς ή τα ν η κ . Μπούκλα Μερώπη.

  Ε γκαίνια εκθεσης ζω γραφ ικής του Α πόστολου Χ ατζηαγοράκηΕκθεση ζωγμαςακής με

  έργα του Απόστολου Χα- ι,ζηαγοράκη θα εγκαινια- α χ ε ί ιο Σ ά β β α τ ο 8 Φεβρουάριου (7 30 μ.μ.) στο qiounyic της Αντω- νιαδι ίου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.

  Ο Απόστολος Χατζηπγο- ρύκης γεννήθηκε το 1948

  σ την Π εντά πυλη Σερ- ρών Ζεί στη Θεο/νίκη και εργάζεται υτο Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο" τος γιατρός - αναισθησιολά- γος.Σ τη ζω γραφ ική είναι

  α ιιτοδ ίδα κ τος. Από το 1979 έχει εκθέσει έργα ι,ου σε πολλές ομαδικές

  εκθέσεις ενώ η πρώτη του α το μ ικ ή έγ ιν ε το 1989 στο Αριστοτέλειο Π α νεπ ισ τή μ ιο Θ εσ/νί- κης.

  Μ Εκθεση του στη Βέροια θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Φεβρουάριου και θα περιλαμβάνει περίπου 20 πίνακες

  γιατρού καιμε έργα του καλλιτέχνη.

  Οι Ηπειρώτες έκοψαν την πίτα τουςΣε ένα ιδιαίτερο εορτοοτ ικό κλ ίμυ

  πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής της βασιλόπιτας την Κυριακή το μεσημέρι στις 26 Ιανουαρίου στο Κέντρο ΕΛΗΑ του Δήμου Βέροιας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπει ρωτών Ημαθίας.

  Σ τη ν εκδήλω ση σ υμ μ ετε ίχα ν πολλά μέλη και φίλοι του Συλλόγου οι οποίοι ιιροοήλθαν υπό όλη την Ημαθία.

  Σ τη ν αρχή τη ς εκδήλτοοης ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ανα- υτάσιος Βασιάδης απηύθυνε εκ μέρους του Δ.Σ. ευχές προς όλους τους παρευρισκόμενους και οιην συνέχεια αναφέρθηκε επ’ ολίγον ο τις προγμαμμπτισθείοες εκδηλώσεις του Συλλόγου για το 1997.

  Χαιρετισμό επίσης πηύθυνε και α Γ Γραμματέας της Αδελφότητας Κοιπτουλ ιωτών "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΗΛΑ- ΚΙΔΑΣ" κ. Ιτοάννης Βακάμης.

  Τυχερή της εκδήλωσης αναδεί- χθηκε η κα ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΚΑ στο κομμάτι της οποίας βρέθηκε το τυ χερά νόμισμα.

  Στην συνεχεία υπό τους μαγευτικούς ή χους του κλαρίνου του Δημήτρη Τζίμα και του λαγούτου του Αποστόλη Πιντζιλαίου οι Ηπειρώτες γλέντησαν με παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου

  Με επ ιτυ χ ία ξεκ ίνη σε το "Σχολείο για κλόουν"Με επιτυχία δόθηκε η

  παράσταση της Παιδικής Σ κ η νή ς του ΔΙΊΠΕΘΕ Βέροιας "ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΛΟΟΥΝ" το Σάββατο 1 Φ εβρουάριου 1997 σε

  σκηνοθεσία Οδυσσέα Γω- νιάδη.

  Την εβδομάδα αυτή, λόγω των πιιεργιακών κ ιν η τ ο π ο ι ή σ ε ω ν , ο ι π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ έ ν ε ς πρωινές παραστάσεις για

  τα σχολεία αναβλήθηκαν.

  Θα δοθούν ιιαραστάσεις για το κοινά την Παρασκευή 7 Φεβρουάριου, Σάββατο 8 Φεβρουάριου

  1997 στις 6.00 μ.μ. και την Κυριακή 9 Φεβρουάριου στις 11.00 π.μ.

  Τιμή εισιτηρίου 1,500 και 700 δρχ.

  Π ετυχημένη η εκθεση Η/Υ των Π ροσκόπων Βέροιας

  Με μεγάλη ε π ιτυ χ ία πραγματοποιήθηκε η 1η Εκθεση Η λεκτρονικώ ν Υπολογιοτιόν ιιου οργάνωσε η Τοπική Εφορεία Προσκόπων Βέροιας στο εμπορικό κέντρο "Γεώργιος Γέννηματάς" στις 25 και 26 Ιανουαρίου 1997

  Στην έκθεοη συμμετείχαν καταστήματα της Βέροιας παρουσιάζοντας άτι καλύτερο έχει να δείξει η σ ύγχρονη τεχνολογία . Υπήρχε σύνδεση με τοΙπ- ΙαιπβΙ, εφαρμογή ηλεκτρονικής κάμερας και ταυτόχρονη επεξεργασία μέσω Ηλεκτρονικού Υπο- λ ο γ ιο τ ή , δ υ ν α τ ό τ η τ α σ ύνδεσ ης κεραίας και

  προβολή VIDEO μέσα από την οθόνη Η/Υ, εφαρ- μ ο γ ή Ρ α δ ι ό φ ω ν ο υ , εκτυπωτές, και τέλος πα- ρ ο υ ο ιά σ θ η κ ε η εξελ ικ τικ ή πορεία των Η/Υ μέχρι σήμερα.

  Αυτές είναι μερικές από τις εκατοντάδες εφαρμογές που μπορεί να προσ φ έρ ει η χρ ή σ η ενό ς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στον σύγχρονο άνθρωπο τη ς εποχής μας

  και να απλουστεύσει κατά πολύ τη ζωή μας.

  II Τοπική Εφορεία Προσκόπων Βέροιας αισθάνε- τ α ι τ η ν α ν ά γ κ η να ευχαριστήσει τα παρακάτω καταστήματα για την συμμετοχή τους στην έκ- θ ε σ η , ΤΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, την BIT SYSTEM την SMM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και τέλος το δίκτυο FORTH NET για τη σύνδεση με το In ternet και υπόσχεται πως οτο μέλλον θα οργανώσει τη 2η έκθεση Η/Υ με μεγαλύτερο ζήλο και με συμμετοχή όλων των καταστημάτων της περιοχής μας.

  Απογευματινό του Ομίλου Προοττασίας

  Π αιδιού Βέροιας

  Το ετήσιο απογευματινό του διοργανώνει ο Ομ>;λος Προστασίας Παιδιού χ ‘̂αλατιτσιώτεςκαι πα-

  ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

  ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ-Σ ΥΚΙΑΣ- ΜΕΤΟΧΙΟΥ "Σύμφωνα με το Δ η μ οτικ ό - Κ ο ιν ο τ ικ ό Κ ώ δικα

  Π . Δ . 4 1 0 / 1 9 9 5 ά ρ θ ρ ο 4 κ α ι π α ρ . 8"ε-

  Λος Προστασίας liaioid" ·‘«αιιτιισιωτεςκοπ Βέροιας, την Δευτέρα ^ ’ ατ»τσιώτισσες, όλοι Φ εβρουάριου και ώρ° £ει riou υπογράφουμε 5.30 - 8.30 το βράδυ. Λ 'ς ^ατ-αστάση8 ,1ου ακ°-

  ιγ r. . , „ , 1“°υΰουν. είμαστε γραμ-II εκδήλωσή θα πραγμ«’ Uevoi στους εκλογικούς

  τοποιηθεί στο δημοτικά καταλόγους την κοινό- περίπτερο Έληά" και »° Ν^ας Παλατιτσίων την τιμήσει με την π«· λ ,

  ο Σ εβ α σ μ έ ν , °', με τις υπο- ' μ α ς κ α τα δ ε ι-

  Τ ,1 μ είάλη μας . ” >«υμια και την απόφα- Ρ Φ το χωριό μας,

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ρουσια τουτιμήσει με την

  τα το ς Μ ητροπολίτη^· Ι*αζ καχαδει-επίτιμος πρόεδρος του 0· ζν μ ί λ ο υ , κ κ . Π ά ν τ ελεήμων. Ί ^ τ : η τ ά Ρ,° μας’ η κο1*ίι χ θ μ α ς να

  Το δ ιο ικ η τ ικ ό συμ· Ρ'ξνενωθεί με τις άλλες βοϋλιο του Ομίλου Προ' ^ Κο>νότηΓ.ες (και το σ τ α σ ί α ς κ α λ ε ί Τι. 0,^ισμό Μετοχιού αν

  υν. «ο επιθυμούν οι κάτοικοίανακοίνωσή του τις υι/ν· t ισυμουν οι κάτοικοίδρομήχριες και φίλες V» 010( Ιί01̂ ^δη το αποφά- παρευρεθούν στην εκ ; να δημιουρ- δήλωση. 1 ζ ° ου ν °λες μαζί ένα νέο

  όν°μα του νέου Δήμου που θαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣΤο Δ.Σ. της Αερολέ

  σχης Ημαθίας έχει την τιμή να καλέσει άλα τα μέλη της λέσχης σε Τακτική Ετήσια Γενική Σ υνέλευσ η τη ν Κυριακή 9 Φεβρουαρίσ» 1997 και ώρα 10.30' π.μ. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στο καφενείο "Ο ΤΑΚΗΣ". στην οδό Θεσσαλονίκης 16.

  Μετά το πέρας τηέ συνέλευσης θα γίνει το κόψιμο της πίτας τηέ λέσχης.

  Ο Πρόεδρος Παντελίδης Χαρ.

  Ο Γεν. Γραμματέας

  Ουλκχρογοσ Απ.

  -»ε, t i . οχηματι.μα Α ΐΓΡννθυμΕζτθ ÓV0‘ χωοικ1 ^ ^ ' 1α t Pla ΙΤϊΛα παραμείνουν «vóua r ^ 1αΐ11Ρήσουν τα ΖΤη? τ ° ^ - Παλατί- Μ ε » α- Συκιά και τα, “Μ 'Θ ατηρωντας έ-και 2 ,στορια τους τους ̂ πΡ°αωπικότητά

  ποωθΐΓΡ° > ^ α^ λ ° - gpYavo’ro ύν ° αΡμόδι° ΕσωτεοιΙ^ Yno,uPYf;1'ou βιώνουάρ ’ητοτε αν°- ν 0 | > Ε co Θρυλικό ό-πραντ,.,-1 η c- π ρ ώ τ η ς δόναί ^ σα,ς ΐ ωνΜακε-

  "Πεοδίν 1ασιλειπδων τουτουΡδ& . ϊϋυΛ Ρ ^ λά^ '·Μρ>, . ~̂ 1Ππου και τουλαν en η ^ δρου’ που εί' πάλη , ^ αΚτοΡα KU1 Τ Πν

  αρχοι°·orf, ν° Χ^ρο, ανάμεσαΠαλαηγ'“ ΒεΡΥίν« «·αι στ,ε m,1 ° 1α’ Και Θα είμα- θνίκ^η 'ίω ν ° 1 Ρε ΐΓΐν ε- παηη>1ίας,σΈ0Ρ1'ακαι τις 3 δθαεις Θα είμαστεΡ α ο τ Γ δ 1 n°-J ° U λεγδ'Διίιι„. “ Π μ ο τες τ ο υ ήΐ(.γ |ru ΛΙΓΩ Ν, όπω ς μτ-νο/α11? προαναψερό-

  Θρυλικοί Βασιλειά-Καλλιτεχνικοί;

  Διευθυντής ο Γιάννης

  Καραχισαρίδη^Από το Δημοτικά Περ1'

  φερειακά Θέατρο Βέροΐαί ,,u; ανακοινώθηκε άτι με °' r°a ico(j,yo' r7v TpcX.\.rf πόφαση του διοικητικοί γ, 1 α'Συμβουλίου του A H lg . ^δρα ηου έφτανεστοΘΕ, στις 31 Ιανουαρίοβι, ° Pipdomouc έ1ε1997 επελέΥη ΚαλλίΧ* Ον ίμ ό ν Ζ 'κχνικάς Δ ιευθυντής ο ϋ 3rag /Λε r η οκ(ά ιά του Γιάννης Καραχισαρίδης· γρα^Ζ’· ηροοηέρασε τα

  rf°a ,:Γ. ' ιΊν γκόμενά του,β γόα ίΖ Ζ 1' α{* α ™Χοΐ'ζσ’ ; ν Αρχισυντάκτη τ°ΐι tyù)vep ivγκόμι νά n u a,/fl , avo'·^. χωρίς να

  '7v ηόρτα του α " αηοφαοιομένος

  δες των Αρχαίων Μακε- δάνων.

  Το όνομα ΑΙΓΕΣ ιιου προτείνουμεείναι αποδεκτό σχεδόν από το σύνολο των κατοίκω ν των χωριών ποσ προαναφέ- ρονται και υιοθετείται από όλους τους Ελληνες. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουν και τα άλλα χωριά, αν το επ ιθυμούν, να προτείνουν άνομα για την ονομασία του Δήμου. Απόχη σύνθεση των προτάσεων θα προκόψει πιστεύουμε το καλύτερο όνομα, που θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, και θα έχει ιστορική και διαχρονική σημασία. Γνωρίζουν πυλλό αυτοί ποσ αποφασίζουν για ονομασίες δήμων κ.λ.π.

  Γιατί όμως επιζητούμε τη συνένωση και του χω ριού μας με τα άλλα χωριά και μάλιστα με τη συγκέντρω ση υπογραφών που κατά το νόμο πρέπει να υιιερβαίνουν το 50% συν ένα των ψ ηφοφόρων κατοίκων των Παλατιτσίων;

  α) Το παραπάνω αυξημένο ποσοσ τά ορίζεται απ ό τ ο ν ι ο χ ύ ο ν τ α Δημοτικό καί Κοινοτικό Κώδικα ΐΠ.Δ. 410/95 άρθρο 4 παρ. 8).

  β ) Τ α χ ω ρ ιά μ α ς ανήκουν στογ ίδιο γεωγραφικό χώρο και η αιιό- σ τ α σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ακρα ίω ν σ π ιτ ιώ ν της Βεργίνας και των Παλα- τιτσίων δεν υπερβαίνει τα 1500 μέτρα.

  γ) Ο ενδιάμεσος αρχαιολογικός χοίρος ο τον οποίο αναφέρονται και τα δύο χωριά τα ενώνει και δεν τα ξεχωρίζε*-

  δ) Το όνομα του χω ριού Παλατίτσια, προέρχεται από τα Παλατίτσια τοίν Αιγών και μ ’ αυτό το όνομα είναι καταγραμμένα στην ιστορία ήοη από τον Ι4ο αιώνα και

  ε) Το ίδιο το ανάκτορο, ονομάζεται από τον πρώτο που το κατάγροψε και το μελέτη, Leon Hcurey το 1861, ΑΝΑΚΤΟΡΟ της ΙΊαλατίσας, Μ' αυτό το όνομα είνα ι καταγραμμένο ο την ιστορική και α ρ χα ιο λ ο γ ικ ή βιβλιογραφία.

  tn j Γ ιατί όλα τ ’ άλλα θ έ μ α τ α π ο υ θα προκύψοσν Θα μελετηθούν από ειδικούς και θα ε π ιλ υ θ ο ύ ν κ α ιά τον καλύτερο τρόπο με γνώμονα την ανάπτυξη του νέου Δήμοιι και των χω-

  5ίων που Θα το πποτε- ούν.Θα γίνουν όλα αυτά βέ-

  βαία, μετά τις αιιοφάσεις για τις συνενώσεις τοιν χωριών μας. Είναι άκαι- ρο και μη ωφέλιμο, κάποιοι - να μ ιλούν γιο λειτουργίες και υπηρεσίες Δημοτικές που θα προκόψουν, που και πως θα λειτουργούν κ.λ,π. Προτού αποφασιστεί η συνένωση των χωρίων μας και η δημιουργία του ενιαίου Δήμου, που αν γίνει, πιστεύουμε όχι θα είναι το καμάρι της Ημαθίας, το καμάρι της Μακεδονίας, το καμάρι της Ελλάδας και του κόσμου όλου. Τα θέματα αυτά θα αντιμετω πιστούν μετά τη συνένωση και θα αντιμετωπιστούν απ’ απτούς που θα κληθούν νο υπηρετήσουν τοΔήμομε προθέσεις να μην αδικηθεί κανένα οπό τα χωριά.

  ζ) Οι συνθέσεις των κατοίκων των χωριών μας σε ομοιόμορφες αναλογίες ποντίω ν και ντό- ιιιω ν , με πο λλές και αμφίδρυμες συγγένειες ανάμεσα τους. Περισσότεροί από 30 γάμο παι- δ ιώ ν α ν ά μ ε σ α σε Παλαπτσιώτες (-χίασες) με Βεργινιώτες (-τιαοες) υ π ά ρ χο υ ν στα χω ριά μας. Το ίδιο ισχύει και με τα 3ο χωριό τη Συκιά.

  η) Το δασόκιημα ιιου εκτείνεται από τα ΙΙαλα- τίτσια μέχρι «η Βεργίνα και το Μετόχι, ανήκει στο δποκικά συνεταιρισμό τοιν Παλατιτσίων. Ο χώρος των ανακτόρων ε ίν α ι δ ια κ α τεχ ό μ εν ο τμήμα του δασοκτήματος αυτού που ποτέ οι Π αλατιτοιώ τες δεν το διεκδίκηοον και καλό έ- η ρ α ξα ν . Ε ίν α ι » τ η ν πραγματικότητα μια άτυπη προσφορά των Παλ ά τ ι τα ίω ν π ρ ος τον υπεύθυνο αρχαιολογικά φορέα που κάνει τιςανα- α καφές στην περιοχή.

  Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλους λόγ ο υ ς γ ι ο να υποστηρίξουμε την κ ίνηση που δημιουργήσαμε, για τη συμμετοχή και του χωριού μας οτην ίδρυση του νέου Δήμου, έργο και δύσκολο και που δημιουργεί ενδεχόμενες τριβές σε κάποιους που έχουν άλλη άποψη. Τελειώ νοντας ζητούμε τ ην βοήθεια και την υποστήριξη του κάθε πολίτη της Ημαθίας και της Ελ λύδαςκαι πιστεύουμεότι θα την έχουμε για την επ ιτυ χ ία του σκοπού μας.

  Γ ηι την Κ ίνηση

  Παλπτ’ίοιω ιώ νΜιχάλης Λκριβόπουλος

  Κ άνε ζουμ δ ικ έ μ ο υ

  Τμήματακλαρινέτου

  και φλογέρας Ia bartJ3avi ...... ........rr. λ ^ , π,' nicL!y./aYIiaccvTTi π;ν cΓο Δημοτικό Ωδείο Βι; ρύ . ιον όαο πιο aicXr,

  ροιας σας ενημερώνει ófl Qí|/vαπο την 1η Φεβρουάριο»)

  ρινέτου σε ολόκληρο Ν. Ημαθίας,

  Λεκ,υ αν.

  αίεοοετ.1 9 9 7 λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ' ’ Γ,,α «pV f (i f/: £Ρ(ι ρρεθηκεέξο) φλογέρας με καθηγητίΙ °άένο ζλ f,rc‘. με μαυρι- τον κ. Σταύρο ΘεοχαρΟ' ^ r0 πουλο, ο οποιΟς είναι κ»1 ν ακοιί0ίΊ ρ 1?' '/Οελε ο μ ο νρ δ ικ ό ς δίπλω μα' Το “ Y'Uτούχος καθηγητης κλ» Q ^ ta r ¡

  Klv,loc για το μοντάζ.

  Το χίκ[μα πολλοί εμιατι- σαν, την δόξα ουό'είς.

  Ωρα οχτώ και εφτά πρώτα και 41 δεύτερα, το θέμα έβγαινε στον πέρα. "Ανοικτό πανεπιστήμιο εξήγγειλε ο Υπουργός".

  Τιρ1 ίδια ώρα, απ' π ς δνόμιοη που άρχισε, ου Γι- ράοιμους ολοκλήρωνε την πρώτη δήλωση, ιδιαίτερα οημηνηκή μάλιστα. "Ανοιχτό παρασνρο, Γιώργο! κρυολογήοαμε!"

  Το όη το ρεπορτάζ που πληροφορούσε έγκυρα τον ελληνικό λαό //Τον άσχετο με αυτό που είπε ο υπονρ’ γός, δεν είχε καμμία απ ο λ ύ τ ω ς σ η μ α σ ί α . Αίλωητε, αλήθεια δεν είναι ό,η συμβαίνει θτΐ)ν πραγματικότητα, αλλά ό,η „ΰνε ισ κανάλια.

  Ο ρε πόμηγιΔοίμόγιοι: α ναπαυόταν στις δάφνες του. Σκέφτη,κε να ξανα-

  ζιιχήσει αύξηση αλλά ιο jic- τάνιωοε, σκέφτη,κε ότι ο αρχισυντάκτης ιου έφαγε την γκόμε\7 με ητλο Ται

  όουρομαχίες'Ο εν λογω ουγαδεΑφος ενω

  uncpQepan êi τους αγώνες των εργαζόμενων, πράγμα που μος βρίοκει ούμφωνπιις π;ν ίδια στιγμή ενώ βρίσκεται σε εζέλι ξη ο αγώνας του κλάδου τον δασκάλων ΙδνΟήμερη απερ- γίαΙ ταυ onoíou είναι μέλλον και πμπθηκε απο το Σύλλογο του πρα τριετίας στη Οέοη ιοιι Γ1ροι-.6ροι< cIVni AnfPfQ ΠΛΠΜ ίμ

  Ο Π ρύεδίκ ις

  Ζ1ΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Να προσέξουμε για να μην έχουμε νέο

  πυρηνικό ατύχημα.Να ασκηθεί κάθε δυνατός εμπεριστατωμένος έλεν-

  ος για να αποκλειστεί κάθε πιθανοί η τα νέας διαρροήςχοςγια να αποκλειστεί καυε πιθανότητα νέας Διαρροής και πρόκλησης πυρηνικού ητυχήματαςαπόχην επικό μενη επαναλειτουργία ιου αντιδραστήρα οτο Κοζλου- ντουί της Βουλγαρίας, ζητά με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας.

  Η σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας αναφέρει τα εξής:

  "Με σκεπτικιστή) και ιδιαίτερη επιφύλαξη έγινε δε κτή από τον ΙΣΗ η είδηοη της επικείμενης επαναλειτουργίας tou πρώτου αντιδραστήρα ταυ πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκ τρικής ενέργειας στο Ινοζλο- ντούι της Βουλγαρίας το οποίο βρίσκεται πλησίον των συνόρων με την χώρα μας.

  Η σημειωθείσα κατά το παρελθόν διαρροή ραδιενέργειας από το συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό προκά- Λεσε έντονες αντιδράσ εις φορέων τη ς περ ιοχής Μακεδονίας - Θράκης η οποία λόγω γει ι νιάοεως ευμέ- 0η υποκείμενη οτις συνέπειες εκείνης της διαρροής.

  Ο ΙΣΗ ζητάει να ασκηθεί κάθε δυνατός εμπεριστατωμένος έλεγχος προκεηιένου να αποκλειστεί κάθεπιθανότητα νέας διαρροής και να αποφευχθεί και η ελάχιστη π ιθανότητα ιιρόκληυης π υ ρ η ν ικ ο ύ ατυχήματος το οποίο θα είχε ολέθριες συνέπειες για την ευρύ οορη περιοχή.

  Ο ΙΣΗ απευθύνεται προς κάθε αρχή και κάθε φορέα τους οποίους καλείνα δραστηριοποιηθούν προς αυ τήν την κατεύθυνση".

  Πότε δέχεται ο ΝομάρχηςΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ Ν ΟΜ ΑΡΧΕΣΑπο τη Δευτέρα 10 Φεβρουάριου tu πρόγραμμα

  επιακέψεονν πολιτών στους Ιΐροέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών (Ανιινομάρχες) όσο και aro Νομάρχη και ui ώρες συνεργασίας jic Κοινοτάρχες και εκιιροσώπους φορέων διαμορφώνονται ως εξής:

  Α ν ιινομ ά ρ χες: Καθημερινά ano 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ υποδοχή και εξυπηρέτηση των πολιτών και απο 12.00 μ. μέχρι 13.00 συνεργασία με Κοινοτάρχες και εκπροσώπους φορέων.

  Επίσης κάθε Δευτέρα και Τετάρτη οτην Αλεξάνδρειά και κάθε Τρίτη και Πέμπτη ατη Νάουαα οι Ανυιναμάρχες εκ περιτροπής και κατά τις ώρες 10.00' εως 13.00' θα δέχονται πολίτες και εκπροαώ- ποιις φορέων.

  Στη Νάουοα στο Γρηφείο Γεωργικής Ανάπτ υξης (πλ. Kupacáoou 10/ και στην Αλεξάνδρεια σε γμα- ς>είο τηςΔ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων

  Ν ομ άρχης: Καθημερινά απο 12.00 μέχρι 13.30"ι ουνεργάζτιαι με Κοινοτάρχες και ι κιηιοιιώπους

  ςιορέων και 13.30 μέχρι 15.00' θα δέχεται τυυς πολίτες για θέματα nou τους απασχολούν (ιηλ για ραντεβού 22,310).

  Ειδικά για το Νομάρχη που βρίσκεται αεάδεια οιία 3/2/97 τα παραπάνω πρόγραμμα Ou ισχύοει αμέοως μετά την επιυτροψή του.

  ψ ΙατρείοΜικρών ζώων

  Φ ά ρ μ α κ α - Τ ρ ο φ έ ς - Α ξ ε σ ο υ ά ρ

  Ζωή Γκαβονάτσιου-Φίκατα Κατερίνα Τσακεηίδου

  Ειδικευμένες στην Παθολογία] και Μαιευτική οκύλου Κ*

  ολογίαΐγάτας

  Ιίιτρυΐϋ iUVÔoü 1Ô - 5Í.UÜ0 βεροια cija tV3ai/6fi.ldO οικία«? 63985 &. 25824

 • ME TON ΠΑΛΜΘ !B é P o id

  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑ

  ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ-ΠΡΟΤΑΣΟΦ-ΚΑΤΣΑΒΟ

  Τη Δευτέρα σχη ΡιζούποληΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟ SUPER SPOR ΣΤΙΣ 3 μ.μ.

  I’m i ru ip i i j φορά τη φετινή ιιιμιοδο, θα τεθούν αν i ιμέτιοποΙ Απόλλων Αθηνών' και Βέροια. Αατη θα είναι η δευιι ρη γκι το πρωτάθλημα, ενώ οι πΛ \ες δυο ουναν ι ήσεις αφοί oiiociv το κύπελλο. Ιί "Βασίλισσα" μετράει δι/0 νίκες oro γήπεδο της (3-1 και 1-0) και ο Απόλλων ον η Ριζούπολη με 2- 0.

  I [ ομάδα lou Μάκη Κα- τσαβάκη που προέρχεται απο νίκη με 1-0 επί της Καλαμάτας, 0α έχει να α- v t ιμειωιιίοει έναν αντίπαλο ανεβαομενο κατά πολύ ψυχολογικά, αφού και αυ ι ός προέρχεται απο νίκη και μάλιστα μέσο οιο Ολυμπιακό Στάδιο ε- ιιι του Παναθηναϊκού με 2-0. Σε τροχιά πνόδοιι λοι- ιιόν οι δυο ομάδες, οι οπ ο ίε ς α ν α μ έ ν ε τ α ι να

  Α’ ΕΘΝΙΚΗ19η α γω νιοτικ η

  BE ΡΟΙΛ-Καλαμάτα 1-0Πανηλειακος-Ε 6εσ/Κος4-0

  Κπβαλο-ΞάνΟιι .. 5-2

  Αρης 1Ίοναχαική ... 0-0

  Κοσπιρκί-ΑΕ Κ ............ .. 0-2ΙωνίΓ.ός-Αϋηνοΐκός . 0-1ΟΦ Η-Ολυμπιακός. . 0-1Πσ < j0i|vaïrôr-AnôlXuN0-2Ηρακλπς-ΠΑΟΚ 2-0

  Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ1 ολυμπιακός .. .4 5

  2 Α£ Κ ............................ 42

  3 ΠΑΟ 39

  4 ΟΦΗ . . 34

  5 Πανηλειακάς ... 30

  6 Β Ε Ρ Ο ΙΑ ................... . 28

  - Καβάλο....................... ...28

  θ Ιωνικός ...27

  9 ΠΑΟΚ ....2 6

  10 Παναχαίκή ....2 5

  -Κολομυτα .... 25

  12 Ηρακλής... . . 22

  13. Απόλλων ......... . . .2 1

  14. Αρρς.......... ... 19

  - Αθηναϊκός. ......... ... 19

  16 Ξάνθη ................... .... 18

  17 Εδεσσαίκός . 16

  18 Καστόρια............. .... 16

  Η ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  ΠΑΟΚ-Καλαμάτα ,... .10-0)

  Καβάλα-ΠανηλειακόςΙΟ-Ο)

  Ε δεοοαϊκός-Αρης ... .11-21r άνθη-Καατοριά...... 12-21

  Παναχαϊκή-Ιωνικός. 10-01

  ΑΕΚ-Ο Φ Η .................... 11-21

  Αθηναικός-ΠΑΟ....... 11-41

  Ολυμπιακός-ΗρακλήςΙ1 -01ΔΕΥΤΕΡΑ 10/2/97

  Αηόλλων-ΒΕ ΡΟΙΛ .11-31

  * Σ ε ηυρένθεοη τα αποτελέ-σματα του α' γύρου

  προσφέρουν όμορφο θέαμα ο ιούς φιλάθλους, που 0α βρεθούν την Δευτέρα στο γήπεδο της Ριζούπο- λης.

  Τ ις α θλη τικ ές σελίδες

  γράφ ει ο:

  ΒΥΛΛΗΣΓΑΛΑΝ0ΜΑΤΗΣ

  11 προετοιμαοία που άρχισε τη Δευτέρα συνεχίστηκε χθες, με το ςιιλικό που έδωσε η ομάδα με α- ντ,παλη την Μικτή Νέων της ΕΙΙΣΗ- Σ’ αυτό αγωνίστηκαν όοοι δεν έπαιξαν o t a 9Ü’ με τ η ν Καλαμάτα. Σήμερα θα γίνουν δυο προπονήσεις πρωί και απόγευμα.

  Απο την Δευτεριάτικη μάχη 0α οπουοιάυουν σίγουρ α τρ ε ίς π α ίκ τ ε ς . Πρόκειται για τους Κου- λακιώ ιη, Προτάσωφ και Κατσαβό. Ο διεθνής λί- μιιερο εκτίει την ποινή των δυο αγωνιστικών α-

  πο την έκτη κίτρινη κάρτα που αντίκρυοε στον αγώνα με τον Ηρακλή, ενώ ο Ουκρανός που ξεκίνηεσ τις προπονήσεις την Δευτέρα μετά την εγχείρηση που έκανε, δεν προβλέπε- ται να είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα, πριν τις 20 Φεβρουάριου.

  Ο Κατσαβός θα πρέπει απο χθες να θεωρείται παρελθόν για την ομάδα, αφ ού η δ ιο ίκ η σ η τ η ς προέβει σε διακοπή συμβολαίου (λεπτομέρειες στη σελ.' 7).

  Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μαλλού, με περισσότερες π ιθανότητες όμως να αγωνιστεί. Ο- παίκτης είχε αποχωρήσει στο 6’ της συνάντησηςμε την Καλαμάτα (διάταση

  στο πόδι διέγνωσαν γιατροί) και θα μπει (Η πρόγραμμα με τους ι#11' λοιπούς συμπαίκτες σήμερα. Τέλος ο Νίκολι1 που και αυτός αποχωρώ απο το παιχνίδι με &Π1 Καλαμάτα στο 54’ λόγ0' τραυματισμού, είναι αι^ λυτά καλά.

  Νέο πρόσωπο, άγνω°^ όμως αν θα ξεκινήσει γ παιχνίδι ο νεοαποκτηθΜ} απο τη ν Κ ρύα Βρύ·*1' Δ η μ ή τρ η ς ΓιουρόπΟ0 λος, ενώ στην αποστολ’Ι ίσως συμπεριληφθεί ο 0 πίσης νεοαποκτηθείς την ίδια ομάδα 20χρ

 • ΜΕ 1ΟΓg ΠΑΑΜ®B é P o ia

  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣΟι μεταγραφές της Βέροιας

  Σχεδόν στο παραπέντε ‘1 διοίκηση της 1ΤΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, πραγματοποίησε τέσσερις μεταγραφές, ενι- °χύοντας έτσι την ομάδα

  μεταγραφές του Ιανουάριου για το υπόλοιπο >οό του πρωταθλήματος.

  Απέκτησε για έξι μήνες χον Σέρβο επιθετικό Νί- κολιχς, απο τη ν Τουρκική "Ντεμιρ Σπορ", τον

  χρονο ειιιθετικό απο χην Δόξα Δράμας Πουρ- ουιτίδη για πέντε χρόνια, χον 25χρονο Γιουρόπου- Λο π°υ αγωνίζεται απο ΐΓ'ν αριστερή πλευρά απο ΧΓΐν Κρύα Βρύση για τέσ- °ερα χρόνια και την ίδια °Ραδα τον 20χρονο σχό- πεΡ Δεληγιάννη ο οποίος χει στην ομαδα τονοπεγραυιρ π ο λ γ τ γ . — ' -----------------

  σέρα χρόνια^και1 χην ίδια . ρ^ΟΙΑΣ Μαμής Καισαβακης^αΛωοοΡ^°μόδα τ,ον 20χρονο στό- Ο προπονητής ' ¿Oxpovo επιθετικό ηεΡ Δεληγιάννη ο οποίος χει στην ομ° αΠο[φ0αηιδη.υπέγραφε πενταετές συμ- Δραμος Σα _____________ . —Ρόλαιο. --------------

  Α ύ ρ ιο σ χ ι \ ν Ο Χ Ε

  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η

  ί ω ν π ρ ο έ δ ρ ω νΓην Π αρασκευή 7/2

  01 ΐζ 12 το μεσημέρι στα ΥΡΠφεία της ΟΧε θα γίνει συγκέντρωση των προέδρων των σωματείοιν Α1,Δ‘2 ανδρών, γυ ν α ικ ώ ν την

  ο α-. γυναι

  ΧΙ1ν οποία συγκαλεί υίητικός δικαστής κ. Αν- °Ρέας Απέρης που έχει προσκλήσεις στα σώμα* ιεία. Κοινοποίηση έχει υχολεί στον πρόεδρο τη9 υ ΧΕ κ. Γ. Αλικάκο και υχον πρόεδρο του συνδέσμου διαιτητών Αττικήν Ιν· Κούτρα. Θέμα της συγκέντρωσης η ομαλήσ'εξαγωγή των αγώνων *αι η πιστή τήρηση τωνκανονισμών.

  B eP oictέτος ίδρυσης 1972

  τακτικό μέλος ΕΙΕΤ ΕβΑΟΜΑΔΙΑΙΑ ε φ η μ ε ρ ίδ α

  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Κωττουνίου ΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ

  Κέντρο 71177-Fax 2346^

  ΙΔΡΥΤΗΣ

  Γεώργιος Κολογήρου

  ιδιοκτησία

  PROMOTION g r o u p α .ε .

  ΕΚΔΟΤΗΣ:

  Β*Αλης Γαλονομάτης Κώστας Τσιμόπουλος

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ;

  Κώστας ΤσιμόπουλοςΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

  Βασίλης ΒόλκοςComputers -

  σελιδοαοιηση-εκτύπωση:

  PROMOTION GROYP Α.Ε.

  Συνδρομές ιδιωτών

  4.000 6ρχ. ετησίως

  Συνδρομές Α.Ε., ΕΠΕ,

  Οργανισμών, Τ ραπεζών

  κοι εξωτερικού

  10000 δρχ ετησίως Επιοτολςς δημοσιευμένες ή

  ̂ μη. δεν επιστρέφονται

  Φ ίλιππος και ΓΕΒ σε αγωνιστική δράση

  Υστερα απο διακοπή δυο εβδομάδων περίπου, τα τμήματα χανχ-μπωλ του Φιλίππου και της ΓΕΒ επανέρχονται στην αγωνιστική δράση. Ακόμη συνεχίζονται κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα Γ’ εθνικής του μπάσκετ και βόλευ.

  Συγκεκριμένα έχουμε:ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ: Α1 ανδρώνΣάββατο ώρα 17.00 ΓΕΒ - Βριλήσια και 16.30 ΑΟ

  Δράμας - ΦίλιπποςA l Γ υ να ικ ώ ν

  Σάββατο ώρα 15.00 Ελπίδες Δράμας - ΦίλιπποςΚυριακή ώρα 17.00 ΓΕΒ - Κιλκίς και ώρο 15.30

  Ποσειδώνας - ΕθνικόςΜΠΑΣΚΕΤ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΚυριακή ώρα 18.00 Λασαάνης Κοζάνης-Φιλιππος ΒΟΛΕΫ Γ ΕΘΝΙΚΗΣάββατο ώρα 19.00 Φίλιππος - ΑΟ Βυζαντινός

  Θεσ/νικης.

  ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΒ2η Ιναραβασίλη Δέσποι-2. Οι αθλήτρ ιες του

  Συλλόγου Κόζα Σουλτάνα και Καρπχαρίοη Κωνσταντίνα στο δίαθλο και η αθλήτρια Κόγια Χρυσά στους δρόμους αντοχής, αναχωρούν εντός των ημερών, γιο τη Σουηδία, όπου θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, στη μικρή Ολυμπιάδα, που τελείται στη χώρα αυτή.

  Οι αθλήτριες μας θα αγωνιστούν την 9/2/1997.

  2. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελέστηκαν στον Παρνασό, τα πανελλήνια κύπελα καταβάσεων. Οι α θλητές μας πέχυχαν κατά κατηγορία τα παρακάτω αποτελέσματα:

  ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΒΑΣΗ

  2ος Καπράρας Ιωαν.5η Κων/νίδου Ελσα12ος Ιακωβίδης Μιχ.20ος Τσιτινίδης Ιωαν.

  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Π Α ΙΛΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ I

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ

  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

  να

  ΠΑΙΔΕΣ16ος Ν ουλίκας Γεώρ

  γιος

  ΓΙΓΑΝ ΤΙΑ ΙΑ ΚΑΤΑΒΑΣΗ

  ΑΝΔΡΕΣ

  1 6 ο ς Ρ η γ ό π ο υ λ α ς Γεώργιος

  33ος Ιακωβίδης Μιχά- λης

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ27η Α νδριανοπούλοιι

  ΣοφίαΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ

  ΚΑΤΑΒΑΣΗΚΟΡΑΣΙΔΕΣ3η Καραβααίλη Δέση.5η Γεωργάκη Ελισ.7η Θεοδοσιάδου Ολγα

  ΠΑΙΔΕΣ19ος 'Γενεκτζόγλοιι Αν-

  δρ.20ος Μπαλόγλου Ιωαν.

  27ος Νουλίκας Γεωρ,28ος Τόκος Δημ.31ος Τολιόπουλος Λ-

  λεξ.

  Τέλος ο Καχσαβός για χη Β έροια

  Π αρελθόν πρέπει να θεωρείται ο Ευρυυίδης Καχσαβός από τη Βέροια, αφού η διοίκηση της ΠΑΕ αποφάσισε στην συνεδρίαση της Τρίτης, την διακοπή του συμβολαίου του για έναν χρόνο, σχη- ριζόμενη στην παράβαση του άρθρου 38 του 1958 του 91, καθώς και την διάταξη του άρθρου του ΚΑΠ, κατά την οποία απαγορεύεται ο ποδοσφαι- ρ ι σ τ η ς ν α κ ά ν ε ι διαπραγματεύσεις πριν τη ληξη του συμβολαίου τοϋ με άλλη ΠΑΕ.

  Η απόφαση της διοίκησης τη ς Β ερ ο ιώ τικ η ς ΠΑΕ έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρεία και αυτό γιατί ο παίκτης έκτος απο την περίπτωση ίου θέματος του με την ΑΕΚ, δεν είχε δώσει δικαιώματα και γενικά η συμπεριφορά του η αγωνιστική και όχι μόνο ήταν σχεδόν άμεμτη, ωστόσο όμως θα π ρέπει να αναφερθεί ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ Βασίλης Τσαμήτρος εξάντλησε ολα χα περιθώρια, πριν ςιτάσει στην οπωσδήποτε σκληρή αυτή απόφαση.

  Οπως είναι γνωστό εδω κ α ι 7 μ ή ν ε ς ο κ . Τσαμήτρος έκανε αρκετές επαφές με τον παίκτη ιο συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι επιδιώκοντας την ανανέωση του γιο άλλα τρία χρόνια, φτάνοντας ραλίστα στο σημείο να του προσφέρει για τριετές συμβόλαιο το αστρονομικό για τα δεδομένα της ΒΕΡΟΙΑΣ, αλλά και γενικά της επαρχίας, ι ο ποσό των 90 εκαχ. δρχ. και με προσωπική εγγύη-

  ση δΟεκατ δρχ, ότι θα τον παραχωρήσει το καλοκαίρι.

  Ο Κατοοβός που σύμφωνα με όλες τιςενδείξεις τα είχε βρει με την ΑΕΚ, στις μεταγραφές του Ια νουαρίου αρνήθηκε πεισματικά να πάει στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και τον ΑΡΗ που προσφεραν στη Β ΕΡΟ ΙΑ τετραπλά σ ια χρήματα από όσα η ΑΕΚ, α δ ια φ ο ρ ώ ν τα ς γ ια τα συμφέροντα της ομάδας, απο τα σπλάχνα της οποίας βγήκε και κοίταξε μόνο το δικό του.

  Αυτή λοιπόν η συμιιερι- φορά του Κατοαβού ώθησε την δ ιο ίκηοη στην ακραία α υτή απόςιαση που στηρίζεται οτα προα- ναψερθένχα άρθρα,

  Κ ρίμα, χ ίλ ιε ς φορές κρίμα που μια απλή υπό θεοη, ένα απλό θέμα που θα μπορούσε να λήξει επ' ω φ έλε ια και ιω ν δυο πλευρών, εξαιτίας της αδιαλλαξίας, ή αν θέλετε των κακών συμβουλών του παίκτη, οδεύει εις βα ρος αμφοτερων

  Οι Διαιτητές χορεύουνΟ Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Κ. Μακε

  δονίας διοργονώνει στις 21 Φεβρουάριου 1997 τον ετήσιο χορό του στο χορευτικό κέντρο "ΑΚΡΟΠΟΛΗ" στην Βέροια.

  Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με να τηλέφωνα 22.200 -71.277.

  Κ ρίσιμο π α ιχν ίδ ι τη ς ΛΕΠ με ανχίιιαλο την Κρύα Βρύση

  Η Δ Ο Ξ Α Π Η Γ Α Ι Ν Ε Ι Σ Τ Η Ν Κ Ο Ζ Α Ν Η ( Α Ε Π )Ενα δύσκολο παιχνίδι δίνει η ΛΕΠ Βέροιας ι ην

  Κυριακή στο Εθνικό Στάδιο ιη ς πόλης μπς, στο πλαίσια της 20ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Δ' εθνικής.

  Συγκεκριμένα αποδέχεται τον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης, στον οιιοίο προπονητής είναι α μέχρι τιρό- τινος τεχνικός της Κώστας Αραμιιατζής. Éva παιχνίδι κρίσιμο για τους Πόντιους, οι οποίοι έχουν απόλυτη ανάγκη οιιο τους βαθμούς της νίκης, τους οποίους αν δεν κατακτήσουν, τότε θα αοβαρέψουν την κατάστασή τους όσον αφορά την παραμονή τοσς στην κατηγορία.

  Θπ πρέπει λοιπόν ano εδω και πέρα να εκμεταλλευτούν την έδρα ιούς γιατί φάνηκε καθαρό η αδυναμία τους μακριά απ’ αυτήν.

  Η άλλη εκπρόοωπόςμαςσ’ αυτή ι.ην κατηγορία η Δόξα Μακοοχωρίου.jnou δεν μπουρί νμ σκέφτεται Γίλβον την π θ μ φ ^ * ν ρ ίΛ ή «jnyic Οιωτελο»· πλέον ένα μακρινό όνειρο^ πηγαίνειΛ Α ν Κι ί ι ¡v q Λποι,-'Οααντιμέτωτιίοεί την ηδη υποβιβαοϋείσα τοπική A® I.

  ΔΙΕΘΝΙΚΗ19η α γω νία τικ η

  ΦαρσαλοΑΕ Π ΒΕΡ 2 0

  ΔΟΞΑ Μακρ -ipcßeva 2·?. Εορόαϊκός-Αιγίνιο 2-1

  Ιήμοντα-Καμπονιακός 0-1

  Κρ Βρύοη-ΔΕ Π ΚοζανηςΟ-Ι

  Αγ.Γ εώργιος-ΛΕ Καοτορ. 1-5

  Κοζάνη-Ηρακλπς Ε 6 2-1

  Ηρακλής Λ -Εθνικός Κ 10

  Φλώρινα Μουδανισ 0-1

  Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ1 Κοζάνη . . . . 50

  2 Ηρακλής Λ

  Φόροαλα............

  ..........1216 ΑΕ Π Κοζάνης .1 1

  17 Μ A Φ λώρινας 7

  18 Λγ Γεώργιος..................5

  Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΓΠΝΙΕΤΙΚΗAF Π Bep ·Κρ Βρ�