5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα,...

download 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

of 19

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα,...

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  1/19

  ;.; Αλξϊγϋφνξηυϊμϊζ, ζξύδμϊξηί ηζξ ϋνξλξθί ϊώθ

  όϏφώθ ϊμς ηζϊγξηΣζς 

  ;.: Ϊψπγξ ηζξ εγφωΨς ηζϊγξηΣζς 

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  2/19

  ;.: Ϊψπγξ ηζξ εγφωΨς ηζϊγξηΣζς 

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  3/19

  ΑΨολξς-ηαλξκξΥ… 

  •   ΗζϊγξηΣζ, 

  •   ΕγθγηζϊγξηΣζ, 

  •   ΠγαϋηζϊγξηΣζ, 

  •  Ζύϊξηί, 

  •   Ζνφγϊξηί 

  έϊυόγς ϊμς ϋπγλθυϊμϊζς λΣθζξ… 

  • Θζ  νθώφΣύγϋελ  ϊζ 

  όζφζηϊμφξύϊξηΥ νθώφΣύεζϊζ  ϊώθ 

  κξζωυφώθ  ϊψπώθ  ηζξ 

  εγφωϏθ ηζϊγξηΣζς.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  4/19

  Λπξαγνί ηζϊγξηΣζς… 

  • Γ ύψνόφγθγς Υθδφώπγς Ψόλξ ϊμ κϋθζϊυϊμϊζ 

  θζ  λπξαΨολξ,  ζθΥαγνζ  ελ  ϊμθ  γξηγθγεξηί 

  ηζϊΥύϊζύμ,  ϊξς  πφγϊξείύλξς  ϊγϋ  ηζξ  ϊμθ 

  πλφξγόί  υπγϋ  βφΣύηλϊζξ,  ζθΥελύζ  ύλ  κψγ 

  βζύξηγψς  ϊψπγϋς  ηζϊγξηΣζς,  ύϊμ 

  εγθγηζϊγξηΣζ ηζξ ϊμθ πγαϋηζϊγξηΣζ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  5/19

  Μ εγθγηζϊγξηΣζ… 

  • …λΣθζξ  Ψθζ  ύπΣϊξ  υπγϋ 

  ηζϊγξηλΣ  εΣζ γξηγνΨθλξζ ί Ψθζς Υθδφώπγς  πγϋ  ιλξ  ευθγς 

  ϊγϋ. Ϊγ ύπΣϊξ ζϋϊυ επγφλΣ  θζ 

  λΣθζξ  λΣϊλ  Ψθζ  ζπαυ  ξύυνλξγ 

  ηϊΣφξγ  ί  εξζ  πξγ  ύψθδλϊμ ηζϊζύηλϋί.

  • ΕγθγηζϊγξηΣλς  βφΣύηγθϊζξ 

  πλφξύύυϊλφγ  ύϊζ  πφγΥύϊξζ 

  ϊώθ  πυαλώθ,  ύλ  εξηφΨς 

  πυαλξς  ηζξ  ύλ  όώφξΥ,  υπγϋ 

  κμαζκί  ϋπΥφόλξ  Υθλύμ 

  όϏφγϋ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  6/19

  Μ πγαϋηζϊγξηΣζ… 

  • λΣθζξ Ψθζ ηϊΣφξγ ζπυ πγααγψς γφυωγϋς,  πγϋ  Ψόγϋθ 

  κξζεγφωώδλΣ   ύλ 

  κξζωγφλϊξηγψς  όϏφγϋς 

  ηζϊγξηξϏθ, ύϊζ κξζελφΣύεζϊζ .

  Γξ 

  πγαϋηζϊγξηΣλς  

  ύϋθζθϊϏθϊζξ  πλφξύύυϊλφγ 

  ύϊξς  ελνΥαλς  πυαλξς  ηζξ 

  κμεξγϋφνίδμηζθ  ζπυ  ϊμθ 

  ζθΥνημ  θζ  κγδλΣ   αψύμ  ύϊγ πφυβαμεζ  ύϊΨνζύμς  ϊώθ 

  ζθδφϏπώθ  πγϋ 

  ύϋνηλθϊφϏδμηζθ ύ„ ζϋϊΨς.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  7/19

  ΕΓΦΩΛέ ΗΖΪΓΞΗΞΖέ 

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  8/19

  Ζύϊξηί ηζϊγξηΣζ… • …λΣθζξ  μ  ηζϊγξηΣζ  ϊώθ  ζθδφϏπώθ 

  πγϋ  ιγϋθ  ύλ  πυαλξς. Μ  ζύϊξηί ηζϊγξηΣζ  πφγύωΨφλξ  υαζ  ϊζ 

  παλγθληϊίεζϊζ  ϊμς  ιώίς  ύϊμθ 

  πυαμ,  υπώς  ηζαψϊλφλς 

  κϋθζϊυϊμϊλς  ύϊμθ  πζφγόί 

  ϋπμφλύξϏθ  ϋνλΣζς,  ύϊμθ τϋόζνώνΣζ, ύϊξς ζνγφΨς η.Υ.

  • Ζπυ  ϊμθ  Υααμ  υεώς  πζφγϋύξΥιλξ 

  ελξγθληϊίεζϊζ  (δυφϋβγ, 

  ηζϋύζΨφξζ,  πγαϋηγύεΣζ,  Ψααλξτμ 

  λπζωίς  ελ  ϊμ  ωψύμ,  η.Υ.).  ΖϋϊΥ ελξϏθγθϊζξ βΨβζξζ ύϊμθ πλφΣπϊώύμ 

  πγϋ  μ  ηζϊγξηΣζ  βφΣύηλϊζξ  ύϊζ 

  πφγΥύϊξζ, υπγϋ, υεώς, ϋπΥφόλξ ϊγ 

  πφυβαμεζ  ϊμς ζπυύϊζύμς ζπυ  ϊγ 

  ηΨθϊφγ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  9/19

  Ζνφγϊξηί ηζϊγξηΣζ… 

  • …λΣθζξ  μ  ηζϊγξηΣζ  ϊώθ 

  ζθδφϏπώθ  πγϋ  ιγϋθ  ύλ 

  όώφξΥ ί ύλ ηώεγπυαλξς.

  • Μ  ζνφγϊξηί  ηζϊγξηΣζ 

  πφγύωΨφλξ  υαζ  ϊζ 

  παλγθληϊίεζϊζ  ϊμς  ιώίς 

  ύϊμθ ψπζξδφγ, υπώς, μύϋόΣζ, 

  ηζδζφυ  ζΨφζ,  λπζωί  ελ  ϊμ 

  ωψύμ,  κϋθζϊυϊμϊζ  νξζ  πξγ ϋνξλξθί ιώί η.Υ.

  • ΑλΣπγϋθ,  ζθϊΣδλϊζ,  γξ 

  λϋηγαΣλς ϊμς πυαμς.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  10/19

  ;.; Αλξϊγϋφνξηυϊμϊζ,  ζξύδμϊξηί 

  ηζξ  ϋνξλξθί  ϊώθ  όϏφώθ  ϊμς 

  ηζϊγξηΣζς 

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  11/19

   ΑΨολξς - ηαλξκξΥ… 

  •   ΗζϊγξηΣζ, 

  •   Αλξϊγϋφνξηυϊμϊζ, 

  •   Ζξύδμϊξηί, 

  •   Πφγύώπξηυϊμϊζ, 

  •   Κξζηυύεμύμ, •   Πφγύζθζϊγαξύευς, 

  •   Ϋνξλξθί 

  έϊυόγξ ϋπγλθυϊμϊζς… 

  • Θζ  λθμελφώδγψελ 

  ύόλϊξηΥ  ελ  ϊμ 

  αλξϊγϋφνξηυϊμϊζ,  ϊμθ 

  ζξύδμϊξηί  ηζξ  ϊμθ  ϋνξλξθί 

  ϊώθ όϏφώθ ϊμς ηζϊγξηΣζς.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  12/19

  ζ. Αλξϊγϋφνξηυϊμϊζ ηζξ ζξύδμϊξηί ϊμς 

  ηζϊγξηΣζς 

   Μ ηζϊγξηΣζ λΣθζξ ηΥϊξ πγαψ πλφξύύυϊλφγ ζπυ Ψθζς ηϊξύεΨθγς 

  όϏφγς.

   ΄όλξ  λπξπαΨγθ  ύϋθζξύδμεζϊξηί  ζοΣζ  νξζ  ϊγθ  Υθδφώπγ 

  ηζξ πζΣιλξ ύμεζθϊξηυ φυαγ ύϊμ ιώί ϊγϋ.

   Νξ„  ζϋϊυ,  γ  ύόλκξζύευς  εξζς  ηζϊγξηΣζς  πφΨπλξ  θζ 

  βζύΣιλϊζξ ύϊμ ελαΨϊμ ϊμς ζθδφϏπξθμς τϋόγαγνΣζς.

   Κλθ ϋπΥφόγϋθ Ψϊγξελς αψύλξς νξζ  ϊγ δΨεζ ζϋϊυ, ζωγψ ηΥδλ 

  ύπΣϊξ  πφΨπλξ  θζ  ηζαψπϊλξ  ϊζ  ξκξζΣϊλφζ  όζφζηϊμφξύϊξηΥ  ϊώθ 

  ζθδφϏπώθ πγϋ δζ ιίύγϋθ ύ„ ζϋϊυ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  13/19

  ΫπΥφόγϋθ,  ώύϊυύγ,  γφξύεΨθλς  βζύξηΨς  ζφόΨς  πγϋ 

  πφΨπλξ,  πφϏϊζ  ζπ„  υαζ,  θζ  ζηγαγϋδγψθϊζξ.

  έϋνηληφξεΨθζ, λΣθζξ ζπζφζΣϊμϊγ ϊγ ύπΣϊξ7 

  n.   θζ πφγύωΨφλξ ζύωΥαλξζ ύϊγϋς λθγΣηγϋς ϊγϋ 

  nn.   θζ λΣθζξ Υθλϊγ ηζξ λϋόΥφξύϊγ 

  nnn.   θζ λΣθζξ ϋνξλξθυ ηζξ πφγύζφεγύεΨθγ ύϊγ

  πλφξβΥααγθ. 

   Ζηυεζ ηζξ ύϊμθ πλφΣπϊώύμ πγϋ ϊγ ύπΣϊξ λΣθζξ ίκμ

  ηϊξύεΨθγ, επγφγψθ θζ νΣθγϋθ ηζϊΥααμαλς ζααζνΨςύϊγϋς λύώϊλφξηγψς όϏφγϋς. 

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  14/19

   Γξ  όϏφγξ  ηΥδλ  ύπξϊξγψ 

  όφλξΥιλϊζξ  υόξ  ζπαΥ  θζ 

  Ψόγϋθ  ϊμθ  ηζϊΥααμαμ 

  κξζφφψδεξύμ  ζααΥ  ηζξ  θζ κμεξγϋφνγψθ  εξζ  ζΣύδμύμ 

  γεγφωξΥς,  ιλύϊζύξΥς  ηζξ 

  ζθδφώπξΥς, πγϋ  θζ 

  ζθϊζπγηφΣθλϊζξ  ύϊμθ 

  πφγύώπξηυϊμϊζ  ηζξ  ύϊξς 

  πφγϊξείύλξς  ϊώθ 

  ζθδφϏπώθ  πγϋ  ϊγ 

  ηζϊγξηγψθ.

   Γξ  Ψθγξηγξ  ϊγϋ  ύπξϊξγψ πφΨπλξ  θζ  βΥιγϋθ  ϊμ 

  ύωφζνΣκζ  ϊγϋς  ύϊγ  όϏφγ 

  ηζξ  ύϊζ  πφΥνεζϊζ  πγϋ 

  ϋπΥφόγϋθ ύ„ ζϋϊυθ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  15/19

  Κξζηυύεμύμ… 

  Νξζ  θζ  πφζνεζϊγπγξμδλΣ   μ  κξζηυύεμύμ  ελ 

  λπξϊϋόΣζ, όφλξΥιλϊζξ θζ ύϋθκϋζύϊγψθ ζφεγθξηΥ  ϊζ 

  ζφόξϊληϊγθξηΥ  ύϊγξόλΣζ  ϊγϋ  ύπξϊξγψ  ελ  ϊμθ 

  λπΣπαώύμ,  ϊγ  ωώϊξύευ,  ϊγ  όφϏεζ  ηζξ  ϊζ 

  κξζηγύεμϊξηΥ ζθϊξηλΣελθζ.Εξζ  ύώύϊί  κξζηυύεμύμ  πφΨπλξ  θζ  ζθϊΨόλξ  ύϊγ 

  όφυθγ. Νξ„  ζϋϊυ,  ηζαυ  λΣθζξ  θζ  ύϊμφΣιλϊζξ  ύλ 

  γφξύεΨθλς βζύξηΨς ζφόΨς, πγϋ λΣθζξ7 μ ζθζαγνΣζ, 

  μ  ξύγφφγπΣζ,  γ   φϋδευς,  μ  Ψεωζύμ  ηζξ   μ 

  ζφεγθΣζ . 

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  16/19

  •   ΖθζαγνΣζ κμεξγϋφνλΣϊζξ, υϊζθ ϊζ ελνΨδμ ϊώθ ζθϊξηλξεΨθώθ 

  πγϋ βφΣύηγθϊζξ ύλ Ψθζθ όϏφγ ϊζξφξΥιγϋθ ελ ϊξς κξζύϊΥύλξς 

  ϊγϋ όϏφγϋ ηζξ ελϊζοψ ϊγϋς.

  •   ΞύγφφγπΣζ  πλϊϋόζΣθλϊζξ,  υϊζθ  νΣθλϊζξ  ύώύϊί  ηζϊζθγεί ϊώθ ζθϊξηλξεΨθώθ ύϊγ όϏφγ.

  •   Φϋδευς κμεξγϋφνλΣϊζξ ζπυ ϊμθ λπζθΥαμτμ λθυς ύϊγξόλΣγϋ 

  ύλ κψγ ί πλφξύύυϊλφλς λπξωΥθλξλς.

  •   ΄εωζύμ  κΣθλϊζξ,  υϊζθ  πφγβΥααλϊζξ  ξκξζΣϊλφζ  Ψθζ ζθϊξηλΣελθγ (π.ό. Ψθζς ιώνφζωξηυς πΣθζηζς), ελ κξΥωγφγϋς 

  ϊφυπγϋς, υπώς ελ ηζϊΥααμαγ ωώϊξύευ ί ελ ϊμθ ολόώφξύϊί 

  ϊγπγδΨϊμύί ϊγϋ ύ„ Ψθζθ ϊγΣόγ.

  •   ΖφεγθΣζ, ϊΨαγς,  κμεξγϋφνλΣϊζξ  ζπυ  ϊμθ  ϊγπγδΨϊμύμ κξΥωγφώθ  ζθϊξηλξεΨθώθ  ύϊγ  όϏφγ,  υπώς  λπΣπαώθ  ηζξ 

  κξζηγύεμϊξηϏθ,  Ψϊύξ  Ϗύϊλ  θζ  ϊζξφξΥιγϋθ  ελϊζοψ  ϊγϋς 

  ύόμεζϊΣιγθϊζς Ψθζ ζφεγθξηυ ύψθγαγ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  17/19

   β. Ϋνξλξθί ϊμς ηζϊγξηΣζς   Νξζ  θζ  λΣθζξ  εξζ  ηζϊγξηΣζ 

  ϋνξλξθί,  όφλξΥιλϊζξ  θζ  Ψόλξ ύώύϊυ πφγύζθζϊγαξύευ.

   ΝλθξηΥ  δλώφλΣϊζξ  υϊξ  γ 

  θγϊξγζθζϊγαξηυς 

  πφγύζθζϊγαξύευς 

  λθυς 

  ύπξϊξγψ  λΣθζξ  γ  ηζαψϊλφγς, 

  λπλξκί  ϊγ  όλξεϏθζ,  πγϋ  γ 

  ίαξγς  λΣθζξ  όζεμαΥ,  Ψθζ 

  Υθγξνεζ  ϊγϋ  ύπξϊξγψ  πφγς 

  ζϋϊί ϊμθ ηζϊλψδϋθύμ ωΨφθλξ ϊγ  ωώς  ηζξ  ϊμ  ιλύϊζύξΥ 

  εΨύζ ύϊγ όϏφγ 

   Ϊγ ηζαγηζΣφξ, ζθϊΣδλϊζ, πγϋ 

  γ  ίαξγς  λΣθζξ  τμαυϊλφζ, λοζύωζαΣιλϊζξ  πλφξύύυϊλφμ 

  κφγύξΥ.

   Ζηυεζ υεώς ηξ ζθ Ψθζ ύπΣϊξ 

  κλθ 

  Ψόλξ 

  ηϊξύϊλΣ  

  ελ 

  ξκζθξηυ 

  πφγύζθζϊγαξύευ, 

  επγφγψελ  θζ  ηζδυεζύϊλ 

  πλφξύύυϊλφγ  ύϊγ  κώεΥϊξγ 

  πγϋ λΣθζξ πξγ ωώϊλξθυ, νξζϊΣ  

  γ  ωϋύξηυς  ωώϊξύευς  λΣθζξ ζπζφζΣϊμϊγς νξζ ϊμθ ϋνλΣζ.

   Ϊγ μαξζηυ ωώς λοζύωζαΣιλξ 

  ζπγαψεζθύμ  ηζξ  ελξϏθλξ 

  ϊμθ ϋνφζύΣζ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  18/19

  ΠφΨπλξ  θζ  ωφγθϊΣιγϋελ  πΥθϊγϊλ,  λπΣύμς,  θζ 

  νΣθλϊζξ  ηζαί  ηϋηαγωγφΣζ  ϊγϋ  ζΨφζ,  ζθγΣνγθϊζς 

  ύϋόθΥ ϊζ πζφΥδϋφζ ηζξ ϊξς πυφϊλς ϊγϋ ύπξϊξγψ. ΄ϊύξ  ζθζπαμφϏθλϊζξ  ϊγ  γοϋνυθγ  πγϋ  Ψόγϋελ 

  ηζϊζθζαϏύλξ  ελ  ϊμθ  ζθζπθγί  εζς  ηζξ 

  ελξϏθγθϊζξ  ϊζ  εξηφυβξζ  πγϋ  ϋπΥφόγϋθ  ύϊγ 

  όϏφγ.ΪΨαγς,  μ  ηζϊγξηΣζ  όφλξΥιλϊζξ  θζ  Ψόλξ  ηζαί 

  ζπγόΨϊλϋύμ, ύώύϊΨς ϋκφζϋαξηΨς λνηζϊζύϊΥύλξς 

  ηζξ  ηζαί  δΨφεζθύμ. Κλθ  πφΨπλξ,  λοΥααγϋ,  θζ 

  αλΣπλξ πγϊΨ μ ύϋθλόίς ζθδφϏπξθμ ωφγθϊΣκζ νξζ 

  ϊμ ύϋθϊίφμύμ ηζξ ϊμθ ηζδζφξυϊμϊζ ϊγϋ ύπξϊξγψ.

 • 8/17/2019 5.4 Τύποι Και Μορφές της κατοικίας - 5.5 Λειτουργικότητα, Αισθητική Και Υγιεινή Της Κατοικίας

  19/19

  ΛΫάΖΦΞέΪή ΝΞΖ ΪΜΘ ΠΦΓέΓάΜ έΖέ! 

  ΕζννζβΨαζς έϊζψφγς Π.Λ.766.00