5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

of 13 /13
Θεοτόκοσ ςτην Ελλάδα Θεοτόκοσ, το ιερότερο πρόςωπο τθσ χριςτιανικισ ορκόδοξθσ παράδοςθσ. Για χιλιάδεσ Ζλλθνεσ είναι θ παραμυκία και κακοδθγιτρια τουσ που ςτο άκουςμα και μόνο του κεόπνευςτου ονόματοσ τθσ νιώκουν δζοσ και κατάνυξθ, ελπίδα και παρθγοριά….

Embed Size (px)

Transcript of 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Page 1: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Θεοτόκοσ ςτην Ελλάδα

• Θεοτόκοσ, το ιερότερο πρόςωπο τθσ χριςτιανικισ ορκόδοξθσ παράδοςθσ. Για χιλιάδεσ Ζλλθνεσ είναι θ παραμυκία και κακοδθγιτρια τουσ που ςτο άκουςμα και μόνο του κεόπνευςτου ονόματοσ τθσ νιώκουν δζοσ και κατάνυξθ, ελπίδα και παρθγοριά….

Page 2: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

• Ο ελλθνικόσ λαόσ ςζβεται και τιμά, αιςκάνεται τθν παρουςία και τθ βοικεια τθσ Θεοτόκου ςτθ ηωι του ςε τζτοιο βακμό, ώςτε να τθσ αποδίδει περίπου εφτακόςιεσ επωνυμίεσ όπωσ Μεγαλόχαρθ, Γιάτριςςα, Γρθγοροφςα, Γοργοεπικοοσ, Ελευκερώτρια, Ακρωτθριανι, Ανωμερίτιςςα, Χρυςοβουνιώτιςςα, Προυςιώτιςςα, Εκατονταπυλιανι (Καταπολιανι), Πλατυτζρα, Ελεοφςα, Οδθγιτρια, Φανερωμζνθ, Γλυκοφιλοφςα, Κοςμοςώτειρα κ.ά.

Page 3: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Η γιορτι τθσ Αγίασ Σκζπθσ (28 Οκτωβρίου)

• Δεν είναι τυχαίο ότι οι δφο ςθμαντικότερεσ εκνικζσ γιορτζσ του ζκνουσ μασ ζχουν το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό να ςυνεορτάηονται με μία γιορτι τθσ Παναγίασ. Τθν 25θ Μαρτίου γιορτάηουμε τον Ευαγγελιςμό τθσ Θεοτόκου και τθν 28θ Οκτωβρίου τθν Αγία Σκζπθ τθσ Θεοτόκου.

• Η γιορτι αυτι μετατζκθκε από τθν εκκλθςία μασ το 1952 από τθν 1θ Οκτωβρίου τθν 28θ ωσ ζνδειξθ ευγνωμοςφνθσ προσ τθ μθτζρα του Θεοφ για τθ ςκζπθ και τθν προςταςία τθσ ςτον αγώνα των Ελλινων απζναντι ςτον αλαηονικό ιταλικό ςτρατό.

Page 4: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία
Page 5: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Γνωςτζσ εκκληςίεσ ανά την Ελλάδα προσ τιμή τησ Θεοτόκου.

• Στθν Ελλάδα οι πιο γνωςτζσ Εκκλθςίεσ προσ τιμι τθσ Παναγίασ είναι …

Page 6: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Η Παναγία Σουμελά

Page 7: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Η Εκατονταπυλιανή ςτην Πάρο

Page 8: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Η Μεγαλόχαρη τησ Τήνου

Page 9: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Προςκφνημα ςτην Τήνο.

• Το προςκφνθμα ςτθν Παναγία τθσ Τινου είναι, ίςωσ, το μεγαλφτερο κρθςκευτικό προςκφνθμα του Ελλθνιςμοφ. Στο νθςί που είναι απόλυτα ταυτιςμζνο με τθν Παναγιά του, ςυγκεντρώνονται κάκε χρόνο χιλιάδεσ πιςτοί για να προςκυνιςουν τθν καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ, ςτθν Εκκλθςία τθσ Μεγαλόχαρθσ και ν’ αποκζςουν τα τάματά τουσ.(Πολλοί από αυτοφσ περπατοφν γονατιςτοί από το λιμάνι μζχρι τον ναό)

Page 10: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία
Page 11: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου.

• Με ιδιαίτερθ λαμπρότθτα γιορτάηεται κάκε 15Αφγουςτο ςε όλθ τθν Ελλάδα θ Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου. Η μεγαλφτερθ γιορτι του καλοκαιριοφ το Δεκαπενταφγουςτο ονομάηεται από το λαό και ωσ το «Πάςχα του καλοκαιριοφ» δείχνοντασ με τον τρόπο αυτό τθ ςθμαςία που δίνει αλλά και τθν αγάπθ που ζχει ο πιςτόσ προσ το ιερότερο πρόςωπο τθσ Ορκοδοξίασ.

Page 12: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία
Page 13: 5. η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη παναγία

ΤΕΛΟΣ