4 Διαταραχές Ομοιοστασίας Ύδατος

download 4 Διαταραχές Ομοιοστασίας Ύδατος

of 52

 • date post

  04-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  5

Embed Size (px)

description

ομοιοσασία ύδατος

Transcript of 4 Διαταραχές Ομοιοστασίας Ύδατος

 • H2O

  &

  .

 • + =+e + K+e

  H2O

  Na+e + K+e : + +

 • + = ( +e + Ke+ ) / H2O

  + ( +) > 2

  ( )

  H2O

 • 2 ( Na+)

  H2O

  H2O

  ( )

 • o o

 • . Posm ( )

  . Posm

 • Na+

  Posm H2O

  +

 • Na+

  Na+ :

  400mg/dl: 100 mg/dl Na+ 2.4 mEq/L

  Katz MA. Hyperglycemia-induced hyponatremia--calculation of expected serum sodium depression. N Engl J Med 1973;289:843-844.Hillier TA et al. Hyponatremia: evaluating the correction factor for hyperglycemia. Am J Med 1999;106:399-403.

 • + TOY

  Posm

  H2O +

  2 > + + + +

 • 2

  ADH ( )

  ( /)

 • : :

 • H2O

  H2O

  ADH +

  +

  +

 • ( , )

  ADH

  H2O

  H2O

 • ADH

  ADH

  H2O Na+

  +

  + 2

 • ADH

  :

  : ,, ,

 • ADH

  (+ TE)

  : , ,

  Liberopoulos EN et al. SIADH and Hyponatremia with Theophylline.Annals of Pharmacotherapy 2002;36: 1180-2

 • H2O

 • :

 • (())

  PosmPosm

  :: (( : : , , & & ) )

  ::

 • (())

  UosmUosm ..

  UosmUosm< 100 < 100 mosmolmosmol//kgkg ((.. < 1003):< 1003):

  UosmUosm > 100 > 100 mosmolmosmol//kgkg::

 • (())

  aa+ + oo ((UNaUNa+))

  UNaUNa++< 20 < 20 meqmeq//LL::

 • ((VV))

  UNaUNa++ >> 40 40 meqmeq//LL: : SIADHSIADH

  : : NaNa++ ::

  , , , , & &

 • + (25/1)

  (>5mg/dl)

  Na+

  &

 • ADH

  ( FE > 55%)

  ( 12%)

  PO43-

 • SIADHSIADH

  (>(> 100 100

  mosmolmosmol //kgkg))

  (>(> 40 40 mmolmmol //LL)) , ,

 • +

 • (MRI)

  -, , ,

 • (1)

  9 :Na+ =114mEq/L- 40L

  1 lt NaCl (154 meq +): + 1mEq/L

  9 : ADH +

 • (2)

  9 +

  + +

 • SIADH

  (.. )

  H2O NaCl

 • SIADH

  H2O

 • 2

  :

  +

 • ADH H2O

  H2O

 • + = (+e + +e ) / H2O

  :

  + ()

  H2O > + + + =

 • Na+

  2

  H2O :

  (, , )

  Elisaf M et al. Survival after severe iatrogenic hypernatremia Am J Kidney Dis 1989;14:230-1

 • ( / ) : ,

  : , ,

 • (30%)

  (,shock, Sheehan)

  :/(/)

  : , , , , Wegener

 • : Li,

  (Ca++>11mg/dl)

  (+

 • NaCl 0.9% + KCl

  ( )

 • Uosm

  >800mosmol/kg +

  (>1023) H2O

 • Na+

 • -

 • ()

  H2O:

  TBW* Na+

  140

  TBW= 0.5 & 0.4

  TBW* = H2O

  - 1

 • H2O a+

  : / Na+

 • ( NaCl 0.9%)

 • ()

  2 ( , ) () () () (V) ADH SIADH SIADH ()