7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram...

49

Transcript of 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram...

Page 1: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά
Page 2: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ί-ζαε αηΪ μ

ΗΝπαλαΰπΰάΝί-ζαε αηα υθ παλαηΫθ δΝκΝπδκΝβηαθ δεσμΝηβξαθδ ησμΝαθ κξάμΝ πθΝύram-

αλθβ δευθΝίαε βλέπθΝ αΝί-ζαε αηδεΪΝαθ δίδκ δεΪ

Π θδεδζέθ μ

Κ φαζκ πκλέθ μ

Μκθκηπαε Ϊη μΝ Καλίαπ θΫη μ

Page 3: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

πδζκΰάΝεα ΪζζβζβμΝφαδθκ υπδεάμΝκεδηα έαμ

ΟΝφαδθσ υπκμΝαθ κξάμΝ θσμΝίαε βλέκυΝηπκλ έΝθαΝηαμΝκ βΰά δΝ βΝπλσίζ οβΝ κυΝηβξαθδ ηκτΝαθ κξάμ,Ν κυΝ τπκυΝ κυΝ θατηκυ πκυΝπαλΪΰ δΝεαδΝ

βθΝ πδζκΰάΝ βμΝεα ΪζζβζβμΝφαδθκ υπδεάμΝκεδηα έαμ

Page 4: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ί-ζαε αηΪ μΝη Ν λΪ βΝπ θδεδζζδθΪ βμΝΠ θδεδζζδθΪ β- τπκυΝί-ζαε αηΪ μ

ΗΝTEM-1 απαθ ΪΝ άη λαΝ ΝπκζζΪΝ θ λκίαε βλδαεΪ (E. Coli), Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, εαδΝNeisseria gonorrhoeae

ΗΝSHV-1 έθαδΝξλπηκ πηδαεά βθΝΝK. pneumoniae ( θ κΰ θάΝαθ κξάΝ βθΝampicillin)ΝεαδΝπζα ηδ δαεά βθΝE. Coli

ΗΝTEM-2 έθαδΝηδαΝζδΰσ λβΝ υξθάΝί-ζαε αηΪ β η Ν δμΝέ δ μΝδ δσ β μΝη Ν βθΝTEM-1

ΈξκυθΝ λΪ βΝπ θδεδζζδθΪ βμ, υ λκζτκυθ penicillin, ampicillin εαδΝ Νηδελσ λκΝίαγησΝβηδ υθγ δεΫμ π θδεδζέθ μΝ(carbenicillin)ΝεαδΝε φαζκ πκλέθ μ 1βμΝΰ θδΪμΝ(cephalothin)

θα Ϋζζκθ αδΝαπσΝ κΝεζαίκυζαθδεσ

θΝυ λκζτκυθ δμΝ υλΫπμΝφΪ ηα κμΝε φαζκ πκλέθ μ εαδΝκΝaztreonam

Page 5: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Penicillinase-producing E. coli

Page 6: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ε αηΫθκυΝφΪ ηα κμΝί-ζαε αηΪ μΝ(ESBLs)

ΟδΝESBLs (extended spectrum ί-lactamases) υ λκζτκυθΝ δμΝπ θδεδζέθ μ,Ν1βμ 2βμ 3βμ εαδ 4βμ ΰ θδΪμΝε φαζκ πκλέθ μΝεαδΝ κΝaztreonam,

αζζΪΝ θΝυ λκζτκυθΝ δμΝι-methoxy-cephalosporins (cephamycins)

θα Ϋζζκθ αδ απσΝ κυμΝαθα κζ έμΝclavulanate, sulbactam εαδΝtazobactam

Page 7: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ESBL- producing E. coli

Page 8: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ESBL- producing

E. coli

Page 9: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

χmpωΝί-ζαε αηΪ μ

α π α υ Gram-α α α φ υ χ ω ω α blaAmpC

Χα α α απ υ α υ χ ω ω α υ απ Klebsiella pneumoniae, Klebsiella

oxytoca, Proteus mirabilis, and Salmonella spp.

Μ α ω γ ω (D,R,G) π υ υ υ φ α χ ω ω α AmpC - α α

υπ πα α ω (derepression) χ ω ω α AmpC - α α απ α α χ oxyimino α ι-α-methoxy-cephalosporins

α monobactams Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Serratia marcescens,

M. Morganii, Pseudomonas aeruginosa

Π α α AmpC - α α υπ πα α χ K. pneumoniae, K. oxytoca, Salmonella, E.

coli α P. mirabilis

Page 10: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ΦΪ ηαΝχmpωΝί-ζαε αηΪ πθ

Σσ κΝκδΝξλπηκ πηδαεΫμΝ(derepressed strains) σ κΝεαδΝκδΝπζα ηδ δαεΫμΝχmpωΝί-ζαε αηΪ μΝπλκ φΫλκυθΝ υλτ λκΝφΪ ηαΝαθ κξάμΝαπσΝ δμΝESψδs Τ λκζτκυθΝpenicillins, oxyiminocephalosporins (ceftazidime,

cefotaxime, ceftriaxone) cephamycins (cefoxitin εαδΝcefotetan),ΝεαδΝmonobactams (aztreonam)

ΟδΝΝχmpωΝί-ζαε αηΪ μΝ θΝαθα Ϋζζκθ αδΝαπσΝ κυμΝαθα κζ έμΝ πθΝί-ζαε αηα υθ (clavulanic acid, sulbactam, tazobactam)ΝεαδΝ θΝυ λκζτκυθΝcefepime, cefpirome,ΝεαδΝcarbapenems

Τπ λπαλαΰπΰάΝ πθΝAmpCs υξθΪΝ υθ Ϋ αδΝη Ναπυζ δαΝάΝαζζαΰάΝηδαΝπκλέθβμ βθΝ ιπ λδεάΝΝη ηίλΪθβ,ΝβΝκπκέαΝκ βΰ έΝ ΝυοβζκτΝ πδπΫ κυΝαθ κξάΝσξδΝησθκΝ Νσζ μΝ δμΝpenicillins, cephalosporins εαδΝmonobactams,ΝαζζΪΝ πέ βμΝεαδΝ δμΝcarbapenems, ζσΰπΝ ζα πηΫθβμΝ δαπ λα σ β αμΝβμΝ ιπ λδεάμΝη ηίλΪθβμΝ

Page 11: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Φαδθσ υπκμΝπαλαΰπΰάμΝAmpC

θ κξάΝ δμΝcephamycins (η Ν ιαέλ βΝ αΝGram-αλθβ δεΪΝη Ν θ κΰ θάΝαθ κξά)Ν έξθ δΝ βθΝπαλκυ έαΝAmpC θατηκυΝ Μπκλ έΝθαΝ έξθ δΝεαδΝαπυζ δαΝπκλέθβμ (K. pneumoniae

η Ναπυζ δαΝOmpKγηΝεαδΝOmpKγθΝπκλδθυθ),ΝάΝπαλαΰπΰάΝη αζζκ-ίΝζαε αηΪ βμ (π λδπ υ δμΝπκυΝ θΝπαλα βλ έ αδΝ ζα πηΫθβΝ υαδ γβ έαΝάΝαθ κξάΝ δμΝεαλίαπ θΫη μ)

πυζ δαΝπκλέθβμΝάΝπαλκυ έαΝη αζζκ-ί-ζαε αηΪ βμ (VIM) πλΫπ δΝθαΝαπκεζ δ γκτθ,ΝπλδθΝβΝαθ κξάΝ βθΝcefoxitin γ πλβγ έΝ έε βμΝπαλαΰπΰάμΝAmpC-ί-ζαε αηΪ βμΝ

ΣαΝ ζΫξβΝπκυΝπαλΪΰκυθΝKPC (class A carbapenemase)ΝεαδΝ αΝESBL-producing έθαδΝcefoxitin υαέ γβ αΝ

Page 12: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Χλά βΝ λδυθΝ έ επθΝ(ceftazidime, cefotaxime, cefoxitin)ΝΰδαΝ βθΝαθέξθ υ β πθΝAmpC

Χλβ δηκπκδκτθ αδΝ υΰξλσθπμΝγΝ έ εκδ (ceftazidime, cefotaxime, cefoxitin) ΣαΝ ζΫξβΝπκυΝπαλΪΰκυθΝACT-1ΝεαδΝMOX-2 θΝ

αθδξθ τκθ αδΝη Νceftazidime +APB

ΣαΝ ζΫξβΝπκυΝπαλΪΰκυθΝDHA-1ΝεαδΝFOX-1 θΝαθδξθ τκθ αδΝη Νcefotaxime+APB

Μ Νcefoxitin εαδΝcefoxitin+APB έ εκυμ,ΝσζαΝ αΝAmpC-producing ζΫξβΝ έθαδΝγ δεΪΝ ε σμΝαπσΝ κΝ Ϋζ ξκμΝπκυΝπαλΪΰ δΝACC-1Ν( θΝπλκ φΫλ δΝαθ κξάΝ βθΝcefoxitin)

αΝ ζΫξβΝη ΝΫζζ δοβΝπκλέθβμ θΝπαλα βλ έ αδΝαζζαΰάΝ βθΝαθ κξάΝ βμΝcefoxitin, σ αθΝξλβ δηκπκδ έ αδΝAPB + cefoxitin αζζΪΝη Ν βθΝξλά βΝ

έ επθΝceftazidime εαδΝcefotaxime

Page 13: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Υπ πα α ω (derepression) AmpC

E. cloacae

Page 14: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

AmpC- producing E. coli

Page 15: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

AmpC-producing P. mirabilis

Page 16: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Δ α α υ α α α χ υ AmpC

Page 17: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Etest α α χ υ AmpC

Π cefotetanή cefotetan+cloxacillin ≥κ Θ ω α α πα α ω AmpC beta-lactamase

Page 18: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

δαΰθπ δεΪΝελδ άλδαΝΰδαΝ βθΝαθέξθ υ βΝί-ζαε αηα υθ

- α α πα

π

π CA+

CAZ CTX

FOXα π APBA

IPMα π EDTA

ESBL -

+

Να

Να

S

R

Όχ

Όχ

S

S

(R→ERT)

Όχ

Όχ

AmpC -

+

Όχ

Όχ

R

R

Να

Όχ ( α ότX)

S

R/S

Όχ

Όχ

Κα απ

-

+

Να

Να

S

R

Όχ ( α α KPC)

Όχ ( α α KPC)

R/S

R/S

Όχ

Όχ

Κα απ

-

+

Όχ

Όχ

R

R

Όχ

Όχ

R/S

R

Να

Να

αFOX, cefoxitin; IPM, imipenem, CA,ΝωlavulanicΝacid,Ν PB, 3-aminophenylboronic acid ίAπυζ δαΝπκλέθβμΝOmpK35 εαδΝOmpK36 βθΝK. pneumoniae. ΰAmpC η Ναπυζ δαΝπκλέθβμΝηδαΝAPBA απΪθ β βΝπαλα βλ έ αδΝησθκΝΰδαΝωχZΝάΝωTXΝαζζΪΝσξδΝΰδαΝότX

Page 19: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ESBLproducing K. pneumoniae

απ α π

Page 20: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ESBLproducingESBLproducing K. K. pneumoniaepneumoniae

απ ααπ α ππ

Page 21: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Καλίαπ θ ηΪ μ

ΗΝαθ κξάΝ πθΝύram-αλθβ δευθΝίαε βλέπθΝ δμΝcarbapenems, (imipenem, meropenem,

ertapenem)Νκφ έζ αδΝ ΝγΝηβξαθδ ηκτμ

ΠαλαΰπΰάΝί-ζαε αηα υθ πκυΝυ λκζτκυθΝ δμΝεαλίαπ θΫη μΝ( α απ )

ζζαΰάΝ κυΝ σξκυΝ(PψPs) πκυΝ πβλ Ϊα δΝ βΝυΰΰΫθ δαΝΝη Ν δμΝεαλίαπ θΫη μΝ

Τπ λπαλαΰπΰάΝ βμΝξλπηκ πηδαεάμΝχmpωΝε φαζκ πκλδθΪ βμΝ(derepression),ΝβΝκπκέαΝ

υθ υΪα αδΝη Νη δπηΫθβΝ δαία σ β αΝ βμΝιπ λδεάμΝη ηίλΪθβμ,ΝζσΰπΝαπυζ δαμΝάΝαζζαΰάμΝπθΝεαθαζδυθΝ πθΝπκλδθυθ

Page 22: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Τ λσζυ βΝ πθΝί-ζαε αηδευθΝαθ δίδκ δευθΝαπσΝ δμΝεαλίαπ θ ηΪ μΝεζΪ βμΝ

Υ υ α α

Έ υ Π Κ φα π 1 α β

Ευ φ α

Κ φα π

Κα απ EDTA Κ α υ α

NMC + + +/- + + - +

IMI + + +/- + + - +

SME + + +/- + + - +

KPC + + + + + - +

GES + + + - +/- - +

α αμ +, χυ υ υ , +ή-, α υ υ , -, υ υ αμ +, α α απ υ α α ω - α α α , +ή- π α α , -,

α αφ α α

Page 23: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Υ ό υ η ω β- α α ώ α β ο ώ από α βαπ ά ά η Β

Υ υ α

α

Έ υ Π Κ φα π 1 α β

Ευ φ α Κ φα π

Κα απ EDTA Κ α υ α

IMP + + + - + + -

VIM

NDM

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

GIM + + + - + + -

SPM + + + - + + -

α αμ +, χυ υ υ , +ή-, α υ υ , -, υ υ αμ +, α α απ υ α α ω - α α α , +ή- π

α α , -, α αφ α α

Page 24: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM- 1)

θδξθ τ βε Ν κΝβίίκΝ Ν Ϋζ ξκμΝK. pneumoniae πκυΝαπκηκθυγβε ΝαπσΝκυβ σΝπλκ λξση θκΝαπσΝ κΝΝ κΝ ζξέ

ΗΝNDM- 1 υ λκζτ δΝσζαΝ αΝί-ζαε αηδεΪΝpenicillins, cephalosporins εαδΝ carbapenems η Ν ιαέλ βΝ κΝ aztreonam

ζΫξβΝK. pneumoniae πκυΝαπκηκθυγβεαθΝ βθΝ ΰΰζέαΝά αθΝαθγ ε δεΪΝεαδΝ κΝaztreonam ζσΰπΝ αυ σξλκθβμΝπαλκυ έαμΝΪζζπθΝί-ζαε αηα υθΝESBLs εαδΝAmpC ευλέπμ CTX-M-15, CMY-4 (blaCTX-M-15 εαδΝbla CMY-4)

ΗΝπαλκυ έαΝESBL εαδΝ πέε β πθΝampC ΰκθδ έπθΝπλκ φΫλ δΝαθ κξάΝ ΝσζαΝ αΝί-ζαε αηδεΪΝαθ δίδκ δεΪΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ αΝ

ζΫξβΝαυ ΪΝθαΝ έθαδΝπκζυαθγ ε δεΪΝη Ν υαδ γβ έαΝησθκΝδμΝΝpolymyxins, tigecycline εαδΝ θέκ Ν Νκλδ ηΫθ μΝ

αηδθκΰζυεκ έ μΝ(gentamicin άΝamikacin)

NDM-1 παλΪΰκυθΝευλέπμΝK. pneumoniae αζζΪΝεαδ Escherichia coli εαδΝEnterobacter cloacae

Page 25: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

θέξθ υ βΝεαλίαπ θ ηα υθ

H λκπκπκδβηΫθβΝ κεδηα έαΝ κυ Hodge (modified Hodge test) Μ Ν βθΝ κεδηα έαΝαυ άΝαθδξθ τκθ αδΝσζ μΝκδΝεαλίαπ θ ηΪ μ

ΟδΝ υθάγ δμΝ κεδηα έ μΝπκυΝΫξκυθΝ φαληκ γ έΝΰδαΝαθέξθ υ βΝέθαδμΝ ΣκΝMBL Etest ( ΝBiodisk Solna, Sweden) ΗΝ κεδηα έαΝ υθΫλΰδαμ η Ν τκΝ έ εκυμΝ(double-disk synergy test) ΗΝ κεδηα έαΝ υθ υα ηκτ κυΝ έ εκυΝη Ναθα κζΫαΝ(combined disk

test)

ΗΝ δΪελδ βΝ πθ εψδsΝαπσΝ δμΝKPC ΰέθ αδΝη μ θα κζάΝη Νboronic acid,Ν κΝκπκέκΝαθα Ϋζζ δΝ δμΝKPC θυΝ θΝ

αθα Ϋζζ δΝ δμΝεψδs

θ έγ αΝ κΝEDTA αθα Ϋζζ δΝ δμΝMBLs, θυΝ θΝαθα Ϋζζ δΝ δμΝKPC θαζζαε δεάΝ κυΝEDTA ξβζδεάΝΫθπ βΝαπκ ζ έΝ κΝdipicolinic acid

(DPA) TκΝEDTχΝ έ δΝο υ υμΝγ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝΰδαΝP. aeruginosa εαδΝA.

baumannii ζσΰπΝη αίκζάμΝ βμΝ δαπ λα σ β αμΝ βμΝ ιπ λδεάμΝη ηίλΪθβμΝ

Page 26: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

KPC-producing K. pneumoniae

Page 27: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIM-producing K. pneumoniae

Page 28: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIM+KPC-producing K. pneumoniae

Page 29: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIM+KPC-producing K. pneumoniae

Page 30: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIM+KPC-producing K. pneumoniae

ESBL-positive

VIM+KPC-producing K. pneumoniae

ESBL-negative

Page 31: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIM-producing K. pneumoniae

ESBL-positive

Page 32: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIMVIM--producing producing K. K. pneumoniaepneumoniae

ESBLESBL--positivepositive

Page 33: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIMVIM--producing producing K. K. pneumoniaepneumoniae

ESBLESBL--positivepositive

Page 34: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

KPC-producing K. pneumoniae

ESBL-positive

Page 35: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

KPCKPC--producing producing K. K. pneumoniaepneumoniae

ESBLESBL--positivepositive

Page 36: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

KPC-producing K. pneumoniae

Page 37: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIM-producing P. mirabilis

ESBL-positive

Page 38: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIMVIM--producing producing P. mirabilisP. mirabilis

ESBLESBL--positivepositive

Page 39: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

NDM-producing K. pneumoniae

ESBL-positive

Page 40: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

NDMNDM--producing producing K. K. pneumoniaepneumoniae

ESBLESBL--positivepositive

Page 41: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

θέξθ υ βΝmetallo-beta-lactamase η ΝDipicolinic acid

κΝdipicolinic acid (DPA) έθαδΝαθυ λκΝ πθΝ ΪζζπθΝξβζδευθ θυ πθΝ δσ δμΝ

Έξ δΝΙ ξυλάΝξβζδεά λΪ βΝ θΝαθα Ϋζζ δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝίαε βλέπθΝ θΝυ λκζτ δ αΝαθ δίδκ δεΪ

ΗΝ δ δεσ β αΝεαδΝβΝ υαδ γβ έαΝ πθΝη γσ πθΝΝη Νέ εκυμΝ( κεδηα έ μΝ υθΫλΰ δαμ άΝ υθ υα ηκτν) έθαδΝ

αθυ λ μΝ Ν τΰελδ βΝη Ν ε έθ μΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝEDTA ΰδαΝαθέξθ υ βΝMBL ΝPseudomonas spp. εαδΝAcinetobacter spp. ( κΝEDTA

ηπκλ έΝθαΝ υ δΝο υ υμΝγ δεΪΝαπκ ζΫ ηα α)

Page 42: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

VIM-producing P. aeruginosa

κγη g/5 l/

Page 43: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

ΟΧ - τπκυΝεαλίαπ θ ηΪ μ

ΗΝπλυ βΝOXA- τπκυΝί-ζαε αηΪ βΝη Ν λΪ βΝεαλίαπ θ ηΪ βμΝπ λδΰλΪφ βε Ν κΝ1λλγΝ ΝΫθαΝπκζυαθγ ε δεσΝA. baumannii ΣκΝΫθαυηκ,Ν κΝκπκέκΝεπ δεκπκδ έ αδΝαπσΝπζα ηέ δκΝκθκηΪ γβε ΝARI-1

(Acinetobacter resistant to imipenem)

Sequencing κυΝARI-1ΝΫ δι Νσ δΝαθάε δΝ βθΝεζΪ βΝD εαδΝ κΝΫθαυηκΝη κθκηΪ γβε ΝOXA-23

ΗΝπζ δκθσ β αΝ πθΝOXA-εαλίαπ θ ηα υθΝΫξκυθΝαθδξθ υγ έΝ κΝAcinetobacter baumannii ΗΝOXA-23 χ υπκπκδβγ έΝ Ν πδ βηέ μΝαπσΝAcinetobacter αθγ ε δεκτΝ δμΝ

εαλίαπ θΫη μΝ Ν λααδζέα,ΝΚκλΫαΝεαδΝ ΰΰζέα

ΗΝOXA-24 εαδΝβΝΝOXA-40 έθαδΝ αΝπλυ αΝΫθαυηαΝη Ν λΪ βΝεαλίαπ θ ηΪ βμΝπκυΝαθαφΫλγβεαθΝ δμΝΗΠ

ΗΝOXA-58 Ϋξ δΝίλ γ έΝ ΝAcinetobacter spp απσΝ ζζΪ α,ΝΓαζζέα,ΝΙ αζέα,Σκυλεέα,ΝΡκυηαθέαΝεζπέΝ

ΗΝOXA-48 Ϋξ δΝαθδξθ υγ έΝ ζ υ αέαΝ ΝK. pneumoniae εαδΝE. coli ΗΝOXA-51 Ϋξ δΝ υπκπκδβγ έΝ ΝσζαΝ αΝ ζΫξβΝA. baumannii πμΝφυ δεσΝ

υ α δεσΝ κυΝξλπηκ υηα κμ ΟδΝOXA-εαλίαπ θ ηΪ μΝυ λκζτκυθΝα γ θυμΝ δμΝεαλίαπ θΫη μ,ΝεαδΝ

αθα Ϋζζκθ αδΝπ πξΪΝαπσΝ κΝεζαίκυζαθδεσ Τ λκζτκυθΝΠ θδεδζέθ μ,Ν1βμΝεαδΝββμΝΰ θδΪμΝε φαζκ πκλέθ μ,Ν θΝυ λκζτκυθΝ κΝ

aztreonam θυΝυ λκζτκυθΝα γ θυμΝ δμΝε φαζκ πκλέθ μΝ υλΫπμΝφΪ ηα κμ

Page 44: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

Υ ό υ η ω β- α α ώ α β ο ώ από α βαπ ά ά η D

υ α

α

Έ υ Π Κ φα π 1 α β

Ευ φ α Κ φα π

Κα απ EDTA Κ α υ α

OXA + + +/- - +/- - +/-

ατηίκζαμΝ+,Νδ ξυλάΝυ λσζυ β,Ν+ή-,Να γ θάμΝυ λσζυ β,Ν-,ΝηβΝυ λκζυ δεάΝ λΪ βΝ ί τηίκζαμΝ+,Ναθα κζάΝαπσΝ κυμΝαθα κζ έμΝ πθΝί-ζαε αηα υθ,Ν+ή- πκδεέζβΝαθα κζά, -,ΝηβΝαθαφ λση θβΝαθα κζά

Page 45: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

OXA-48

ΟδΝOXA-48 αθδξθ τ βεαθΝ ζ υ αέαΝ Ν ζΫξβΝ K. pneumoniae εαδ E. coli ΝπκζζΫμΝξυλ μΝ

(ΜΫ βΝ θα κζά,ΝΙθ έα,Ν υλυπβΝεαδΝ έΝ φλδεά)

έθαδΝ τ εκζ μΝ βθΝαθέξθ υ βΝ δσ δΝ υξθΪΝ δα βλκτθΝ υαδ γβ έαΝ δμΝΝ υλΫπμΝφΪ ηα κμ

ε φαζκ πκλέθ μΝεαδΝηκθκηπαε Ϊη μ ( ε σμΝαθΝυθυπΪλξκυθΝESBL άΝAmpC),ΝαζζΪΝ εφλΪακυθΝ

αθ κξάΝάΝη δπηΫθβΝ υαδ γβ έαΝ δμΝεαλίαπ θΫη μΝ

θΝΫξκυθΝ υπκπκδ έΝ δ δεκέΝαθα κζ έμΝΰδαΝ δμΝ OXA-48

Page 46: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

OXA-48-producing K. pneumoniae

Page 47: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

OXA-48-producing K. pneumoniae

ESBL-positive

Page 48: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

υηπ λΪ ηα α

Η π ό η από ο φα ό υπο ου α ο α ο ου ί ου η -

α α η α η α ί υ η ου φα ο υπ ο α ί ί α η η α ία α:

1. πδ βηδκζκΰδεκτμΝ εκπκτμ

2. ΛάοβΝηΫ λπθΝ ζΫΰξκυΝ πθΝζκδηυι πθΝ 3. ΣβθΝ π άΝ ληβθ έαΝ κυΝαθ δίδκΰλΪηηα κμ

ΗΝ ηφΪθδ βΝα υθάγπθΝηκθ ΫζπθΝαθ κξάμ εα ΪΝβθΝ ληβθ έαΝ κυΝαθ δίδκΰλΪηηα κμΝηπκλ έΝθαΝ

απκ ζ έΝΫθ διβΝ ηφΪθδ βμΝθΫπθΝ θατηπθ εαδΝθΫπθΝηβξαθδ ηυθΝαθ κξάμ

Page 49: 7 φαινοτυπικές δοκιμασίες μηχανισμών αντοχής σε gram αρνητικά

υξαλδ υΝ • ΣκθΝεέΝΚυ α π υ

Θ κφΪθβΝΰδαΝ βθΝζάοβΝπθΝφπ κΰλαφδυθΝ

(photo.net/photodb/user?user_id=2

307354Ν) • ΣβθΝεέΝΜυ α εαδΝ

βθΝκηΪ αΝ βμΝΰδαΝ βθΝηκλδαεάΝ πδί ίαέπ βΝπθΝφαδθκ υπδευθΝκεδηα δυθΝ

• ΣκθΝ έ Δα

• Κα ΰδαΝ βθΝπαλκυ έαΝ αμΝ