5 ? ? 8 A ; > 8 4 8 @ C > F 0 H ; 0 4 { | 5 x { { 4 8 @ C ...‘ΝΑΛΥΣΕΙΣ_2019.pdf · ó X...

66
Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Παροχής υπηρεσιών για «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων». O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων», προϋπολογισμού 36.696,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με: α. τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147) και β. τους όρους της παρούσας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 296, 327, 330 και 331 (παρ. 1γ) του ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. www.deyakav.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/10/2019 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Διαγω- νισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα, με κα- ταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικών ετών 2019 και 2020 (Κ.Α. 61.03.00.0002). Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς ανάλυση παραμέτρων. Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούμενων αναλύσεων αποτυ- πώνονται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού και συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: Ενότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (€) Α1-Α2- Α3 Δειγματοληψίες - Χημικές α- ναλύσεις πόσιμου νερού 71620000-0 Τεμ. 1.807 18.516,00 Α4 Δειγματοληψίες - Αναλύσεις ραδιενέργειας πόσιμου νερού 71620000-0 Τεμ. 44 6.600,00 Β1-Β2 Δειγματοληψίες - Χημικές α- ναλύσεις στις Ε.Ε.Λ. 71620000-0 Τεμ. 398 4.972,00 Β3 Δειγματοληψίες - Μετρήσεις μικροβιολογικών παραμέτρων στις Ε.Ε.Λ. 71620000-0 Τεμ. 214 3.944,00

Transcript of 5 ? ? 8 A ; > 8 4 8 @ C > F 0 H ; 0 4 { | 5 x { { 4 8 @ C ...‘ΝΑΛΥΣΕΙΣ_2019.pdf · ó X...

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  1

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης

  Καβάλας

  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

  Παροχής υπηρεσιών για «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων».

  O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων», προϋπολογισμού 36.696,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με:

  α. τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147) και

  β. τους όρους της παρούσας.

  Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 296, 327, 330 και 331 (παρ. 1γ) του ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. www.deyakav.gr.

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/10/2019 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Διαγω-νισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα, με κα-ταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

  Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικών ετών 2019 και 2020 (Κ.Α. 61.03.00.0002). Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς ανάλυση παραμέτρων. Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούμενων αναλύσεων αποτυ-πώνονται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού και συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:

  Ενότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ

  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (€)

  Α1-Α2-Α3

  Δειγματοληψίες - Χημικές α-ναλύσεις πόσιμου νερού 71620000-0 Τεμ. 1.807 18.516,00

  Α4 Δειγματοληψίες - Αναλύσεις ραδιενέργειας πόσιμου νερού 71620000-0 Τεμ. 44 6.600,00

  Β1-Β2 Δειγματοληψίες - Χημικές α-ναλύσεις στις Ε.Ε.Λ. 71620000-0 Τεμ. 398 4.972,00

  Β3 Δειγματοληψίες - Μετρήσεις μικροβιολογικών παραμέτρων στις Ε.Ε.Λ.

  71620000-0 Τεμ. 214 3.944,00

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  2

  Γ. Δειγματοληψίες - Μετρήσεις μικροβιολογικών παραμέτρων του θαλασσινού νερού

  71620000-0 Τεμ. 126 2.664,00

  ΣΥΝΟΛΟ 36.696,00

  Φ.Π.Α. 24 % : 8.807,04

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 45.503,04

  Άρθρο 1ο Αναθέτων φορέας - Κύριος της παροχής υπηρεσιών – Στοιχεία επικοινωνίας

  1.1. Αναθέτων φορέας: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).

  1.2. Εργοδότης ή Κύριος της παροχής υπηρεσιών: Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

  1.3. Φορέας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών: Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

  1.4. Προϊστάμενη Αρχή: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

  1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

  1.6. Στοιχεία επικοινωνίας:

  Διεύθυνση: Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα

  Αριθμός τηλεφώνου: 2510620350

  Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax): 2510620355

  Ιστοσελίδα: www.deyakav.gr

  Άρθρο 2ο

  Ισχύουσες διατάξεις 2.1. Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης

  παροχής υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:

  του ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 52), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη-γία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφο-ριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτη-ση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»·

  του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθη-κε και ισχύει·

  του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’/143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»·

  του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'/74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχω-νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Δια-τάξεων του π.δ. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄/161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις δι-ατάξεις του άρθρου 1·

  της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'/107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλη-

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  3

  ρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»·

  του ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’/52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέ-δριο»·

  του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»·

  του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική α-νάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»·

  του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της απο-κεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (29) αρ. 377 ν. 4412/2016·

  του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’/68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημο-σίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»·

  του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (38) αρ. 377 ν. 4412/2016·

  του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

  του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’/45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»·

  του ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»·

  του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’/191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσε-ως και Αποχετεύσεως» όπως ισχύει·

  του π.δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α'/34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δη-μόσια έγγραφα και στοιχεία»·

  του π.δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»·

  Της με αρ. 57654 (Φ.Ε.Κ. Β’/1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρι-κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικο-νομίας και Ανάπτυξης»·

  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργα-τικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθε-ση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παρα-πάνω·

  της με αριθμό 93/11-04-2019 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., σχετικά με την: «Έ-γκριση τευχών δημοπράτησης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και διενέρ-γειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: ‘Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων’»·

  της με αριθμό 130/20-06-2019 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., σχετικά με την «Επι-καιροποίηση της 93/11-04-2019 απόφασης περί «Έγκρισης τευχών δημοπράτησης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  4

  την παροχή υπηρεσιών ‘’Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων’’».

  Άρθρο 3ο

  Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 3.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/10/2019 ημέρα Τρίτη και μέχρι την 10:00 π.μ.

  ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύ-φωνα 14, στην πόλη της Καβάλας.

  3.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού ή στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

  3.3. Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο στο Πρω-τόκολλο της Επιχείρησης, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορές που περιέρχονται στον αναθέτοντα φορέα με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.

  3.4. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνεται απο-δεκτή καμία προσφορά.

  Άρθρο 4ο

  Δικαίωμα συμμετοχής

  4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ε-νώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών και είναι εγκατεστημένα σε:

  α. κράτος - μέλος της Ένωσης.

  β. κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

  γ. άλλη χώρα του άρθρου 25 παρ. 1 περιπτώσεις γ και δ του ν. 4412/2016, με επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός και τα οποία έχουν την τεχνική ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

  4.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσιών ως και τα συμβα-τικά στοιχεία της παρούσας μελέτης.

  Άρθρο 5ο

  Έγγραφα της σύμβασης - Πρόσβαση - Επικοινωνία

  5.1. Τα έγγραφα της μελέτης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. 14 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:

  α. Συμφωνητικό (που θα υπογραφεί)·

  β. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα της·

  γ. η τεχνική περιγραφή·

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  5

  δ. το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών·

  ε. η συγγραφή υποχρεώσεων·

  στ. ο ενδεικτικός προϋπολογισμός·

  ζ. το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

  5.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, των εγγράφων της σύμβασης και των τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (http:// www.deyakav.gr).

  5.3. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπο-ρούν να επικοινωνούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, στο τηλ. 2510.620350, αρμόδιοι υπάλληλοι: Ασλανίδης Χρήστος, Τσιομποτάριου Λιλιάνα, Σαμψού-νογλου Μερόπη Άννα.

  Άρθρο 6ο

  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

  6.1. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικα-σία και οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνο-δεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

  6.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984.

  6.3. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, στο σύνολο ή μέρος αυτών, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

  6.4. Κάθε μορφής επικοινωνία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδό-χου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

  Άρθρο 7ο

  Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

  7.1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτό-κολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (http://www.deyakav.gr). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.

  7.2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ού-τως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οι-κονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών·

  β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

  7.3. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφο-ριών ή των αλλαγών.

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  6

  7.4. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

  Άρθρο 8ο

  Δικαιολογητικά συμμετοχής 8.1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την

  προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στο άρ-θρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (παράρτημα Ι), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάστα-ση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και

  β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρ-θρα 75, 76 και 77 του ν. 4412/2016.

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (παράρτημα ΙΙ), στην οποία ο εν λόγω οικονομι-κός φορέας θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονι-κά ή μη μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, την κατηγορία δεδο-μένων που υπόκειται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους α-ποδέκτες των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του ως προμηθευτή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγω-νισμού και τη διατήρηση των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας.

  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομικών προσώπων:

  Για Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) απαιτείται α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολό-κληρη η ανακοίνωση με το διοικητικό συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης ε-ταιρείας.

  Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

  Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επι-κυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

  8.2. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη δημόσια οικονομική υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγρα-φα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευ-ταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  7

  8.3. Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα προαναφερθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υ-πεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

  8.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένω-ση. Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υπο-βάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλο-νται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύ-νη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανι-κανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-σεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκ-πληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.

  8.5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την η-μερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού.

  8.6. Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

  8.7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του διοικητικού συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπο-γραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

  8.8. Τα προαναφερθέντα έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 74). Ειδικά αυτά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνο-νται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

  Άρθρο 9ο Εγγυήσεις

  9.1. Εγγύηση συμμετοχής

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302, παρ. 1, περίπτωση α΄ του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

  9.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

  α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

  β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  8

  γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρή-σεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν η υπηρεσία είναι διαιρε-τά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδό-τηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρα-τηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

  δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρω-παϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λή-γουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

  ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:

  (1) την ημερομηνία έκδοσης·

  (2) τον εκδότη·

  (3) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποία απευθύνονται·

  (4) τον αριθμό της εγγύησης·

  (5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση·

  (6) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση·

  (7) τους όρους ότι:

  - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,

  - σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ε-κάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου·

  (8) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού·

  (9) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης·

  (10) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ει-δοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

  (11) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

  στ) Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκ-δώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους. Αν διαπι-

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  9

  στωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγω-νισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.

  ζ) Η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυ-τού για την υπογραφή της σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις.

  Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 302 του ν. 4412/2016.

  Άρθρο 10ο

  Περιεχόμενο προσφορών 10.1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα

  σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

  Η επωνυμία του αναθέτοντος φορέα «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».

  Ο τίτλος του διαγωνισμού: ‘Παροχή υπηρεσιών για «Δειγματοληψίες, χημικές, μι-κροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων»’.

  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).

  Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφω-νο, τηλεομοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (email)).

  10.2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, πέραν των προαναφερθέντων, πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

  10.3. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής προσφοράς για πρωτοκόλλησή τους.

  10.4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) ακόλουθους επιμέρους υποφακέλους:

  α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο ο-ποίος περιέχει τα δικαιολογητικά στοιχεία συμμετοχής στον διαγωνισμό.

  β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος πε-ριέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

  γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

  10.5. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα δικαιολογητικά στοιχεία συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας διακή-ρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής).

  10.6. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

  Ο φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προ-σφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  10

  εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

  10.7. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

  Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή το/-τα έντυπο/-α οικονομικής προσφοράς της παρούσας μελέτης άρτια συμπληρωμένο/-α και υπογεγραμμένο/-α από τον υποψήφιο ανάδοχο. Η οικονομική προσφο-ρά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ (€). Η προσφερόμενη τιμή δίνεται ανά προς ανάλυση παράμετρο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τό-πο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας μελέτης.

  Άρθρο 11

  Λόγοι αποκλεισμού

  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέ-ρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

  11.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

  β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθο-ράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δω-ροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

  γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομι-κών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυ-ρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

  δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβου-λίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρ-θρο 4 αυτής,

  ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώ-θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

  στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  11

  των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφί-ου αφορά κατ' ελάχιστο στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η πε-ρί ης ο λόγος υποχρέωση αφορά κατ' ελάχιστο τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προη-γούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

  Εάν στις προμνησθείσες περιπτώσεις, (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερο-μηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

  11.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην κατα-βολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή δι-οικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να απο-δείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολί-της ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν απο-κλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κα-ταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβα-νομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

  11.3 Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα ή ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επι-θεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώ-ματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την α-δήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι αμέσως παραπάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτή-σει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

  11.4 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημε-ρώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  12

  νόμου 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

  11.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβα-σης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε δια-δικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περί-πτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτε-λέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, (δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δε μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύνα-ψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δε μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημ-μέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβα-σης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων απο-κλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παρού-σας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλα-νητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παρά-πτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομη-νία του σχετικού γεγονότος.

  11.6 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πρά-ξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

  11.7 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να α-ποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συ-ντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότη-τα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  13

  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθε-σης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

  11.8 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 8 και 9 του ν. 4412/2016.

  11.9 Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφα-ση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

  Άρθρο 12ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

  12.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να υ-ποβάλουν, επί αποδείξει, προσφορά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε σφραγι-σμένο φάκελο.

  12.2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην επιτρο-πή διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

  12.3. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που διεξάγει τον διαγωνισμό, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφο-ρών (η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη).

  12.4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προ-σφορών από οποιαδήποτε αιτία.

  12.5. Προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της μελέτης για την αποσφράγιση.

  12.6. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημε-ρομηνία στην επιτροπή διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων εν-διαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόε-δρο της επιτροπής διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυ-ξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

  12.7. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγι-σθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

  12.8. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογράφονται και μονο-γράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

  12.9. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  14

  12.10. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκ-πρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορί-ζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.

  12.11. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

  12.12. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προς ανάλυση παραμέτρων.

  12.13. Προσφορά που υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσιών όπως αυτός αποτυπώνεται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, απορρίπτεται ως α-παράδεκτη.

  12.14. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, α-πορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνι-σμού.

  12.15. Προσφορά που παρουσιάζει, κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώ-δεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  12.16. Μετά την κατάθεση της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα δεν γίνεται απο-δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητού-νται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευ-κρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τε-χνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μό-νο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρ-θωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολο-γία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμε-νό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

  Άρθρο 13ο

  Χρόνος ισχύος προσφορών

  13.1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

  13.2. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμε-νο απορρίπτεται.

  13.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

  13.4. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέ-

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  15

  ξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανω-τέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

  13.5. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της απο-συρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

  Άρθρο 14ο Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

  14.1. Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016.

  14.2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

  α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμ-μετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η επιτροπή διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγ-χου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.

  β. Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προ-σφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

  γ. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφο-ρών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφρα-γίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν απο-δεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

  14.3. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με μία (1) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου στα-δίου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

 • Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  16

  14.4. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει η επιτροπή διαγωνισμού επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διά-τρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.

  14.5. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και πα-ρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

  14.6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιε-χόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016.

  Άρθρο 15ο

  Πρόσκληση – υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – σύναψή Σύμβασης

  15.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ειδοποιεί εγγράφως τον προ-σφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδο-νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 74) όλων των δικαιο-λογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 16 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε σφραγι-σμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην επιτροπή διαγωνισμού.

  15.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυ-τά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της προη-γούμενης παραγράφου αίτημα προς την επιτροπή διαγωνισμού για την παράταση της προθε-σμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγ�