κοινωνικοποιηση

of 3 /3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Πρόλογος: Ι. Κατατόπιση αναγνώστη Α. Κοινωνικότητα, από κοινωνική άποψη, διαδικασία, με την οποία μεταδίδεται ένας συγκεκριμένος πολιτισμός στα άτομα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα άτομα, προσαρμόζονται σ'έναν οργανωμένο τρόπο ζωής = κοινωνία. Β. Κοινωνικοποίηση, από ατομική άποψη, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του για την προσωπική του ανάπτυξη και εξέλιξη. Κύριο μέρος: Ι. Είδη κοινωνικοποίησης Α. Σκόπιμη 1. συνειδητή προσπάθεια ανθρώπων περιβάλλοντος α. γονείς 6. σχολείο γ. πολιτεία Β. Ασύνειδη 1. εσωτερικοποίηση αξιών του περιβάλλοντος από το άτομο α. ελεύθερη αλληλεπίδραση αξιών – ατόμου II. Σκοπός κοινωνικοποίησης Α. Επιβίωση κοινωνίας 1. ανάπτυξη ατόμου 2. έμπνευση ατόμου από τις αξίες της κοινωνίας 3. φροντίδα για εσωτερικοποίηση των αξιών αυτών από το άτομο Β. Προσανατολισμός ατόμου 1. ανάληψη υπεύθυνη των ρόλων του στην κοινωνία 2. εμπειρία από το κοινωνικό περιβάλλον 3. εκλογή επαγγέλματος 4. απόκτηση φιλοδοξιών για το μέλλον Γ. Συνεργασία 1. σύνθετες μορφές ζωής σήμερα 2. πολλές και κρίσιμες οι αιτίες σύγκρουσης 3. κατανόηση, ανοχή, προβληματισμός του ατόμου 4. συνύπαρξη με τους συνανθρώπους, χωρίς διάκριση και προκατάληψη III. Προϋποθέσεσις για επιτυχή κοινωνικοποίηση Α. Ικανότητα ατόμου ενεργητικής προσαρμογής στο περιβάλλον Β. Κοινωνική σταθερότητα Γ. Συνεργασία διαφόρων παραγόντων κοινωνικοποίησης Δ. Προβολή καταλλήλων προτύπων από κάθε παράγοντα κοινωνικοποίησης Ε. Αγωγή για κοινωνικοποίηση οικογένειας - σχολείου - πολιτείας IV. Ο ρόλος του σχολείου Α. Σχέσεις καθηγητών – μαθητών 1. εγκάρδιες 2. βοήθεια για εξέλιξη νοητικού δυναμικού των νέων 3. καλλιέργεια συναισθήματος κοινωνικότητας Β. Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους 1. «κοινωνική συνοχή» της τάξης

Embed Size (px)

Transcript of κοινωνικοποιηση

Page 1: κοινωνικοποιηση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόλογος: Ι. Κατατόπιση αναγνώστηΑ. Κοινωνικότητα, από κοινωνική άποψη, διαδικασία, με την οποία μεταδίδεται ένας συγκεκριμένος πολιτισμός στα άτομα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα άτομα, προσαρμόζονται σ'έναν οργανωμένο τρόπο ζωής = κοινωνία. Β. Κοινωνικοποίηση, από ατομική άποψη, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του για την προ-σωπική του ανάπτυξη και εξέλιξη.

Κύριο μέρος: Ι. Είδη κοινωνικοποίησης Α. Σκόπιμη1. συνειδητή προσπάθεια ανθρώπων περιβάλλοντοςα. γονείς 6. σχολείο γ. πολιτεία

Β. Ασύνειδη1. εσωτερικοποίηση αξιών του περιβάλλοντος από το άτομοα. ελεύθερη αλληλεπίδραση αξιών – ατόμου

II. Σκοπός κοινωνικοποίησης Α. Επιβίωση κοινωνίας1. ανάπτυξη ατόμου2. έμπνευση ατόμου από τις αξίες της κοινωνίας3. φροντίδα για εσωτερικοποίηση των αξιών αυτών από το άτομο

Β. Προσανατολισμός ατόμου1. ανάληψη υπεύθυνη των ρόλων του στην κοινωνία2. εμπειρία από το κοινωνικό περιβάλλον3. εκλογή επαγγέλματος4. απόκτηση φιλοδοξιών για το μέλλον

Γ. Συνεργασία1. σύνθετες μορφές ζωής σήμερα2. πολλές και κρίσιμες οι αιτίες σύγκρουσης3. κατανόηση, ανοχή, προβληματισμός του ατόμου4. συνύπαρξη με τους συνανθρώπους, χωρίς διάκριση και προκατάληψη

III. Προϋποθέσεσις για επιτυχή κοινωνικοποίησηΑ. Ικανότητα ατόμου ενεργητικής προσαρμογής στο περιβάλλονΒ. Κοινωνική σταθερότηταΓ. Συνεργασία διαφόρων παραγόντων κοινωνικοποίησηςΔ. Προβολή καταλλήλων προτύπων από κάθε παράγοντα κοινωνικοποίησηςΕ. Αγωγή για κοινωνικοποίηση οικογένειας - σχολείου - πολιτείας

IV. Ο ρόλος του σχολείουΑ. Σχέσεις καθηγητών – μαθητών1. εγκάρδιες2. βοήθεια για εξέλιξη νοητικού δυναμικού των νέων3. καλλιέργεια συναισθήματος κοινωνικότητας

Β. Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους1. «κοινωνική συνοχή» της τάξηςα. συνείδηση επιδίωξης κοινών σκοπώνβ. χρησιμοποίηση κοινών μέσων προς επιτυχία

Γ. Μέθοδοι διδασκαλίας1. προσφορά με ευθύνη και μέθοδο για τον προβληματισμό και το ενδιαφέρον των μαθητών2. ουσιαστική συμμετοχή μαθητών στη διαδικασία μαθήματος3. επιστημονική παιδαγωγική επάρκεια καθηγητή

Δ. Μαθητική αυτοδιοίκηση1. μαθητικές κοινότητες

Page 2: κοινωνικοποιηση

α. συνεργασία με ισότητα δικαιωμάτων β. αίσθημα ευθύνηςγ. σεβασμός, ανοχή δ. προβληματισμός

Ε. Συμβουλευτική υπηρεσία1. προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς κάθε μαθητή2. επαγγελματικός προσανατολισμός3. αυτογνωσία μαθητών

V. Ο ρόλος των συνομήλικων στην διαδικασία κοινωνικοποίησηςΑ. Ο έφηβος θέλει να βρει την «ομάδα αναφοράς» στους συνομήλικουςΒ. Προσωπική αυθεντία του πατέρα αντικαθίσταται από την αυθεντία της ομάδαςΓ. Δοκιμασία δημοκρατικών διαδικασιώνΔ. Καλλιέργεια συνείδησης ευθύνηςΕ. Υιοθέτηση «αξιών» τους ΣΤ. Ο μαθητής ενδιαφέρεται περισσότερο για την επιδοκιμασία της ομάδαςΖ. Οι πολιτικοποιημένοι μαθητές πόλος έλξης των αδιάφορων

VI. Αρνητικοί παράγοντες κοινωνικοποίησης Α. Κοινωνικοί1. αμφισβήτηση των αξιών2. μεγάλος ο αριθμός εναλλακτικών μορφών συμπεριφοράς και πεποιθήσεων3. σύγχυση του «ποιόν δρόμο ν' ακολουθήσω»

Επίλογος: Πρέπει να τονίσουμε ότι ο σημαντικότερος «κορμός» κοινωνικοποίησης των νέων είναι η οικογένεια. Όμως δεν μπορούμε να μην τονίσουμε και το ρόλο του σχολείου, όταν όμως αυτό πληρεί τους όρους του και τους σκοπούς ύπαρξης του· γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς να ζουν την αλλαγή και όχι πώς να ταιριάζουν μ' αυτή. Και για να ζουν την αλλαγή, πρέπει να είναι σε θέση να τη δημιουργούν και να την ελέγχουν. Η ανάπτυξη των παιδιών είναι η ίδια μια αλλαγή και το παιδί είναι ο ίδιος παράγοντας της αλλαγής» (Ι. Wess)