6. Το έντυπο - teicm.greclass.opencourses.teicm.gr/eclass/modules/document/file... ·...

of 24 /24
Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Το Έντυπο Το Έντυπο Αό δ λέξ θή Α ξ ή δώ Τή Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τ μήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Embed Size (px)

Transcript of 6. Το έντυπο - teicm.greclass.opencourses.teicm.gr/eclass/modules/document/file... ·...

 • Συγγραφή Τεχνικών ΚειμένωνΣυγγραφή Τεχνικών Κειμένωνγγρ φή χ μγγρ φή χ μ

  Το ΈντυποΤο ΈντυποΑ ό   δ λέξ     θή    Α’  ξ ή   δώ    Τ ή  Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α’ εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Μηχανικών Τοπογραφίας & ΓεωπληροφορικήςΓεωπληροφορικής

  Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Οκτώβριος 2013

 • Η έντυπη έκδοσηΗ έντυπη έκδοση

  Η Η ευκολία ανάγνωσης ευκολία ανάγνωσης του κειμένου, του κειμένου,   ύ λ    ά    ύ λ    ά   ό βό β    η εύκολη και άμεση η εύκολη και άμεση πρόσβασηπρόσβαση του του αναγνώστη σε αναγνώστη σε σημαντικές πληροφορίες σημαντικές πληροφορίες λλά  ό    λλά  ό    αλλά ακόμη και αλλά ακόμη και 

  η η εμφάνισήεμφάνισή του του 

  παίζουν σημαντικό ρόλο στη παίζουν σημαντικό ρόλο στη θετική αποδοχή θετική αποδοχή παίζουν σημαντικό ρόλο στη παίζουν σημαντικό ρόλο στη θετική αποδοχή θετική αποδοχή του από τον αναγνώστητου από τον αναγνώστη

  11

 • Η έντυπη έκδοσηΗ έντυπη έκδοση

  Η τυπογραφική «σαφήνεια» απαιτεί Η τυπογραφική «σαφήνεια» απαιτεί γρ φ ή φήγρ φ ή φήδύο προϋποθέσεις από το κείμενο. δύο προϋποθέσεις από το κείμενο. Να είναιΝα είναι::Να είναιΝα είναι::

  Ευανάγνωστο και Ευανάγνωστο και 

  Κ όΚ όΚατανοητόΚατανοητό

  (Allan Halley, [ http://www.fonts.com/content/learning/fontology/level-4/fine-typography/legibility ], 16.11.2013)

  22

 • «Αναγνωσιμότητα» («Αναγνωσιμότητα» (legibility)legibility)

  Η Η αναγνωσιμότητααναγνωσιμότητα είναι συνάρτηση του σχεδιασμού είναι συνάρτηση του σχεδιασμού των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται  των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται  των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται. των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται. 

  Είναι ένα ανεπίσημο μέτρο του Είναι ένα ανεπίσημο μέτρο του ““πόσο εύκολα  μπορεί πόσο εύκολα  μπορεί  Είναι ένα ανεπίσημο μέτρο του Είναι ένα ανεπίσημο μέτρο του  πόσο εύκολα» μπορεί πόσο εύκολα» μπορεί να διακριθεί ένα γράμμα από ένα άλλο σε μια να διακριθεί ένα γράμμα από ένα άλλο σε μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά.συγκεκριμένη γραμματοσειρά.συγκεκριμένη γραμματοσειρά.συγκεκριμένη γραμματοσειρά.

  Η καλή γραμματοσειρά είναι σαν "ένα κρυστάλλινο Η καλή γραμματοσειρά είναι σαν "ένα κρυστάλλινο ποτήρι"  το οποίο επιτρέπει στο περιεχόμενο να είναι ποτήρι"  το οποίο επιτρέπει στο περιεχόμενο να είναι ποτήρι , το οποίο επιτρέπει στο περιεχόμενο να είναι ποτήρι , το οποίο επιτρέπει στο περιεχόμενο να είναι πιο σημαντικό από το πιο σημαντικό από το δοχείο (δοχείο (Beatrice Beatrice WardeWarde, 1940)., 1940).

  33

 • «Αναγνωσιμότητα» («Αναγνωσιμότητα» (legibility)legibility) Κατά κανόναΚατά κανόνα ΟιΟι SerifSerif // RomanRoman γραμματοσειρές διαθέτουνγραμματοσειρές διαθέτουν Οι Οι SerifSerif / / Roman Roman γραμματοσειρές διαθέτουν γραμματοσειρές διαθέτουν περισσότερο αναγνωρίσιμα σχήματα περισσότερο αναγνωρίσιμα σχήματα χαρακτήρων χαρακτήρων κειμένουκειμένου… με τον προϋπόθεση ότι δε γίνεται … με τον προϋπόθεση ότι δε γίνεται κατάχρηση στις απολήξεις (κατάχρηση στις απολήξεις (serifs)serifs)

  Οι Οι sanssans serifserif γραμματοσειρές διαθέτουν γραμματοσειρές διαθέτουν απλούστερα και περισσότερο αναγνωρίσιμα απλούστερα και περισσότερο αναγνωρίσιμα ήή θ ώθ ώ όό RR έέσχήματα σχήματα αριθμώναριθμών από τις από τις RomanRoman γραμματοσειρέςγραμματοσειρές

  44Markus Markus ItkonenItkonen (2012): Typography and Readability, [ (2012): Typography and Readability, [ http://papunet.net/selkokeskus/fileadmin/http://papunet.net/selkokeskus/fileadmin/tiedostottiedostot//muutmuut/Itkonen.pdf/Itkonen.pdf ], 16.11.2013], 16.11.2013

 • ΓραμματοσειρέςΓραμματοσειρές «Γραμματοσειρά» είναι μια συλλογή χαρακτήρων «Γραμματοσειρά» είναι μια συλλογή χαρακτήρων εκτύπωσης οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικάεκτύπωσης οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικάεκτύπωσης, οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά εκτύπωσης, οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματαγνωρίσματα

  Ταξινομούνται σεΤαξινομούνται σε::ξ μξ μ◦◦ Μεταβλητού (Μεταβλητού (proportional font)proportional font) καικαι◦◦ Σταθερού (Σταθερού (monospacemonospace font)font) μεγέθους χαρακτήρων.μεγέθους χαρακτήρων.

  Στις Στις «μεταβλητού» μεγέθους χαρακτήρων«μεταβλητού» μεγέθους χαρακτήρων, κάθε , κάθε χαρακτήρας καταλαμβάνει χαρακτήρας καταλαμβάνει διαφορετικό πλάτος διαφορετικό πλάτος στο στο κείμενο ενώ κείμενο ενώ στις «στις «σταθερού»….σταθερού»….σταθερόσταθερό!!

  Το μέγεθος των γραμμάτων μετράται σε Το μέγεθος των γραμμάτων μετράται σε κουκίδες κουκίδες ((dotsdots)) Η διάσταση της κάθε κουκίδας είναι τέτοια πουΗ διάσταση της κάθε κουκίδας είναι τέτοια που Η διάσταση της κάθε κουκίδας είναι τέτοια που Η διάσταση της κάθε κουκίδας είναι τέτοια που υπάρχουν υπάρχουν 72 κουκίδες ανά ίντσα72 κουκίδες ανά ίντσα

  55

 • ΓραμματοσειρέςΓραμματοσειρές και βαρύτητα και βαρύτητα χαρακτήρωνχαρακτήρων….χαρακτήρων….χαρακτήρων

  Times New Roman font 32Times New Roman font 32 Κανονικά Times New Roman font 24Times New Roman font 24 Times New Roman font 18Times New Roman font 18 Times New Roman font 12Times New Roman font 12

  Times New Roman BOLD 32Times New Roman BOLD 32 Έντονα Times New Roman BOLD 24Times New Roman BOLD 24 Times New Roman BOLD8Times New Roman BOLD8 Times New Roman BOLD 12Times New Roman BOLD 12

  Times New Roman Italics 32Times New Roman Italics 32 Πλαγιαστά Times New Roman Italics 24Times New Roman Italics 24 Times New Roman Italics Times New Roman Italics Times New Roman Italics 12Times New Roman Italics 12 Times New Roman Italics 12Times New Roman Italics 12

  66

 • Τίτλοι ενοτήτωνΤίτλοι ενοτήτων

  Γράφονται με γραμματοσειρά Γράφονται με γραμματοσειρά μεγαλύτερου μεγαλύτερου έθέθμεγέθουςμεγέθους από αυτή του κειμένουαπό αυτή του κειμένου

  Ξεχωρίζουν από τη ροή του κειμένου με λίγο Ξεχωρίζουν από τη ροή του κειμένου με λίγο μεγαλύτερο διάστιχομεγαλύτερο διάστιχο

  (διάστημα μεταξύ γραμμών κειμένου)(διάστημα μεταξύ γραμμών κειμένου)

  ∆εν αφήνονται ποτέ μόνοι στο τέλος της σελίδας αλλά ∆εν αφήνονται ποτέ μόνοι στο τέλος της σελίδας αλλά πάντα συνοδεύονται από τουλάχιστον πάντα συνοδεύονται από τουλάχιστον δυόδυό σειρές σειρές σώματος κειμένουσώματος κειμένουσώματος κειμένου.σώματος κειμένου.

  Στίξη (κόμματα και τελείες …)Στίξη (κόμματα και τελείες …)ξη ( όμμα α α ε ε ες )ξη ( όμμα α α ε ε ες ) Ποτέ κενό πριν από σημείο στίξης!Ποτέ κενό πριν από σημείο στίξης!

  77

 • ΔιάστιχοΔιάστιχο Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο διαδοχικών σειρών κειμένουδύο διαδοχικών σειρών κειμένου Μ όδύο διαδοχικών σειρών κειμένουδύο διαδοχικών σειρών κειμένου

  Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύΤο τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ

  Μονό

  Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ

  δύο διαδοχικών σειρών κειμένουδύο διαδοχικών σειρών κειμένου Ενάμισυ

  Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύΤο τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ Το τυπογραφικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ

  δύο διαδοχικών σειρών κειμένουδύο διαδοχικών σειρών κειμένου ΔιπλόΕδώ χωράει Εδώ χωράει άλλη μια σειρά! άλλη μια σειρά!

  Το απλό είναι ίσο με το μέγεθος της γραμματοσειράςΤο απλό είναι ίσο με το μέγεθος της γραμματοσειράς

  88

 • Παράγραφοι και στοίχισηΠαράγραφοι και στοίχιση Η παράγραφος είναι ένα τμήμα κειμένου με Η παράγραφος είναι ένα τμήμα κειμένου με νοηματική νοηματική αυτοτέλειααυτοτέλεια το οποίο όμως συνδέεται νοηματικά με τοτο οποίο όμως συνδέεται νοηματικά με τοαυτοτέλειααυτοτέλεια, το οποίο όμως συνδέεται νοηματικά με το , το οποίο όμως συνδέεται νοηματικά με το προηγούμενο και με το επόμενο μέρος του κειμένου.προηγούμενο και με το επόμενο μέρος του κειμένου.

  Οι παράγραφοι ξεχωρίζουν αφήνοντας είτε Οι παράγραφοι ξεχωρίζουν αφήνοντας είτε εσοχήεσοχή ή κενή ή κενή ρ γρ φ ξ χ ρ ζ φή ςρ γρ φ ξ χ ρ ζ φή ς χήχή ή ήή ήγραμμή ή γραμμή ή μεγαλύτερο διάστιχο μεγαλύτερο διάστιχο απ’ ότι στο σώμα του απ’ ότι στο σώμα του κειμένου (πχ. Σώμα κειμένου με διάστιχο μονό, επόμενη κειμένου (πχ. Σώμα κειμένου με διάστιχο μονό, επόμενη παράγραφος μετά από διάστιχο 1 5 ή 2)παράγραφος μετά από διάστιχο 1 5 ή 2)παράγραφος μετά από διάστιχο 1,5 ή 2)παράγραφος μετά από διάστιχο 1,5 ή 2)

  Η στοίχιση του κειμένου μπορεί να είναι αριστερή (στηνΗ στοίχιση του κειμένου μπορεί να είναι αριστερή (στην Η στοίχιση του κειμένου μπορεί να είναι αριστερή (στην Η στοίχιση του κειμένου μπορεί να είναι αριστερή (στην αριστερή πλευρά της σελίδας, δεξιά, κεντραρισμένη ή αριστερή πλευρά της σελίδας, δεξιά, κεντραρισμένη ή πλήρης (στοιχισμένο κείμενο και από τις δύο πλευρές της πλήρης (στοιχισμένο κείμενο και από τις δύο πλευρές της σελίδας)σελίδας)

  Προτείνεται η Προτείνεται η πλήρης στοίχισηπλήρης στοίχιση, με , με ενεργοποίηση του ενεργοποίηση του συλλαβισμούσυλλαβισμού ((hyphenation)hyphenation) ώστε να μην εμφανίζονταιώστε να μην εμφανίζονταισυλλαβισμούσυλλαβισμού ((hyphenation) hyphenation) ώστε να μην εμφανίζονται ώστε να μην εμφανίζονται μεγάλες αποστάσεις μεταξύ λέξεων.μεγάλες αποστάσεις μεταξύ λέξεων.

  99

 • «Αναγνωσιμότητα» («Αναγνωσιμότητα» (legibility)legibility)ΣυμβουλέςΣυμβουλές Χρησιμοποιείστε τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ με μέτρο… Χρησιμοποιείστε τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ με μέτρο… ρη μ μ μ ρρη μ μ μ ρ

  ….διαβάζονται πιο δύσκολα από ….διαβάζονται πιο δύσκολα από τα…«μικράτα…«μικρά»» Χρησιμοποιείστε την αντίθεση με σύνεση. Καλή Χρησιμοποιείστε την αντίθεση με σύνεση. Καλή αντίθεση, κάνει το κείμενο ευανάγνωστο και δεν αντίθεση, κάνει το κείμενο ευανάγνωστο και δεν κουράζει. κουράζει.

  Το Το μέτρο (μέτρο (measure)measure) ή ή μήκος γραμμής μήκος γραμμής πρέπει να πρέπει να περιλαμβάνει 65 έως 75 χαρακτήρες. Περισσότεροι περιλαμβάνει 65 έως 75 χαρακτήρες. Περισσότεροι χαρακτήρες κουράζουν τον αναγνώστη επειδήχαρακτήρες κουράζουν τον αναγνώστη επειδήχαρακτήρες, κουράζουν τον αναγνώστη επειδή χαρακτήρες, κουράζουν τον αναγνώστη επειδή εμποδίζουν τα μάτια του να μετακινούνται εύκολα εμποδίζουν τα μάτια του να μετακινούνται εύκολα από το τέλος της από το τέλος της μιάςμιάς γραμμής στην αρχή της γραμμής στην αρχή της ς ηςς ης μ ςμ ς γρ μμής η ρχή ηςγρ μμής η ρχή ηςεπόμενηςεπόμενης

  Χρησιμοποιείστε λευκό κενό ανάμεσα στις Χρησιμοποιείστε λευκό κενό ανάμεσα στις ρη μ μ ςρη μ μ ςπαραγράφους όταν το κείμενο είναι παραγράφους όταν το κείμενο είναι πυκνογραμμένο. Ξεκουράζει τον αναγνώστη.πυκνογραμμένο. Ξεκουράζει τον αναγνώστη. 1010

 • «Αναγνωσιμότητα» («Αναγνωσιμότητα» (legibility)legibility)ΣυμβουλέςΣυμβουλές Χρησιμοποιείστε τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ με μέτρο… ….διαβάζονται Χρησιμοποιείστε τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ με μέτρο… ….διαβάζονται ρη μ μ μ ρ β ζρη μ μ μ ρ β ζπιο δύσκολα από πιο δύσκολα από τα…«μικράτα…«μικρά»»

  Χρησιμοποιείστε την Χρησιμοποιείστε την αντίθεσηαντίθεση με σύνεση. Καλή αντίθεση, με σύνεση. Καλή αντίθεση, κάνει το κείμενο ευανάγνωστο και δεν κουράζει.κάνει το κείμενο ευανάγνωστο και δεν κουράζει.

  Το μέτρο (Το μέτρο (measure)measure) ή μήκος γραμμής ή μήκος γραμμής πρέπει να πρέπει να περιλαμβάνει περιλαμβάνει 65 έως 75 χαρακτήρες65 έως 75 χαρακτήρες. Περισσότεροι . Περισσότεροι

  ή άζ ώ δή δίζή άζ ώ δή δίζχαρακτήρες, κουράζουν τον αναγνώστη επειδή εμποδίζουν χαρακτήρες, κουράζουν τον αναγνώστη επειδή εμποδίζουν τα μάτια του να μετακινούνται εύκολα από το τέλος της μιας τα μάτια του να μετακινούνται εύκολα από το τέλος της μιας γραμμής στην αρχή της επόμενηςγραμμής στην αρχή της επόμενης

  Χρησιμοποιείστε Χρησιμοποιείστε λευκό κενό λευκό κενό ανάμεσα στις παραγράφους ανάμεσα στις παραγράφους όταν το κείμενο είναι πυκνογραμμένοόταν το κείμενο είναι πυκνογραμμένο ΞεκουράζειΞεκουράζει τοντονόταν το κείμενο είναι πυκνογραμμένο. όταν το κείμενο είναι πυκνογραμμένο. ΞεκουράζειΞεκουράζει τον τον αναγνώστη.αναγνώστη.

  1111

 • Επιλογή γραμματοσειρώνΕπιλογή γραμματοσειρώνΣυμβουλέςΣυμβουλές Serif: Serif: οι γραμμές που σχηματίζουν τους χαρακτήρες ∆ΕΝ οι γραμμές που σχηματίζουν τους χαρακτήρες ∆ΕΝ γρ μμ ς χημ ζ ς χ ρ ήρ ςγρ μμ ς χημ ζ ς χ ρ ήρ ςέχουν σταθερό πάχος και στο τέλος τους έχουν …έχουν σταθερό πάχος και στο τέλος τους έχουν …serifs serifs ((μικρά οριζόντια «τελειώματα» στο τέλος κάθε χαρακτήρα). μικρά οριζόντια «τελειώματα» στο τέλος κάθε χαρακτήρα). Χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία τα τελευταία 500Χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία τα τελευταία 500Χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία τα τελευταία…500 Χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία τα τελευταία…500 χρόνια! (απ’ το 1470μΧ)χρόνια! (απ’ το 1470μΧ). . Υπερβολικά Υπερβολικά SerifsSerifs είναι είναι δυσανάγνωστα …δυσανάγνωστα …KonstantinosKonstantinos PapatheodorouPapatheodorou (κείμενο(κείμενο:20pts, :20pts, ∆είγμα 28∆είγμα 28ptspts))

  Sans Serif:Sans Serif: Οι γραμμές που δημιουργούν τους χαρακτήρεςΟι γραμμές που δημιουργούν τους χαρακτήρες Sans Serif: Sans Serif: Οι γραμμές που δημιουργούν τους χαρακτήρες Οι γραμμές που δημιουργούν τους χαρακτήρες έχουν σταθερό πάχοςέχουν σταθερό πάχος

  Times New RomanTimes New Roman ArialArialC b iC b i lib ilib i CambriaCambria CalibriCalibri

  1212

 • Επιλογή γραμματοσειρώνΕπιλογή γραμματοσειρών

  ΣυμβουλέςΣυμβουλές Τα γράμματα ΔΕΝ πρέπει να είναι πολύ Τα γράμματα ΔΕΝ πρέπει να είναι πολύ λεπτάλεπτά ούτε οι ούτε οι χαρακτήρες πολύ κοντά μεταξύ τους ούτε να έχουν χαρακτήρες πολύ κοντά μεταξύ τους ούτε να έχουν «πρωτότυπο» σχήμα«πρωτότυπο» σχήμα (Read This!)πρωτότυπο  σχήμαπρωτότυπο  σχήμα (Read This!)

  Το  μέγεθος του κειμένου είναι 9Το  μέγεθος του κειμένου είναι 9‐‐1212 points (pts, points (pts, στιγμές)στιγμές)μ γ ς μ 9μ γ ς μ 9 p (p ,p (p , γμ ς)γμ ς) Η απόσταση μεταξύ σειρών (διάστιχο) μπορεί να είναι Η απόσταση μεταξύ σειρών (διάστιχο) μπορεί να είναι μονό (μία σειρά ανά ίντσα), μονό (μία σειρά ανά ίντσα), ενάμισυενάμισυ (μιάμιση σειρά ανά (μιάμιση σειρά ανά ί ή δ λό δύ έ ά ί ό άζί ή δ λό δύ έ ά ί ό άζίντσα) ή διπλό (δύο σειρές ανά ίντσα). Αυτό επηρεάζει την ίντσα) ή διπλό (δύο σειρές ανά ίντσα). Αυτό επηρεάζει την αναγνωσιμότητα του κειμένου. αναγνωσιμότητα του κειμένου. 

  Συνηθισμένη πρακτική γιαΣυνηθισμένη πρακτική για:: Συνηθισμένη πρακτική γιαΣυνηθισμένη πρακτική για::◦◦ σώμα κειμένουσώμα κειμένου: 1.5: 1.5 σειρέςσειρές//ίντσαίντσα◦◦ Τίτλος παραγράφουΤίτλος παραγράφου: 1 5: 1 5 σειρέςσειρές//ίντσαίντσαΤίτλος παραγράφουΤίτλος παραγράφου: 1.5: 1.5 σειρέςσειρές//ίντσαίντσα◦◦ ΕπικεφαλίδαΕπικεφαλίδα κεφαλαίουκεφαλαίου:: 2 σειρές2 σειρές//ίντσαίντσα

  1313

 • Επιλογή γραμματοσειρώνΕπιλογή γραμματοσειρώνΣυμβουλέςΣυμβουλές Το μέτρο (Το μέτρο (measure)measure) ή μήκος γραμμής πρέπει να ή μήκος γραμμής πρέπει να  Το μέτρο (Το μέτρο (measure)measure) ή μήκος γραμμής πρέπει να ή μήκος γραμμής πρέπει να περιλαμβάνει 65 έως 75 χαρακτήρες. Μακρύτερες περιλαμβάνει 65 έως 75 χαρακτήρες. Μακρύτερες γραμμές χρειάζονται ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ διάστιχο.γραμμές χρειάζονται ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ διάστιχο.

  Όταν γράφουμε κείμενο σε στήλες, οι μικρότερες Όταν γράφουμε κείμενο σε στήλες, οι μικρότερες έ άζ ό δ ά όέ άζ ό δ ά όγραμμές χρειάζονται μικρότερο διάστιχο (μονό).γραμμές χρειάζονται μικρότερο διάστιχο (μονό).

  Τ  δ ά   ξύ  ά  Τ  δ ά   ξύ  ά   έ     ί  έ     ί   Το διάστημα μεταξύ γραμμάτων Το διάστημα μεταξύ γραμμάτων πρέπει να είναι πρέπει να είναι σταθερόσταθερό σε όλη την έκταση του κειμένου.σε όλη την έκταση του κειμένου.

  Το Το διάστημα μεταξύ λέξεων δεν είναι σταθερό διάστημα μεταξύ λέξεων δεν είναι σταθερό όταν όταν επιλέγεται επιλέγεται πλήρης στοίχισηπλήρης στοίχιση. Τότε, πρέπει να δίδεται . Τότε, πρέπει να δίδεται χχπροσοχή στα μεγάλα διαστήματα που μπορεί να προσοχή στα μεγάλα διαστήματα που μπορεί να δημιουργούνται.δημιουργούνται.

  1414

 • Επιλογή γραμματοσειρώνΕπιλογή γραμματοσειρών««ΠαραγραφοποίησηΠαραγραφοποίηση»» Οι νέες παράγραφοι επισημαίνονται μεΟι νέες παράγραφοι επισημαίνονται με:: Οι νέες παράγραφοι επισημαίνονται μεΟι νέες παράγραφοι επισημαίνονται με::◦◦ Εσοχή (Εσοχή (indent) indent) η οποία είναι 3.5η οποία είναι 3.5‐‐55mmmm.. Τυπικά, η Τυπικά, η εσοχή εξαρτάται από το μέγεθος της εσοχή εξαρτάται από το μέγεθος της εσοχή εξαρτάται από το μέγεθος της εσοχή εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς και το διάστιχο. Οι μεγάλες γραμματοσειράς και το διάστιχο. Οι μεγάλες εσοχές, όταν χρησιμοποιούνται, δίνουν την εσοχές, όταν χρησιμοποιούνται, δίνουν την εντύπωση αχρείαστων, σχετικά μεγάλων λευκών εντύπωση αχρείαστων, σχετικά μεγάλων λευκών κενών.κενών.◦◦ ΚενήΚενή σειράσειρά

  Όταν χρησιμοποιούνται στήλες, αυτές απέχουν Όταν χρησιμοποιούνται στήλες, αυτές απέχουν 55mm.mm.Σε στήλες μεγάλου πλάτους και με πλήρη Σε στήλες μεγάλου πλάτους και με πλήρη οίχ η   ορεί  α χρη ο ο ηθού   κρό ερα οίχ η   ορεί  α χρη ο ο ηθού   κρό ερα στοίχιση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μικρότερα στοίχιση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μικρότερα 

  κενά (κενά (4mm)4mm)1515

 • Μέγεθος χαρτιού και ποιότητα εκτύπωσηςΜέγεθος χαρτιού και ποιότητα εκτύπωσης

  Το τεχνικό κείμενο υποβάλλεται πάντα σε Το τεχνικό κείμενο υποβάλλεται πάντα σε χ μ βχ μ βτυποποιημένο χαρτί εκτύπωσηςτυποποιημένο χαρτί εκτύπωσης

  Μεγέθη χαρτιών εκτύπωσηςΜεγέθη χαρτιών εκτύπωσης::◦◦ Ευρώπη      Ευρώπη      A4 (210 x 293mm) A4 (210 x 293mm) ρ ηρ η ( )( )◦◦ ΗΠΑ  ΗΠΑ  Letter (8,5” x 11” Letter (8,5” x 11” ή ή  216 x 279 mm)216 x 279 mm)

  Χάρτες και σχέδια μεγαλύτερου μεγέθουςΧάρτες και σχέδια μεγαλύτερου μεγέθους: : διπλώνουν και μπαίνουν στο τέλος του κειμένουδιπλώνουν και μπαίνουν στο τέλος του κειμένου

  1616

 • Μέγεθος χαρτιού Μέγεθος χαρτιού –– το πρότυπο το πρότυπο ISO ISO 216216

  Καθορίζει τις διαστάσεις του χαρτιού και ισχύει σε όλες Καθορίζει τις διαστάσεις του χαρτιού και ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου πλην ΗΠΑτις χώρες του κόσμου πλην ΗΠΑτις χώρες του κόσμου πλην ΗΠΑτις χώρες του κόσμου πλην ΗΠΑ

  Ορίζει Ορίζει τρείς σειρές τυποποίησηςτρείς σειρές τυποποίησης A, B, C A, B, C σε κάθε μια σε κάθε μια από τις οποίες ισχύειαπό τις οποίες ισχύει::από τις οποίες ισχύειαπό τις οποίες ισχύει::

  ύψος / πλάτος χαρτιού = √2ύψος / πλάτος χαρτιού = √2 Κάθε επόμενο μέγεθος είναι το διπλάσιο του Κάθε επόμενο μέγεθος είναι το διπλάσιο του  Κάθε επόμενο μέγεθος είναι το διπλάσιο του Κάθε επόμενο μέγεθος είναι το διπλάσιο του προηγούμενου (ώστε να διατηρείται ο λόγος προηγούμενου (ώστε να διατηρείται ο λόγος ύψους/πλάτος)ύψους/πλάτος)ψ ς ς)ψ ς ς)

  Η σειρά Β είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το Η σειρά Β είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το γεωμετρικό μέσο όρο δύο διαδοχικών μεγεθών της γεωμετρικό μέσο όρο δύο διαδοχικών μεγεθών της σειρά Α (η Β1 = σειρά Α (η Β1 = ((707707 x x 1000 1000 mm) = mm) = √√((594 594 xx 841841) ) x x √√((884141 x x 11891189 mm)mm)..

  Η σειρά Η σειρά CC κατασκευάστηκε για φακέλουςκατασκευάστηκε για φακέλους επιστολών επιστολών 1717

 • Μέγεθος χαρτιού Μέγεθος χαρτιού ––Τυποποίηση Τυποποίηση ISO 216ISO 216

  ΣειράΑ

  Διαστάσεις(mm)

  ΣειράΒ

  Διαστάσεις(mm)

  ΣειράC

  Διαστάσεις(mm)( ) ( ) ( )

  44xxΑ0Α0 16821682 XX 237823782xAO2xAO 11891189 XX 16821682AOAO 841841 XX 11891189 B0B0 10001000 XX 14141414 C0C0 917917 xx 12971297AlAl 594594 XX 841841 B1B1 707707 XX 10001000 C1C1 648648 XX 917917A2A2 420420 XX 594594 B2B2 500500 xx 707707 C2C2 458458 XX 648648A3A3 297297 XX 420420 B3B3 353353 XX 500500 C3C3 324324 XX 458458A4A4 210210 XX 297297 B4B4 250250 xx 353353 C4C4 229229 XX 324324A5A5 148148 XX 210210 B5B5 176176 XX 250250 C5C5 162162 XX 229229A5A5 148148 XX 210210 B5B5 176176 XX 250250 C5C5 162162 XX 229229A6A6 105105 XX 148148 B6B6 125125 XX 176176 C6C6 114114 XX 162162A7A7 74:74: XX 105105 B7B7 8888 xx 125125 C7C7 8181 XX 114114A8A8 5252 XX 7474 B8B8 6262 XX 8888 C8C8 5757 xx 8181A8A8 5252 XX 7474 B8B8 6262 XX 8888 C8C8 5757 xx 8181A9A9 3737 XX 5252 B9B9 4444 XX 6262 C9C9 4040 XX 5757A10A10 2626 XX 3737 B10B10 3131 XX 4444 C1OC1O 2828 XX 4040

  1818

  ΣημείωσηΣημείωση:: ΤαεπόμεναμεγέθηχαρτιώνπροκύπτουνμεπολλαπλασιασμόΤαεπόμεναμεγέθηχαρτιώνπροκύπτουνμεπολλαπλασιασμότηςτηςμιάςμιάς διάστασηςεπί2(ΜέγεθοςΑ3=2διάστασηςεπί2(ΜέγεθοςΑ3=2 xA4xA4κλπ)κλπ)

 • Μέγεθος χαρτιού Μέγεθος χαρτιού ––Τυποποίηση Τυποποίηση ISO 216ISO 216ΑΑΑ3Α3

  Α5Α5Α5Α5

  Α4Α4

  Α6Α6Α6Α6

  1919

 • Μεγέθη χαρτιών και χρήσειςΜεγέθη χαρτιών και χρήσεις

  AA0,0,Α1Α1 Σχέδια, posters, χάρτεςΑ2, Α2, A3A3 Σχέδια διαγράμματα μεγάλοι πίνακες,, Σχέδια, διαγράμματα, μεγάλοι πίνακεςΑ4Α4 Επιστολές, περιοδικά, κατάλογοι,

  εκτυπωτές laser, φωτοαντιγραφικάΑ5Α5 BlockΑ6Α6 Ευχετήριες κάρτεςΒ5, Α5, Β6, Α6 Β5, Α5, Β6, Α6  ΒιβλίαC4, C5, C6 C4, C5, C6  Φάκελοι για Α4Β4, Β4, A3 A3 ΕφημερίδεςΒ8, Α8 Β8, Α8  Κάρτες, τράπουλες

  2020

 • ΕκτυπώσειςΕκτυπώσεις

  Η ποιότητα εκτύπωσης είναι ανάλογη του μοναδιαίου Η ποιότητα εκτύπωσης είναι ανάλογη του μοναδιαίου μεγέθους εκτύπωσης του εκτυπωτή (ποια είναι η μεγέθους εκτύπωσης του εκτυπωτή (ποια είναι η μεγέθους εκτύπωσης του εκτυπωτή (ποια είναι η μεγέθους εκτύπωσης του εκτυπωτή (ποια είναι η μικρότερη επιφάνεια που μπορεί να εκτυπώσει).μικρότερη επιφάνεια που μπορεί να εκτυπώσει).

  Μονάδα μέτρησηςΜονάδα μέτρησης: : κουκίδες ανά ίντσα (κουκίδες ανά ίντσα (dots per inch dots per inch ή ή  Μονάδα μέτρησηςΜονάδα μέτρησης: : κουκίδες ανά ίντσα (κουκίδες ανά ίντσα (dots per inch dots per inch ή ή dpi)dpi)

  Αποδεκτές είναι εκτυπώσειςΑποδεκτές είναι εκτυπώσεις::◦◦ Α/Μ κειμένου με πυκνότητα πάνω από 300Α/Μ κειμένου με πυκνότητα πάνω από 300dpidpiΑ/Μ κειμένου με πυκνότητα πάνω από 300Α/Μ κειμένου με πυκνότητα πάνω από 300dpidpi..◦◦ Α/Μ σχεδίων με πυκνότητα πάνω από 400Α/Μ σχεδίων με πυκνότητα πάνω από 400dpidpi◦◦ Έγχρωμων (Έγχρωμων (24bit)24bit) σχεδίων με πυκνότητα πάνω από σχεδίων με πυκνότητα πάνω από ◦◦ Έγχρωμων (Έγχρωμων (24bit)24bit) σχεδίων με πυκνότητα πάνω από σχεδίων με πυκνότητα πάνω από 300300dpidpi

  2121

 • ΕκτυπώσειςΕκτυπώσεις

  συνεχίζεται συνεχίζεται …..συνεχίζεται ….…..συνεχίζεται ….

  2121

 • Συγγραφή Τεχνικών ΚειμένωνΣυγγραφή Τεχνικών Κειμένωνγγρ φή χ μγγρ φή χ μ

  Τ  ΈΤ  ΈΤο ΈντυποΤο ΈντυποΜε τις ευχαριστίες μου Με τις ευχαριστίες μου 

  Α ό   δ λέξ     θή    Α’  ξ ή   δώ    Τ ή  

  Με τις ευχαριστίες μου Με τις ευχαριστίες μου για την Προσοχή σας!για την Προσοχή σας!Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α’ εξαμήνου σπουδών του Τμήματος 

  Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Μηχανικών Τοπογραφίας & ΓεωπληροφορικήςΓεωπληροφορικήςγια την Προσοχή σας!για την Προσοχή σας!

  Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Οκτώβριος 2013