35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το...

of 21 /21
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 106428/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 100 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 4610/2019 (Α' 70). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/ 2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου. 100 του ν. 4610/2019 (Α' 70). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α' 193) που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α' 70). 4. Την περ α. της παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4186/2013 (Α' 193) όπως ισχύει. 5. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) με θέμα «Διορισμός Υπουρ- γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε- σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/ 2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α' 118). 8. Την 13/04-04-2019 (3π Ανακοινοποίηση στο ορθό 24-05-2019) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιν- στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 9. Το αριθμ. 85463/Δ2/29-05-2019 έγγραφο της Διεύ- θυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου, η οποία ουδέποτε υπεβλήθη στην υπηρεσία. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυ- τόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/327/103473/Β1/ 27-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε: Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισα- γωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2875 35027 Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Embed Size (px)

Transcript of 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το...

Page 1: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 106428/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020

για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά

για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου,

Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης

Εσπερινού Γενικού Λυκείου .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 100

και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 4610/2019 (Α' 70).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου. 100 του ν. 4610/2019 (Α' 70).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α' 193) που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α' 70).

4. Την περ α. της παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4186/2013 (Α' 193) όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) με θέμα «Διορισμός Υπουρ-γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-λογισμού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α' 118).

8. Την 13/04-04-2019 (3π Ανακοινοποίηση στο ορθό 24-05-2019) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιν-στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9. Το αριθμ. 85463/Δ2/29-05-2019 έγγραφο της Διεύ-θυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευ-τεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου, η οποία ουδέποτε υπεβλήθη στην υπηρεσία.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-λογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευμάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυ-τόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/327/103473/Β1/27-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισα-γωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2875

35027

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 2: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35028 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

.

2019-20

• , , ., , ,

, - ( '), / « » • , ,

, / « »• . , . , . , ,

/ « »• , , , (

- ), / « »

• , : « …»,

• ., ., ., ., ., ., ( '), / « »

• . , . , , . ,

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 3: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35029Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

. , , / « »• , ., , / « »

• , -

, .

.. ,

/

, . :

) ,

,)

, , , ,

) ,

, , , , . .

) , : ) ( )

/ ) ) , ,

. . ,

, : ) ,

, , ,

) , ,

, / ,

) / /- ,

, .

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 4: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35030 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

: ( ), ( ),

( . , . 169-171)

/-

, .

, .

.

2019-20. « , », , . , .

, . ., ( . . . .) " ".. « , »

. : « , », , . , . , . ., ( . . . .) " ".

1. :

A. :. 2: . , , .

, .. 3: .

B. :. 1: .

. :) ( . : « …» «

»)) ( . ).

. : ) (1. , 2. 3. )

) (6. , 8. , 12. - , 13. ) ) ( , )

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 5: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35031Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

. ( ):) (« - » «

: , »).) (« : », «

: . » « - »).

. , ( )

. , ( )

. : « , » ,

:

A. : ( )

.1 ;, 982b12-28

.2 , , 8-9

.3 , , 122

B. ( , ) .4 :

, 320c-321b ( 2 , ( . . . .) " ").5 : -

, 321b-322a ( 3 , ( . . . .) " ").6 : -

, 322a-323a ( : 4 , ( . . . .) " ").7

, 1.12, 1253a29-39 ( 14 , , ( . . . .) " ")

. – ( , – « ») .8 :

, 514a-515c ( 11 ( . . . .) " " )

.9 : , 518b-519a ( , )

.10 : , 519b-520a ( : 12 13 , ( . . . .)

" ") .11

, 1.3-2.1, 1337a33-b11 ( 20 , ( . . . .) « »)

. – ( , )

.12 , 1. 1-4, 1103a14-b2 ( : 1 2 ,

( . . . .) " ").13

, 1. 5-8, 1103b2-25 ( : 3 4 ,

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 6: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35032 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

( . . . .) " ").14

, 6. 4-8, 1106a26-b7 (7 , ( . . . .) " ")

.15 , 6. 10-13 16, 1106b18-28 1106b36-1107a6 ( : 9 10 ,

( . . . .) " ")

. – ( , )

.16 , 1.1 8, 1252a1-7 b27-32 ( : 11 12 ,

( . . . .) " ").17

, 1. 10-11, 1253a7-18 ( 13 , ( . . . .) " ")

.18 , 6.3-4, 1281a39-b10

( ).19

, 4.2-3, 1291b30-39 ( 19 )

. – ( )

. 20 , , .10.1-4 + , , 4.4 (

). 21

, 6 329 A-D ( ). 22

, , 4.3 + , , 15 ( , )

.

1.

.

2. -

. « » , , .

. « » ( 1 - 21), http://ebooks.edu.gr/new/

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 7: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35033Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

2019-20« ” . , . , .

, . , . .

: “ ” . , . , . , . , . .

.

A. . 19 . 20

. (1821-1936)

. (1821-1843)

. (1844 -1880). (1880-1909). - (1909-1922). (1923-1936). (1821-1930)

19 ( ). (1821-1827). (1828-1831). (1833-

1862) . 19

20 ( ). 1914-1922. . . . V. 19

20 .

.

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 8: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35034 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

2019-20« » ’ . , . , . , .

: « » ’ . , . , . , .

1

1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 « »1.2.2 1.2.3 1.3

2: -

2.1 2.2 2.2.1

3:

3.1

3.2 - 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 - 3.5

4: : MO ,

4.1 , 4.1.1 .

4.2 4.3 :

5. :

5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 .

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 9: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35035Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

6. ,

6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 , , 6.2.1 , 6.2.3 , 6.2.4 6.3 ,

7.

7.1 - 7.1.1 7.1.2 - 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.4 7.4

9. :

9.1 -

9.2 -

9.2.1 : 9.2.2 9.3 : ,

9.3.2 -

10 ,

10.1 , 10.1.1 ( - )10.1.2 10.2 10.2.1 , , , 10.2.2 10.3 , : , 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.4

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 10: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35036 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

2019-20 - ' ., ., . ., ., .

., . ., . ., ., ., ., . ., ., ., . ., .

- ' ., ., ., .

- ' ., , ., .

: - '

4.1 ( ) « » ) « »)

4.2 4.3 4.4 4.6

: - '

5-6 - 5-7 5-8 – 5-9 Joule –

: - '

1. –

1.1 1.2 1.3 1.5 ( « . ») ( « .

»)1.6 ( « . »), 1-6 :

1.7

3.

3.1 3.2

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 11: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35037Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

3.3 3.4 3.5 Bernoulli. 3.1 3.3

: 11, 13, 14, 22, 30

4.

4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5 .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 .4.10 .

25, 70

5.

5.1 .5.2 .5.3 .5.4 .

2019-20 - ' . , . , . , .

- ' . , . , . , .

: - '

1. - -

1.1« - - » « » «

– Dalton»1.2« », «

», « »

: - '

2. « »

2.1 « . - . - »

« – »,

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 12: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35038 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

« , 0» :

« , 0f»,

« , 0c»,

« , 0n»,

« , 0sol»

« , 0B».

2.2 « – », « »

3. « »

3.1 « - » 1 .

3.2 « . »3.3. « – »

4. « »

4.1 « - »4.2. « – Le Chatelier»4.3 « Kc – Kp»« ;»

: « », « - p », « p c »

:

Dalton.

5. « – »

5.1. « – »5.2. « – »« – »

5.3. « – – pH»5.4. « »5.5. « »5.6 « – »

6. « & »

6.1. « – »6.2. « »6.3 « ( s,p,d,f) – »6.4. « » KT « »

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 13: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35039Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

1. « – »

1.1 « . – »1.2 « – . »« »« », (

)1.3 « - –

»

« »

7. « »

7.1 « - - »KT : « »

7.3 « » « », « » «

»7.4 « - »

« » .

2019-20« - ' » ., .,

., ., .

: « - ' »

1: -

. 1.1 .

. 1.2 .

. 1.3 - .

. 1.4 0

. 1.5 , " "

. 1.6 .

. 1.7 .

. 1.8 .

2:

. 2.1 , " "

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 14: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35040 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

. 2.2 - ( ( ) = ( ) = - ). 2.3 ,

.. 2.4 .. 2.5 .. 2.6 .. 2.7 , (

2 ).. 2.8 - . (

, , ).

. 2.9 - De l’ Hospital.

. 2.10 .

3:

. 3.1 . ( " "

)

. 3.4

. 3.5.

- :

.

. 3.7 , 3.

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 15: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35041Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

:

:

2019-20« - '» ., .,

., ., ., ., ., .

« - '» ., ., ., ., .

: « - '»

1 –

1.1 .1.2 1.2.1 ( « »)1.2.2 .1.3 – 1.3.1 1.3.2 – 1.3.3 1.3.4 (AIDS)1.5 .

2 –

2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.3 2.4.4 ( : )

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 16: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35042 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

3 –

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.5 3.4.6 3.4.7

: « - '»

1 « »

2 « , »

4 « DNA»

5 « »

6 « »

7 « » « »

8 « » « » « ».

9 « ».

11 « »

&

:

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 17: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35043Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

2019 - 2020

., ., ., ., ., ., .

( ) ( , ), 2019

( ., ., ., ., ., ., .)

( ) ( ., .,

: ., .)(2 , 2019)( - )

: « », ,

. , . , . , . , . , . ,

. , ( . . . .) « ».

: « », ’ , ,

, 2019.

1. 1.1 .1.2 .1.3 .1.4 .2. 2.1 . 2.2 .2.3 . 2.4 /

. 2.4.1 . 2.4.2 . 2.4.3 . 2.4.4 . 2.4.5 .

3. 1.

3.1 . 3.2 + =

. 3.3 .

3.4 .1.1 1.1.1

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 18: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35044 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

1.1.2 -

3.5 .

1.2 1.2.1

1.2.2 -

3.6 . 3.7 .

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 -

4. 2.

4.1 . 2.1 .

6. 6.1 .6.3 .6.4 .6.4.1 .6.4.2 .6.4.3 .6.5 .6.7 . 7. 7.1 . 7.2 . 7.3 . 7.4 . 7.5 . 7.6 . 7.7 . 7.8 . 7.9 - . 7.10 . 8. 3. 8.1 .8.1.1 .

8.1.2 .3.1 3.1.1

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 19: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35045Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

3.1.2 - 8.2 .8.2.1 ... . 8.2.2 _ .8.2.3 ... ... .9. 9.1 .9.2 .9.3 .9.4 .10. 10.1 . 10.2 . 10.3

. 10.4 . 10.5 . 10.5.1 . 10.5.2 . 10.5.3 .

10.6 – .

4.

4.1 :

4.2

4.2.1 4.2.2 4.3

:

4.3.1

4.4 « »: - , -

4.5 :

4.6 -

13. 5.

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 20: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35046 Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

13.1 .

5.1 5.1.1 5.1.2

5.1.3

13.2 .

5.2 5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5 « »5.3 -

2019-20 -

,

: -

1:

( 1 12, 6: « … .»)

2: ( 1 15)

3: ( 1 7 ’ , 1 4 ’, )

4: ( 1 9)

5: ( 1 5)

7: ( 1, 2, 3, 4 2 (2): « … », 7, 9, 10)

8: ( 1, 4 4 «

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Page 21: 35027 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35047Τεύχος B’ 2875/05.07.2019

.», 7)

9: – - ( 1, 2, 3 : «…5% .», 4 5

: « … .» « », 5)

10: ( 3 i: « … .», 4)

.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τά-ξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr