74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

16
 χεδιάγραμμα Έκθεσης Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες - Ανεκτικότητα Ρατσισμός Ορισμός  Ρατσισμός  ονομάζεται η διάκριση σε βάρος ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ατόμων, που προσδιορίζονται με βάση τα φυλετικά ή και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, με συνέπεια την ανάπτυξη αισήματος υπεροχής και ανωτερότητας προς αυτο!ς" Μορφς # Φυλετικός:  διακρίσεις βασισμένες στη διαφορετικότητα του χρώματος ή εναντίον φυλών του τρίτου κόσμου" # Εθνικός: η αίσηση της υπεροχής ενός ένους έναντι των άλλων $ενικισμός, σοβινισμός%" #  Κοινωνικός:  διακρ ίσεις βασισμένε ς σε πολιτικές, ιδεολ ογικέ ς, πνευμ ατικ ές, οικονομικές, πολιτιστικές διαφορές, διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των μειονοτήτων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες" Αίτια  Πνευματι κά # &ι ο έτ ηση ρατσιστι κών αντιλή'ε ων στα πλαί σι α τη ς κοινωνικοποί ησης, μέσω των πρωτογενών και δευτερογενών κοινωνικών ομάδων $π"χ" οικογένεια, σχολικό περιβάλλον%" # (α ))*, έντυπα και ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν τη συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων που επιβεβαιώνει τις ρατσιστικές αντιλή'εις $οι γυναίκες παρουσιάζονται ως αδ!ναμες,  υποτακτικές συγκριτικά με τους άνδρες, οι +λβανοί και οι (σιγγάνοι ως κακοποιοί% ή ηρωοποιο!ν τους φορείς της βίας" # απλουστευτική τάση των ανρώπων για κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες διευκολ!νουν τον  υπερτονισμό και τη μεγιστοποίηση των διαφορών" # περιορισμένη γνώση εμποδίζει τη σωστή αξιολογική κρίση για τους άλλους" # έλλει'η ουσιαστικής αλλά κυρίως ανρωπιστικής παιδείας επιτρέπει τον ετεροκαορισμό ομάδων από επιτήδειους και την καλλιέργεια, αντί ισότητας, φανατισμο! και ρατσισμο! σε βάρος άλλων" # απομόνωση των πνευματι κών ανρώπων ευνοεί την κατάσταση του πνευμα τι κο! σκοταδισμο!"  Ηθικά # έλλει'η αρχών και αξιών οδήγησε το σ!γχρονο άνρωπο στην εξαχρείωση" # (ο δόγμα -ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. κααγιάζει κάε απάνρωπη πράξη" Ψυχολογικά # τάση ανρώπων ή ομάδων να διατηρο!ν σε υ'ηλό επίπεδο την αυτοεκτίμηση, το γόητρο και το κ!ρος τους $σ!μπλεγμα ανωτερότητας και προσωπικής υπεροχής%" # χαμηλή αυτοεκτίμηση ατόμων ή ομάδων το!ς οδηγεί στην αναβάμιση των δικών τους ιδιαίτερων χαρακ τηριστικώ ν και στην υποβά μιση των άλλων $σ!μ πλεγμ α κατω τερότ ητας% " +υτός που υποφέρει νιώει λιγότερο τη δυστυχία του, όταν μπορεί να φανεί ανώτερος από !κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη !"ιμ&εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα /00

Transcript of 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 1/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

Ρατσισμός

Ορισμός Ρατσισμός ονομάζεται η διάκριση σε βάρος ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ατόμων,

που προσδιορίζονται με βάση τα φυλετικά ή και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, με συνέπειατην ανάπτυξη αισ ήματος υπεροχής και ανωτερότητας προς αυτο!ς"

Μορφ ς# Φυλετικός: διακρίσεις βασισμένες στη διαφορετικότητα του χρώματος ή εναντίον φυλών τουτρίτου κόσμου"# Εθνικός: η αίσ ηση της υπεροχής ενός έ νους έναντι των άλλων $ε νικισμός, σοβινισμός%"# Κοινωνικός: διακρίσεις βασισμένες σε πολιτικές, ιδεολογικές, πνευματικές, οικονομικές,πολιτιστικές διαφορές, διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των μειονοτήτων, των ατόμων μεειδικές ανάγκες"

Αίτια Πνευματικά

# &ιο έτηση ρατσιστικών αντιλή'εων στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης, μέσω τωνπρωτογενών και δευτερογενών κοινωνικών ομάδων $π"χ" οικογένεια, σχολικό περιβάλλον%"

# (α ))*, έντυπα και ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν τη συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων ήομάδων που επιβεβαιώνει τις ρατσιστικές αντιλή'εις $οι γυναίκες παρουσιάζονται ως αδ!ναμες,

υποτακτικές συγκριτικά με τους άνδρες, οι +λβανοί και οι (σιγγάνοι ως κακοποιοί% ήηρωοποιο!ν τους φορείς της βίας"

# απλουστευτική τάση των αν ρώπων για κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες διευκολ!νουν τον

υπερτονισμό και τη μεγιστοποίηση των διαφορών"# περιορισμένη γνώση εμποδίζει τη σωστή αξιολογική κρίση για τους άλλους"

# έλλει'η ουσιαστικής αλλά κυρίως αν ρωπιστικής παιδείας επιτρέπει τον ετεροκα ορισμόομάδων από επιτήδειους και την καλλιέργεια, αντί ισότητας, φανατισμο! και ρατσισμο! σεβάρος άλλων"

# απομόνωση των πνευματικών αν ρώπων ευνοεί την κατάσταση του πνευματικο!σκοταδισμο!"

Ηθικά

# έλλει'η αρχών και αξιών οδήγησε το σ!γχρονο άν ρωπο στην εξαχρείωση"

# (ο δόγμα -ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. κα αγιάζει κά ε απάν ρωπη πράξη"

Ψυχολογικά

# τάση αν ρώπων ή ομάδων να διατηρο!ν σε υ'ηλό επίπεδο την αυτοεκτίμηση, το γόητρο καιτο κ!ρος τους $σ!μπλεγμα ανωτερότητας και προσωπικής υπεροχής%"

# χαμηλή αυτοεκτίμηση ατόμων ή ομάδων το!ς οδηγεί στην αναβά μιση των δικών τουςιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στην υποβά μιση των άλλων $σ!μπλεγμα κατωτερότητας%"+υτός που υποφέρει νιώ ει λιγότερο τη δυστυχία του, όταν μπορεί να φανεί ανώτερος από

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/00

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 2/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

κάποιον άλλο"

# +σ!νειδοι μηχανισμοί άμυνας1 η αναζήτηση -εξιλαστήριου !ματος., η στροφή δηλαδή τηςεπι ετικότητας μιας ομάδας προς κάποια άλλη, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τα αίτια τηςεπι ετικότητας, η εωρία του ανικανοποίητου και της επί εσης"

# 2νστικτο εδαφικότητας1 όταν απειλείται με διείσδυση ένα ζωτικός, ατομικός χώρος εκλ!εταιπάντα επι ετικότητα" 3σο πιο στριμωγμένος και ασφυκτικός ο χώρος τόσο μεγαλ!τερη και ηεπι ετικότητα" 2τσι κάπως γεννιέται η έχ ρα για τον ξένο" 4 άλλος γίνεται εχ ρός, έτοιμος ναοικειοποιη εί το δικό σου χώρο" 4ρ ώνονται τότε σ!νορα και εκλογικε!ονται τα στεγανά"

Κοινωνικά

# 4ι κοινωνίες μέσα στις οποίες αναπτ!σσεται ο κοινωνικός ρατσισμός είναι εξισωτικές, δηλαδήείναι κοινωνίες που αγνοο!ν τις τυπικές διαφορές μεταξ! των ατόμων"

# 4 εκμεταλλευτικός χαρακτήρας των κοινωνιών" !παρξη μιας μειονότητας σε μια κοινωνίασυνεπάγεται την !παρξη μιας αντίστοιχης κυρίαρχης ομάδας που απολαμβάνει μια ανώτερη έσηκαι μεγαλ!τερα προνόμια" μειονοτική κατάσταση συνοδε!εται με αποκλεισμό από την πλήρη

συμμετοχή στη ζωή της κοινωνίας"# 5τις σ!γχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, η συν!παρξη πλειο'ηφιών και μειο'ηφιών ευνοείτα φαινόμενα του ρατσισμο!"

# αποξένωση του αν ρώπου από τον άν ρωπο προκαλεί φαινόμενα κοινωνικής πα ογένειας,που ευνοο!ν φαινόμενα ρατσισμο! κα ώς δεν υπάρχει κοινωνική συνείδηση καιαλληλοσεβασμός"

# 5το κοινωνικό κατεστημένο υπάρχει πάντα δυστοκία στην αποδοχή του νέου ή τουδιαφορετικο!"

Οι κονομικά

# 4 οικονομικός ανταγωνισμός μεταξ! κοινωνικών ομάδων στη διεκδίκηση περιορισμένωνέσεων εργασίας, οικονομικο! οφέλους και αγα ών $π"χ" οι μετανάστες απειλο!ν τα οικονομικάσυμφέροντα των μόνιμων κατοίκων #μελών μιας κοινωνίας, γι6 αυτό ε!κολα υιο ετο!νταιπροκαταλή'εις και στερεότυπα σε βάρος τους%"

# οικονομική εκμετάλλευση αν ρώπου από άν ρωπο -η ικοποιείται. με την υποτίμηση τουεκμεταλλευόμενου"

Εθνικιστικά- 4 κίνδυνος αφομοίωσης των μικρών λαών από ισχυρά κράτη ενισχ!ει το αίσ ημα τηςαυτοσυντήρησης και τους συσπειρώνει γ!ρω από τα ε νικά τους χαρακτηριστικά"

# (ο αίσ ημα της ξενοφοβίας διακρίνει περισσότερο κάποιους λαο!ς, ιδιαίτερα στην εποχή μας,που χαρακτηρίζεται από μαζικές μετακινήσεις λαών"

# συν!παρξη μειονοτήτων σε μια χώρα ή περιοχή γεννά προβλήματα, λόγω των διαφορετικώνη ών και ε ίμων, ρησκευτικών αντιλή'εων"

# 7αταστάσεις ή αντιλή'εις που διαμορφώνονται μέσα από την ανάμνηση ιστορικών γεγονότων"

Πολιτικά

# 5τις πολυπολιτισμικές, έστω και δημοκρατικές, κοινωνίες, δε γίνονται πάντα σεβαστά τα

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/08

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 3/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

δικαιώματα ατόμων ή ομάδων ή παραβιάζονται και από τις δ!ο πλευρές $και από τα !ματα καιαπό τους φορείς του ρατσισμο!%"

# 9αραβιάζονται τα εσπισμένα δικαιώματα στη διαφορά και δεν επιτρέπεται πάντα η ελε! ερηέκφραση και ανάδειξη όλων των επιμέρους ταυτοτήτων"

# :ιλόδοξοι ηγέτες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα σχέδιά τους, μαζοποιο!ν και παρασ!ρουντο λαό σε επικίνδυνες ρατσιστικές αντιλή'εις"

# 4 ρατσισμός χρησιμοποιείται ως άλλο ι, για να αποπροσανατολιστεί ο λαός από σοβαράοικονομικά και κοινωνικά προβλήματα"

#ν "ειεςΟικονομικές

# εκμετάλλευση των αδυνάτων από τους δυνατο!ς

# ο αποκλεισμός ατόμων ή ομάδων στερεί τη συνεισφορά τους από τους υπόλοιπους"

Κοινωνικές# κοινωνική ανισότητα και δυσλειτουργία1

# διογκώνονται τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, υποσκάπτεται η κοινωνική συνοχή καιδιαχωρίζονται οι άν ρωποι σε προνομιο!χους και μη, με ανάλογες συνέπειες στη μόρφωση, καιστην επαγγελματική σταδιοδρομία"

# καλλιέργεια ανταγωνιστικο! πνε!ματος και εμφάνιση κοινωνικών προβλημάτων $βία,τρομοκρατία, εγκληματικότητα, πόλεμοι%

# επικράτηση του δίκαιου του ισχυρότερου

# εμφάνιση ομάδων κοινωνικο! περι ωρίου, δημιουργο!νται συν ήκες -γκέτο. για πολλές

κοινωνικές ομάδες και ά λιες συν ήκες διαβίωσης" Πολιτικές- αποστα εροποίηση από την παραβίαση αν ρωπίνων δικαιωμάτων και την έλλει'η αξιοκρατίας

# ε!κολη χειραγώγηση των υμάτων του ρατσισμο!"

# υπονομε!ει το κ!ρος των δημοκρατικών εσμών και προετοιμάζει το έδαφος για την εμφάνισηαυταρχικών κα εστώτων"

Ψυχολογικές

# απαισιοδοξία και απογοήτευση όσων αντιμετωπίζονται ρατσιστικά

# αβεβαιότητα και ανασφάλεια, που οδηγο!ν στο άγχος και στην απαισιοδοξία# επι ετική έκφραση ή εγκληματική συμπεριφορά $έκφραση και αναπαραγωγή της βίας%

# φόβος και ανασφάλεια στο κοινωνικό σ!νολο"

Πνευματικές

# προσήλωση σε στερεότυπα και αντιλή'εις, δογματικός τρόπος σκέ'ης

# έλλει'η αν ρωπιστικο! πνε!ματος

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/0;

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 4/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

# πνευματική στασιμότητα, λόγω κοινωνικής απομόνωσης και έλλει'ης διαλόγου"

Ηθικές

# έλλει'η αξιών, αρχών και ιδανικών

# προβολή του ατομικο! συμφέροντος, εκμετάλλευση των συναν ρώπων και εξόντωση των

αντιπάλων"

*ρό"οι αντιμετ+"ισης Άτομο

# *υαισ ησία < κατανόηση, ανεκτικότητα, σεβασμός στο διαφορετικό

# +υτοκριτική για να οδηγη ο!με στην αυτογνωσία και να συνειδητοποιήσουμε την ισοτιμία μετους άλλους

# =ιάλογος, άνοιγμα προς το συνάν ρωπο, σεμνότητα, περιορισμός έπαρσης και αλαζονείας

# 7οινωνική συνείδηση, αλληλεγγ!η, βα ιά αίσ ηση αν ρωπιάς

# +παλλαγή από προκαταλή'εις και εμπά εια

# *πιστροφή στις αξίες του μέτρου, της δημοκρατίας, του αν ρωπισμο! που μας ανυ'ώνουνη ικοπνευματικά και να μας υπεν υμίζουν τη χαμένη μας ευαισ ησία"

Οικογένεια

# 7αλλιέργεια σεβασμο! προς το διαφορετικό

# +παλλαγή από προκαταλή'εις και στερεότυπα

# )ετάδοση αξιών και υ'ηλο! ή ους

# =ιάλογος με τα παιδιά με σκοπό τη μ!ηση στην ιδέα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών

# 9ροσωπικό παράδειγμα γονέων με υπε! υνη αν ρωπιστική συμπεριφορά και κοινωνικήσυνείδηση, γιατί τα παιδιά μιμο!νται τη στάση των γονέων"

Σχολε ο

# +ν ρωπιστική παιδεία < απαλλαγή του σχολείου και ιδιαίτερα του λυκείου από το μανδ!α τουπροπαρασκευαστικο! σταδίου για το πανεπιστήμιο"

# 7αταλυτικός ο ρόλος του δασκάλου που μπορεί να εμπνε!σει τους μα ητές και να τουςπροσανατολίσει προς τα υ'ηλά αν ρωπιστικά ιδεώδη της ισοτιμίας, της συναδέλφωσης και τηςουσιαστικής δημοκρατίας"

# 9ολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο με έμα την υγιή αντιμετώπιση των προσφ!γων και τωνμεταναστών και την καταπολέμηση του ρατσισμο! κοινωνικο! ή φυλετικο! που αναβιώνεισήμερα"

!!Ε

# *κπομπές με αντιρατσιστικό περιεχόμενο

# 5υζητήσεις με πνευματικο!ς αν ρώπους για το νοσηρό φαινόμενο του ρατσισμο!"

# 9οιοτικός έλεγχος των εκπομπών ώστε να μην αναπαράγονται φαινόμενα κοινωνικο!

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/0>

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 5/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

ρατσισμο!"

# ?α μη διογκώνουν τα γεγονότα και να μην καλλιεργο!ν πνε!μα ξενοφοβίας και ρατσισμο!"

Κ"άτος

# 7ατάλληλο ή ος πολιτικής ηγεσίας, ώστε να μην καλλιεργο!ν οι ίδιοι οι ηγέτες ρατσιστικές

τάσεις στους πολίτες# *νίσχυση κράτους πρόνοιας < ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε παιδεία, περί αλ'η, ασφάλιση

# @σες ευκαιρίες για συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

# *ξασφάλιση καλών συν ηκών εργασίας με πνε!μα ισοτιμίας για όλους τους πολίτες"

Ξενοφοβία

,ιάκριση ενοφοβίας και ρατσισμο. ξενοφοβία δεν πρέπει να συγχέεται με το ρατσισμό" )ε τον όρο -ρατσισμός. νοείται η

διάκριση και ο διαχωρισμός αν ρώπων, ομάδων ή φυλών και η μεροληπτική αντιμετώπισή τους"4 +" Aοβέρδος, σε άρ ρο του στην εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει ως εξής τη διάκρισηανάμεσα στην ξενοφοβία και στο ρατσισμό1 -5τις παρυφές του φαινομένου του ρατσισμο!κινείται η ξενοφοβία" 4 φόβος για τον ξένο σαφώς και δεν είναι ρατσισμός, σαφώς και δενεκδηλώνεται με βία, σαφώς και δεν είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος" 4 φόβος για τον ξένο αποτελείσυνή ως μια εσωτερική αρνητική αντιμετώπιση του άλλου, όταν αυτός μεταναστε!ει, είναιφτωχός, ανήκει σε άλλη ε νικότητα ή φυλή, πιστε!ει σε άλλη ρησκεία" ξενοφοβία είναιπα ητική" +ποτελεί αποκλειστικά κοινωνική αντίδραση, δηλαδή δεν μπορεί να αποτελέσεικρατική πρακτική" (έλος, δεν αποτελεί το αίτιο για βίαιες συμπεριφορές" )ε άλλα λόγια,φοβάμαι τον άλλον, σημαίνει επιφυλάσσομαι, κοιτώ καχ!ποπτα, αποδοκιμάζω με μορφασμό,ενοχλο!μαι, αποστρέφω το βλέμμα μου και προσπερνώ, υποτιμώ με λόγια ή χωρίς λόγια, κλείνω,ενδεχομένως, την πόρτα κατάμουτρα, σιγο'ι υρίζω υποτιμητικές εκφράσεις" *νώ, αντί ετα,ρατσισμός σημαίνει βία, σημαίνει γκέτο, απαγόρευση άσκησης δικαιωμάτων." Bστόσο,οφείλουμε να επισημάνουμε πως, αν δεν προσέξουμε, η ξενοφοβία μπορεί να καταστεί καλόςαγωγός του ρατσισμο!, δηλαδή να αποτελέσει προστάδιό του"

Αίτια# μαζική εισροή μεταναστών και προσφ!γων δημιουργεί αρκετά προβλήματα στις χώρες

υποδοχής τους" *ίναι κα οριστικό ότι ενισχ!εται το ήδη υπάρχον και ζωτικό πρόβλημα τηςανεργίας, γιατί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελο!ν πολ! φ ηνό εργατικό δυναμικό και ταημερομίσ ιά τους είναι πενιχρά σε σχέση με αυτά των ντόπιων" 4ι τελευταίοι άλλωστε

αισ άνονται ανασφάλεια, επειδή προτιμώνται οι ξένοι"# =ημιουργο!νται επίσης συχνά πολλές εντάσεις και ενισχ!εται ο ρατσισμός, ενώ η κοινωνικήσυνοχή και στα ερότητα αμβλ!νονται διαταράσσοντας τη γαλήνη της κοινωνίας" 4ι μετανάστεςκαι οι πρόσφυγες, από άμυνα ή αντίδραση, δημιουργο!ν ορισμένα -γκέτο. και προβαίνουν σεπράξεις βίας < εγκληματικότητας ή παραοικονομίας, για να επιβιώσουν, να αναπτυχ ο!ν"

# &πάρχουν πολίτες που πιστε!ουν ότι ελλοχε!ει ο κίνδυνος της αλλοίωσης της ε νικής καιπολιτιστικής μας ταυτότητας και φυσιογνωμίας, αφο! ο συγχρωτισμός με αν ρώπους

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/0C

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 6/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

διαφορετικής παιδείας, γλώσσας, ιστορίας και καταγωγής μπορεί να μας επηρεάσει ιδιαίτερααρνητικά"

# Dο!με σε μία εποχή της η ικής χαλάρωσης και της κρίσης των αξιών, όπου σταδιακά χάνεται οσεβασμός προς το συνάν ρωπο, και ειδικά στις κοινωνίες των μεγαλουπόλεων όπου κυριαρχεί τοφαινόμενο της ανωνυμίας και της αποξένωσης των αν ρώπων, κα ίσταται πιο δ!σκολο να

εκδηλω εί ο απαιτο!μενος σεβασμός απέναντι σε άτομα που είναι -ξένα. ως προς ταχαρακτηριστικά και τις συνή ειές μας"

# *νοχλο!μαστε από το διαφορετικό είτε αυτό αφορά στη ρησκεία, είτε στη φυλή, είτε στηνε νικότητα"

# κρίση των φορέων διαπαιδαγώγησης, που επιφέρει την απουσία αν ρωπιστικής παιδείας απότην οικογένεια, το σχολείο κ"λπ", έχει ως αποτέλεσμα να μην καλλιεργο!νται πολ!πλευρα οιάν ρωποι και επομένως να στερο!νται της ωριμότητας, που α τους υπαγόρευε να σέβονταιαυτο!ς που έχουν διαφορετική ε νική ή φυλετική ταυτότητα από κείνους"

# (α ))*, συνεπικουρο!μενα και από άτομα που καταφε!γουν στο λαEκισμό, καλλιεργο!ν τηξενοφοβία, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει το αποδίδουν στους ξένους

*ρό"οι αντιμετ+"ισης# Fρειάζεται, λοιπόν, καλλιέργεια του πνε!ματος και όξυνση της κριτικής ικανότητας, ώστε οάν ρωπος να εξευγενιστεί και να αποκτήσει υ'ηλά πρότυπα που α τον ανανεώσουν εσωτερικάκαι α τον ευαισ ητοποιήσουν για την αντιμετώπιση της νοσηρής αυτής κατάστασης"

# 9αράλληλα, η εμπέδωση της κοινωνικής συνείδησης, η οποία σχετίζεται με την αλλαγή νοοτροπίας και την τοπο έτηση του συλλογικο! συμφέροντος πάνω από το ατομικό, κα ώς και ηεπικράτηση του διαλόγου μεταξ! ατόμων και ε νών, όταν στηρίζονται στην καλή προαίρεση καιτην ισοτιμία, αποτελο!ν ασφαλιστικές δικλείδες, με τις οποίες διαμορφώνεται ένα κλίμαδημιουργικής συμπόρευσης όλων των αν ρώπων"

# (ο ολυμπιακό ιδεώδες χρειάζεται να αναβιώσει μέσω του α λητισμο!, ώστε να περιοριστο!ν οιέριδες μεταξ! των λαών και να τονω εί το πνε!μα της υγιο!ς άμιλλας και της ειρηνικήςδιευ έτησης των προβλημάτων"

# 4ι διε νείς οργανισμοί οφείλουν να προσφέρουν αν ρωπιστική βοή εια, η ική στήριξη καιοικονομικής ενίσχυση

# επαφή με την τέχνη επίσης βοη ά, γιατί αποτελεί κοινή γλώσσα και ενώνει τους αν ρώπους"

# 4ι πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες μπορο!ν να αποτελέσουν κα οδηγητικά και φωτεινάπαραδείγματα, αγωνιζόμενοι για το οικουμενικό συμφέρον, περιορίζοντας τις επεκτατικές τουςβλέ'εις οι πρώτοι και επιζητώντας την ουσιαστική ανάπτυξη των διε νών σχέσεων κα ώς και τη

διε!ρυνση του σεβασμό στα αν ρώπινα δικαιώματα οι δε!τεροι" 7άτι τέτοιο όμως προGπο έτεικαι τη δική μας κριτική στάση"

# 7α ένας από μας οφείλει να προσαρμόσει τη νοοτροπία του, στηλιτε!οντας τηνπερι ωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό" 4ι νέοι ειδικότερα, με ιδεαλισμό και όραμα,έχουν χρέος να αγωνιστο!ν για τη δημιουργία ενός καλ!τερου κόσμου, στηριγμένου στηναμοιβαιότητα και την αγάπη" +υτός ο δρόμος α είναι, άλλωστε, ο καταλληλότερος για τηνοικοδόμηση μιας νέας *υρώπης, που δε α αποτελεί μονάχα μια οικονομική # πολιτική

υπερδ!ναμη, αλλά έναν παγκόσμιο εξισορροπητικό παράγοντα, μια *υρώπη που α αγωνίζεται

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/0H

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 7/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

για την ειρήνη και τα αν ρώπινα δικαιώματα"

/ρόσφ#γες – Μετανάστες

Αίτια# 9όλεμοι"# 4λοκληρωτικά κα εστώτα, καταπίεση, παραβιάσεις αν ρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικέςδιώξεις"# 7οινωνικές συγκρο!σεις"# :τώχεια, χαμηλό βιοτικό επίπεδο"

Α"οτε& σματα – /ροβ&$ματα για το#ς ίδιο#ς το#ς "ρόσφ#γες 0 μετανάστες# =!σκολη εγκατάσταση και εξασφάλιση διαμονής και μέσων επιβίωσης # ανεργία #εκμετάλλευση $αποτελο!ν φτηνότερο εργατικό δυναμικό και αμείβονται με πενιχράημερομίσ ια, που όμως είναι υ'ηλότερα από τη χώρα τους%"

# =υσκολίες προσαρμογής στις νέες συν ήκες ζωής $εκμά ηση γλώσσας, νοοτροπία, αξίες%"

# *χ ρική, συχνά, η αντιμετώπισή τους και κακές οι συν ήκες διαβίωσης και περί αλ'ής τους"

# Iυχολογικά προβλήματα και μνήμες της χαμένης πατρίδας, συμπλέγματα κατωτερότητας,αίσ ημα μειονεξίας, ανασφάλεια, άγχος αποδοχής και προόδου"

# +δυναμία μόρφωσης # ε!κολη λεία για χειραγώγηση και μαζοποίηση # κίνδυνος πολιτιστικήςαλλοτρίωσης και πνευματικής υποβά μισης $π"χ" κάποιοι που στην πατρίδα τους ήταν πολιτικοίμηχανικοί, εδώ είναι απλοί εργάτες κ"λπ"%"

# *κμετάλλευση, περι ωριοποίηση, έλλει'η σεβασμο! απέναντί τους $αναγκάζονται ναοδηγη ο!ν ακόμη και στο έγκλημα για την επιβίωσή τους%"

# =ε συμμετέχουν στα κοινά, δεν ελέγχουν την ηγεσία, αισ άνονται έξω από τις πολιτικέςεξελίξεις, αποπολιτικοποιο!νται και αδρανο!ν"

Α"οτε& σματα – /ροβ&$ματα στις χ+ρες #"οδοχ$ς το#ς# =υσκολίες ένταξης και αφομοίωσης"

# 7ίνδυνος ε νολογικής αλλοίωσης του ντόπιου πλη υσμο!"

# 4ικονομική επιβάρυνση αποκατάστασης # ανεργία"

# 9ροβλήματα κοινωνικής πα ογένειας"

# 5υχνά δημιουργο!νται -γκέτο. που δρουν ως μαφία, ενισχ!ονται οι κοινωνικές, πολιτικές,ρησκευτικές εντάσεις και τα φαινόμενα των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, προω είται

ο ρατσισμός, διασπάται η κοινωνική συνοχή, περιορίζεται η αλληλεγγ!η και απειλείται τελικά ηίδια η δημοκρατία"

Αίτια ενοφοβίας 0 ρατσισμο. α" ναντι στο#ς μετανάστες(α παραπάνω αρνητικά αποτελέσματα που επιφέρει η μαζική εισροή μεταναστών στις χώρες

υποδοχής τους αποτελο!ν πρώτο και κυρίαρχο λόγο για τον οποίο αναπτ!σσεται σε ανησυχητικό

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/0J

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 8/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

βα μό ένα τέτοιο πνε!μα εις βάρος τους από τους γηγενείς" Kλλα αίτια ξενοφοβίας απέναντίτους είναι1

# κρίση των αξιών στη σημερινή κοινωνία του συμφέροντος και της !λης δημιουργείαν ρώπους ατομικιστές που ε!κολα γίνονται ρατσιστές"

# αστικοποίηση δημιουργεί χάσμα μεταξ! των αν ρώπων στις πόλεις" Fαλαρώνουν οικοινωνικοί δεσμοί, πόσο μάλλον μεταξ! αν ρώπων που δεν έχουν κοινές ρίζες, ιστορία,καταγωγή"

# +πό τα ίδια τα ))* υπερτονίζεται η ε νικότητα κάποιων ατόμων που εμπλέκονται συχνά σεεγκλήματα που ενισχ!ουν τη ρατσιστική και ξενοφοβική στάση των ντόπιων"

# 4ι πολιτικοί έλοντας να δικαιολογήσουν σε κάποιες περιπτώσεις την πολιτική κακοδιαχείρισηεπιρρίπτουν τις ευ !νες στη μαζική εισροή ξένων μεταναστών οι οποίοι μετατρέπονται σεεξιλαστήρια !ματα" 4ι πολίτες που συχνά δεν είναι ώριμοι και δε δια έτουν πάντα τηναπαραίτητη πολιτική κρίση αντιμετωπίζουν ακόμη πιο άσχημα τους μετανάστες"

# 9ροσπά εια αντίστασης στη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών και στην ισοπεδωτική

παγκοσμιοποίηση"

*ρό"οι αντιμετ+"ισης #$ό %ιεθνε ς Ο"γανισμο&ς 'ΟΗΕ( )*+,-.( )*-/,0( Ε"υθ"ός Σταυ"ός κ1λ$12

# )έτρα πρόλη'ης των αιτιών της προσφυγιάς $μέριμνα για επικράτηση διατήρησηδημοκρατίας, για διασφάλιση ειρήνης, για παροχή βοή ειας σε !ματα πολέμου%"

# 5ωστός καταμερισμός προσφ!γων ανά κράτος και περιοχή, μέτρα άμεσης περί αλ'ης"

# 5εβασμός και εφαρμογή νομο εσίας για τα αν ρώπινα δικαιώματα"

# +ν ρωπιστική βοή εια, οικονομική ενίσχυση"

#$ό το Κ"άτος

# 4ργάνωση # προετοιμασία δομών υποδοχής και χωροταξικής κατανομής των προσφ!γων"

# 9ρογράμματα ένταξης και προσαρμογής των προσφ!γων"

# 9ροστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητάς τους"

# *νημέρωση κι επιμόρφωση των ντόπιων και των προσφ!γων"

# 9αραγωγική αξιοποίηση των προσφ!γων ανάλογα με τις ικανότητές τους ή τις σπουδές τουςστις χώρες προέλευσής τους"

#$ό τα !!Ε και τους Πνευματικο&ς Ηγέτες

# 4ρ ή και υπε! υνη ενημέρωση για τους μετανάστες"

# 5υζητήσεις με ειδικο!ς για το φαινόμενο"

# 4ι πνευματικοί άν ρωποι που έχουν παιδεία και κ!ρος να αγωνιστο!ν για τη γεφ!ρωση τουχάσματος μεταξ! των ντόπιων και των μεταναστών"

#$ό τ3ν Οικογένεια και το Σχολε ο

# +ν ρωπιστική παιδεία, κοινωνική συνείδηση, καλλιέργεια ευαισ ησίας και σεβασμο! στο

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/8L

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 9/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

διαφορετικό"

#$ό το 4ιο το άτομο

# M ος, σεβασμός, ευαισ ησία, αν ρωπισμός, η ική και υλική συμπαράσταση"

χο&εία – Μετανάστες 1,ια"ο&ιτισμικά σχο&εία2

χώρα μας έχει κατακλυστεί τα τελευταία χρόνια από πλή ος μεταναστών" 4ι λόγοι που τουςοδήγησαν στη μετανάστευση είναι κυρίως οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί" ελπίδα γιακαλ!τερες μέρες το!ς εξανάγκασε να φ!γουν από την πατρίδα τους και να αναζητήσουνκαλ!τερη μοίρα σε άλλη χώρα" χώρα μας είναι από αυτές που δέχτηκαν πλή ος μεταναστώνδιάφορων ε νοτήτων" Mταν φυσικό τα παιδιά των μεταναστών να εγγραφο!ν και να φοιτο!ν σεελληνικά σχολεία" 5ε πολλά, μάλιστα, σχολεία των μεγαλουπόλεών μας οι αλλοδαποί μα ητέςξεπερνο!ν αρι μητικά τους έλληνες μα ητές" (α διαπολιτισμικά σχολεία είναι πια γεγονός καιγια τη χώρα μας" :υσικά, η κατάσταση αυτή αλλάζει την παλιά μορφή του αμιγο!ς ελληνικο!σχολείου και δημιουργεί νέες συν ήκες στη λειτουργία του"

εισροή των αλλοδαπών μα ητών στα σχολεία μας αντιμετωπίζεται από τους 2λληνες μεσυγκατάβαση αλλά και με επιφ!λαξη" )ε συγκατάβαση, γιατί κατανοο!ν τους λόγουςπαρουσίας των μεταναστών στη χώρα μας, αλλά και με επιφ!λαξη, γιατί εωρο!ν ότιδημιουργο!νται ποικίλα και σοβαρά προβλήματα στη συν!παρξη ελλήνων και αλλοδαπώνμα ητών" +κόμη, εωρο!ν ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης υποβα μίζεται, για να μπορο!ν έτσι

να προσαρμοστο!ν και οι αλλοδαποί, οι οποίοι παρουσιάζουν, σε μεγάλο βα μό, δυσκολίες προ#σαρμογής" χώρα μας, βέβαια, είναι φιλόξενη, αλλά δε λείπουν και οι παρενέργειες από τησυν!παρξη των μα ητών μας με τους αλλοδαπο!ς"

Με "οιο#ς τρό"ο#ς είναι δ#νατ$ η ομα&$ σ#ν."αρ η τ)ν ε&&$ν)ν μαθητ+ν με το#ςα&&οδα"ο.ς3

ομαλή συν!παρξη εξαρτάται από πολλο!ς παράγοντες" 9ιο συγκεκριμένα εξαρτάται1 α% απότην στάση των ελλήνων μα ητών, β% από τη συμπεριφορά των αλλοδαπών, γ% από τη στάση τωνγονέων και των εκπαιδευτικών και δ% από τα μέτρα που λαμβάνει η επίσημη 9ολιτεία"

α1 Ποια $"έ$ει να ε ναι 3 στάσ3 των μαθ3τ5ν α$έναντι στους αλλο4α$ο&ς( 5στε ναε$ιτευχθε 3 ομαλ6 συν&$α"738

4ι μα ητές μας μπορο!ν να συμβάλουν στην ομαλή συν!παρξη με τους εξής τρόπους1

N )ε το σεβασμό στην προσωπικότητα των αλλοδαπών, στα ή η, στα έ ιμά τους και στιςρησκευτικές τους δοξασίες" κουλτο!ρα του διαφορετικο! δεν πρέπει να τους τρομάζει" 7ά ε

λαός δικαιο!ται να έχει τον πολιτισμό του και οι άλλοι οφείλουν να τον σέβονται"

N )ε την κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν1 άγνοια γλώσσας, δυσκολίεςπροσαρμογής, αδυναμία ένταξης κ"ά" ?α έρχονται νοερά στη έση τους, για να μπορο!ν νακατανοήσουν καλ!τερα τις ανάγκες και τα προβλήματά τους"

N )ε το να τους παρέχουν 'υχολογική στήριξη κά ε φορά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στηχώρα μας"

N )ε τη συνειδητοποίηση ότι ήρ αν στη χώρα μας οδηγημένοι από την ανάγκη και οφείλουμε ωςσυνάν ρωποι να τους συμπαραστα ο!με" *πιβάλλεται, επομένως, να έχουν καλοπροαίρετη

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/8O

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 10/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

διά εση και ευγενική συμπεριφορά και να είναι ανεκτικοί απέναντι τους"

N )ε την αποβολή του ακραίου ε νικισμο!, των προκαταλή'εων, του ρατσισμο! και τηςξενοφοβίας και τη συνειδητοποίηση ότι το χρώμα της επιδερμίδας δεν αποτελεί στοιχείοδιαχωρισμο! των αν ρώπων" =ιαχωρισμοί του τ!που -εμείς. και οι -άλλοι. ή -εμείς. και-εκείνοι. διευρ!νουν το χάσμα, καλλιεργο!ν την καχυπο'ία και, επομένως, δε διευκολ!νουν

την ομαλή συν!παρξη" 9ρέπει να βρίσκουν τρόπους να διευκολ!νουν τη φωνή του -άλλου., για να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν"

N )ε τη σ!να'η φιλικών σχέσεων, έτσι ώστε να μην αισ άνονται αποξενωμένοι" ?α τουςπαροτρ!νουν να παίρνουν μέρος στα ομαδικά τους παιγνίδια, ώστε να καταπολεμη ο!ν οιαναστολές τους, να διευκολυν εί η ένταξή τους και να διασφαλιστεί η ομαλή συν!παρξη"=ιαφορετικά, α έχουμε την -γκετοποίηση. των αλλοδαπών, κατάσταση από κά ε άπο'ηαπαράδεκτη"

N )ε τη διοργάνωση από κοινο! πολιτιστικών εκδηλώσεων" )ε τις κοινές εκδηλώσεις δίνεταιευκαιρία γνωριμίας των πολιτισμών και ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων" *πίσης, στηδιοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών πρέπει να δίνεται ρόλος και στους αλλοδαπο!ς, ώστε να

έχουν την αίσ ηση της ισότητας, την ικανοποίηση της προσφοράς και να μην αισ άνονταιαποξενωμένοι"N )ε το να έχουν την 'υχική γενναιότητα να αναγνωρίζουν τις ικανότητες των αλλοδαπών, ότανέχουν καλ!τερες από αυτο!ς επιδόσεις στο σχολείο" *πίσης, να τους χειροκροτο!ν, όταν τουςαπονέμονται διακρίσεις και να τους επιδοκιμάζουν, όταν πρωτε!σουν"

N )ε τη σκέ'η πως πολλοί από αυτο!ς α αποκτήσουν την ελληνική ι αγένεια και αυτό ααποβεί μακροπρό εσμα προς όφελος της χώρας μας"

N )ε την υλική συμπαράστασή τους σε όσες περιπτώσεις έχουν τη δυνατότητα"

N (έλος, με τη συνειδητοποίηση ότι ο σεβασμός στο διαφορετικό, στην -ετερότητα., αποτελείπροGπό εση για την ομαλή συν!παρξη των ατόμων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία" *ξάλλου,η περίφημη -πολυπολιτισμικότητα. δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποδοχή του -άλλου. ωςέγκυρου και ισότιμου συνομιλητή"

91 Ποια $"έ$ει να ε ναι 3 συμ$ε"ι ο"ά των αλλο4α$5ν μαθ3τ5ν8

N ?α είναι εφοδιασμένοι με υπομονή και επιμονή, γιατί είναι φυσικό να αντιμετωπίσουνδυσκολίες προσαρμογής και ενσωμάτωσης σε μια ξένη χώρα"

N ?α σέβονται και αυτοί τα δικά μας ή η και έ ιμα, ώστε να δημιουργο!νται ευνοEκέςπροGπο έσεις για το σεβασμό και των δικών τους η ών και ε ίμων"

γ1 Ποια $"έ$ει να ε ναι 3 στάσ3 των γονέων και εκ$αι4ευτικ5ν8

N 4ι γονείς επιβάλλεται να διαμορφώνουν στα παιδιά τους καλό κλίμα αποδοχής τωναλλοδαπών, γιατί α ζήσουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και πρέπει από τώρα να είναιπροετοιμασμένα για τη νέα μορφή των κοινωνιών" ανοχή στη διαφορετικότητα πρέπει νακαλλιεργείται από την οικογένεια"

N 4ι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δείχνουν κατανόηση στα προβλήματα που παρουσιάζονταισχετικά με τις μα ησιακές δυσκολίες των αλλοδαπών" *πίσης, πρέπει η συμπεριφορά τους ναείναι η ίδια απέναντι στους δικο!ς μας και στους αλλοδαπο!ς μα ητές" 4ποιοσδήποτεδιαχωρισμός αποτελεί αντιεκπαιδευτική συμπεριφορά και παρεμποδίζει την ένταξη των

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/8/

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 11/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

αλλοδαπών στο περιβάλλον του σχολείου"

41 Ποιο ε ναι το χ"έος τ3ς Πολιτε ας α$έναντι στους αλλο4α$ο&ς μαθ3τές

επίσημη 9ολιτεία μπορεί να βοη ήσει με τους εξής, κυρίως, τρόπους1

N )ε τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής και την κατάρτιση

προγραμμάτων ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία"N )ε την κοινωνική πρόνοια, ώστε οι αλλοδαποί να αισ άνονται ασφαλείς"

N )ε τη λή'η μέτρων που α διευκολ!νουν την αφομοίωσή τους από το κοινωνικό μας σ!νολο,αν φυσικά το έλουν και οι ίδιοι"

N )ε την απο άρρυνση και αποτροπή ακραίων ε νικιστικών και ρατσιστικών συμπεριφορών"

Ανεκτικότητα

Ορισμός

+νεκτικότητα είναι εκείνη η εσωτερική δ!ναμη που εκφράζεται με τη δεκτικότητα σε άλλεςαπό'εις, πάντα στα όρια του μέτρου, επιτρέπει στον άν ρωπο να σέβεται και να κατανοεί τηδιαφορετικότητα ατόμων, ομάδων, λαών, ιδεών, με στόχο τη δημιουργική προσέγγιση και τηνπρόοδο, ατομική και συλλογική"

4 α ία της ανεκτικότηταςN ανεκτικότητα αρχικά συμβάλλει στην όξυνση του πνε!ματος" 4 άν ρωπος σκέπτεταικριτικά, οδηγείται σε αδιάλειπτη πνευματική εγρήγορση" =εν παρασ!ρεται από δογματισμο!ςκαι αυ εντίες, ανιχνε!ει την αλή εια σε από'εις αλλότριες από τις δικές του και αποτάσσεται τημισαλλοδοξία και το φανατισμό" )ε την ανεκτικότητα ο άν ρωπος αποκτά περισσότερεςγνώσεις, διευρ!νει τους πνευματικο!ς του ορίζοντες, μα αίνει να σέβεται και να εμβα !νει στις

από'εις των άλλων, ενημερώνεται και αποκτά οργανωμένη αντίλη'η των πραγμάτων, άραξεφε!γει από την απολυτότητα, το δογματισμό, τις προλή'εις και είναι σε έση να βρει το δρόμοτου, χωρίς ακραίες από'εις που μπορεί να τον οδηγήσουν στο φανατισμό, και τελικά τημαζοποίησή του" Pδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή πνευματικής μονομέρειας και γενικότερουεφησυχασμο!, η ανεκτικότητα αποτελεί κα οριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση τηςπνευματικής ελευ ερίας"

N πνευματική καλλιέργεια ως απόρροια της ανεκτικότητας δίνει έναυσμα για ενδοσκόπηση")έσα από την άλλη άπο'η συχνά κα ρεπτίζεται η προσωπική μας ανεπάρκεια" +υτό μαςευαισ ητοποιεί, οδηγεί στην αυτοκριτική, προκειμένου να απαλλαγο!με από πά η" ανεκτικότητα καλλιεργεί τον αυτοσεβασμό, την αξιοπρέπεια, επομένως, διαπλά ει μια η ικήπροσωπικότητα που έχει αρετές και αξίες, άρα μπορεί να αντιστα εί στην αλλοτρίωση, τηναχαλίνωτη επι υμία του αν ρώπου να κυριαρχήσεί στον κόσμο με α έμιτα μέσα και να γίνειπερισσότερο ιδιοτελής και καιροσκόπος"

N *πίσης, η ανεκτικότητα καλλιεργεί τη διά εση συνεργασίας και σ!μπραξης με τους άλλους" (οκά ε άτομο αναγνωρίζει ότι με συναίνεση και διαλλακτικότητα οδηγείται στην πρόοδο"+ποδεχόμενος ο άν ρωπος το διαφορετικό οδηγείται σε η ική εξ!'ωση και τα φαινόμενααναλγησίας, κοινωνικο! αποκλεισμο! και αδικίας περιορίζονται"

N ανεκτικότητα αποτελεί και εμέλιο λί ο της δημοκρατίας" ανοχή στο διαφορετικό, η

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/80

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 12/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

αποδοχή του άλλου απλώς ως διαφορετικο! και όχι ως εχ ρικο! και επικίνδυνου συνιστάδημοκρατική αρχή" 4ι ρατσιστικές δημαγωγίες, ο κοινωνικός ρατσισμός, οι από'εις περίπολιτισμικής και ε νικής κα αρότητας αίρονται και έτσι η ατομικότητα και η ιδιαιτερότητααποτελο!ν σε μια δημοκρατική κοινωνία εφαλτήρια προόδου, κίνητρα διαλόγου και όχι αφορμέςπεριχαράκωσης αν ρώπων και ιδεολογιών" εδραίωση της υγιο!ς δημοκρατίας στηρίζεται στο

διάλQγQ, ο οποίος εμελιώνεται στη έση και στην άρνηση" 5υνεπώς, η ανεκτικότητα σε από'ειςκαι ιδέες παρέχει τη δυνατότητα της διαφωνίας και της συμμετοχής των πQλιτών στα πQλιτικάδρώμενα" Rξυ'ώνεται ο πολίτης σε δημιουργό της ζωής, σε γόνιμο λήπτη και πομπό πQλιτικώνμηνυμάτων" Sέβαια, και στο επίπεδο της πQλιτικής ηγεσίας η ανεκτικότητα δημιουργεί κλίμασ!μπλευσης, ώστε να αποφευχ ο!ν φαινόμενα πόλωσης, αυ αιρεσιών και σκανδάλων, που

υπονομε!ουν τους δημQκρατικQ!ς δεσμο!ς" )όνο έτσι εξαλείφονται η τρομοκρατία και οπQλιτικός αυταρχισμός"

N Tέβαια, η ανοχή στη διαφορετικότητα οδηγεί και σε πολιτιστική πρόοδο" 5υμβάλλει στηνευόδωση ενός υγιο!ς κQσμQπQλιτισμο! και στη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών"=ιαφυλάσσεται έτσι η παράδοση ενός τόπου, από την άλλη όμως επιλέγονται γόνιμα στοιχείαάλλων πολιτισμών που μπορο!ν να εμπλουτίσουν και να αναζωογονήσουν τον ε νικό πολιτισμό

ενός τόπου"N )ε άξονα την ανεκτικότητα κατακτάται η πνευματική ελευ ερία" Kρα, η τέχνη αποτελείδίαυλο δημιουργίας, εξευγενισμQ! της 'υχής και οδηγεί στην υπέρβαση και ανανέωση των όρωνκοινωνικής συμβίωσης" ανεκτικότητα, με όριο και μέτρο, ευνοεί την επιστημονική έρευνα καιτη βελτίωση της αν ρώπινης φ!σης" *ξαλείφονται φαινόμενα μαζικής υποκουλτο!ρας,αναβα μίζεται ο πολιτισμός και καταργείται η στράτευση σε ορισμένα συμφέροντα"

N (έλος, οικονομική ανάπτυξη χωρίς ανεκτικότητα δεν υφίσταται" )έσα από τις αντιτι έμενεςαπό'εις εκφράζεται η δημιουργία, η πει αρχία στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο και κατ6επέκταση η παραγωγικότητα και η τεχνολογική εξέλιξη" )έσα από τις διαφοροποιήσειςκατακτάται η τεχνογνωσία και αναπτ!σσεται γόνιμα ο οικονομικός ανταγωνισμός"

*ρό"οι κα&&ι ργειας της ανεκτικότηταςN 4ι φορείς κοινωνικοποίησης α πρέπει να συμβάλουν στην υιο έτηση του διαφορετικο! ως

υγιο!ς στοιχείου μιας κοινωνίας" +ρχικά, μέσω της παιδείας και του κριτικο! διαλόγου ηπροσήλωση σε -αυταπόδεικτες αλή ειες. και σε ευτελή ιδεολογήματα αποκλείονται" παιδείααναπτ!σσει το λόγο, τη νηφάλια κρίση, τη σ!νεση και τελικά την αποδοχή της ανεκτικότητας ωςαρετής"

N +κόμη, η διαλλακτικότητα και η ανοχή των πολιτικών ηγετών α μπορο!σαν ναπαραδειγματίσουν τους νεότερους" εκ προοιμίου απόρρι'η των διαφορετικών από'εων, ηέλλει'η διακομματικών επιλογών και ο προπηλακισμός των αντιπάλων δε συνηγορο!ν στην

καλλιέργεια της αρετής"N 5ίγουρα, σημαντικά επηρεάζει την προσωπικότητα του αν ρώπου και η οικογένεια" *άν ηοικογένεια δεν αποδέχεται στερεοτυπικές " αντιλή'εις, ρατσιστικές από'εις, προκαταλή'εις καιμισαλλόδοξους αφορισμο!ς, σημαίνει ότι και το παιδί διαπλά ει προσωπικότητα δημοκρατικήκαι όχι φανατική" )α αίνει να αποδέχεται το διαφορετικό, να μην εφησυχάζει αλλά να αναζητάτο ωφέλιμο και το δημιουργικό ακόμα και σε , αλλότριες ιδεολογίες και σε διαφορετικο!ςπολιτισμο!ς"

N 2νας άλλος τρόπος καλλιέργειας της ανεκτικότητας είναι να δομη εί η ταυτότητα του παιδιο!

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/88

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 13/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες - Ανεκτικότητα

μέσω της σ!γκρισης" επαφή με άτομα διαφορετικών πολιτισμών είναι εφικτή στιςπολυπολιτισμικές κοινωνίες, αλλά α πρέπει να επιδιώκεται και στις άλλες, μέσω τηςεκπαιδευτικής τηλεόρασης και της ανταλλαγής μα ητών # όσον αφορά τον ευρωπαEκό χώρο" (οπαιδί έτσι συνειδητοποιεί ότι το διαφορετικό υπάρχει και η αποδοχή του είναι κάτι φυσικό καιαναπόφευκτο"

N (α ))* α μπορο!σαν κι αυτά με τη σειρά τους να ενισχ!σουν τον αγώνα της επικράτησηςτης ανεκτικότητας" εξοικείωση με το διαφορετικό άν ρωπο, τη διαφορετική κουλτο!ρα και όχιμε την προκατάλη'η της δικής μας ανωτερότητας είναι σίγουρα και δικό τους έργο" προβολήσυνη ειών, πολιτιστικών δρωμένων, η ών και ε ίμων άλλων λαών και η κατάρρι'η τηςρατσιστικής τους αντιμετώπισης αποτελο!ν τον προ άλαμο μιας δημοκρατικής κοινωνίας"

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα

/8;

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 14/15

8/16/2019 74258408 Ρατσισμός Ξενοφοβία Μετανάστες 3

http://slidepdf.com/reader/full/74258408-3 15/15

χεδιάγραμμα ΈκθεσηςΡατσισμός – Ξενοφοβία – Μετανάστες

!κ"αιδε#τ$ρια %αίσαρη!"ιμ &εια' (ι)τάκο# %)νσταντίνα