7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

12
Ρυκμόσ διαίρεςθσ Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ενόσ πλθκυςμοφ μικροοργανιςμών = ο ρυκμόσ με τον οποίο διαιροφνται τα κφτταρά του κακορίηεται από το χρόνο διπλαςιαςμοφ (κυττ.διαρεςη)

Transcript of 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

Page 1: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

Ρυκμόσ διαίρεςθσΟ ρυκμόσ ανάπτυξθσ ενόσ πλθκυςμοφ

μικροοργανιςμών = ο ρυκμόσ με τον οποίο διαιροφνται τα κφτταρά του κακορίηεται

από το χρόνο διπλαςιαςμοφ (κυττ.διαρεςη)

Page 2: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

Μικροβιακι αφξθςθΠαράγοντεσ που τθν επθρεάηουν

Page 3: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης
Page 4: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης
Page 5: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

Μοντζλο αφξθςθσ πλθκυςμοφ

• Κλειςτή καλλιζργεια = κλειςτό

ςφςτθμα, αλλαγζσ μόνο από τον πλθκυςμό του

μικροοργανιςμοφ

• Ερμθνεφςτε τισ μεταβολζσ του

πλθκυςμοφ ςτθν κλειςτι καλλιζργεια

• Αντίκετο μοντζλο καλλιζργειασ;

Page 6: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

• Μικροοργανιςμοί που παράγουν προϊόντα ενδιαφζροντοσ

• Οι ςυγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ είναι: κλειςτζσ / ανοιχτζσ;

• Ζυμομφκθτασ Saccharomyces: ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ παράγει αικανόλθ

• Μφκθτασ Penicillium: ςε δυςμενείσ ςυνκικεσ παράγει αντιβιοτικά

Page 7: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης
Page 8: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης
Page 9: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης
Page 10: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης
Page 11: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

χζςθ ρυκμοφ ανάπτυξθσ –κερμ/ςίασ

Page 12: 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης