34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ...

download 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

of 26

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ...

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  1/26

  34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ

  ΣΟΥΣΑΝΝΑTheodotion Version Old Greek Version

  Καὶ ἦν ἀνὴρ ο!"ν #ν $α%&'"ν(,!αὶ )νο*α α+- Ι.α!(*/

  Theodotion Version Old Greek Version

  1  2

  !αὶ 0'α%1ν 2&να!α, )νο*αΣο&5αννα 6&278ρ Χ1'!(ο&, !α'ὴ59:;ρα !αὶ 9ο%ο&*ρ(ον,

  3 !αὶ ο? 2ον[email protected] α[email protected] ;B!α(ο( !αὶ#;B;αCαν ὴν 6&2αοEρ15%>1ρο( #! οH 'αοH !ρ(αὶ #ν- #ν(α&- #!1BνG, E1ρὶ Lν#'7'851ν M ;15E:[email protected] N( OCA'61νἀνο*Bα #! $α%&'"νο@ #!Eρ15%&

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  2/26

  15Eορ1&ο*1(ν !ρ(*7.ν;(!αB.ν/

  10

  !αὶ ἦ5αν ἀ*9:1ρο(!ααν1ν&2*ν8να+"ν,

   10-11

  !αὶ ἀ*9:1ρο( ἦ5αν!ααν1ν&2*

  ο[email protected] )ρ6ρο& #CA'[email protected] ο+Eαρα'α%Yν *1e !αὶ#C.*ο'ο2I5ανο Eρ[email protected] ἀ''I'ο&@\!71ρο@ ὴν ];>ν8ν α+οH/

  14!αὶ ἀνα!7*[αν[email protected] ἦ'6ον #Eὶ =α+= !αὶ ἀν17fον[email protected] ἀ''I'ο&@ὴν αBαν a*ο':285αν ὴν#E(6&*Bαν α+"ν, !αὶ :1 !ο(νS5&ν17Cανο !α(ρ=ν N1 α+ὴν;&νI5ονα( 1gρ1ν *:ν8ν/

  15!αὶ #25α56α( #ν -Eαρα;1B5G, N( !αH*α ἦν,

  16!αὶ ο+! ἦν ο+;1ὶ@ #!1 E'ὴν ο?;>ο Eρ15%>1ρο( !1!ρ&**

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  3/26

  !'1B5α1, [email protected] 'ο>5.*α(/

  18!αὶ #EοB85αν !α[email protected] 1JE1ν !αὶἀEοEρ15%Hα( !αὶ #E

  211 ;^ *I, !αα*αρ&ρI5ο*οEρ15%Hα( !αρα@ οH Eαρα;1B5ο&/[email protected] ;^ U!ο&5αν ὴν !ρα&2ὴν #ν- Eαρα;1B5G ο? #! [email protected] ο!Bα@,151EI;85αν ;(D [email protected] E'α2Bα@6>ρα@ ;1ν = 5&*%1%[email protected] α+S/

  27XνB!α ;^ 1JEαν ο? Eρ15%Hα( ο[email protected]':2ο&@ α+"ν, !αm5K>ν685αν ο?;οH'ο( 59:;ρα, N( EYEο1 ο+!#ρρ

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  4/26

  α[email protected] Ι.α!(*, ἦ'6ον ο? ;>οEρ15%Hα( E'Iρ1(@ [email protected] ἀν:*ο&#ννοBα@ !αD Σο&5ανν[email protected] οH6ανα"5α( α+ὴν

  \α&ο@ !αὶ #ν1;ρ1>ον[email protected] nνα6αναY5ο&5(ν α+Iν, !αὶ #'6:ν[email protected]#Eὶ ὴν 5&να2.2ὴν [email protected] E:'[email protected], οREαρG!οH5αν, !αὶ 5&νI;ρ1&5αν ο?)ν[email protected] #!1 E7ν[email protected] ο? &?οὶ Ι5ρα8',

  29!αὶ 1JEαν 0*Eρο561ν οH 'αοHoEο51B'α1 #Eὶ Σο&5ανναν6&2αοEρ15%>1ρο( !αὶ !ρ(αὶ 1JEανoEο51B'α1 #Eὶ Σο&5ανναν

  6&2α

  31ἦν ;^ X 2&νὴ ρ&91ρD 59:;ρα/

  32ο? ;^ Eαρ7νο*ο( #!ο Eρ15%Hα(#ν *1ρο(!αὶ !ρ(αὶ #Eονα( ο? Wνο*ο( οRο( #EZ#*οB/ !αὶ 15I!ο&51 !>ρ(ο@ [email protected];[email protected] α[email protected]/

  361JEαν ;^ ο? Eρ15%Hα(Π1ρ(Eαο>ν.ν X*"ν #ν -Eαρα;1B5G *:ν.ν 15A'61ν αc8*1D ;>ο Eα(;(5!"ν !αὶ ἀE

   36ο? ;^ ;>ο Eρ15%>1ρο( 1JEανt*[email protected] E1ρ(1EαοH*1ν #ν -Eαρα;1B5G οH ἀν;ρ[email protected] α[email protected]

  37!αὶ ἦ'61ν Eρ[email protected] α+ὴν ν1ανB5!ο@,[email protected] ἦν !1!ρ&**

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  5/26

  #61.ροH*1ν α+ο[email protected] M*('οHνα@ἀ''I'ο(@,

  38X*[email protected] ;^ )ν[email protected] #ν S 2.νBT οHEαρα;1B5ο& ;:ν[email protected] ὴν ἀνο*Bαν#;ρ7*ο*1ν #EZ α+ο>@,

   38!αὶ α+οὶ ο+! r;1(5αν N(1?5I!1(*1ν/ :1 5&ν1(E7*16αἀ''I'ο(@ '

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  6/26

  Ο[email protected] *.ροB, ο? &?οὶ Ι5ρα8'e ο+!ἀνα!ρBναν[email protected] ο+;^ = 5α9^@#E(2ν:ν[email protected] !α1!ρBνα1 6&2α1ρο( Δ1Hρο !76(5ον #ν*@/

  51!αὶ νHν ;(αK.ρB5α< *ο( α+ο[email protected]ἀEZ ἀ''I'.ν *α!ρ7ν, nνα #75.α+ο>@/

  [email protected] ;^ ;(1K.ρB5685αν [email protected] ἀE= οH\ν:@, #!7'151ν =ν _να α+"ν !αὶ1JE1ν Eρ[email protected] α+:ν Π1Eα'α(.*

  56!αὶ *1α5I5α@ α+=ν #!

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  7/26

  !αὶ X #E(6&*Bα ;(51( g*[email protected], nνα !ααEρB5m51/

  60!αὶ ἀν1%:851ν EQ5α X 5&να2.2ὴ9.νS *127'm !αὶ 1+':285αν -61- - 5|fον( ο[email protected] #'EBfονα@#EZ α+:ν/

  60-62 !αὶ EQ5α X 5&να2.2ὴἀν1%:851ν #Eὶ - ν1.

  63Δ(D οHο ο? ν1Y1ρο( ἀ2αE8οὶΙα!.% #ν S lE':8( α+"ν/ !αὶX*[email protected] 9&'α55Y*16α [email protected] &?ο[email protected];&ναο[email protected] ν1.

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  8/26

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  9/26

  7 !αὶ #Eρ(ο@ - Δαν(8'(*ὴν !αὶ K7ρ(ν #νανBον οHἀρK(1&νο>Kο&/

  10!αὶ 1JE1ν M ἀρK(1&νοHKο@ -Δαν(8' ƒο%οH*α( #2i =ν !>ρ(:ν

  *ο& =ν %α5('

   12Π1Bρα5ον ;ὴ ο[email protected] Eα;[email protected] 5ο& #9ZX*

  6

  16!αὶ #2

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  10/26

  !αὶ =ν οJνον οH E:*αο@ α+"ν!αὶ #;B;ο& α+ο@ [email protected], 1Rρ1ν α+ο[email protected];1!αE'α5Bονα@ EαρD E7να@ ο[email protected]#Eαο(;ο[email protected] !αὶ ο[email protected] *72ο&@ ο[email protected])να@ #ν E75m S %α5('1BT α+οH/

  20!αὶ #ν Eανὶ ':2G !αὶ 5&ν

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  11/26

  %α5('1 D #ν>Eν(α α+οH, !αὶἦ'6αν !αὶ 0585αν #νYE(ον οH%α5('@Oν>Eν(ον \Yρα!α !αὶ #!(νI68 *ο&= Eν1H*α, #E(2ν"να( ο}ν 62!ρ(5(ν α+οH,

  [email protected] ἀEY'1(αν 051561, !αὶ ο? οJ!ο(g*"ν ;(αρEα2I5ονα(,

   5 ἀEο!ρ(61ὶ@ ;^ M %α5('[email protected] 1JE1ο@ Χα';αBο(@ N( ODν *ὴἀEα221B'8< *ο( #EZ ἀ'861Bα@ =#ν>Eν(ον !αὶ ὴν ο>ο& 5>2!ρ(5(ν

  ;8'Y58< *ο(,Eαρα;1(2*α(56I51561, !αὶἀνα'896I51α( g*"ν DgE7ρKονα [email protected] = %α5('(!:ν,

  6 #Dν ;^ = #ν>Eν(ον !αὶ ὴν5>2!ρ(5(ν α+οH 2ν.ρB58< *ο(,;:*αα !αὶ ;.ρ[email protected] !αὶ (*ὴνEο''ὴν 'I*[1561 Eαq #*οH, E'ὴν= #ν>Eν(ον !αὶ ὴν 5>2!ρ(5(ν

  α+οH ἀEα221B'α< *ο(/

  6 #Dν ;^ = #ν>Eν(ον ;(α5α9I58<*ο( !αὶ ὴν ο>ο& 5>2!ρ(5(νἀνα221B'81, 'I[1561 ;:*ααEανοα !αὶ ;οCα56I51561 gEZ#*οH, ;8'Y5α< *ο( = #ν>Eν(ον

  !αὶ !ρBνα1/7 ἀE1!ρB685αν ;1>1ρον !αὶ 1JEανw %α5('[email protected] 1E7. = #ν>Eν(ονο@ Eα(5ὶν α+οH, !αὶ ὴν5>2!ρ(5(ν α+οH ἀνα221'οH*1ν/

  7 ἀE1!ρB685αν ;^ #! ;1&

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  12/26

  05(ν Wν6ρ.Eο@ #Eὶ [email protected] C8ρ[email protected],N5(@ = €A*α οH %α5('

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  13/26

  19:1 - Δαν(8' #ν Mρ7*α( [email protected]ν&[email protected] = *&5Iρ(ον ἀE1!α'>968,!αὶ 1+':2851ν =ν 61=ν οHο+ρανοH

   19:1 - Δαν(8' #ν Mρ7*α( #να+S S ν&!ὶ = *&5Iρ(ον οH%α5('ρ(ον =νc[(5ον

  20Δαν(8' !αὶ 1JE1ν ΕF8 = )νο*αοH 61οH 1+'ο28*ν15(@ α+οH #5(ν,

   20!αὶ #!9.νI5α@ 1JE1ν Š5α( =)νο*α οH !&ρBο& οH *127'ο&1+'ο28*E1( %α62!ρ(*α -%α5('1 ἀνα221'1/

  25:1 Αρ(.K !αD 5Eο&;ὴν

  15I2α21ν =ν Δαν(8' Eρ[email protected] =ν%α5('να5αB *ο(ἀνα221'α( = #ν>Eν(ον, u 1J;ον,!αὶ ὴν 5>2!ρ(5(ν α+οHe

  26ἀEο!ρ(61ὶ@ ;^ M %α5('[email protected] 1JE1 -Δαν(8' #E(!α'ο&*

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  14/26

  M %α5('[email protected] #E1ρ.ˆ, ο+! 05(ν5ο9"ν, *72.ν, #Eαο(;"ν,2αfαρ8ν"ν ἀνα221'α( - %α5('1,

  \Yρα!1ν M %α5('1>@, ο+! 05(5ο9"ν !αὶ 9αρ*α!"ν !αὶ #Eαο(;"ν!αὶ 2αfαρ8ν"ν X ;I'.5(@,

  28ἀ'' Z k 05(ν [email protected] #ν ο+ραν-ἀEο!α'>E.ν *&5Iρ(α !αὶ#2νYρ(51ν - %α5('1Να%ο&Kο;ονο5ορ s ;1 21νEν(:ν

  5ο& !αὶ α? Mρ751(@ [email protected] !19α'[email protected]ο& #Eὶ [email protected] !ο[email protected] 5ο& οH:#5(ν/

  28ἀ'' Z 05( [email protected] #ν ο+ραν-ἀνα!α'>E.ν *&5Iρ(α, [email protected]#;I'.51 - %α5('1Να%ο&Kο;ονο5ορ s ;1 21νE.ν*&5Iρ(α #;I'.5< 5ο( s ;121ν, %α5('1H, \Yρα!α@, !αὶ;οV 1!iν *Bα, !αὶ ἦν X 1!iν

  #!1Bν8 *127'8 59:;ρα, !αὶ XEρ:5ο[(@ α[email protected] gE1ρ91ρὴ@ \5I!1(#νανBον 5ο&, !αὶ X Eρ:5ο[(@ [email protected]!:νο@ 9ο%1ρ7,

  32X 1!Yν, ‹@ X !19α'ὴ Kρ&5Bο&Kρ85οH, α? K1ρ[email protected] !αὶ = 5A6ο@!αὶ ο? %ραKBον[email protected] α[email protected] ἀρ2&ρο, X!ο('Bα !αὶ ο? *8ροὶ Kα'!ο,

   32!αὶ ἦν X !19α'ὴ α[email protected] ἀE=Kρ&5Bο& Kρ85οH, = 5A6ο@ !αὶ ο?%ραKBον[email protected] ἀρ2&ρο, X !ο('Bα !αὶ ο?*8ροὶ Kα'!ο,

  33α? !νA*α( 5(;8ρα, ο? E:;[email protected]

  *ν685αν [email protected] EαC =)5ρα!ον, M 5B;8ρο@, M Kα'!:@, MWρ2&ρο@, M Kρ&[email protected] !αὶ #2*αο@, !αὶ :Eο@

  35:1 '1ED #2ρο& #ν '.ν(, !αὶ#ρρBE(51ν α+D M Wν1*ο@ b51

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  15/26

  ο+K 1gρ, %α5('1H %α5('[email protected] %α5('ρ(ο@ οH ο+ρανοH ὴνἀρKὴν !αὶ ὴν %α5('1Bαν !αὶ ὴν5KVν !αὶ ὴν (*ὴν !αὶ ὴν ;:Cαν0;.!1ν,

  38#ν Eανὶ :EG, NEο& !αο(!οH5(νο? &?οὶ "ν ἀν6ρYE.ν, 68ρBα 1ἀ2ροH !αὶ E11(νD ο+ρανοH 0;.!1ν#ν S K1(ρB 5ο& !αὶ !α51([email protected] [email protected] [email protected]/

  40!αὶ %α5('1Bα 17ρ8 05α(5K&ρD [email protected] M 5B;8ρο@, uν ρ:Eον M

  5B;8ρο@ '1E>ν1( !αὶ ;α*7f1(E7να, ο[email protected] E7να '1E&ν1 !αὶ;α*751(/

  40!αὶ %α5('1Bα 17ρ8 5K&ρDb5E1ρ M 5B;8ρο@ M ;α*7f.ν E7να

  !αὶ EQν ;'ο&@ *

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  16/26

  44!αὶ #ν α@ X*E.ν *&5Iρ(α, N(v;&ν[email protected] ἀEο!α'>[α( =*&5Iρ(ον οHο/

  47!αὶ #!9.νI5α@ M %α5('[email protected][email protected]=ν Δαν(8' 1JE1ν OEZ ἀ'861Bα@

  #5ὶν M [email protected] g*"ν [email protected] "ν 61"ν!αὶ !>ρ(ο@ "ν %α5('να@ !αὶ ;ο[email protected] ;.ρ[email protected]*127'α@ !αὶ Eο''[email protected]

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  17/26

  3  1Šο&@ ]!.!α(;1!7ο&Να%ο&Kο;ονο5ορ M %α5('[email protected]#EοB851ν 1!:να Kρ&5Aν, c[ο@α[email protected] EIK1.ν \CI!ονα, 1}ρο@α[email protected] EIK1.ν _C, !αὶ 05851να+ὴν #ν E1;BG Δ1‚ρα #ν KYρT$α%&'"νο@/

  3  1 Šο&@ ]!.!α(;1!7ο&Να%ο&Kο;ονο5ορ %α5('[email protected] ;(ο(!"νE:'1(@ !αὶ KYρα@ !αὶ E7να@ ο[email protected]!αο(!οHνα@ #Eὶ [email protected] [email protected] ἀE=Ιν;([email protected] [email protected] Α6(οEBα@ #EοB851ν1!:να Kρ&5Aν, = c[ο@ α[email protected]"ν \CI!ονα !αὶ = E'7ο@α[email protected] E8K"ν _C, !αὶ 05851να+ὴν #ν E1;BG οH E1ρ(%:'ο&KYρα@ $α%&'.νBα@/

  2 !αὶ ἀEρ(22:@ 1 !αὶ!(67ρα@, 5α*%>[email protected] !αὶ [α'8ρBο&!αὶ 5&*9.νBα@ !αὶ Eαν[email protected] 2

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  18/26

  EBEον[email protected] E7ν[email protected] ο? 'αοB, 9&'αB,2'"55α( Eρο51!>νο&ν S 1!:ν( SKρ&5S, 05851ν Να%ο&Kο;ονο5ορM %α5('1>@/

  S 1!:ν( S Kρ&5S, ‰ν 05851Να%ο&Kο;ονο5ορ, !αο&/

  8 :1 Eρο5I'6ο5αν Wν;ρ[email protected]Χα';αο( !αὶ ;(, %α5('1H, 068!α@ ;:2*α E7ναWν6ρ.Eον, [email protected] „ν ἀ!ο>5m [email protected]ν[email protected] [email protected] 57'E(22ο@ 5>ρ(22:@ 1!αὶ !(67ρα@, 5α*%>[email protected] !αὶ[α'8ρBο& !αὶ 5&*9.νBα@ !αὶEαν[email protected] 2

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  19/26

  61:@, [email protected] #C1'1α( g*[email protected] #! "νK1(ρ"ν *ο&e

  16!αὶ ἀE1!ρB685αν Σ1;ραK, Μ(5αK,Α%;1να2. 'ο*1ν, ;&να[email protected] #C1'ο*1νοh1 S 1!:ν( 5ο& S Kρ&5S, ‰ν0585α@, Eρο5!&νοH*1ν/

  19:1 Να%ο&Kο;ονο5ορ #E'I5686&*οH, !αὶ X )[(@ οH Eρο5YEο&α+οH v''ο(Y68 #Eὶ Σ1;ραK, Μ(5αK!αὶ Α%;1να2., !αὶ 1JE1ν #!!αH5α(ὴν !7*(νον \EαE'α[email protected], [email protected] ο[email protected] *α5(ν α+"ν !αὶ#%'I685αν [email protected] *

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  20/26

  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝΝΕΑΝΙΣΚΩΝ

  Theodotion Version Old Greek Version

  24Καὶ E1ρ(1E7ο&ν #ν *ρ(ον/

  24Ο[email protected] ο}ν Eρο58>Cαο Αναν(α@!αὶ Αfαρ(α@ !αὶ Μ(5α8' !αὶc*ν85αν - !&ρBG, N1 α+ο[email protected] M

  %α5('[email protected] Eρο5

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  21/26

  ἀ'86(νS !ρB51( #EοB85α@ X*ν, #ν ἀ'86(νS !ρB51( #EοB85α@

  32!αὶ Eαρν8 !αὶ )ν1(;ο@

  #21νI68 ο@ ;ο>'ο(@ 5ο& !αὶ ο@51%ο*ν8 !αὶ )ν1(;ο@

  #21νI68 ο@ ;ο>'ο(@ 5ο& !αὶ ο@51%ο*.5(@ ο+;^6&5Bα ο+;^ Eρο59ορD ο+;^ 6&*Bα*αο+;^ :Eο@ οH !αρE"5α( #νYE(:ν5ο& !αὶ 1gρ1ν 0'1ο@,

  39ἀ'' Z #ν [&KS 5&ν1ρ(***α( αE1(ν[email protected]ρο5;1K61B8*1ν [email protected] #νM'ο!α&Y*α5(ν !ρ("ν !αὶ α>ρ.ν!αὶ [email protected] #ν *&ρ(75(ν ἀρν"ν E(:ν.ν,

   39ἀ'' Z #ν [&KS 5&ν1ρ(***α( 1αE1(ν.*

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  22/26

  42ἀ''D EοB85ον *16 Z X*"ν !αD ὴν#E(1B!1(7ν 5ο& !αὶ !αD = E'A6ο@οH #'*1νο( ο@ ;ο>'ο(@ 5ο&!α!D !αὶ !αα(5K&ν61B85αν ἀ[email protected] ;&να51Bα@, !αὶ X [email protected]α+"ν 5&νρ(%1B8,

  452νY.5αν N( 5V 1J !>ρ(ο@ [email protected] *:νο@ !αὶ 0ν;οCο@ #9Z N'8νὴν ο!ο&*ρ(ο@M [email protected] !αὶ 0ν;οCο@ #9Z N'8ν ὴνο!ο&*

  47!αὶ ;(1K1ο X 9'=C #E7ν. [email protected]!α*Bνο& #Eὶ EIK1(@ 155αρ7!ονα#ννρ(51νοŒ@ 1Rρ1 E1ρὶ ὴν !7*(νον "νΧα';αB.ν/

  49

  M ;^ W221'ο@ !&ρBο& 5&2!α

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  23/26

  'ρ(1 M [email protected] "νEαρ(1 M [email protected] "νEαρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

   591+'ο211, ο+ρανοB, =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

   581+'ο211, W221'ο( !&ρBο&, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  24/26

  601+'ο211, c;αα E7να D#E7ν. οH ο+ρανοH, =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

   601+'ο211, c;αα E7να D#E7ν. οH ο+ρανοH, =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

  611+'ο211, EQ5α( α? ;&ν7*1(@,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   611+'ο211, EQ5α( α? ;&ν7*1(@!&ρBο&, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

  621+'ο211, p'(ο@ !αὶ 51'Iν8, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   621+'ο211, p'(ο@ !αὶ 51'Iν8, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  631+'ο211, W5ρα οH ο+ρανοH,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   631+'ο211, W5ρα οH ο+ρανοH,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  641+'ο211, [email protected] )*%ρο@ !αὶ;ρ:5ο@, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ

  gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

   641+'ο211, [email protected] )*%ρο@ !αὶ;ρ:5ο@, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ

  gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

  651+'ο211, E7να D Eν1>*αα,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   651+'ο211, E7να D Eν1>*αα,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  661+'ο211, EHρ !αὶ !αH*α, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   661+'ο211, EHρ !αὶ !αH*α, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  671+'ο211, [HKο@ !αὶ !α>5.ν,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   671+'ο211, €2ο@ !αὶ [HKο@, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  681+'ο211, ;ρ:5ο( !αὶ ν(91οB,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   681+'ο211, ;ρ:5ο( !αὶ ν(91οB,=ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   691+'ο211, E72ο@ !αὶ [HKο@, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1

  α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   701+'ο211, E7Kνα( !αὶ K(:ν[email protected], =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  711+'ο211, ν>[email protected] !αὶ X*ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   711+'ο211, ν>[email protected] !αὶ X*ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  721+'ο211, 9"@ !αὶ 5!:ο@, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   721+'ο211, 9"@ !αὶ 5!:ο@, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  25/26

  691+'ο211, E72ο@ !αὶ [HKο@, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  701+'ο211, E7Kνα( !αὶ K(:ν[email protected], =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1

  α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  731+'ο211, ἀ5ραEαὶ !αὶ ν19ρ(ον,g*ν1B. !αὶ gE1ρ&[ο>. α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

   741+'ο21B. X 2A =ν !>ρ(ον,g*ν1B. !αὶ gE1ρ&[ο>. α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

  751+'ο211, )ρ8 !αὶ %ο&νοB, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   751+'ο211, )ρ8 !αὶ %ο&νοB, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  761+'ο211, E7να D 9&:*1να #νS 2S, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]

  α"να@/

   761+'ο211, E7να D 9&:*1να #Eὶ[email protected] [email protected], =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

   771+'ο211, α? E82αB, =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

  781+'ο211, 67'α55α( !αὶEοα*οB, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

   781+'ο211, 67'α55α( !αὶEοα*οB, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

  771+'ο211, α? E82αB, =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

  791+'ο211, !I8 !αὶ E7να D!(νο>*1να #ν ο@ c;α5(ν, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   791+'ο211, !I8 !αὶ E7να D!(νο>*1να #ν ο@ c;α5(, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

  801+'ο211, E7να D E11(νD οHο+ρανοH, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

   801+'ο211, E7να D E11(νD οHο+ρανοH, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

 • 8/16/2019 34 ΣΟΥΣΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ y ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ.docx

  26/26

  811+'ο211, E7να D 68ρBα !αὶ D!Iν8, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

   811+'ο211, 1ρ7Eο;α !αὶ 68ρBα[email protected] [email protected], =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

  821+'ο211, ο? &?οὶ "νἀν6ρYE.ν, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]

  α"να@/

   821+'ο211, ο? &?οὶ "νἀν6ρYE.ν, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]

  α"να@/831+'ο211, Ι5ρα8', =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

   831+'ο211, Ι5ρα8', =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

  841+'ο211, ?1ρ[email protected] !&ρBο&, =ν!>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   841+'ο211, ?1ρ[email protected], =ν !>ρ(ον,g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

  851+'ο211, ;οH'ο( !&ρBο&, =ν

  !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1α+=ν [email protected] ο[email protected] α"να@/

   851+'ο211, ;οH'ο(, =ν !>ρ(ον,

  g*ν11 !αὶ gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected]ο[email protected] α"να@/

  861+'ο211, Eν1>*αα !αὶ [&Kαὶ;(!αB.ν, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

   861+'ο211, Eν1>*αα !αὶ [&Kαὶ;(!αB.ν, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

  871+'ο211, N5(ο( !αὶ αE1(νοὶ S!αρ;BT, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ

  gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

   871+'ο211, N5(ο( !αὶ αE1(νοὶ!αρ;BT, =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶ

  gE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@/

  881+'ο211, Αναν(α, Αfαρ(α,Μ(5α8', =ν !>ρ(ον, g*ν11 !αὶgE1ρ&[οH1 α+=ν [email protected] ο[email protected]α"να@, N( #C1B'αο X*[email protected] #C ;ο&!αὶ #! K1(ρ[email protected] 6αν7ο& 05.51νX*[email protected] !αὶ #ρρ>5αο X*[email protected] #! *5αο X*[email protected] #!*