5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή...

6
5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού & Ευρωπαϊκή Η- μέρα Σχολικού Αθλητισμού Τελ Τξίηε 9 Οθησβξίνπ 2018 ην 1ν Γπκλάζην Βξηιεζζίσλ επηζθέθηεθε ην Α- ζιεηηθό θέληξν Πάξλεζαο , κε αθνξκή ηελ 5ε Παλειιήληα Ηκέξα Σρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Επξσπατθή Ηκέξα Σρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ. Κε- ληξηθόο ζηόρνο είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο ώζηε λα ζπκ- βάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε νξγαλσκέλεο αζιεηηθέο δξάζεηο. Ο ζπλδπαζκόο ςπραγσγίαο θαη άζθεζεο νδε- γεί ζηελ απόθηεζε ελόο πγηνύο ηξόπνπ δσήο θαη βειηίσζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηα- ζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, απνβάιινληαο ηελ αδξάλεηα θαη ηελ ππνθηλεηηθόηεηα, πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο αηηίεο αύμεζεο ηεο παρπζαξθίαο ζηνπο λένπο ζε όιεο ηηο Επ- ξσπατθέο ρώξεο. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ έπαημαλ θαιαζνζθαίξηζε , πνδόζθαηξν, ρεηξνζθαί- ξηζε, πεηνζθαίξηζε, αληηζθαίξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε, ηξακπνιίλν θ.ά. Μαζεηέο θαη ζπλνδνί θαζεγεηέο απόιαπζαλ κηα ειηόινπζηε κέξα ζηελ θαηα- πξάζηλε Πάξλεζα. Φωτογραφίες

Transcript of 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή...

Page 1: 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή Η-1gym-vriliss.att.sch.gr/joomla25/files/20181117b_parnitha.pdf · 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού

5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού & Ευρωπαϊκή Η-μέρα Σχολικού Αθλητισμού

Τελ Τξίηε 9 Οθησβξίνπ 2018 ην 1ν Γπκλάζην Βξηιεζζίσλ επηζθέθηεθε ην Α-ζιεηηθό θέληξν Πάξλεζαο , κε αθνξκή ηελ 5ε Παλειιήληα Ηκέξα Σρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Επξσπατθή Ηκέξα Σρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ. Κε-ληξηθόο ζηόρνο είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο ώζηε λα ζπκ-βάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε νξγαλσκέλεο αζιεηηθέο δξάζεηο. Ο ζπλδπαζκόο ςπραγσγίαο θαη άζθεζεο νδε-γεί ζηελ απόθηεζε ελόο πγηνύο ηξόπνπ δσήο θαη βειηίσζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηα-ζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, απνβάιινληαο ηελ αδξάλεηα θαη ηελ ππνθηλεηηθόηεηα, πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο αηηίεο αύμεζεο ηεο παρπζαξθίαο ζηνπο λένπο ζε όιεο ηηο Επ-ξσπατθέο ρώξεο.

Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ έπαημαλ θαιαζνζθαίξηζε , πνδόζθαηξν, ρεηξνζθαί-ξηζε, πεηνζθαίξηζε, αληηζθαίξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε, ηξακπνιίλν θ.ά.

Μαζεηέο θαη ζπλνδνί θαζεγεηέο απόιαπζαλ κηα ειηόινπζηε κέξα ζηελ θαηα-πξάζηλε Πάξλεζα.

Φωτογραφίες

Page 2: 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή Η-1gym-vriliss.att.sch.gr/joomla25/files/20181117b_parnitha.pdf · 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Page 3: 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή Η-1gym-vriliss.att.sch.gr/joomla25/files/20181117b_parnitha.pdf · 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Page 4: 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή Η-1gym-vriliss.att.sch.gr/joomla25/files/20181117b_parnitha.pdf · 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Page 5: 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή Η-1gym-vriliss.att.sch.gr/joomla25/files/20181117b_parnitha.pdf · 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Page 6: 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Ευρπακή Η-1gym-vriliss.att.sch.gr/joomla25/files/20181117b_parnitha.pdf · 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού