6. alb troc-isocompact alb_troc-isocompact.pdf · PDF file EN ISO 845 EN ISO 1923...

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 6. alb troc-isocompact alb_troc-isocompact.pdf · PDF file EN ISO 845 EN ISO 1923...

 • IZOLIM TERMIK ®ISOCOMPACT

 • TABELA E TË DHËNAVE TEKNIKE

  Karakteristikat

  Përçueshmçria termike

  në O °C (λ)

  Përçueshmçria termike

  Koeficienti i difusionit

  të avullimit të ajrit

  Dendësia

  Trashësia

  Ngjyra

  Gjatësia

  Fortësia e mbajtjes së shtypjes në 10%

  Përçueshmëria e avullit të ujit

  Absorbimi i ujit pas 28 ditëve

  Stabiliteti dimensional (< 5%)

  Temperatura maksimale e përdorimit

  Temperatura e përdorimit

  me shtypje mekanike

  Norma

  EN 12667

  EN 12667

  EN 12086

  EN ISO 12572

  EN ISO 845

  EN ISO 1923

  Karakteristikat BASE

  EN ISO 3386/1

  EN ISO 12572

  ISO 2896

  ISO 2796

  Njësia

  W/mK

  kcal/mh°C

  W/mK

  kcal/mh°C

  μ

  kg/m3

  mm

  m

  g/cm2

  ng/Pa s m

  Vol.%

  °C

  °C

  °C

  Trocellen Isocompact AL/CL1 - CL1/ALU-NET

  0.0344

  0.0296

  0.0372

  0.0320

  > 12.000 - > 64.000

  30

  30 - 40 - 50 (Shiqo k )arakteristikat BASE

  e hirtë

  2

  190

  0.12

  < 3

  100

  -80 ÷ +100

  -40 ÷ +100

  isocompact

  TROCELLEN ISOCOMPACT - AL/CL1 - CL1/ALU-NET

  TROCELLEN ISOCOMPACT

  Madhësia e mbështjellësit:

  Gjatësia 2.00 m

  Trashësia 30, 40, 50 mm

  Diametri standard 1/2” (22 mm) to 4” (114mm)

  (trashësia në pajtim me ligjin nr. 10/91)

  INSTALIMI

  AKCESORË

  Për një pamje finale më të mirë të :mbështjellësit

  Shiritat ngjitës 50 mm x 3 mm x 10 m

  Shiritat ngjitëse 50 mm x < 1 mm x 25 m

  SHKUMË POLIOLEFIN, QELIMBYLLUR E NDËRLIDHUR

  TROCELLEN është shkumë poliolefin qelimbyllur dhe e ndërlidhur për izolim (poliolefins përfshin PE, PP, co-polymer, EVA etj.)

  Kimikisht i ndërlidhur , qelimbyllur, material izolues, i hirtë. Produkt shumështresor, trashësia 10 deri 15 mm, e certifikuar në Class 1 sipas (CSE RF2/75/A) UNI 8457 (CSE RF 3/77) UNI 9174 dhe i përfunduar jashtë me shirit të metalizuar të stampuar, rezistent ndaj gërvishtjes, ose me shtresë të përforcuar alumini.

  Është zhvilluar për të përmbushur standarde të larta teknike, në të cilën pritet izolim i lartë termik. Rekomandohet për izolimin e tubave në hapësira jo të nxehta, dhe përjashta. Nëse instalohet në tuba të jashtëm, U.V. mbrojtje është e nevojshme.

  Për aplikim më të lehtë , mbështjellësit janë të pajisur me pjesë të veçanta: elemente të formësuara në kthesa dhe “T”.

  Në sistemet në ndërtim mbështjellësit mund të instalohen në tubat të cilat nuk do t’i nënshtrohen kontrollimit të mëtutjeshëm. Në sistemet ekzistuese mbështjellësit janë të prerë në kuptimin e gjatësisë (me kërkesë, mbështjellësit e parë i nënshtrohen prerjes për gjysmën e trashësisë së tyre për një aplikim më të lehtë). Për ngjitjen e sipërfaqeve të prera përdoret specifik i cili aplikohet me një brushë në të dy sipërfaqet për t’u ngjitur; prit deri sa të thahet ngjitësi (testohet me prekje), pastaj bashkoi të dy pjesët me një shtypje të lehtë. Efikasiteti i fiksimit provohet nga testimi i menjëhershëm i çarjes. Në temperaturë ndërmjet 20 dhe 30 °C, koha e avullimit të tretjes është përafërsisht 15 minutes.

  MATIBLOCK

  MATIBLOCK TROCELLEN ngjitës specifik për ISOCOMPACT, i garantuar deri mbi 120 °C.

  në 40 °C (λ)

 • TRASHËSIA

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3/8

  1/2

  3/4

  1

  1 1/4

  1 1/2

  2

  2 1/2

  3

  3 1/2

  4

  5

  6

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  17,2

  21,3

  26,9

  33,7

  42,4

  48,3

  60,3

  76,1

  88,9

  101,6

  114,3

  140

  168

  IZOLIMI TERMIK NË SISTEMET E NGROHJES

  Diametri i tubit të jashtëm

  (inç) (mm)

  Trocellen Isocompact AL/CL1

  Trocellen AS

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  *

  50

  50

  50

  50

  50

  50

  50

  * Trocellen AS

  Shtojcë e zakonshme e Gazetës Zyrtare nr. 242 e muajit TETOR 14, 1993

  Annex B

  Përçueshmëria termike Diametri i jashtëm i tubave (mm)

  aktuale izolimit

  (W/m °C) 100

  0.030 13 19 26 33 37 40

  0.032 14 21 29 36 40 44

  0.034 15 23 31 39 44 48

  0.036 17 25 34 43 47 52

  0.038 18 28 37 46 51 56

  0.040 20 30 40 50 55 60

  0.042 22 32 43 54 59 64

  0.044 24 35 46 58 63 69

  0.046 26 38 50 62 68 74

  0.048 28 41 54 66 72 79

  0.050 30 44 58 71 77 84

  Table 1

  K TH

  ES AT

  D H

  E ”T

  Trashësia e rekomanduar për kaldajë, garazh, tubae jashtëm dhe pasazhet e nëndheshme.

  Mbështjellës me trashësi 50 mm, i nevojshëm për diametër 2” (61 mm) deri 6” (168 mm), janë prodhuar me përdorimine e mbështjellësit me trashësi 12 mm, si i brendshëm, dhe trashësia e shiritit 3-4 mm, mbështjellje shumështresore.

  DEKRET I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS Gusht 26, 1993, nr. 412. Rregullimet mbi standardet e dizajnit, instalimit, veprimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve termike për ndërtesa, si dhe ruajtjes së energjisë, në pajtim me nenin . 4, paragrafi. 4 i ligjit, Janar 9, 1991, nr.10.

  IZOLIMI I RRJETIT TË DISTRIBUIMIT NË SISTEMET E NXEHJES Tubat e lëngjeve të nxehta ose të avullit të ujit të sistemeve termike duhet të izolohen me material që ka trashësi minimale të definuar në tabelën më poshtë , në pajtim me diametrin e tubave të shprehur në mm dhe përçueshmërinë aktuale termike të materialit izolues i shprehur në W/m °C në temperaturë prej 40 °C.

  ≪Sa u përket vlerave të përçueshmërisë aktuale termike të izolimit përveç atyre të rradhitura në tabelën nr.1, trashësia minimale e materialit izolues mbahet nëpërmjet ndërhyrjes lineare të të dhënave të së njëjtës tabelë 1. Korniza vertikale e tubave duhet të vendoset drejt brendisë së ndërtesës dhe trshësia minimale e izolimit, siç rezulton nga tabela 1, do të shumfishohen për 0.5. Sa u përket tubave brenda strukturës, jo të dala përjashta, as edhe në hapësirat jo të nxehta, trashësia,siç rezulton nga tabela 1 do të shumëfishohen për 0.3. Në rast se tubat janë të parainstaluara në materiale ose sisteme heterogjene, ose në rast se përçueshmëria e sistemit termik nuk mund të matet direkt, procedura e instalimit dhe limitet janë të vendosura nga standardet teknike UNI, të publikuara para 31Tetorit , 1993 dhe të pranuara nga Ministria e industrisë, tregëtisë dhe zejtarisë brenda 30 ditëve. Tubat e ajrit të nxehtë për ngrohje në dimër, të vendosura në hapësira jo të nxehta, duhet të izolohen me trashësi jo më të ulët se vlerat e radhitura në tabelën 1, me diametër të jashtëm të tubave 20 deri 39 mm.

 • TRASHËSIA E IZOLIMIT (mm)

  + 15

  +10

  + 5

  0

  - 5

  - 10

  - 20

  - 30

  IZOLIM PËR TUBA PËR KONDICIONIM DHE FTOHJE

  Formula për temperaturën sipërfaqësore

  t2 = temperatura sipërfaqësore e tubave të izoluar

  ti = temberatura e lëngut të brendshëm

  te = temperatura e ambientit

  d = diametri i tubave

  s = trashësia e izolimit

  L = eperian (2.3 Log.)llogaritmi n

  = = = përçueshmëria termike në kcal/hm °C 0.2 • • (ti - te)

  t2 = + te (d+2s) • L •

  (d+2s) d

  Temperatura e tubit (°C)

  Temperatura e dhomës dhe lagështia minimale

  15 °C 50% 60% 70% 80%

  6 8

  6 8 16

  6 8 12 20

  8 12 16 30

  8 12 16 30

  12 16 30 40

  16 20 30 50

  6 8

  6 8 12

  6 8 16

  6 8 12 20

  8 12 16 30

  - 12 20 30

  12 20 30 40

  16 20 30 50

  6 8 12

  6 8 12 16

  6 8 12 20

  8 12 16 30

  - 12 16 30

  12 16 20 30

  - 16 30 40

  16 20 30 50

  6 8 12 16

  6 8 12 20

  8 12 16 30

  - 12 20 30

  12 16 20 30

  12 16 30 40

  16 20 30 40

  16 20 30 50

  6 8 12 20

  8 12 16 20

  8 12 16 30

  - 12 20 30

  12 16 20 40

  12 16 30 40

  16 20 30 50

  16 20 30 50

  50% 60% 70% 80% 50% 60% 70% 80% 50% 60% 70% 80% 50% 60% 70% 80%

  20 °C 25 °C 30 °C 35 °C

  IS O

  C O

  M PA

  C T

  A L/

  C L1

  ANTIKONDENZIM

  Trashësia e izolimit (referuar diagramit të Mollier'it) llogaritet duke u bazuar në temperaturën e lëngut në tuba, temperaturës së ambientit që e rrethon dhe lagështisë relative të ajrit.

  λ

 • isocompact

  TROCELLEN ISOCOMPACT - MBËSHTJELLËS AL/CL1

  Përçueshmëria termike në 40 °C( )λ

  0.0372 W/mk (0.0320 kcal/mh°C).

  Koeficienti i përhapjes së avullit të ujit (μ) > 12.000. Pa CFC.

  TROCELLEN ROLLS AL/CL1, CL1/ALU-NET

  PËRMBLEDHJE

  TR O

  C EL

  LE N

  A S

  IS O

  C