34 - Multilog και Multilab

of 47 /47
MultiLog & MultiLab Γουρηισ τάκθσ – Φυςικόσ υνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011 Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ

Embed Size (px)

Transcript of 34 - Multilog και Multilab

Page 1: 34 - Multilog και Multilab

MultiLog & MultiLab

Γουρηισ τάκθσ – Φυςικόσυνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011

Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2ου Λυκείου Λευκάδοσ

Page 2: 34 - Multilog και Multilab

Σο Multilog είναι ζνα πολφτιμο θλεκτρονικό όργανο, με το οποίο μποροφμε να πραγματοποιιςουμε μετριςεισ, και ωσ εκ τοφτου, πειράματα με μεγάλθ ακρίβεια μζςα ςτο περιβάλλον ενόσ ςχολικοφ εργαςτθρίου Φυςικϊν Επιςτθμϊν.

Σο όργανο αυτό ςυνοδεφεται από ζνα ανάλογο πρόγραμμα επεξεργαςίασ και προβολισ των μετριςεων που καταγράφονται. Σο Multilog ςυνδζεται από τθ μια μεριά με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι και κατά ςυνζπεια με το πρόγραμμα επεξεργαςίασ, το Multilab, και από τθν άλλθ με τουσ διάφορουσ αιςκθτιρεσ που πραγματοποιοφν τισ μετριςεισ του εκάςτοτε πειράματοσ.

Η πιο ςθμαντικι δυνατότθτα του προγράμματοσ είναι θ απεικόνιςθ ςε γραφικι παράςταςθτων δεδομζνων και ςε πραγματικό χρόνο, εκτόσ από οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπου πρζπει πρϊτα να κάνουμε λιψθ δεδομζνων και μετά να δοφμε τθν γραφικι παράςταςθ.

τθν παρουςίαςθ αυτι κα δείξουμε, με παραδείγματα, τθν χριςθ μερικϊν αιςκθτιρων αλλά και μερικζσ από τισ πιο ςθμαντικζσ επιλογζσ του προγράμματοσ επεξεργαςίασ των μετριςεων.

Οι μετριςεισ που κα δείξουμε είναι ενδεικτικζσ και ζχουν πραγματοποιθκεί ςε άλλα πειράματα – παρουςιάςεισ …

Page 3: 34 - Multilog και Multilab

Θα δείξουμε κατά ςειρά τθν ενδεικτικι χριςθ των παρακάτω αιςκθτιρων :

1 . Αιςκθτιρασ Θερμοκραςίασ κ Co

2. Αιςκθτιρασ Απόςταςθσ d m

3. Αιςκθτιρασ Δφναμθσ F Newton

4. Αιςκθτιρασ Σάςθσ V Volt

5. Αιςκθτιρασ Ρεφματοσ I Ampere

6. Αιςκθτιρασ Ph Ph κλίμακα 1 – 14

7. Αιςκθτιρασ Μαγνθτικοφ Πεδίου Β Tesla

8. Αιςκθτιρασ Ραδιενζργειασ Geiger – Muller Bq

9. Αιςκθτιρασ Χρόνου ( φωτοπφλθ ) t sec

Εδϊ να ςθμειϊςουμε ότι όλοι οι αιςκθτιρεσ μετροφν και μετατρζπουν τα δεδομζνα καιςε άλλεσ μονάδεσ μζτρθςθσ, ανάλογα με τισ με τισ ρυκμίςεισ που κα κάνουμε ςτθν βακμονόμθςθ των αιςκθτιρων, μζςα από το πρόγραμμα .

Page 4: 34 - Multilog και Multilab

Αιςκθτιρασ Θερμοκραςίασ

υνδζουμε αφοφ ζχουμε εκκινιςει το Multilog και αφοφ μασ δείξει τθν ζνδειξθ “Ready” …

Page 5: 34 - Multilog και Multilab

… και το ανοίγουμε …

Επιλζγουμε το πρόγραμμα Multilab…

ΒΗΜΑ 1ο

Page 6: 34 - Multilog και Multilab

… από τον «Πίνακα Ελζγχου» …… επαλθκεφουμε τον αιςκθτιρα …

ΒΗΜΑ 2ο

Page 7: 34 - Multilog και Multilab

Επιλζγουμε τον ρυκμό των μετριςεων…

… κακϊσ και τον ςυνολικό χρόνο που κα λαμβάνουμε μετριςεισ …

ΒΗΜΑ 3ο

Page 8: 34 - Multilog και Multilab

Πατάμε εδϊ για να ξεκινιςουμε τισ μετριςεισ …

… ι εδϊ επίςθσ για να ξεκινιςουμε …

ΒΗΜΑ 4ο

Page 9: 34 - Multilog και Multilab

Πείραμα βραςμοφ

… και θ γραφικι παράςταςθ μαηί με τισ μετριςεισ και άξονα Οχ τον χρόνο διεξαγωγισ του πειράματοσ …

Page 10: 34 - Multilog και Multilab

Αιςκθτιρασ Απόςταςθσ

υνδζουμε αφοφ ζχουμε εκκινιςει το Multilog και αφοφ μασ δείξει τθν ζνδειξθ “Ready” …

Page 11: 34 - Multilog και Multilab

Πατάμε “Port”… Πατάμε “Sensor”…

Μζχρι να εμφανιςτεί,( αλφαβθτικά ), το “Distance”…

ΒΗΜΑ 5ο

Page 12: 34 - Multilog και Multilab

Θα μετριςουμε τθν απόςταςθ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για ζνα κινθτό που κάνει επιταχυνόμενθ κίνθςθ …

… αφοφ πρϊτα τοποκετιςουμε τον αιςκθτιρα ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 0,4 m για να ξεκινιςει τισ μετριςεισ …

Page 13: 34 - Multilog και Multilab

Ξανακάνουμε τα βιματα 1ο ζωσ και 4ο όπωσ και για τον αιςκθτιρα τθσ κερμοκραςίασ …

Page 14: 34 - Multilog και Multilab

… και θ γραφικι παράςταςθ του διαςτιματοσ ςτον Οy άξονα ςε ςυνάρτθςθ με τον άξονα Οx που είναι ο χρόνοσ διεξαγωγισ του πειράματοσ …

Page 15: 34 - Multilog και Multilab

… από τον « Βακμονόμθςθ αιςκθτιρων » …

… επιλζγουμε «Διάςτθμα 2m/10m» …

Page 16: 34 - Multilog και Multilab

… μποροφμε να επιλζξουμε να μετρθκεί ταυτόχρονα με το διάςτθμα και θ ταχφτθτα και θ επιτάχυνςθ του κινθτοφ …

Page 17: 34 - Multilog και Multilab

Από το μενοφ «Γρ. Παράςταςθ»Επιλζγουμε «Διαχωριςμόσ Γρ. παράςταςθσ» …

… και παρακολουκοφμε ταυτόχρονα και τα τρία μεγζκθ που επιλζξαμε να μετριςουμε, δθλαδι και το διάςτθμα και τθν ταχφτθτα και τθν επιτάχυνςθ…

Page 18: 34 - Multilog και Multilab

… μποροφμε να επιλζξουμε όποιο κομμάτι τθσ γραφικισ παράςταςθσ κζλουμε …

… και να το επεξεργαςτοφμεξεχωριςτά …

Page 19: 34 - Multilog και Multilab

… μποροφμε να πάρουμε ακόμα 1θ παράγωγο ςτο διάςτθμα = ταχφτθτα …

… και να πάρουμε ακόμα και 2θ παράγωγο ςτο διάςτθμα = επιτάχυνςθ …

Page 20: 34 - Multilog και Multilab

… επίςθσ μποροφμε να κάνουμε και γεωμετρικι επεξεργαςία ι …

Page 21: 34 - Multilog και Multilab

… ακόμα μποροφμε να πάρουμε και ςτατιςτικά από το κομμάτι τθσ καμπφλθσ που μασ ενδιαφζρει … …

Page 22: 34 - Multilog και Multilab

Αιςκθτιρασ Δφναμθσ

… ςυνδζουμε με το Multilog κλειςτό και ακολουκοφμε τθν διαδικαςία «ΒΗΜΑ 5ο» αφοφ ξεκινιςουμε με «ΟΝ» ….

Page 23: 34 - Multilog και Multilab

Ξανακάνουμε τα βιματα 1ο ζωσ και 4ο όπωσ και για τον αιςκθτιρα τθσ κερμοκραςίασ …

Page 24: 34 - Multilog και Multilab

Μετράμε Βάροσ …

Page 25: 34 - Multilog και Multilab

Μετράμε Άνωςθ …

Page 26: 34 - Multilog και Multilab
Page 27: 34 - Multilog και Multilab

Μετράμε Μαγνθτικι Δφναμθ …

Page 28: 34 - Multilog και Multilab

Αιςκθτιρεσ Σάςθσ και Ηλ. Ρεφματοσ

υνδζουμε τουσ αιςκθτιρεσ, αφοφ ανοίξουμε το Multilog …

Page 29: 34 - Multilog και Multilab

… και ξανακάνουμε τα βιματα 1ο ζωσ και 4ο όπωσ προθγοφμενα …

Page 30: 34 - Multilog και Multilab

… εδϊ μποροφμε να κακορίςουμε και τουσ άξονεσ τθσ γραφικισ μασ παράςταςθσ …

Page 31: 34 - Multilog και Multilab

… και θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ του αντιςτάτθ μασ …

Page 32: 34 - Multilog και Multilab

Αιςκθτιρασ Ph

υνδζουμε πάντα και τον αιςκθτιρα τθσ κερμοκραςίασ …

… αφοφ ανοίξουμε το Multilog …

Page 33: 34 - Multilog και Multilab

… και βζβαια ξανακάνουμε τα βιματα 1ο ζωσ και 4ο …

Page 34: 34 - Multilog και Multilab

… και θ καμπφλθ του Ph με τον χρόνο …

Page 35: 34 - Multilog και Multilab

… ςυνδζουμε με το Multilog κλειςτό και ακολουκοφμε τθν διαδικαςία «ΒΗΜΑ 5ο» αφοφ ξεκινιςουμε με «ΟΝ» ….

Αιςκθτιρασ Μαγνθτικοφ Πεδίου

Page 36: 34 - Multilog και Multilab

Επιλζγουμε το πρόγραμμα DB – Lab 3.2 …

… και μετά τον «Πίνακα Ελζγχου»…

Page 37: 34 - Multilog και Multilab

… κάνουμε παρόμοιεσ ρυκμίςεισ, μόνο που εδϊ βρίςκονται ςτθν ίδια καρτζλα …

Page 38: 34 - Multilog και Multilab

… και θ καμπφλθ τθσ μεταβολισ τθσ ζνταςθσ τθσ κάκετθσ ςυνιςτϊςασ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτον αιςκθτιρα με τον χρόνο …

Page 39: 34 - Multilog και Multilab

υνδζεται εφκολα, είτε με ανοιχτό είτε με κλειςτό το Multilog, αρκεί νε επιλεγεί από το “Port 1” -> GM Counter .

Αιςκθτιρασ Geiger –Muller

Page 40: 34 - Multilog και Multilab

Θα δοκιμάςουμε τϊρα να πάρουμε μετριςεισ αφοφ πρϊτα κάνουμε εκκακάριςθ μνιμθσ ςτο Multilog και πάρουμε μινυμα «Memory Clear» …

Page 41: 34 - Multilog και Multilab

« Πίνακασ ελζγχου » « Απαρικμθτισ GM »Επιλζγουμε2000 μετριςεισ / s

και για 10000 ςυνολικά μετριςεισ …

Page 42: 34 - Multilog και Multilab

ε αυτό το πρόγραμμα και για αυτζσ τισ ρυκμίςεισ, δεν δείχνει τθ γραφικι παράςταςθ ςε real – time και ζτςι …

Page 43: 34 - Multilog και Multilab

… και θ καμπφλθ τθσ μζτρθςθσ τθσ ραδιενζργειασ ςε αυτόν χρόνο …

Page 44: 34 - Multilog και Multilab

Αιςκθτιρεσ Χρόνου Φωτοπφλεσ

Σισ ςυνδζουμε ςτοMultilog …( αφοφ το ζχουμε εκκινιςει )

Page 45: 34 - Multilog και Multilab

2 - Σο MultiLog βλζπει τουσ αιςκθτιρεσ ςαν Ηλ. Σάςθ 0-5 V

1 - «Καταγραφζασ» – « Πίνακασ Ελζγχου» 3 - Επιλζγουμε 100 μετριςεισ / s

4 - «υνεχισ» …

Page 46: 34 - Multilog και Multilab

Πείραμα ελεφκερθσπτϊςθσ

Ακριβισ μζτρθςθ χρόνου από τισ φωτοπφλεσ …

Page 47: 34 - Multilog και Multilab

Σζλοσ παρουςίαςθσ …