56385272 ”¼® •€±½¬»·ˆ·‚...

of 15

 • date post

  08-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 56385272 ”¼® •€±½¬»·ˆ·‚...

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  1/38

  Na anaptucqeί algόriqμoV pou qa ektupώnei touV diyήfiouV άrtiouV akέraiouV. EP.1 AlgόriqμoV άrtioi_diyήfioi TέloV άrtioi_diyήfioi H άskhsh sthn ousίa qa prέpei na ektupώsei tou ariqμoύV 10, 12, 14, ¼.,96, 98. Me μia prώth μatiά qa μporoύsaμe na thn lύsouμe μe to na prospelάsouμe tiV tiμέV όlwn t diyήfiwn kai μe th crήsh doμήV epilogήV na epilέxouμe touV άrtiouV. O algόriqμoV eίnai o akόlouqoV:  

   apό 10 Gia ! diyήfioi μέcri 99 An    m    2=0 tόte Ektύpwse

   

  TέloV_an TέloV_epanάlhyhV An to grάyw μe autό ton trόpo: AlgόriqμoV άrtioi_diyήfioi TέloV άrtioi_diyήfioi  

   apό 10 Gia ! qa μporoύse na anέbei kai μέcri to 99 μέcri 98 Ektύpwse   TέloV_epanάlhyhV

  μe_bήμa 2ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV E P A N A L H Y H O taμίaV tou        m                  katacwreί sthn taμeiakή apόdeixh ton kwdikό tou pro

  thn tiμή. Όtan oloklhrwqeί h katacώrhsh gia thn agorά enόV pelάth , tόte eisάgetai o kwanaptύxete algόriqμo pou qa ulopoieί thn parapάnw diadikasίa kai sto tέloV qa ektupώ sunolikό posό thV agorάV kai to plήqoV twn proϊόntwn pou agorάsthkan. Όtan to plήqoV twn epanalήyewn eίnai άgnwsto, tόte den μporoύμe na crhsiμopoiήsouμe th epanάlhyhV Gia¼.Sthn perίptwsh autή crhsiμopoioύμe thn Όso (ή th MέcriV_όtou). 1 o  bήμa: Δiatupώnw th sunqήkh pou epiquμoύμe kwdikόV0 Όso   epanέlabe TέloV_epanάlhyhV 2 o

   bήμa: Arcikopoiώ th μetablhtή Δiάbase kwdikόV 3 o  bήμa: Topoqetώ thn entolή allagήV Δiάbase kwdikόV Opόte ftiάxaμe to basikό skeletό thV epanάlhyhV. Sth sunέceia suμplhrώnouμe tiV upόloipeV entolέV. Arcikopoίhsh sunόlou prin to brόco. Aύxhsh (μetabolή) sunόlou μέsa sto brόco.

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  2/38

  sύnolo ¬0 Δiάbase tiμή , teμάcia sύnolo ¬ sύnolo + tiμή*teμάcia MaV zhteίtai parάllhla kai to plήqoV twn proϊόntwn . plήqoV ¬0 Arcikopoίhsh plήqoV. plήqoV¬ plήqoV+ 1 Metabolή thV μetablhtήV plήqoV(Άύxhsh). ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV EP.2 E P A N A L H Y H O taμίaV tou

        

   m       

              

   katacwreί sthn taμeiakή apόdeixh ton kwdikό tou pro thn tiμή. Όtan oloklhrwqeί h katacώrhsh gia thn agorά enόV pelάth , tόte eisάgetai o kw anaptύxete algόriqμo pou qa ulopoieί thn parapάnw diadikasίa kai sto tέloV qa ektupώ sunolikό posό thV agorάV kai to plήqoV twn proϊόntwn pou agorάsthkan. O algόriqμoV eίnai o akόlouqoV:

  AlgόriqμoV           

  TέloV           

  kwdikόV0 Όso   epanέlabe TέloV_epanάlhyhV Δiάbase kwdikόV Δiάbase kwdikόV sύnolo ¬0 Δiάbase tiμή , teμάcia sύnolo ¬ sύnolo + tiμή*teμάcia plήqoV ¬0 plήqoV¬ plήqoV+ 1 Ektύpwse sύnolo , plήqoV

  Arcήsύnolo¬0 plήqoV¬0 Δiάbase kwdikόV brόcoV kwdikόV 0 Nai Δiάbase tiμή,teμάcia sύnolo ¬ sύnolo +tiμή*teμάcia plήqoV ¬ plήqoV+1 Δiάbase

  kwdikόV Όci Ektύpwse sύnolo ,plήqoV TέloV ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV EP.2 E P A

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  3/38

  N A L H Y H O algόriqμoV eίnai o akόlouqoV: AlgόriqμoV perittoί_μo TέloV perittoί_μo Arcή_epanάlhyhV άqroisμa ¬0 Δiάbase ariqμόV plήqoV ¬0 Na anaptucqeί algόriqμoV pou qa diabάzei akέraiouV ariqμoύV apό ton crήsth ,qa upologίzei kai qa ektupώnei ton μέso όro twn perittώn ap' autoύV touV ariqμoύV . H diadikasίa anάgnwshV qa staμatά όtan έcoun diabasteί 20 perittoί ariqμoί. O ariqμόV twn epanalήyewn eίnai άgnwstoV. H diatύpwsh thV ekfώnhshV μaV parapέμpei sth crήsh thV doμήV epanάlhyhV MέcriV_όtou . Me thn Όso¼ μporeί na μhn gίnei potέ epanάlhyh. Me th MέcriV_όtou toulάciston μίa. An ariqμoV m

    

   2=1 tόte άqroisμa ¬ άqroisμa +ariqμόV plήqoV ¬ plήqoV +1

  TέloV_anMέcriV_όtou plήqoV=20 An plήqoV 0 tόte μέsoV_όroV ¬ άqroisμa /plήqoV Ektύpwse μέsoV_όroV TέloV_an ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV EP.3 E P A N A

  LH Y H O algόriqμoV eίnai o akόlouqoV: AlgόriqμoV perittoί_μo TέloV perittoί_μo Arcή_epanάlhyhV άqroisμa ¬0 Δiάbase ariqμόV plήqoV ¬0 An ariqμoV m

    

   2=1 tόte άqroisμa ¬ άqroisμa +ariqμόV

  plήqoV ¬ plήqoV +1 TέloV_an MέcriV_όtou plήqoV=20 An plήqoV 0 tόte μέsoV_όroV ¬ άqroisμa /plήqoV Ektύpwse μέsoV_όroV TέloV_an Arcή άqroisμa¬0 plήqoV¬0

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  4/38

  Δiάbase ariqμόV ariqμόVm   2 =1 Nai άqroisμa ¬ άqroisμa+ariqμόV plήqoV ¬ plήqoV+1 plήqoV=20 Όci Όci Nai   TέloV brόcou plήqoV 0 Nai μέsoV_όroV ¬ άqroisμa/plήqoV Ektύpwse μέsoV_όroV TέloV Όci brόcoV ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV EP.3 E P A

  NA L H Y H Na anaptucqeί algόriqμoV pou qa upologίzei kai qa ektupώnei to άqroisμa twn qetikώn diyήfiwn perittώn akeraίwn . Δhl to άqroisμa :   =11+13+15+¼.+95+97+99 AlgόriqμoV Aqroisμa_Perittώn TέloV Aqroisμa_Perittώn Gia thn epίlush thV άskhshV qa crhsiμopoiήsouμe έnan aqroistή.  ΈnaV aqroistήV periέcei dύo entolέV:

  a. Mhdenisμό prin thn epanάlhyhb. Aύxhsh tou aqroistή entόV tou brόcou O algόriqμoV eίnai o akόlouqoV:    ¬0    apό 11 Gia   μέcri 99 μe_bήμa 2  

   ¬  

   +  

  TέloV_epanάlhyhV Ektύpwse ªTo άqroisμa eίnai º,  ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV EP.4 E

  P A N A L H Y H Na anaptucqeί algόriqμoV pou qa upologίzei kai qa ektupώnei ta aqroίsμata:  

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  5/38

  1 = 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 +¼.+ 1 100   kai

   

  2 = 1 3 + 1 9 + 1 27

  +¼.+1 3 100 StiV askήseiV autέV prέpei na xecwrίsouμe poio eίnai to stoiceίo tou aqroίsμatoV pou al poio paraμέnei aμetάblhto.  

  1 = 1 1 + 1

  2+ 1 3 + 1 4 +¼.+ 1 100 Sto prώto άqroisμa o ariqμhtήV paraμέnei staqerόV. Enώ o paronoμastήV μetabάlletai kai paίrnei diadocikά tiV tiμέV 1,2,3,4,5,6¼,99,100.  

  2 = 1 3 1 + 1 3 2 +

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  6/38

  1 3 3 +¼.+ 1 3 100 Sto deύtero άqroisμa o ariqμhtήV paraμέnei staqerόV. Enώ ston paronoμastή upάrcei μia dύnaμh tou 3 kai o ekqέthV μetabάlletai kai paίrnei di tiμέV 1,2,3,4,5,6¼,99,100. ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV EP.5 E P A N A L H Y H Na anaptucqeί algόriqμoV pou qa upologίzei kai qa ektupώnei ta aqroίsμata:  

  1

  = 1 +1 2 + 1 3 + 1 4 +¼.+ 1 100   kai  

  2= 1 3 + 1 9 + 1 27 +¼.+ 1 3

  100  

  1 = 1 1 + 1 2 +

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  7/38

  1 3 + 1 4 +¼.+ 1 100  

  2 = 1 3 1 + 1 3 2 + 1 3 3 +¼.+ 1

  3100 AlgόriqμoV Άqroisμa TέloV Άqroisμa O algόriqμoV eίnai o akόlouqoV:   _1¬0   _2¬0    apό 1 Gia   μέcri 100   _1¬  _1 +1 /     _2¬  _2 +1 /3^   TέloV_epanάlhyhV

  Ektύpwse ªTa aqroίsμata eίnai º,  

   _1,  

   _2ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV EP.5 E P A N A L H Y H Na anaptucqeί algόriqμoV pou qa diabάzei έnan akέraio ariqμό N kai qa upologίzei to

  άqroisμa:  

  1 = 5 + 3 - 9 + 27 - 81 + ¼ + -

 • 8/19/2019 56385272 Δομή Επανάληψης Ασκήσεις Επανάληψης Πριν Τις Εξετάσεις

  8/38

  3 N Sto άqroisμa autό parathroύμe όti ,μetά ton arcikό όro 5, to prόshμo kaqenόV όrou enallάssetai. Thn enallagή tou prosήμou μporoύμe na thn epitύcouμe μe thn ύywsh tou -1 se άrtio ή p ekqέth, anάloga μe thn exέlixh twn tiμώn tou μetrhtή thV doμήV epanάlhyhV. Όtan to (-1) uyώnetai se perittό ekqέth to prόshμo gίnetai arnhtikό, enώ όtan uyώnetai se άrtio ekqέth gίnetai qetikό. To enallassόμeno prόshμo dhμiourgeίtai pollaplasiάzontaV μe ton όro (-1) ̂   ή ton (-1)^ (-1)^1+1 (-1)^2+1 (-1)^3+1 ¼¼¼.. AlgόriqμoV Aqroisμa_Prόshμo TέloV Aqroisμa_Prόshμo O algόriqμoV eίnai o akόlouqoV: Grάye ªΔώse έnan akέraio ariqμό º Δiάbase N    apό 1 Gia   μέcri N   ¬5  

  ¬  

  +(-1)^(1+  

  )*(3) ̂ 

  TέloV_epanάlhyhV Grάye ªH tiμή tou aqroίsμatoV º,

   

  ANAPTUXH EFARMOGΩN ∆oμή EpanάlhyhV

  EP.6 EP A N A L H Y H Na anaptucqeί algόriqμoV pou qa diabάzei έnan akέraio ariqμό N kai qa upologίzei to άqroisμa:   = 2 + 4 +

  8+ 16 + ¼ + 2 N 1 + 3 2 + 9 4