4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013 ......4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013 ......4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

  4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013)

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 – 2013»

  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

  «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

  ΜΕΤΡΟ 322

  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

  Η ̟ίστωση ̟ροέρχεται α̟ό το Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αγροτική Ανά̟τυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" µε ̟οσοστό συγχρηµατοδότησης 75,00 % α̟ό το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25,00 % α̟ό Εθνικούς Πόρους

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Έργο:

  Αρ. Μελέτης:

  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ”

  45/2011

  Μ Ε Λ Ε Τ Η

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ

  Προϋ̟ολογισµού: 287.000,00 σε ΕΥΡΩ

  Θραψανό, 2011

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Έργο:

  Αρ. Μελέτης:

  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ” 45/2011

  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

  Περιγραφή:

  Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ» χρηµατοδοτείται

  από το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013» «Αλέξανδρος

  Μπαλτατζής», το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 75,00% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό

  Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

  Το έργο αφορά α) στη λειτουργική και αισθητική βελτίωση του κοινόχρηστου χώρου της

  πλατείας του πρώην δηµοτικού σχολείου Νιπιδιτού και β) στην πραγµατοποίηση εργασιών

  συντήρησης των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.

  Ενδεικτικά, οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν αφορούν:

  Για τον Περιβάλλοντα χώρο

  � επίστρωση της πλατείας � τοποθέτηση νέου δαπέδου στην υφιστάµενη εξέδρα � κατασκευή καθιστικού χώρου µε σκίαστρο και πέργκολες � κατασκευή κιγκλιδωµάτων, κατά µήκος του δρόµου � ανάπλαση της παιδικής χαράς � φύτευση του χώρου.

  Για το κτίριο

  � ανακαίνιση της εξωτερικής όψης � καθαίρεση επιχρισµάτων � νέα επιχρίσµατα � αντικατάσταση κουφωµάτων

  Θραψανό 27/ 10/2011 Οι Συντάξασες

  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ

  ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  ΣΑΒΙΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό 27/ 10 /2011

  Η Προϊσταµένη ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ∆ΑΓΚΩΝΑΚΗ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

  4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 – 2013»

  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

  ΜΕΤΡΟ 322

  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

  Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 75,00% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25,00 % από Εθνική ∆απάνη (αριθµός 2012ΣΕ282880114)

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

  Θραψανό:

  Αρ. Πρωτοκόλλου:

  12/10/2012 19586

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  της πράξης:

  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ»

  Ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διακηρύττει ότι την 6η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό, θα διεξαχθεί µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύστηµα: προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και βελτιώθηκε µε τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.∆. 334/00, Π.∆. 609/85, Π.∆. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176285 και πρόκειται για το υποέργο µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ». Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 224.051,99€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου, µε βάση τη µελέτη µε αριθµό θεώρησης 45/2011 από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, ανέρχεται στο ποσό των 224.051,99 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 287.000,00 ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό µέχρι τις 01/11/2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

 • 1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

  α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ. β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

  2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.

  3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.

  4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α2, 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

  5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.

  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισµού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 4.481,04ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 µηνών (και 30 ηµερών), µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες.

  Οι εργολάβοι ∆ηµοσίων έργων υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενηµερότητας. Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι 8 (οκτώ) µήνες. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 75,00 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25,00% από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός ΣΑΕ 282/8) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας. Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 700 06, αρµόδιος υπάλληλος ∆αγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. επικοινωνίας 28913 40406, fax 28913 40417), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://www.minoapediadas.gr).

  Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και

 • η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (http://www.minoapediadas.gr).

  Ο ∆ήµαρχος

  Ζαχαρίας Καλογεράκης

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Έργο:

  Χρηµατοδότηση:

  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ” Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αγροτική Ανά̟τυξη της Ελλάδας 2007 - 2013"

  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  (Τύ̟ος Β)

  Για έργα ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/171

  ΘΡΑΨΑΝΟ, ΚΡΗΤΗΣ 27 / 10/ 2011

  1 Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία 2008-2009) όσα δεν έχουν προϋπολογισµό άνω των 5.150.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Έργο:

  Χρηµατοδότηση:

  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ” Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αγροτική Ανά̟τυξη της Ελλάδας 2007 - 2013"

  ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΠΠ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ

  ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΗΗ ΝΝ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ

  Ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας

  δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι

  την µε ανοικτή δηµο̟ρασία ε̟ιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ “

  Προϋ̟ολογισµού 287.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

  ̟ου θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του ̟αρόντος τεύχους και

  καλεί τους ενδιαφερόµενους εργολή̟τες να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής

  του ως άνω έργου.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ σελ.

  Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία 1

  Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1

  Άρθρο 3 Προϋ̟οθέσεις έγκυρης και ̟αραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό – Τρό̟ος υ̟οβολής Φακέλου Προσφοράς

  2

  Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 2

  Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 5

  Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5

  Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 6

  Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.̟. – Πληρωµή Αναδόχου 6

  Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 7

  Άρθρο 10 Τεκµήριο α̟ό τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 7

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

  Άρθρο 11 Τίτλος, ̟ροϋ̟ολογισµός, τό̟ος, ̟εριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

  8

  Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 8

  Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Ε̟ιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών 9

  Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 9

  Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 9

  Άρθρο 16 Χορήγηση ̟ροκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 9

  Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ̟οσοστού έκ̟τωσης για ̟ρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

  10

  Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών 10

  Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών 10

  Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆α̟άνες δηµοσίευσης 10

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

  Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 11

  Άρθρο 22 Ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα 11

  Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά 12

  Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 15

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

  Άρθρο 25 ∆ιάφορα 17

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

  Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία

  1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2

  1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 3

  1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ:4

  Οδός : Θραψανό

  Ταχ.Κωδ. : 70 006

  Τηλ. : 28913 40406

  Telefax : 28913 40417

  E-mail5 : [email protected]

  ̟ρος την ο̟οία οι διαγωνιζόµενοι θα α̟ευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµο̟ράτησης του έργου) ̟ου ενδεχοµένως θα ασκήσουν.

  1.4 ∆ιευθύνουσα / Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.

  Η δηµο̟ρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό. 6

  1.5 «Ενδιαφερόµενος / Υ̟οψήφιος» είναι η Εργολη̟τική Ε̟ιχείρηση (Εργ.Ε̟.) ̟ου έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και ̟ροτίθεται να λάβει µέρος στην ̟αρούσα δηµο̟ρασία.

  � «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Ε̟. ή Κ/ξία ̟ου έχει υ̟οβάλλει ̟ροσφορά στην ̟αρούσα δηµο̟ρασία.

  � «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Ε̟.ή Κοινο̟ραξία ̟ου συνά̟τει σύµβαση εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.

  � «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υ̟ηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ̟οσοστό έκ̟τωσης ̟ου ̟ροσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό.

  � Κωδικο̟οίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

  2 Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν.

  3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό ∆ηµόσιο/Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1)) ή Ελληνικό ∆ηµόσιο/Περιφέρεια Πελοποννήσου/∆.∆.Ε. κ.ο.κ.

  3 Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

  4 Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν. 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασµό µε παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριµένο έργο.

  5 Εφόσον υπάρχει.

  6 Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… .

 • 1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστο̟οιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υ̟οψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και α̟ό το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν ̟ροκύ̟τει ο̟οιαδή̟οτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέ̟εια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υ̟όψη σύµβασης.

  Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

  2.1 Το έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς7, ̟ου θα συµ̟ληρωθεί α̟ό τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµο̟ράτησης ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 5 (̟αρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται η µεν οικονοµική ̟ροσφορά α̟ό τα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, (Θραψανό, ̟ληροφορίες ∆αγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ.: 28913 40406), ενώ τα τεύχη δηµο̟ράτησης α̟ό την ιστοσελίδα του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr .

  Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους α̟ό την αρχή ̟ου διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και την 01/11/2012.8. Εφόσον ζητηθούν εµ̟ρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της ε̟όµενης εργάσιµης ηµέρας α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης χορήγησης. Για την ̟αραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δα̟άνη ανα̟αραγωγής τους, ̟ου ανέρχεται σε 5,00ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την ανα̟αραγωγή των τευχών µε δική τους δα̟άνη και ε̟ιµέλεια.

  2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, να λάβουν γνώση των υ̟όλοι̟ων στοιχείων και υ̟αρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.̟., στα γραφεία της αρχής ̟ου διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μ̟ορούν ε̟ίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δα̟άνες και φροντίδα τους.

  2.3 Οι αλλοδα̟οί υ̟οψήφιοι α̟ό τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη ̟ου έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µ̟ορούν να ̟αραλάβουν τα ̟αρα̟άνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατό̟ιν συνεννόησης µε την υ̟ηρεσία ̟ου διεξάγει το διαγωνισµό, ̟έραν της αναφεροµένης στην ̟αράγραφο 2.1 δα̟άνης και τη δα̟άνη της ταχυδροµικής α̟οστολής τους. Η υ̟ηρεσία α̟οστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο.

  Άρθρο 3: Προϋ̟οθέσεις έγκυρης και ̟αραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρό̟ος υ̟οβολής φακέλου ̟ροσφοράς

  3.1 Για την έγκυρη και ̟αραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία ̟ου ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της ̟ροσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις α̟αιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της ̟αρούσας.

  3.2 Ο φάκελος ̟ροσφοράς (η ̟ροσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής ̟ροσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την ε̟ωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., ̟όλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υ̟άρχει, e-mail) του ̟ροσφέροντος/διαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας. Ο ένας φάκελος ̟εριέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του

  7 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 8 Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη.

 • «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική ̟ροσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

  Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµ̟ληρώνονται κατά την κατάθεση της ̟ροσφοράς και δεν α̟οτελούν λόγο α̟οκλεισµού των υ̟οψηφίων.

  Ο φάκελος ̟ου ̟εριέχει την οικονοµική ̟ροσφορά είναι α̟αραίτητα και ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρό̟ο ̟ου δε µ̟ορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιλη̟τό.

  3. 3 Οι ηµεδα̟ές εργολη̟τικές ε̟ιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο ̟ροσφοράς ιδιοχείρως στην Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 ̟αρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Έχουν δικαίωµα να υ̟οβάλλουν την ̟ροσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:

  • σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης ατοµικής ε̟ιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολή̟της,

  • σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Ε̟.,

  • σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος ε̟ί τούτω διαχειριστής της,

  • σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,

  • Σε ̟ερί̟τωση Κοινο̟ραξίας εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος (̟ου ̟ρέ̟ει να είναι ένας εκ των κοινο̟ρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο) των κοινο̟ρακτουσών Εργ.Ε̟. είτε β) όλοι οι κοινο̟ρακτούντες µαζί, ο καθένας εκ̟ροσω̟ούµενος ή αντι̟ροσω̟ευόµενος κατά τα ̟αρα̟άνω.

  Α̟αγορεύεται η εκ̟ροσώ̟ηση δύο ή ̟ερισσότερων διαγωνιζοµένων α̟ό το ίδιο φυσικό ̟ρόσω̟ο.

  3.4 Οι αλλοδα̟οί υ̟οψήφιοι, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και α̟ό κράτη ̟ου έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν την ̟ροσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή ̟ου διεξάγει το διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκ̟ρόθεσµη άφιξη της ̟ροσφοράς στο ̟ρωτόκολλό της.

  3.5 Προσφορές εκ̟ρόθεσµες για ο̟οιοδή̟οτε λόγο είναι α̟αράδεκτες και ε̟ιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανε̟ιφύλακτη ̟αραλαβή της ̟ροσφοράς α̟ό τον εκ̟ροθέσµως υ̟οβάλλοντα τεκµαίρεται ως α̟οδοχή του α̟οκλεισµού και ̟αραίτηση α̟ό το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της ̟ράξης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.

  Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκ̟ρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκ̟ρόθεσµης ̟ροσφοράς ̟αραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υ̟όλοι̟ες ̟ροσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο ̟ρακτικό της στην ̟ερί̟τωση αυτή την εκ̟ρόθεσµη υ̟οβολή (ακριβή ώρα ̟ου ̟εριήλθε η ̟ροσφορά στην κατοχή της) και την α̟ορρί̟τει ως α̟αράδεκτη.

  Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι η ̟ροσφορά είναι α̟αράδεκτη.

  Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των ̟ροσφορών

  4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων ̟ροσφοράς

  α) Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα ̟ριν την ώρα λήξης της ̟ροθεσµίας του άρθρου 18 της ̟αρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ̟αραλαµβάνονται οι φάκελοι ̟ροσφοράς, ̟ου κατατίθενται ενώ̟ιόν της και κηρύσσεται η λήξη της ̟αραλαβής, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή µετά την ε̟έλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου,

 • ̟εριµένει λίγα λε̟τά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της ̟αραλαβής. Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού ε̟ικοινωνεί µε την υ̟ηρεσία του ̟ρωτοκόλλου για να δια̟ιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς ̟ροσφορές κατά την ̟αρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο ̟ρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται ̟άνω στο φάκελο και µονογράφεται α̟ό τον υ̟εύθυνο υ̟άλληλο) και, σε καταφατική ̟ερί̟τωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του ̟ροέδρου της και ̟αραλαµβάνει τις ̟ροσφορές για να τηρηθεί η υ̟όλοι̟η διαδικασία του διαγωνισµού.

  β) Η ̟αραλαβή και εξέταση των ̟ροσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την α̟οσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών ̟ροσφορών και την υ̟οβολή του ̟ρακτικού της για το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας.

  γ) Για κάθε φάκελο ̟ροσφοράς ̟ου κατατίθεται ενώ̟ιόν της α̟ό ηµεδα̟ή ε̟ιχείρηση, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το ε̟ιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του ̟ροσώ̟ου ̟ου τον υ̟οβάλλει (τουλάχιστον ονοµατε̟ώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου ̟ου ̟ιστο̟οιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε ̟ερί̟τωση ταχυδροµικής α̟οστολής της ̟ροσφοράς.

  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η νοµιµο̟οίηση του υ̟οβάλλοντος το φάκελο ̟ροσώ̟ου αµφισβητείται, ο φάκελος ̟αραλαµβάνεται και η τελική α̟όφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών ̟ροσφορών.

  δ) Οι φάκελοι ̟ου ̟εριέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία καταγράφει στο ̟ρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά ̟ου ̟εριέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυ̟ο και την ̟ληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την ̟ρωτότυ̟η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την ε̟ιστρέφει αµέσως, αφού ̟ρώτα δια̟ιστώσει ότι στο φάκελο υ̟άρχει αντίγραφο αυτής, το ο̟οίο ε̟ικυρώνει αν δεν είναι ήδη ε̟ικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε ε̟αγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδα̟ής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδα̟ός α̟ό κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή α̟ό κράτος ̟ου έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις).

  Στη συνέχεια α̟οσφραγίζονται οι οικονοµικές ̟ροσφορές, µονογράφονται α̟ό τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα ε̟ιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές ̟ροσφορές καταχωρούνται, µετά α̟ό λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις9, σε ̟ίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας α̟ό τη µικρότερη ̟ροσφορά), ο ο̟οίος υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη της Ε.∆. και α̟οτελεί µέρος του ̟ρακτικού της.

  ε) Κατό̟ιν η Ε.∆., ξεκινώντας α̟ό τον ̟ρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, δια̟ιστώνει α) αν το ̟ρόσω̟ο ̟ου κατέθεσε την ̟ροσφορά της ε̟ιχείρησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την ̟αρ. 3.3 της ̟αρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ̟αρούσας) και δ) την εκ̟λήρωση των όρων του άρθρου 22 της ̟αρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το ̟εριεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ̟αρούσας.

  στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το ̟αραδεκτό των οικονοµικών ̟ροσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υ̟οβολής ̟ροσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την ̟ληρότητα των υ̟ογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 ̟αρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και ̟αρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 ̟αρ. 6 της ̟αρούσας, τα ο̟οία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας ε̟’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατό̟ιν, κατά το άρθρο 24.2 της ̟αρούσας, η ορθότητα συµ̟λήρωσης του Εντύ̟ου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των ε̟ιµέρους ̟οσοστών έκ̟τωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.10

  9 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

  10 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ∆ιακήρυξης

 • ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµο̟οιείται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκ̟τωση ̟ροσφοράς (Εµ), ̟ου υ̟ολογίζεται στο τέλος του Εντύ̟ου Οικονοµικής Προσφοράς α̟ό τους διαγωνιζόµενους, ό̟ως αυτή (τυχόν) διορθώνεται α̟ό την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υ̟ολογισµού της Εµ α̟ό τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δα̟άνες εργασιών µετά την έκ̟τωση, το Γενικό Άθροισµα ∆α̟ανών κατά την ̟ροσφορά (Σ̟), το ̟οσό ̟ου αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την ̟ροσφορά, ενώ η µέση έκ̟τωση ̟ροσφοράς (Εµ), θα ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να ̟ροκύ̟τει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλο̟οιούνται.

  η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µ̟ορεί να ̟ερατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα ̟ρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υ̟όλοι̟ων ̟ροσφορών µ̟ορεί στην ̟ερί̟τωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως ε̟όµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σ̟ουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα ̟ου ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της Υ̟ηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι ̟ροσφορές, ̟ου δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆.

  θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. α̟ορρί̟τει τις ̟ροσφορές ̟ου κρίνει αιτιολογηµένα α̟αράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει ̟ίνακα των διαγωνιζοµένων, ̟ου οι ̟ροσφορές τους κρίθηκαν ̟αραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε ̟ίνακα της υ̟ηρεσίας, στην ο̟οία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την ο̟οία γνωστο̟οιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µ̟ορούν να λάβουν γνώση του ̟ρακτικού και να υ̟οβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε ε̟ιµέλεια του Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής, σχετική ̟ράξη, ̟ου υ̟ογράφεται α̟ό όλα τα µέλη της. Η ̟ενθήµερη ̟ροθεσµία υ̟οβολής ενστάσεων αρχίζει την ε̟όµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υ̟οχρεωµένη να ε̟ιτρέψει την ̟ρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα ̟ου υ̟οβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε ε̟ιτό̟ιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των α̟αραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δα̟άνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις α̟ευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υ̟οβάλλονται στο ̟ρωτόκολλο της υ̟ηρεσίας ̟ου διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστο̟οιούνται µε µέριµνα της υ̟ηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.

  ι) Αν δεν υ̟οβληθούν ενστάσεις κατά του ̟ρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και υ̟οβάλλει το ̟ρακτικό για το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η ο̟οία εγκρίνει το α̟οτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, ε̟ιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν υ̟οβληθούν ενστάσεις, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την ο̟οία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το ̟ρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα ο̟οία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η ο̟οία α̟οφαίνεται ε̟ί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική α̟όφαση) εγκρίνει το α̟οτέλεσµα. Η α̟όφαση αυτή κοινο̟οιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.

  4.2 Έγκριση α̟οτελέσµατος της ∆ηµο̟ρασίας – Πρόσκληση για υ̟ογραφή σύµβασης

  α) Η Προϊσταµένη Αρχή α̟οφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)11. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές ̟ροσφορές ̟ου ταυτίζονται α̟όλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή, κατό̟ιν ̟ροσκλήσεως των Εργ. Ε̟.

  γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης.

  11 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.

 • ̟ου υ̟έβαλαν τις ίδιες ̟ροσφορές (οι ο̟οίες δικαιούνται να ̟αρίστανται στη διαδικασία), µε τρό̟ο ̟ου να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

  Η α̟όφαση έγκρισης του α̟οτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινο̟οιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 ̟αρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), ̟ροσκαλείται ο µειοδότης να ̟ροσκοµίσει µέσα σε ̟ροθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και ̟ερισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς ̟ροσκοµισθείσα έ̟αυσε να ισχύει) και ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά των ̟αρ. 23.2.1 (οι ηµεδα̟οί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδα̟οί) της ̟αρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς ̟ροσκοµισθέντων12, καθώς και τα δικαιολογητικά των ̟αρ. 23.2.4 (̟ιστο̟οιητικά έναντι των ο̟οίων υ̟οβλήθηκε υ̟εύθυνη δήλωση) και ̟αρ. 24.1.5 (̟ερί ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών).

  Σε κάθε ̟ερί̟τωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς ̟ροσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα Πτυχίου) ̟ροσκοµίζεται νέο ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί µη κήρυξης σε ̟τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινο̟οίησης της σχετικής ̟ρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.

  Ε̟ίσης ̟ροσκοµίζονται και ελέγχονται τα α̟οδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, αν α̟ό την Ενηµερότητα Πτυχίου ̟ου τυχόν ̟ροσκοµίστηκε στο διαγωνισµό ̟ροκύ̟τει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των ̟ροσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Α̟ό τα ως άνω α̟οδεικτικά ̟ρέ̟ει να α̟οδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υ̟οβληθείσα υ̟εύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινο̟οιείται η εγκριτική του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού α̟όφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε ̟ρόσκληση για την υ̟ογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 ̟ροσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα συµβατικά τεύχη και τις α̟αιτούµενες εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης.

  β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν ̟ροσκοµιστούν εµ̟ρόθεσµα ή αν τα ̟ροσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµ̟ληρώσεις) είναι ελλι̟ή ή αν δεν υφίστανται ̟λέον οι α̟αιτούµενες ̟ροϋ̟οθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την α̟όφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως ε̟όµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργολη̟τική Ε̟ιχείρηση ή Κοινο̟ραξία, ε̟αναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις και ούτω καθεξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υ̟οχρεωµένη να γνωστο̟οιήσει στο δεύτερο µειοδότη την έκβαση του ε̟ανελέγχου των δικαιολογητικών του ̟ρώτου µειοδότη, ̟ριν την κοινο̟οίηση της α̟όφασης έγκρισης του α̟οτελέσµατος στο µειοδότη.

  γ) Η α̟όφαση έγκρισης του α̟οτελέσµατος, ό̟ως και οι λοι̟ές α̟οφάσεις, ̟ου λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινο̟οιούνται στους διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε α̟όδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υ̟ηρεσίας. Αν η ισχύς της ̟ροσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην ̟αράταση ισχύος της, ̟ρος το σκο̟ό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή α̟ευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον ο̟οίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην ̟αράταση και ούτω καθεξής.

  Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη

  5.1 Σχετικά µε την υ̟ογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 30 (̟αρ. 5 – 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

  5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα ο̟οία θα εκτελεστεί το ̟ρος ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόµενα ̟αρακάτω. Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας των ̟εριεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

  12 Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)

 • 1. Το συµφωνητικό.

  2. Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη.

  3. Η Οικονοµική Προσφορά.

  4. Το Τιµολόγιο Μελέτης.

  5. Η Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

  6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.

  7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

  8. Ο Προϋ̟ολογισµός Μελέτης.

  9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, ̟ου θα χορηγηθούν στον ανάδοχο α̟ό την υ̟ηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, ̟ου θα συνταχθούν α̟ό τον Ανάδοχο, αν ̟ροβλέ̟εται η ̟ερί̟τωση αυτή α̟ό τα συµβατικά τεύχη ή ̟ροκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις ̟ερί τρο̟ο̟οίησης των µελετών του έργου.

  10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, ό̟ως αυτό τελικά θα εγκριθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία.

  5.3 Ε̟ίσης έχουν συµβατική ισχύ, ε̟όµενη των αναφερόµενων στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο:

  (1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 ̟αρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

  (2) Οι Ευρωκώδικες.

  (3) Οι Πρότυ̟ες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.).

  (4) Οι ̟ροδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

  Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία

  6.1 Ε̟ίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υ̟ηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται α̟ό νόµιµη ελληνική µετάφραση. Ε̟ικρατούσα διατύ̟ωση είναι ̟άντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική.

  6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά ̟ου θα κατατεθούν α̟ό αλλοδα̟ές Ε̟ιχειρήσεις ̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου, να είναι νόµιµα ε̟ικυρωµένα είτε α̟ό το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την ε̟ίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (̟ου κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να ̟ιστο̟οιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε α̟ό Έλληνα δικηγόρο είτε α̟ό το αρµόδιο ̟ροξενείο είτε α̟ό τη µεταφραστική υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Εξωτερικών.

  6.3 Οι έγγραφες και ̟ροφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υ̟ηρεσιών ̟ου εµ̟λέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υ̟οψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να διευκολύνει την ε̟ικοινωνία των αλλοδα̟ών υ̟αλλήλων του µε την Υ̟ηρεσία µε διάθεση διερµηνέων.

  Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία

  Για τη δηµο̟ράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των ̟αρακάτω νοµοθετηµάτων13:

  13 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

 • 7.1 Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικο̟οίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε).

  7.2 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και

  � Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

  7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις (εφόσον δεν ̟εριλαµβάνονται στην κωδικο̟οίηση), καθώς και λοι̟ές διατάξεις ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω.

  Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.̟.- Πληρωµή Αναδόχου

  8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό το Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αγροτική Ανά̟τυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" και υ̟όκειται στις κρατήσεις14 ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα έργα αυτά, ̟εριλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 ̟αρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).15

  8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλ̟. του Αναδόχου και οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό φόρους, δασµούς κ.λ.̟. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

  8.3 Οι ̟ληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και (ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η ̟ληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

  Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό

  Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.̟. για το διαγωνισµό, αυτές θα ̟αρέχονται α̟ό την αρχή ̟ου τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ̟ροσφορών.

  Άρθρο 10: Τεκµήριο α̟ό τη συµµετοχή στο διαγωνισµό

  Η υ̟οβολή ̟ροσφοράς στο διαγωνισµό α̟οτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει ̟λήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοι̟ών τευχών δηµο̟ράτησης και γνωρίζει ̟λήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

  14 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.

  15 Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

  Άρθρο 11: Τίτλος, ̟ροϋ̟ολογισµός, τό̟ος, ̟εριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

  11.1 Τίτλος του έργου

  Ο τίτλος του έργου είναι: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ “ .

  11.2 Προϋ̟ολογισµός του έργου

  Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός Μελέτης / Υ̟ηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 287.000,00 € και αναλύεται σε 16:

  ∆α̟άνη Εργασιών 165.108,32€

  Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 29.719,50€

  Α̟ρόβλε̟τα ( ̟οσοστού 15% ε̟ί της δα̟άνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 29.224,17€17

  Αναθεώρηση 9.281,34€

  Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 53.666,67€

  11.3 Τό̟ος εκτέλεσης του έργου Οικισµός Νι̟ιδιτού ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

  11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

  Το εν λόγω έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ» χρηµατοδοτείται α̟ό το ̟ρόγραµµα «Αγροτική Ανά̟τυξη Ελλάδας 2007-2013» «Αλέξανδρος Μ̟αλτατζής», το ο̟οίο συγχρηµατοδοτείται κατά 75,00% α̟ό το Ευρω̟αϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανά̟τυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

  Το έργο αφορά α) στη λειτουργική και αισθητική βελτίωση του κοινόχρηστου χώρου της ̟λατείας του ̟ρώην δηµοτικού σχολείου Νι̟ιδιτού και β) στην ̟ραγµατο̟οίηση εργασιών συντήρησης των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.

  Ενδεικτικά, οι εργασίες ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν αφορούν: Για τον Περιβάλλοντα χώρο � ε̟ίστρωση της ̟λατείας � το̟οθέτηση νέου δα̟έδου στην υφιστάµενη εξέδρα � κατασκευή καθιστικού χώρου µε σκίαστρο και ̟έργκολες � κατασκευή κιγκλιδωµάτων, κατά µήκος του δρόµου � ανά̟λαση της ̟αιδικής χαράς � φύτευση του χώρου. Για το κτίριο � ανακαίνιση της εξωτερικής όψης � καθαίρεση ε̟ιχρισµάτων 16 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών. 17 Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/08.

 • � νέα ε̟ιχρίσµατα � αντικατάσταση κουφωµάτων

  Ε̟ισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών ̟ου συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης ̟ρος τις ε̟ιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υ̟όθεση C-496/99 P / Ε̟ιτρο̟ή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµο̟ρατούµενων έργων δεν ̟ρέ̟ει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις, ̟ου αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν ̟ροκύ̟τει α̟ό ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την ο̟οία δηµο̟ρατήθηκε το έργο.

  Ειδικά, η διαχείριση των «ε̟ί έλασσον» δα̟ανών θα ακολουθεί τις ̟ροβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 ̟αρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα χρησιµο̟οίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και ̟εριορισµούς:

  ∆εν ε̟ιτρέ̟εται µε τη χρησιµο̟οίηση των «ε̟ί έλασσον» δα̟ανών:

  • να ̟ροκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στα συµβατικά τεύχη,

  • να θίγεται η ̟ληρότητα, η ̟οιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

  • να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,

  • να ̟ληρώνονται νέες εργασίες, ̟ου δεν υ̟ήρχαν στην αρχική σύµβαση,

  • να τρο̟ο̟οιούνται οι ̟ροδιαγραφές του έργου, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στα συµβατικά τεύχη,

  • να ̟ροκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δα̟ανών, οι ο̟οίες δεν είχαν α̟οτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (̟.χ. για το µητρώο έργου, α̟ολογιστικές εργασίες, κλ̟).

  • Υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση εφαρµογής των ̟ροαναφερθέντων ̟εριορισµών, ε̟ιτρέ̟εται η χρησιµο̟οίηση των «ε̟ί έλασσον» δα̟ανών, χωρίς ̟εριορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά:

  • µε ̟εριορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δα̟άνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20% της δα̟άνης αυτής και ταυτόχρονα

  • µε ̟εριορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων α̟ό «οµάδα εργασιών» σε άλλη «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δα̟άνης της αρχικής σύµβασης του έργου.

  Οι ως άνω ̟οσοτικοί ̟εριορισµοί δεν ισχύουν στην ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟έρχονται µόνο µειώσεις ̟οσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο ̟λαίσιο των ̟ροβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού ̟λαισίου), χωρίς να χρησιµο̟οιούνται τα εξοικονοµούµενα ̟οσά για την αύξηση των ̟οσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης.

  Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου

  Η συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες και αρχίζει α̟ό την ηµέρα υ̟ογραφής της σύµβασης18.

  Οι α̟οκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές ̟ροθεσµίες19 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

  18 Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη των εργασιών. 19 Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής.

 • Άρθρο 13: ∆ιαδικασία ε̟ιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών

  13.1 Η ε̟ιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµο̟ρασία» της ̟ερ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

  13.2 Η οικονοµική ̟ροσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υ̟οβληθεί µε το σύστηµα µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 20.

  Κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να υ̟οβάλει µόνο µία οικονοµική ̟ροσφορά.

  Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

  Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, ό̟ως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

  Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό

  15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται α̟ό τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές ε̟ιστολές συµµετοχής, ̟ου ανέρχονται σε ̟οσοστό 2% ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού της υ̟ηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.21, ήτοι στο ̟οσό των 4.481,04 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές α̟ευθύνονται είτε στην υ̟ηρεσία ̟ου διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (ό̟ως οι υ̟ηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις ̟αρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της ̟αρούσας) και σε ̟ερί̟τωση διαγωνιζόµενης κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει να είναι κοινές υ̟έρ όλων των µελών της.

  15.2 Οι εγγυητικές ε̟ιστολές αναφέρουν α̟αραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατε̟ώνυµο και ̟ατρώνυµο του ατοµικού εργολή̟τη, την ε̟ωνυµία του νοµικού ̟ροσώ̟ου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινο̟ραξίας, τον τίτλο του έργου για το ο̟οίο δίδεται η εγγύηση, σαφή ̟αραίτηση του εγγυητή α̟ό την ένσταση της διζήσεως µέχρι το ̟αρα̟άνω ̟οσό και ανε̟ιφύλακτη υ̟όσχεση ̟ερί καταβολής του ̟οσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε ̟έντε (5) το ̟ολύ εργάσιµες ηµέρες α̟ό τη σχετική ειδο̟οίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 22.

  15.3 Οι εγγυητικές ε̟ιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 6 µηνών και 30 ηµερών, α̟ό την ηµεροµηνία δηµο̟ράτησης (άρθρο 24 ̟αρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή ̟ρέ̟ει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι 05/06/2013. 23

  Οι εγγυητικές ε̟ιστολές κατα̟ί̟τουν υ̟έρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη ̟ερί̟τωση.

  Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα ̟ρόσθετης καταβολής (Πριµ)

  16.1 ∆εν ̟ροβλέ̟εται η χορήγηση ̟ροκαταβολής στον Ανάδοχο.

  16.2 ∆εν ̟ροβλέ̟εται η ̟ληρωµή ̟ριµ στην ̟αρούσα σύµβαση.24 20 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές. 21 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού. 22 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 23 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ηµέρες. 24 Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

 • Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ̟οσοστού έκ̟τωσης για ̟ρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

  Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την ̟αρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), ̟ου ανέρχεται σε ̟οσοστό 5%25 ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ̟οσού 11.202,60Ευρώ.

  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟οσοστό έκ̟τωσης ̟ου ̟ρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του 12%26, υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει για την υ̟ογραφή της σύµβασης ε̟ι̟λέον ̟ρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της ο̟οίας µ̟ορεί να φτάσει και το 35% του ̟ροϋ̟ολογισµού.

  Σε ̟ερί̟τωση αναδόχου κοινο̟ραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι ̟άντοτε κοινές υ̟έρ όλων των µελών της, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 39 ̟αρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

  Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή του αναδόχου α̟ό ένα ή ̟ερισσότερα ̟ιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

  Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών

  Ως ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται η 6/11/2012, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υ̟οβολής ̟ροσφορών ορίζεται η 10:00 ̟.µ.

  Αν για ο̟οιονδή̟οτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµο̟ρασία την ̟ροαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά ̟ροσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία ̟ου θα καθορίσει µε ̟ράξη της η Προϊσταµένη Αρχή27 και η ο̟οία θα γνωστο̟οιηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 28 ̟έντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες ̟ριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 ̟.µ.). Η ίδια διαδικασία µ̟ορεί να ε̟αναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και ̟ροϋ̟οθέσει�