7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

of 12 /12
Ρυκμόσ διαίρεςθσ Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ενόσ πλθκυςμοφ μικροοργανιςμών = ο ρυκμόσ με τον οποίο διαιροφνται τα κφτταρά του κακορίηεται από το χρόνο διπλαςιαςμοφ (κυττ.διαρεςη)

Embed Size (px)

Transcript of 7ο κεφαλαιο Γ λυκειου θετικης

  • 1. = (.)

2. 3. = , ; 4. : / ; Saccharomyces: Penicillium: 5. /