ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

of 3 /3
Τυπολόγιο Ηλεκτρικών Μηχανών. Σε καμμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το βιβλίο. Ενδέχεται να υπάρχουν παραλείψεις και παροράματα. Το παρόν είναι απλά ένας οδηγός. Όχι το βιβλίο στο οποίο και θα εξεταστείτε. Διαβάστε πολύ καλά τις συνδεσμολογίες στα κεφάλαια που αναφέρονται, καθώς και τις ασκήσεις. Ένας τύπος χωρίς την απαραίτητη εξήγηση και κατανόηση δεν μπορεί να σας προσφέρει απολύτως τίποτα. Δεν θα επιτραπεί η χρήση του τυπολογίου στις εξετάσεις, οπότε φροντίστε να κατανοήσετε την θεωρία και έπειτα να μάθετε και τους τύπους. Μετασχηματιστές: Σχέση μεταφοράς: Κ=W 1 /W 2 =U 1 /U 2 =I 2 /I 1 Οι ίδιες σχέσεις ισχύουν και στους αυτομετασχηματιστές, και στους μετασχηματιστές οργάνων και στους μετασχηματιστές εντάσεως, με ορισμένες διαφοροποιήσεις, τις οποίες σχολιάσαμε στο μάθημα. Να διαβάσετε τα σχετικά κεφάλαια καλά ώστε να κατανοήσετε τις διαφορές αυτές. Τάση βραχυκύκλωσης: u κ %=(U 1k /U 1N )•100 Ένταση ρεύματος βραχυκυκλώματος: I 2k =(I 2N /u K %)•100 Ισχείς: 1-Φ Μ/Σ 3-Φ Μ/Σ Για 1-Φ και 3-Φ Μ/Σ Φαινόμενη (VA) P s =U•I P s =1,73•U•Ι Ps = P 2 Pb 2 Ps = P / συνφ Πραγματική (W) P=U•I•συνφ P=1,73•U•Ι•συνφ P = Ps 2 Pb 2 P = Ps ×συνφ Άεργη (VAr) P b =U•I•ημφ P b =1,73•U•Ι•ημφ Pb = Ps 2 P 2 Pb = Ps ×ημφ Αυτομετασχηματιστής (ΑΜ/Σ): Ισχύει: Κ=W 1 /W 2 =U 1 /U 2 ή U 2 =U 1 /Κ, W 1 /W 2 =I 2 /I 1 =Κ ή Ι 2 =Κ•Ι 1 , όπου Ι=Ι 1 2 Μετασχηματιστές έντασης: I 2 /I 1 = W 1 /W 2 =Κ, Ι 1 2 Μηχανές Σ.Ρ.: Ηλεκτρεγερτική Δύναμη: Ε=Β•l•u•ημα (V) Δύναμη σε αγωγό εντός Μαγνητικού Πεδίου: F=B•l•I•ημα (Ν) Γεννήτριες Σ.Ρ.: Διακύμανση τάσης: ε%=[(U o -U N )/U N ]•100% Ισχύς γεννήτριας Σ.Ρ.: P=U•I (Watt) ή P=U•I/1000 (kW) Σχέση ισχύος-απωλειών: P απ =P εισ -P Ηλεκτρικές απώλειες=R T •I T 2 +R σ •Ι σ 2 +R δ •Ι δ 2 Βαθμός απόδοσης: η=Ρ/Ρ εισ =Ρ/(Ρ+Ρ απ ) < 1 (πάντα!) Η.Ε.Δ. πραγματικής γεννήτριας Σ.Ρ.: Ε=Κ•Φ•n (V), με Κ= p•s•w/α Κινητήρες Σ.Ρ.: Δύναμη σε αγωγό εντός μαγνητικού πεδίου: F=B•l•I•ημα (Ν) Αντιηλεκτρεγερτική Δύναμη και ρεύμα κανονικής λειτουργίας: U=E α Τ •R T Ρεύμα κανονικής λειτουργίας: Ι Τ =(U-E a )/R T Α.Η.Ε.Δ.: Ε α =κ•Φ•n (V). Ρεύμα εκκινήσεως: Ι ε =U/R T (χωρίς να παρεμβάλλεται εκκινητής, μας προκαλεί βλάβες στον κινητήρα). Ρεύμα εκκινήσεως με εκκινητή: Ι ε =U/(R T +R ε )

Embed Size (px)

Transcript of ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

. . . . . , . . , .

: : =W1/W2=U1/U2=I2/I1 , , , . . : u%=(U1k/U1N)100 : I2k=(I2N/uK%)100 : 1- / 3- / 1- 3- / (VA) (W) (VAr) Ps=UI P=UI Pb=UI Ps=1,73U P=1,73U Pb=1,73UPs = P Pb Ps =P / 2 2

P = Ps Pb P =Ps 2

2

Pb= Ps P Pb = Ps2

2

(/): : =W1/W2=U1/U2 U2=U1/, W1/W2=I2/I1= 2=1, =1-2 : I2/I1= W1/W2=, 1=2/ ..: : =lu (V) : F=BlI () ..: : %=[(Uo-UN)/UN]100% ..: P=UI (Watt) P=UI/1000 (kW) -: P=P-P =RTIT2+R2+R2 : =/=/(+) < 1 (!) ... ..: =n (V), = psw/ ..: : F=BlI () : U=E+RT : =(U-Ea)/RT ....: =n (V). : =U/RT ( , ). : =U/(RT+R)

: =Fr ( ) : =(PSW/2) =1 : n=(U-ITRT)/K ( ): P=Tan/9,55 (W) : P=UI (W) : P1-P=P : =P/P1=P/(P+P)